1 (6) POYTAKIRJA. SUOM EN MOOTTORILNITTO _ FINLANDS MOTORFOR BUND ry. 2L.4.20Lt LIITTOKOKOUS. 2L.4.2OLZ kello Aika

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 (6) POYTAKIRJA. SUOM EN MOOTTORILNITTO _ FINLANDS MOTORFOR BUND ry. 2L.4.20Lt LIITTOKOKOUS. 2L.4.2OLZ kello 13.10. Aika"

Transkriptio

1 SUOM EN MOOTTORILNITTO _ FINLANDS MOTORFOR BUND ry L.4.0Lt (6) LIITTOKOKOUS Aika Paikka L.4.OLZ kello.0 Hotelli t{antasipi Airport, Vantaa Kokouksen avaus Ennen l,<okouksen avausta liiton puheenjohtaja Juhani Halrne piti hiljaisen hetken laijiemme parissa vaikuttaneiden, edellisen ja kuluvan vuoden aikana menehtyneiden henkiloiden muistclksi. Puheenjohtaja luovutti Vantaan Moottorikerho ry:lle FIM:n mydntdmdn tunnustuksen parhaalle vuoden ZOLL MX -kilpailun jtirjestiijiille. Palkinnon vastaanotti VMK: n puolesta kunniapruheenjohtaja Ralf Manner. Tdmdin jeilkeen SML:n puheenjohtajavasi kokouksen' Kokouksen laillisuus ja plihtiisvaltaisuus Liiton sdidntojen mukaan kutsu liittokokoukseen tulee leihettiiei jiisenjeirjestoille vdhintijdn kuusi viikkoa ennen kokousta ja tyojiirjerstys liitteineen toimltettava jiisenjeirjestoille vdhinttidn kaksi viikkoa ennen kokousta kirjeitse. Liiton puheenjohtaja Juhani Halme vahvisti, ettd liittokokouskutsu on postitettu 8.'0L esit'yslista liitteineen sisdltiien vuosikertomuksen on postitettu 4.4'0L joten krokous on laillisesti koolle kutsuttu sekd peiiitosvaltainen, Todetaan edustettuina olevat jeisenkerhot, niiden Sdnimdbrdt ja muut ltisnsolijat Toimitursjohtja Kurt Ljungqvistin suorittaman nimenhuudon perusterella todettiin ldsnd olevaksi : edustettuina olevat ddnioikeutetut jdsenkerhot kpl edustettuina olevat jdsenkerhot ilman d6nioikeutta kpl edustajia yhteensii 7 hloa valtakirja toiselle kerholle 8 kpl d jnimddrii tlo kpl Lisdksi todettiin l isndi olevan hallituksen jtisenid ja SML:n toi mihern ki loitii ja ldsniioloa pyytii neitti hen ki loitii ( iite ).

2 FINLANDS MOTORFoRBUND ry L.4.0LL (6) 4 Valitaan kokoukseller 4.L puheenjohtaja Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Nurmilaukas Timo sekii Kuokkanen Seppo. Koska ehdotuksia tuli kaksi, piiiitettiin jiirjestiiii 6dnestys. Ennen ddnestyksen suorittamista paatettiin siirtyd kohtaan 4, ddnten laskijoiden valintaan. 4, neljii ddntenlaskijaa Adntenlaskijoiksi valittiin Tarmo Kumpula, (OMK) Anu Helenius, (WCRC) Miia Raukko, (HelRC) Anne Piispa, (SsMK) tdimtin jiilkeen palattiin kohtaan 4, puheenjohtajan iidnestykseen. Suoritettiin dtinestys ja ddnestyksen tulos muodostui seuraavaksi: Nurmilaukas Timo Seppo Kuokkanen L7 iitintil 9 Eitintii Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Nurmilaukas. 4. kaksi sihteeris Kokouksen puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteereiksi Christine Perjalan ja Ville Salosen (SML)' 4.4 kaksi piiytbkirjantarkastajaa Poytii ki rjanta rkastaj i ksi va I itti i n Kalevi Kyyhkynen (HMK) ja Seppo Kuokkanen (HMMK)

3 FINLANDS MOTORFORBUND ry t.4.0l (6) Hallituksen selostus liiton toiminnasta ja taloudesta. Esitetddn hallituksen laatima vuosikertomus vuodelta 0 ja piiiitettiein hyveiksymisestd Vuosikertomus kiiytiin liipi ja todettiin seuraavat muutokset: Sivu 9, Mika Miikinen edustaa West Coast Racing Clt-tb ry:td ei Tu'un Moottorikerho ry:td Sivu, liqdtddn Jari Halonen UEM Drag Race comission Sivu, Slrpersport Niko MEikinen, sijoitus, ei B, Sivu 4, West Coast Racing Club ry nimi korjataan. Sivu 0, UEM RR European Championship Albacete, lisiitiiiin Juniori -luokan tulokset, Niko Mtikinen, muilta osin vuosikertomus hyviiksyttiin.. Esitetliiin tilinpliiitiis O, kuullaan tilintarkastajn ja toiminnantarkastajan lausunto ja piiiitetliiin tilinpddtiiksen vahvistamisesta Talous - ja hallintopiliillikko Ari Raivonen esitteli liiton tilinpiiiitoksen sekii kuultiin tilintarkastajan lausunto ja todettiin, ettii vuosikertomuksessa on myds toiminnantarkastajan lausunto luettavissa' Pddtettii n va hvistaa ti li n piiiitos.. Piiiitettiiin vastuuvapauden myiintdmisestd hallitukselle Pddtettiin myontiiii yksimielisesti vastuuvapaus hallitu ksele ja toimitusjohtajalle' 6 Piititetlili n ti I i nta rkastaj i e ma ksettavista pa I kkio ista Hallitus ei esitd muutosta kiiytdntoon, jonka mukaan palkkio maksetaan laskua vastaan, Ptiiitettiin hyviiksyii yksimielisesti hallituksen esitys'

4 FINLANDS MOTORFORBUND ry POY AKIRJA t.4.0rl 4 (6) 7 Pliiitetiiiin hallituksqn jdsenten matkakorvauksista Hallituksen jdsenten r4atkakorvaukseksi esitetddn oman auton kiiytostd 0,7 /km. Muissa matkakorvauksissa noudatetaan Suomen Moottoriliitto y: n matkustussejdntod. Piiiitettiin hyviiksyii e$itys yksimielisesti. 8 Vahvistetaan liittomaksun suuruus Hallitus esittdd jiisenkprhojen jdsenmaksuksi aikuisjiiseneltii ja nurorisojiiseneltd, (uitenkin vdhintddn 0 /vuosi. Pdjiitettiin yksimielisesti hyvdksyd esitys. 9 Valitaan liiton puheqnjohtaja kahdeksi vuodeksi Puheenjohtajana on tqiminut Juhani Halme Hiimeen Moottorikerho ry. MddrEiaikaan mennessii on saapunut Hdmeen Moottorikerho ry:n esitys Juhani Halmeen uudelleenvalitsemiseksi hallituksen puheenjohtajaksi sekd hdnen suostumuksensa. Mddrdaikaan mennessd ovat myos saapuneet Vantaan Moottorikerho ry:n ja Hyvinkiitin Moottorikerho ry:n esitykset Erkki Heikkisen nimedmisestd ehdolle liiton pruheenjohtajaksi sekd hdnen suostumuksensa. Lisdksi, mddrdaikaan mennessii ovat saapuneet Helsingin Moottorikerho ry:n ja Siilinjdrven Vesa ry:n esitykset Erkki Heikkise nimedmisestd ehdolle liiton puheenjohtajaksi. Erkki Heikkirren edustaa Vantaan Moottorikerho ry:tii, Suoritettiin ddnestys ja ddnestyksen tulos muodostui seuraavaksi: Juhani Halme, HAMK Erkki Heikkinen, VMK tyhjiti Sdnestyslomakkeita LL7 iiiintii 8 EiEintii kpl Liiton l'ra I litu ksen puhegnjohtaja ksi seuvaa ksi ka ksivuotiska udeksi tuli valltuksi Juhani Halme, HaMK.

5 FTNLANDS MOTORFoRBUND ry L.4.0LL s (6) 0 Valitaan liiton. va apuheenjohtaja kahdeksi vuodeksi. varapuheenjohtajana on toiminut sirpa Nuuttila piiijiit-hiimeen Moottorikel kka i I ijat ry. Mddrdaikaan mennessfi on saapunut Salpausseldn Moottorikerho ry:n esitys Sirpa Nuutfilan uudelleenvalitsemiseksi sek6 hdnen suostumuksensa. Liiton. varapuheenjqhtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeski valittiin yksimielisesti $irpa Nuuttila, P-HMKK, Toimitetaan hallituksen erovuoroisten jdsenten vaali Erovuoroiset jdsenet: Nita Korhonen Jussi Roine Tero Ylianttila Pentti Tarkkala Ari Levomdki Erkki Heikkinen Konneveden MK/UA ry Lapin Moottorikelkkailijat ry Riihimden Moottoripyordkerho Kahvakopla ry Rauman Seudun Moottorikerho ry Vantaan Moottorikerho ry Miiiiraiaikaan mennessd on saapunut seuraavien kerhojen esitykset henkiloiden valitsemiseksi hallituksen jdseniksi sekd heidiin suostumuksensa: Konneveden MK/UA ry Nita Korhonen Jussi Roine Lapin Moottorikelkkailijat ry Tero Ylianttila Riihimrden Moottoripyoriikerho Kahvakopla ry Pentti Tarkkala Rauman Seudun Moottorikerho ry Ari Levomdki VaMu MC ry Mika Saroma Heinolan Moottorikerho ry Henri Saari Hyvinkiiiin Moottorikerho ry Tapio Kiivanen Helsingin Moottorikerho ry Markku Tirinen Suoritettiin ddnestys ja dtinestyksen tulos muodostui seuraavaksi: Nita Korhonen, KonnMK/UA didntii Tero Ylianttila, LaMK I9 iiiintii Pentti Tarkkala, RiMPKK tl iiiintii Jussi Roine, OMK LI7 deintd Henri Saari, HeMK 0 aiiintii Ari Levomdki, RaSMK 0 iieintd Markku Tirinen, HMK 6 ddntii Tapio Kiivanen, HyMK 4 Eiiintii Mika Saroma, VaMu aieintii

6 SUOM EN MOOTTORILIITTO _ FINLANDS MOTORFoRBUND ry p6warcrn:n L.4.0LL 6 (6) Liiton ha llitukseen tulilrrat va litui ksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi Nita Korhonen, KonnlYK/UA, Tero Ylianttila, LaMK, pentti Tarkkala, RIMPKK, Jussi Roine, QMK, Henri Saari, HeMK sekd Ari Levomdki, RaSMK. L elle varamies,lexia Oy KHT yhteisdstd Jukka r Nexia Oy KHT-yhteiso. Piiiitettiin yksi m iel isesfi va lita til intarkastaja ksi J u kka Havaste, Nexia Oy KHT yhteiso$tii ja h-inen varamiehekseen Nexia Oy KHTyhteiso. Valitaan liitolle toiminnantarkastaja Liittokokous ehdotti toimin nanta rkastaja ksi Miia Ra u kkoa ( HeIRC), joka va I ittiin yksi miel ilesti toim in na nta rkastaja ksi. L4 Kokouksen pddtt6minen Kokouksen puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja paiaitti kokouksen klo 6.0. Allekirjoitu kset kokou ksen puheenjohtqja....,n - ^."..'-i. :r' (,r:' z" -)rts--^..-.:.. L-,. - ' kokouksen sihteeri Olemme tarkastaneet poytiikirjan ja kulun mukaiseksi. Aika ja paikka todenneet sen kokouksen f9,.otl Foess^ Aika ja paikka poyttik tl.i ".coe -p <i/tti k i rj a nta rka staj a LIITTEET JAKELU TIEDOKSI liite jdsenkerhot hallitus, luotta mushenkilot

7 LIITE Aenioikeutetut jiisenyhdistys Aanioikeuden kayteie Toinen edustaja Aiinet Classic Motocross Finland ry Finnish Drag Bike Association ry Forssan Moottoriseura ry Heinolan Moottorikerho ry Helsingin Moottorikerho ry Helsingin Moottorimieskerho ry Helsinki Racing Club ry Hvvinkiiiin Moottorikerho ry Hameen Moottorikerho ry Hameenlinnan Moottorikerho rv Idan Ritarit Racinq ry Imatran Moottorikerho ry Jyviiskylain Moottoriurheilijat ry Jamsiinjokilaakson Moottorikelkkakerho ry JamsAn Seudun Moottorikerho rv Kainuun Moottorikerho rv Kangasalan Moottorikerho ry Karkkilan Moottorikerho ry Kauhajoen Moottorikerho ry Keravan Moottorikerho ry Konneveden Moottorikerho/UA ry Kouheron Kelkkailijat ry Kouvolan MC ry Kuhmoisten Moottorikelkkailijat ry Kurikan Matkamotoristit ry Kurukelkkailijat ry Kyrdsjiirven Seudun Moottoripycirdkerho ry Lapin Moottorikelkkailijat ry Mantsalan Moottorikerho ry Numibia Racing Team ry Nummelan Moottorikerho ry Orimattilan Moottorikerho ry Orimattilan Toive rv Oriveden Moottorikerho rv Oulun Seudun Moottorikelkkailijat ry Pirkan Moottorimiehet ry Pohjois-Hameen Moottorikelkkailijat ry Porin Moottorikerho ry PAijat-HAmeen Moottorikelkkailijat ry Rauman Seudun Moottorikerho ry RiihimAen MoottoriDvorakerho Kahvakopla ry Rovaniemen Moottorikerho ry Safarikelkkailijat ry Salpausselan Moottorikerho ry Siilinjarven Vesa ry Suomen Veteraanikilpamoottoripydrakerho ry Turun Moottorikerho ry Tuusulan Moottorikerho rv Vammalan MoottoripyorailijAt ry Vamu MC ry Vantaan Moottorikerho rv West Coast Racing ry Yla-Lapin Moottorikelkkailijat ry Yla-Savon Moottorikerho rv Jesenyhdistykset ilman eanioikeutta SiDoon Moottorikerho ry Helsingin Tydvaen Moottoripyoriiilijiit rv Kaarlo Salonen Vamu MC ry Jorma Tuomisto Henri Saari Kalevi Kyyhkynen Seppo Kuokkanen Miia Raukko Tapio Majuri Jyrki Viitanen Riihimiien Moottoripyorakerflo Kahvakopla ry F0rssan Moottoriseura ry Hiimeen Moottorikerho ry West Coast Racing Club ry Pekka Kallioinen Santtu Heinonen Juha Tolonen Heikki Salokannel Jukka Harju Oriveden Moottorikerho ry -T uusulan Moottorikerho ry Harri Hamiiliiinen Timo Suomi Vantaan l4oottorikerho ry JamsAn Jokilaakson Moottoiikelkkakerho ry Helsinki Racing Club ry Antti Keskinen Kangasalan Moottorikerho ry Markku Mettiinen Jouko Poutala Mia Aho Hannu Hakkala Salpausselan Moottorikerhq ry Kalle Salo Kari Rannanautio Tarmo Kumpula Suomen Veteraanikilpamooltoripyorakerho ry Kouheron Kelkkailijat ry Rauman Seudun MoottorikQrho ry luha Nuuttila Mervi Kariniemi Antti Hakuni Ylii-lapin Moottorikelkkailijat ry Asko Keskinen Anne Piispa Soile Nurmonen Simo Nieminen Minna Aaltonen louni Lahti Safarikelkkailijat ry Jukka Riisiinen lussi Sulonen Anu Helenius -tomi Ahmasalo Aarne Hakkarainen llisto Ikonen Heimo Hasari Jukka Lahti Johan Ahponen Timo Koskinen Ferlah Hairetdin Asko Keskinen Timo Hakala- Rahko Ari Melin Rauli Vilkas Juha Pesonen Erja Jokinen Aila Sirkko Leo Belik Martti Salo Tommy Salonen Mika Saroma Ralph Manner Hilkka Kamareinen Aenie yhteensa: Yhteense t IZ 4 B 6 4 L I L76 *) Hallituksesta paikalla Halme Juhani Heikkinen Erkki Kalliomaki Outi Korhonen Nita Laaksonen Petri Levomaki Ari Makinen Mika Nevala Taoio Roine Jussi q6nninon lnilni Tarkkala Pentti Vuorio Katariina Heiniiaho Ilkka Nuuttila Sirpa Yli-Anttila Tero **) Toimistolta paikalla [jungqvist KurL Raivonen Ari Salonen Ville *t*) Muut lasnaolijat l-ikkanen Jouko Nurmilaukas Timo Leino Veikko Christine Perjala Tirinen Markku JAsenyhdisWksie yhteensii Valtdkirjojb muille yhdistvksille Yhdistysten edustalat \thteense Aanie vhteense kpl *) SML:n hallituksen iesenia * * ) SML:n: henkiliikqntaa xxxl Muut lesneoloa pvyteneet hehkilot

Menestyksen kausi 2010

Menestyksen kausi 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan puheenvuoro Moottoriliitto LAJIRYHMÄKATSAUS SML TALOUS LIITTEET LIITTEET Toimitusjohtajan puheenvuoro 3 Valmennus 4 Kerho- ja nuorisotoiminta 6 Suomen

Lisätiedot

SML tiedottaa 4 / 09. Helsinki 29.5.2009 1. 2009 LIITTOKOKOUS

SML tiedottaa 4 / 09. Helsinki 29.5.2009 1. 2009 LIITTOKOKOUS Helsinki 29.5.2009 SML tiedottaa 4 / 09 1. 2009 LIITTOKOKOUS Helsingissä pidettiin 26.4.2009 liittokokous, jonka päätöksistä mainittakoon seuraavat asiat; liiton 1. varaksi valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS

KEMIJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS PÖYTÄKIRJA 9.2.2012/28.2.2012 KEMIJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYS Vuosikokous: 09.02.2012, klo 18.00 ja jatkokokous 28.02.2012 klo 18.00 Paikka: Kemijärven Kulttuurikeskus 1) Kokouksen avaaminen Riistahoitoyhdistyksen

Lisätiedot

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen.

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen. SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA 05.04.2009 Kokousaika Tiistaina 31.03.2009 klo 18.00-20.10 Kokouspaikka Suolahtisali Läsnä: Osuuskunnan jäsenet ( 43 ) liitteen nro 1. mukaisesti

Lisätiedot

SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2004-2005. 67. toimintakausi - 1 -

SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2004-2005. 67. toimintakausi - 1 - SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2004-2005 67. toimintakausi - 1 - TOIMINTAKERTOMUS 2004-2005 Suomen Keilailuliiton 67. toimintakaudella keilailun uudet muodot jatkuivat vahvistumistaan.

Lisätiedot

Suomen Keilailuliiton toimintakertomus kilpailukaudelta 2009-2010

Suomen Keilailuliiton toimintakertomus kilpailukaudelta 2009-2010 Suomen Keilailuliiton toimintakertomus kilpailukaudelta 2009-2010 72. toimintakausi 1 Toimintakertomus 2009-2010 Suomen Keilailuliiton 72. toimintakausi piti suomeksi sanottuna sisällään sekä huonoja että

Lisätiedot

Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku

Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2015 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 14.4.2015 klo 11.00 12.45 Paikka: Läsnä: Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku Kokouksessa olivat edustettuina

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous. Tiedotustilaisuuteen jatkorakentamisesta kiinnostuneet

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous. Tiedotustilaisuuteen jatkorakentamisesta kiinnostuneet SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Keskiviikkona 24.03.2010 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Suolahtisali Kutsutut: Osuuskunnan jäsenet Tiedotustilaisuuteen jatkorakentamisesta

Lisätiedot

SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002

SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002 SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002 64. toimintakausi - 1 - TOIMINTAKERTOMUS 2001-2002 Suomen Keilailuliiton 64. toimintakausi oli edelleen muutoksen ja kehittämisen aikaa.

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 27.5.2015

KOKOUSKUTSU 27.5.2015 \- ' As Oy Kirkonrotta KOKOUSKUTSU 27.5.2015 Osakkeenomistajille VARSINAINEN YHTIOKOKOUS 10.6.201 5 As Oy Kirkonrotan osakkeenomistajat kutsutaan vuoden 2015 varsinaiseen yhtidkokoukseen, joka pidetiidin

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys... 2. Harrasteurheilu... 4. Huippu-urheilu... 7. Nuorisotoiminta... 9. Järjestötoiminta... 10. Kansainvälinen toiminta...

Puheenjohtajan tervehdys... 2. Harrasteurheilu... 4. Huippu-urheilu... 7. Nuorisotoiminta... 9. Järjestötoiminta... 10. Kansainvälinen toiminta... AKKMot or s por tr y V U O S I K A T S A U S 2 0 1 2 1 SISÄLTÖ Puheenjohtajan tervehdys... 2 Harrasteurheilu... 4 Huippu-urheilu... 7 Nuorisotoiminta... 9 Järjestötoiminta... 10 Kansainvälinen toiminta...

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 7.8.2015

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 7.8.2015 Helsinki 20.5.2015 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 7.8.2015 Ilmoitimme 25.3.2015 päivätyllä kokouskutsulla, että Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous pidetään perjantaina 7.8.2015 klo 13.00 Espoossa.

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

Aika: 18.10.2006, kello 18:00-21:22 Paikka: Lahdesjärven ABC Liikenneaseman kokoustilat, Tampere

Aika: 18.10.2006, kello 18:00-21:22 Paikka: Lahdesjärven ABC Liikenneaseman kokoustilat, Tampere Suomen Paaritaksit ry Perustamiskokous Aika: 18.10.2006, kello 18:00-21:22 Paikka: Lahdesjärven ABC Liikenneaseman kokoustilat, Tampere Läsnä: Tarmo Vuorinen, Tampere Markku Tuulinen, Pori Lauri Savolainen,

Lisätiedot

1 (5) Kuntaohjelma / Kari-Mikael Markkanen 25.8.2010. Valmistelukomitean kokous 4/2010

1 (5) Kuntaohjelma / Kari-Mikael Markkanen 25.8.2010. Valmistelukomitean kokous 4/2010 1 (5) Kuntaohjelma / Kari-Mikael Markkanen Valmistelukomitean kokous 4/2010 Aika: klo 12:00-15:25 Paikka: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, Helsinki Osallistujat Markku Salakka Valkeakosken kaupunki Sampo

Lisätiedot

VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2007

VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2007 SUOMEN PAARITAKSIT RY perustettu 2006 Pinninkatu 32 B 40 33100 TAMPERE P Paikka: Pensi Rescue Oy Ahertajankatu 5 Vammala Päivä: 9.5 2007 Aika: 14:00 Paikalla: 9 äänioikeutettua jäsentä VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Suomen Keilailuliitto ry Pöytäkirja 6/2013 Liittohallitus

Suomen Keilailuliitto ry Pöytäkirja 6/2013 Liittohallitus Suomen Keilailuliitto ry Pöytäkirja 6/2013 Liittohallitus Aika: 26.9.2013 klo 14.30 Paikka: Hotelli Scandic Marski, Helsinki Läsnä: Harri Järvinen puheenjohtaja, Lasse Lintilä varapuheenjohtaja Tuija Hiltunen

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Antti Pankakoski avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Antti Pankakoski avasi kokouksen. CERTEUM OY Pöytäkirja 1/2015 Y-tunnus: 2617068-1 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 24.4.2015, klo 13.00 Paikka Ravintola Bank Meeting Point neuvotteluhuoneet 8-9, Unioninkatu 22, Helsinki. Läsnä Liitteessä

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

SUOMEN BETONIYHDISTYS ry VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN BETONIYHDISTYS ry VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN BETONIYHSTYS ry VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN BETONIYHSTYS ry 1925-2013 VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ SIVU Yleistä 7 Kehitys 8 BY-päivä 9 Betonipäivät 2013 9 Apurahat 10 Normitus ja julkaisut 10 Koulutus

Lisätiedot

Pohjois-Kirkkonummen yhteisten vesialueiden osakaskunnan sääntömääräinen vuosikokous 2012

Pohjois-Kirkkonummen yhteisten vesialueiden osakaskunnan sääntömääräinen vuosikokous 2012 Pohjois-Kirkkonummen yhteisten Pöytäkirja 1 (6) Pohjois-Kirkkonummen yhteisten vesialueiden osakaskunnan sääntömääräinen vuosikokous 2012 Aika: 9.4.2012 Paikka: Veikkola VPK:n kokoustila, Vanhatie 22,

Lisätiedot

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO 2006

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO 2006 SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO 2006 TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO, TOIMINTAKERTOMUS 2006 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2 2. Hallinto 4 3. Yhteiskuntavastuu 6 4. Reilun pelin eettiset painotukset

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki PÖYTÄKIRJA 1(10) EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasila, tila 2004 KUTSUTUT 1 Salla Korhonen paikalla 2 Juhani Sillanpää paikalla 3 Teemu Tiilikainen paikalla 4 Tiina Hiltunen paikalla

Lisätiedot

Länsilohko : Itälohko: MESTARUUS SARJA. Pohjoislohko : MAAKUNTA SARJA D_ ALUE SARJA B. SUOMEN-SARJA SUOMEN CUP F. POIKIEN SM KILPAILU

Länsilohko : Itälohko: MESTARUUS SARJA. Pohjoislohko : MAAKUNTA SARJA D_ ALUE SARJA B. SUOMEN-SARJA SUOMEN CUP F. POIKIEN SM KILPAILU kauden kuluttua sen jälkeen kun hän viimeksi on pelannut edustusjoukkueessa ja menettänyt edustusoikeutensa perusjoukkueessaan. 11 Jalkapalloilun kansallinen kilpailutoiminta piiätettiin järjestää seuraavasti:

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 1 Kokoustiedot Aika: 15.8.2013 klo 10.00 13.41 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Jäsenlehti 1/2008. SUKUSEURA 10 vuotta

Jäsenlehti 1/2008. SUKUSEURA 10 vuotta Jäsenlehti 1/2008 SUKUSEURA 10 vuotta Sukuseura Kanko ry Sukuseura on perustettu v. 1998 ja rekisteröity v. 2000. Sukuseurassa on 240 jäsentä. Jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet saavat 1-2 jäsenlehteä vuodessa.

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS TAMPEREEN KIRJATYÖNTEKIJÄIN YHDISTYS RY. TOIMINTAVUODELTA 2013. Sadaskahdeskymmenestoinen toimintavuosi

TOIMINTA- KERTOMUS TAMPEREEN KIRJATYÖNTEKIJÄIN YHDISTYS RY. TOIMINTAVUODELTA 2013. Sadaskahdeskymmenestoinen toimintavuosi TOIMINTA- KERTOMUS TAMPEREEN KIRJATYÖNTEKIJÄIN YHDISTYS RY. TOIMINTAVUODELTA 2013 Sadaskahdeskymmenestoinen toimintavuosi Tammerprint Oy 2014 ALKUSANAT Vuosi 2013 oli Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistyksen

Lisätiedot

Suur-Savo. Nai -- URrl'=:ILUK1RJASTO

Suur-Savo. Nai -- URrl'=:ILUK1RJASTO Suur-Savo URrl'=:ILUK1RJASTO Nai -- Piiri on perustettu 1909 Mikkelin piirinäja 1911 Savonlinnan piirinä. Nämä yhtyivät 1933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä se rekisteröitiin 1950. Tänä vuonna piirissä

Lisätiedot