Kainuun maaseutusuunnitelman toimenpiteet ; yhteensovitusta versio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun maaseutusuunnitelman toimenpiteet 2007 2013; yhteensovitusta versio 4.9.2006"

Transkriptio

1 Kainuun maaseutusuunnitelman toimenpiteet ; yhteensovitusta versio Toimintalinjat ja niihin luettavat ohjelmassa mukana olevat toimenpiteet 111 Ammatillista koulutusta ja tiedotusta koskevat toimenpiteet (osaaminen ja koulutus maa-, metsä- ja elintarviketaloudessa) Oulujärvi-Leader Pienimuotoiset koulutus- ja kehittämishankkeet: Metsätalouteen liittyvä kou lutus, jos jokin erityinen kohderyhmä, esim. naiset Elintarvikealaan liittyvä koulutus Puualaan liittyvä koulutus Toimenpiteet kohdistuvat pääsääntöisesti ma 5 htv työllistäviin yrityksiin. Naisyrittäjyys-Leader Elintarviketalouden kilpailukyvyn parantaminen, osaaminen muu kuin maatalous, liikkeenjohto ja markkinointi, henkinen jaksaminen TE-keskus / mos Maatalouden, metsä- ja puutalouden ja elintarviketalouden, porotalouden koulutus, Maakunnalliset ja ylimaakunnalliset hankkeet ESR / EAKR ESR (tos): yrittäjyyskoulutus, sukupolvenvaihdosten tukeminen, osaamisen lisääminen kouluttamisella (esim. tietotekniikka-, liikkenjohto, markkinointiosaaminen), tyky-hankkeet jne Ei perusmaatalouteen kohdistuvia toimenpiteitä, esim. sukupolvenvaihdoksiin tai viljelijöiden työkykyyn liittyen 112 Nuoren viljelijän aloitustuki 121 Maatilojen nykyaikaistaminen (maatalouden investoinnit) 123 Maa- ja metsätaloustuotteiden arvon lisääminen Keruutuotteiden (mm. marjat, yrtit, sienet) jalostaminen Metsästä saatavan muun raaka-aineen kuin puutava ran jalostus, esim. koriste tuotteet Puun jatkojalostus: uusien ma 5 htv yritysten peruslihatuotteiden, maitotuotteiden, vihannesten, marjojen, luonnontuotteiden jalostus ja markkinointi Poronlihan jalostus, sienten viljely ja jalostus, lihan jalostajat, vihannesjalostajat, perunan kuorimot, tietyn (?) yrityskoon ylittävät in-

2 taminen, yritysten laajentaminen joissakin tapauksissa, jos yrityskoko laajennuksen jälkeenkin ma 5 htv Bioenergiaa tuottavat yritykset joissakin erityistapauksissa esim. yhteisiin lämmitysratkaisuihin liittyvä yrittäjyys vestoinnit 124 Yhteistyö maatalouden ja elintarvikealan sekä metsätalouden uusien tuotteiden, menetelmien ja tekniikoiden kehittä -miseksi Ei lihan, lihatuotteiden, maitotai meijerituotteiden jalostukseen ja kauppaan liittyviä investointeja Ei sienten viljelyä eikä viljeltyjen sienten jalostusta Ei perunankuorimoita tai muuta vihannesten jalostusta Jotkin uutta käynnistävät pienet kehittämishankkeet mahdollisia 214 Maatalouden ympäristötuet Leader toimintatavan mukaisesti, kun saajana on muu kuin viljelijä: kosteikot, perinnebiotooppien hoito 215 Tuotantoeläinten hyvinvointia edistävät tuet 216 Ei-tuotannolliset investoinnit Leader toimintatavan mukaisesti, kun saajana on muu kuin viljelijä: kosteikkojen perustaminen, perinnebiotooppien alkuraivaus 311 Taloudellisen toiminnan laajentaminen Joissakin tapauksissa, esim. hoiva-ala ja joissakin tapauk- maaseutuelinkei- nojen teemaoh-

3 maatalouden ulkopuolelle (maatilojen monialaistaminen) sissa lämpöyrittäjyys, ympäristöyrittäjyys, matkailun ohjelmapalvelut Ei mökkimajoitusinvestointeja, hevostaloutta, metalli-, elektroniikka ja muovialoja. Ei yritysryhmän kehittämistukea eikä elinkeinotoiminnan kehittämishanketta. Ei yritystoiminnan käynnistystukea, kun kyseessä olemassa olevan yrityksen laajentaminen. jelma metalli-, muovija elintarvikkeiden toisen asteen jalostusta harj. yritysten investoinnit ja kehittäminen, bioenergian tuotanto, ympäristönhoito ja metsäalan palvelut; liike-elämän palveluita (esim. markkinointi, tietotekniikka) tuott. yritysten investoinnit ja kehittäminen; matkailu- ja virkistyspalveluyritysten (kuten ratsastus, valmennus) investoinnit ja kehittäminen 312 Tuki yritysten perustamiseen ja kehittämiseen (mikroyritysten perustaminen ja kehittäminen) Laajasti oman ohjelman mukaan esim.: Matkailu lukuun ottamatta mökkimajoitusta Hoiva- ja hyvinvointiala Erilaiset palveluyritykset Käsityöyritykset Pienimuotoinen kiven jalos tus Ei hevostaloutta, metalli-, elektroniikka- ja muovialoja eikä metsäpalveluyrityksiä ei maatilakytkentäisten yritysten laajentaminen, kehittäminen ja perustaminen, esim. sosiaali- ja terv.yritykset, erityispalvelut, yhteismarkkinointi, matkailun kautta syntynyt muu yritys kuin matkailuinvestoinnit Ei hoiva-alaa Majoituspalvelut, hevostalous valmistavan yritystoiminnan toisen asteen jalostusta harjoittavien ja liike-elämän palveluita tuottavien yritysten investoinnit ja kehittäminen; matkailu- ja vir- kistyspalveluyri- YOS/EAKR: Kokoaikaisen, kannattavan yritystoiminnan perustaminen, kehittäminen ja laajentaminen. Erityinen huomio kilpailu kyvyn parantamiseen, kasvun tukemiseen, innovaatioiden kaupallistamiseen sekä kansainvälistymiseen. Pääpaino Kainuun maakuntaohjelman

4 313 Matkailuelinkeinojen edistäminen (matkailun kehittäminen) 321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut (maaseudun palveluiden kehittäminen) Laajasti oman ohjelman mukaan, esim: ohjelmapalveluiden tuotteistaminen ja testaaminen, uusien tapahtumien luominen, tapahtumien ketjuttaminen ja yhteismarkkinointi, virksitysinfran parantaminen. Elinkeinotoiminnan kehittämishankkeiden pääasiallisena koh deryhmänä yritykset ma 5 htv, mutta myös yritykset ma 10 htv voivat osallistua. Ei matkailuyritysten laatuvalmennusta. Laajasti oman ohjelman mukaan, esim. yhteistyössä toteutetut uuden tyyppiset palvelumuodot, kuten pyörille siirretyt tai muuten kiertävät palvelut, Sosiaali- ja terveysala: terveyden edistäminen sekä siitä syntyvän uuden yritystoiminnan tukeminen ja siihen liittyvät investoinnit hyödyntäne uutta teknologiaa neuvonnallinen apu sekä virkistysinfra, pienehköt ranta- ja reitistöhankkeet laajasti monialayrit täjyys uusien toi mintojen ja palve lujen käynnistämi nen tysten investoinnit ja kehittäminen Ei hoiva-alaa luontomatkailu (VILMAT), maakunnalliset ja ylimaakunnalliset markkinointi, tuotteistaminen, tuotteistamisen ohjaus; myyntiyh teistyö; seuranta- ja tilastointijärjestelmät; laatujärjestelmät maaseutuyrittäjyyteen liittyvät vesihuoltoinvestoinnit (vesiosuuskunnat) painopistetoimialoilla. Investointeja ei pääsääntöisesti tueta sosiaali- ja terv. huoltoalalla, yksityisillä palvelualoilla, kalataloudessa, metsätaloudessa. ESR (tos/yos): alkavan yrittäjyyden tukeminen, yrittäjyyskoulu tus, yritysten ja henkilöstön osaamisen kehittäminen YOS/EAKR: Kokoaikaisen, kannattavan yritystoiminnan perustaminen, kehittäminen ja laajentaminen. Erityinen huomio kilpailu kyvyn parantamiseen, kasvun tukemiseen, innovaatioiden kaupallistamiseen ja kansainvälistymiseen. ESR (tos/yos): yritysten ja niiden henkilöstön osaamisen kehittäminen (mm. markkinointi, tuotteistaminen, sähköisen ympäristön hyödyntäminen) ESR (tos): kolmannen sektorin toiminta, yhteistyöverkostot

5 322 Kylien kunnostus ja kehittäminen (kylien kehittäminen) yhteisten ratkaisujen kehittäminen kylien jätevesi- ja vesiongelmiin, vapaa-ajan toimintaan liittyvät kylien yhteiset ratkaisut ja niihin liittyvät investoinnit Laajasti oman ohjelman mukaan, esim. kylätalojen toimintojen suunnittelu ja järjestäminen, kylien liiketoimintasuunni telmat, kyläsuunnitelmia to teuttavat kylien keh. hankkeet, maallemuuttoa edistävät uudet toiminnot, toimintatavat ja kokeilut. maaseudun asukkaille kolmannen sektorin muka na olo huomioiden esim. kylien ihmis ten toiminnan tukeminen Ohjelman mukaan maaseudun palvelujen monipuolistaminen (vesiosuuskunnat), yritysten ja palve lujen tarjoajien yhteistyön kehittäminen, kylätyöohjelma (?), maakunnalliset ja ylimaakunnalliset kylähankkeet ESR (tos): kolmannen sektorin toimijoiden rooli kylien kehittämisessä 323 Maaseutuperinnön säilyttäminen ja edistäminen (maaseudun kulttuuri- ja luontoperinnön kehittäminen) Ei perinteisten kyläsuunnitelmien laatimista ja päivittämistä Oman ohjelman mukaan, esim. ympäristöön liittyvät pienet rakennelmat, ymp. tietoisuuden lisääminen, kylien maisemanhoitosuunnitelmat. Ei kyläkirjojen tekemistä 331 Koulutus ja tiedotus Oman ohjelman mukaan, esim. yrittäjyydestä kiinnostuneiden naisten valmennusryhmät ja vertaistuki, kasvuhaluisten maaseutuyritysten (ma 5 htv) etsiminen ja kasvuvalmennus, liiketoiminnan sähköistymiseen liittyvä koulutus 421 Alueiden ja valtioiden välinen yhteistyö (yhteishankkeet) Oman ohjelman mukaan, noin 7 % ohjelman julkisesta tuesta natura-alueet: suunnitelmien laatiminen mm. retkeilykäyttöön, kulttuurin tuotteistaminen ohjelman mukaan kansallinen ja kansainvälinen yhteistyön kautta uusien maaseudun mikroyrittäjien koulutus?? ESR (tos/yos): yrittäjyyskoulutus, osaamisen lisääminen kouluttamisella (esim. tietotekniikka-, liikkeenjohto, markkinointiosaaminen), verkostoituminen jne. ESR (tos): kansainvälistyminen, kv-yh-

6 431 Paikallisen toimintaryhmän toiminnan takaaminen, pätevyyden hankkiminen ja toiminnan edistäminen (toimintaraha) 20 % julkisesta rahoituskehyksestä Pääsääntöisesti ei yksittäisen yrityksen tukemista, joissakin poikkeustapauksissa mahdollista työllistymismahdollisuuksien ja elinkeinomahdollisuuksien lisääminen teistyö

LEADER-TOIMINTA POHJOIS-SAVOSSA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013

LEADER-TOIMINTA POHJOIS-SAVOSSA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 LEADER-TOIMINTA POHJOIS-SAVOSSA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Pohjois-Savon alueellisen maaseutusuunnitelman 2007-2013 seurantaja arviointi-hanke I ja II) Peltonen Satu Väre Taina 1.4.2015 SISÄLLYS 1. Tiivistelmä...

Lisätiedot

Ajankohtaista tukien myöntämisestä

Ajankohtaista tukien myöntämisestä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaista tukien myöntämisestä Maksatuskoulutus Joensuu 25.5.2010 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto/MELO/MaRa Manner-Suomen maaseutuohjelman alueellisen osion

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Uudenmaan ELY-keskus 1.10.2014 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 2. STRATEGISET VALINNAT... 3 Painopiste 1: Menestyvä elinkeinoelämä... 4 Painopiste 2. Energiatehokas

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN MAATILATALOUDEN STRATEGIA 2011-2020

SAARIJÄRVEN MAATILATALOUDEN STRATEGIA 2011-2020 SAARIJÄRVEN MAATILATALOUDEN STRATEGIA 2011-2020 2 Sisältö 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. SAARIJÄRVEN MAATILOJEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Saarijärven maaseudun nykytila... 4 2.2. Maaseudun tulevaisuudennäkymät...

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 19.3.2015 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

Leader-toimintaryhmätyön ajankohtaispäivät 9.11.2012, Tampere Huomioitavia asioita toimeenpanon näkökulmasta

Leader-toimintaryhmätyön ajankohtaispäivät 9.11.2012, Tampere Huomioitavia asioita toimeenpanon näkökulmasta Leader-toimintaryhmätyön ajankohtaispäivät 9.11.2012, Tampere Huomioitavia asioita toimeenpanon näkökulmasta Tiina Laurila ja Noora Hakola, Maaseutuelinkeino-osasto/Maaseutu- ja rakenneyksikkö Maaseutuvirasto

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien

Maaseudun hanke- ja yritystukien Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 1 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS Maa- ja metsätalousministeriö 1.6.2012 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 28.5.2012 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 1 1.1 Kuvaus alueesta 1 1.2

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 3 1.1 Kuvaus alueesta 3 1.2

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus syyskuu 2014 Sivu 1 Kokemukset ohjelmakaudesta 2007-2013 Pohjois-Karjalan elintarvikeala Maaseuturahasto ylivoimaisesti suurin toimialan julkinen rahoittaja

Lisätiedot

Maaseudun mikroyritysten rahoitustuen ja osaamisen kehittämispalveluiden viranomaiskäytäntöjen yhdenmukaistamistyöryhmän raportti

Maaseudun mikroyritysten rahoitustuen ja osaamisen kehittämispalveluiden viranomaiskäytäntöjen yhdenmukaistamistyöryhmän raportti Työryhmämuistio MMM 2005:4 Kattavat palvelut maaseudun mikroyrityksille Maaseudun mikroyritysten rahoitustuen ja osaamisen kehittämispalveluiden viranomaiskäytäntöjen yhdenmukaistamistyöryhmän raportti

Lisätiedot

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET 1. MAASEUDUN YLEISHYÖDYLLISET KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKKEET Hanketyypit: yleishyödyllinen kehittämishanke yleishyödyllinen

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2010 VUOSIKERTOMUS

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2010 VUOSIKERTOMUS MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2010 VUOSIKERTOMUS Maa- ja metsätalousministeriö 21.6.2011 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 6.6.2011 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot

YRITYS-SUOMI 1 (8) Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus. Keski-Suomi 11.2.2013 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSRAHOITUSLIN.

YRITYS-SUOMI 1 (8) Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus. Keski-Suomi 11.2.2013 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSRAHOITUSLIN. Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus YRITYS-SUMI 1 (8) Keski-Suomi 11.2.2013 KESKI-SUMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSRAHITUSLIN.JAUKSET 2013 Vuoden 2007 alusta alkanut EU-ohjelmakausi on päättymässä vuonna

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Linjauksen tavoitteena on pyrkiä parantamaan yritysten kehittämisrahoituksen vaikuttavuutta ja eri rahoituslähteiden sovitusta. Tavoitteena

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ohjelman yleisesittely ja keskeiset uudistukset Marianne Selkäinaho MMM, maaseudun kehittämisyksikkö Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 STRATEGISET PAINOPISTEET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET POKO RY:N TOIMIKAUDELLE 2014-2020 Otto Huttunen, Helena Kairamo, Markku

Lisätiedot

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten yrityspalveluiden seurantaryhmän 2. väliraportti Helsinki 2007 Työryhmämuistio mmm 2007:11 Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 - Mahdollisuuksien maaseutu - Pohjanmaan ELY-keskus / Sirkku Wacklin Maaseutuohjelman rahoitus Keski-Pohjanmaalla 2007-2013 Kehittämishankkeet 5,8 milj.

Lisätiedot

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf SILMU ry Maaseudun Leader -kehittämisohjelma 2007-2013 MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf Kannen kuva: Tea Itkonen, akvarellipiirros 2007 Kehittämisohjelman

Lisätiedot

Toimintasuunnnitelma 2009

Toimintasuunnnitelma 2009 Toimintasuunnnitelma 2009 Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto...3 1.1. Seudun strategia...3 1.2. Visio...3 1.3. Elinkeinostrategia 2007-2013...3 1.4. Kehittämishankkeet...4 2. Edunvalvonta, hallinto

Lisätiedot

YKKÖSAKSELI RY Leader-toimintaa Karkkilassa, Lohjalla, Salossa ja Vihdissä Salo 1.4.2014 Maarit Teuri

YKKÖSAKSELI RY Leader-toimintaa Karkkilassa, Lohjalla, Salossa ja Vihdissä Salo 1.4.2014 Maarit Teuri LEADER 2007-2013 YKKÖSAKSELI RY Leader-toimintaa Karkkilassa, Lohjalla, Salossa ja Vihdissä Salo 1.4.2014 Maarit Teuri LEADER 2007-2013 Mitä on Leader-toiminta? Ykkösakseli Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen

Lisätiedot

Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille

Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 2013 ja sitä tarkentava Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelma 2007-2013 Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille Elintarvikealan

Lisätiedot