TURVALLISUUSASIAKIRJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUSASIAKIRJA"

Transkriptio

1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Tunturialueen hirsikoulut Rakennuttajan turvallisuusasiakirjat: Turvallisuusasiakirja Turvallisuussäännöt Menettelyohjeet

2 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ HANKKEEN TIEDOT PÄÄTOTEUTTAJA RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJAT RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJOJEN LAADINTA JA YLLÄPITO TURVALLISUUSKOORDINAATTORI TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJAN TARKOITUS RAKENNUSHANKKEEN OMINAISUUDET RAKENNUSHANKKEEN LUONNE RAKENNUSHANKKEEN OLOSUHTEET RAKENNUSTYÖHÖN LIITTYVIÄ ERITYISIÄ VAAROJA TURVALLISUUSSÄÄNNÖT RAKENNUTTAJAN TAVOITTEET TYÖTURVALLISUUDESSA Turvallisuusjohtaminen Päätoteuttajan velvollisuudet Suunnittelijoiden velvoitteet Muiden urakoitsijoiden velvoitteet Turvallisuuskoulutus ja perehdyttäminen Henkilöstön pätevyys Henkilötunnisteet ja kulkuluvat Lupien tarkastus Töiden yhteensovitus ja työsuojelu Turvallisuussuunnitelma Työmaasuunnitelma Kunnossapito-, käyttöönotto- ja vastaanottotarkastukset Turvallisuusseuranta ja raportointi RAKENNUTTAJAN JA KÄYTTÄJÄN TURVAVAATIMUKSET Ilmoitusmenettely Aikarajoitukset Kulkurajoitukset Muut erityisohjeet RAKENNUTTAJAN MENETTELYOHJEET YLEISTÄ TYÖMENETELMÄT Betonointityöt Vesikaton ja yläpohjan rakentaminen Elementti-, puu- ja teräsrakennetyöt Nostot Asennusaikainen putoamisvaara Terveydelle vaarallisien aineiden esiintyminen Telinetyöt Jätteiden käsittely RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUS Työaikaiset rakenteet ja asennukset Rakennusvälineet koneet ja laitteet Palosuojelu Pölyn leviämisen estäminen Melun ja tärinän rajoittaminen Putoamissuojaukset, telineet ja kulkutiet... 16

3 4.3.7 Poistumistiet Henkilösuojaimet Työmaatilat RAKENNUSALUE JA SEN OLOSUHTEET Rakennusalueen rajoitukset Tie- ja piha-alueen käyttö Työmaan aitaus ja kulkutiet LVI-TEKNISET TURVAMÄÄRÄYKSET Odottamattomat vesivuodot SÄHKÖTEKNISET TURVAMÄÄRÄYKSET Yleistä Sähkökytkennät SANKTIOT

4 4 1. YLEISTÄ 1.1 Hankkeen tiedot Hankkeen tiedot löytyvät urakka-asiakirjoista. 1.2 Päätoteuttaja Rakennuskohteen pääurakoitsija on rakennusurakoitsija. Rakennusurakoitsija vastaa asetuksen 205/2009 mukaisista päätoteuttajan velvollisuuksista. Päätoteuttajan on huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta, työsuojeluorganisaation toimivuudesta sekä työmaan yleisestä siisteydestä ja turvallisuudesta. Muita päätoteuttajan tehtäviä on esitetty myöhemmin tässä asiakirjassa, sekä muissa asiakirjoissa. Mikäli tässä asiakirjassa toimenpidettä jonkin vaaran estämiseksi, tarkastuksen tekemistä, tms. ei ole erikseen osoitettu jonkin osapuolen tehtäväksi ja vastuulle niin ko. toimenpide kuuluu pääurakoitsijan tehtäväksi ja vastuulle. Kaikkien työmaalla tarvittavien turvatoimien toteutuksen valvonta kuuluu pääurakoitsijalle. 1.3 Rakennuttajan turvallisuusasiakirjat Rakennuttajalle ei siirry tämän asiakirjan tai muiden asiakirjojen kautta mitään päätoteuttajan velvoitteita ja tämä asiakirja ei vähennä tai poista rakennushankkeen muissa asiakirjoissa, kuten urakkaohjelmassa määriteltyjä turvallisuustoimenpiteitä. Turvallisuusliite ja sen sisältämät asiakirjat (turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja rakennuttajan menettelyohjeet) ovat rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen VNA 205/ :n mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten laadittu rakennuttajan asiakirja. Rakennuttajan turvallisuussääntöjä ja menettelyohjeita on esitetty ja täydennetty urakkaohjelmassa sekä rakennustyö- ja erikoistyöselostuksissa. Urakoitsijan on otettava huomioon turvallisuusasiakirjan tiedot urakkahintaa laskiessa sekä suunnitellessaan ja toteuttaessaan töitä työmaalla. Rakennuskohteessa noudatetaan työturvallisuutta ja työsuojelua koskevia lakeja ja määräyksiä, jotka päätoteuttajan tulee hankkia nähtäväksi työmaalle. Rakennuttajan työsuojeluorganisaatiolla on oikeus tarkistaa työmaaolosuhteet, puuttua mahdollisiin epäkohtiin ja tarvittaessa keskeyttää työt. 1.4 Rakennuttajan turvallisuusasiakirjojen laadinta ja ylläpito Turvallisuusasiakirjan laadinta ja täytäntöönpanon vaiheet ovat: Vaihe 1: Rakennuttaja on laatinut turvallisuusliitteen urakkasopimusasiakirjan liitteeksi suunnitteluvaiheen aikana täydentyvien tietojen pohjalta.

5 5 Vaihe 2: Rakennushankkeen päätoteuttaja täydentää turvallisuusasiakirjan työmaan turvallisuussuunnitelmaksi urakkasopimuksen solmimisen jälkeen ennen rakennustöiden aloittamista. Rakentamisvaiheessa urakoitsijan tulee laatia rakennushankkeen ja työvaiheiden riskiarviot sekä saattaa ao. riskit rakennuttajan ja turvallisuuskoordinaattorin tietoon työturvallisuusliitteen päivittämiseksi. Urakoitsija on velvollinen kirjallisesti ilmoittamaan rakennuttajalle tässä asiakirjassa havaitsemistaan puutteista sekä muutos- ja päivitystarpeista tai jos töitä ei voi suorittaa rakennuttajan edellyttämien suunnitelmien mukaisesti. Turvallisuuskoordinaattori informoi turvallisuusasiakirjan muutokset normaalisti työmaakokouksissa. 1.5 Turvallisuuskoordinaattori Rakennuttaja nimeää rakennuskohteeseen työturvallisuuskoordinaattorin (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009). Ellei muuta ilmoiteta, toimii turvallisuuskoordinaattorina työmaan valvoja.

6 6 2. TURVALLISUUSASIAKIRJA 2.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tässä turvallisuusasiakirjassa annetaan tietoja vain rakentamiseen liittyvistä poikkeuksellisista ongelmista ja vaaratekijöistä, jotka urakoitsijoiden on otettava huomioon tarjouksessaan sekä suunnitellessaan ja toteuttaessaan töitään työmaalla. Turvallisuusasiakirja ei ole rakentamisen yleinen vaara- tai haittaluettelo. 2.2 Rakennushankkeen ominaisuudet Rakennushanke on Tunturialueen hirsikoulut Rakennushankkeen luonne Urakka-alueen läheisyydessä ja osittain urakka-alueella sijaitsevat kiinteistöt ja niiden omistajat on otettava huomioon kaikessa työnsuunnittelussa. Äkäslompolossa rakennuskohde sijaitsee toimivan koulurakennuksen yhteydessä ja Ylläsjärvellä päiväkodin viereisellä tontilla. Sivullisten pääsy työmaa-alueelle on ehdottomasti estettävä. 2.4 Rakennushankkeen olosuhteet Urakka-alueella saattaa olla käytössä olevia putkia ja kaapeleita sekä muita suojeltavia rakenteita ja rakennelmia. Päätoteuttajan tulee tarpeen mukaan selvittää niiden tarkka sijainti ja turvallisuusmääritykset urakkaohjelman mukaisesti. 2.5 Rakennustyöhön liittyviä erityisiä vaaroja Rakennuskohteeseen liittyvät tavanomaiset rakennettuun ympäristöön rakennettavan matalan talon vaarat. - Hirsien, ristikoiden yms. elementtien käsittely ja nostot - Putoamisvaarat - Ikkunoiden asentaminen - Terveydelle vaarallisien maalien, liimojen sekä puhdistusaineiden käyttö - Pöly, melu ja tärinä - Palovaara - Henkilö- ja tavaraliikenteen järjestely - Ulkopuolisten henkilöiden pääsy työmaalle

7 7 3. TURVALLISUUSSÄÄNNÖT Rakennuttajalla on oikeus antaa rakennushankkeen aikana uusia turvallisuusohjeita tai täydentää ja muuttaa näitä turvallisuussääntöjä. 3.1 Rakennuttajan tavoitteet työturvallisuudessa Turvallisuusjohtaminen Rakennuttajan tavoitteena on hankkeen turvallinen toteutus ja ettei työntekijöille eikä muille työmaan vaikutusalueella oleville aiheudu vaaraa tai terveydellistä haittaa ja että työmaalla ei satu yhtään poissaoloon johtanutta työtapaturmaa Päätoteuttajan velvollisuudet Kohteen päätoteuttajana toimii rakennusurakoitsija. Päätoteuttaja vastaa kaikista VNA 205/2009 mukaisista päätoteuttajan työturvallisuustehtävistä ja velvollisuuksista. Päätoteuttajan on VNA 205/ :n mukaan huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaan yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. Edellä mainittuja tehtäviä johtamaan päätoteuttajan tulee nimetä työmaata tai työtä varten vastuuhenkilö ja tarvittaessa hänelle sijainen. Jokaisen muun toimijan tulee nimetä teettämänsä työn johtoa ja valvontaa varten vastuunalainen henkilö (VNA 205/ ). Päätoteuttajan tulee huolehtia, että kaikilla työmaalla työskentelevillä on henkilötunniste koko ajan näkyvillä. Päätoteuttajan on huolehdittava, että muut urakoitsijat ja toimijat ovat saaneet mahdollisuuden tutustua tähän turvallisuusasiakirjaan. Päätoteuttaja huolehtii siitä, että rakennuttajan antamat muutkin turvallisuuteen liittyvät vaatimukset ja ohjeet välitetään urakoitsijoille ja toimittajille. Lisäksi päätoteuttajan tulee valvoa turvallisuussääntöjen- ja ohjeiden noudattamista, varmistaa tiedonkulku turvallisuusasioissa sekä käsitellä ja tuoda esiin turvallisuusasioita mm. työmaapalavereissa ja työmaakokouksissa. Päätoteuttajan on huolehdittava, että vaarojen ja haittojen ennaltaehkäisy otetaan huomioon suunniteltaessa töiden ja työvaiheiden ajoitusta, kestoa ja niiden yhteensovittamista. Päätoteuttaja nimeää hankkeelle työsuojelupäällikön ja varmistaa, että hankkeelle on valittu määräysten ja sopimusten mukaisesti työsuojeluvaltuutettu. Päätoteuttaja perustaa tarvittaessa työsuojelutoimikunnan. Urakoitsijan on osallistuttava työsuojelutoimikunnan tai vastaavan elimen kokouksiin. Ajotiet sekä purkaus- ja lastauspaikat on suunniteltava kuormituksen suuruuden ja laadun vaatimusten mukaisiksi. Rakennustarvikkeiden purkaus- ja lastauspaikat on suunniteltava niin, että rakennustarvikkeita, koneita, laitteita ym. ei nosteta yleisen liikenteen tai työntekijöiden ylitse.

8 Mikäli päätoteuttaja haluaa työaikaiseen käyttöön urakka-alueeseen kuulumattoman katu- tai muun alueen, on hänen sovittava suoraan asianomaisen viranomaisen tai alueen haltijan kanssa ko. alueen käyttömahdollisuuksista ja ehdoista. Viranomaisten kanssa on päätoteuttajan sovittava yleiseen liikenteeseen liittyvistä asioista. Työmaakäytössä olleet alueet on päätoteuttajan palautettava alkuperäistä vastaavaan kuntoon. Rakennuttajalla on oikeus antaa tarkempia ohjeita päätoteuttajan tekemään työmaasuunnitelmaan Suunnittelijoiden velvoitteet Jokainen suunnittelija on velvollinen huolehtimaan siitä, että suunnittelussa ja yhteensovittamisessa otetaan huomioon vaarojen ja haittojen ennaltaehkäisy sekä turvallisuus ja terveellisyys rakennustyön toteuttamisessa ja käytön aikana Muiden urakoitsijoiden velvoitteet Jokaisen urakoitsijan on otettava tämän asiakirjan tiedot huomioon työsuunnittelussaan ja toiminnassaan. Urakoitsijat ovat velvollisia osallistumaan päätoteuttajan järjestämään työmaan turvallisuusohjeisiin perehdyttämiseen ja työturvallisuuskoulutukseen omalla kustannuksellaan. Jokaisen urakoitsijan on noudatettava päätoteuttajan ja rakennuttajan antamia ohjeita töiden järjestelyistä, kulkulupa- ja työlupakäytännöistä sekä päätoteuttajan laatimia turvallisuussääntöjä, turvallisuussuunnitelmia ja menettelyohjeita. Jokaisen urakoitsijan on arvioitava työhönsä liittyviä haitta- ja vaaratekijöitä sekä toimitettava koko työmaan turvallisuuteen liittyvät tiedot päätoteuttajalle. Jokaisen urakoitsijan velvollisuutena on informoida teettämänsä työn aiheuttamista haitta- ja vaaratekijöistä ja tarpeellisista turvatoimista muita osapuolia. Informaatio ja tarpeellisista menettelytavoista sopiminen täytyy tapahtua hyvissä ajoin ennen sellaisten töiden aloittamista, joissa koneista, aineista tai työmenetelmistä saattaa aiheutua vaaraa. Yksin työskentelystä on kunkin urakoitsijan annettava erilliset ohjeet. Jokainen urakoitsija on velvollinen osallistumaan päätoteuttajan johdolla kaikkiin menettelyihin, joissa tehdään toimintojen yhteensovittamista ja varmistetaan työmaan yleistä turvallisuutta. Jokainen urakoitsija on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan työnsä sovittujen yhteensovittamismenettelyiden ja periaatteiden mukaisesti. Jokaisen urakoitsijan on noudatettava työssään päätoteuttajan laatimaa työmaa-alueen käytön suunnitelmaa mm. varastojen, työpisteiden, työmaaliikenteen, kulkuteiden sekä purkaus- ja lastauspaikkojen, paloturvallisuuden ja jätehuollon osalta. Urakoitsija huolehtii työkohteidensa järjestyksestä, ja siisteydestä sekä osaltaan jätteiden käsittelystä. Urakoitsijoiden on huolehdittava työssään tarpeellisista liikennejärjestelyistä, varoitusmerkinnöistä ja suojaustoimenpiteistä. Urakoitsijoiden on huolehdittava, ettei heidän toiminnastaan ole vaaraa muille työmaalla työskenteleville, työmaan ulkopuolisille henkilöille tai heidän omaisuudelleen, kasvillisuudelleen, eläimistölle, koneilla ja laitteille. Jokainen ura- 8

9 koitsija vastaa käyttämiensä koneiden, laitteiden, materiaalien, kemikaalien sekä työmenetelmien turvallisuudesta. Päätoteuttajalla on oikeus tarkistaa, että toimittajan käyttämien työkoneiden ja laitteiden kunto ja turvallisuus ovat työturvallisuusmääräysten mukaisia. Jokainen urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan päätoteuttajalle havaitsemistaan yleiseen turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä, olosuhteista ja tapaturmista. Samoin urakoitsija on velvollinen välittämään päätoteuttajan antamat tiedot turvallisuusohjeet omille työntekijöilleen ja alihankkijoilleen sekä omalta osaltaan valvomaan niiden noudattamista. Jokainen urakoitsija vastaa ensisijaisesti omien työntekijöidensä turvallisuudesta. Työnjohto ja valvonta sekä siihen liittyvät työnantajan velvollisuudet kuuluvat kunkin työntekijän omalle työnantajalle Turvallisuuskoulutus ja perehdyttäminen Päätoteuttaja perehdyttää oman, aliurakoitsijan tai muun työsuorittajan henkilöstöön kuuluvan työmaan turvallisuusohjeisiin ennen heidän työn aloitustaan. Kaikilla rakennustyömaan työntekijöillä tulee olla riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä ja heidän tulee tuntea rakennustyömaan vaara- ja haittatekijät sekä niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet. Päätoteuttajan laatimissa turvallisuusohjeissa tulee antaa työntekijöille vähintään tiedot työmaan turvallisuusmääräyksistä, työmaan vaaratekijöistä, vaadituista toimintatavoista, menettelyistä hätä- ja onnettomuustilanteissa, turvallisuuskäytännöistä, puutteiden ilmoittamisesta, käytettävistä henkilösuojaimista ja varusteista sekä työmaan työturvallisuudesta vastaavista henkilöistä ja yhteistyö yleisistä menettelytavoista. Työmaan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä päätoteuttaja pitää rakennustöiden aikana ajan tasalla olevaa luetteloa yhteystietoineen. Listaan kirjoitetaan vähintään henkilöt, jotka vastaavat seuraavista: - työ- ja kulkuluvat, kulunvalvonta - työmaahan perehdyttäminen - työturvallisuus - paloturvallisuus - sähköturvallisuus - vartiointi - liikennejärjestelyt - työsuojelumääräykset (työmaan työsuojeluorganisaatio) Rakennuttajalla on oikeus järjestää urakoitsijoille perehdyttämistilaisuuksia ja turvallisuuskoulutusta ilman erillistä korvausta. Rakennuttajalla on oikeus vaatia päätoteuttajaa järjestämään turvallisuuskoulutusta, mikäli työmaalla on ollut turvallisuuden kannalta merkittäviä puutteita, tai työmaalla on sattunut tapaturmia, onnettomuuksia tai vakavia vaaratilanteita. 9

10 3.1.6 Henkilöstön pätevyys Urakoitsijoiden tulee käyttää työn suorituksessa työn luonteen edellyttämää ammattitaitoista työnjohtoa ja työvoimaa. Urakoitsija vastaa käyttämänsä tilapäisen työvoiman ja aliurakoitsijoiden osalta ammattitaito- ja pätevyysvaatimusten toteutumisesta ja riittävien turvallisuusohjeiden antamisesta. Erikoisammattitaitoa vaativissa osasuorituksissa käytetään alan tuntevia, hyvän ammattitaidon omaavia työntekijöitä, aliurakoitsijoita tai -hankkijoita. Aliurakoitsijoiden ja -hankkijoiden tulee olla rakennuttajan hyväksymiä luotettavia alansa erikoisliikkeitä tai itsenäisiä työnsuorittajia. Kaikilla työmaalla työskentelevillä henkilöillä on oltava voimassa oleva työturvallisuuskortti, asianmukaiset luvat ja riittävä käytännön kokemus Henkilötunnisteet ja kulkuluvat Urakoitsijalla on velvollisuus huolehtia siitä, että kaikilla työmaalla työskentelevillä henkilöillä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä määräysten mukainen kuvallinen tunniste Lupien tarkastus Urakoitsijan velvollisuus on tarkistaa työturvallisuuskortit perehdyttämisen yhteydessä. Kunkin urakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla toimivilla henkilöillä on asianmukaiset luvat ja käytännön kokemus sähkö-, hitsaus-, tuli- yms. töistä Töiden yhteensovitus ja työsuojelu Päätoteuttaja vastaa töiden yhteensovittamisesta ja työsuojelun organisoinnista myös rakennuttajan erillishankintojen osalta. Pääurakoitsija laatii suunnitelman työmaa-alueen järjestelyistä sekä muut työturvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat ennakkosuunnitelmat. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Lisäksi noudatetaan, mitä työehtosopimuksessa (TES) on sanottu Turvallisuussuunnitelma Päätoteuttajan tulee laatia ja toimittaa rakennuttajan vastuuhenkilölle ennen töiden aloittamista kirjallinen turvallisuussuunnitelma (VNA 205/ ), jossa on otettu huomioon: - rakennuttajan antamat turvallisuustiedot ja -vaatimukset - rakennuttajan turvallisuusasiakirjan tiedot - työn tai kohteen muut erityisolosuhteet - työsuojelumääräysten vaatimukset Turvallisuussuunnitelman keskeinen sisältö on seuraava: - työmaan järjestely eri rakennusvaiheissa: työmaan aluesuunnitelmassa ja siihen liittyvissä suunnitelmissa - työaikainen sähköistys - työmaaliikenne ja kulkutiet: työmaan aluesuunnitelmassa - putoamissuojaukset: putoamissuojaussuunnitelmassa - tulityöt: palontorjuntasuunnitelmassa 10

11 11 Päätoteuttajan on raportoitava työmaakokouksissa, viikkoraporteissa ja työvaiheilmoituksissa seuraavan jakson rakennustyön toteutukseen liittyvät mahdolliset riskialttiit työvaiheet, riskienhallintatoimenpiteet ja laaditut turvallisuussuunnitelmat. Suunnitelmat on tarkistettava olosuhteiden muuttuessa, ja ne on muutenkin aina pidettävä ajan tasalla Työmaasuunnitelma Päätoteuttajan tulee laatia ja esittää rakennuttajalle VNA 205/ :n mukainen rakennustyömaan-alueen käytön suunnitelma ennen töiden aloittamista Kunnossapito-, käyttöönotto- ja vastaanottotarkastukset Päätoteuttaja vastaa, että työsuojelumääräyksissä ja ohjeissa vaaditut tarkastukset tehdään ajallaan ja huolellisesti. Tarkastuksissa havaitut puutteet on korjattava välittömästi. Valvojalle on varattava tilaisuus osallistua näihin tarkastuksiin. Valvojalla on oikeus valvoa tarkastusten suorittamista sekä osallistua harkintansa mukaan tarkastuksiin. Valvojalla on oikeus pyytää kopiot tarkastuspöytäkirjoista. Päätoteuttaja huolehtii työmaan viikoittaisten kunnossapitotarkastusten ja TR - mittauksien tekemisestä (VNA 205/ ). Muiden urakoitsijoiden on osallistuttava työalueellaan ja tarvittaessa yleisesti päätoteuttajan vetämiin viikoittaisiin kunnossapitotarkastuksiin ja turvallisuuskierroksiin. Päätoteuttaja vastaa työtelineiden ja niille johtavien kulkusiltojen ja suojarakenteiden käyttöönotto- ja viikkotarkastuksista. Työmaan päätoteuttajalta tulee löytyä kopiot työmaalla tehtyjen tarkastusten pöytäkirjoista kuten mm. kunnossapitotarkastuksista, työvälineiden vastaanottotarkastuksista sekä telineiden ja nostokaluston käyttöönottotarkastuksista. Jokainen urakoitsija on omalta osaltaan velvollinen toimittamaan ao. tarkastuspöytäkirjat päätoteuttajalle. Tarvittaessa tiedot on toimitettava rakennuttajalle Turvallisuusseuranta ja raportointi Päätoteuttaja vastaa, että kukin urakoitsija huolehtii riittävästä työn valvonnasta ja tarvittaessa puuttuu vaaratilanteisiin sekä turvallisuusmääräysten ja ohjeiden vastaiseen toimintaan. Työsuojelutarkastusten yhteydessä havaituista poikkeamista on ilmoitettava rakennuttajalle välittömästi, kuitenkin viimeistään kolmen (3) päivän kuluessa tarkastuksesta. Jokainen urakoitsija on velvollinen tutkimaan tapaturmat ja ilmoittamaan päätoteuttajalle työssä ja työmaalla sattuneet tapaturmat, onnettomuudet ja vaaratilanteet. Päätoteuttaja huolehtii, että tapaturmat tutkitaan ja vakavasta tapaturmasta tehdään ilmoitukset työsuojelun vastuualueelle, poliisille ja rakennuttajalle. Päätoteuttaja huolehtii, että tapaturmat ja onnettomuudet käsitellään työmaakokouksissa, urakoitsijapalavereissa ja työsuojelutoimikunnassa. Lievät työtapaturmat ilmoitetaan työmaakokouksissa. Kaikista turvallisuuspoikkeamista tulee laatia poikkeamailmoitus, jossa esitetään lyhyt kuvaus tapahtumasta, tapahtumaan johtaneet syyt sekä toimenpi-

12 teet kuinka vastaavat tilanteet vältetään jatkossa. Poikkeamailmoitukset käsitellään työmaakokouksissa. Päätoteuttajan suorittaman TR -indeksin tavoiteluku on Rakennuttajan ja käyttäjän turvavaatimukset Ilmoitusmenettely Päätoteuttajan on minimoitava häiritsevien työsuoritusten vaikutus lähiympäristöön esim. pölyä ja melua aiheuttavat työvaiheet. Tarvittaessa em. toimenpiteet on kohdistettava sellaiseen aikaan ja suoritetaan sellaisina kokonaisuuksina, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa rakennusalueen ja sen ympäristön toiminnoille. Päätoteuttajan on tarvittaessa ilmoitettava ajoissa em. häiriöistä asianosaisille. Saadut luvat, mahdolliset rajoitukset ja varotoimenpiteet merkitään työmaapäiväkirjaan Aikarajoitukset Työajat on esitetty urakkaohjelmassa. Mikäli esitetyistä työajoista halutaan poiketa, tulee siitä sopia rakennuttajan kanssa Kulkurajoitukset Työmaa-alueella voi sijaita putkistoja, jotka voivat rajoittaa raskaiden koneiden ym. työmaa-alueella kulkua. Urakoitsijan on varmistettava maaperän kantavuus näiltä osin, rakennuttaja ei vastaa maaperän kantavuudesta Muut erityisohjeet Tupakointi on ehdottomasti kielletty Äkäslompolon koulun alueella, johon koko urakka-alue kuuluu. Päätoteuttajan on osoitettava tupakointipaikka koulun alueen ulkopuolelta. Ylläsjärvellä täytyy järjestää erillinen tupakointipaikka mahdollisimman kauas päiväkodista. Pääurakoitsijan tulee varata työmaalle vierailijoita varten riittävä määrä suojakypäriä ja turvaliivejä. 12

13 13 4. RAKENNUTTAJAN MENETTELYOHJEET 4.1 Yleistä Menettelyohjeissa määritellään hankkeeseen liittyviä toimintatapoja ja ohjeita, joita edellytetään säädösten ja lakien noudattamisen lisäksi. Kunkin urakoitsijan on osaltaan hoidettava portaat, kulkusillat, käytävät ja lattiat siten, että niissä ei ole putoamis-, liukastumis- tai kompastumisvaaraa. Kaasu- ja nestepullojen varastoinnissa ja säilyttämisessä samoin kuin palavien nesteiden varastoinnista on etukäteen sovittava rakennuttajan kanssa. Kaikkien urakoitsijoiden on toimitettava työmaalla käytettävistä terveydelle vaarallisista aineista käyttöturvatiedotteet työmaalle. 4.2 Työmenetelmät Betonointityöt Betonointisuunnitelmissa tulee varmistaa työn turvallinen toteutus Vesikaton ja yläpohjan rakentaminen Työnsuunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota putoamissuojauksen järjestämiseen ja kaideratkaisujen toteuttamiseen rakenteita ja valmiita pintoja vahingoittamatta Elementti-, puu- ja teräsrakennetyöt Hirsitoimitusurakoitsija laatii hirsien asennussuunnitelman ja rakennusurakoitsija laatii kattoristikoiden ym. puu- ja teräsrakenteiden asennussuunnitelman. Suunnitelmissa on erityisesti kiinnitettävä huomiota asennusjärjestykseen mahdollisten epäkeskeisten kuormien huomioimiseksi. Erityishuomiota on kiinnitettävä myös nosto- ja tukikaluston käyttöön. Asennussuunnitelmissa esitetään ainakin seuraavat asiat: - hirsien, ristikoiden ja elementtien kuljetus, purkaminen, vastaanottotarkastukset sekä varastointi työmaalla - asennusjärjestys - mittaus ja toleranssit - asennusaikainen tuenta ja vähimmäistukipinnat - hirsien, ristikoiden ja elementtien lopulliset kiinnitykset - putoamissuojaukset ja asennusaikaiset työtasot Asennussuunnitelmaa laadittaessa on tarvittaessa oltava yhteydessä elementtien valmistajiin sekä suunnittelijoihin. Rakennesuunnittelija, vastaava työnjohtaja sekä asennuksesta vastaavat henkilöt hyväksyvät kukin osaltaan lopullisen asennussuunnitelman ennen työn toteutusta. Ennen asennustyön aloittamista on varmistettava, että asennustyön suorittajat tuntevat asennussuunnitelman ja heillä on riittävä ammattitaito työn suorittamiseksi turvallisesti.

14 4.2.4 Nostot Nostotöitä varten urakoitsija laatii erillisen nostotyösuunnitelman. Se on aina laadittava käytettäessä samanaikaisesti useampaa kuin yhtä nosturia taakan nostamiseksi. Kuormituksen epätasainen jakautuminen sekä käytettävä nostotapa on nostettaessa otettava huomioon. Pääurakoitsijan on otettava huomioon maaperän kantavuus kulkuväyliä ja koneiden sijoitusta suunniteltaessa. Nostettavat rakenteet muodostavat turvallisuusriskin nostettaessa niitä tuulisella ilmalla Asennusaikainen putoamisvaara Ristikoiden ja vesikaton asennustyössä suojakaiteiden poistamisessa noudatetaan RakVNp:n annettuja ohjeita. Rakennusurakoitsija vastaa, että asennustyön aikana mahdollisesti putoavien rakennusosien ja apuvälineiden aiheuttaman vaaran poistamiseksi noudatetaan annettuja määräyksiä turvaetäisyyksistä ja työskentelystä vaara-alueella Terveydelle vaarallisien aineiden esiintyminen Noudatetaan terveydelle vaarallisten aineiden käyttöä koskevia lakeja ja asetuksia. Urakoitsijan on selvitettävä aineiden vaarallisuus ja terveydelle vaarallisten aineiden käyttöä on vältettävä Telinetyöt Telineiden pystyttäjien tulee olla perehtyneitä RakVNp:n ohjeisiin (Telineen pystytys, purkaminen ja muutostyö). Telineissä käytetään telineisiin kiinnitettäviä telinekortteja Jätteiden käsittely Työmaa on pidettävä siistinä. Työalueelle kertyneet jätteet ja muu tarpeeton tavara on siirrettävä välittömästi niille osoitetuille paikoille. Jätteiden käsittely tulee hoitaa määräysten edellyttämällä tavalla. 4.3 Rakennustyön suoritusvaatimus Työaikaiset rakenteet ja asennukset Kaikkien työaikaisten rakenteiden ja asennusten tulee olla riittävän lujia ja tarkoitustaan vastaavia ja niiden on täytettävä turvallisuuden asettamat vaatimukset. Ko. rakenteet ja asennukset on purettava sitä mukaa, kun ne käyvät tarpeettomiksi. Kaikki rakentamisen yhteydessä esiintyvät kuilut ja muut aukot, joihin henkilöt tai tavara saattavat pudota, on joko suojattava kansin tai suojattava kaitein. Työn suunnittelussa on järjestettävä putoamissuojaus ja kaideratkaisut, kun töihin liittyy putoamisvaara. Putoamissuojauksien kiinnitysratkaisut on tarvittaessa hyväksytettävä rakennesuunnittelijalla. 14

15 4.3.2 Rakennusvälineet koneet ja laitteet Kaikkien sähköasennuksien on täytettävä sähköturvallisuusmääräykset. Koneiden asennuksissa noudatetaan koneyöturvallisuudesta annettua Konedirektiiviä, Vnp 1314/94 koneiden turvallisuudesta (konepäätös) ja standardia SFS-EN Koneiden sähkölaitteet sekä työturvallisuuslain 738/2002 määräyksiä ja ohjeita. Nämä vaatimukset koskevat kaikkia urakoitsijoita toimittamiensa laitteiden ja suorittamiensa asennusten osalta. Urakoitsijoiden tulee perehtyä huolellisesti mainittuihin asiakirjoihin. Koneet ja laitteet on varustettava tarvittaessa sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, rakennusosille ja ympäristölle aiheuteta vahinkoa. Jokainen urakoitsija vastaa osaltaan käyttämiensä laitteiden ja koneiden turvallisuudesta. Koneille ja laitteille tehdään tarvittavat päivittäiset toimintakokeilut niiden käyttäjien toimesta. Työmaalla on tehtävä koneille ja muille teknisille laitteille käyttöönottotarkastukset (VNA 205/ , ). Kukin urakoitsija vastaa siitä, että sen työntekijät on varustettu asianmukaisilla henkilökohtaisilla suojavarusteilla. Työmaalla tulee käyttää turva- tai huomioasuja, kypärää sekä kuulo- ja silmäsuojia Palosuojelu Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota paloturvallisuuteen ja toimimaan vastuualueellaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny ja noudattamaan muissa urakka-asiakirjoissa mainittuja yleisiä ohjeita, myöhemmin työmaalle laadittavia ohjeita. Palovaaraa aiheuttavaa työtä tekevä urakoitsija vastaa rakennuttajalle ja tai kolmannelle henkilölle mahdollisesti aiheuttamastaan vahingosta. Tulitöitä tehtäessä on urakoitsijoiden noudatettava Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton julkaisemaa Tulityöt, suojeluohje ohjetta. Sen lisäksi, mitä tulityöluvan ehdoissa määritellään, on noudatettava vakuutusyhtiöiden tulityöohjeita. Päätoteuttajan tulee laatia työmaalla tehtäviä tulitöitä koskeva tulitöiden valvontasuunnitelma ennen aloittamista, jossa määritellään: - tulitöistä vastaavat henkilöt ja heidän koulutuksensa - työmaan tulityölupakäytäntö ja tulityöluvan myöntäjä - tulityötä koskevat turvatoimet kuten - tulityötä edeltävät turvatoimet - tulityön aikaiset turvatoimet - tulityön jälkeiset turvatoimet Ko. valvontasuunnitelma toimitetaan rakennuttajan edustajalle. Suunnitelma voidaan alistaa palo- ja pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi. Päätoteuttaja huolehtii työaikaisesta palosuojauksesta, paloturvallisuudesta. alkusammutuskaluston hankinnasta, työmaan yleispalovartioinnista sekä vähintään kahden tunnin jälkivartioinnista. Kaikilla työmaa-alueella tulitöitä suorittavilla on oltava kirjallinen tulityölupa päätoteuttajalta. Tulitöitä tekevillä työnte- 15

16 kijöillä on oltava asianmukainen tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi voimassa oleva Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) tulityökortti. Päätoteuttaja laatii työmaalle luettelon kaikista työmaalla toimivista tulityökortin omaavista henkilöistä. Kaasu- ja nestepullojen varastointi on sisätiloissa kielletty Pölyn leviämisen estäminen Rakennustyössä syntyy määrätyissä työvaiheissa runsaasti pölyä. Pölyä synnyttäviä tai runsaasti pölyäviä työvaiheita ovat esim. piikkaus ja poraus sekä betoni- ja tasoitepintojen hionta ja siivous. Em. työvaiheissa on suositeltavaa käyttää kohdepoistolla varustettuja laitteita. Pölyn kulkeutuminen työalueiden ulkopuolelle on tehokkaasti estettävä. IVkanavat tulee olla tulpattuna työn aikana siten, että kanaviin ei pääse pölyä. Rakennusosat tulee tarvittaessa osastoida pölyn leviämisen estämiseksi. Tiloissa joissa tehdään IV-kanava-asennuksia, ei saa tehdä samanaikaisesti rakennustöitä joista tulee ympäristöön pölyä. Tarvittaessa on käytettävä suojaseiniä, jotka estävät pölyn kulkeutumisen puhtaisiin tiloihin. Pääurakoitsija huolehtii riittävästä, asianmukaisin välinein tehdystä päivittäisestä siivouksesta. Harjasiivous on työmaalla kielletty. Siivouksessa on käytettävä hienopölysuodattimella varustettua korkeapaineimuria Melun ja tärinän rajoittaminen Melua ja tärinää aiheuttavien työmenetelmien käyttöä tulee mahdollisuuksien mukaan välttää. Pakottavissa tilanteissa melua ja tärinää aiheuttavat työvaiheet on suoritettava niin, ettei niistä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville henkilöille. Työstä ympäristölle aiheuttavan melun ja tärinän osalta päätoteuttajan on otettava huomioon erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavia tilapäisiä toimintoja koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta (YSL 86/2000) ympäristöviranomaiselle Putoamissuojaukset, telineet ja kulkutiet Päätoteuttajan tulee huolehtia, että työskentelytasot, kulkutiet ja telineet sekä putoamissuojaus toteutetaan työmaalla RakVNA:n :n, :n mukaisesti rakennustöiden turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Päätoteuttajan tulee huolehtia, että kulkutiet ovat turvallisia liikkua ja vapaat kaapeleista ja letkuista. Putoamisvaarallisista töistä on laadittava kirjalliset suunnitelmat. Suunnitelmissa otetaan huomioon sekä työntekijöiden mahdolliset putoamisvaarat että putoavien ja kaatuvien esineiden ja rakenteiden aiheuttamat vaarat. Kaikki rakentamisen yhteydessä esiintyvät avonaiset tasot päätoteuttajan on suojattava asianmukaisin kaitein ja kansin. Aukot on merkittävä määräyksien mukaisesti. Työ-, suoja- ja tukitelineille, niille johtaville kulkusilloille sekä nostolaitteille ja nostoapuvälineille on tehtävä käyttöönottotarkastukset ennen niiden ottamista käyttöön. Tikkaiden ja A-tikkaiden käyttö työskentelyyn on kohteessa kielletty. 16

17 4.3.7 Poistumistiet Asianmukaiset poistumistiet on otettava huomioon työsuunnitelmia tehtäessä. Väliaikaiset kulkutiet on merkittävä selkeästi ja poistumistiet on pidettävä vapaana kaikesta rakennusmateriaalista, jotka voivat estää tai vaikeuttaa poistumisteiden käyttöä mahdollisissa hätä- ja palotilanteissa Henkilösuojaimet Työt on järjestettävä siten, ettei niistä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville. Jos tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voi välttää tai rajoittaa riittävästi teknisillä työolosuhteisiin kohdistuvilla suojaustoimenpiteillä tai työn organisoinnilla, työnantajan on hankittava työntekijöiden käyttöön henkilösuojaimet (VNp 1407/93). Lisäksi henkilösuojainten käytön osalta noudatetaan mitä asetuksessa VNA 205/ säädetään. Sekä ali- että ylisuojautuminen voi aiheuttaa vaaratilanteen työmaalla Työmaatilat Työmaalla käytettävät vaatteet säilytetään työmaalla niille varatussa tilassa, joka on eri tila kuin taukotila. Työmaakopin siivous tulee järjestää asianmukaisesti vähintään kerran viikossa Ensiapu ja pelastusvälineet Ks. VNA 205/ Päätoteuttajan tulee huolehtia, että työmaan henkilöstön käytössä on asianmukaiset ensiapuvarusteet sekä ensiapukoulutuksen saanut henkilö. Päätoteuttaja on velvollinen kertomaan työntekijöille perehdyttämistilaisuudessa, missä ensiaputarvikkeet sijaitsevat ja kuka on ensiapukoulutuksen saanut henkilö. Päätoteuttajan tulee tarvittaessa täydentää ja ylläpitää ensiapuvarustusta, mikäli varustus on vaillinainen, vanhentunutta tai kohteessa tehdään erityisvarustuksen vaatimia erityistöitä. 4.4 Rakennusalue ja sen olosuhteet Rakennusalueen rajoitukset Urakoitsijoiden tulee huolehtia, että työn suorittamisesta ei aiheudu haittaa ympäristölle ja ulkopuolisille henkilöille Tie- ja piha-alueen käyttö Päätoteuttajalla on velvollisuus pitää tie- ja piha-alue puhtaana, siistinä ja terveydellisesti tyydyttävänä poistamalla kerääntynyt lika, roskat ja irtonaiset esineet. Ajoväylät tulee pitää kaikkina aikoina ajokelpoisina pelastuslaitoksen kaluston pääsemiseksi rakennusten vierelle Työmaan aitaus ja kulkutiet Pääurakoitsijan on huolehdittava, että työmaa-alueelle ei pääse ulkopuolisia henkilöitä joko estämällä pääsy aitauksella tai järjestämällä riittävä valvonta. Rakennuttaja ei ole vastuussa ulkopuolisten aiheuttamista tai ulkopuolisille aiheutuneista vahingoista tai tapaturmista. Työmaa-alueen rajaamisessa on otettava huomioon myös työntekijöiden turvallisuus. Urakoitsijan on huomioitava, että hanke sijaitsee asutuksen, sekä käytössä olevan koulun pihapiirissä. Tämän johdosta urakoitsijan on kiinnitettävä erityis- 17

18 tä huomiota työmaan äänekkäisiin ja pölyäviin työvaiheisiin sekä työmaan logistiikkaan. Lisäksi päätoteuttajan tulee asentaa yleisen turvallisuuden ja viranomaisten vaatimat työaikaiset varoitusmerkit tarkoitustaan vastaaville paikoille. 4.5 LVI-tekniset turvamääräykset Odottamattomat vesivuodot Odottamattomien vesivuotojen sattuessa on välittömästi suljettava ko. verkosto ja ryhdyttävä toimenpiteisiin vesivahingon minimoimiseksi. Tätä varten on pääsulkujen ja linjasulkuventtiilien sijainti ja toimivuus tarkastettava ennen töiden aloitusta. 4.6 Sähkötekniset turvamääräykset Yleistä Päätoteuttajan tulee laatia työaikainen sähköistyssuunnitelma. Osana sähköistyssuunnitelmaa tulee olla sähkötöiden turvallisuusohjeet, jotka jaetaan kaikille työmaalla työskenteleville. Sähkön saa ottaa vain vikavirtasuojilla varustetuilla ao. määräykset täyttävistä keskuksista ja jakelu on hoidettava siten, että kaapelit eivät kulje lattioilla tai maata pitkin. Kaikkien sähköasennusten on täytettävä sähköturvallisuusmääräykset. Sähköalaa koskevat tekniset ja sähköturvallisuutta koskevat määräykset on esitetty kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksissä sekä sähköturvallisuuslaissa ( /410) ja asetuksessa ( /498). Lisäksi rakennushankkeessa tulee noudattaa Turvatekniikan keskuksen ylläpitämän turvallisuusluettelon (TUKES-ohje S10) standardeja. Kaikilta sähköalan töitä suorittavilta vaaditaan voimassa oleva sähkötyöturvallisuuskortti Sähkökytkennät 4.7 Sanktiot Kaikki kiinteät ja puolikiinteät sähköliitännät saa tehdä ja niistä vastata ainoastaan ao. auktorisoidut asennusoikeuden omaava sähköurakoitsija. Ennen kaikkia purkutöitä tulee varmistaa ko. alueella olevien asennusten jännitteettömyys. Erityistä huomiota tulee kiinnittää työmaa-alueen läpi mahdollisesti meneviin jännitteellisiin asennuksiin ja ne on sähköurakoitsijan selkeästi merkittävä varoitusmerkinnöin. Sanktiot on kerrottu urakkaohjelmassa. 18

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA

Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (14) Sisältö 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito... 1 1.3 Päätoteuttaja... 1 1.4 Urakoitsijoiden

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NENÄMÄKI 6 ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA LIEDON KUNTA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NENÄMÄKI 6 ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA LIEDON KUNTA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NENÄMÄKI 6 ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA LIEDON KUNTA TURVALLISUUSASIAKIRJA I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Rakennuttaja... 1 1.3 Suunnittelija...

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja KAJAANIN KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja Taito 2 uima-allastilan muutos älysaliksi Heikki Juntunen 4.4.2016 1 2 3 Sisällysluettelo 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA... 7 1.1 YLEISTÄ... 7 1.1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA KAJAANIN KAUPUNKI Ympäristötekninen toimiala Tilakeskus TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖKOHDE: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt TURVALLISUUSASIAKIRJA: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt, KAJAANI

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja ja turvallisuusäännöt

Turvallisuusasiakirja ja turvallisuusäännöt ja -säännöt Sivu 1/11 Tilaaja: Pirkkalan kunta Hanke: Yläasteen kaksikerroksisen osan purku-urakka Turvallisuusasiakirja ja turvallisuusäännöt Asiakirjan versiopäivitykset 15.2.2016, Luotu turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Porvoon kaupunki HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Turvallisuusasiakirja Vaahterakalliontie, Albert Edelfeltin rantatie, Hermanninsaarentie Sisällys 1. Yleistä 1 2. Rakennuskohde 1 3. Työssä esiintyvät vaaratekijät

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (15)

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (15) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (15) Uuraisten Kunta Uuraisten Hirvasen koulu TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA KOKONAISURAKKA 21.1.2016 Tämä työturvallisuusasiakirja koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA - kokonaisurakka,

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Urheilukentän kunnostus

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Urheilukentän kunnostus TURVALLISUUSASIAKIRJA Urheilukentän kunnostus 2016-2017 28.4.2016 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 HANKKEEN TIEDOT... 3 1.2 PÄÄTOTEUTTAJA... 3 1.3 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJAT... 3 1.4 RAKENNUTTAJAN

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSSÄÄNNÖT MENETTELYOHJEET

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSSÄÄNNÖT MENETTELYOHJEET TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSSÄÄNNÖT MENETTELYOHJEET 30.3.2012 EESTINMETSÄN LÄHIPALVELUKESKUS PIHAN PERUSPARANNUS Eestinmetsän Lähipalvelukeskus 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 19.3.2015 KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖ 1611 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 2 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

HINTAN VESILAITOS VESIKATON SANEERAUS 2016 RAKENNUTTAJAN TURVAL- LISUUSASIAKIRJA

HINTAN VESILAITOS VESIKATON SANEERAUS 2016 RAKENNUTTAJAN TURVAL- LISUUSASIAKIRJA :RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja Oulun Vesi liikelaitos Asiakirjatyyppi Hankinta- ja toteutusasiakirja Versio / Päivämäärä / päivitetty Ver. 1.0 / 24.3.2016 / Laatija Ramboll CM Oy, Jouni Penttilä

Lisätiedot

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.5.2017 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito...

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 22.2.2017 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 0 RAKENNUSKOHTEEN TIEDOT 0.1 Rakennuskohde ja -paikka Kihniön kunta, Kihniön yhtenäiskoulu

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSSÄÄNNÖT MENETTELYOHJEET

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSSÄÄNNÖT MENETTELYOHJEET TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSSÄÄNNÖT MENETTELYOHJEET 30.7.2012 LAGSTAD KOTISEUTUTALO VESIKATON KORJAUS Lagstad kotiseututalo 2(15) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...

Lisätiedot

SUOMEN ORTODOKSINEN KIRKKO - JOENSUUN SEMINAARIN PERUSKORJAUKSEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

SUOMEN ORTODOKSINEN KIRKKO - JOENSUUN SEMINAARIN PERUSKORJAUKSEN TURVALLISUUSASIAKIRJA SUOMEN ORTODOKSINEN KIRKKO - JOENSUUN SEMINAARIN PERUSKORJAUKSEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 15.2.2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ Sisältö 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 13.5.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: Akaan kaupunki Myllytie 3 37800 Akaa Hanke: Arvo Ylpön vanhan kivikoulun lattioiden uusinta. TURVALLISUUSASIAKIRJA VERSIO 1.0 Sivu 2/8 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.7.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: RVLE kiinteistöyksikkö Niskapietiläntie 32 E 55910 Imatra Projekti: Onttola 2010R-00020.01, Ivalo 2010R-00041.01 Ivalon ja Onttolan ampumaratojen kehittäminen JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1.2.2008 Sivu 1/7 Tilaaja: SY-Invest Oy Kalevankatu 56 a A 00180 Helsinki Hanke: KOY Köydenpunoja TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 2/8 KOY KÖYDENPUNOJA SISÄLLYSLUETTELO: 1. Yleistä...3 1.1. Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ Pornaisten koulukeskus Koulutie 4 07170 PORNAINEN Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton uusiminen TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ 13028 10.12.2014 13028 G0 0013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 1.1 Turvallisuusliitteen

Lisätiedot

Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie

Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie ym ym-suunnittelu oy Mänttä-Vilppulan kaupunki Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie Turvallisuusasiakirja 4.5.2015 Työnro: 1524232 Ym-Suunnittelu Oy Teerikorventie 74 35820 Mänttä

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(13)

TURVALLISUUSASIAKIRJA PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(13) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(13) TURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuskohde PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO Kannaksentie 4 59100 PARIKKALA Päiväys 01.02.2016 PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO

Lisätiedot

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 14/01 Tapahtumakuvaus Aliurakoitsijan johdon ja valvonnan alaisena työskennellyt vuokrattu

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET 1 Lainsäädäntö Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 2 VASTUUKAAVIO SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

NUOLIALAN KOULU JAAKONTIE 5 33950 PIRKKALA

NUOLIALAN KOULU JAAKONTIE 5 33950 PIRKKALA JAAKONTIE 5 33950 PIRKKALA 29.02.2016 33950 PIRKKALA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 1.1 Kohdetiedot ja rakennuttaja... 4 1.2 Purkuhankkeen luonne... 5 1.3 Työssä noudatettavat ja yleiset

Lisätiedot

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari 6.6.2012 Tarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI Terveyskeskus PERUSKORJAUS 15102

IISALMEN KAUPUNKI Terveyskeskus PERUSKORJAUS 15102 IISALMEN KAUPUNKI Terveyskeskus PERUSKORJAUS 15102 TYÖTURVALLISUUSLIITE Rakennusurakka LV-urakka IV-urakka Sähköurakka Sprinklerukakka mittaus- ja säätöurakka automaatiourakka Rakennuttajan hankinnat 1

Lisätiedot

Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN. Liite urakkaohjelmaan SISÄLLYSLUETTELO

Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN. Liite urakkaohjelmaan SISÄLLYSLUETTELO Liite urakkaohjelmaan Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 2 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus... 2 0.2 Päätoteuttaja... 2 0.3 Töiden yhteensovittaminen...

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.2.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 23.2.2015, Heikki

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 30.6.2015 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230, 13101

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen Nimitys 1 (5) Eteläisen hankinta-alueen kunnossapidon laadunvalvontaurakka 2017-2020 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen ELY-keskus on rakennuttajan ominaisuudessa nimennyt

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Turvallisuusasiakirja (Valtioneuvoston asetus 205 / 2009) 9.6.2010 Hannikaisenkatu 17

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.4.2017 Sivu 1/8 Tilaaja: Iisalmen kaupunki / Tekninen toimiala PL 10 74101 IISALMI Hanke: Kauppis-Heikin koulun purku-urakka TURVALLISUUSASIAKIRJA Iisalmen kaupungin Toimitilat Pohjolankatu 14, 74100

Lisätiedot

KAIKKI KOLUT / LUKITUS JA KULUNVALVONTA TURVALLISUUSASIAKIRJA

KAIKKI KOLUT / LUKITUS JA KULUNVALVONTA TURVALLISUUSASIAKIRJA KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Datum Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu 6.3.2017 KAUNIAISTEN KAUPUNKI / GRANKULLA STAD TILAKESKUS Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy PL 231 13101 Hämeenlinna Hanke: Korkeakoulukeskuksen laajennus JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 29.2.2016, Janne

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuskohde: Pyhärannan kunta / Ihoden koulu TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 28.5.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

PERUSKORJAUS. Työkeskus Kipinä TYÖTURVALLISUUSLIITE

PERUSKORJAUS. Työkeskus Kipinä TYÖTURVALLISUUSLIITE PERUSKORJAUS Työkeskus Kipinä TYÖTURVALLISUUSLIITE 30.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttaja 3 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 3 0.4 Työsuojelusäädökset

Lisätiedot

Nivan yritysalueen pihan saneeraus

Nivan yritysalueen pihan saneeraus Nivan yritysalueen pihan saneeraus Sisällys 0.1 RAKENNUTTAJA... 3 0.2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIJA... 3 0.3 KOHDE... 3 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus... 4 1.2 Toteutusmuoto ja päätoteuttajan

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.5.2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA KYYHKYSENKATU 10 IMATRA Purku-urakka Laatija:Wise Group Finland Oy, Riitta Honkalammi Sivu 2/7 SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 3 0.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttajan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖNRO 201464 20.1.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖNRO 201464 20.1.2014 MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖNRO 201464 20.1.2014 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä p. (019) 264 5000 fax (019) 6890 444 email: etunimi.sukunimi@mantsala.fi

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 10/07 Tapahtumakuvaus Koneet ja laitteet Työnantajan toimiala Vahingoittuneen ammatti Työympäristö Työtehtävä

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9 ISS Proko Oy TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.3.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Urjalan kunta PL 33 31761 URJALA Hanke: Urjalan yhtenäiskoulu TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 6.3.2015 luotu turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät osana rakennuttajan toimia RATUKE seminaari 12.11.2009

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät osana rakennuttajan toimia RATUKE seminaari 12.11.2009 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät osana rakennuttajan toimia RATUKE seminaari 12.11.2009 Tekninen johtaja Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Sisältö Rakli lyhyesti Työturvallisuustavoitteita

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 TURVALLISUUSASIAKIRJA 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

NUMMISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 10.2.2012

NUMMISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 10.2.2012 NUMMISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 10.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 3 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN TARKOITUS... 3 0.2 TOTEUTUSMUOTO JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET... 3 0.3 TYÖSUOJELUSÄÄDÖKSIÄ...

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Kisakuja 79600 JOROINEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 17.08.2013 Tämä työturvallisuusliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka)

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 8.3.2017 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt 1.6T Turvallisuusasiakirja Valtatien 15 (Valkealanväylä) kevyen liikenteen järjestelyt Käyräjoen kohdalla, Kouvola 18.6.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(11) Sisältö 1. Yleistä... 3 1.1 Kohteen tiedot... 3

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Neitsytmäen kunnallistekniikka

Neitsytmäen kunnallistekniikka S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Neitsytmäen kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Turvallisuusasiakirja 1 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

PYSTYTYSTYÖN JA PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA

PYSTYTYSTYÖN JA PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 15.10.2016 Sivu 1/9 Tilaaja: Hausjärven kunta/ tekninen toimiala Keskustie 2-4 12100 Oitti Hanke: Oitin ala-asteen väistötilat 2017 PYSTYTYSTYÖN JA PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset

Lisätiedot

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 19.2.2014 1 Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa Urakkatiedot Tilaajan velvollisuus antaa urakkatietoja on jokaisen tilaajan itsensä vastuulla myös ilman erillistä sopimista.

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1.3.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Pirkkalan kunta Hanke: Nuolialan yhtenäiskoulu JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 1.3.2016, Luotu turvallisuusasiakirja suunnittelua varten ALUSTAVA!

Lisätiedot

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE 10.7.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttaja 3 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 3 0.4 Työsuojelusäädökset

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka Turvallisuusasiakirja 9.4.2010 LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT SISÄLLYSLUETTELO 1 1 YLEISTÄ 2

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 24/00. Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies. Talonrakennus.

Talonrakennus TOT 24/00. Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies. Talonrakennus. TOT-RAPORTTI 24/00 Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Hallirakennuksessa oli kulku toiseen kerrokseen 4,9 m korkeilla tikkailla. Rakennusmies

Lisätiedot

Parikkalan vesitornin peruskorjaus

Parikkalan vesitornin peruskorjaus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA Parikkalan vesitornin peruskorjaus Turvallisuusasiakirja URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25076 Turvallisuusasiakirja 1 (7) Lomperi Kari

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS

TYÖTURVALLISUUSLIITE SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö TYÖTURVALLISUUSLIITE 11-88 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus Turvallisuusliite

Lisätiedot

1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015. Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola. Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1

1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015. Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola. Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015 Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 Turvallisuusasiakirja laadittu suunnittelua varten 2/6 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 ASUIN- JA PIHARAKENNUKSEN PURKU-URAKKA, VILLENTIE 5, NAKKILA RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 15.1.2015 2 0. YLEISTÄ 0.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusliite on rakennustyön

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

Tilaaja: Kauniaisten kaupunki. Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN, KOKONAISURAKKA

Tilaaja: Kauniaisten kaupunki. Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN, KOKONAISURAKKA KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Datum Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu Tilaaja: Kauniaisten kaupunki Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN

Lisätiedot

Luumäen Hyvinvointiasema. Marttilantie 28, Taavetti. Turvallisuusasiakirja

Luumäen Hyvinvointiasema. Marttilantie 28, Taavetti. Turvallisuusasiakirja GRANLUND SAIMAA OY Luumäen Hyvinvointiasema 31.3.2017 Fysioterapian, hammashoitolan ja neuvolan tilat Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Rakennuskohde... 4 1.1.1 Rakennuttaja... 4 1.1.2 Rakennuttajan

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA Uimalan laiturien purku-urakka Joutsa

TURVALLISUUSASIAKIRJA Uimalan laiturien purku-urakka Joutsa TURVALLISUUSASIAKIRJA 12.2.2016 Uimalan laiturien purku-urakka Joutsa SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Rakennuttaja ja urakoitsija... 4 1.2 Hankkeen lyhyt kuvaus... 4 1.3 Rakennuttajan turvallisuusasiakirjat...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

Itä-Suomen. työturvallisuuskilpailu. Kuopio Iso-Valkeinen

Itä-Suomen. työturvallisuuskilpailu. Kuopio Iso-Valkeinen Itä-Suomen työturvallisuuskilpailu 2017 Kuopio Iso-Valkeinen 30.3.2016 Työturvallisuusjohtaminen Kimmo Anttonen Työmaan perustiedot Työmaan vaihe ja perustiedot Vaikuttaa työmaan kokonaisarviointiin 3

Lisätiedot