KANSIKUVAKERTOMUS: Ylösnoussut Vapahtajamme, s. 2 Kuinka tuntea olosi paremmaksi, s. 22 Perhehistoriakäärö, s. Y9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSIKUVAKERTOMUS: Ylösnoussut Vapahtajamme, s. 2 Kuinka tuntea olosi paremmaksi, s. 22 Perhehistoriakäärö, s. Y9"

Transkriptio

1 57. VUOSIKERTA NUMERO 4 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HUHTIKUU 2005 KANSIKUVAKERTOMUS: Ylösnoussut Vapahtajamme, s. 2 Kuinka tuntea olosi paremmaksi, s. 22 Perhehistoriakäärö, s. Y9

2 57. VUOSIKERTA NUMERO 4 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HUHTIKUU 2005 Liahona KANNESSA Edessä: Simon Deweyn maalaus Kristus Runsaudenmaassa, kirkon koululaitoksen luvalla. Takana: Arnold Fribergin maalaus Kristus ilmestyy läntisellä pallonpuoliskolla. AIKUISILLE 2 Ensimmäisen presidenttikunnan sanoma: Uskomme vertauskuva Presidentti Gordon B. Hinckley 8 Kristuksen valo Presidentti Boyd K. Packer 25 Kotikäyntiopetussanoma: Riemuitkaa pappeuden sekä pappeuden avaimien palauttamisesta 30 Tehokas vanhinten koorumi Vanhin Dale E. Miller 34 Perheen vahvistaminen: Lisääntykää ja täyttäkää maa 36 Myöhempien aikojen pyhien kertomaa Kotiinpaluu Judith A. Deeney En kuunnellut Thierry Hotz Talo, joka rakennettiin uskon voimin José Luis da Silva 40 Tasapainoinen elämä Brent L. Top 48 Kirjeitä toimitukselle YSTÄVÄN KANSIKUVA Shauna Mooney Kawasakin valmistama tilkkutäkki. NUORILLE 7 Juliste: Nyt on toivoa 15 Opimme Joseph Smithiltä 18 Palautus: totuus palaa maan päälle Shanna Butler 22 Kysymys ja vastaus: Mitä voin tehdä saadakseni itseluottamusta ja tunteakseni oloni paremmaksi? 26 Nuoria työssä FidÏillä Adam C. Olson 44 Pienten seurakuntien vahva perustus Jeniann Jensen 47 Tiesitkö? KS. TEMPPELI- KORTIT, S. Y16 KS. PIENTEN SEURAKUN- TIEN VAHVA PERUSTUS, S. 44 YSTÄVÄ: LAPSILLE Y2 Y4 Y6 Y8 Y9 Y10 Y13 Y14 Y16 Kuulkaa ääntä profeetan: Puolustaja Presidentti James E. Faust Yhteinen tuokio: Perheeni voi olla ikuinen Margaret Lifferth Presidentti David O. McKayn elämästä: Nuori apostoli Erityinen todistaja: Tutustumme vanhin Richard G. Scottiin Perhehistoriakäärö Margaret Shauers Tullaan tutuiksi: Lonah Fisher ja Asenaca Lesuma Taveunista FidÏillä Margaret Snider Laulu: Hän kuoli, jotta eläisin Thelma McKinnon Anderson ja Charlene Anderson Newell Ruusutarha Pat Wayne Temppelikortit

3 Huhtikuu 2005, 57. vuosikerta, numero 4 LIAHONA Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon virallinen suomenkielinen julkaisu Ensimmäinen presidenttikunta: Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson, James E. Faust Kahdentoista koorumi: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar Vastaava päätoimittaja: Jay E. Jensen Neuvojat: Monte J. Brough, W. Rolfe Kerr Päätoimittaja: David Frischknecht Suunnittelun ja toimituskunnan johtaja: Victor D. Cave Graafinen johtaja: Allan R. Loyborg Kirkon lehtien toimituspäällikkö: Richard M. Romney Toimitussihteeri: Marvin K. Gardner Toimittajat: Collette Nebeker Aune, Susan Barrett, Shanna Butler, Ryan Carr, Linda Stahle Cooper, LaRene Porter Gaunt, Jenifer L. Greenwood, R. Val Johnson, Carrie Kasten, Melvin Leavitt, Sally J. Odekirk, Adam C. Olson, Judith M. Paller, Vivian Paulsen, Don L. Searle, Rebecca M. Taylor, Roger Terry, Janet Thomas, Paul VanDenBerghe, Julie Wardell, Kimberly Webb, Monica Weeks Julkaisun taiteellinen johtaja: M. M. Kawasaki Taiteellinen johtaja: Scott Van Kampen Tuotantopäällikkö: Jane Ann Peters Suunnittelu ja tuotanto: Howard G. Brown, Thomas S. Child, Reginald J. Christensen, Kathleen Howard, Denise Kirby, Tadd R. Peterson, Randall J. Pixton, Kari A. Todd, Claudia E. Warner Markkinointijohtaja: Larry Hiller Painatusjohtaja: Craig K. Sedgwick Levikkijohtaja: Kris T Christensen Kotimaansivut: Mirkku Karumo Keltarousku 4, ESPOO Puhelin: (09) Sähköposti: Tilaukset, valitukset ja osoitteenmuutokset: Paikallisen seurakunnan Liahona-edustajan tai suoraan Pohjoismaiden palvelukeskuksen kautta: Utlandagatan 24, S Göteborg Puhelin: Faksi: NORDEA , tilaushinta 17,50 euroa. USA and overseas (surface mail) US $ Ilmestyy 12 kertaa vuodessa. Lähettäkää käsikirjoitukset ja tiedustelut osoitteella: Liahona, Room 2420, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, UT , USA tai sähköpostitse osoitteeseen Liahona (Mormonin kirjan sana tarkoittaa kompassia tai suunnanosoittajaa ) ilmestyy albanian, armenian, bulgarian, cebuanon, englannin, espanjan, fidïin, haitinkreolin, hindin, hollannin, indonesian, islannin, italian, japanin, khmerin, kiinan, kiribatin, korean, kreikan, kroatian, latvian, liettuan, malagassin, marshallin, mongolin, norjan, puolan, portugalin, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, samoan, sinhalan, sloveenin, suomen, tagalogin, tahitin, tamilin, tanskan, telugun, thain, tongan, t ekin, ukrainan, unkarin, urdun, venäjän, vietnamin ja viron kielellä. (Ilmestymiskerrat vaihtelevat kielittäin.) 2005 Intellectual Reserve, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Painettu Yhdysvalloissa. Liahonan tekstiä ja kuva-aineistoa saa kopioida satunnaiseen epäkaupalliseen käyttöön kirkossa tai kotona. Kuva-aineistoa ei kuitenkaan saa kopioida, mikäli se kielletään kuvituksen lähdemerkinnässä. Tekijänoikeutta koskevat kysymykset tulisi lähettää osoitteeseen: Intellectual Property Office, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, UT 84150, USA; sähköposti: Liahona on luettavissa Internetissä monilla kielillä osoitteessa Englanniksi: napsauta kohtaa Gospel Library. Muilla kielillä: napsauta maailmankarttaa. For Readers in the United States and Canada: April 2005 Vol. 57 No. 4. LIAHONA (USPS ) Finnish (ISSN ) is published monthly by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 East North Temple, Salt Lake City, UT USA subscription price is $10.00 per year; Canada, $16.00 plus applicable taxes. Periodicals Postage Paid at Salt Lake City, Utah, and at additional mailing offices. Sixty days notice required for change of address. Include address label from a recent issue; old and new address must be included. Send USA and Canadian subscriptions to Salt Lake Distribution Center at address below. Subscription help line: Credit card orders (Visa, MasterCard, American Express) may be taken by phone. (Canada Poste Information: Publication Agreement # ) POSTMASTER: Send address changes to Salt Lake Distribution Center, Church Magazines, PO Box 26368, Salt Lake City, UT LIAHONAN KÄYTTÄMINEN Ideoita perheiltoihin Kristuksen valo, s. 8: Samalla kun tutkitte yhdessä tätä artikkelia, pyydä perheenjäseniä kirjoittamaan muistiin Pyhän Hengen ja Kristuksen valon välisiä eroavuuksia. Nuoria työssä FidÏillä, s. 26: Mitä kirkko on hankkinut auttaakseen jäseniä tulemaan riippumattomammiksi? Kuinka tämä on ollut siunauksena, varsinkin nuorille? Kuinka työskenteleminen yhdessä on ollut siunauksena teidän perheessänne? Mitä perhe voisi tehdä työskennelläkseen yhdessä kuten artikkelin nuoret? Tasapainoinen elämä, s. 40: Pyydä perheenjäseniä harjoittelemaan jotakin turvallista tasapainoilutemppua kuten pitämään kirjaa päänsä päällä tai pyörittämään palloa sormenpäällä. Keskustelkaa siitä, mitä tarkoittaa sana tasapaino ja mitä tapahtuu, jos esine kallistuu liian paljon jommallekummalle puolelle. Mitä tapahtuu, jos elämämme ei ole tasapainossa? Käyttäkää tätä artikkelia keskustellessanne siitä, kuinka voimme löytää tasapainon elämäämme. Pienten seurakuntien vahva perustus, s. 44: Näytä, kuinka helppoa on katkaista yksi pieni tikku ja kuinka vaikeaa on katkaista yhteensidottu tikkunippu. Keskustelkaa siitä, kuinka tämä toiminta muistuttaa tämän artikkelin nuorten kokemuksia. Kerro artikkelin kertomuksista muutama näyttääksesi, kuinka teidän perheenne voi vahvistua.... Puolustaja, s. Y2: Kiedo yksi perheenjäsenistä huovan sisään. Kysy, millä tavoin huopa muistuttaa Pyhän Hengen lahjaa. Selitä tämän artikkelin avulla, mitä presidentti James E. Faust opettaa siitä, kuinka Pyhä Henki voi olla kanssamme. Pyydä perheenjäseniä kertomaan tilanteista, jolloin Pyhä Henki on lohduttanut heitä. Ruusutarha, s. Y14: Kun luet tätä kertomusta perheellesi, pyydä heitä kuuntelemaan, miksi Mike oli surullinen ja mikä auttoi häntä tuntemaan olonsa paremmaksi. Todista, että perhesuhteet voivat jatkua haudan tuolle puolen. AIHEITA TÄSSÄ NUMEROSSA Y = Ystävä Abortti, 34 Aktivointi, 30, 36 Alkeisyhdistys, Y4 Apostolit, Y6, Y8 Avioliitto, 34 Esimerkki, 36, 47 Huoltotyö, 26 Jeesus Kristus, 2, 7, 8, 40, Y13 Johtaminen, 30, 47 Joseph Smith, 15, 18, 44 Kotikäyntiopetus, 25, 36 Kotiopetus, 6, 36 Kristuksen valo, 8 Kuuliaisuus, 47, Y4 Kääntymys, 36, 44 Lapset, 34 Luottamus, 22 Lähetystyö, 36, 44 Omanarvontunto, 22 Palautus, 15, 18, 25 Palveleminen, 26, 30, 36, 47, Y6 Pappeus, 25, 30 Perhe, 34, Y4, Y10 Perheilta, 1 Pyhä Henki, 8, 36, Y2 Pääsiäinen, 2, 7 Siveys, 34 Sovitus, 2, 7, 40, Y13 Sukututkimus, Y9 Tasapaino, 40 Temppelit, 18, 36, Y16 Todistus, 2 Työ, 26, 36, Y14 Tärkeysjärjestys, 40 Usko, 2, 36, Y10 Vanhinten koorumi, 30 Vastoinkäymiset, 36, 44 Ylösnousemus, 2, Y13, Y14 Ystävyys, 30, 44, Y10 LIAHONA HUHTIKUU

4

5 ENSIMMÄISEN PRESIDENTTIKUNNAN SANOMA Uskomme vertauskuva PRESIDENTTI GORDON B. HINCKLEY VASEMMALLA YLHÄÄLLÄ JA KESKELLÄ: VALOKUVAT WELDEN C. ANDERSEN, KUVISSA KÄYTETTY MALLEJA; VASEMMALLA ALHAALLA: VALOKUVA GARRY R. FLAKE Joitakin vuosia sitten kun Arizonassa sijaitseva Mesan temppeli oli uudistettu, muiden uskontokuntien pappeja kutsuttiin tutustumaan rakennukseen avointen ovien viikon ensimmäisenä päivänä. Sadat noudattivat kutsua. Puhuessani heille sanoin, että vastaisimme mielellämme kaikkiin heidän mahdollisiin kysymyksiinsä. Niiden joukossa oli yksi kysymys eräältä protestanttipapilta. Hän sanoi: Olen kiertänyt kaikkialla tässä rakennuksessa, tässä temppelissä, jonka pääoven yläpuolella on Jeesuksen Kristuksen nimi, mutta missään en ole nähnyt esillä ristiä, kristinuskon vertauskuvaa. Olen katsellut rakennuksianne muuallakin ja huomannut aina ristin puuttumisen. Miksi on näin, kun te sanotte uskovanne Jeesukseen Kristukseen? Minä vastasin: En halua loukata ketään kristityistä virkaveljistäni, jotka käyttävät ristiä katedraaliensa torneissa ja kappeleidensa alttareilla, jotka kantavat sitä messupuvuissaan ja painavat sen kirjoihinsa ja muuhun kirjallisuuteen. Mutta meille risti on vertauskuva kuolevasta Kristuksesta, kun taas sanomamme on julistus elävästä Kristuksesta. Silloin hän kysyi: Ellette käytä ristiä, niin mikä sitten on uskontonne vertauskuva? Vastasin, että jäsentemme elämän täytyy olla uskomme merkityksellisin ilmentymä ja juuri sen vuoksi uskontomme vertauskuva. Toivon, ettei hänestä tuntunut, että vastaukseni osoitti itseriittoisuutta tai omahyväisyyttä. Ensi silmäyksellä antamamme vaikutelma voi näyttää ristiriitaiselta väittäessämme, että Jeesus Kristus on uskomme avainhenkilö. Kirkon virallinen nimi on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko. Me palvelemme Häntä Herrana ja Vapahtajana. Raamattu on pyhä kirjoituksemme. Me uskomme, että Vanhan testamentin profeetat, jotka ennustivat Messiaan tulemisen, puhuivat jumalallisen innoituksen alaisina. Me iloitsemme Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen kirjoituksista, joissa kerrotaan Jumalan Pojan syntymästä, palvelutyöstä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta Hänen, joka oli Isän Ainosyntyinen lihassa. Kuten Paavali muinoin mekään emme häpeä [Jeesuksen Kristuksen] evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille (Room. 1:16). Ja Pietarin tavoin me vakuutamme, että Jäsentemme elämän täytyy olla uskomme merkityksellisin ilmentymä ja uskontomme vertauskuva. LIAHONA HUHTIKUU

6 mitään muuta nimeä kuin Jeesus Kristus, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu (Ap.t. 4:12). Mormonin kirja, jota me pidämme uuden maailman testamenttina ja joka sisältää läntisellä pallonpuoliskolla muinoin eläneiden profeettojen opetuksia, todistaa Hänestä, joka syntyi Juudean Betlehemissä ja kuoli Golgatan kukkulalla. Uskossaan horjuvalle maailmalle Mormonin kirja on uusi ja voimallinen todistus Herran jumalallisuudesta. Jo sen nimisivulla, jonka on kirjoittanut vuotta sitten Amerikan mantereella vaeltanut profeetta, sanotaan selkeästi, että se on kirjoitettu juutalaisten ja pakanoiden saamiseksi vakuuttuneiksi siitä, että Jeesus on Kristus, iankaikkinen Jumala, joka ilmoittaa itsensä kaikille kansoille. Ja nykyajan ilmoituksia sisältävässä kirjassamme Opissa ja liitoissa Hän on julistanut olemassaolonsa seuraavin varmoin sanoin: Minä olen Alfa ja Oomega, Kristus, Herra; aivan niin, minä olen hän, alku ja loppu, maailman Lunastaja (OL 19:1). Tällaisten julistusten valossa ja tällaisten todistusten tähden saattavat hyvinkin monet kysyä kuten pappisystäväni Arizonassa, että jos sanotte uskovanne Jeesukseen Kristukseen, niin miksi ette käytä Hänen kuolemansa vertauskuvaa, Golgatan ristiä. Siihen minun on ensinnäkin vastattava, ettei kukaan tämän kirkon jäsen saa koskaan unohtaa sitä kauheaa hintaa, jonka Lunastajamme maksoi antamalla henkensä, jotta kaikki ihmiset saisivat elää emme saa unohtaa Getsemanen piinaa, Häntä vastaan käytyä oikeudenkäynnin irvikuvaa, Hänen lihaansa raadellutta viheliäistä orjantappurakruunua, kansanjoukon verenhimoista huutoa Pilatuksen edessä, yksinäistä taakkaa Hänen raskaalla vaelluksellaan Golgatan tiellä, hirvittävää kipua suurten naulojen lävistäessä Hänen kätensä ja jalkansa, Hänen ruumiinsa kuumeista piinaa Hänen riippuessaan ristillä tuona murheellisena päivänä, Jumalan Poikaa, joka huudahti: Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä tekevät. (Luuk. 23:34.) Tämä oli risti, väline Hänen kiduttamisekseen, Rauhan Ihmisen surmaamiseksi valmistettu hirvittävä rakennelma, jumalaton palkka siitä, että Hän ihmeellisellä tavalla paransi Kukaan tämän kirkon jäsen ei saa koskaan unohtaa sitä kauheaa hintaa, jonka Lunastajamme maksoi antamalla henkensä, jotta kaikki ihmiset saisivat elää. sairaita, antoi sokeille näön ja herätti kuolleita. Tämä oli risti, jolla Hän riippui ja kuoli Golgatan yksinäisellä kukkulalla. Emme voi unohtaa sitä. Emme saa koskaan unohtaa sitä, sillä tällä tavalla Vapahtajamme, Lunastajamme, Jumalan Poika antoi itsensä sijaisuhriksi meidän jokaisen puolesta. Mutta tuon synkän, juutalaisten sapattia edeltäneen illan masentava tunnelma, illan, jolloin Hänen eloton ruumiinsa otettiin alas ja laskettiin kiireesti lainahautaan, vei jopa Hänen innokkaimpien ja tietävimpien opetuslastensa toivon. He olivat murheellisia eivätkä ymmärtäneet, mitä Hän oli sanonut heille aikaisemmin. Messias, johon he olivat uskoneet, oli kuollut. Poissa oli heidän Mestarinsa, johon he olivat panneet kaiken kaipauksensa, uskonsa ja toivonsa. Hän, joka oli puhunut iankaikkisesta elämästä, joka oli herättänyt Lasaruksen haudasta, oli nyt kuollut yhtä varmasti kuin kaikki ihmiset ennen Häntä olivat kuolleet. Hänen lyhyt, murheellinen elämänsä oli nyt päättynyt. Tuo elämä oli ollut sellainen kuin Jesaja kauan aikaisemmin oli ennustanut: Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. (Jes. 53:3, 5.) Nyt Hän oli poissa. Voimme vain arvailla, miltä Häntä rakastaneista tuntui, kun he pohtivat Hänen kuolemaansa juutalaisten sapatin, meidän lauantaimme, pitkien tuntien aikana. Sitten koitti viikon ensimmäinen päivä, Herran sapatti, jona me sen olemme tulleet tuntemaan. Niille, jotka tulivat murheen painamina haudalle, paikalla ollut enkeli julisti: Miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta? (Luuk. 24:5.) Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi (Matt. 28:6). Siinä oli ihmiskunnan historian suurin ihme. Aikaisemmin Hän oli sanonut heille: Minä olen ylösnousemus ja elämä (Joh. 11:25). Mutta he eivät olleet ymmärtäneet. Nyt he tiesivät. Hän oli kuollut kurjuudessa ja tuskassa ja yksin. Nyt kolmantena päivänä Hän nousi voimaan ja kauneuteen ja elämään, ensimmäisenä kaikista kuoloon nukkuneista, vakuutuksena ihmisille kaikkina aikoina siitä, että niin kuin kaikki DEL PARSONIN MAALAUS HÄN ON NOUSSUT, KOPIOINTI KIELLETTY; VALOKUVA WELDEN C. ANDERSEN 4

7 ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi (1. Kor. 15:22). Golgatalla Hän oli kuoleva Jeesus. Haudasta Hän astui esiin elävänä Kristuksena. Risti oli ollut Juudaksen kavalluksen katkera hedelmä, Pietarin kieltämisen tiivistelmä. Tyhjästä haudasta tuli nyt todistus Hänen jumalallisuudestaan, iankaikkisen elämän lupaus, vastaus Jobin vastausta vaille jääneeseen kysymykseen: Mutta voiko ihminen herätä eloon, kun hän on kuollut? (Job 14:14.) Kuoltuaan Hänet olisi ehkä unohdettu tai parhaimmassakin tapauksessa muistettu yhtenä monista suurista opettajista, joiden elämää kuvataan muutamalla rivillä historiankirjoissa. Nyt ylösnousseena Hänestä tuli elämän Herra. Jesajan tavoin saattoivat Hänen opetuslapsensa nyt laulaa varmassa uskossa: Hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas (Jes. 9:5). Jobin odottavat sanat olivat täyttyneet: Minä tiedän, että lunastajani elää. Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä. Ja sitten, kun minun nahkani on riekaleina ja lihani on riistetty irti, minä saan nähdä Jumalan, saan katsella häntä omin silmin, ja silmäni näkevät: hän ei ole minulle outo! Tätä minun sydämeni kaipaa. (Job 19:25 27.) Aivan oikein Maria huudahti: Rabbuuni! se on hepreaa ja merkitsee: [Mestari] (Joh. 20:16) nähdessään ensimmäisen kerran ylösnousseen Herran, sillä Mestari Hän nyt toden teolla oli, ei vain elämän Herra vaan kuoleman itsensä Herra. Poissa oli kuoleman pistin, murrettu haudan voitto. Pelokas Pietari koki muutoksen. Jopa epäilevä Tuomas julisti vakavasti ja kunnioituksella ja todenmukaisesti: Minun Herrani ja Jumalani! (Joh. 20:28.) Älä ole epäuskoinen, vaan usko (Joh. 20:27) olivat Herran unohtumattomat sanat tuossa ihmeellisessä tilaisuudessa. Sen jälkeen Hän ilmestyi monille, Paavalin kirjoitusten mukaan muun muassa samalla kertaa yli viidellesadalle veljelle (1. Kor. 15:6). Ja läntisellä pallonpuoliskolla oli muita lampaita, joista Hän oli puhunut aikaisemmin. Ja siellä ihmiset kuulivat äänen, ikään kuin se olisi tullut taivaasta; ja se sanoi heille: Nähkää minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt, jossa minä olen kirkastanut nimeni kuulkaa häntä. Ja katso, he näkivät Miehen laskeutuvan taivaasta; ja hän oli pukeutunut valkoiseen viittaan, ja hän tuli alas ja seisoi heidän keskellään. Ja tapahtui, että hän ojensi kätensä ja puhui kansalle sanoen: Katso, minä olen Jeesus Kristus, jonka profeetat todistivat tulevan maailmaan. Nouskaa ja tulkaa minun luokseni. (3. Nefi 11:3, 6 10, 14.) Sitten tässä ihanassa kertomuksessa on monia kuvauksia ylösnousseen Herran palvelutyöstä muinaisen Amerikan asukkaiden keskuudessa. Ja lopuksi meillä on oman aikamme todistajat, sillä Hän tuli takaisin panemaan alulle tämän taloudenhoitokauden, ennustetun aikojen täyttymisen taloudenhoitokauden. Kirkkauden näyssä Hän ylösnoussut, elävä Herra ja Hänen Isänsä, taivaan Jumala, ilmestyivät poikaprofeetalle pannakseen jälleen alulle muinaisen totuuden palautuksen. Sitten seurasi todistajia kokonainen pilvi (Hepr. 12:1), ja hän, joka oli saanut ensimmäisen näyn Joseph Smith, nykyajan profeetta julisti vakain sanoin: LIAHONA HUHTIKUU

8 Ja nyt, niiden monien todistusten jälkeen, jotka hänestä on annettu, tämän todistuksen, kaikista uusimman, me annamme hänestä, että hän elää! Sillä me näimme hänet, tosiaankin Jumalan oikealla puolella; ja me kuulimme äänen todistavan, että hän on Isän Ainosyntyinen että juuri hän on luonut nykyiset ja menneet maailmat ja että niiden asukkaat ovat Jumalalle syntyneitä poikia ja tyttäriä. (OL 76:22 24.) Tähän voidaan lisätä niiden miljoonien todistus, jotka Pyhän Hengen voimalla ovat todistaneet ja todistavat nyt juhlallisesti Hänen todella elävän. Tämä todistus on ollut heidän lohtunaan ja heidän voimanaan. Ajattelen esimerkiksi erästä ystävää, johon tutustuin Vietnamissa, kun siellä oli suuria vaikeuksia. Hän oli mies, jolla oli hiljainen ja voimallinen usko Jumalaan, meidän iankaikkiseen Isäämme ja Hänen Poikaansa, elävään Kristukseen. Muistan hyvin, kuinka kuulin hänen laulavan syvällä vakaumuksella: Kun kulkemaan kutsun sua halki vesien, Niin myrskyjen raivolta sua varjelen. Sun kanssasi käyn, siunaan päiväs ja yös Ja voitoksi muutan sun vaivasi myös. ( Niin varma on perustus, MAP-lauluja, 43.) Koska Vapahtaja siis elää, me emme käytä Hänen kuolemansa vertauskuvaa uskomme vertauskuvana. Mutta mitä meidän tulee käyttää? Ei mikään merkki, ei taideteos, ei minkään muotoinen esine riitä ilmentämään elävän Kristuksen kirkkautta ja ihmettä. Hän sanoi meille, mikä tuon vertauskuvan tulisi olla, kun Hän kehotti: Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni (Joh. 14:15). Hänen seuraajinaan me emme voi olla ilkeitä tai alhaisia tai kiittämättömiä tahrimatta samalla Hänen kuvaansa. Emme myöskään voi olla hyviä, armeliaita ja anteliaita lisäämättä samalla Hänen vertauskuvansa loistoa, Hänen, jonka nimen olemme ottaneet päällemme. Niinpä elämämme täytyy merkityksellisesti ilmentää todistustamme elävästä Kristuksesta, elävän Jumalan iankaikkisesta Pojasta, sekä olla sen vertauskuvana. Se on niin yksinkertaista, veljeni ja sisareni, ja niin syvällistä, ja meidän olisi paras olla koskaan unohtamatta sitä. Mä tiedän, että elää Hän, Mun kallis Vapahtajani, Hän, Herra yli kuoleman, Hän Valtias ja Sankari. Hän, uskon varma kallio, Hän, ainut toivo ihmisten, Tienviitta eloon parempaan, Kointähti yössä kuolleiden. Oi, suothan Henkes lohduksein Ja rauhan, Sinun rauhasi. Suo voimaa käydä pitkä tie Iankaikkisuuteen luoksesi. (Gordon B. Hinckley, Mä tiedän, että elää Hän, MAP-lauluja, 81.) AJATUKSIA KOTIOPETTAJILLE Tutkittuasi tätä sanomaa rukouksen hengessä esitä se käyttäen sellaista opetusmenetelmää, joka kannustaa kuulijoitasi osallistumaan. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä: 1. Pyydä perheenjäseniä kertomaan, kuinka he vastaisivat seuraaviin kysymyksiin: Miksei kirkkomme rakennuksissa ole ristejä? Mikä on uskontomme vertauskuva? Lue, kuinka presidentti Hinckley on päättänyt vastata näihin kysymyksiin (ks. viisi ensimmäistä kappaletta). Mikä pyhien kirjoitusten kohta selittää uskontomme vertauskuvan? (Ks. neljä viimeistä kappaletta.) Miten voimme auttaa siinä, että uskomme vertauskuva loistaisi kirkkaana muille? 2. Pyydä perheenjäseniä kuvailemaan, mitä he ajattelevat elämänsä avainhenkilön tekevän tai millaisen he ajattelisivat hänen olevan. Lukekaa ääneen ja keskustelkaa tämän artikkelin niistä kohdista, joissa puhutaan Jeesuksesta Kristuksesta uskomme avainhenkilönä. 3. Pyydä perheenjäseniä kertomaan jokin lempikertomuksensa Jeesuksesta. Lukekaa tästä artikkelista ääneen kertomus tai pari, jotka kertovat Hänestä. Todista Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksesta ja lunastusuhrista. 6

9 NYT ON TOIVOA SIMON DEWEYN MAALAUS ISÄ, KÄYTETTY AMERICAN FORKISSA UTAHISSA SIJAITSEVAN ALTUS FINE ARTIN LUVALLA, KOPIOINTI KIELLETTY SEN ANSIOSTA, MITÄ HÄN TEKI SILLOIN, SINULLA VOI OLLA TOIVOA NYT. (KS. MORONI 7:41.) LIAHONA HUHTIKUU

10 Kristuksen valo Mitä jokaisen evankeliumia saarnaamaan, evankeliumia opettamaan tai evankeliumin mukaan elämään kutsutun tulee tietää Pyhä Henki ja Kristuksen valo ovat keskenään erilaisia. Teidän on tärkeätä tietää niistä kummastakin. PRESIDENTTI BOYD K. PACKER kahdentoista apostolin koorumin virkaa toimittava presidentti Useimmilla kirkon jäsenillä on perusymmärrys Pyhästä Hengestä. Useimmat ovat kuulleet sen kuiskauksia ja ymmärtävät, miksi Pyhää Henkeä kutsutaan Lohduttajaksi. He tietävät, että Pyhä Henki on henkipersoona (ks. OL 130:22) ja jumaluuden jäsen (ks. UK 1). Mutta monet eivät tiedä, että on olemassa toinenkin Henki Kristuksen valo (OL 88:7) toinenkin innoituksen lähde, joka on meillä jokaisella samoin kuin kaikilla muillakin ihmiskunnan jäsenillä. Jos meillä on tieto Kristuksen valosta, me ymmärrämme, että meidän kaikkien sisimmässä on jotakin, ja voimme vedota siihen halutessamme kertoa totuudesta. Pyhä Henki ja Kristuksen valo ovat keskenään erilaisia. Vaikka niitä toisinaan kuvataankin pyhissä kirjoituksissa samoilla sanoilla, ne ovat kaksi erilaista ja erillistä itsenäistä kokonaisuutta. Teidän on tärkeätä tietää niistä kummastakin. Mitä enemmän tiedämme Kristuksen valosta, sitä enemmän me ymmärrämme elämää ja sitä enemmän me tunnemme syvää rakkautta koko ihmiskuntaa kohtaan. Meistä tulee parempia opettajia ja lähetyssaarnaajia ja vanhempia sekä parempia miehiä ja naisia ja lapsia. Tunnemme syvempää kunnioitusta veljiämme ja sisariamme kohtaan kirkossa sekä niitä kohtaan, jotka eivät usko ja joille ei ole vielä annettu Pyhän Hengen lahjaa. Kristuksen valo määritetään pyhissä kirjoituksissa Hengeksi, joka antaa valon jokaiselle ihmiselle, joka tulee maailmaan (OL 84:46, kursivointi lisätty), valoksi, joka on kaikessa ja joka antaa elämän kaikelle ja joka on laki, jolla kaikkea hallitaan (OL 88:13; ks. myös Joh. 1:4 9; OL 84:45 47; 88:6; 93:9). Kristuksen valoa kutsutaan pyhissä kirjoituksissa myös Jeesuksen Kristuksen Hengeksi (ks. OL 84:45), Herran Hengeksi (ks. 2. Kor. 3:18; ks. myös Moosia 25:24), totuuden Hengeksi (ks. OL 93:26), totuuden valoksi (ks. OL 88:6), Jumalan Hengeksi (ks. OL 46:17) ja Pyhäksi Hengeksi (ks. OL 45:57). Joitakin näitä nimityksiä käytetään viittaamaan myös Pyhään Henkeen. Ensimmäinen presidenttikunta on kirjoittanut: On olemassa kaikkialle maailmaan 8

11 SIMON DEWEYN MAALAUS VETTEN ÄÄRELLÄ, KÄYTETTY AMERICAN FORKISSA UTAHISSA SIJAITSEVAN ALTUS FINE ARTIN LUVALLA, KOPIOINTI KIELLETTY levinnyt olemus, joka on maailman valo ja elämä, joka valaisee jokaisen ihmisen, joka tulee maailmaan, joka lähtee Jumalan edestä läpi avaruuden äärettömyyden, jonka valoa ja voimaa Jumala suo vaihtelevissa määrin niille, jotka pyytävät Häneltä, heidän uskonsa ja kuuliaisuutensa mukaan. 1 Riippumatta siitä, kutsutaanko tätä sisäistä valoa, tätä tietoa oikeasta ja väärästä, Kristuksen valoksi, moraaliseksi ymmärrykseksi tai omaksitunnoksi, se voi ohjata meitä hillitsemään tekojamme paitsi jos tukahdutamme tai vaiennamme sen. Jokainen taivaallisen Isämme henkilapsi astuu kuolevaisuuteen saadakseen fyysisen ruumiin ja tullakseen koetelluksi. Herra sanoi: He ovat minun omien kätteni tekoa, ja minä annoin heille heidän ymmärryksensä sinä päivänä, jolloin minä heidät loin; ja Eedenin puutarhassa minä soin ihmiselle hänen tahtonsa vapauden (Moos. 7:32).

12 Sen vuoksi ihmiset ovat vapaita lihan mukaisesti, ja heille on annettu kaikki, mikä on ihmiselle tarpeen. Ja he ovat vapaita valitsemaan vapauden ja iankaikkisen elämän kaikkien ihmisten suuren Välimiehen kautta, tai valitsemaan orjuuden ja kuoleman Perkeleen orjuuden ja vallan mukaisesti. (2. Nefi 2:27.) Sen tähden me tiedämme, että jokainen voi toimia tulevaisuutta koskevassa opissa ja periaatteessa moraalisen tahdonvapauden mukaan, jonka minä olen antanut hänelle, niin että jokainen voi olla vastuussa omista synneistään tuomiopäivänä (OL 101:78, kursivointi lisätty). Meitä varoitetaan sammuttamasta Henkeä (ks. 1. Tess. 5:19). Näin voimme nähdä, että kaikki ovat saaneet kylliksi opetusta erottaakseen hyvän pahasta (2. Nefi 2:5; ks. myös 2. Nefi 2:27). Heillä on tahdonvapautensa, ja he ovat vastuullisia. Tämä Kristuksen valo edistää kaikkea, mikä on hyvää, kaikkea hyveellisyyttä (ks. Moroni 7:16). Se on loistavana ja kestävänä vastakohtana kaikelle, mikä on karkeaa tai rumaa tai jumalatonta tai pahaa tai syntistä (ks. Moroni 7:17). Omatunto vahvistaa Kristuksen Hengen todella asuvan ihmisessä. Samalla tavoin se vahvistaa sen, että on olemassa hyvää ja pahaa, oikeudenmukaisuutta, armoa, kunniaa, rohkeutta, uskoa, rakkautta ja hyveellisyyttä samoin kuin niiden välttämättömiä vastakohtia vihaa, ahneutta, karkeutta ja kateutta (ks. 2. Nefi 2:11, 16). Sellaiset arvot, vaikkakin ne ovat fyysisesti aineettomia, toimivat lakien mukaan, joilla on yhtä varma syy ja seuraus -suhde, kuin mikä tahansa fysiikan laeista johtuva (ks. Gal. 6:7 9). Kristuksen Henkeä voidaan verrata jokaisen ihmisen suojelusenkeliin. 2 Kristuksen Henki voi valaista keksijää, tiedemiestä, maalaria, kuvanveistäjää, säveltäjää, esiintyjää, arkkitehtiä tai kirjailijaa tuottamaan suurenmoisia, jopa innoitettuja teoksia koko ihmiskunnan hyväksi ja siunaukseksi. Tämä Henki voi innoittaa maanviljelijää pellollaan ja kalastajaa veneessään. Se voi innoittaa opettajaa luokassa ja lähetyssaarnaajaa hänen esittäessään keskustelua. Se voi innoittaa oppilasta, joka kuuntelee. Ja mikä valtavan tärkeää, se voi innoittaa miestä ja vaimoa sekä isää ja äitiä. Tämä sisäinen valo voi varoittaa ja varjella ja opastaa. Mutta sen voi karkottaa millä tahansa, mikä on rumaa tai sopimatonta tai jumalatonta tai siveetöntä tai itsekästä. Kristuksen valo oli teissä ennen syntymäänne (ks. OL 93:23, 29 30), ja se on oleva teidän kanssanne jokaisena elämänne hetkenä, eikä se häviä silloinkaan, kun kuolevainen osa teitä on muuttunut tomuksi. Se on luonanne aina. Jokaisella miehellä, naisella ja lapsella, olipa hän mitä tahansa kansaa, uskoa tai väriä jokaisella, riippumatta siitä, missä hän asuu tai mihin hän uskoo tai mitä hän tekee on sisimmässään katoamaton Kristuksen valo. Tässä suhteessa kaikki ihmiset on luotu tasaarvoisiksi. Jokaisessa oleva Kristuksen valo on todistus siitä, ettei Jumala erottele ihmisiä (ks. OL 1:35). Hän kohtelee jokaista yhtäläisesti suodessaan Kristuksen valon. Opettajan tai lähetyssaarnaajan tai isän tai äidin on tärkeätä tietää, että Pyhä Henki voi tehdä työtä Kristuksen valon kautta. Evankeliumin totuuksia opettava henkilö ei kylvä aikuisen tai lapsen sisimpään mitään vierasta tai edes uutta. Sen sijaan lähetyssaarnaaja tai opettaja saa kosketuksen siellä jo olevaan Kristuksen Henkeen. Evankeliumi kuulostaa heistä tutulta. Sitten opetus saa ne, jotka haluavat kuunnella, vakuuttuneiksi siitä, että Jeesus on Kristus, iankaikkinen Jumala, joka ilmoittaa itsensä kaikille kansoille (Mormonin kirjan nimisivu). Kuolevaisuudessa suorittamansa palvelutyön aikana Jeesus opetti evankeliuminsa ja asetti paikalleen perustuksen, jolle Hänen kirkkonsa rakennettaisiin. Tämä perustus rakennettiin sellaisista opin kivistä, joita ei voi kuolevaisin silmin nähdä eikä kuolevaisin käsin koskea. Ne ovat näkymättömiä ja aineettomia. Ne eivät rapaudu eivätkä murene. Niitä ei voi rikkoa eikä hajottaa eikä tuhota. Nämä opin kivet ovat katoamattomia ja kestäviä. Nämä opin kivet olivat olemassa jo ennen kuin maailma oli (OL 124:38), jo ennen maailman perustamista (OL 124:41). Kristus rakensi kirkkonsa niiden varaan. Jeesus puhui kivestä, jonka rakentajat hylkäsivät (Matt. 21:42). Sitten maan ylle lankesi luopumuksen varjo. Pappeuden valtuuden seuraanto katkesi. Mutta ihmiskuntaa ei jätetty täydelliseen pimeyteen tai kokonaan vaille ilmoitusta tai innoitusta. Se käsitys, että Kristuksen ristiinnaulitsemisen myötä taivaat sulkeutuivat ja että ne avattiin 10

13 VALOKUVAT JOHN LUKE, KUVISSA KÄYTETTY MALLEJA ensimmäisessä näyssä, ei ole totta. Kristuksen valo oli kaikkialla läsnä palvelemassa Jumalan lapsia; Pyhä Henki vieraili etsivien sielujen luona. Vanhurskaiden rukoukset eivät jääneet vaille vastausta. Pyhän Hengen lahjan antamisen täytyi odottaa pappeuden palauttamista ja aikojen täyttymisen taloudenhoitokautta, jolloin kaikki ilmoitettaisiin. Silloin ilmoitettaisiin temppelityöstä toimitustyöstä. Silloin lunastettaisiin ne, jotka elivät niiden monien sukupolvien aikana, jolloin välttämättömiä toimituksia ei ollut saatavilla, kun kastetta ei voitu toimittaa. Jumala ei koskaan hylkää lapsiaan. Hän ei ole koskaan hylännyt tätä maailmaa. Kun Hänen evankeliuminsa täyteys palautettiin, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko rakennettiin samoille opin peruskiville. Koska opimme miltei kaiken fyysisten aistiemme välityksellä, voi olla hyvin vaikeata opettaa aineettomia oppeja, joita emme voi nähdä emmekä tuntea. Jeesus, Mestariopettaja, opetti näitä oppeja, ja niitä voidaan opettaa samalla tavoin nykyäänkin. Minun tarkoituksenani on näyttää teille, kuinka Hän, Mestariopettaja, opetti niitä. Te voitte ymmärtää hengellisiä totuuksia yhtä selkeästi kuin jos nämä opin kivet olisivat yhtä käsin kosketeltavia kuin graniitti tai piikivi tai marmori. Marmori muotoutuu kuvanveistäjän käsissä niin että toiset pääsevät näkemään sen, mitä hän näkee kätkössä muodottoman kiven sisällä. Samalla tavoin tekin voitte opettaa toisia näkemään eli ymmärtämään näitä aineettomia, näkymättömiä opin kiviä. Se tapa, jolla Vapahtaja opetti ja jolla te voitte opettaa, on sekä yksinkertainen että hyvin syvällinen. Jos valitsette opin vertauskuvaksi jonkin konkreettisen esineen tai asian, voitte opettaa samalla Kristuksen Henki voi valaista keksijää, tiedemiestä, maalaria, kuvanveistäjää. Se voi innoittaa miestä ja vaimoa sekä isää ja äitiä. tavoin kuin Hänkin. Opettaja voi liittää opin johonkin jo tuttuun asiaan, jonka voi nähdä fyysisin silmin. Jeesus vertasi uskoa siemeneen, pikkuruiseen sinapinsiemeneen, jonka voi nähdä ja jota voi koskettaa. Hän kertoi, kuinka siemen voi itää ja kukoistaa ja kasvaa puuksi, jos sitä hoidetaan. (Ks. Luuk. 13:19.) Vapahtaja vertasi taivasten valtakuntaa arkipäiväiseen esineeseen, jonka voi nähdä. Hän sanoi: Taivasten valtakunta on kuin nuotta, joka laskettiin mereen ja joka keräsi kaikenlaisia kaloja (Matt. 13:47). Hän sanoi myös: Taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre. Kun mies löysi sen, hän peitti sen uudelleen maahan, ja sitten hän iloissaan myi kaiken minkä omisti ja osti sen pellon. (Matt. 13:44.) Kristus käytti esimerkkeinä ja vertauskuvina aivan tavallisia esineitä ja asioita kuten suolaa (ks. Matt. 5:13; LIAHONA HUHTIKUU

14 Mark. 9:49 50; Luuk. 14:34) ja lamppua (ks. Matt. 5:15; Mark. 4:21; Luuk. 8:16; 11:33 36; Ilm. 18:23), sadetta (ks. Matt. 7:25 27) ja sateenkaarta (ks. Ilm. 4:3; 10:1). Neljä evankeliumia ovat täynnä tämänkaltaisia esimerkkejä. Samalla tavoin Mormonin kirja, Oppi ja liitot sekä Kallisarvoinen helmi sisältävät kymmeniä samanlaisia viittauksia. Niitä on kaikkialla. Juuri sitä kertomus tai vertaus on todenmukainen esimerkki, jota käytetään sellaisen opin tai periaatteen opettamiseksi, jota ei voi nähdä eikä kosketella. Kerran Matteuksen evankeliumissa, kerran Luukkaan evankeliumissa, kolmesti Mormonin kirjassa ja kolmesti Opissa ja liitoissa Vapahtaja puhui kanaemosta ja sen poikasista (ks. Matt. 23:37; Luuk. 13:34; 3. Nefi 10:4 6; OL 10:65; 29:2; 43:24). Jokainen tuntee kanat ja kananpoikaset, jopa pienet lapsetkin. Usko ei oikeastaan ole tarkalleen siemenen kaltainen, niin kuin ei taivasten valtakuntakaan ole tarkalleen nuotan tai aarteen tai hapatteen kaltainen (ks. Luuk. 13:21) tai kauppiaan kaltainen, joka etsi kauniita helmiä (ks. Matt. 13:45). Mutta näiden kuvien avulla Jeesus pystyi avaamaan opetuslastensa silmät ei heidän luonnollisia silmiään vaan heidän ymmärryksensä silmät (ks. Matt. 13:15; Joh. 12:40; Ap. t. 28:27; Ef. 1:18; 2. Nefi 16:10; OL 76:12, 19; 88:11; 110:1). Ymmärryksemme silmin me näemme asioita, jotka ovat hengellisiä. Kun henkemme kurkottaa ulospäin, me voimme koskettaa asioita, jotka ovat hengellisiä, ja tuntea ne. Silloin me voimme nähdä ja me voimme tuntea asioita, joita ei voi nähdä fyysisin aistein. Muistakaa, että Nefi sanoi kapinallisille veljilleen, jotka olivat hylänneet enkelin tuoman sanoman: Teidän tuntonne oli turtunut, niin että ette voineet tuntea hänen sanojaan (1. Nefi 17:45, kursivointi lisätty). Paavali kirjoitti korinttilaisille: Meille Jumala on sen ilmoittanut Hengellään, sillä Henki tutkii kaiken, myös Jumalan syvimmät salaisuudet. Siitä me myös puhumme, mutta me käytämme Hengen emmekä ihmisviisauden opettamia sanoja ja selitämme hengelliset asiat Hengen avulla. Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan Hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava Hengen avulla. (1. Kor. 2:10, ) Nykypäivän ilmoituksessa Kristus puhui valosta, joka loistaa ja joka antaa teille valoa [ja] valaisee teidän silmänne, ja Marmori muotoutuu kuvanveistäjän käsissä niin että toiset pääsevät näkemään sen, mitä hän näkee. Samalla tavoin tekin voitte opettaa toisia näkemään aineettomia, näkymättömiä opin kiviä. 12

15 se on sama valo, joka elävöittää teidän ymmärryksenne (OL 88:11). En tiedä, kuinka muuten voi opettaa Kristuksen Hengestä kuin tekemällä samoin kuin Herra teki opettaessaan opetuslapsilleen totuuksia, joita ei voi nähdä eikä koskettaa. Kuvatakseni Kristuksen valoa vertaan sitä auringon valoon. Auringonvalo on tuttu jokaiselle. Se on läsnä kaikkialla, ja sen voi nähdä ja sen voi tuntea. Itse elämä riippuu auringonvalosta. Kristuksen valo on kuin auringonvalo. Sekin on läsnä kaikkialla, ja sitä annetaan jokaiselle yhtäläisesti. Samoin kuin pimeyden on hälvettävä auringon valon ilmestyessä, samoin Kristuksen valo karkottaa pahuuden. Auringonvalossa ei ole ollenkaan pimeyttä. Pimeys on sille alamainen. Pilvet tai maan kiertoliike voivat kätkeä auringon, mutta pilvet väistyvät ja maa kääntyy jälleen aurinkoon päin. Meille on kerrottu, että suunnitelman mukaan on välttämätöntä, että kaikessa on vastakohtaisuutta (2. Nefi 2:11). Mormon varoitti, että Perkele ei kehota ketään tekemään hyvää, ei yhden yhtäkään, eivätkä hänen enkelinsäkään eivätkä ne, jotka alistuvat hänen valtaansa. Ja nyt koska te tunnette sen valon, jonka mukaan voitte arvostella ja joka valo on Kristuksen valo, katsokaa, ettette arvostele väärin. (Moroni 7:17 18.) Tämä Kristuksen valo, joka antaa elämän, on teidän sisimmässänne. Paholainen yrittää peittää sen. Hämmennyksen pilvet voivat peittää sen siinä määrin, että te vakuututte siitä, ettei sitä ole olemassakaan. Samoin kuin auringonvalolla on luonnostaan puhdistava vaikutus, Kristuksen valokin voi puhdistaa hengen. Jokainen sielu, olipa hän kuka hyvänsä tai elipä hän missä tai milloin tahansa, on Jumalan lapsi. Meidän velvollisuutenamme on opettaa, että onhan ihmisissä henki, ja Kaikkivaltiaan henkäys antaa heille ymmärrystä (Job 32:8, ks. vuoden 1933 raamatunkäännös). Presidentti Joseph Fielding Smith puhui Pyhän Hengen opetuksista ja Kristuksen valosta: Jokainen ihminen voi saada Pyhän Hengen ilmoituksen, vaikka hän ei olisikaan kirkossa, jos hän vilpittömästi etsii valkeutta ja totuutta. Pyhä Henki tulee ja antaa ihmiselle sen todistuksen, jota hän etsii, ja vetäytyy sitten pois; eikä ihmisellä ole oikeutta vaatia Häneltä toista käyntiä tai jatkuvia käyntejä ja ilmoituksia. Hän voi saada tuon toisen hengen, Kristuksen Hengen, jatkuvaa opastusta. 3 Kristuksen Henki on aina läsnä. Se ei koskaan lähde pois. Se ei voi lähteä pois. Kaikilla ihmisillä kaikkialla on jo Kristuksen Henki, ja vaikka Pyhä Henki voi vierailla kenen tahansa luona, Pyhän Hengen lahjan voi saada noudattamalla evankeliumin lakeja ja toimituksia (UK 3), ottamalla vastaan upotuskasteen syntien anteeksisaamiseksi ja saamalla Pyhän Hengen lahjan kätten päällepanemisen kautta (ks. UK 4). Se ei ole automaattisesti läsnä kuten Kristuksen Henki on läsnä. Tämä lahja täytyy olla sellaisen henkilön antama, jolla on valtuus (ks. UK 5). Tässä juuri on meidän tehtävämme vaalia Kristuksen valoa, joka on jokaisen tapaamamme sielun sisimmässä, ja tuoda sieluja siihen vaiheeseen, jossa Pyhä Henki voi vierailla heidän luonaan. Ja sitten aikanaan he voivat toimituksen kautta saada Pyhän Hengen lahjan, joka annetaan jokaiselle kirkon jäsenelle. Kun henkilö on saanut tämän Pyhän Hengen lahjan ja voi käyttää sitä yhdessä Kristuksen valon kanssa, joka hänellä jo on, silloin evankeliumin täyteys avautuu hänen ymmärrykselleen. Pyhä Henki voi jopa työskennellä Kristuksen valon kautta. 4 Kristuksen valo on yhtä maailmanlaajuinen kuin auringonvalo itse. Missä vain on ihmiselämää, siellä vaikuttaa Kristuksen Henki. Se vallitsee jokaisessa elävässä sielussa. Se edistää kaikkea, mikä on hyvää. Se innoittaa kaikkeen sellaiseen, mikä on hyödyksi ja siunaukseksi ihmiskunnalle. Se ravitsee itse hyvyyttä. Mormon opetti: [Tutkikaa] uutterasti Kristuksen valossa, jotta voitte erottaa hyvän pahasta; ja jos te tartutte kaikkeen hyvään ettekä sitä tuomitse, te olette varmasti Kristuksen lapsia (Moroni 7:19). Jokainen tuntee auringonvalon. Kun vertaatte Kristuksen Henkeä auringonvaloon, mieleenne saattaa tulla LIAHONA HUHTIKUU

16 tavallisia esimerkkejä omista kokemuksistanne. Näitä esimerkkejä on miltei loputtomiin. Näitä esimerkkejä voivat ymmärtää pienet lapset ja aikuiset, kuten voi ymmärtää Kristuksen vertauksiakin. Ei pitäisi olla vaikeata opettaa, kuinka ilmoitus voi tulla valon kautta, vaikkemme tietäisikään tarkalleen, kuinka innoitus toimii. Ihminen kaikkine rajoituksineen pystyy siirtämään viestejä valokuitukaapeleita pitkin. Yksi ohut lasinen kuitu, hiustakin ohuempi, pystyy kuljettamaan samanaikaisesti viestiä. Ne voidaan sitten tulkita ja muuttaa kuvaksi ja ääneksi ja väreiksi, jopa liikkeeksi. Ihminen pystyy siihen. Lasersäde, jossa ei ole minkäänlaista kaapelia tai kuitua, voi kuljettaa 100 miljardia bittiä tietoa sekunnissa. Jos ihminen pystyy siihen, niin miksi me ihmettelisimme lupausta, jonka mukaan meissä kaikissa on Kristuksen valo ja että Pyhä Henki voi vierailla kenen tahansa meidän luona? Sen vuoksi ei pitäisikään olla vaikeata ymmärtää, kuinka ilmoitus Jumalalta Hänen maan päällä oleville lapsilleen voi tulla koko ihmiskunnalle sekä Kristuksen Hengen että Pyhän Hengen kautta. Tämä Kristuksen valo esiintyy kaikkialla pyhissä kirjoituksissa. Oppi ja liitot sisältää hyvin runsaasti opetuksia Kristuksen valosta. Siellä puhutaan esimerkiksi [totuuden valosta]; joka totuus loistaa. Tämä on Kristuksen valo. Hän on myös auringossa ja auringon valo ja sen voima, jolla se tehtiin. (OL 88:6 7.) Tavallisilla opettajilla, joiden tehtävänä on opettaa oppeja ja todistaa hengellisistä asioista, on omassa kokemuspiirissään arkipäiväisiä asioita, joita he voivat verrata asioihin, jotka ovat hengellisiä. Silloin Pyhän Hengen, Lohduttajan, voima voi sytyttää Kristuksen valon. Meille on kerrottu, että silloin Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut (Joh. 14:26). Presidentti Harold B. Lee on selittänyt: Tuo valo ei sammu koskaan kokonaan [puhuen Kristuksen valosta] ellemme lankea anteeksiantamattomaan syntiin. Sen Miksi me ihmettelisimme lupausta, jonka mukaan Kristuksen valo on kaikissa meissä? hehku saattaa käydä niin heikoksi, että pystymme tuskin havaitsemaan sitä, mutta se on olemassa meitä varten, jotta voimme puhaltaa sen liekkiin, joka ymmärryksen ja tiedon myötä palaa kirkkaammin. Ilman sitä me emme pystyisi saavutuksiin. Meidän lähetystyömme jäisi tuloksettomaksi. 5 Jos ymmärrämme Kristuksen valon todella asuvan jokaisessa, jonka näemme, ja jokaisessa kokouksessa, johon osallistumme, ja meidän sisimmässämme, ja ymmärrämme meillä olevan suuren haasteen ympäristön, jossa elämme, vaaran, joka toisinaan saartaa meitä me saamme rohkeutta ja innoitusta enemmän kuin olemme koskaan siihen saakka tunteneet. Ja niin täytyy ollakin! Ja niin onkin! Kaikki tämä on sellaista ulottuvuutta evankeliumin totuudessa, jota liian harvat ymmärtävät. Toivon, että pyritte rukoillen ja ahkeroiden ymmärtämään näiden periaatteiden merkityksen ja että alatte sitten soveltaa niitä käytäntöön. Niin tehdessänne saatte todistuksen siitä, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on totta, että evankeliumin palautus on todella tapahtunut ja että Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on ainoa tosi ja elävä kirkko koko maan päällä (ks. OL 1:30). Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, Isän Ainosyntyinen. Ja Hänestä säteilee Kristuksen valo koko ihmiskunnalle. Toivon teidän, jotka on kutsuttu lähetyssaarnaajiksi tai opettajiksi, ja teidän, jotka olette vanhempia, kestitsevän itseänne Kristuksen sanoilla, sillä katso, Kristuksen sanat kertovat teille kaiken, mitä teidän tulee tehdä (2. Nefi 32:3). Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Puheesta, joka pidettiin 22. kesäkuuta 2004 uusien lähetysjohtajien seminaarissa lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksessa Provossa Utahissa Yhdysvalloissa. VIITTEET 1. Receiving the Holy Ghost, Improvement Era, maaliskuu 1916, s Ks. Joseph Fielding Smith, Pelastuksen oppeja, toim. Bruce R. McConkie, 3 osaa, , osa 1, s Pelastuksen oppeja, osa 1, s. 50; ks. myös Profeetta Joseph Smithin opetuksia, toim. Joseph Fielding Smith, 1985, s Ks. Pelastuksen oppeja, osa 1, s The Teachings of Harold B. Lee, toim. Clyde J. Williams, 1996, s DEL PARSONIN MAALAUS HERRA JEESUS KRISTUS 14

17 OPIMME JOSEPH SMITHILTÄ GLEN S. HOPKINSONIN MAALAUS MUINAISET PUHUVAT, KOPIOINTI KIELLETTY Joseph Smith oli vasta 14-vuotias, kun hänen halunsa tietää totuus johdatti hänet hänen kotinsa lähellä olevaan metsikköön rukoilemaan. Vastauksena hänen rukoukseensa Isä Jumala ja Hänen Poikansa Jeesus Kristus ilmestyivät hänelle. He puhuivat hänelle, opettivat häntä ja vastasivat hänen rukoukseensa. Joidenkin on vaikea uskoa tähän ensimmäiseen näkyyn ja moniin muihin kirkon palautuksen ihmeellisiin tapahtumiin. On kuitenkin olemassa ihmisiä, jotka tietävät, että sellainen näky todella tapahtui keväällä 1820 eräässä lehdossa eräällä pienellä maatilalla New Yorkin osavaltiossa. Seuraavassa on ajatuksia eri puolilla maailmaa asuvilta 14-vuotiailta, jotka uskovat koko sydämestään, että Joseph Smith on Jumalan profeetta. Ihailen Joseph Smithiä kaiken sen tähden, mitä hän joutui kokemaan ollessaan vasta teini-ikäinen. Kaiken sen keskellä hän oli kuitenkin uskollinen ja hänen silmämääränään oli vain Jumalan kunnia. Hän on opettanut minulle monia asioita: kuuntelemaan Pyhää Henkeä, tekemään oikein ja puolustamaan sitä, mikä on totta. Tiedän, että hän oli Jumalan profeetta ja että hän palautti tosi kirkon. Ilman häntä meillä ei olisi evankeliumin täyteyttä enkä minä olisi tässä, missä nyt olen. Se tekee minut nöyräksi. Olen kiitollinen palautetusta kirkosta. Viliame Malani, Samabulan 1. (englanninkielinen) seurakunta, Suvan pohjoinen vaarna, FidÏi Joseph Smith oli hyvin urhea tehdessään kaiken sen, mitä hän teki. Mutta häntä oli myös valmistettu hyvin, koska ei näkyä anneta kenelle tahansa. Sen täytyy olla joku, jota on valmistettu. Pyhän Hengen kuiskauksia noudattamalla nykypäivänkin nuoret voivat saada aikaan monia hyviä asioita, jos päätämme tehdä ne. Tiedän, että Joseph Smith näki Isän ja Pojan ja että Vapahtaja neuvoi häntä olemaan liittymättä mihinkään kirkkoon. Tiedän myös, että Joseph Smith oli hyvin urhea ja että hän kuoli puolustaessaan evankeliumia. Ja tiedän, että jos tutkimme pyhiä kirjoituksia, rukoilemme sydämemme pohjasta, olemme kuuliaisia ja uskomme Isään ja Poikaan, niin voimme palata Heidän kasvojensa eteen. Camila Eugenia Bardi Aguirre, Buenos Airesin seurakunta, Los Alpesin vaarna, Cartagena, Kolumbia LIAHONA HUHTIKUU

18 MIKSI 14- VUOTIAS? Joseph meni [tuohon lehtoon] ollessaan vasta poika. Olen toisinaan miettinyt, miksi Herra halusi hänen menevän siihen lehtoon 14-vuotiaana poikana. Miksi Hän ei odottanut, kunnes [Joseph] olisi 20- tai 30- tai 40-vuotias, jolloin hänellä olisi ollut iän tuomaa auktoriteettia? Hän meni sinne, ja Herra salli sen ja vastasi hänen kysymykseensä, koska hän tuli täydellisessä pojan uskossa. Hänen mielessään ei ollut lainkaan epäilystä. Hän sanoi, että hän jos kukaan tarvitsi viisautta, ja hän pyysi sitä luottaen täysin siihen, että hänen rukouksensa seurauksena tapahtuisi jotakin. Me emme tiedä, mitä sanoja Joseph käytti rukouksessaan, mutta me tiedämme, että hän esitti kysymyksen ja että asiasta keskusteltiin. Ja sillä hetkellä, olipa se pitkä tai lyhyt, Joseph sai tietää enemmän Jumalan luonteesta kuin kaikkien aikojen kaikki jumaluusoppineet olivat koskaan saaneet. Presidentti Gordon B. Hinckley, ks. Innoittavia ajatuksia, Valkeus, elokuu 1997, s. 5. On tärkeätä tietää, että Joseph Smith saattoi rukoilla ja saada vastauksen rukouksiinsa. Mutta minun on tärkeätä tietää myös se, että minäkin voin saada omiin rukouksiini vastauksen Jumalalta. Tiedän, että profeetta Joseph Smith kesti monia vaikeuksia. Tiedän, että hänen ansiostaan kirkko palautettiin, että pappeus on palautettu maan päälle ja että me tiedämme enemmän taivaallisesta Isästä ja Vapahtajasta. Yritän seurata hänen hyvää esimerkkiään, mutta se on vaikeaa. Joskus minulta puuttuu uskoa. Mutta sitten ajattelen, mitä hän joutui kokemaan, mitä hän kesti meidän vuoksemme, ja se antaa minulle rohkeutta olla vähän vahvempi, kestää vähän pidempään. Tiedän, että me kuulumme tosi kirkkoon ja että olemme suuressa kiitollisuudenvelassa Joseph Smithille. Randy Horita Temarohirani, Mahun seurakunta, Tubuain piiri, Australsaaret

19 GLEN S. HOPKINSONIN MAALAUS ENSIMMÄINEN NÄKY, KOPIOINTI KIELLETTY Herra vastasi Joseph Smithin rukoukseen. Hän vastaa nuorten rukouksiin. Voin tuntea Hänen vastaavan minunkin rukouksiini. Eräänä päivänä ystäväni ja minun välillä tapahtui jotakin kurjaa. Myöhemmin lukiessani Liahonaa luin kohdan, jossa sanottiin: Rakastakaa vihamiehiänne (Matt. 5:44). Se auttoi minua pääsemään tapahtuneen yli, ja meistä tuli jälleen ystäviä. Tunnen, että se oli vastaus rukouksiini. Joseph Smith järjesti myös lähetystyön, ja lähetystyön kautta kirkko on kasvanut maailmanlaajuiseksi. Niinkin kaukana kuin Koreassa me voimme tietää, kuinka saada iankaikkinen elämä. Ha-Nul Park, Sinchonin seurakunta, Soulin pohjoinen vaarna, Etelä-Korea Se, että olen pienenä saanut kuulla Joseph Smithistä ja lukenut kertomuksia hänestä, on auttanut todistustani kasvamaan. Mutta varttuessani olen lukenut pyhiä kirjoituksia enemmän ja ajatellut enemmän hänen kokemuksiaan. Ne tuntemukset, joita saan oppiessani hänestä lisää, ajatellessani häntä ja lukiessani hänestä, ovat auttaneet todistustani kasvamaan vieläkin enemmän. Tieto hänen vaikeuksistaan ja kokemuksistaan auttaa minua Uskon, että taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus kävivät Joseph Smithin luona ja että hänelle annettiin erityinen tehtävä palauttaa kirkko. Kuinkahan itse olisin reagoinut, jos taivaallinen Isä olisi yhtäkkiä ilmestynyt. Se olisi ollut minulle valtava järkytys. Mutta Joseph Smith suhtautui siihen tyynesti. Hän oli todella sitoutunut löytämään totuuden. Kun kuulen kaikesta siitä, mitä hän joutui kokemaan perustaakseen kirkon, minun on helpompi olla valittamatta niin paljon tai säälittelemättä itseäni. Ilman profeetta Josephia ei olisi mitään kirkkoa. Ja kirkko on minun perustukseni. Spencer Yamada, Manhattanin 2. seurakunta, New Yorkin vaarna, New Yorkin osavaltio, Yhdysvallat valitsemaan oikein, kun olen tilanteissa, jotka houkuttelevat tai painostavat minua tekemään toisin. Tiedän, että Joseph Smith oli Jumalan profeetta. Tiedän, että Joseph Smith todella rukoili pyhässä lehdossa ja näki taivaallisen Isämme ja Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen, joka sovitti meidän syntimme. Robin Renae Doney, Essexin seurakunta, Montpelierin vaarna, Vermontin osavaltio, Yhdysvallat Eräänä iltana luin Mormonin kirjaa ja sain rauhallisen tunteen. Silloin tiesin, että Mormonin kirjan opetukset ovat tosia ja että Joseph Smith näki taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen. Tiedän myös, että Joseph Smith käänsi Mormonin kirjan ja palautti evankeliumin maan päälle. Joseph Smithillä oli monia suuria koettelemuksia ja kärsimyksiä, ja hän pystyi voittamaan ne. Hän oli myös urhea noustessaan todistamaan muiden kirkkojen saarnaajille ja tunnustajille. Vaikka he vainosivat Joseph Smithiä, tämä tiesi nähneensä näyn, ja hänen vakaumuksenaan oli seurata totuutta. Hänen avullaan olen oppinut puolustamaan totuutta ja kestämään loppuun asti. Fam Suet Ling Roslyn, Ipohin 1. seurakunta, Ipohin piiri, Malesia LIAHONA HUHTIKUU

20 Palautus: totuus palaa maan päälle SHANNA BUTLER kirkon lehdet Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on monet kerrat ilmoitettu maailman ihmisille. Se annettiin Aadamille, Henokille, Nooalle, Abrahamille ja muille profeetoille, mukaan lukien Mormonin kirjan profeetat aina taloudenhoitokauden yhteydessä. 1 Myös Vapahtaja toi evankeliumin maan päälle uudelleen omana taloudenhoitokautenaan. Evankeliumi jouduttiin palauttamaan monta kertaa, koska se hylättiin tai kadotettiin maan päältä monta kertaa ihmisten jumalattomuuden vuoksi. Vihdoin tänä aikojen täyttymisen taloudenhoitokautena evankeliumi palautettiin profeetta Joseph Smithin kautta viimeisen kerran. Seuraavassa on muutamia viimeisen taloudenhoitokautemme ensimmäisiä asioita, jotka mahdollistivat evankeliumin palauttamisen ja kirkon kasvun (ks. OL 66:2). missä me seisomme näiden puiden siimeksessä, tällä yhdellä pyhimmistä paikoista jumaluuden luonne ilmoitettiin uudelleen. Mutkattomasta ja vastaanottavaisesta pojan mielestä tuli täällä annetun ja monien muiden vielä annettavien ilmoitusten välikappale. Joseph Smithin jälkeen järjestyksessä viidentenätoista ja hänen harteilleen lasketun profeetallisen viitan kantajana annan juhlallisen todistukseni, että Ensimmäinen näky Kohdassa Jaak. 1:5 luvataan: Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta. Luettuaan tämän jakeen keväällä 1820 Joseph Smith nuorempi, silloin vasta 14-vuotias, suhtautui Jaakobin lupaukseen vakavasti. Hän meni kotinsa lähellä olevaan metsään pyytämään Jumalalta. Puhuessaan pyhässä lehdossa, johon Joseph meni rukoilemaan saadakseen tietää, mikä kirkko oli oikea, presidentti Gordon B. Hinckley sanoi: Juuri tällä paikalla pitkästä luopumuksen yöstä puhkesi uuden aikakauden sarastus. Itse Jumala sekä ilmestyi että puhui. Tässä 18

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät Uskonto 250 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne sekä huomaamasi

Lisätiedot

Palautuksen perustukset, oppilaan lukutehtävät

Palautuksen perustukset, oppilaan lukutehtävät Palautuksen perustukset, oppilaan lukutehtävät Uskonto 225 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake City, Utah, Yhdysvallat Kansikuva: Walter Ranen teos Melkisedekin pappeuden palautus

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Mormonin kirjan oppi ja opetukset, oppilaan lukutehtävät

Mormonin kirjan oppi ja opetukset, oppilaan lukutehtävät Mormonin kirjan oppi ja opetukset, oppilaan lukutehtävät Uskonto 275 [NO TRANSLATION] Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake City, Utah, Yhdysvallat Mielipiteet ja oikaisut ovat

Lisätiedot

Iankaikkinen perhe, oppilaan lukutehtävät

Iankaikkinen perhe, oppilaan lukutehtävät Iankaikkinen perhe, oppilaan lukutehtävät Uskonto 200 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne sekä huomaamasi virheet osoitteeseen

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ?

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? 1. Kertomuksen taustatietoja a) Vieraat termit Synti on Jumalan käskyjen rikkomista. Raamattu nimittää sitä mm. laittomuudeksi,

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Loisto yllättää Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Matt. 17:1-3 1 Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen.

Lisätiedot

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35: Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään, jonne on Jerusalemista noin kahden tunnin kävelymatka*. 14. He keskustelivat kaikesta siitä,

Lisätiedot

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Jerusalemissa, temppelin lähellä, Ylimmäisen papin palatsin pihalla.

Lisätiedot

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, synagoogassa

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

PÄÄSIÄISAAMUNA. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa

PÄÄSIÄISAAMUNA. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PÄÄSIÄISAAMUNA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesus oli kuollut ja haudattu

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

Tyttö, joka eli kahdesti

Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Ensimmäinen

Nettiraamattu. lapsille. Ensimmäinen Nettiraamattu lapsille Ensimmäinen pääsiäinen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin Pietari selostaa Jerusalemissa oleville veljille, että armo

Lisätiedot

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Nettiraamattu lapsille Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin synagoogan esimies ja hänellä oli vain yksi lapsi, 12-vuotias tytär.

b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin synagoogan esimies ja hänellä oli vain yksi lapsi, 12-vuotias tytär. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VÄLIKOHTAUS MATKALLA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui - Kapernaumissa b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin

Lisätiedot

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista.

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista. 1 Efesolaiskirjeen selitys 4 Ef. 1:10-14 Pyhän Hengen sinetti Tämä on neljäs luento Paavalin Efesolaiskirjettä käsittelevässä luentosarjassa. Tähän mennessä olemme kuulleet siitä, kuinka meidät kristityt

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Jeesus, suuri Opettaja

Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Vainoajan tie saarnaajaksi

Vainoajan tie saarnaajaksi Nettiraamattu lapsille Vainoajan tie saarnaajaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Tämän sunnuntain teema on " kutsu Jumalan valtakuntaan ". Päivän tekstissä Jeesus itse asiassa esittää kutsun Jumalan valtakuntaan, vaikka tuo kutsu kuulostaakin

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

PIETARI, RAKASTATKO SINÄ MINUA

PIETARI, RAKASTATKO SINÄ MINUA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(7) PIETARI, RAKASTATKO SINÄ MINUA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Opetuslapset olivat siirtyneet Jerusalemista Galileaan, Jeesuksen

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen

Lisätiedot

JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA

JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Nasaretissa, Jeesuksen lapsuuskotikaupungissa,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Uudesti syntyminen. Jeshua ja Nikodemus.( Joh. 3: 1-21.)

Uudesti syntyminen. Jeshua ja Nikodemus.( Joh. 3: 1-21.) 1 Uudesti syntyminen. Jeshua ja Nikodemus.( Joh. 3: 1-21.) rabbi J.Melamed Israelista. Mikkeli 19.04.2012 Olen hyvin iloinen, että pääsin tulemaan tänne. Meillä Israelissa on nyt todella kuuma. Kun lähdin,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60.

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60. Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 55/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Suoraa puhetta, kuuleeko kukaan? Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Matt. 7: 1-6 1."Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte,

Lisätiedot

Elämä Jumalan lapsena

Elämä Jumalan lapsena 1 Roomalaiskirjeen selitys 18 Room. 8:14 17 Savonlinnan Tuomiokirkko, 13.3.2013 Elämä Jumalan lapsena Kertausta Tähän mennessä Paavali on Roomalaiskirjeessään esittänyt pääasiat siitä, kuinka ihmisestä

Lisätiedot

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! KIRKKOPÄIVÄT LAHDESSA 13.-15.5.2011 Saarna Kärkölän kirkossa 15.5.2011 3. sunnuntai pääsiäisestä (Jubilate) JUMALAN KANSAN KOTI-IKÄVÄ (Joh. 17:11-17) Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunta vaikeuksissa

Nettiraamattu lapsille. Seurakunta vaikeuksissa Nettiraamattu lapsille Seurakunta vaikeuksissa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ELIA OTETAAN TAIVAASEEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Elia otettiin taivaaseen jossakin Jordanin itäpuolella, Jerikon kohdalla.

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle Havaintomateriaalia - avuksi sinulle - lapsi ja nuorisotyöhön - taide- ja leirikoulutyöhön - lähetyskasvatukseen - teemapäiviin - kirkollisiin tapahtumiin - ystävyysseurakunta- työhön - erityisryhmille

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerikon kaupungin lähellä. Jeriko on Juudeassa oleva kaupunki

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa 1 opettaja Isak Penzev 08.03.2013 Shalom ystävät, me jatkamme oppitunteja ja tutkimme apostolien kirjeitä. Messiaan lähettiläät todistavat omasta uskostaan. Ja apostolien

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Lisätiedot

Rikas mies, köyhä mies

Rikas mies, köyhä mies Nettiraamattu lapsille Rikas mies, köyhä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Hyviä ja huonoja kuninkaita

Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

Matt Mitchell: Kuka Pyha Henki on?

Matt Mitchell: Kuka Pyha Henki on? Matt Mitchell: Kuka Pyha Henki on? Matt Mitchell: The Fellowship of the Holy Spitit: "Who is the Holy Spirit?" 3.helmikuuta 2008 Matteus 3:13-17 Tänä vuonna rukoilen, että saatte kokea pyhän Kolminaisuuden

Lisätiedot

YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA. TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta

YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA. TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta PYHÄ KOLMINAISUUS, Antonio de Pereda, 1640-luvulla KOLMINAISUUDEN YLISTYS, Albrecht Dürer, V. 1511 Jumala antoi sydämen ja aivot

Lisätiedot

Armo teille ja rauha, Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta.

Armo teille ja rauha, Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Kristus, Jumalan kirkkauden säteily. Armo teille ja rauha, Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Tänään Kynttilänpäivänä on kirkollisena aiheena: Kristus, Jumalan kirkkauden

Lisätiedot

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA Kaikille muille sydämenlyönnit ovat rummutus kohti hautaa, mutta me elämme elämää

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Simson, Jumalan vahva mies

Simson, Jumalan vahva mies Nettiraamattu lapsille Simson, Jumalan vahva mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Taivas, Jumalan kaunis koti

Taivas, Jumalan kaunis koti Nettiraamattu lapsille Taivas, Jumalan kaunis koti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Rukoilemme: Kun me rukoilemme

Rukoilemme: Kun me rukoilemme 1 sutkksnkanomra Rukoilemme: Niin Herra, kosketa meitä tälläkin hetkellä Henkesi ja Sanasi kautta, kuten tuossa virressä veisasimme: "Kosketa minua, Henki, kosketa, kirkkaus! Anna elälle suunta ja tarkoitus.!

Lisätiedot

Prinssistä paimeneksi

Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA 2 RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ISMMN Johtajuuskonferenssi 2014 jumalan miehen, pastori Chrisin, kanssa oli historiallinen ja elämää muuttava. Se oli erityisen muutoksen ja Pyhän Hengen välittämisen

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE Osallisuus Elämän Sanaan 1:1-4 Keskinäinen Osallisuus Jumalassa erottaa synnistä ja vihasta 1:5-2:6 Uusi Käsky 2:7-11 Isän Rakkaus ja maailman rakkaus 2:12-17 Antikristus

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for Children,

Lisätiedot

Nooa ja vedenpaisumus

Nooa ja vedenpaisumus Nettiraamattu lapsille Nooa ja vedenpaisumus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Lisätiedot

Seurakunta vaikeuksissa

Seurakunta vaikeuksissa Nettiraamattu lapsille Seurakunta vaikeuksissa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMI

JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMI JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMI MIKÄ ON JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMI? Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on meidän taivaallisen Isämme suunnitelma Hänen lastensa onneksi ja pelastukseksi*. Sitä kutsutaan

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Nettiraamattu lapsille Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Reijo Telaranta Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun

Lisätiedot

1. Pietarin kirje 4. luku

1. Pietarin kirje 4. luku 1. Pietarin kirje 4. luku 1 opettaja Isak Penzev 2014 Shalom, hyvät ystävät. Me jatkamme oppituntia, ja tarkoituksemme on etsiä apostolien kirjoituksista Tooran tekstiä. Eikä ainoastaan tekstiä, vaan Tooran

Lisätiedot

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ISMAEL SYNTYY Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

JEESUS ILMESTYY OPETUSLAPSILLE

JEESUS ILMESTYY OPETUSLAPSILLE Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ILMESTYY OPETUSLAPSILLE 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Opetuslapset ovat yhä Jerusalemissa lukittujen ovien takana,

Lisätiedot

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesus Herodeksen

Lisätiedot

Mikä neuvoksi, kun tällaiset kysymykset meitä askarruttavat ja saartavat?

Mikä neuvoksi, kun tällaiset kysymykset meitä askarruttavat ja saartavat? Kuuleeko kukaan? Tämän päivän aihe: Kuuleeko kukaan, on asetettu kysymyksen muotoon. Monesti me ihmiset saatamme epäillä, kun elämäämme tulee yhtä ja toista vastoinkäymistä, että nouseeko tämä rukoukseni

Lisätiedot