Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella Lapin ELY-keskus/Maaseutu ja energia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013. Lapin ELY-keskus/Maaseutu ja energia"

Transkriptio

1 Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella Sivu

2 Kehittämisen lähtökohdat Euroopan maaseuturahasto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toteutetaan koko maassa Ahvenanmaata lukuunottamatta Lisätietoa ohjelmasta sivustolta Lapin alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma ohjaa rahoitusta tarkemmin Lapin ELY-keskuksen Maaseutu ja energiayksiköstä haettavan rahoituksen osalta - ohjelma osoitteesta löytyy kohdasta Maaseutuelinkeinot/Maaseudun kehittäminen Sivu

3 Kehittämisen lähtökohdat Kaikkien tuettavien hankkeiden toteutettava Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa Hankkeen sisältö, koko ja toteuttamisalue vaikuttavat siihen, haetaanko rahoitusta suoraan Lapin ELY-keskuksesta vai toimintaryhmien kautta Alueellisesti laajat, esim. koko Lappia koskevat tai muutoin laajat, koko toimialaa koskevat hankkeet haetaan ensisijaisesti suoraan Lapin ELY-keskuksesta Alueellisesti rajatut esim. yhden kunnan tai toimintaryhmän alueella toteutettavat hankkeet rahoitetaan ensisijaisesti toimintaryhmien kautta Sivu

4 Kehittämisen lähtökohdat Toimintaryhmien kehittämissuunnitelmat ohjaavat paikallista rahoitusta - Pohjoisimman Lapin leader - Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa ry. - Outokaira tuottamhan ry. - Peräpohjolan Kehitys ry. - Myötäle ry. Suunnitelmissa luetellaan valintakriteerit, jotka ohjaavat hankevalintaa Hankevalintaa ohjaa lisäksi Euroopan Unionin ja kansallinen lainsäädäntö Sivu

5 Maaseudun kehittämisen painopisteet Suomen maaseudun kehittämisstrategiaa toteuttavat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelma Strategian painopisteet: Maa- ja metsätalouden harjoittaminen taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla sekä eettisesti hyväksyttävällä tavalla Maaseudun yritystoiminnan kehittämien Paikallisen omaehtoisen toiminnan vahvistaminen Sivu

6 Lapin maaseudun kehittämisen painopisteet Alkutuotannon kehittämistoimenpiteet Elintarvikesektori Luonnontuoteala Maaseutumatkailu Uusiutuvat energialähteet Maaseudun omaehtoinen kehittäminen, kylätoiminta Maaseudun infra ja ympäristö Sivu

7 Ohjelman neljä toimintalinjaa Linja 1: Maa- ja metsätalousalan kilpailukyvyn parantaminen Linja 2: Ympäristön ja maaseudun tilan parantaminen Linja 3: Maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen Linja 4: Leader Sivu

8 Toimintalinja 1 Maa- metsätalousalan kilpailukyvyn parantaminen Ohjelmassa koulutus ja tiedotus nuorten viljelijöiden aloitustuki varhaiseläkejärjestelmän maksatukset Manner-Suomessa osa maatalouden investoinneista, Ahvenanmaalla kaikki maa- ja metsätalouden investoinnit ensiasteen jalostus ja markkinointi innovatiivinen yhteistyö Sivu

9 Toimintalinja 1 Maa- metsätalousalan kilpailukyvyn parantaminen Metsätalouden kehittämisen painopisteet Lapissa Tavoite: Lapin metsätaloudella on v positiivinen imago Toimenpiteet: puun energiakäyttö ja lämpöyrittäjyys yrittäjäosaaminen metsätalousyrittäjyys bioenergiaklusteri Sivu

10 Toimintalinja 1 Maa- metsätalousalan kilpailukyvyn parantaminen Edunsaajat: maa- ja metsätalousyrittäjät Tukimuodot: Avustus yritys- ja kehittämishankkeisiin - Yritysten investointituki, kehittämistuki tai käynnistystuki Maa- ja metsätaloustuotteiden arvon lisääminen Ammatillista koulutusta ja tiedotusta koskevat toimet Taloudellisen toiminnan laajentaminen maatalouden ulkopuolelle Tuki yritysten perustamiseen ja kehittämiseen (313 Matkailun kehittäminen) Sivu

11 Toimintalinja 1 Maa- metsätalousalan kilpailukyvyn parantaminen 111. Ammatillista koulutusta ja tiedotusta koskevat toimet Tavoitteena parantaa maa- ja metsä- ja elintarvikealan kilpailukykyä ja menestymisedellytyksiä koulutuksen ja tiedotuksen avulla Tuensaajana voi olla yksityisoikeudellinen yhteisö tai säätiö Edunsaajana mm. metsänomistajat, metsätalousyritykset, metsätaloustuotteiden jalostuksen ja markkinoinnin alalla toimivat yritykset Sivu

12 Toimintalinja 1 Maa- metsätalousalan kilpailukyvyn parantaminen 123. Maa- ja metsätaloustuotteiden arvon lisääminen Tavoitteena lisätä metsätaloustuotteiden jalostusarvoa modernisoimalla ja parantamalla tuotantoprosessien ja markkinoinnin tehokkuutta sekä suuntaamalla tuotantoa bioenergian raakaainetuotantoon Tuensaajana voi olla mm. metsäbiomassan hyödyntämiseen perustuvaa energiatuotantoa harjoittava mikroyritys Tukimuotona investointituki Sivu

13 312. Mikroyritysten perustaminen Ydinajatuksena kannustaa muita kuin maatilatalouden harjoittajia yrittäjyyteen maaseudulla Tuensaajina maaseudun mikroyritykset Tukea voidaan myöntää mm. metsänomistajille suuntautuvien palveluiden kehittämiseen, bioenergian tuotantoon Tukimuodot: investointi-, kehittämis- ja käynnistystuki, elinkeinojen kehittämishanke Sivu

14 Toimintalinja 2 Ympäristön ja maaseudun tilan parantaminen Ohjelmassa luonnonhaittakorvaukset maatalouden ympäristötuki, sis. tuet maatalousmaan Natura 2000 alueille eläinten hyvinvointituki ei-tuotannolliset investoinnit Sivu

15 Toimintalinja 3 Ohjelmassa maatilojen toiminnan monipuolistaminen mikroyritysten perustaminen ja kehittäminen matkailuelinkeinon edistäminen maaseudun elinkeinoelämän ja väestön peruspalvelut kylien kunnostaminen ja kehittäminen maaseutuperinnön säilyttäminen ja edistäminen linjan 3 toimijoiden koulutus ja tiedotus Sivu

16 LEADER Leader lähestymistavalla voidaan toteuttaa kaikkia toimintalinjojen 1-4 toimia Periaatteena on paikallisten asukkaiden, toimijoiden ja organisaatioiden valmistelema kehittämisstrategia, jonka toteutuksesta paikallinen toimijoiden ryhmä vastaa alhaalta ylöspäin lähestymistapa päätöksentekovalta strategiasta ja toimeenpanosta ryhmällä paikallisen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus Sivu

17 Yritystuet ja kehittämishanketyypit Yritystuet Hanketuet Käynnistystuki Kehittämistuki Investointituki Yleishyödyllinen kehittämishanke Elinkeinojen kehittämishanke Koulutushanke Yleishyödyllinen investointi Toimintaryhmien koordinointihanke Toteutus voi olla: paikallinen, alueiden välinen tai kansainvälinen Sivu

18 Hanketuet ohjelmakaudella Kehittämishanke - Elinkeinojen kehittämishanke - Yleishyödyllinen kehittämishanke Yleishyödyllinen investointihanke Koulutushanke/tiedotushanke Koordinointihanke, vain toimintaryhmillä! Sivu

19 Uusi Tukijärjestelmän rakenne YRITYSKOHTAISET TUET -käynnistystuki -investointituki -yrityksen tai yritysryhmän kehittämistuki KOULUTUSHANKKEET Osaamisen kehittäminen ja tiedonvälityksen järjestäminen -maa- ja metsätalous- ja elintarvikealoilla toimiville ammatillinen koulutus -muu ammatillinen jatko- tai täydennyskoulutus, jonka tavoitteena on maaseutuelinkeinojen monipuolistaminen ja asiantuntijapalveluiden kehittäminen -osaamisen lisääminen ympäristöön ja energiaan liittyvissä asioissa -kans.välisessä toiminnassa tarvittavien valmiuksien hankinta, kv. koulutushankkeet ELINKEINOJEN KEHITTÄMISHANKKEET -maaseudun elinkeinoelämän palveluiden suunnittelu ja kehittäminen -elinkeinotoimintaa yleisesti hyödyttävä kehittäminen ja tuloksista tiedottaminen YLEISHYÖDYLLISET KEHITTÄMISHANKKEET YLEISHYÖDYLLISET INVESTOINTIHANKKEET - asukkaiden palveluiden suunnittelu ja kehittäminen, - kylien kehittämissuunnitelmien laatiminen, toteuttaminen, -rakennusten ja rakenteiden - asuinympäristön viihtyvyyden parantaminen suunnittelu, rakentaminen, - vetovoimaisuuden ja toiminnallisuuden edistäminen peruskorjaus ja laajentaminen, - kulttuuriperinnön säilyttäminen, - hankkiminen ml. maapohja - maisemanhoitosuunnitelmien laatiminen aineettomien oikeuksien ja - kansainvälisten hankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen koneiden ja laitteiden hankinta Sivu

20 Hanketuen yleiset edellytykset Hankkeen tulee täyttää ohjelman valintakriteerit - Kriteerit kirjataan alueelliseen ohjelmaan Etusija hankkeilla, jonka toimenpiteet tehokkaimmin vaikuttavat ohjelman toteutumiseen Hanke toteutettava tavoitteeseen nähden kokonaistaloudellisesti edullisesti Sivu

21 Tuen määrä Koulutushanke Tuen määrä voi olla 100 % yleistä tiedonvälitystä koskevien koulutushankkeiden hyväksyttävistä kustannuksista Tuen määrä voi olla 90 % muiden koulutushankkeiden hyväksyttävistä kustannuksista Tukea voidaan myöntää toimintaryhmän puoltamaan hankkeeseen enintään euroa Sivu

22 Tuen määrä Yleishyödyllinen investointihanke Tuen määrä voi olla 100 %, jos tuensaajana on kunta tai kuntayhtymä ja jos ko. tahon osuus julkisesta rahoituksesta on vähintään 30 % Tuen määrä voi olla enintään 75 %, jos hakijana muu kuin kunta Yksityisen rahoituksen osuus voi sisältää enintään 75 % talkootyön arvoa Sivu

23 Tuen määrä Erityistapauksissa julkinen tuki 100 % - Vähintään kahden ELY-keskuksen aluetta tai maakuntaa t. vähintään kahta toimintaryhmää koskevan hankkeen esiselvitys, toteutettavuustutkimus tai toteuttaminen, kansainvälinen hanke tai hanke, jonka tarkoitus on selvittää, arvioida tai kehittää yritystoiminnan yleisiä toimiala- tai tuotantosuuntakohtaisia toimintaedellytyksiä Muissa kehittämishankkeissa julkinen tuki voi olla enintään 90 % Toimintaryhmän puoltamaan hankkeeseen julkinen tuki voi olla enintään euroa Julkiseen tukeen luetaan mm. EU:n, valtion ja kuntien tuki sekä muiden julkisyhteisöjen myöntämä tuki Sivu

24 Tuen määrä Yritystuki Kehittämistuki - enintään 50 % normaali kehittäminen ( asiantuntija-apu, koulutus) - enintään 90 % aloittamisvaiheen esiselvitys enintään 1500 euron kustannuksiin Investointituki - enintään 35 % koneet, laitteet, rakentaminen ja rakennetun kiinteistön osto Käynnistystuki - enintään kahden henkilötyövuoden palkkaukseen enintään kahdeksi vuodeksi - tukea enintään 50 % palkasta - de minimis tuki: tukea enintään euroa 3 vuoden aikana/yritys Sivu

25 Ohjelmakauden aikatauluista ja lomakkeista: Yritystuet Lomake 2305 Täyttöohje Hakulomakkeet kehittämishankkeisiin Lomake 2306A (Yleishyödyllinen kehittämishanke) Lomake 2306B (Elinkeinojen kehittämishanke) Lomake2306C ( Koulutushanke) Lomake 2306D ( Yleishyödyllinen investointihanke) Lomakkeet löytyvät sivustolta Sivu

26 Ajankohtaista Varoja kohdennetaan ensisijaisesti yrityshankkeisiiin Meneillään koulutusta, aktivointia, koordinointia, tiedotusta mitä puuttuu, kenen tarve? Uusiutuva energia myös jatkossa kehityskohde.: voidaanko luoda toimintamalleja, joita voidaan kehittää tulevalla kaudella? Uudet yritysmuodot, uudet toimijaverkosto, uudet innovaatiot, parhaat käytännöt Suomessa ja muualla? Biotalous mitä, kenelle, miksi? Sivu

27 Kiitos! Sivu

MAASEUTUOHJELMA 2007-2013 Hämeen TE-keskuksen rahoitus

MAASEUTUOHJELMA 2007-2013 Hämeen TE-keskuksen rahoitus MAASEUTUOHJELMA 2007-2013 Hämeen TE-keskuksen rahoitus Lyhyt katsaus maaseutuohjelman yritysrahoitukseen 9.10.2007 Tukijärjestelmän rakenne 2007-2013 Maaseudun kehittämislaki 1443/2006 YRITYSKOHTAISET

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 - Mahdollisuuksien maaseutu - Pohjanmaan ELY-keskus / Sirkku Wacklin Maaseutuohjelman rahoitus Keski-Pohjanmaalla 2007-2013 Kehittämishankkeet 5,8 milj.

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Aluekehittämisen ajankohtaiskiertue Huhtikuu 2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 13.4.2015 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2014-2020 * varojen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ohjelman yleisesittely ja keskeiset uudistukset Marianne Selkäinaho MMM, maaseudun kehittämisyksikkö Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

Maaseudun kehittäminen 2014 2020

Maaseudun kehittäminen 2014 2020 Maaseudun kehittäminen 2014 2020 Pirjo Pöllönen Kaakkois-Suomen ELY -keskus Sivu 1 13.3.2014 Maaseudun kehittäminen ohjelmakaudella 2014-2020/ohjelmarakenne 1. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet

Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet Yhteistyöllä menestystä maaseudulle - vuoropuhelua uuden ohjelmakauden alussa Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Elinkeinojen kehittäminen. Maaseuturahasto Paimio 9.6.2015. Varsinais-Suomen ELY-keskus Seppo Jaakonmäki

Elinkeinojen kehittäminen. Maaseuturahasto Paimio 9.6.2015. Varsinais-Suomen ELY-keskus Seppo Jaakonmäki Elinkeinojen kehittäminen Maaseuturahasto Paimio 9.6.2015 Varsinais-Suomen ELY-keskus Seppo Jaakonmäki Sivu 1 9.6.2015 Maaseutuohjelman kolme strategista painopistettä Edistetään biotaloutta ja sen osana

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Kari Kivikko, Hämeen ELY-keskus 3.4.2014 Sivu 1 Maaseutuohjelman tavoitteet 1. Osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö maaseudulla lisääntyvät. 2. Ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet rahoittaa luontomatkailua Etelä-Savossa 27.1.2015 Juva Jukka Kotro Etelä-Savon ELY-keskus Rakennerahastoyksikkö Eurooppa

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet

Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet Maaseudun kehittämisen alueelliset ja paikalliset toimenpiteet Yhteistyöllä menestystä maaseudulle - vuoropuhelua uuden ohjelmakauden alussa Kuopio 1.10.2014 Seinäjoki 2.10.2014 Oulu 6.10.2014 Helsinki

Lisätiedot

EU-maaseutupolitiikan suuntaviivat ja Suomen ohjelma vuosille 2007-2013

EU-maaseutupolitiikan suuntaviivat ja Suomen ohjelma vuosille 2007-2013 MAASEUTURAKENTAMISEN SUUNNITTELUN AJANKOHTAISPÄIVÄ 3.2.2009 EU-maaseutupolitiikan suuntaviivat ja Suomen ohjelma vuosille 2007-2013 C-G Mikander, Maaseutuvirasto Sivu 1 4.2.2009 EU:n maaseutupolitiikka

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET 1. MAASEUDUN YLEISHYÖDYLLISET KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKKEET Hanketyypit: yleishyödyllinen kehittämishanke yleishyödyllinen

Lisätiedot

LEADER-TOIMINTA POHJOIS-SAVOSSA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013

LEADER-TOIMINTA POHJOIS-SAVOSSA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 LEADER-TOIMINTA POHJOIS-SAVOSSA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Pohjois-Savon alueellisen maaseutusuunnitelman 2007-2013 seurantaja arviointi-hanke I ja II) Peltonen Satu Väre Taina 1.4.2015 SISÄLLYS 1. Tiivistelmä...

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kehittäjät ja maaseudun yrittäjät Kalvopaketti 2/3 Sisältö Alueellinen ja paikallinen kehittäminen Uudistuksia Koulutus ja tiedonvälitys Palvelut

Lisätiedot

Ajankohtaista tukien myöntämisestä

Ajankohtaista tukien myöntämisestä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaista tukien myöntämisestä Maksatuskoulutus Joensuu 25.5.2010 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto/MELO/MaRa Manner-Suomen maaseutuohjelman alueellisen osion

Lisätiedot

Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille

Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 2013 ja sitä tarkentava Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelma 2007-2013 Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille Elintarvikealan

Lisätiedot

Suupohja Kurikka 26.5.2015

Suupohja Kurikka 26.5.2015 Suupohja Kurikka 26.5.2015 Yleistä Suupohjan Kehittämisyhdistys ry on alueellinen kehittämisorganisaatio, joka on perustettu vuonna 1996 laajentunut toiminta-alue käsittää 5 kuntaa; Isojoki, Karijoki,

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020

Mahdollisuuksien maaseutu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Mahdollisuuksien maaseutu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Ohjelman varat toimenpiteittäin Luonnonhaittakorvaukset*** Ympäristökorvaukset

Lisätiedot

Tavoitteena: elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyttäminen ympäristön tilan parantaminen uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö

Tavoitteena: elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyttäminen ympäristön tilan parantaminen uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAA 2007-2013 Tavoitteena: elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyttäminen ympäristön tilan parantaminen uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö MANNER-SUOMEN

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus syyskuu 2014 Sivu 1 Kokemukset ohjelmakaudesta 2007-2013 Pohjois-Karjalan elintarvikeala Maaseuturahasto ylivoimaisesti suurin toimialan julkinen rahoittaja

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin Paimio 9.6.2015 Toimialapäällikkö Markku Alm Sivu 1 Esityksen sisältö Maaseudun yritysrahoitus investointeihin ohjelmakaudella

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 Joulukuu 2007 1 SISÄLLYSLUETTELO: LÄHTÖKOHDAT...3 1. Maaseutuverkoston taustaa...3 1.1. Suomen maaseudun kehittämisstrategia

Lisätiedot

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti Helsinki 2008 Työryhmämuistio mmm 2008:10 Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 19.3.2015 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007-2013

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007-2013 Luonnos Maaseutuverkoston avoin kuulemistilaisuus 18.4.2007 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007-2013 Maa- ja metsätalousministeriö Huhtikuu 2007 SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2014-2020 Leader-rahoitus Yritys- ja hanketuet

Ohjelmakausi 2014-2020 Leader-rahoitus Yritys- ja hanketuet Pohjois-Satakunta Ohjelmakausi 2014-2020 Leader-rahoitus Yritys- ja hanketuet Esityksen sisältö Miksi olemme täällä? Yhdistyksen esittely Leader Pohjois-Satakunnan starategian painopisteet Mikä muuttuu

Lisätiedot