Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19. Kunnanhallitus Aika klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto."

Transkriptio

1 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 Kunnanhallitus Aika klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslistan hyväksyminen Pöytäkirjan tarkastustapa Kunnan edustajan valinta kutsuntoihin vuonna Ruuhiryhmän toiminnan jatkaminen Keski-Suomen valokuituhankkeen täytäntöönpano Tiedoksi esitettävät asiat ja kirjelmät Muut asiat 17

2 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Saapuvilla olleet jäsenet Ainali Sakari hallituksen puheenjohtaja Hiekkanen Juha hallituksen jäsen Keteli Paula hallituksen jäsen Lamberg Irja hallituksen jäsen Mäkelä Petri hallituksen varapuheenjohtaja Ruokonen Marianna hallituksen jäsen Sundvall Jouko hallituksen jäsen Muut saapuvilla ollet Salmi Tapio valtuuston puheenjohtaja Halttunen Jyrki valtuuston I varapuheenjohtaja Juusela Juha valtuuston II varapuheenjohtaja Larsson Kalle esittelijä Linturi-Sahlman Sari pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Sakari Ainali puheenjohtaja Sari Linturi-Sahlman pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Toivakka Marianna Ruokonen pöytäkirjan tarkastaja Jouko Sundvall pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Nähtävillä kunnanvirastolla klo 9:00-12:00

3 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 Kunnanhallitus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 124 Ehdotus: Päätös: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 Kunnanhallitus Esityslistan hyväksyminen Kh 125 Ehdotus: Päätös: Toivakan kunnan hallintosäännön 28 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kunnanhallitus hyväksyy kokouksen esityslistan. Hyväksyttiin.

5 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastustapa Kh 126 Ehdotus: Päätös: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Marianna Ruokonen ja Jouko Sundvall. Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 Kunnanhallitus Kunnan edustajan valinta kutsuntoihin vuonna 2014 Kh 127 Valmistelija(t): hallintojohtaja Sari Linturi-Sahlman Länsi-Suomen sotilasläänin esikunta pyytää kunnanhallitusta nimeämään Asevelvollisuuslain 22 :ssä mainitut jäsenet ja heille riittävä määrä varajäseniä kutsuntalautakuntaan. Jäseniä nimetessä pyydetään ottamaan huomioon, että heillä olisi kokemusta sosiaalitoimesta ja varsinkin nuorten parissa työskentelystä. Lisäksi pyydetään kunnan edustajaa valittaessa huomioimaan heidän mahdollinen esteellisyys niin, ettei kutsunnanalaisissa ole heidän lähisukulaisiaan. Kunnan edustaja voidaan nimetä myös useammaksi vuodeksi kerrallaan. Vuonna 2013 edustajana toimi Tapio Salmi ja varamiehenä Irja Lamberg. Toivakan kunnan kutsunnanalaisten asevelvollisten kutsunnat järjestetään perjantaina klo 8:45 alkaen Kristillisellä opistolla, Sulkulantie 28, Jyväskylä. Ehdotus: Päätös: Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan sekä varamiehen osallistumaan kutsuntalautakuntaan. Kunnanhallitus nimeää kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tapio Salmen kunnan edustajaksi kutsuntalautakuntaan ja varamieheksi kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Juha Juuselan.

7 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 Sivistystoimenlautakunta Kunnanhallitus Ruuhiryhmän toiminnan jatkaminen Sivltk Valmistelija(t): päivähoidonjohtaja Neija Lepistö, puh Ruuhimäen entisellä kyläkoululla toimii elokuun 2011 alusta toimintansa aloittanut kunnan päivähoitoyksikkö hallituksen määräaikaisella luvalla, joka päättyy Yksiköstä on tullut merkittävä palvelu sen suunnan kylien asukkaille. Siellä olisi jatkamassa 19 kokopäiväistä lasta syksyllä edelleen, minkä vuoksi Ruuhiryhmän päiväkotitoimintaa tulisi jatkaa heinäkuun 2016 loppuun. Toiminnan jatkuminen on huomioitu talousarvioissa. Ympäristö- ja terveydenhuollolta saatu jatkolupa toiminnan jatkamiselle päiväkotitoimintana heinäkuun 2016 loppuun. Ehdotus: Sivistystoimenlautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle Ruuhiryhmän toiminnan jatkamista Ruuhimäen entisellä kyläkoululla heinäkuun 2016 loppuun. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kh 128 Valmistelija(t): hallintojohtaja Sari Linturi-Sahlman, puh Ehdotus: Päätös: Kunnanhallitus myöntää sivistystoimenlautakunnalle jatkoluvan Ruu hi ryhmän toiminnan jatkamisesta Ruuhimäen entisellä kyläkoululla heinäkuun 2016 loppuun. Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 Kunnanhallitus Keski-Suomen valokuituhankkeen täytäntöönpano 15/ /2014 Kh 129 Valmistelija(t): kunnanjohtaja Kalle Larsson, puh Taustaa ja asian valmistelu Toivakan kunnanvaltuusto on päätöksellään , 32 päättänyt osallis tua Keski-Suomen haja-asutusalueiden nopeiden tietoliikenneyhteyksien to teut ta mis hank kee seen kunnan/kaupungin alueella. Päätöksen mukaan kun ta/kau pun ki tekee pääomasijoituksen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön, antaa takauksen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n vastuista Kun ta ra hoi tuk sel le sekä osallistuu välillisesti määräysvaltaan Kes ki-suomen Valokuituverkot Oy:ssä. Hankkeen tausta, perustelut ja tarkempi sisältö on kuvattu yllä mainitun valtuus ton päätöksen yhteydessä. Valtuuston päätöksen lähtökohtana on ollut, että Keski-Suomen Verk ko holding Oy perustetaan uutena yh tiö nä ja kunta/kaupunki saa osuuden siitä teke mäl lä sijoituksen sen omaan pääomaan ja saamalla sen osakkeita. Tällä het kel lä kaupparekisterin toi min nas sa on sen järjestämämuutoksen vuoksi mer kit tä vää viivettä, minkä joh dos ta uuden yhtiön perustaminen voisi kestää kauan ja aiheuttaa mer kit tä vää viivästystä hankkeen toteuttamiselle. Tämän vuoksi hankkeessa neu von an ta ja na toimiva Asianajotoimisto Juridia Büt zow Oy on pe rus ta nut valmiiksi Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n euron mi ni mi pää omal la. Valtuuston päätöksessä mainitun pääoma si joi tuk sen sijasta kun ta/kau pun ki ostaa Asianajotoimisto Juridia Bützow Oy:ltä/asianajaja Vesa Ko kol ta jäljempänä kuvatun osuuden yhtiöstä sa mal la hinnalla kuin osak keet on merkitty. Tämän muutos on tekninen eikä se vaikuta lop pu tu lok seen. Alkuvaiheessa Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakkaaksi tulevat ne kun nat, joiden valtuustojen pää tös tulee lainvoimaiseksi. Osa kunnista on an ta nut valtuustonsa pää tök sen kunnalle tiedoksi informaatiotarkoituksessa, mut ta kunta ei ole näiden pää tös ten osalta asianosaisen asemassa. Tämän päätöksen tekemishetkellä ei ole vielä tiedossa, minkä kuntien valtuus to jen päätökset tulevat lain voi mai sek si ja siis mitkä kunnat osallistuvat hank kee seen alusta alkaen, mut ta tämä selviää hankkeeseen liittyvien asiakir jo jen suunniteltuun al le kir joi tus het keen mennessä. Hankkeeseen liittyvät so pi muk set ja muut asia kir jat viimeistellään osallistuvien kuntien var mistut tua ja niihin tehdään tar vit ta vat tästä johtuvat täydennykset ja muutokset. Kun kin kunnan al ku pe räi nen valtuuston päätöksen mukainen vastuuasema py syy kuitenkin samana eli siihen ei tule muutosta vaikka osallistuvat kun-

9 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 nat täsmentyvät myö hem min. Valtuuston päätöksen mukaisesti järjestelyyn ja yhtiöön voi liittyä myö hemmin muita uusia kuntia yh den ver tai sin ehdoin. Uuden kunnan liittyminen to teu te taan siten, että Kes ki-suo men Verkkoholding Oy järjestää kyseiselle kun nal le suunnatun osa ke an nin, jolla uusi kunta saa uusia Keski-Suomen Verk ko hol ding Oy osak kei ta. Uuden kunnan omistusosuus määritellään samo jen periaatteiden mu kaan kuin jo mukana olevien kuntien. Samalla uusi kun ta liittyy Kes ki-suo men Verkkoholding Oy:n osakassopimuksen osapuo lek si. Tuolloin jo mu ka na olevien kuntien omistusosuus Keski-Suomen Verk ko hol ding Oy:stä pro sen tu aa li ses ti pienenee, mutta samalla toki yhtiön va ral li suus kasvaa. Kun kin kunnan alkuperäinen valtuuston päätöksen mukai nen vastuuasema py syy kuitenkin samana eli siihen ei tule muutosta uuden kunnan liittyessä muu kaan Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön. Uuden kunnan liittyessä Kes ki-suo men Verkkoholding Oy:öön tämä yhtiö nos taa uuden lainan, jolle uu si kunta antaa omavelkaisen takauksen. Keski-Suo men Valokuituverkot Oy puolestaan antaa uudelle kunnalle vas ta vakuu dek si yrityskiinnityksiä vas taa vin ehdoin kuin muut kunnat niitä saavat täs sä alkuvaiheessa. Valtuusto on yllä mainitulla päätöksellään valtuuttanut hallituksen tar vittaes sa tekemään sellaisia neu vot te luis sa mahdollisesti ilmenevistä tarpeista joh tu via tarkennuksia Kes ki-suo men Verkkoholding Oy:n ja Kes ki-suomen Valokuituverkot Oy:n yh tiö jär jes tyk seen ja osakassopimukseen, jotka ei vät ole luonteeltaan olen nai sia. Yllä mainitun uusien kuntien liit ty mis järjes te lyn johdosta kyseisiin asia kir joi hin on tehty joitain tarkennuksia. Tarken nuk set vastaavat val tuus ton päätöksen mukaista liittymistä yh den ver taisin ehdoin ja kun nan/kau pun gin omistusosuuden ja suhteellisen ta kaus vastuun muuttumista vastaavasti. Li säk si on tehty joitain teknisiä tarkennuksia. Mai ni tut muutokset ja tar ken nuk set eivät ole olennaisia. Valtuusto on valtuuttanut muilta osin kunnanhallituksen yksilöimään takaus pää tök sen kohteena olevan lai nan. Hankkeeseen liittyen Keski-Suomen Valokuituverkot Oy oikeutetaan ot tamaan vastaan ja käyttämään kun nan puolesta kunnalle myönnetty Laa jakais ta tu ki lain mukainen tuki. Tuen saa jan muutosta haetaan Keski-Suomen Lii tol ta niiden kuntien osalta, jot ka osallistuvat hankkeeseen. Tarkoituksena on, että varmuus Kes ki-suo men liiton myönteisestä päätöksestä saadaan hank kee seen liittyvien asia kir jo jen allekirjoitustilaisuudessa. Kun nykyinen kunnan ja Verkko-osuuskunta Kuuskaistan välinen ope raatto ri so pi mus siirtyy lii ke toi min ta kau pas sa Verkko-osuuskunta Kuuskaistalta Kes ki-suo men Va lo kui tu ver kot Oy:lle, niin kunta tulee suorittamaan Keski-Suo men Valokuituverkot Oy:lle ne erääntyneet operaattorisopimuksen mu kai set maksuvelvoitteet, joi den maksamisesta kunta on mahdollisesti pidät täy ty nyt tähän saakka. 2. Esityksen pääasiallinen sisältö

10 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 Esityksen mukaan 1) hyväksytään hankkeen ja siihen liittyvän osakkuus- ja ra hoi tus suun ni telman to teut ta mi sen edellyttämien asiakirjojen lopulliset versiot, pois lukien ne koh dat, joiden lopullinen muotoilu riippuu osallistuvista kunnista ja niiden mää räs tä ja jotka täsmennetään erikseen, 2) valtuutetaan kunnanjohtaja tai hänen ollessaan estynyt kunnan hal lin tosään nön mukaisesti määräytyvä kunnanjohtajan sijainen allekirjoittamaan kaik ki hank kee seen liittyvät asiakirjat sekä täsmentämään niihin hank keeseen osal lis tu vat kunnat ja tekemään niihin muut täsmennyksen edel lyt tämät muu tok set ja täydennykset, 3) nimetään kunnan puolesta mahdolliset jäsenet Keski-Suomen Verk kohol ding Oy:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi [ ] ja varajäseneksi [ ] ja ni met tä väk si Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n hallituksen var si naisek si jä se nek si [ ] ja varajäseneksi [ ], mikäli kunnalle tulee ko. hal li tuspaik ka, ja 4) päätetään kunnan mahdollisista jo erääntyneiden operaattorisopimuksen mu kais ten maksujen suorittamisesta Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:lle. LIITTEET 1. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakkeita koskeva kauppakirja 2. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yhtiökokouspöytäkirja 3. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n hallituksen kokouspöytäkirja 4. Nostettavan lainan ehtoyhteenveto 4.1 Lainan nostotaulukko 4.2 Lainan takaisinmaksutaulukko 5. Kuntarahoituksen tarjous Keski-Suomen Verkkoholding Oy:lle liit teineen 5.1 Takaajalta edellytettävät tiedot kunnan määräysvallassa olevan yhtiön asiak kuu teen liittyen 5.2 Luottoasiakirjat 5.3 Johdannaisyleissopimus 6. Kunnan takaussitoumukset Kuntarahoitukselle 6.1 Lainan takaussitoumus 6.2 Johdannaisyleissopimuksen takaussitoumus 7. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n vastasitoumus kunnille 8. Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n ja Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n välinen pääomalainasopimus 9. Yrityskiinnityksen panttaussopimus 10. Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n yrityskiinnitysrekisteriote 11. Vakuudenjakosopimus 12. Operaattorisopimus 13. Tarkastusraportti

11 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 Kunnanjohtajan esitys: Esitetään, että kunnanhallitus päättää I. hyväksyä seuraavat toimet ja hyväksyä ja allekirjoittaa niihin liittyvät asia kir jat: Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakassopimus kunnanvaltuuston edel lä mainitulla päätöksellään hyväksymässä muodossa siten, että osal listu vat kun nat täsmennetään ja täsmennyksen edellyttämät muutokset ja täyden nyk set tehdään ennen allekirjoitusta. 1.2 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakkeiden ostaminen Asian ajo toimis to Juridia Bützow Oy:ltä/Vesa Kokolta 0,025 euroa/osake kaup pa hinnal la ohei sen kauppakirjan mukaisin ehdoin (Liite 1), sekä kauppahinnan mak sa mi nen. 1.3 Sijoituksen tekeminen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n sijoitetun va paan oman pääoman rahastoon, määrältään yhteensä euroa. Tämä mää rä vastaa kunnan kokonaisrahoitus/omistusosuutta kaikista Kes ki-suomen Verkkoholding Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon teh tävis tä sijoituksista (kohta 2.3 alempana). 2. Valtuutetaan ja ohjeistetaan kunnan nimeämä yhtiökokousedustaja te kemään Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yhtiökokouksessa seuraavat päätök set oheisen pöytäkirjaluonnoksen (Liite 2) mukaisesti 2.1 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen kun nan val tuus ton edellä mainitulla päätöksellään hyväksymään muotoon, 2.2 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n hallituksen jäsenten ja varajäsenten va lin ta siten, että kunnan puolesta yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ni me tään [ ] ja varajäseneksi [ ] sen mukaan kun kunta saa ni meä mis oikeu den, mikä riippuu mukaan lähtevien kuntien maksuosuuksien suu ruudes ta, ja 2.3 laajakaistahankkeeseen osallistuvien kuntien sijoituksen, jonka määrä riip puu hankkeeseen osallistuvin lähtevien kuntien määrästä ja siitä edelleen joh tu vas ta euromäärästä, tekeminen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n si joi te tun vapaan oman pääoman rahastoon kuntien rahoitus- ja omistus osuuk sien mukaisesti. 3. Valtuutetaan ja ohjeistetaan kunnan puolesta Keski-Suomen Verk ko holding Oy:n hallitukseen nimettävä edustaja (mikäli kunta saa ni meä mis oikeu den) te ke mään yhtiön hallituksessa oheisen pöytäkirjaluonnoksen mukai ses ti laa ja kais ta hank keen ja siihen liittyvän osakkuus- ja ra hoi tus suun nitel man täy tän töön pa noon liittyvät päätökset ja toimet (Liite 3), mukaan lukien seu raa vat toimet ja asiakirjat (joista osa edellyttää äänestämistä alla ku-

12 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 vat tua Kes ki-suo men Verkkoholding Oy:n päätöstä vastaavan päätöksen puo les ta myös Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n yhtiökokouksessa tai hal li tuk ses sa, mikäli kunta saa niihin edustajan): 3.1 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n hallituksen puheenjohtajan ni meämi nen, 3.2 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n toimitusjohtajan/ edustajan ni meämi nen, 3.3 Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen ja al le kir joit ta mi nen kunnanvaltuuston edellä mainitulla päätöksellään hyväk sy mäs sä muodossa siten, että osallistuvat kunnat täsmennetään ja täsmen nyk sen edellyttämät muutokset ja täydennykset tehdään ennen al le kirjoi tus ta, 3.4 Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen kun nan val tuus ton edellä mainitulla päätöksellään hyväksymään muotoon Kes ki-suo men Valokuituverkot Oy:n yhtiökokouspäätöksellä, 3.5 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:lle merkittäväksi tarjottavien yh teensä Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n hallussa olevan oman osakkeen merkitseminen euron merkintähintaan ja sijoituksen, jonka euro mää rä riippuu mukaan lähtevien kuntien kokonaismäärästä ja sen mu kaises ta yhteiseuromäärästä, tekeminen Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n si joi te tun vapaan oman pääoman rahastoon, 3.6 Pääomaltaan korkeintaan euron määräisen lainan (minkä mää rä riip puu mukaan lähtevien kuntien kokonaismäärästä ja sen mu kai sesta yh teiseuro mää räs tä) nostaminen Kuntarahoitus Oyj:ltä oheisen eh to yhteen ve don (Liite 4) sekä muiden tähän liittyvien asiakirjojen (Liite 5) eh tojen mu kai ses ti, 3.7 Yllä mainitun lainan korkoriskin suojaamiseksi tehtävään ko ron vaih toso pi muk seen liittyvän johdannaisyleissopimuksen (Liite 5.3) hyväksyminen ja al le kir joit ta mi nen, 3.8 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n omistajina olevien kuntien yllä mai ni tun, yhtiön Kuntarahoitus Oyj:ltä ottaman pääomaltaan yhteensä enintään euron suuruisen lainan ja kyseiseen lainaan liittyviin koron vaih to so pi muk siin (sekä niihin liittyvän johdannaisyleissopimuksen) vakuu dek si antamien omavelkaisten takausten hyväksyminen oheisten ta kausso pi mus ten (Liite 6) mukaisin ehdoin. 3.9 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n vastasitoumus (Liite 7) takauksen an ta neil le kunnille Pääomaltaan enintään euron määräisen pääomalainan an tami nen Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:lle oheisen pää oma lai na so pi-

13 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 muk sen (Liite 8) ehtojen mukaisesti, 3.11 kaikkien muiden yllä mainittuun järjestelyyn liittyvien asiakirjojen, ilmoi tus ten, hakemusten ja vastaanottokuittausten (esim. re kis te ri-il moi tukset, pant taus il moi tuk set ja niiden hyväksynnät, tukipäätöksen siir to asia kirjat, jne.) hyväksyminen ja allekirjoittaminen, sekä kaikkien muiden yllä mai nit tu jen asiakirjojen (esim. osakkeiden kauppahinnan maksu) edel lyt tämien toi men pi tei den tekeminen, ja 3.12 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n edustajan/toimitusjohtajan valtuut ta mi nen yksin allekirjoittamaan yhtiön puolesta kaikki edellä mainitut se kä kaik ki muut kyseisen järjestelyn yhteydessä yhtiön allekirjoitettaviksi tu le vat sopimukset ja muut asiakirjat ja täsmentämään niihin hankkeeseen osal lis tu vat kunnat ja tekemään muut täsmennyksen edellyttämät muutokset ja täy den nyk set, 3.13 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n tilinkäyttöoikeuksista päät tä minen, 3.14 Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n hallituksen puheenjohtajan nimeä mi nen Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n toimitusjohtajan / edustajan nimeä mi nen. 4. Kunta antaa pääomaltaan korkeintaan euron suuruisen ra joi tetun oma vel kai sen takauksen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n liitteessä 5 yk si löi dyl le lainalle ja takaa yhtiön mainittuun lainaan liittyvän ko ron vaihto so pi muk sen ja sen edellyttämän johdannaisyleissopimuksen oheisten takaus so pi mus ten (Liite 6) mukaisin ehdoin. Takauksilla katetaan pää omaltaan enintään euron määräinen kunnan rahoitusosuus yhtiön lainojen pää omis ta sekä kyseisten lainojen suojaamiseen tehdyt ko ron vaihto so pi muk set. Selvyyden vuoksi todettakoon, että takaukset kattavat pääoman li säk si myös korot, viivästyskorot ja muut täytäntöönpanokustannukset. Takauksen piirissä olevat lainat käytetään kokonaisuudessaan Kes ki-suomen Valokuituverkot Oy:n verk ko jen hankintaan sekä valokuituverkon raken ta mi seen. Takauksesta ei pe ri tä takausprovisiota. Takauksen vastavakuutena on oheisen panttaussopimuksen (Liite 9) mu kaisin ehdoin Keski-Suomen Va lo kui tu ver kot Oy:n antamaan kiin ni tys kel poiseen omaisuuteen eli myös va lo kui tu verk koon vahvistettu, liitteenä olevasta yri tys kiin ni tys re kis te ri ot tees ta (Liite 10) ilmenevä yrityskiinnitys, johon liitty vät panttivelkakirjat (6 kpl) ovat pääomamäärältään yhteensä euroa. Vastavakuuden hal lin noin ti sekä kuntien oikeus ja kes ki näi nen etusijajärjestys vakuuksista mah dol li ses ti saataviin suorituksiin näh den määritellään kuntien kesken ra hoi tus/ta kausosuuk si en suhteessa ohei sen vakuudenjakosopimuksen (Liite 11) mukaisin ehdoin.

14 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / Keski-Suomen Valokuituverkot Oy oikeutetaan ottamaan vastaan ja käyttä mään kunnan puolesta kunnalle myönnetty Laajakaistatukilain mukainen tu ki. 6. Kunnan ja Verkko-osuuskunta Kuuskaistan välisen al le kir joite tun operaattorisopimuksen (Liite 12) siirtäminen Keski-Suomen Va lo kuitu ver kot Oy:lle erillisen operaattorisopimukseen otettavan liitesopimuksen mu kai ses ti siten, että operaattorisopimukseen sisältyvä aikaisempi ta kauspää tös puretaan liitesopimuksen mukaisesti ja allekirjoituksin, kun lii ke toimin ta jär jes te ly pannaan täytäntöön. Edellä mainitun operaattorisopimusten mu kaan maksettavaksi erääntyneet kuntaosuudet maksetaan Keski-Suomen Val ko kui tu ver kot Oy:lle. 7. Todetaan, että liiketoimintakaupan kohteena oleva liiketoiminta ja siihen liit ty vät varat on tarkastettu ja tarkastuksesta on annettu oheinen raportti (Lii te 13). 8. Kunta edellyttää, että Keski-Suomen Verkkoholding Oy toimittaa kunnal le vuo sit tain raportin liiketoimintansa tilasta. II. hyväksyä ja allekirjoittaa kaikki muut yllä mainittuun järjestelyyn liit tyvät asia kir jat, ilmoitukset, hakemukset ja vastaanottokuittaukset (Esim. rekis te ri-il moi tuk set, panttausilmoitukset ja niiden hyväksynnät, tu ki pää töksen siir to asia kir jat, jne.) riippumatta siitä, ovatko ne nimenomaisesti mai nittu täs sä pöytäkirjassa, sekä tehdä kaikki muut yllä mainittujen asiakirjojen edel lyt tä mät toimenpiteet (esim. osakkeiden kauppahinnan maksu). Val tuutet tiin kunnanjohtaja tai hänen ollessaan estynyt kunnan hallintosäännön mu kai ses ti määräytyvä kunnanjohtajan sijainen, kukin yksin, al le kir joit tamaan kunnan puolesta kaikki edellä I kohdassa ja tässä II kohdassa mainitut asia kir jat sekä kaikki muut kyseisen järjestelyn yhteydessä kunnan al le kirjoi tet ta vik si tulevat sopimukset ja muut asiakirjat, täsmentämään so pi muksiin ja asiakirjoihin hankkeeseen osallistuvat kunnat ja tekemään niihin muut täsmennyksen edellyttämät muutokset ja täydennykset, sekä tekemään kaik ki muut yllä mainittujen asiakirjojen edellyttämät toimenpiteet. III. valtuuttaa kunnanjohtaja tai hänen ollessaan estynyt kunnan hal lin tosään nön mukaisesti määräytyvä kunnanjohtajan sijainen, kukin yksin, edusta maan kuntaa kohdan I.2 mukaisessa Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yh tiö ko kouk ses sa (Liite 2 ja valtuuttaa ja ohjeistaa kunnanjohtaja tai hänen si jai sen sa äänestämään yhtiökokouksessa kyseisessä kohdassa todetun mukais ten päätösten puolesta. IV. valtuuttaa kulloinkin virassa olevan kunnan kunnanjohtajan yksin tai hä nen ol les saan estynyt kunnan hallintosäännön mukaisesti määräytyvä kun nan joh ta jan sijainen, kukin yksin, edustamaan kuntaa Keski-Suomen Verk ko hol ding Oy:n yhtiökokouksessa, jossa päätetään uudelle, laa ja kais tahank kee seen liittyvälle kunnalle suunnatusta osakeannista, ja velvoittaa hä-

15 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 net äänestämään yhtiökokouksessa kyseisessä kohdassa todetun mukaisten pää tös esi tys ten puolesta. V. nimetä seuraavat henkilöt nimettäväksi Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi (jos ja kun kunnalle tu lee ko. hallituspaikka nimeäminen tapahtuu Keski-Suomen Va lo kui tu verkot Oy:n yhtiökokouksessa); varsinainen jäsen [ ] varajäsen [ ] Päätös: Petri Mäkelä esitti, ettei Toivakan kunta, isojen taloudellisten riskien sekä epä edul li sen toiminnallisen kokonaisuuden muodostumisen va lo kui tu hankkeen mukaan lähtevien kuntien osalta, osallistu hankkeeseen, vaan laa jakais ta toteutetaan myöhemmin selviävällä tavalla. Jouko Sundvall kannatti esitystä. Äänin JAA: 5 (Ainali, Hiekkanen, Keteli, Lamberg ja Ruokonen), EI: 2 (Mäkelä ja Sundvall) päätettiin pohjaesityksen mukaisesti. Irja Lambergin esityksestä valittiin Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n ja Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Kalle Larsson ja varajäseneksi Juha Juusela jos ja kun kunnalle tulee ko. hallituspaikka. Liitteet Liite 1 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakkeita koskeva kauppakirja Liite 2 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yhtiökokouspöytäkirja Liite 3 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n hallituksen kokouspöytäkirja Liite 4 Nostettavan lainan ehtoyhteenveto Liite 5 Lainan nostotaulukko Liite 6 Lainan takaisinmaksutaulukko Liite 7 Kuntarahoituksen tarjous Keski-Suomen Verkkoholding Oy:lle liitteineen Liite 8 Takaajalta edellytettävät tiedot kunnan määräysvallassa olevan yhtiön asiakkuuteen liittyen Liite 9 Luottoasiakirjat Liite 10 Johdannaisyleissopimus Liite 11 Lainan takaussitoumus Liite 12 Johdannaisyleissopimuksen takaussitoumus Liite 13 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n vastasitoumus kunnille Liite 14 Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n ja Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n välinen pääomalainasopimus Liite 15 Yrityskiinnityksen panttaussopimus Liite 16 Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n yrityskiinnitysrekisteriote Liite 17 Vakuudenjakosopimus Liite 18 Operaattorisopimus Liite 19 Tarkastusraportti

16 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 Kunnanhallitus Tiedoksi esitettävät asiat ja kirjelmät Kh 130 Valmistelija(t): palvelusihteeri Heli Manninen, puh Pöytäkirjat Sivistystoimenlautakunta Kirjelmät Kiinteistönluovutusilmoitukset etuosto-oikeus UPM-Kymmene Oyj luovuttaa Kosolansalo-nimisestä kiinteistöstä ( ) määräalan n m 2 Petri ja Minna Kalliolle. Seppo Porri luovuttaa Leinosranta-nimisen kiinteistön ( ) m 2 Martti Herman Pistolle. ei etuosto-oikeutta Jarmo ja Päivi Suuronen luovuttavat Kankaisten kylässä sijaitsevan Honkapirtti-nimisen kiinteistön ( ) 2,105 ha Matti Suuroselle. Jouko Ahonen ja Hellä Puikkonen luovuttavat Petäjä-nimisen kiinteistön ( ) 1785 m 2 Pertti Mäkelälle ja Emilia Lampi-Mäkelälle. Esko Salosen kuolinpesä luovuttaa Uus-Väinölä-nimisen kiinteistön ( ) 4025 m 2 Terttu ja Eino Julkuselle. Eeva Hirvijärvi ja Jussi Heikkilä luovuttavat Kankaisten kylässä sijaitsevasta Mummula-nimisestä kiinteistöstä ( ) kaksi määräalaa yhteispinta-alaltaan n. 3,2 ha Leevi ja Luukas Wuorenjuurelle. Matti Autio luovuttaa Lepola-nimisestä kiinteistöstä ( ) määräosan 1/15 Henri, Pauli ja Ilkka Autiolle. Ritva Autio luovuttaa Lepola-nimisestä kiinteistöstä ( ) määräosan 1/15 Henri, Pauli ja Ilkka Autiolle. Kokouskutsu Jyväskylän koulutuskuntayhtymän valtuusto Ehdotus: Päätös: Kunnanhallitus merkitsee saapuneet pöytäkirjat ja kirjelmät tiedokseen, eikä käytä etuosto-oikeuttaan. Hyväksyttiin.

17 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 Kunnanhallitus Muut asiat Kh 131 Ei muita asioita.

18 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 Muutoksenhakukiellot ja kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. ja valituskiellon perusteet. Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Toivakan kunnanhallitus Toivakantie 49, Toivakka Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös viranomainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Puhelin / vaihde Telekopio Sähköposti Kunnallisvalitus,, valitusaika 30 päivää Hallintovalitus,, valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista ja kestää 30 päivää.

19 Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 19 Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava päätös johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, että minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ) Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituksen voi toimittaa myös sähköisesti. Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä klo 16:15 mennessä, riippumatta siitä toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös, nimi, osoite ja postinumero: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Puhelin / vaihde Telekopio Sähköposti Oikeudenkäyntimaksu lukien oikeudenkäyntimaksu on 97.

Kh 129 Valmistelija(t): kunnanjohtaja Kalle Larsson, puh. 0400 695 679. 1. Taustaa ja asian valmistelu

Kh 129 Valmistelija(t): kunnanjohtaja Kalle Larsson, puh. 0400 695 679. 1. Taustaa ja asian valmistelu Kunnanhallitus 129 26.05.2014 Keski-Suomen valokuituhankkeen täytäntöönpano 15/00.04.01/2014 Kh 129 Valmistelija(t): kunnanjohtaja Kalle Larsson, puh. 0400 695 679 1. Taustaa ja asian valmistelu Toivakan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 11. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:10. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 11. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:10. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2015 1 / 11 Sivistystoimenlautakunta 22.09.2015 Aika 22.09.2015 klo 16:30-17:10 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 71

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Sivu 89 (102) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Sivu 89 (102) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Sivu 89 (102) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 22.5.2014 kello 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2012 1 / 9 Maaseutuelinkeinolautakunta 24.09.2012 Aika 24.09.2012 klo 18:10-19:25 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2017 1 / 12 Tarkastuslautakunta 24.05.2017 Aika 24.05.2017 klo 15:00-18:03 Paikka Toivakkatalo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 60

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 10 Sivistystoimenlautakunta 23.06.2015 Aika 23.06.2015 klo 16:30-16:45 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11 Tekninen lautakunta 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40 Paikka Toivakan kirjasto, kirjastosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 13. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:25. Toivakan koulukeskus.

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 13. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:25. Toivakan koulukeskus. Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2017 1 / 13 Sivistystoimenlautakunta 14.03.2017 Aika 14.03.2017 klo 16:30-17:25 Paikka Toivakan koulukeskus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 20 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA Kunnanhallituksen kokous maanantai 26.05.2014 alkaen klo 17.30

MULTIAN KUNTA Kunnanhallituksen kokous maanantai 26.05.2014 alkaen klo 17.30 MULTIAN KUNTA Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokous maanantai 26.05.2014 alkaen klo 17.30 ASIAT 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 125 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 126 Multian kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11 Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Sivistystoimenlautakunta 15.03.2016 Aika 15.03.2016 klo 17:30-18:45 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 14 Tarkastuslautakunta 08.09.2015 Aika 08.09.2015 klo 17:00-19:59 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 14. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:05. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 14. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:05. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2017 1 / 14 Sivistystoimenlautakunta 16.05.2017 Aika 16.05.2017 klo 16:30-17:05 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 41

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:04-18:07. Toivakkatalo, neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:04-18:07. Toivakkatalo, neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2017 1 / 11 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 15:04-18:07 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 1/2014 1 / 16. Sivistystoimenlautakunta 28.01.2014. Aika 28.01.2014 klo 18:30-19:50. Käsitellyt asiat

Toivakan kunta Pöytäkirja 1/2014 1 / 16. Sivistystoimenlautakunta 28.01.2014. Aika 28.01.2014 klo 18:30-19:50. Käsitellyt asiat Toivakan kunta Pöytäkirja 1/2014 1 / 16 Sivistystoimenlautakunta 28.01.2014 Aika 28.01.2014 klo 18:30-19:50 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-18:54. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-18:54. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika 21.04.2016 klo 16:38-18:54 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 23.04.2013 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo

Lisätiedot

Otsikko Sivu 171 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslistan hyväksyminen Pöytäkirjan tarkastustapa Teknisen johtajan valinta 7

Otsikko Sivu 171 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslistan hyväksyminen Pöytäkirjan tarkastustapa Teknisen johtajan valinta 7 Toivakan kunta Pöytäkirja 13/2016 1 / 10 Kunnanhallitus 29.08.2016 Aika 29.08.2016 klo 16:30-18:33 Paikka Toivakkatalo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 171 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 172 Esityslistan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 12. Sivistyslautakunta Aika klo 16:30-17:55. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 12. Sivistyslautakunta Aika klo 16:30-17:55. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2017 1 / 12 Sivistyslautakunta 07.11.2017 Aika 07.11.2017 klo 16:30-17:55 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 37 Esityslistan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kunnanhallitus Aika 21.05.2014 17:30-18:00 Paikka Kumpulan koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 82 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 29 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 30 Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen 5 31 Muut asiat 6

Otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 29 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 30 Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen 5 31 Muut asiat 6 Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2017 1 / 8 Keskusvaalilautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 16:00-16:20 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 03.06.2013 klo 13:00-15:00 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo 13:00-15:00

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Otsikko Sivu 37 Henkilöstöjohtajan kuuleminen Sidonnaisuusilmoitukset 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Otsikko Sivu 37 Henkilöstöjohtajan kuuleminen Sidonnaisuusilmoitukset 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 18.09.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Henkilöstöjohtajan kuuleminen 3 38 Sidonnaisuusilmoitukset 4 39 Tarkastuslautakunnan koulutus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 9. Keskusvaalilautakunta Aika klo 09:00-11:20. Toivakkatalo, neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 9. Keskusvaalilautakunta Aika klo 09:00-11:20. Toivakkatalo, neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2017 1 / 9 Keskusvaalilautakunta 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-11:20 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 26 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 27 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 28 Sivistystoimenlautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös ja

Otsikko Sivu 26 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 27 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 28 Sivistystoimenlautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös ja Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2015 1 / 13 Sivistystoimenlautakunta 24.03.2015 Aika 24.03.2015 klo 16:30-18:15 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 27

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 58 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 59 Aluehallintoviraston selvitys- ja selityspyyntö

Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 58 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 59 Aluehallintoviraston selvitys- ja selityspyyntö Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 12 Perusturvalautakunta 03.11.2015 Aika 03.11.2015 klo 16:30-18:58 Paikka Sosiaalitoimisto, Palosentie 1 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 11/ / 10. Kunnanhallitus Aika klo 16:30-18:32. Paikka Toivakkatalo, Iltaruskontie 2

Toivakan kunta Pöytäkirja 11/ / 10. Kunnanhallitus Aika klo 16:30-18:32. Paikka Toivakkatalo, Iltaruskontie 2 Toivakan kunta Pöytäkirja 11/2016 1 / 10 Kunnanhallitus 15.08.2016 Aika 15.08.2016 klo 16:30-18:32 Paikka Toivakkatalo, Iltaruskontie 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 153 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Liitteet 1 kunnanvaltuuston aikaisemmat käsittelyt/salmelan Maja 2 Osakassopimus /Salmelan maja 3 kvalt

Liitteet 1 kunnanvaltuuston aikaisemmat käsittelyt/salmelan Maja 2 Osakassopimus /Salmelan maja 3 kvalt Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (5) 123 Kiinteistö Oy Salmelan maja / osakassopimuksen muuttaminen KNGDno-2015-32 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (5) 122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus KNGDno-2015-32 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot