Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19. Kunnanhallitus Aika klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto."

Transkriptio

1 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 Kunnanhallitus Aika klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslistan hyväksyminen Pöytäkirjan tarkastustapa Kunnan edustajan valinta kutsuntoihin vuonna Ruuhiryhmän toiminnan jatkaminen Keski-Suomen valokuituhankkeen täytäntöönpano Tiedoksi esitettävät asiat ja kirjelmät Muut asiat 17

2 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Saapuvilla olleet jäsenet Ainali Sakari hallituksen puheenjohtaja Hiekkanen Juha hallituksen jäsen Keteli Paula hallituksen jäsen Lamberg Irja hallituksen jäsen Mäkelä Petri hallituksen varapuheenjohtaja Ruokonen Marianna hallituksen jäsen Sundvall Jouko hallituksen jäsen Muut saapuvilla ollet Salmi Tapio valtuuston puheenjohtaja Halttunen Jyrki valtuuston I varapuheenjohtaja Juusela Juha valtuuston II varapuheenjohtaja Larsson Kalle esittelijä Linturi-Sahlman Sari pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Sakari Ainali puheenjohtaja Sari Linturi-Sahlman pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Toivakka Marianna Ruokonen pöytäkirjan tarkastaja Jouko Sundvall pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Nähtävillä kunnanvirastolla klo 9:00-12:00

3 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 Kunnanhallitus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 124 Ehdotus: Päätös: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 Kunnanhallitus Esityslistan hyväksyminen Kh 125 Ehdotus: Päätös: Toivakan kunnan hallintosäännön 28 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan. Hyväksyttiin.

5 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastustapa Kh 126 Ehdotus: Päätös: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Marianna Ruokonen ja Jouko Sundvall. Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 Kunnanhallitus Kunnan edustajan valinta kutsuntoihin vuonna 2014 Kh 127 Valmistelija(t): hallintojohtaja Sari Linturi-Sahlman Länsi-Suomen sotilasläänin esikunta pyytää kunnanhallitusta nimeämään Asevelvollisuuslain 22 :ssä mainitut jäsenet ja heille riittävä määrä varajäseniä kutsuntalautakuntaan. Jäseniä nimetessä pyydetään ottamaan huomioon, että heillä olisi kokemusta sosiaalitoimesta ja varsinkin nuorten parissa työskentelystä. Lisäksi pyydetään kunnan edustajaa valittaessa huomioimaan heidän mahdollinen esteellisyys niin, ettei kutsunnanalaisissa ole heidän lähisukulaisiaan. Kunnan edustaja voidaan nimetä myös useammaksi vuodeksi kerrallaan. Vuonna 2013 edustajana toimi Tapio Salmi ja varamiehenä Irja Lamberg. Toivakan kunnan kutsunnanalaisten asevelvollisten kutsunnat järjestetään perjantaina klo 8:45 alkaen Kristillisellä opistolla, Sulkulantie 28, Jyväskylä. Ehdotus: Päätös: Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan sekä varamiehen osallistumaan kutsuntalautakuntaan. Kunnanhallitus nimeää kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tapio Salmen kunnan edustajaksi kutsuntalautakuntaan ja varamieheksi kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Juha Juuselan.

7 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 Sivistystoimenlautakunta Kunnanhallitus Ruuhiryhmän toiminnan jatkaminen Sivltk Valmistelija(t): päivähoidonjohtaja Neija Lepistö, puh Ruuhimäen entisellä kyläkoululla toimii elokuun 2011 alusta toimintansa aloittanut kunnan päivähoitoyksikkö hallituksen määräaikaisella luvalla, joka päättyy Yksiköstä on tullut merkittävä palvelu sen suunnan kylien asukkaille. Siellä olisi jatkamassa 19 kokopäiväistä lasta syksyllä edelleen, minkä vuoksi Ruuhiryhmän päiväkotitoimintaa tulisi jatkaa heinäkuun 2016 loppuun. Toiminnan jatkuminen on huomioitu talousarvioissa. Ympäristö- ja terveydenhuollolta saatu jatkolupa toiminnan jatkamiselle päiväkotitoimintana heinäkuun 2016 loppuun. Ehdotus: Sivistystoimenlautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle Ruuhiryhmän toiminnan jatkamista Ruuhimäen entisellä kyläkoululla heinäkuun 2016 loppuun. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kh 128 Valmistelija(t): hallintojohtaja Sari Linturi-Sahlman, puh Ehdotus: Päätös: Kunnanhallitus myöntää sivistystoimenlautakunnalle jatkoluvan Ruu hi ryhmän toiminnan jatkamisesta Ruuhimäen entisellä kyläkoululla heinäkuun 2016 loppuun. Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 Kunnanhallitus Keski-Suomen valokuituhankkeen täytäntöönpano 15/ /2014 Kh 129 Valmistelija(t): kunnanjohtaja Kalle Larsson, puh Taustaa ja asian valmistelu Toivakan kunnanvaltuusto on päätöksellään , 32 päättänyt osallis tua Keski-Suomen haja-asutusalueiden nopeiden tietoliikenneyhteyksien to teut ta mis hank kee seen kunnan/kaupungin alueella. Päätöksen mukaan kun ta/kau pun ki tekee pääomasijoituksen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön, antaa takauksen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n vastuista Kun ta ra hoi tuk sel le sekä osallistuu välillisesti määräysvaltaan Kes ki-suomen Valokuituverkot Oy:ssä. Hankkeen tausta, perustelut ja tarkempi sisältö on kuvattu yllä mainitun valtuus ton päätöksen yhteydessä. Valtuuston päätöksen lähtökohtana on ollut, että Keski-Suomen Verk ko holding Oy perustetaan uutena yh tiö nä ja kunta/kaupunki saa osuuden siitä teke mäl lä sijoituksen sen omaan pääomaan ja saamalla sen osakkeita. Tällä het kel lä kaupparekisterin toi min nas sa on sen järjestämämuutoksen vuoksi mer kit tä vää viivettä, minkä joh dos ta uuden yhtiön perustaminen voisi kestää kauan ja aiheuttaa mer kit tä vää viivästystä hankkeen toteuttamiselle. Tämän vuoksi hankkeessa neu von an ta ja na toimiva Asianajotoimisto Juridia Büt zow Oy on pe rus ta nut valmiiksi Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n euron mi ni mi pää omal la. Valtuuston päätöksessä mainitun pääoma si joi tuk sen sijasta kun ta/kau pun ki ostaa Asianajotoimisto Juridia Bützow Oy:ltä/asianajaja Vesa Ko kol ta jäljempänä kuvatun osuuden yhtiöstä sa mal la hinnalla kuin osak keet on merkitty. Tämän muutos on tekninen eikä se vaikuta lop pu tu lok seen. Alkuvaiheessa Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakkaaksi tulevat ne kun nat, joiden valtuustojen pää tös tulee lainvoimaiseksi. Osa kunnista on an ta nut valtuustonsa pää tök sen kunnalle tiedoksi informaatiotarkoituksessa, mut ta kunta ei ole näiden pää tös ten osalta asianosaisen asemassa. Tämän päätöksen tekemishetkellä ei ole vielä tiedossa, minkä kuntien valtuus to jen päätökset tulevat lain voi mai sek si ja siis mitkä kunnat osallistuvat hank kee seen alusta alkaen, mut ta tämä selviää hankkeeseen liittyvien asiakir jo jen suunniteltuun al le kir joi tus het keen mennessä. Hankkeeseen liittyvät so pi muk set ja muut asia kir jat viimeistellään osallistuvien kuntien var mistut tua ja niihin tehdään tar vit ta vat tästä johtuvat täydennykset ja muutokset. Kun kin kunnan al ku pe räi nen valtuuston päätöksen mukainen vastuuasema py syy kuitenkin samana eli siihen ei tule muutosta vaikka osallistuvat kun-

9 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 nat täsmentyvät myö hem min. Valtuuston päätöksen mukaisesti järjestelyyn ja yhtiöön voi liittyä myö hemmin muita uusia kuntia yh den ver tai sin ehdoin. Uuden kunnan liittyminen to teu te taan siten, että Kes ki-suo men Verkkoholding Oy järjestää kyseiselle kun nal le suunnatun osa ke an nin, jolla uusi kunta saa uusia Keski-Suomen Verk ko hol ding Oy osak kei ta. Uuden kunnan omistusosuus määritellään samo jen periaatteiden mu kaan kuin jo mukana olevien kuntien. Samalla uusi kun ta liittyy Kes ki-suo men Verkkoholding Oy:n osakassopimuksen osapuo lek si. Tuolloin jo mu ka na olevien kuntien omistusosuus Keski-Suomen Verk ko hol ding Oy:stä pro sen tu aa li ses ti pienenee, mutta samalla toki yhtiön va ral li suus kasvaa. Kun kin kunnan alkuperäinen valtuuston päätöksen mukai nen vastuuasema py syy kuitenkin samana eli siihen ei tule muutosta uuden kunnan liittyessä muu kaan Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön. Uuden kunnan liittyessä Kes ki-suo men Verkkoholding Oy:öön tämä yhtiö nos taa uuden lainan, jolle uu si kunta antaa omavelkaisen takauksen. Keski-Suo men Valokuituverkot Oy puolestaan antaa uudelle kunnalle vas ta vakuu dek si yrityskiinnityksiä vas taa vin ehdoin kuin muut kunnat niitä saavat täs sä alkuvaiheessa. Valtuusto on yllä mainitulla päätöksellään valtuuttanut hallituksen tar vittaes sa tekemään sellaisia neu vot te luis sa mahdollisesti ilmenevistä tarpeista joh tu via tarkennuksia Kes ki-suo men Verkkoholding Oy:n ja Kes ki-suomen Valokuituverkot Oy:n yh tiö jär jes tyk seen ja osakassopimukseen, jotka ei vät ole luonteeltaan olen nai sia. Yllä mainitun uusien kuntien liit ty mis järjes te lyn johdosta kyseisiin asia kir joi hin on tehty joitain tarkennuksia. Tarken nuk set vastaavat val tuus ton päätöksen mukaista liittymistä yh den ver taisin ehdoin ja kun nan/kau pun gin omistusosuuden ja suhteellisen ta kaus vastuun muuttumista vastaavasti. Li säk si on tehty joitain teknisiä tarkennuksia. Mai ni tut muutokset ja tar ken nuk set eivät ole olennaisia. Valtuusto on valtuuttanut muilta osin kunnanhallituksen yksilöimään takaus pää tök sen kohteena olevan lai nan. Hankkeeseen liittyen Keski-Suomen Valokuituverkot Oy oikeutetaan ot tamaan vastaan ja käyttämään kun nan puolesta kunnalle myönnetty Laa jakais ta tu ki lain mukainen tuki. Tuen saa jan muutosta haetaan Keski-Suomen Lii tol ta niiden kuntien osalta, jot ka osallistuvat hankkeeseen. Tarkoituksena on, että varmuus Kes ki-suo men liiton myönteisestä päätöksestä saadaan hank kee seen liittyvien asia kir jo jen allekirjoitustilaisuudessa. Kun nykyinen kunnan ja Verkko-osuuskunta Kuuskaistan välinen ope raatto ri so pi mus siirtyy lii ke toi min ta kau pas sa Verkko-osuuskunta Kuuskaistalta Kes ki-suo men Va lo kui tu ver kot Oy:lle, niin kunta tulee suorittamaan Keski-Suo men Valokuituverkot Oy:lle ne erääntyneet operaattorisopimuksen mu kai set maksuvelvoitteet, joi den maksamisesta kunta on mahdollisesti pidät täy ty nyt tähän saakka. 2. Esityksen pääasiallinen sisältö

10 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 Esityksen mukaan 1) hyväksytään hankkeen ja siihen liittyvän osakkuus- ja ra hoi tus suun ni telman to teut ta mi sen edellyttämien asiakirjojen lopulliset versiot, pois lukien ne koh dat, joiden lopullinen muotoilu riippuu osallistuvista kunnista ja niiden mää räs tä ja jotka täsmennetään erikseen, 2) valtuutetaan kunnanjohtaja tai hänen ollessaan estynyt kunnan hal lin tosään nön mukaisesti määräytyvä kunnanjohtajan sijainen allekirjoittamaan kaik ki hank kee seen liittyvät asiakirjat sekä täsmentämään niihin hank keeseen osal lis tu vat kunnat ja tekemään niihin muut täsmennyksen edel lyt tämät muu tok set ja täydennykset, 3) nimetään kunnan puolesta mahdolliset jäsenet Keski-Suomen Verk kohol ding Oy:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi [ ] ja varajäseneksi [ ] ja ni met tä väk si Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n hallituksen var si naisek si jä se nek si [ ] ja varajäseneksi [ ], mikäli kunnalle tulee ko. hal li tuspaik ka, ja 4) päätetään kunnan mahdollisista jo erääntyneiden operaattorisopimuksen mu kais ten maksujen suorittamisesta Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:lle. LIITTEET 1. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakkeita koskeva kauppakirja 2. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yhtiökokouspöytäkirja 3. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n hallituksen kokouspöytäkirja 4. Nostettavan lainan ehtoyhteenveto 4.1 Lainan nostotaulukko 4.2 Lainan takaisinmaksutaulukko 5. Kuntarahoituksen tarjous Keski-Suomen Verkkoholding Oy:lle liit teineen 5.1 Takaajalta edellytettävät tiedot kunnan määräysvallassa olevan yhtiön asiak kuu teen liittyen 5.2 Luottoasiakirjat 5.3 Johdannaisyleissopimus 6. Kunnan takaussitoumukset Kuntarahoitukselle 6.1 Lainan takaussitoumus 6.2 Johdannaisyleissopimuksen takaussitoumus 7. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n vastasitoumus kunnille 8. Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n ja Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n välinen pääomalainasopimus 9. Yrityskiinnityksen panttaussopimus 10. Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n yrityskiinnitysrekisteriote 11. Vakuudenjakosopimus 12. Operaattorisopimus 13. Tarkastusraportti

11 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 Kunnanjohtajan esitys: Esitetään, että kunnanhallitus päättää I. hyväksyä seuraavat toimet ja hyväksyä ja allekirjoittaa niihin liittyvät asia kir jat: Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakassopimus kunnanvaltuuston edel lä mainitulla päätöksellään hyväksymässä muodossa siten, että osal listu vat kun nat täsmennetään ja täsmennyksen edellyttämät muutokset ja täyden nyk set tehdään ennen allekirjoitusta. 1.2 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakkeiden ostaminen Asian ajo toimis to Juridia Bützow Oy:ltä/Vesa Kokolta 0,025 euroa/osake kaup pa hinnal la ohei sen kauppakirjan mukaisin ehdoin (Liite 1), sekä kauppahinnan mak sa mi nen. 1.3 Sijoituksen tekeminen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n sijoitetun va paan oman pääoman rahastoon, määrältään yhteensä euroa. Tämä mää rä vastaa kunnan kokonaisrahoitus/omistusosuutta kaikista Kes ki-suomen Verkkoholding Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon teh tävis tä sijoituksista (kohta 2.3 alempana). 2. Valtuutetaan ja ohjeistetaan kunnan nimeämä yhtiökokousedustaja te kemään Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yhtiökokouksessa seuraavat päätök set oheisen pöytäkirjaluonnoksen (Liite 2) mukaisesti 2.1 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen kun nan val tuus ton edellä mainitulla päätöksellään hyväksymään muotoon, 2.2 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n hallituksen jäsenten ja varajäsenten va lin ta siten, että kunnan puolesta yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ni me tään [ ] ja varajäseneksi [ ] sen mukaan kun kunta saa ni meä mis oikeu den, mikä riippuu mukaan lähtevien kuntien maksuosuuksien suu ruudes ta, ja 2.3 laajakaistahankkeeseen osallistuvien kuntien sijoituksen, jonka määrä riip puu hankkeeseen osallistuvin lähtevien kuntien määrästä ja siitä edelleen joh tu vas ta euromäärästä, tekeminen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n si joi te tun vapaan oman pääoman rahastoon kuntien rahoitus- ja omistus osuuk sien mukaisesti. 3. Valtuutetaan ja ohjeistetaan kunnan puolesta Keski-Suomen Verk ko holding Oy:n hallitukseen nimettävä edustaja (mikäli kunta saa ni meä mis oikeu den) te ke mään yhtiön hallituksessa oheisen pöytäkirjaluonnoksen mukai ses ti laa ja kais ta hank keen ja siihen liittyvän osakkuus- ja ra hoi tus suun nitel man täy tän töön pa noon liittyvät päätökset ja toimet (Liite 3), mukaan lukien seu raa vat toimet ja asiakirjat (joista osa edellyttää äänestämistä alla ku-

12 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 vat tua Kes ki-suo men Verkkoholding Oy:n päätöstä vastaavan päätöksen puo les ta myös Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n yhtiökokouksessa tai hal li tuk ses sa, mikäli kunta saa niihin edustajan): 3.1 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n hallituksen puheenjohtajan ni meämi nen, 3.2 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n toimitusjohtajan/ edustajan ni meämi nen, 3.3 Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen ja al le kir joit ta mi nen kunnanvaltuuston edellä mainitulla päätöksellään hyväk sy mäs sä muodossa siten, että osallistuvat kunnat täsmennetään ja täsmen nyk sen edellyttämät muutokset ja täydennykset tehdään ennen al le kirjoi tus ta, 3.4 Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen kun nan val tuus ton edellä mainitulla päätöksellään hyväksymään muotoon Kes ki-suo men Valokuituverkot Oy:n yhtiökokouspäätöksellä, 3.5 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:lle merkittäväksi tarjottavien yh teensä Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n hallussa olevan oman osakkeen merkitseminen euron merkintähintaan ja sijoituksen, jonka euro mää rä riippuu mukaan lähtevien kuntien kokonaismäärästä ja sen mu kaises ta yhteiseuromäärästä, tekeminen Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n si joi te tun vapaan oman pääoman rahastoon, 3.6 Pääomaltaan korkeintaan euron määräisen lainan (minkä mää rä riip puu mukaan lähtevien kuntien kokonaismäärästä ja sen mu kai sesta yh teiseuro mää räs tä) nostaminen Kuntarahoitus Oyj:ltä oheisen eh to yhteen ve don (Liite 4) sekä muiden tähän liittyvien asiakirjojen (Liite 5) eh tojen mu kai ses ti, 3.7 Yllä mainitun lainan korkoriskin suojaamiseksi tehtävään ko ron vaih toso pi muk seen liittyvän johdannaisyleissopimuksen (Liite 5.3) hyväksyminen ja al le kir joit ta mi nen, 3.8 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n omistajina olevien kuntien yllä mai ni tun, yhtiön Kuntarahoitus Oyj:ltä ottaman pääomaltaan yhteensä enintään euron suuruisen lainan ja kyseiseen lainaan liittyviin koron vaih to so pi muk siin (sekä niihin liittyvän johdannaisyleissopimuksen) vakuu dek si antamien omavelkaisten takausten hyväksyminen oheisten ta kausso pi mus ten (Liite 6) mukaisin ehdoin. 3.9 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n vastasitoumus (Liite 7) takauksen an ta neil le kunnille Pääomaltaan enintään euron määräisen pääomalainan an tami nen Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:lle oheisen pää oma lai na so pi-

13 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 muk sen (Liite 8) ehtojen mukaisesti, 3.11 kaikkien muiden yllä mainittuun järjestelyyn liittyvien asiakirjojen, ilmoi tus ten, hakemusten ja vastaanottokuittausten (esim. re kis te ri-il moi tukset, pant taus il moi tuk set ja niiden hyväksynnät, tukipäätöksen siir to asia kirjat, jne.) hyväksyminen ja allekirjoittaminen, sekä kaikkien muiden yllä mai nit tu jen asiakirjojen (esim. osakkeiden kauppahinnan maksu) edel lyt tämien toi men pi tei den tekeminen, ja 3.12 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n edustajan/toimitusjohtajan valtuut ta mi nen yksin allekirjoittamaan yhtiön puolesta kaikki edellä mainitut se kä kaik ki muut kyseisen järjestelyn yhteydessä yhtiön allekirjoitettaviksi tu le vat sopimukset ja muut asiakirjat ja täsmentämään niihin hankkeeseen osal lis tu vat kunnat ja tekemään muut täsmennyksen edellyttämät muutokset ja täy den nyk set, 3.13 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n tilinkäyttöoikeuksista päät tä minen, 3.14 Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n hallituksen puheenjohtajan nimeä mi nen Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n toimitusjohtajan / edustajan nimeä mi nen. 4. Kunta antaa pääomaltaan korkeintaan euron suuruisen ra joi tetun oma vel kai sen takauksen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n liitteessä 5 yk si löi dyl le lainalle ja takaa yhtiön mainittuun lainaan liittyvän ko ron vaihto so pi muk sen ja sen edellyttämän johdannaisyleissopimuksen oheisten takaus so pi mus ten (Liite 6) mukaisin ehdoin. Takauksilla katetaan pää omaltaan enintään euron määräinen kunnan rahoitusosuus yhtiön lainojen pää omis ta sekä kyseisten lainojen suojaamiseen tehdyt ko ron vaihto so pi muk set. Selvyyden vuoksi todettakoon, että takaukset kattavat pääoman li säk si myös korot, viivästyskorot ja muut täytäntöönpanokustannukset. Takauksen piirissä olevat lainat käytetään kokonaisuudessaan Kes ki-suomen Valokuituverkot Oy:n verk ko jen hankintaan sekä valokuituverkon raken ta mi seen. Takauksesta ei pe ri tä takausprovisiota. Takauksen vastavakuutena on oheisen panttaussopimuksen (Liite 9) mu kaisin ehdoin Keski-Suomen Va lo kui tu ver kot Oy:n antamaan kiin ni tys kel poiseen omaisuuteen eli myös va lo kui tu verk koon vahvistettu, liitteenä olevasta yri tys kiin ni tys re kis te ri ot tees ta (Liite 10) ilmenevä yrityskiinnitys, johon liitty vät panttivelkakirjat (6 kpl) ovat pääomamäärältään yhteensä euroa. Vastavakuuden hal lin noin ti sekä kuntien oikeus ja kes ki näi nen etusijajärjestys vakuuksista mah dol li ses ti saataviin suorituksiin näh den määritellään kuntien kesken ra hoi tus/ta kausosuuk si en suhteessa ohei sen vakuudenjakosopimuksen (Liite 11) mukaisin ehdoin.

14 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / Keski-Suomen Valokuituverkot Oy oikeutetaan ottamaan vastaan ja käyttä mään kunnan puolesta kunnalle myönnetty Laajakaistatukilain mukainen tu ki. 6. Kunnan ja Verkko-osuuskunta Kuuskaistan välisen al le kir joite tun operaattorisopimuksen (Liite 12) siirtäminen Keski-Suomen Va lo kuitu ver kot Oy:lle erillisen operaattorisopimukseen otettavan liitesopimuksen mu kai ses ti siten, että operaattorisopimukseen sisältyvä aikaisempi ta kauspää tös puretaan liitesopimuksen mukaisesti ja allekirjoituksin, kun lii ke toimin ta jär jes te ly pannaan täytäntöön. Edellä mainitun operaattorisopimusten mu kaan maksettavaksi erääntyneet kuntaosuudet maksetaan Keski-Suomen Val ko kui tu ver kot Oy:lle. 7. Todetaan, että liiketoimintakaupan kohteena oleva liiketoiminta ja siihen liit ty vät varat on tarkastettu ja tarkastuksesta on annettu oheinen raportti (Lii te 13). 8. Kunta edellyttää, että Keski-Suomen Verkkoholding Oy toimittaa kunnal le vuo sit tain raportin liiketoimintansa tilasta. II. hyväksyä ja allekirjoittaa kaikki muut yllä mainittuun järjestelyyn liit tyvät asia kir jat, ilmoitukset, hakemukset ja vastaanottokuittaukset (Esim. rekis te ri-il moi tuk set, panttausilmoitukset ja niiden hyväksynnät, tu ki pää töksen siir to asia kir jat, jne.) riippumatta siitä, ovatko ne nimenomaisesti mai nittu täs sä pöytäkirjassa, sekä tehdä kaikki muut yllä mainittujen asiakirjojen edel lyt tä mät toimenpiteet (esim. osakkeiden kauppahinnan maksu). Val tuutet tiin kunnanjohtaja tai hänen ollessaan estynyt kunnan hallintosäännön mu kai ses ti määräytyvä kunnanjohtajan sijainen, kukin yksin, al le kir joit tamaan kunnan puolesta kaikki edellä I kohdassa ja tässä II kohdassa mainitut asia kir jat sekä kaikki muut kyseisen järjestelyn yhteydessä kunnan al le kirjoi tet ta vik si tulevat sopimukset ja muut asiakirjat, täsmentämään so pi muksiin ja asiakirjoihin hankkeeseen osallistuvat kunnat ja tekemään niihin muut täsmennyksen edellyttämät muutokset ja täydennykset, sekä tekemään kaik ki muut yllä mainittujen asiakirjojen edellyttämät toimenpiteet. III. valtuuttaa kunnanjohtaja tai hänen ollessaan estynyt kunnan hal lin tosään nön mukaisesti määräytyvä kunnanjohtajan sijainen, kukin yksin, edusta maan kuntaa kohdan I.2 mukaisessa Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yh tiö ko kouk ses sa (Liite 2 ja valtuuttaa ja ohjeistaa kunnanjohtaja tai hänen si jai sen sa äänestämään yhtiökokouksessa kyseisessä kohdassa todetun mukais ten päätösten puolesta. IV. valtuuttaa kulloinkin virassa olevan kunnan kunnanjohtajan yksin tai hä nen ol les saan estynyt kunnan hallintosäännön mukaisesti määräytyvä kun nan joh ta jan sijainen, kukin yksin, edustamaan kuntaa Keski-Suomen Verk ko hol ding Oy:n yhtiökokouksessa, jossa päätetään uudelle, laa ja kais tahank kee seen liittyvälle kunnalle suunnatusta osakeannista, ja velvoittaa hä-

15 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 net äänestämään yhtiökokouksessa kyseisessä kohdassa todetun mukaisten pää tös esi tys ten puolesta. V. nimetä seuraavat henkilöt nimettäväksi Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi (jos ja kun kunnalle tu lee ko. hallituspaikka nimeäminen tapahtuu Keski-Suomen Va lo kui tu verkot Oy:n yhtiökokouksessa); varsinainen jäsen [ ] varajäsen [ ] Päätös: Petri Mäkelä esitti, ettei Toivakan kunta, isojen taloudellisten riskien sekä epä edul li sen toiminnallisen kokonaisuuden muodostumisen va lo kui tu hankkeen mukaan lähtevien kuntien osalta, osallistu hankkeeseen, vaan laa jakais ta toteutetaan myöhemmin selviävällä tavalla. Jouko Sundvall kannatti esitystä. Äänin JAA: 5 (Ainali, Hiekkanen, Keteli, Lamberg ja Ruokonen), EI: 2 (Mäkelä ja Sundvall) päätettiin pohjaesityksen mukaisesti. Irja Lambergin esityksestä valittiin Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n ja Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Kalle Larsson ja varajäseneksi Juha Juusela jos ja kun kunnalle tulee ko. hallituspaikka. Liitteet Liite 1 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakkeita koskeva kauppakirja Liite 2 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yhtiökokouspöytäkirja Liite 3 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n hallituksen kokouspöytäkirja Liite 4 Nostettavan lainan ehtoyhteenveto Liite 5 Lainan nostotaulukko Liite 6 Lainan takaisinmaksutaulukko Liite 7 Kuntarahoituksen tarjous Keski-Suomen Verkkoholding Oy:lle liitteineen Liite 8 Takaajalta edellytettävät tiedot kunnan määräysvallassa olevan yhtiön asiakkuuteen liittyen Liite 9 Luottoasiakirjat Liite 10 Johdannaisyleissopimus Liite 11 Lainan takaussitoumus Liite 12 Johdannaisyleissopimuksen takaussitoumus Liite 13 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n vastasitoumus kunnille Liite 14 Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n ja Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n välinen pääomalainasopimus Liite 15 Yrityskiinnityksen panttaussopimus Liite 16 Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n yrityskiinnitysrekisteriote Liite 17 Vakuudenjakosopimus Liite 18 Operaattorisopimus Liite 19 Tarkastusraportti

16 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 Kunnanhallitus Tiedoksi esitettävät asiat ja kirjelmät Kh 130 Valmistelija(t): palvelusihteeri Heli Manninen, puh Pöytäkirjat Sivistystoimenlautakunta Kirjelmät Kiinteistönluovutusilmoitukset etuosto-oikeus UPM-Kymmene Oyj luovuttaa Kosolansalo-nimisestä kiinteistöstä ( ) määräalan n m 2 Petri ja Minna Kalliolle. Seppo Porri luovuttaa Leinosranta-nimisen kiinteistön ( ) m 2 Martti Herman Pistolle. ei etuosto-oikeutta Jarmo ja Päivi Suuronen luovuttavat Kankaisten kylässä sijaitsevan Honkapirtti-nimisen kiinteistön ( ) 2,105 ha Matti Suuroselle. Jouko Ahonen ja Hellä Puikkonen luovuttavat Petäjä-nimisen kiinteistön ( ) 1785 m 2 Pertti Mäkelälle ja Emilia Lampi-Mäkelälle. Esko Salosen kuolinpesä luovuttaa Uus-Väinölä-nimisen kiinteistön ( ) 4025 m 2 Terttu ja Eino Julkuselle. Eeva Hirvijärvi ja Jussi Heikkilä luovuttavat Kankaisten kylässä sijaitsevasta Mummula-nimisestä kiinteistöstä ( ) kaksi määräalaa yhteispinta-alaltaan n. 3,2 ha Leevi ja Luukas Wuorenjuurelle. Matti Autio luovuttaa Lepola-nimisestä kiinteistöstä ( ) määräosan 1/15 Henri, Pauli ja Ilkka Autiolle. Ritva Autio luovuttaa Lepola-nimisestä kiinteistöstä ( ) määräosan 1/15 Henri, Pauli ja Ilkka Autiolle. Kokouskutsu Jyväskylän koulutuskuntayhtymän valtuusto Ehdotus: Päätös: Kunnanhallitus merkitsee saapuneet pöytäkirjat ja kirjelmät tiedokseen, eikä käytä etuosto-oikeuttaan. Hyväksyttiin.

17 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 Kunnanhallitus Muut asiat Kh 131 Ei muita asioita.

18 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 Muutoksenhakukiellot ja kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. ja valituskiellon perusteet. Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Toivakan kunnanhallitus Toivakantie 49, Toivakka Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös viranomainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Puhelin / vaihde Telekopio Sähköposti Kunnallisvalitus,, valitusaika 30 päivää Hallintovalitus,, valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista ja kestää 30 päivää.

19 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava päätös johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, että minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ) Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituksen voi toimittaa myös sähköisesti. Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä klo 16:15 mennessä, riippumatta siitä toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös, nimi, osoite ja postinumero: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Puhelin / vaihde Telekopio Sähköposti Oikeudenkäyntimaksu lukien oikeudenkäyntimaksu on 97.

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Sivu 89 (102) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Sivu 89 (102) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Sivu 89 (102) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 22.5.2014 kello 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 / 17. Perusturvalautakunta 27.01.2015. Aika 27.01.2015 klo 16:40-18:35. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 / 17. Perusturvalautakunta 27.01.2015. Aika 27.01.2015 klo 16:40-18:35. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 / 17 Perusturvalautakunta 27.01.2015 Aika 27.01.2015 klo 16:40-18:35 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12. Tekninen lautakunta 05.06.2014. Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12. Tekninen lautakunta 05.06.2014. Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12 Tekninen lautakunta 05.06.2014 Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10 Paikka Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15 Kunnanvaltuusto 27.04.2015 Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen avaus 4 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinotoimikunta Aika 05.03.2014 klo 16:00-17:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Bonden Aimo 16:00-17:30 puheenjohtaja

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 30.3.2015 klo 18:10-21:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot