KAUPUNKIRAKENTEEN KEHITTÄMISEN LINJAUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPUNKIRAKENTEEN KEHITTÄMISEN LINJAUKSET"

Transkriptio

1 1 KAUPUNKIRAKENTEEN KEHITTÄMISEN LINJAUKSET

2 2 Sisällysluettelo Kuvaluettelo... 2 Karttaluettelo... 2 Taulukkoluettelo... 2 KAUPUNKIRAKENTEEN KEHITTÄMISEN LINJAUKSET Maankäytön suunnittelun periaatteet Johdanto Kehityskuva Maankäytön kehittämisen periaatteet Johtopäätökset, maankäytön suunnittelun keskeiset strategiset tehtävät Merkittävimmät maankäytön kehittämis hankkeet lähivuosina Maapolitiikan linjaukset Maan hankinta Kaupungin maaomaisuuden hallinta Tonttien luovutus Asemakaavojen toteutumisen edistäminen Kaavoituksen ja maapolitiikan yhteen sovittamien Elinkeinoalueet ja julkinen palveluverkko Merkittävät yksityiset työpaikka- ja palveluinvestoinnit Nykyiset elinkeinoalueet, profiilit ja tavoitteet Elinkeinoalueiden tulevaisuus Kuvaluettelo Kuva 1: Keskustan rakennuksia... 9 Karttaluettelo Kartta 1: Maankäytön suunnittelu... 8 Kartta 2: Keskustan liikennesuunnitelma Kartta 3: Keskustan laajeneminen Kartta 4: Maankäytön kehittämishankkeet Kartta 5: Asemakaavakohteet uusissa kaupunginosissa Kartta 6: Hämeenlinnan yritysalueet Kartta 7: Työpaikkojen osuus toimialoittain Kartta 8: Moreeni Kartta 9: Kantola Kartta 10: Käikälä Kartta 11: Ratasniitty Kartta 12: Mäkelä Kartta 13: Kalvola, Valtatien yritysalue Kartta 14: Lammi, Halkikivi Kartta 15: Lammi, Kirkonkylä Kartta 16: Lammi, Parkkisilta Kartta 17: Lammi, Jahkola Kartta 18: Hauho, Porras Kartta 19: Tuulos, Pannujärvi Kartta 20: Renko, Muurila Taulukkoluettelo Taulukko 1: Maankäytön kehittämishankkeet... 16

3 Taulukko 2 Korvausprosentti

4 4 KAUPUNKIRAKENTEEN KEHITTÄMISEN LINJAUKSET Tiivistelmä Maankäytön suunnittelu tukee kaupungin kasvua ja elinvoimaa. Kantakaupunkia täydennysrakennetaan ja laajennetaan hallitusti. Kaupungin keskustaa vahvistetaan, mutta myös olemassa olevia kaupunginosakeskuksia kehitetään. Maankäytön suunnittelussa luodaan mahdollisuudet kaupungin kasvulle 500 asukkaalla vuodessa ja noin 400 asunnon vuosituotanto. Kaupungin kehittäminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Laaditaan joustavat ja päivitettävät yleiskaavat maankäytön muutosalueille. Tonttitarjontaan luodaan puskuria niin, että asemakaavoissa on jatkuvasti varantoa kahden vuoden tonttikysynnän verran. Vuosittain pyritään luovuttamaan 100 asuintonttia. Tontit luovutetaan sekä myymällä että vuokraamalla. Noin puolet tonteista on vuokrattavissa. Kaupunki asemakaavoittaa vain omalle maalleen. Yksityisen maata kaavoitetaan lähinnä vain kaavamuutostilanteissa. Maata hankitaan systemaattisesti ja riittävän ajoissa. Raakamaahankinnat kohdistetaan yleispiirteisen suunnittelun mukaisille laajentumisalueille. Raakamaan hankintatavoite on 30 hehtaaria/vuosi. Aktiivisella ja suunnitelmallisella maanhankinnalla pyritään varmistamaan riittävä (5-10 vuoden) raakamaavaranto. Lunastusmenettelyyn turvaudutaan tarvittaessa strategisten maanhankinta-alueiden osalta. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää tarvittaessa täydentämään vapaaehtoista maanhankintaa. Rakentamattomista tonteista peritään korotettua kiinteistöveroa. Merkittävimmät lähivuosien kehitettävät alueet ovat Vanajanranta, Eteläranta, Varikonniemi. Visamäen korkeakoulukampus sekä Mäskälän, Äikäälän ja Tertin pientaloalueet ja 10-tien varren, Moreenin ja Kirstulan yritysalueet.

5 5 1. Maankäytön suunnittelun periaatteet 1.1 Johdanto Lähtökohdat Hämeenlinnan maankäytön strategia on yksi osa kaupunkiympäristön kehittämisen linjauksia. Maankäytön kehittämisen rinnalla kokonaisuuteen kuuluu mm. maapoliittiset linjaukset, elinkeinojen ja palvelujen kehittämisen periaatteet, ympäristön tilaan sekä yhdyskuntarakentamiseen liittyvät linjaukset. Kaupungin strategiatyöstä on johdettavissa maankäytön strategia. Se täydentää ja konkretisoi kaupungin tavoitteita. Kaupunkistrategian tarkoituksena on osoittaa arvot ja visio kaupungin kehittämiselle. Maankäytön strategia taas osoittaa miten kaupunkistrategia konkretisoituu maankäytön kehittämisessä. Maankäytön strategiassa määritetään yleispiirteisesti maankäytön kehittämisen suuntaviivat ja eri toimintojen yhteensovittaminen ja ajoittaminen. Merkittävät toimintaympäristön muutokset, esim. kuntaliitos, on asia joka edellyttää myös maankäytöltä strategisia linjauksia Luonne Maankäytön strategiatyö on luonteeltaan jatkuva prosessi, jossa jatkuvasti tarkistetaan ja täsmennetään maankäytön kehittämisen suuntaa, etsitään ja vertaillaan, reagoidaan ympäröivän maailman muutoksiin ja täsmennetään kurssia Strategia ja muut suunnitteluvälineet Maankäytön strategia on maankäyttö- ja rakennuslain sisältämien suunnitteluvälineiden, maakuntakaavan ja yleiskaavan, rinnalle syntynyt ennen kaikkea strateginen suunnitteluväline. Se ei ole aluevaraussuunnitelma, siinä ei osoiteta täsmällisesti rakentamisen määrää tai yksittäisiä rakennuspaikkoja vaan osoitetaan suuntaviivat yleis- ja asemakaavoitukselle. Toisaalta merkittävät kaupunkikehityshankkeet kuuluvat maankäytön strategiaan Millaista sisältöä Maankäytön strategiassa tulee kuvata millaisessa tilanteessa kaupunki juuri nyt on ja millaiselta tulevaisuus näyttää. Maankäyttöön liittyviä kaupunkikehitykseen liittyviä asioita ovat mm. kaupungin elinvoima, väestömäärän muutos, ikärakenteen muutos, muuttoliike, yritystoiminnan vetovoimaisuus ja luonne, työssäkäynnin suuntautuminen, palvelurakenteeseen kohdistuvat muutokset, kaupan sijoittuminen, asumispreferenssit, maankäytön muutokset, elämäntapaan, työhön ja vapaa-aikaan kohdistuvat muutokset Muut prosessit ja ohjelmat Maankäytön strategiaa toteutetaan kaavoitusohjelmassa, kunnallistekniikan toteuttamisohjelmassa, investointiohjelmassa, rakentamisohjelmassa, asunto-ohjelmassa jne. Esim. kaavoitusohjelmassa kuvataan tulevan vuoden asema- ja yleiskaavoituskohteet, niiden aikataulu ja kaavan tavoitteet. Maankäytön strategialla ohjataan yleispiirteisesti tulevien vuosien kaavoitusohjelmia Kaupungin visio ja strategiset päämäärät Maankäytön strategia kytkeytyy kaupungin kokonaissuunnitteluun. Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa Arvot Kaupungin arvot ovat: Yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys, asukaslähtöisyys ja palveluhenkisyys, luovuus ja rohkeus sekä ekologisuus.

6 6 Yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys: Hämeenlinnan kaupunki tarjoaa hyvän arjen mahdollisuudet kaikille kuntalaisille tasapuolisesti. Kuntalaisten yhteisöllisyyttä ja aktiivisuutta edistetään. Asukaslähtöisyys ja palveluhenkisyys: Asukkaiden toivotaan osallistuvan heitä koskeviin asioihin ja esittävän ideoitaan myös palveluiden parantamiseksi. Hämeenlinna haluaa palvella laadukkaasti. Luovuus ja rohkeus: Hämeenlinna etsii uusia keinoja toimia tehokkaammin ja paremmin alueensa hyvinvoinnin lisäämiseksi. Ekologisuus: Hämeenlinna tulee säilyttää myös tuleville sukupolville ja ratkaisut tehdään ekologisuutta korostaen Visio Visio määrää suunnan tavoitteille. Hämeenlinna on Etelä-Suomen vetovoimaisin asumiskaupunki sekä uudistuva ja palveleva, viihtyisä ja kestävästi kehittyvä rantakaupunki. Luova ja elinvoimainen elinkeinoympäristö Elinkeinoelämän tarpeita vastaava koulutustarjonta Elinkeinostrategian toteuttaminen Menestyvä ja vaikuttava elinkeinoyhtiö Ennakoiva kaupunkisuunnittelu Kestävän kehityksen edelläkävijä Palvelurakenteen, joukkoliikenteen ja asumisen kokonaissuunnittelu Kestävän kehityksen teknologian ja toimintamallien hyödyntäminen Kaupunkilaisten hyvää arkielämää tukevat palvelut (Hämeenlinna luo edellytyksiä aktiiviselle vapaa-ajantoiminnalle, Hämeenlinna on tunnettu hyvistä palveluistaan ja yhteisöllisyydestään) Laadukkaat asukaslähtöiset elämänkaaren ja tarpeen mukaiset palvelut Yhteisöllisyyttä ja moniarvoisuutta tukevat palvelut ja johtaminen Arkiliikuntaan kannustavat ja terveyshyötyä tavoittelevat tavat toimia Vision ja arvojen sekä maankäytön strategiset tavoitteet Koko kaupungin tavoitteista on löydettävissä ainakin seuraavat avainsanat, jotka viittaavat suoraan maankäyttöön: asumiskaupunki, kestävästi kehittyvä, rantakaupunki, ennakoiva kaupunkisuunnittelu, arkiliikuntaan kannustava, yhteisöllisyys ja moniarvoisuus, aktiiviset vapaaajantoiminnot, palvelurakenteen, joukkoliikenteen ja asumisen kokonaissuunnittelu Kehityskuva Kaupungin kasvu ja kaupunkirakenteen muutokset Vuoden 2009 kuntaliitos moninkertaisti maapinta-alan, mutta väestömäärä kasvoi vain noin kolmanneksen. Kaupunkimaisten maakäyttökysymysten rinnalle tuli maaseudun ja pienten taajamien asiat ja ilmiöt. Hämeenlinnasta tuli mini-suomi. Hämeenlinnan kasvu keskittyy vanhan Hämeenlinnan ympäristöön. Uuden Hämeenlinnan pienet taajamat ja maaseutu elävät pitkälti niin kuin ennenkin, muutokset ovat vähäisiä ja syrjäiset alueet pysyvät ennallaan tai hiljenevät. Taustalla on koko Suomea koskeva ja maailmanlaajuinen ilmiö. Isot kaupungit ja kaupunkiseudut sekä niiden muodostuvat kasvuvyöhykkeet kasvavat. Suomessa on alle kymmenen kasvavaa suurehkoa kaupunkiseutua. Hämeenlinna on kasvavien kaupunkiseutujen välivyöhykkeellä (HHT -akseli), mutta myös maantieteellisessä keskipisteessä, minkä takia kaupunki pystyy hyödyntämään logistista asemaansa. Hämeenlinnan sijainnista ja

7 koosta sekä hyötyä että haittaa. Kaupunki pystyy hyödyntämään sijaintiaan juuri hyvin logistisen sijainnin takia, mikä tekee kaupungin haluttavaksi esim. tavaratuotannon, -varastoinnin ja -jakelun kannalta. Kaupunkina ja kaupunkiseutuna Hämeenlinna on kuitenkin pieni, juuri ja juuri keskisuuri suomalainen kaupunki. Kaupunki ei pysty hyödyntämään mittakaavaetuja (työvoiman määrä ja laatu, monipuolinen yritystoiminta, korkean osaamisen yritystoiminta jne.) siinä määrin kuin isommat kaupunkiseudut. Vaikka kaupungista on hyvät yhteydet, suuret kaupunkiseudut ovat kuitenkin niin kaukana, että Hämeenlinna ei ole satelliitti vaan on oma itsellinen kaupunkiseutu isojen välissä. Oma vahva yritystoiminta on kaikkein kriittisin kaupungin ja kaupunkiseudun menestystekijä. Kaupunkiseudun sisällä Hämeenlinna kilpailee asukkaista ja veronmaksajista, mutta kilpailu on suurelta osin kaupunkiseudun sisäistä, ei niinkään kilpailua Tampereen tai Helsingin seudun kanssa Maankäytön suunnittelu eri alueilla Laaja Hämeenlinna tarvitsee eri osiinsa erilaiset maankäytön kehittämisstrategiat. Hämeenlinnassa on hahmotettavissa ainakin seuraavat erilaiset maankäyttötyypit: harvaanasuttu maaseutu vapaa-ajanasutus vesistöjen äärellä elinvoimaiset kylät ja helposti saavutettava maaseutu entiset kuntakeskukset tai taajamat, kaupunginosakeskukset kantakaupungin lievealueen maaseutu kantakaupungin laajenemisalueet (pientaloalueet, Moreeni) olemassa olevan kaupunkirakenteen sisässä olevat muutos- ja täydennysrakentamisalueet (Kauriala, Kirstula, Ahvenistonrinne, 10-tien toimitilaalueet) keskustan laajenemisalueet (Asemanseutu, Eteläranta, Vanajanranta, Vanaja-Kantola) ruutukaavakeskusta Merkittävin kysyntä ja muutospaineet kohdistuvat keskeisille alueille, ei reunoille. Tämän takia kaupunkirakenteen muutoksen kourissa on ennen kaikkea kantakaupunki Varautuminen kasvuun Hämeenlinna on kasvanut pitkään melko tasaisesti. Elinkeinotoiminnassa ja työpaikkojen sijoittumisessa tapahtuu jatkuvasti muutoksia, mutta kokonaiskuva ei ole merkittävästi muuttunut. Erityisesti julkisen sektorin toiminnoissa tapahtuu koko ajan suuria rakenteellisia muutoksia. Toimintoja keskitetään ja eri alueet profiloituvat eri toimintoihin. Hämeenlinnalle muutos voi olla uhka, mutta myös mahdollisuus. Tässä strategiatyössä lähtökohtana on varautuminen kasvuun. Maankäyttöä suunniteltaessa on hyvä varautua trendiennusteita vahvempaan kasvuun. Tällöin vältytään pullonkauloilta. Maankäytössä varaudutaan 500 asukkaan väestönkasvuun ja 400 asunnon tuotantoon vuodessa. 400 uutta asuntoa vuodessa tarkoittaisi 150 uutta omakotitaloa, 150 uutta kerrostaloasuntoa ja 100 uutta rivitaloasuntoa. Väestön raju ikääntyminen nostaa kerrostalotuotannon tarvetta ja vähentää hieman omakotitaloasuntojen tarvetta. Asuntotavoite muutettuna kerrosneliömetreiksi tarkoittaa noin uutta k-m² vuodessa Maankäytön kehittämisen periaatteet Maankäytön suunnittelu tukee kaupungin kasvua ja elinvoimaa Täydentyvä ja hallitusti laajeneva kantakaupunki Kaupunkikeskustan vahvistaminen Kantakaupungin täydennysrakentaminen Hallittu kaupunkirakenteen laajentaminen Kaupunginosakeskusten kehittäminen

8 Maaseudulla elämisen edellytysten turvaaminen Maakäytön kehittymisen painopiste on HHT-akselilla, Harvialasta Hämeenlinnan keskustan kautta Katinalaan ja edelleen Iittalaan ulottuvalla vyöhykkeellä Maankäytön suunnittelu tukee kaupungin elinvoimaa Kaupungin kehittäminen on valtavan monialainen kokonaisuus, silti kaupungin kehittämisessä maankäytön ratkaisut ovat merkittäviä. Lähtökohtana tulee olla, että maankäytössä ja maankäytön suunnittelussa tehtävät ratkaisut tukevat kaupungin elinvoimaa. Kaupunkisuunnittelu ja tonttitarjonta ovat monipuolista ja korkeatasoista ja pystyy vastaamaan asumisen ja yritystoiminnan tarpeisiin ja erityyppiseen kysyntään. 8 Kartta 1: Maankäytön suunnittelu Kaupunkikeskustan vahvistaminen Kaupungin keskusta on koko kaupungin käyntikortti ja se määrittää identiteettiä ja mielikuvaa koko kaupungista. Kaupungin keskustan vahvistaminen on mahdollista ja realistista, koska rakentamispotentiaalia löytyy tontteja tiivistämällä ja muuttamalla vajaasti käytettyjen alueiden käyttötarkoitusta paremmin keskustaan sopivammaksi. Engelinranta suunnitellaan sekä toiminnallisesti että kaupunkikuvallisesti osaksi ruutukaavakeskustaa. Kaupunkikeskustan säilyminen elävänä, vireänä ja dynaamisena ei ole itsestäänselvyys, siksi erilaisin maankäytön suunnittelun toimin keskustan elinvoimaa tulee tukea. Keskustaan on jatkossakin osoitettava uusia kauppapaikkoja ja muita keskustahakuisia palveluja. Tavoitteena tulee olla, että Hämeenlinnan keskusta on kaupunkiseudun merkittävin kauppapaikka,

9 9 joka tarjoaa niin kattavat ja monipuoliset palvelut, että ostovoimaa ei enää jatkossa valu kaupungin ulkopuolelle. Kuva 1: Keskustan rakennuksia Keskustassa rakennuskanta on kokonaisuudessaan keskimääräistä vanhempaa ja kerrostalovaltaista ja täten asunnot keskimääräistä pienempiä, samoin asuntokunnat ovat yleensä pieniä yhden tai kahden asunnon asuntokuntia. Keskustan asuntokanta ja asujaimisto tulee olla monipuolista. Uusien asuntojen kokoa tulisi suurentaa nykyisestä ja asuntojen hallintamuodot monimuotoisia. Kaupunkikeskustan kehittäminen tukee myös kestävän kehityksen periaatteita, koska liikkumistarve vähenee, kun kävely ja pyöräily on suurelle osaa matkustustarpeesta realistinen vaihtoehto. Olemassa olevan kaupunkirakenteen tiivistäminen ja täydentäminen on taitolaji. Täydentäminen ei saa olla sullomista vaan viihtyisyydestä, toimivuudesta ja turvallisuudesta on huolehdittava jatkossa. Täydennysrakentaminen ei saa turmella olemassa oleva rakennetun kulttuuriympäristön arvoja kohtuuttomasti. Arvorakennukset, kaupunkikuva ja kaupunkimaisema on otettava aina huomioon. Nykyisen ruutukaavakeskustan kerroskorkeudet tulee noudattaa naapuritonttien korkeutta. Täydennysrakentaminen edellyttää aina, että pysäköintikysymykset ratkaistaan ja että naapurien olosuhteet eivät kohtuuttomasti huonone ja että kaikkia kiinteistön omistajia vastaavissa tilanteissa kohdellaan yhtäläisin periaattein. Keskustasta täytyy löytyä tilaa kaikille liikennemuodoille: kävelylle, pyöräilylle, autoilulle ja joukkoliikenteelle. Kävelykatua tai ainakin kävelypainotteisia katuosuuksia tulisi laajentaa. Pyöräilyreitit kaikkiin pääilmansuuntiin pitää olla kunnossa. Pysäköintitilaa tulee osoittaa pysäköintilaitoksissa yhä ja kadunvarsipysäköinnin pelisäännöt tulee olla selkeät ja yksinkertaiset. Joukkoliikenne tulee ohjata aivan ydinkeskustan läpi. Liityntäpysäköintiä tarvitaan sekä rautatieasemalla että linja-autoasemalla.

10 10 Kartta 2: Keskustan liikennesuunnitelma Keskustaksi miellettävää aluetta voi laajentaa. Keskustan Eteläranta tulee suunnitella ruutukaavakeskustan laajenemisalueena, ei irrallisena alueena. Keskustaksi miellettävää aluetta voi laajentaa myös muihin suuntiin: Asemanseudulla, Vanajanrannan kautta kohti Kantolanniemeä ja kohti Kaurialaa. Kartta 3: Keskustan laajeneminen

11 Koko kantakaupungin täydennysrakentaminen Se mikä pätee keskusta-alueen täydennysrakentamiseen, pätee useimmiten koko kantakaupunkiin. Käyttötarkoitusten muutosten myötä syntyy uusia rakentamisen mahdollisuuksia. Kaupungin kasvun myötä on syytä osoittaa keskustan tuntumasta aikaisempaa korkeampia tonttitehokkuuksia. Keskustan lähialueille osoitettu asuinrakentaminen on joko kerrostalorakentamista tai tiivistä pientalorakentamista. Kaikkialla kaupungissa on syytä huolehtia kaupunkirakenteen monipuolisuudesta, yksipuolisia asuntoalueita on vältettävä. Täydennysrakentaminen on myös rakentamattomien maapalojen rakentamista. Jotkut puistoksi kaavoitetut alueet ovat enemmänkin jättömaita ja sopisivat paremmin rakentamiseen. Hämeenlinnassa on laajat alueet jälleenrakennuskaudella, luvuilla rakennettuja, omakotitaloalueita, joilla tontit ovat suuria ja sijaitsevat nyky-hämeenlinnan kaupunkirakenteessa hyvin keskeisellä paikalla. Näitä alueita olisi syytä tiivistää. Tontteja voi jakaa ja näin osoittaa uusia rakennuspaikkoja. Alueilla on myös arvonsa nykyisellään. Jälleenrakennuskauden alueet tulee inventoida ja kehittää alueille täydennysrakentamisen periaatteet. Osa tulisi säilyttää ja osa asemakaavoittaa täydennysrakentamista varten Yritystoiminnan alueet Hämeenlinnan merkittävin yritysalue on myös jatkossa Moreenissa, jossa on runsaasti laajenemisvaraa. Tulevaisuudessa alue voisi laajentua Janakkalan suuntaan ja kohti Rastikangasta. Kirstulassa on yritystoiminna laajentumisalueita Pälkäneentien luoteispuolella rautatien molemmin puolin. Vanaja-Kantolan alueella Vanajantien varsi rautatiealueen läheisyydessä sopivaa yritystoiminnan aluetta, mutta soveltuu hyvin myös kaupan toiminnoille. Yritystontteja tulee osoittaa jatkossa myös entisten kuntakeskusten tuntumasta, Rengossa ja Tuuloksessa 10-tien, Lammilla ja Hauholla 12-tien tuntumasta sekä Iittalassa 3 -tien vierestä ja Iittalan keskustasta Kauppapaikat Keskustan ja Tiiriön lisäksi uusia kauppapaikkoja tulisi olla myös kaupungin itä- ja eteläpuolella. 10-tien varresta Hattelmalasta, Visamäestä, Suosaaresta ja Idänpää-Kruununmylly väliltä on löydettävissä hyviä kaupunkirakenteeseen soveltuvia kauppapaikkoja. Tulevat 10-tien liittymäratkaisut ja niiden aikataulu määrittää pitkälti kauppapaikkojen toteutusmahdollisuudet Kävely-, pyöräily- ja joukkoliikennekaupunki Koko kantakaupungissa on kattava pyöräilyn runkoreitistö, jossa kaikilta alueita on laadukkaat, jatkuvat ja turvalliset yhteydet eri puolille kaupunkia. Tätä täydentää kaikilla alueilla sisäinen kevyen liikenteen tarpeet huomioiva liikenneverkko. Joukkoliikenteen pääpaino on bussiliikenteessä, mutta lisäksi pääradan taajamajunat palvelevat Iittalan ja Hämeenlinnan asemien välillä ja toimivat osana seudullista liikennejärjestelmää. Joukkoliikenteen palvelutaso voidaan tarjota sitä paremmin, mitä tiheämpää maankäyttö on. Parhaiten kuormittuvien joukkoliikennereittien varrelta löytyy sekä tiheää asutusta että runsaasti työpaikkoja ja palveluita. Maankäytön suunnittelulla vaikutetaan joukkoliikenteen kysyntään ja sitä kautta mahdollisuuteen tarjota joukkoliikennepalveluita. Täydennysrakentaminen jo olemassa olevien joukkoliikennereittien vaikutusalueelle tukee parhaiten joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Kanta-Hämeenlinnassa kaupunkilinjat muodostavat verkon, jonka vaikutusalueella kaikki lisääntyvä maankäyttö lisää joukkoliikenteen elinvoimaa. Kantakaupungista kaupunginosakeskuksiin Hauholle, Tuulokseen, Lammille, Renkoon ja Iittalaan kehitetään nykyistä 11

12 12 parempi vuorotarjonta. Maankäytön kasvu näissä keskuksissa sekä niihin johtavien joukkoliikennekäytävien varrella tukee tätä tavoitetta Kaupunginosakeskusten kehittäminen Entiset kuntakeskukset ja Hauhon Eteläinen ovat selkeitä keskuksia, joissa on monet elämisen peruspalvelut ja perusinfrastruktuuri olemassa. Niistä löytyy päivittäistavarakaupat, erikoiskauppaa, alakoulu, päivähoito, ikäihmisten palveluja jne. Maakäytön suunnittelussa lähtökohtana on tarjota asumisen ja yritystoiminnan mahdollisuuksia kaikista kaupunginosakeskuksista kysynnän mukaan. Kaupunginosakeskukset ovat perinteikkäitä kirkonkyliä ja asumisen paikkoja, joissa kaupungin tulee tarjota jatkossakin asemakaavatontteja tai rakennuspaikkoja. Olemassa olevaa ja jo rakennettua infrastruktuuria kannattaa hyödyntää ja Hämeenlinnan eri alueilta on syytä tarjota asumismahdollisuuksia. Siitäkin huolimatta, että suorat hyödyt maan ostamisesta, myynnistä ja kunnallistekniikan rakentamisesta on selvästi heikommat kuin kantakaupungissa. Tonttikysyntä on osin hiljaista, siksi tarjota tulee sovittaa kysyntään. Tonttikoot tulee olla kantakaupunkia suurempia, noin 1300m². Hauholla seuraavat asemakaavoitettavat kohteet ovat Eteläisissä Suttenhaka ja myöhemmin Tulimäen ja Kytömaan suuntaan. Hauhon kirkonkylällä ensisijaisina kohteena ovat pienehköt asemakaavan muutokset, joilla luodaan asumisen uusia mahdollisuuksia. Tuuloksessa ensisijaisesti kehitetään vanhaa nauhamaista kylärakennetta Pappilantien ja Syrjäntaantien varrella. Rakentamismahdollisuuksia osoitetaan ainakin alkuvaiheessa poikkeamispäätöksin, ei asemakaavalla. Lammilla jatketaan Rannanmaan kehittämistä ja asutuksen tukeutumista Ormajärveen, jatkossa myös nykyasutuksen eteläpuolelle Konnarin koulun tuntumaan. Rengossa asemakaavoitetaan nykyiseen kirkonkylään tukeutuen, ensi vaiheessa Raitalammin aluetta, jatkossa arvioidaan Hietainmäen käyttöä ja uudelleen kaavoitusta. Iittalan keskustassa etsitään rakentamismahdollisuuksia nykyisen rakenteen sisältä. Suunnitellaan keskustaa, muutetaan tiukkoja tai sopimattomia asemakaavamääräyksiä, saatetaan jo valmiiksi asemakaavoitetut tontit myyntikuntoon. Jatkossa laajennetaan keskustaan kirkon ympäristöön ja mahdollisesti myös Kankaistentien suuntaan Rakentamisen periaatteet asemakaava-alueen ulkopuolella Asemakaava-alueen ulkopuolella rakennetaan joko suoraan hakemalla rakennuslupaa tai ensin hakemalla suunnittelutarveratkaisu ja sen jälkeen rakennuslupa. Ranta-alueiden rakentamista koskee lisäksi omat säädöksensä. Huomattava osa asemakaava-alueen ulkopuolisesta rakentamisesta vaatii suunnittelutarveratkaisun, koska huomattava osa niistä alueista, joille rakentamispainetta kohdistuu on joko a) lain määrittämää ympäristöarvoiltaan arvokasta, ympäristövaikutuksiltaan tai -haitoiltaan merkittävää aluetta tai b) sellaista aluetta, jolle kohdistuu suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä. Yleensä suunnittelutarveratkaisu myönnetään. Rakennuslupaa laajempi harkinta takaa mm. naapurien kannanottojen laajemman huomioinnin, hankkeen laajuuden ja sijoittelun, liikennejärjestelyjen, maisemallisten vaikutusten ja ympäristövaikutusten arvioinnin. Suunnittelutarveratkaisun yhteydessä myönnetään yleensä yksi rakennuspaikka, laajempi rakentaminen vaatii kaavaa. Suunnittelutarveratkaisussa määrätään yleensä uuden rakennuspaikan rakennusoikeus, rakennusten määrä ja sijainti ja kulkuyhteydet. Tarkemmat rakentamisen määräykset tulevat rakennusluvan yhteydessä.

13 Alueilla, joille kohdistuu huomattavia rakentamispaineita, täytyy tehdä ns. emätilatarkastelu, jotta kaikkia maanomistajia voidaan kohdella tasapuolisesti. Jos alueelle kohdistuu huomattavaa rakentamispainetta ja emätilalle on osoitettu viime vuosina useita rakennuspaikkoja, lupa evätään. Tämä siksi, että tavanomaista maaseuturakentamista tiiviimpi asutus vaatii suunnittelua, kunnallistekniikkaa ja vaikutukset esim. liikenneverkkoon ja palveluihin ovat huomattavat. Huomattavaa rakentamispainetta on vain Kanta-Hämeenlinnan lähialueilla Rakentamisen periaatteet ranta-alueilla Suurella osaa Hämeenlinnan ranta-alueista on rakentamista ohjaava kaava, joko rantayleiskaava tai ranta-asemakaava. Kaava-alueilla rakennetaan kaavan määräysten mukaan. Kaavamuutoksia voidaan tehdä, esim. rakennuspaikkojen siirtoja, jos rantojen käyttö näin on tarkoituksenmukaisempaa. Rakennuspaikkojen määrä on aikoinaan ratkaistu kaavoituksen yhteydessä eikä niitä pystytä yleensä lisäämään. Matkailuyrityshankkeissa on haettu väljempää tulkintaa rakentamisen määrästä ja yritystoiminnan kehittämistä pyritään tukemaan myös rantaalueilla. Kaavoittamattomilla alueilla rantarakentaminen ratkaistaan poikkeamisluvin. Olemassa olevia rakennuspaikkoja voi uudistaa rakennusjärjestyksen määräysten mukaisesti. Uusia rakennuspaikkoja myönnetään vain, jos hakija pystyy todentamaan, että oman kiinteistön emätilasta on vielä rakennuspaikkoja käyttämättä. Yhdestä uudesta rantarakennuspaikasta voi päättää poikkeamisluvalla, jolloin päätösvalta on ELY-keskuksella. Laajemmilla alueilla vaaditaan ranta-asemakaavaa Vakituinen asuminen loma-asunnoilla Asutus ranta-alueilla on pääosin vapaa-ajanasutusta. Rannat on suunniteltu ja rakennettu vapaaajan käyttöä varten, ei vakituista asumista varten. Pääsääntöisesti käyttötarkoituksen muutoksiin suhtaudutaan kielteisesti. Hallitsematon vakituinen asutus rannoilla hajauttaisi yhdyskuntarakennetta mm. lisää liikennettä, kuljetustarpeita, lisää paineita tie- ja vesihuoltoverkon rakentamiseen ja palvelujen tarjoamiseen. Vapaa-ajan rakennuspaikkoja Hämeenlinnassa on noin 8000 ja näistä huomattavan suuri osa on kunnan reunoilla ja kun kaikkia maanomistajia pitäisi vastaavissa olosuhteissa kohdella yhdenvertaisesti, kysymys ei ole yhdentekevä. Mikäli lomaasuminen sallitaan yhdelle, se tulee samoin erityisin perustein sallia muillekin. Pysyvän asutuksen ohjaaminen rannoille vaatii aina laaja-alaista vaikutusten arviointia. Käyttötarkoituksen muutoksia myönnetään Hämeenlinnassa, mikäli muutospaineet pysyvät hallinnassa ja rakennuspaikka kytkeytyy olemassa olevaan vakituiseen asumiseen tai muuhun rakennettuun infrastruktuuriin ja muutoin sopiva vakituiseen asumiseen Johtopäätökset, maankäytön suunnittelun keskeiset strategiset tehtävät Hämeenlinnan elinvoima nojautuu HHT -vyöhykkeeseen, joten merkittävin kasvu ja maankäytön muutokset kohdistuvat kantakaupunkiin - keskusta, 3-tie, päärata ja muut pääväylät ja niiden liittymät luovat kaupungin kasvun ytimen - Harvialan aluetta kehitetään jatkossa laatimalla alueelle yhdessä Janakkalan kanssa osayleiskaava ja alueen toteuttamissuunnitelma - Hattulan suuntaa kehitetään Pälkäneentien ja rautatien/moottoritien välisellä alueella Kirstulassa, Katinalassa, Parolassa yhdessä Hattulan kanssa - Iittalassa 3-tien ja 130-tien välistä aluetta ja moottoritien liittymän ympäristöä kehitetään jatkossa yritysalueena Tonttitarjonta vastaa asumisen ja yritystoiminnan erityyppiseen kysyntään Luodaan mahdollisuudet kaupungin kasvulle 500 asukasta/vuosi ja 400 asuntoa/vuosi, josta kerrostaloihin ja omakotitaloihin 150 asuntoa sekä rivitaloihin 100 asuntoa. Keskustassa ja keskustan tuntumassa asuntotuotanto on pääosin kerrostalorakentamista

14 Kaupungin vetovoiman turvaamiseksi ja monipuolisen kaupunkirakenteen turvaamiseksi tiivistä pientaloasumista osoitetaan myös vetovoimaisille paikoille keskustan tuntumaan Keskustan tuntumassa omakotitontit ovat pieniä, selvästi alle 1000 m², kanta-kaupungin laidoilla n m², muualla kaupunginosakeskuksissa n m² Pientaloasuminen painottuu kantakaupungin reunavyöhykkeelle ja kaupunginosakeskuksiin. Keskustan tuntumassa kannustetaan omakotialueiden täydennysrakentamiseen kaupunkikuvaa turmelematta. Kaupunkirakenteen tiivistyessä turvataan silti riittävän laajat ja laadukkaat viheralueet, jotka muodostavat yhtenäisen verkoston ja jotka voivat samalla toimia osana ekologista verkostoa Tonttitarjonta edellyttää suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Laaditaan joustavat ja päivitettävät yleiskaavat maankäytön muutosalueille Luodaan tonttitarjontaan puskuria: asemakaavoissa on jatkuvasti varantoa kahden vuoden tonttikysynnän verran Maapolitiikan kaupunki hoitaa jatkossakin hyvin. Kaupunki asemakaavoittaa vain omalle maalleen, mikä on kaupungille huomattavasti edullisempaa kuin maankäyttösopimukset. Samalla tonttitarjontaa pystytään hallitsemaan ja maan hinta pysyy kurissa. Maata hankitaan systemaattisesti ja riittävän ajoissa. Kaupungin kasvu pyritään ohjaamaan olemassa olevan rakenteeseen niin paljon kuin mahdollista ja laajeneminen järjestetään hallitusti ja olemassa olevaan tukeutuen. Parannetaan kaupungin vetovoimaa. Huolehditaan kaupungin imagosta, pidetään huolta kansallisen kaupunkipuistoympäristön laadusta ja laajennetaan kansallista kaupunkipuistoa asteittain etelään ja myöhemmin Ahvenistonharjulle. 14

15 Merkittävimmät maankäytön kehittämis hankkeet lähivuosina Vanajanranta Eteläranta Visamäki Varikonniemi Mäskälän ja Äikäälän pientaloalueet Tertin pientaloalueet 10-tien varren kauppahankkeet Kirstulan yritysalue Moreenin yritysalueen laajentuminen AULANKO IDÄNPÄÄ PUISTON- MÄKI RUUNUNMYLLY OJOINEN SAIRIO HÄTILÄ IDÄNPÄÄ PULLERIN- MÄKI KAURIALA KEINU- SAARI KATINEN? VUORENTAKA kansallinen kaupunkipuisto AHVENISTO MYLLY- MÄKI kansallinen KANTOLA kaupunkipuisto KATUMA- JÄRVI Sääjärvi VOUTILA LOIMALAHTI KANKAAN- TAUSTA VANAJA KÄIKÄLÄ HATTELMALA? HARVIALA? MIEMALA Alanko Kartta 4: Maankäytön kehittämishankkeet

16 Tärkeimmät maankäytön kehittämisalueet lähivuosikymmeninä Engelinranta Vanajanranta Varikonniemi Visamäki Ahvenistonrinne Kauriala Mäskälä Äikäälä Tertti Luolaja Suosaari Kirstula Moreeni Taulukko 1: Maankäytön kehittämishankkeet > Keskeisimmät asemakaavakohteet lähivuosina uusissa kaupunginosissa Kartta 5: Asemakaavakohteet uusissa kaupunginosissa 2. Maapolitiikan linjaukset 2.1. Maan hankinta Raakamaan hankintatavoite on 30 hehtaaria/vuosi. Maanhankintasuunnitelmaa tarkistetaan vuosittain. Kaupungin maanhankinnassa pyritään ensisijaisesti vapaaehtoiseen kauppaan tai vaihtoon. Maapolitiikan perusperiaatteena on lievimmän keinon periaate.

ASUNTO-OHJELMA - HÄMEENLINNA 2014

ASUNTO-OHJELMA - HÄMEENLINNA 2014 ASUNTO-OHJELMA - HÄMEENLINNA 2014 Sisällysluettelo 1. Strategia 1.1 Polku asunto-ohjelmaan 2. Lähtötiedot 2.1 Suomen asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012-2015 2.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 MAAPOLIITTINEN OHJELMA Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 1 (26) Johdanto Maapolitiikka ja yleiskaavoitus ovat strategisen suunnittelun välineitä. Maapolitiikalla tarkoitetaan niitä kunnan toimintoja,

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittinen ohjelma Hollolan kunta Maapoliittinen ohjelma Hollolan valtuusto 12.4.2010 Hollolan kunta, maankäyttöpalvelut Virastotie 3, PL 66, 15871 Hollola puh. (03) 880 111, sähköposti: kirjaamo@hollola.fi www.hollola.fi

Lisätiedot

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014 Maankäytön suunnittelu Keskustavisio 2014 25.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Työn tarkoitus ja tavoitteet... 6 3. Organisaatio ja aikataulu... 8 4. Tavoitteet... 9 4.1 Työlle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2012 2015 2 SIPOON ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSIKSI 2012 2015 1. JOHDANTO... 3 2. ASUNTOPOLITIIKKA JA ASUMISEN KEHITYS 2000-LUVULLA... 4 2.1 Hallituksen asuntopoliittinen ohjelma...

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA

MAAPOLIITTINEN OHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA MAAPOLIITTINEN OHJELMA Kaavoituslautakunta 11.10.2004 202 Kunnanhallitus 08.11.2004 317 Valtuusto 13.12.2004 121 Nurmijärven kunta, kiinteistö- ja mittaustoimi Keskustie 2 B, PL 37, 01901

Lisätiedot

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma KEMIÖNSAAREN KUNTA Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma Hyväksytty: Kunnanhallituksessa 28.3.2012 Valtuustossa 10.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. LÄHTÖTILANNE 2.1. Maapoliittinen ohjelma 2.2. Asunto-ohjelma

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018

LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018 LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018 1. SISÄLTÖ 1. SISÄLLYSLUETTELO 2. JOHDANTO Maapoliittinen ohjelma 3. MAAPOLITIIKAN YLEISET PERUSTEET JA KEINOVALIKOIMA

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI

VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI: VALKEAKOSKEN JUTIKKALAN JA MUIDEN TEOLLISUUSALUEIDEN PROFILOINTI SEUDULLISESTI 30.1.2013 Loppuraportti Sivu 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1.1. Prosessi ja vuorovaikutus... 3 1.2. Työn

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2 Rakennesuunnitelman

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 2 3 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 1 KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 3.11.2009 179. Maankäyttöpolitiikan strategiset tavoitteet päätetään Kajaanin yleiskaavassa, Kajaanin

Lisätiedot

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala Kaavoitusyksikkö PL 125 (Eteläinen Asemakatu 2), 11101 Riihimäki 11101 Riihimäki p. 019 758 4000 27.3.2015 SISÄLLYS

Lisätiedot

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen HELSINGIN YLEISKAAVA Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18 2 HELSINGIN

Lisätiedot

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön Nastolan kunta Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään Erillisselvitys, maapoliittinen ohjelma 2014 - Maapoliittinen työryhmä 28.2.2014 Nastolan kunta Kaavoitus Päivitetty: Nastolan kunta

Lisätiedot

Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja

Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja Uudenmaan liiton julkaisuja E 95-2007 Uudenmaan liitto Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja Uudenmaan liiton julkaisuja E 95-2007 Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Joutsan kunta YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Loppuraportti 18.1.2011 FCG Finnish Consulting Group

Lisätiedot

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Helsingin kaupunki Talous- ja

Lisätiedot

JOHDANTO... 3 VISIO ASUMISESTA TAMMELASSA 2010-LUVULLA... 4 TAMMELA YMPÄRISTÖNÄ MONIPUOLISELLE ASUMISELLE... 4 Keskusta-asuminen...

JOHDANTO... 3 VISIO ASUMISESTA TAMMELASSA 2010-LUVULLA... 4 TAMMELA YMPÄRISTÖNÄ MONIPUOLISELLE ASUMISELLE... 4 Keskusta-asuminen... JOHDANTO... 3 VISIO ASUMISESTA TAMMELASSA 2010-LUVULLA... 4 TAMMELA YMPÄRISTÖNÄ MONIPUOLISELLE ASUMISELLE... 4 Keskusta-asuminen... 4 Omakotiasuminen taajamassa... 5 Asuminen kyläympäristössä... 5 Haja-asutusalueella

Lisätiedot

Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020)

Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020) 17.9.2012 Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020) KV hyväksynyt 17.9.2012 57 ASUNTO-OHJELMA 2012 2016 (-2020) 1. Johdanto 1.1. Yleistä Asunto-olojen kehittämisestä annetun lain mukaan valtuusto hyväksyy tarpeen

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013

Lisätiedot

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma 1 KAUPUNGINVALTUUSTON 03.03.2003 25 HYVÄKSYMÄ Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma Sisällysluettelo 0. Esipuhe 2 1. Yleistä 2 2. Maankäyttöpolitiikka 3 2.1 Kaavoituspolitiikka 3 2.2 Maapolitiikka

Lisätiedot

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 Helsingin seudun maankäytön, asumisen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen Vuoden 2014 seuranta Seutuhallitus 27.5.2015 1 Tiivistelmä Kasvuun varautuminen: Kaupunkiseudun väestö kasvoi noin 4

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Kuntajohtajakokous 15.1.2010 Seutuhallitus 24.3.2010 2 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14 Porvoon kaupungin Asuntopoliittinen ohjelma 2013 2018 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Nykytila... 4 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu... 4 Väestö... 4 Toimialat ja työpaikat... 6 Asuntokanta... 7 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 20.4.2015 2 SISÄLTÖ Alkusanat... 3 1. Tarkastelualueet... 4 1.1 Tupos ja Ankkurilahti... 4 1.2 Haaransilta... 5 1.3 Limingan keskusta ja liminganportti...

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot