KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/11. Torstai klo Kunnanviraston kokoushuoneen kahvio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/11. Torstai 27.1.2011 klo 18.00-19.25. Kunnanviraston kokoushuoneen kahvio"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/11 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Torstai klo Kunnanviraston kokoushuoneen kahvio Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Jarmo Mäki-Penttilä, pj. Tarja Tupala, vpj. Arja Kukkonen Ilkka Korhonen Taisto Jäntti Raija Tiikainen Veijo Myyryläinen Jukka Korhonen Erkki Korhonen Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja Bernhard Nukka Kaija Nousiainen Sirpa Lindsberg Marko Vartiainen Maire Nissinen Marjatta Puranen Jukka Järvinen Pöytäkirjanpit., esittelijä Pöytäkirjanpit., esittelijä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI- SUUS Todettiin. ASIAT 1-7 PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Veijo Myyryläinen ja Tarja Tupala PÖYTÄKIRJAN AL- LEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Jarmo Mäki-Penttilä Pöytäkirjanpitäjä Jukka Korhonen PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Tarkastusaika Allekirjoitukset Virastotalon kokoushuone välittömästi kokouksen jälkeen Veijo Myyryläinen Tarja Tupala PÖYTÄKIRJA ON PI- DETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Paikka ja pvm Virka-asema Tekninen toimisto Allekirjoitus Apulaiskanslisti Mervi Kukkonen

2 2 LAUTAKUNNALLE TIEDOKSI Tekn.ltk 1 1 Muut kirjeet tarjous Kanervan palvelukodin pohjatutkimuksesta konsulttisopimus Kanervan palvelukodin arkkitehti- ja pääsuunnitteluun Savon Voima Verkko Oy Koskentie 1 liittymissopimus Eerikkalantien liittymissopimus Karavaanialueen liittymissopimus Karavaanialueen liittymissopimuksen purkaminen sähkösopimus/sähkönmyyntisopimus, Eerikkalantie sähkösopimus/sähkönmyyntisopimus, Karavaanialue taloudellinen loppuselvitys, pöytäkirja, Markkasen kala Oy:n savustamo Lautakunta merkitsee edellä luetellut asiat tietoonsa saatetuiksi.

3 3 LAUSUMA POHJOIS-SAVON KÄRÄJÄOIKEUDELLE MATTI KOKON VALITUKSESTA Tekn. ltk 2 Asian aiempi käsittely. TIELAUTAKUNNAN TOIMITUS, VALITUS LEPPÄSENNIEMEN VAPAA-AJAN ASUNNOLLE JOHTAVAN YKSITYISTIEN KUNNOSSAPIDOSTA Tekn.ltk 15 ( ) Matti Kokko on päivätyllä kirjelmällä valittanut tielautakunnalle Tallusjärven rannalla olevaan Leppäsenniemen vapaa-ajan asunnolle johtavan yksityistien kunnossapidosta. Tien osalla ei ole tiekuntaa. Tie kulkee Markku Huuskosen maalla n. 350 metrin matkalla. Valituskirjelmässään Kokko ilmoittaa muun muassa, että Markku Huuskonen on myynyt metsäyhtiölle puuta Leppäsenniemeen johtavan tien varrelta ja metsäyhtiö on vaurioittanut tietä ja jättänyt tielle mm. puunoksia, joita se ei ole korjannut. Kokko vaatii, että tielautakunnan tulee velvoittaa Markku Huuskonen ja metsäyhtiö yhteisvastuullisesti korjaamaan tie ajattamalla siihen sepeliä, korvauksesi puun ajosta kahdella vuodella ja kymmeneltä vuodelta, jona aikana Kokko on vastannut tien kunnossa pidosta. Markku Huuskonen on antanut vastineen Kokon valituksesta. Vastineessaan Huuskonen toteaa, että ko. Leppäsenniementiehen hänellä on tieoikeus ja hän on osallistunut tien rakentamiskustannuksiin. Ajalla metsän hakkuuta on suoritettu kahteen otteeseen, jossa puun kuljetus on tapahtunut talvella, maan ollessa jäässä. Muuna aikana hän mainitsee käyttäneensä tietä erittäin harvoin (monena vuotena ei lainkaan). Tammikuussa 2010 hakkuu tapahtui maan jäässä ollessa, eikä tievahinkoja näin ollen tullut. Tie aurattiin metsätyön aikana tarpeen mukaan ja vielä kertaalleen puun kuljetuksen jälkeen, jolloin tielle mahdollisesti pudonneet oksat ja risut ovat lentäneet pois. Huuskonen pitää kohtuuttomana osallistua vuotuisiin tien hoitokustannuksiin, koska tien käyttö satunnaista ja erittäin vähäistä ja hän osallistuu tien kunnossapitoon silloin, kun hän tietä tarvitsee. Matti Kokko on vastannut Markku Huuskosen vastineeseen. Vastauksessaan Kokko uudistaa tekemän vaatimuksensa ja ilmoittaa, että hän on korjannut tietä keväällä Lautakunnan päätös ja perustelut (päätöksen antopäivä )

4 4 Lautakunta päättää ratkaista valitusasian saatujen selvityksien pohjalta. Lautakunta käsitteli Matti Kokon valituksen ja sen johdosta annetut lausunnot. Lautakunta hylkää valituksen. Perustelut: Pääasiana kysymyksessä on tien käyttäjien erimielisyys siitä, että onko puun kuljetukset vaurioittaneet tietä. Valittajan näkemyksen mukaan puun kuljetus on vaurioittanut tietä. Maanomistaja kieltää valittajan tarkoittaman tien vaurioitumisen. Lautakunnalla ei ole näyttöä valittajan tarkoittamasta puun kuljetuksen aiheuttamasta tien vaurioitumisesta. Kevätkesällä 2010 Tervon teknisen toimen viranhaltijan suorittamassa katselmuksessa tien on todettu olevan kohtuullisen hyvässä kunnossa. Saatujen selvityksien perusteella ei myöskään ole perusteita velvoittaa Huuskosta osallistumaan valituksessa esitettyihin takautuviin tienhoitokustannuksiin. Lautakunta päättää myös, että toimituksesta kunnalle aiheutuvat kustannukset peritään yksityistielain 47 :n mukaisesti Matti Kokolta. Kokon valituksen johdosta lautakunnan toimituksesta on aiheutunut kustannuksia seuraavasti; - asian valmistelutyö yhteensä 6 tuntia x35,97 / h =215,82. - kokouspalkkiot ja kokousmatkakorvaukset yhteensä 35. (kokouskustannuksina huomioitu 1/12 osa kokonaiskustannuksista, mikä vastaa asiaan käsittelyn suhdetta kaikista kokouksessa käsitellyistä asioista) Yhteensä kustannuksia on aiheutunut Muutoksen hakuohje: Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Kuopion käräjäoikeuden maaoikeuteen. Valituskirjelmä on toimitettava Pohjois-Savon maanmittaustoimistoon 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä ( ) lukien. Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Päätöksestä tiedotetaan molemmille osapuolille.

5 5 LAUSUMA POHJOIS-SAVON KÄRÄJÄOIKEUDELLE MATTI KOKON VALITUKSESTA Tekn. ltk. 2 Matti Kokko on valittanut teknisen lautakunnan suorittamasta Leppäsenniemeen johtavan tien tietoimituksesta Pohjois- Savon käräjäoikeudelle. Pohjois-Savon käräjäoikeus pyytää (Käräjäoikeuden diaarinumero M 10/16032) Tervon kunnan teknistä lautakuntaa antamaan kirjallisen lausuman valituksessa esitetyistä menettelypuutteista. Lausuma tulee toimittaa käräjäoikeudelle viimeistään Lausumapyyntö ja valituskirjelmä ovat kokouksessa nähtävänä. TERVON KUNNAN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÄÄTÄÄ ANTAA MATTI KOKON VALITUKSESTA POHJOIS-SAVON KÄRÄJÄOI- KEUDELLE SEURAAVAN LAUSUMAN Matti Kokon valituskirjelmässä esittämä asia; Leppäsenniemeen johtavan yksityistien kunnossapidon ja velvoitteiden laiminlyönneistä ja tien särkemisestä ynnä muista laiminlyönneistä kymmenen vuoden ajalta Markku Huuskosen, metsäyhtiöiden ja muiden toimesta. Kokko esittää valituskirjelmässä, että; - teknisenlautakunnan päätös tulee kumota kokonaisuudessaan ja vaatii Markku Huuskosen korvaamaan kysymyksessä olevan tien valituksesta ja kymmenen vuoden tienpidosta yhteensä 7.950, tai vaihtoehtoisesti Markku Huuskosen tieoikeus ko. tiehen on kumottava. Lautakunnan lausuma Lautakunnan tietoimitus on pidetty yksityistielain (n:o 358/1962) luvun 6 ja sen nojalla annettujen säädösten mukaisesti ja toimituksen päätös on annettu kansliapäätöksenä. Tielautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kutsua asianosaisia toimitukseen, koska kaikkia osapuolia kuultiin riittävässä laajuudessa ja valituksessa esitetystä metsätyökoneiden tai puutavara-ajoneuvojen tien vaurioittamisesta ei ollut nähtävissä jälkeäkään paikan päällä valituksen kuntaan saapumisen jälkeen, minkä johdosta asia voitiin käsitellä ja ratkaista.

6 6 Tietoimituksessa harkittiin ja päätettiin, että Kokon vaatimus velvoittaa Markku Huuskonen ja metsäyhtiö korjaamaan tie ei ole perusteltua, koska tienpidosta ei katsottu tulleen Huuskoselle tielain 71 :ssä tarkoitettua hyötyä. Huuskonen on käyttänyt ja tarvinnut tietä harvakseltaan ja silloinkin lähes yksinomaan talviaikana ja lisäksi hän on tuolloin osaltaan vastannut tienpidosta. - lautakunnan perusteet ja katselmukset eivät ole tehty oikein. Lautakunnan lausuma Tervon kunnan tekninen johtaja Jukka Korhonen on huhtikuussa 2010 suorittanut kyseessä olevalla tiellä katselmuksen ja todennut, että puun korjuusta tai puunkuljetuksesta aiheutuneita vaurioita ei tiessä ollut lainkaan havaittavissa. Kunnan rakennustarkastaja / yksityistieasioiden valmistelija on suorittanut tien katselmuksen , eikä hän ole silloin havainnut tiessä vaurioita. Tiellä suoritettiin 52 tarkoittaman katselmuksen tarpeellisuuden arviointi. Lautakunta katsoi tietoimituksessa , että osapuolten ja lautakunnan yhteinen tiekatselmus ei ole tarpeellinen, koska viranhaltijoiden suorittamissa katselmuksissa tiessä ei ilmennyt lainkaan Matti Kokon valituksessaan esittämiä puunkorjuun ja puunkuljetuksen aiheuttamia vaurioita. Käräjäoikeudelle tehdyssä valituksessaan Matti Kokko ei ole esittänyt sellaisia seikkoja mitkä olisivat vaikuttaneet lautakunnan tietoimituksen päätökseen. Tekninen lautakunta toteaa edellä esitettyyn viitaten, että Matti Kokon valituksessa mainittuja menettelypuutteita ei ole tapahtunut. Näin ollen tekninen lautakunta esittää Pohjois-Savon käräjäoikeudelle, että Matti Kokon valitus hylätään kokonaisuudessaan aiheettomana, koska esitetyistä tievaurioista ei ole esitetty luotettavaa näyttöä. Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri

7 7 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2011 Tekn.ltk 3 Hallintosäännön 7 mukaan lautakunnan tulee vuoden ensimmäisessä kokouksessa päättää kokoustensa ajan ja paikan, josta on ilmoitettava niin kuin kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta kunnassa on voimassa. Kokouskutsun antaa lautakunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokous pidetään myös silloin, kun enemmistö lautakunnan jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 1 Teknisen lautakunnan kokouksia pidetään tarpeen vaatiessa kokouskutsun antajan harkinnan mukaan. Kokoukset pidetään yleensä keskiviikkona tai torstaina Virastotalon kokoushuoneessa alkaen klo Erityisestä syystä edellä mainitusta voidaan poiketa. 2 Kokouskutsu ja asialista lähetetään lautakunnan jäsenille ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle sekä kunnanjohtajalle vähintään 4 päivää ennen kokousta. Kokouksen laillisuuteen vaikuttamatta voidaan kokous kutsua koolle myös lyhyemmällä kutsumisajalla ja tarvittaessa puhelimitse. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei lautakunta toisin päätä. Lautakunta voi ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu asialistassa. 3 Teknisen lautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan yhden viikon aikana kokouspäivästä lukien. 4 Teknisen lautakunnan kokouksien tarkastetut pöytäkirjat pidetään nähtävillä tarkistamista seuraavan kuukauden ensimmäisenä arkimaanantaina toimiston aukioloaikana teknisessä toimistossa.

8 8 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2011 Tekn.ltk 4 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2011 talousarvion. Kunnanhallituksen antamat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ovat oheismateriaalina. Hallintosäännön 37 mukaan lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat tulosalueidensa käyttösuunnitelmat. Lautakunta voi em. hallintosäännön kohdan mukaan siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Käyttösuunnitelmalla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päätetään ao. toimielimen osalta tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille ja kohteille omamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Teknisen lautakunnan osalta käyttösuunnitelmat käyttötalous- ja investointiosalle ovat liitteenä n:o 1 (investointiosa esitetään kokouksessa). Hallintosäännön mukaisesti lautakunnan määräämä sen alainen viranhaltija hyväksyy tulosyksiköitä (tulosyksikkö II:n tasolla) ja kohteita koskevat organisaatioon sopeutuvat käyttösuunnitelmat sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja osamäärärahojen käytöstä. Tekninen lautakunta: 1 Hyväksyy teknisen toimen tulosyksiköille käyttösuunnitelman vuodelle 2011 liitteen 1 mukaisena. 2 Määrää eri vastuualueiden henkilöt seuraamaan, että talousarvio toteutuu budjetoitujen menojen ja tulojen sekä asetettujen tulostavoitteiden osalta vastuualueillaan. 3 Määrää eri vastuualueiden henkilöt raportoimaan välittömästi mahdollisista talousarviomuutoksista (tulosyksikön menoarvion yhteissumman ylitys tai tuloarvion yhteissumman alitus) tai tulostavoitteiden muutoksista päävastuualueen esimiehelle (tekniselle johtajalle) ja lautakunnalle siten, että tarvittavat ratkaisut voidaan toteuttaa hallintosäännön määräyksien mukaisesti.

9 9 4 Määrää teknisen johtajan hyväksymään teknisen toimen tulosyksikköjen osalta ao. tulosyksikön laskut 5 Määrää rakennustarkastajan hyväksymään teknisen johtajan varahenkilönä teknisen toimen tulosyksikköjen osalta ao. tulosyksikön laskut 6 Päättää, että talousarvion määrärahoilla toteutettavia hankintoja suorittaessaan ja hallintosäännön 35 :n mukaista ratkaisuvaltaa käyttäessään vastuualueen ja tulosalueensa esimiehenä toimiva tekninen johtaja päättää hankinnoista, joissa kertahankinnan raja on enintään (alv 0 %).

10 10 OIKAISUVAATIMUS TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN Tekn. ltk 5 Asian aiempi käsittely HYVÖLÄNSALMEN LAITURIN KORJAUSESITYS Tekn.ltk 17 ( ) Hyvölän kylätoimikunta, Juurikkaniemen kalastuskunta, Juurikkaniemen osakaskunnan venevalkamaosakkaat sekä Siiri ja Jukka Korhonen ovat esittäneet Tervon kunnalle Hyvölänsalmen laiturin korjaamista. Oheismateriaalina esitys. Kohteen ranta-alue kuuluu entisen Hyvölän koulun kiinteistöön ja ranta-alueelle on venevalkamarasite yhteensä kymmenellä Pulkkilansaaressa sijaitsevalla kiinteistöllä. Maanomistajalle varattiin mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta. Suullisesti maanomistaja totesi, että kyseinen ranta laitureineen ei ole yleisessä lastaus-, vedenhaku ja virkistyskäytössä, vaan ainoastaan rasiteoikeuden omaavien tilojen kulkutarpeiden mukaisessa käytössä. Tekninen lautakunta ei ryhdy esityksen tarkoittamiin toimenpiteisiin laiturin korjaamiseksi, koska kyseinen alue on yksityisomistuksessa ja maanomistaja ei ole valmis hyväksymään laiturin yleistä käyttöä. Tekn. ltk. 5 Helena Saramo on laatinut oikaisuvaatimuksen, jossa Saramo tuo esille Hyvölänsalmen laiturin käytöstä ja lopuksi vaatii teknisen lautakunnan käsittelemään anomusasian uudelleen. Oikaisuvaatimuksen asiakirjat oheismateriaalina.

11 11 Saramo aloittaa oikaisuvaatimuksen perustelemisen viittaamalla Koulunranta tilan (tila, jonka rannassa laituri sijaitsee) Kiinteistörekisteriotteen kohtaan, jossa mainitaan kiinteistörekisteriyksikön (Koulunranta tila)hyväksi perustetusta Laiturin pitämisrasitteesta, jossa rasitettu on Juurikkaniemen osakaskunta (vesialueen omistaja). Saramon mukaan tämä osoittaa laiturin omistajaksi vesialueen omistajan. Kyseinen maininta tarkoittaa kuitenkin sitä, että Koulunranta tilalle ja kymmenelle vesitieyhteyden päässä sijaitsevalle tilalle on perustettu oikeus pitää laituria ja venevalkamaa Juurikkaniemen osakaskunnan omistamalla vesialueella. Sinänsä maininta ei ota lainkaan kantaa laiturin omistajuuteen, mutta ymmärrettävästi sen omistavat em. 11 tilaa yhteisesti. Ranta-alueelle johtaa lisäksi yksityistie. Tosiasiassa kyseisellä ranta-alueella ei ole muilla tahoilla rasiteoikeutta tai lakiin perustuvaa pysyvää oikeutta. Maanomistaja ei ole valmis hyväksymään laiturin yleistä käyttöä. Oheismateriaalina kiinteistörekisterin tietoja Koulunranta tilasta ja Juurikkaniemen osakaskunnasta sekä karttatuloste Koulunranta tilasta. Tekninen lautakunta käy läpi oikaisuvaatimuksen ja päättää, ettei siinä esitetyt seikat anna aihetta muuttaa aiemmin tehtyä päätöstä. Tekninen lautakunta ei muuta tehtyä päätöstä. Perustelut: Ranta-alue, jonka rannassa laituri sijaitsee on yksityisomistuksessa. Ranta-alueelle on perustettu venevalkamarasitteet yhteensä kymmenelle vesitieyhteyden päässä sijaitsevalle tilalle. Ranta-alueen maanomistaja ei ole valmis hyväksymään laiturin yleistä käyttöä. Saramon oikaisuvaatimuksessa esittämiin kysymyksiin tekninen lautakunta vastaa, että: - kauppakirjan mukaan Tervon kunta ei ole myynyt ranta-alueen kaupan yhteydessä laituria. Kauppakirjan mukaan kiinteistöjen osalta on esitetty tuolloin voimassa olevat rasitustodistukset ja ostaja on ne hyväksynyt. - Tervon kunta ei ole ollut eikä ole mukana vastaavan tyyppisissä hankkeissa, joissa kyseessä ei ole yleinen etu ja alueen omistajan suostumus.

12 12 RUOKOLAHDEN ALUEEN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEESTA PÄÄTTÄMI- NEN Tekn. ltk 6 Ruokolahden alueen vesihuollon toteuttamista on valmisteltu vuosia ja yritetty löytää toteuttamiskelpoinen ratkaisu. Sittemmin on päädytty yhteisesti Karttulan vesiosuuskunnan kanssa ratkaisuun, jossa Karttulan vesiosuuskunnan verkostoa laajennettaisiin Ruokolahden alueelle. Karttulan vesiosuuskunta on päättänyt esittää Tervon kunnalle Karttulan vesiosuuskunnan toteuttaman vesi- ja viemäriverkoston rakentamisalueen vahvistamista Ruokolahden alueelle. Samalla Karttulan vesiosuuskunta pyytää Tervon kuntaa varautumaan 20 % rakentamisavustukseen ja 70 % suunnitteluavustukseen toteutuneista kustannuksista(vastaa Karttulan kunnan avustustasoja). Kopio vesiosuuskunnan pöytäkirjasta oheismateriaalina. Tervon kunnassa on valtuuston päättämänä ollut käytössä vastaava 20 % rakentamisen avustaminen siten, että suunnittelukustannukset ovat sisältyneet rakentamisen kustannuksiin. Tekninen lautakunta päättää vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen Karttulan vesiosuuskunnan hakemuksen mukaisesti. Toimintaalue on esitetty liitteenä olevassa kartassa (liite 2) ja asettaa sen julkisesti nähtäväksi. Rakentamisen avustaminen toteutetaan Tervon kunnassa vakiintuneen käytännön mukaisesti siten, että rakentamista avustetaan 20 % toteutuneista kustannuksista sisältäen suunnittelun kustannukset.

13 13 LAUTAKUNNAN ITSEOIKAISU MAA- AINEKSEN TOIMITTAJIEN VALINTAA VUOSILLE KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN Tekn. Ltk 7 Asian aiempi käsittely Tekn.ltk 13 ( ) MAA- AINEKSEN TOIMITTAJIEN VALINTA VUOSILLE Tekninen toimisto on pyytänyt tarjouksia Tervon kunnan tarvit semista maa- aineksista kuljetuksineen vuosille Vesannon kunnan kanssa yhteisellä lehti- ilmoituksella paikal lislehti Sisä- Savossa. Avauspöytäkirja esitetään kokouksessa. Tarjoukset ja niistä laadittu yhteenveto nähtävillä kokouksessa. Tekninen lautakunta päättää valita maa- ainestoimittajat arvon lisäverolliseen hintaan seuraavasti: 1)Pasi Simoselta - jakavan kerroksen sora hintaan 10,50 /m3 itd - hiekoitushiekka 0-8 hintaan 12,00 /m3 itd kulutuskerroksen murske 0-16 hintaan 12,50 /m3 itd (näiltä osin tulee esittää tarjouspyynnön mukana esitettyyn käyrästöön sopiva seulontatulos) - murske 0-16 hintaan 12,50 /m3 itd - murske 0-63 hintaan 12,10 /m3 itd 2)Kuljetus Huttunen Oy:ltä - jakavan kerroksen murske hintaan 7,04 /t - murske 0-4 hintaan 8,97 /t - murske 0-8 hintaan 8,97 /t - murske 0-32 hintaan 8,00 /t - murske 8-16 hintaan 8,97 /t - murske hintaan 8,97 /t - seulottu multa hintaan 12,20 /m3 itd - lumen kuormaus ja kuljetus hintaan 4,30 /m3 itd

14 14 Pasi Simonen otti päätöksistä tiedottamisen jälkeen yhteyttä Tekniseen toimistoon ja kysyi miksi hänen tarjouksensa ei ole tullut valituksi murskeen 0 32 osalta, vaikka hänen jättämänsä tarjous on hinnaltaan edullisempi, kuin valittu tarjoushinta. Hän esitti asian tueksi omat muistiinpanonsa asiaan liittyen ja totesi lisäksi, että hänen kyseiselle laadulle tarjoamansa hinta 12,30 /m3 itd on johdonmukainen muiden tarjoamiensa hintojen kanssa. Lautakunnan päätöksen pohjana ollutta tulkintaa käytettäessä 12,70 /m3 itd muodostuu kyseisen tarjoushinnan osalta selvä epäjohdonmukaisuus hänen tarjoamiinsa hienompiin ja karkeampiin laatuihin nähden. Kopiot tarjouksesta ja Pasi Simosen muistiinpanosta liitteenä (Liite 3). Oheismateriaalina vertailutaulukko. Kysymyksessä on epäselvästi käsin kirjoitetusta tarjoushinnasta tehty virheellinen tulkinta. Toisin sanoen 12,30 tarkoitettu ja epäselvästi esitetty tarjoushinta on tulkittu hinnaksi 12,70. Näin ollen virheellisestä tulkinnasta johtuva virheellinen ratkaisu on perusteltua oikaista ratkaisun tehneen toimielimen toimesta. Tekninen lautakunta oikaisee toimielimen itseoikaisuna maa-aineksen toimittajan valinnan murskeen 0 32 osalta siten, että kyseinen kiviaineslaatu hankitaan vuosien aikana Pasi Simoselta arvonlisäverolliseen hintaan 12,30 /m3 itd.

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/2013. tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/2013. tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50 Sillankorvan kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 07/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Hailuodon kunnanvirasto, tekninen toimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6 / 2013 76 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6 / 2013 76 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA 6 / 2013 76 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA tiistaina 20.8.2013 klo 16.00-19.38 KOKOUSPAIKKA kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Kainulainen Pentti Heikkinen Merja Kilpeläinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 5 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.05.2014 Kokoustiedot Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 28.2.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 50 51 52 53 54 55

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Iitin kunta Pöytäkirja 10/2014 184 Tekninen lautakunta 04.11.2014 Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:13 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2007 klo 14.30-15.55 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Jussi Kontola varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot