HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17)"

Transkriptio

1 HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17)

2 2 (17) Sisältö 1 luku Yleiset määräykset Hallintosäännön soveltaminen ja Uudenmaan liiton muut säännöt luku Uudenmaan liiton hallinnon järjestäminen Luottamushenkilöorganisaatio Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivalta Maakuntahallituksen tehtävät ja toimivalta Kielellisten palveluiden toimikunnan tehtävät ja toimivalta Liiton toimiston organisaatio ja toimintamalli Maakuntajohtajan tehtävät ja toimivalta Vastuualuejohtajan tehtävät ja asema Hallinto- ja talousjohtajan tehtävät ja asema Ryhmänvetäjän tehtävät ja asema Johtoryhmä Johtamisperiaatteet luku Kokousmenettely Luvun määräysten soveltaminen Kokousaika ja paikka Kokouksen koollekutsuminen Toimielimen päätösvaltaisuus Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo toimielinten kokouksissa Esittely Esteellisyyden toteaminen Äänestys ja vaalit Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Maakuntahallituksen otto-oikeus Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen luku Uudenmaan liiton talous Talousarvion täytäntöönpano Talousarvion muutokset... 12

3 3 (17) 31 Käyttöomaisuuden myynti Poistosuunnitelman hyväksyminen Rahatoimen hoito Maksujen määrääminen Sisäinen valvonta ja riskienhallinta luku Toimivalta henkilöstöasioissa Luvun määräysten soveltaminen Toimivalta viran ja toimen perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä virkasuhteen muuttamisessa työsuhteeksi Virkojen ja toimien avoimeksi julistaminen Henkilöstön kelpoisuusehdot Henkilöstövalinnat ja koeajasta määrääminen Palkkaus Henkilökunnan siirrot Sivutoimilupa Virantoimituksesta pidättäminen Palvelussuhteen päättyminen ja lomauttaminen Ratkaisuvalta henkilöstöasioissa Viranhaltijan tai työsuhteisen työntekijän tehtäväkuvaus luku Muut määräykset Kaksikielisyys liiton toiminnassa Viestintä Liiton nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Asiakirjojen lunastus Tarkastussääntö... 17

4 4 (17) UUDENMAAN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa: Voimaantulo: luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja Uudenmaan liiton muut säännöt Hallintosäännössä määrätään Uudenmaan liiton päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella liiton toimintaa ohjataan seuraavilla johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena: Uudenmaan liiton perussopimus Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston työjärjestys Uudenmaan liiton tarkastussääntö Uudenmaan liiton aluekehitysrahaston säännöt 2 luku Uudenmaan liiton hallinnon järjestäminen 2 Luottamushenkilöorganisaatio Uudenmaan liiton luottamushenkilötoimielimet sekä niiden kokoonpano ja toimikausi on määrätty Uudenmaan liiton perussopimuksessa. Luottamushenkilöorganisaatio käsittää jäsenkuntien valtuutetuista koostuvan maakuntavaltuuston, joka käyttää kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa sekä seuraavat toimielimet, johon maakuntavaltuusto valitsee jäsenet ja varajäsenet: Tarkastuslautakunta Maakuntahallitus Kielellisten palveluiden toimikunta 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivalta Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivalta on määrätty Uudenmaan liiton tarkastussäännössä.

5 5 (17) 4 Maakuntahallituksen tehtävät ja toimivalta Maakuntahallitus vastaa Uudenmaan liiton hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä huolehtii maakuntavaltuuston hyväksymän strategian mukaisesti maakunnan liiton tarkoituksenmukaisesta ja tuloksellisesta johtamisesta. Maakuntahallitus 1. vastaa maakuntavaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta; 2. antaa selityksen maakuntavaltuuston päätöksestä tehdyn valituksen johdosta; 3. valvoo Uudenmaan liiton etua, edustaa liittoa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa ja tekee sen puolesta sopimukset; 4. nimeää Uudenmaan liiton edustajat eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimiin ja antaa tarvittaessa heille ohjeita liiton kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin; 5. vastaa aluekehittämisestä ja rakennerahastojen hallinnoinnista annetun asetuksen ja maakuntien liittojen välisen sopimuksen nojalla Uudenmaan liittoon kootuista EU:n rakennerahastohankkeiden välittävän toimielimen tehtävistä ja myöntää Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettavan tuen hankkeille aluekehittämisestä ja rakennerahastojen hallinnoinnista annetun asetuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti 6. päättää maakunnan kehittämisrahan sekä Uudenmaan liiton viitteelliseen rahoituskehykseen sisältyvien Euroopan aluekehitysrahaston varojen käytöstä, tuen maksamisen lopettamisesta sekä maksetun tuen takaisinperimisestä; 7. asettaa alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun laissa tarkoitetun maakunnan yhteistyöryhmän ja vahvistaa sen työjärjestyksen; 8. päättää osaltaan muiden maakuntien liittojen kanssa yhteistoiminnassa hoidettavista asioista ja muusta maakuntien liittojen välisestä yhteistyöstä alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain mukaisesti; 9. antaa alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa tarkoitetut lausunnot muiden viranomaisten sellaisista alueen kehittämisen kannalta merkittävistä suunnitelmista ja toimenpiteistä, jotka eivät sisälly maakuntaohjelmaan tai poikkeavat siitä merkittävästi; 10. vastaa maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman suunnitteluprosessista alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa tarkoitetulla tavalla 11. vastaa alueellisten laaja-alaisten luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien suunnitelmien suunnitteluprosessista alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa tarkoitetulla tavalla 12. asettaa alueiden kehittämisestä annetun laissa tarkoitetut alueelliset liikuntaneuvostot; 13. laatii kuntien ja muiden koulutuksen järjestäjien hanke-esitysten kiireellisyysjärjestyksen seuraavaa neljää vuotta koskevaan rahoitussuunnitelmaan alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain mukaisesti; 14. päättää maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetusta maakuntakaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaehdotuksesta ja sen nähtäville asettamisesta; 15. päättää maakuntakaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin annettavista vastineista; 16. antaa kaavalausunnot ja muut alueidenkäyttöä ja sen suunnittelua koskevat lausunnot;

6 6 (17) 17. päättää vastuualueiden ja tukiyksiköiden keskeisimmistä tehtävistä ja toimivallanjaosta. 18. määrää maakuntajohtajan sijaisen; 19. voi asettaa jaostoja, toimikuntia tai asiantuntijaryhmiä, joiden tehtävät, toimikausi ja esittelijä määrätään asettamisen yhteydessä; 20. päättää Uudenmaan liiton ilmoitusten saattamisesta tiedoksi kuntalain 64 :ssä tarkoitetulla tavalla; Maakuntahallitus voi viedä toimivaltaansa kuuluvan asian maakuntavaltuuston käsiteltäväksi, mikäli asia on jäsenkuntien kannalta periaatteellinen tai taloudellisesti merkittävä. Maakuntahallitus voi siirtää edellä 2 momentin 5, 6, 9, 10, 11 ja 16 kohdassa mainittua toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle. 5 Kielellisten palveluiden toimikunnan tehtävät ja toimivalta Kielellisten palveluiden toimikunnan tehtävänä on: 1. seurata ja arvioida kielellisten palveluiden kehitystä maakuntatasolla ja Uudenmaan liitossa 2. tehdä maakuntahallitukselle aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kielellisiä palveluita koskevissa asioissa. 3. huolehtia että Uudenmaan liiton päätöksenteon ja hallinnon kielellisten palveluiden toteuttamiseksi on tarpeelliset voimavarat kielilain edellyttämässä laajuudessa sekä huolehtia niiden kehittämisestä. 6 Liiton toimiston organisaatio ja toimintamalli Uudenmaan liiton tehtävät on määrätty perussopimuksessa. Uudenmaan liiton toimistoa johtaa maakuntajohtaja. Toimisto toimii matriisiorganisaationa. Vastuualueita ovat: Aluesuunnittelu Aluekehittäminen Tukiyksikköjä ovat: Hallinto Viestintä Kansainväliset verkostot Toimintamalli on prosessilähtöinen. Liiton tehtävät hoidetaan organisaatiorajat ylittävissä prosesseissa. Ydintehtävät perustuvat liiton lakisääteisiin tehtäviin ja maakuntavaltuuston hyväksymiin painopistealueisiin.

7 7 (17) 7 Maakuntajohtajan tehtävät ja toimivalta Uudenmaan liiton hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa johtaa maakuntahallituksen alaisena maakuntajohtaja. Maakuntajohtaja vastaa liiton yhteyksistä jäsenkuntiin ja yhteistyöstä eri sidosryhmien kanssa. Maakuntaliiton ylimpänä viranhaltijana maakuntajohtaja vastaa maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen asettamien tavoitteiden ja päätösten toteuttamisesta. Maakuntajohtaja 1. sijoittaa henkilökunnan vastuualueille, hallintoyksikköön, viestintäyksikköön tai suoraan alaisuuteensa; 2. nimeää liiton ydintehtävien johtajat ja ydintehtävätiimeihin osallistuvan henkilöstön; 3. päättää toimiston organisaatioon tehtävistä täsmennyksistä; 4. nimeää liiton henkilökunnan liiton ulkopuolisiin työryhmiin; 5. asettaa liiton ja sen yhteistyötahojen yhteiset virkamiestyöryhmät; 6. antaa muut kuin hallintosäännön 4 :ssä tarkoitetut liitolta pyydetyt lausunnot 7. päättää suunnittelu-, hankinta- ym. sopimuksista hyväksytyn talousarvion ja maakuntahallituksen vahvistamien enimmäismäärien rajoissa; 8. asettaa hallintosäännön 11 :ssä tarkoitetun toimiston johtoryhmän; 9. määrää vastuualuejohtajien ja hallinto- ja talousjohtajan sijaiset; Maakuntajohtaja voi viedä toimivaltaansa kuuluvan asian maakuntahallituksen ratkaistavaksi.. 8 Vastuualuejohtajan tehtävät ja asema Vastuualueen johtaja johtaa ja valvoo maakuntahallituksen alaisena vastuualueen toimintaa ja vastaa sen tehtävien taloudellisesta ja tuloksellisesta hoidosta sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Vastuualuejohtaja huolehtii oman vastuualueen tehtävien yhteensovittamisesta liiton muun toiminnan kanssa valtuuston hyväksymien linjausten edellyttämällä tavalla. Vastuualueen johtaja 1. nimeää oman vastuualueen ryhmänvetäjät; 2. päättää vastuualueen hankinta-, tutkimus- ym. sopimuksista hyväksytyn talousarvion ja maakuntahallituksen vahvistamien enimmäismäärien rajoissa; Lisäksi aluekehittämisen vastuualueen johtaja nimeää hankkeelle, jolle maakuntahallitus tai -johtaja on myöntänyt maakunnan kehittämisrahaa yhteyshenkilön sekä hyväksyy hankkeen tarkistetun kustannusarvion ja toimintasuunnitelman sekä myöntämispäätöksestä poikkeavat prosenttiosuudet hankkeen kokonaiskustannuksista ja päättymisajankohdasta. Vastuualueen johtajan tulee sen lisäksi, mitä hallintosäännössä on säädetty, suorittaa maakuntahallituksen ja maakuntajohtajan määräämät tehtävät.

8 8 (17) 9 Hallinto- ja talousjohtajan tehtävät ja asema Hallinto- ja talousjohtaja johtaa hallintoyksikköä ja vastaa 8 :ssä mainittujen tehtävien lisäksi liiton henkilöstöpolitiikasta ja toimii työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluissa työnantajan edustajana sekä 1. nimeää oman yksikön ryhmänvetäjät; 2. päättää vastuualueen hankinta-, tutkimus- ym. sopimuksista hyväksytyn talousarvion ja maakuntahallituksen vahvistamien enimmäismäärien rajoissa; 3. hyväksyy paikalliset sopimukset; 4. päättää kuntayhtymän omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta 5. päättää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 :n mukaisesti asiakirjan antamisesta. 10 Ryhmänvetäjän tehtävät ja asema Ryhmänvetäjä toimii ryhmänsä lähiesimiehenä ja vastaa sen päivittäisjohtamisesta. Ryhmänvetäjä valvoo ja koordinoi esimiehensä alaisena ryhmänsä toimintaa ja vastaa sen kehittämisestä, toiminnasta sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Ryhmänvetäjän tulee lisäksi suorittaa muut esimiehensä määräämät tehtävät. 11 Johtoryhmä Maakuntajohtaja nimeää tuekseen johtoryhmän, jonka tehtävänä on vastata Uudenmaan liiton toimiston prosesseista ja johtamisjärjestelmästä. Johtoryhmän jäsenillä on omiin toimintoihinsa ja prosesseihinsa nähden toimivalta ja velvollisuus yhteensovittaa tavoitteita, tehtäviä ja voimavaroja ja kehittää liiton toimintaa maakuntavaltuuston ja -hallituksen sekä maakuntajohtajan ohjeiden mukaisesti. 12 Johtamisperiaatteet Liiton toimintaa johdetaan tavoitetietoisesti, tuloshakuisesti sekä hyvän hallinnon ja taloudenhoidon periaatteita noudattaen. 3 luku Kokousmenettely 13 Luvun määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan maakuntavaltuustoa lukuun ottamatta Uudenmaan liiton toimielimissä.

9 9 (17) 14 Kokousaika ja paikka Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 15 Kokouksen koollekutsuminen Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään sähköisesti vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus. Esityslista lähetetään tiedoksi toimielimen varajäsenille. 16 Toimielimen päätösvaltaisuus Toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä puheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. 17 Jatkokokous Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. 18 Varajäsenen kutsuminen Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on ilmoitettava siitä Uudenmaan liiton toimistoon, jolloin toimisto huolehtii varajäsenen kutsumisesta kokoukseen. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi pyytää, että varajäsen kutsutaan kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. 19 Kokouksen pitäminen Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

10 (17) Kokouksen johtaminen Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja saa varoituksen annettuaan määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous. 21 Tilapäinen puheenjohtaja Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. 22 Läsnäolo toimielinten kokouksissa Uudenmaan liiton eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnä- ja puheoikeus: -maakuntahallituksen kokouksessa maakuntavaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla -muun toimielimen kokouksessa maakuntahallituksen puheenjohtajistolla ja maakuntajohtajalla Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Maakuntahallituksen edustuksesta valtuuston kokouksessa määrätään maakuntavaltuuston työjärjestyksessä. 23 Esittely Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä. Maakuntajohtaja on maakuntahallituksen esittelijä. Muiden toimielinten osalta esittelijästä määrätään toimielimen erillisellä päätöksellä. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. 24 Esteellisyyden toteaminen Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi.

11 (17) Äänestys ja vaalit Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtuuston työjärjestyksessä määrätään. 26 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aikaisemmin on ilmoitettu. Toimielimen pöytäkirjaan merkitään: 1) järjestäytymistietoina: toimielimen nimi; kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka; läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä; sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2) asian käsittelytietoina: asiaotsikko; selostus asiasta; päätösehdotus; esteellisyys; tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu; äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos; vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos; päätöksen toteaminen; sekä eriävä mielipide. 3) laillisuustietoina: oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus; puheenjohtajan allekirjoitus; pöytäkirjanpitäjän varmennus; merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta; sekä merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä. Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemiin päätöksiin. 27 Maakuntahallituksen otto-oikeus Asian ottamisesta maakuntahallituksen käsiteltäväksi voi päättää maakuntahallitus, maakuntahallituksen puheenjohtaja ja maakuntajohtaja.

12 (17) Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Maakuntahallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava maakuntahallitukselle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista maakuntahallitus on päättänyt, ettei se käytä ottooikeuttaan. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta maakuntahallituksen käsiteltäväksi. 4 luku Uudenmaan liiton talous Uudenmaan liiton taloudenhoidosta määrätään hallintosäännön lisäksi sisäisen valvonnan ja talouden hoidon ohjeistuksessa sekä tarkastussäännössä. 29 Talousarvion täytäntöönpano Maakuntavaltuusto hyväksyy talousarviossa liitolle tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Maakuntahallitus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita talousarvion täytäntöönpanosta. Maakuntajohtaja hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman. 30 Talousarvion muutokset Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä maakuntavaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle viedä. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. 31 Käyttöomaisuuden myynti Käyttöomaisuuden myynnistä päättää valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti maakuntahallitus. Irtaimen omaisuuden sekä osakkeiden ja osuuksien myynnissä maakuntahallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille.

13 (17) Poistosuunnitelman hyväksyminen Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy maakuntavaltuusto. Käyttöomaisuuden perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenoon, jollei erilliseen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä. Valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta maakuntahallitus hyväksyy hyödyketai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. Maakuntahallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan. 33 Rahatoimen hoito Maakuntavaltuusto päättää lainan ottamista sekä lainan antamista ja muuta sijoitustoimintaa koskevista periaatteista. Talousarvion ja suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää maakuntahallitus. Maakuntavaltuusto päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta. Maakuntavaltuusto voi siirtää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamista koskevaa toimivaltaansa maakuntahallitukselle. Maakuntahallitus voi siirtää lainan ottamisen ja sijoitustoimintaa sekä muita rahoituksen tehtäviä koskevaa toimivaltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Toimivallan siirto-oikeus koskee lainan ottamisen ja sijoitustoiminnan osalta vain lyhytaikaisen luoton ottamista maksuvalmiuden turvaamiseksi sekä varojen lyhytaikaista sijoittamista liiton edun mukaisesti. Hallinto- ja talousjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta, lopettamisesta ja arvopaperien säilytyksestä. Luottokorttien hankintojen, ostorajoitusten ja Uudenmaan liiton nimissä olevien luottokorttien haltijoiden velvollisuuksien osalta maakuntahallitus voi siirtää toimivaltaa tarvittavin osin luottamushenkilölle tai alaiselleen viranhaltijalle. 34 Maksujen määrääminen Maakuntavaltuusto päättää maksujen yleisistä perusteista. Maksuista ja niiden yksityiskohtaisista perusteista päättää maakuntahallitus. Maakuntahallitus voi siirtää toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. 35 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Maakuntavaltuusto vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Maakuntahallitus ja maakuntajohtaja vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

14 (17) 14 5 luku Toimivalta henkilöstöasioissa 36 Luvun määräysten soveltaminen Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (204/2003) tai muussa laissa, päättää maakuntahallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai hallintosäännössä muuta määrätty. 37 Toimivalta viran ja toimen perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä virkasuhteen muuttamisessa työsuhteeksi Maakuntahallitus päättää hyväksytyn talousarvion puitteissa virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. Maakuntajohtaja päättää hyväksytyn talousarvion puitteissa työsopimussuhteisten toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta. 38 Virkojen ja toimien avoimeksi julistaminen Viran tai toimen julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija tai toimenhaltija avoinna olevaan tehtävään. Maakuntajohtajan viran julistaa kuitenkin haettavaksi maakuntahallitus. 39 Henkilöstön kelpoisuusehdot Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa. Maakuntahallitus päättää henkilöstön kelpoisuusehdoista viran perustamisen yhteydessä. Maakuntajohtaja päättää henkilöstön kelpoisuusehdoista toimen perustamisen yhteydessä. Kelpoisuusehtoja voidaan tarvittaessa tarkistaa viran/toimen avoimeksi julistamisen yhteydessä. Ottava viranomainen voi yksittäistapauksessa päättää henkilön ottamisesta määräaikaiseen virka- /työsuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta. 40 Henkilöstövalinnat ja koeajasta määrääminen Henkilöstö otetaan Uudenmaan liiton palvelukseen. Seuraavat viranomaiset päättävät vakinaisen henkilöstön valinnasta: Maakuntavaltuusto päättää maakuntajohtajan valinnasta Maakuntahallitus päättää aluesuunnittelun vastuualueen johtajan, aluekehittämisen vastuualueen johtajan ja hallinto- ja talousjohtajan valinnasta.

15 (17) 15 Maakuntajohtaja päättää muiden virkojen ja työsuhteisten työntekijöiden valinnasta. Maakuntajohtaja voi siirtää toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. Hallinto- ja talousjohtaja päättää määräaikaisen henkilöstön valinnasta. Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen. 41 Palkkaus Palkkaava viranomainen päättää valittavan henkilön palkan voimassa olevien palkkausohjeiden mukaisesti. Maakuntahallitus päättää maakuntajohtajan viran palkkauksesta. Hallinto- ja talousjohtaja päättää vastuualuejohtajien ja ydintehtävien johtajien esityksestä ja palkansaajajärjestöjä kuultuaan henkilöstön harkinnanvaraisista palkoista. Hallinto- ja talousjohtaja myöntää palvelusaikaan ja kokemukseen perustuvan lisän. 42 Henkilökunnan siirrot Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 :ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää hallitus tai se viranomainen, joka päättää molempiin virkasuhteisiin ottamisesta. Muun henkilökunnan tilapäisestä siirrosta muihin tehtäviin päättää maakuntajohtaja. 43 Sivutoimilupa Sivutoimiluvan myöntämisestä, peruuttamisesta sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää maakuntajohtaja. Sivutoimi-ilmoituksen hyväksymisestä ja kieltämisestä päättävät vastuualuejohtajat sekä hallinto- ja talousjohtaja. Maakuntajohtajan sivutoimiluvan myöntämisestä, peruuttamisesta sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää maakuntahallituksen puheenjohtaja. 44 Virantoimituksesta pidättäminen Viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä päättää maakuntahallitus. Väliaikaisesta pidättämisestä päättää maakuntajohtaja. 45 Palvelussuhteen päättyminen ja lomauttaminen Palvelussuhteen päättämisestä ja lomauttamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen.

16 (17) Ratkaisuvalta henkilöstöasioissa Maakuntajohtaja, aluesuunnittelun vastuualueen johtaja, aluekehittämisen vastuualueen johtaja sekä hallinto- ja talousjohtaja ratkaisevat alaisiaan koskevat seuraavat henkilöstöasiat: 1) myöntävät vuosiloman; 2) myöntävät sellaisen virkavapauden ja työloman, jonka saamiseen viranhaltijalla ja työntekijällä on lainsäädännön ja virka- ja työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus; 3) antavat alaiselleen virka-/työmatkamääräyksen; 4) päättävät alaisensa osallistumisesta täydennyskoulutukseen; 5) myöntävät harkinnanvaraisen virkavapauden ja työloman; 6) määräävät tarvittaessa henkilöstön lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöhön sekä varallaoloon 7) päättävät terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä. Maakuntahallituksen puheenjohtaja ratkaisee maakuntajohtajan osalta edellä 1 7 kohdissa mainitut palvelussuhdeasiat. Sijaisen määrää tarvittaessa se viranhaltija, joka myöntää virka- ja työvapaan. Sama viranhaltija päättää myös sijaisen palkkauksesta. Maakuntajohtaja, aluesuunnittelun vastuualueen johtaja, aluekehittämisen vastuualueen johtaja ja hallinto- ja talousjohtaja voivat siirtää toimivaltaansa 45 koskevissa asioissa alaiselleen viranhaltijalle ja 1 momentin 1-4 kohtien osalta myös työsuhteiselle alaiselleen. 47 Viranhaltijan tai työsuhteisen työntekijän tehtäväkuvaus Tehtäväkuvauksessa määritellään henkilön asema organisaatiossa ja hänen tehtävänsä. Tehtäväkuvaus toimii tehtäväkohtaisen palkan määrittämisen perustana. 6 luku Muut määräykset 48 Kaksikielisyys liiton toiminnassa Uudenmaan liitto on kaksikielinen kuntayhtymä. Liiton päätöksenteon, hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä tiedottamisessa on otettava eri kieliryhmien tarpeet tasapuolisesti huomioon. Liiton palvelut on järjestettävä niin, että asukkaita ja luottamushenkilöitä pystytään palvelemaan heidän omalla kielellään kaikilla liiton tehtäväalueilla. Viranhaltijoilta ja työntekijöiltä vaadittavasta kielitaidosta on voimassa, mitä erikseen on määrätty tai päätetty. Ainakin seuraavat asiakirjat laaditaan sekä suomeksi että ruotsiksi: Maakuntavaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat keskeisimpine liitteineen Kielellisten palveluiden toimikunnan esityslistat ja pöytäkirjat Perussopimus, johtosäännöt, maakuntasuunnitelma ja ohjelma, maakuntakaavat ja muut laaja-alaiset

17 (17) 17 suunnitelmat ja selvitykset Asiointilomakkeet Ilmoitukset, kuulutukset ja julkipanot sekä muut yleisölle annettavat tiedotteet Muut kielilain nojalla molemmilla kielillä laadittavat asiakirjat Viestinnässä käytetään sekä suomen että ruotsin kieltä. Uudenmaan liiton toimielimen jäsen voi käyttää puheenvuoron suomeksi tai ruotsiksi. Jäsenellä on myös oikeus käyttää omaa kieltään pöytäkirjaan tai mietintöön liitettävässä kirjallisessa lausunnossa tai mielipiteessä. Jos toimielimen muu jäsen ei ymmärrä suullista puheenvuoroa, se on pyynnöstä hänelle lyhyesti selostettava. Maakuntajohtaja oikeutetaan päättämään kielilaissa edellytettyä laajemman kielellisen palvelun tarjoamisesta. 49 Viestintä Uudenmaan liiton viestinnästä vastaa maakuntahallitus, joka hyväksyy yleiset ohjeet liiton viestinnän periaatteista. 50 Liiton nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Maakuntavaltuuston ja hallituksen puolesta tehtävät sopimukset, annettavat sitoumukset sekä lausunnot ja muut asiakirjat allekirjoittaa maakuntajohtaja ja varmentaa maakuntahallituksen sihteeri, hallintoja talousjohtaja tai vastuualueen johtaja ellei valtuusto tai hallitus ole valtuuttanut tähän toisia henkilöitä. Viranhaltijapäätösten perusteella tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa viranhaltijapäätöksen tekijä ja varmentaa tarvittaessa asian valmistelija. Toimielimen hallussa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset allekirjoittaa toimielimen pöytäkirjanpitäjä taikka arkistovastaava tai kirjaaja. 51 Asiakirjojen lunastus Maakuntavaltuusto päättää perusteista, joiden mukaan asiakirjoista on suoritettava Uudenmaan liitolle lunastusta. Asiakirjojen lunastuksessa noudatetaan maakuntahallituksen hyväksymää taksaa. 52 Tarkastussääntö Hallinnon ja talouden tarkastuksesta määrätään Uudenmaan liiton tarkastussäännössä.

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala II luku KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi 4 Henkilöstö-

Lisätiedot

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos Voimaantulo xx.xx.xxxx Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 II LUKU TOIMIELIMET... 1 2 Toimielimet ja

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 PALTAMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 21.10.2004 valtuusto 36 Voimassa: 1.1.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 II luku ORGANISAATIO

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Valtuuston 10.12.2012 59 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Muutettu, valtuusto 28.1.2013 20 2 ja 17 osalta, muutos voimaan heti TOIMINTASÄÄNTÖ TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 4.2.2008 8 Muutettu kvalt. 28.4.2008 21 Muutettu kvalt. 15.12.2008 71 Muutettu kvalt. 15.2.2010 7 Muutettu 13.12.2010 60 Muutettu 7.11.2011

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2015 Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Sopimusohjaus ja organisaation johtamisjärjestelmä... 4 3 Päätösvallan siirtäminen...

Lisätiedot

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Voimaantulo 1.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan toimintaa ohjaavat säännökset 2 Toimivallan

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15.

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. Voimaantulopäivä 26.3.2015 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt...4

Lisätiedot

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika kello 11.30-15.00 Paikka Läsnä Novida, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila Markku Koski Merja

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KH 2.2.2015 Esitys, jossa huomioitu talous- ja hallintojohtajan sekä hallintopäällikön virkojen perustamisesta johtuvat muutokset SISÄLLYSLUETTELO YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: I OSA Yleiset määräykset 1. luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Määritelmiä 2. luku Luottamushenkilöistä 3 Vaalikelpoisuus ylioppilaskunnan luottamustoimiin 4 Vaalikelpoisuuden menettämisen

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot