KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA"

Transkriptio

1 KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA Puheenjohtajat ja sihteerit muistelevat Kauniaisten kaupunki

2 Sisällys Kauniaisten kaupungin vanhusneuvosto Perustaminen ja tarkoitus Kokoonpano ja kokoontuminen Tehtävät Puheenjohtajat muistelevat Gunnel Carlberg Eja Karell Raimo Händelin Alf Skogster Sihteerit muistelevat Hanna Aschan Leena Harsunen Marianne Ehnström Vanhusneuvostojen tulevaisuus Sosiaali- ja terveysjohtaja Ulla Tikkanen

3 Perustaminen ja tarkoitus Kauniaisten sosiaali- ja terveyslautakunta perusti vanhusneuvoston ja hyväksyi samalla sille toimintaohjeet Vanhusneuvosto on kaupungin ja sen alueella asuvien vanhusten ja siellä toimivien vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin. Kokoonpano ja kokoontuminen Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee vanhusneuvostoon kahden vuoden toimintakaudeksi kymmenen jäsentä, joista viisi on vanhusten edustajia. Näistä viidestä enintään neljä on vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen nimeämiä edustajia. Viides jäsen edustaa muita vanhuksia. Neuvostoon nimetään viisi kaupungin edustajaa, jotka ovat sosiaalija terveystoimen, yhdyskuntatoimen, liikuntatoimen ja sivistystoimen luottamushenkilöitä tai viranhaltijoita, joiden tehtäväalueeseen vanhuksia koskevat asiat kuuluvat. Neuvoston jäsenille nimetään varajäsenet. Vanhusneuvosto kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. 1

4 Tehtävät Vanhusneuvoston tehtävänä on: ~ edistää viranomaisten, vanhusten ja eläkeläisjärjestöjen yhteistoimintaa kaupungissa ja seurata vanhusten tarpeiden kehitystä kaupungin alueella. ~ seurata kaupungin kunnallishallinnon päätöksentekoa vanhusten kannalta sekä edistää vanhusten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa siihen ja tehdä aloitteita, ehdotuksia ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille vanhuksia koskevissa asioissa. ~ edistää vanhusten elämänlaatua ja selviytymistä yhteiskunnan eri toiminnoissa kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, kulttuuri-, liikunta- ja harrastetoiminnoissa sekä muissa kunnallisissa palveluissa. ~ seurata vanhuksille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien kehitystä kaupungin alueella ja tiedottaa toimialojen välityksellä vanhuksille tarkoitettujen palveluiden ja tukitoimien kehityksestä ja saatavuudesta. ~ sopia yhteistoimintamuodoista vammaisneuvoston kanssa ympäristön suunnitteluun vaikuttamisessa siten, että siinä tulevat huomioon otetuiksi myös vanhusten toimintamahdollisuudet. ~ huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta. ~ valmistella vuosittain toimintasuunnitelma ja antaa toimintakertomus sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä muille kaupungin toimielimille. ~ hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat sosiaali- ja terveyslautakunnan suosittelemat tehtävät. 2

5 Puheenjohtajat ja sihteerit muistelevat Vanhusneuvosto valitsee vanhusten edustajista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kauniaisissa on vakiintunut käytäntö, jossa puheenjohtajina vuorottelevat Kauniaisten Suomalaisten Seniorit ry:n ja Grankulla svenska pensionärer rf:n edustajat. Sihteerinä toimii sosiaali- ja terveyslautakunnan nimeämä viranhaltijajäsen. Puheenjohtajat ja sihteerit Eturivi vasemmalta: Raimo Händelin, Eja Karell, Alf Skogster Takarivi vasemmalta: Hanna Aschan, Leena Harsunen, Marianne Ehnström Pj Gunnel Carlberg puuttuu kuvasta Foto: Jaana af Hällström 3

6 Gunnel Carlberg Puheenjohtaja toimikaudella Kaupunkimme ensimmäinen vuonna 1998 nimetty vanhusneuvosto oli iloinen, positiivinen ja aloitteellinen. Aloitteista tärkein oli ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnalle vanhustenhuollon kehittämis-suunnitelman laatimisesta kuntalaisille suunnatun kyselyn pohjalta. Kysely tehtiin talkootyönä. Vanhusneuvoston työryhmä (neuvoston sihteeri, johtava hoitaja Hanna Aschan, Arla Nykvist ja minä) laati 48 kysymystä, jotka lähetettiin kaikille 65 vuotta Gunnel Carlberg täyttäneille kuntalaisille, joista peräti 79,9 % vastasi! Näin saimme perusteellista tietoa palveluihin ja asumiseen liittyvistä ajatuksista ja toiveista. Minä luin ja kirjasin vastaukset, luokkatoverini, tilastoprofessori Johan Fellman suoritti aineiston tilastoajot. Korvaukseksi sain lounassetelin niinä päivinä, jolloin työskentelin Villa Bredassa käsittelemässä materiaalia, Johan Fellman sai kai kupin kahvia. Mutta mielenkiintoista työ oli! Sosiaali- ja terveyslautakunnan vanhustenhuollon kehittämissuunnitelman laatimista varten asettama suunnitteluryhmä hyödynsi kyselyn tulokset suunnitelman laatimisessa. Vanhustenhuollon kehittämissuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa, ja parhainta oli, että kaupungin kaikki tahot sitoutuivat suunnitelmaan niin, että siinä ehdotetut toimenpiteet oli hyväksytty jo viiden vuoden kuluttua. Tätä kirjoittaessani vallitsee vielä epätietoisuus siitä, mitä kunta- ja palvelurakenneuudistus tuo meille tullessaan. Kävi miten kävi, vanhusneuvostoa ja sen asiantuntemusta tarvitaan, mutta on muistettava, että valtaa ei anneta, se otetaan! 4

7 Eja Karell Puheenjohtaja toimikaudella Puheenjohtajakaudellani saatoin ilokseni todeta, että lähes kaikki Vanhustenhuollon kehittämissuunnitelmassa asetetut tavoitteet oli saavutettu. Dementiaa sairastavien hoitokoti Villa Anemone aloitti toimintansa huhtikuussa 2003 ja Villa Apollon ryhmäkoti ja vuokra-asunnot valmistuivat. Terveyskeskus laajennettiin ja seniorineuvola jatkoi toimintaansa. Maksuton palvelulinja, joista on monelle Kauniaisten takamailla asuvalle vanhukselle hyötyä, uhattiin lopettaa yhdessä vaiheessa, mutta sai jatkaa vanhusneuvoston vaatimuksesta. Vanhusneuvoston ja Granin Lähiapu ry:n aloitteesta käynnistyi uutena toimintamuotona omaishoitajien vertaistukiryhmä. Lähitulevaisuudessa kohtaamme suuria haasteita. Vanhusten lukumäärä kasvaa voimakkaasti ja yhä useampi tulee riippuvaiseksi tuetusta asumisesta ja hyvästä huolenpidosta. Mitä kunta- ja palvelurakenneuudistus tuo mukanaan, sitä ei kukaan vielä tiedä. Toivon, että kykenemme säilyttämään ne edut, jotka vanhusneuvosto on saavuttanut ja että neuvostolta ei oteta pois tärkeää tehtävää vanhusten etujen ja oikeuksien valvojana kaikilla toimialoilla. Vanhusneuvoston kokous , Keskusurheilupuiston kokoushuone. Foto: Jaana Mäkelä 5

8 Raimo Händelin Puheenjohtaja toimikausilla ja Pidin alusta alkaen, ja pidän edelleen, keskeisenä tavoitteena parantaa vanhusväestön mahdollisuutta vaikuttaa neuvoston kautta kunnan päätöksentekoon. Tämän saavuttamiseksi pyrittiin lisäämään neuvoston tunnettavuutta järjestämällä tilaisuuksia Villa Bredassa ja osallistumalla Hyvän Tahdon Messut-tapahtumiin. Vuonna 2006 olimme mukana Kauniaisten 100-vuotisjuhlavuoden Studia Generaliapanelikeskustelussa, jonka otsikko oli Onko meillä tulevaisuutta? Neuvostojen ilta. Työ neuvoston näkyvyyden parantamiseksi jatkuu edelleen. Keskeisiä tavoitteita oli löytää keinoja auttaa omaishoitajia heidän vaativassa työssään. Syksyllä 2002 järjestettiin Villa Bredassa Suuri omaishoitajailta, jonka tuloksena omaishoitajien vertaistukiryhmän toiminta käynnistyi seuraavana vuonna. Sivistyslautakunnan edustajan saaminen mukaan neuvoston toimintaan vuonna 2005 antaa mahdollisuuden edistää vanhusten elämänlaatua myös kulttuurin osalta. Yhteistyötä vammaisneuvoston samoin kuin pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen kanssa tulee kehittää. Vanhusneuvoston vaikutusmahdollisuutta kaupungin päätöksentekoon tulee lisätä, jotta varmistetaan, että vanhusnäkökulma tulee siinä otetuksi huomioon. Tämä koskee niin meneillään olevaa kuntaja palvelurakenneuudistusta kuin haasteita, joita ikääntyvä ja alati muuttuva yhteiskunta tuo ratkaistavaksi. 6

9 Alf Skogster Puheenjohtaja toimikaudella Kun olin ollut vuoden Grankulla svenska pensionärer rf:n puheenjohtajana, minut valittiin Kauniaisten vanhusneuvoston puheenjohtajaksi. Tulin nk. valmiiksi katettuun pöytään. Neuvoston työskentelytavat ja kokoonpanot olivat vakiintuneet. Uudelle puheenjohtajalle vanhusneuvoston rooli ja oikeus toimia esityksiä tekevänä ja lausuntoja antavana elimenä oli epäselvä. Kun ajatellaan YK:n Ikäihmisten toimintaperiaatteita ( päätös 46/1991 ) - vanhusten tulee voida elää aktiivista elämää ja heidän tulee voida vaikuttaa yhteiskunnassa ja omassa elämässään - vanhusten tulee saada vanheta turvallisesti ja säilyttää riippumattomuutensa - vanhuksia tulee kohdella arvostavasti - vanhuksilla tulee olla mahdollisuus hyvään hoivaan ja huolenpitoon, luetellut tehtävät tuntuivat haasteellisilta. Minulla ei ollut kokemusta valtiollisesta eikä kunnallisesta luottamustoimesta. Sen vuoksi kesti muutaman kuukauden asettua tehtävään. Mutta edeltävän puheenjohtajan tuella ja avulla lyheni sisäänajovaihe. Pidin ensimmäisenä tehtävänäni tehdä vanhusneuvostoa tunnetuksi ja näkyväksi kauniaislaisten keskuudessa. Sama koski vanhustenhuoltoon liittyviä palveluja kuten sosiaali- ja potilasasiamiehen toimintaa. Tavoitteeni on edelleen aktiivisesti myötävaikuttaa kunnan vanhuspoliittisen kehittämissuunnitelman uudistamis- ja päivittämistyössä, jota tällä hetkellä valmistellaan virkamiestasolla. Vanhustenhuollon kehittämissuunnitelma luo hyvän pohjan työn jatkamiselle. Suunnitelma perustui pääosin kattavaan kyselyyn, jossa kartoitettiin vanhusten kokemuksia ja mielipiteitä. Aika alkaa olla valmis siihen, että voimassa oleva lainsäädäntö tarkistetaan vanhusneuvostojen osalta. Ajattelen lähinnä vanhusneuvostojen asemaa kunnissa. Sitä voitaisiin vahvistaa siten, että neuvoston rooli neuvoa-antavasta muutettaisiin päätöksiä tekeväksi ja siten pakolliseksi elimeksi. 7

10 Kun ajattelemme vanhusneuvoston lähiajan tehtäviä Kauniaisissa tärkein paino on sillä, että kaikki poliittiset päättäjät ja kaupungin viranhaltijat ottavat vanhusneuvoston huomioon hyödyllisenä kumppanina. Jos kunnat toimisivat YK:n päätöslauselman mukaisesti, pitäisin vanhusneuvostoa vanhuspolitiikan kehityksen luonnollisena valvojana. Hanna Aschan, johtava hoitaja Sihteeri ajanjaksolla Otin vanhusneuvoston sihteerin tehtävät vastaan toimiessani Kauniaisten terveyskeskuksen johtavan hoitajan tehtävissä. Vastuulleni kuului hoitotyön johtaminen, koordinointi ja kehittäminen terveyskeskuksessa. Vanhusväestö on suurelta osin terveyspalvelujen käyttäjäkuntaa. Aktiivinen vanhustyön puolestapuhuja ja tulisieluinen asioiden hoitaja Gunnel Carlberg kutsui minut vanhusneuvoston sihteeriksi. Viehätyin suuresti siitä, miten tarmokkaasti asioita lähdettiin konkreettisesti viemään eteenpäin. Puheenjohtaja oli luovuutta generoiva henkilö ja toimimme saumattomassa yhteistyössä. Oma tavoitteeni oli löytää niitä työmuotoja, joista vanhusväestö hyötyisi ja joita ei vielä ollut tarjolla kaupungissa. Eräs tällainen ajatus oli vanhuksille suunnatun terveyttä edistävän toiminnan aloittaminen suuntaamalla ja mahdollistamalla terveydenhoitajien vastaanottomahdollisuudet ja kotikäynnit ennakoivana toimintana. Mielestäni onnistuimme siinä hyvin. Epäonnistumisia en sinänsä muista (lieneekö muisti valikoiva). Lesken asemaan liittyvät taloudelliset korjausehdotukset eivät edenneet aivan toivotulla tavalla. Yleisesti näen monimuotoisten palvelujen, aktivointimuotojen ja ennakoivan työn tarpeen yhä lisääntyvän. Yksinäisyys ja sen torjuminen ovat tulevaisuuden haasteita kaikissa asuinympäristöissä. 8

11 Vanhusneuvostoille on varmaankin edelleen tarvetta. Kauniaisten osalta en halua ottaa vahvasti kantaa, koska en enää asu Kauniaisissa enkä koe olevani riittävästi mukana kaupungin toiminnassa rohjetakseni esittää näkemyksiä tältä osin. Vanhusneuvostossa oli särmää. Puheenjohtajan räväkkyys ja jäsenistön poliittisesti erilaiset näkemykset pitivät kokouksen keskimääräistä pirteämpinä. Olin mukana alkuvaiheessa, jolloin työ oli vielä aluillaan ja sitä muodostettiin. Mallia ei ollut, vaan etsittiin aktiivisesti vanhustyön keskeisiä kysymyksiä ja niihin tarvittavia vastauksia. Minulle jäi vanhusneuvostosta hyvä tunnelma. Jouluksi sain puheenjohtajalta aivan upean valkoisen orkidean, josta tulikin siitä alkaen lempikukkani. Minulla on aina sellainen sekä työpaikallani että kotonani. Ne ovat lähes ainoita kukkia, jotka menestyvät hoivissani. Leena Harsunen, vanhustyön ja palvelukeskuksen johtaja Sihteeri ajanjaksolla Kauniaisten vanhusneuvosto perustettiin jo vuonna 1997 eli aivan samoihin aikoihin ruotsinkielisen rannikkoseudun kuntien kanssa. Minä tulin neuvoston sihteeriksi syyskuussa 1999 sen jälkeen, kun oma sihteerintehtäväni Kauniaisten Vanhustenhuollon kehittämissuunnitelma :n työstämisessä oli päättynyt, suunnitelma valmistunut ja kaupungin päättävät elimet olivat sen hyväksyneet toteutettavaksi. Kattava kymmenen vuoden mittainen vanhustenhuollon kehittämissuunnitelma muodostui luonnollisesti myös vanhusneuvostolle jonkinlaiseksi ohjenuoraksi, ja sen toteuttamista seurattiin tiiviisti. Vanhusneuvosto piti todella tärkeänä tutustua suunnitelman sisältöön ja toteuttajatahoihin. Niinpä kokouksiin kutsuttiin säännöllisesti eri asiantuntijoita tätä tietoutta lisäämään sekä toisaalta myös viemään vanhusneuvoston näkemyksiä ja toiveita eteenpäin. 9

12 Näin vuoropuhelu muodostui eläväksi ja vanhusneuvosto tutustui kaupungin eri toimijoihin. Foto: Jaana Mäkelä Teemapäivä vanhustenviikolla Villa Bredan palvelukeskuksessa. Tavoitteena oli luoda vanhusneuvostosta yhteistyöelin, jonka mielipiteitä ja asiantuntemusta voidaan eri asioista pyydettyjen lausuntojen avulla esittää eteenpäin ja saada ne koko kaupungin kehittämistyön käyttöön. Vanhusneuvosto pyrki myös itse saamaan aikaan vuoropuhelua kaupungin ikäihmisten kanssa. Senioriyhdistysten edustajat toimivat viestinviejinä molempiin suuntiin, ja Kaunis Grani-lehdessä kerrottiin vanhusneuvostosta ja sen tavoitteista, asia joka ainakin alkuvuosina tuntui olevan monille uusi ja tuntematon asia Sihteerikaudellani pidin tavoitteena paitsi moitteetonta kirjallista asioiden dokumentointia myös tarpeellisen tiedon saattamista mahdollisimman kattavasti vanhusneuvoston käyttöön. 10

13 Oma työni palvelukeskuksessa ikäihmisten parissa loi läheisen suhteen vanhusneuvostoon ja sosiaali- ja terveystoimen organisaatio antoi osaltaan toiminnalle runsaan tietopohjan. Epäonnistumisia koin ehkä eniten juuri hitaasti etenevän tunnettavuuden ja huomioon ottamisen puolella sekä kaupungin muiden toimijoiden että itse ikäihmisten taholta, vaikka koko neuvosto työskenteli voimakkaasti asian edistämiseksi. Foto: Jaana af Hällström Pääkaupunkiseudun vanhusneuvostot Vallmogårdin tiloissa Kauniaisissa Seisomassa kaupunginjohtaja Torsten Widén. Vanhusneuvoston tulevaisuus on luonnollisesti riippuvainen sen jäsenten aktiivisuudesta ja halusta yhteisten asioiden ajamiseen ja kehittämiseen. Se on näiden 10 ensimmäisen vuoden aikana saavuttanut tietyn aseman ikäihmisten asioiden esiin tuojana. Se on parhaimmillaan varsin varteenotettava yhteistyöelin, jota kaupungin eri toimijoiden kannattaisi omien palvelujen kehittämisessä käyttää ikään kuin peilinä ja sparraajana. Vuoropuhelun kaupungin ja vanhusneuvoston välillä tulisi olla avointa ja mutkatonta. Palvelujen ylläpitäjä ja kehittäjä voisi helposti 11

14 käyttää suunnittelussaan hyväkseen ikääntyvien kuntalaisten oman asemansa asiantuntemusta. Usein ihminen itse on asiantuntija omassa asiassaan, ja sitä tulisi käyttää hyväksi. Se jonka jalassa kenkä hankaa tietää miltä se tuntuu! Vanhusneuvosto oli mukava yhteistyökumppani. Kokoukset olivat leppoisia, keskustelevia ja informatiivisia ja neuvoston jäsenet aidosti innostuneita toiminnasta. Kun nyt minäkin olen siirtynyt eläkkeelle ja neuvoston varsinaiseen kohderyhmään, olen kiitollinen, että olen saanut työskennellä vanhusneuvostossa ja tutustua perin pohjin sen toimintaan. Toivotan Kauniaisten vanhusneuvostolle menestystä! Marianne Ehnström, palvelukeskuksen johtaja Sihteeri ajanjaksolla Aloitin palvelukeskus Villa Bredan johtajana ja työtehtäviin kuuluu mm. vanhusneuvoston sihteerinä toimiminen. Tehtävä oli minulle aivan uusi. Aikaisemmassa työpaikassani olin ollut vain lyhyen ajan vanhusneuvoston virkamiesjäsenenä. Työ ikäihmisten parissa oli uusi haaste aikuissosiaalityöntekijänä työni oli ollut hyvin erilainen. Ikäihmisten palvelut olivat tulleet tutuksi lähinnä veteraanikuntoutusta koskevissa asioissa. En osannut asettaa muita tavoitteita ja päämääriä sihteerin tehtävään kuin sen, että pyrin hoitamaan sihteerin tehtävät mahdollisimman hyvin ja oikein ja olemaan avoin uusille asioille ja haasteille. Vanhusneuvoston kanssa työskenteleminen on ollut mielenkiintoista ja olen todennut, että jäsenet tuntevat osallistumisensa tärkeäksi ja haluavat tuoda esiin ikäihmisten näkökulmaa yhteisissä asioissa sekä osoittaa vanhusneuvoston tärkeyttä kunnallisen päätöksenteon vaikuttajana. 12

15 Foto: Jaana Mäkelä 10 vuoden aikana on kertynyt vanhusneuvostomateriaalia muutamien mappien verran toteaa vanhusneuvoston nykyinen sihteeri Marianne Ehnström. Vanhusneuvostojen rooli ja kokoonpano on tällä hetkellä hyvinkin vaihteleva pääkaupunkiseudun kunnissa. Vaikutusmahdollisuudet ja puitteet ovat tästä johtuen myöskin erilaiset. Toimintatapojen yhtenäistäminen ja yhteistyön kehittäminen vanhusneuvostojen kesken on tulevaisuuden haaste. Tulevilla ikäihmisillä voi olla aivan erilaisia toiveita ja vaatimuksia palvelujen suhteen kuin tämän päivän ikäihmisillä. On siis tärkeää, että vanhusneuvostot ovat ajan hermolla ja jäseninä on eri-ikäisiä, monenlaista työ- ja elämänkokemusta omaavia ikäihmisiä. Näin vanhusneuvosto pystyy vastaamaan senhetkisiin haasteisiin. Kauniaisten vanhusneuvosto on 10 vuoden aikana ollut hyvin aktiivinen ja saanut aikaan konkreettisia tuloksia. Toivon, että aktiivinen ja hyvä yhteistyö kaupungin muiden toimijoiden kanssa jatkuu sekä mahdollisuudet vaikuttamiseen turvataan. 13

16 Vanhusneuvostojen tulevaisuus Sosiaali- ja terveysjohtaja Ulla Tikkanen Kauniaisten vanhusneuvostolla on takanaan 10 aktiivista vuotta. Neuvoston puheenjohtajien kirjoituksissa tulee esille innostuneisuus ja sitoutuminen sekä halu ja kyky puuttua tärkeisiin asioihin toiminnassa on oltu mukana koko sydämellä! Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Vanhusten ohella puhutaan senioreista, eläkeläisistä, ikäihmisistä, ikääntyvistä ja ikääntyneistä, oloneuvoksista sekä kolmannesta ja neljännestä iästä. Tämä termien moninaisuus kuvaa sitä, että vanhuus on monimuotoistunut. Työelämän jälkeen on pitkä ja aktiivinen elämänvaihe, jolloin ikääntyvien merkitys voimavarana on tärkeä. Heille tulee antaa vaikuttamisen paikka. Vanhusneuvostot ovat osallistavan kuntademokratian muoto, joiden toiminnassa yhdistyy odotukset kuntalaisten osallistumisesta ja aktiivisesta seniorikansalaisuudesta. Ne ovat mahdollisuus tuoda esiin ikääntyneiden kuntalaisten ääni. Tässä onnistuminen edellyttää aktiivisuutta ja sitoutumista paitsi senioreilta itseltään niin myös kunnan viranhaltijoilta ja päättäjiltä. Vuorovaikutus on palkitsevaa ja neuvostojen kautta saadaan tärkeää tietoa ikääntyneiden tilanteesta, tarpeista, toiveista ja mielipiteistä. Vanhusneuvostoilla on tärkeä rooli myös yhteisöllisyyden ja ikäihmisten toiminnan vahvistamisessa. Ne voivat luoda sellaista läheisvastuuta, joissa lähimmäistyön merkitys korostuu erityisesti ikääntyvien turvattomuuden ja yksinäisyyden ehkäisemiseksi. Kaupungin arvoissa ja strategiassa painotetaan kuntalaisten aktiivista kohtaamista, erilaisuuden kokemista voimavaraksi, avointa keskustelua ja päätöksenteon avoimuutta luottamuksen ja yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi. Asukkaiden ja päättäjien vuorovaikutusta korostetaan ja tehtyjen tutkimusten mukaan kauniaislaiset kokevatkin, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Tämä vuorovaikutus ja siitä syntyvä osallisuuden kokemus on tärkeä säilyttää jatkossakin. Väestön ikääntyminen, eläkeläisväestön muuttuneet tarpeet ja kunta- ja palvelurakenneuudistusten muutospaine haastavat 14

17 vanhusneuvostot vaikuttamiseen. Kaupunki haluaa strategiansa mukaisesti kehittää edelleen vuorovaikutukseen perustuvia toimintamalleja ja vahvistaa yhteisöllisyyttä niin, että kaikki voivat olla ylpeitä kauniaislaisuudestaan. Siinä on hyvä perusta vanhusneuvostojen, virkamiesten ja päättäjien yhteistyölle, jonka toivon vahvistuvan edelleen. Onnea Kauniaisten10-vuotiaalle, aktiiviselle vanhusneuvostolle! Elämänkokemus ja viisaus voimavarana Foto: Jaana af Hällström Vanhusneuvoston entisiä ja nykyisiä jäseniä Eturivi vasemmalta (istumassa): Hanna Aschan, Eja Karell, Raimo Händelin, Alf Skogster, Leena Harsunen ja Marianne Ehnström. Takarivi vasemmalta (seisomassa): Göran Lagerman, Veronica Fellman, Anna-Greta Liljeroth, Virva Wahlstedt, Leena Ström, Sinikka Alapiessa, Pekka Kuvaja, Leena Myllyluoma, Liisa Hämäläinen, Aila Manninen ja Jaana Mäkelä. 15

18 16

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ

AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ Avaimia omaisten ja henkilökunnan hyvään vuorovaikutukseen Uppsalankaaressa Tuula Heinänen Oppaan kirjoittaja: Tuula Heinänen Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 (Palvelujen,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa?

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Heli Toroska Pikassos30.09.2012 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen Ne vaan mut tänne toi - asiantuntijana ikäihminen? Opinnäytetyö Syksy 2014 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

Yhteistyössä on voimaa.

Yhteistyössä on voimaa. Eloa Porvarintielle Yhteisten asioiden puolesta Teuvan Kokoomus lähtee tulevaan kunnallisvaaliin vain ja ainoastaan voitto mielessä. Vaalityöryhmä aloitti työnsä helmikuussa suunnittelukokouksella. Takataskussa

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Gunilla Englund. On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009

Gunilla Englund. On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009 1 Gunilla Englund On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009 On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille Gunilla

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä kirja kuvaa ennaltaehkäisevän työn keskeisiä kehittämiskysymyksiä eri toimijoiden näkökulmista elämänkaaren vaiheet huomioiden. Kirja perustuu sosiaali- ja terveysjärjestöjen

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot