Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19. Kunnanhallitus Aika klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto."

Transkriptio

1 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 Kunnanhallitus Aika klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslistan hyväksyminen Pöytäkirjan tarkastustapa Kunnan edustajan valinta kutsuntoihin vuonna Ruuhiryhmän toiminnan jatkaminen Keski-Suomen valokuituhankkeen täytäntöönpano Tiedoksi esitettävät asiat ja kirjelmät Muut asiat 17

2 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Saapuvilla olleet jäsenet Ainali Sakari hallituksen puheenjohtaja Hiekkanen Juha hallituksen jäsen Keteli Paula hallituksen jäsen Lamberg Irja hallituksen jäsen Mäkelä Petri hallituksen varapuheenjohtaja Ruokonen Marianna hallituksen jäsen Sundvall Jouko hallituksen jäsen Muut saapuvilla ollet Salmi Tapio valtuuston puheenjohtaja Halttunen Jyrki valtuuston I varapuheenjohtaja Juusela Juha valtuuston II varapuheenjohtaja Larsson Kalle esittelijä Linturi-Sahlman Sari pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Sakari Ainali puheenjohtaja Sari Linturi-Sahlman pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Toivakka Marianna Ruokonen pöytäkirjan tarkastaja Jouko Sundvall pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Nähtävillä kunnanvirastolla klo 9:00-12:00

3 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 Kunnanhallitus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 124 Ehdotus: Päätös: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 Kunnanhallitus Esityslistan hyväksyminen Kh 125 Ehdotus: Päätös: Toivakan kunnan hallintosäännön 28 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan. Hyväksyttiin.

5 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastustapa Kh 126 Ehdotus: Päätös: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Marianna Ruokonen ja Jouko Sundvall. Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 Kunnanhallitus Kunnan edustajan valinta kutsuntoihin vuonna 2014 Kh 127 Valmistelija(t): hallintojohtaja Sari Linturi-Sahlman Länsi-Suomen sotilasläänin esikunta pyytää kunnanhallitusta nimeämään Asevelvollisuuslain 22 :ssä mainitut jäsenet ja heille riittävä määrä varajäseniä kutsuntalautakuntaan. Jäseniä nimetessä pyydetään ottamaan huomioon, että heillä olisi kokemusta sosiaalitoimesta ja varsinkin nuorten parissa työskentelystä. Lisäksi pyydetään kunnan edustajaa valittaessa huomioimaan heidän mahdollinen esteellisyys niin, ettei kutsunnanalaisissa ole heidän lähisukulaisiaan. Kunnan edustaja voidaan nimetä myös useammaksi vuodeksi kerrallaan. Vuonna 2013 edustajana toimi Tapio Salmi ja varamiehenä Irja Lamberg. Toivakan kunnan kutsunnanalaisten asevelvollisten kutsunnat järjestetään perjantaina klo 8:45 alkaen Kristillisellä opistolla, Sulkulantie 28, Jyväskylä. Ehdotus: Päätös: Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan sekä varamiehen osallistumaan kutsuntalautakuntaan. Kunnanhallitus nimeää kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tapio Salmen kunnan edustajaksi kutsuntalautakuntaan ja varamieheksi kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Juha Juuselan.

7 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 Sivistystoimenlautakunta Kunnanhallitus Ruuhiryhmän toiminnan jatkaminen Sivltk Valmistelija(t): päivähoidonjohtaja Neija Lepistö, puh Ruuhimäen entisellä kyläkoululla toimii elokuun 2011 alusta toimintansa aloittanut kunnan päivähoitoyksikkö hallituksen määräaikaisella luvalla, joka päättyy Yksiköstä on tullut merkittävä palvelu sen suunnan kylien asukkaille. Siellä olisi jatkamassa 19 kokopäiväistä lasta syksyllä edelleen, minkä vuoksi Ruuhiryhmän päiväkotitoimintaa tulisi jatkaa heinäkuun 2016 loppuun. Toiminnan jatkuminen on huomioitu talousarvioissa. Ympäristö- ja terveydenhuollolta saatu jatkolupa toiminnan jatkamiselle päiväkotitoimintana heinäkuun 2016 loppuun. Ehdotus: Sivistystoimenlautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle Ruuhiryhmän toiminnan jatkamista Ruuhimäen entisellä kyläkoululla heinäkuun 2016 loppuun. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kh 128 Valmistelija(t): hallintojohtaja Sari Linturi-Sahlman, puh Ehdotus: Päätös: Kunnanhallitus myöntää sivistystoimenlautakunnalle jatkoluvan Ruu hi ryhmän toiminnan jatkamisesta Ruuhimäen entisellä kyläkoululla heinäkuun 2016 loppuun. Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 Kunnanhallitus Keski-Suomen valokuituhankkeen täytäntöönpano 15/ /2014 Kh 129 Valmistelija(t): kunnanjohtaja Kalle Larsson, puh Taustaa ja asian valmistelu Toivakan kunnanvaltuusto on päätöksellään , 32 päättänyt osallis tua Keski-Suomen haja-asutusalueiden nopeiden tietoliikenneyhteyksien to teut ta mis hank kee seen kunnan/kaupungin alueella. Päätöksen mukaan kun ta/kau pun ki tekee pääomasijoituksen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön, antaa takauksen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n vastuista Kun ta ra hoi tuk sel le sekä osallistuu välillisesti määräysvaltaan Kes ki-suomen Valokuituverkot Oy:ssä. Hankkeen tausta, perustelut ja tarkempi sisältö on kuvattu yllä mainitun valtuus ton päätöksen yhteydessä. Valtuuston päätöksen lähtökohtana on ollut, että Keski-Suomen Verk ko holding Oy perustetaan uutena yh tiö nä ja kunta/kaupunki saa osuuden siitä teke mäl lä sijoituksen sen omaan pääomaan ja saamalla sen osakkeita. Tällä het kel lä kaupparekisterin toi min nas sa on sen järjestämämuutoksen vuoksi mer kit tä vää viivettä, minkä joh dos ta uuden yhtiön perustaminen voisi kestää kauan ja aiheuttaa mer kit tä vää viivästystä hankkeen toteuttamiselle. Tämän vuoksi hankkeessa neu von an ta ja na toimiva Asianajotoimisto Juridia Büt zow Oy on pe rus ta nut valmiiksi Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n euron mi ni mi pää omal la. Valtuuston päätöksessä mainitun pääoma si joi tuk sen sijasta kun ta/kau pun ki ostaa Asianajotoimisto Juridia Bützow Oy:ltä/asianajaja Vesa Ko kol ta jäljempänä kuvatun osuuden yhtiöstä sa mal la hinnalla kuin osak keet on merkitty. Tämän muutos on tekninen eikä se vaikuta lop pu tu lok seen. Alkuvaiheessa Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakkaaksi tulevat ne kun nat, joiden valtuustojen pää tös tulee lainvoimaiseksi. Osa kunnista on an ta nut valtuustonsa pää tök sen kunnalle tiedoksi informaatiotarkoituksessa, mut ta kunta ei ole näiden pää tös ten osalta asianosaisen asemassa. Tämän päätöksen tekemishetkellä ei ole vielä tiedossa, minkä kuntien valtuus to jen päätökset tulevat lain voi mai sek si ja siis mitkä kunnat osallistuvat hank kee seen alusta alkaen, mut ta tämä selviää hankkeeseen liittyvien asiakir jo jen suunniteltuun al le kir joi tus het keen mennessä. Hankkeeseen liittyvät so pi muk set ja muut asia kir jat viimeistellään osallistuvien kuntien var mistut tua ja niihin tehdään tar vit ta vat tästä johtuvat täydennykset ja muutokset. Kun kin kunnan al ku pe räi nen valtuuston päätöksen mukainen vastuuasema py syy kuitenkin samana eli siihen ei tule muutosta vaikka osallistuvat kun-

9 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 nat täsmentyvät myö hem min. Valtuuston päätöksen mukaisesti järjestelyyn ja yhtiöön voi liittyä myö hemmin muita uusia kuntia yh den ver tai sin ehdoin. Uuden kunnan liittyminen to teu te taan siten, että Kes ki-suo men Verkkoholding Oy järjestää kyseiselle kun nal le suunnatun osa ke an nin, jolla uusi kunta saa uusia Keski-Suomen Verk ko hol ding Oy osak kei ta. Uuden kunnan omistusosuus määritellään samo jen periaatteiden mu kaan kuin jo mukana olevien kuntien. Samalla uusi kun ta liittyy Kes ki-suo men Verkkoholding Oy:n osakassopimuksen osapuo lek si. Tuolloin jo mu ka na olevien kuntien omistusosuus Keski-Suomen Verk ko hol ding Oy:stä pro sen tu aa li ses ti pienenee, mutta samalla toki yhtiön va ral li suus kasvaa. Kun kin kunnan alkuperäinen valtuuston päätöksen mukai nen vastuuasema py syy kuitenkin samana eli siihen ei tule muutosta uuden kunnan liittyessä muu kaan Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön. Uuden kunnan liittyessä Kes ki-suo men Verkkoholding Oy:öön tämä yhtiö nos taa uuden lainan, jolle uu si kunta antaa omavelkaisen takauksen. Keski-Suo men Valokuituverkot Oy puolestaan antaa uudelle kunnalle vas ta vakuu dek si yrityskiinnityksiä vas taa vin ehdoin kuin muut kunnat niitä saavat täs sä alkuvaiheessa. Valtuusto on yllä mainitulla päätöksellään valtuuttanut hallituksen tar vittaes sa tekemään sellaisia neu vot te luis sa mahdollisesti ilmenevistä tarpeista joh tu via tarkennuksia Kes ki-suo men Verkkoholding Oy:n ja Kes ki-suomen Valokuituverkot Oy:n yh tiö jär jes tyk seen ja osakassopimukseen, jotka ei vät ole luonteeltaan olen nai sia. Yllä mainitun uusien kuntien liit ty mis järjes te lyn johdosta kyseisiin asia kir joi hin on tehty joitain tarkennuksia. Tarken nuk set vastaavat val tuus ton päätöksen mukaista liittymistä yh den ver taisin ehdoin ja kun nan/kau pun gin omistusosuuden ja suhteellisen ta kaus vastuun muuttumista vastaavasti. Li säk si on tehty joitain teknisiä tarkennuksia. Mai ni tut muutokset ja tar ken nuk set eivät ole olennaisia. Valtuusto on valtuuttanut muilta osin kunnanhallituksen yksilöimään takaus pää tök sen kohteena olevan lai nan. Hankkeeseen liittyen Keski-Suomen Valokuituverkot Oy oikeutetaan ot tamaan vastaan ja käyttämään kun nan puolesta kunnalle myönnetty Laa jakais ta tu ki lain mukainen tuki. Tuen saa jan muutosta haetaan Keski-Suomen Lii tol ta niiden kuntien osalta, jot ka osallistuvat hankkeeseen. Tarkoituksena on, että varmuus Kes ki-suo men liiton myönteisestä päätöksestä saadaan hank kee seen liittyvien asia kir jo jen allekirjoitustilaisuudessa. Kun nykyinen kunnan ja Verkko-osuuskunta Kuuskaistan välinen ope raatto ri so pi mus siirtyy lii ke toi min ta kau pas sa Verkko-osuuskunta Kuuskaistalta Kes ki-suo men Va lo kui tu ver kot Oy:lle, niin kunta tulee suorittamaan Keski-Suo men Valokuituverkot Oy:lle ne erääntyneet operaattorisopimuksen mu kai set maksuvelvoitteet, joi den maksamisesta kunta on mahdollisesti pidät täy ty nyt tähän saakka. 2. Esityksen pääasiallinen sisältö

10 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 Esityksen mukaan 1) hyväksytään hankkeen ja siihen liittyvän osakkuus- ja ra hoi tus suun ni telman to teut ta mi sen edellyttämien asiakirjojen lopulliset versiot, pois lukien ne koh dat, joiden lopullinen muotoilu riippuu osallistuvista kunnista ja niiden mää räs tä ja jotka täsmennetään erikseen, 2) valtuutetaan kunnanjohtaja tai hänen ollessaan estynyt kunnan hal lin tosään nön mukaisesti määräytyvä kunnanjohtajan sijainen allekirjoittamaan kaik ki hank kee seen liittyvät asiakirjat sekä täsmentämään niihin hank keeseen osal lis tu vat kunnat ja tekemään niihin muut täsmennyksen edel lyt tämät muu tok set ja täydennykset, 3) nimetään kunnan puolesta mahdolliset jäsenet Keski-Suomen Verk kohol ding Oy:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi [ ] ja varajäseneksi [ ] ja ni met tä väk si Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n hallituksen var si naisek si jä se nek si [ ] ja varajäseneksi [ ], mikäli kunnalle tulee ko. hal li tuspaik ka, ja 4) päätetään kunnan mahdollisista jo erääntyneiden operaattorisopimuksen mu kais ten maksujen suorittamisesta Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:lle. LIITTEET 1. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakkeita koskeva kauppakirja 2. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yhtiökokouspöytäkirja 3. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n hallituksen kokouspöytäkirja 4. Nostettavan lainan ehtoyhteenveto 4.1 Lainan nostotaulukko 4.2 Lainan takaisinmaksutaulukko 5. Kuntarahoituksen tarjous Keski-Suomen Verkkoholding Oy:lle liit teineen 5.1 Takaajalta edellytettävät tiedot kunnan määräysvallassa olevan yhtiön asiak kuu teen liittyen 5.2 Luottoasiakirjat 5.3 Johdannaisyleissopimus 6. Kunnan takaussitoumukset Kuntarahoitukselle 6.1 Lainan takaussitoumus 6.2 Johdannaisyleissopimuksen takaussitoumus 7. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n vastasitoumus kunnille 8. Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n ja Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n välinen pääomalainasopimus 9. Yrityskiinnityksen panttaussopimus 10. Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n yrityskiinnitysrekisteriote 11. Vakuudenjakosopimus 12. Operaattorisopimus 13. Tarkastusraportti

11 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 Kunnanjohtajan esitys: Esitetään, että kunnanhallitus päättää I. hyväksyä seuraavat toimet ja hyväksyä ja allekirjoittaa niihin liittyvät asia kir jat: Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakassopimus kunnanvaltuuston edel lä mainitulla päätöksellään hyväksymässä muodossa siten, että osal listu vat kun nat täsmennetään ja täsmennyksen edellyttämät muutokset ja täyden nyk set tehdään ennen allekirjoitusta. 1.2 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakkeiden ostaminen Asian ajo toimis to Juridia Bützow Oy:ltä/Vesa Kokolta 0,025 euroa/osake kaup pa hinnal la ohei sen kauppakirjan mukaisin ehdoin (Liite 1), sekä kauppahinnan mak sa mi nen. 1.3 Sijoituksen tekeminen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n sijoitetun va paan oman pääoman rahastoon, määrältään yhteensä euroa. Tämä mää rä vastaa kunnan kokonaisrahoitus/omistusosuutta kaikista Kes ki-suomen Verkkoholding Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon teh tävis tä sijoituksista (kohta 2.3 alempana). 2. Valtuutetaan ja ohjeistetaan kunnan nimeämä yhtiökokousedustaja te kemään Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yhtiökokouksessa seuraavat päätök set oheisen pöytäkirjaluonnoksen (Liite 2) mukaisesti 2.1 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen kun nan val tuus ton edellä mainitulla päätöksellään hyväksymään muotoon, 2.2 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n hallituksen jäsenten ja varajäsenten va lin ta siten, että kunnan puolesta yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ni me tään [ ] ja varajäseneksi [ ] sen mukaan kun kunta saa ni meä mis oikeu den, mikä riippuu mukaan lähtevien kuntien maksuosuuksien suu ruudes ta, ja 2.3 laajakaistahankkeeseen osallistuvien kuntien sijoituksen, jonka määrä riip puu hankkeeseen osallistuvin lähtevien kuntien määrästä ja siitä edelleen joh tu vas ta euromäärästä, tekeminen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n si joi te tun vapaan oman pääoman rahastoon kuntien rahoitus- ja omistus osuuk sien mukaisesti. 3. Valtuutetaan ja ohjeistetaan kunnan puolesta Keski-Suomen Verk ko holding Oy:n hallitukseen nimettävä edustaja (mikäli kunta saa ni meä mis oikeu den) te ke mään yhtiön hallituksessa oheisen pöytäkirjaluonnoksen mukai ses ti laa ja kais ta hank keen ja siihen liittyvän osakkuus- ja ra hoi tus suun nitel man täy tän töön pa noon liittyvät päätökset ja toimet (Liite 3), mukaan lukien seu raa vat toimet ja asiakirjat (joista osa edellyttää äänestämistä alla ku-

12 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 vat tua Kes ki-suo men Verkkoholding Oy:n päätöstä vastaavan päätöksen puo les ta myös Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n yhtiökokouksessa tai hal li tuk ses sa, mikäli kunta saa niihin edustajan): 3.1 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n hallituksen puheenjohtajan ni meämi nen, 3.2 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n toimitusjohtajan/ edustajan ni meämi nen, 3.3 Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen ja al le kir joit ta mi nen kunnanvaltuuston edellä mainitulla päätöksellään hyväk sy mäs sä muodossa siten, että osallistuvat kunnat täsmennetään ja täsmen nyk sen edellyttämät muutokset ja täydennykset tehdään ennen al le kirjoi tus ta, 3.4 Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen kun nan val tuus ton edellä mainitulla päätöksellään hyväksymään muotoon Kes ki-suo men Valokuituverkot Oy:n yhtiökokouspäätöksellä, 3.5 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:lle merkittäväksi tarjottavien yh teensä Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n hallussa olevan oman osakkeen merkitseminen euron merkintähintaan ja sijoituksen, jonka euro mää rä riippuu mukaan lähtevien kuntien kokonaismäärästä ja sen mu kaises ta yhteiseuromäärästä, tekeminen Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n si joi te tun vapaan oman pääoman rahastoon, 3.6 Pääomaltaan korkeintaan euron määräisen lainan (minkä mää rä riip puu mukaan lähtevien kuntien kokonaismäärästä ja sen mu kai sesta yh teiseuro mää räs tä) nostaminen Kuntarahoitus Oyj:ltä oheisen eh to yhteen ve don (Liite 4) sekä muiden tähän liittyvien asiakirjojen (Liite 5) eh tojen mu kai ses ti, 3.7 Yllä mainitun lainan korkoriskin suojaamiseksi tehtävään ko ron vaih toso pi muk seen liittyvän johdannaisyleissopimuksen (Liite 5.3) hyväksyminen ja al le kir joit ta mi nen, 3.8 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n omistajina olevien kuntien yllä mai ni tun, yhtiön Kuntarahoitus Oyj:ltä ottaman pääomaltaan yhteensä enintään euron suuruisen lainan ja kyseiseen lainaan liittyviin koron vaih to so pi muk siin (sekä niihin liittyvän johdannaisyleissopimuksen) vakuu dek si antamien omavelkaisten takausten hyväksyminen oheisten ta kausso pi mus ten (Liite 6) mukaisin ehdoin. 3.9 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n vastasitoumus (Liite 7) takauksen an ta neil le kunnille Pääomaltaan enintään euron määräisen pääomalainan an tami nen Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:lle oheisen pää oma lai na so pi-

13 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 muk sen (Liite 8) ehtojen mukaisesti, 3.11 kaikkien muiden yllä mainittuun järjestelyyn liittyvien asiakirjojen, ilmoi tus ten, hakemusten ja vastaanottokuittausten (esim. re kis te ri-il moi tukset, pant taus il moi tuk set ja niiden hyväksynnät, tukipäätöksen siir to asia kirjat, jne.) hyväksyminen ja allekirjoittaminen, sekä kaikkien muiden yllä mai nit tu jen asiakirjojen (esim. osakkeiden kauppahinnan maksu) edel lyt tämien toi men pi tei den tekeminen, ja 3.12 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n edustajan/toimitusjohtajan valtuut ta mi nen yksin allekirjoittamaan yhtiön puolesta kaikki edellä mainitut se kä kaik ki muut kyseisen järjestelyn yhteydessä yhtiön allekirjoitettaviksi tu le vat sopimukset ja muut asiakirjat ja täsmentämään niihin hankkeeseen osal lis tu vat kunnat ja tekemään muut täsmennyksen edellyttämät muutokset ja täy den nyk set, 3.13 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n tilinkäyttöoikeuksista päät tä minen, 3.14 Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n hallituksen puheenjohtajan nimeä mi nen Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n toimitusjohtajan / edustajan nimeä mi nen. 4. Kunta antaa pääomaltaan korkeintaan euron suuruisen ra joi tetun oma vel kai sen takauksen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n liitteessä 5 yk si löi dyl le lainalle ja takaa yhtiön mainittuun lainaan liittyvän ko ron vaihto so pi muk sen ja sen edellyttämän johdannaisyleissopimuksen oheisten takaus so pi mus ten (Liite 6) mukaisin ehdoin. Takauksilla katetaan pää omaltaan enintään euron määräinen kunnan rahoitusosuus yhtiön lainojen pää omis ta sekä kyseisten lainojen suojaamiseen tehdyt ko ron vaihto so pi muk set. Selvyyden vuoksi todettakoon, että takaukset kattavat pääoman li säk si myös korot, viivästyskorot ja muut täytäntöönpanokustannukset. Takauksen piirissä olevat lainat käytetään kokonaisuudessaan Kes ki-suomen Valokuituverkot Oy:n verk ko jen hankintaan sekä valokuituverkon raken ta mi seen. Takauksesta ei pe ri tä takausprovisiota. Takauksen vastavakuutena on oheisen panttaussopimuksen (Liite 9) mu kaisin ehdoin Keski-Suomen Va lo kui tu ver kot Oy:n antamaan kiin ni tys kel poiseen omaisuuteen eli myös va lo kui tu verk koon vahvistettu, liitteenä olevasta yri tys kiin ni tys re kis te ri ot tees ta (Liite 10) ilmenevä yrityskiinnitys, johon liitty vät panttivelkakirjat (6 kpl) ovat pääomamäärältään yhteensä euroa. Vastavakuuden hal lin noin ti sekä kuntien oikeus ja kes ki näi nen etusijajärjestys vakuuksista mah dol li ses ti saataviin suorituksiin näh den määritellään kuntien kesken ra hoi tus/ta kausosuuk si en suhteessa ohei sen vakuudenjakosopimuksen (Liite 11) mukaisin ehdoin.

14 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / Keski-Suomen Valokuituverkot Oy oikeutetaan ottamaan vastaan ja käyttä mään kunnan puolesta kunnalle myönnetty Laajakaistatukilain mukainen tu ki. 6. Kunnan ja Verkko-osuuskunta Kuuskaistan välisen al le kir joite tun operaattorisopimuksen (Liite 12) siirtäminen Keski-Suomen Va lo kuitu ver kot Oy:lle erillisen operaattorisopimukseen otettavan liitesopimuksen mu kai ses ti siten, että operaattorisopimukseen sisältyvä aikaisempi ta kauspää tös puretaan liitesopimuksen mukaisesti ja allekirjoituksin, kun lii ke toimin ta jär jes te ly pannaan täytäntöön. Edellä mainitun operaattorisopimusten mu kaan maksettavaksi erääntyneet kuntaosuudet maksetaan Keski-Suomen Val ko kui tu ver kot Oy:lle. 7. Todetaan, että liiketoimintakaupan kohteena oleva liiketoiminta ja siihen liit ty vät varat on tarkastettu ja tarkastuksesta on annettu oheinen raportti (Lii te 13). 8. Kunta edellyttää, että Keski-Suomen Verkkoholding Oy toimittaa kunnal le vuo sit tain raportin liiketoimintansa tilasta. II. hyväksyä ja allekirjoittaa kaikki muut yllä mainittuun järjestelyyn liit tyvät asia kir jat, ilmoitukset, hakemukset ja vastaanottokuittaukset (Esim. rekis te ri-il moi tuk set, panttausilmoitukset ja niiden hyväksynnät, tu ki pää töksen siir to asia kir jat, jne.) riippumatta siitä, ovatko ne nimenomaisesti mai nittu täs sä pöytäkirjassa, sekä tehdä kaikki muut yllä mainittujen asiakirjojen edel lyt tä mät toimenpiteet (esim. osakkeiden kauppahinnan maksu). Val tuutet tiin kunnanjohtaja tai hänen ollessaan estynyt kunnan hallintosäännön mu kai ses ti määräytyvä kunnanjohtajan sijainen, kukin yksin, al le kir joit tamaan kunnan puolesta kaikki edellä I kohdassa ja tässä II kohdassa mainitut asia kir jat sekä kaikki muut kyseisen järjestelyn yhteydessä kunnan al le kirjoi tet ta vik si tulevat sopimukset ja muut asiakirjat, täsmentämään so pi muksiin ja asiakirjoihin hankkeeseen osallistuvat kunnat ja tekemään niihin muut täsmennyksen edellyttämät muutokset ja täydennykset, sekä tekemään kaik ki muut yllä mainittujen asiakirjojen edellyttämät toimenpiteet. III. valtuuttaa kunnanjohtaja tai hänen ollessaan estynyt kunnan hal lin tosään nön mukaisesti määräytyvä kunnanjohtajan sijainen, kukin yksin, edusta maan kuntaa kohdan I.2 mukaisessa Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yh tiö ko kouk ses sa (Liite 2 ja valtuuttaa ja ohjeistaa kunnanjohtaja tai hänen si jai sen sa äänestämään yhtiökokouksessa kyseisessä kohdassa todetun mukais ten päätösten puolesta. IV. valtuuttaa kulloinkin virassa olevan kunnan kunnanjohtajan yksin tai hä nen ol les saan estynyt kunnan hallintosäännön mukaisesti määräytyvä kun nan joh ta jan sijainen, kukin yksin, edustamaan kuntaa Keski-Suomen Verk ko hol ding Oy:n yhtiökokouksessa, jossa päätetään uudelle, laa ja kais tahank kee seen liittyvälle kunnalle suunnatusta osakeannista, ja velvoittaa hä-

15 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 net äänestämään yhtiökokouksessa kyseisessä kohdassa todetun mukaisten pää tös esi tys ten puolesta. V. nimetä seuraavat henkilöt nimettäväksi Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi (jos ja kun kunnalle tu lee ko. hallituspaikka nimeäminen tapahtuu Keski-Suomen Va lo kui tu verkot Oy:n yhtiökokouksessa); varsinainen jäsen [ ] varajäsen [ ] Päätös: Petri Mäkelä esitti, ettei Toivakan kunta, isojen taloudellisten riskien sekä epä edul li sen toiminnallisen kokonaisuuden muodostumisen va lo kui tu hankkeen mukaan lähtevien kuntien osalta, osallistu hankkeeseen, vaan laa jakais ta toteutetaan myöhemmin selviävällä tavalla. Jouko Sundvall kannatti esitystä. Äänin JAA: 5 (Ainali, Hiekkanen, Keteli, Lamberg ja Ruokonen), EI: 2 (Mäkelä ja Sundvall) päätettiin pohjaesityksen mukaisesti. Irja Lambergin esityksestä valittiin Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n ja Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Kalle Larsson ja varajäseneksi Juha Juusela jos ja kun kunnalle tulee ko. hallituspaikka. Liitteet Liite 1 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakkeita koskeva kauppakirja Liite 2 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yhtiökokouspöytäkirja Liite 3 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n hallituksen kokouspöytäkirja Liite 4 Nostettavan lainan ehtoyhteenveto Liite 5 Lainan nostotaulukko Liite 6 Lainan takaisinmaksutaulukko Liite 7 Kuntarahoituksen tarjous Keski-Suomen Verkkoholding Oy:lle liitteineen Liite 8 Takaajalta edellytettävät tiedot kunnan määräysvallassa olevan yhtiön asiakkuuteen liittyen Liite 9 Luottoasiakirjat Liite 10 Johdannaisyleissopimus Liite 11 Lainan takaussitoumus Liite 12 Johdannaisyleissopimuksen takaussitoumus Liite 13 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n vastasitoumus kunnille Liite 14 Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n ja Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n välinen pääomalainasopimus Liite 15 Yrityskiinnityksen panttaussopimus Liite 16 Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n yrityskiinnitysrekisteriote Liite 17 Vakuudenjakosopimus Liite 18 Operaattorisopimus Liite 19 Tarkastusraportti

16 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 Kunnanhallitus Tiedoksi esitettävät asiat ja kirjelmät Kh 130 Valmistelija(t): palvelusihteeri Heli Manninen, puh Pöytäkirjat Sivistystoimenlautakunta Kirjelmät Kiinteistönluovutusilmoitukset etuosto-oikeus UPM-Kymmene Oyj luovuttaa Kosolansalo-nimisestä kiinteistöstä ( ) määräalan n m 2 Petri ja Minna Kalliolle. Seppo Porri luovuttaa Leinosranta-nimisen kiinteistön ( ) m 2 Martti Herman Pistolle. ei etuosto-oikeutta Jarmo ja Päivi Suuronen luovuttavat Kankaisten kylässä sijaitsevan Honkapirtti-nimisen kiinteistön ( ) 2,105 ha Matti Suuroselle. Jouko Ahonen ja Hellä Puikkonen luovuttavat Petäjä-nimisen kiinteistön ( ) 1785 m 2 Pertti Mäkelälle ja Emilia Lampi-Mäkelälle. Esko Salosen kuolinpesä luovuttaa Uus-Väinölä-nimisen kiinteistön ( ) 4025 m 2 Terttu ja Eino Julkuselle. Eeva Hirvijärvi ja Jussi Heikkilä luovuttavat Kankaisten kylässä sijaitsevasta Mummula-nimisestä kiinteistöstä ( ) kaksi määräalaa yhteispinta-alaltaan n. 3,2 ha Leevi ja Luukas Wuorenjuurelle. Matti Autio luovuttaa Lepola-nimisestä kiinteistöstä ( ) määräosan 1/15 Henri, Pauli ja Ilkka Autiolle. Ritva Autio luovuttaa Lepola-nimisestä kiinteistöstä ( ) määräosan 1/15 Henri, Pauli ja Ilkka Autiolle. Kokouskutsu Jyväskylän koulutuskuntayhtymän valtuusto Ehdotus: Päätös: Kunnanhallitus merkitsee saapuneet pöytäkirjat ja kirjelmät tiedokseen, eikä käytä etuosto-oikeuttaan. Hyväksyttiin.

17 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 Kunnanhallitus Muut asiat Kh 131 Ei muita asioita.

18 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 Muutoksenhakukiellot ja kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. ja valituskiellon perusteet. Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Toivakan kunnanhallitus Toivakantie 49, Toivakka Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös viranomainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Puhelin / vaihde Telekopio Sähköposti Kunnallisvalitus,, valitusaika 30 päivää Hallintovalitus,, valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista ja kestää 30 päivää.

19 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava päätös johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, että minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ) Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituksen voi toimittaa myös sähköisesti. Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä klo 16:15 mennessä, riippumatta siitä toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös, nimi, osoite ja postinumero: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Puhelin / vaihde Telekopio Sähköposti Oikeudenkäyntimaksu lukien oikeudenkäyntimaksu on 97.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11 Tekninen lautakunta 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40 Paikka Toivakan kirjasto, kirjastosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 10 Sivistystoimenlautakunta 23.06.2015 Aika 23.06.2015 klo 16:30-16:45 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 14 Tarkastuslautakunta 08.09.2015 Aika 08.09.2015 klo 17:00-19:59 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11 Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Sivistystoimenlautakunta 15.03.2016 Aika 15.03.2016 klo 17:30-18:45 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 1/2014 1 / 16. Sivistystoimenlautakunta 28.01.2014. Aika 28.01.2014 klo 18:30-19:50. Käsitellyt asiat

Toivakan kunta Pöytäkirja 1/2014 1 / 16. Sivistystoimenlautakunta 28.01.2014. Aika 28.01.2014 klo 18:30-19:50. Käsitellyt asiat Toivakan kunta Pöytäkirja 1/2014 1 / 16 Sivistystoimenlautakunta 28.01.2014 Aika 28.01.2014 klo 18:30-19:50 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Otsikko Sivu 171 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslistan hyväksyminen Pöytäkirjan tarkastustapa Teknisen johtajan valinta 7

Otsikko Sivu 171 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslistan hyväksyminen Pöytäkirjan tarkastustapa Teknisen johtajan valinta 7 Toivakan kunta Pöytäkirja 13/2016 1 / 10 Kunnanhallitus 29.08.2016 Aika 29.08.2016 klo 16:30-18:33 Paikka Toivakkatalo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 171 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 172 Esityslistan

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (5) 122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus KNGDno-2015-32 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 58 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 59 Aluehallintoviraston selvitys- ja selityspyyntö

Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 58 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 59 Aluehallintoviraston selvitys- ja selityspyyntö Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 12 Perusturvalautakunta 03.11.2015 Aika 03.11.2015 klo 16:30-18:58 Paikka Sosiaalitoimisto, Palosentie 1 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 Kunnanhallitus Aika 20.02.2017 klo 16:00-16:07 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 48 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 211 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.4.2016, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 213 106 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 32 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 18.12.2015 klo 12:00-12:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2016 51 Tekninen lautakunta 09.08.2016 Aika 09.08.2016 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 27-28 Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin

Lisätiedot

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanvaltuusto 28.09.2015

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanvaltuusto 28.09.2015 Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanhallitus, 135, 14.09.2015 Kunnanhallitus, 150, 28.09.2015 Kunnanvaltuusto, 37, 28.09.2015 37 Muut mahdolliset asiat / Korholan koulun myyminen KNGDno-2015-647

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Vapaa-ajan lautakunta 30.11.2015 AIKA 30.11.2015 klo 19:22-19:51 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 Kunnanhallitus Aika 09.01.2017 klo 17:00-19:18 Paikka Kunnanvirasto, kokoustilat Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen

127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (6) 127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen KNGDno-2015-711 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 11/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-18:57. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 11/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-18:57. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 11/2014 133 Tekninen lautakunta 25.09.2014 Aika 25.09.2014 klo 17:00-18:57 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 135 122

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot