KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA"

Transkriptio

1 KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA Puheenjohtajat ja sihteerit muistelevat Kauniaisten kaupunki

2 Sisällys Kauniaisten kaupungin vanhusneuvosto Perustaminen ja tarkoitus Kokoonpano ja kokoontuminen Tehtävät Puheenjohtajat muistelevat Gunnel Carlberg Eja Karell Raimo Händelin Alf Skogster Sihteerit muistelevat Hanna Aschan Leena Harsunen Marianne Ehnström Vanhusneuvostojen tulevaisuus Sosiaali- ja terveysjohtaja Ulla Tikkanen

3 Perustaminen ja tarkoitus Kauniaisten sosiaali- ja terveyslautakunta perusti vanhusneuvoston ja hyväksyi samalla sille toimintaohjeet Vanhusneuvosto on kaupungin ja sen alueella asuvien vanhusten ja siellä toimivien vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin. Kokoonpano ja kokoontuminen Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee vanhusneuvostoon kahden vuoden toimintakaudeksi kymmenen jäsentä, joista viisi on vanhusten edustajia. Näistä viidestä enintään neljä on vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen nimeämiä edustajia. Viides jäsen edustaa muita vanhuksia. Neuvostoon nimetään viisi kaupungin edustajaa, jotka ovat sosiaalija terveystoimen, yhdyskuntatoimen, liikuntatoimen ja sivistystoimen luottamushenkilöitä tai viranhaltijoita, joiden tehtäväalueeseen vanhuksia koskevat asiat kuuluvat. Neuvoston jäsenille nimetään varajäsenet. Vanhusneuvosto kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. 1

4 Tehtävät Vanhusneuvoston tehtävänä on: ~ edistää viranomaisten, vanhusten ja eläkeläisjärjestöjen yhteistoimintaa kaupungissa ja seurata vanhusten tarpeiden kehitystä kaupungin alueella. ~ seurata kaupungin kunnallishallinnon päätöksentekoa vanhusten kannalta sekä edistää vanhusten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa siihen ja tehdä aloitteita, ehdotuksia ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille vanhuksia koskevissa asioissa. ~ edistää vanhusten elämänlaatua ja selviytymistä yhteiskunnan eri toiminnoissa kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, kulttuuri-, liikunta- ja harrastetoiminnoissa sekä muissa kunnallisissa palveluissa. ~ seurata vanhuksille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien kehitystä kaupungin alueella ja tiedottaa toimialojen välityksellä vanhuksille tarkoitettujen palveluiden ja tukitoimien kehityksestä ja saatavuudesta. ~ sopia yhteistoimintamuodoista vammaisneuvoston kanssa ympäristön suunnitteluun vaikuttamisessa siten, että siinä tulevat huomioon otetuiksi myös vanhusten toimintamahdollisuudet. ~ huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta. ~ valmistella vuosittain toimintasuunnitelma ja antaa toimintakertomus sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä muille kaupungin toimielimille. ~ hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat sosiaali- ja terveyslautakunnan suosittelemat tehtävät. 2

5 Puheenjohtajat ja sihteerit muistelevat Vanhusneuvosto valitsee vanhusten edustajista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kauniaisissa on vakiintunut käytäntö, jossa puheenjohtajina vuorottelevat Kauniaisten Suomalaisten Seniorit ry:n ja Grankulla svenska pensionärer rf:n edustajat. Sihteerinä toimii sosiaali- ja terveyslautakunnan nimeämä viranhaltijajäsen. Puheenjohtajat ja sihteerit Eturivi vasemmalta: Raimo Händelin, Eja Karell, Alf Skogster Takarivi vasemmalta: Hanna Aschan, Leena Harsunen, Marianne Ehnström Pj Gunnel Carlberg puuttuu kuvasta Foto: Jaana af Hällström 3

6 Gunnel Carlberg Puheenjohtaja toimikaudella Kaupunkimme ensimmäinen vuonna 1998 nimetty vanhusneuvosto oli iloinen, positiivinen ja aloitteellinen. Aloitteista tärkein oli ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnalle vanhustenhuollon kehittämis-suunnitelman laatimisesta kuntalaisille suunnatun kyselyn pohjalta. Kysely tehtiin talkootyönä. Vanhusneuvoston työryhmä (neuvoston sihteeri, johtava hoitaja Hanna Aschan, Arla Nykvist ja minä) laati 48 kysymystä, jotka lähetettiin kaikille 65 vuotta Gunnel Carlberg täyttäneille kuntalaisille, joista peräti 79,9 % vastasi! Näin saimme perusteellista tietoa palveluihin ja asumiseen liittyvistä ajatuksista ja toiveista. Minä luin ja kirjasin vastaukset, luokkatoverini, tilastoprofessori Johan Fellman suoritti aineiston tilastoajot. Korvaukseksi sain lounassetelin niinä päivinä, jolloin työskentelin Villa Bredassa käsittelemässä materiaalia, Johan Fellman sai kai kupin kahvia. Mutta mielenkiintoista työ oli! Sosiaali- ja terveyslautakunnan vanhustenhuollon kehittämissuunnitelman laatimista varten asettama suunnitteluryhmä hyödynsi kyselyn tulokset suunnitelman laatimisessa. Vanhustenhuollon kehittämissuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa, ja parhainta oli, että kaupungin kaikki tahot sitoutuivat suunnitelmaan niin, että siinä ehdotetut toimenpiteet oli hyväksytty jo viiden vuoden kuluttua. Tätä kirjoittaessani vallitsee vielä epätietoisuus siitä, mitä kunta- ja palvelurakenneuudistus tuo meille tullessaan. Kävi miten kävi, vanhusneuvostoa ja sen asiantuntemusta tarvitaan, mutta on muistettava, että valtaa ei anneta, se otetaan! 4

7 Eja Karell Puheenjohtaja toimikaudella Puheenjohtajakaudellani saatoin ilokseni todeta, että lähes kaikki Vanhustenhuollon kehittämissuunnitelmassa asetetut tavoitteet oli saavutettu. Dementiaa sairastavien hoitokoti Villa Anemone aloitti toimintansa huhtikuussa 2003 ja Villa Apollon ryhmäkoti ja vuokra-asunnot valmistuivat. Terveyskeskus laajennettiin ja seniorineuvola jatkoi toimintaansa. Maksuton palvelulinja, joista on monelle Kauniaisten takamailla asuvalle vanhukselle hyötyä, uhattiin lopettaa yhdessä vaiheessa, mutta sai jatkaa vanhusneuvoston vaatimuksesta. Vanhusneuvoston ja Granin Lähiapu ry:n aloitteesta käynnistyi uutena toimintamuotona omaishoitajien vertaistukiryhmä. Lähitulevaisuudessa kohtaamme suuria haasteita. Vanhusten lukumäärä kasvaa voimakkaasti ja yhä useampi tulee riippuvaiseksi tuetusta asumisesta ja hyvästä huolenpidosta. Mitä kunta- ja palvelurakenneuudistus tuo mukanaan, sitä ei kukaan vielä tiedä. Toivon, että kykenemme säilyttämään ne edut, jotka vanhusneuvosto on saavuttanut ja että neuvostolta ei oteta pois tärkeää tehtävää vanhusten etujen ja oikeuksien valvojana kaikilla toimialoilla. Vanhusneuvoston kokous , Keskusurheilupuiston kokoushuone. Foto: Jaana Mäkelä 5

8 Raimo Händelin Puheenjohtaja toimikausilla ja Pidin alusta alkaen, ja pidän edelleen, keskeisenä tavoitteena parantaa vanhusväestön mahdollisuutta vaikuttaa neuvoston kautta kunnan päätöksentekoon. Tämän saavuttamiseksi pyrittiin lisäämään neuvoston tunnettavuutta järjestämällä tilaisuuksia Villa Bredassa ja osallistumalla Hyvän Tahdon Messut-tapahtumiin. Vuonna 2006 olimme mukana Kauniaisten 100-vuotisjuhlavuoden Studia Generaliapanelikeskustelussa, jonka otsikko oli Onko meillä tulevaisuutta? Neuvostojen ilta. Työ neuvoston näkyvyyden parantamiseksi jatkuu edelleen. Keskeisiä tavoitteita oli löytää keinoja auttaa omaishoitajia heidän vaativassa työssään. Syksyllä 2002 järjestettiin Villa Bredassa Suuri omaishoitajailta, jonka tuloksena omaishoitajien vertaistukiryhmän toiminta käynnistyi seuraavana vuonna. Sivistyslautakunnan edustajan saaminen mukaan neuvoston toimintaan vuonna 2005 antaa mahdollisuuden edistää vanhusten elämänlaatua myös kulttuurin osalta. Yhteistyötä vammaisneuvoston samoin kuin pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen kanssa tulee kehittää. Vanhusneuvoston vaikutusmahdollisuutta kaupungin päätöksentekoon tulee lisätä, jotta varmistetaan, että vanhusnäkökulma tulee siinä otetuksi huomioon. Tämä koskee niin meneillään olevaa kuntaja palvelurakenneuudistusta kuin haasteita, joita ikääntyvä ja alati muuttuva yhteiskunta tuo ratkaistavaksi. 6

9 Alf Skogster Puheenjohtaja toimikaudella Kun olin ollut vuoden Grankulla svenska pensionärer rf:n puheenjohtajana, minut valittiin Kauniaisten vanhusneuvoston puheenjohtajaksi. Tulin nk. valmiiksi katettuun pöytään. Neuvoston työskentelytavat ja kokoonpanot olivat vakiintuneet. Uudelle puheenjohtajalle vanhusneuvoston rooli ja oikeus toimia esityksiä tekevänä ja lausuntoja antavana elimenä oli epäselvä. Kun ajatellaan YK:n Ikäihmisten toimintaperiaatteita ( päätös 46/1991 ) - vanhusten tulee voida elää aktiivista elämää ja heidän tulee voida vaikuttaa yhteiskunnassa ja omassa elämässään - vanhusten tulee saada vanheta turvallisesti ja säilyttää riippumattomuutensa - vanhuksia tulee kohdella arvostavasti - vanhuksilla tulee olla mahdollisuus hyvään hoivaan ja huolenpitoon, luetellut tehtävät tuntuivat haasteellisilta. Minulla ei ollut kokemusta valtiollisesta eikä kunnallisesta luottamustoimesta. Sen vuoksi kesti muutaman kuukauden asettua tehtävään. Mutta edeltävän puheenjohtajan tuella ja avulla lyheni sisäänajovaihe. Pidin ensimmäisenä tehtävänäni tehdä vanhusneuvostoa tunnetuksi ja näkyväksi kauniaislaisten keskuudessa. Sama koski vanhustenhuoltoon liittyviä palveluja kuten sosiaali- ja potilasasiamiehen toimintaa. Tavoitteeni on edelleen aktiivisesti myötävaikuttaa kunnan vanhuspoliittisen kehittämissuunnitelman uudistamis- ja päivittämistyössä, jota tällä hetkellä valmistellaan virkamiestasolla. Vanhustenhuollon kehittämissuunnitelma luo hyvän pohjan työn jatkamiselle. Suunnitelma perustui pääosin kattavaan kyselyyn, jossa kartoitettiin vanhusten kokemuksia ja mielipiteitä. Aika alkaa olla valmis siihen, että voimassa oleva lainsäädäntö tarkistetaan vanhusneuvostojen osalta. Ajattelen lähinnä vanhusneuvostojen asemaa kunnissa. Sitä voitaisiin vahvistaa siten, että neuvoston rooli neuvoa-antavasta muutettaisiin päätöksiä tekeväksi ja siten pakolliseksi elimeksi. 7

10 Kun ajattelemme vanhusneuvoston lähiajan tehtäviä Kauniaisissa tärkein paino on sillä, että kaikki poliittiset päättäjät ja kaupungin viranhaltijat ottavat vanhusneuvoston huomioon hyödyllisenä kumppanina. Jos kunnat toimisivat YK:n päätöslauselman mukaisesti, pitäisin vanhusneuvostoa vanhuspolitiikan kehityksen luonnollisena valvojana. Hanna Aschan, johtava hoitaja Sihteeri ajanjaksolla Otin vanhusneuvoston sihteerin tehtävät vastaan toimiessani Kauniaisten terveyskeskuksen johtavan hoitajan tehtävissä. Vastuulleni kuului hoitotyön johtaminen, koordinointi ja kehittäminen terveyskeskuksessa. Vanhusväestö on suurelta osin terveyspalvelujen käyttäjäkuntaa. Aktiivinen vanhustyön puolestapuhuja ja tulisieluinen asioiden hoitaja Gunnel Carlberg kutsui minut vanhusneuvoston sihteeriksi. Viehätyin suuresti siitä, miten tarmokkaasti asioita lähdettiin konkreettisesti viemään eteenpäin. Puheenjohtaja oli luovuutta generoiva henkilö ja toimimme saumattomassa yhteistyössä. Oma tavoitteeni oli löytää niitä työmuotoja, joista vanhusväestö hyötyisi ja joita ei vielä ollut tarjolla kaupungissa. Eräs tällainen ajatus oli vanhuksille suunnatun terveyttä edistävän toiminnan aloittaminen suuntaamalla ja mahdollistamalla terveydenhoitajien vastaanottomahdollisuudet ja kotikäynnit ennakoivana toimintana. Mielestäni onnistuimme siinä hyvin. Epäonnistumisia en sinänsä muista (lieneekö muisti valikoiva). Lesken asemaan liittyvät taloudelliset korjausehdotukset eivät edenneet aivan toivotulla tavalla. Yleisesti näen monimuotoisten palvelujen, aktivointimuotojen ja ennakoivan työn tarpeen yhä lisääntyvän. Yksinäisyys ja sen torjuminen ovat tulevaisuuden haasteita kaikissa asuinympäristöissä. 8

11 Vanhusneuvostoille on varmaankin edelleen tarvetta. Kauniaisten osalta en halua ottaa vahvasti kantaa, koska en enää asu Kauniaisissa enkä koe olevani riittävästi mukana kaupungin toiminnassa rohjetakseni esittää näkemyksiä tältä osin. Vanhusneuvostossa oli särmää. Puheenjohtajan räväkkyys ja jäsenistön poliittisesti erilaiset näkemykset pitivät kokouksen keskimääräistä pirteämpinä. Olin mukana alkuvaiheessa, jolloin työ oli vielä aluillaan ja sitä muodostettiin. Mallia ei ollut, vaan etsittiin aktiivisesti vanhustyön keskeisiä kysymyksiä ja niihin tarvittavia vastauksia. Minulle jäi vanhusneuvostosta hyvä tunnelma. Jouluksi sain puheenjohtajalta aivan upean valkoisen orkidean, josta tulikin siitä alkaen lempikukkani. Minulla on aina sellainen sekä työpaikallani että kotonani. Ne ovat lähes ainoita kukkia, jotka menestyvät hoivissani. Leena Harsunen, vanhustyön ja palvelukeskuksen johtaja Sihteeri ajanjaksolla Kauniaisten vanhusneuvosto perustettiin jo vuonna 1997 eli aivan samoihin aikoihin ruotsinkielisen rannikkoseudun kuntien kanssa. Minä tulin neuvoston sihteeriksi syyskuussa 1999 sen jälkeen, kun oma sihteerintehtäväni Kauniaisten Vanhustenhuollon kehittämissuunnitelma :n työstämisessä oli päättynyt, suunnitelma valmistunut ja kaupungin päättävät elimet olivat sen hyväksyneet toteutettavaksi. Kattava kymmenen vuoden mittainen vanhustenhuollon kehittämissuunnitelma muodostui luonnollisesti myös vanhusneuvostolle jonkinlaiseksi ohjenuoraksi, ja sen toteuttamista seurattiin tiiviisti. Vanhusneuvosto piti todella tärkeänä tutustua suunnitelman sisältöön ja toteuttajatahoihin. Niinpä kokouksiin kutsuttiin säännöllisesti eri asiantuntijoita tätä tietoutta lisäämään sekä toisaalta myös viemään vanhusneuvoston näkemyksiä ja toiveita eteenpäin. 9

12 Näin vuoropuhelu muodostui eläväksi ja vanhusneuvosto tutustui kaupungin eri toimijoihin. Foto: Jaana Mäkelä Teemapäivä vanhustenviikolla Villa Bredan palvelukeskuksessa. Tavoitteena oli luoda vanhusneuvostosta yhteistyöelin, jonka mielipiteitä ja asiantuntemusta voidaan eri asioista pyydettyjen lausuntojen avulla esittää eteenpäin ja saada ne koko kaupungin kehittämistyön käyttöön. Vanhusneuvosto pyrki myös itse saamaan aikaan vuoropuhelua kaupungin ikäihmisten kanssa. Senioriyhdistysten edustajat toimivat viestinviejinä molempiin suuntiin, ja Kaunis Grani-lehdessä kerrottiin vanhusneuvostosta ja sen tavoitteista, asia joka ainakin alkuvuosina tuntui olevan monille uusi ja tuntematon asia Sihteerikaudellani pidin tavoitteena paitsi moitteetonta kirjallista asioiden dokumentointia myös tarpeellisen tiedon saattamista mahdollisimman kattavasti vanhusneuvoston käyttöön. 10

13 Oma työni palvelukeskuksessa ikäihmisten parissa loi läheisen suhteen vanhusneuvostoon ja sosiaali- ja terveystoimen organisaatio antoi osaltaan toiminnalle runsaan tietopohjan. Epäonnistumisia koin ehkä eniten juuri hitaasti etenevän tunnettavuuden ja huomioon ottamisen puolella sekä kaupungin muiden toimijoiden että itse ikäihmisten taholta, vaikka koko neuvosto työskenteli voimakkaasti asian edistämiseksi. Foto: Jaana af Hällström Pääkaupunkiseudun vanhusneuvostot Vallmogårdin tiloissa Kauniaisissa Seisomassa kaupunginjohtaja Torsten Widén. Vanhusneuvoston tulevaisuus on luonnollisesti riippuvainen sen jäsenten aktiivisuudesta ja halusta yhteisten asioiden ajamiseen ja kehittämiseen. Se on näiden 10 ensimmäisen vuoden aikana saavuttanut tietyn aseman ikäihmisten asioiden esiin tuojana. Se on parhaimmillaan varsin varteenotettava yhteistyöelin, jota kaupungin eri toimijoiden kannattaisi omien palvelujen kehittämisessä käyttää ikään kuin peilinä ja sparraajana. Vuoropuhelun kaupungin ja vanhusneuvoston välillä tulisi olla avointa ja mutkatonta. Palvelujen ylläpitäjä ja kehittäjä voisi helposti 11

14 käyttää suunnittelussaan hyväkseen ikääntyvien kuntalaisten oman asemansa asiantuntemusta. Usein ihminen itse on asiantuntija omassa asiassaan, ja sitä tulisi käyttää hyväksi. Se jonka jalassa kenkä hankaa tietää miltä se tuntuu! Vanhusneuvosto oli mukava yhteistyökumppani. Kokoukset olivat leppoisia, keskustelevia ja informatiivisia ja neuvoston jäsenet aidosti innostuneita toiminnasta. Kun nyt minäkin olen siirtynyt eläkkeelle ja neuvoston varsinaiseen kohderyhmään, olen kiitollinen, että olen saanut työskennellä vanhusneuvostossa ja tutustua perin pohjin sen toimintaan. Toivotan Kauniaisten vanhusneuvostolle menestystä! Marianne Ehnström, palvelukeskuksen johtaja Sihteeri ajanjaksolla Aloitin palvelukeskus Villa Bredan johtajana ja työtehtäviin kuuluu mm. vanhusneuvoston sihteerinä toimiminen. Tehtävä oli minulle aivan uusi. Aikaisemmassa työpaikassani olin ollut vain lyhyen ajan vanhusneuvoston virkamiesjäsenenä. Työ ikäihmisten parissa oli uusi haaste aikuissosiaalityöntekijänä työni oli ollut hyvin erilainen. Ikäihmisten palvelut olivat tulleet tutuksi lähinnä veteraanikuntoutusta koskevissa asioissa. En osannut asettaa muita tavoitteita ja päämääriä sihteerin tehtävään kuin sen, että pyrin hoitamaan sihteerin tehtävät mahdollisimman hyvin ja oikein ja olemaan avoin uusille asioille ja haasteille. Vanhusneuvoston kanssa työskenteleminen on ollut mielenkiintoista ja olen todennut, että jäsenet tuntevat osallistumisensa tärkeäksi ja haluavat tuoda esiin ikäihmisten näkökulmaa yhteisissä asioissa sekä osoittaa vanhusneuvoston tärkeyttä kunnallisen päätöksenteon vaikuttajana. 12

15 Foto: Jaana Mäkelä 10 vuoden aikana on kertynyt vanhusneuvostomateriaalia muutamien mappien verran toteaa vanhusneuvoston nykyinen sihteeri Marianne Ehnström. Vanhusneuvostojen rooli ja kokoonpano on tällä hetkellä hyvinkin vaihteleva pääkaupunkiseudun kunnissa. Vaikutusmahdollisuudet ja puitteet ovat tästä johtuen myöskin erilaiset. Toimintatapojen yhtenäistäminen ja yhteistyön kehittäminen vanhusneuvostojen kesken on tulevaisuuden haaste. Tulevilla ikäihmisillä voi olla aivan erilaisia toiveita ja vaatimuksia palvelujen suhteen kuin tämän päivän ikäihmisillä. On siis tärkeää, että vanhusneuvostot ovat ajan hermolla ja jäseninä on eri-ikäisiä, monenlaista työ- ja elämänkokemusta omaavia ikäihmisiä. Näin vanhusneuvosto pystyy vastaamaan senhetkisiin haasteisiin. Kauniaisten vanhusneuvosto on 10 vuoden aikana ollut hyvin aktiivinen ja saanut aikaan konkreettisia tuloksia. Toivon, että aktiivinen ja hyvä yhteistyö kaupungin muiden toimijoiden kanssa jatkuu sekä mahdollisuudet vaikuttamiseen turvataan. 13

16 Vanhusneuvostojen tulevaisuus Sosiaali- ja terveysjohtaja Ulla Tikkanen Kauniaisten vanhusneuvostolla on takanaan 10 aktiivista vuotta. Neuvoston puheenjohtajien kirjoituksissa tulee esille innostuneisuus ja sitoutuminen sekä halu ja kyky puuttua tärkeisiin asioihin toiminnassa on oltu mukana koko sydämellä! Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Vanhusten ohella puhutaan senioreista, eläkeläisistä, ikäihmisistä, ikääntyvistä ja ikääntyneistä, oloneuvoksista sekä kolmannesta ja neljännestä iästä. Tämä termien moninaisuus kuvaa sitä, että vanhuus on monimuotoistunut. Työelämän jälkeen on pitkä ja aktiivinen elämänvaihe, jolloin ikääntyvien merkitys voimavarana on tärkeä. Heille tulee antaa vaikuttamisen paikka. Vanhusneuvostot ovat osallistavan kuntademokratian muoto, joiden toiminnassa yhdistyy odotukset kuntalaisten osallistumisesta ja aktiivisesta seniorikansalaisuudesta. Ne ovat mahdollisuus tuoda esiin ikääntyneiden kuntalaisten ääni. Tässä onnistuminen edellyttää aktiivisuutta ja sitoutumista paitsi senioreilta itseltään niin myös kunnan viranhaltijoilta ja päättäjiltä. Vuorovaikutus on palkitsevaa ja neuvostojen kautta saadaan tärkeää tietoa ikääntyneiden tilanteesta, tarpeista, toiveista ja mielipiteistä. Vanhusneuvostoilla on tärkeä rooli myös yhteisöllisyyden ja ikäihmisten toiminnan vahvistamisessa. Ne voivat luoda sellaista läheisvastuuta, joissa lähimmäistyön merkitys korostuu erityisesti ikääntyvien turvattomuuden ja yksinäisyyden ehkäisemiseksi. Kaupungin arvoissa ja strategiassa painotetaan kuntalaisten aktiivista kohtaamista, erilaisuuden kokemista voimavaraksi, avointa keskustelua ja päätöksenteon avoimuutta luottamuksen ja yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi. Asukkaiden ja päättäjien vuorovaikutusta korostetaan ja tehtyjen tutkimusten mukaan kauniaislaiset kokevatkin, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Tämä vuorovaikutus ja siitä syntyvä osallisuuden kokemus on tärkeä säilyttää jatkossakin. Väestön ikääntyminen, eläkeläisväestön muuttuneet tarpeet ja kunta- ja palvelurakenneuudistusten muutospaine haastavat 14

17 vanhusneuvostot vaikuttamiseen. Kaupunki haluaa strategiansa mukaisesti kehittää edelleen vuorovaikutukseen perustuvia toimintamalleja ja vahvistaa yhteisöllisyyttä niin, että kaikki voivat olla ylpeitä kauniaislaisuudestaan. Siinä on hyvä perusta vanhusneuvostojen, virkamiesten ja päättäjien yhteistyölle, jonka toivon vahvistuvan edelleen. Onnea Kauniaisten10-vuotiaalle, aktiiviselle vanhusneuvostolle! Elämänkokemus ja viisaus voimavarana Foto: Jaana af Hällström Vanhusneuvoston entisiä ja nykyisiä jäseniä Eturivi vasemmalta (istumassa): Hanna Aschan, Eja Karell, Raimo Händelin, Alf Skogster, Leena Harsunen ja Marianne Ehnström. Takarivi vasemmalta (seisomassa): Göran Lagerman, Veronica Fellman, Anna-Greta Liljeroth, Virva Wahlstedt, Leena Ström, Sinikka Alapiessa, Pekka Kuvaja, Leena Myllyluoma, Liisa Hämäläinen, Aila Manninen ja Jaana Mäkelä. 15

18 16

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto

Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto 2014-2016 Siilinjärven kunta Vanhus- ja vammaisneuvosto Käyntiosoite: Kasurilantie 1 Postitusosoite: PL 5, 71801 Siilinjärvi Puhelin: 017 401 111, faksi:

Lisätiedot

Vanhusneuvosto Turussa

Vanhusneuvosto Turussa Vanhusneuvosto Turussa Eija Salmiosalo 16.1.2014 1.7.2013 voimaan tulleessa vanhuslaissa vanhusneuvostot tulivat lakisääteisiksi. Vanhusneuvosto on asetettava viimeistään 1.1.2014. Laki ei sinällään vaikuta

Lisätiedot

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Tiedosta hyvinvointia Mielenterveysryhmä 1 Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Eija Stengård PsT, kehittämispäällikkö Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Eija Stengård, 2005 Tiedosta

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Vanhusneuvoston ensimmäinen toiminta vuosi, uuden lain astuessa voimaan

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Vanhusneuvoston ensimmäinen toiminta vuosi, uuden lain astuessa voimaan Naantalin vanhusneuvosto TOIMINTAKERTOMUS 2014 Vanhusneuvoston ensimmäinen toiminta vuosi, uuden lain astuessa voimaan Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 - lain 11 säätää vanhusneuvostosta 1. VANHUSNEUVOSTO

Lisätiedot

Mustasaaren vanhusneuvosto ja päiväkeskus tiedottavat

Mustasaaren vanhusneuvosto ja päiväkeskus tiedottavat Mustasaaren vanhusneuvosto ja päiväkeskus tiedottavat Solhörnan Helmiina Solgård Mustasaaren vanhusneuvosto ja päiväkeskus tiedottavat Julkaisija: Mustasaaren vanhusneuvosto 2007 Layout: Johnny Lahti,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 15

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 15 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 15 Vanhusneuvosto 26.08.2015 AIKA 12:00-13:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 VANHUSNEUVOSTON TÄRKEÄNÄ PITÄMIÄ PAINOPISTEALUEITA JA ASIOITA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013 Utajärvivalmistelut oimkuntautajärviva lmistelutoiminkuntautajärviikä ihmistenvalmistelutoimikuntau tajärvivalmistelutoi TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016 mikuntautajärvival 20.9.2013 mistelutoimikuntautajärviikäih

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 21 Vanhusneuvosto 10.09.2014 AIKA 14:00-15:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 23 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vanhusneuvosto 26.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Tarja Salosen puheenvuoro 2 Vuoden 2014 toimintakertomuksen hyväksyminen

Lisätiedot

Porvoon vanhusneuvosto Toimintasuunnitelma 2016

Porvoon vanhusneuvosto Toimintasuunnitelma 2016 Porvoon vanhusneuvosto Toimintasuunnitelma 2016 Asia Tavoite Toimenpiteet Toteutus/ vastuuhenkilö(t) 1. Kokoukset ja niihin 10 kokousta Kokoukset pidetään samalla viikolla, kuin sosiaali- ja valmistautuminen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 13

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Vanhusneuvosto 22.04.2015 AIKA 22.04.2015 klo 10:00-12:00 PAIKKA Tupasvilla, Kortesjärvi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Tupasvillan tehostettuun palveluasumiseen

Lisätiedot

Vanhusneuvoston toiminnan itt l esittelyä

Vanhusneuvoston toiminnan itt l esittelyä LIITE 1 Vanhusneuvoston toiminnan itt l esittelyä xx.xx.xxxx Mitä on vanhusneuvostotyö? Sosiaali ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto; Muistio lain toimeenpanon ja tulkinnan tueksi: Vanhusneuvosto

Lisätiedot

Kahvia ja kohtaamisia - yhteistyöllä elinpiiriä laajemmaksi

Kahvia ja kohtaamisia - yhteistyöllä elinpiiriä laajemmaksi Kahvia ja kohtaamisia - yhteistyöllä elinpiiriä laajemmaksi Peurunka3 -seminaari 27.10.2015 Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys ry Kehitytään kimpassa hanke/tuija Seppänen www.kssotu.fi www.facebook.com/kehitytaankimpassa

Lisätiedot

Kokkolan kaupunki Karleby stad KOKKOLAN VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS

Kokkolan kaupunki Karleby stad KOKKOLAN VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS Kokkolan kaupunki Karleby stad KOKKOLAN VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sisällysluettelo Vanhusneuvoston kokoonpano 2013... 3 Kokoustoiminta... 4 Lausuntoja, ehdotuksia, esityksiä ja kirjelmiä...

Lisätiedot

Vanhusneuvostokysely 2012

Vanhusneuvostokysely 2012 Vanhusneuvostokysely 2012 Kysely numero 4/83/2012 Marraskuu 2012 Kunta Tässä kyselyssä vanhusneuvostolla tarkoitetaan vanhusneuvostoja, vastaavia muulla nimellä toimivia yhteistyöelimiä (esimerkiksi ikäihmisten

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Heli Hätönen, TtT, erityisasiantuntija 12.11.2014 Kuopio 13.11.2014 Hätönen 1 Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 1 Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Vuoden 2014 alusta vanhusneuvostot ovat lakisääteisiä Kuhmon vanhusneuvoston toiminta on käynnistynyt vuonna 2002 eli vanhusneuvosto on toiminut

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

VANH 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 15 VANH 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 15

VANH 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 15 VANH 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 15 2/2016 25.4.2016 Asiat VANH 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 15 VANH 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 15 VANH 16 VANHUSNEUVOSTON VUODEN 2016 TOIMINTASUUNNITELMAN TARKENTAMINEN 16 VANH 17 IKÄIHMISTEN

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara mahdollisuus > asenteista on aloitettava! - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja

Lisätiedot

TOIMINTAMALLI ETSIVÄLLE VANHUSTYÖLLE

TOIMINTAMALLI ETSIVÄLLE VANHUSTYÖLLE TOIMINTAMALLI ETSIVÄLLE VANHUSTYÖLLE TAVOITE KEHITTÄÄ TOIMINTAMALLI, JONKA AVULLA TAVOITETAAN KAIKKI YLI 75 -VUOTIAAT KUUSAMOLAISET. TARKOITUKSENA on tarjota katkeamatonta palveluketjua, jotta omassa kodissa

Lisätiedot

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund

Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio. 17.2.2015/Mona Hägglund Hoivakodin kannustinmalli Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun vuoden 2014 potentiaalinen innovaatio 17.2.2015/Mona Hägglund Vanhusten palvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen kilpailutus 2014

Lisätiedot

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminta Pirkkalassa Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminnan taustaa Foorumitoiminnan taustalla oli Tekesin rahoittama perusturvapalveluiden kehittämishanke Terveellä järjellä parasta

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2015 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Vanhusneuvosto Aika 06.05.2015 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnantalo, 2krs. Akseli-niminen kokoushuone Ervastintie 2 Läsnäolijat Niemeläinen Ismo puheenjohtaja Tammi

Lisätiedot

Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone 2

Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone 2 Vapaa-aikalautakunta Keskiviikko 06.04.2016 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Asialistan hyväksyminen

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO

OULUN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO Toimintakertomus 2015 1(4) OULUN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO Yleistä on vanhuspalvelulakiin (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) perustuva Oulun

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen päätöksellä veteraaniasiaintoimikunta on sulautettu vanhusneuvostoon alkaen.

Kaupunginhallituksen päätöksellä veteraaniasiaintoimikunta on sulautettu vanhusneuvostoon alkaen. 1 (5) Imatran kaupungin vanhusneuvosto Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma Toiminnan tarkoitus Vanhusneuvosto on kaupunginhallituksen alainen yhteistyöelin, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Menettelytapasäännöksiä Vanhuspalveluissa ei subjektiivisia uusia oikeuksia

Lisätiedot

Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015

Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015 Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015 Äänestysaktiivisuuden lasku Ilkeät ongelmat Luottamustoimien ei-houkuttelevuus Vallankäytön korostuminen

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin käyttöönotto Lappeenrannassa

Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin käyttöönotto Lappeenrannassa Kaupunginhallitus 372 15.09.2014 Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin käyttöönotto Lappeenrannassa 777/00.04.02.02/2014 KH 372 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040

Lisätiedot

Porvoon vanhusneuvosto Toimintasuunnitelma 2015

Porvoon vanhusneuvosto Toimintasuunnitelma 2015 Porvoon vanhusneuvosto Toimintasuunnitelma 2015 Asia Tavoite Toimenpiteet Toteutus/ vastuuhenkilö(t) 1. Kokoukset ja niihin 10 kokousta Kokoukset pidetään samalla viikolla, kuin sosiaali- ja valmistautuminen

Lisätiedot

Vanhusneuvosto-seminaari, Hankasalmi 22.9.2014 YTM Tuula Telin. SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTO Satakunnan vanhusneuvostojen ja vanhusväestön äänitorvena

Vanhusneuvosto-seminaari, Hankasalmi 22.9.2014 YTM Tuula Telin. SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTO Satakunnan vanhusneuvostojen ja vanhusväestön äänitorvena Vanhusneuvosto-seminaari, Hankasalmi 22.9.2014 YTM Tuula Telin SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTO Satakunnan vanhusneuvostojen ja vanhusväestön äänitorvena Maakunnallisen yhteistyön foorumi Satakuntaliiton alaisuuteen

Lisätiedot

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 1/2009 16.03.2009 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 (LIITE 1) 3 VANH 4 VANHUSNEUVOSTON

Lisätiedot

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Kuntalain uudistamisen tavoitteet TALOUDEN KESTÄVYYS Kunnan toiminnan taloudellisen kestävyyden turvaaminen

Lisätiedot

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan viestintäsuunnittelija Anne Honkanen Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari, 29.4.2014 Toimenpideohjelman

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 (14 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 (14 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 (14 ) Vanhusneuvosto 04.12.2015 AIKA 04.12.2015 klo 10:00-11:20 PAIKKA Saarenottan leirikeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 66 Kokouksen avaus 3 67 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 23.1.2002, muutos 1.12.2004, muutos 15.6.2005 voimaan 1.7.2005, muutos 21.6.2006 voimaan 1.8.2006, muutokset kv 12.12.2012, voimaa 1.1.2013 SOSIAALI-

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vanhusneuvosto 20.03.2015 AIKA 20.03.2015 10:00-11:15 PAIKKA Ikäihmisten päivätoiminta Opintie 5 Joroinen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 25

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 25 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 25 Vanhusneuvosto 26.08.2014 AIKA 26.08.2014 klo 10:00-13:05 PAIKKA Helmiranta, Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen avaus 27 22 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KATSAUS HYVINKÄÄN STRATEGIAN = HYVINKÄÄN PELIKIRJAN VALMISTELUUN Hyvinkään kaupunki Kaupunkistrategian valmisteluryhmä 4/2016

KATSAUS HYVINKÄÄN STRATEGIAN = HYVINKÄÄN PELIKIRJAN VALMISTELUUN Hyvinkään kaupunki Kaupunkistrategian valmisteluryhmä 4/2016 KATSAUS HYVINKÄÄN STRATEGIAN = HYVINKÄÄN PELIKIRJAN VALMISTELUUN Hyvinkään kaupunki Kaupunkistrategian valmisteluryhmä 4/2016 STRATEGIAJOHTAMISEN JUURET Strategiajohtamisen juuret ovat kaukana historiassa.

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Ikäihminen kehittäjänä Aijjoos-kumppanuushanke II RISTO-kehittämishankkeen työpaja 5.12.2013. Järjestön logo tähän

Ikäihminen kehittäjänä Aijjoos-kumppanuushanke II RISTO-kehittämishankkeen työpaja 5.12.2013. Järjestön logo tähän Ikäihminen kehittäjänä Aijjoos-kumppanuushanke II RISTO-kehittämishankkeen työpaja 5.12.2013 1 Yhteistyökumppanit Hallinnoijana Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry Rahoittajana Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

Palvelutalo Kotikarpalo, Talvitie 1, Kyrö

Palvelutalo Kotikarpalo, Talvitie 1, Kyrö 27.11.2013 1. Aika: Keskiviikko 27.11.2013 klo 10 12.30 Paikka: Palvelutalo Kotikarpalo, Talvitie 1, 21800 Kyrö Paikalla: Veikko Rantala, Auranmaan kansalliset seniorit Seppo Eskola, Pöytyän sotaveteraanit

Lisätiedot

Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena

Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena Case: Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen/ Vantaa Matti Lyytikäinen Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja, Vantaa 16.3.2011 Hankkeen lähtökohdat

Lisätiedot

11.2.2015 VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 3

11.2.2015 VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 3 1/2015 11.2.2015 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANH 4 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja,

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja, Hollolan kunta / Muistio 1/2013 1 (5) n kokous Aika Tiistai 5.3.2013 kello 18.00 Paikka Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Läsnä Armas Hacklin Eija Koivuniemi Tiina Aarto Marjatta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Kaupunginsihteeri Mari Immonen

Kommenttipuheenvuoro. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Kommenttipuheenvuoro Kaupunginsihteeri Mari Immonen 10.12.2015 Espoon visio Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua,

Lisätiedot

Vanhusneuvostojen rooli Vanhuspalvelulain mukaan on toimia ikäihmisten edunvalvojana

Vanhusneuvostojen rooli Vanhuspalvelulain mukaan on toimia ikäihmisten edunvalvojana Vanhusneuvostojen rooli Vanhuspalvelulain mukaan on toimia ikäihmisten edunvalvojana 1 Määritelmiä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Ikääntynyt

Lisätiedot

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 2 VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANO 2015 Pirkko Mäkelä, puheenjohtaja 23.6.2015 lähtien, Eläkeliiton Posion yhdistys ry Sari Ylisirniö, sihteeri23.6.2015

Lisätiedot

27.2.2013 VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN 3

27.2.2013 VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN 3 1/2013 27.2.2013 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN 3 VANH 4 VANH 5 VANH 6 VANH 7 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Uuden kuntalain rakenne ja keskeiset periaatteet. Parlamentaarinen seurantaryhmä 10.9.2013

Uuden kuntalain rakenne ja keskeiset periaatteet. Parlamentaarinen seurantaryhmä 10.9.2013 Uuden kuntalain rakenne ja keskeiset periaatteet Parlamentaarinen seurantaryhmä 10.9.2013 Kuntalaisten kaupunkinäkymä Yksityinen palveluntuottaja Sairaanhoitopiiri Kuntayhtymät Maakunnat, seudut ym. yhteistyö

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen 16.9.2013 31.3.2015 Projektipäällikkö Jari Latvalahti, EETU ry Sitran Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä -avainalue 6 suuren valtakunnallisen eläkeläisjärjestön

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2013 MIKKELIN KAUPUNKI Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 3.12.2012 41 Voimaantulo: 01.01.2013

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN ELÄKELÄISNEUVOSTON TOIMINTA - JA TALOUSSUUNNITELMA

JÄRVENPÄÄN ELÄKELÄISNEUVOSTON TOIMINTA - JA TALOUSSUUNNITELMA JÄRVENPÄÄN ELÄKELÄISNEUVOSTON TOIMINTA - JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 SISÄLTÖ Sivu 1 ESIPUHE 2 2 TOIMINTA-AJATUS 2 3 TAVOITE 2 4 TOIMINTAKAUSI JA KOKOONPANO 2 5 TOIMINTASÄÄNNÖSSÄ MÄÄRITETYT TEHTÄVÄT 3 6 ELÄKELÄISNEUVOSTON

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vanhusneuvosto AIKA 17.06.2015 klo 15:00-16:10 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1/2012 7.2.2012 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANH 4 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Hyvää Ikää Kaikille seminaari Seinäjoella 18.9.2014 Marjut Mäki-Torkko Vammaispalvelujen johtaja, KM Mitä ajattelet ja sanot minusta Sitä luulet minusta Sinä olet

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari Turku 16.9.2014 ohjelmakoordinaattori

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

Uusi ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-ajan toimintaohjelma Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 24.4.2012. 20.4.2012 Riitta Luoma 1

Uusi ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-ajan toimintaohjelma Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 24.4.2012. 20.4.2012 Riitta Luoma 1 Uusi ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-ajan toimintaohjelma Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 24.4.2012 20.4.2012 Riitta Luoma 1 Mikä on EVIVA? EVIVA on vuosille 2011-2015 Turun kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa SOSIAALI- JA TERVEYS- HALLINTOTIEDE Yhdistää opetuksessa (kaikilla tasoilla) molemmat hyvinvoinnin

Lisätiedot

POHJOIS-HELSINGIN LÄHIMMÄISTYÖ PULMU RY. Soittorinki. Vapaaehtoistoiminnan malli. Reetta Grundström 1.5.2010

POHJOIS-HELSINGIN LÄHIMMÄISTYÖ PULMU RY. Soittorinki. Vapaaehtoistoiminnan malli. Reetta Grundström 1.5.2010 POHJOIS-HELSINGIN LÄHIMMÄISTYÖ PULMU RY Soittorinki Vapaaehtoistoiminnan malli Reetta Grundström 1.5.2010 2 Soittorinkitoiminnan esittely Pulmun soittoringissä vapaaehtoinen soittaa puhelimella ikäihmiselle

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Vanhusneuvosto. AIKA 29.04.2014 kello 10:30-11:20. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Vanhusneuvosto. AIKA 29.04.2014 kello 10:30-11:20. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Vanhusneuvosto AIKA 29.04.2014 kello 10:30-11:20 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 22 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Ikäihminen kehittäjänä. Marja-Liisa Nevala Aijjoos-hanke Hehko-seminaari 22.3.2010

Ikäihminen kehittäjänä. Marja-Liisa Nevala Aijjoos-hanke Hehko-seminaari 22.3.2010 Ikäihminen kehittäjänä Marja-Liisa Nevala Aijjoos-hanke Hehko-seminaari 22.3.2010 Aijjoos-kumppanuushanke 4 yhdistystä: hallinnoivana Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry, Härmän Vanhustentukisäätiö,

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän pohdintoja ja linjauksia 13.8.2014 9.10.2014 Page 1 Uudistuksen tavoitteita Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Poliittisen johtamisen

Lisätiedot

Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013

Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013 Pöytäkirja 1/2013 1(5) Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013 Aika: ke 27.3.2013 klo 13.00 16.00 Paikka: Kaupungintalo, Oulu, Kirkkokatu 2a, kokoushuone 120 Läsnä: Antero Juntunen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Sivistysjaosto 22.9.2009 TOIMINTA-AJATUS - Nuorten silimin Nuorisovaltuuston tarkoituksena on saada Kiimingissä nuorten ääni kuuluville, ideat esille ja

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Ehdotus: Vanhusneuvosto päättää, että muistiot voidaan laittaa nettiin puheenjohtajan ja sihteerin varmennuksin.

Ehdotus: Vanhusneuvosto päättää, että muistiot voidaan laittaa nettiin puheenjohtajan ja sihteerin varmennuksin. Muistio Kauhajoen vanhusneuvoston kokouksesta 26.5.2015 klo 13.00 15.50 Paikka: Kauhajoen kaupungintalo,kaupunginhallituksen kokoushuone. 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Marja Aalto avasi kokouksen ja

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA - ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hattulassa ja Janakkalassa Minna Heikkilä, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja:

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen asiakasraati

Vanhuspalvelujen asiakasraati Vanhuspalvelujen asiakasraati 14.10.2015 14.10.2015 tapaaminen Tervetuloa asiakasraatiin Lyhyt esittelykierros Ketä me olemme ja miksi haluamme olla täällä Mikä ja miksi asiakasraati Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot