VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TALOUSOIKEUDEN LAITOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TALOUSOIKEUDEN LAITOS"

Transkriptio

1 VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TALOUSOIKEUDEN LAITOS Mika Kärkkäinen EUROOPAN UNIONIN JA VENÄJÄN VÄLINEN KUMPPANUUS- JA YHTEIS- TYÖSOPIMUS

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUKSEN TAVOITTEET JA PÄÄPERI- AATTEET 3. POLIITTINEN DIALOGI 4. TAVARAKAUPPA 4.1. Suosituimmuuskohtelu 4.2. Tullit ja tuontitavaroiden verotuksellinen kohtelu 4.3. Määrällisten rajoitusten poistaminen ja suojalausekkeet 5. INVESTOINNIT JA LIIKETOIMINTA 5.1. Työolot ja sosiaaliturva 5.2. Yritysten perustaminen ja toiminta 5.3. Palvelujen kauppa 6. MUUT TALOUDELLISTA TOIMINTAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 6.1. Maksut ja pääomanliikkeet 6.2. Kilpailu ja valtiontuet 6.3. Henkisen omaisuuden ja teollisuusoikeuksien suoja 7. YHTEISTYÖ 7.1. Lainsäädännöllinen yhteistyö 7.2. Taloudellinen yhteistyö LYHENNELUETTELO LÄHDELUETTELO

3 1. JOHDANTO Euroopan unioni solmi Neuvostoliiton kanssa ensimmäisen kauppa- ja yhteistyösopimuksensa vuoden 1989 lopussa. Sopimusta sovellettiin Euroopan unionin ja Venäjän välisessä kaupassa vuoden 1996 helmikuuhun saakka; muilta osin sopimus säilyi voimassa vuoden 1997 joulukuuhun. Tyypiltään sopimus oli lähinnä perinteinen, suhteellisen suppea kauppasopimus. Tarve sopimuksen uudistamiseen syntyi pian Neuvostoliiton hajoamisen ja Venäjän talousuudistuksen myötä. Neuvottelut uudesta sopimuksesta aloitettiin vuonna Sopimusneuvottelujen tavoitteena oli luoda selkeämpi kauppapoliittinen toimintaympäristö, tukea Venäjän markkinatalousuudistuksia sekä estää Venäjän jääminen liiaksi erilleen muusta eurooppalaisesta integraatiokehityksestä. Venäjä halusi taata tuotteilleen vapaamman pääsyn Euroopan markkinoille ja samalla laajentaa Länsi-Euroopan vientiään. Vuoden 1993 loppuun mennessä neuvotteluosapuolet pääsivät yhteisymmärrykseen uuden sopimuksen pääperiaatteista, ja lopulta allekirjoitettiin EU:n huippukokouksen yhteydessä Korfulla Euroopan unionin ja Venäjän välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus. (Rautava 1994:6) Samanaikaisesti Venäjän kanssa Euroopan unioni neuvotteli kumppanuus- ja yhteistyösopimuksista muiden entisen Neuvostoliiton alueen valtioiden kanssa. Alunperin kaikista näistä sopimuksista piti tulla sisällöltään samankaltaisia, mutta neuvottelujen edetessä tavoitteesta jouduttiin poikkeamaan; "eurooppalaisten" IVY-maiden (Venäjä, Valko- Venäjä, Ukraina ja Moldova) sopimuksista tuli laajempia kuin muiden IVY-maiden sopimuksista. (Euroopan komissio 1997: 1) Koska kumppanuus- ja yhteistyösopimus sisältää osia, jotka kuuluvat Euroopan unionin jäsenvaltioiden kompetenssiin, edellytti sopimuksen voimaantuleminen sen käsittelyä kunkin EU-maan parlamentissa. Käsittelyprosessi oli hidas, ja loppujen lopuksi PCAsopimus astui voimaan vasta joulukuussa Ratifiointiprosessin hitauden vuoksi haluttiin sopimuksen tavarakauppaa koskevat osat (kauppapoliittisten sopimusten laatiminen kuuluu Euroopan unionin yksiomaiseen toimivaltaan (HE 93/1998 kohta 1.1.)) saattaa voimaan nopeammin solmimalla väliaikainen sopimus kaupasta ja kaupan liitännäistoimenpiteistä (väliaikaissopimus). Väliaikaissopimuksesta käytiin erillisneuvottelut, ja neuvottelutulos parafoitiin vuoden 1994 lopussa. Tämän jälkeen väliaikaissopimuksesta tuli kuitenkin poliittinen ase, jota käytettiin Venäjä painostamiseen; EU viivytti sopimuksen voimaantuloa vastalauseena Venä-

4 jän toimille Tshetseniassa. Tshetsenian kriisin lauettua sopimus astui lopulta voimaan PCA-sopimus on siis tulos vuosina käydyistä neuvotteluista. Neuvotteluajankohtana uskottiin yleisesti, että Venäjä selviytyisi taloudellisesta kriisistään ja että Venäjän talous alkaisi vuosikymmenen loppua lähestyttäessä pikkuhiljaa elpyä. Tämä vallinnut optimismi jätti luonnollisesti jälkensä myös PCA-sopimuksen sisältöön. Kun PCA-sopimus lopulta, kolme ja puoli vuotta sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, astui voimaan, ei toivottua kehitystä Venäjän talouden tilassa ollut kuitenkaan tapahtunut. Toisaalta PCA-sopimus tarjoaa kehyksen Venäjän ja Euroopan unionin väliselle poliittiselle dialogille ja yhteistyölle, minkä merkitys ei tämän hetkisen kriisin aikana ole vähäistä. Tässä esseessä tarkastellaan PCA-sopimuksen keskeistä sisältöä ja pyritään arvioimaan sitä tämän hetkisen venäläisen todellisuuden kannalta.

5 2. KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUKSEN TAVOITTEET JA PÄÄPERI- AATTEET Kumppanuus- ja yhteistyösopimus on laaja taloudellis-poliittinen sopimus, joka koostuu 112 artiklasta. Sopimus jakaantuu kolmeen osaan: poliittinen dialogi, keskinäiset taloussuhteet sekä yhteistyö eri aloilla. Kumppanuus- ja yhteistyösopimus pohjautuu löysästi Euroopan unionin Keskisen Itä-Euroopan maiden kanssa tekemiin Eurooppasopimuksiin. Sopimusneuvottelujen aikana Venäjän tavoitteena oli saada hyvin pitkälti Eurooppa-sopimuksia vastaava, taloudellista integraatiota pitemmälle syventävä sopimus. Euroopan unioni puolestaan halusi vain väljemmät poliittiset, taloudelliset ja lainsäädännölliset raamit kaupankäyntiä ja yhteistyötä varten. Tämä Euroopan unionin kanta perustui pitkälti geopoliittisiin näkemyksiin (joihin sisältyi Venäjän asema suurvaltana) sekä Venäjän uudistusprosessin epävarmuustekijöihin; EU:ssa katsottiin, ettei Venäjä ole vielä valmis pitemmälle menevään integraatioon. Tämä valmius ei ole vuoden 1994 jälkeen juurikaan parantunut. PCA-sopimusta voidaankin pitää Euroopan unionin solmimien perinteisten kauppasopimusten ja Eurooppa-sopimusten välimuotona. (Maresceau - Montaguti 1995: 1339; Peers 1995:831; Euroopan komissio 1997: 1.) Venäjän aseman erilaisuus keskisen Itä-Euroopan maihin verrattuna näkyy myös sopimuksen oikeudellisissa perusteissa. Euroopan unionin kannalta sopimus perustuu EU:n perustamissopimuksen 113 ja 235 artiklaan. Siten kumppanuus- ja yhteistyösopimus eroaa Euroopan unionin keskisen Itä-Euroopan maiden kanssa solmimista Eurooppasopimuksista, jotka perustuvat perustamissopimuksen 238 artiklaan. PCA-sopimus ei siis ole Eurooppa-sopimusten kaltainen "association agreement", vaan se on lähinnä tavanomainen kauppa- ja yhteistyösopimus jolla ei pyritä muodostamaan etuoikeutettua suhdetta toiseen sopijapuoleen, eikä myöskään yhtä pitkälle menevään integraatioon kuin Eurooppa-sopimuksilla. (Maresceau ym. 1995:1342.) Kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen 3 artikla sisältää nk. evoluutiolauselman, jonka mukaan osapuolet pyrkivät toteuttamaan sopimuksen artikloita, ja erityisesti tavarakauppaa ja kilpailua koskevia osia, tavoitteenaan yhteisen vapaakauppa-alueen perustaminen. Sopimuksen mukaan osapuolten tulisi vuonna 1998 tarkastella, ovatko olosuhteet sellaiset, että ne mahdollistaisivat neuvottelujen aloittamisen vapaakauppa-alueen perustamiseksi. Vapaakauppa-alueen perustaminen on siis kuitenkin epävarmalla pohjalla. On vain sovittu, että osapuolet tulevaisuudessa harkitsevat onko vapaakauppaalueen perustamiseen edellytyksiä. Venäjän puolelta halukkuutta vapaakauppa-alueen toteuttamiseen olisi huomattavasti Euroopan unionia enemmän; ajatus onkin itse asiassa

6 venäläisten esittämä (Pichugin 1996: 5). Kuten Maresceau ja Montaguti (1995: 1363) toteavat, PCA-sopimuksen evoluutiolauselmaa voidaan pitää lähinnä laihana korvauksena Venäjän odotuksille saada aikaan mahdollisimman paljon Europpa-sopimuksia vastaava sopimus. Ottaen huomioon Venäjän talouden sopimusneuvottelujen jälkeinen kehitys, ei vakavampien keskustelujen aloittaminen vapaakauppa-alueen muodostamisesta lähitulevaisuudessa näytä todennäköiseltä. Toisaalta on muistettava, että neuvottelujen alkamisen jälkeenkin vapaakauppa-alueen muodostaminen voi kestää kymmenenkin vuotta (ks. Peers 1995: 846). Kumppanuus- ja yhteistyösopimuksessa ei Venäjää pidetä enää valtiojohtoisen kaupan maana, vaan sen katsotaan olevan siirtymätalous. Sopimustekstissä ei kuitenkaan käytetä sanaa markkinatalous. Euroopan unioni poisti Venäjän ei-markkinatalousmaiden luettelosta vasta huhtikuussa asia oli hiertänyt Venäjän ja Euroopan unionin välejä jo useita vuosia (Euro-East 1998: 24). Markkinatalous-määritelmällä on käytännön merkitystä polkumyyntitapauksissa, joissa ei-markkinatalousmaat saattavat kärsiä polkumyyntiä arvioitaessa 1. Sinänsä oli ironista, että muutama kuukausi Euroopan unionin tunnustuksen jälkeen Venäjän markkinatalous osoittautui kaikkea muuta kuin toimivaksi. Kumppanuus- ja yhteistyösopimuksella pyritään tiivistämään EU:n ja Venäjän poliittisia suhteita säännöllisen vuoropuhelun avulla. Sopimuksella pyritään tukemaan Venäjän uudistusprosessia ja kehittämään Venäjän ja Euroopan unionin välisiä kauppa- ja investointiyhteyksiä. Pitemmällä tähtäimellä Venäjän talous pyritään integroimaan asteittain laajempaan eurooppalaiseen talousalueeseen. (Pautola 1996: 9.) Kun PCA-sopimus allekirjoitettiin vuonna 1994, ei Venäjän oma lainsäädäntö kaikin osin vielä vastannut sopimuksen määräyksiä. Sittemmin Venäjän ulkomaankaupan lainsäädäntöä on kuitenkin kehitetty nimenomaan silmälläpitäen Venäjän jäsenyyttä WTO:ssa, ja tämä on osaltaan saattanut lainsäädännön vastaamaan paremmin PCAsopimusta. Lisäksi on muistettava, että PCA-sopimus voimaantulonsa jälkeen on oikeussäännösten hierarkiassa tavanomaisten lakien yläpuolella; Venäjän perustuslain 15 artiklan 4 momentin mukaan jos Venäjän federaation tekemässä kansainvälisessä sopi- 1 Polkumyyntitapauksissa tavaroille määritellään ns. normaaliarvo. Normaaliarvon määrittelytapa markkinatalousmaista peräisin oleville tuotteille on eri kuin ei-markkinatalousmaasta peräisin oleville tuotteille. Euroopan unionin polkumyyntiasetuksen mukaan markkinatalousmaasta peräisin olevan tuotteen normaalin arvon määrittämisessä käytetään kyseisen tuotteen kotimaista hintaa tai tuotantokustannuksia; eimarkkinatalousmaasta peräisin olevan tuotteen kohdella normaaliarvon perusteena käytetään jonkin vertailukelpoisen markkinatalousmaan hintoja ja kustannuksia.

7 muksessa on määritelty muita sääntöjä kuin omassa lainsäädännössä on määritelty, sovelletaan kansainvälisen sopimuksen edellyttämiä sääntöjä.

8 3. POLIITTINEN DIALOGI Kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen poliittista vuoropuhelua koskevat osat seuraavat tarkasti Eurooppa-sopimusten vastaavia osia, ja tämä omalta osaltaan erottaa PCAsopimuksen tavanomaisista kauppapoliittisista sopimuksista. (Peers 1995:831). Toisaalta Euroopan unionin ja Venäjän välillä jo aiemmin käyty poliittinen dialogi on ollut käytännössä laajempaa kuin mistä PCA-sopimuksessa on sovittu; PCA-sopimus muodostaa vain löyhän kehikon dialogille. (Maresceau ym. 1995: 1342; Peers 1995: 831.) Poliittinen dialogi sisältää sopimuksen 7. artiklan mukaan EU:n komission ja neuvoston presidenttien sekä Venäjän federaation presidentin tapaamisen kahdesti vuodessa sekä ministeritason keskustelun muodostettavassa neuvostossa. Myös muita menettelyjä on tarkoitus käynnistää; kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen 8. artiklassa mainitaan Euroopan unionin johtotroikan ja Venäjän virkamiestapaamiset kahden vuoden välein, diplomaattisten kanavien hyödyntäminen sekä mahdolliset asiantuntijakokoukset. Näiden lisäksi perustetaan parlamentaarikkojen yhteistyökomita, joka koostuu Euroopan parlamentin ja Venäjän duuman jäsenistä. Yhteistyökomitea tarkkailee sopimuksen täytäntöönpanoa ja toimii riitojenratkaisuelimenä. 2 (PCA 8 ; ) 2 PCA-sopimuksen mukainen ulkoministeritason yhteistyöneuvosto kokoontui ensimmäisen kerran tammikuussa Tällöin keskustelun aiheina olivat mm. Venäjän tullit ja tuontikiintiöt, EU:n Venäjän vastaiset polkumyyntisyytökset, Venäjän WTO-jäsenyys sekä kysymys milloin EU tulee luokittelemaan Venäjän markkinatalousmaaksi. Ensimmäinen presidenttitason huippukokous pidettiin , jolloin keskusteltiin mm. osapuolten välisistä taloussuhteista, Kosovon ja Lähi-idän tilanteesta, yhteistyöstä ympäristönsuojelun alalla sekä huumekaupan ja rahanpesun torjunnasta. Poliittisen dialogin toteuttamista suunnittellussa mittakaavassa ovat vaikeuttaneet Venäjä poliittinen epävakaus ja hallitusvaihdokset.(rautava 1998:6; Euroopan komissio 1998.)

9 4. TAVARAKAUPPA Kumppanuus- ja yhteistyösopimus on pyritty laatimaan GATT:in hengen mukaiseksi, ja siinä viitataan suoraan useisiin GATT-sopimuksen artikloihin. Näin Euroopan unioni omalta osaltaan pyrkii helpottamaan ja nopeuttamaan Venäjän tietä WTO:n jäseneksi. (Rautava 1994 b: 7.) 4.1. Suosituimmuuskohtelu Kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen 10 artiklan 1. kohdan mukaan sopimuksen osapuolet myöntävät toisilleen suosituimmuuskohtelun, joka määritellään GATTsopimuksen 1 artiklan 1. kohdassa. Suosituimmuuskohtelun perusteella osapuolten on myönnettävä toisen osapuolen toimijoille vähintään samanlaiset edut kuin mille tahansa kolmannelle osapuolelle on myönnetty. Suosituimmuus- l. MFN-kohtelu ei sinällään ole uusia asia Venäjän ulkomaankauppasopimuksissa. Suosituimmuuskohtelu sisältyi jo Neuvostoliiton ja Euroopan unionin v sopimukseen kaupasta ja yhteistyöstä, kuten myös Venäjän ja Suomen kauppasopimukseen vuodelta Merkityksellistä sen sijaan on, että PCA-sopimuksessa MFNkohtelua ei sovelleta pelkästään tavarakaupan osalta, vaan myös palveluiden kauppaa sekä yritystoimintaa koskeviin sopimuksen osiin on sisällytetty MFN-lausekkeet. PCAsopimuksessa Venäjä ja Euroopan unioni toisin sanoen sopivat GATT-sopimusta laajemmasta suosituimmuuskohtelusta. Kuten GATT-sopimukseen, myös kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen suosituimmuuskohteluun sisältyy poikkeuksia. Sopimuksen 10 artiklan 2 kohdan mukaan suosituimmuuskohtelua ei ensinnäkin myönnetä etuuksiin, jotka on myönnetty naapurimaille rajaliikenteen helpottamiseksi. Toiseksi MFN-kohtelua ei myönnetä etuuksiin, jotka on myönnetty tarkoituksen perustaa tulliliitto. Tämä vastaa GATT-sopimuksen 24 artiklan määräystä. Kolmannen GATT-sopimuksen mukaisen poikkeuksen mukaan osapuolten ei tarvitse myöntää toisilleen muille maille myönnettyjä GSP- l. kehitysmaaetuja. PCA-sopimuksen MFN-kohteluun sisältyy myös joitakin GATT-sopimuksen ulkopuolisia poikkeuksia. Venäjän myöntämää suosituimmuuskohtelua ei sovelleta sopimuksen liitteessä määriteltyihin Venäjän muille entisen Neuvostoliiton maille myöntämiin etuuksiin (PCA 5 1 kohta). Liitteen luettelo on kuitenkin viitteellinen, ja se perustuu tilanteeseen vuoden 1994 tammikuussa. Luetteloon sisältyvät mm. tuonnin tullittomuus

10 IVY-maista Venäjälle sekä hiilen, raakaöljyn ja maakaasun vientihinnoittelu. Kuten Korhonen (1995 a:11) toteaa, luettelon viitteellisyys voi johtaa siihen, että kaikki Venäjän IVY-maille antamat edut kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen sisältyvillä aloilla muodostavat suosituimmuusperiaatteen poikkeuksen. IVY-kauppaan liittyvät poikkeukset ovat kuitenkin väliaikaisia, sillä niitä ei sovelleta enää sen jälkeen, kun Venäjä on tullut WTO:n jäseneksi. Jos WTO-jäsenyys viivästyy, poikkeuksien soveltaminen lakkaa kolmen vuoden kuluttua PCA-sopimuksen voimaantulosta. (PCA 5 2 kohta.) 4.2. Tullit ja tuontitavaroiden verotuksellinen kohtelu PCA-sopimuksessa ei edellytetä tullien poistamista. Venäjän tullitaso on huomattavasti Euroopan unionin tullitasoa korkeampi; Venäjän keskimääräinen tullitaso EU:sta tulevalle tuonnille oli ennen elokuun 1998 tullikorotuksia prosenttia, kun vastaavasti Venäjän viennistä Euroopan unionin alueelle maksetaan tullia keskimäärin alle 1 prosenttia. Tämä ero johtuu melko pitkälti kaupan rakenne-eroista. Venäjä vie Euroopan unioniin pääasiassa öljyä ja raaka-aineita, joiden tullit ovat alhaisemmat kuin pitemmälle jalostettujen tuotteiden. (Pichugin 1996:6.) Sopimusosapuolet eivät myöskään sitoudu pitämään tulleja nykyisellä tasolla. Koska Venäjä ei ole vielä WTO:n jäsen, se periaatteessa voisi siis nostaa tullejaan yksipuolisesti. Tullien nosto edellyttää PCA-sopimuksen 16 artiklan mukaan kuitenkin neuvotteluja sopimusosapuolten muodostamassa sekakomiteassa. Tullitason säätelymahdollisuus säilytettiinkin juuri silmällä pitäen Venäjän talouden vakauttamista ja sen aiheuttamia muutospaineita. Nyt näyttääkin todennäköiseltä, että Venäjän valtiontalouden jatkuvien ongelmien vuoksi tullitaso tulee jatkossakin pysymään korkeana; tullit ovat tällä hetkellä Venäjän federaation varmin tulonlähde. Elokuussa 1998 Venäjä nosti tuontitullejaan kolmella prosenttiyksiköllä yhteisymmärryksessä IMF:n kanssa. (Rautava 1994 b: 7; Korhonen 1995 a: 14; Korhonen 1995 b: 18.) Kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen 13 artiklassa luetellaan ne GATT:in artiklat, joita sovelletaan tullaustoiminnassa soveltuvin osin molempien osapuolten kesken. Siten vientiin ja tuontiin liittyvät maksut eivät saa ylittää suoritettujen palvelujen kustannuksia eivätkä epäsuorasti suojata kotimaisia tuotteita. Kauppaan liittyvät säännökset on julkaistava viipymättä, ja tullien ja muiden tuontimaksujen rajoitukset on julkaistava ennen niiden toteuttamista. Käytännössä ongelmana ei ole Venäjän säädösten julkista-

11 minen sinänsä; Venäjän lainsäädäntö sisältää selkeät määräykset tullisäännösten julkistamisen ajankohdista, joita pääsääntöisesti noudatetaan. Ongelmana onkin lähinnä ollut tiedonkulku Euroopan unionin ulkomaankaupan toimijoille saakka; esimerkiksi elokuun 1998 tullinkorotukset tulivat monelle suomalaiselle viejälle yllätyksenä, vaikka korotukset astuivat voimaan täysin Venäjän lainsäädännön mukaisesti. Kumppanuussopimuksen 11 artiklaan on sisällytetty GATT-sopimuksen III artiklan mukainen kansallisen kohtelun periaate sisäisen verotuksen osalta. Toisesta sopimusosapuolesta peräisiin oleviin tuotteisiin voidaan kohdistaa vain samanlaisia veroja ja maksuja kuin vastaavanlaisiin kotimaisiin tuotteisiin kohdistetaan. Venäjä ja Euroopan unioni takaavat toistensa tavaroille vapaan kauttakulun alueillaan GATT-sopimuksen mukaisesti. GATT-viittein on sovittu mm. siitä, ettei kauttakulkuliikenteeseen saa kohdistua tarpeettomia viiveitä tai rajoituksia eikä tulleja tai kauttakulkumaksuja, lukuun ottamatta maksuja jotta aiheutuvat kuljetuksesta tai kauttakulun edellyttämien hallinnollisten toimien tai palvelujen kustannuksista. (PCA 11 ; Korhonen 1995 a: 17.) Kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen yhteistyötä koskevassa osassa on sovittu myös tulleja koskevasta yhteistyöstä. Yhteistyöllä pyritään tiedonkulun tehostamiseen, työmenetelmien kehittämiseen, tullimenettelyn harmonisointiin ja yksinkertaistamiseen, Venäjän ja EU:n kuljetusjärjestelmien toisiinsa liittämiseen, tullin tietotekniikkajärjestelmien kehittämiseen sekä molemminpuoliseen avunantoon. Lisäksi erillisessä protokollassa on sovittu molemminpuolisesta avunannosta tullilainsäädännön soveltamisessa. Tällä hetkellä Euroopan unionin näkökulmasta tärkeintä on kehittää yhteistyötä tullirikosten estämiseksi. (PCA 78 ; Euroopan komissio 1998 b: 3.) 4.3. Määrällisten rajoitusten poistaminen ja suojalausekkeet Kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen 15 artikla velvoittaa Euroopan unionin poistamaan loput määrälliset rajoitukset Venäjältä tulevalta tuonnilta lukuun ottamatta tiettyjä teräs- ja tekstiilituotteita. Venäjä ei viime vuosina ole soveltanut määrällisiä rajoituksia EU:sta tulevalle tuonnille. Kumppanuus- ja yhteistyösopimus ei kuitenkaan estä Venäjää suojelemasta joitakin tuotannonaloja ulkomaiselta kilpailulta myös määrällisin rajoituksin, jos Venäjän talouden rakenteellisten ongelmien ratkaiseminen sitä edellyttää. Sopimuksen liitteissä 2 ja 3

12 määritellään kuitenkin tarkat rajat sille, milloin ja miten määrällisten rajoitusten asettaminen on mahdollista. Rajoitusten asettaminen edellyttää mm. rajoitusten liittymistä huomattavien sosiaalisten ongelmien syntymisen rajoittamiseen, tai niiden tarkoituksena on estää venäläisten yritysten markkinaosuuksien voimakas vähentyminen. Kiintiöt voivat koskea vain rajoitettua määrää tuotteita ja niiden on oltava määräaikaisia. (Rautava 1994: 7) Sopimuksessa mainittu määrällisten rajoitusten poisto koskee siis tuontia. Koska sopimus ei sisällä Venäjän vientijärjestelmää koskevia varaumia, voidaan katsoa, että Venäjä voi edelleenkin niin halutessaan rajoittaa vientiä Euroopan unioniin. Aiemminhan ns. strategisesti tärkeiden raaka-aineiden vienti edellytti vientilisenssin hankkimista. Viime vuosina Venäjä on kuitenkin vapauttanut vientiään, mikä on ollut myös yksi WTOjäsenyyden edellytyksistä. Toisaalta tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että Venäjä saattaa jatkossa jälleen rajoittaa strategisesti tärkeiden raaka-aineiden vientiä ja ottaa takaisin käyttöön vuosina sovellettu erikoisviejäjärjestelmä 3. Poikkeustilanteita varten kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen on sisällytetty mahdollisuus tavaratuonnin vastaisten toimien käyttöönottoon. Markkinahäiriöitä koskee sopimuksen 17 artikla. Artiklan mukaan määrärajoituksia tai muita toimia voidaan ottaa käyttöön, jos mitä tahansa tuotetta tuodaan toisen osapuolen alueelle sellaisina määrinä tai sellaisin edellytyksin, että ne aiheuttavat tai uhkaavat aiheuttaa huomattavaa vahinkoa samankaltaisten tai suoraan niiden kanssa kilpailevien tuotteiden valmistajoille. PCA-sopimus ei kuitenkaan sisällä GATT-sopimuksen mukaista säännöstä tuonnin rajoittamisesta valtion maksutaseongelmien vuoksi. Venäjän sisäiseen lainsäädäntöön on kuitenkin sisällytetty myös tämä toimenpidemahdollisuus; Laki ulkomaankaupan suojatoimista sisältää GATT-sopimuksen mukaisen maksutasehäiriöpykälän (UlkSL 16 ). Tällä hetkellä vaikuttaa varsin todennäköiseltä, että Venäjän hallitus tulevaisuudessa tulee jollain tavoin myös soveltamaan ko. pykälää ratkoessaan valtiontalouden ongelmia. Kumppanuus- ja yhteistyösopimus sallii myös suojatoimet polkumyyntiä vastaan, jos ne toteutetaan GATT:in 6 artiklan tai 16 artiklan tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Kansallisen lainsäädännön perustan Venäjällä muodostaa Laki ulkomaankauppatoiminnan valtiollisesta säätelystä, joka sisältää GATT-sopimuksen kanssa yhdenmukaiset 3 Erikoisviejäjärjestelmässä strategisesti tärkeiden raaka-aineiden viejien tuli rekisteröityä valtion ylläpitämään rekisteriin, ja valtio valvoi raaka-aineiden vientiä vientiluvin.

13 säännökset polkumyynnin vastaisista toimenpiteistä. Lisäksi vuoden 1998 huhtikuussa tuli voimaan laki ulkomaankaupan suojatoimenpiteistä, mikä sisältää yksityiskohtaisemmat määräykset suojatointen käyttöönotosta.

14 5. INVESTOINNIT JA LIIKETOIMINTA Liiketoimintaa ja investointeja koskevat osat muodostavat oman laajan lukunsa kumppanuus- ja yhteistyösopimuksessa. Tähän osaan kuuluvat työskentelyoloja ja työntekijöiden sosiaaliturvaa, yritysten perustamista ja toimintaa sekä palvelujen kauppaa koskevat osat Työolot ja sosiaaliturva Toisin kuin itäisen Euroopan maiden kanssa tehdyissä sopimuksissa, PCA-sopimukseen ei ole sisällytetty tavoitteeksi työvoiman vapaata liikkuvuutta. Sopimus kattaa ainoastaan eräitä työskentelyoloihin sekä työntekijöiden ja heidän perheenjäsentensä sosiaaliturvaan liittyviä kysymyksiä. (Korhonen 1995 a: 19.) PCA-sopimuksen 23 artiklan 1 kohdassa Euroopan unioni sitoutuu varmistamaan, ettei Venäjän kansalainen joudu syrjinnän kohteeksi kansalaisuutensa vuoksi työoloja, palkkausta tai irtisanomista koskevissa kysymyksissä työskennellessään laillisesti unionin alueella. Artiklan 2. kohdassa Venäjä takaa vastaavan Euroopan unionin kansalaisille. Sopimuksen 24 artiklan mukaan Euroopan unioni ja Venäjä tulevat tekemään sopimuksia EU:ssa laillisesti työskentelevien kansalaisten ja heidän perheenjäseniensä sosiaaliturvan järjestämisestä. Näillä sopimuksilla varmistetaan, että työntekijän kaikki työskentely- ja oleskelujaksot otetaan huomioon määriteltäessä vanhuus- tai sairauseläkettä, ja että työntekijän eläke on vapaasti siirrettävissä työntekijän muuttaessa EU-maasta toiseen. (Talous- ja sosiaalikomitea 1995: 22.) 5.2. Yritysten perustaminen ja toiminta Venäjä ja Euroopan unioni takaavat toisilleen MFN-kohtelun koskien yritysten perustamista alueilleen (PCA 28 1 kohta). Tämä pätee myös tytäryhtiöihin ja edustustoihin. Tämä ei sinällään riitä takaamaan rajoittamatonta markkinoillepääsyä, sillä kotimaiset yritykset voivat luonnollisesti edelleenkin olla edullisemmassa asemassa. Tältä osin Venäjän PCA-sopimus poikkeaa muiden IVY-maiden PCA-sopimuksista, joissa on sovittu yritysten perustamista koskien kansallisesta kohtelusta. Toisaalta joissakin tapauksissa ulkomaisten yritysten kohtelu voi Venäjällä olla jopa suotuisampaa kuin kotimaisten yritysten saama kohtelu. (Talous- ja sosiaalikomitea 1995: 23; Peers 1995: 836.)

15 Tytäryhtiön toimintaa kohdellaan joko vähintään yhdenvertaisesti kotimaisten yritysten kanssa tai MFN-periaatteen mukaan, riippuen siitä kumpi on tytäryhtiölle edullisempaa. Yrityksen sivukonttori saa vain MFN-periaatteen mukaisen kohtelun. Euroopan unioni ja Venäjä ovat sisällyttäneet sopimuksen liitteisiin joitakin varauksia koskien yritysten perustamista ja liiketoimintaa. EU toteaa mm. eräiden jäsenmaiden pitävän yllä rajoituksia kiinteistöjen hankinnan suhteen; Venäjä puolestaan mainitsee Venäjän federaation omaisuuden vuokraamisen olevan veronalaista. (PCA 28 2 kohta; liitteet 3 ja 4; Korhonen 1995 a: 22.) Kumppanuus- ja yhteistyösopimuksessa on myös joitakin vakuutus- ja pankkialaa koskevia alakohtaisia sääntöjä. EU-maiden pankkien tytäryhtiöt ja sivukonttorit saavat Venäjällä vähintään saman kohtelun kuin venäläiset pankit koskien pankkien perustamista ja toimintaa. Venäjällä on kuitenkin oikeus rajoittaa tytärpankkien toimintaa tietyin ehdoin, edellyttäen että rajoitukset kohdistuvat kaikkien maiden pankkeihin. Rajoitukset ovat kuitenkin vain väliaikaisia, ja ne on poistettava viimeistään viiden vuoden kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta. Tytärpankeille voidaan mm. asettaa korkeampi minimipääomavaatimus kuin venäläisille pankeille, ja tytärpankkien sivukonttoreiden määrää voidaan rajoittaa. Vakuutuspalvelut saavat tytäryritysten ja sivukonttorien perustamista koskien saman kohtelun kuin muutkin yritykset. Venäjän tulisi kuitenkin poistaa suora- ja jälleenvakuutusyhtiöiden 49 prosentin ulkomaalaisomistuksen enimmäisraja viimeistään viiden vuoden kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta. (PCA kohta; PCA liitteet 3 ja 4; Korhonen 1995 a: 23-25; Peers 1995: ) Rahoitussektori on yksi kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen yhteistyöaloista. Venäjän pankki-, vakuutus- ja muut rahoituspalvelut pyritään saattamaan markkinatalousjärjestelmän vaatimalle tasolle mm. laskentastandardeja kehittämällä, pankki ja vakuutussektorin lainsäädäntöä ja valvontaa parantamalla sekä tilintarkastusjärjestelmää kehittämällä. (PCA 72 ) Kumppanuus- ja yhteistyösopimuksessa ei ole sovittu työvoiman vapaasta liikkuvuudesta. Sopimus sisältää kuitenkin joitakin säännöksiä, jotka koskevat sopimusosapuolten yritysten henkilökuntaa. EU-maiden yritysten venäläiset tytäryritykset saavat palkata EU-maiden kansalaisia palvelukseensa, ja venäläisten yritysten tytäryhtiöillä on vastaava oikeus EU:n alueella Venäjän kansalaisten suhteen. Ketä tahansa ei kuitenkaan voida palkata. Työntekijöiden tulee ensinnäkin olla ns. avainhenkilöitä, eli senioriasemassa olevia tytäryritystä johtavia henkilöitä tai tytäryrityksen toiminnalle välttämättö-

16 miä asiantuntijoita. Toiseksi ko. henkilöiden tulee olla vain kyseisen yhtiön palveluksessa. (PCA 32 ; Korhonen 1995 a: 26.) Investointiolosuhteita on tarkoitus kehittää Euroopan unionin ja Venäjän välisellä yhteistyöllä. Investoinneille pyritään luomaan suosiollinen ilmasto ennen kaikkea suojaamalla investointeja tehokkaammin, sekä tehostamalla tiedonvaihtoa investointimahdollisuuksista. Yhteistyön tavoitteena on saada sopimukset investointien suojasta Venäjän ja Euroopan unionin jäsenmaiden välille. Samoin pyritään saamaan aikaan sopimukset kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi. (PCA 58.) 5.3. Palvelujen kauppa PCA-sopimus on ensimmäinen Euroopan unionin kauppasopimus, jonka piiriin kuuluu myös palvelujen kauppa 4. Venäjä ja Euroopan unioni myöntävät toisilleen MFNkohtelun koskien sopimuksessa mainittujen rajat ylittävien palvelujen tarjoamista. Sopimuksessa lueteltuihin palvelualoihin kuuluvat mm. erilaiset konsultointipalvelut, televiestintäpalvelut sekä tietokone- ja tietojenkäsittelypalvelut. Näiden palvelujen myynnistä neuvottelevilla yhtiöiden edustajilla on väliaikainen pääsy maahan, jos kysymys ei ole palvelujen myynnistä yleisölle eikä palveluiden suorittamisesta. (PCA ; PCA liite 5; Peers 1995: 838.) MFN-kohtelun alaisten palvelujen kauppaan liittyen on sovittu alkuvaiheen seurantajärjestelmästä. Jos Venäjä kolmen ensimmäisen vuoden aikana ottaa käyttöön säännöksiä, jotka asettavat rajoituksia sopimuksen allekirjoitusvaiheessa vallinneeseen tilanteeseen, EU voi pyytää Venäjältä luonnoksia em. laeista ja säännöksistä sekä vaatia tarvittaessa neuvotteluja. (Korhonen 1995 a: 20.) PCA-sopimuksen palvelujen kauppaa koskevat osat on laadittu kansainvälisen palvelujen kauppaa koskevan sopimuksen GATS:in puitteisiin. Kumppanuussopimuksen mukaan keskinäinen kohtelu palvelujen kaupassa ei miltään osin ole edullisempaa kuin mitä GATS-sopimus edellyttää jommalta kummalta muiden maiden suhteen. Venäjä ja EU pyrkivät vapauttamaan keskinäistä palvelujen kauppaa erityisesti GATS-sopimuksen mukaisesti. Suosituimmuuskohtelu ei kuitenkaan kata vapaakauppasopimuksen antamia etuja; Venäjän ja EU:n ei siis tarvitse antaa toisilleen niitä etuja, joita ne antavat muille 4 Tässä suhteessa Venäjän ja Valko-Venäjän PCA-sopimukset poikkeavat muiden IVY-maiden PCAsopimuksista; muissa PCA-sopimuksissa on vain sovittu myöhemmistä neuvotteluista palvelujen kaupan vapauttamiseksi. (Ks. Peers 1995: 838.)

17 maille GATS-sopimuksen mukaisten palvelujen kauppaa vapauttavien integraatiosopimusten puitteissa. GATS-sopimuksen mukaisten sopimusten on katettava lähes kaikki palvelusektorit ja poistettava lähes kaikki syrjintä kansallisen kohtelun kautta. (PCA 38, PCA liite 5; Korhonen 1995 a: ) Merikuljetusten osalta osapuolet pyrkivät noudattamaan periaatetta, jonka mukaan toisen osapuolen pääsyä maailmanmarkkinoille ei rajoiteta. Kaikki yksipuoliset hallinnolliset, tekniset ja muut esteet jotka voisivat muodostua peitellyiksi merikuljetuspalvelujen vapauden rajoituksiksi on poistettava. Sopimuksen voimaantulon jälkeen on tarkoitus selvittää, kuinka Venäjän sisäiset vesitiet voitaisiin avata kansainvälisille merikuljetuksille. (PCA 39 ) Rautatiekuljetusten osalta täydentäviä kahdenkeskisiä ja monenkeskisiä mekanismeja on tarkoitus hyödyntää kuljetusten tehostamiseksi. Tämä sisältää rahtikuljetusten tulliselvitysmenettelyjen tehostamisen ja nopeuttamisen, yhteistyön kansainväliset vaatimukset täyttävän kuljetuskaluston luomiseksi, kansainvälistä liikennettä koskevien sääntöjen yhdenmukaistamisen sekä Venäjän ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisen henkilöjunaliikenteen kehittämisen. (PCA 40 ) Liikenne on osa kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen kuuluvaa yhteistyöosaa. Tarkoituksena on uudistaa Venäjän kuljetusjärjestelmät ja -verkostot ja kehittää niitä kokonaisvaltaisemman liikennejärjestelmän saavuttamiseksi. 5 (PCA 70.) PCA-sopimusta ei siis ole ulotettu kattamaan kaikkia palveluja. Lähinnä on tarjottu mahdollisuus tarjota asiantuntijoiden panosta ja tietotaidon siirtoa sisältäviä palveluja, jotka omalta osaltaan hyödyttävät Venäjän infrastruktuurin kehittämistä. Sopimus ei myöskään estä osapuolia vetäytymästä sopimuksessa sovituista sitoumuksista. (Korhonen 1995 a: 20; Peers 1995: 839.) 5 Tässä yhteydessä on mielenkiintoista havaita, että tämän sinänsä vähämerkityksisen artiklan englanninkielisen ja suomenkielisen version sanamuodot poikkeavat merkitykseltään jossain määrin toisistaan. Englanninkielisen tekstin mukaan "This cooperation shall, inter alia, aim at......ensuring where appropriate, compatibility of transportation in the context of achieving a more global transportation system"; suomeksi vastaava lause kuuluu: "Tämän yhteistyön tarkoituksena on muun muassa......varmistaa tarvittaessa, että kuljetusjärjestelmiä kehitetään kokonaisvaltaisemman liikennejärjestelmän saavuttamiseksi" (PCA-sopimus 70 artikla 2 mom.). Suomenkielinen versio on jää sisällöltään hämäräksi: mitä tarkoittaa kokonaisvaltaisempi liikennejärjestelmä?. Englanninkielisen tekstin perusteella kyseessä on venäjän liikennejärjestelmän vastaavuudesta kansainvälisen järjestelmän kanssa. On muistettava, että suomenkielinen ja englanninkielinen teksti ovat samanarvoisia alkuperäistekstejä; kyseessä ei ole suomenkielinen käännös, jonka virheellisyyden vuoksi voitaisiin vedota englanninkieliseen tekstiin.

18 6. MUUT TALOUDELLISTA TOIMINTAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 6.1. Maksut ja pääomanliikkeet Kumppanuus- ja yhteistyösopimus kattaa periaatteessa kaikki maksut ja pääomanliikkeet. Osapuolet takaavat toisilleen suosituimmuuskohtelun koskien juoksevia maksuja, pääomanliikkeitä sekä maksumenetelmiä. Tavaroiden, palveluiden ja henkilöiden liikkumiseen liittyvät juoksevat maksut voidaan sopimuksen mukaan suorittaa vaihdettavissa valuutoissa. Näihin kuuluvat esimerkiksi tytäryritysten avainhenkilöiden liikkumiseen liittyvät maksut. (Korhonen 1995 a: 27.) Suorien investointien muodossa tapahtuva pääomien liike on PCA-sopimuksen mukaan pääsääntöisesti vapaata. Suorat investoinnit tulee kuitenkin suorittaa kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen investointeja koskevien artiklojen mukaisesti. Sopimuksessa taataan myös tehtyjen investointien siirto ulkomaille, mukaan lukien esimerkiksi takavarikoinnista tai kansallistamisesta johtuvat korvaukset. Suorien investointien on tähdättävä pitkäaikaisten taloussuhteiden luomiseen kohdeyrityksen kanssa, esimerkiksi antamalla mahdollisuuden vaikuttaa tehokkaasti yrityksen johtamiseen. Suora investointi kattaa tässä tarkoituksessa perustetut ja hankitut täysinomistetut yritykset ja niiden laajennukset, osakkuudet sekä vähintään viideksi vuodeksi myönnetyt luotot. (PCA 52 ; Korhonen 1995 a: 27.) Venäjän sallitaan kuitenkin edelleen soveltaa rajoituksia Venäjällä vakituisesti asuvien suoriin investointeihin ulkomaille (PCA 52 3 kohta). Tämä on ymmärrettävää, kun tarkastellaan Venäjän talouden tilaa viime vuosina; valuuttapako ulkomaille on ollut yksi Venäjän talouden suurimmista ongelmista. Lähitulevaisuudessa valuutanvientisäännöksiä tullaankin todennäköisemmin entisestään kiristämään. Osapuolet sitoutuvat olemaan ottamatta käyttöön uusia pääomanliikkeitä koskevia rajoituksia viiden vuoden siirtymäajan sopimuksen voimaantulosta kuluttua umpeen. Ennen sitä on voimassa MFN-periaate; voimassa olevat rajoitukset eivät saa olla tiukempia toiselle osapuolelle, kuin ne olisivat mille tahansa kolmannelle maalle. Viiden vuoden jälkeen voidaan turvautua poikkeuksellisissa oloissa pääomanliikkeitä koskeviin enintään kuuden kuukauden pituisiin suojatoimiin, mikäli pääomanliikkeet aiheuttavat vakavia vaikeuksia valuutta- tai rahapolitiikan toteutumiselle. (PCA kohta.)

19 Pääomien liikkeet ovat myös osana kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen yhteistyöalueita. Tavoitteena on luoda Venäjälle tehokas pääomien liikkeitä koskeva säädösjärjestelmä. Samalla pyritään luomaan yhteyksiä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden viranomaisten ja Venäjän viranomaisten välille. (PCA 83.) 6.2. Kilpailu ja valtiontuet Kumppanuus- ja yhteistyösopimus kieltää yksittäisiä yrityksiä suosivan suoran vientituen antamisen. Sopimus sisältää lisäksi joitakin yleisiä kilpailurajoituksia koskevia artikloja. Sopimus ei kuitenkaan velvoita Venäjää ottamaan käyttöön Euroopan unionin kilpailurajoituksia koskevia säädöksiä vastaavaa lainsäädäntöä. Osapuolten on vain toimittava poistaakseen tai korjatakseen kauppaan vaikuttavien kilpailurajoitusten tai valtion apujen poistamiseksi. Kolmen vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta yhteiskomitea määrittelee kilpailua vääristävät avustukset ja muut tuet, ja nämä avustukset tulisi sen jälkeen poistaa. Tämän lisäksi osapuolten on säädettävä ja otettava käyttöön kilpailulainsäädäntö, sekä pidättäydyttävä valtiontuista, mutta Venäjän ei tarvitse seurata lainsäädännössään Euroopan unionin käytäntöä. Syynä tähän lienee se, ettei EU:ssa tällä hetkellä ole mahdollisuuksia ryhtyä arvioimaan Venäjän kilpailulainsäädännön riittävyyttä ja toimivuutta Venäjän ja EU:n välisen kaupan kannalta. (Peers 1995: 842; Korhonen 1995 a: 28.) Kilpailulainsäädäntöä koskevaa PCA-sopimuksen osaa on kritisoitu EU:n piirissä. EU:n talous- ja sosiaalikomitea toteaa lausunnossaan (1995: 26), että keskisen Itä-Euroopan maiden kanssa solmittuihin Eurooppa-sopimuksiin verrattuna PCA-sopimuksen määräykset ovat niin pehmeitä ja heikosti sitovia, että on epätodennäköistä, että sopimusosapuolet tai EU-yritykset voisivat niihin vedota Henkisen omaisuuden ja teollisuusoikeuksien suoja Venäjän tulee viiden vuoden kuluessa sopimuksen voimaantulosta nostaa henkisen omaisuuden ja teollisuusoikeuksien sekä kaupallisen omaisuuden suojan taso Euroopan unionin säädöksiin verrattavalle tasolle. Venäjän on tuolloin myös liityttävä sopimuksessa lueteltuihin Euroopan unionin jäsenvaltioiden vahvistamiin kansainvälisiin sopimuksiin. Henkisellä omaisuudella tarkoitetaan mm. tekijänoikeuksia, malleja, patentteja sekä tavara- ja palvelumerkkejä. Ennen viiden vuoden määräajan umpeen kulumista

20 Venäjän on sovellettava Euroopan unionin yrityksiä kohtaan samaa kohtelua kuin mitä tahansa kolmatta maata kohtaan kahdenvälisten sopimusten puitteissa. (PCA 54 ; PCA liite 10.)

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD)C7-0215/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS puun vientiin Venäjän federaatiosta Euroopan unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0220 (NLE) 10974/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: WTO 196 SERVICES 21 FDI 17 CDN 13 NEUVOSTON PÄÄTÖS Kanadan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.10.2014 COM(2014) 664 final 2014/0307 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa esitettävästä Euroopan unionin kannasta Seychellien tasavallan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0029 (NLE) 6040/15 WTO 41 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön perustamisesta

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö U-JATKOKIRJE UM ASA-10 Kyröläinen Saana(UM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

Ulkoasiainministeriö U-JATKOKIRJE UM ASA-10 Kyröläinen Saana(UM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Ulkoasiainministeriö U-JATKOKIRJE UM2015-00013 ASA-10 Kyröläinen Saana(UM) 16.01.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Asia Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Uuden-Seelannin kumppanuutta ja yhteistyötä

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 4.8.2016 JOIN(2016) 37 final 2016/0241 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Malesian hallituksen

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 7.6.2016 JOIN(2016) 26 final 2016/0166 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

KAUPPAPOLITIIKAN UUDET SUUNTAUKSET

KAUPPAPOLITIIKAN UUDET SUUNTAUKSET KAUPPAPOLITIIKAN UUDET SUUNTAUKSET Aiempaa näkyvämpi osa EU:n ulkoista toimintaa; kauppapolitiikan politisoituminen Aiempaa enemmän esillä EU:n kilpailukykypolitiikassa johtuen globaaleista arvoketjuista

Lisätiedot

VASTAAVUUSTAULUKOT (*) Euroopan unionista tehty sopimus

VASTAAVUUSTAULUKOT (*) Euroopan unionista tehty sopimus 26.10.2012 Euroopan unionin virallinen lehti C 326/363 VASTAAVUUSTAULUKOT (*) Euroopan unionista tehty sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen aiempi numerointi I OSASTO - YHTEISET MÄÄRÄYKSET Euroopan

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 25.9.2017 JOIN(2017) 36 final 2017/0236 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Täytäntöönpanoasetuksen soveltamisalaa koskeva alustava tarkastelu

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Täytäntöönpanoasetuksen soveltamisalaa koskeva alustava tarkastelu EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.7.2017 COM(2017) 373 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Täytäntöönpanoasetuksen soveltamisalaa koskeva alustava tarkastelu FI FI KOMISSION KERTOMUS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2015 COM(2015) 483 final 2015/0234 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta siltä osin kuin on

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 36 Schlussakte samt Erklärungen - Finnisch (Normativer Teil) 1 von 10 PÄÄTÖSASIAKIRJA.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 36 Schlussakte samt Erklärungen - Finnisch (Normativer Teil) 1 von 10 PÄÄTÖSASIAKIRJA. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 36 Schlussakte samt Erklärungen - Finnisch (Normativer Teil) 1 von 10 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 36 Schlussakte

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.5.2015 COM(2015) 197 final 2015/0102 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

SISÄLLYS... JOHDANTO...

SISÄLLYS... JOHDANTO... SISÄLLYS SISÄLLYS... JOHDANTO... V XI 1 EUROOPAN UNIONIN INSTITUUTIOT... 1 1.1 Euroopan parlamentti... 2 1.2 Eurooppa-neuvosto... 5 1.3 Neuvosto... 6 1.4 Euroopan komissio... 8 1.5 Euroopan unionin tuomioistuin...

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.8.2012 COM(2012) 439 final 2012/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tehostetun yhteistyön yleistä kehystä koskevan Euroopan unionin ja Euroopan lennonvarmistusjärjestön välisen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. tammikuuta 2017 (OR. en) 2016/0218 (COD) PE-CONS 56/16 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan, L 160/62 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/939, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2015, tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0383(NLE) 9.6.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisen puitesopimuksen tekemisestä

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisen puitesopimuksen tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0238 (NLE) 12525/17 ADD 4 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 25. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: COEST 240 CFSP/PESC

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0092 (NLE) 7616/16 ADD 3 WTO 80 SERVICES 5 COLAC 19 EHDOTUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.6.2014 COM(2014) 386 final 2014/0197 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus-

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 11. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0102 (NLE) 8791/15 COEST 137 WTO 108 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. toukokuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.8.2015 COM(2015) 407 final 2015/0181 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Ukrainan liittymiseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2011 KOM(2011) 360 lopullinen 2011/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käytön jatkamista Saint-Barthélemyn saarella sen jälkeen, kun sen asema Euroopan unioniin nähden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 4 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

Asia EU:n kauppasopimusten arkkitehtuuri sopimusten jakaminen toimivallan perusteella

Asia EU:n kauppasopimusten arkkitehtuuri sopimusten jakaminen toimivallan perusteella Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM201700964 TUO20 Hurtta Mia(UM) 13.09.2017 Asia EU:n kauppasopimusten arkkitehtuuri sopimusten jakaminen toimivallan perusteella Kokous U/E/UTPtunnus Käsittelyvaihe ja

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0029(COD) Mietintöluonnos Hannu Takkula (PE585.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0029(COD) Mietintöluonnos Hannu Takkula (PE585. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0029(COD) 19.9.2016 TARKISTUKSET 15-26 Mietintöluonnos Hannu Takkula (PE585.811v02-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tietyistä Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon * välisen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJE SM PO Waismaa Marjo Eduskunta] Suuri valiokunta

Sisäasiainministeriö E-KIRJE SM PO Waismaa Marjo Eduskunta] Suuri valiokunta Sisäasiainministeriö E-KIRJE SM2009-00202 PO Waismaa Marjo 20.05.2009 Eduskunta] Suuri valiokunta Viite Asia Luonnos Europolin ja Ukrainan yhteistyötä koskevaksi strategiseksi sopimukseksi U/E-tunnus:

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0092(NLE) 9.9.2016 *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja

Lisätiedot

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO EUROOPAN UNIONIN JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO Vakautus- ja assosiaationeuvosto Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) UE-FM 1451/16 Toimielinten välinen asia:

Lisätiedot

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 23 RELEX 402 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3463. istunto (ULKOASIAT/KAUPPA),

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Lisäys asiakirjaan COM(2016) 456 final Täydennys alkuperäisen menettelyn liitteeeseen 3 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta

Lisätiedot

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10417/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SOC 418 GENDER 29 ANTIDISCRIM 41 FREMP

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2012/0060(COD) sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2012/0060(COD) sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2012/0060(COD) 31.5.2017 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta kansainvälisen kaupan valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final 2016/0155 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.10.2013 COM(2013) 688 final 2013/0329 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Australian liittovaltion, Brasilian liittotasavallan, Kanadan, Kiinan kansantasavallan

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 29.1.2014 A7-0467/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.6.2016 COM(2016) 412 final 2016/0191 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta WTO:n poikkeuslupaa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden unioniin suuntautuvaa tuontia koskevien

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka

Lisätiedot

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetuksiksi (Palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevat erityistoimenpiteet Euroopan yhteisöjen komissiossa, Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö MINVA UM

Ulkoasiainministeriö MINVA UM Ulkoasiainministeriö MINVA UM2016-01146 POL-30 Lee Stefan(UM) 12.10.2016 Viite Asia ylimääräinen ulkoasiainneuvosto kauppaministerikokoonpanossa 18.10.2016;tavoitemuistio Ylimääräinen ulkoasiainneuvosto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.7.2017 COM(2017) 374 final 2017/0156 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU Turkki-assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta maataloustuotteiden kauppajärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0300 (NLE) 14567/17 EHDOTUS Lähettäjä: EF 288 ECOFIN 965 SURE 52 SERVICES 37 CH 44 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0056/1. Tarkistus. William (The Earl of) Dartmouth EFDD-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0056/1. Tarkistus. William (The Earl of) Dartmouth EFDD-ryhmän puolesta 20.3.2015 A8-0056/1 1 William (The Earl of) Dartmouth 1 a artikla (uusi) 1 a artikla Edellä todetusta huolimatta Ukrainalle ei tulisi myöntää makrotaloudellista rahoitusapua ennen kuin tulitauko on ollut

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/EG/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/EG/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/EG/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat BELGIAN KUNINGASKUNTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, HELLEENIEN TASAVALTAA, ESPANJAN KUNINGASKUNTAA, RANSKAN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0184 (NLE) 11636/17 COEST 212 ELARG 62 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 3. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0296 (CNS) 5931/16 SC 16 ECON 75 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

YRITYSKYSELY EU:N VAPAAKAUPPASOPIMUSNEUVOTTELUISTA USA:N JA JAPANIN KANSSA

YRITYSKYSELY EU:N VAPAAKAUPPASOPIMUSNEUVOTTELUISTA USA:N JA JAPANIN KANSSA YRITYSKYSELY EU:N VAPAAKAUPPASOPIMUSNEUVOTTELUISTA USA:N JA JAPANIN KANSSA Euroopan unioni on aloittelemassa neuvotteluita kaupan vapauttamisesta USA:n ja Japanin kanssa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2012 COM(2012) 641 final 2012/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.6.2012 COM(2012) 270 final 2012/0145 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta

Lisätiedot

A8-0361/ EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus: soveltamismenettelyt

A8-0361/ EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus: soveltamismenettelyt 13.1.2017 A8-0361/ 001-003 TARKISTUKSET 001-003 esittäjä(t): Kansainvälisen kaupan valiokunta Mietintö Adam Szejnfeld A8-0361/2016 EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus: soveltamismenettelyt

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2014 COM(2013) 848 final 2013/0414 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS siviilikäyttöön tarkoitettua maailmanlaajuista satelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 31.3.2006 KOM(2006) 147 lopullinen 2006/0051 (ACC) 2006/0052 (ACC) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot