PL 35, Valtioneuvosto Puh. vaihde: Annettu Helsingissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PL 35, 00023 Valtioneuvosto Puh. vaihde: 020 610 100 Annettu Helsingissä 10.6.2010"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ PÄÄTÖS N:o YM10/531/2009 PL 35, Valtioneuvosto Puh. vaihde: Annettu Helsingissä ASIA Rakennusten suojelua koskeva alistus ja valitus. ALISTETTU PÄÄTÖS Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen päätös Dnro PPO-2007-L Hailuodon kunnan Kirkonkylässä tilalla Luotsiasema sijaitsevan Marjaniemen majakan ja sen ympäristön sekä tilalla Tutkimusasema sijaitsevien rakennusten ja niiden ympäristön suojelemisesta. ASIAN VIREILLE TULO TOIMENPIDEKIELTO Senaatti-kiinteistöt on ilmoittanut Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle, että se on myynyt Tutkimusaseman kiinteistön RN:o 3:56 rakennuksineen Hailuodon kunnalle. Kiinteistöllä sijaitsevista rakennuksista seitsemän on suojeltu valtion omistamien rakennusten suojelua koskevan asetuksen (480/85) nojalla ympäristöministeriön päätöksellä Dnro 4/562/94. Suojellut rakennukset ovat: ruokalalaboratorio (v.1857), majoitusrakennus (v.1850), sauna-kokoustila (v.1850), asuinrakennus (v.1872), sauna (v.1872), varasto (v.1872) ja halkovaja (v.1872) ympäristöineen. Suomen valtio/pohjois-pohjanmaan ympäristökeskus on luovuttanut Hailuodon kunnalle Hailuodon kunnassa sijaitsevan lunastusyksikön Marjaniemen Luotsiasema RN:o 1:0. Hailuodon kunta on myynyt kyseisestä tilasta määräalan (0,12 ha) Oulun Seudun Settlementti ry:lle. Luotsiaseman tilalla RN:o 1:0 sijaitseva majakkarakennus on jäänyt edelleen Hailuodon kunnan omistukseen. Rakennusten (ml. majakkarakennus) suojeluasiat ovat tulleet vireille Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskuksen omasta aloitteesta (Tutkimusasema RN:o 3:56) ja (Luotsiasema RN:o 1:0) sen jälkeen, kun valtion omistamia kiinteistöjä koskeneet kaupat valtiolta yksityiselle ovat tulleet ympäristökeskuksen tietoon. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus määräsi tutkimusaseman rakennukset ympäristöineen ja majakan ympäristöineen toimenpidekieltoon. Hailuodon kunta on pyytänyt toimenpidekieltoon asetetun alueen rajauksen muuttamista, koska kunta haluaa toteuttaa Marjaniemi- virkistystä ja vapaa-aikahankkeessa suunnitellun autojen pysäköintialueen mahdollisimman pian. Museovirasto ja Pohjois-Pohjanmaan liitto ovat antaneet lausuntonsa aluerajauksen muuttamisesta. Ympäristökeskus on muuttanut toimenpidekieltoon asetetun alueen rajausta.

2 2 LAUSUNNOT YMPÄRISTÖKESKUKSELLE Museovirasto on lausunnossaan todennut, että merenkulkuun liittyvä alue Marjaniemessä kuten koko Hailuodon saarikin ovat valtakunnallisesti merkittäviä sekä luontonsa että rakennetun ympäristönsä vuoksi. Alueella on voimassa vuonna 2004 hyväksytty Marjaniemen osayleiskaava. Luotsiaseman kiinteistö on siinä osoitettu merkinnällä PY/s julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi, jolla ympäristö säilytetään. Alueella olevien suojelukohteiden osalta on noudatettava suojelumääräyksiä ja lisärakentamisesta on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. Itse majakka on osoitettu merkinnällä sr-2, suojeltava kohde, jonka ulkoasua ei saa muuttaa. Majakanvartioiden ja luotsien asuinalue oli valtion omistuksessa ja se on suojeltu. Itse majakkaa ei ole suojeltu muutoin kuin osayleiskaavan merkinnöin. Vuonna 2007 koko alue rakennuksineen on siirtynyt Hailuodon kunnan omistukseen. Kunta on myynyt edelleen 1960-luvulla rakennetun luotsitalon Oulun Seudun Settlementti Oy:lle ja rakennuttanut sen viereen vuonna 2007 valmistuneen Luototalon. Marjaniemen majakka on Museoviraston arvion mukaan Suomen parhaiten säilynyt esimerkki 1800-luvun tiilimajakka-arkkitehtuurista. Museoviraston näkemyksen mukaan majakka ja sen lähiympäristö on syytä suojella rakennussuojelulailla sen valtakunnallisen arvon ja merkityksen vuoksi. Suojelu antaa suuntaviivat suojeltavien rakennusten käytölle ja alueen kehittämiselle kaavateitse. Museovirasto esittää, että majakan ja sen lähiympäristön suojelu yhdistetään samaan suojelupäätökseen. Museovirasto teki ehdotuksen rakennuksille ja alueelle annettavista suojelumääräyksistä. Hailuodon kunta on lausunnossaan todennut, että alueen suojelu on mahdollista asemakaavalla. Marjaniemen alue on todetusti valtakunnallisesti merkittävä alue luontonsa ja osin myös rakennetun ympäristönsä ansiosta. Asemakaavan laatimisella on tarkoitus turvata nämä arvot, mutta samalla mahdollistaa Marjaniemen kehittäminen matkailun ja vapaa-ajan alueena. Hailuodon kunnan lausunnossa on kiinnitetty erityisesti huomiota alueen maisemallisiin arvoihin, Marjaniemen osayleiskaavan mukaiseen rakennusoikeuden määrään sekä alueen historiallisiin arvoihin ja suojelutarpeeseen. Pohjois-Pohjanmaan liitto on lausunnossaan todennut, että majakan ulkoasun, sisätilojen ja teknisten varusteiden alkuperäisyys puoltaa rakennussuojelulain mukaista suojelua. Entiseen tutkimusasemaan kuuluvien seitsemän rakennuksen voidaan katsoa täyttävän rakennussuojelulain 2 :ssä määritellyt kulttuurihistoriallisen arvon osatekijät ainakin rakennushistorian, erityisten ympäristöarvojen, käytön ja tyypillisyyden kannalta. Koska rakennusten arvo on ennen kaikkea eheässä kokonaisuudessa, jota on täydennetty uudemmalla rakentamisella ja yksittäisiin rakennuksiin on tehty merkittäviä muutoksia mm. sisätiloihin, rakennussuojelulain käyttäminen ei liiton käsityksen mukaan ole perusteltua. Rakennusten säilyminen sekä miljöökokonaisuuteen ja luonnonympäristöön sopiva täydennysrakentaminen voidaan parhaiten ratkaista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti asemakaavoituksella.

3 3 YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖS Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on päätöksessään todennut, että Hailuodon kunnan kirkonkylässä sijaitsevalla Marjaniemen majakan alueella on kokonaisuutena huomattavaa valtakunnallista merkitystä. Majakkarakennus on kulttuurihistoriallisilta ominaispiirteiltään ainutlaatuinen Suomessa. Majakan ulkoasua, sisätiloja ja teknisten varusteiden kulttuurihistoriallisia arvoja ei ole mahdollista turvata asemakaavoituksen keinoin. Majakan ympäristössä, Tutkimusaseman kiinteistöllä on suojeltu seitsemän rakennusta (ruokala-laboratorio, majoitusrakennus, sauna-kokoustila, asuinrakennus, sauna, varasto ja halkovaja) valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen nojalla. Ympäristöministeriön tekemä päätös ei ole sisältänyt yksityiskohtaisia suojelumääräyksiä. Koska kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset ovat siirtyneet pois valtion omistuksesta, nämäkin rakennukset on syytä suojella rakennussuojelulain nojalla ja antaa niille rakennussuojelulain mukaiset suojelumääräykset. Rakennukset liittyvät kiinteänä osana Marjaniemen majakan alueeseen. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on ratkaissut Marjaniemen majakan ja majakanvartijoiden ja luotsien asuinalueeseen kuuluneiden rakennusten sekä niiden lähiympäristön suojeluasian samalla suojelupäätöksellä, koska kyseessä on valtakunnallisesti arvokas yhtenäinen aluekokonaisuus. Alueella vireillä oleva Nokan asemakaavan laatiminen ei ole edennyt. Ympäristökeskuksen näkemyksen mukaan kyseisellä valmisteluvaiheessa olevalla asemakaavalla ei voida turvata riittävällä tavalla majakan ja sen lähialueen arvoja. Museovirasto on ollut lausunnossaan samaa mieltä. Ympäristökeskus määräsi suojeltavaksi rakennussuojelulain nojalla Hailuodon kunnan Kirkonkylässä kiinteistöllä Luotsiasema RN:o 1:0 sijaitsevan Marjaniemen majakan ympäristöineen sekä Tutkimusaseman kiinteistöllä RN:o 3:56 sijaitsevat rakennukset, ruokala-laboratorio (v.1857), majoitusrakennus (v.1850), sauna-kokoustila (v.1850), asuinrakennus (v.1872), sauna (v.1872), varasto (v.1872) ja halkovaja (v.1872) ympäristöineen. Suojellut rakennukset ympäristöineen on osoitettu liitekartalla. Ympäristökeskus antoi seuraavat suojelumääräykset: Majakka 1. Majakkarakennusta tulee käyttää ja hoitaa niin, että sen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. 2. Majakkarakennuksen ulkoasussa saa tehdä vain entistäviä tai rakennuksen säilymisen kannalta välttämättömiä muutoksia. 3. Sisätilat on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä alkuperäisessä asussaan. 4. Majakkarakennuksen teknistä varustusta, kuten linssistöä, ei saa poistaa ilman Museoviraston lupaa. Muut rakennukset (ruokala-laboratorio, majoitusrakennus, sauna-kokoustila, asuinrakennus, sauna, varasto ja halkovaja) 1. Rakennuksia tulee käyttää ja hoitaa niin, että niiden kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. 2. Rakennusten ulkoasussa saa tehdä vain entistäviä tai rakennusten säilymisen kannalta välttämättömiä muutoksia.

4 4 Suojeltava alue Alue käsittää majakan sekä majakanvartijoiden ja luotsien asuinalueen lähiympäristön. Aluetta tulee käyttää, hoitaa ja kehittää niin, että sen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy eikä sen luonne osana Marjaniemen kalastus- ja merenkulkuyhdyskuntaa vaarannu. Aluetta ja rakennuksia koskeville toimenpiteille on saatava Museoviraston hyväksyntä. Rakennussuojelulain 6 :n 3 momentin nojalla ympäristökeskus antaa Museovirastolle oikeuden: 1. Antaa erillisiä ohjeita suojelumääräysten soveltamisesta. 2. Myöntää vähäisiä poikkeuksia suojelumääräyksistä. VALITUS Hailuodon kunta on ympäristöministeriöön saapuneessa valituksessaan vaatinut, että ympäristöministeriö ei vahvista Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen päätöstä lukuun ottamatta majakkarakennusta. Asemakaavaprosessissa Hailuodon kunta tulee osoittamaan majakalle sen suojelemiseksi tarvittavan maa-alueen. Hailuodon kunta katsoo, että alueen suojelutavoitteet saavutetaan parhaiten asemakaavoituksen avulla ja samalla voidaan ottaa huomioon aluetta koskevat kehittämistavoitteet. Hailuodon kunnan asemakaavan laatimisprosessi on viivästynyt. Syynä ovat olleet mm. alueelta puuttunut pohjakartta ja sen laatiminen, rakennushistoriallisen selvityksen hidas eteneminen ja kasvillisuusinventointi. Kaavan laatija on vaihdettu. Kaavan viivästyminen ei ole kuitenkaan erityinen syy rakennussuojelupäätöksen tekemiselle. Kunta omistaa alueen kiinteistöt ja voidaan pitää selvänä, että alueella ei tehdä suojelua vaarantavia toimenpiteitä. Kaavatyössä tullaan kiinnittämään erityistä huomiota arvokkaan aluekokonaisuuden suunnitteluun niin, että kulttuurihistorialliset arvot säilyvät. Hyvään lopputulokseen pääsemiseksi on tärkeä löytää ratkaisu, josta keskeiset viranomaistahot voivat olla yksimielisiä niin uudisrakentamisen kohteista, kerrosalasta ja sen sijoittumisesta. Nokan kaava-alue on arvokas aluekokonaisuus, jonka suojelukysymysten ratkaiseminen kestävällä tavalla voidaan turvata vain asemakaavoituksen avulla. Asemakaavaprosessia viedään eteenpäin yhdessä valtion viranomaisten kanssa siten, että suojelulliset tavoitteet saavutetaan. LAUSUNNOT YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE Pohjois-Pohjanmaan liitto on lausunnossaan viitannut aikaisempiin lausuntoihinsa. Liitto pitää välttämättömänä sitä, että kohdetta koskevat kaava- ja rakennussuojeluratkaisut muodostavat päätöskokonaisuuden, jolla Marjaniemen luotsi- ja majakka-aseman valtakunnallisesti erittäin merkittävä ympäristö turvataan. Museovirasto on lausunnossaan todennut, että Hailuoto on kokonaisuudessaan valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö, josta Marjaniemen majakka ja sen ympäristö rakennuksineen muodostaa erityisesti suojeltavan osakokonaisuuden. Valituksen alaisessa päätöksessä on mainittu Hailuodon kuulumi-

5 nen RKY inventointiin. Se kuuluu myös Museoviraston tarkistamaan esitykseen uudeksi valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi RKYinventoinniksi. Merenkulun historiaan liittyvien rakennusten ohella Hailuodon luonnonolojen poikkeuksellinen luonne hiekkadyyneineen korostaa entisen majakka- ja luotsiyhdyskunnan ainutlaatuisuutta ja sitä kautta myös herkkyyttä muutoksille. Museovirasto korostaa, että Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen tekemää rakennussuojelulain mukaista päätöstä ei ole syytä nähdä asemakaavatyötä vaikeuttavana, vaan sitä tukevana toimenpiteenä. Rakennussuojelulain soveltamisen ja asemakaavoituksen yhdistelmä on alueen arvoja parhaiten turvaava ratkaisu. Majakan kanssa kokonaisuuden muodostavien rakennusten ja pihapiirin sisällyttäminen majakan rakennussuojeluratkaisuun turvaa tarkoituksenmukaisella tavalla niiden yhteisten kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen. Marjaniemen majakka ja sen lähiympäristö rakennuksineen täyttää rakennussuojelulain 2 :ssä säädetyt edellytykset. Kokonaisuuden suojelemiseen rakennussuojelulain mukaisella menettelyllä on Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen päätöksessä todetut lain 3 :ssä edellytetyt erityiset syyt. Museovirasto yhtyy ympäristökeskuksen tekemän päätöksen perusteluihin ja esittää, että ympäristöministeriö vahvistaa Marjaniemen majakka- ja luotsiyhdyskunnan rakennusten ja alueen suojelun päätöksen mukaisesti. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on lausunnossaan todennut, että Hailuodon kunta on vaatinut valituksessaan, että ympäristöministeriö ei vahvista ympäristökeskuksen tekemää rakennussuojelulain mukaista päätöstä lukuun ottamatta majakkarakennusta. Kunta on ilmoittanut, että se tulee osoittamaan asemakaavaprosessissa majakalle sen suojelemiseksi tarvittavan maa-alueen. Hailuodon kunta on katsonut, että alueen suojelutavoitteet saavutetaan parhaiten asemakaavoituksen avulla ja samalla voidaan ottaa huomioon aluetta koskevat kehittämistavoitteet. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa Marjaniemen alue on merkitty valtakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi (vrk 5). Oulun seudun yleiskaavassa 2020 Marjaniemi on osoitettu suojelukohteeksi: 1.46 Marjaniemi (vk). Kaavamääräyksen mukaan kyseessä on kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde. Marjaniemessä on voimassa hyväksytty Marjaniemen osayleiskaava. Siinä majakkaa ympäröivät rakennukset on osoitettu merkinnällä suojeltu kohde (sr-1). Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus katsoo, että Hailuodon kunta ei ole valituksessaan esittänyt sellaisia seikkoja, jotka eivät olisi olleet ympäristökeskuksen tiedossa päätöstä tehtäessä ja jotka vaatisivat valituksenalaisen päätöksen vahvistamatta jättämistä. Ympäristökeskuksen näkemyksen mukaan Marjaniemen osayleiskaava ei turvaa riittävällä tavalla majakkaa ympäröivän alueen arvojen säilymistä. Ympäristökeskuksen kanta on, että majakkaa ympäröivän alueen arvon säilymistä ei voida turvata ilman rakennussuojelulain mukaista suojelupäätöstä. Hailuodon kunnanhallitus on lausunnossaan Pohjois-Pohjanmaan liiton, Museoviraston ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen Hailuodon kunnan valituksen johdosta antamista lausunnoista todennut, että kunta toistaa valituksessaan esittämänsä kannan, että ympäristöministeriö ei vahvista Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskuksen päätöstä lukuun ottamatta majakkarakennusta. Eri 5

6 KAAVATILANNE viranomaisten lausunnoissa ei ole tullut esille sellaista uutta tietoa, mikä antaisi aiheen muuttaa kunnan kantaa. Hailuodon kunta jakaa käsityksen Museoviraston esittämien suojelumääräysten mukaisesta suojelun tarpeellisuudesta ja katsoo, että rakennusten säilyminen sekä miljöökokonaisuuden ja luonnonympäristöön sopiva täydennysrakentaminen voidaan parhaiten ratkaista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella asemakaavoituksella. Hailuodon kunta jakaa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen käsityksen siitä, että Marjaniemen osayleiskaava ei turvaa riittävällä tavalla majakan ympäröivän alueen arvojen säilymistä. Hailuodon kunta katsoo, että alueeseen kohdistuvien kehittämistavoitteiden ja velvoitteiden, sekä kiistattomien moninaisten suojelutarpeiden yhteensovittaminen edellyttää yksityiskohtaisempaa ja monisäikeisempää tarkastelutapaa kuin mitä rakennussuojelulain mukaisilla määräyksillä on mahdollisuus saavuttaa. Lisäksi oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa on alueelle osoitettu huomattavasti rakennusoikeutta ja alue on kaavassa merkitty asemakaavoitettavaksi alueeksi. Kaavaehdotusluonnoksessa suojelualueen rajaus on tarkentunut ympäristöministeriön päätöksen N:o 4/562/94 ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen tekemän päätöksen sisältämään rajaukseen nähden todellisten suojelutarpeiden mukaisesti kasvaen länteen ja kaventuen hieman etelästä. Lisäksi ympäristökeskuksen hankkeeseen kuuluvana on alueen koilliskulmasta erotettu alue pysäköintiä varten. Luonnoksesta käy myös ilmi rakennussuojelulakia yksityiskohtaisempia määräyksiä kuten avoimena pidettävä alue, säilytettävä puusto ja säilytettävät yksittäiset puut. Asemakaava ehtii valmistua ennen rakennuskiellon päättymistä Aikaisemman kantansa mukaisesti Hailuodon kunta pitää tärkeänä, että majakan suojelukysymys ratkaistaan rakennussuojelulailla sen jälkeen kun asemakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa. Tässä tilanteessa majakkaa ympäröivän alueen arvojen turvaaminen ei edellytä rakennussuojelulain mukaista suojelupäätöstä tai sen vahvistamista. Koska alueelle kohdistuu suojelun lisäksi myös muita valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita sekä maakunnallisia ja paikallisia tavoitteita, on kaavoituksen yhtenä tehtävänä sovittaa eri tavoitteet yhteen siten, että valittu vaihtoehto edistää mahdollisimman hyvin tavoitteiden toteutumista. Nokan asemakaavan saatua lainvoiman tulee Hailuodon kunta esittämään ympäristöministeriölle erillisellä päätöksellä, päätöksen N:o 4/562/94, kumoamista Perämeren tutkimusaseman osalta. Oulun Seudun Settlementti ry:lle on varattu tilaisuus antaa asiasta lausunto. Yhdistys ei ole antanut lausuntoaan. Alueella on voimassa Hailuodon kunnanvaltuuston hyväksymä oikeusvaikutteinen Marjaniemen osayleiskaava, jossa Tutkimusaseman ja Luotsiaseman kiinteistöt on osoitettu merkinnällä PY/s julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi, jolla ympäristö säilytetään. Alueella olevien suojelukohteiden osalta on noudatettava suojelupäätöksellä annettuja suojelumääräyksiä ja lisärakentamisessa on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. Alueelle on osoitettu osayleiskaavassa merkintä sr-1, suo- 6

7 jeltu kohde. Kaavamääräyksen mukaan kyseessä on valtion omistamien rakennusten suojelua koskevan asetuksen nojalla suojeltu alue sekä suojeltuja rakennuksia. Rakennuksien korjaamisessa on noudatettava suojelupäätöksellä annettuja suojelumääräyksiä. Majakkarakennus on osoitettu osayleiskaavassa merkinnällä sr-2, suojeltava kohde. Kaavamääräyksen mukaan kyseessä on valtakunnallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä majakkarakennus, jonka ulkoasua ei saa muuttaa (MRL 41 2 mom). Marjaniemen osayleiskaavassa PY/s -alueelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 3200 kerrosalaneliömetriä, josta on käyttämättä noin puolet. Alueelle laaditaan Nokan asemakaavaa. Alueella on voimassa rakennuskielto, joka on voimassa kunnes alueen asemakaava on saanut lainvoiman, kuitenkin korkeintaan saakka. Hailuodon Nokan alueen asemakaavaehdotuksessa ( , täydennetty ) alue on osoitettu SR -merkinnällä rakennussuojelualueeksi. Aluetta tulee käyttää, hoitaa ja kehittää niin, että alueen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy, eikä sen luonne osana Marjaniemen kalastus- ja merenkulkuyhdyskuntaa vaarannu. Lisäksi asemakaavamääräyksissä on SR-aluetta koskeva määräys, jonka mukaan SR - alueelle sijoittuvien uudisrakennusten ja rakennelmien on sovittauduttava mittakaavaltaan, mittasuhteiltaan rakennusmateriaaleiltaan ja väreiltään alueen nykyisten rakennusten muodostamaan kokonaisuuteen. Majakka on osoitettu srs -merkinnällä rakennussuojelulain nojalla suojelluksi rakennukseksi: Marjaniemen majakka. Majakkarakennusta tulee käyttää ja hoitaa niin, että sen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Majakkarakennuksen ulkoasussa saa tehdä vain entistäviä tai rakennuksen säilymisen kannalta välttämättömiä muutoksia. Sisätilat on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä alkuperäisessä asussaan. Majakkarakennuksen alkuperäistä varustusta, kuten linssistöä ei saa poistaa ilman Museoviraston lupaa. Valtion omistamien rakennusten suojelusta annetulla asetuksella suojellut (ruokalalaboratorio, majoitusrakennus, sauna-kokoustila, asuinrakennus, sauna, varasto ja halkovaja) on osoitettu sr-1 -merkinnällä suojeltaviksi rakennuksiksi. Rakennukseen saa sijoittaa majoitustiloja. Rakennusta tulee käyttää ja hoitaa niin, että rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Rakennuksen ulkoasussa saa tehdä vain entistäviä tai rakennuksen säilymisen kannalta välttämättömiä muutoksia. Korjaus- ja muutossuunnitelmista on pyydettävä Museoviraston lausunto. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖS Ympäristöministeriö hylkää Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen päätöksestä tehdyn valituksen. Ympäristöministeriö vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen alistaman suojelupäätöksen Marjaniemen majakan osalta ja aluerajauksen osalta siten tarkistettuna, että suojeltava alue vastaa Nokan alueen asemakaavaehdotuksessa (täydennetty ) osoitettua SR -aluetta sekä muuttaa suojeltavaa aluetta koskevan toisen suojelumääräyksen kuulumaan seuraavasti: "Aluetta ja rakennuksia koskevista toimenpiteistä tulee pyytää Museoviraston lausunto." Aluerajaus on osoitettu punaisella päätöksen liitteenä olevalla kartalla. Ruokala-laboratorio, majoitusrakennus, sauna-kokoustila, asuinrakennus, sauna, varasto ja halkovaja alueineen on jo aikaisemmin suojeltu ympäristöministeriön lainvoiman saaneella päätöksellä (N:o 4/562/94). Ympäristöministeriö vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen antamat suojelumääräykset mainittujen seitsemän rakennuksen osalta. 7

8 8 Perustelut Majakka Asiassa saadun selvityksen perusteella Hailuodon kunnan Kirkonkylässä tilalla Luotsiasema sijaitsevaa Marjaniemen majakkaa on pidettävä kulttuurihistoriallisen merkityksensä vuoksi sellaisena kansallisen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi suojeltavana kohteena, jota rakennussuojelulain 1 ja 2 :ssä tarkoitetaan. Rakennussuojelulain 3 :n 1 momentin mukaan rakennussuojelusta asemakaavaalueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimista varten, säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Rakennuskieltoalueella rakennus voidaan määrätä suojeltavaksi rakennussuojelulain nojalla vain, milloin siihen on rakennussuojelulain 3 :n 2 momentissa tarkoitettuja erityisiä syitä. Koska Marjaniemen majakalla on valtakunnallista merkitystä ja koska suojelun kohteena on myös majakan sisätiloja ja teknistä varustusta, joiden suojelu ei kaikilta osin ole mahdollista maankäyttö- ja rakennuslain nojalla, rakennuksen suojelemiseen on rakennussuojelulain nojalla erityisiä syitä. Muut rakennukset Hailuodon Marjaniemessä sijaitsevien ruokala-laboratorion, majoitusrakennuksen, sauna-kokoustilan, asuinrakennuksen, saunan, varaston ja halkovajan sekä alueen kulttuurihistoriallinen arvo on todettu siinä yhteydessä, kun alue ja rakennukset on ympäristöministeriön päätöksellä (4/562/94) määrätty suojeltavaksi valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (480/85) nojalla. Suojelu pysyy voimassa omistajan vaihdoksesta huolimatta. Valtion omistamille suojelluille rakennuksille ei päätöstä tehtäessä ole annettu rakennuskohtaisia suojelumääräyksiä eikä suojelusta ole tehty merkintää lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Kun suojellut rakennukset ja alue ovat siirtyneet yksityiseen omistukseen, niille annetaan asianmukaiset suojelumääräykset ja suojelusta tehdään merkintä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin rakennussuojelulain mukaisesti. Hailuodon Nokan alueen asemakaavaehdotuksessa esitetyt määräykset ovat pääsääntöisesti samansisältöisiä kuin tällä päätöksellä vahvistettavat suojelumääräykset. Suojeltava alue Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen alistamassa suojelupäätöksessä osoitettu aluerajaus on tarkistettu siten, että se vastaa Nokan asemakaavaehdotuksessa (täydennetty ) osoitettua SR -aluetta. Ympäristökeskuksen suojeltavaa aluetta koskeva toinen suojelumääräys on muutettu Museoviraston toimivaltaa vastaavaan muotoon.

9 9 SOVELLETUT OIKEUSOHJEET MUUTOKSENHAKU Rakennussuojelulaki 1, 2, 5, 10 ja 23. Asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta 10. Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitus saadaan tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Valitusosoitus on liitteenä. Asuntoministeri Jan Vapaavuori Ylitarkastaja Hertta Rutanen LIITEET Kartta Valitusosoitus PÄÄTÖS Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 86, PÄÄTÖSJÄLJENNÖS TIEDOKSISAANTITODISTUKSIN Hailuodon kunnanhallitus, Luovontie 176, Hailuoto Pohjois-Pohjanmaan liitto, Kauppurienkatu 8 A, Oulu Oulun Seudun Settlementti ry, Kaarretie 14, Oulu TIEDOKSI Museovirasto, PL 913, Helsinki Pohjois-Pohjanmaan museo, PL 26, Oulu

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Luonnos 24.2.2017 Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 31 ja 34 :n 2 momentti, sellaisena

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 )

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Maakuntakaavan oikeusvaikutukset, Keski-Suomen liitto 1.6.2004 Jukka Reinikainen, YM MAAKUNTAKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Viranomaisvaikutus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Prof. Kai T. Kokko Lapin yliopisto, syksy 2011 Tentit 24.11. ja 26.1. Sisältö Rakentamisrajoitukset Toimenpiderajoitus Rakennuskiellot 1a Ehdollinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014 2014 Mihin voidaan hakea avustusta? Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön parantaminen Valtakunnallisesti, seudullisesti tai paikallisesti merkittävä rakennus

Lisätiedot

Ministry of the Environment

Ministry of the Environment Ympäristöministeriö Miljöministeriet Ministry of the Environment.../.. 20Q..., r PÄÄTÖS DNr:o YM6/5222/2015 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2015 ASIA Kanta -Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan vahvistaminen

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

Rakennussuojelulaki /60 (The Act on the Protection of Buildings)

Rakennussuojelulaki /60 (The Act on the Protection of Buildings) Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Lain soveltamisala Rakennussuojelulaki 18.1.1985/60 (The Act on the Protection of Buildings) 1 Kansallisen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi suojellaan

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Maisema-alueet maankäytössä

Maisema-alueet maankäytössä Maisema-alueet maankäytössä Anna-Leena Seppälä Varsinais-Suomen ELY/ Anna-Leena Seppälä 26.11.2013 1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kulttuuriympäristöä koskevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet kulttuuriympäristön suojelussa ja kaavoituskysymyksissä. Kulttuuriympäristö kunniaan

Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet kulttuuriympäristön suojelussa ja kaavoituskysymyksissä. Kulttuuriympäristö kunniaan Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet kulttuuriympäristön suojelussa ja kaavoituskysymyksissä Kulttuuriympäristö kunniaan 23.4.2012 1 SISÄLTÖ ELY-keskuksen tehtävät VAT ja kaavoitusjärjestelmä VAT ja kulttuuriympäristö

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302a NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 4 JA 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (8)

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla 2.10.2013 Pispalan asemakaavojen uudistaminen, I-vaihe, kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132 Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 43 Rakentamis ja toimenpiderajoitukset Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus

Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus 1. Onko väite oikein vai väärin? (10/03) Yleistä tietä ei saa suunnitella tai rakentaa asemakaavan vastaisesti Alueellinen ympäristökeskus vastaa maakuntakaavoituksesta

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN

NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN Naantalin kaupunki Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sivu 1 (6) ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 02.0.02.20.2010 NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN KAUPAN

Lisätiedot

Prof. Kai Kokko Syksy 2011

Prof. Kai Kokko Syksy 2011 Prof. Kai Kokko Syksy 2011 1 kysymys Rakennushankkeessa on kysymys kerrosalaltaan 1 767 neliömetrin suuruisen broilerikasvattamon rakentamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa tarkoitetulla

Lisätiedot

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3. Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.2012 Alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet (maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UUSIKYLÄ II J ASEMAKAAVAN MUUTOS OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 Teema: Forssa Tasot:

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 09.07.2009 Sallan kunta Seitap Oy 2009 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.11.2014 NAANTALIN KAUPUNKI Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan muutos I Muutosalue koskee tiloja: Kummeli 529-409-5-3, Kaukoranta 529-409-4-2 Tamminiemi I 529-402-1-40, Tamminiemi II 529-412-1-36,

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu 481 Seppälän kylän tilalle Rautatiealue Rn:o 1:29, Pulsan Asema Oy

Suunnittelutarveratkaisu 481 Seppälän kylän tilalle Rautatiealue Rn:o 1:29, Pulsan Asema Oy Tekninen lautakunta 138 29.04.2015 Suunnittelutarveratkaisu 481 Seppälän kylän tilalle Rautatiealue Rn:o 1:29, Pulsan Asema Oy 261/10.03.00.03/2015 TEKLA 138 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginarkkitehti

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA Päätös Dnro UUDELY/20/07.04/2011 14.11.2011 Julkinen Pernajan saariston vesiosuuskunta c/o Juhani Räty (saantitodistus) Sarvisalontie 1055 07780 Härkäpää PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN

Lisätiedot

Rakennusjärjestykset Etelä- Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella

Rakennusjärjestykset Etelä- Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Rakennusjärjestykset Etelä- Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Rakennetun ympäristön neuvottelupäivä Seppo Hakala, Insinööri 1 MRL 14 Rakennusjärjestys Kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Maisemat maakuntakaavoituksessa

Maisemat maakuntakaavoituksessa Maisemat maakuntakaavoituksessa Maankäyttö- ja rakennuslain arviointiin liittyvä työpaja 26.11.2012 Ympäristöministeriö Marja Mäntynen Oikeudellinen perusta Maakunnan suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 12.01.2015 Sivu 1 / 1 1474/11.02.01/2014 23 Lausunto ympäristöministeriölle valituksesta rakennussuojeluasiassa Valmistelijat / lisätiedot: Mauri Hämäläinen, puh. 043 826 5237 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 27.5.2016 SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SALON KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto 2.4.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA YLHÄISTEN TEHDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS SALON KAUPUNKI, Ylhäisten (14) kaupunginosan korttelin 7 tontilla 5. Sijaintikartta

Lisätiedot

Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus

Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus 1 Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus 2013 2 HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Kaavoituskatsauksen tavoite ja sisältö Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELI 18/OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TARKISTETTU

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELI 18/OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TARKISTETTU MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELI 18/OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TARKISTETTU 17.11.2014 17.11.2014 2/8 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Vihtorila ja Koivula) Kuva 1: Sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

Vakinainen asuminen maistraatin näkökulmasta. Henkikirjoittaja Minna Salmela Mikkelin yksikkö

Vakinainen asuminen maistraatin näkökulmasta. Henkikirjoittaja Minna Salmela Mikkelin yksikkö Vakinainen asuminen maistraatin näkökulmasta Kotikuntalaki 2 : Henkilön kotikunta on jäljempänä tässä laissa säädetyin poikkeuksin se kunta, jossa hän asuu. Vastasyntyneen lapsen kotikunta on se kunta,

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 14 ja 22 maakuntakaavan ja kuntien yhteisen yleiskaavan vahvistusmenettelystä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA INKOON KUNTA Solvik, Kälkö Ulkosaariston yleiskaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä osallistumis ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ja 64 ) esitetään mm. kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot

Kaavoitettavan alueen alustava rajaus, kaavamuutoshakemus, asemapiirros ja ilmakuvaupotus ovat esityslistan liitteenä.

Kaavoitettavan alueen alustava rajaus, kaavamuutoshakemus, asemapiirros ja ilmakuvaupotus ovat esityslistan liitteenä. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 46 30.03.2016 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 95 08.06.2016 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 136 27.09.2016 Aatoksen ympäristön asemakaavan hyväksyminen YMPTEKLT 46

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 15.5.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA... 2 3 KAAVIOKUVA... 4 4 ALUEEN RAKENTAMISTA

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KELLOMÄEN PUUTARHA (työnumero 358, asian:o 2931/2015) ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.4.2015 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Leppävirran kunta Taajaman asemakaava hankkeet, Kirkkokaarre ja Matinkuja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Leppävirran kunta Taajaman asemakaava hankkeet, Kirkkokaarre ja Matinkuja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/202/2016 VP 6/17.2.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FINPYYN (81.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 14 TONTTIA 1 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1671 1. OSOITE Finpyyntie 11 29600 Noormarkku 2. ALOITE

Lisätiedot

KÄLVIÄN KIRKONKYLÄN LIEVEALUEEN ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA. Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan vastine

KÄLVIÄN KIRKONKYLÄN LIEVEALUEEN ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA. Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan vastine LIITE 7 KOKKOLAN KAUPUNKI ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY 12.5.2016 P23496 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY 1 (6) Nro: 1 Valmistelu:

Lisätiedot