PL 35, Valtioneuvosto Puh. vaihde: Annettu Helsingissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PL 35, 00023 Valtioneuvosto Puh. vaihde: 020 610 100 Annettu Helsingissä 10.6.2010"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ PÄÄTÖS N:o YM10/531/2009 PL 35, Valtioneuvosto Puh. vaihde: Annettu Helsingissä ASIA Rakennusten suojelua koskeva alistus ja valitus. ALISTETTU PÄÄTÖS Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen päätös Dnro PPO-2007-L Hailuodon kunnan Kirkonkylässä tilalla Luotsiasema sijaitsevan Marjaniemen majakan ja sen ympäristön sekä tilalla Tutkimusasema sijaitsevien rakennusten ja niiden ympäristön suojelemisesta. ASIAN VIREILLE TULO TOIMENPIDEKIELTO Senaatti-kiinteistöt on ilmoittanut Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle, että se on myynyt Tutkimusaseman kiinteistön RN:o 3:56 rakennuksineen Hailuodon kunnalle. Kiinteistöllä sijaitsevista rakennuksista seitsemän on suojeltu valtion omistamien rakennusten suojelua koskevan asetuksen (480/85) nojalla ympäristöministeriön päätöksellä Dnro 4/562/94. Suojellut rakennukset ovat: ruokalalaboratorio (v.1857), majoitusrakennus (v.1850), sauna-kokoustila (v.1850), asuinrakennus (v.1872), sauna (v.1872), varasto (v.1872) ja halkovaja (v.1872) ympäristöineen. Suomen valtio/pohjois-pohjanmaan ympäristökeskus on luovuttanut Hailuodon kunnalle Hailuodon kunnassa sijaitsevan lunastusyksikön Marjaniemen Luotsiasema RN:o 1:0. Hailuodon kunta on myynyt kyseisestä tilasta määräalan (0,12 ha) Oulun Seudun Settlementti ry:lle. Luotsiaseman tilalla RN:o 1:0 sijaitseva majakkarakennus on jäänyt edelleen Hailuodon kunnan omistukseen. Rakennusten (ml. majakkarakennus) suojeluasiat ovat tulleet vireille Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskuksen omasta aloitteesta (Tutkimusasema RN:o 3:56) ja (Luotsiasema RN:o 1:0) sen jälkeen, kun valtion omistamia kiinteistöjä koskeneet kaupat valtiolta yksityiselle ovat tulleet ympäristökeskuksen tietoon. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus määräsi tutkimusaseman rakennukset ympäristöineen ja majakan ympäristöineen toimenpidekieltoon. Hailuodon kunta on pyytänyt toimenpidekieltoon asetetun alueen rajauksen muuttamista, koska kunta haluaa toteuttaa Marjaniemi- virkistystä ja vapaa-aikahankkeessa suunnitellun autojen pysäköintialueen mahdollisimman pian. Museovirasto ja Pohjois-Pohjanmaan liitto ovat antaneet lausuntonsa aluerajauksen muuttamisesta. Ympäristökeskus on muuttanut toimenpidekieltoon asetetun alueen rajausta.

2 2 LAUSUNNOT YMPÄRISTÖKESKUKSELLE Museovirasto on lausunnossaan todennut, että merenkulkuun liittyvä alue Marjaniemessä kuten koko Hailuodon saarikin ovat valtakunnallisesti merkittäviä sekä luontonsa että rakennetun ympäristönsä vuoksi. Alueella on voimassa vuonna 2004 hyväksytty Marjaniemen osayleiskaava. Luotsiaseman kiinteistö on siinä osoitettu merkinnällä PY/s julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi, jolla ympäristö säilytetään. Alueella olevien suojelukohteiden osalta on noudatettava suojelumääräyksiä ja lisärakentamisesta on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. Itse majakka on osoitettu merkinnällä sr-2, suojeltava kohde, jonka ulkoasua ei saa muuttaa. Majakanvartioiden ja luotsien asuinalue oli valtion omistuksessa ja se on suojeltu. Itse majakkaa ei ole suojeltu muutoin kuin osayleiskaavan merkinnöin. Vuonna 2007 koko alue rakennuksineen on siirtynyt Hailuodon kunnan omistukseen. Kunta on myynyt edelleen 1960-luvulla rakennetun luotsitalon Oulun Seudun Settlementti Oy:lle ja rakennuttanut sen viereen vuonna 2007 valmistuneen Luototalon. Marjaniemen majakka on Museoviraston arvion mukaan Suomen parhaiten säilynyt esimerkki 1800-luvun tiilimajakka-arkkitehtuurista. Museoviraston näkemyksen mukaan majakka ja sen lähiympäristö on syytä suojella rakennussuojelulailla sen valtakunnallisen arvon ja merkityksen vuoksi. Suojelu antaa suuntaviivat suojeltavien rakennusten käytölle ja alueen kehittämiselle kaavateitse. Museovirasto esittää, että majakan ja sen lähiympäristön suojelu yhdistetään samaan suojelupäätökseen. Museovirasto teki ehdotuksen rakennuksille ja alueelle annettavista suojelumääräyksistä. Hailuodon kunta on lausunnossaan todennut, että alueen suojelu on mahdollista asemakaavalla. Marjaniemen alue on todetusti valtakunnallisesti merkittävä alue luontonsa ja osin myös rakennetun ympäristönsä ansiosta. Asemakaavan laatimisella on tarkoitus turvata nämä arvot, mutta samalla mahdollistaa Marjaniemen kehittäminen matkailun ja vapaa-ajan alueena. Hailuodon kunnan lausunnossa on kiinnitetty erityisesti huomiota alueen maisemallisiin arvoihin, Marjaniemen osayleiskaavan mukaiseen rakennusoikeuden määrään sekä alueen historiallisiin arvoihin ja suojelutarpeeseen. Pohjois-Pohjanmaan liitto on lausunnossaan todennut, että majakan ulkoasun, sisätilojen ja teknisten varusteiden alkuperäisyys puoltaa rakennussuojelulain mukaista suojelua. Entiseen tutkimusasemaan kuuluvien seitsemän rakennuksen voidaan katsoa täyttävän rakennussuojelulain 2 :ssä määritellyt kulttuurihistoriallisen arvon osatekijät ainakin rakennushistorian, erityisten ympäristöarvojen, käytön ja tyypillisyyden kannalta. Koska rakennusten arvo on ennen kaikkea eheässä kokonaisuudessa, jota on täydennetty uudemmalla rakentamisella ja yksittäisiin rakennuksiin on tehty merkittäviä muutoksia mm. sisätiloihin, rakennussuojelulain käyttäminen ei liiton käsityksen mukaan ole perusteltua. Rakennusten säilyminen sekä miljöökokonaisuuteen ja luonnonympäristöön sopiva täydennysrakentaminen voidaan parhaiten ratkaista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti asemakaavoituksella.

3 3 YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖS Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on päätöksessään todennut, että Hailuodon kunnan kirkonkylässä sijaitsevalla Marjaniemen majakan alueella on kokonaisuutena huomattavaa valtakunnallista merkitystä. Majakkarakennus on kulttuurihistoriallisilta ominaispiirteiltään ainutlaatuinen Suomessa. Majakan ulkoasua, sisätiloja ja teknisten varusteiden kulttuurihistoriallisia arvoja ei ole mahdollista turvata asemakaavoituksen keinoin. Majakan ympäristössä, Tutkimusaseman kiinteistöllä on suojeltu seitsemän rakennusta (ruokala-laboratorio, majoitusrakennus, sauna-kokoustila, asuinrakennus, sauna, varasto ja halkovaja) valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen nojalla. Ympäristöministeriön tekemä päätös ei ole sisältänyt yksityiskohtaisia suojelumääräyksiä. Koska kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset ovat siirtyneet pois valtion omistuksesta, nämäkin rakennukset on syytä suojella rakennussuojelulain nojalla ja antaa niille rakennussuojelulain mukaiset suojelumääräykset. Rakennukset liittyvät kiinteänä osana Marjaniemen majakan alueeseen. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on ratkaissut Marjaniemen majakan ja majakanvartijoiden ja luotsien asuinalueeseen kuuluneiden rakennusten sekä niiden lähiympäristön suojeluasian samalla suojelupäätöksellä, koska kyseessä on valtakunnallisesti arvokas yhtenäinen aluekokonaisuus. Alueella vireillä oleva Nokan asemakaavan laatiminen ei ole edennyt. Ympäristökeskuksen näkemyksen mukaan kyseisellä valmisteluvaiheessa olevalla asemakaavalla ei voida turvata riittävällä tavalla majakan ja sen lähialueen arvoja. Museovirasto on ollut lausunnossaan samaa mieltä. Ympäristökeskus määräsi suojeltavaksi rakennussuojelulain nojalla Hailuodon kunnan Kirkonkylässä kiinteistöllä Luotsiasema RN:o 1:0 sijaitsevan Marjaniemen majakan ympäristöineen sekä Tutkimusaseman kiinteistöllä RN:o 3:56 sijaitsevat rakennukset, ruokala-laboratorio (v.1857), majoitusrakennus (v.1850), sauna-kokoustila (v.1850), asuinrakennus (v.1872), sauna (v.1872), varasto (v.1872) ja halkovaja (v.1872) ympäristöineen. Suojellut rakennukset ympäristöineen on osoitettu liitekartalla. Ympäristökeskus antoi seuraavat suojelumääräykset: Majakka 1. Majakkarakennusta tulee käyttää ja hoitaa niin, että sen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. 2. Majakkarakennuksen ulkoasussa saa tehdä vain entistäviä tai rakennuksen säilymisen kannalta välttämättömiä muutoksia. 3. Sisätilat on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä alkuperäisessä asussaan. 4. Majakkarakennuksen teknistä varustusta, kuten linssistöä, ei saa poistaa ilman Museoviraston lupaa. Muut rakennukset (ruokala-laboratorio, majoitusrakennus, sauna-kokoustila, asuinrakennus, sauna, varasto ja halkovaja) 1. Rakennuksia tulee käyttää ja hoitaa niin, että niiden kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. 2. Rakennusten ulkoasussa saa tehdä vain entistäviä tai rakennusten säilymisen kannalta välttämättömiä muutoksia.

4 4 Suojeltava alue Alue käsittää majakan sekä majakanvartijoiden ja luotsien asuinalueen lähiympäristön. Aluetta tulee käyttää, hoitaa ja kehittää niin, että sen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy eikä sen luonne osana Marjaniemen kalastus- ja merenkulkuyhdyskuntaa vaarannu. Aluetta ja rakennuksia koskeville toimenpiteille on saatava Museoviraston hyväksyntä. Rakennussuojelulain 6 :n 3 momentin nojalla ympäristökeskus antaa Museovirastolle oikeuden: 1. Antaa erillisiä ohjeita suojelumääräysten soveltamisesta. 2. Myöntää vähäisiä poikkeuksia suojelumääräyksistä. VALITUS Hailuodon kunta on ympäristöministeriöön saapuneessa valituksessaan vaatinut, että ympäristöministeriö ei vahvista Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen päätöstä lukuun ottamatta majakkarakennusta. Asemakaavaprosessissa Hailuodon kunta tulee osoittamaan majakalle sen suojelemiseksi tarvittavan maa-alueen. Hailuodon kunta katsoo, että alueen suojelutavoitteet saavutetaan parhaiten asemakaavoituksen avulla ja samalla voidaan ottaa huomioon aluetta koskevat kehittämistavoitteet. Hailuodon kunnan asemakaavan laatimisprosessi on viivästynyt. Syynä ovat olleet mm. alueelta puuttunut pohjakartta ja sen laatiminen, rakennushistoriallisen selvityksen hidas eteneminen ja kasvillisuusinventointi. Kaavan laatija on vaihdettu. Kaavan viivästyminen ei ole kuitenkaan erityinen syy rakennussuojelupäätöksen tekemiselle. Kunta omistaa alueen kiinteistöt ja voidaan pitää selvänä, että alueella ei tehdä suojelua vaarantavia toimenpiteitä. Kaavatyössä tullaan kiinnittämään erityistä huomiota arvokkaan aluekokonaisuuden suunnitteluun niin, että kulttuurihistorialliset arvot säilyvät. Hyvään lopputulokseen pääsemiseksi on tärkeä löytää ratkaisu, josta keskeiset viranomaistahot voivat olla yksimielisiä niin uudisrakentamisen kohteista, kerrosalasta ja sen sijoittumisesta. Nokan kaava-alue on arvokas aluekokonaisuus, jonka suojelukysymysten ratkaiseminen kestävällä tavalla voidaan turvata vain asemakaavoituksen avulla. Asemakaavaprosessia viedään eteenpäin yhdessä valtion viranomaisten kanssa siten, että suojelulliset tavoitteet saavutetaan. LAUSUNNOT YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE Pohjois-Pohjanmaan liitto on lausunnossaan viitannut aikaisempiin lausuntoihinsa. Liitto pitää välttämättömänä sitä, että kohdetta koskevat kaava- ja rakennussuojeluratkaisut muodostavat päätöskokonaisuuden, jolla Marjaniemen luotsi- ja majakka-aseman valtakunnallisesti erittäin merkittävä ympäristö turvataan. Museovirasto on lausunnossaan todennut, että Hailuoto on kokonaisuudessaan valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö, josta Marjaniemen majakka ja sen ympäristö rakennuksineen muodostaa erityisesti suojeltavan osakokonaisuuden. Valituksen alaisessa päätöksessä on mainittu Hailuodon kuulumi-

5 nen RKY inventointiin. Se kuuluu myös Museoviraston tarkistamaan esitykseen uudeksi valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi RKYinventoinniksi. Merenkulun historiaan liittyvien rakennusten ohella Hailuodon luonnonolojen poikkeuksellinen luonne hiekkadyyneineen korostaa entisen majakka- ja luotsiyhdyskunnan ainutlaatuisuutta ja sitä kautta myös herkkyyttä muutoksille. Museovirasto korostaa, että Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen tekemää rakennussuojelulain mukaista päätöstä ei ole syytä nähdä asemakaavatyötä vaikeuttavana, vaan sitä tukevana toimenpiteenä. Rakennussuojelulain soveltamisen ja asemakaavoituksen yhdistelmä on alueen arvoja parhaiten turvaava ratkaisu. Majakan kanssa kokonaisuuden muodostavien rakennusten ja pihapiirin sisällyttäminen majakan rakennussuojeluratkaisuun turvaa tarkoituksenmukaisella tavalla niiden yhteisten kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen. Marjaniemen majakka ja sen lähiympäristö rakennuksineen täyttää rakennussuojelulain 2 :ssä säädetyt edellytykset. Kokonaisuuden suojelemiseen rakennussuojelulain mukaisella menettelyllä on Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen päätöksessä todetut lain 3 :ssä edellytetyt erityiset syyt. Museovirasto yhtyy ympäristökeskuksen tekemän päätöksen perusteluihin ja esittää, että ympäristöministeriö vahvistaa Marjaniemen majakka- ja luotsiyhdyskunnan rakennusten ja alueen suojelun päätöksen mukaisesti. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on lausunnossaan todennut, että Hailuodon kunta on vaatinut valituksessaan, että ympäristöministeriö ei vahvista ympäristökeskuksen tekemää rakennussuojelulain mukaista päätöstä lukuun ottamatta majakkarakennusta. Kunta on ilmoittanut, että se tulee osoittamaan asemakaavaprosessissa majakalle sen suojelemiseksi tarvittavan maa-alueen. Hailuodon kunta on katsonut, että alueen suojelutavoitteet saavutetaan parhaiten asemakaavoituksen avulla ja samalla voidaan ottaa huomioon aluetta koskevat kehittämistavoitteet. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa Marjaniemen alue on merkitty valtakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi (vrk 5). Oulun seudun yleiskaavassa 2020 Marjaniemi on osoitettu suojelukohteeksi: 1.46 Marjaniemi (vk). Kaavamääräyksen mukaan kyseessä on kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde. Marjaniemessä on voimassa hyväksytty Marjaniemen osayleiskaava. Siinä majakkaa ympäröivät rakennukset on osoitettu merkinnällä suojeltu kohde (sr-1). Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus katsoo, että Hailuodon kunta ei ole valituksessaan esittänyt sellaisia seikkoja, jotka eivät olisi olleet ympäristökeskuksen tiedossa päätöstä tehtäessä ja jotka vaatisivat valituksenalaisen päätöksen vahvistamatta jättämistä. Ympäristökeskuksen näkemyksen mukaan Marjaniemen osayleiskaava ei turvaa riittävällä tavalla majakkaa ympäröivän alueen arvojen säilymistä. Ympäristökeskuksen kanta on, että majakkaa ympäröivän alueen arvon säilymistä ei voida turvata ilman rakennussuojelulain mukaista suojelupäätöstä. Hailuodon kunnanhallitus on lausunnossaan Pohjois-Pohjanmaan liiton, Museoviraston ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen Hailuodon kunnan valituksen johdosta antamista lausunnoista todennut, että kunta toistaa valituksessaan esittämänsä kannan, että ympäristöministeriö ei vahvista Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskuksen päätöstä lukuun ottamatta majakkarakennusta. Eri 5

6 KAAVATILANNE viranomaisten lausunnoissa ei ole tullut esille sellaista uutta tietoa, mikä antaisi aiheen muuttaa kunnan kantaa. Hailuodon kunta jakaa käsityksen Museoviraston esittämien suojelumääräysten mukaisesta suojelun tarpeellisuudesta ja katsoo, että rakennusten säilyminen sekä miljöökokonaisuuden ja luonnonympäristöön sopiva täydennysrakentaminen voidaan parhaiten ratkaista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella asemakaavoituksella. Hailuodon kunta jakaa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen käsityksen siitä, että Marjaniemen osayleiskaava ei turvaa riittävällä tavalla majakan ympäröivän alueen arvojen säilymistä. Hailuodon kunta katsoo, että alueeseen kohdistuvien kehittämistavoitteiden ja velvoitteiden, sekä kiistattomien moninaisten suojelutarpeiden yhteensovittaminen edellyttää yksityiskohtaisempaa ja monisäikeisempää tarkastelutapaa kuin mitä rakennussuojelulain mukaisilla määräyksillä on mahdollisuus saavuttaa. Lisäksi oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa on alueelle osoitettu huomattavasti rakennusoikeutta ja alue on kaavassa merkitty asemakaavoitettavaksi alueeksi. Kaavaehdotusluonnoksessa suojelualueen rajaus on tarkentunut ympäristöministeriön päätöksen N:o 4/562/94 ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen tekemän päätöksen sisältämään rajaukseen nähden todellisten suojelutarpeiden mukaisesti kasvaen länteen ja kaventuen hieman etelästä. Lisäksi ympäristökeskuksen hankkeeseen kuuluvana on alueen koilliskulmasta erotettu alue pysäköintiä varten. Luonnoksesta käy myös ilmi rakennussuojelulakia yksityiskohtaisempia määräyksiä kuten avoimena pidettävä alue, säilytettävä puusto ja säilytettävät yksittäiset puut. Asemakaava ehtii valmistua ennen rakennuskiellon päättymistä Aikaisemman kantansa mukaisesti Hailuodon kunta pitää tärkeänä, että majakan suojelukysymys ratkaistaan rakennussuojelulailla sen jälkeen kun asemakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa. Tässä tilanteessa majakkaa ympäröivän alueen arvojen turvaaminen ei edellytä rakennussuojelulain mukaista suojelupäätöstä tai sen vahvistamista. Koska alueelle kohdistuu suojelun lisäksi myös muita valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita sekä maakunnallisia ja paikallisia tavoitteita, on kaavoituksen yhtenä tehtävänä sovittaa eri tavoitteet yhteen siten, että valittu vaihtoehto edistää mahdollisimman hyvin tavoitteiden toteutumista. Nokan asemakaavan saatua lainvoiman tulee Hailuodon kunta esittämään ympäristöministeriölle erillisellä päätöksellä, päätöksen N:o 4/562/94, kumoamista Perämeren tutkimusaseman osalta. Oulun Seudun Settlementti ry:lle on varattu tilaisuus antaa asiasta lausunto. Yhdistys ei ole antanut lausuntoaan. Alueella on voimassa Hailuodon kunnanvaltuuston hyväksymä oikeusvaikutteinen Marjaniemen osayleiskaava, jossa Tutkimusaseman ja Luotsiaseman kiinteistöt on osoitettu merkinnällä PY/s julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi, jolla ympäristö säilytetään. Alueella olevien suojelukohteiden osalta on noudatettava suojelupäätöksellä annettuja suojelumääräyksiä ja lisärakentamisessa on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. Alueelle on osoitettu osayleiskaavassa merkintä sr-1, suo- 6

7 jeltu kohde. Kaavamääräyksen mukaan kyseessä on valtion omistamien rakennusten suojelua koskevan asetuksen nojalla suojeltu alue sekä suojeltuja rakennuksia. Rakennuksien korjaamisessa on noudatettava suojelupäätöksellä annettuja suojelumääräyksiä. Majakkarakennus on osoitettu osayleiskaavassa merkinnällä sr-2, suojeltava kohde. Kaavamääräyksen mukaan kyseessä on valtakunnallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä majakkarakennus, jonka ulkoasua ei saa muuttaa (MRL 41 2 mom). Marjaniemen osayleiskaavassa PY/s -alueelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 3200 kerrosalaneliömetriä, josta on käyttämättä noin puolet. Alueelle laaditaan Nokan asemakaavaa. Alueella on voimassa rakennuskielto, joka on voimassa kunnes alueen asemakaava on saanut lainvoiman, kuitenkin korkeintaan saakka. Hailuodon Nokan alueen asemakaavaehdotuksessa ( , täydennetty ) alue on osoitettu SR -merkinnällä rakennussuojelualueeksi. Aluetta tulee käyttää, hoitaa ja kehittää niin, että alueen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy, eikä sen luonne osana Marjaniemen kalastus- ja merenkulkuyhdyskuntaa vaarannu. Lisäksi asemakaavamääräyksissä on SR-aluetta koskeva määräys, jonka mukaan SR - alueelle sijoittuvien uudisrakennusten ja rakennelmien on sovittauduttava mittakaavaltaan, mittasuhteiltaan rakennusmateriaaleiltaan ja väreiltään alueen nykyisten rakennusten muodostamaan kokonaisuuteen. Majakka on osoitettu srs -merkinnällä rakennussuojelulain nojalla suojelluksi rakennukseksi: Marjaniemen majakka. Majakkarakennusta tulee käyttää ja hoitaa niin, että sen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Majakkarakennuksen ulkoasussa saa tehdä vain entistäviä tai rakennuksen säilymisen kannalta välttämättömiä muutoksia. Sisätilat on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä alkuperäisessä asussaan. Majakkarakennuksen alkuperäistä varustusta, kuten linssistöä ei saa poistaa ilman Museoviraston lupaa. Valtion omistamien rakennusten suojelusta annetulla asetuksella suojellut (ruokalalaboratorio, majoitusrakennus, sauna-kokoustila, asuinrakennus, sauna, varasto ja halkovaja) on osoitettu sr-1 -merkinnällä suojeltaviksi rakennuksiksi. Rakennukseen saa sijoittaa majoitustiloja. Rakennusta tulee käyttää ja hoitaa niin, että rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Rakennuksen ulkoasussa saa tehdä vain entistäviä tai rakennuksen säilymisen kannalta välttämättömiä muutoksia. Korjaus- ja muutossuunnitelmista on pyydettävä Museoviraston lausunto. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖS Ympäristöministeriö hylkää Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen päätöksestä tehdyn valituksen. Ympäristöministeriö vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen alistaman suojelupäätöksen Marjaniemen majakan osalta ja aluerajauksen osalta siten tarkistettuna, että suojeltava alue vastaa Nokan alueen asemakaavaehdotuksessa (täydennetty ) osoitettua SR -aluetta sekä muuttaa suojeltavaa aluetta koskevan toisen suojelumääräyksen kuulumaan seuraavasti: "Aluetta ja rakennuksia koskevista toimenpiteistä tulee pyytää Museoviraston lausunto." Aluerajaus on osoitettu punaisella päätöksen liitteenä olevalla kartalla. Ruokala-laboratorio, majoitusrakennus, sauna-kokoustila, asuinrakennus, sauna, varasto ja halkovaja alueineen on jo aikaisemmin suojeltu ympäristöministeriön lainvoiman saaneella päätöksellä (N:o 4/562/94). Ympäristöministeriö vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen antamat suojelumääräykset mainittujen seitsemän rakennuksen osalta. 7

8 8 Perustelut Majakka Asiassa saadun selvityksen perusteella Hailuodon kunnan Kirkonkylässä tilalla Luotsiasema sijaitsevaa Marjaniemen majakkaa on pidettävä kulttuurihistoriallisen merkityksensä vuoksi sellaisena kansallisen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi suojeltavana kohteena, jota rakennussuojelulain 1 ja 2 :ssä tarkoitetaan. Rakennussuojelulain 3 :n 1 momentin mukaan rakennussuojelusta asemakaavaalueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimista varten, säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Rakennuskieltoalueella rakennus voidaan määrätä suojeltavaksi rakennussuojelulain nojalla vain, milloin siihen on rakennussuojelulain 3 :n 2 momentissa tarkoitettuja erityisiä syitä. Koska Marjaniemen majakalla on valtakunnallista merkitystä ja koska suojelun kohteena on myös majakan sisätiloja ja teknistä varustusta, joiden suojelu ei kaikilta osin ole mahdollista maankäyttö- ja rakennuslain nojalla, rakennuksen suojelemiseen on rakennussuojelulain nojalla erityisiä syitä. Muut rakennukset Hailuodon Marjaniemessä sijaitsevien ruokala-laboratorion, majoitusrakennuksen, sauna-kokoustilan, asuinrakennuksen, saunan, varaston ja halkovajan sekä alueen kulttuurihistoriallinen arvo on todettu siinä yhteydessä, kun alue ja rakennukset on ympäristöministeriön päätöksellä (4/562/94) määrätty suojeltavaksi valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (480/85) nojalla. Suojelu pysyy voimassa omistajan vaihdoksesta huolimatta. Valtion omistamille suojelluille rakennuksille ei päätöstä tehtäessä ole annettu rakennuskohtaisia suojelumääräyksiä eikä suojelusta ole tehty merkintää lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Kun suojellut rakennukset ja alue ovat siirtyneet yksityiseen omistukseen, niille annetaan asianmukaiset suojelumääräykset ja suojelusta tehdään merkintä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin rakennussuojelulain mukaisesti. Hailuodon Nokan alueen asemakaavaehdotuksessa esitetyt määräykset ovat pääsääntöisesti samansisältöisiä kuin tällä päätöksellä vahvistettavat suojelumääräykset. Suojeltava alue Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen alistamassa suojelupäätöksessä osoitettu aluerajaus on tarkistettu siten, että se vastaa Nokan asemakaavaehdotuksessa (täydennetty ) osoitettua SR -aluetta. Ympäristökeskuksen suojeltavaa aluetta koskeva toinen suojelumääräys on muutettu Museoviraston toimivaltaa vastaavaan muotoon.

9 9 SOVELLETUT OIKEUSOHJEET MUUTOKSENHAKU Rakennussuojelulaki 1, 2, 5, 10 ja 23. Asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta 10. Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitus saadaan tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Valitusosoitus on liitteenä. Asuntoministeri Jan Vapaavuori Ylitarkastaja Hertta Rutanen LIITEET Kartta Valitusosoitus PÄÄTÖS Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 86, PÄÄTÖSJÄLJENNÖS TIEDOKSISAANTITODISTUKSIN Hailuodon kunnanhallitus, Luovontie 176, Hailuoto Pohjois-Pohjanmaan liitto, Kauppurienkatu 8 A, Oulu Oulun Seudun Settlementti ry, Kaarretie 14, Oulu TIEDOKSI Museovirasto, PL 913, Helsinki Pohjois-Pohjanmaan museo, PL 26, Oulu

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.6.2015 Taltionumero 1655 Diaarinumero 2557/1/14 1 (8) Asia Valittaja Purkamislupaa koskeva valitus Nurkkakivi ry Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

32 25.02.2014 97 28.09.2015

32 25.02.2014 97 28.09.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 32 25.02.2014 97 28.09.2015 LAPIN ELY-KESKUKSEN OIKAISUVAATIMUS PURKULUVASTA TERVO ANNA-LIISA, KEMINMAA/ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ/HALLINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Rakennussuojelulaki /60 (The Act on the Protection of Buildings)

Rakennussuojelulaki /60 (The Act on the Protection of Buildings) Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Lain soveltamisala Rakennussuojelulaki 18.1.1985/60 (The Act on the Protection of Buildings) 1 Kansallisen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi suojellaan

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Ministry of the Environment

Ministry of the Environment Ympäristöministeriö Miljöministeriet Ministry of the Environment.../.. 20Q..., r PÄÄTÖS DNr:o YM6/5222/2015 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2015 ASIA Kanta -Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan vahvistaminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

PL 35, 00023 Valtioneuvosto Puh. vaihde 020 610 100 Annettu Helsingissä 10.6.2010

PL 35, 00023 Valtioneuvosto Puh. vaihde 020 610 100 Annettu Helsingissä 10.6.2010 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ PÄÄTÖS YM5/531/2009 PL 35, 00023 Valtioneuvosto Puh. vaihde 020 610 100 Annettu Helsingissä 10.6.2010 ASIA Rakennuksen suojelua koskeva alistus. ALISTETTU PÄÄTÖS SUOJELUESITYS Uudenmaan

Lisätiedot

Kunnat, kaavoitustoimi ja rakennusvalvonta Maakuntien liitot Alueelliset ympäristökeskukset Maakuntamuseot

Kunnat, kaavoitustoimi ja rakennusvalvonta Maakuntien liitot Alueelliset ympäristökeskukset Maakuntamuseot 2/2 Jakelu Kunnat, kaavoitustoimi ja rakennusvalvonta Maakuntien liitot Alueelliset ympäristökeskukset Maakuntamuseot Tiedoksi Liikenne- ja viestintäministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetusministeriö

Lisätiedot

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Prof. Kai T. Kokko Lapin yliopisto, syksy 2011 Tentit 24.11. ja 26.1. Sisältö Rakentamisrajoitukset Toimenpiderajoitus Rakennuskiellot 1a Ehdollinen

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/2013 1 (1) Kaupunginhallitus 256 15.7.2013. 256 Asianro 5027/10.02.05/2013. Kaupunkirakennelautakunta 26.6.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/2013 1 (1) Kaupunginhallitus 256 15.7.2013. 256 Asianro 5027/10.02.05/2013. Kaupunkirakennelautakunta 26.6. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/2013 1 (1) 256 Asianro 5027/10.02.05/2013 Rakennuskiellon määrääminen Vehmersalmi Ritoniemi Kaupunkirakennelautakunta 26.6.2013 115 Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

Maisema-alueet maankäytössä

Maisema-alueet maankäytössä Maisema-alueet maankäytössä Anna-Leena Seppälä Varsinais-Suomen ELY/ Anna-Leena Seppälä 26.11.2013 1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kulttuuriympäristöä koskevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.06.2014 Kolarin kunta -

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kymijoentie, Kymintie ja Kierikkalankatu

Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kymijoentie, Kymintie ja Kierikkalankatu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJEKTI NRO OSOITE Asemakaava ja asemakaavan muutos 0313 Kymijoentie, Kymintie ja Kierikkalankatu ilmakuva asemakaava-alueesta ALOITE Pekka Kierikka, Kotkan

Lisätiedot

Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet kulttuuriympäristön suojelussa ja kaavoituskysymyksissä. Kulttuuriympäristö kunniaan

Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet kulttuuriympäristön suojelussa ja kaavoituskysymyksissä. Kulttuuriympäristö kunniaan Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet kulttuuriympäristön suojelussa ja kaavoituskysymyksissä Kulttuuriympäristö kunniaan 23.4.2012 1 SISÄLTÖ ELY-keskuksen tehtävät VAT ja kaavoitusjärjestelmä VAT ja kulttuuriympäristö

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

Östensön osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 5994012014Y3

Östensön osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 5994012014Y3 Östensön osayleiskaavan tarkistus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 5994012014Y3 2 Sisällysluettelo: 1. KAAVA-ALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 3. TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan vastine Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. Pohjaveden suojelua koskeva määräys on asianmukainen.

Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan vastine Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. Pohjaveden suojelua koskeva määräys on asianmukainen. Kaavan nimi: Kauttuan keskuksen asemakaavan muutos Luonnos nähtävillä 13.4.-14.5.2015 Kooste saaduista lausunnoista ja mielipiteistä Kaavatoimikunta Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 PÄLKÄNE HARHALA KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.11.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Pinteleen ranta-asemakaavan muutos Kunta: Pälkäne

Lisätiedot

Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus

Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus 1. Onko väite oikein vai väärin? (10/03) Yleistä tietä ei saa suunnitella tai rakentaa asemakaavan vastaisesti Alueellinen ympäristökeskus vastaa maakuntakaavoituksesta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9.

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9. : : :0 : :9 :0-9- -9- Mujuseniha 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 0 o 9 0 9 0 9 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 9 00 0 0 0 0 0 0 e=0. LAITILANPUISTO NOLJAKANKAARI WALLENKATU sv- sr- sr- sr- 0 00 900

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava Leskinen Timo 15.10.2013 OAS 1 (5) Pahkasalon asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee tiloja 403-1-92 (Mutalahti), 403-1-93

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SALON KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto 2.4.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA YLHÄISTEN TEHDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS SALON KAUPUNKI, Ylhäisten (14) kaupunginosan korttelin 7 tontilla 5. Sijaintikartta

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2015 Rautalammin kunta KAAVOITUSKATSAUS 2015 Kaavoitusjaosto 30.7.2015, 16 1 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 2.6.2015 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) 9 Munkkiniemen Kartanontie 22:n asemakaavan muuttaminen (nro 12255, tontti 30008/22) HEL 2011-006696 T 10 03 03 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132 Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 43 Rakentamis ja toimenpiderajoitukset Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan

Lisätiedot

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI 1 RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 26.11.2007 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne 635 Kylä: Vehkajärvi 461 Tila:

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 115 26.06.2013. 115 Asianro 5027/10.02.05/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 115 26.06.2013. 115 Asianro 5027/10.02.05/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) 115 Asianro 5027/10.02.05/2013 Rakennuskiellon määrääminen Vehmersalmi Ritoniemi Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Tiivistelmä:

Lisätiedot

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 15.5.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA... 2 3 KAAVIOKUVA... 4 4 ALUEEN RAKENTAMISTA

Lisätiedot

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Ympäristölautakunta 84 11.06.2014 Kaupunginhallitus 156 18.08.2014 Ympäristölautakunta 94 27.08.2014 Kaupunginhallitus 183 15.09.2014 Kaupunginhallitus 99 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 28 12.05.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

Maisemat maakuntakaavoituksessa

Maisemat maakuntakaavoituksessa Maisemat maakuntakaavoituksessa Maankäyttö- ja rakennuslain arviointiin liittyvä työpaja 26.11.2012 Ympäristöministeriö Marja Mäntynen Oikeudellinen perusta Maakunnan suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN VIREILLE TULON SYY Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELI 18/OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TARKISTETTU

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELI 18/OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TARKISTETTU MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELI 18/OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TARKISTETTU 17.11.2014 17.11.2014 2/8 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus...

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET (OSAT KORTTELEITA 32 JA 51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.8.2014

LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET (OSAT KORTTELEITA 32 JA 51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.8.2014 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0932 LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

Ajankohtaisia oikeustapauksia siviiliasioissa

Ajankohtaisia oikeustapauksia siviiliasioissa Ajankohtaisia oikeustapauksia siviiliasioissa Kuntamarkkinat 1092015 lakimies, OTK, TkL Sampsa Matilainen KKO 2015:58 Kiinteistön kauppa Laatuvirhe Kaupan purkaminen Maakaari A oli vuonna 2011 tehdyllä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ ELY-KESKUS - LAKISÄÄTEINEN ROOLI KAAVOITUKSESSA - EDISTÄÄ, OHJAA JA VALVOO KUNTIEN KAAVOITUSTA - EDUSTAA VALTION LUONNONSUOJELUVIRANOMAISTA - VALITUSOIKEUS 2 MRL: Elinkeino-,

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue... 3 4. Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus

Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus 1 Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus 2013 2 HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Kaavoituskatsauksen tavoite ja sisältö Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

Kaavoitettavan alueen alustava rajaus, kaavamuutoshakemus, asemapiirros ja ilmakuvaupotus ovat esityslistan liitteenä.

Kaavoitettavan alueen alustava rajaus, kaavamuutoshakemus, asemapiirros ja ilmakuvaupotus ovat esityslistan liitteenä. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 46 30.03.2016 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 95 08.06.2016 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 136 27.09.2016 Aatoksen ympäristön asemakaavan hyväksyminen YMPTEKLT 46

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA Päätös Dnro UUDELY/20/07.04/2011 14.11.2011 Julkinen Pernajan saariston vesiosuuskunta c/o Juhani Räty (saantitodistus) Sarvisalontie 1055 07780 Härkäpää PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot