Wilo-CC-System FIN. Asennus- ja käyttöohjeet (PDF-03/2006) Wilo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Wilo-CC-System FIN. Asennus- ja käyttöohjeet. 2 063 144 (PDF-03/2006) Wilo"

Transkriptio

1 Wilo-CC-System FIN Asennus- ja käyttöohjeet (PDF-03/2006) Wilo

2 Fig. 1.1: Fig. 1.2:

3 Fig. 2: Fig. 3: Fig. 4:

4 Asennus- 1 Yleistä ja käyttöohjeet Vain ammattitaitoiset henkilöt saavat asentaa laitteen tai käyttää sitä! 1.1 Tätä asiakirjaa koskevaa Tämä on tuotteen huolto- ja käyttöohje (asennus- ja käyttöohje). Säilytä se aina valmiina lähellä tuotetta. Tätä käyttöohjetta on noudatettava, jotta laitetta käytetään määräysten mukaisesti ja oikein. Tämä huolto- ja käyttöohje (asennus- ja käyttöohje) vastaa tuotteen rakennetta ja sen kehitystasoon perustuvia turvateknisiä normeja ohjeen mennessä painoon. 2 Suojaohjeet Nämä ohjeet sisältävät turvallisuusnäkökohtiin liittyviä perussääntöjä, joita tulee tiukasti noudattaa sekä asennuksen että käytön yhteydessä. Tästä syystä sekä asentajien että käyttäjien tulee ehdottomasti lukea nämä ohjeet ennen asennusta ja käyttöönottoa. Tämän pääotsikon alla olevien turvallisuusviitteiden ohella on syytä kiinnittää huomiota myös jäljempänä tulevien otsikoiden yhteydessä erityisesti mainittuihin ja merkittyihin turvallisuusviitteisiin. 2.1 Tämän ohjekirjan turvallisuusmerkintöihin liittyvät symbolit Näissä käyttöohjeissa mainitut varotoimenpiteet, joiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja, on merkitty seuraavalla symbolilla: HUOM! Sähköenergiasta aiheutuvista vaaroista varoittavat varotoimenpiteet on merkitty seuraavalla symbolilla: Seuraavaa symbolia käytetään osoittamaan, että asianmukaisten suojaohjeiden laiminlyönti saattaa vahingoittaa pumppua/koneistoa ja sen toimintoja: 2.3 Suojaohjeiden laiminlyönnistä aiheutuvat vaarat Suojaohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa vahinkoa henkilöille ja pumpulle tai järjestelmälle. Suojaohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa mitätöidä mahdolliset takuu- tai korvausvaateet. Tarkemmin eriteltynä laiminlyönti voi aiheuttaa esim. seuraavia vaaratilanteita: Tärkeiden pumppu- tai koneistotoimintojen pettäminen Mekaanisista tai sähköön liittyvistä syistä aiheutuvat loukkaantumiset. 2.4 Käyttäjän turvallisuusviitteet Onnettomuuksien välttämistä koskevia paikallisia sääntöjä tulee noudattaa. Sähköenergiasta aiheutuvat vaarat tulee sulkea pois (paikallisia ja yleisiä sääntöjä noudattaen). VDE-määräyksiä sekä paikallisen sähköyhtiön sääntöjä on noudatettava. 2.5 Tarkastuksia ja asennusta koskevat turvallisuusviitteet Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että kaikki tarkastus- ja asennustyö suoritetaan ainoastaan valtuutettujen ja pätevien työntekijöiden toimesta ja vasta sen jälkeen kun he ovat huolellisesti perehtyneet näihin ohjeisiin. Työtä tulee periaatteessa suorittaa ainoastaan pumpun/koneiston ollessa sammutettuna ja täysin lepotilassa. 2.6 Mielivaltaiset muutokset ja varaosien hankinta Mitkään muutokset pumppuun/koneistoon eivät ole sallittuja ilman valmistajien lupaa. Alkuperäiset varaosat takaavat turvallisuuden ja luotettavuuden. Valtuuttamattomien varaosien käyttö saattaa mitätöidä mahdolliset välillisistä vahingoista aiheutuvat korvausvaatimukset. 2.7 Ei-sallitut käyttöolosuhteet Koneiston käyttöturvallisuus taataan vain, jos sitä käytetään ehdottomasti tämän ohjekirjan kappaletta 4 noudattaen. Katalogi/tietolomakkeella määriteltyjä rajoja ei saa ylittää missään olosuhteissa. 3 Kuljetus ja väliaikainen säilytys 2.2 Myynnin edellytykset Laitetta saavat käyttää ainoastaan henkilöt, joilla on siihen tarvittava pätevyys. HUOM! Ohjauskeskus on suojattava kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Sitä ei saa altistaa alueen - 10 C C rajojen ulkopuolella oleville lämpötiloille. Asennus- ja käyttöohjeet Wilo-CC-System 3

5 4 Käyttötarkoitus CC-ohjauskeskus on tarkoitettu paineennostamoiden automaattiseen, vaivattomaan säätöön (yksi- tai monipumppujen). Käyttöalueita ovat kerrostalot, hotellit, sairaalat, hallinto- ja teollisuusrakennukset. Signaaligeneraattorilla pumput toimivat äänettömästi ja energiaa säästävästi. Pumppujen tehoa sopeutetaan jatkuvasti muuttuviin lämmityksen ja veden jakelun tarpeisiin. 5 Tuotetiedot 5.1 Tyyppitiedot esim.: CC 4 x 3,0 FC CC Comfort-ohjain 4 x Pumppujen lukumäärä 1-6 3,0 Moottorin enimmäisteho P 2 [kw] FC Taajuusmuuttajalla (Frequency Converter) 5.2 Tekniset tiedot Verkkojännite [V]: 3~400 V, 50/60 Hz Nimellisvirta I [A]: katso tyyppikilpeä Kotelointiluokka: IP 54 Ympäristön maksimilämpötila: 40 C Verkkosuojastus: kytkentäkaavion mukaisesti 6 Kuvaus tuotteesta ja lisävarusteista 6.1 Säätöjärjestelmän kuvaus Toimintakuvaus Muistiohjelmaohjauksella (SPS) ohjattava Comfort-säätöjärjestelmä on tarkoitettu enintään 6 yksittäispumpun käsittävien paineenkorotusasemien ohjaukseen ja säätöön. Järjestelmän painetta säädetään signaaligeneraattoreilla kuormituksen mukaisesti. Säädin vaikuttaa yhteen taajuusmuuttajaan, joka puolestaan vaikuttaa pumpun kierroslukuun. Kierrosluvun myötä muuttuu pumpun teho ja sen myötä paineenkorotusaseman tehonanto. Vain peruskuormituspumppu on kierroslukusäätöinen. Huippukuormituspumput eivät käynnisty ja sammu automaattisesti kulloisen kuormituksen mukaisesti, jolloin peruskuormituspumppu suorittaa hienosäädön asetettuun tavoitearvoon. Säätöjärjestelmät on suunniteltu erilaisiksi riippuen pumppujen lukumäärästä ja säätövaatimuksista Säätölaitteen rakenne Säätölaitteen rakenne on riippuvainen siihen liitettävien pumppujen tehosta (suorastartti: kuva 1.1 tai tähtikolmiostartti: kuva 1.2). Siihen kuuluvat seuraavat pääkomponentit: Pääkatkaisija: Ohjauskeskuksen käynnistys ja sammutus (kuva 1) Kosketusnäyttö: Käyttötietojen ja toimintatilan näyttö (lisätietoa kohta valikot) muuttuvalla taustavalon värillä. Valikon vaihtoehtojen valinta ja parametrien syöttö näytön kosketusherkän pinnan kautta. (kuva 2). Ohjelmoitavissa oleva muistiohjelmaohjaus Moduuliksi koottu muistiohjelmaohjaus verkkolaitteella. Laitteen kulloinen kokoonpano on järjestelmästä (ks. alla) riippuvainen (kuva 3) Komponentit (katso kuva 2) Nro Taajuusmuuttajalla Ilman taajuusmuuttajaa 1-3 pumppua 4-5 pumppua 6 pumppua 1-6 pumppua Keskusyksikkö (CPU) ➀ Analoginen moduuli 2E/1A ➁ Digitaalinen moduuli 4E/4A ➂ Digitaalinen moduuli 8E/8A ➂ COM-liitäntä ➃ - Verkkolaite 24V ➄ Taajuusmuuttaja: Taajuusmuuttaja säätää peruskuormituspumpun kuormituksesta riippuvaista kierroslukua - kuuluu vain COR-laitteisiin (kuva 4) Moottorisuodatin: Suodatin sinimuotoisen moottorijännitteen takaamiseksi ja jännitehuippujen tukahduttamiseksi - kuuluu vain COR-laitteisiin (kuva 5) Käyttömoottorien ja taajuusmuuttajan suojastus: Pumppumoottorien ja taajuusmuuttajan suojastus. Laitteissa, joihin kuuluu P 2 4,0 kw: moottorikontaktorin kytkin. (kuva 6) Kontaktorit/kontaktoriyhdistelmät: Kontaktorit pumppujen käynnistämiseen. Laitteissa P2 5,5 kw on lisäksi lämpörele ylivirtasuojausta varten (Säätöarvo: 0,58 * I N ) ja aikarele tähtikolmio-vaihtokytkentää varten (kuva 7) 4 Wilo AG 03/2006

6 Käsi-0-automaattikytkin: Kytkin, jolla valitaan pumpun käyttötapa käsikäyttö (hätä- ja/tai testauskäytössä verkkokäyttöinen; moottorikontaktori käytössä), 0 (pumppu on käynnistetty sitä ei voi käynnistää muistiohjelmaohjauksen kautta) ja Auto (pumppu aktivoidaan automaattikäytössä muistiohjelmaohjauksen kautta) (kuva. 8) Laitteiston käyttötavat Ohjauskeskusten normaalikäyttö taajuusmuuttajalla (ks. kuva 3) Sähköinen signaaligeneraattori (mittausalueen säätäminen valikon kautta) välittää säätösuureen tavoitearvon skaalan 4-20 ma välisenä sähkösignaalina. Näin säätölaite pitää järjestelmän paineen vakiona vertailemalla tavoite- ja tosiarvoa toisiinsa (lisätietoaa perustavoitearvon säätämisestä on ➄ valikossa ). Ellei ole "Extern- Aus -ilmoitusta tai mitään hälytystä, käynnistyy kierrosluvultaan säädetty peruskuormituspumppu kuormituksen mukaan. Ellei kyseinen pumppu tyydytä vaadittua tehon tarvetta, järjestelmä käynnistää yhden huippukuormituspumpun. Jos tarve kasvaa, niin se käynnistää useampia huippukuormituspumppuja. Huippukuormituspumput käyvät vakiokierrosnopeudella, mutta peruskuormituspumpun kierrosluku säädetään kulloisenkin tavoitearvon mukaan ➆. Mikäli tarve laskee niin, että säätävä pumppu työskentelee sen tehoalueen alarajan alla eikä tarveen kattamiseksi tarvita enää huippukuormituspumppua, käynnistyy peruskuormituspumppu hetkelliseksi ylempään kuormitukseen ja huippukuormituspumppu sammuu. Peruskuormituspumppu sammuu itsestään nolla-arvokatkaisun kautta. Jos paine laskee alle tavoitearvon, laitteisto käynnistyy uudelleen. Huippukuormituspumpun käynnistämisen ja sammuttamisen tarpeelliset parametriarvot (kytkentätaso ➇/➈; viiveajat) ovat valikossa Jotta vältetään painehuiput käynnistymisen yhteydessä ja paineen katkeaminen laitteen sammuttamisen yhteydessä, voi peruskuormituspumpun kierrosluku laskea tai nousta näiden toimintavaiheiden aikana. Tämän "painehuippusuodattimen" kyseisiä taajuusasetuksia voi säätää valikossa sivu 2. Ohjauskeskuksen normaalikäyttö taajuusmuuttajalla (ks. kuva 4) Myös ohjauskeskuksissa (verkkokäyttö) ilman taajuusmuuttajaa tai viallisen taajuusmuuttajan avulla säätösuure muodostetaan tavoite- ja tosiarvon vertailun avulla. Koska ei kuitenkaan ole mahdollisuutta peruskuormituspumpun kuormituksen mukaiseen kierrosluvun sopeuttamiseen, toimii järjestelmä kaksiasentosäätimenä kohtien ➃ ja ➄ / ➅ välillä. Huippukuormituspumpun käynnistyminen ja sammuminen tapahtuu yllä mainitulla tavalla. Peruskuormituspumpun sammuttamiseksi voidaan valikossa asentaa erillinen ➅ kytkentäkynnys. Sammuminen nolla-arvon seurauksena Yksittäispumppukäytössä minimaalisella taajuudella suoritetaan tavoitearvon vähäisen nousun takia joka 60. sekunti nolla-arvotesti. Ellei paine laske uudelleen korkeamman tavoitearvon palautuksen jälkeen, ollaan tuolloin nolla-arvossa ja peruskuormituspumppu sammuu, kun säädetty viiveaika (valikko ) on kulunut. Käytössä ilman taajuusmuuttajaa peruskuormituspumppu sammuu saavutettuaan 2. katkaisutason (katso yllä) viiveajan kuluttua. Jos peruskuormituspumpun paine laskee käynnistymistason alapuolelle, käynnistyy pumppu uudelleen. Pumpunvaihto Kaikkien pumppujen mahdollisimman tasaisen kuormittamisen saavuttamiseksi ja pumppujen käyntiaikojen tasauttamiseksi käytetään erilaisia pumpunvaihtomekanismeja. Nämä asetukset ovat valikossa Jos pumpunvaihto valitaan käyttötuntien perusteella, järjestelmä määrittää käyttötuntimittarin ja pumppudiagnoosin avulla (hälytykset, aktivointi) peruskuormituspumpun (käyntiajan optimointi). Vaihtomekanismia varten säädettävä aika ilmaisee käyntiajan eron sallitun enimmäismäärän. Syklinen pumpunvaihto johtaa säädetyn ajan kulumisen jälkeen peruskuormituspumpun vaihtoon. Käyttötunteja ei tuolloin huomioida. Jos vaihtomekanismiksi valitaan impulssi, peruskuormituspumppu vaihdetaan jokaisen vaatimuksen yhteydessä. Myöskään silloin ei huomioida käyttötunteja. Pumpun voi määrittää pysyvästi peruskuormituspumpuksi kohdan pumpun esivalinta kautta. Huippukuormituspumput vaihdetaan käyntiajan mukaan optimoidusti riippumatta peruskuormituspumpun vaihtomekanismista. Se tarkoittaa, että pumppuvaatimuksissa käynnistyy aina ensimmäiseksi ja sammuu viimeisenä laskeneen poiston yhteydessä se pumppu, jonka käyntiaika on vähäisin. Asennus- ja käyttöohjeet Wilo-CC-System 5

7 Varapumppu Pumpun voi määrittää varapumpuksi valikossa Tämän käyttötavan aktivointi johtaa siihen, ettei pumppu ohjaudu tavallisen käytön aikana. Se käynnistyy vasta sitten, kun jokin pumppu sammuu vian vuoksi. Varapumppu on kuitenkin seisontavalvonnan alainen ja se otetaan mukaan testausajoon. Käyntiajan optimointi varmistaa, että jokainen pumppu siirtyy joskus varapumpuksi. Pumppujen testausajo Pidempien seisokkiaikojen välttämiseksi suositellaan pumppujen syklistä testausajoa. Valikosta voidaan määrittää 2 testausajon välinen aika ja testausajon kesto. Yksi testausajo voidaan suorittaa vain laitteiston ollessa pysähdyksissä (sammumisen jälkeen nolla-arvotilassa) Vaihtoautomatiikka monipumppupumppaamossa *Laitteistot taajuusmuuttajalla: Kun peruskuormituspumppuun tulee vika, se sammuu ja yksi huippukuormituspumpuista kytkeytyy taajuusmuuttajaan. Jos taajuusmuuttajaan tulee vika, laitteisto kytkeytyy käyttötapaan automaattinen ilman taajuusmuuttajaa asiaankuuluvalla säätömuodolla. Pumppaamot ilman taajuusmuuttajaa: Jos peruskuormituspumppuun tulee vika, se sammuu ja yksi huippukuormituspumpuista siirtyy ohjausteknisesti peruskuormituspumpuksi. Huippukuormituspumpun vika johtaa aina sen sammumiseen ja toisen huippukuormituspumpun käynnistymiseen (mahdollisesti myös varapumpun). Vedenpuute Säätöjärjestelmä saa esipaineen valvojan, esisäiliön uimurikytkimen tai tasoreleen havaitseman vedenpuuteilmoituksen avautuvan kontaktin kautta. Pumput sammuvat valikossa lukevan säädettävän viiveajan kuluttua. Jos ilmoitus keskeytyy viiveajan aikana, pumppujärjestelmä ei sammu. Laitteisto käynnistyy itsestään uudelleen vedenpuutteesta johtuvan sammumisen jälkeen, sitten kun ilmoitusta ei enää vastaanoteta. Maksimi- ja minimipaineen valvonta Raja-arvot laitteiston varmaa toimintaa varten voidaan säätää valikosta Maksimipaineen ylitys johtaa välittömästi kaikkien pumppujen sammumiseen. Paineen laskeuduttua käynnistymistasolle toiminta palautuu normaalitilaan. Jos 24 tunnin kuluessa tapahtuu 3 sammuminen liikapaineen takia, ryhmähälytys aktivoituu. Minimipaineen alitus johtaa välittömästi yhteiskäyttöilmoituksen aktivoitumiseen. Pumput eivät sammu. Maksimi- ja minimipaineen valvomiseksi voidaan yllä mainitussa valikossa syöttää hystereesi paineen arvoa ja aikaväliä varten, kunnes virheiden käsittely käynnistetään. Tällä tavoin on mm. mahdollista häivyttää lyhytaikaisia paineen huippuja tai katkoksia. Ulkoinen sammutus (Extern Aus) Avautuvan kontaktin kautta on mahdollista deaktivoida säätölaite ulkoisesti. Tällä toiminnolla on etusija, ja kaikki pumput sammuvat. Pumppujen testausajo pysyy aktiivisena. Toiminta anturivian aikana Anturivian tapahtuessa (esim. johtimen katkos) voidaan kytkinlaitteen käyttäytyminen määrittää valikossa Järjestelmä joko sammuu, käyttää kaikkia pumppuja maksimikierrosnopeudella tai ajaa yhden pumpun yhteen valikossa säädettävään kierroslukuun. Varakäyttö Siinä tapauksessa, että säätölaite vioittuu, on olemassa mahdollisuus ottaa pumput yksittäin käyttöön verkosta käsi-0-auto -kytkimen (kuva 1.1/ 1.2; kohta 8) kautta. Tällä toiminnolla on etusija ennen pumppujen automaattista käynnistystä Moottorikontaktori Ylikuumenemissuoja Käämityssuojakontaktilla varustetut moottorit (WSK) ilmoittavat ohjauslaitteelle käämien ylilämpötilasta yhden bimetallikontaktin avautuman kautta. Käämityssuojakontaktiliitäntä tehdään kytkentäkaavion mukaan. Viat moottoreissa, joissa on lämpöherkkä vastus (PTC) ylikuumenemista vastaan, voidaan käsitellä ylimääräisen analysointireleen avulla. Ylivirtasuoja Ohjauskeskusten moottorit arvoon 4,0 kw asti ko. arvo mukaanlukien suojataan moottorikontaktorin kytkimen kautta lämpölaukaisimella ja sähkömagneettisella laukaisimella. Laukaisuvirta on säädettävä suoraan. Ohjauskeskusten moottorit alkaen 5,5 kw suojataan termisen ylikuormitusreleen avulla. Ne asennetaan suoraan moottorikontaktoreihin. Laukaisuvirta on säädettävä ja sen arvo on käytettäessä pumppujen Y- -käynnistystä 0,58 * I nimellinen. Kaikki moottoreiden suojauslaitteet suojaavat käynnissä olevaa moottoria, kun sitä käytetään taajuusmuuttajan avulla tai kun se on verkkokäytössä. Ohjauskeskukseen kerääntyneet pumppuhälytykset johtavat kyseisen pumpun käynnistymiseen ja ryhmähälytyksen aktivointiin. Hälytys on kuitattava hälytyksen aiheuttajan poistamisen jälkeen. Moottorikontaktori on aktiivinen myös varakäytössä ja virheen aiheuttanut pumppu sammuu. 6 Wilo AG 03/2006

8 6.2 Ohjauskeskuksen toiminta Toiminnot Pääkatkaisija päällä/pois Kosketusnäyttö (grafiikkakelpoinen, 128 x 64 pikseliä) näyttää pumppujen, säätimen ja taajuusmuuttajan toimintatilan. Lisäksi kaikkia laitteiston parametrejä voi säätää näytön kautta. Taustavalo vaihtuu käyttötilan mukaan: VIHREÄ laitteisto on kunnossa; PUNAINEN hälytys; ORANSSI vika on yhä olemassa, vaikka se on jo kuitattu. Toiminnot tulevat kosketusnäytölle kontekstin mukaan ja ne voidaan valita suoraan. Ilmitekstinäyttöjen lisäksi käyttöön tulevat graafiset merkit: Symboli Toiminto/käyttötarkoitus Edelliselle sivulle siirtyminen Edelliselle sivulle siirtyminen Sivulta poistuminen (Escape) paluu on kontekstista riippuvainen Päävalikon näyttö Sisäänkirjautumis- / uloskirjautumisikkunan näyttö Sisäänkirjautuminen Uloskirjautuminen Pumppu on sammutettu Pumppu on kytketty verkkoon Pumppu on valittu käyttöön taajuusmuuttajan avulla, mutta se on sammutettuna Pumppu on kytketty taajuusmuuttajaan Laitteisto on sammutettu toiminnosta ulkoinen sammutus (Extern Aus) Asennus- ja käyttöohjeet Wilo-CC-System 7

9 6.2.2 Valikon rakenne Säätöjärjestelmän valikon rakenne on seuraavanlainen: Päänäyttö 0 (pumpun tila, tosiarvo säätösuure) Pumppu (käyttötapa, käyttötiedot, info) Kaavio 2 (tosiarvo säätösuure, taajuusmuuntajan taajuus) Päävalikko 3 (sisään- ja uloskirjautuminen, hälytykset, parametriasetukset, salasanan jako, laitteistotiedot) Pumpun käyttötapa 1.1 (käsi, 0 eli pois käytöstä, auto) Pumpun käyttötiedot 1.2 (käyttötunnit päivässä/yhteensä, toimintajaksot) Tiedot pumpusta 1.3 (tyyppi, akseliteho, nimellisvirta) Laukaisinasetus 2.1 (Näytteenottotiheys / s kaaviota varten) Simulointi 2.2 (tosiarvojen esivalinta käyttööottoa/testausta varten) Sisäänkirjautuminen/uloskirjautuminen 3.1 Hälytykset 3.2 (ajankohtaiset ilmoitukset, listat, tekstiviestiasetukset) Hälytyslista Tekstiviestiasetukset (4 sivua: tekstiviesti-ilmoitin, prioriteetit, aseman nimi, puhelinnumerot) Parametrien asetusvalikot 3.3 (3 sivua) Laitteiston käyttötapa (automatiikka taajuusmuuttajan avulla tai ilman, käyttömoottori päällä/pois käytöstä) Käyttöparametrit tavoitearvo tavoitearvo Raja-arvot Anturi Säädinparametrit Peruskuormituspumppu (2 sivua: Kytkentätason/ -ajan syöttö) Huippukuormituspumppu (2 sivua: Kytkentätason/ -ajan syöttö) PID-säädin (asetus kp, Ti, Td; Auto-PID) Pumppuparametri Pumppujen lukumäärä (lukumäärä; varapumpuilla tai ilman) Pumpunvaihto (vaihtotila, ajat) Pumpun testausajo (ajat, testi) Taajuusmuuttajaparametrit (2 sivua: tyyppi, taajuusalueet, ajoluiskat) Taajuusmuuttajan tila (2 sivua: tilailmoitukset) Kellonaika (päivämäärän ja kellonajan asetus) Näytön asetukset (näytön äänimerkki päällä/pois käytöstä hälytysten ilmetessä) Varmistuskopiointi/palautus (parametrijoukkojen tallennus/ muistin virkistys) Kontrasti (näytön kontrastin asetus) Kieli (näytön kielen asetus) Tekstiviestiasetukset (4 sivua: tekstiviesti-ilmoitin, prioriteetit, aseman nimi, puhelinnumerot) Salasana 3.4 Salasanan 1. käyttäjä (salasanan 1. käyttäjän vaihtaminen) Salasanan 2. käyttäjä (salasanan 2. käyttäjän vaihtaminen) Tietoa ohjauskeskuksesta 3.5 (laitteistotyyppi ja -tiedot, sisäänkirjautuminen/uloskirjautuminen) Ohjauskeskuksen tiedot (2 sivua: laitteistonumero, valmistusvuosi, kytkentäkaavionumero, ohjelmaversiot) Sisäänkirjautuminen/uloskirjautuminen Taulukossa 2 ovat kuvaukset valikon yksittäisistä kohdista. 8 Wilo AG 03/2006

10 Ohjauskeskuksen toiminta ja parametrien asetus on suojattu kolmivaiheisella turvajärjestelmällä. Halutulle käyttäjätasolle päästään syöttämällä oikea salasana (valikko 3.1 tai 3.5.2) (Näyttö indikaattorien kautta tasokuvausten ohella). Käyttäjä siirtyy järjestelmään painamalla sisäänkirjautumispainiketta. Käyttäjä1: Tällä tasolla (yleensä: paikallinen käyttäjä (esim. talonmies) lähes kaikkien valikon kohtien näyttö on mahdollista. Parametrien syöttöä on rajoitettu. Salasana (4 merkkiä; numeerinen) tälle käyttäjätasolle voidaan vaihtaa valikossa (tehdasasetus: 1111). Käyttäjä1: Tällä tasolla (yleensä: käyttäjä) on simulointitilaa lukuunottamatta kaikki valikon kohdat sallittuja. Parametrien syöttö on lähes rajoittamatonta. Salasana (4 merkkiä; numeerinen) tälle käyttäjätasolle voidaan vaihtaa valikossa (tehdasasetus: 2222). Käyttäjätaso huolto pidätetään WILOasiakaspalvelun oikeutena. 6.3 Toimituksen sisältö Ohjauskeskus WILO CC Kytkentäkaavio Huolto- ja käyttöohje 6.4 Lisätarvikkeet/-varusteet CC-järjestelmää voidaan täydentää seuraavilla lisävarusteilla.ne on tilattava erikseen. Lisäosat Puskuroitu verkkolaite PTC-analysointirele Tavoitearvon kaukoasetus tai säädinkäyttö Yksittäiskäyttöilmoitus tai -hälytys Vedenpuuteilmoitus Tavoitearvon vaihtaminen Väylän kiinnitys Yhteys Kuvaus Muistiohjelmanohjauksen jännite pysyy yllä verkkojännitteen katkeamisesta huolimatta PTC-vastuksen sisältämien pumppujen ylilämpötilan valvonta Tavoitearvon voi muuttaa ulkoisen analogisignaalin kautta tai ohjauskeskus toimii säädinkäytössä ulkoisen analogisignaalin kautta Pumpun tilan ilmoittavat kuormituksettomat kontaktit Kuivakäynnistä ilmoittavat kuormituksettomat kontaktit Vaihto tavoitearvon 1 ja 2 välillä ulkoisen signaalin kautta Moduuli eri väyläjärjestelmien kiinnitykseen (esim. CAN, Profibus, Modbus RTU, Ethernet, LON) Moduuli etädiagnoosia/-huoltoa varten (analoginen modeemi, ISDNliittymä, GSM-modeemi, WWWpalvelin) 7 Sijoittaminen/asennus 7.1 Asennus Seinäasennus: Paineenkorotusasemissa seinään asennettavat ohjauskeskukset on asennettu kompaktiin asemaan. Kun seinälaite halutaan kiinnittää erilleen kompaktista asemasta, kiinnitetään se 4 ruuvilla 8 mm. Seisova laite, SG: Seisova laite asennetaan vapaaasentoisesti tasaiselle pinnalle.mallissa on 100 mm korkuinen asennusjalusta kaapelin sisäänvientiä varten. Muita jalustoja voidaan tilata erikseen. 7.2 Sähköliitäntä Sähköliitännän saa suorittaa vain paikallisen sähköyhtiön hyväksymä sähköasentaja paikallisten sähkömääräysten mukaisesti (Esim. VDEmääräykset). HUOM! HUOM! Verkkoliitäntä: Kokonaislaitteiston huolto- ja käyttöohjeen ohjeita on noudatettava. Pumpun verkkoliitännät: On noudatettava pumppujen huolto- ja käyttöohjetta (asennus- ja käyttöohjetta)! Pumput on liitettävä kiinnitysrimaan kytkentäkaavion mukaisesti, PE on liitettävä maadoituskiskoon. On käytettävä suojattua moottorikaapelia. Paineanturi: Paineanturi on liitettävä huolto- ja käyttöohjeen (asennus- ja käyttöohjeen) ja kytkentäkaavion mukaisesti liitäntänapoihin. On käytettävä suojattua kaapelia. Sen suoja on asetettava yksipuolisesti vaihdelaatikkoon. Liitäntänapoihin ei saa johtaa vierasta jännitettä! Ulkoinen käynnistys ja sammutus: Liitäntänapojen kautta voidaan tehdä kytkentäkaavion mukaisesti käynnistyksen ja sammutuksen kaukokytkentä jännitteettömän kontaktin (avauskosketin) avulla sen jälkeen, kun siltaus on poistettu (esiasennus tehtaalla). Ulkoinen käynnistys ja sammutus: Kontakti on kiinni Automaattikäyttö PÄÄLLÄ Kontakti auki Automaattikäyttö pois käytöstä, näytön symbolin ilmoitus Kontaktin kuormitus: 24 V DC / 10 ma HUOM! Liitäntänapoihin ei saa johtaa vierasta jännitettä! Asennus- ja käyttöohjeet Wilo-CC-System 9

11 Vedenpuutesuoja: Vedenpuutteen suojatoiminto voidaan liittää jännitteettömän kontaktin (avauskosketin) avulla liitäntänapojen kautta kytkentäkaavion mukaisesti sen jälkeen, kun siltaus on poistettu (esiasennus tehtaalla). Vedenpuutesuoja: Kontakti on kiinni Kontakti auki Kontaktin kuormitus: HUOM! Ei vedenpuutetta Vedenpuute 24 V DC / 10 ma Liitäntänapoihin ei saa johtaa vierasta jännitettä! Ryhmäkäyttöilmoitukset ja/tai ryhmähälytykset SBM/ SSM: Liitäntänapojen kautta kytkentäkaavion mukaisesti on käytettävissä kuormituksettomia kontakteja (vaihtokoskettimia) ulkoisia ilmoituksia varten. Kuormituksettomat kontaktit, joiden maksimikuormitus 250 V ~ / 2 A Valinnaiset pumpun yksittäiskäyttöilmoitukset, yksittäishälytykset ja vedenpuuteilmoitukset Liitäntänapojen kautta kytkentäkaavion mukaisesti on käytettävissä kuormituksettomia kontakteja (vaihtokoskettimia) yksittäiskäyttö-, yksittäishälytys- ja vedenpuuteilmoituksia varten. Kuormituksettomat kontaktit, joiden maksimikuormitus 250 V ~ / 2 A Todellisen paineen näyttö: Liitäntänapojen kautta kytkentäkaavion mukaisesti on käytettävissä 0-10 V signaali senhetkisen todellisen paineen ulkoista mittaus- tai näyttömahdollisuutta varten. Tuolloin vastaavat 0-10 V paineanturisignaalia 0..., joka on paineanturin päätearvo esim. Anturi Näytön painealue Jännite/paine 16 bar 0-16 bar 1 V = 1,6 bar HUOM! Liitäntänapoihin ei saa johtaa vierasta jännitettä! Todellisen jännitteen näyttö: Taajuusmuuttajan sisältämissä ohjauskeskuksissa on vastaavien liitäntänapojen kautta kytkentäkaavion mukaisesti käytettävissä 0-10 V signaali sen hetkisen todellisen paineen ulkoista mittaus- tai näyttömahdollisuutta varten. Tuolloin 0-10 V vastaa taajuusaluetta 0-50 Hz. 8 Käyttöönotto Suositellaan, että WILO-asiakaspalvelu suorittaa laitteiston käyttöönoton. Ennen ensimmäistä käynnistystä on tarkastettava, että johdotus ja varsinkin maadoitus on suoritettu oikein. Käyttöönoton yksittäistoimenpiteissä on noudatettava kokonaislaitteiston huolto- ja käyttöohjetta (asennus- ja käyttöohjetta) (DEA). HUOM! Kaikkia liitäntänapoja on kiristettävä ennen käyttöönottoa! 8.1 Tehtaan asetus Säätöjärjestelmä on esisäädetty tehtaalla. Tehtaan asetukset voidaan palauttaa WILO-huollon toimesta. 8.2 Moottorin pyörimissuunnan tarkistus Käynnistä jokainen pumppu hetkeksi käyttötavassa»käsikäyttö«(valikko 1.1) tarkistaaksesi, onko pumpun pyörimissuunta verkkokäytössä pumppukotelossa olevan nuolen mukainen. Vesivoideltujen pumppujen kohdalla liitäntäkotelossa oleva LED-ohjausmerkkivalo osoittaa, onko pyörimissuunta oikea vai väärä (lisätietoa pumpun huolto- ja käyttöohje (asennus- ja käyttöohje). Jos kaikkien verkkokäytössä olevien pumppujen pyörimissuunta on väärä, vaihda päävoimajohdon 2 valinnaista vaihetta. Laitteistot ilman taajuusmuuttajaa: Jos vain yhden verkkokäytössä olevan pumpun pyörimissuunta on väärä, on moottoreiden P2 4 kw (suorastartti) kohdalla vaihdettava 2 valinnaista moottoriliitäntäkotelon vaihetta. Jos vain yhden verkkokäytössä olevan pumpun pyörimissuunta on väärä, on moottoreiden P2 5,5 kw (tähtikolmiostartti) kohdalla vaihdettava 4 valinnaista moottoriliitäntäkotelon vaihetta. 2 vaiheesta on vaihdettava käämin alkupää ja käämin loppupää (esim. V 1 vaihdetaan V 2 ja W 1 vaihdetaan W 2 ). Laitteistot taajuusmuuttajalla: Verkkokäyttö: Valikossa 1.1 voidaan jokainen pumppu säätää yksitellen»käsikäyttöön«. Sen jälkeen on meneteltävä samoin kuin ilman taajuusmuuttajaa olevien laitteistojen kanssa. Taajuusmuuttajakäyttö: Kun laitteisto on automaattisessa käyttötavassa taajuusmuuttajalla, säädä valikossa 1.1 jokainen pumppu toimintoon»automaattinen«. Sen jälkeen on tarkastettava pumppujen pyörimissuunta taajuusmuuntajakäytössä käynnistämällä jokainen pumppu hetkeksi. Jos kaikkien pumppujen pyörimissuunta on väärä, on vaihdettava 2 valinnaista vaihetta taajuudenmuuttajan ulostulossa. HUOM! Liitäntänapoihin ei saa johtaa vierasta jännitettä! 10 Wilo AG 03/2006

12 8.3 Moottorikontaktorin säätö WSK / PTC: Säätäminen ei ole tarpeellista, jos laitteessa on ylikuumenemissuoja. Ylivirta: lisätietoa luku Signaaligeneraattori ja valinnaiset moduulit On noudatettava signaaligeneraattorin huolto- ja käyttöohjetta (asennus- ja käyttöohjeita). Valinnaiset lisämoduulit asennetaan tehtaalla. 9 Huolto Laitteisto on kytkettävä jännitteettömäksi ja sen tahaton uudelleenkäynnistyminen on estettävä ennen huolto- tai korjaustöitä Hälytysten muistiintallennus Ohjauskeskuksessa on häiriöiden muistiintallennustoiminto, joka toimii FIFO-periaatteen mukaan (First IN First OUT). Jokainen hälytys tallennetaan ja siihen lisätään aikaleima, josta näkyy päivämäärä ja kellonaika. Muistiin mahtuu 35 hälytystä. Hälytyslista voidaan hakea esiin valikosta 3.2 painamalla näppäintä "Lista". Listalla olevia ilmoituksia voidaan selata ja hakea näppäimillä»+«ja»-«. Taulukko 1 sisältää luettelon kaikista hälytyksistä. Ohjauskaappi on pidettävä puhtaana. Ohjauskaappi ja tuuletin on puhdistettava, jos ne ovat likaisia. Tuuletuspuhallinten suodatinmatot on tarkistettava, puhdistettava ja mahdollisesti vaihdettava. Moottoritehosta 5,5 kw alkaen on suojakoskettimet tarkistettava aika ajoin, ettei niissä ole palamia ja ne on vaihdettava, jos palamat ovat runsaita. Järjestelmä käsittelee tosiaikakellon puskuripariston lataustilan ja antaa mahdollisesti ilmoituksen.sen lisäksi suositellaan sen vaihtoa 12 kuukauden välein. Tuolloin paristo on vaihdettava seuraavan kuvauksen mukaan CPU-keskusrakenneyksiköstä. 10 Hälytykset, niiden syyt ja hälytysten poisto 10.1 Hälytysnäyttö ja kuittaus Kun tulee hälytys, kosketusnäytön taustaväri PUNAISEKSI, ryhmähälytys aktivoituu, ja hälytys, virhekoodi sekä hälytysteksti näkyvät valikossa 3.2. Etädiagnoosin suorittavissa järjestelmissä ilmoitus lähetetään määritetylle (määritetyille) vastaanottajalle. Voit kuitata hälytyksen valikossa 3.2 painamalla RESET-näppäintä. Hälytys voidaan kuitata myös kaukodiagnoosin avulla. Jos hälytyksen aiheuttaja on poistettu ennen kuittausta, näytön taustaväri vaihtuu VIHREÄKSI. Jos vika on vielä olemassa, taustaväri muuttuu ORANSSIKSI. Viallisen pumpun tunnistaa päänäytöllä vilkkuvasta pumppusymbolista. Asennus- ja käyttöohjeet Wilo-CC-System 11

13 Taulukko 1, hälytykset Koodi Hälytysteksti Syyt Korjaus E20 Virhe taajuusmuuttajassa Taajuusmuuttaja on antanut virheilmoituksen Sähkökytkennässä on vika Taajuusmuuttajan moottorikontaktori on lauennut (esim. taajuusmuuttajan syöttöjohdon oikosulku, liitetyn pumpun ylikuormitus) E40 Anturissa on häiriö Paineanturi on viallinen Vaihda anturi Poimi virhe valikosta tai taajuusmuuttajasta ja etsi se vastaavasti taajuusmuuttajan käyttöohjeesta Tarkista ja mahdollisesti korjaa taajuusmuuttajan kytkentä Tarkista syöttöjohdon kunto ja korjaa johto, jos siinä on vikaa. Tarkista pumpun kunto (pumpun huolto- ja käyttöohjeen mukaan (asennus- ja käyttöohjeet)) Anturiin ei ole sähkökytkentää Korjaa sähkökytkentä E42 Tulopaine on minimissä Vedenpuutesuoja on lauennut Tarkista tulosäiliön/esisäiliön tila, laitteisto käynnistyy itsestään uudelleen E43 Alkupaine on minimissä Järjestelmän alkupaine on laskenut (esim. putkirikon takia) valikossa säädetyn arvon alle E44 Alkupaine on maksimissa Järjestelmän alkupaine on noussut (esim. säädinvian takia) valikossa säädetyn arvon yli Tarkista, vastaako säädetty arvo paikallisia tosiarvoja. Tarkista putkiliitäntä ja mahdollisesti korjaa se Tarkista säätimen toiminta Tarkista säätimen asennus E61 E62 Pumpun 1 hälytys Pumpun 2 hälytys Käämien ylilämpötila (WSK/PTC) Puhdista jäähdytyslevyt. Moottorit on altistettu +40 C ympäristölämpötilalle (lisätietoa pumpun huoltoja käyttöohjeesta (asennus- ja käyttöohjeet)) E63 Pumpun 3 hälytys E64 Pumpun 4 hälytys Moottorikontaktori on lauennut (Ylivirta tai syöttöjohdon oikosulku) E65 Pumpun 5 hälytys Tarkista pumppu (pumpun huoltoja käyttöohjeen (asennus- ja käyttöohjeet) mukaan) ja syöttöjohto E66 Pumpun 6 hälytys E88 Heikko paristo Pariston lataus on minimitasolla, tosiaikakellon puskurointia ei taata Paristo on vaihdettava (katso kappale 9) Ellei toimintahäiriötä voi poistaa, on otettava yhteys WILO-huoltoon tai WILO-edustajaan. Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään 12 Wilo AG 03/2006

14 Valikon numero Taulukko 2, Valikon kuvaus Näyttö Kuvaus Asetusparametri/ -toiminnot Näkevet Voivat säätää Käyttäjä 1 ja ylempi: * Käyttäjä 1 ja ylempi: * Kutsu Käyttäjä 2 ja ylempi: Käyttäjä 2 ja ylempi: kautta: Huolto: * Huolto: * 0 Päänäyttö Pumpun käyttötilan ja sen hetkisen todellisen paineen näyttö Pumpun asetusten, kaavionäytön ja päävalikoiden näyttö Tehtaan asetus 1 Pumppu 1-6 * Käyttötapasäätöjen [Man./ auto.], käyttötietojen [Operating Data] ja pumppujen [Info] 1-6 (lukumäärä: laitteiston mukaan) näyttö Jos pumppu toimii taajuusmuuttajan avulla, näytetään todellinen virta ja todellinen taajuus 1.1 Pumpun käyttötapa * Pumpun käyttötavan asetus: Käsikäyttö [Manual operation] (verkossa), automaattikäyttö [Automatic] (verkossa tai riippuvainen taajuusmuuttajan säätimestä) tai pois käytöstä [Off] (pumppua ei voi käynnistää ohjauksen kautta) 1.2 Pumpun käyttötiedot * Käyttötuntien kokonaismäärä [Oh total] (käyttöönotosta lähtien) sekä kyseisen päivän [Oh day] ja toimijaksojen käyttötuntimäärä [Sw. cycl.] (kytkentäkertojen määrä) 1.3 Tiedot pumpusta * Seuraavien pumpputietojen näyttö: [Pump data] malli [Type], akseliteho P 2 ja nimellisvirta I N 2 0,00 bar Pumpputietojen syöttö käyttöönoton yhteydessä, tiedot vastaanotetaan pumpusta 1 pumppuihin 2-6 Kaavio * Mittausarvokaavio, jossa esitetään aikaratkaisun mukainen todellinen paine ja taajuusmuuttajan taajuus Laukaisuasetusten ja simulointitilan näyttö 2.1 Laukaisuasetus * Mittausarvokaavion aikaakselin [Trigger] (laukaisuaika) asetus Käyttötapa Automaattinen Pumpputyyppi Akseliteho P 2 [kw] Nimellisvirta I N [A] Laukaisuaika [s] * 0 s laitteiston mukaan Asennus- ja käyttöohjeet Wilo-CC-System 13

15 Valikon numero Näyttö Kuvaus Asetusparametri/ -toiminnot Näkevet Voivat säätää Käyttäjä 1 ja ylempi: * Käyttäjä 1 ja ylempi: * Kutsu Käyttäjä 2 ja ylempi: Käyttäjä 2 ja ylempi: kautta: Huolto: * Huolto: * 2.2 Simulointi * Simulaatiotilan käynnistys/ sammutus (ohjauskeskuksen testauskäyttö ilman paineanturia). Simuloidun painearvon muuttaminen näppäimillä: Simulointi päällä/pois Simulointipaine * * Tehtaan asetus pois käytöstä - 3 Päävalikko * Sisäänkirjautumisen/uloskirjautumisen, hälytysten [Error messages], parametriasetusten [Parameter setup], salasana-asetusten [Password] ja laitteistotietojen [Info] näyttö 3.1 Sisäänkirjautuminen/ uloskirjautuminen Salasanan syöttö sisäänkirjautumista varten [User1, User2, Service], sisäänkirjautumistilan näyttö, uloskirjautumismahdollisuus (Automaattinen uloskirjautuminen 60 minuutin kuluttua) Salasanan syöttö Hälytykset * Sen hetkisen hälytyksen [Pump alarm] näyttö (jos niitä on useampia ne kytkeytyvät näytölle jaksoittain peräkkäin), hälytysten paikallinen kuittaus [Reset], hälytyslistan [List] ja tekstiviestiasetusten [SMS] näyttö Hälytyslista * Hälytyshistorian [History - Error list] näyttö (35 muistipaikkaa) päivämäärällä /aikaleimalla, vaihto näppäimillä +/- Kuittaus * - Hälytysten tarkastelu * Tekstiviestiasetukset * (Sivu 1 tekstiviesti-ilmoitin [SMS alarm unit]) Kuittaus - Tekstiviestitilan näyttö [Init OK, Ready to receive, Standby, Phone number, Acknowledgement OK] 14 Wilo AG 03/2006

16 Valikon numero Näyttö Kuvaus Asetusparametri/ -toiminnot Näkevet Voivat säätää Käyttäjä 1 ja ylempi: * Käyttäjä 1 ja ylempi: * Kutsu Käyttäjä 2 ja ylempi: Käyttäjä 2 ja ylempi: kautta: Huolto: * Huolto: * * (Sivu 2 - ilmoitusprioriteetin näyttö [Announcing priority]) Prioriteetin määritys (0-4) 4 mahdollista puhelinnumeroa [Call number] varten ja lähetystoiston aika [Repetition of sending]. Kuittausvelvollisuuden määritys [With acknowledgement] Puhelinnumeron 1 prioriteetti Puhelinnumeron 2 prioriteetti Puhelinnumeron 3 prioriteetti Puhelinnumeron 4 prioriteetti Lähetystoiston aika [min] Tehtaan asetus min * (sivu 3 - aseman nimi [Station name]) Aseman nimen syöttö telemetriaa sekä SIM-kortin PINkoodia [SIM-PIN] varten Aseman nimi [txt, 16 merkkiä] PIN [, 4 numeropaikkaa] Wilo CC-järjestelmä laitteiston mukaan * (Sivu 4 tekstiviestien kohdenumerot [SMS-call number]) 4 mahdollisen puhelinnumeron [User number] (1-4) sekä operaattorin tekstiviestikeskuksen numero (puhelinumero 5); valintanäppäimet +/- Puhelinumerot 1-5 [16 numeropaikkaa] laitteiston mukaan 3.3 Parametrien asetusvalikot * (sivu 1) Seuraavien valikoiden näyttö: laitteiston käyttötapa [Operation mode], käyttöparametrit [Operating parameters], säätöparametrit [Controller parameters] * (sivu 2) Seuraavien valikoiden näyttö: pumppuparametrit [Pump parameters], taajuusmuuttajan parametrit [FC-parameters] ja taajuusmuuttajan tila [FCstatus] * (sivu 3) Seuraavien valikoiden näyttö: kellonaika [Time and date], näytön asetukset [Display] ja tekstiviestiasetukset [Telemetrie] Laitteen käyttötapa * Laitteiston käyttötavan määritys (automaattinen taajuusmuuttajalla tai ilman; [Automatic with/without FC]), kaikkien käyttötapojen käynnistys ja sammutus [Drives off] Laitteiston käyttötapa Käyttötavat pois käytöstä Asennus- ja käyttöohjeet Wilo-CC-System 15

17 Valikon numero Näyttö Kuvaus Asetusparametri/ -toiminnot Näkevet Voivat säätää Käyttäjä 1 ja ylempi: * Käyttäjä 1 ja ylempi: * Kutsu Käyttäjä 2 ja ylempi: Käyttäjä 2 ja ylempi: kautta: Huolto: * Huolto: * Käyttöparametrit * Tavoite- [Set value], raja-arvo- [Limit values] ja anturiasetusvalikkojen [Sensor] näyttö Tehtaan asetus tavoitearvo * 1. tavoitearvo asetus (perustavoitearvo) ja vedenpuutteen aikainen viiveaika [Dry-run delay] p Set1 [bar] t TLS [s] laitteiston mukaan tavoitearvo * 2. tavoitearvon sekä tavoitearvojen 1 und 2 välisten uudelleenkytkentäaikojen [Switch-on/Switch-off time] asetus p Set2 [bar] t p2on [Std:Min] t p2off [Std:Min] 0,0 00:00 00: Raja-arvot * Maksimipaineen (ylipaineen valvonta [P-Max]) ja minimipaineen (putkijohdon murtumien valvonta [P-Min]). Näitä raja-arvoja varten voidaan asettaa hystereesi [P-Hy.] ja viiveaika hälytyksen laukeamiseen asti [T-Hy.] Anturi * Painesensorityypin (mittausalue [Sensor range]) valinta sekä laitteistokäyttäytymisen valinta anturivirhetilanteissa [Sensor error] (Pumpun sammutus [Stop], kaikkien pumppujen käynti maksimikierrosluvulla [Maximum] tai yhden pumpun käyttö esisäädetyllä [Variable] kierrosluvulla lisätietoa valikko sivu 2) Säätöparametrit * Seuraavien valikoiden näyttö: säätöparametrien, perus- ja huippukuormituskytkennän [Base/Peak load pump] ja PIDsäätimen [PID-Controller] asetukset p max [bar] p min [bar] p Hyst [bar] t Hyst [s] Anturi Toiminta anturivirheiden yhteydessä laitteiston mukaan 16 Stop 16 Wilo AG 03/2006

18 Valikon numero Näyttö Kuvaus Asetusparametri/ -toiminnot Näkevet Voivat säätää Käyttäjä 1 ja ylempi: * Käyttäjä 1 ja ylempi: * Kutsu Käyttäjä 2 ja ylempi: Käyttäjä 2 ja ylempi: kautta: Huolto: * Huolto: * Peruskuormituspumppu * (sivu 1) Peruskuormituspumppu Näyttö/säätö: Kytkentäpaine ja irtikytkentäpaine [Start/Stop] normaalikäytössä. Irtikytkentäpaine käytössä ilman taajuusmuuttajaa [Stop without FC] Seuranta-aika [T-Off] p GLon [%] p GLoff [%] p GLoff2 [%] t GLoff [s] Tehtaan asetus * (sivu 2) Peruskuormituspumppu Näyttö: Kytkentäpaine ja irtikytkentäpaine [Start/Stop] normaalikäytössä. Irtikytkentäpaine käytössä ilman taajuusmuuttajaa [Stop without FC] Seuranta-aika [T-Off] Huippukuormituspumppu * (sivu 1) Huippukuormituspumppujen [Peak load pump] kytkentä- ja irtikytkentäpaineen sekä kytkennän ja irtikytkennän viiveajan [T-On/T-Off] näyttö/ säätö (Kaikki painearvot % alkaen 1. tavoitearvosta) * (sivu 2) Huippukuormituspumppujen [Peak load pump] kytkentä- ja irtikytkentäpaineen sekä kytkennän ja irtikytkennän viiveajan [T-On/T-Off] näyttö (Kaikkien painearvojen mitta on bar) PID-säädin * PID-säätimen suhteellisen arvon, palautusajan ja esipumppausajan asetus. Mahdollisuus automaattisen säätimen kytkentään järjestelmään seur. arvojen kautta: p SLon [%] p SLoff [%] t SLon [s] t SLoff [s] Suhteellinen arvo P Palautusaika t I [s] Esipumppausaika t D [s] AutoPID * ,5 0,5 0, Pumppuparametrit * Valikon näyttö: pumppulukumäärän [Number of pumps] asetus ja pumpunvaihdon [Pump change] ja/tai testausajon [Pump kick] parametrit Asennus- ja käyttöohjeet Wilo-CC-System 17

19 Valikon numero Näyttö Kuvaus Asetusparametri/ -toiminnot Näkevet Voivat säätää Käyttäjä 1 ja ylempi: * Käyttäjä 1 ja ylempi: * Kutsu Käyttäjä 2 ja ylempi: Käyttäjä 2 ja ylempi: kautta: Huolto: * Huolto: * Pumppumäärä * Järjestelmän pumppumäärän asetus (1-6) ja käytön määritys varapumpulla [Reserve pump] tai ilman Pumppumäärä varapumpuilla tai ilman Tehtaan asetus laitteiston mukaan laitteiston mukaan Pumpunvaihto * Pumpun vaihtotavan määritys (käyttötuntien [Oper. hours] tai kytkentäimpulssien [Impuls] mukaan tai syklisenä [Exch. cycle]) sekä vaihtoajat. On olemassa myös mahdollisuus esiasettaa peruskuormituspumppu kiinteästi Pumppujen testausajo * Pumppujen testausajon aikavälin [Pump ON after] ja testausajon kytkentäajan [Pump run time] asetus. Käyttötunnit [h] Vaihtosykli [min] Tarkkaan määritetyn pumpun numero Testausajon aikaväli [h] Testausajon kytkentäaika [s] Pumpun testausmahdollisuus näppäimestä: Testaus * - Näppäintä painettaessa yksi pumppu käynnistyy asetetun kytkentäajan ajaksi. Aina kun näppäintä painetaan uudestaan, käynnistyy sarjasta seuraava pumppu Taajuusmuuttajaparametrit * (sivu 1) Maksimi- ja minimilähtötaajuuden ja taajuusmuuttajan ramppiaikojen [FC-Ramp +/-] asetus. f max [Hz] f min [Hz] t Ramppi+ [s] Taajuusmuuttajatyypin määritys * (sivu 2) Taajuusmuuttajan taajuuksien asetus painehuipuiksi tai -painemurtojen ehkäisy kytkettäessä /kytkettäessä pois huippukuormitus t Ramppi- [s] Taajuusmuuttajatyyppi f Huippu+ [Hz] f Huippu- [Hz] f Hätä [Hz] * 5 laitteiston mukaan Taajuusmuuttajan sen taajuuden asetus, jossa pumpun tulee käydä, kun anturiin tulee häiriö 18 Wilo AG 03/2006

20 Valikon numero Näyttö Kuvaus Asetusparametri/ -toiminnot Näkevet Voivat säätää Käyttäjä 1 ja ylempi: * Käyttäjä 1 ja ylempi: * Kutsu Käyttäjä 2 ja ylempi: Käyttäjä 2 ja ylempi: kautta: Huolto: * Huolto: * Taajuusmuuttajan tila * (sivu 1 - tilailmoitukset) Väyläliitäntöjen ja taajuusmuuttajan tilailmoitusten [Contr. OK, Drive OK, Warning, FC runs, Interface OK] näyttö Tehtaan asetus * (sivu 2 taajuusmuuttajan hälytykset) Taajuusmuuttajan varoitusilmoitusten näyttö (jännite [Voltage], virta [Current], lämpötila [Thermal]) Kellonaika * Tosiaikakellon [PLC-Clock] asetus (aika [Time], päivämäärä [Date]) Kellonaika [hh:mm:ss] Päivämäärä: [jj.mm.tt] Näytön asetukset * Äänimerkin päälle/pois -kytkentä [Hooter active] (hälytysten yhteydessä) Varmistuskopiointi/palautus Alivalikoiden näyttö näyttökontrastien [Contrast], kaavojen varmistuskopioinnin/ palautuksen [Backup/Restore] ja kielen [Language] asetuksia varten Mahdollisuus tallentaa (backup) tai palauttaa kaavoja (näytön parametrijoukkoja) SPS- eli muistiohjelmaohjauslaitteen muistiin/muistista [Write/Read]. Kaksi kaavaa on määritetty. Kaava 1 parametri sisältää kaikki säädettävissä olevat muuttujat. Kaava 2 tyyppi sisältää laitteiston ja pumpputiedot Kontrasti * Näytön kontrastin asetus painamalla Äänimerkki päälle/pois pois käytöstä Varmistuskopiointi Palautus * Kontrasti * Kieli * Näyttötekstien aktiivisen kielen määritys [Deutsch, English, Francais] Kieli * laitteiston mukaan Asennus- ja käyttöohjeet Wilo-CC-System 19

Asennus- ja käyttöohje Installation and operating instructions. Beépítési és üzemeltetési utasítás Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Asennus- ja käyttöohje Installation and operating instructions. Beépítési és üzemeltetési utasítás Inbouw- en bedieningsvoorschriften Wilo-Star-Z 15 D Einbau- und Betriebsanleitung FIN Asennus- ja käyttöohje GB Installation and operating instructions DK Monterings- och skötselanvisning F Notice de montage et de mise en service H Beépítési

Lisätiedot

Wilo-NL FIN. Huolto- ja käyttöohje. 4118301-Ed.2-04/08-pdf

Wilo-NL FIN. Huolto- ja käyttöohje. 4118301-Ed.2-04/08-pdf Wilo-NL FIN Huolto- ja käyttöohje 4118301-Ed.2-04/08-pdf WILO AG 09/2007 NL EG-verklaring van overeenstemming Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de volgende

Lisätiedot

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E S FIN Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohjeet PL Instrukcja montażu i obsługi RUS Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 059 365-Ed. 01 / 2006-04-GRD

Lisätiedot

GRUNDFOS MAGNA Series 2000

GRUNDFOS MAGNA Series 2000 GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA Series 2000 MAGNA 32-120, 40-120, 50-120, 65-120, 50-60, 65-60 Installation and operating instructions Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole

Lisätiedot

Tekninen käsikirja Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja sekä varaosaluettelo HM2. Humimax 2000 Humimax 4000 Humimax 8000 HC/MMA/IGB-0381-02/04

Tekninen käsikirja Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja sekä varaosaluettelo HM2. Humimax 2000 Humimax 4000 Humimax 8000 HC/MMA/IGB-0381-02/04 Tekninen käsikirja Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja sekä varaosaluettelo HM2 Humimax 2 Humimax 4 Humimax 8 HC/MMA/IGB-381-2/4 Munters varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia teknisiin tietoihin, määriin,

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE 20130630 MONITOIMINEN AC-TAAJUUSMUUTTAJA Suomi Julkaistu 30.06.13 R. 05 Tämä käyttöohje kuuluu tuotteen toimitussisältöön ja sitä on ehdottomasti noudatettava. Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet, sillä

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT. Sarja MANTA. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas MANTA_201109_FI. Oppaan koodi: Versio: Sarjanumero:

VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT. Sarja MANTA. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas MANTA_201109_FI. Oppaan koodi: Versio: Sarjanumero: VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT Sarja MANTA FI Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Oppaan koodi: MANTA_201109_FI Versio: 20.11.2009 Sarjanumero: SISÄLLYS 1 YLEISIÄ TIETOJA JA TURVALLISUUSOHJEITA... 4 1.1

Lisätiedot

> Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan.

> Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan. Laitteisto Comfort Nämä asennus- ja käyttöohjeet ovat osa tuotetta. > Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan. Tämä on käännös

Lisätiedot

Käyttöohje HERU T. SUOMI (kielen valinta s. 22)

Käyttöohje HERU T. SUOMI (kielen valinta s. 22) Käyttöohje HERU T SUOMI (kielen valinta s. 22) TAKUU Takuu on voimassa kauppakirjan mukaisen ajan laskettuna ostopäivästä. TAKUUN SISÄLTÖ Takuu kattaa takuuaikana ilmenneet viat, joista on ilmoitettu jälleenmyyjälle

Lisätiedot

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Käyttöohje fi 2 Tiedot FI Tiedot Bosch Compress EHP -lämpöpumpun kylmä ja lämmin puoli on varustettu uuden sukupolven energiapiheillä kiertovesipumpuilla.

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

SC3.6 Asennus-/Käyttöohjekirja 6 sisääntuloa, 3 ulostuloa (2 relettä, 1 potentiaalivapaa kytkin) Versio 1.02. Sundial Finland Oy.

SC3.6 Asennus-/Käyttöohjekirja 6 sisääntuloa, 3 ulostuloa (2 relettä, 1 potentiaalivapaa kytkin) Versio 1.02. Sundial Finland Oy. SC3.6 Asennus-/Käyttöohjekirja 6 sisääntuloa, 3 ulostuloa (2 relettä, 1 potentiaalivapaa kytkin) Versio 1.02 SSam Käyttöohjekirja SC3.6 Versio 1.01 2 Turvamääräykset Tämä dokumentti on osa tuotetta. Käytä

Lisätiedot

LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 Ohjauskeskus E6L, radio-ohjaus RS433, ajoneuvoilmaisin PD134, porttikoneisto TVRFC 5 Z7M PUR-AIT

LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 Ohjauskeskus E6L, radio-ohjaus RS433, ajoneuvoilmaisin PD134, porttikoneisto TVRFC 5 Z7M PUR-AIT www.purait.fi LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 1 jps-mainos.fi Myynti: PUR-AIT AIDAT - PORTIT - AUTOMATIIKKA Valmistus: LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 Ohjauskeskus

Lisätiedot

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje 6 720 645 298 (2010/11) fi Tietoja Tietoja IVT Greenline HE on varustettu uusimman sukupolven matalaenergialämpöpumpuilla sekä kylmällä että lämpimällä

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

Synco 700 Ohjaus- ja valvontalaite RMS705. Perusdokumentaatio. sis. laajennusmoduulit RMZ785 and RMZ787. Building Technologies HVAC Products

Synco 700 Ohjaus- ja valvontalaite RMS705. Perusdokumentaatio. sis. laajennusmoduulit RMZ785 and RMZ787. Building Technologies HVAC Products Synco 700 Ohjaus- ja valvontalaite RMS705 sis. laajennusmouulit RMZ785 an RMZ787 Perusokumentaatio Eitio 1.1 CE1P3123fi 11.1.2006 uiling Technologies HVC Proucts Siemens Osakeyhtiö uiling Technologies

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

Ohjauksen käyttöohje Robust

Ohjauksen käyttöohje Robust Ohjauksen käyttöohje Robust 086U3533 2 Thermia 086U3533 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Toiminnallinen kuvaus... 7 2.1 Lämmitys... 7 2.1.1 Ensiöpuolen menolämpötila... 7 2.1.2 Integraaliohjaus... 7

Lisätiedot

BENEFON TRACK ONE Käyttäjän opas

BENEFON TRACK ONE Käyttäjän opas BENEFON TRACK ONE Käyttäjän opas Kaikki oikeudet pidätetään. Benefon Oyj, 2002. Julkaisunumero: YZ2619* I VAKUUTUS VAATIMUKSEN MUKAISUUDESTA Mediante el presente documento, Benefon declara que este teléfono

Lisätiedot

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 nilan Compact P MLP nilan Compact P MLP Käyttöohje 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Yleisiä tietoja ennen asennusta Asennusohje on yritetty tehdä

Lisätiedot

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex Integrated Wall System Käyttöohjeet 2012 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun ainoastaan

Lisätiedot

Pienjännitekojeet. Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC22 ENTER. Tekninen kuvaus UMC 80 FI 04-06 1SCC011019D1801 READY

Pienjännitekojeet. Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC22 ENTER. Tekninen kuvaus UMC 80 FI 04-06 1SCC011019D1801 READY Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC 8 FI 4-6 SCC9D8 2 3 4 SWITCH 5 6 7 8 9 UMC22 READY MOT.ON FAULT INT. EXT. 5 C 6 C 7 8 9 2 MENU LOC REM EXT. 24 V V 24 V 2 3 4 2 5 3 6

Lisätiedot

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus ASENNUSOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus ASENNUSOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06 Hälytyskeskus INTEGRA Ohjelma Versio 1.00 ASENNUSOHJE GDAŃSK integra_i_fi 04/06 INTEGRA Asennusohje 1 VAROITUKSET Hälytysjärjestelmän asennuksen tulisi suorittaa vain asiantunteva henkilö. Lue huolellisesti

Lisätiedot

WA-810 Summaava hihnavaakapääte DE020504.FI V1.60

WA-810 Summaava hihnavaakapääte DE020504.FI V1.60 WA-810 Summaava hihnavaakapääte Copyright 2014 Lahti Precision Oy LAHTI Finland Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjeen osittainenkin kopiointi on kielletty ilman Lahti Precision Oy:n kirjallista lupaa.

Lisätiedot

FERCS20. asennus- ja käyttöohje

FERCS20. asennus- ja käyttöohje FERCS20 asennus- ja käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TÄRKEÄÄ LUKEA... 4 2.1. TURVALLISUUSOHJEET... 4 2.2. VAROITUKSET... 4 2.3. MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ... 4 3. LIITÄNNÄT... 5 3.1. ETUPANEELI...

Lisätiedot

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje Osanumero: 6720643411; Painos 2010/03 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset.................

Lisätiedot

PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI

PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI LUO NN OLL INE NV ALI NTA Käyttö- ja huolto-ohjeet PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI TALOKAIVO OY Terästie 5, 04220 KERAVA Puh (09) 274 4840 / Fax (09) 274 1099 www.talokaivo.fi / talokaivo@talokaivo.fi Sisältö

Lisätiedot