Wilo-CC-System FIN. Asennus- ja käyttöohjeet (PDF-03/2006) Wilo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Wilo-CC-System FIN. Asennus- ja käyttöohjeet. 2 063 144 (PDF-03/2006) Wilo"

Transkriptio

1 Wilo-CC-System FIN Asennus- ja käyttöohjeet (PDF-03/2006) Wilo

2 Fig. 1.1: Fig. 1.2:

3 Fig. 2: Fig. 3: Fig. 4:

4 Asennus- 1 Yleistä ja käyttöohjeet Vain ammattitaitoiset henkilöt saavat asentaa laitteen tai käyttää sitä! 1.1 Tätä asiakirjaa koskevaa Tämä on tuotteen huolto- ja käyttöohje (asennus- ja käyttöohje). Säilytä se aina valmiina lähellä tuotetta. Tätä käyttöohjetta on noudatettava, jotta laitetta käytetään määräysten mukaisesti ja oikein. Tämä huolto- ja käyttöohje (asennus- ja käyttöohje) vastaa tuotteen rakennetta ja sen kehitystasoon perustuvia turvateknisiä normeja ohjeen mennessä painoon. 2 Suojaohjeet Nämä ohjeet sisältävät turvallisuusnäkökohtiin liittyviä perussääntöjä, joita tulee tiukasti noudattaa sekä asennuksen että käytön yhteydessä. Tästä syystä sekä asentajien että käyttäjien tulee ehdottomasti lukea nämä ohjeet ennen asennusta ja käyttöönottoa. Tämän pääotsikon alla olevien turvallisuusviitteiden ohella on syytä kiinnittää huomiota myös jäljempänä tulevien otsikoiden yhteydessä erityisesti mainittuihin ja merkittyihin turvallisuusviitteisiin. 2.1 Tämän ohjekirjan turvallisuusmerkintöihin liittyvät symbolit Näissä käyttöohjeissa mainitut varotoimenpiteet, joiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja, on merkitty seuraavalla symbolilla: HUOM! Sähköenergiasta aiheutuvista vaaroista varoittavat varotoimenpiteet on merkitty seuraavalla symbolilla: Seuraavaa symbolia käytetään osoittamaan, että asianmukaisten suojaohjeiden laiminlyönti saattaa vahingoittaa pumppua/koneistoa ja sen toimintoja: 2.3 Suojaohjeiden laiminlyönnistä aiheutuvat vaarat Suojaohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa vahinkoa henkilöille ja pumpulle tai järjestelmälle. Suojaohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa mitätöidä mahdolliset takuu- tai korvausvaateet. Tarkemmin eriteltynä laiminlyönti voi aiheuttaa esim. seuraavia vaaratilanteita: Tärkeiden pumppu- tai koneistotoimintojen pettäminen Mekaanisista tai sähköön liittyvistä syistä aiheutuvat loukkaantumiset. 2.4 Käyttäjän turvallisuusviitteet Onnettomuuksien välttämistä koskevia paikallisia sääntöjä tulee noudattaa. Sähköenergiasta aiheutuvat vaarat tulee sulkea pois (paikallisia ja yleisiä sääntöjä noudattaen). VDE-määräyksiä sekä paikallisen sähköyhtiön sääntöjä on noudatettava. 2.5 Tarkastuksia ja asennusta koskevat turvallisuusviitteet Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että kaikki tarkastus- ja asennustyö suoritetaan ainoastaan valtuutettujen ja pätevien työntekijöiden toimesta ja vasta sen jälkeen kun he ovat huolellisesti perehtyneet näihin ohjeisiin. Työtä tulee periaatteessa suorittaa ainoastaan pumpun/koneiston ollessa sammutettuna ja täysin lepotilassa. 2.6 Mielivaltaiset muutokset ja varaosien hankinta Mitkään muutokset pumppuun/koneistoon eivät ole sallittuja ilman valmistajien lupaa. Alkuperäiset varaosat takaavat turvallisuuden ja luotettavuuden. Valtuuttamattomien varaosien käyttö saattaa mitätöidä mahdolliset välillisistä vahingoista aiheutuvat korvausvaatimukset. 2.7 Ei-sallitut käyttöolosuhteet Koneiston käyttöturvallisuus taataan vain, jos sitä käytetään ehdottomasti tämän ohjekirjan kappaletta 4 noudattaen. Katalogi/tietolomakkeella määriteltyjä rajoja ei saa ylittää missään olosuhteissa. 3 Kuljetus ja väliaikainen säilytys 2.2 Myynnin edellytykset Laitetta saavat käyttää ainoastaan henkilöt, joilla on siihen tarvittava pätevyys. HUOM! Ohjauskeskus on suojattava kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Sitä ei saa altistaa alueen - 10 C C rajojen ulkopuolella oleville lämpötiloille. Asennus- ja käyttöohjeet Wilo-CC-System 3

5 4 Käyttötarkoitus CC-ohjauskeskus on tarkoitettu paineennostamoiden automaattiseen, vaivattomaan säätöön (yksi- tai monipumppujen). Käyttöalueita ovat kerrostalot, hotellit, sairaalat, hallinto- ja teollisuusrakennukset. Signaaligeneraattorilla pumput toimivat äänettömästi ja energiaa säästävästi. Pumppujen tehoa sopeutetaan jatkuvasti muuttuviin lämmityksen ja veden jakelun tarpeisiin. 5 Tuotetiedot 5.1 Tyyppitiedot esim.: CC 4 x 3,0 FC CC Comfort-ohjain 4 x Pumppujen lukumäärä 1-6 3,0 Moottorin enimmäisteho P 2 [kw] FC Taajuusmuuttajalla (Frequency Converter) 5.2 Tekniset tiedot Verkkojännite [V]: 3~400 V, 50/60 Hz Nimellisvirta I [A]: katso tyyppikilpeä Kotelointiluokka: IP 54 Ympäristön maksimilämpötila: 40 C Verkkosuojastus: kytkentäkaavion mukaisesti 6 Kuvaus tuotteesta ja lisävarusteista 6.1 Säätöjärjestelmän kuvaus Toimintakuvaus Muistiohjelmaohjauksella (SPS) ohjattava Comfort-säätöjärjestelmä on tarkoitettu enintään 6 yksittäispumpun käsittävien paineenkorotusasemien ohjaukseen ja säätöön. Järjestelmän painetta säädetään signaaligeneraattoreilla kuormituksen mukaisesti. Säädin vaikuttaa yhteen taajuusmuuttajaan, joka puolestaan vaikuttaa pumpun kierroslukuun. Kierrosluvun myötä muuttuu pumpun teho ja sen myötä paineenkorotusaseman tehonanto. Vain peruskuormituspumppu on kierroslukusäätöinen. Huippukuormituspumput eivät käynnisty ja sammu automaattisesti kulloisen kuormituksen mukaisesti, jolloin peruskuormituspumppu suorittaa hienosäädön asetettuun tavoitearvoon. Säätöjärjestelmät on suunniteltu erilaisiksi riippuen pumppujen lukumäärästä ja säätövaatimuksista Säätölaitteen rakenne Säätölaitteen rakenne on riippuvainen siihen liitettävien pumppujen tehosta (suorastartti: kuva 1.1 tai tähtikolmiostartti: kuva 1.2). Siihen kuuluvat seuraavat pääkomponentit: Pääkatkaisija: Ohjauskeskuksen käynnistys ja sammutus (kuva 1) Kosketusnäyttö: Käyttötietojen ja toimintatilan näyttö (lisätietoa kohta valikot) muuttuvalla taustavalon värillä. Valikon vaihtoehtojen valinta ja parametrien syöttö näytön kosketusherkän pinnan kautta. (kuva 2). Ohjelmoitavissa oleva muistiohjelmaohjaus Moduuliksi koottu muistiohjelmaohjaus verkkolaitteella. Laitteen kulloinen kokoonpano on järjestelmästä (ks. alla) riippuvainen (kuva 3) Komponentit (katso kuva 2) Nro Taajuusmuuttajalla Ilman taajuusmuuttajaa 1-3 pumppua 4-5 pumppua 6 pumppua 1-6 pumppua Keskusyksikkö (CPU) ➀ Analoginen moduuli 2E/1A ➁ Digitaalinen moduuli 4E/4A ➂ Digitaalinen moduuli 8E/8A ➂ COM-liitäntä ➃ - Verkkolaite 24V ➄ Taajuusmuuttaja: Taajuusmuuttaja säätää peruskuormituspumpun kuormituksesta riippuvaista kierroslukua - kuuluu vain COR-laitteisiin (kuva 4) Moottorisuodatin: Suodatin sinimuotoisen moottorijännitteen takaamiseksi ja jännitehuippujen tukahduttamiseksi - kuuluu vain COR-laitteisiin (kuva 5) Käyttömoottorien ja taajuusmuuttajan suojastus: Pumppumoottorien ja taajuusmuuttajan suojastus. Laitteissa, joihin kuuluu P 2 4,0 kw: moottorikontaktorin kytkin. (kuva 6) Kontaktorit/kontaktoriyhdistelmät: Kontaktorit pumppujen käynnistämiseen. Laitteissa P2 5,5 kw on lisäksi lämpörele ylivirtasuojausta varten (Säätöarvo: 0,58 * I N ) ja aikarele tähtikolmio-vaihtokytkentää varten (kuva 7) 4 Wilo AG 03/2006

6 Käsi-0-automaattikytkin: Kytkin, jolla valitaan pumpun käyttötapa käsikäyttö (hätä- ja/tai testauskäytössä verkkokäyttöinen; moottorikontaktori käytössä), 0 (pumppu on käynnistetty sitä ei voi käynnistää muistiohjelmaohjauksen kautta) ja Auto (pumppu aktivoidaan automaattikäytössä muistiohjelmaohjauksen kautta) (kuva. 8) Laitteiston käyttötavat Ohjauskeskusten normaalikäyttö taajuusmuuttajalla (ks. kuva 3) Sähköinen signaaligeneraattori (mittausalueen säätäminen valikon kautta) välittää säätösuureen tavoitearvon skaalan 4-20 ma välisenä sähkösignaalina. Näin säätölaite pitää järjestelmän paineen vakiona vertailemalla tavoite- ja tosiarvoa toisiinsa (lisätietoaa perustavoitearvon säätämisestä on ➄ valikossa ). Ellei ole "Extern- Aus -ilmoitusta tai mitään hälytystä, käynnistyy kierrosluvultaan säädetty peruskuormituspumppu kuormituksen mukaan. Ellei kyseinen pumppu tyydytä vaadittua tehon tarvetta, järjestelmä käynnistää yhden huippukuormituspumpun. Jos tarve kasvaa, niin se käynnistää useampia huippukuormituspumppuja. Huippukuormituspumput käyvät vakiokierrosnopeudella, mutta peruskuormituspumpun kierrosluku säädetään kulloisenkin tavoitearvon mukaan ➆. Mikäli tarve laskee niin, että säätävä pumppu työskentelee sen tehoalueen alarajan alla eikä tarveen kattamiseksi tarvita enää huippukuormituspumppua, käynnistyy peruskuormituspumppu hetkelliseksi ylempään kuormitukseen ja huippukuormituspumppu sammuu. Peruskuormituspumppu sammuu itsestään nolla-arvokatkaisun kautta. Jos paine laskee alle tavoitearvon, laitteisto käynnistyy uudelleen. Huippukuormituspumpun käynnistämisen ja sammuttamisen tarpeelliset parametriarvot (kytkentätaso ➇/➈; viiveajat) ovat valikossa Jotta vältetään painehuiput käynnistymisen yhteydessä ja paineen katkeaminen laitteen sammuttamisen yhteydessä, voi peruskuormituspumpun kierrosluku laskea tai nousta näiden toimintavaiheiden aikana. Tämän "painehuippusuodattimen" kyseisiä taajuusasetuksia voi säätää valikossa sivu 2. Ohjauskeskuksen normaalikäyttö taajuusmuuttajalla (ks. kuva 4) Myös ohjauskeskuksissa (verkkokäyttö) ilman taajuusmuuttajaa tai viallisen taajuusmuuttajan avulla säätösuure muodostetaan tavoite- ja tosiarvon vertailun avulla. Koska ei kuitenkaan ole mahdollisuutta peruskuormituspumpun kuormituksen mukaiseen kierrosluvun sopeuttamiseen, toimii järjestelmä kaksiasentosäätimenä kohtien ➃ ja ➄ / ➅ välillä. Huippukuormituspumpun käynnistyminen ja sammuminen tapahtuu yllä mainitulla tavalla. Peruskuormituspumpun sammuttamiseksi voidaan valikossa asentaa erillinen ➅ kytkentäkynnys. Sammuminen nolla-arvon seurauksena Yksittäispumppukäytössä minimaalisella taajuudella suoritetaan tavoitearvon vähäisen nousun takia joka 60. sekunti nolla-arvotesti. Ellei paine laske uudelleen korkeamman tavoitearvon palautuksen jälkeen, ollaan tuolloin nolla-arvossa ja peruskuormituspumppu sammuu, kun säädetty viiveaika (valikko ) on kulunut. Käytössä ilman taajuusmuuttajaa peruskuormituspumppu sammuu saavutettuaan 2. katkaisutason (katso yllä) viiveajan kuluttua. Jos peruskuormituspumpun paine laskee käynnistymistason alapuolelle, käynnistyy pumppu uudelleen. Pumpunvaihto Kaikkien pumppujen mahdollisimman tasaisen kuormittamisen saavuttamiseksi ja pumppujen käyntiaikojen tasauttamiseksi käytetään erilaisia pumpunvaihtomekanismeja. Nämä asetukset ovat valikossa Jos pumpunvaihto valitaan käyttötuntien perusteella, järjestelmä määrittää käyttötuntimittarin ja pumppudiagnoosin avulla (hälytykset, aktivointi) peruskuormituspumpun (käyntiajan optimointi). Vaihtomekanismia varten säädettävä aika ilmaisee käyntiajan eron sallitun enimmäismäärän. Syklinen pumpunvaihto johtaa säädetyn ajan kulumisen jälkeen peruskuormituspumpun vaihtoon. Käyttötunteja ei tuolloin huomioida. Jos vaihtomekanismiksi valitaan impulssi, peruskuormituspumppu vaihdetaan jokaisen vaatimuksen yhteydessä. Myöskään silloin ei huomioida käyttötunteja. Pumpun voi määrittää pysyvästi peruskuormituspumpuksi kohdan pumpun esivalinta kautta. Huippukuormituspumput vaihdetaan käyntiajan mukaan optimoidusti riippumatta peruskuormituspumpun vaihtomekanismista. Se tarkoittaa, että pumppuvaatimuksissa käynnistyy aina ensimmäiseksi ja sammuu viimeisenä laskeneen poiston yhteydessä se pumppu, jonka käyntiaika on vähäisin. Asennus- ja käyttöohjeet Wilo-CC-System 5

7 Varapumppu Pumpun voi määrittää varapumpuksi valikossa Tämän käyttötavan aktivointi johtaa siihen, ettei pumppu ohjaudu tavallisen käytön aikana. Se käynnistyy vasta sitten, kun jokin pumppu sammuu vian vuoksi. Varapumppu on kuitenkin seisontavalvonnan alainen ja se otetaan mukaan testausajoon. Käyntiajan optimointi varmistaa, että jokainen pumppu siirtyy joskus varapumpuksi. Pumppujen testausajo Pidempien seisokkiaikojen välttämiseksi suositellaan pumppujen syklistä testausajoa. Valikosta voidaan määrittää 2 testausajon välinen aika ja testausajon kesto. Yksi testausajo voidaan suorittaa vain laitteiston ollessa pysähdyksissä (sammumisen jälkeen nolla-arvotilassa) Vaihtoautomatiikka monipumppupumppaamossa *Laitteistot taajuusmuuttajalla: Kun peruskuormituspumppuun tulee vika, se sammuu ja yksi huippukuormituspumpuista kytkeytyy taajuusmuuttajaan. Jos taajuusmuuttajaan tulee vika, laitteisto kytkeytyy käyttötapaan automaattinen ilman taajuusmuuttajaa asiaankuuluvalla säätömuodolla. Pumppaamot ilman taajuusmuuttajaa: Jos peruskuormituspumppuun tulee vika, se sammuu ja yksi huippukuormituspumpuista siirtyy ohjausteknisesti peruskuormituspumpuksi. Huippukuormituspumpun vika johtaa aina sen sammumiseen ja toisen huippukuormituspumpun käynnistymiseen (mahdollisesti myös varapumpun). Vedenpuute Säätöjärjestelmä saa esipaineen valvojan, esisäiliön uimurikytkimen tai tasoreleen havaitseman vedenpuuteilmoituksen avautuvan kontaktin kautta. Pumput sammuvat valikossa lukevan säädettävän viiveajan kuluttua. Jos ilmoitus keskeytyy viiveajan aikana, pumppujärjestelmä ei sammu. Laitteisto käynnistyy itsestään uudelleen vedenpuutteesta johtuvan sammumisen jälkeen, sitten kun ilmoitusta ei enää vastaanoteta. Maksimi- ja minimipaineen valvonta Raja-arvot laitteiston varmaa toimintaa varten voidaan säätää valikosta Maksimipaineen ylitys johtaa välittömästi kaikkien pumppujen sammumiseen. Paineen laskeuduttua käynnistymistasolle toiminta palautuu normaalitilaan. Jos 24 tunnin kuluessa tapahtuu 3 sammuminen liikapaineen takia, ryhmähälytys aktivoituu. Minimipaineen alitus johtaa välittömästi yhteiskäyttöilmoituksen aktivoitumiseen. Pumput eivät sammu. Maksimi- ja minimipaineen valvomiseksi voidaan yllä mainitussa valikossa syöttää hystereesi paineen arvoa ja aikaväliä varten, kunnes virheiden käsittely käynnistetään. Tällä tavoin on mm. mahdollista häivyttää lyhytaikaisia paineen huippuja tai katkoksia. Ulkoinen sammutus (Extern Aus) Avautuvan kontaktin kautta on mahdollista deaktivoida säätölaite ulkoisesti. Tällä toiminnolla on etusija, ja kaikki pumput sammuvat. Pumppujen testausajo pysyy aktiivisena. Toiminta anturivian aikana Anturivian tapahtuessa (esim. johtimen katkos) voidaan kytkinlaitteen käyttäytyminen määrittää valikossa Järjestelmä joko sammuu, käyttää kaikkia pumppuja maksimikierrosnopeudella tai ajaa yhden pumpun yhteen valikossa säädettävään kierroslukuun. Varakäyttö Siinä tapauksessa, että säätölaite vioittuu, on olemassa mahdollisuus ottaa pumput yksittäin käyttöön verkosta käsi-0-auto -kytkimen (kuva 1.1/ 1.2; kohta 8) kautta. Tällä toiminnolla on etusija ennen pumppujen automaattista käynnistystä Moottorikontaktori Ylikuumenemissuoja Käämityssuojakontaktilla varustetut moottorit (WSK) ilmoittavat ohjauslaitteelle käämien ylilämpötilasta yhden bimetallikontaktin avautuman kautta. Käämityssuojakontaktiliitäntä tehdään kytkentäkaavion mukaan. Viat moottoreissa, joissa on lämpöherkkä vastus (PTC) ylikuumenemista vastaan, voidaan käsitellä ylimääräisen analysointireleen avulla. Ylivirtasuoja Ohjauskeskusten moottorit arvoon 4,0 kw asti ko. arvo mukaanlukien suojataan moottorikontaktorin kytkimen kautta lämpölaukaisimella ja sähkömagneettisella laukaisimella. Laukaisuvirta on säädettävä suoraan. Ohjauskeskusten moottorit alkaen 5,5 kw suojataan termisen ylikuormitusreleen avulla. Ne asennetaan suoraan moottorikontaktoreihin. Laukaisuvirta on säädettävä ja sen arvo on käytettäessä pumppujen Y- -käynnistystä 0,58 * I nimellinen. Kaikki moottoreiden suojauslaitteet suojaavat käynnissä olevaa moottoria, kun sitä käytetään taajuusmuuttajan avulla tai kun se on verkkokäytössä. Ohjauskeskukseen kerääntyneet pumppuhälytykset johtavat kyseisen pumpun käynnistymiseen ja ryhmähälytyksen aktivointiin. Hälytys on kuitattava hälytyksen aiheuttajan poistamisen jälkeen. Moottorikontaktori on aktiivinen myös varakäytössä ja virheen aiheuttanut pumppu sammuu. 6 Wilo AG 03/2006

8 6.2 Ohjauskeskuksen toiminta Toiminnot Pääkatkaisija päällä/pois Kosketusnäyttö (grafiikkakelpoinen, 128 x 64 pikseliä) näyttää pumppujen, säätimen ja taajuusmuuttajan toimintatilan. Lisäksi kaikkia laitteiston parametrejä voi säätää näytön kautta. Taustavalo vaihtuu käyttötilan mukaan: VIHREÄ laitteisto on kunnossa; PUNAINEN hälytys; ORANSSI vika on yhä olemassa, vaikka se on jo kuitattu. Toiminnot tulevat kosketusnäytölle kontekstin mukaan ja ne voidaan valita suoraan. Ilmitekstinäyttöjen lisäksi käyttöön tulevat graafiset merkit: Symboli Toiminto/käyttötarkoitus Edelliselle sivulle siirtyminen Edelliselle sivulle siirtyminen Sivulta poistuminen (Escape) paluu on kontekstista riippuvainen Päävalikon näyttö Sisäänkirjautumis- / uloskirjautumisikkunan näyttö Sisäänkirjautuminen Uloskirjautuminen Pumppu on sammutettu Pumppu on kytketty verkkoon Pumppu on valittu käyttöön taajuusmuuttajan avulla, mutta se on sammutettuna Pumppu on kytketty taajuusmuuttajaan Laitteisto on sammutettu toiminnosta ulkoinen sammutus (Extern Aus) Asennus- ja käyttöohjeet Wilo-CC-System 7

9 6.2.2 Valikon rakenne Säätöjärjestelmän valikon rakenne on seuraavanlainen: Päänäyttö 0 (pumpun tila, tosiarvo säätösuure) Pumppu (käyttötapa, käyttötiedot, info) Kaavio 2 (tosiarvo säätösuure, taajuusmuuntajan taajuus) Päävalikko 3 (sisään- ja uloskirjautuminen, hälytykset, parametriasetukset, salasanan jako, laitteistotiedot) Pumpun käyttötapa 1.1 (käsi, 0 eli pois käytöstä, auto) Pumpun käyttötiedot 1.2 (käyttötunnit päivässä/yhteensä, toimintajaksot) Tiedot pumpusta 1.3 (tyyppi, akseliteho, nimellisvirta) Laukaisinasetus 2.1 (Näytteenottotiheys / s kaaviota varten) Simulointi 2.2 (tosiarvojen esivalinta käyttööottoa/testausta varten) Sisäänkirjautuminen/uloskirjautuminen 3.1 Hälytykset 3.2 (ajankohtaiset ilmoitukset, listat, tekstiviestiasetukset) Hälytyslista Tekstiviestiasetukset (4 sivua: tekstiviesti-ilmoitin, prioriteetit, aseman nimi, puhelinnumerot) Parametrien asetusvalikot 3.3 (3 sivua) Laitteiston käyttötapa (automatiikka taajuusmuuttajan avulla tai ilman, käyttömoottori päällä/pois käytöstä) Käyttöparametrit tavoitearvo tavoitearvo Raja-arvot Anturi Säädinparametrit Peruskuormituspumppu (2 sivua: Kytkentätason/ -ajan syöttö) Huippukuormituspumppu (2 sivua: Kytkentätason/ -ajan syöttö) PID-säädin (asetus kp, Ti, Td; Auto-PID) Pumppuparametri Pumppujen lukumäärä (lukumäärä; varapumpuilla tai ilman) Pumpunvaihto (vaihtotila, ajat) Pumpun testausajo (ajat, testi) Taajuusmuuttajaparametrit (2 sivua: tyyppi, taajuusalueet, ajoluiskat) Taajuusmuuttajan tila (2 sivua: tilailmoitukset) Kellonaika (päivämäärän ja kellonajan asetus) Näytön asetukset (näytön äänimerkki päällä/pois käytöstä hälytysten ilmetessä) Varmistuskopiointi/palautus (parametrijoukkojen tallennus/ muistin virkistys) Kontrasti (näytön kontrastin asetus) Kieli (näytön kielen asetus) Tekstiviestiasetukset (4 sivua: tekstiviesti-ilmoitin, prioriteetit, aseman nimi, puhelinnumerot) Salasana 3.4 Salasanan 1. käyttäjä (salasanan 1. käyttäjän vaihtaminen) Salasanan 2. käyttäjä (salasanan 2. käyttäjän vaihtaminen) Tietoa ohjauskeskuksesta 3.5 (laitteistotyyppi ja -tiedot, sisäänkirjautuminen/uloskirjautuminen) Ohjauskeskuksen tiedot (2 sivua: laitteistonumero, valmistusvuosi, kytkentäkaavionumero, ohjelmaversiot) Sisäänkirjautuminen/uloskirjautuminen Taulukossa 2 ovat kuvaukset valikon yksittäisistä kohdista. 8 Wilo AG 03/2006

10 Ohjauskeskuksen toiminta ja parametrien asetus on suojattu kolmivaiheisella turvajärjestelmällä. Halutulle käyttäjätasolle päästään syöttämällä oikea salasana (valikko 3.1 tai 3.5.2) (Näyttö indikaattorien kautta tasokuvausten ohella). Käyttäjä siirtyy järjestelmään painamalla sisäänkirjautumispainiketta. Käyttäjä1: Tällä tasolla (yleensä: paikallinen käyttäjä (esim. talonmies) lähes kaikkien valikon kohtien näyttö on mahdollista. Parametrien syöttöä on rajoitettu. Salasana (4 merkkiä; numeerinen) tälle käyttäjätasolle voidaan vaihtaa valikossa (tehdasasetus: 1111). Käyttäjä1: Tällä tasolla (yleensä: käyttäjä) on simulointitilaa lukuunottamatta kaikki valikon kohdat sallittuja. Parametrien syöttö on lähes rajoittamatonta. Salasana (4 merkkiä; numeerinen) tälle käyttäjätasolle voidaan vaihtaa valikossa (tehdasasetus: 2222). Käyttäjätaso huolto pidätetään WILOasiakaspalvelun oikeutena. 6.3 Toimituksen sisältö Ohjauskeskus WILO CC Kytkentäkaavio Huolto- ja käyttöohje 6.4 Lisätarvikkeet/-varusteet CC-järjestelmää voidaan täydentää seuraavilla lisävarusteilla.ne on tilattava erikseen. Lisäosat Puskuroitu verkkolaite PTC-analysointirele Tavoitearvon kaukoasetus tai säädinkäyttö Yksittäiskäyttöilmoitus tai -hälytys Vedenpuuteilmoitus Tavoitearvon vaihtaminen Väylän kiinnitys Yhteys Kuvaus Muistiohjelmanohjauksen jännite pysyy yllä verkkojännitteen katkeamisesta huolimatta PTC-vastuksen sisältämien pumppujen ylilämpötilan valvonta Tavoitearvon voi muuttaa ulkoisen analogisignaalin kautta tai ohjauskeskus toimii säädinkäytössä ulkoisen analogisignaalin kautta Pumpun tilan ilmoittavat kuormituksettomat kontaktit Kuivakäynnistä ilmoittavat kuormituksettomat kontaktit Vaihto tavoitearvon 1 ja 2 välillä ulkoisen signaalin kautta Moduuli eri väyläjärjestelmien kiinnitykseen (esim. CAN, Profibus, Modbus RTU, Ethernet, LON) Moduuli etädiagnoosia/-huoltoa varten (analoginen modeemi, ISDNliittymä, GSM-modeemi, WWWpalvelin) 7 Sijoittaminen/asennus 7.1 Asennus Seinäasennus: Paineenkorotusasemissa seinään asennettavat ohjauskeskukset on asennettu kompaktiin asemaan. Kun seinälaite halutaan kiinnittää erilleen kompaktista asemasta, kiinnitetään se 4 ruuvilla 8 mm. Seisova laite, SG: Seisova laite asennetaan vapaaasentoisesti tasaiselle pinnalle.mallissa on 100 mm korkuinen asennusjalusta kaapelin sisäänvientiä varten. Muita jalustoja voidaan tilata erikseen. 7.2 Sähköliitäntä Sähköliitännän saa suorittaa vain paikallisen sähköyhtiön hyväksymä sähköasentaja paikallisten sähkömääräysten mukaisesti (Esim. VDEmääräykset). HUOM! HUOM! Verkkoliitäntä: Kokonaislaitteiston huolto- ja käyttöohjeen ohjeita on noudatettava. Pumpun verkkoliitännät: On noudatettava pumppujen huolto- ja käyttöohjetta (asennus- ja käyttöohjetta)! Pumput on liitettävä kiinnitysrimaan kytkentäkaavion mukaisesti, PE on liitettävä maadoituskiskoon. On käytettävä suojattua moottorikaapelia. Paineanturi: Paineanturi on liitettävä huolto- ja käyttöohjeen (asennus- ja käyttöohjeen) ja kytkentäkaavion mukaisesti liitäntänapoihin. On käytettävä suojattua kaapelia. Sen suoja on asetettava yksipuolisesti vaihdelaatikkoon. Liitäntänapoihin ei saa johtaa vierasta jännitettä! Ulkoinen käynnistys ja sammutus: Liitäntänapojen kautta voidaan tehdä kytkentäkaavion mukaisesti käynnistyksen ja sammutuksen kaukokytkentä jännitteettömän kontaktin (avauskosketin) avulla sen jälkeen, kun siltaus on poistettu (esiasennus tehtaalla). Ulkoinen käynnistys ja sammutus: Kontakti on kiinni Automaattikäyttö PÄÄLLÄ Kontakti auki Automaattikäyttö pois käytöstä, näytön symbolin ilmoitus Kontaktin kuormitus: 24 V DC / 10 ma HUOM! Liitäntänapoihin ei saa johtaa vierasta jännitettä! Asennus- ja käyttöohjeet Wilo-CC-System 9

11 Vedenpuutesuoja: Vedenpuutteen suojatoiminto voidaan liittää jännitteettömän kontaktin (avauskosketin) avulla liitäntänapojen kautta kytkentäkaavion mukaisesti sen jälkeen, kun siltaus on poistettu (esiasennus tehtaalla). Vedenpuutesuoja: Kontakti on kiinni Kontakti auki Kontaktin kuormitus: HUOM! Ei vedenpuutetta Vedenpuute 24 V DC / 10 ma Liitäntänapoihin ei saa johtaa vierasta jännitettä! Ryhmäkäyttöilmoitukset ja/tai ryhmähälytykset SBM/ SSM: Liitäntänapojen kautta kytkentäkaavion mukaisesti on käytettävissä kuormituksettomia kontakteja (vaihtokoskettimia) ulkoisia ilmoituksia varten. Kuormituksettomat kontaktit, joiden maksimikuormitus 250 V ~ / 2 A Valinnaiset pumpun yksittäiskäyttöilmoitukset, yksittäishälytykset ja vedenpuuteilmoitukset Liitäntänapojen kautta kytkentäkaavion mukaisesti on käytettävissä kuormituksettomia kontakteja (vaihtokoskettimia) yksittäiskäyttö-, yksittäishälytys- ja vedenpuuteilmoituksia varten. Kuormituksettomat kontaktit, joiden maksimikuormitus 250 V ~ / 2 A Todellisen paineen näyttö: Liitäntänapojen kautta kytkentäkaavion mukaisesti on käytettävissä 0-10 V signaali senhetkisen todellisen paineen ulkoista mittaus- tai näyttömahdollisuutta varten. Tuolloin vastaavat 0-10 V paineanturisignaalia 0..., joka on paineanturin päätearvo esim. Anturi Näytön painealue Jännite/paine 16 bar 0-16 bar 1 V = 1,6 bar HUOM! Liitäntänapoihin ei saa johtaa vierasta jännitettä! Todellisen jännitteen näyttö: Taajuusmuuttajan sisältämissä ohjauskeskuksissa on vastaavien liitäntänapojen kautta kytkentäkaavion mukaisesti käytettävissä 0-10 V signaali sen hetkisen todellisen paineen ulkoista mittaus- tai näyttömahdollisuutta varten. Tuolloin 0-10 V vastaa taajuusaluetta 0-50 Hz. 8 Käyttöönotto Suositellaan, että WILO-asiakaspalvelu suorittaa laitteiston käyttöönoton. Ennen ensimmäistä käynnistystä on tarkastettava, että johdotus ja varsinkin maadoitus on suoritettu oikein. Käyttöönoton yksittäistoimenpiteissä on noudatettava kokonaislaitteiston huolto- ja käyttöohjetta (asennus- ja käyttöohjetta) (DEA). HUOM! Kaikkia liitäntänapoja on kiristettävä ennen käyttöönottoa! 8.1 Tehtaan asetus Säätöjärjestelmä on esisäädetty tehtaalla. Tehtaan asetukset voidaan palauttaa WILO-huollon toimesta. 8.2 Moottorin pyörimissuunnan tarkistus Käynnistä jokainen pumppu hetkeksi käyttötavassa»käsikäyttö«(valikko 1.1) tarkistaaksesi, onko pumpun pyörimissuunta verkkokäytössä pumppukotelossa olevan nuolen mukainen. Vesivoideltujen pumppujen kohdalla liitäntäkotelossa oleva LED-ohjausmerkkivalo osoittaa, onko pyörimissuunta oikea vai väärä (lisätietoa pumpun huolto- ja käyttöohje (asennus- ja käyttöohje). Jos kaikkien verkkokäytössä olevien pumppujen pyörimissuunta on väärä, vaihda päävoimajohdon 2 valinnaista vaihetta. Laitteistot ilman taajuusmuuttajaa: Jos vain yhden verkkokäytössä olevan pumpun pyörimissuunta on väärä, on moottoreiden P2 4 kw (suorastartti) kohdalla vaihdettava 2 valinnaista moottoriliitäntäkotelon vaihetta. Jos vain yhden verkkokäytössä olevan pumpun pyörimissuunta on väärä, on moottoreiden P2 5,5 kw (tähtikolmiostartti) kohdalla vaihdettava 4 valinnaista moottoriliitäntäkotelon vaihetta. 2 vaiheesta on vaihdettava käämin alkupää ja käämin loppupää (esim. V 1 vaihdetaan V 2 ja W 1 vaihdetaan W 2 ). Laitteistot taajuusmuuttajalla: Verkkokäyttö: Valikossa 1.1 voidaan jokainen pumppu säätää yksitellen»käsikäyttöön«. Sen jälkeen on meneteltävä samoin kuin ilman taajuusmuuttajaa olevien laitteistojen kanssa. Taajuusmuuttajakäyttö: Kun laitteisto on automaattisessa käyttötavassa taajuusmuuttajalla, säädä valikossa 1.1 jokainen pumppu toimintoon»automaattinen«. Sen jälkeen on tarkastettava pumppujen pyörimissuunta taajuusmuuntajakäytössä käynnistämällä jokainen pumppu hetkeksi. Jos kaikkien pumppujen pyörimissuunta on väärä, on vaihdettava 2 valinnaista vaihetta taajuudenmuuttajan ulostulossa. HUOM! Liitäntänapoihin ei saa johtaa vierasta jännitettä! 10 Wilo AG 03/2006

12 8.3 Moottorikontaktorin säätö WSK / PTC: Säätäminen ei ole tarpeellista, jos laitteessa on ylikuumenemissuoja. Ylivirta: lisätietoa luku Signaaligeneraattori ja valinnaiset moduulit On noudatettava signaaligeneraattorin huolto- ja käyttöohjetta (asennus- ja käyttöohjeita). Valinnaiset lisämoduulit asennetaan tehtaalla. 9 Huolto Laitteisto on kytkettävä jännitteettömäksi ja sen tahaton uudelleenkäynnistyminen on estettävä ennen huolto- tai korjaustöitä Hälytysten muistiintallennus Ohjauskeskuksessa on häiriöiden muistiintallennustoiminto, joka toimii FIFO-periaatteen mukaan (First IN First OUT). Jokainen hälytys tallennetaan ja siihen lisätään aikaleima, josta näkyy päivämäärä ja kellonaika. Muistiin mahtuu 35 hälytystä. Hälytyslista voidaan hakea esiin valikosta 3.2 painamalla näppäintä "Lista". Listalla olevia ilmoituksia voidaan selata ja hakea näppäimillä»+«ja»-«. Taulukko 1 sisältää luettelon kaikista hälytyksistä. Ohjauskaappi on pidettävä puhtaana. Ohjauskaappi ja tuuletin on puhdistettava, jos ne ovat likaisia. Tuuletuspuhallinten suodatinmatot on tarkistettava, puhdistettava ja mahdollisesti vaihdettava. Moottoritehosta 5,5 kw alkaen on suojakoskettimet tarkistettava aika ajoin, ettei niissä ole palamia ja ne on vaihdettava, jos palamat ovat runsaita. Järjestelmä käsittelee tosiaikakellon puskuripariston lataustilan ja antaa mahdollisesti ilmoituksen.sen lisäksi suositellaan sen vaihtoa 12 kuukauden välein. Tuolloin paristo on vaihdettava seuraavan kuvauksen mukaan CPU-keskusrakenneyksiköstä. 10 Hälytykset, niiden syyt ja hälytysten poisto 10.1 Hälytysnäyttö ja kuittaus Kun tulee hälytys, kosketusnäytön taustaväri PUNAISEKSI, ryhmähälytys aktivoituu, ja hälytys, virhekoodi sekä hälytysteksti näkyvät valikossa 3.2. Etädiagnoosin suorittavissa järjestelmissä ilmoitus lähetetään määritetylle (määritetyille) vastaanottajalle. Voit kuitata hälytyksen valikossa 3.2 painamalla RESET-näppäintä. Hälytys voidaan kuitata myös kaukodiagnoosin avulla. Jos hälytyksen aiheuttaja on poistettu ennen kuittausta, näytön taustaväri vaihtuu VIHREÄKSI. Jos vika on vielä olemassa, taustaväri muuttuu ORANSSIKSI. Viallisen pumpun tunnistaa päänäytöllä vilkkuvasta pumppusymbolista. Asennus- ja käyttöohjeet Wilo-CC-System 11

13 Taulukko 1, hälytykset Koodi Hälytysteksti Syyt Korjaus E20 Virhe taajuusmuuttajassa Taajuusmuuttaja on antanut virheilmoituksen Sähkökytkennässä on vika Taajuusmuuttajan moottorikontaktori on lauennut (esim. taajuusmuuttajan syöttöjohdon oikosulku, liitetyn pumpun ylikuormitus) E40 Anturissa on häiriö Paineanturi on viallinen Vaihda anturi Poimi virhe valikosta tai taajuusmuuttajasta ja etsi se vastaavasti taajuusmuuttajan käyttöohjeesta Tarkista ja mahdollisesti korjaa taajuusmuuttajan kytkentä Tarkista syöttöjohdon kunto ja korjaa johto, jos siinä on vikaa. Tarkista pumpun kunto (pumpun huolto- ja käyttöohjeen mukaan (asennus- ja käyttöohjeet)) Anturiin ei ole sähkökytkentää Korjaa sähkökytkentä E42 Tulopaine on minimissä Vedenpuutesuoja on lauennut Tarkista tulosäiliön/esisäiliön tila, laitteisto käynnistyy itsestään uudelleen E43 Alkupaine on minimissä Järjestelmän alkupaine on laskenut (esim. putkirikon takia) valikossa säädetyn arvon alle E44 Alkupaine on maksimissa Järjestelmän alkupaine on noussut (esim. säädinvian takia) valikossa säädetyn arvon yli Tarkista, vastaako säädetty arvo paikallisia tosiarvoja. Tarkista putkiliitäntä ja mahdollisesti korjaa se Tarkista säätimen toiminta Tarkista säätimen asennus E61 E62 Pumpun 1 hälytys Pumpun 2 hälytys Käämien ylilämpötila (WSK/PTC) Puhdista jäähdytyslevyt. Moottorit on altistettu +40 C ympäristölämpötilalle (lisätietoa pumpun huoltoja käyttöohjeesta (asennus- ja käyttöohjeet)) E63 Pumpun 3 hälytys E64 Pumpun 4 hälytys Moottorikontaktori on lauennut (Ylivirta tai syöttöjohdon oikosulku) E65 Pumpun 5 hälytys Tarkista pumppu (pumpun huoltoja käyttöohjeen (asennus- ja käyttöohjeet) mukaan) ja syöttöjohto E66 Pumpun 6 hälytys E88 Heikko paristo Pariston lataus on minimitasolla, tosiaikakellon puskurointia ei taata Paristo on vaihdettava (katso kappale 9) Ellei toimintahäiriötä voi poistaa, on otettava yhteys WILO-huoltoon tai WILO-edustajaan. Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään 12 Wilo AG 03/2006

14 Valikon numero Taulukko 2, Valikon kuvaus Näyttö Kuvaus Asetusparametri/ -toiminnot Näkevet Voivat säätää Käyttäjä 1 ja ylempi: * Käyttäjä 1 ja ylempi: * Kutsu Käyttäjä 2 ja ylempi: Käyttäjä 2 ja ylempi: kautta: Huolto: * Huolto: * 0 Päänäyttö Pumpun käyttötilan ja sen hetkisen todellisen paineen näyttö Pumpun asetusten, kaavionäytön ja päävalikoiden näyttö Tehtaan asetus 1 Pumppu 1-6 * Käyttötapasäätöjen [Man./ auto.], käyttötietojen [Operating Data] ja pumppujen [Info] 1-6 (lukumäärä: laitteiston mukaan) näyttö Jos pumppu toimii taajuusmuuttajan avulla, näytetään todellinen virta ja todellinen taajuus 1.1 Pumpun käyttötapa * Pumpun käyttötavan asetus: Käsikäyttö [Manual operation] (verkossa), automaattikäyttö [Automatic] (verkossa tai riippuvainen taajuusmuuttajan säätimestä) tai pois käytöstä [Off] (pumppua ei voi käynnistää ohjauksen kautta) 1.2 Pumpun käyttötiedot * Käyttötuntien kokonaismäärä [Oh total] (käyttöönotosta lähtien) sekä kyseisen päivän [Oh day] ja toimijaksojen käyttötuntimäärä [Sw. cycl.] (kytkentäkertojen määrä) 1.3 Tiedot pumpusta * Seuraavien pumpputietojen näyttö: [Pump data] malli [Type], akseliteho P 2 ja nimellisvirta I N 2 0,00 bar Pumpputietojen syöttö käyttöönoton yhteydessä, tiedot vastaanotetaan pumpusta 1 pumppuihin 2-6 Kaavio * Mittausarvokaavio, jossa esitetään aikaratkaisun mukainen todellinen paine ja taajuusmuuttajan taajuus Laukaisuasetusten ja simulointitilan näyttö 2.1 Laukaisuasetus * Mittausarvokaavion aikaakselin [Trigger] (laukaisuaika) asetus Käyttötapa Automaattinen Pumpputyyppi Akseliteho P 2 [kw] Nimellisvirta I N [A] Laukaisuaika [s] * 0 s laitteiston mukaan Asennus- ja käyttöohjeet Wilo-CC-System 13

15 Valikon numero Näyttö Kuvaus Asetusparametri/ -toiminnot Näkevet Voivat säätää Käyttäjä 1 ja ylempi: * Käyttäjä 1 ja ylempi: * Kutsu Käyttäjä 2 ja ylempi: Käyttäjä 2 ja ylempi: kautta: Huolto: * Huolto: * 2.2 Simulointi * Simulaatiotilan käynnistys/ sammutus (ohjauskeskuksen testauskäyttö ilman paineanturia). Simuloidun painearvon muuttaminen näppäimillä: Simulointi päällä/pois Simulointipaine * * Tehtaan asetus pois käytöstä - 3 Päävalikko * Sisäänkirjautumisen/uloskirjautumisen, hälytysten [Error messages], parametriasetusten [Parameter setup], salasana-asetusten [Password] ja laitteistotietojen [Info] näyttö 3.1 Sisäänkirjautuminen/ uloskirjautuminen Salasanan syöttö sisäänkirjautumista varten [User1, User2, Service], sisäänkirjautumistilan näyttö, uloskirjautumismahdollisuus (Automaattinen uloskirjautuminen 60 minuutin kuluttua) Salasanan syöttö Hälytykset * Sen hetkisen hälytyksen [Pump alarm] näyttö (jos niitä on useampia ne kytkeytyvät näytölle jaksoittain peräkkäin), hälytysten paikallinen kuittaus [Reset], hälytyslistan [List] ja tekstiviestiasetusten [SMS] näyttö Hälytyslista * Hälytyshistorian [History - Error list] näyttö (35 muistipaikkaa) päivämäärällä /aikaleimalla, vaihto näppäimillä +/- Kuittaus * - Hälytysten tarkastelu * Tekstiviestiasetukset * (Sivu 1 tekstiviesti-ilmoitin [SMS alarm unit]) Kuittaus - Tekstiviestitilan näyttö [Init OK, Ready to receive, Standby, Phone number, Acknowledgement OK] 14 Wilo AG 03/2006

16 Valikon numero Näyttö Kuvaus Asetusparametri/ -toiminnot Näkevet Voivat säätää Käyttäjä 1 ja ylempi: * Käyttäjä 1 ja ylempi: * Kutsu Käyttäjä 2 ja ylempi: Käyttäjä 2 ja ylempi: kautta: Huolto: * Huolto: * * (Sivu 2 - ilmoitusprioriteetin näyttö [Announcing priority]) Prioriteetin määritys (0-4) 4 mahdollista puhelinnumeroa [Call number] varten ja lähetystoiston aika [Repetition of sending]. Kuittausvelvollisuuden määritys [With acknowledgement] Puhelinnumeron 1 prioriteetti Puhelinnumeron 2 prioriteetti Puhelinnumeron 3 prioriteetti Puhelinnumeron 4 prioriteetti Lähetystoiston aika [min] Tehtaan asetus min * (sivu 3 - aseman nimi [Station name]) Aseman nimen syöttö telemetriaa sekä SIM-kortin PINkoodia [SIM-PIN] varten Aseman nimi [txt, 16 merkkiä] PIN [, 4 numeropaikkaa] Wilo CC-järjestelmä laitteiston mukaan * (Sivu 4 tekstiviestien kohdenumerot [SMS-call number]) 4 mahdollisen puhelinnumeron [User number] (1-4) sekä operaattorin tekstiviestikeskuksen numero (puhelinumero 5); valintanäppäimet +/- Puhelinumerot 1-5 [16 numeropaikkaa] laitteiston mukaan 3.3 Parametrien asetusvalikot * (sivu 1) Seuraavien valikoiden näyttö: laitteiston käyttötapa [Operation mode], käyttöparametrit [Operating parameters], säätöparametrit [Controller parameters] * (sivu 2) Seuraavien valikoiden näyttö: pumppuparametrit [Pump parameters], taajuusmuuttajan parametrit [FC-parameters] ja taajuusmuuttajan tila [FCstatus] * (sivu 3) Seuraavien valikoiden näyttö: kellonaika [Time and date], näytön asetukset [Display] ja tekstiviestiasetukset [Telemetrie] Laitteen käyttötapa * Laitteiston käyttötavan määritys (automaattinen taajuusmuuttajalla tai ilman; [Automatic with/without FC]), kaikkien käyttötapojen käynnistys ja sammutus [Drives off] Laitteiston käyttötapa Käyttötavat pois käytöstä Asennus- ja käyttöohjeet Wilo-CC-System 15

17 Valikon numero Näyttö Kuvaus Asetusparametri/ -toiminnot Näkevet Voivat säätää Käyttäjä 1 ja ylempi: * Käyttäjä 1 ja ylempi: * Kutsu Käyttäjä 2 ja ylempi: Käyttäjä 2 ja ylempi: kautta: Huolto: * Huolto: * Käyttöparametrit * Tavoite- [Set value], raja-arvo- [Limit values] ja anturiasetusvalikkojen [Sensor] näyttö Tehtaan asetus tavoitearvo * 1. tavoitearvo asetus (perustavoitearvo) ja vedenpuutteen aikainen viiveaika [Dry-run delay] p Set1 [bar] t TLS [s] laitteiston mukaan tavoitearvo * 2. tavoitearvon sekä tavoitearvojen 1 und 2 välisten uudelleenkytkentäaikojen [Switch-on/Switch-off time] asetus p Set2 [bar] t p2on [Std:Min] t p2off [Std:Min] 0,0 00:00 00: Raja-arvot * Maksimipaineen (ylipaineen valvonta [P-Max]) ja minimipaineen (putkijohdon murtumien valvonta [P-Min]). Näitä raja-arvoja varten voidaan asettaa hystereesi [P-Hy.] ja viiveaika hälytyksen laukeamiseen asti [T-Hy.] Anturi * Painesensorityypin (mittausalue [Sensor range]) valinta sekä laitteistokäyttäytymisen valinta anturivirhetilanteissa [Sensor error] (Pumpun sammutus [Stop], kaikkien pumppujen käynti maksimikierrosluvulla [Maximum] tai yhden pumpun käyttö esisäädetyllä [Variable] kierrosluvulla lisätietoa valikko sivu 2) Säätöparametrit * Seuraavien valikoiden näyttö: säätöparametrien, perus- ja huippukuormituskytkennän [Base/Peak load pump] ja PIDsäätimen [PID-Controller] asetukset p max [bar] p min [bar] p Hyst [bar] t Hyst [s] Anturi Toiminta anturivirheiden yhteydessä laitteiston mukaan 16 Stop 16 Wilo AG 03/2006

18 Valikon numero Näyttö Kuvaus Asetusparametri/ -toiminnot Näkevet Voivat säätää Käyttäjä 1 ja ylempi: * Käyttäjä 1 ja ylempi: * Kutsu Käyttäjä 2 ja ylempi: Käyttäjä 2 ja ylempi: kautta: Huolto: * Huolto: * Peruskuormituspumppu * (sivu 1) Peruskuormituspumppu Näyttö/säätö: Kytkentäpaine ja irtikytkentäpaine [Start/Stop] normaalikäytössä. Irtikytkentäpaine käytössä ilman taajuusmuuttajaa [Stop without FC] Seuranta-aika [T-Off] p GLon [%] p GLoff [%] p GLoff2 [%] t GLoff [s] Tehtaan asetus * (sivu 2) Peruskuormituspumppu Näyttö: Kytkentäpaine ja irtikytkentäpaine [Start/Stop] normaalikäytössä. Irtikytkentäpaine käytössä ilman taajuusmuuttajaa [Stop without FC] Seuranta-aika [T-Off] Huippukuormituspumppu * (sivu 1) Huippukuormituspumppujen [Peak load pump] kytkentä- ja irtikytkentäpaineen sekä kytkennän ja irtikytkennän viiveajan [T-On/T-Off] näyttö/ säätö (Kaikki painearvot % alkaen 1. tavoitearvosta) * (sivu 2) Huippukuormituspumppujen [Peak load pump] kytkentä- ja irtikytkentäpaineen sekä kytkennän ja irtikytkennän viiveajan [T-On/T-Off] näyttö (Kaikkien painearvojen mitta on bar) PID-säädin * PID-säätimen suhteellisen arvon, palautusajan ja esipumppausajan asetus. Mahdollisuus automaattisen säätimen kytkentään järjestelmään seur. arvojen kautta: p SLon [%] p SLoff [%] t SLon [s] t SLoff [s] Suhteellinen arvo P Palautusaika t I [s] Esipumppausaika t D [s] AutoPID * ,5 0,5 0, Pumppuparametrit * Valikon näyttö: pumppulukumäärän [Number of pumps] asetus ja pumpunvaihdon [Pump change] ja/tai testausajon [Pump kick] parametrit Asennus- ja käyttöohjeet Wilo-CC-System 17

19 Valikon numero Näyttö Kuvaus Asetusparametri/ -toiminnot Näkevet Voivat säätää Käyttäjä 1 ja ylempi: * Käyttäjä 1 ja ylempi: * Kutsu Käyttäjä 2 ja ylempi: Käyttäjä 2 ja ylempi: kautta: Huolto: * Huolto: * Pumppumäärä * Järjestelmän pumppumäärän asetus (1-6) ja käytön määritys varapumpulla [Reserve pump] tai ilman Pumppumäärä varapumpuilla tai ilman Tehtaan asetus laitteiston mukaan laitteiston mukaan Pumpunvaihto * Pumpun vaihtotavan määritys (käyttötuntien [Oper. hours] tai kytkentäimpulssien [Impuls] mukaan tai syklisenä [Exch. cycle]) sekä vaihtoajat. On olemassa myös mahdollisuus esiasettaa peruskuormituspumppu kiinteästi Pumppujen testausajo * Pumppujen testausajon aikavälin [Pump ON after] ja testausajon kytkentäajan [Pump run time] asetus. Käyttötunnit [h] Vaihtosykli [min] Tarkkaan määritetyn pumpun numero Testausajon aikaväli [h] Testausajon kytkentäaika [s] Pumpun testausmahdollisuus näppäimestä: Testaus * - Näppäintä painettaessa yksi pumppu käynnistyy asetetun kytkentäajan ajaksi. Aina kun näppäintä painetaan uudestaan, käynnistyy sarjasta seuraava pumppu Taajuusmuuttajaparametrit * (sivu 1) Maksimi- ja minimilähtötaajuuden ja taajuusmuuttajan ramppiaikojen [FC-Ramp +/-] asetus. f max [Hz] f min [Hz] t Ramppi+ [s] Taajuusmuuttajatyypin määritys * (sivu 2) Taajuusmuuttajan taajuuksien asetus painehuipuiksi tai -painemurtojen ehkäisy kytkettäessä /kytkettäessä pois huippukuormitus t Ramppi- [s] Taajuusmuuttajatyyppi f Huippu+ [Hz] f Huippu- [Hz] f Hätä [Hz] * 5 laitteiston mukaan Taajuusmuuttajan sen taajuuden asetus, jossa pumpun tulee käydä, kun anturiin tulee häiriö 18 Wilo AG 03/2006

20 Valikon numero Näyttö Kuvaus Asetusparametri/ -toiminnot Näkevet Voivat säätää Käyttäjä 1 ja ylempi: * Käyttäjä 1 ja ylempi: * Kutsu Käyttäjä 2 ja ylempi: Käyttäjä 2 ja ylempi: kautta: Huolto: * Huolto: * Taajuusmuuttajan tila * (sivu 1 - tilailmoitukset) Väyläliitäntöjen ja taajuusmuuttajan tilailmoitusten [Contr. OK, Drive OK, Warning, FC runs, Interface OK] näyttö Tehtaan asetus * (sivu 2 taajuusmuuttajan hälytykset) Taajuusmuuttajan varoitusilmoitusten näyttö (jännite [Voltage], virta [Current], lämpötila [Thermal]) Kellonaika * Tosiaikakellon [PLC-Clock] asetus (aika [Time], päivämäärä [Date]) Kellonaika [hh:mm:ss] Päivämäärä: [jj.mm.tt] Näytön asetukset * Äänimerkin päälle/pois -kytkentä [Hooter active] (hälytysten yhteydessä) Varmistuskopiointi/palautus Alivalikoiden näyttö näyttökontrastien [Contrast], kaavojen varmistuskopioinnin/ palautuksen [Backup/Restore] ja kielen [Language] asetuksia varten Mahdollisuus tallentaa (backup) tai palauttaa kaavoja (näytön parametrijoukkoja) SPS- eli muistiohjelmaohjauslaitteen muistiin/muistista [Write/Read]. Kaksi kaavaa on määritetty. Kaava 1 parametri sisältää kaikki säädettävissä olevat muuttujat. Kaava 2 tyyppi sisältää laitteiston ja pumpputiedot Kontrasti * Näytön kontrastin asetus painamalla Äänimerkki päälle/pois pois käytöstä Varmistuskopiointi Palautus * Kontrasti * Kieli * Näyttötekstien aktiivisen kielen määritys [Deutsch, English, Francais] Kieli * laitteiston mukaan Asennus- ja käyttöohjeet Wilo-CC-System 19

Wilo-TOP-S / TOP-SD / TOP-Z / TOP-D

Wilo-TOP-S / TOP-SD / TOP-Z / TOP-D Wilo-TOP-S / TOP-SD / TOP-Z / TOP-D FIN Asennus- ja käyttöohje 2 054 061 / 1005 DDD (PDF-01/2006) Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 1~ 3~ 1~ / 3~ (3~400 V/230 V / 1~230V) Fig 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 1 ~ 230 V/N/50 Hz

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

MHIE 1ph FIN. Asennus- ja käyttöohje

MHIE 1ph FIN. Asennus- ja käyttöohje MHIE 1ph FIN Asennus- ja käyttöohje 4 090 996-Ed. 01/2008-07-GRD Kuva 1: Kuva 2: tai Kuva 5: tai Kuva 3: Kuva 4: Kuva 6: Kuva 7: tai Kuva 8: tai Kuva 9: Kuva 10: FIN Asennus- ja käyttöohje 3 1 Yleistä

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO KÄYTTÖOHJE HLS 35 Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO HLS 35 säädin on suunniteltu erityisesti huonekohtaiseen lattialämmitys/jäähdytys käyttöön. Säätimen avulla on mahdollista hyödyntää lattiajäähdytystä

Lisätiedot

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF DK S FIN N PL 310 784 03 TR 610 top TERMINA 1-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita saa

Lisätiedot

Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen

Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen Viileäpaketin ominaisuudet: Käyttöjännite 230 V Automatiikalla toimivat sulkuventtiilit Automaattinen pumppujen ohjaus Viilennyksen ohjaus ulko- ja sisälämpötilan

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO

RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Malli: RM318P RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Käyttöohje RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Malli: RM318P Käyttöohje ALUKSI Onneksi olkoon uuden kellon hankinnasta. RM318P on laite, jossa on lukuisia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Wilo-Stratos ECO / Kothes!

Wilo-Stratos ECO / Kothes! Wilo-Stratos ECO D GB F NL I Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Montage- en bedieningsvoorschrift Istruzioni di montaggio, uso

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet UPOTETTAVA TARJOILUPATA Asennus- ja käyttöohjeet 4138930, 4138933, 4138934 ASENNUS (vain koulutetun huoltohenkilön toimesta) Tee kalusteeseen aukotus haudeosaa (1) ja käyttöpaneelia (23) varten. Katso

Lisätiedot

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen biokapasiteetti ja sen kestävä ä käyttö Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen kestävän kehityksen toimikunta 4 / 2010 Suomen ekologisen jalanjäljen ja biokapasiteetin kehitys Lähde: Global

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07 Luetteloesite 2 Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07 Qn= 800 l/min Paineilmaliitäntä lähtö: G 1/4 Sähk. liitäntä: Pistoke,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita s. 1-4 1. VLT HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä s. 5 4. Huomioitavaa asennuksessa 1. HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 5 Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 5:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1 Käyttötavat 4 2.1.1 Nopea

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA 1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen

Lisätiedot

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS 1101--119 PINTA-ASENNUS 1 SYLA 6 SYLA PU RAKENNE 1 1) Ryhmävarokkeet kiukaan kahdelle tehoryhmälle (molemmilla on oma kontaktori). ) Merkkivalo, keltainen. Palaa kiukaan ollessa

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/Infoline/Titelblatt - 1510 @ 25\mod_1339651633537_174011.docx @ 217346 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8322 Rev. 01

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

Wilo-S1R-h digital (Star-Z20/...-Z25/...)

Wilo-S1R-h digital (Star-Z20/...-Z25/...) Wilo-S1R-h digital (Star-Z20/...-Z25/...) FIN Asennus- ja käyttöohje 4 148 574-Ed.01/2010-05-Wilo FIN Asennus- ja käyttöohje 3 Asennus- 1 Yleistä ja käyttöohje Tietoja tästä käyttöohjeesta Alkuperäisen

Lisätiedot

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Metsien luonnontuotteet ja luomu Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Keruuluomu / luomukeruu Luonnonmarjat ja -sienet ovat luomua, jos ne on kerätty erikseen määritellyiltä luomukeruualueilta Keruualueeksi

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö

Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö DIGITRACE RAYSTAT-ECo-10 Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö Yleistä Käyttöalue Normaalitilat, ulkokäyttö Ympäristön lämpötila -20 C +40 C Syöttöjännite

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550 KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö,

Lisätiedot

SCAN20 Sarjan Kaasunvalvontakeskus

SCAN20 Sarjan Kaasunvalvontakeskus SCAN20 Sarjan Kaasunvalvontakeskus KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Koodinumero 2071 1021 SCAN20 KÄSIKIRJA Koodi nro. 2071 1021 Sivu 1/14 Esipuhe Tämä käyttöohje koskee SCAN20 sarjan keskuslaitteita varustettuna 1.11

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 KYTKENTÄOHJE MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan MITTAUSJOHTIMET: Liitin nro 12

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle HVAC Drive - Pikaohjeita VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle 1 HVAC Drive ohjaus ulkopuolisella säätimellä... 2 1.1 Parametrit Quick Menun alta (02 quick set-up)... 3 1.2 Parametrit

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

MEKIN UUDET HAASTEET. Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006. Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus

MEKIN UUDET HAASTEET. Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006. Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus MEKIN UUDET HAASTEET Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006 Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus MEKin uudet tehtävät 2007 Yhtenäistää ja selkeyttää Suomen matkailullista kokonaiskuvaa

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen.. Kytkentä Tietokone ja

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille?

Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille? 28.5.2014 1 Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille? Lieksan Puuakatemia seminaari Puun käytön laaja-alaistaminen Janne Monni, vtj, Iivari Mononen Oy 20.-21.5.2014 Lieksa 28.5.2014 2 Esityksen sisältö

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

Radiokaukosäädin. Eberspächer. Tekninen kuvaus Käyttöohje Asennusohje

Radiokaukosäädin. Eberspächer. Tekninen kuvaus Käyttöohje Asennusohje Radiokaukosäädin Tekninen kuvaus Käyttöohje Asennusohje Eberspächer J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D - 73730 Esslingen Telefon (zentral) (0711) 939-00 Telefax (0711) 939-0500 www.eberspaecher.com

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AK-CC 350

ASENNUSOHJE AK-CC 350 ASENNUSOHJE AK-CC 350 t amb = 0 - +55 C 230 V a.c. 50/60 Hz 2.5 VA 10 V < U < 256 V IEC 60730 10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA) 1) DO1 * 16 (8) A & (10 FLA, 60 LRA) 2) 6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA) 1) DO2 * 10 (6)

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 330 (+5... +45 C) Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. DEVIreg 330 (+5... +45 C) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje V1.5 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON4 ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä

Lisätiedot

Topvex VAV muunnos. Asennusohjeet. Englannin kielestä käännetty asiakirja FI A002

Topvex VAV muunnos. Asennusohjeet. Englannin kielestä käännetty asiakirja FI A002 Englannin kielestä käännetty asiakirja 1255957-FI 2015-05-04 A002 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Asenna paineanturit... 2 3 Johdotus... 3 4 Konfigurointi (Corrigo)... 5 5 Topvex Ulkoiset liitännät...

Lisätiedot

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja.

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4262 Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT SISÄLLYSLUETTELO SIVU VIANETSINTÄ MICROMAX, MICROMAX180, MICROMAX370, MICROMAX750 OHJAUSYKSIKKÖ ON LAUENNUT KIERTOVAHDIN JOHDOSTA MAGNEETTIANTURIN TARKISTUS (KOSKEE

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa paristopesään oikeaa napaisuutta noudattaen. 3. Sulje paristopesän

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

OMQ 30-90D digitaalisen ulkoyksikön säätimen EC2-551 käyttöohje

OMQ 30-90D digitaalisen ulkoyksikön säätimen EC2-551 käyttöohje OMQ 30-90D digitaalisen ulkoyksikön säätimen EC2-551 käyttöohje SÄÄTIMEN OHJELMOINTI Salasana ja parametreihin pääsy Paina PRG näppäintä yli 5 sekuntia. Näytöllä vilkkuu 0. Parametrit on suojattu tunnusluvulla

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

Pehmokäynnistimet. Tyyppi PSR. Uusi. Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801

Pehmokäynnistimet. Tyyppi PSR. Uusi. Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801 Pehmokäynnistimet Tyyppi PSR Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801 Uusi ABB-pehmokäynnistimet Yleistä Vasemmalla: yhdistelmä, jossa on PSR ja moottorinsuojakytkin MS116 Yllä: PSR16, PSR30 ja PSR 45 *) Moottorin

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

MPPT Control 6,5-95 VDC (akkukäyttö) 5V (VE.Direct-käyttö)

MPPT Control 6,5-95 VDC (akkukäyttö) 5V (VE.Direct-käyttö) Asennus Tiedonsiirtokaapeli Liitä MPPT Control BlueSolar MPPT Charge Controller -laitteeseen VE.Direct-kaapelilla. Kaapeli ei sisälly toimitukseen joten se tulee tilata erikseen. Virtakaapeli johtosulakkeella

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Taajuusmuuttaja FC101 (pikaopas)

Taajuusmuuttaja FC101 (pikaopas) Tilausnumero C - Sisällysluettelo Sivu Turvaohjeet...1 IT-verkko 3x230VAC...2 Liitännät...2 Ohjauspaneeli LCP...3 Käsikäyttö...3 Pyörimissuunnan vaihto...3 Lisätietoa...3 Kytkentäkaavio...4 Peruskonfiguraatio...5

Lisätiedot

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb)

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb) Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset lämpöelementit. Ilmanlämmitin, sähkö Konekoko (aa) 01 0 Toimintovaihtoehto (bb) Tehovaihtoehto (c) 1, 2, 3, 4, 5, 6 (0 = tilavaraus tehov.

Lisätiedot

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta 4292 Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Fingrid uuden edessä. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Kantaverkkopäivä

Fingrid uuden edessä. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Kantaverkkopäivä Fingrid uuden edessä Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen Kantaverkkopäivä 7.9.2011 Perimmäisten kysymysten äärellä Kuka saa omistaa ja ohjata kantaverkkoyhtiöitä? Kantaverkkotoiminnan eriytys Fingridillä uusi

Lisätiedot

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr Käyttöohje Wöhler HF 300 kosteusmittari puulle. Best.-Nr.23199 2015-11-02 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 1.1 Tiedot käyttöohjeesta... 3 1.2 Varoitukset...3 1.3 Käyttö... 3 1.4 Toimitussisältö...

Lisätiedot

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1.

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1. 1 (9) 1. LONIX VEDENMITTAUSRATKAISUN KÄYTTÖOHJE Lonix vedenmittausratkaisu on suunniteltu käyttöveden huoneistokohtaiseen mittaukseen rivi- ja kerrostaloissa. Järjestelmä voidaan helposti toteuttaa yksinkertaisena

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

Asennusohjeet. devireg 316

Asennusohjeet. devireg 316 FI Asennusohjeet devireg 316 devireg 316 on monikäyttöinen DIN-kiskoon asennettava termostaatti. devireg 316 asennetaan keskukseen, jonka rakennesyvyys tulee olla vähintään 52 mm. Asennus: Termostaatti

Lisätiedot