Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat I/II

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat I/II"

Transkriptio

1 TRUST Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat I/II Sääntelyn soveltamisala, poikkeukset ja toimilupavelvoite Mika J. Lehtimäki titutionaalisiin sijoittajiin, jotka sijoittavat Rahastoihin. Tarkempi sääntely Sääntely täsmentyy vuoden 2013 alkupuolella, kun EU Komission teknisiä vaatimuksia koskeva asetus hyväksytään Euroopan Parlamentin ja Neuvoston toimesta. Mika J. Lehtimäki, asianajaja OTM Helsinki, M.Jur Oxford, M.St. Oxford Puh Asianajotoimisto TRUST. 1 JOHDANTO EU:n nk. vaihtoehtoisia rahastonhoitajia (jäljempänä Rahastonhoitaja ) koskeva sääntely 1 tulee voimaan heinäkuussa Sääntely koskee kaikkien pääomasijoitusrahastojen, venture capital rahastojen, hedge fundien, kiinteistörahastojen ja useiden sijoitusyhtiöiden hallinnoijien toimintaa ja toimilupia, rahastojen perustamista ja niiden raportointia, pääomia ja läpinäkyvyyttä. Vaikka sääntelyn täydelle sovellettavuudelle on asetettu minimirajat, soveltuu osa sääntelystä kaikkiin rahastonhoitajiin ja sijoitusyhtiöihin - koosta riippumatta. Tässä muistiossa on käsitelty uuden sääntelyn perusrakenne eli soveltamisala, poikkeukset ja toimilupavelvoitteet. Keskeiset toimintaedellytykset, markkinointi, avoimuusvaatimukset, vaikutukset Rahastojen portfoliohankintoihin ja kuvaus sääntelyn vaikutuksesta institutionaalisten sijoittajien rahastosijoituksiin kuvataan helmikuussa 2013 julkaistavassa muistion toisessa osassa. Euroopan Arvopaperimarkkinakomitea ( ESMA ) on antanut luonnoksen ohjeiksi liittyen määritelmiin: vaihtoehtoinen sijoitusrahasto ((jäljempänä Rahasto ); pääoman hankinta ; määritelty sijoituspolitiikka ; ja useat sijoittajat. ESMA on tehnyt samana päivänä teknistä standardia koskevan konsultaation, jolla määritellään nk. avoimen ja suljetun Rahaston ominaisuudet. Koska osa teknisestä sääntelystä saattaa muuttua konsultaatio- ja hyväksymiskierrosten aikana ja, koska säädösten implementointi Suomen oikeuteen antaa kansallisesti liikkumavaraa, on mahdollisilla muutoksilla vaikutus tässä muistiossa käsiteltyihin asioihin. Keskeisiä päivämääriä (osin arvioita) Joulukuu 2012: EU komission AIFM-asetus annettu; Huhtikuu 2013: ESMA:n ja EU:n lopullinen tekninen sääntely valmistuu; Heinäkuu 2013: AIFM-sääntely kansallisesti voimaan; Heinäkuu 2014: toimiluvan siirtymäaika päättyy; Syyskuu 2015: EU-passi saatavilla Rahastoyhtiöille, jotka eivät ole EU-Rahastoyhtiöitä; ja 2018 puolivälissä: Kansalliset poikkeukset, jotka koskevat Ei-EU Rahastojen tarjoamista instituutioille, lakkaavat (private placement excemptions). Tämän muistion loppuun on koottu listaus mielestämme keskeisistä toisessa tässä ja toisessa muistiossa käsiteltävistä vaikutuksista Rahastoihin ja ins- 1 Euroopan Parlamentin ja Neuvoston Direktiivi 2011/61/EU, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta sekä siihen liittyvä Komission asetus ja ESMA:n tekniset säännökset.

2 2 TOIMINTA JOHON SÄÄNTELY SOVELTUU Perusteet Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskeva direktiivi asettaa kyseiselle toiminnalle toimilupavelvollisuuden. Toimilupa haetaan Suomessa Finanssivalvonnalta. EU-sääntely ei koske itse Rahastoja, vaan niiden Rahastonhoitajia, jotka voivat olla joko Rahaston sisäisiä toimielimiä (esim. hallintoneuvosto) tai ulkoisia toimijoita, eli omia yhtiöitään. Sääntely soveltuu Rahastojen osuuksien tarjoamiseen ammattimaisille sijoittajille (mm. institutionaaliset sijoittajat) ja se asettaa myös minimistandardit, jos tällaisia rahastoja sallitaan tarjottavan kansallisesti myös vähittäissijoittajille. Rahastonhoitajat kuuluvat aina sääntelyn piiriin, jos ne ovat sijoittautuneet EU-alueelle tai markkinoivat Rahastoja EU:n alueella. EU:n ulkopuolisten rahastojen ja rahastonhoitajien sääntelyä koskevat siirtymäsäännökset (2015 saakka) ja kansalliset nk. Private placement-poikkeukset (aina 2018 saakka). Varsinaisen Rahaston sääntely on edelleen kansallisessa päätösvallassa. Suomessa ei ole itse Rahastoja (tavallisesti kommandiittiyhtiöitä, tai sijoitusyhtiöiden osalta osakeyhtiöitä) koskevia säädöksiä, poikkeuksena verotus. Toisaalta esimerkiksi sijoitusyhtiön toiminta saatetaan jo nytkin tietyissä tilanteissa (esim. harjoitettaessa arvopaperikaupintaa) katsoa sijoituspalvelu-yritystoiminnaksi, jota koskevat toimilupavelvoitteet ja niihin liittyvät toiminnalliset velvoitteet. Puhdas sijoitusyhtiötoiminta ei tosin ole Suomessa toimiluvanvaraista. Sijoituspalveluyhtiö tai pankki ei voi toimia Rahastonhoitajana (se tosin voi markkinoida tietyissä tilanteissa Rahastoja) ja Rahastojen tuleekin erikseen arvioida ennen sääntelyn voimaantuloa, miten niiden kannattaa organisoida eri toimintonsa. Rahasto Sen arvioiminen, milloin sääntely tulee sovellettavaksi vaatii useiden edellytysten täyttymisen arvioimista. Perusteet ovat seuraavat. Vaihtoehtoinen sijoitusrahasto (eli tässä muistiossa Rahasto) on: yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava yritys (mukaan lukien sen ala rahastot); joka hankkii pääomaa useilta sijoittajilta; sijoittaakseen ne määritellyn sijoituspolitiikan mukaisesti kyseisten sijoittajien eduksi. Rahastonhoitaja Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja (tässä Rahastonhoitaja) on oikeushenkilö, joka hoitaa säännöllisenä liiketoimintanaan vaihtoehtoista sijoitusrahastoa. Sen oikeudellisella muodolla ei ole merkitystä. ESMA on valmistelut tarkempaa ohjeistusta Rahastonhoitajadirektiivin keskeisistä käsitteistä. Vaikka oheistus voi vielä muuttua konsultaatioprosessissa, määritelmät tuskin muuttuvat merkittävästi nykyisestä versiosta. Alla oleva pohjautuu annettuun ohjeluonnokseen. Mitä tarkoittaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava yritys? 1. Se ei ole normaali liikeyritys, jolla on liiketoiminnallinen tarkoitus; 2. Se kerää yhteen pääomia, joita se hankkii useilta sijoittajilta tarkoituksenaan varojen sijoittaminen yhdistetyn tuoton hankkimiseksi sijoittajille niiden tekemistä sijoituksista (eri sijoittajat voivat saada tuoton myös eri perustein); 3. Sijoittajilla tai omistajilla ei ole päivittäistä kontrollia yhtiön hallinnoimiin varoihin. Huomioitavaa: Nämä kohdat täyttyvät useimpien liikeyritysten osalta. Ensimmäinen kohta tosin rajoittaa soveltamisalaa sijoitustoimintaa harjoittaviin yhtiöihin. Käytännön soveltamisen kannalta tärkein on kohta 2, jota on täsmennetty alla. Mitä tarkoittaa yhteinen tuotto? Yhteen kootusta riskistä saatu tuotto, joka saadaan hankkimalla, omistamalla ja myymällä sijoitusvarallisuutta (eli tämä ei koske tilannetta, jossa yhteisö toimii omaan lukuunsa ja hallinnoi varallisuutta osana liiketoiminnallista tai yritystoimintaa). Huomioitavaa: Keskeistä on sijoitusvarallisuuden, hankinta, omistaminen ja myynti ja tätä toimintaa harjoitetaan nimenomaan tuoton hankkimiseksi sijoittajille. Esimerkiksi konsernin emoyhtiön divestoinnit ja normaalit konsernirakenteen hallinnointitoimet eivät johda suoraan sääntelyn soveltamiseen. Kaikkien edellytysten tulee täyttyä, jotta yhtiö katsottaisiin Rahastoksi. Näitä edellytyksiä on täsmennetty tällä ja seuraavalla sivulla.

3 Mitä tarkoittaa useilta sijoittajilta? Tämä koskee kaikkia tilanteita, pois lukien ne, joissa laki, perustamisasiakirjat tai muut oikeudellisesti sitovat asiakirjat estävät sijoitusten hankinnan yhtä useammalta taholta: - vaikka yhtiössä olisi todellisuudessa vain yksi sijoittaja; ja - Vaikka olisi kyse järjestelystä, jossa yksi taho sijoittaa keräämiään varoja toiseen yhtiöön (esim. feederrakenteet ja edustussopimukset). Mitä tarkoittaa pääoman hankkiminen? 1. Kaikki suorat ja välilliset toimet pääoman siirtämiseksi tai sitoumusten saamiseksi yhtiöön yhdeltä tai useammalta taholta yhdistetyn tuoton (pooled return) hankkimiseksi sijoittajille niiden tekemistä sijoituksista ja/tai 2. Kaupallinen yhteydenpito yhtiön tai sen edustajan ja mahdollisten sijoittajien välillä tarkoituksena hankkia pääomia tai niitä koskevia sitoumuksia. Seuraavien tahojen sijoituksia ei lähtökohtaisesti lueta yllä oleviin Mitä tarkoittaa määritelty sijoituspolitiikka? Alla olevat ovat esimerkkejä seikoista, jotka yhdessä otetaan huomioon arvioinnissa (ei edellytä kaikkien täyttymistä) 1. Sijoituspolitiikka määritellään ja sidotaan viimeistään, kun sijoittajien sitoumukset yhtiötä kohtaan tulevat sitoviksi; 2. Sijoituspolitiikka on esitetty asiakirjassa, joka tulee (tai johon viitataan) perustamisasiakirjoissa; 3. Yhtiötä hallinnoivalla taholla on velvollisuus, johon sijoittajat voivat vedota oikeudellisesti, noudattaa sijoituspolitiikkaa (muutoksineen); ja 4. Sijoituspolitiikka määrittää sallitun sijoitustoiminnan mm. seuraavien kriteerien osalta: - Sijoittaminen tiettyihin varallisuuseriin tai sitoutuminen rajoituksiin tiettyjen varallisuuserien osalta; - Noudattaa valittuja strategioita - Sijoittaa valituille maantieteellisille alueille; - Sitoutua velkavivun käyttöä koskeviin rajoituksiin; - Sitoutua sijoitusten vähimmäispitoaikoihin; tai - Sitoutua muihin riskin hajauttamisen edellyttämiin rajoituksiin. 3. Saman yhtiön hallinnollisen toimielimen jäsen tai yhtiö, joka hallinnoi sijoittavaa yhtiötä; 4. Saman yhtiön tai sitä hallinnoivan yhtiön työntekijä, jonka ammatillisella panoksella on merkittävä vaikutus samaisen sijoittavan yhtiön (tai yhtiöiden) riskiprofiiliin; 5. Nk. aiemman ryhmän jäsen, jonka (tai joiden) varallisuuden yksinomaista hallintaa varten yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava yritys on yksinomaan perustettu Huomioitavaa: käytännössä useimmat varainhankintatoimet täyttävät nämä edellytykset. Jos konserni tai yhtiö rahoitetaan sisäisesti tai yhtiön johdon toimesta, edellytys ei täyty. Mitä tarkoittaa aiempi ryhmä? Ryhmä henkilöitä, joita yhdistää läheinen suku- tai perheyhteys, joka edeltää yhteissijoitusyrityksen perustamista.

4 3 SOVELTAMISPOIKKEUKSET Vaikka kohdan 2 mukaiset soveltamisedellytykset täyttyisivätkin, sääntelyä ei sovelleta seuraaviin toimijoihin: POIKKEUKSET 1. UCITS-rahastot eli yleisölle suunnatut avoimet sijoitusrahastot, jotka ovat jo kattavan EU-sääntelyn piirissä; 2. Holdingyhtiöt; 3. Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavat laitokset ja niiden hallinnoinnista vastaavat/puolesta toimivat hyväksytyt yhteisöt tai omaisuudenhoitajat (jos ne eivät hoida vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja) 4. Keskuspankit ja tietyt ylikansalliset laitokset sekä kansalliset ja alueelliset hallitukset, elimet tai laitokset, jotka hoitavat sosiaaliturvaja eläkejärjestelmiä tukevia rahastoja; 5. Henkilöstöedustus- ja henkilöstön talletusjärjestelmät; 6. Arvopaperistamisissa käytettävät erillisyhtiöt. Yllä-mainituista, holdingyhtiön määritelmä saattaa aiheuttaa epäselvyyksiä useissa konserneissa varsinkin, jos yhtiöitä ostetaan konserniin ja divestoidaan usein. Holdingyhtiö tarkoittaa tässä tilanteessa yhtiötä, jonka tarkoituksena on toteuttaa liiketoimintastrategiaansa omistamiensa yritysten kautta vaikuttaen niiden pitkän aikavälin arvoon ja: 1. joka toimii omaan lukuunsa ja jonka osakkeet on listattu säännellyllä markkinalla; tai 2. jota ei ole perustettu pääasiassa tuottamaan tytäryritystensä tai osakkuusyritystensä myynnin avulla voittoa sijoittajilleen (mikä ilmenee myös sen vuosikertomuksesta tai virallisista asiakirjoista). Poikkeuksen soveltuminen tiettyihin sijoitusyhtiöihin, jotka toimivat holdingyhtiöinä edellyttää siis huolellista dokumentointia ja sen varmistamista, että tämä otetaan huomioon myös perustamisasiakirjoissa ja yhtiön julkisissa asiakirjoissa. Sääntelyä ei sovelleta myöskään Rahastonhoitajiin, jos Rahaston ainoita sijoittajia ovat kyseiset hoitajat itse tai niiden konserniyhtiöt, jos mikään näistä sijoittajista ei ole itse Rahasto. Esimerkiksi sukujen omaisuudenhoitoyhteisöinä toimivia sijoitusyhtiöitä, jotka sijoittavat ainoastaan yksityisomaisuutta ilman ulkopuolista pääomaa, ei pidetä sääntelyn tarkoittamina Rahastoina tai Rahastonhoitajina. Pienet sijoitusrahastot Sääntelyä sovelletaan vain osittain Rahastonhoitajiin, 2 jotka suoraan tai välillisesti (määräys- tai vaikutusvalta) hoitavat Rahastojen salkkuja, joiden hoitamat varat: vivutuksella hankitut varat mukaan luettuina, eivät ylitä 100 miljoonaa euroa; tai eivät ylitä 500 miljoonaa euroa, kun Rahastojen salkut ovat vivuttamattomia ja niissä ei ole oikeutta vaatia lunastusta viiden vuoden sisällä kunkin yksittäisen Rahaston alkusijoituksesta. Suuri osa kotimaisista Rahastoiksi määriteltävistä pääomasijoittajista, Venture Capital rahastonhoitajista, muista rahastoista ja sijoitusyhtiöistä kuuluu tämän poikkeuksen piiriin. Näissä tilanteissa sovelletaan ainoastaan alla listattuja velvoitteita. Rahasto voi tosin halutessaan hakeutua täyden sääntelyn piiriin, ja sen täytyy näin tehdä, jos se haluaa hyötyä nk. notifikaatiomenettelystä (mahdollistaa Euroopan laajuisen toiminnan). Pienten Rahastojen tärkeimmät velvoitteet: Rekisteröintivelvoite Finanssivalvontaan; Velvollisuus antaa Finanssivalvonnalle: o Nk. tunnistetiedot itsestään ja hoitamistaan Rahastoista; o Tiedot Rahastojen sijoitusstrategioista; ja o Tiedot tärkeimmistä välineistä, joilla ne käyvät kauppaa; sekä o Tiedot hoitamiensa Rahastojen tärkeimmistä sijoituskohteista ja riskikeskittymistä. Nämä velvoitteet yksilöidään muistiossamme II/II. Alle 100 miljoonan euron rahastojen osalta tulee huomioida ainakin kolme käytännön seikkaa: Portfoliohankintojen velkavipu (lainaraha) lasketaan täysimääräisesti Rahaston varoihin; Rajan väliaikaisesta ylittymisestä annetaan EU-tasolla tarkat tekniset ohjeet (monitorointi tärkeää aina); ja Johdannaispositiot lasketaan mukaan suojatun varallisuuserän nimellisarvoon. Tämä tarkoittaa, että velkavivun ja johdannaisten käyttö johtaa helpohkosti 100 miljoonan rajan ylittymiseen. 2 Tämä ei kuitenkaan rajoita arvopaperimarkkinaviranomaisten toimivaltuuksia tai tutkintavaltuuksia.

5 Rajojen laskentaa koskevat säännöt Pääsäännöt näiden rajojen laskemiseksi on määritelty Komission Asetuksessa ja ovat seuraavat: Pääsäännöt 1. Rahastonhoitaja ottaa huomioon kaikki Rahastot joissa se toimii nk. ulkoisena Rahastonhoitajana, jota se hoitaa sisäisesti (eli on Rahaston orgaani); 2. Rahastonhoitaja laskee yhteen jokaisen hallinnoimansa Rahaston varat (mukaan lukien velkavivulla hankitut varat käteisen, yms.) ja arvostaa ne Rahaston kotimaan arvostussääntöjen ja/tai Rahaston sääntöjen tai perustamisasiakirjojen mukaisesti; 3. Laskenta suoritetaan vähintään vuosittain samana päivänä viimeisimpien arvojen perusteella; 4. Rahastoille kohdistuvia vastuita ei vähennetä summasta; 5. Johdannaispositiot ja muut suojaukset otetaan huomioon täydestä määrästään eli laskennassa otetaan suoraan huomioon johdannaisen pohjalla olevien varallisuuserien arvo. Laskenta siis suoritetaan siihen arvoon kuin Rahasto olisi suoraan hankkinut johdannaisten kohteena olevat varallisuuserät; 6. Rahastonhoitajalla tulee olla menetelmät varojen jatkuvaan monitorointiin. Jos Rahastonhoitaja sijoittaa Rahastoon, joka sijoittaa toiseen Rahastoon, jota sama Rahastonhoitaja myös hallinnoi, sijoitusta ei kuitenkaan lasketa kahteen kertaan. Myös sijoitukset UCITS-rahastoihin on suljettu laskennan ulkopuolelle. Rahastot, joiden hoito on delegoitu ulkopuolelle otetaan lähtökohtaisesti laskentaan mukaan. Kohdan (yllä 5) mukaisten johdannaisten arvostaminen on sääntelyssä otettu tietoinen poliittinen valinta ja perustuu tavoitteeseen hallita johdannaisten aiheuttamaa järjestelmäriskiä täysimääräisesti. Erityyppisten johdannaisten arvostamismekanismit on otettu Komission Asetuksen Liitteeseen III, joka sisältää kattavan teknisen sääntelyn asiasta.

6 4 KESKEISIÄ VELVOITTEITA Rahastonhoitajavelvoite Sääntelyn mukaisella Rahastolla tulee olla joko ulkopuolinen Rahastonhoitaja tai Rahastonhoitajan tehtävää voi hoitaa Rahaston oma toimielin. Molemmissa tilanteissa vaaditaan toimilupa. Rahastonhoitaja vastaa siitä, että sääntelyä noudatetaan. Jos se epäilee, että tätä ei kyetä varmistamaan, tulee sen ilmoittaa asiasta Finanssivalvonnalle ja pyrkiä korjaamaan tilanne. Jollei tilannetta kyetä korjaamaan, vaatii Finanssinvalvonta Rahastonhoitajaa eroamaan tehtävästä ja Rahaston markkinointi kielletään EU-alueella. Sallitut tehtävät Lähtökohtaisesti ulkoinen Rahastonhoitaja saa hoitaa ainoastaan Rahastonhoitajan tehtäviä ja toimiluvanvaraisesti myös UCITS-rahastojen hoitoa. Sisäinen Rahastonhoitaja saa hoitaa ainoastaan Rahastonhoitajan tehtävää. Fiva voi kuitenkin antaa ulkoiselle Rahastonhoitajalle luvan harjoittaa (Rahaston hoitamisen ohessa, ei muutoin): Sijoitussalkkujen hoitoa, sijoittajien antamien valtuutusten mukaisesti, harkinnanvaraisesti ja asiakaskohtaisesti; 3 Salkunhoidon liitännäispalveluna (edellyttää aina lupaa salkunhoitoon): o sijoitusneuvontaa; o yhteissijoitusyritysten osuuksien säilytystä ja hallinnointia; ja o rahoitusvälinettä koskevien toimeksiantojen vastaanottamista ja välittämistä. Rahaston hoitamisen on aina sisällytettävä molemmat riskienhallinta- ja salkunhoitotoiminto (ei pelkästään hallinnollisia tehtäviä). Näiden edellytysten seurantaa varten Rahastonhoitajan tulee toimittaa Finanssivalvonnalle tarpeelliset tiedot. Rahastonhoitajalle sallitut (usein ulkoistetut tehtävät) koskevat: hallinnollisia tehtäviä, markkinointia ja Rahaston varojen hallinnointitoimia. Tässä vaiheessa ei ole selvää otetaanko Suomessa käyttöön EU-lainsäädännön mahdollistama rajoitus sille, että Rahastonhoitaja ei saa tarjota sijoituspalveluyrityksen toimiluvan kattamia palveluita. Jos näin tehdään, muuttuvat Rahaston ja Rahastonhoitajan sopimusrakenteet ja operatiivinen toiminta merkittävästi. Toimilupa Toimilupaa haetaan Finanssivalvonnalta ja toimiluvan saatuaan palveluita voi tarjota nk. notifikaatiomenettelyn nojalla koko EU ja ETA-alueella. TOIMILUPAHAKEMUKSEN PERUSSISÄLTÖ 1. tiedot henkilöistä, jotka harjoittavat Rahastonhoitajan liiketoimintaa; 2. tiedot osakkeenomistajina tai jäseninä suoraan tai välillisesti olevista tahoista, joilla on 10% osakkeista tai äänistä (tai muu huomattava vaikutusmahdollisuus) ja omistuksien määrät; 3. toimintaohjelma, jossa esitetään Rahastonhoitajan organisaatiorakenne sekä tiedot siitä, miten se aikoo täyttää sääntelyn mukaiset velvoitteensa (kohdittain) - tätä täsmennetään teknisellä standardilla; 4. tiedot palkka- ja palkkiopolitiikasta ja - käytännöistä; 5. tiedot järjestelyistä, joilla toimintoja on siirretty kolmansien osapuolten hoidettaviksi. 6. tiedot sijoitusstrategioista, (ml. kohderahastojen tyypit, jos Rahasto on syöttörahasto) 7. tiedot velkavivutuksen käyttöä koskevasta Rahastonhoitajan politiikasta sekä hoidettavien Rahastojen riskiprofiileista ja muista piirteistä sekä Rahastojen kohde- ja sijaintivaltiot; 8. tiedot siitä, minne kohderahastona toimiva Rahasto on sijoittautunut, jos Rahasto toimii syöttörahastona; 9. rahaston säännöt tai perustamisasiakirjat kustakin Rahastosta; 10. tiedot järjestelyistä säilytysyhteisön nimeämiseksi kustakin Rahastosta; ja 11. direktiivin mukaiset sijoittajan suojaksi edellyttämät lisätiedot (tapauskohtainen pidempi lista). Finanssivalvonnan on lähtökohtaisesti päätettävä toimiluvasta kolmen kuukauden määräajassa. Toimiluvan myöntämisedellytyksinä ovat: 4 Rahastonhoitaja kykenee täyttämään sääntelyn mukaiset velvoitteensa; Liiketoimintaa harjoittavat henkilöt ovat hyvämaineisia ja kokeneita toimialan osalta; Omistajien soveltuvuus, jotta varmistetaan Rahastonhoitajan moitteeton ja huolellinen hoito; ja 3 Tähän sisältyy lisäksi eläkerahastojen ja tiettyjen työeläkevakuutusyhtiöiden omistamien sijoitussalkkujen hoito. 4 Tietyissä tilanteissa, joissa yhtiöllä tai sen omistajalla on liittymiä muihin EU-tai ETA-valtioihin, Finanssivalvonta pyytää kyseisen valtion valvovan viranomaisen lausunnon.

7 Rahastonhoitajan tosiasiallinen ja sääntömääräinen kotipaikka ovat samassa maassa. Perustamispääoma ja omat varat Rahastonhoitajilla on oltava vähintään (kansallisesti voidaan asettaa tiukempia rajoja) seuraavat perustamispääomat: 1. Sisäinen Rahastonhoitaja: euroa; ja 2. Ulkoinen Rahastonhoitaja: euroa. Jos hoidettujen Rahastojen salkkujen arvo ylittää 250 miljoonaa euroa, omien varojen määrää tulee lisätä niin, että lisävarojen määrä on 0,02% Rahastonhoitajan salkkujen arvon 250 miljoonaa ylittävästä määrästä. Yläraja kaikissa tilanteissa on kuitenkin 10 miljoonaa euroa. 5 Sijoituspalveluyrityksiä koskevasta lainsäädännöstä seuraa lisävaatimus, että omia varoja tulee kuitenkin aina olla määrä, joka vastaa neljännestä edellisen vuoden kiinteistä yleiskustannuksista. Omien lisävarojen määrän voi alittaa 50%:lla, jos Rahastonhoitajalla on pankin tai vakuutusyhtiön takaus kattamatta olevalle määrälle. Rahastonhoitajilla tulee yllä mainittujen varojen lisäksi olla ammatillisten vastuiden kattamiseksi, joko: 1. Riittävä lisämäärä kattamaan mahdollisen vastuuriskin; tai 2. Vähintään saman määrän kattava vastuuvakuutus. 6 Tässä muistiossa esitetyt kannanotot ovat ainoastaan yleisluonteisia käsityksiä rahastojen ja rahastonhoitajien sääntelyyn liittyvistä kysymyksistä. Käytännön tilanteet tulee aina arvioida tapauskohtaisesti ja erillisen oikeudellisen neuvonannon pohjalta. M.J.L. 5 Kolmansien hoitoon siirretyt Rahastot otetaan omia varoja arvioitaessa huomioon normaalisti. Rahastonhoitajalle siirrettyjä salkkuja ei puolestaan oteta laskennassa huomioon. Omat varat on aina säilytettävä riittävän likvidissä muodossa eikätkä instrumentit saa olla spekulatiivisia. 6 Tarkemmat säännöt annetaan Komission Asetuksella.

8 Rahastonhoitajien rakenteeseen vaikuttavia huomioita 1. Arviointi konsernissa mille osalle tai yhtiölle haetaan toimilupa Rahastonhoitajana toimimiselle (portfolionhallinta ja riskinhallinta); 2. Arviointi pitääkö Rahaston nimetä (tai uudelleennimetä) Rahastonhoitaja hallinnoimaan Rahastoa uuden sopimuksen nojalla (sopimukselle annettu useita sisällöllisiä vaatimuksia); 3. Jos toimintoja ulkoistetaan, tulee harkita yhteistyö-/konsernirakenteessa, millä tahoilla tulee olla sijoituspalvelutoimilupa (Sipayritys ei voi olla Rahastonhoitaja) - lakiin perustuvat vastuut poikkeavat toisistaan; 4. Rahastoyhtiön (konsernin) rahoitusrakenne tulee suunnitella uudelleen, koska pääoma, omien varojen ja likviditeettivaatimukset poikkeavat toisistaan (pankki, Rahastonhoitaja, Sipa-yritys ja UCITS rahasto); 5. Toimintojen uudelleenjärjestelyt vaikuttavat todennäköisesti Rahastonhoitajien verotukseen, joten rahoitus- ja sopimusrakenteen muutokset tulee arvioida yhdessä verovaikutusten kanssa; 6. Rahastonhoitajan ja Rahaston tulee suunnitella uudelleen likviditeetin hallinta ja riskinhallintaa koskevat toiminnot (ja eriyttää nämä) sekä suunnitella velkavipua koskeviin rajoituksiin liittyvät sisäiset toimintonsa; 7. Hallinnoitavien varojen laskenta tulee eriyttää riskinhallinnasta ja portfolionhallinnasta - myös säilytysyhteisössä laskenta ja säilytys tulee eriyttää toisistaan; 13. Rahastojen tulee laatia AIFM-sääntelyn hyväksymät palkkioita koskevat säännöt kaikkien keskeisten henkilöiden osalta; 14. Itse Rahastoa koskevan DD:n merkitys kasvaa institutionaalisille sijoittajille - dokumentaatio ja esim. yrityskauppojen riskianalyysi ja likviditeetinhallinta entistä kattavampaa, listaamattomien sijoitusten suhde listattuihin säännelty osin eri tavalla (määräysvallan käyttö, rahoitus), omien varojen riittävyys, vakuutusten kattavuus, Rahaston ja Rahastonhoitajien säilytys- ja prime broker sopimukset, jne.; ja 15. Useat sääntelystä johtuvat velvoitteet aiheuttavat käytännössä muutoksia Rahaston sijoittajasitoumuksia koskeviin sopimuksiin sekä Rahaston perustamissopimukseen (kommandiittiyhtiö tai osakeyhtiö) ja hallinnointisopimukseen sekä saattavat vaikuttaa osapuolten neuvotteluasemiin. Sopimuksellisia ja prosessimuutoksia 8. Sijoittajadokumentaatio, DD-tarkastukset, kausiraportointi tulee arvioida uudestaan (sääntely asettaa näille selkeät vaatimukset); 9. Markkinointi- ja jakelumenettelyt tulee muuttaa täyttämään AIFM-sääntelyn velvoitteet; 10. Päävälittäjäsopimus (prime broker) tulee todennäköisesti neuvotella uudelleen. Sääntely muuttaa velvoitteita ja vastuita niin, että olemassa olevat sopimukset eivät usein ole käyttökelpoisia - sama koskee rahoitusinstrumenttien säilytyssopimuksia; 11. Ulkoistamis- ja palvelusopimukset saattavat edellyttää uudelleenneuvottelua, koska Rahastonhoitajilla on uusia velvoitteita, jotka tulee kattaa sopimuksilla (ja raportoida Fivalle); 12. Rahastonhoitajien tulee laatia prosessit yrityskauppoja ja DD-tarkastuksia varten, koska sääntely asettaa ilmoitus- ja riskianalyysivelvollisuuden määräysvallan hankinnasta sekä rajoituksia kohdeyritysten varojenkäytölle, divestoinneille (asset-stripping) - Koskee vain listattuja yhtiöitä ja yhtiöitä muita kuin PK-yrityksiä;

Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet

Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet Työeläkeyhtiöiden hallinnon täydentävä koulutus 1.3.2016 Marita Rekola Ulkoistetut sijoitukset Sijoitusrahastot ja vaihtoehtoiset rahastot Ulkoistetut

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2014

Määräykset ja ohjeet x/2014 Määräykset ja ohjeet x/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä xx.xx.2014 Voimaantulopäivä xx.xx.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS Määräykset ja ohjeet X/2011 - LUONNOS 5.2 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.x.2011 Voimaantulopäivä x.x.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. 1(5) ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2016 COM(2016) 21 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE hyväksyttävän pääoman määritelmän asianmukaisuuden tarkastelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle lukien toistaiseksi 1 (5) Luottolaitoksille Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Muutokset alleviivattu 1(5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Rahoituspainotteisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyritykselle MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 + FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 luku 7:

Lisätiedot

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR asetus (European Market Infrastucture Regulation) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:0 648/2012 OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 Kiinteistö Oy Kaapelitalo Kiinteistö Oy Kaapelitalon hankintaoikeudellinen asema Käsiteltävä kysymys Loppupäätelmä Tässä muistiossa on käsitelty KOY Kaapelitalon edustajien

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Julkinen. Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla)

Julkinen. Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla) 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla) MAR-asetukseen liittyvät tulkinnat ja kannanotot MAR on asetuksena suoraan sovellettavaa

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.5.2016 COM(2016) 353 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN STRATEGISTEN INVESTOINTIEN RAHASTON TAKUURAHASTON

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 12.6.2014 päättänyt toteuttaa yhtiön hallinnoimissa issa alempana ilmenevät sulautumiset. Sulautuva

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset ja ohjeet 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 14.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut Avustustoiminta RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Aktiivista omistajuutta vai varallisuutta kasvattavaa varainhoitoa - uuden säätiölain mahdollisuudet

Aktiivista omistajuutta vai varallisuutta kasvattavaa varainhoitoa - uuden säätiölain mahdollisuudet Aktiivista omistajuutta vai varallisuutta kasvattavaa varainhoitoa - uuden säätiölain mahdollisuudet - Juha Viertola Oikeustieteen lisensiaatti 12.1. SÄÄTIÖN VARAT ON SIJOITETTAVA VARMALLA JA TULOA TUOTTAVALLA

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET Savon koulutuskuntayhtymä

SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET Savon koulutuskuntayhtymä HA LLINTO PALV ELU T SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET Savon koulutuskuntayhtymä Käsitelty: yhtymähallitus 27.5.2016 xx Hyväksytty: yhtymävaltuusto 14.06.2016 xx Tämä ohje on voimassa 1.8.2016 alkaen toistaiseksi.

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 226 artiklan,

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 226 artiklan, Euroopan parlamentti 204-209 HYVÄKSYTYT TEKSTIT P8_TA(206)0253 Tutkintavaliokunnan asettaminen tutkimaan epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta tai

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

HE98/2015. Finanssialan Keskusliitto (FK)

HE98/2015. Finanssialan Keskusliitto (FK) HE98/2015 Finanssialan Keskusliitto (FK) 13.11.2015 1 HE98/2015 HALLITUKSEN ESITYS VAKUUTUSYHTIÖLAIN MUUTTAMISEKSI 1. FK katsoo, että STM:n olisi tullut laatia vain kirjanpitolain (KPL) muutoksista johtuvat

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 19.6.2012 Euroopan unionin virallinen lehti C 175/11 III (Valmistavat säädökset) EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2012, ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2015

Määräykset ja ohjeet 8/2015 Määräykset ja ohjeet 8/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet II osa, Dnro FIVA 17/01.00/2015 Antopäivä 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Hinta: 3 EUR

56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Hinta: 3 EUR Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1977-1053 C 13 Suomenkielinen laitos Tiedonantoja ja ilmoituksia 56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Ilmoitusnumero Sisältö Sivu III Valmistavat säädökset TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 25.IX.2007 K(2007) 4297 lopull. Asia: Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY 1. Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen 20/10/2016 ESMA/2016/1478 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120

Lisätiedot

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat)

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. huhtikuuta 2000 (10.05) (OR. fr) 7374/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 12 JAI 29 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston 2251.

Lisätiedot

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 65 artiklan 5 kohdan nojalla laadittavasta luettelosta, joka sisältää vastaanottajalle siirrettävän liiketoiminnan harjoittamiseksi tarvittavat vähimmäispalvelut

Lisätiedot

Joukkorahoitus kokonaan valvonnan ulkopuolella?

Joukkorahoitus kokonaan valvonnan ulkopuolella? Joukkorahoitus kokonaan valvonnan ulkopuolella? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Joukkorahoitus on laaja käsite Toimintamalli, jolla kerätään varoja yleensä pienempiä summia laajalta joukolta rahoittajia

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen TILINTARKASTUSKERTOMUS UUDISTUU 30.8.2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 24.05.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) 1 :n 1 momentin 9 kohta, 4 :n 1 momentti,

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Pääomamarkkinaunioni: Miten näkyy sijoittajalle vai näkyykö?

Pääomamarkkinaunioni: Miten näkyy sijoittajalle vai näkyykö? Pääomamarkkinaunioni: Miten näkyy sijoittajalle vai näkyykö? Studia Monetaria 6.10.2015 Pääomamarkkinaunionin taustatekijöitä Pääomamarkkinaunioni mitä se on ja mitä se ei ole Pääomamarkkinaunionin keskeinen

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot