ETELÄ-SAVON KAUPPAKAMARI SÄÄNNÖT ja JOHTOSÄÄNNÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-SAVON KAUPPAKAMARI SÄÄNNÖT ja JOHTOSÄÄNNÖT"

Transkriptio

1 ETELÄ-SAVON KAUPPAKAMARI-SÖDRA SAVOLAX HANDELSKAMMARE- SOUHT SAVO CHAMBER OF COMMERCE SÄÄNNÖT ( alkaen) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Etelä-Savon kauppakamari Södra Savolax handelskammare - South Savo Chamber of Commerce, toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan Mikkelin kaupunki. 2 Kauppakamarin tehtävät Tehtävänsä toteuttamiseksi kauppakamari: - edistää toiminta-alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, yrittäjyyttä, tervettä kilpailua, kansainvälistymistä ja markkinataloutta - valvoo toiminta-alueensa elinkeinoelämän yhteisiä etuja sekä edistää elinkeinoelämän ja viranomaisten välistä yhteistoimintaa - tekee edellä mainittuja asioita koskevia aloitteita ja antaa viranomaisille lausuntoja elinkeinoelämää koskevissa asioissa - harjoittaa yritystoiminnan edistämiseksi tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, koulutus- ja tutkimustoimintaa Kauppakamarin julkisena tehtävänä on: 1) tilintarkastuslaissa tarkoitetulla tavalla hyväksyä ja valvoa tilintarkastajia ja tilintarkastusyhteisöjä sekä 2) vahvistaa ulkomaankaupan asiakirjoja. Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. 3 Kauppakamarin jäsenyys Kauppakamarin jäsenenä voi olla: 1) elinkeinotoimintaa harjoittava yhteisö tai säätiö 2) yksityinen elinkeinonharjoittaja 3) elinkeinotoimintaa edistävä rekisteröity yhdistys tai oikeuskelpoinen yhteisö 4) kunta Kauppakamari voi hyväksyä yksityisiä henkilöitä henkilöjäsenikseen. Kauppakamaritoiminnassa erityisesti ansioitunut henkilö voidaan hallituksen esityksestä kutsua kauppakamarin kokouksessa kauppakamarin kunniajäseneksi. Kauppakamarin jäseneksi hyväksymisestä päättää kauppakamarin hallitus. Kauppakamarin jäsen voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti kauppakamarin hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka kauppakamarin kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Kauppakamarin hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämän todetaan menettelyllään huomattavasti vaikeuttaneen kauppakamarin tai Keskuskauppakamarin toimintaa. Kauppakamarin jäsen on velvollinen suorittamaan kauppakamarille vuotuisen jäsenmaksun. Myös eroavan jäsenen on suoritettava jäsenmaksunsa eroamisvuodelta. Jäsenmaksujen suuruudesta päätetään kauppakamarin syyskokouksessa. Jäsenenä olevien elinkeinotoimintaa harjoittavien yhteisöjen tai säätiöiden sekä yksityisten elinkeinonharjoittajien jäsenmaksu määrätään jäsenten liikevaihdon tai työntekijämäärän taikka näiden yhdistelmän perusteella. Jäseninä oleville elinkeinotoimintaa edistäville yhdistyksille, yhteisöille ja kunnille sekä henkilöjäsenille määrätään kullekin oma jäsenmaksunsa. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Jäsenmaksu suoritetaan myös siltä vuodelta, jona jäsen on liittynyt kauppakamariin, ellei kauppakamarin hallitus toisin päätä. Jos jäsenmaksua ei ole suoritettu viimeistään vuoden loppuun mennessä, kauppaka- työvlk , hallitus , työvlk , hallitus /8

2 marin hallitus erottaa jäsenen kauppakamarista. Kauppakamarin jäsen on velvollinen antamaan kauppakamarille vuosittain jäsenmaksun määräämiseksi tarvittavat tiedot. 4 Kauppakamarin hallinto Kauppakamarin päätösvaltaa käytetään kauppakamarin kokouksissa. Kauppakamarin asioita hoitavat hallitus sekä toimitusjohtaja ja hänen apunaan kauppakamarin toimisto. Etelä-Savon kauppakamarin alaisena toimivat Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan kauppakamariosastot. Mikkelin kauppakamariosaston kotipaikka on Mikkelin kaupunki ja toimialueena on Mikkelin kaupunki, Hirvensalmen, Juvan, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan, Puumalan ja Pieksämäen kauppakamariosaston kotipaikka on Pieksämäen kaupunki ja toimialueena Pieksämäen kaupunki. Savonlinnan kauppakamariosaston kotipaikka on Savonlinnan kaupunki ja toimialueena on Savonlinnan kaupunki sekä Rantasalmen, Sulkavan ja Enonkosken kunnat. Osaston tehtävänä on kehittää toimialueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja valvoa elinkeinoelämän yhteisiä etuja. Tarkemmat määräykset osaston toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta annetaan kauppakamariosaston johtosäännössä, jonka hyväksyy kauppakamarin hallitus. Kauppakamarin hallitus asettaa valiokuntia asiantuntijaelimiksi ja voi asettaa yleisten tai paikallisten asioiden käsittelyä ja valmistelua varten työryhmiä. Jos Etelä-Savon kauppakamarin tai jonkin sen toimielimen on välityssopimuksen tai muun määräyksen mukaan nimettävä välimies tai välimiehet ratkaisemaan elinkeinoelämässä syntyvää tai syntynyttä riitaa, suorittaa tämän tehtävän kauppakamarin puolesta Keskuskauppakamarin välityslautakunta. 5 Kauppakamarin kokoukset Kauppakamarin kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous. Kauppakamarin kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä viimeistään toukokuun ja syyskokous hallituksen määräämänä päivänä viimeistään joulukuun kuluessa. Kevätkokouksessa 1) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 3) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat Syyskokouksessa 1) vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruus seuraavalle vuodelle 2) valitaan kauppakamarin puheenjohtaja ja kolme varapuheenjohtajaa 3) päätetään kauppakamarin hallituksen jäsenmäärästä ja valitaan hallituksen jäsenet 4) valitaan kauppakamarin edustajat Keskuskauppakamarin valtuuskuntaan seuraavaksi kalenterivuodeksi 5) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä, joiden on oltava kauppakamarin tai Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia seuraavaksi kalenterivuodeksi 6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat Ylimääräinen kokous pidetään, kun kauppakamarin kokous niin päättää tai, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai, kun vähintään kymmenesosa kauppakamarin äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä työvlk , hallitus , työvlk , hallitus /8

3 kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Kauppakamarin henkilöjäsenellä ja kunniajäsenellä on oikeus osallistua kauppakamarin kokoukseen ja käyttää siellä puhevaltaa. Kauppakamarin kokouksessa puhetta johtaa kauppakamarin puheenjohtaja tai hänen esteellisenä tai estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kutsu kauppakamarin kokoukseen on kirjallisesti toimitettava jäsenille viimeistään seitsemää päivää ennen kokousta. Kauppakamarin kokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri ja sen tarkistavat kaksi siihen valittua henkilöä. Kauppakamarin kokouksessa on kullakin 3 :n 1 momentissa tarkoitetulla jäsenellä yksi ääni. Kauppakamarin kokouksessa tulee päätökseksi asiakysymyksissä se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet; jos valittuna on vain yksi henkilö, valituksi tulemiseen tarvitaan kuitenkin yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksissä puheenjohtajan mielipide ja vaaleissa arpa. Sääntöjen muuttamista, kauppakamarin purkamista tai kauppakamarin omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa tulee päätökseksi mielipide, joka on saanut taakseen kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. 6 Hallitus Kauppakamarin toimintaa johtaa hallitus, jonka on huolehdittava kauppakamarin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, kauppakamariosastojen hallitusten (3) ja kaikkien valiokuntien (3-5) puheenjohtajat sekä vähintään yksi ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava kirjallisesti tai sähköpostilla vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen kun läsnä on vähintään yksi kolmasosa sen jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kauppakamarin hallituksen kokouksessa päätökseksi tulee se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksissä puheenjohtajan mielipide ja vaaleissa arpa. Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja sekä kokouksen sihteeri, ja sen tarkastaa kokouksessa valittu pöytäkirjan tarkastaja. Hyväksytty pöytäkirja käsitellään hallituksen seuraavassa kokouksessa. Hallitus voi antaa johtosäännössä tarkempia määräyksiä kauppakamarin toimintojen järjestämisestä. 7 Toimitusjohtaja Kauppakamarissa on toimitusjohtaja, jonka tulee huolehtia kauppakamarille kuuluvien tehtävien hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan valitsee kauppakamarin hallitus. Toimitusjohtajan ja muiden johtavien toimihenkilöiden tehtävät voidaan määritellä johtosäännössä, jonka vahvistaa kauppakamarin hallitus 8 Kauppakamarin nimen kirjoittaminen Kauppakamarin nimen kirjoittavat kauppakamarin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja kukin erikseen. 9 Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus Kauppakamarin tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on annettava viimeistään ennen seuraavan vuoden maaliskuun loppua tilintarkastajille. Tilintarkastajan on annettava tilintarkastuskertomus huhtikuun loppuun mennessä hallitukselle. Hallitus esittää tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen kevätkokoukselle. työvlk , hallitus , työvlk , hallitus /8

4 10 Sääntöjen muuttaminen Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kauppakamarin kokouksessa kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta 11 Kauppakamarin lakkauttaminen ja purkaminen Työ- ja elinkeinoministeriö voi peruuttaa kauppakamarin toimiluvan, jos se ei täytä kauppakamarilain 3 :ssä mainittuja edellytyksiä. Kauppakamarin purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä kauppakamarin kokouksessa, joista toisen tulee olla varsinainen kokous. Purkamisesta on päätettävä jälkimmäisessä kokouksessa kahden kolmasosan äänten enemmistöllä. Jos kauppakamari puretaan tai lakkautetaan, on sen varat käytettävä johonkin kauppakamarin toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen, sen mukaan kuin viimeinen kauppakamarin kokous päättää. 12 Yhdistyslaki Ellei kauppakamarilaista muuta johdu, sovelletaan kauppakamarin toimintaan yhdistyslakia. 13 Nämä säännöt korvaavat aikaisemmat Etelä-Savon kauppakamarin säännöt. Sääntöjä noudatetaan yhdessä voimaan tulleen kauppakamarilain kanssa. työvlk , hallitus , työvlk , hallitus /8

5 ETELÄ-SAVON KAUPPAKAMARIN JOHTOSÄÄNTÖ: 1 Puheenjohtajien valinta Kauppakamarin puheenjohtaja pyritään valitsemaan uudestaan vähintään kaksi (2) ja enintään viisi (5) kertaa. Puheenjohtajuus kiertää maakunnan eri osissa, ellei erityiset syyt muuta edellytä. Kauppakamariosaston puheenjohtaja pyritään valitsemaan uudestaan vähintään kaksi (2) ja enintään viisi (5) kertaa. Kauppakamarin varapuheenjohtajina toimivat osastojen puheenjohtajat, ellei erityisen painavista syistä muuta päätetä. 2 Puheenjohtajisto Puheenjohtajistoon kuuluvat kauppakamarin syyskokouksen valitsemat puheenjohtajat. Puheenjohtajiston tehtävänä on valmistella hallitukselle esiteltäväksi asioita, valvoa kauppakamarin toimiston toimintaa sekä päättää, missä toimielimessä valmistellaan tai päätetään kauppakamarin kannanotot ja lausunnot. Puheenjohtajisto on päätösvaltainen, kun läsnä ovat puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja tai kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajisto toimii kauppakamarin työ- ja vaalivaliokuntana, joka tekee syyskokoukselle ja hallitukselle ehdotukset kauppakamarin toimielinten jäsenten valitsemisesta. Ehdotusta valmistellessaan puheenjohtajiston on otettava huomioon jäsenistön tekemät ehdotukset sekä ehdotetun henkilön aikaisemmin kauppakamarin toiminnassa osoittama aktiivisuus. 3 Hallituksen jäsenet Kauppakamarin ja kauppakamariosaston hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen enintään viisi (5) kertaa, ellei erityisen painavista syistä muuta päätetä. Hallituksen jäsenet valitaan eri kauppakamariosastoittain jäsenmäärien suhteessa. 4 Osaston hallitus Osaston toimintaa johtaa vuosittain Etelä-Savon kauppakamarin hallituksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kuusi (6) ja enintään neljätoista (14) jäsentä. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja edellinen puheenjohtaja muodostavat tarvittaessa asioita valmistelevan työvaliokunnan. 5 Valiokunnat ja muut valmistelevat toimielimet Kauppakamarin hallitus asettaa kauppakamarin valiokunnat. Kauppakamarin sääntöjen 2 :n mukaan kauppakamarin julkisena tehtävänä on tilintarkastuslaissa tarkoitetulla tavalla hyväksyä ja valvoa tilintarkastajia ja tilintarkastusyhteisöjä. Tilintarkastusvaliokunnan toimikausi ja kokoonpano on tilintarkastuslaissa erikseen säädetty. Muiden valiokuntien tehtävänä on seurata ja edistää toimialansa elinkeinoelämän kehitystä, lisätä elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistoimintaa sekä antaa lausuntoja. Kauppakamariryhmän yhteinen strategia, toiminnan päämäärät ja kauppakamarin oma strategia ja syyskokouksessa hyväksytty toimintasuunnitelma määrittelevät kauppakamaritoiminnan painopisteet ja viitekehyksen. Jokaiselle valiokunnalle on asettamisen yhteydessä valittava puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Kauppakamarin toimisto nimeää valiokunnille sihteerit. Valiokunnissa voi olla puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi muuta jäsentä. Tarvittaessa valiokunnat voivat asettaa työryhmiä sekä käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita. Kauppakamarin hallitus voi lisäksi asettaa määrättyä tarkoitusta varten toimikuntia, työryhmiä ja muita tilapäisiä toimielimiä. työvlk , hallitus , työvlk , hallitus /8

6 Valiokunnan toimikausi on yksi vuosi. Hallitus asettaa puheenjohtajiston ehdotuksesta valiokunnat seuraavaksi toimikaudeksi. Valiokunnan puheenjohtaja ja jäsen voidaan valita uudelleen enintään viisi (5) kertaa, ellei erityisen painavista syistä muuta päätetä. Osanotto-oikeus kokouksiin on Etelä-Savon kauppakamarin hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla sekä tarvittaessa toimistohenkilökunnalla. Valiokuntien ehdotukset on alistettava kauppakamarin puheenjohtajiston tai hallituksen hyväksyttäväksi. Kun kysymyksessä on kauppakamarin jo aikaisempien kannanottojen mukainen tai teknisluontoinen asia, siitä voi kuitenkin päättää asianomainen valiokunta tai kiireellisissä asioissa kauppakamarin toimisto. Kannanoton allekirjoittaa näissä asioissa kauppakamarin toimitusjohtaja tai kauppakamarin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. 6 Kokouskäytännöt Esityslistat, pöytäkirjat, muistiot Vuosittainen kokousaikataulu pyritään laatimaan edellisen toimintavuoden lopussa tai viimeistään tammikuun loppuun mennessä. Kokouskutsut tulee lähettää viimeistään sääntöjen puitteissa (viimeistään 7 vrk ennen kokousta). Varsinaisista ja hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirjat ja ne tarkistetaan sääntöjen mukaisesti. Valiokuntien ja työryhmien osalta voidaan siirtyä määrämuotoisista pöytäkirjoista muistiokäytäntöön valiokunnan niin päättäessä. Pöytäkirja lähetetään hyväksymisen jälkeen kokouksen osanottajille. Erityisen painavissa tapauksissa tai käytännön niin vaatiessa voidaan kokous pitää puhelin-/ sähköpostikokouksena. Kiireellisissä tapauksissa, missä hallituksen tai valiokunnan kokous ei ole ollut päätösvaltainen, tehdyt päätökset hyväksytään sähköpostimenettelyn kautta. Kauppakamarin eri toimielimien tulisi arvioida vuosittain toimintansa tavoitteet, toteumat sekä kokouskäytännöt. Eri toimielinten jäsenten osallistumisaktiivisuutta seurataan. Tavoitteena on osallistua yli 50 prosenttiin kokouksista. 7 Asiantuntijajäsenet Kauppakamarin toimielimiin voidaan kutsua asiantuntijajäseniä. 8 Jäsenhankinta Kauppakamariosastot vastaavat seutukuntansa jäsenhankinnasta Luottamustehtävien edellytys on hyväksyttävä jäsenyys. 9 Kauppakamarin asiamiehet Osastolle kuuluvien tehtävien hoitamista varten osastolle valitaan tarvittaessa asiamies osaston puheenjohtajan ja kauppakamarin toimitusjohtajan toimesta. He määräävät myös asiamiehen palkkion ja toimenkuvan. Asiamiehet osallistuvat kutsuttaessa kauppakamarin hallituksen kokouksiin tai muihin työryhmiin. työvlk , hallitus , työvlk , hallitus /8

7 KAUPPAKAMARIOSASTOJEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Kauppakamariosastojen toiminta-alue ja tehtävät on määrätty Etelä-Savon kauppakamarin sääntöjen 1 :ssä. Osaston kotipaikat ovat Mikkelin kaupunki, Pieksämäen kaupunki ja Savonlinnan kaupunki. Osaston tehtävänä on kehittää toimialueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja valvoa elinkeinoelämän yhteisiä etuja. 2 Osaston muodostavat ne Etelä-Savon kauppakamarin jäsenet, joilla on asuin- ja kotipaikka osaston toiminta-alueella. 3 Osaston toimintaa johtaa vuosittain Etelä-Savon kauppakamarin hallituksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja enintään neljätoista (14) jäsentä. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja edellinen puheenjohtaja muodostavat tarvittaessa asioita valmistelevan työvaliokunnan. 4 Etelä-Savon kauppakamarin varsinaiset kokoukset ja hallitus määrittelee maakuntatasoisia strategisia kauppakamaritoimintaa koskevia linjauksia, joista muodostuu kauppakamaritoiminnan viitekehys. Osastot keskittyvät näiden linjausten pohjalta seutu- ja kuntatasoiseen elinkeinoelämän edunvalvontaan ja vaikuttamiseen. 5 Osastolle kuuluvien tehtävien hoitamista varten osastolle valitaan tarvittaessa asiamies osaston puheenjohtajan ja kauppakamarin toimitusjohtajan toimesta. He määräävät toimenkuvan ja palkkion. 6 Osaston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kuuluvat kauppakamarin hallitukseen. Osastojen asiamiehet voidaan kutsua kauppakamarin hallituksen kokouksiin. Etelä-Savon kauppakamarin puheenjohtajalla, 1. varapuheenjohtajalla sekä toimitusjohtajalla on läsnäolo-oikeus osaston ja sen hallituksen kokouksissa. Heille lähetetään normaali kutsu tiedoksi. 7 Näiden johtosääntöjen muuttamisesta päättää Etelä-Savon kauppakamarin hallitus (kauppakamarin voimaan tulleet säännöt 4). 8 Näiden sääntöjen lisäksi on osastoon nähden soveltuvasti noudatettava mitä kauppakamarilaissa ja -asetuksessa sekä kauppakamarin säännöissä ja johtosäännössä on kauppakamariosaston toiminnasta säädetty. työvlk , hallitus , työvlk , hallitus /8

8 TOIMITUSJOHTAJAN JOHTOSÄÄNTÖ (Vahvistettu hallituksen kokouksessa) 1. Johtaa kauppakamarin työskentelyä strategisten linjausten ja painopistealueiden sekä hallituksen ja työvaliokunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Toimii hallituksen kokousten esittelijänä. 2. Vastaa kauppakamarin taloudesta siten, että voimavarat turvaavat kauppakamaritoiminnan jatkuvuuden, varmistavat tavoitteiden saavuttamisen ja taloudellisten velvoitteiden hoidon. Lisäksi toimitusjohtaja vastaa kirjanpidon lainmukaisuudesta ja sen tehokkaasta järjestämisestä sekä varainhoidosta. 3. Vastaa kauppakamarin tavoitteiden mukaisesti jäsenpeitosta yhdessä osastojen hallitusten kanssa. 4. Vastaa kauppakamarin hallituksen määrittämistä edustuksista sekä yhteistyöja sidosryhmäsuhteista yhdessä kauppakamarin avainluottamushenkilöiden kanssa. 5. Vastaa kauppakamarin virallisista lausunnoista ja lakisääteisistä velvoitteista kauppakamarin eri toimielinten hyväksymien periaatteiden mukaisesti. 6. Tekee esitykset kauppakamarin hallitukselle tarvittavan vakituisen henkilökunnan palkkaamisesta ehtoineen. 7. Käyttää kauppakamarin toiminimen allekirjoitusoikeutta ja hyväksyy tositteet. Toimitusjohtajan aiheuttamat kustannukset ja tositteet hyväksyy kauppakamarin puheenjohtaja tai hänen ollessa estyneenä 1. varapuheenjohtaja. 8. Muut erikseen sovittavat asiat. Tämän vastuukokonaisuuden lisätarkennukset hallitus käsittelee ja kirjaa tarvittaessa erillispäätöksinä pöytäkirjaan. työvlk , hallitus , työvlk , hallitus /8

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Rajupusu Leader ry ja sen kotipaikka on Juvan kunta. Yhdistyksen toiminta-alueena ovat Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Säännöt. Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2011. 1 Nimi ja kotipaikka

Säännöt. Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2011. 1 Nimi ja kotipaikka 1/6 Säännöt Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2011 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry. Delegationen för stiftelser och fonder rf. Yhdistys on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli.

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. TuKY ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista

Lisätiedot

GBC Suomi ry - Green Building Council Finland (FIGBC) 1/5

GBC Suomi ry - Green Building Council Finland (FIGBC) 1/5 GBC Suomi ry - Green Building Council Finland (FIGBC) 1/5 Säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on GBC Suomi ry, epävirallinen lyhenne FIGBC ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014

HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014 HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hirsitaloteollisuus r.y. ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Rekisterinumero 197.136 Alkuperäisten, vuoden 2007 sääntöjen muutos hyväksytty PRH:ssa vuonna 2014. Tärkeimmät muutokset koskivat kannatusjäsenyyttä, nimenkirjoitusoikeuden

Lisätiedot

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Tarpeeksi (ry) 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tarpeeksi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää

Lisätiedot

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Liikematkayhdistys ry ja sen epävirallisena englanninkielisenä vastineena käytetään Finnish Business Travel

Lisätiedot

KOLHON KYLÄYHDISTYS RY 1(8) Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. - luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle,

KOLHON KYLÄYHDISTYS RY 1(8) Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. - luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle, 1(8) NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Kolhon kyläyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Mänttä-Vilppulan kaupunki. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. SUOMEN LIGHTNINGLIITTO FINLANDS LIGHTNINGFÖRBUND RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Lightningliitto - Finlands Lightningförbund ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Monika-Naiset liitto ry Säännöt

Monika-Naiset liitto ry Säännöt Monika-Naiset liitto ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Monika-Naiset liitto ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on koko maa. Yhdistyksen englanninkielinen nimi

Lisätiedot

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry Säännöt 1 ( 10) OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry. Kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT Seuran nimi Tiirin Golf ry. TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 2 Yhdistyksen nimi on Tiirin Golf ry (epävirallinen lyhenne TIGo). Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki. Yhdistys toimii suomenkielisenä.

Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki. Yhdistys toimii suomenkielisenä. 1 SUKELLUSSEURA PIEKSÄMÄEN URHEILUSUKELTAJAT RY TOIMINTASÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki. Yhdistys toimii suomenkielisenä.

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toiminta-alue

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO SÄÄNNÖT

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO SÄÄNNÖT Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO SÄÄNNÖT 1 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös lyhennettä TUO.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki. 1(6) Yhdistyksen säännöt Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, Vantaa 1 Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka Espoo.

Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka Espoo. Espoon Reumayhdistys ry., Esbo Reumaförening rf. Suomen Reumaliitto ry:n jäsenyhdistyksen SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka

Lisätiedot

INFRA ry:n säännöt 1

INFRA ry:n säännöt 1 INFRA ry:n säännöt 1 INFRA RY:N SÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallituksen 18.6.2013 rekisteröimät 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Infra ry, ruotsiksi käännettynä Infra rf. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Finnish Communication and Internet Exchange - FICIX ry, ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Finnish Communication and Internet Exchange - FICIX ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Yhdistysrekisteri 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finnish Communication and Internet Exchange - FICIX ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus

Lisätiedot

Kouvolan seudun Muisti ry. Säännöt

Kouvolan seudun Muisti ry. Säännöt 1 Kouvolan seudun Muisti ry Säännöt 2 Yhdistyksen syyskokous on vahvistanut säännöt kokouksessaan 21.11.2012, rekisteröity PRH:ssa 29.7.2013. Kouvolan seudun Muisti ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY

KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen toimialue on Keski-Suomen maakunta.

Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen toimialue on Keski-Suomen maakunta. KESKI-SUOMEN KIINTEISTÖYHDISTYS ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen toimialue on Keski-Suomen maakunta.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. SUBCONTRACTING EXCELLENCE CLUB S.E.C RY. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistys on alihankintayritysten

Lisätiedot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueellaan 1) edistää yhteisöllisyyttä tukemalla lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueellaan 1) edistää yhteisöllisyyttä tukemalla lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Keski-Espoon yhdistys ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot