Osayleiskaavan luonnosvaiheen yleisötilaisuus 1.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osayleiskaavan luonnosvaiheen yleisötilaisuus 1."

Transkriptio

1 Osayleiskaavan luonnosvaiheen yleisötilaisuus 1. MUISTIO Aika keskiviikko klo Paikka Oulunsalon kunnantalo, valtuustosali Kauppiaantie 5, Oulunsalo Läsnä Ilkka Saarenpää Oulunsalon kunta, puheenjohtaja Kirsti Reskalenko Oulunsalon kunta Maija Jokiharju Oulun seudun ympäristötoimi Kauko Ervasti Matkailun markkinointi ja konsultointi Eero Päätalo Oulunsalon osakaskunta Olavi Savuoja Asukas, Oulunsalo Tapio Tuuttila Airix Ympäristö Oy Jukka Kaakinen Oulun Seudun Sähkö Suvi Korpinen FCG Finnish Consulting Group Oy, muistio 1 Avaussanat Ilkka Saarenpää, Oulunsalon kunnan yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja, avasi tilaisuuden klo YVA-hankkeiden ja kaavatyön yleiskatsaus Tapio Tuuttila esitteli lyhyesti alueen kaavasuunnitteluun liittyvien liikenneyhteyden ja tuulivoiman ympäristövaikutusten arviointi hankkeiden (YVA) lähtökohtia, taustoja, vaiheita ja etenemistä. YVA-hankkeiden yhteydessä on tehty monipuoliset selvitykset, joiden tuloksia hyödynnetään myös osayleiskaavassa. Alue on kansallisesti merkittävä linnuston muuttoväylä (Liminganlahti). Pengertien virtaamisen estovaikutus on vain n %. Tuulipuistolla ei ole estevaikutusta, mutta sen arvioidaan aiheuttavan veden samentumista rakennusvaiheessa. Maankohoamisrannikon kasvillisuustyyppeihin kuuluu uhanalaista putkilokasvilajistoa. Jääeroosio on tärkeä uhanalaisten kasvien osalta. Jäiden liikkumisesta ei ole täyttä varmuutta, mutta sen arvioidaan vähenevän. Jääeroosion osalta on olla vielä tarvetta lisäselvityksille. 3 Merialueen osayleiskaavaluonnokset Suvi Korpinen esitteli lyhyesti alueen osayleiskaavoituksen lähtökohtia, nykytilannetta, tavoitteita ja vaikutuksia sekä Merialueen osayleiskaavaluonnoksen nähtävillä olevat vaihtoehdot Ve A ja Ve B merkintöjen selityksineen. Tapio Tuuttila esitteli lisäksi valokuvasovitteita näkymistä tuulipuiston ja kiinteän liikenneyhteyden alueelle eri suunnista ja etäisyyksiltä. Aiemmissa suunnitteluvaiheissa tuulivoimaloita sijaitsi ulokkeina kiinteän tien yhteydessä, jolloin siitä aiheutui tielle tuulivoiman huoltotien leima. Nyt kaavaluonnoksissa kaikki merialueen tuulivoimalat on sijoitettu ruudukkoon, erilleen alueelle muodostuvasta maisematiestä. 4 Keskustelu Osayleiskaavaluonnoksista, YVA-selostuksista ja tehdyistä selvityksistä esitettiin kysymyksiä, joihin vastattiin. Aiheista käytiin myös yleiskeskustelua. - Onko mahdollista, että joutsenet valitsevat uuden muuttoreitin tuulipuiston vuoksi? Törmäysmahdollisuus on n. yksi lintu/vuosi/tuulivoimala. Prosessin aikana on mietitty tuulipuiston muotoa, jotta törmäysriski olisi mahdollisimman pieni ja tarvetta ratkaisulle, jossa tuulipuiston keskelle jätetään vapaa kaistale. On päädytty siihen, että tuulipuiston tulisi olla muodoltaan mahdollisimman selkeä, jolloin linnut pystyvät sen havainnoimaan. Tuulipuisto on myös sijoitettu irti rannoista, sillä linnut lentävät rannan tuntumassa ja sen suuntaisesti. Lintureitit jakautunevat kohti jompaakumpaa

2 2 rannikkoa. Arviota ei pystytä esittämään siitä, kuinka paljon lintuja tulisi sisämaahan. Asia ei asiantuntijoiden mukaan ole ongelma. - Linnut liikkuvat jo nyt Liminganlahden ja Kempeleenlahden välillä. Kuinka tuulipuisto vaikuttaa lintujen lentoturvallisuuteen? Parvessa lentäessään linnut osaavat lentää tuulivoimaloista yli; muuttoreitti ei siirtyne merelle päin. Pesimävaiheen tilanne on alueella ongelmallisempi. - YVA:ssa on esitetty alueelle yli 40 tuulivoimalaa. Millainen rakentamisen toteutusaikaväli ja järjestys on? Voidaanko tuona aikana saada kokemusperäistä tietoa todellisista vaikutuksista lintuihin ja ihmisiin? Toteuttaminen tapahtuu kolmessa vaiheessa. Ensimmäiset n. 20 tuulivoimalaa valmistuvat v. 2013, seuraavat n. 20 v ja loput v Tuulipuisto toteutetaan geometriseen muotoon. Viimeisenä rakennettavat tuulivoimalat sijoittuvat kiinteän tieyhteyden luokse sitten, kun se on toteutunut. Kokemusta ei tässä prosessissa sen aikaisemmista vaiheista vielä saatane. - Kaava mahdollistaa 60 tuulivoimalaa, mutta YVA:ssa on tutkittu meluasioita enimmillään vain 46 tuulivoimalan osalta. Olevan loma-asutuksen vuoksi alueelle tarvinnee tehdä melunsuojarakentamista. Teoreettinen melumallinnus on tehtävä, ja melualueet osoitettava kaavakartalla. Suunnitelmien maisemavaikutus on huomattava ja Oulunsalon rantojen arvoa heikentävä. Tuulipuiston vaikutukset rantaalueiden kiinteistöjen arvoon tulisi selvittää. Alueelle on osoitettava vaatimus erityisen laadukkaasta rakentamisesta. Tulisiko alueelle osoittaa laatuvaatimuksia kuten laatukäytävä? Tarkennuksia on mahdollista tehdä kaavaehdotukseen. Maisemakokemuksen ja linnuston kannalta vielä parempi ratkaisu on nyt esitetty 60 tuulivoimalaa. Tuulipuisto sijaitsee melun kannalta harmittomalla alueella, eikä melu tuulivoimaloiden lukumäärän lisäämisestä johtuen lisäänny kummallakaan rannalla. Melun kohdistuminen matkailualueille on selvitettävä. Maisemavaikutusten arviointia varten on tehty kuvasovitteita viidestä eri suunnasta tuulipuistoa ja kiinteää liikenneyhteyttä kohti. - Kaavan maksimaalinen oikeus on arvioitava ja selostukseen kirjoitettava mitä maksimaalisia vaikutuksia kaavaratkaisulla on. Asia huomioidaan ehdotusvaiheessa. Kaavassa edetään yhtä matkaa ja yhtenevine toiveineen Hailuodon kanssa. - Missä on Ve C? Kiinteä tiepenger olisi n. 4-5 km:n pituinen ja Hailuodon puoleisessa päässä olisi n. 1,5 km:n pituinen aukko, jota voisi liikennöidä yhdellä lautalla. Alueen autopaikkaongelma tulee toisen ison lautan liikennetarpeesta. Nyt esitetyt siltojen alituskorkeudet ovat ongelmallisia mm. purjeveneiden mastokorkeuksien vuoksi. YVA-ohjelmavaiheessa pohdittiin kymmenkunta vaihtoehtoa, joista päädyttiin selostusvaiheen vaihtoehtoihin Ve0 (lauttayhteys, nykyinen palvelutaso), Ve0+ (lauttayhteys, palvelutason kehittäminen) ja Ve1 (kiinteä yhteys, pengertie ja sillat). ELYkeskuksen liikenne- ja infrastruktuuri vastuualue ei pidä kysymyksessä esitetyn kaltaista vaihtoehtoa mahdollisena, sillä se on kustannuksiltaan kallis; ratkaisu on lähes kiinteän yhteyden hintainen, mutta lautasta koituu edelleen käyttö- ja huoltokustannuksia. - Oulunsalon puolella oleva kahvilayritys ei näy kaavassa. Riutunkarin nokan satamaalueella (LS) oleva maa-alue on huomioitava aiempien matkailukohdesuunnitelmien mukaisena lintutornin ja energiatuulivoimalan paikkana. Kaavaan tulee sisällyttää alueen käyttöarvoa lisäävä energia- ja virkistyspuisto sekä säilyttää nykyisen kahvilarakennuksen rakennuspaikka mahdollisine laajennustarpeineen. Sataman alueelle laadittu suunnitelma ja osayleiskaavaluonnoksen vaihtoehdossa Ve A tekosaareen esitetty toiminta ovat samankaltaisia. Voisiko suunnitelman toteutuspaikka olla kaavassa esitetyssä mahdollisessa tekosaaressa? Telakkasataman si-

3 3 jaintia ja rajausta tulee selvittää. Suunnitelmista tulee keskustella yhdessä syksyllä. - Pengertien sillat olisi hyvä esittää kaavassa. Yleensä ylemmät kaavat esitetään selostuksessa. Onko Riutun maa-alueen voimajohdon (Riutunkari-Sarkkiranta ilmajohto) toteutusratkaisun maisema- ja muut vaikutukset arvioitu? Onko runkoviemärin linjausta tarvetta muuttaa? Oulunsalon Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Martti Kiviaholta saa lisätietoa siirtoviemärin toiminnasta. Merialueen osayleiskaavaluonnoksessa sillat on esitetty vesiliikenteen yhteystarve - merkinnällä. Lisäksi siltoja koskevat tiedot on avattu selostuksessa. Ylemmät kaavat on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). Lupa ja kaavavaraus voimajohdolle ovat olemassa. Tarpeita runkoviemärin siirtämiselle ei ole ilmennyt; runkoviemäri on huomioitu tuulivoimaloiden sijoittelussa siten, ettei tuulivoimaloita ole osoitettu runkoviemärin kohdalle. - Oulunsalossa tien pohjoispuolelle merkitylle matkailupalvelujen alueelle (RM) sijoittuu runkoviemäriin liittyvä pumppaamo. Tulisiko pumppaamolle osoittaa kaavassa oma merkintänsä? RM-alueen sijainti ei ole hyvä kyseisessä paikassa. Siirtoviemärin ja pumppaamon sijainnin muutostarpeet selvitetään ehdotusvaiheessa. - Kiinteän liikenneyhteyden eteläpuolelle sijoittuvalle, läntisimmälle Oulunsalon maaalueelle osoitetulle matkailupalvelujen alueelle (RM) ei voi toteuttaa kiinteää lomaasutusta. Tien teko on maalla vaikeaa ja merellä vielä vaikeampaa. Jäät nousevat tien yli heti. Selvitys on tehty ja asia on tunnistettu. Jos kiinteä yhteys tulee, on varauduttava siihen, että tie voi olla poikki. Nykyisinkin on tilanteita, jolloin lauttayhteys on poikki. - Riutun silta on niin matala, ettei sen ali pääse. Huikun silta-aukosta tulisi mahtua purjeveneellä ja Riutunkarin silta-aukosta trooliveneellä, joten siltakorkeuksia tulisi nostaa. Pitääkö suurilla veneillä kiertää Hailuodon puolelta? Kyllä, näin on ajateltu. - Rakenteet on tehtävä sellaisiksi, ettei tie ole poikki joka toinen tai kolmas vuosi. Jäätilanteen muutos on nopea. Asia on ELY-keskuksessa tiedossa. - Mille alueelle on tulossa asemakaava? Oulunsalon ja Hailuodon rannoille ja myös tekosaaren alueelle tarvittneen asemakaava. Tuulipuisto ja kiinteä tieyhteys on tarkoitus hoitaa yleiskaavalla, mutta asia riippuu tuulivoiman osalta maankäyttö- ja rakennuslain muutoksesta ja sen aikataulusta. - Ovatko kaavat kytköksissä sanaan JA vai ovatko ne erillisiä? Tuulipuistohanke on edelleen kiinnostava, vaikka kiinteää tieyhteyttä ei tulisikaan. - Paljonko maamassoja (kiviaineksen määrä) tarvitaan perustamiseen? Mikä on tämän liikenteellinen merkitys? Rakentamisesta aiheutuu liikennettä kuuden vuoden ajaksi Oulunsalon teille. Vielä ei tiedetä, kuljetetaanko louhe maitse vai meritse; meritie on houkutteleva vaihtoehto. Tiedot löytyvät YVA-selostuksesta. - Paljonko ovat yhden tuulivoimalan perustamiskustannukset merelle euroina? Tuulipuiston kannattavuus on tärkeä asia; tuulipuiston kannattava koko on n tuulivoimalaa. Kasuuniperustus on edullisempi kuin keinosaari. Hanke on taloudellisesti perusteltu. Nykyisellä tukitasolla kyseinen alue on kannattavaa toteuttaa. Tuuli-

4 4 voima on tulevaisuuden energiamuoto. Suomalainen tuulivoimatuotanto on kehittynyttä. - Millainen on kyseisen alueen merenpohja Kemin Ajokseen verrattuna? Pohja on tällä alueella parempi, mutta molemmissa täytyy tehdä ruoppauksia. Tuuliolosuhteet ovat hyvät. - Aluksi tuulivoimaloita oli sijoitettu tien penkkaan, mikä tuntui järkevältä. Nyt tuli yllätyksenä, ettei näin enää olekaan. Pengertien varteen pitäisi voida sijoittaa enemmän tuulivoimaloita, jotta tuulipuiston taloudellisuus paranisi. Tätä asiaa pohdittiin vuoden vaihteessa. Nyt halutaan asiasta mielipiteitä. Vaihtoehtoina ovat tuulivoimaloista irrallaan oleva maisematie ja siihen liittyvä tuulipuiston läpiajettavuus ja tiehen liittyvät tuulivoimalat, jolloin kiinteästä tieyhteydestä muodostuu luonteeltaan tuulipuiston huoltotie. Tuulipuiston tekniset ja taloudelliset asiat selviävät matkan varrella. Kyseessä on ensimmäisiä off-shore hankkeita. Alueen välittömässä läheisyydessä on kansainvälinen lentoasema. Myös hailuotolaiset ja veneilijät ovat tärkeitä havainnoitsijoita. Ratkaisun tulee olla taloudellinen ja vaativat maisemalliset vaatimukset täyttävä; molemmat seikat huomioidaan. - Miksi kaava-alueen rajaus ei ole yhtenevä Natura-alueen rajan kanssa Oulunsalossa? Voisiko rajauksen kaavakartan luettavuuden vuoksi osoittaa Natura-alueen rajaan? Kaava-alueen raja on nyt osoitettu kiinteistörajojen kohdalle. Asia tutkitaan ehdotusvaiheessa. 5 Muut asiat - Moottorikelkkaura ei jatku Oulunsalon puoleisella maa-alueella Salonpään strategisessa yleiskaavassa, Merialueen osayleiskaava-alueen eteläpuolella. Moottorikelkkauraa ei kannata osoittaa sähkölinjaa pitkin Merialueen osayleiskaavassa, vaan merta pitkin Riuttuun. Kirsti Reskalenko toimittaa tarvittavan aineiston kaavakonsultille. Matkailupalvelujen alueille (RM) mahdollisesti sijoittuva mönkijätoiminta voisi kuitenkin hyödyntää kaavaluonnoksessa esitettyjä uria kesällä. - Merirakentaminen on positiivinen piirre; sijoittaminen on parempaa ja vähemmän häiriötä tuottavaa. Tuulivoimalat eivät häiritse asutusta välkkymisellä. Melua ilmenee 1990-luvun myllyissä. Uudet suomalaiset tuulivoimalat suhisevat ja meren taustakohina on suurempaa. Tuotekehitystä suomalaisten tuulivoimaloiden keventämiseksi on tekeillä. - Riutunkarin nokan matkailupalvelujen alueelle (RM) voisi sijoittua matkailuvaunu- ja leirintäalue huoltotiloineen. Kauko Ervasti (Matkailun markkinointi ja konsultointi) toimitti kopion kaavaluonnoksista Oulunsalon kunnalle jättämästään ja päivätystä mielipiteestään kaavakonsultille. Ehdotusvaiheen nähtävillä olo ajoittunee lokakuulle Tilaisuuden päättäminen Puheenjohtaja päätti tilaisuuden klo

5

OULUNSALO-HAILUOTO TUULIPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA MAALISKUU 2009

OULUNSALO-HAILUOTO TUULIPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA MAALISKUU 2009 OULUNSALO-HAILUOTO TUULIPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA MAALISKUU 2009 -2- TIIVISTELMÄ Oulunsalon ja Hailuodon väliselle merialueelle on suunnitteilla tuulipuisto. Suunnitelmien mukaan alueelle

Lisätiedot

Asia: Muistutus merialueen osayleiskaavaehdotuksesta 1/13. Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys ry Sorrontie 51 90480 Hailuoto info@hsly.

Asia: Muistutus merialueen osayleiskaavaehdotuksesta 1/13. Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys ry Sorrontie 51 90480 Hailuoto info@hsly. 1/13 Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys ry Sorrontie 51 90480 Hailuoto info@hsly.info Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry PL 326 90101 Oulu 044-9290550 pohjois-pohjanmaa@sll.fi Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen

Lisätiedot

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto 15.10.2014 - Vastineraportti 1 / 24 LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013 ELY keskuksen kannanotto Maisema ja kulttuuriympäristö Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx EURAJOEN KUNTA Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KV XX.XX.xxxx KHXX.XX.xxxx Päivämäärä 29.4.2015 Ehdotus 2 Laatija Jarmo Lukka ja Minna Lehtonen Kaavaselostus Kuvaus

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Ympäristövaikutusten arviointiselostus Pohjois-Pohjanmaa Ympäristövaikutusten arviointiselostus Ympäristövaikutusten arviointimenettely Hailuodon liikenneyhteys Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja Ympäristövaikutusten

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava LOIMAAN KAUPUNKI EOLUS VIND AB PO Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24868 Kaavaselostus 1 (65) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1

Lisätiedot

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava HUITTISTEN KAUPUNKI EOLUS OY Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24870 Kaavaselostus 1 (70) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Vastineet kaavaehdotuksesta tehtyihin muistutuksiin 24.2.2009 Ympa 24.2.2009 29 Ympa om d Kh 2.3.2009 92 Kh liite 1 Asia 248/712/2005 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos)

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) 1. JOHDANTO 2. VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYS 2010 2011 3. TUULIVOIMASELVITYKSEEN SISÄLTYVÄT ALUEET KEMIÖNSAARELLA 4. KEMIÖNSAAREN KUNNAN PERIAATEPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Tornion Röyttän merituulivoimapuisto. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Tornion Röyttän merituulivoimapuisto. Ympäristövaikutusten arviointiselostus Tornion Röyttän merituulivoimapuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus 8.9.2010 82122953 Rajakiiri Oy Tornion Röyttän merituulivoimapuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Sisältö ESIPUHE 5

Lisätiedot

Kristiina Strömmer 21.10.2011

Kristiina Strömmer 21.10.2011 VASTINEET 1 (11) 21.10.2011 HAUKIPUTAAN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Haapakangas III kauppapaikka KAAVOITTAJAN VASTINEET, LUONNOSVAIHE Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 19.8.-2.9.2011 välisen

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava Osayleiskaavaehdotus nähtävillä oloajankohta 10.11-10.12.2014 VASTINERAPORTTI 29.4.2015

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Maakuntavaltuuston hyväksymä 12.5.2014 Kansikuva: Pirjo Niemi POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 UUSIUTUVAT ENERGIAMUODOT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA (TUULIVOIMAKAAVA)

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 16ERE0080.30.Q060.002-H KAAVAEHDOTUS 10.09.2012 Tarkistukset KH 08.04.2013 ja 17.06.22013 KV 25.06.2013 79 KALAJOEN KAUPUNKI TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS TOHKOJAN TUULIPUISTON

Lisätiedot

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava, koonti luonnosvaiheen lausunnoista 20.11.2013 Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus Varsinais-Suomen ELY-keskus Kaavaselostus:

Lisätiedot

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS Sisältö 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1 Suunnittelualue 4 1.2 Nykyinen maankäyttö, maisema, suojelu ja ympäristöhäiriöt 5 2 OSAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet 1 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Vaikutusten arviointi 25..11.2013 KAAVASELOSTUKSEN ERILLISLIITE A SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010

Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010 1 L.,. Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010 Etelä-Savo 18.11.2010 Punkaharjun kunta Tekninen toimisto PL 18 58500 PUNKAHARJU Lausuntopyyntö 14.10.2010 Lausunto

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Maakuntahallitus AIKA 13.04.2015 klo 11:00-11:35 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Kokouksen järjestäytyminen 4 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava;

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot