Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat I/II

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat I/II"

Transkriptio

1 TRUST Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat I/II Sääntelyn soveltamisala, poikkeukset ja toimilupavelvoite Mika J. Lehtimäki titutionaalisiin sijoittajiin, jotka sijoittavat Rahastoihin. Tarkempi sääntely Sääntely täsmentyy vuoden 2013 alkupuolella, kun EU Komission teknisiä vaatimuksia koskeva asetus hyväksytään Euroopan Parlamentin ja Neuvoston toimesta. Mika J. Lehtimäki, asianajaja OTM Helsinki, M.Jur Oxford, M.St. Oxford Puh Asianajotoimisto TRUST. 1 JOHDANTO EU:n nk. vaihtoehtoisia rahastonhoitajia (jäljempänä Rahastonhoitaja ) koskeva sääntely 1 tulee voimaan heinäkuussa Sääntely koskee kaikkien pääomasijoitusrahastojen, venture capital rahastojen, hedge fundien, kiinteistörahastojen ja useiden sijoitusyhtiöiden hallinnoijien toimintaa ja toimilupia, rahastojen perustamista ja niiden raportointia, pääomia ja läpinäkyvyyttä. Vaikka sääntelyn täydelle sovellettavuudelle on asetettu minimirajat, soveltuu osa sääntelystä kaikkiin rahastonhoitajiin ja sijoitusyhtiöihin - koosta riippumatta. Tässä muistiossa on käsitelty uuden sääntelyn perusrakenne eli soveltamisala, poikkeukset ja toimilupavelvoitteet. Keskeiset toimintaedellytykset, markkinointi, avoimuusvaatimukset, vaikutukset Rahastojen portfoliohankintoihin ja kuvaus sääntelyn vaikutuksesta institutionaalisten sijoittajien rahastosijoituksiin kuvataan helmikuussa 2013 julkaistavassa muistion toisessa osassa. Euroopan Arvopaperimarkkinakomitea ( ESMA ) on antanut luonnoksen ohjeiksi liittyen määritelmiin: vaihtoehtoinen sijoitusrahasto ((jäljempänä Rahasto ); pääoman hankinta ; määritelty sijoituspolitiikka ; ja useat sijoittajat. ESMA on tehnyt samana päivänä teknistä standardia koskevan konsultaation, jolla määritellään nk. avoimen ja suljetun Rahaston ominaisuudet. Koska osa teknisestä sääntelystä saattaa muuttua konsultaatio- ja hyväksymiskierrosten aikana ja, koska säädösten implementointi Suomen oikeuteen antaa kansallisesti liikkumavaraa, on mahdollisilla muutoksilla vaikutus tässä muistiossa käsiteltyihin asioihin. Keskeisiä päivämääriä (osin arvioita) Joulukuu 2012: EU komission AIFM-asetus annettu; Huhtikuu 2013: ESMA:n ja EU:n lopullinen tekninen sääntely valmistuu; Heinäkuu 2013: AIFM-sääntely kansallisesti voimaan; Heinäkuu 2014: toimiluvan siirtymäaika päättyy; Syyskuu 2015: EU-passi saatavilla Rahastoyhtiöille, jotka eivät ole EU-Rahastoyhtiöitä; ja 2018 puolivälissä: Kansalliset poikkeukset, jotka koskevat Ei-EU Rahastojen tarjoamista instituutioille, lakkaavat (private placement excemptions). Tämän muistion loppuun on koottu listaus mielestämme keskeisistä toisessa tässä ja toisessa muistiossa käsiteltävistä vaikutuksista Rahastoihin ja ins- 1 Euroopan Parlamentin ja Neuvoston Direktiivi 2011/61/EU, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta sekä siihen liittyvä Komission asetus ja ESMA:n tekniset säännökset.

2 2 TOIMINTA JOHON SÄÄNTELY SOVELTUU Perusteet Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskeva direktiivi asettaa kyseiselle toiminnalle toimilupavelvollisuuden. Toimilupa haetaan Suomessa Finanssivalvonnalta. EU-sääntely ei koske itse Rahastoja, vaan niiden Rahastonhoitajia, jotka voivat olla joko Rahaston sisäisiä toimielimiä (esim. hallintoneuvosto) tai ulkoisia toimijoita, eli omia yhtiöitään. Sääntely soveltuu Rahastojen osuuksien tarjoamiseen ammattimaisille sijoittajille (mm. institutionaaliset sijoittajat) ja se asettaa myös minimistandardit, jos tällaisia rahastoja sallitaan tarjottavan kansallisesti myös vähittäissijoittajille. Rahastonhoitajat kuuluvat aina sääntelyn piiriin, jos ne ovat sijoittautuneet EU-alueelle tai markkinoivat Rahastoja EU:n alueella. EU:n ulkopuolisten rahastojen ja rahastonhoitajien sääntelyä koskevat siirtymäsäännökset (2015 saakka) ja kansalliset nk. Private placement-poikkeukset (aina 2018 saakka). Varsinaisen Rahaston sääntely on edelleen kansallisessa päätösvallassa. Suomessa ei ole itse Rahastoja (tavallisesti kommandiittiyhtiöitä, tai sijoitusyhtiöiden osalta osakeyhtiöitä) koskevia säädöksiä, poikkeuksena verotus. Toisaalta esimerkiksi sijoitusyhtiön toiminta saatetaan jo nytkin tietyissä tilanteissa (esim. harjoitettaessa arvopaperikaupintaa) katsoa sijoituspalvelu-yritystoiminnaksi, jota koskevat toimilupavelvoitteet ja niihin liittyvät toiminnalliset velvoitteet. Puhdas sijoitusyhtiötoiminta ei tosin ole Suomessa toimiluvanvaraista. Sijoituspalveluyhtiö tai pankki ei voi toimia Rahastonhoitajana (se tosin voi markkinoida tietyissä tilanteissa Rahastoja) ja Rahastojen tuleekin erikseen arvioida ennen sääntelyn voimaantuloa, miten niiden kannattaa organisoida eri toimintonsa. Rahasto Sen arvioiminen, milloin sääntely tulee sovellettavaksi vaatii useiden edellytysten täyttymisen arvioimista. Perusteet ovat seuraavat. Vaihtoehtoinen sijoitusrahasto (eli tässä muistiossa Rahasto) on: yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava yritys (mukaan lukien sen ala rahastot); joka hankkii pääomaa useilta sijoittajilta; sijoittaakseen ne määritellyn sijoituspolitiikan mukaisesti kyseisten sijoittajien eduksi. Rahastonhoitaja Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja (tässä Rahastonhoitaja) on oikeushenkilö, joka hoitaa säännöllisenä liiketoimintanaan vaihtoehtoista sijoitusrahastoa. Sen oikeudellisella muodolla ei ole merkitystä. ESMA on valmistelut tarkempaa ohjeistusta Rahastonhoitajadirektiivin keskeisistä käsitteistä. Vaikka oheistus voi vielä muuttua konsultaatioprosessissa, määritelmät tuskin muuttuvat merkittävästi nykyisestä versiosta. Alla oleva pohjautuu annettuun ohjeluonnokseen. Mitä tarkoittaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava yritys? 1. Se ei ole normaali liikeyritys, jolla on liiketoiminnallinen tarkoitus; 2. Se kerää yhteen pääomia, joita se hankkii useilta sijoittajilta tarkoituksenaan varojen sijoittaminen yhdistetyn tuoton hankkimiseksi sijoittajille niiden tekemistä sijoituksista (eri sijoittajat voivat saada tuoton myös eri perustein); 3. Sijoittajilla tai omistajilla ei ole päivittäistä kontrollia yhtiön hallinnoimiin varoihin. Huomioitavaa: Nämä kohdat täyttyvät useimpien liikeyritysten osalta. Ensimmäinen kohta tosin rajoittaa soveltamisalaa sijoitustoimintaa harjoittaviin yhtiöihin. Käytännön soveltamisen kannalta tärkein on kohta 2, jota on täsmennetty alla. Mitä tarkoittaa yhteinen tuotto? Yhteen kootusta riskistä saatu tuotto, joka saadaan hankkimalla, omistamalla ja myymällä sijoitusvarallisuutta (eli tämä ei koske tilannetta, jossa yhteisö toimii omaan lukuunsa ja hallinnoi varallisuutta osana liiketoiminnallista tai yritystoimintaa). Huomioitavaa: Keskeistä on sijoitusvarallisuuden, hankinta, omistaminen ja myynti ja tätä toimintaa harjoitetaan nimenomaan tuoton hankkimiseksi sijoittajille. Esimerkiksi konsernin emoyhtiön divestoinnit ja normaalit konsernirakenteen hallinnointitoimet eivät johda suoraan sääntelyn soveltamiseen. Kaikkien edellytysten tulee täyttyä, jotta yhtiö katsottaisiin Rahastoksi. Näitä edellytyksiä on täsmennetty tällä ja seuraavalla sivulla.

3 Mitä tarkoittaa useilta sijoittajilta? Tämä koskee kaikkia tilanteita, pois lukien ne, joissa laki, perustamisasiakirjat tai muut oikeudellisesti sitovat asiakirjat estävät sijoitusten hankinnan yhtä useammalta taholta: - vaikka yhtiössä olisi todellisuudessa vain yksi sijoittaja; ja - Vaikka olisi kyse järjestelystä, jossa yksi taho sijoittaa keräämiään varoja toiseen yhtiöön (esim. feederrakenteet ja edustussopimukset). Mitä tarkoittaa pääoman hankkiminen? 1. Kaikki suorat ja välilliset toimet pääoman siirtämiseksi tai sitoumusten saamiseksi yhtiöön yhdeltä tai useammalta taholta yhdistetyn tuoton (pooled return) hankkimiseksi sijoittajille niiden tekemistä sijoituksista ja/tai 2. Kaupallinen yhteydenpito yhtiön tai sen edustajan ja mahdollisten sijoittajien välillä tarkoituksena hankkia pääomia tai niitä koskevia sitoumuksia. Seuraavien tahojen sijoituksia ei lähtökohtaisesti lueta yllä oleviin Mitä tarkoittaa määritelty sijoituspolitiikka? Alla olevat ovat esimerkkejä seikoista, jotka yhdessä otetaan huomioon arvioinnissa (ei edellytä kaikkien täyttymistä) 1. Sijoituspolitiikka määritellään ja sidotaan viimeistään, kun sijoittajien sitoumukset yhtiötä kohtaan tulevat sitoviksi; 2. Sijoituspolitiikka on esitetty asiakirjassa, joka tulee (tai johon viitataan) perustamisasiakirjoissa; 3. Yhtiötä hallinnoivalla taholla on velvollisuus, johon sijoittajat voivat vedota oikeudellisesti, noudattaa sijoituspolitiikkaa (muutoksineen); ja 4. Sijoituspolitiikka määrittää sallitun sijoitustoiminnan mm. seuraavien kriteerien osalta: - Sijoittaminen tiettyihin varallisuuseriin tai sitoutuminen rajoituksiin tiettyjen varallisuuserien osalta; - Noudattaa valittuja strategioita - Sijoittaa valituille maantieteellisille alueille; - Sitoutua velkavivun käyttöä koskeviin rajoituksiin; - Sitoutua sijoitusten vähimmäispitoaikoihin; tai - Sitoutua muihin riskin hajauttamisen edellyttämiin rajoituksiin. 3. Saman yhtiön hallinnollisen toimielimen jäsen tai yhtiö, joka hallinnoi sijoittavaa yhtiötä; 4. Saman yhtiön tai sitä hallinnoivan yhtiön työntekijä, jonka ammatillisella panoksella on merkittävä vaikutus samaisen sijoittavan yhtiön (tai yhtiöiden) riskiprofiiliin; 5. Nk. aiemman ryhmän jäsen, jonka (tai joiden) varallisuuden yksinomaista hallintaa varten yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava yritys on yksinomaan perustettu Huomioitavaa: käytännössä useimmat varainhankintatoimet täyttävät nämä edellytykset. Jos konserni tai yhtiö rahoitetaan sisäisesti tai yhtiön johdon toimesta, edellytys ei täyty. Mitä tarkoittaa aiempi ryhmä? Ryhmä henkilöitä, joita yhdistää läheinen suku- tai perheyhteys, joka edeltää yhteissijoitusyrityksen perustamista.

4 3 SOVELTAMISPOIKKEUKSET Vaikka kohdan 2 mukaiset soveltamisedellytykset täyttyisivätkin, sääntelyä ei sovelleta seuraaviin toimijoihin: POIKKEUKSET 1. UCITS-rahastot eli yleisölle suunnatut avoimet sijoitusrahastot, jotka ovat jo kattavan EU-sääntelyn piirissä; 2. Holdingyhtiöt; 3. Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavat laitokset ja niiden hallinnoinnista vastaavat/puolesta toimivat hyväksytyt yhteisöt tai omaisuudenhoitajat (jos ne eivät hoida vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja) 4. Keskuspankit ja tietyt ylikansalliset laitokset sekä kansalliset ja alueelliset hallitukset, elimet tai laitokset, jotka hoitavat sosiaaliturvaja eläkejärjestelmiä tukevia rahastoja; 5. Henkilöstöedustus- ja henkilöstön talletusjärjestelmät; 6. Arvopaperistamisissa käytettävät erillisyhtiöt. Yllä-mainituista, holdingyhtiön määritelmä saattaa aiheuttaa epäselvyyksiä useissa konserneissa varsinkin, jos yhtiöitä ostetaan konserniin ja divestoidaan usein. Holdingyhtiö tarkoittaa tässä tilanteessa yhtiötä, jonka tarkoituksena on toteuttaa liiketoimintastrategiaansa omistamiensa yritysten kautta vaikuttaen niiden pitkän aikavälin arvoon ja: 1. joka toimii omaan lukuunsa ja jonka osakkeet on listattu säännellyllä markkinalla; tai 2. jota ei ole perustettu pääasiassa tuottamaan tytäryritystensä tai osakkuusyritystensä myynnin avulla voittoa sijoittajilleen (mikä ilmenee myös sen vuosikertomuksesta tai virallisista asiakirjoista). Poikkeuksen soveltuminen tiettyihin sijoitusyhtiöihin, jotka toimivat holdingyhtiöinä edellyttää siis huolellista dokumentointia ja sen varmistamista, että tämä otetaan huomioon myös perustamisasiakirjoissa ja yhtiön julkisissa asiakirjoissa. Sääntelyä ei sovelleta myöskään Rahastonhoitajiin, jos Rahaston ainoita sijoittajia ovat kyseiset hoitajat itse tai niiden konserniyhtiöt, jos mikään näistä sijoittajista ei ole itse Rahasto. Esimerkiksi sukujen omaisuudenhoitoyhteisöinä toimivia sijoitusyhtiöitä, jotka sijoittavat ainoastaan yksityisomaisuutta ilman ulkopuolista pääomaa, ei pidetä sääntelyn tarkoittamina Rahastoina tai Rahastonhoitajina. Pienet sijoitusrahastot Sääntelyä sovelletaan vain osittain Rahastonhoitajiin, 2 jotka suoraan tai välillisesti (määräys- tai vaikutusvalta) hoitavat Rahastojen salkkuja, joiden hoitamat varat: vivutuksella hankitut varat mukaan luettuina, eivät ylitä 100 miljoonaa euroa; tai eivät ylitä 500 miljoonaa euroa, kun Rahastojen salkut ovat vivuttamattomia ja niissä ei ole oikeutta vaatia lunastusta viiden vuoden sisällä kunkin yksittäisen Rahaston alkusijoituksesta. Suuri osa kotimaisista Rahastoiksi määriteltävistä pääomasijoittajista, Venture Capital rahastonhoitajista, muista rahastoista ja sijoitusyhtiöistä kuuluu tämän poikkeuksen piiriin. Näissä tilanteissa sovelletaan ainoastaan alla listattuja velvoitteita. Rahasto voi tosin halutessaan hakeutua täyden sääntelyn piiriin, ja sen täytyy näin tehdä, jos se haluaa hyötyä nk. notifikaatiomenettelystä (mahdollistaa Euroopan laajuisen toiminnan). Pienten Rahastojen tärkeimmät velvoitteet: Rekisteröintivelvoite Finanssivalvontaan; Velvollisuus antaa Finanssivalvonnalle: o Nk. tunnistetiedot itsestään ja hoitamistaan Rahastoista; o Tiedot Rahastojen sijoitusstrategioista; ja o Tiedot tärkeimmistä välineistä, joilla ne käyvät kauppaa; sekä o Tiedot hoitamiensa Rahastojen tärkeimmistä sijoituskohteista ja riskikeskittymistä. Nämä velvoitteet yksilöidään muistiossamme II/II. Alle 100 miljoonan euron rahastojen osalta tulee huomioida ainakin kolme käytännön seikkaa: Portfoliohankintojen velkavipu (lainaraha) lasketaan täysimääräisesti Rahaston varoihin; Rajan väliaikaisesta ylittymisestä annetaan EU-tasolla tarkat tekniset ohjeet (monitorointi tärkeää aina); ja Johdannaispositiot lasketaan mukaan suojatun varallisuuserän nimellisarvoon. Tämä tarkoittaa, että velkavivun ja johdannaisten käyttö johtaa helpohkosti 100 miljoonan rajan ylittymiseen. 2 Tämä ei kuitenkaan rajoita arvopaperimarkkinaviranomaisten toimivaltuuksia tai tutkintavaltuuksia.

5 Rajojen laskentaa koskevat säännöt Pääsäännöt näiden rajojen laskemiseksi on määritelty Komission Asetuksessa ja ovat seuraavat: Pääsäännöt 1. Rahastonhoitaja ottaa huomioon kaikki Rahastot joissa se toimii nk. ulkoisena Rahastonhoitajana, jota se hoitaa sisäisesti (eli on Rahaston orgaani); 2. Rahastonhoitaja laskee yhteen jokaisen hallinnoimansa Rahaston varat (mukaan lukien velkavivulla hankitut varat käteisen, yms.) ja arvostaa ne Rahaston kotimaan arvostussääntöjen ja/tai Rahaston sääntöjen tai perustamisasiakirjojen mukaisesti; 3. Laskenta suoritetaan vähintään vuosittain samana päivänä viimeisimpien arvojen perusteella; 4. Rahastoille kohdistuvia vastuita ei vähennetä summasta; 5. Johdannaispositiot ja muut suojaukset otetaan huomioon täydestä määrästään eli laskennassa otetaan suoraan huomioon johdannaisen pohjalla olevien varallisuuserien arvo. Laskenta siis suoritetaan siihen arvoon kuin Rahasto olisi suoraan hankkinut johdannaisten kohteena olevat varallisuuserät; 6. Rahastonhoitajalla tulee olla menetelmät varojen jatkuvaan monitorointiin. Jos Rahastonhoitaja sijoittaa Rahastoon, joka sijoittaa toiseen Rahastoon, jota sama Rahastonhoitaja myös hallinnoi, sijoitusta ei kuitenkaan lasketa kahteen kertaan. Myös sijoitukset UCITS-rahastoihin on suljettu laskennan ulkopuolelle. Rahastot, joiden hoito on delegoitu ulkopuolelle otetaan lähtökohtaisesti laskentaan mukaan. Kohdan (yllä 5) mukaisten johdannaisten arvostaminen on sääntelyssä otettu tietoinen poliittinen valinta ja perustuu tavoitteeseen hallita johdannaisten aiheuttamaa järjestelmäriskiä täysimääräisesti. Erityyppisten johdannaisten arvostamismekanismit on otettu Komission Asetuksen Liitteeseen III, joka sisältää kattavan teknisen sääntelyn asiasta.

6 4 KESKEISIÄ VELVOITTEITA Rahastonhoitajavelvoite Sääntelyn mukaisella Rahastolla tulee olla joko ulkopuolinen Rahastonhoitaja tai Rahastonhoitajan tehtävää voi hoitaa Rahaston oma toimielin. Molemmissa tilanteissa vaaditaan toimilupa. Rahastonhoitaja vastaa siitä, että sääntelyä noudatetaan. Jos se epäilee, että tätä ei kyetä varmistamaan, tulee sen ilmoittaa asiasta Finanssivalvonnalle ja pyrkiä korjaamaan tilanne. Jollei tilannetta kyetä korjaamaan, vaatii Finanssinvalvonta Rahastonhoitajaa eroamaan tehtävästä ja Rahaston markkinointi kielletään EU-alueella. Sallitut tehtävät Lähtökohtaisesti ulkoinen Rahastonhoitaja saa hoitaa ainoastaan Rahastonhoitajan tehtäviä ja toimiluvanvaraisesti myös UCITS-rahastojen hoitoa. Sisäinen Rahastonhoitaja saa hoitaa ainoastaan Rahastonhoitajan tehtävää. Fiva voi kuitenkin antaa ulkoiselle Rahastonhoitajalle luvan harjoittaa (Rahaston hoitamisen ohessa, ei muutoin): Sijoitussalkkujen hoitoa, sijoittajien antamien valtuutusten mukaisesti, harkinnanvaraisesti ja asiakaskohtaisesti; 3 Salkunhoidon liitännäispalveluna (edellyttää aina lupaa salkunhoitoon): o sijoitusneuvontaa; o yhteissijoitusyritysten osuuksien säilytystä ja hallinnointia; ja o rahoitusvälinettä koskevien toimeksiantojen vastaanottamista ja välittämistä. Rahaston hoitamisen on aina sisällytettävä molemmat riskienhallinta- ja salkunhoitotoiminto (ei pelkästään hallinnollisia tehtäviä). Näiden edellytysten seurantaa varten Rahastonhoitajan tulee toimittaa Finanssivalvonnalle tarpeelliset tiedot. Rahastonhoitajalle sallitut (usein ulkoistetut tehtävät) koskevat: hallinnollisia tehtäviä, markkinointia ja Rahaston varojen hallinnointitoimia. Tässä vaiheessa ei ole selvää otetaanko Suomessa käyttöön EU-lainsäädännön mahdollistama rajoitus sille, että Rahastonhoitaja ei saa tarjota sijoituspalveluyrityksen toimiluvan kattamia palveluita. Jos näin tehdään, muuttuvat Rahaston ja Rahastonhoitajan sopimusrakenteet ja operatiivinen toiminta merkittävästi. Toimilupa Toimilupaa haetaan Finanssivalvonnalta ja toimiluvan saatuaan palveluita voi tarjota nk. notifikaatiomenettelyn nojalla koko EU ja ETA-alueella. TOIMILUPAHAKEMUKSEN PERUSSISÄLTÖ 1. tiedot henkilöistä, jotka harjoittavat Rahastonhoitajan liiketoimintaa; 2. tiedot osakkeenomistajina tai jäseninä suoraan tai välillisesti olevista tahoista, joilla on 10% osakkeista tai äänistä (tai muu huomattava vaikutusmahdollisuus) ja omistuksien määrät; 3. toimintaohjelma, jossa esitetään Rahastonhoitajan organisaatiorakenne sekä tiedot siitä, miten se aikoo täyttää sääntelyn mukaiset velvoitteensa (kohdittain) - tätä täsmennetään teknisellä standardilla; 4. tiedot palkka- ja palkkiopolitiikasta ja - käytännöistä; 5. tiedot järjestelyistä, joilla toimintoja on siirretty kolmansien osapuolten hoidettaviksi. 6. tiedot sijoitusstrategioista, (ml. kohderahastojen tyypit, jos Rahasto on syöttörahasto) 7. tiedot velkavivutuksen käyttöä koskevasta Rahastonhoitajan politiikasta sekä hoidettavien Rahastojen riskiprofiileista ja muista piirteistä sekä Rahastojen kohde- ja sijaintivaltiot; 8. tiedot siitä, minne kohderahastona toimiva Rahasto on sijoittautunut, jos Rahasto toimii syöttörahastona; 9. rahaston säännöt tai perustamisasiakirjat kustakin Rahastosta; 10. tiedot järjestelyistä säilytysyhteisön nimeämiseksi kustakin Rahastosta; ja 11. direktiivin mukaiset sijoittajan suojaksi edellyttämät lisätiedot (tapauskohtainen pidempi lista). Finanssivalvonnan on lähtökohtaisesti päätettävä toimiluvasta kolmen kuukauden määräajassa. Toimiluvan myöntämisedellytyksinä ovat: 4 Rahastonhoitaja kykenee täyttämään sääntelyn mukaiset velvoitteensa; Liiketoimintaa harjoittavat henkilöt ovat hyvämaineisia ja kokeneita toimialan osalta; Omistajien soveltuvuus, jotta varmistetaan Rahastonhoitajan moitteeton ja huolellinen hoito; ja 3 Tähän sisältyy lisäksi eläkerahastojen ja tiettyjen työeläkevakuutusyhtiöiden omistamien sijoitussalkkujen hoito. 4 Tietyissä tilanteissa, joissa yhtiöllä tai sen omistajalla on liittymiä muihin EU-tai ETA-valtioihin, Finanssivalvonta pyytää kyseisen valtion valvovan viranomaisen lausunnon.

7 Rahastonhoitajan tosiasiallinen ja sääntömääräinen kotipaikka ovat samassa maassa. Perustamispääoma ja omat varat Rahastonhoitajilla on oltava vähintään (kansallisesti voidaan asettaa tiukempia rajoja) seuraavat perustamispääomat: 1. Sisäinen Rahastonhoitaja: euroa; ja 2. Ulkoinen Rahastonhoitaja: euroa. Jos hoidettujen Rahastojen salkkujen arvo ylittää 250 miljoonaa euroa, omien varojen määrää tulee lisätä niin, että lisävarojen määrä on 0,02% Rahastonhoitajan salkkujen arvon 250 miljoonaa ylittävästä määrästä. Yläraja kaikissa tilanteissa on kuitenkin 10 miljoonaa euroa. 5 Sijoituspalveluyrityksiä koskevasta lainsäädännöstä seuraa lisävaatimus, että omia varoja tulee kuitenkin aina olla määrä, joka vastaa neljännestä edellisen vuoden kiinteistä yleiskustannuksista. Omien lisävarojen määrän voi alittaa 50%:lla, jos Rahastonhoitajalla on pankin tai vakuutusyhtiön takaus kattamatta olevalle määrälle. Rahastonhoitajilla tulee yllä mainittujen varojen lisäksi olla ammatillisten vastuiden kattamiseksi, joko: 1. Riittävä lisämäärä kattamaan mahdollisen vastuuriskin; tai 2. Vähintään saman määrän kattava vastuuvakuutus. 6 Tässä muistiossa esitetyt kannanotot ovat ainoastaan yleisluonteisia käsityksiä rahastojen ja rahastonhoitajien sääntelyyn liittyvistä kysymyksistä. Käytännön tilanteet tulee aina arvioida tapauskohtaisesti ja erillisen oikeudellisen neuvonannon pohjalta. M.J.L. 5 Kolmansien hoitoon siirretyt Rahastot otetaan omia varoja arvioitaessa huomioon normaalisti. Rahastonhoitajalle siirrettyjä salkkuja ei puolestaan oteta laskennassa huomioon. Omat varat on aina säilytettävä riittävän likvidissä muodossa eikätkä instrumentit saa olla spekulatiivisia. 6 Tarkemmat säännöt annetaan Komission Asetuksella.

8 Rahastonhoitajien rakenteeseen vaikuttavia huomioita 1. Arviointi konsernissa mille osalle tai yhtiölle haetaan toimilupa Rahastonhoitajana toimimiselle (portfolionhallinta ja riskinhallinta); 2. Arviointi pitääkö Rahaston nimetä (tai uudelleennimetä) Rahastonhoitaja hallinnoimaan Rahastoa uuden sopimuksen nojalla (sopimukselle annettu useita sisällöllisiä vaatimuksia); 3. Jos toimintoja ulkoistetaan, tulee harkita yhteistyö-/konsernirakenteessa, millä tahoilla tulee olla sijoituspalvelutoimilupa (Sipayritys ei voi olla Rahastonhoitaja) - lakiin perustuvat vastuut poikkeavat toisistaan; 4. Rahastoyhtiön (konsernin) rahoitusrakenne tulee suunnitella uudelleen, koska pääoma, omien varojen ja likviditeettivaatimukset poikkeavat toisistaan (pankki, Rahastonhoitaja, Sipa-yritys ja UCITS rahasto); 5. Toimintojen uudelleenjärjestelyt vaikuttavat todennäköisesti Rahastonhoitajien verotukseen, joten rahoitus- ja sopimusrakenteen muutokset tulee arvioida yhdessä verovaikutusten kanssa; 6. Rahastonhoitajan ja Rahaston tulee suunnitella uudelleen likviditeetin hallinta ja riskinhallintaa koskevat toiminnot (ja eriyttää nämä) sekä suunnitella velkavipua koskeviin rajoituksiin liittyvät sisäiset toimintonsa; 7. Hallinnoitavien varojen laskenta tulee eriyttää riskinhallinnasta ja portfolionhallinnasta - myös säilytysyhteisössä laskenta ja säilytys tulee eriyttää toisistaan; 13. Rahastojen tulee laatia AIFM-sääntelyn hyväksymät palkkioita koskevat säännöt kaikkien keskeisten henkilöiden osalta; 14. Itse Rahastoa koskevan DD:n merkitys kasvaa institutionaalisille sijoittajille - dokumentaatio ja esim. yrityskauppojen riskianalyysi ja likviditeetinhallinta entistä kattavampaa, listaamattomien sijoitusten suhde listattuihin säännelty osin eri tavalla (määräysvallan käyttö, rahoitus), omien varojen riittävyys, vakuutusten kattavuus, Rahaston ja Rahastonhoitajien säilytys- ja prime broker sopimukset, jne.; ja 15. Useat sääntelystä johtuvat velvoitteet aiheuttavat käytännössä muutoksia Rahaston sijoittajasitoumuksia koskeviin sopimuksiin sekä Rahaston perustamissopimukseen (kommandiittiyhtiö tai osakeyhtiö) ja hallinnointisopimukseen sekä saattavat vaikuttaa osapuolten neuvotteluasemiin. Sopimuksellisia ja prosessimuutoksia 8. Sijoittajadokumentaatio, DD-tarkastukset, kausiraportointi tulee arvioida uudestaan (sääntely asettaa näille selkeät vaatimukset); 9. Markkinointi- ja jakelumenettelyt tulee muuttaa täyttämään AIFM-sääntelyn velvoitteet; 10. Päävälittäjäsopimus (prime broker) tulee todennäköisesti neuvotella uudelleen. Sääntely muuttaa velvoitteita ja vastuita niin, että olemassa olevat sopimukset eivät usein ole käyttökelpoisia - sama koskee rahoitusinstrumenttien säilytyssopimuksia; 11. Ulkoistamis- ja palvelusopimukset saattavat edellyttää uudelleenneuvottelua, koska Rahastonhoitajilla on uusia velvoitteita, jotka tulee kattaa sopimuksilla (ja raportoida Fivalle); 12. Rahastonhoitajien tulee laatia prosessit yrityskauppoja ja DD-tarkastuksia varten, koska sääntely asettaa ilmoitus- ja riskianalyysivelvollisuuden määräysvallan hankinnasta sekä rajoituksia kohdeyritysten varojenkäytölle, divestoinneille (asset-stripping) - Koskee vain listattuja yhtiöitä ja yhtiöitä muita kuin PK-yrityksiä;

Ohjeet. Ohjeet AIFM-direktiivin keskeisistä käsitteistä 13.08.2013 ESMA/2013/611

Ohjeet. Ohjeet AIFM-direktiivin keskeisistä käsitteistä 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ohjeet Ohjeet AIFM-direktiivin keskeisistä käsitteistä 13.08.2013 ESMA/2013/611 Pvm: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Sisällysluettelo I. Soveltamisala 3 II. Määritelmät 3 III. Tarkoitus 4 IV. Noudattamista ja

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet

Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet Työeläkeyhtiöiden hallinnon täydentävä koulutus 1.3.2016 Marita Rekola Ulkoistetut sijoitukset Sijoitusrahastot ja vaihtoehtoiset rahastot Ulkoistetut

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 226/2014 Valtiovarainministeriön asetus. vaihtoehtorahastojen hoitajien toiminnasta

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 226/2014 Valtiovarainministeriön asetus. vaihtoehtorahastojen hoitajien toiminnasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014 226/2014 Valtiovarainministeriön asetus vaihtoehtorahastojen hoitajien toiminnasta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2014

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2014

Määräykset ja ohjeet x/2014 Määräykset ja ohjeet x/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä xx.xx.2014 Voimaantulopäivä xx.xx.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT 1.7.2011 Euroopan unionin virallinen lehti L 174/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 8. kesäkuuta 2011 (OR. en) 2009/0064 (COD) LEX 1190 PE-CONS 60/1/10 REV 1 EF 181 ECON 738 CODEC 1293 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. 1(5) ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 1.10.2012 Finanssivalvonta

Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 1.10.2012 Finanssivalvonta AIFM-tilaisuus 27.9.2012 ja 1.10.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 1.10.2012 Finanssivalvonta AIFM-informaatiotilaisuus 27.9.2012 ja 1.10.2012 AIFM-direktiivi (Alternative

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS. Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus

RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS. Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus 1.2.2012 1 Rahastoyhtiöiden omistajaohjaus Sisällysluettelo 1 TAUSTAA SUOSITUKSELLE... 2 2 RAHASTOYHTIÖIDEN

Lisätiedot

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena RAHOITUSTARKASTUS OHJE 204.2 1(5) Antopäivä: 14.1.1994 Vaihde (90) 18 351 Voimassaoloaika: 14.2.1994 lukien toistaiseksi Sijoitusyhtiöille, joiden Korvaa ohjeen: arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Vero 2010 -tapahtuma 10. 11.3.2010 Päivi Turunen Esityksen sisältö Mikä Finanssivalvonta on ja mitä se tekee? Mikä on Finanssivalvonnan rooli pitkäaikaissäästämisessä?

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 313/2015 Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 313/2015 Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015 313/2015 Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

OSA OIKEUS TOIMIA VAIHTOEHTORAHASTOJEN HOITAJANA

OSA OIKEUS TOIMIA VAIHTOEHTORAHASTOJEN HOITAJANA Luonnos 30.4.2013 1/52 Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista Sisältö I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET... 2 1 luku Yleiset säännökset... 2 2 luku Määritelmät... 4 II OSA OIKEUS TOIMIA VAIHTOEHTORAHASTOJEN HOITAJANA...

Lisätiedot

Riskirahoitusohjelma perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen artiklaan 21 Riskirahoitustuki (Euroopan komission asetus N:o 651/2014).

Riskirahoitusohjelma perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen artiklaan 21 Riskirahoitustuki (Euroopan komission asetus N:o 651/2014). TUKIOHJELMA 1 (8) 1 TEKES PÄÄOMASIJOITUS OY:N RISKIRAHOITUSOHJELMA 1.1 Riskirahoitusohjelman tavoitteet Riskirahoitusohjelman tavoitteena on edistää suomalaisten alkavan vaiheen yritysten liiketoiminnan

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT Voimaan 1.1.2013. Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT Voimaan 1.1.2013. Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 1313/02.05.05/2015 115 Investointirahaston sijoitusperiaatteet Valmistelijat / lisätiedot: Maarit Vierunen, puh. 046 877 3296 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (9) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla tämän luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Tarvitseeko sijoittaja suojaa?

Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Raimo Husu Sijoittajan suojaaminen Suomessa Sijoittajien korvausrahaston (perustettu 1.9.1998) tarkoituksena on suojata ei-ammattimaisia piensijoittajia

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Säästäjän vaihtoehdot Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.11.2012 Terhi Lambert-Karjalainen Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT

SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT POHJOLA CORPORATE FINANCE OY 1 (3) Liite 1 SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN

Lisätiedot

Selvitys sijoituskorien asiakasmateriaalin laadusta

Selvitys sijoituskorien asiakasmateriaalin laadusta 1 (5) Selvitys sijoituskorien asiakasmateriaalin laadusta 1 Sijoituskorien asiakasmateriaalin laadussa kehitettävää Finanssivalvonta selvitti sijoitussidonnaisiin säästöhenkivakuutuksiin, eläkevakuutuksiin

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2014

Määräykset ja ohjeet 10/2014 Määräykset ja ohjeet 10/2014 Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä Dnro FIVA 15/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 27.12.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR asetus (European Market Infrastucture Regulation) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:0 648/2012 OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 Kiinteistö Oy Kaapelitalo Kiinteistö Oy Kaapelitalon hankintaoikeudellinen asema Käsiteltävä kysymys Loppupäätelmä Tässä muistiossa on käsitelty KOY Kaapelitalon edustajien

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö (1 ja siihen rinnastettava

Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö (1 ja siihen rinnastettava ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Kori 1 Kori 2 Kori 3 Ei liputusta.

Kori 1 Kori 2 Kori 3 Ei liputusta. 1 (12) Liputusesimerkkejä Liputusvelvollisuus voi syntyä kolmessa eri korissa. Koriin 1 sisältyy olemassa oleva omistus- ja ääniosuus. Koriin 2 sisältyvät rahoitusvälineet, jotka oikeuttavat hankkimaan

Lisätiedot

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Muutoslait selkeyttävät oikeustilaa Asetus tuli voimaan 17.9.2014. Asetus on sellaisenaan sovellettavaa oikeutta. Ei tarvitse panna täytäntöön kuten

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Valitusten käsittely vakuutusyhtiöissä, - yhdistyksissä ja - Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 16.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh.

Lisätiedot

Asiakasluokittelu, tiedonanto- ja selonottovelvollisuus

Asiakasluokittelu, tiedonanto- ja selonottovelvollisuus Asiakasluokittelu, tiedonanto- ja selonottovelvollisuus Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot

Mitä sijoittajan on hyvä tietää joukkorahoituksesta?

Mitä sijoittajan on hyvä tietää joukkorahoituksesta? Mitä sijoittajan on hyvä tietää joukkorahoituksesta? Esa Pitkänen Studia monetaria 7.10.2014 Joukkorahoitus on laaja käsite Toimintamalli, jolla kerätään varoja yleensä pienempiä summia laajalta joukolta

Lisätiedot

KOMISSIO (98/C 280/08) KOM(1998) 449 lopull. 98/0243(COD) 3) tämän direktiivin arvopaperien ja rahamarkkinavälineiden

KOMISSIO (98/C 280/08) KOM(1998) 449 lopull. 98/0243(COD) 3) tämän direktiivin arvopaperien ja rahamarkkinavälineiden C 280/6 FI II (Valmistavat säädökset) KOMISSIO Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset)

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Kannuksen kaupunki SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET

Kannuksen kaupunki SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET Kannuksen kaupunki SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET 2 Sisältö 1. SIJOITUSTOIMINNAN MÄÄRITELMÄT... 3 2. SIJOITUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET... 3 3. TOIMIALASIJOITTAMISEN PERUSTEET... 3 4. KASSAVAROJEN SIJOITTAMISEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

1(85) 30.4.2013. Yksityiskohtaiset perustelut

1(85) 30.4.2013. Yksityiskohtaiset perustelut 30.4.2013 1(85) Yksityiskohtaiset perustelut Sisältö I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET... 2 1 luku Yleiset säännökset... 2 2 luku Määritelmät... 5 II OSA OIKEUS TOIMIA VAIHTOEHTORAHASTOJEN HOITAJANA... 7 3 luku

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET Savon koulutuskuntayhtymä

SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET Savon koulutuskuntayhtymä HA LLINTO PALV ELU T SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET Savon koulutuskuntayhtymä Käsitelty: yhtymähallitus 27.5.2016 xx Hyväksytty: yhtymävaltuusto 14.06.2016 xx Tämä ohje on voimassa 1.8.2016 alkaen toistaiseksi.

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN

KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN 2.3.2015 Taustaa Uudistetun tilintarkastusdirektiivin vaatimukset tulee saattaa osaksi Suomen lainsäädäntöä 17.6.2016 mennessä.

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

CESR:n ohjeet sijoittajan avaintietoesitteessä ilmoitettavien juoksevien kulujen laskentamenetelmistä

CESR:n ohjeet sijoittajan avaintietoesitteessä ilmoitettavien juoksevien kulujen laskentamenetelmistä 1 (8) Tämä on Finanssivalvonnan epävirallinen käännös, jonka tavoitteena on helpottaa uuden sääntelyn käyttöönottoa. Epäselvissä tai tulkinnanvaraisissa kohdissa Finanssivalvonta suosittelee käyttämään

Lisätiedot

Lausuntopyyntö VM105:00/2012, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskeva lainsäädäntö

Lausuntopyyntö VM105:00/2012, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskeva lainsäädäntö Lausunto 1 (8) Valtiovarainministeriölle Lausuntopyyntö vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskeva lainsäädäntö Finanssialan Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta lausua vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) 1 :n 1 momentin 9 kohta, 4 :n 1 momentti,

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 4.9.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 4.9.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.9.2014 C(2014) 6200 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 4.9.2014, delegoidun asetuksen (EU) N:o 241/2014 muuttamisesta yritysten kiinteisiin yleiskustannuksiin

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET 1 (4) LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Tiedot ilmoitetaan miljoonina markkoina kahden desimaalin tarkkuudella. Vuoden 1999 tammikuun kuukausi-ilmoituksesta alkaen numerotiedot voidaan ilmoittaa joko markkoina tai

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus Luento 8: Pankkikriisien ja -konkurssien torjuntakeinot Pankkikriisien ja konkurssien syyt 1) Luototetaan asiakkaita,

Lisätiedot

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA-BoS-15/106 FI Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Lisätiedot

SEB GYLLENBERG RAHASTOYHTIÖ OY:N OMISTAJAOHJAUSTA KOSKEVAT PERIAATTEET (CORPORATE GOVERNANCE)

SEB GYLLENBERG RAHASTOYHTIÖ OY:N OMISTAJAOHJAUSTA KOSKEVAT PERIAATTEET (CORPORATE GOVERNANCE) 1 SEB GYLLENBERG RAHASTOYHTIÖ OY:N OMISTAJAOHJAUSTA KOSKEVAT PERIAATTEET (CORPORATE GOVERNANCE) SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy:n (jäljempänä Rahastoyhtiö) hallitus on hyväksynyt nämä omistajaohjausta koskevat

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015. 355/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015. 355/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 355/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rahoitusvälineiden, sijoituskiinteistöjen, biologisten hyödykkeiden ja eräiden muiden sijoitusten merkitsemisestä vakuutusyrityksen

Lisätiedot

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut Avustustoiminta RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2015

Määräykset ja ohjeet 8/2015 Määräykset ja ohjeet 8/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet II osa, Dnro FIVA 17/01.00/2015 Antopäivä 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI 31.12.2013 Y-tunnus: 2574013-6 SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

31.1.2013. Lausunto ehdotuksesta vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan lainsäädännön hallituksen esityksen yleisperusteluihin

31.1.2013. Lausunto ehdotuksesta vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan lainsäädännön hallituksen esityksen yleisperusteluihin LAUSUNTO 1 (5) Valtiovarainministeriö PL 28 00023 Valtioneuvosto valtiovarainministerio@vm.fi ilkka.harju@vm.fi Lausunto ehdotuksesta vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan lainsäädännön

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA Tämä Varallisuusviesti käsittelee ulkomaisista yhtiöistä saatujen osinkojen verotukseen liittyviä käytännön seikkoja. Sampo Pankki on kansainvälisen osakesijoittamisen

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

1 Borenius & Kemppinen

1 Borenius & Kemppinen 1 Kehittyvä rahastojuridiikka Paulus Hidén Kehittyvät Pääomarahastot -seminaari 14.03.2007 2 Johdanto Pääomasijoittajien toiminta yhä enemmän julkisuudessa Arvopaperimarkkinoita ym. koskeva lainsäädäntö

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Vastauksia eräisiin kysymyksiin Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Koskeeko tuloa tuottavia hankkeita koskeva sääntely myös de minimis ehdolla rahoitettuja hankkeita? Kysymyksen taustalla lienee

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely 11/20/2013 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely 11/20/2013 2 Tärkeitä tietoja lukijalle Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) on laatinut tämän luottamuksellisen esityksen Yhtiöstä vain

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - keskeiset muutokset kuntien näkökulmasta Kuopio 27.8.2015 Hallitussihteeri Ville Koponen Sisältö Mitä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2012

Määräykset ja ohjeet 2/2012 Määräykset ja ohjeet 2/2012 Vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja Dnro FIVA 10/01.00/2011 Antopäivä 23.2.2012 Voimaantulopäivä 31.12.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Laadukas omaisuudenhoito

Laadukas omaisuudenhoito Laadukas omaisuudenhoito :n Yhteistyö: Omaisuudenhoitaja on asiakkaan luottohenkilö ja asiakkaan sekä omaisuudenhoitajan välillä tulee olla mahdollisimman täydellisesti yhtenevät intressit Yhteistyö :

Lisätiedot

Eufex Hedge. Parhaat hedgerahastot yhdessä rahastossa

Eufex Hedge. Parhaat hedgerahastot yhdessä rahastossa Eufex Hedge Parhaat hedgerahastot yhdessä rahastossa Eufex Oy perustettu vuonna 2000 Suomen Rahoitustarkastuksen valvonnan alainen sijoituspalveluyritys liiketoiminta-alueet rahastoanalyysi rahastovarainhoito

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä

Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä ReUSE seminar Ulla-Maija Mroueh VTT Technical Research Centre of Finland Rakennusosien uudelleenkäytön sääntely Miten jäte-

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Elina Pankkiiriliike Oy. Varainhoito - hajautettu sijoittaminen Rahastot - Elina Varovainen - Elina Omaisuuslajit

Elina Pankkiiriliike Oy. Varainhoito - hajautettu sijoittaminen Rahastot - Elina Varovainen - Elina Omaisuuslajit Elina Pankkiiriliike Oy Varainhoito - hajautettu sijoittaminen Rahastot - Elina Varovainen - Elina Omaisuuslajit Aktiivinen ja turvallinen Elina Pankkiiriliike Elina Pankkiiriliike Oy aloitti toimintansa

Lisätiedot