LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI"

Transkriptio

1 1 LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI

2 2 SISÄLLYSLUETTELO Anttila Oy...3 FiCom...4 Kauppa- ja teollisuusministeriö...11 Keskuskauppakamari...12 Kilpailuvirasto...13 Kuluttajat - Konsumenterna Ry...15 Kuluttajavirasto...16 Kuntaliitto...17 Mainostajien liitto...18 Oikeusministeriö...19 Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry...21 Sisäasiainministeriö...22 Suomen Posti Oyj...23 Suomen Yrittäjät...30 Tietosuojavaltuutetun toimisto...31 Valtiovarainministeriö...32 Viestinnän keskusliitto...33 Viestintävirasto...34 Väestörekisterikeskus...36

3 3 Anttila Oy Etäkaupppa Lausunto koskien Euroopan yhteisöjen komission ehdotusta postipalveludirektiivin muuttamisesta Anttila Oy kiinnittää lausunnossaan postipalveludirektiivistä huomion seuraaviin asioihin: 1. Business to Business palvelut pitää sisältyä direktiiviin, sillä kuluttajathan ovat yrityspalveluiden loppuasiakkaita. Tästä johtuen on tärkeää saada lisää palvelutasoraportointia, joka tänä päivänä ei ole riittävää. 2. Tulisi huolehtia, että yhteystietopalvelujen osalta vallitsee riittävä kilpailumahdollisuus. Kilpailu tulisi avata myös osoitetietokantapalveluiden suhteen. Postipalveluyritysten tulisi avata yhteystietoinfrastruktuurinsa kilpailulle riippumatta maan yhteystietomarkkinasta. 3. Kilpailun avaaminen paperilla ei vielä edistä postipalveluiden tilannetta. On olennaista seurata ja tehostaa toimia, joilla aidosti mahdollistetaan kilpailijoiden pääsy postilaitosten hallinnoimille jakelumarkkinoille. Kunnioittaen, Mika Leiponen Etäkaupan myyntijohtaja Anttila Oy

4 4 FiCom Euroopan yhteisöjen komission ehdotus postipalveludirektiivin muuttamisesta Pyydettynä lausuntona Euroopan yhteisöjen komission ehdotuksesta direktiiviksi, jolla muutettaisiin postipalveludirektiiviä 97/67/EY), FiCom ry lausuu kunnioittaen seuraavaa. Yleistä Komission ehdotuksessa vahvistetaan postipalveludirektiivissä asetettu aikataulu yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräiselle avaamiselle mennessä. Ehdotuksen mukaan kansallisilla postialan toimijoilla ei jatkossa enää olisi monopolia tietyn painorajan alittavissa postilähetyksissä (ns. varatut palvelut). FiCom pitää ehdotusta kilpailun avaamisesta vuonna 2009 kannatettavana, sillä kilpailun avaamisesta on odotettavissa positiivisia vaikutuksia postipalvelujen laatuun ja hinnoitteluun sekä postiyritysten toiminnan tehostamiseen EU:n alueella. Myönteistä on myös se, että direktiiviehdotuksessa on lisätty jäsenvaltioiden mahdollisuuksia valita kansallisiin olosuhteisiin sopivimmat tavat varmistaa yleispalvelun tarjoaminen käyttäjille. Haluamme kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että markkinat Euroopassa ja erityisesti Suomessa ovat murroksessa varsinkin teknologian kehityksen ja perinteistä postiliikennettä korvaavien sähköisten palvelujen vuoksi. Pystyäkseen vastaamaan muuttuneeseen markkinatilanteeseen postiyritysten on voitava uudistaa tuote- ja palvelutarjontaansa joustavasti asiakastarpeiden mukaan. FiComin näkemys on, että postitoiminnan eurooppalaisen ja kansallisen sääntelyn on oltava vähimmäissääntelyä, jolla turvataan kuluttajien peruspalvelut mutta taataan samalla postiyrityksille mahdollisuus toimia joustavasti muuttuvien markkinoiden ja asiakastarpeiden palvelemiseksi. Tätä periaatetta pitäisi lisätä muutoinkin EU-tasoisessa sääntelyssä. Direktiiviehdotus ei kuitenkaan kaikilta osin riittävästi lisää sääntelyn joustavuutta, eikä siten turvaa postiyritysten toiminnan tehostamisen ja kehittämisen aiheuttamia tarpeita. Tältä osin direktiiviehdotusta tulisikin muuttaa. Toissijaisesti Euroopan yhteisöjen postisääntelyyn tulisi vähintäänkin kirjata tavoitteeksi, että kilpailun avaamisen jälkeen alan erityissääntelyä tullaan vähentämään. Yksityiskohtaisia kommentteja Määritelmät, 2 artikla FiCom katsoo, että direktiivin 2 artiklan 6 kohdan mukaista postilähetyksen määritelmää olisi tarkistettava vähintään niin, että kansallisesti jäisi harkittavaksi erityissääntelyn ulottaminen sanomaja aikakauslehtien kuljetukseen ja jakeluun. Suomessahan on nykyisen postipalvelulain säätämisen yhteydessä tehty tätä tarkoittava soveltamisalan rajaus. EU-tasoisen sääntelyn kattavuuden voisi perustellusti rajata myös niin, että kansalliseen harkintaan jäisi kaikki muu paitsi suljettu osoitteellinen, ilmeisen henkilökohtaiseksi tarkoitettu kirje. Suoramainonnan määritelmän poistaminen 2 artiklan 8 kohdasta on sinänsä perusteltua, kun termiä ei jatkossa enää käytettäisi direktiivissä. Toteamme kuitenkin, että nykyisessä direktiivissä oleva suoramainonnan määritelmä on ollut selkeä ja tarpeellinen tulkittaessa kansallisesti postipalvelulain 18 :ssä olevaa postiyrityksen velvollisuutta selvittää todennäköisesti henkilökohtaiseksi tarkoitetun lähetyksen vastaanottaja ja toisaalta oikeutta hävittää muu kuin todennäköisesti henkilökohtaiseksi

5 5 tarkoitettu postilähetys. Ennen sääntelyn muuttamista tulisikin selvittää, mitä mahdollisia taloudellisia tai muita vaikutuksia sillä olisi. Yleispalvelu, 3-6 artikla Komission ehdotuksen mukaan yleispalvelun laajuus ja laatuvaatimukset säilyisivät sellaisina kuin ne ovat voimassa olevassa postipalveludirektiivissä. FiComin mielestä direktiiviehdotusta pitäisi tarkistaa niin, että yleispalvelun tarvetta pystyttäisiin arvioimaan joustavasti kansalliset olosuhteet ja tarpeet huomioon ottaen. Yleispalvelun sisältö 3 artiklassa tulisi rajata koskemaan lähtökohtaisesti vain kuluttajien sekä pienten ja keskisuurten yritysten palveluja. Kilpailun avaamisen kautta suurten yritysasiakkaiden palvelutarpeet on turvattu eikä erityissääntelyn voimassa pitämiselle näiden asiakassegmenttien osalta ole enää perusteita. Lisäksi direktiiviä tulisi tarkentaa niin, että yleispalvelun ei voitaisi tulkita ulottuvan kaikkiin määriteltyjen painorajojen sisälle jääviin postiyrityksen tuotteisiin, vaan yleispalveluvelvoitteen täyttämiseksi on katsottava riittävän, että koko maassa on tarjolla yksi kirjelähetystuote, yksi pakettilähetystuote sekä Maailman Postiliiton yleissopimuksen edellyttämä kirjattujen ja vakuutettujen lähetysten palvelu. Vain näin voidaan jatkossakin turvata yleispalvelua tarjoavan postiyrityksen mahdollisuudet innovatiivisten uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. FiCom kiinnittää ministeriön huomiota myös direktiivin 3 artiklan 3 kohdan johdantolauseessa mainittuihin poikkeuksellisiin maantieteellisiin olosuhteisiin. Suomi on pinta-alaltaan suuri ja niin harvaanasuttu maa, että Suomessa pitäisi olla 148 miljoonaa asukasta, jotta Suomen asukastiheys vastaisi esimerkiksi Hollannin ja 80 miljoonaa vastatakseen Saksan asukastiheyttä. Osoitteellisten kirjelähetysten (1. lk., 2. lk. ja joukkokirje) määrä vuodessa maan pinta-alaan suhteutettuna on Suomessa kpl/km², kun Hollannissa vastaava jakelutiheyttä kuvaava luku on kirjettä/km² eli 37-kertainen ja Saksassa kirjettä/ km², eli 18-kertainen Suomeen verrattuna. Artiklan kansallisen täytäntöönpanon yhteydessä tulisi ottaa nämä olosuhteiden eroavuudet paremmin huomioon ja korjata nykyisen postipalvelulain säännöstä valitsemalla Suomessa soveltuvimmat mekanismit yleispalvelun turvaamiseksi alueilla missä yleispalvelua ei voida varmistaa markkinavoimin FiCom pitää myönteisenä komission 4 artiklaan esittämää muutosta, jonka seurauksena kansallisilla viranomaisilla ei olisi enää ehdotonta velvollisuutta nimetä ennakkoon yleispalvelun tarjoajia, vaan koko yleispalvelun tai sen osien tarjonta voitaisiin jättää markkinavoimien varaan. Artiklan tekstiä tulisi kuitenkin vielä tarkistaa niin, että tämä perustelumuistiossa esitetty vaihtoehto nimenomaisesti mainittaisiin. FiCom katsoo, että yleispalvelun tarjoaja on nimettävä vain, jos se on välttämätöntä yleispalvelun tarjonnan takaamiseksi tietyllä maantieteellisellä alueella. Tätä tukee myös se, että Suomessa on jo ennen postipalveludirektiivin voimaantuloa ollut voimassa kansallinen lainsäädäntö, jossa yleispalvelun tarjoamisesta ei ollut erityissääntelyä. Kokemukset tuolta ajalta osoittavat, että erityissääntelyn puuttumisesta ei aiheutunut käyttäjille ongelmia. Yleispalvelua koskevien tietojen julkaisemista koskee direktiivin 6 artikla, jota ehdotetaan nyt muutettavaksi niin, ettei se kohdistu välittömästi yleispalvelun tarjoajaan, vaan jäsenvaltiot voivat päättää itse, mikä on paras tapa asettaa tiedot yleisesti käyttäjien ja postipalveluja tarjoavien yritysten saataville. Mielestämme muutetun artiklan muotoilu on jossain määrin epäonnistunut. Epäselväksi jää ainakin, tarkoittavatko artiklassa mainitut julkaistavat tiedot viranomaisten määräämiä yleispalvelun erityispiirteitä vai yleispalvelua tarjoavan yrityksen palveluehtoja. Säännöstä

6 6 tulisi selkiyttää niin, että siitä kävisi selvästi ja tarkkarajaisesti ilmi, mihin tahoihin jäsenvaltioiden toimenpiteet voivat kohdistua. Yleispalvelun rahoittaminen, 7 artikla Komissio ehdottaa 7 artiklaan muutosta, joka poistaisi mahdollisuuden rahoittaa yleispalvelun tarjonta varaamalla tietyt palvelut yleispalvelun tarjoajan yksin- tai erityisoikeudeksi. Direktiivissä on jätetty kunkin jäsenvaltion päätettäväksi, millainen rahoitus soveltuu kansalliseen tilanteeseen. Artiklassa esitetyt rahoitusvaihtoehdot ovat julkinen korvaus suorien valtiontukien kautta, välillinen rahoitus julkisten hankintamenettelyjen kautta taikka korvausrahaston käyttöönotto, johon palveluntarjoajilta ja/tai käyttäjiltä perittäisiin maksu yleispalvelun nettokustannusten kattamiseksi. FiCom kannattaa näitä ehdotettuja muutoksia ja toteaa samalla, että laaja ja asiakastarpeeseen perustumaton yleispalveluvelvoite edellyttää jonkinlaisen rahoitusmekanismin käyttöönottamista. Postiyrityksen ei tule joutua tarjoamaan yleispalveluita tappiolla. Jos yleispalveluvelvoitteesta huolehtiminen aiheuttaisi kohtuutonta taloudellista rasitusta postiyritykselle, yleispalvelusta aiheutuvien nettokustannusten korvaaminen on välttämätöntä perustuslain omaisuuden suojan ja oikeudenmukaisten kilpailuedellytysten turvaamisen kannalta. Postipalvelujen tarjoamisen edellytykset, 9 artikla Artiklassa säännellään jäsenvaltioiden oikeutta ottaa käyttöön toimilupa- ja muita valtuutusmenettelyjä. Ehdotuksen mukaan muilta kuin yleispalvelun tarjoajaksi nimetyiltä palveluntarjoajilta ei saa edellyttää samanaikaisesti sekä yleispalveluvelvoitteita vastaavia laatu-, saatavuus- ja tehokkuusvaatimuksia että osallistumista yleispalvelun kustannusten rahoittamiseen. Yleispalvelun kustannusten rahoittamiseen osallistumiseen velvoittamisesta FiCom haluaa tuoda esille haja-asutusalueiden postitoiminnan turvaamiseksi perittävästä maksusta annetun lain (708/1997) (verolaki), jonka mukaisesti valtiolle perittävä maksu postipalveluiden myynnistä on toimijan liikevaihtoon perustuva ja määräytyy toimilupa-alueen väestöntiheyden perusteella. Verolain mukaan maksua ei peritä valtiolle lainkaan, mikäli väestöntiheys on palveluntarjoajan toimilupa-alueella vähemmän kuin 250 asukasta maaneliökilometriä kohden. Maksu ei verolain mukaan ohjaannu direktiivin 7 artiklassa esitettyyn rahoitusmekanismiin yleispalvelun kustannusten rahoittamiseksi. Kyseistä verolakia ei näin ollen voitane tulkita siten, että se estäisi asettamasta palveluntarjoajalle samanaikaisesti yleispalveluvelvoitteita vastaavia laatu-, saatavuus- ja tehokkuusvaatimuksia. Yleispalveluyritykseksi nimetyn yrityksen tarjoamien palvelujen turvallisuuteen tai toimintavarmuuteen ei pitäisi kohdistaa suurempia vaatimuksia, kuin mitä postipalveluihin yleensä kohdistetaan. Tiukempien ehtojen asettamisesta yleispalveluyritykselle aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia ja sillä heikennetään kilpailun toimivuutta markkinaehtoisesti. Ehdotetussa 9 artiklan 2 kohdassa on lista kielletyistä toimilupaehdoista. Kiellot eivät kuitenkaan koske nimettyjä yleispalvelun tarjoajia, joihin saatetaan soveltaa erilaista sääntelyä. Vastustamme tätä ehdotusta erityisesti siltä osin, kun säännöksen perusteella yleispalvelun tarjoajaksi nimettyyn yritykseen olisi sallittua soveltaa kohtuuttomia tai perusteettomia teknisiä tai toiminnallisia ehtoja (ks. komission ehdotuksen perustelut s. 7). Miltään postipalveluja tarjoavalta yritykseltä ei voida edellyttää muita teknisiä tai toiminnallisia ehtoja kuin sellaisia, jotka ovat tarpeen direktiivin mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.

7 7 Postiverkkoon pääsyn ehdot, 11a artikla Kilpailun avaamisen yhteydessä postidirektiiviin ehdotetaan uutta 11a artiklaa, jossa jäsenvaltioille asetetaan velvollisuus arvioida, onko joitakin osia postialan infrastruktuurista avattava kilpaileville toimijoille. Ehdotuksessa mainitut infrastruktuurin osat ja palvelut ovat postinumerojärjestelmä, osoitetietokanta, kirjelaatikot, osoitemuutostiedot, jälkilähetyspalvelu ja perille toimittamattomien lähetysten palautuspalvelu. Infrastruktuuriin pääsyn sääntelemisen edellytyksenä olisi, että se on käyttäjien ja kuluttajien edun suojelemiseksi tai tosiasiallisen kilpailun edistämiseksi tarpeen. FiCom katsoo, että jäsenvaltioissa vallitsee sangen erilaiset olosuhteet postialan infrastruktuurien osalta. Esimerkiksi Suomessa on viranomainen, joka hoitaa maan kattavasti osoitetietokantaa ja on siten kunkin yksittäisen postiyrityksen käytettävissä. Tältä osin infrastruktuurin avaamista kilpailun edistämiseksi ei siis ole tarpeen. Näkemyksemme mukaan kilpailu postiyritysten välillä tulee ensisijaisesti toteuttaa verkkojen välisenä kilpailuna, jotta varmistetaan yritysten kyky ja halukkuus tulevaisuudessakin investoida omaan infrastruktuuriinsa. Infrastruktuurin yhteisestä käytöstä voidaan sopia yritysten välisin kaupallisin ehdoin ja yleinen kilpailuoikeus riittää huolehtimaan kilpailevien yritysten tasapuolisesta ja syrjimättömästä kohtelusta. FiCom katsoo, että postipalveluiden infrastruktuuriin pääsyn säänteleminen postialan erityissääntelyllä on tarpeetonta, ja ehdottaa että uutta 11a artiklaa ei hyväksyttäisi postidirektiiviin. Edellä mainitulla perusteella FiCom pitää lisäksi tarkoituksenmukaisena komission ehdotusta, että direktiiviin ei lisätä sääntelyä varsinaiseen lajittelu- ja jakeluverkkoon pääsystä. Postialan infrastruktuurin osat ovat monesti räätälöityjä yrityksen omaa toimintaa ja järjestelmiä varten, jolloin infrastruktuurin osien avaaminen kilpailijoiden käyttöön saattaa aiheuttaa huomattavia investointeja. Jos infrastruktuuriin pääsystä katsottaisiin välttämättömäksi ottaa direktiiviin säännöksiä, direktiiviehdotuksen tekstiä olisi täsmennettävä siten, että siinä nimenomaisesti säädettäisiin infrastruktuurin haltijalle velvoitteesta aiheutuvien kustannusten täysimääräisestä korvaamisesta. Lisäksi 11a artiklassa tarkoitettu velvoite tulisi voida asettaa vain sillä edellytyksellä, että samalla turvataan infrastruktuurin käyttö sen omistavan postiyrityksen omaan käyttöön eikä velvoitteen asettaminen uhkaa postiyrityksen tai sen asiakkaiden tulevaa käyttötarvetta. Artiklassa mainittujen yksittäisten infrastruktuurin osien ja palvelujen osalta toteamme, että osoitetietokantaan pääsy tulisi direktiivissä rajoittaa niin, että pääsy ei koske postiyrityksen asiakastietoja tai postinsaajatietoja. Postinumerojärjestelmään pääsyn avaaminen ei saa loukata postiyrityksen omaa nykyistä ja tulevaa tarvetta postinumeroavaruuden käyttämiseen. Postilokeroihin tai kirjelaatikoihin pääsyn avaaminen ei ole mahdollista ilman investointivelvollisuutta, joka tulisi edellä mainituin tavoin täysimääräisesti korvata. Kilpailevien yritysten yhteisen kirjelaatikkojärjestelmän toteuttaminen kustannustehokkaasti on käsityksemme mukaan liiketaloudellisesti kannattavalla tavalla mahdotonta. Viimeisenä artiklassa mainittujen jälkilähetyspalvelun ja perille toimittamattomien lähetysten palautuspalvelun tarpeellisuutta tulisi ylipäätään harkita, sillä niiden toteuttaminen toiselle postiyritykselle silloin, jos samanaikaisesti ei ole asetettu velvollisuutta avata pääsyä postiverkkoon, ei käsityksemme mukaan ole mahdollista. Lisäksi FiCom katsoo, että jos toiselle postiyritykselle avataan pääsy osoitteenmuutostietoihin, ei jälkilähetyspalvelun tarjoaminen ole mielekästä tai edes tarpeellista. Hinnoitteluperiaatteet, 12 artikla

8 8 Ehdotuksen 12 artiklan (b) kohdan mukaan yleispalvelun hintojen on oltava kustannuslähtöisiä ja tuotettava tehokkuusetuja. Ehdotuksessa ei kuitenkaan ole tarkemmin perusteltu mitä tällä vaatimuksella tarkoitetaan. FiComin käsityksen mukaan 12 artiklaa olisi selvennettävä, erityisesti siltä osin mitä tarkoitetaan hintojen tehokkuusetujen tuottamisella. Mikäli vaatimuksella hintojen tehokkuusetujen tuottamisesta on tarkoitus kannustaa postiyritystä tehokkuusetujen saavuttamiseen, FiCom pitää periaatetta sinänsä positiivisena. Vaatimus hintojen tehokkuusetujen tuottamisesta ei saa kuitenkaan merkitä sitä, että postiyritystä voitaisiin vaatia alentamaan hintojaan samassa suhteessa kuin ne mahdollisesti tuottaisivat tehokkuusetuja. Mielestämme postiyrityksellä tulee olla oikeus päättää miten se hyödyntää toiminnassaan saavuttamansa tehokkuusedun ilman, että sääntelyn kautta pakotetaan postiyritys mukauttamaan hintatasonsa hintojen tuottamien tehokkuusetujen mukaiseksi. Hintojen tehokkuusedun mittaaminen on käytännössä vaikeaa. Liberaaleilla markkinoilla toimiva postiyritys joutuu joka tapauksessa ottamaan hinnoittelussa huomioon toiminnan tehostumisen. Esimerkiksi kirjevolyymien vähentyessä hinnoittelu edellyttää välttämättä tehostamistoimenpiteitä, koska hintoja ei muuten voitaisi pitää direktiivin ja ehdotuksen 12 artiklan a)-kohdan edellyttämällä tavalla kohtuullisina. Ehdotuksessa ja sen perusteluissa olisi myös tuotava selvästi esiin se, että hintojen kustannussuuntautuneisuus ei tarkoita sitä, että hintojen tulisi olla muodostettu tai johdettu kustannuksista. Postiyrityksen hinnoitteluun vaikuttaa kustannusten lisäksi useita muita tekijöitä, kuten volyymiarviot, markkinoiden ja asiakkaiden kysyntä, asiakkaiden käyttäytyminen, yrityksen arvio kyvystä tehostaa toimintaa ja muut vastaavat asiat. Hinnoitteluun vaikuttavat tekijät perustuvat usein arvioihin tulevaisuudesta, joten hinnat eivät voi muodostua vain toteutuneiden kustannusten perusteella. Tältä osin sanamuoto hintojen kustannussuuntautuneisuudesta käsityksen mukaan sisältää sen, että hinnoittelussa on otettava huomioon muitakin tekijöitä kuin kustannukset. Jos yleispalvelu jätetään markkinavoimien hoidettavaksi eli kun ei ole nimettyä yleispalvelun tarjoajaa, FiComin käsityksen mukaan direktiivin ei tulisi velvoittaa kustannussuuntautuneeseen hinnoitteluun vaan direktiivissä tulisi olla ainoastaan 12 art. ensimmäisen alakohdan velvollisuus yleispalvelujen kohtuullisesta hinnoittelusta. Haluamme kiinnittää huomiota 12 artiklan viimeiseen alakohtaan, joka edellyttää muiden kuin yleispalvelujen hintojen läpinäkyvyyttä ja syrjimättömyyttä. Muiden kuin yleispalvelun hinnoittelua ei tulisi säännellä erityisregulaatiolla. Muiden palvelujen hinnoittelu on jätettävä yleisen kilpailulainsäädännön mukaan arvioitavaksi, koska niihin ei kohdistu direktiivin edellyttämiä erityissääntelytarpeita. Siltä osin kuin yleispalvelun tarjoaja on kilpailulainsäädännön mukaisessa määräävässä markkina-asemassa, kilpailulainsäädäntö sisältää kyseistä alakohtaa vastaavat velvoitteet. Kustannuslaskennan sääntely, 14 artikla Kuten lausuntopyynnössänne todetaan, kustannuslaskennan sääntely sinänsä pysyy ehdotuksen mukaan entisellä tasolla. Kiinnitämme huomiota muutamaan keskeiseen muutokseen nykyiseen direktiiviin verrattuna. Ehdotuksen 14 artiklan 2. kohdan mukaan yleispalvelun tarjoajan on pidettävä erillään sisäisessä kirjanpidossa yleispalvelu ja muut palvelut vain siinä tapauksessa, että kyseisessä jäsenvaltiossa on otettu käyttöön yleispalvelun rahoitusjärjestelmä. Nykyinen direktiivi ja postipalvelulaki edellyttävät yleispalvelun tarjoajan pitävän sisäisessä laskennassaan yleispalveluun kuuluvat palvelut eril-

9 9 lään muista palveluista eikä kustannuslaskennan eriyttämisvelvollisuutta ole kytketty yleispalvelun rahoitusmekanismin käyttöön. Ehdotettu 14 artiklan 2. kohta on nykyistä sääntelyä johdonmukaisempi, koska yleispalvelun eriyttämiselle kirjanpidossa ei ole tarvetta, mikäli postiyritys ei saa ulkopuolista rahoitusta yleispalvelun tarjoamiseen. Ehdotuksen 14 artiklan 3 alakohdissa a)-iii) on määritelty periaatteet, joiden mukaan mm. yleispalvelusta aiheutuneet kustannukset tulee jaotella ja kohdistaa. Kyseiset periaatteet eivät ole sisällöllisesti muuttuneet voimassaolevan direktiivin 14 artiklan mukaisista periaatteista. FiComin mielestä on tärkeää, että direktiivi mahdollistaa yleispalvelusta aiheutuvien kustannuksien kohdistamisen yleispalvelua hoitamaan nimetyn yrityksen kustannuslaskennassa. Yleispalveluvelvollisuuden hoitamisesta aiheutuu kustannuksia, jotka korottavat yleispalveluvelvollisen yrityksen kustannuksia verrattuna yritykseen, jolla ei ole yleispalveluvelvoitetta. Nämä kustannukset on otettava huomioon yleispalveluvelvollisen yrityksen hinnoittelussa ja kustannuslaskennassa osana yleispalveluvelvoitetta ja velvoitetta kustannussuuntautuneeseen hinnoitteluun. Pidämmekin siten perusteettomana, että ehdotuksen mukaan 14 artiklan 3 kohdan mukaisia kohdistamisperusteita voitaisiin soveltaa ainoastaan 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa kirjanpitojärjestelmässä, eli vain silloin kun on otettu käyttöön yleispalvelun rahoitusmekanismi. FiCom pitää oleellisena sitä, että yleispalvelun kustannus on kohdistettava ja otettava huomioon aina, kun yleispalvelun tarjoamiseen on nimetty yritys, jolla on velvollisuus 12 artiklan mukaiseen kustannuslähtöiseen hinnoitteluun. Edelleen pidämme outona ja tarpeettomana 14 artiklan 8. kohtaa siltä osin, kun kansallinen sääntelyviranomainen voi käyttää harkintavaltaa kustannuslaskennan eriyttämisvelvollisuuden asettamisessa. Kun kirjanpidon eriyttäminen koskee 14 artiklan 2 kohdan mukaan vain tukea saavia palveluja ja muita palveluja, eriyttämisvelvollisuutta ei voi asettaa silloin, kun mitään rahoitusmekanismia ei ole käytössä. Yleispalveluvelvollisen postiyrityksen, jolla on velvollisuus kustannussuuntautuneeseen hinnoitteluun, on kuitenkin voitava kohdistaa yleispalvelusta aiheutuvat kustannukset hinnoittelussaan riippumatta siitä, onko jäsenvaltiossa käytössä yleispalvelun rahoitusjärjestelmä tai päättääkö kansallinen sääntelyviranomainen olla soveltamatta 14 artiklan säännöksiä. Toisaalta jos yleispalvelu jätetään markkinavoimien hoidettavaksi eli jos yleispalvelun tarjoajaa ei ole nimetty, tulee direktiivin mahdollistaa 14 artiklan kaikkien vaatimusten soveltamatta jättäminen. Edellä mainituilla perusteilla katsomme, että 14 artiklan 8 kohta tulisi kirjoittaa uudestaan. Kyseisessä kohdassa tulisi nimenomaisesti todeta, että yleispalvelua hoitamaan nimetyllä postiyrityksellä on oikeus soveltaa 14 artiklan 3. kohdan a) iii) mukaisia kustannusten kohdistamisperusteita riippumatta yleispalvelun rahoitusjärjestelmän käyttöönottamisesta tai muista edellytyksistä. Edelleen 8 kohtaa tulisi muuttaa siten, että siitä poistetaan kansallisen sääntelyviranomaisen oikeus olla soveltamatta 14 artiklan vaatimuksia. Sen sijaan 8. kohdassa tulisi todeta, että postiyrityksellä on oikeus olla soveltamatta 14 artiklan vaatimuksia siinä tapauksessa, että sitä ei ole nimetty yleispalvelun tarjoajaksi. FiCom kiinnittää vielä huomion 14 artiklan 6. kohtaan, jonka mukaan kansallisen sääntelyviranomaisen on pidettävä saatavilla riittävän yksityiskohtaisia tietoja yleispalvelun tarjoajan käyttämistä kirjanpitojärjestelmistä ja annettava nämä tiedot komissiolle tämän pyynnöstä. FiComin käsityksen

10 10 mukaan 14 artiklan 6.kohta ei ole sopusoinnussa uuden 22 a artiklan mukaisen tietojenantovelvollisuuden kanssa, koska 14 artiklan 6.kohdassa ei ole 22 a artiklan mukaista rajoitusta, jonka mukaan tietopyyntöjen on oltava tarkoituksenmukaisia ja perusteltuja. Mielestämme14 artiklan 6. kohtaan tuleekin lisätä viittaus kyseiseen rajoitukseen. Edelleen 6. kohtaan tulee lisätä viittaus direktiiviehdotuksen johtolauseeseen 33, jonka mukaan tietopyynnöt eivät saa aiheuttaa yritykselle kohtuutonta rasitetta. Valitusmenettelyistä, 19 artikla Ehdotetussa uudessa 19 artiklassa muutetaan nykyistä valitusmenettelyitä koskevaa sääntelyä siten, että 1 kappaleen mukainen velvollisuus koskisi kaikkia postipalveluja tarjoavia yrityksiä, ei vain yleispalvelun tarjoajia. FiCom kannattaa tätä ehdotusta valitusmenettelyjä koskevien vähimmäisperiaatteiden soveltamisesta myös muihin postiyrityksiin kuin yleispalvelun tarjoajiin. FiCom kuitenkin toteaa, että artiklassa tulisi tätä periaatetta noudattaa johdonmukaisesti ja velvoittaa kaikki postipalveluja tarjoavat yritykset myös julkaisemaan tiedot, joista käy ilmi valitusten määrä ja niiden käsittelytapa. Ei ole perusteltua asettaa julkaisemisvelvollisuutta vain yleispalvelun tarjoajalle tai (jäsenvaltion harkinnan mukaan) yleispalveluun kuuluvia palveluja tarjoaville yrityksille.. Tietojen antaminen, 22a artikla Ehdotetussa uudessa 22a artiklassa kansallisille sääntelyviranomaisille annettaisiin valtuudet kerätä tietoja markkinatoimijoilta. Tietopyyntöjen on oltava tarkoituksenmukaisia ja perusteltuja. Direktiiviluonnoksen johdantolauseen 33 mukaan tietopyynnöt eivät saa aiheuttaa yrityksille kohtuutonta rasitetta. Tämä näkökulma on otettava huomioon säännöstä sovellettaessa, erityisesti arvioitaessa 22a artiklan 2. kohdan mukaista velvollisuutta toimittaa pyydetyt tiedot viipymättä kansallisen sääntelyviranomaisen edellyttämässä aikataulussa ja edellyttämällä tarkkuudella. Viranomaisen oikeutta rajoittaa säännöksessä mainitulla tavalla se, että pyydettyjen tietojen on oltava oikeasuhtaisia viranomaisen tehtävien suorittamiseen nähden. Katsomme, että varsinaiseen artiklatekstiin tulisi kirjoittaa selvästi esiin myös asetetun velvoitteen kohtuullisuus postiyrityksen kannalta. Muilta osin viittaamme Suomen Posti Oyj:n direktiiviluonnoksesta antamaan lausuntoon. Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry Reijo Svento toimitusjohtaja

11 11 Kauppa- ja teollisuusministeriö EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION EHDOTUS POSTIPALVELUDIREKTIIVIN MUUT- TAMISESTA Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt kauppa- ja teollisuusministeriöltä lausuntoa komission ehdotuksesta postipalveludirektiivin muuttamiseksi. Kauppa- ja teollisuusministeriön markkinaosasto ilmoittaa lausuntonaan seuraavan. Komission esityksen tavoitteena on toteuttaa postimarkkinoiden avaaminen kilpailulle jäsenvaltioissa ja toisaalta turvata yleispalvelun tarjoaminen. Esityksellä pyritään toteuttamaan postipalveluiden sisämarkkinoiden toiminta ja takaamaan yleispalvelun yhtenäinen taso. Koska monet jäsenvaltiot edelleen ylläpitävät erilaajuisia monopoleja postitoiminnan alalla, on arvioitu, että asiassa tarvitaan yhteisön tason toimenpiteitä. Markkinaosasto pitää ehdotuksen tavoitteita kannatettavina ja sääntelyn yhtenäistämistä Euroopan tasolla tarpeellisena sisämarkkinoiden toiminnan turvaamiseksi. Postitoiminta on Suomessa vapautettu kilpailulle postitoimintalain säätämisen yhteydessä vuonna Komission ehdotus ei siten merkitse Suomessa samanlaista sääntely-ympäristön muutosta kuin niissä maissa, joissa postitoimintaa ei ole vielä vapautettu kilpailulle. Toisaalta markkinoiden avaaminen ei ole Suomessa johtanut kilpailun syntymiseen ydinpostitoiminnassa. Kilpailun tosiasialliseen syntymiseen vaikuttavat muun muassa toimilupien myöntämisen ehdot, postitoimintamaksu ja yleispalveluvelvoitteen sääntely. Voidaan arvioida, että komission esitys jättää jäsenvaltioiden harkintavaltaan edelleen varsin monia seikkoja, joilla voidaan vaikuttaa alan kilpailutilanteeseen. Direktiiviehdotuksessa jäsenvaltioille annetaan vaihtoehtoisia tapoja järjestää yleispalveluvelvoitteen rahoittaminen. Näitä ovat muun muassa julkinen korvaus suorien valtiontukien kautta ja välillinen rahoitus julkisten hankintamenettelyjen kautta. Kauppa- ja teollisuusministeriön markkinaosasto katsoo, että tällä tavoin voidaan entistä paremmin varmistaa rahoituksen objektiivisuus ja läpinäkyvyys, koska näihin em. menettelyihin sovelletaan EY:n valtiontukia ja julkisia hankintoja koskevia säännöksiä. Kauppa- ja teollisuusministeriön markkinaosasto kiinnittää huomiota siihen, että komission ehdotuksessa jäsenvaltioille on jätetty varsin laaja harkintavalta päättää, miten yleispalveluvelvoite käytännössä toteutetaan. Tämä koskee myös yleispalvelun tarjoajan toiminnan valvontaa. Jäsenvaltioiden arvioitavaksi jää esimerkiksi se, tarvitaanko erityissääntelyä, jonka perusteella valvotaan, ettei yleispalvelun tarjoaja vääristä kilpailua ns. ristikkäistukien avulla. Myös velvollisuus päästää kilpailevat yritykset käsiksi postialan keskeiseen infrastruktuuriin ja tärkeimpiin palveluihin on jätetty jäsenvaltioiden harkintavaltaan. Tätä koskeva säännös ainoastaan velvoittaa jäsenvaltioita arvioimaan asiaa koskevaa sääntelyä. Tämä voi tietyissä tilanteissa johtaa myös siihen, että uusien yritysten on vaikea päästä mukaan toimintaan. Komission ehdotusta voidaan pitää kokonaisuudessaan oikeansuuntaisena. Erityisesti on perusteltua luopua yksin- ja erityisoikeuksista postialalla ja korvata ne muilla vähemmän sisämarkkinoiden toimintaa vääristävillä mekanismeilla. Jäsenvaltioille jätetyn laajan harkintavallan vuoksi jatkossa voi kuitenkin olla tarpeen arvioida, riittävätkö esitetyt toimenpiteet varmistamaan kilpailun tosiasiallista toteutumista. Ylijohtaja Hallitussihteeri Raimo Luoma Lauri Tenhunen

12 12 Keskuskauppakamari EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION EHDOTUS POSTIPALVELUDIREKTIIVIN MUUT- TAMISESTA Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Keskuskauppakamarin lausuntoa Euroopan yhteisöjen komission ehdotuksesta direktiiviksi, jolla muutettaisiin postipalveludirektiiviä 97/67/EY. Keskuskauppakamari lausuu asiasta seuraavan. Keskuskauppakamari pitää ehdotusta postipalvelujen täysimääräisestä avaamisesta avoimelle kilpailulle vuoden 2009 alkuun mennessä kannatettavana. Kilpailunrajoitusten poistamisesta on odotettavissa myönteisiä vaikutuksia postipalvelujen hintoihin, laatuun ja toiminnan tehokkuuteen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Keskuskauppakamari korostaa huolella valmistellun sääntelyn merkitystä tehokkaalle ja toimivalle kilpailulle. Tämä tarkoittaa osaltaan sitä, että postitoiminnan sääntelyä uudistettaessa tulee harkita, missä määrin voitaisiin lisätä sääntelyn joustavuutta. Ehdotus ei kaikilta osin täytä tätä vaatimusta. Ylimääräistä sääntelyä, joka estää tehokasta ja toimivaa kilpailua, tulee välttää. Keskuskauppakamari katsoo, ettei sillä ole tässä vaiheessa valmistelua tarkempaa kommentoitavaa ehdotuksen osalta. KESKUSKAUPPAKAMARI Kari Jalas toimitusjohtaja

13 13 Kilpailuvirasto EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION EHDOTUS POSTIPALVELUDIREKTIIVIN MUUT- TAMISESTA Kilpailuvirasto kannattaa komission ehdotusta avata postimarkkinat täydellisesti kilpailulle vuoteen 2009 mennessä. Virasto yhtyy Valtioneuvoston ja Eduskunnan liikennevaliokunnan aikaisemmista postipalveludirektiivin uudistuksista esittämiin kannanottoihin ja katsoo, että oikeudellisesti yhdenmukainen toimintaympäristö sisämarkkinoilla lisäisi postiyritysten mahdollisuuksia kilpailla keskenään ja vaihtoehtoisten viestintämuotojen kanssa ja olisi kuluttajien ja yritysten kannalta paras keino taata korkeatasoinen yleispalvelu. Postimarkkinoiden kilpailun avaamisen vaikutuksia arvioitaessa on usein todettu, että uudistus ei olennaisesti muuttaisi Suomen nykyistä tilannetta, sillä koko postisektorimme on vapautettu kilpailulle jo vuonna 1994 säädetyllä postitoimintalailla. Vaikka lakisääteiset yksinoikeudet on poistettu eikä tiettyjä, nykyisessä direktiivissä säädetyt painorajat alittavia palveluja ole varattu yleispalvelujen tarjoajalle, kilpailua Suomen Postin ydintoimialalle eli kirjeiden, pakettien ja muiden osoitteellisten lähetysten keräilyyn ja jakeluun ei ole syntynyt. Tämä on johtunut ensinnäkin postipalvelulaista, jonka laatu-, saatavuus- ja palveluvelvoitteista pääosa koskee yleispalvelun tarjoajan ohella kaikkia muitakin postiyrityksiä, mikä asettaa liian tiukkoja vaatimuksia mahdollisille uusille alalle tulijoille. Toinen syy on ollut laki haja-asutusalueiden postitoiminnan turvaamiseksi perittävästä maksusta, jonka mukaan uudelta, toimintansa oletettavasti ensin rajatulta alueelta aloittavalta postiyritykseltä peritään enimmillään 20 % liikevaihdosta vievä veronluonteinen maksu. Direktiiviehdotuksen mukaan jäsenvaltioilla on useita vaihtoehtoisia tapoja järjestää yleispalveluvelvoitteen toteutus: yleispalvelun tarjonta markkinavoimin, yhden tai useamman yrityksen nimeäminen määräajaksi tarjoamaan yleispalvelun eri osia tai kattamaan jäsenvaltion alueen eri osia sekä julkinen palveluhankinta. Yleispalvelusta aiheutuvat kustannukset jäsenvaltiot voivat määrätä katettaviksi yleispalvelun piiriin kuulumattoman toiminnan voitoista, korvata ne julkisista varoista suorien valtiontukien kautta tai välillisellä rahoituksella hankintamenettelyjen kautta taikka jakaa ne palvelujen tarjoajien ja/tai käyttäjien kesken. Jäsenvaltiot voivat myös perustaa korvausrahaston ja velvoittaa postiyrityksen joko maksamaan tukiosuuden kyseiseen rahastoon taikka noudattamaan yleispalvelu- ja laatuvelvoitteita. Tukiosuuden suuruutta määriteltäessä on noudatettava suhteellisuusperiaatetta ja käytettävä avoimia ja syrjimättömiä perusteita. Kilpailuvirasto katsoo, että ehdotetun postipalveludirektiivin täytäntöönpano edellyttäisi tarkistuksia postilainsäädäntöömme. Tarkistettavia kohtia ovat ainakin postipalvelulaissa muille postiyrityksille kuin yleispalvelun tarjoajalle asetetut vaatimukset ja laki haja-asutusalueiden postitoiminnan turvaamiseksi perittävästä maksusta. Samassa yhteydessä on harkittava, onko tosiasiallisen kilpailun edistämiseksi syytä taata kaikille postiyrityksille direktiiviehdotuksen mukaisesti avoin ja syrjimätön pääsy seuraaviin postialan infrastruktuurin osiin: postinumerojärjestelmä, osoitetietokanta, postilokerot, kirjelaatikot, osoitemuutostiedot, jälkilähetyspalvelu ja perille toimittamattomien lähetysten palautuspalvelu. Direktiiviehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden on tarvittaessa varmistettava kuuleminen ja yhteistyö postialan sääntelyviranomaisen ja kilpailu- ja kuluttajalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten välillä. Vaikka kilpailusääntöjen noudattamisen varmistaminen postialalla voitaisiin direktiiviehdotuksen mukaan antaa Viestintäviraston tehtäväksi, Kilpailuvirasto pitää tarkoituksenmukaisimpana nykyistä järjestelyä, jossa Viestintävirasto valvoo postipalvelulainsää-

14 14 däntöä ja Kilpailuvirasto kilpailulainsäädäntöä ja virastot toimivat tarvittaessa yhteistyössä keskenään. Direktiiviehdotus jättää jäsenvaltioille runsaasti liikkumavaraa postialan sääntelyn suhteen. Tämän vuoksi on tärkeää, että direktiivin soveltamista valvotaan säännöllisesti ja tarvittaessa arvioidaan, vaaditaanko markkinoiden avaamisen varmistamiseksi lisäsääntelytoimia. Ylijohtaja Kilpailuasiainneuvos Juhani Jokinen Riitta Ryhänen

15 15 Kuluttajat - Konsumenterna Ry KOMISSION EHDOTUS POSTIPALVELUDIREKTIIVIN MUUTTAMISESTA Kuluttajat-Konsumenterna ry:n lausunto: Yhdistys kannattaa Kuluttajaviraston esittämiä näkökohtia postipalveludirektiivin muuttamisesta. Yleispalvelujen osalta on tärkeää, että niiden tarjoaminen tasapuolisesti, syrjimättömästi ja keskeytyksettä toteutuu myös käytännössä. Tämä koskee etenkin sellaisia tapauksia, joissa postipalveluita valitaan julkisilla hankinnoilla. Kuluttajanäkökulmasta olennaista on se, että postipalveluja tarjotessa lähtökohtana pidetään kuluttajan etua sekä kiinnitetään erityistä huomiota ns. heikompien kuluttajaryhmien asemaan. Kaikilla kuluttajilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet postipalveluiden asianmukaiseen käyttämiseen. Sinänsä postipalveluiden kilpailuttaminen on omiaan tuomaan markkinoille entistä monipuolisempia ja kuluttajan kannalta kustannustehokkaampia vaihtoehtoja. Varattujen palveluiden poistamisen osalta Kuluttajat-Konsumenterna ry viittaa edellä esitettyyn. Artiklan 9 kohdalla yhdistys pitää erityisen kannatettavana sitä, että palveluntarjoajalle voitaisiin asettaa velvollisuus noudattaa laatu-, suoritus- ym. vaatimuksia. Laatukriteerit parantaisivat omalta osaltaan kuluttajien asemaa siten, etteivät tehokkuus- ym. näkökohdat syrjäyttäisi kuluttajien oikeutta laadultaan korkeatasoisiin postipalveluihin. Kuluttajat-Konsumenterna ry Maili Mustonen puheenjohtaja Kaisa Pannimaa-Pätsi toiminnanjohtaja

16 16 Kuluttajavirasto POSTIPALVELUDIREKTIIVIN MUUTTAMINEN Euroopan yhteisöjen komissio ehdottaa postipalveludirektiiviä koskevassa muutosehdotuksessaan, että postipalvelut avattaisiin kilpailulle täysimääräisesti vuoden 2009 alkuun mennessä. Yleispalvelun ala ja määritelmä säilyisivät ennallaan, mutta jäsenmailla olisi kuitenkin mahdollisuus määritellä nykyistä joustavammin se, miten yleispalvelun tarjonta eri alueilla ja palveluissa turvataan. Ainoana keinona ei olisi enää yleispalvelun tarjoajan määrääminen vaan yleispalvelu voitaisiin turvata myös esimerkiksi hankkimalla joitakin postipalveluja julkisilla hankinnoilla. Voimassa olevassa direktiivissä annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus varata tietyt palvelut (kuten enintään 50 gramman painoiset kirjelähetykset) postipalvelun yleispalvelun tarjoajan yksinoikeudeksi. Komission ehdotuksessa varattujen palvelujen alue poistettaisiin ja postipalvelut avattaisiin kilpailulle. Hinnoittelun osalta direktiiviehdotuksessa todetaan, että hintojen tulee olla kustannussuuntautuneita. Mahdollisuus määrätä yhtenäisestä hinnoittelusta rajattaisiin kotimaan ja ulkomaan postin yksikköhintaisiin lähetyksiin. Kuluttajavirasto pitää tärkeänä, että periaate postipalvelujen käyttäjien oikeudesta yleispalveluun, johon sisältyy tiettyjen postin peruspalveluiden pysyvä tarjonta kaikille käyttäjille kohtuullisin hinnoin koko maan alueella, turvataan myös postipalveludirektiiviä muutettaessa. Direktiivin valmistelussa on tarpeen varmistaa se, että kilpailun avaaminen postipalveluissa EU-alueella tapahtuu hallitusti ja että jäsenvaltioilla on käytössään tarvittavat keinot ja menettelytavat yleispalvelun varmistamiseen kunkin maan omista lähtökohdista lähtien. Suomessa, jossa markkinoiden avaaminen kilpailulle on tapahtunut lainsäädännön tasolla jo vuonna 1994, on tarpeen huolehtia myös siitä, ettei markkinoilla tapahtuvilla mahdollisilla muutoksilla vaaranneta kuluttajien oikeutta hyvälaatuiseen yleispalveluun ja postipalveluiden tasapuoliseen saatavuuteen. Direktiiviehdotuksessa todetaan, että tavoitteena on lujittaa ja selkeyttää periaatetta, jonka mukaan yleispalvelun hintojen on oltava kustannuslähtöisiä. Mahdollisuus määrätä yhtenäisestä hinnoittelusta on ehdotuksessa rajattu lähinnä kotimaan ja ulkomaan postin yksikköhintaisiin lähetyksiin, kuten postimerkein maksettuihin lähetyksiin. Näitä lähetyksiä käyttävät usein kuluttajat ja yhtenäisen hinnoittelun säilyttäminen koko maan alueella on nähdäksemme näiden ja muiden vastaavantyyppisten lähetysten osalta tärkeää. Kustannuslähtöisen hinnoittelun osalta kuluttajien kannalta on keskeistä se, että palveluista ei peritä käyttäjiltä ylihintaa ja että kansallisilla sääntelyviranomaisilla on riittävät keinot valvoa hinnoittelun kohtuullisuutta. Kilpailun avaamiseen liittyy yleensä ajatus toiminnan tehostumisesta ja tätä kautta kuluttajille tulevista hyödyistä muun muassa palveluiden hinnoittelussa. Hinnan ohella myös palveluiden hyvä laatu on kuluttajien kannalta keskeinen seikka ja kilpailua avattaessa on seurattava ja valvottava markkinoiden kehitystä myös tältä osin. Johtaja Lakimies Anja Peltonen Jukka Kaakkola

17 17 Kuntaliitto LAUSUNTO KOMISSION EHDOTUKSESTA POSTIPALVELUDIREKTIIVIN MUUTTAMISESTA Kuntaliitolla ei ole tässä vaiheessa huomautettavaa ministeriön muistiossa esitettyihin näkökohtiin. Kuntaliitto on perinteisesti korostanut yleispalvelun määrittelyä laajasti ja joustavasti niin, että Suomen pitkät etäisyydet, kylmä ilmasto, saaristoisuus, harva asutus yms. olosuhdetekijät yhtäältä pitää ottaa huomioon ja toisaalta niin, että asiakkaat ovat yhdenvertaisessa asemassa (tasapuolisuus, syrjimättömyys ja keskeytymättömyys). Yleispalvelun kustannuksia tulee edelleen subventoida valtion varoista nykyiseen tapaan, kuntia ei siihen tule velvoittaa. Yksittäiset kunnat toki halutessaan voivat subventoida esim. jakelua yhteispalvelupisteissään tai kuljetuksissaan edelleenkin. Lisäksi direktiivin muutoksen valmistelussa ja täytäntöönpanossa Suomessa on otettava huomioon viranomaistoiminnassa mm. kuntien virkakirjeissä edellytetty luottamuksellisuus määräaikoihin ja siihen, että kirjeen sisältö ei joudu vääriin käsiin. Tältä osin toiminnassa mahdolliset virheet on sanktioitava ja toimilupaehdoissa on mahdollisten vahinkojen korvausperusteista määrättävä. Antti Iso-Koivisto Maakunta-asiamies

18 18 Mainostajien liitto Euroopan yhteisöjen komission ehdotus postipalveludirektiivin muuttamisesta Mainostajien Liitto on valtakunnallinen, mainontaa ostavien yritysten ja yhteisöjen edunvalvoja. Jäsenyritykset (noin 400) edustavat kauppaa, teollisuutta, palvelualoja ja julkisyhteisöjä. Näiden panostukset ovat yli 80 prosenttia markkinointiviestinnän kokonaiseuromäärästä Suomessa. Mainostajien Liitto kiittää liikenne- ja viestintäministeriön päivätystä lausuntopyynnöstä (määräaika ) ja toteaa, että liitolla ei ole aiheesta lausuttavaa. Kunnioittavasti MAINOSTAJIEN LIITTO Pekka Tefke puheenjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski toimitusjohtaja

19 19 Oikeusministeriö EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION EHDOTUS POSTIPALVELUDIREKTIIVIN MUUT- TAMISESTA Liikenne- ja viestintäministeriö on viitekohdassa mainitulla kirjeellään pyytänyt oikeusministeriön lausuntoa Euroopan yhteisöjen komission ehdotuksesta postipalveludirektiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelujen laadun parantamista koskevista yhteisistä säännöistä, 97/67/EY) muuttamisesta. Tarkasteltuaan ehdotusta valtiosääntöoikeudelliselta ja yksityisoikeudelliselta kannalta oikeusministeriö esittää lausuntonaan kunnioittavasti seuraavan. Yleistä Hyvälaatuisten postipalveluiden saatavuuden turvaaminen tasapuolisin ehdoin koko maassa on yksilön viestintään liittyvien oikeuksien kannalta tärkeää. Oikeusministeriö korostaa tarvetta huolehtia postipalveluiden tarjontaan liittyvästä (alueellisesta) yhdenvertaisuudesta myös tulevaisuudessa. Ehdotettu direktiivin muutos ei sinällään sisällä mitään selvästi tämän tavoitteen kanssa ristiriidassa olevia määräyksiä. Asian jatkokäsittelyssä on kuitenkin varmistuttava, ettei ongelmia yhdenvertaisuuden suhteen tule myöskään vastaisuudessa. Monet ehdotuksen määräykset asettavat postipalvelua harjoittaville yrityksille velvoitteita tai muita ehtoja postipalvelutoiminnan harjoittamiselle. Määräykset liittyvät perustuslain 18 :ssä turvattuun elinkeinovapauteen. Määräysten tavoitteita on oikeusministeriön näkemyksen mukaan pidettävä hyväksyttävinä ja itse velvoitteita tavoitteisiin nähden oikeasuhtaisina. Oikeusministeriöllä ei siten ole näihin määräyksiin huomautettavaa. Artikla 11a Direktiiviin ehdotetaan lisättäväksi uusi 11a artikla, joka koskee käyttäjien ja kilpailevien palveluntarjoajien pääsyä postipalveluiden infrastruktuuriin. Infrastruktuuriin kuuluvia elementtejä olisivat direktiivin mukaan muun muassa postinumerojärjestelmä, keräilylaatikot ja osoitetietokanta. Direktiivissä tarkoitetut infrastruktuurin elementit, kuten osoitetietokanta, voivat sisältää henkilötietoja. Artiklan tavoitteena on avoimien ja syrjimättömien ehtojen määrittely direktiivissä mainittuihin tietoihin pääsylle käyttäjien edun ja kilpailun edistämisen turvaamiseksi. Tavoitetta voidaan sinänsä pitää hyväksyttävänä. On kuitenkin korostettava, että artikla ei voi määrittää sitä, millä perusteella henkilötietoja on luovutettava. Henkilötietojen luovutus määräytyy henkilötietojen luovutusta koskevien erillisten säännösten mukaan. Artiklan tavoitteena voi siten olla vain artiklassa tarkoitettuihin tietoihin pääsyn tasapuolisuuden turvaaminen. Tietoihin sisältyvien henkilötietojen luovuttamisen edellytykset määräytyvät erikseen. Artiklan sisältämä ilmaus in the light of national conditions näyttäisi viittaavan paitsi kansallisiin olosuhteisiin, myös kansalliseen lainsäädäntöön. Jotta tämä kävisi selvästi ilmi itse artiklan tekstistä, voisi olla perusteltua, että direktiivin tekstissä mainittaisiin kansallisten olosuhteiden lisäksi myös kansallinen sääntely. Tällöin jo itse artiklan tekstin perusteella olisi selvää, että tarkoituksena on viitata molempiin.

20 20 Artikla 19 Artiklan 1 kappaleen mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että postiyrityksillä on asiakasvalitusten käsittelyä varten transparent, simple and inexpensive procedures. Tekstin perusteella on jossain määrin epäselvää, mitä ilmaisu inexpensive procedures tässä yhteydessä tarkoittaa. Jos ajatuksena on ollut se, ettei reklamaation tekemisestä ja käsittelystä saa koitua postipalvelun käyttäjälle muita kustannuksia kuin tavanomaiset välttämättömät yhteydenotto- tai selvityskulut, säännös on periaatteessa hyväksyttävissä. Tällöinkin tulisi varmistaa, ettei säännös vaikuta käyttäjän oikeuteen saada kaikista kuluistaan korvaus, jos postiyrityksen suoritus on ollut virheellinen ja reklamaatio on ollut perusteltu. Hyväksyttävää ei sitä vastoin ole se, että postiyritys voisi periä itselleen edes vähäisiä korvauksia reklamaatioiden käsittelystä. Artiklan neljännen kappaleen mukaan jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että käyttäjät voivat saattaa asian kansallisen toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi, jos yleispalvelun tarjoajalle tehtyä käyttäjän valitusta ei ole tyydyttävästi ratkaistu. Artiklasta ei käy tarkemmin ilmi, minkälaisia valitusasioita viranomaiskäsittelyyn voitaisiin viedä ja miten viranomainen niitä käsittelisi. Lopuksi oikeusministeriö huomauttaa, ettei yksityisoikeudellisten riita-asioiden ratkaiseminen kuulu Suomen oikeusjärjestelmässä valvontaviranomaisen tehtäviin, vaan tuomioistuimelle tai tuomioistuimen ulkopuoliselle riitojen ratkaisuelimelle, kuten kuluttajavalituslautakunnalle. Direktiivin jatkovalmistelussa tekstiä tulisikin selventää, jotta valvontaviranomaisten ja oikeussuojaviranomaisten toimivallan jako ei tarpeettomasti hämärtyisi. Osastopäällikön sijainen, lainsäädäntöjohtaja Lainsäädäntösihteeri Jan Törnqvist Laura Nordenstreng

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Postin yleispalvelun rahoitus ja kilpailu -työryhmän keskeisten näkemysten tarkastelua

Postin yleispalvelun rahoitus ja kilpailu -työryhmän keskeisten näkemysten tarkastelua Ari Ahonen Postin yleispalvelun rahoitus ja kilpailu -työryhmän keskeisten näkemysten tarkastelua Johdanto Uudistettu postilaki tuli voimaan 1.6.2011. Laissa säädetään uudesta rahoitusmekanismista, jonka

Lisätiedot

SGEI-palvelut pähkinänkuoressa

SGEI-palvelut pähkinänkuoressa SGEI-palvelut pähkinänkuoressa Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 15.11.2012 Eeva Vahtera,VT, neuvotteleva virkamies SGEI-palvelut pähkinänkuoressa ESITYKSEN SISÄLTÖ 1)Mitä SGEI-palvelut* ovat? 2)

Lisätiedot

Yhteenveto lausunnoista

Yhteenveto lausunnoista Yhteenveto 1 (11) Yhteenveto lausunnoista Viestintäviraston luonnokseen 6.11.2015 yleispalveluun kuuluvien postipakettipalvelujen tarjontaan velvollisten postiyritysten nimeämisessä noudatettavasta menettelystä

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2001 vp. hallituksen esityksen laiksi postipalvelulain JOHDANTO. Vireilletulo. Asiantuntijat.

LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2001 vp. hallituksen esityksen laiksi postipalvelulain JOHDANTO. Vireilletulo. Asiantuntijat. LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2001 vp Hallituksen esitys laiksi postipalvelulain muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 20 päivänä kesäkuuta 2001 lähettänyt liikennevaliokuntaan valmistelevasti

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Kuntalaki uudistuu- seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kunta ja markkinat Kunta

Lisätiedot

Yhteenveto lausunnoista

Yhteenveto lausunnoista Yhteenveto 1 (14) Yhteenveto lausunnoista Viestintäviraston luonnoksiin 6.11.2015 ja 11.3.2016 yleispalveluun kuuluvien postipakettipalvelujen tarjontaan velvollisten postiyritysten nimeämisessä noudatettavasta

Lisätiedot

Kestävän kilpailupolitiikan elementit

Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kilpailuviraston 20-vuotisjuhlaseminaari Finlandia-talo 7.10.2008 Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Lähtökohta Esityksen lähtökohtana

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Lausunto 1 (5) 11.8.2014 Työ- ja elinkeinoministeriö Lausuntopyyntö TEM/1886/03.01/2013 HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Työ- ja

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

KUV/10334/48/2009 27.1.2010 VESIHUOLTOLAIN TARKISTAMISTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI

KUV/10334/48/2009 27.1.2010 VESIHUOLTOLAIN TARKISTAMISTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI KUV/10334/48/2009 27.1.2010 Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle VESIHUOLTOLAIN TARKISTAMISTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI Olette pyytänyt lausuntoa vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän väliraportista. Kuluttajavirasto

Lisätiedot

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO EUROOPAN UNIONISSA

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO EUROOPAN UNIONISSA Rahapelit ja EU Yksinoikeusjärjestelmän säilyttäminen Liikuntajärjestöjen järjestöpäivät 24.09.2008, Rantasipi Aulanko Harri Syväsalmi, Suomen EU-edustusto, Bryssel Rikkomuskannemenettelystä 1/6 Komission

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa:

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa: 1 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 25.4.2006 Televisiodirektiivin uudistaminen Valtioneuvoston kirjelmä U 14/2006 vp Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Kansalliset edellytykset ja vaatimukset palvelun tarjoajalle 22.8.2014 Sirpa Granö ja Johanna Haaga (käännös) Kansalliset edellytykset ja

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

SGEI-palvelut ja niiden sääntely. Hyvä-neuvottelukunnan kokous 16.2.2012 Neuvotteleva virkamies Eeva Vahtera, TEM

SGEI-palvelut ja niiden sääntely. Hyvä-neuvottelukunnan kokous 16.2.2012 Neuvotteleva virkamies Eeva Vahtera, TEM SGEI-palvelut ja niiden sääntely Hyvä-neuvottelukunnan kokous 16.2.2012 Neuvotteleva virkamies Eeva Vahtera, TEM SISÄLTÖ 1) Mitä ovat SGEI-palvelut? 2) Komission SGEI-reformi 2010-2012 - Yhteys EU:n valtiontukisääntelyyn

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 25.IX.2007 K(2007) 4297 lopull. Asia: Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY 1. Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle

Lisätiedot

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Valtiontalouden tarkastusviraston rooli Tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta => julkisista

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies, VT Jonna Törnroos Sähköiset viestintävälineet Jäsenvaltioiden on huolehdittava

Lisätiedot

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - keskeiset muutokset kuntien näkökulmasta Kuopio 27.8.2015 Hallitussihteeri Ville Koponen Sisältö Mitä

Lisätiedot

Lausunto 1 (5) 16.9.2013

Lausunto 1 (5) 16.9.2013 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO LAUSUNTO ESITYKSESTÄ TERVEYDENSUOJELULAIN MUUTTAMISEKSI JA ASETUKSESTA ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYDELLISISTÄ OLOSUHTEISTA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Itella Posti Oy:ssä 2014

Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Itella Posti Oy:ssä 2014 Kertomus 1 (6) Dnro: 19.12.2014 556/912/2014 Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Itella Posti Oy:ssä 2014 1 Yhteenveto Viestintäviraston tekemästä

Lisätiedot

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta 2 Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin on perustettu jokaiseen EU:n jäsenvaltioon ja sen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2008/0142(COD) 14.1.2009 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ

JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ Hallitus 7.4.2014, OHEISMATERIAALI 7 JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ Pääsääntöisesti kunnan tulee hoitaessaan tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla antaa tehtävä

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Työeläkevakuutusyhtiöille sallitun myynti- ja markkinointiyhteistyön rajat sekä salassa pidettävien tietojen luovuttaminen

Työeläkevakuutusyhtiöille sallitun myynti- ja markkinointiyhteistyön rajat sekä salassa pidettävien tietojen luovuttaminen LAUSUNTO 1 (3) Minna Helle 26.4.2012 Finanssivalvonta kirjaamo@finanssivalvonta.fi Dnro 5/204/2011 Finanssivalvonnan kannanottoluonnos 21.3.2012 Työeläkevakuutusyhtiöille sallitun myynti- ja markkinointiyhteistyön

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUOTTAJAORGANISAATIOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa

Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa Johdannoksi MaRa-alalla palveluita tarjottaessa huomioitava yhdenvertaisuuslainsäädäntö: Rikoslakiin sisältyvä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 3 päivänä huhtikuuta 2002

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) 1213/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Viljolahti-Hevonlahti

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) 1211/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Härmäniemi-Joutsenlahti

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa:

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa: Sosiaali- ja terveysministeriö Terveyspalveluosasto Terveyspalveluryhmä PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO 19.12.2003 LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriölle ASIA Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 27.2.2015 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 1.12.2015 1355/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO RAUTAVAARA (41) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

kirjaamo@lvm.fi ja risto.saari@lvm.fi

kirjaamo@lvm.fi ja risto.saari@lvm.fi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ kirjaamo@lvm.fi ja risto.saari@lvm.fi Asia Pyydetty lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2012/34/EU) yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta (ns.

Lisätiedot

YLEISPALVELUYRITYSTEN NIMEÄMINEN POSTIPALVELUIDEN TARJONTAAN

YLEISPALVELUYRITYSTEN NIMEÄMINEN POSTIPALVELUIDEN TARJONTAAN Viestintäviraston perustelumuistio 1643 /9210/2011 29.12.2011 YLEISPALVELUYRITYSTEN NIMEÄMINEN POSTIPALVELUIDEN TARJONTAAN SISÄLLYSLUETTELO 1. NIMEÄMISMENETTELYN VIREILLETULO JA KÄSITTELY VIESTINTÄVIRASTOSSA...

Lisätiedot

HE 100/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi

HE 100/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 1 päivänä joulukuuta 2015 voimaan tulevan ampumaaselain

Lisätiedot

Valtioneuvosto teki 10.3.2016 yleisistunnossaan seuraavan postitoimilupaa koskevan päätöksen Savon Jakelu Oy:n osalta:

Valtioneuvosto teki 10.3.2016 yleisistunnossaan seuraavan postitoimilupaa koskevan päätöksen Savon Jakelu Oy:n osalta: Muistio PAO / PMA Tomi Lindholm 7.4.2016 Liite 1 LVM/153/07/2016 1(6) Savon Jakelu Oy:n postitoimilupaa koskevan päätöksen korjaaminen Korjattava päätös Valtioneuvosto teki 10.3.2016 yleisistunnossaan

Lisätiedot

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Vastauksia eräisiin kysymyksiin Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Koskeeko tuloa tuottavia hankkeita koskeva sääntely myös de minimis ehdolla rahoitettuja hankkeita? Kysymyksen taustalla lienee

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001 FI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001 Suomen valtiovarainministeriön pyynnöstä, joka koskee ehdotusta hallituksen esitykseksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO

ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO ULKOPUOLINEN ASIANTUNTIJA VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ ELINTARVIKELAIN MUKAINEN NÄYTTEENOTTO Lakimies Kristiina Lappalainen Elintarviketurvallisuusvirasto Kuka voi toimia näytteenottajana? Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus

Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Jätehuoltopäivät 2014 Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Usein esitettyjä kommentteja hankintalaista

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 9.1.2008 TYÖASIAKIRJA Eroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Terveys ja Talous -päivät 18.9.2014 Suvi Posio Hankinta- ja sopimuslakimies Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Uudet hankintadirektiivit Tulivat voimaan 17.4.2014

Lisätiedot

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA-BoS-15/106 FI Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Lisätiedot

U 37/2014 vp. Työministeri Lauri Ihalainen

U 37/2014 vp. Työministeri Lauri Ihalainen U 37/2014 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (sisävesiliikenteen työaikadirektiivi) Perustuslain 96 :n 2 momentin perusteella lähetetään eduskunnalle Euroopan

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu Muistio 1 (5) Dnro: 2.2.2015 1309/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN Suomen Vesiyhdistyksen Vesihuoltojaoston seminaari 6.11.2013 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys 1 KUNTARAKENNELAKI 1.7.2013 (ent.

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 1 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Työ- ja elinkeinoministeriölle kirjaamo@tem.fi Pvm. 6.7.2015 Lausunnon antaja: Oulun Diakonissalaitoksen säätiö Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Oulun Diakonissalaitoksen

Lisätiedot

Ohjeet valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä

Ohjeet valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä EIOPA-BoS-12/069 FI Ohjeet valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä 1/7 1. Ohjeet Johdanto 1. EIOPA-asetuksen 1 (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen - EVLEV) 16 artiklan perusteella ja ottaen

Lisätiedot

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM Hankintalakiuudistus Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi direktiiveiksi

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU) 1535/9520/2010 1 (4) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU) Markkina-analyysi koskee Varsinais-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Masku-hanke.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

VALAS2015 2104Luonnos

VALAS2015 2104Luonnos KYSELY VAMMAISIA HENKILÖITÄ KOSKEVAN SOSIAALIHUOLLON ERITYISLAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISTA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN MUISTIOSTA (http://stm.fi/lausuntopyynnot) VALAS2015 2104Luonnos 1. Taustatiedot 1. Vastaajatahon

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1258/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain, aravarajoituslain 23 :n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Ulvila 8.5.2014 Kari Nykänen 1 Vesiosuuskuntatoimintaa määrittävät keskeiset lait laki Osuuskuntalaki 1.1.2014 Vesihuolto- 1.9.2014 Vesiosuuskunnat OSUUSKUNTALAKI MÄÄRITTELEE

Lisätiedot

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa Kuntamarkkinat, 12.9.2013 Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija EU:n direktiivi potilaan oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa,

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Viestintävirasto Muistio 824/9512/2010 1 (5) Viestintämarkkinat ja -palvelut 1.7.2010

Viestintävirasto Muistio 824/9512/2010 1 (5) Viestintämarkkinat ja -palvelut 1.7.2010 Viestintävirasto Muistio 824/9512/2010 1 (5) YHTEENVETO YLEISPALVELUN INTERNET-YHTEYSPALVELUN HINNOITTELUN KOHTUULLISUUTTA KOSKEVASTA MUISTIOSTA SAADUISTA LAUSUNNOISTA Teleyritykset TeliaSonera Finland

Lisätiedot

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Markus Ukkola TEM Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö Suomessa julkisyhteisöjen ja muiden ns. hankintayksiköiksi laskettavien tahojen on kilpailutettava

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos 13.2.2015 SM066:00/2011

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos 13.2.2015 SM066:00/2011 SISÄMINISTERIÖN ASETUS VARTIJAN JA JÄRJESTYKSENVALVOJAN ASUSTA JA JÄRJESTYKSENVALVOJAN TUNNUKSISTA 1. Yleistä Ehdotus liittyy hallituksen esitykseen HE 22/2014 eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014 Kuntalain kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu Kuntalain valmistelun organisointi Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä Parlamentaarinen

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskus (jäljempänä ETK) on perustettu hoitamaan yksityisten eläkelaitosten yhteisiä palvelu-, ohjaus-, rekisteröinti- ja neuvonta-asioita.

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM 266:00/2008 TERVEYSPALVELUALAN LIITON LAUSUNTO JULKISISTA HANKINNOISTA ANNETUN LAIN (348/2007) 15 :N MUUTTAMISESTA Vuoden

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014 EBA/GL/2014/06 18. heinäkuuta 2014 Ohjeet jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita 1 EPV:n ohjeet elvytyssuunnitelmiin sisällytettävistä eri skenaarioista Ohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0259(COD) 10. helmikuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot