KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA"

Transkriptio

1 KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA Puheenjohtajat ja sihteerit muistelevat Kauniaisten kaupunki

2 Sisällys Kauniaisten kaupungin vanhusneuvosto Perustaminen ja tarkoitus Kokoonpano ja kokoontuminen Tehtävät Puheenjohtajat muistelevat Gunnel Carlberg Eja Karell Raimo Händelin Alf Skogster Sihteerit muistelevat Hanna Aschan Leena Harsunen Marianne Ehnström Vanhusneuvostojen tulevaisuus Sosiaali- ja terveysjohtaja Ulla Tikkanen

3 Perustaminen ja tarkoitus Kauniaisten sosiaali- ja terveyslautakunta perusti vanhusneuvoston ja hyväksyi samalla sille toimintaohjeet Vanhusneuvosto on kaupungin ja sen alueella asuvien vanhusten ja siellä toimivien vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin. Kokoonpano ja kokoontuminen Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee vanhusneuvostoon kahden vuoden toimintakaudeksi kymmenen jäsentä, joista viisi on vanhusten edustajia. Näistä viidestä enintään neljä on vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen nimeämiä edustajia. Viides jäsen edustaa muita vanhuksia. Neuvostoon nimetään viisi kaupungin edustajaa, jotka ovat sosiaalija terveystoimen, yhdyskuntatoimen, liikuntatoimen ja sivistystoimen luottamushenkilöitä tai viranhaltijoita, joiden tehtäväalueeseen vanhuksia koskevat asiat kuuluvat. Neuvoston jäsenille nimetään varajäsenet. Vanhusneuvosto kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. 1

4 Tehtävät Vanhusneuvoston tehtävänä on: ~ edistää viranomaisten, vanhusten ja eläkeläisjärjestöjen yhteistoimintaa kaupungissa ja seurata vanhusten tarpeiden kehitystä kaupungin alueella. ~ seurata kaupungin kunnallishallinnon päätöksentekoa vanhusten kannalta sekä edistää vanhusten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa siihen ja tehdä aloitteita, ehdotuksia ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille vanhuksia koskevissa asioissa. ~ edistää vanhusten elämänlaatua ja selviytymistä yhteiskunnan eri toiminnoissa kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, kulttuuri-, liikunta- ja harrastetoiminnoissa sekä muissa kunnallisissa palveluissa. ~ seurata vanhuksille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien kehitystä kaupungin alueella ja tiedottaa toimialojen välityksellä vanhuksille tarkoitettujen palveluiden ja tukitoimien kehityksestä ja saatavuudesta. ~ sopia yhteistoimintamuodoista vammaisneuvoston kanssa ympäristön suunnitteluun vaikuttamisessa siten, että siinä tulevat huomioon otetuiksi myös vanhusten toimintamahdollisuudet. ~ huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta. ~ valmistella vuosittain toimintasuunnitelma ja antaa toimintakertomus sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä muille kaupungin toimielimille. ~ hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat sosiaali- ja terveyslautakunnan suosittelemat tehtävät. 2

5 Puheenjohtajat ja sihteerit muistelevat Vanhusneuvosto valitsee vanhusten edustajista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kauniaisissa on vakiintunut käytäntö, jossa puheenjohtajina vuorottelevat Kauniaisten Suomalaisten Seniorit ry:n ja Grankulla svenska pensionärer rf:n edustajat. Sihteerinä toimii sosiaali- ja terveyslautakunnan nimeämä viranhaltijajäsen. Puheenjohtajat ja sihteerit Eturivi vasemmalta: Raimo Händelin, Eja Karell, Alf Skogster Takarivi vasemmalta: Hanna Aschan, Leena Harsunen, Marianne Ehnström Pj Gunnel Carlberg puuttuu kuvasta Foto: Jaana af Hällström 3

6 Gunnel Carlberg Puheenjohtaja toimikaudella Kaupunkimme ensimmäinen vuonna 1998 nimetty vanhusneuvosto oli iloinen, positiivinen ja aloitteellinen. Aloitteista tärkein oli ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnalle vanhustenhuollon kehittämis-suunnitelman laatimisesta kuntalaisille suunnatun kyselyn pohjalta. Kysely tehtiin talkootyönä. Vanhusneuvoston työryhmä (neuvoston sihteeri, johtava hoitaja Hanna Aschan, Arla Nykvist ja minä) laati 48 kysymystä, jotka lähetettiin kaikille 65 vuotta Gunnel Carlberg täyttäneille kuntalaisille, joista peräti 79,9 % vastasi! Näin saimme perusteellista tietoa palveluihin ja asumiseen liittyvistä ajatuksista ja toiveista. Minä luin ja kirjasin vastaukset, luokkatoverini, tilastoprofessori Johan Fellman suoritti aineiston tilastoajot. Korvaukseksi sain lounassetelin niinä päivinä, jolloin työskentelin Villa Bredassa käsittelemässä materiaalia, Johan Fellman sai kai kupin kahvia. Mutta mielenkiintoista työ oli! Sosiaali- ja terveyslautakunnan vanhustenhuollon kehittämissuunnitelman laatimista varten asettama suunnitteluryhmä hyödynsi kyselyn tulokset suunnitelman laatimisessa. Vanhustenhuollon kehittämissuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa, ja parhainta oli, että kaupungin kaikki tahot sitoutuivat suunnitelmaan niin, että siinä ehdotetut toimenpiteet oli hyväksytty jo viiden vuoden kuluttua. Tätä kirjoittaessani vallitsee vielä epätietoisuus siitä, mitä kunta- ja palvelurakenneuudistus tuo meille tullessaan. Kävi miten kävi, vanhusneuvostoa ja sen asiantuntemusta tarvitaan, mutta on muistettava, että valtaa ei anneta, se otetaan! 4

7 Eja Karell Puheenjohtaja toimikaudella Puheenjohtajakaudellani saatoin ilokseni todeta, että lähes kaikki Vanhustenhuollon kehittämissuunnitelmassa asetetut tavoitteet oli saavutettu. Dementiaa sairastavien hoitokoti Villa Anemone aloitti toimintansa huhtikuussa 2003 ja Villa Apollon ryhmäkoti ja vuokra-asunnot valmistuivat. Terveyskeskus laajennettiin ja seniorineuvola jatkoi toimintaansa. Maksuton palvelulinja, joista on monelle Kauniaisten takamailla asuvalle vanhukselle hyötyä, uhattiin lopettaa yhdessä vaiheessa, mutta sai jatkaa vanhusneuvoston vaatimuksesta. Vanhusneuvoston ja Granin Lähiapu ry:n aloitteesta käynnistyi uutena toimintamuotona omaishoitajien vertaistukiryhmä. Lähitulevaisuudessa kohtaamme suuria haasteita. Vanhusten lukumäärä kasvaa voimakkaasti ja yhä useampi tulee riippuvaiseksi tuetusta asumisesta ja hyvästä huolenpidosta. Mitä kunta- ja palvelurakenneuudistus tuo mukanaan, sitä ei kukaan vielä tiedä. Toivon, että kykenemme säilyttämään ne edut, jotka vanhusneuvosto on saavuttanut ja että neuvostolta ei oteta pois tärkeää tehtävää vanhusten etujen ja oikeuksien valvojana kaikilla toimialoilla. Vanhusneuvoston kokous , Keskusurheilupuiston kokoushuone. Foto: Jaana Mäkelä 5

8 Raimo Händelin Puheenjohtaja toimikausilla ja Pidin alusta alkaen, ja pidän edelleen, keskeisenä tavoitteena parantaa vanhusväestön mahdollisuutta vaikuttaa neuvoston kautta kunnan päätöksentekoon. Tämän saavuttamiseksi pyrittiin lisäämään neuvoston tunnettavuutta järjestämällä tilaisuuksia Villa Bredassa ja osallistumalla Hyvän Tahdon Messut-tapahtumiin. Vuonna 2006 olimme mukana Kauniaisten 100-vuotisjuhlavuoden Studia Generaliapanelikeskustelussa, jonka otsikko oli Onko meillä tulevaisuutta? Neuvostojen ilta. Työ neuvoston näkyvyyden parantamiseksi jatkuu edelleen. Keskeisiä tavoitteita oli löytää keinoja auttaa omaishoitajia heidän vaativassa työssään. Syksyllä 2002 järjestettiin Villa Bredassa Suuri omaishoitajailta, jonka tuloksena omaishoitajien vertaistukiryhmän toiminta käynnistyi seuraavana vuonna. Sivistyslautakunnan edustajan saaminen mukaan neuvoston toimintaan vuonna 2005 antaa mahdollisuuden edistää vanhusten elämänlaatua myös kulttuurin osalta. Yhteistyötä vammaisneuvoston samoin kuin pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen kanssa tulee kehittää. Vanhusneuvoston vaikutusmahdollisuutta kaupungin päätöksentekoon tulee lisätä, jotta varmistetaan, että vanhusnäkökulma tulee siinä otetuksi huomioon. Tämä koskee niin meneillään olevaa kuntaja palvelurakenneuudistusta kuin haasteita, joita ikääntyvä ja alati muuttuva yhteiskunta tuo ratkaistavaksi. 6

9 Alf Skogster Puheenjohtaja toimikaudella Kun olin ollut vuoden Grankulla svenska pensionärer rf:n puheenjohtajana, minut valittiin Kauniaisten vanhusneuvoston puheenjohtajaksi. Tulin nk. valmiiksi katettuun pöytään. Neuvoston työskentelytavat ja kokoonpanot olivat vakiintuneet. Uudelle puheenjohtajalle vanhusneuvoston rooli ja oikeus toimia esityksiä tekevänä ja lausuntoja antavana elimenä oli epäselvä. Kun ajatellaan YK:n Ikäihmisten toimintaperiaatteita ( päätös 46/1991 ) - vanhusten tulee voida elää aktiivista elämää ja heidän tulee voida vaikuttaa yhteiskunnassa ja omassa elämässään - vanhusten tulee saada vanheta turvallisesti ja säilyttää riippumattomuutensa - vanhuksia tulee kohdella arvostavasti - vanhuksilla tulee olla mahdollisuus hyvään hoivaan ja huolenpitoon, luetellut tehtävät tuntuivat haasteellisilta. Minulla ei ollut kokemusta valtiollisesta eikä kunnallisesta luottamustoimesta. Sen vuoksi kesti muutaman kuukauden asettua tehtävään. Mutta edeltävän puheenjohtajan tuella ja avulla lyheni sisäänajovaihe. Pidin ensimmäisenä tehtävänäni tehdä vanhusneuvostoa tunnetuksi ja näkyväksi kauniaislaisten keskuudessa. Sama koski vanhustenhuoltoon liittyviä palveluja kuten sosiaali- ja potilasasiamiehen toimintaa. Tavoitteeni on edelleen aktiivisesti myötävaikuttaa kunnan vanhuspoliittisen kehittämissuunnitelman uudistamis- ja päivittämistyössä, jota tällä hetkellä valmistellaan virkamiestasolla. Vanhustenhuollon kehittämissuunnitelma luo hyvän pohjan työn jatkamiselle. Suunnitelma perustui pääosin kattavaan kyselyyn, jossa kartoitettiin vanhusten kokemuksia ja mielipiteitä. Aika alkaa olla valmis siihen, että voimassa oleva lainsäädäntö tarkistetaan vanhusneuvostojen osalta. Ajattelen lähinnä vanhusneuvostojen asemaa kunnissa. Sitä voitaisiin vahvistaa siten, että neuvoston rooli neuvoa-antavasta muutettaisiin päätöksiä tekeväksi ja siten pakolliseksi elimeksi. 7

10 Kun ajattelemme vanhusneuvoston lähiajan tehtäviä Kauniaisissa tärkein paino on sillä, että kaikki poliittiset päättäjät ja kaupungin viranhaltijat ottavat vanhusneuvoston huomioon hyödyllisenä kumppanina. Jos kunnat toimisivat YK:n päätöslauselman mukaisesti, pitäisin vanhusneuvostoa vanhuspolitiikan kehityksen luonnollisena valvojana. Hanna Aschan, johtava hoitaja Sihteeri ajanjaksolla Otin vanhusneuvoston sihteerin tehtävät vastaan toimiessani Kauniaisten terveyskeskuksen johtavan hoitajan tehtävissä. Vastuulleni kuului hoitotyön johtaminen, koordinointi ja kehittäminen terveyskeskuksessa. Vanhusväestö on suurelta osin terveyspalvelujen käyttäjäkuntaa. Aktiivinen vanhustyön puolestapuhuja ja tulisieluinen asioiden hoitaja Gunnel Carlberg kutsui minut vanhusneuvoston sihteeriksi. Viehätyin suuresti siitä, miten tarmokkaasti asioita lähdettiin konkreettisesti viemään eteenpäin. Puheenjohtaja oli luovuutta generoiva henkilö ja toimimme saumattomassa yhteistyössä. Oma tavoitteeni oli löytää niitä työmuotoja, joista vanhusväestö hyötyisi ja joita ei vielä ollut tarjolla kaupungissa. Eräs tällainen ajatus oli vanhuksille suunnatun terveyttä edistävän toiminnan aloittaminen suuntaamalla ja mahdollistamalla terveydenhoitajien vastaanottomahdollisuudet ja kotikäynnit ennakoivana toimintana. Mielestäni onnistuimme siinä hyvin. Epäonnistumisia en sinänsä muista (lieneekö muisti valikoiva). Lesken asemaan liittyvät taloudelliset korjausehdotukset eivät edenneet aivan toivotulla tavalla. Yleisesti näen monimuotoisten palvelujen, aktivointimuotojen ja ennakoivan työn tarpeen yhä lisääntyvän. Yksinäisyys ja sen torjuminen ovat tulevaisuuden haasteita kaikissa asuinympäristöissä. 8

11 Vanhusneuvostoille on varmaankin edelleen tarvetta. Kauniaisten osalta en halua ottaa vahvasti kantaa, koska en enää asu Kauniaisissa enkä koe olevani riittävästi mukana kaupungin toiminnassa rohjetakseni esittää näkemyksiä tältä osin. Vanhusneuvostossa oli särmää. Puheenjohtajan räväkkyys ja jäsenistön poliittisesti erilaiset näkemykset pitivät kokouksen keskimääräistä pirteämpinä. Olin mukana alkuvaiheessa, jolloin työ oli vielä aluillaan ja sitä muodostettiin. Mallia ei ollut, vaan etsittiin aktiivisesti vanhustyön keskeisiä kysymyksiä ja niihin tarvittavia vastauksia. Minulle jäi vanhusneuvostosta hyvä tunnelma. Jouluksi sain puheenjohtajalta aivan upean valkoisen orkidean, josta tulikin siitä alkaen lempikukkani. Minulla on aina sellainen sekä työpaikallani että kotonani. Ne ovat lähes ainoita kukkia, jotka menestyvät hoivissani. Leena Harsunen, vanhustyön ja palvelukeskuksen johtaja Sihteeri ajanjaksolla Kauniaisten vanhusneuvosto perustettiin jo vuonna 1997 eli aivan samoihin aikoihin ruotsinkielisen rannikkoseudun kuntien kanssa. Minä tulin neuvoston sihteeriksi syyskuussa 1999 sen jälkeen, kun oma sihteerintehtäväni Kauniaisten Vanhustenhuollon kehittämissuunnitelma :n työstämisessä oli päättynyt, suunnitelma valmistunut ja kaupungin päättävät elimet olivat sen hyväksyneet toteutettavaksi. Kattava kymmenen vuoden mittainen vanhustenhuollon kehittämissuunnitelma muodostui luonnollisesti myös vanhusneuvostolle jonkinlaiseksi ohjenuoraksi, ja sen toteuttamista seurattiin tiiviisti. Vanhusneuvosto piti todella tärkeänä tutustua suunnitelman sisältöön ja toteuttajatahoihin. Niinpä kokouksiin kutsuttiin säännöllisesti eri asiantuntijoita tätä tietoutta lisäämään sekä toisaalta myös viemään vanhusneuvoston näkemyksiä ja toiveita eteenpäin. 9

12 Näin vuoropuhelu muodostui eläväksi ja vanhusneuvosto tutustui kaupungin eri toimijoihin. Foto: Jaana Mäkelä Teemapäivä vanhustenviikolla Villa Bredan palvelukeskuksessa. Tavoitteena oli luoda vanhusneuvostosta yhteistyöelin, jonka mielipiteitä ja asiantuntemusta voidaan eri asioista pyydettyjen lausuntojen avulla esittää eteenpäin ja saada ne koko kaupungin kehittämistyön käyttöön. Vanhusneuvosto pyrki myös itse saamaan aikaan vuoropuhelua kaupungin ikäihmisten kanssa. Senioriyhdistysten edustajat toimivat viestinviejinä molempiin suuntiin, ja Kaunis Grani-lehdessä kerrottiin vanhusneuvostosta ja sen tavoitteista, asia joka ainakin alkuvuosina tuntui olevan monille uusi ja tuntematon asia Sihteerikaudellani pidin tavoitteena paitsi moitteetonta kirjallista asioiden dokumentointia myös tarpeellisen tiedon saattamista mahdollisimman kattavasti vanhusneuvoston käyttöön. 10

13 Oma työni palvelukeskuksessa ikäihmisten parissa loi läheisen suhteen vanhusneuvostoon ja sosiaali- ja terveystoimen organisaatio antoi osaltaan toiminnalle runsaan tietopohjan. Epäonnistumisia koin ehkä eniten juuri hitaasti etenevän tunnettavuuden ja huomioon ottamisen puolella sekä kaupungin muiden toimijoiden että itse ikäihmisten taholta, vaikka koko neuvosto työskenteli voimakkaasti asian edistämiseksi. Foto: Jaana af Hällström Pääkaupunkiseudun vanhusneuvostot Vallmogårdin tiloissa Kauniaisissa Seisomassa kaupunginjohtaja Torsten Widén. Vanhusneuvoston tulevaisuus on luonnollisesti riippuvainen sen jäsenten aktiivisuudesta ja halusta yhteisten asioiden ajamiseen ja kehittämiseen. Se on näiden 10 ensimmäisen vuoden aikana saavuttanut tietyn aseman ikäihmisten asioiden esiin tuojana. Se on parhaimmillaan varsin varteenotettava yhteistyöelin, jota kaupungin eri toimijoiden kannattaisi omien palvelujen kehittämisessä käyttää ikään kuin peilinä ja sparraajana. Vuoropuhelun kaupungin ja vanhusneuvoston välillä tulisi olla avointa ja mutkatonta. Palvelujen ylläpitäjä ja kehittäjä voisi helposti 11

14 käyttää suunnittelussaan hyväkseen ikääntyvien kuntalaisten oman asemansa asiantuntemusta. Usein ihminen itse on asiantuntija omassa asiassaan, ja sitä tulisi käyttää hyväksi. Se jonka jalassa kenkä hankaa tietää miltä se tuntuu! Vanhusneuvosto oli mukava yhteistyökumppani. Kokoukset olivat leppoisia, keskustelevia ja informatiivisia ja neuvoston jäsenet aidosti innostuneita toiminnasta. Kun nyt minäkin olen siirtynyt eläkkeelle ja neuvoston varsinaiseen kohderyhmään, olen kiitollinen, että olen saanut työskennellä vanhusneuvostossa ja tutustua perin pohjin sen toimintaan. Toivotan Kauniaisten vanhusneuvostolle menestystä! Marianne Ehnström, palvelukeskuksen johtaja Sihteeri ajanjaksolla Aloitin palvelukeskus Villa Bredan johtajana ja työtehtäviin kuuluu mm. vanhusneuvoston sihteerinä toimiminen. Tehtävä oli minulle aivan uusi. Aikaisemmassa työpaikassani olin ollut vain lyhyen ajan vanhusneuvoston virkamiesjäsenenä. Työ ikäihmisten parissa oli uusi haaste aikuissosiaalityöntekijänä työni oli ollut hyvin erilainen. Ikäihmisten palvelut olivat tulleet tutuksi lähinnä veteraanikuntoutusta koskevissa asioissa. En osannut asettaa muita tavoitteita ja päämääriä sihteerin tehtävään kuin sen, että pyrin hoitamaan sihteerin tehtävät mahdollisimman hyvin ja oikein ja olemaan avoin uusille asioille ja haasteille. Vanhusneuvoston kanssa työskenteleminen on ollut mielenkiintoista ja olen todennut, että jäsenet tuntevat osallistumisensa tärkeäksi ja haluavat tuoda esiin ikäihmisten näkökulmaa yhteisissä asioissa sekä osoittaa vanhusneuvoston tärkeyttä kunnallisen päätöksenteon vaikuttajana. 12

15 Foto: Jaana Mäkelä 10 vuoden aikana on kertynyt vanhusneuvostomateriaalia muutamien mappien verran toteaa vanhusneuvoston nykyinen sihteeri Marianne Ehnström. Vanhusneuvostojen rooli ja kokoonpano on tällä hetkellä hyvinkin vaihteleva pääkaupunkiseudun kunnissa. Vaikutusmahdollisuudet ja puitteet ovat tästä johtuen myöskin erilaiset. Toimintatapojen yhtenäistäminen ja yhteistyön kehittäminen vanhusneuvostojen kesken on tulevaisuuden haaste. Tulevilla ikäihmisillä voi olla aivan erilaisia toiveita ja vaatimuksia palvelujen suhteen kuin tämän päivän ikäihmisillä. On siis tärkeää, että vanhusneuvostot ovat ajan hermolla ja jäseninä on eri-ikäisiä, monenlaista työ- ja elämänkokemusta omaavia ikäihmisiä. Näin vanhusneuvosto pystyy vastaamaan senhetkisiin haasteisiin. Kauniaisten vanhusneuvosto on 10 vuoden aikana ollut hyvin aktiivinen ja saanut aikaan konkreettisia tuloksia. Toivon, että aktiivinen ja hyvä yhteistyö kaupungin muiden toimijoiden kanssa jatkuu sekä mahdollisuudet vaikuttamiseen turvataan. 13

16 Vanhusneuvostojen tulevaisuus Sosiaali- ja terveysjohtaja Ulla Tikkanen Kauniaisten vanhusneuvostolla on takanaan 10 aktiivista vuotta. Neuvoston puheenjohtajien kirjoituksissa tulee esille innostuneisuus ja sitoutuminen sekä halu ja kyky puuttua tärkeisiin asioihin toiminnassa on oltu mukana koko sydämellä! Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Vanhusten ohella puhutaan senioreista, eläkeläisistä, ikäihmisistä, ikääntyvistä ja ikääntyneistä, oloneuvoksista sekä kolmannesta ja neljännestä iästä. Tämä termien moninaisuus kuvaa sitä, että vanhuus on monimuotoistunut. Työelämän jälkeen on pitkä ja aktiivinen elämänvaihe, jolloin ikääntyvien merkitys voimavarana on tärkeä. Heille tulee antaa vaikuttamisen paikka. Vanhusneuvostot ovat osallistavan kuntademokratian muoto, joiden toiminnassa yhdistyy odotukset kuntalaisten osallistumisesta ja aktiivisesta seniorikansalaisuudesta. Ne ovat mahdollisuus tuoda esiin ikääntyneiden kuntalaisten ääni. Tässä onnistuminen edellyttää aktiivisuutta ja sitoutumista paitsi senioreilta itseltään niin myös kunnan viranhaltijoilta ja päättäjiltä. Vuorovaikutus on palkitsevaa ja neuvostojen kautta saadaan tärkeää tietoa ikääntyneiden tilanteesta, tarpeista, toiveista ja mielipiteistä. Vanhusneuvostoilla on tärkeä rooli myös yhteisöllisyyden ja ikäihmisten toiminnan vahvistamisessa. Ne voivat luoda sellaista läheisvastuuta, joissa lähimmäistyön merkitys korostuu erityisesti ikääntyvien turvattomuuden ja yksinäisyyden ehkäisemiseksi. Kaupungin arvoissa ja strategiassa painotetaan kuntalaisten aktiivista kohtaamista, erilaisuuden kokemista voimavaraksi, avointa keskustelua ja päätöksenteon avoimuutta luottamuksen ja yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi. Asukkaiden ja päättäjien vuorovaikutusta korostetaan ja tehtyjen tutkimusten mukaan kauniaislaiset kokevatkin, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Tämä vuorovaikutus ja siitä syntyvä osallisuuden kokemus on tärkeä säilyttää jatkossakin. Väestön ikääntyminen, eläkeläisväestön muuttuneet tarpeet ja kunta- ja palvelurakenneuudistusten muutospaine haastavat 14

17 vanhusneuvostot vaikuttamiseen. Kaupunki haluaa strategiansa mukaisesti kehittää edelleen vuorovaikutukseen perustuvia toimintamalleja ja vahvistaa yhteisöllisyyttä niin, että kaikki voivat olla ylpeitä kauniaislaisuudestaan. Siinä on hyvä perusta vanhusneuvostojen, virkamiesten ja päättäjien yhteistyölle, jonka toivon vahvistuvan edelleen. Onnea Kauniaisten10-vuotiaalle, aktiiviselle vanhusneuvostolle! Elämänkokemus ja viisaus voimavarana Foto: Jaana af Hällström Vanhusneuvoston entisiä ja nykyisiä jäseniä Eturivi vasemmalta (istumassa): Hanna Aschan, Eja Karell, Raimo Händelin, Alf Skogster, Leena Harsunen ja Marianne Ehnström. Takarivi vasemmalta (seisomassa): Göran Lagerman, Veronica Fellman, Anna-Greta Liljeroth, Virva Wahlstedt, Leena Ström, Sinikka Alapiessa, Pekka Kuvaja, Leena Myllyluoma, Liisa Hämäläinen, Aila Manninen ja Jaana Mäkelä. 15

18 16

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus/valtuusto hyväksynyt 13.09.2006 Akaan kaupunki Sääntökokoelma NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto

Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari 26.2.2015 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Äänestysaktiivisuuden lasku Ilkeät ongelmat Luottamuspula Luottamustoimien ei-houkuttelevuus

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Porvoon vanhusneuvosto Toimintasuunnitelma 2016

Porvoon vanhusneuvosto Toimintasuunnitelma 2016 Porvoon vanhusneuvosto Toimintasuunnitelma 2016 Asia Tavoite Toimenpiteet Toteutus/ vastuuhenkilö(t) 1. Kokoukset ja niihin 10 kokousta Kokoukset pidetään samalla viikolla, kuin sosiaali- ja valmistautuminen

Lisätiedot

Kokkolan kaupunki Karleby stad KOKKOLAN VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS

Kokkolan kaupunki Karleby stad KOKKOLAN VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS Kokkolan kaupunki Karleby stad KOKKOLAN VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sisällysluettelo Vanhusneuvoston kokoonpano 2013... 3 Kokoustoiminta... 4 Lausuntoja, ehdotuksia, esityksiä ja kirjelmiä...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara mahdollisuus > asenteista on aloitettava! - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Vanhusneuvostokysely 2012

Vanhusneuvostokysely 2012 Vanhusneuvostokysely 2012 Kysely numero 4/83/2012 Marraskuu 2012 Kunta Tässä kyselyssä vanhusneuvostolla tarkoitetaan vanhusneuvostoja, vastaavia muulla nimellä toimivia yhteistyöelimiä (esimerkiksi ikäihmisten

Lisätiedot

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 1 Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Vuoden 2014 alusta vanhusneuvostot ovat lakisääteisiä Kuhmon vanhusneuvoston toiminta on käynnistynyt vuonna 2002 eli vanhusneuvosto on toiminut

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

VANH 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 15 VANH 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 15

VANH 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 15 VANH 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 15 2/2016 25.4.2016 Asiat VANH 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 15 VANH 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 15 VANH 16 VANHUSNEUVOSTON VUODEN 2016 TOIMINTASUUNNITELMAN TARKENTAMINEN 16 VANH 17 IKÄIHMISTEN

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone 2

Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone 2 Vapaa-aikalautakunta Keskiviikko 06.04.2016 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Asialistan hyväksyminen

Lisätiedot

Uusi kuntalaki osallisuuden näkökulmasta

Uusi kuntalaki osallisuuden näkökulmasta Uusi kuntalaki osallisuuden näkökulmasta Kenen osallisuus?-seminaari 2.9.2014 Neuvotteleva virkamies Inga Nyholm Kuntalain valmisteluaikataulu Hallituksen esitysluonnos kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2016

HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2016 HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2016 Helen Oy:n yhtiökokouksessa 27.8.2014 perustettiin osakkeenomistajan pysyvä nimitystoimikunta, jonka tehtävänä

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 1/2009 16.03.2009 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 (LIITE 1) 3 VANH 4 VANHUSNEUVOSTON

Lisätiedot

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 1/2014 18.2.2014 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANH 4 VANH 5 VANH 6 VANHUSPALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 (14 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 (14 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 (14 ) Vanhusneuvosto 04.12.2015 AIKA 04.12.2015 klo 10:00-11:20 PAIKKA Saarenottan leirikeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 66 Kokouksen avaus 3 67 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen päätöksellä veteraaniasiaintoimikunta on sulautettu vanhusneuvostoon alkaen.

Kaupunginhallituksen päätöksellä veteraaniasiaintoimikunta on sulautettu vanhusneuvostoon alkaen. 1 (5) Imatran kaupungin vanhusneuvosto Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma Toiminnan tarkoitus Vanhusneuvosto on kaupunginhallituksen alainen yhteistyöelin, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO

OULUN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO Toimintakertomus 2015 1(4) OULUN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO Yleistä on vanhuspalvelulakiin (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) perustuva Oulun

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Kaupunginsihteeri Mari Immonen

Kommenttipuheenvuoro. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Kommenttipuheenvuoro Kaupunginsihteeri Mari Immonen 10.12.2015 Espoon visio Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

KATSAUS HYVINKÄÄN STRATEGIAN = HYVINKÄÄN PELIKIRJAN VALMISTELUUN Hyvinkään kaupunki Kaupunkistrategian valmisteluryhmä 4/2016

KATSAUS HYVINKÄÄN STRATEGIAN = HYVINKÄÄN PELIKIRJAN VALMISTELUUN Hyvinkään kaupunki Kaupunkistrategian valmisteluryhmä 4/2016 KATSAUS HYVINKÄÄN STRATEGIAN = HYVINKÄÄN PELIKIRJAN VALMISTELUUN Hyvinkään kaupunki Kaupunkistrategian valmisteluryhmä 4/2016 STRATEGIAJOHTAMISEN JUURET Strategiajohtamisen juuret ovat kaukana historiassa.

Lisätiedot

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA!

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! Diak Länsi 29.11.2007 Rehtori, dosentti Jorma Niemelä 1. Ihmisarvoinen vanhuus kuuluu jokaiselle. Siihen kuuluu oikeus olla osallisena ympäröivästä yhteisöstä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli 2012-2016 -projekti Etsivä vanhustyö on Yhteisölähtöistä ja sosiaalista toimintaa, jolla tavoitetaan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta halusi Kohtaan 6.4. lisättävän Kajoon lähiliikuntapaikkojen toiminnan suunnittelu vuoden 2015 aikana.

Sivistyslautakunta halusi Kohtaan 6.4. lisättävän Kajoon lähiliikuntapaikkojen toiminnan suunnittelu vuoden 2015 aikana. Sivistyslautakunta 6 27.01.2015 Sivistyslautakunta 10 24.02.2015 Kunnanhallitus 75 16.03.2015 Liikuntastrategia 2015-2017 Sivltk 6 Liikunta-vap.ajanohjaaja Juuan kunnan liikuntastrategian luonnos vuosille

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Vanhus- ja vammaisneuvosto 21.03.2013 AIKA 18:00-19:45 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN 3 TARKASTAMINEN

Lisätiedot

Palvelutalo Kotikarpalo, Talvitie 1, Kyrö

Palvelutalo Kotikarpalo, Talvitie 1, Kyrö 27.11.2013 1. Aika: Keskiviikko 27.11.2013 klo 10 12.30 Paikka: Palvelutalo Kotikarpalo, Talvitie 1, 21800 Kyrö Paikalla: Veikko Rantala, Auranmaan kansalliset seniorit Seppo Eskola, Pöytyän sotaveteraanit

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä 13.10.2015 Katja Syvärinen Mitä haluamme kun haluamme kuntalaisten osallisuutta? Hiljaisia kuntalaisia? Tyytyväisiä

Lisätiedot

11.2.2015 VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 3

11.2.2015 VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 3 1/2015 11.2.2015 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANH 4 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja,

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja, Hollolan kunta / Muistio 1/2013 1 (5) n kokous Aika Tiistai 5.3.2013 kello 18.00 Paikka Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Läsnä Armas Hacklin Eija Koivuniemi Tiina Aarto Marjatta

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vanhusneuvosto AIKA 13.05.2015 kello 09:00-11:06 PAIKKA Kartanonmäki ruokasalin kabinetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke 12.2.2013 Kokkola ja Kruunupyy Kehittämisen painopistealueet: 1. Vuorovaikutuksen lisääminen sosiaali-

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2013 MIKKELIN KAUPUNKI Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 3.12.2012 41 Voimaantulo: 01.01.2013

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vanhusneuvosto AIKA 17.06.2015 klo 15:00-16:10 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Vanhusneuvoston

Lisätiedot

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 2 VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANO 2015 Pirkko Mäkelä, puheenjohtaja 23.6.2015 lähtien, Eläkeliiton Posion yhdistys ry Sari Ylisirniö, sihteeri23.6.2015

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Lisätietoa: www.stm.fi Tiedotteet Tiedote 66/2012 VALMISTELUN KONTEKSTI TAVOITTEENA VAIKUTTAVA OHJAUS Ikäihmisten palvelujen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI 1 (6) NUORISOASIAINKESKUS 28/1/2014

HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI 1 (6) NUORISOASIAINKESKUS 28/1/2014 HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI 1 (6) RUUTI-VERKOSTON ENSIMMÄINEN TOIMINTAKAUSI Ruuti-verkoston tavoitteena on vahvistaa Helsingin kaupungin demokraattisen osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia nuorille.

Lisätiedot

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa SOSIAALI- JA TERVEYS- HALLINTOTIEDE Yhdistää opetuksessa (kaikilla tasoilla) molemmat hyvinvoinnin

Lisätiedot

Viisi kiinnostavinta löytöä Johanna Viita

Viisi kiinnostavinta löytöä Johanna Viita Viisi kiinnostavinta löytöä Johanna Viita 11.12.2014 Sisällysluettelo 1. Vapaaehtoinen kuntayhteistyö kehitystiensä päässä 2. Valtion paine kuntaliitoksiin tarpeen, jos liitoksia halutaan saada aikaan

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 Vammaisneuvosto 25.02.2016. Kokousaika Torstai 25.02.2016 klo 13.00 14.36

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 Vammaisneuvosto 25.02.2016. Kokousaika Torstai 25.02.2016 klo 13.00 14.36 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kokousaika Torstai 25.02.2016 klo 13.00 14.36 Kokouspaikka Valkeakosken terveyskeskuksen luentosali, Särpimäenkatu 27, 37600 Valkeakoski Osallistujat Poissa olleet

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

VANH 9 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 10 VANH 10 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 10 VANH 11 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 11

VANH 9 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 10 VANH 10 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 10 VANH 11 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 11 2/2011 28.4.2011 Asiat VANH 9 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 10 VANH 10 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 10 VANH 11 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 11 VANH 12 ELÄKELÄISYHDISTYSTEN TOIMINTA-AVUSTUS

Lisätiedot

Ennakointi koulutustoimikunnissa - osaamistarpeiden ennakointi osaksi koulutustoimikuntatyötä. Turku 30.8.2011

Ennakointi koulutustoimikunnissa - osaamistarpeiden ennakointi osaksi koulutustoimikuntatyötä. Turku 30.8.2011 Ennakointi koulutustoimikunnissa - osaamistarpeiden ennakointi osaksi koulutustoimikuntatyötä Turku 30.8.2011 1 KOULUTUSTOIMIKUNTAJÄRJESTELMÄ Valtioneuvoston asetus koulutustoimikuntajärjestelmästä. Koulutustoimikuntajärjestelmä

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa

LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa 3.10.2015 Pirjo Ojala Siilinjärven seurakunnan lapsiasiavaltuutettu Lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri YK:N LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat:

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat: Kunnanhallitus 19 12.01.2015 Kunnanhallitus 62 16.02.2015 Vanhusneuvoston asettaminen vuosille 2015-2016 Khall 12.01.2015 19 Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI PALVELUKESKUKSET Palvelukeskuksissa tuetaan alueen asukkaiden aktiivisuutta ja kotona selviytymistä sekä pyritään edistämään ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen

EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen kasvatuksen tukemisesta kasvatuksen tukemisesta Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n ja Suomen Ympäristökasvatuksen

Lisätiedot

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio.

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. SYNNYTYSKESKUSTELU Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. Synnytyskeskustelu käydään lapsivuodeosastoilla ennen perheen kotiutumista ja tähän hetkeen on

Lisätiedot

Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013

Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013 Pöytäkirja 1/2013 1(5) Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013 Aika: ke 27.3.2013 klo 13.00 16.00 Paikka: Kaupungintalo, Oulu, Kirkkokatu 2a, kokoushuone 120 Läsnä: Antero Juntunen, puheenjohtaja

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palveluja kuntarakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palveluja kuntarakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palveluja kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän esitykset kuntayhteistyön tiivistämisestä 29.9.2014 28.11.2014 Page 1 Työryhmän esitykset 1. Kuntalaisten osallisuus

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu 15 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTA-

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu 15 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTA- ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 28 Vanhus- ja vammaisneuvosto 04.12.2012 AIKA 18:00-19:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTA- 30 MINEN

Lisätiedot

IKÄOSAAMINEN KÄYTTÖÖN. Arja Jämsén Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus arja.jamsen(at)isonet.fi Mikkeli 20.11.2014

IKÄOSAAMINEN KÄYTTÖÖN. Arja Jämsén Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus arja.jamsen(at)isonet.fi Mikkeli 20.11.2014 IKÄOSAAMINEN KÄYTTÖÖN Arja Jämsén Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus arja.jamsen(at)isonet.fi Mikkeli 20.11.2014 KOLME KYSYMYSTÄ Miksi ikäpuhetta? Mitä ikäosaamisella tarkoitamme? Ikäosaamisella tulevaisuuteen?

Lisätiedot

Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt. Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti

Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt. Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti Lähimmäisyys ja välittäminen, arvot ja käytännöt Timo Pokki, Dila Diakonialaitos Lahti Lähimmäisyys merkitsee parhaimmillaan sitä, että meitä ympäröi ihmisten turvaverkko. Tarvittaessa se auttaa ja tukee

Lisätiedot

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 %

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 % Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke Ajalla 1.10.13-31.5.2014 Inarin kunnan kehittäjätyöntekijänä terveydenhoitaja Anneli Pekkala Työaika 50 % Lähtökohta: Inarin kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Maakunnallinen vanhusneuvosto

Maakunnallinen vanhusneuvosto Maakunnallinen vanhusneuvosto Pirkanmaan vanhusneuvostojen tapaaminen 13.10.2016 Lempäälä Raija Moilanen Tampereen vanhusneuvosto Maakunnan vaikuttamistoimielimet ( lausunnolla oleva Maakuntalaki 26 )

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS www.hyvinvointikertomus.fi Keitele, Pielavesi, Tervo, Vesanto 30.3.2012 Ulla Ojuva, 044 417 3836, ulla.ojuva@isshp.fi Mervi Lehmusaho, 044 711 3913, mervi.lehmusaho@kuh.fi

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen asiakasraati

Vanhuspalvelujen asiakasraati Vanhuspalvelujen asiakasraati 14.10.2015 14.10.2015 tapaaminen Tervetuloa asiakasraatiin Lyhyt esittelykierros Ketä me olemme ja miksi haluamme olla täällä Mikä ja miksi asiakasraati Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

Keskisuomalaisille kansanedustajille

Keskisuomalaisille kansanedustajille Keskisuomalaisille kansanedustajille eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta 20.11.2011 Neuvottelukunnan tehtävä Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia keskisuomalaisten eläkeläisten yhdyssiteenä sekä harjoittaa

Lisätiedot

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Ensimmäisen kehittämiskauden tuloksia 2014-2016 1 Unelma hyvinvoivasta ikäihmisestä 2 Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi! 3 Mikä on GeroMetro?

Lisätiedot

Valiokuntamalli. Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja

Valiokuntamalli. Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja Valiokuntamalli Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja Kempele Oulu 193 000 Hailuoto 1 000 Kempele 16 800 Lumijoki 2 100 Liminka Tyrnävä 6 600 9 500 Muhos 9 000 VALTUUSTON TIIMITYÖSKENTELY KEMPELEESSÄ

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot