PL 35, Valtioneuvosto Puh. vaihde: Annettu Helsingissä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PL 35, 00023 Valtioneuvosto Puh. vaihde: 020 610 100 Annettu Helsingissä 10.6.2010"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ PÄÄTÖS N:o YM10/531/2009 PL 35, Valtioneuvosto Puh. vaihde: Annettu Helsingissä ASIA Rakennusten suojelua koskeva alistus ja valitus. ALISTETTU PÄÄTÖS Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen päätös Dnro PPO-2007-L Hailuodon kunnan Kirkonkylässä tilalla Luotsiasema sijaitsevan Marjaniemen majakan ja sen ympäristön sekä tilalla Tutkimusasema sijaitsevien rakennusten ja niiden ympäristön suojelemisesta. ASIAN VIREILLE TULO TOIMENPIDEKIELTO Senaatti-kiinteistöt on ilmoittanut Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle, että se on myynyt Tutkimusaseman kiinteistön RN:o 3:56 rakennuksineen Hailuodon kunnalle. Kiinteistöllä sijaitsevista rakennuksista seitsemän on suojeltu valtion omistamien rakennusten suojelua koskevan asetuksen (480/85) nojalla ympäristöministeriön päätöksellä Dnro 4/562/94. Suojellut rakennukset ovat: ruokalalaboratorio (v.1857), majoitusrakennus (v.1850), sauna-kokoustila (v.1850), asuinrakennus (v.1872), sauna (v.1872), varasto (v.1872) ja halkovaja (v.1872) ympäristöineen. Suomen valtio/pohjois-pohjanmaan ympäristökeskus on luovuttanut Hailuodon kunnalle Hailuodon kunnassa sijaitsevan lunastusyksikön Marjaniemen Luotsiasema RN:o 1:0. Hailuodon kunta on myynyt kyseisestä tilasta määräalan (0,12 ha) Oulun Seudun Settlementti ry:lle. Luotsiaseman tilalla RN:o 1:0 sijaitseva majakkarakennus on jäänyt edelleen Hailuodon kunnan omistukseen. Rakennusten (ml. majakkarakennus) suojeluasiat ovat tulleet vireille Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskuksen omasta aloitteesta (Tutkimusasema RN:o 3:56) ja (Luotsiasema RN:o 1:0) sen jälkeen, kun valtion omistamia kiinteistöjä koskeneet kaupat valtiolta yksityiselle ovat tulleet ympäristökeskuksen tietoon. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus määräsi tutkimusaseman rakennukset ympäristöineen ja majakan ympäristöineen toimenpidekieltoon. Hailuodon kunta on pyytänyt toimenpidekieltoon asetetun alueen rajauksen muuttamista, koska kunta haluaa toteuttaa Marjaniemi- virkistystä ja vapaa-aikahankkeessa suunnitellun autojen pysäköintialueen mahdollisimman pian. Museovirasto ja Pohjois-Pohjanmaan liitto ovat antaneet lausuntonsa aluerajauksen muuttamisesta. Ympäristökeskus on muuttanut toimenpidekieltoon asetetun alueen rajausta.

2 2 LAUSUNNOT YMPÄRISTÖKESKUKSELLE Museovirasto on lausunnossaan todennut, että merenkulkuun liittyvä alue Marjaniemessä kuten koko Hailuodon saarikin ovat valtakunnallisesti merkittäviä sekä luontonsa että rakennetun ympäristönsä vuoksi. Alueella on voimassa vuonna 2004 hyväksytty Marjaniemen osayleiskaava. Luotsiaseman kiinteistö on siinä osoitettu merkinnällä PY/s julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi, jolla ympäristö säilytetään. Alueella olevien suojelukohteiden osalta on noudatettava suojelumääräyksiä ja lisärakentamisesta on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. Itse majakka on osoitettu merkinnällä sr-2, suojeltava kohde, jonka ulkoasua ei saa muuttaa. Majakanvartioiden ja luotsien asuinalue oli valtion omistuksessa ja se on suojeltu. Itse majakkaa ei ole suojeltu muutoin kuin osayleiskaavan merkinnöin. Vuonna 2007 koko alue rakennuksineen on siirtynyt Hailuodon kunnan omistukseen. Kunta on myynyt edelleen 1960-luvulla rakennetun luotsitalon Oulun Seudun Settlementti Oy:lle ja rakennuttanut sen viereen vuonna 2007 valmistuneen Luototalon. Marjaniemen majakka on Museoviraston arvion mukaan Suomen parhaiten säilynyt esimerkki 1800-luvun tiilimajakka-arkkitehtuurista. Museoviraston näkemyksen mukaan majakka ja sen lähiympäristö on syytä suojella rakennussuojelulailla sen valtakunnallisen arvon ja merkityksen vuoksi. Suojelu antaa suuntaviivat suojeltavien rakennusten käytölle ja alueen kehittämiselle kaavateitse. Museovirasto esittää, että majakan ja sen lähiympäristön suojelu yhdistetään samaan suojelupäätökseen. Museovirasto teki ehdotuksen rakennuksille ja alueelle annettavista suojelumääräyksistä. Hailuodon kunta on lausunnossaan todennut, että alueen suojelu on mahdollista asemakaavalla. Marjaniemen alue on todetusti valtakunnallisesti merkittävä alue luontonsa ja osin myös rakennetun ympäristönsä ansiosta. Asemakaavan laatimisella on tarkoitus turvata nämä arvot, mutta samalla mahdollistaa Marjaniemen kehittäminen matkailun ja vapaa-ajan alueena. Hailuodon kunnan lausunnossa on kiinnitetty erityisesti huomiota alueen maisemallisiin arvoihin, Marjaniemen osayleiskaavan mukaiseen rakennusoikeuden määrään sekä alueen historiallisiin arvoihin ja suojelutarpeeseen. Pohjois-Pohjanmaan liitto on lausunnossaan todennut, että majakan ulkoasun, sisätilojen ja teknisten varusteiden alkuperäisyys puoltaa rakennussuojelulain mukaista suojelua. Entiseen tutkimusasemaan kuuluvien seitsemän rakennuksen voidaan katsoa täyttävän rakennussuojelulain 2 :ssä määritellyt kulttuurihistoriallisen arvon osatekijät ainakin rakennushistorian, erityisten ympäristöarvojen, käytön ja tyypillisyyden kannalta. Koska rakennusten arvo on ennen kaikkea eheässä kokonaisuudessa, jota on täydennetty uudemmalla rakentamisella ja yksittäisiin rakennuksiin on tehty merkittäviä muutoksia mm. sisätiloihin, rakennussuojelulain käyttäminen ei liiton käsityksen mukaan ole perusteltua. Rakennusten säilyminen sekä miljöökokonaisuuteen ja luonnonympäristöön sopiva täydennysrakentaminen voidaan parhaiten ratkaista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti asemakaavoituksella.

3 3 YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖS Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on päätöksessään todennut, että Hailuodon kunnan kirkonkylässä sijaitsevalla Marjaniemen majakan alueella on kokonaisuutena huomattavaa valtakunnallista merkitystä. Majakkarakennus on kulttuurihistoriallisilta ominaispiirteiltään ainutlaatuinen Suomessa. Majakan ulkoasua, sisätiloja ja teknisten varusteiden kulttuurihistoriallisia arvoja ei ole mahdollista turvata asemakaavoituksen keinoin. Majakan ympäristössä, Tutkimusaseman kiinteistöllä on suojeltu seitsemän rakennusta (ruokala-laboratorio, majoitusrakennus, sauna-kokoustila, asuinrakennus, sauna, varasto ja halkovaja) valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen nojalla. Ympäristöministeriön tekemä päätös ei ole sisältänyt yksityiskohtaisia suojelumääräyksiä. Koska kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset ovat siirtyneet pois valtion omistuksesta, nämäkin rakennukset on syytä suojella rakennussuojelulain nojalla ja antaa niille rakennussuojelulain mukaiset suojelumääräykset. Rakennukset liittyvät kiinteänä osana Marjaniemen majakan alueeseen. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on ratkaissut Marjaniemen majakan ja majakanvartijoiden ja luotsien asuinalueeseen kuuluneiden rakennusten sekä niiden lähiympäristön suojeluasian samalla suojelupäätöksellä, koska kyseessä on valtakunnallisesti arvokas yhtenäinen aluekokonaisuus. Alueella vireillä oleva Nokan asemakaavan laatiminen ei ole edennyt. Ympäristökeskuksen näkemyksen mukaan kyseisellä valmisteluvaiheessa olevalla asemakaavalla ei voida turvata riittävällä tavalla majakan ja sen lähialueen arvoja. Museovirasto on ollut lausunnossaan samaa mieltä. Ympäristökeskus määräsi suojeltavaksi rakennussuojelulain nojalla Hailuodon kunnan Kirkonkylässä kiinteistöllä Luotsiasema RN:o 1:0 sijaitsevan Marjaniemen majakan ympäristöineen sekä Tutkimusaseman kiinteistöllä RN:o 3:56 sijaitsevat rakennukset, ruokala-laboratorio (v.1857), majoitusrakennus (v.1850), sauna-kokoustila (v.1850), asuinrakennus (v.1872), sauna (v.1872), varasto (v.1872) ja halkovaja (v.1872) ympäristöineen. Suojellut rakennukset ympäristöineen on osoitettu liitekartalla. Ympäristökeskus antoi seuraavat suojelumääräykset: Majakka 1. Majakkarakennusta tulee käyttää ja hoitaa niin, että sen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. 2. Majakkarakennuksen ulkoasussa saa tehdä vain entistäviä tai rakennuksen säilymisen kannalta välttämättömiä muutoksia. 3. Sisätilat on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä alkuperäisessä asussaan. 4. Majakkarakennuksen teknistä varustusta, kuten linssistöä, ei saa poistaa ilman Museoviraston lupaa. Muut rakennukset (ruokala-laboratorio, majoitusrakennus, sauna-kokoustila, asuinrakennus, sauna, varasto ja halkovaja) 1. Rakennuksia tulee käyttää ja hoitaa niin, että niiden kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. 2. Rakennusten ulkoasussa saa tehdä vain entistäviä tai rakennusten säilymisen kannalta välttämättömiä muutoksia.

4 4 Suojeltava alue Alue käsittää majakan sekä majakanvartijoiden ja luotsien asuinalueen lähiympäristön. Aluetta tulee käyttää, hoitaa ja kehittää niin, että sen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy eikä sen luonne osana Marjaniemen kalastus- ja merenkulkuyhdyskuntaa vaarannu. Aluetta ja rakennuksia koskeville toimenpiteille on saatava Museoviraston hyväksyntä. Rakennussuojelulain 6 :n 3 momentin nojalla ympäristökeskus antaa Museovirastolle oikeuden: 1. Antaa erillisiä ohjeita suojelumääräysten soveltamisesta. 2. Myöntää vähäisiä poikkeuksia suojelumääräyksistä. VALITUS Hailuodon kunta on ympäristöministeriöön saapuneessa valituksessaan vaatinut, että ympäristöministeriö ei vahvista Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen päätöstä lukuun ottamatta majakkarakennusta. Asemakaavaprosessissa Hailuodon kunta tulee osoittamaan majakalle sen suojelemiseksi tarvittavan maa-alueen. Hailuodon kunta katsoo, että alueen suojelutavoitteet saavutetaan parhaiten asemakaavoituksen avulla ja samalla voidaan ottaa huomioon aluetta koskevat kehittämistavoitteet. Hailuodon kunnan asemakaavan laatimisprosessi on viivästynyt. Syynä ovat olleet mm. alueelta puuttunut pohjakartta ja sen laatiminen, rakennushistoriallisen selvityksen hidas eteneminen ja kasvillisuusinventointi. Kaavan laatija on vaihdettu. Kaavan viivästyminen ei ole kuitenkaan erityinen syy rakennussuojelupäätöksen tekemiselle. Kunta omistaa alueen kiinteistöt ja voidaan pitää selvänä, että alueella ei tehdä suojelua vaarantavia toimenpiteitä. Kaavatyössä tullaan kiinnittämään erityistä huomiota arvokkaan aluekokonaisuuden suunnitteluun niin, että kulttuurihistorialliset arvot säilyvät. Hyvään lopputulokseen pääsemiseksi on tärkeä löytää ratkaisu, josta keskeiset viranomaistahot voivat olla yksimielisiä niin uudisrakentamisen kohteista, kerrosalasta ja sen sijoittumisesta. Nokan kaava-alue on arvokas aluekokonaisuus, jonka suojelukysymysten ratkaiseminen kestävällä tavalla voidaan turvata vain asemakaavoituksen avulla. Asemakaavaprosessia viedään eteenpäin yhdessä valtion viranomaisten kanssa siten, että suojelulliset tavoitteet saavutetaan. LAUSUNNOT YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE Pohjois-Pohjanmaan liitto on lausunnossaan viitannut aikaisempiin lausuntoihinsa. Liitto pitää välttämättömänä sitä, että kohdetta koskevat kaava- ja rakennussuojeluratkaisut muodostavat päätöskokonaisuuden, jolla Marjaniemen luotsi- ja majakka-aseman valtakunnallisesti erittäin merkittävä ympäristö turvataan. Museovirasto on lausunnossaan todennut, että Hailuoto on kokonaisuudessaan valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö, josta Marjaniemen majakka ja sen ympäristö rakennuksineen muodostaa erityisesti suojeltavan osakokonaisuuden. Valituksen alaisessa päätöksessä on mainittu Hailuodon kuulumi-

5 nen RKY inventointiin. Se kuuluu myös Museoviraston tarkistamaan esitykseen uudeksi valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi RKYinventoinniksi. Merenkulun historiaan liittyvien rakennusten ohella Hailuodon luonnonolojen poikkeuksellinen luonne hiekkadyyneineen korostaa entisen majakka- ja luotsiyhdyskunnan ainutlaatuisuutta ja sitä kautta myös herkkyyttä muutoksille. Museovirasto korostaa, että Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen tekemää rakennussuojelulain mukaista päätöstä ei ole syytä nähdä asemakaavatyötä vaikeuttavana, vaan sitä tukevana toimenpiteenä. Rakennussuojelulain soveltamisen ja asemakaavoituksen yhdistelmä on alueen arvoja parhaiten turvaava ratkaisu. Majakan kanssa kokonaisuuden muodostavien rakennusten ja pihapiirin sisällyttäminen majakan rakennussuojeluratkaisuun turvaa tarkoituksenmukaisella tavalla niiden yhteisten kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen. Marjaniemen majakka ja sen lähiympäristö rakennuksineen täyttää rakennussuojelulain 2 :ssä säädetyt edellytykset. Kokonaisuuden suojelemiseen rakennussuojelulain mukaisella menettelyllä on Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen päätöksessä todetut lain 3 :ssä edellytetyt erityiset syyt. Museovirasto yhtyy ympäristökeskuksen tekemän päätöksen perusteluihin ja esittää, että ympäristöministeriö vahvistaa Marjaniemen majakka- ja luotsiyhdyskunnan rakennusten ja alueen suojelun päätöksen mukaisesti. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on lausunnossaan todennut, että Hailuodon kunta on vaatinut valituksessaan, että ympäristöministeriö ei vahvista ympäristökeskuksen tekemää rakennussuojelulain mukaista päätöstä lukuun ottamatta majakkarakennusta. Kunta on ilmoittanut, että se tulee osoittamaan asemakaavaprosessissa majakalle sen suojelemiseksi tarvittavan maa-alueen. Hailuodon kunta on katsonut, että alueen suojelutavoitteet saavutetaan parhaiten asemakaavoituksen avulla ja samalla voidaan ottaa huomioon aluetta koskevat kehittämistavoitteet. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa Marjaniemen alue on merkitty valtakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi (vrk 5). Oulun seudun yleiskaavassa 2020 Marjaniemi on osoitettu suojelukohteeksi: 1.46 Marjaniemi (vk). Kaavamääräyksen mukaan kyseessä on kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde. Marjaniemessä on voimassa hyväksytty Marjaniemen osayleiskaava. Siinä majakkaa ympäröivät rakennukset on osoitettu merkinnällä suojeltu kohde (sr-1). Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus katsoo, että Hailuodon kunta ei ole valituksessaan esittänyt sellaisia seikkoja, jotka eivät olisi olleet ympäristökeskuksen tiedossa päätöstä tehtäessä ja jotka vaatisivat valituksenalaisen päätöksen vahvistamatta jättämistä. Ympäristökeskuksen näkemyksen mukaan Marjaniemen osayleiskaava ei turvaa riittävällä tavalla majakkaa ympäröivän alueen arvojen säilymistä. Ympäristökeskuksen kanta on, että majakkaa ympäröivän alueen arvon säilymistä ei voida turvata ilman rakennussuojelulain mukaista suojelupäätöstä. Hailuodon kunnanhallitus on lausunnossaan Pohjois-Pohjanmaan liiton, Museoviraston ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen Hailuodon kunnan valituksen johdosta antamista lausunnoista todennut, että kunta toistaa valituksessaan esittämänsä kannan, että ympäristöministeriö ei vahvista Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskuksen päätöstä lukuun ottamatta majakkarakennusta. Eri 5

6 KAAVATILANNE viranomaisten lausunnoissa ei ole tullut esille sellaista uutta tietoa, mikä antaisi aiheen muuttaa kunnan kantaa. Hailuodon kunta jakaa käsityksen Museoviraston esittämien suojelumääräysten mukaisesta suojelun tarpeellisuudesta ja katsoo, että rakennusten säilyminen sekä miljöökokonaisuuden ja luonnonympäristöön sopiva täydennysrakentaminen voidaan parhaiten ratkaista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella asemakaavoituksella. Hailuodon kunta jakaa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen käsityksen siitä, että Marjaniemen osayleiskaava ei turvaa riittävällä tavalla majakan ympäröivän alueen arvojen säilymistä. Hailuodon kunta katsoo, että alueeseen kohdistuvien kehittämistavoitteiden ja velvoitteiden, sekä kiistattomien moninaisten suojelutarpeiden yhteensovittaminen edellyttää yksityiskohtaisempaa ja monisäikeisempää tarkastelutapaa kuin mitä rakennussuojelulain mukaisilla määräyksillä on mahdollisuus saavuttaa. Lisäksi oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa on alueelle osoitettu huomattavasti rakennusoikeutta ja alue on kaavassa merkitty asemakaavoitettavaksi alueeksi. Kaavaehdotusluonnoksessa suojelualueen rajaus on tarkentunut ympäristöministeriön päätöksen N:o 4/562/94 ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen tekemän päätöksen sisältämään rajaukseen nähden todellisten suojelutarpeiden mukaisesti kasvaen länteen ja kaventuen hieman etelästä. Lisäksi ympäristökeskuksen hankkeeseen kuuluvana on alueen koilliskulmasta erotettu alue pysäköintiä varten. Luonnoksesta käy myös ilmi rakennussuojelulakia yksityiskohtaisempia määräyksiä kuten avoimena pidettävä alue, säilytettävä puusto ja säilytettävät yksittäiset puut. Asemakaava ehtii valmistua ennen rakennuskiellon päättymistä Aikaisemman kantansa mukaisesti Hailuodon kunta pitää tärkeänä, että majakan suojelukysymys ratkaistaan rakennussuojelulailla sen jälkeen kun asemakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa. Tässä tilanteessa majakkaa ympäröivän alueen arvojen turvaaminen ei edellytä rakennussuojelulain mukaista suojelupäätöstä tai sen vahvistamista. Koska alueelle kohdistuu suojelun lisäksi myös muita valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita sekä maakunnallisia ja paikallisia tavoitteita, on kaavoituksen yhtenä tehtävänä sovittaa eri tavoitteet yhteen siten, että valittu vaihtoehto edistää mahdollisimman hyvin tavoitteiden toteutumista. Nokan asemakaavan saatua lainvoiman tulee Hailuodon kunta esittämään ympäristöministeriölle erillisellä päätöksellä, päätöksen N:o 4/562/94, kumoamista Perämeren tutkimusaseman osalta. Oulun Seudun Settlementti ry:lle on varattu tilaisuus antaa asiasta lausunto. Yhdistys ei ole antanut lausuntoaan. Alueella on voimassa Hailuodon kunnanvaltuuston hyväksymä oikeusvaikutteinen Marjaniemen osayleiskaava, jossa Tutkimusaseman ja Luotsiaseman kiinteistöt on osoitettu merkinnällä PY/s julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi, jolla ympäristö säilytetään. Alueella olevien suojelukohteiden osalta on noudatettava suojelupäätöksellä annettuja suojelumääräyksiä ja lisärakentamisessa on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. Alueelle on osoitettu osayleiskaavassa merkintä sr-1, suo- 6

7 jeltu kohde. Kaavamääräyksen mukaan kyseessä on valtion omistamien rakennusten suojelua koskevan asetuksen nojalla suojeltu alue sekä suojeltuja rakennuksia. Rakennuksien korjaamisessa on noudatettava suojelupäätöksellä annettuja suojelumääräyksiä. Majakkarakennus on osoitettu osayleiskaavassa merkinnällä sr-2, suojeltava kohde. Kaavamääräyksen mukaan kyseessä on valtakunnallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä majakkarakennus, jonka ulkoasua ei saa muuttaa (MRL 41 2 mom). Marjaniemen osayleiskaavassa PY/s -alueelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 3200 kerrosalaneliömetriä, josta on käyttämättä noin puolet. Alueelle laaditaan Nokan asemakaavaa. Alueella on voimassa rakennuskielto, joka on voimassa kunnes alueen asemakaava on saanut lainvoiman, kuitenkin korkeintaan saakka. Hailuodon Nokan alueen asemakaavaehdotuksessa ( , täydennetty ) alue on osoitettu SR -merkinnällä rakennussuojelualueeksi. Aluetta tulee käyttää, hoitaa ja kehittää niin, että alueen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy, eikä sen luonne osana Marjaniemen kalastus- ja merenkulkuyhdyskuntaa vaarannu. Lisäksi asemakaavamääräyksissä on SR-aluetta koskeva määräys, jonka mukaan SR - alueelle sijoittuvien uudisrakennusten ja rakennelmien on sovittauduttava mittakaavaltaan, mittasuhteiltaan rakennusmateriaaleiltaan ja väreiltään alueen nykyisten rakennusten muodostamaan kokonaisuuteen. Majakka on osoitettu srs -merkinnällä rakennussuojelulain nojalla suojelluksi rakennukseksi: Marjaniemen majakka. Majakkarakennusta tulee käyttää ja hoitaa niin, että sen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Majakkarakennuksen ulkoasussa saa tehdä vain entistäviä tai rakennuksen säilymisen kannalta välttämättömiä muutoksia. Sisätilat on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä alkuperäisessä asussaan. Majakkarakennuksen alkuperäistä varustusta, kuten linssistöä ei saa poistaa ilman Museoviraston lupaa. Valtion omistamien rakennusten suojelusta annetulla asetuksella suojellut (ruokalalaboratorio, majoitusrakennus, sauna-kokoustila, asuinrakennus, sauna, varasto ja halkovaja) on osoitettu sr-1 -merkinnällä suojeltaviksi rakennuksiksi. Rakennukseen saa sijoittaa majoitustiloja. Rakennusta tulee käyttää ja hoitaa niin, että rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Rakennuksen ulkoasussa saa tehdä vain entistäviä tai rakennuksen säilymisen kannalta välttämättömiä muutoksia. Korjaus- ja muutossuunnitelmista on pyydettävä Museoviraston lausunto. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖS Ympäristöministeriö hylkää Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen päätöksestä tehdyn valituksen. Ympäristöministeriö vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen alistaman suojelupäätöksen Marjaniemen majakan osalta ja aluerajauksen osalta siten tarkistettuna, että suojeltava alue vastaa Nokan alueen asemakaavaehdotuksessa (täydennetty ) osoitettua SR -aluetta sekä muuttaa suojeltavaa aluetta koskevan toisen suojelumääräyksen kuulumaan seuraavasti: "Aluetta ja rakennuksia koskevista toimenpiteistä tulee pyytää Museoviraston lausunto." Aluerajaus on osoitettu punaisella päätöksen liitteenä olevalla kartalla. Ruokala-laboratorio, majoitusrakennus, sauna-kokoustila, asuinrakennus, sauna, varasto ja halkovaja alueineen on jo aikaisemmin suojeltu ympäristöministeriön lainvoiman saaneella päätöksellä (N:o 4/562/94). Ympäristöministeriö vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen antamat suojelumääräykset mainittujen seitsemän rakennuksen osalta. 7

8 8 Perustelut Majakka Asiassa saadun selvityksen perusteella Hailuodon kunnan Kirkonkylässä tilalla Luotsiasema sijaitsevaa Marjaniemen majakkaa on pidettävä kulttuurihistoriallisen merkityksensä vuoksi sellaisena kansallisen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi suojeltavana kohteena, jota rakennussuojelulain 1 ja 2 :ssä tarkoitetaan. Rakennussuojelulain 3 :n 1 momentin mukaan rakennussuojelusta asemakaavaalueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimista varten, säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Rakennuskieltoalueella rakennus voidaan määrätä suojeltavaksi rakennussuojelulain nojalla vain, milloin siihen on rakennussuojelulain 3 :n 2 momentissa tarkoitettuja erityisiä syitä. Koska Marjaniemen majakalla on valtakunnallista merkitystä ja koska suojelun kohteena on myös majakan sisätiloja ja teknistä varustusta, joiden suojelu ei kaikilta osin ole mahdollista maankäyttö- ja rakennuslain nojalla, rakennuksen suojelemiseen on rakennussuojelulain nojalla erityisiä syitä. Muut rakennukset Hailuodon Marjaniemessä sijaitsevien ruokala-laboratorion, majoitusrakennuksen, sauna-kokoustilan, asuinrakennuksen, saunan, varaston ja halkovajan sekä alueen kulttuurihistoriallinen arvo on todettu siinä yhteydessä, kun alue ja rakennukset on ympäristöministeriön päätöksellä (4/562/94) määrätty suojeltavaksi valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (480/85) nojalla. Suojelu pysyy voimassa omistajan vaihdoksesta huolimatta. Valtion omistamille suojelluille rakennuksille ei päätöstä tehtäessä ole annettu rakennuskohtaisia suojelumääräyksiä eikä suojelusta ole tehty merkintää lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Kun suojellut rakennukset ja alue ovat siirtyneet yksityiseen omistukseen, niille annetaan asianmukaiset suojelumääräykset ja suojelusta tehdään merkintä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin rakennussuojelulain mukaisesti. Hailuodon Nokan alueen asemakaavaehdotuksessa esitetyt määräykset ovat pääsääntöisesti samansisältöisiä kuin tällä päätöksellä vahvistettavat suojelumääräykset. Suojeltava alue Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen alistamassa suojelupäätöksessä osoitettu aluerajaus on tarkistettu siten, että se vastaa Nokan asemakaavaehdotuksessa (täydennetty ) osoitettua SR -aluetta. Ympäristökeskuksen suojeltavaa aluetta koskeva toinen suojelumääräys on muutettu Museoviraston toimivaltaa vastaavaan muotoon.

9 9 SOVELLETUT OIKEUSOHJEET MUUTOKSENHAKU Rakennussuojelulaki 1, 2, 5, 10 ja 23. Asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta 10. Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitus saadaan tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Valitusosoitus on liitteenä. Asuntoministeri Jan Vapaavuori Ylitarkastaja Hertta Rutanen LIITEET Kartta Valitusosoitus PÄÄTÖS Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 86, PÄÄTÖSJÄLJENNÖS TIEDOKSISAANTITODISTUKSIN Hailuodon kunnanhallitus, Luovontie 176, Hailuoto Pohjois-Pohjanmaan liitto, Kauppurienkatu 8 A, Oulu Oulun Seudun Settlementti ry, Kaarretie 14, Oulu TIEDOKSI Museovirasto, PL 913, Helsinki Pohjois-Pohjanmaan museo, PL 26, Oulu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Kirkonkylän korttelin 2021 tontin 10, vanhan poliisitalon, asemakaavan muutos

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Kirkonkylän korttelin 2021 tontin 10, vanhan poliisitalon, asemakaavan muutos NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Kirkonkylän korttelin 2021 tontin 10, vanhan poliisitalon, asemakaavan muutos 745/10.02.03/2016 ASRA 58 Nurmijärven kunta on tehnyt aloitteen Kirkonkylän keskustan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Luonnos 24.2.2017 Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 31 ja 34 :n 2 momentti, sellaisena

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.6.2015 Taltionumero 1655 Diaarinumero 2557/1/14 1 (8) Asia Valittaja Purkamislupaa koskeva valitus Nurkkakivi ry Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi

Lisätiedot

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA Liite 2 VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA 28.1.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ TAINA RIEKKINEN Mänttä-Vilppulan kaupunki, 1. kaupunginosan kortteli 118/osa,

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Sisäilma-asioiden huomioiminen suojelluissa kohteissa. Sirkkaliisa Jetsonen Yliarkkitehti Museovirasto

Sisäilma-asioiden huomioiminen suojelluissa kohteissa. Sirkkaliisa Jetsonen Yliarkkitehti Museovirasto Sisäilma-asioiden huomioiminen suojelluissa kohteissa Sirkkaliisa Jetsonen Yliarkkitehti Museovirasto Rakennussuojelu Turvaa rakennetun kulttuuriympäristön säilymistä ja kulttuurisesti kestävää hoitoa

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Lausunto. Yhteenveto sisältää mennessä jätetyt lausunnot ja muistutukset. Maankäyttöosasto on laatinut vastineet. Palautteen antaja ja pvm

Lausunto. Yhteenveto sisältää mennessä jätetyt lausunnot ja muistutukset. Maankäyttöosasto on laatinut vastineet. Palautteen antaja ja pvm Sivu 1 (6) Lausunnot Palautteen antaja ja pvm Uudenmaan ELY-keskus 30.1.2017 Yhteenveto sisältää 24.2.2017 mennessä jätetyt lausunnot ja muistutukset. Maankäyttöosasto on laatinut vastineet. Lausunto Vastine

Lisätiedot

Maankäyttö ja rakennuslain muutos sekä kaavojen oikeusvaikutukset metsätaloudessa

Maankäyttö ja rakennuslain muutos sekä kaavojen oikeusvaikutukset metsätaloudessa Maankäyttö ja rakennuslain muutos sekä kaavojen oikeusvaikutukset metsätaloudessa Ajankohtaista kaavoituksessa Suomen metsäkeskuksen kaavoituskoulutus metsäalan toimijoille Niina Riissanen 7.4.2017 10.4.2017

Lisätiedot

32 25.02.2014 97 28.09.2015

32 25.02.2014 97 28.09.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 32 25.02.2014 97 28.09.2015 LAPIN ELY-KESKUKSEN OIKAISUVAATIMUS PURKULUVASTA TERVO ANNA-LIISA, KEMINMAA/ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ/HALLINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 )

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Maakuntakaavan oikeusvaikutukset, Keski-Suomen liitto 1.6.2004 Jukka Reinikainen, YM MAAKUNTAKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Viranomaisvaikutus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos Oloneuvoksentie MERIKARVIAN KUNTA 29.5.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Hyvinkään kaupunki, ympäristölautakunta PL 21 05801 Hyvinkää Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto Hyvinkään kaupungin rakennusjärjestysluonnoksesta HEL 2016-005241

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014 2014 Mihin voidaan hakea avustusta? Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön parantaminen Valtakunnallisesti, seudullisesti tai paikallisesti merkittävä rakennus

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Rakennussuojelulaki /60 (The Act on the Protection of Buildings)

Rakennussuojelulaki /60 (The Act on the Protection of Buildings) Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Lain soveltamisala Rakennussuojelulaki 18.1.1985/60 (The Act on the Protection of Buildings) 1 Kansallisen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi suojellaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS

KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS LUONNOS NÄHTÄVILLÄ 4. 22.2.2013 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS Asemakaavan muutos koskee:

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2017 Sivu 1 / 1 247/2017 10.02.05 47 Rakennuskieltojen jatkaminen Pohjois-Espoossa rakennuskieltokartan tunnuksilla 113, 114, 115 ja 116 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUHALA III D ASEMAKAAVAMUUTOS FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUHALA III D ASEMAKAAVAMUUTOS FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA ORTOKUVA ALUEELTA 2011 KAAVA-ALUEEN RAJAUS Kaavoitus kohde Hakija/Aloite Asemakaavan tark. Maakuntakaava Asemakaava ja asemakaavan muutos: Kuhala III D: Keskustan kaupunginosan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus luonnos

HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus luonnos HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 21.6.2017 luonnos Tullut vireille: 15.6.2017 Luonnosaineisto nähtävillä MRA 30 : Ehdotusaineisto nähtävillä

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Lausunto Diilin ranta-asemakaavasta, ehdotusvaihe

Lausunto Diilin ranta-asemakaavasta, ehdotusvaihe LAUSUNTO Diaarinumero VARELY/3313/2016 Varsinais-Suomi 22.3.2017 Kustavin kunnanhallitus kustavi@kustavi.fi Viite: lausuntopyyntö 1.2.2017 Lausunto Diilin ranta-asemakaavasta, ehdotusvaihe KAAVAHANKE Kaava-alue

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

TAVOLAN KYLÄ, JAAKKO ILLIN OMISTAMAN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

TAVOLAN KYLÄ, JAAKKO ILLIN OMISTAMAN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TAVOLAN KYLÄ, JAAKKO ILLIN OMISTAMAN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.9. 2012 koskien asemakaavan laatimista Nummi- Pusulan Tavolan kylän tilalle Alhonsora RN:o 29:0 pinta-alaltaan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Prof. Kai T. Kokko Lapin yliopisto, syksy 2011 Tentit 24.11. ja 26.1. Sisältö Rakentamisrajoitukset Toimenpiderajoitus Rakennuskiellot 1a Ehdollinen

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 4; JUSSILAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 4; JUSSILAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 4; JUSSILAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Alueen pinta-ala on n. 102

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/1907/10.02.03/2014 VP 47/21.10.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KYLÄSAAREN 34. KAUPUNGINOSAN KYLÄSAARENTIEN, KIVININTIEN, VANHAINKODINTIEN JA LAUNAISTENTIEN LÄHIYMPÄRISTÖ 1. ASEMAKAAVA 609

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 MERIKARVIAN KUNTA 09.09.2017 KAAVA Merikarvian Kuuskeri rantayleiskaavan muutos koskien Peipun kylän tiloja Merimaa 484-401-14-34 ja 484-401-13-56 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 Aluearkkitehtivastaava

Lisätiedot

RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALALAMMELLA

RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALALAMMELLA RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALALAMMELLA Selostus Kaavaluonnos 27.8.2014 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Hirvikallio Consulting Kaavaselostus I 27.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.8.2011 tarkistettu 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 650-600 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta Suunnittelualueen

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Nurmesniemi I) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/2013 1 (1) Kaupunginhallitus 256 15.7.2013. 256 Asianro 5027/10.02.05/2013. Kaupunkirakennelautakunta 26.6.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/2013 1 (1) Kaupunginhallitus 256 15.7.2013. 256 Asianro 5027/10.02.05/2013. Kaupunkirakennelautakunta 26.6. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/2013 1 (1) 256 Asianro 5027/10.02.05/2013 Rakennuskiellon määrääminen Vehmersalmi Ritoniemi Kaupunkirakennelautakunta 26.6.2013 115 Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Taapurintien asemakaava

Taapurintien asemakaava Taapurintien asemakaava Asemakaavan vaiheittainen muutos Ehdotus Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: KAAVAN TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi Taapurintien asemakaavan vaiheittainen muutos Kaavan päiväys Kiinteistöt

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302a NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 4 JA 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (8)

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Östensön osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 5994012014Y3

Östensön osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 5994012014Y3 Östensön osayleiskaavan tarkistus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 5994012014Y3 2 Sisällysluettelo: 1. KAAVA-ALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 3. TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9.

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9. : : :0 : :9 :0-9- -9- Mujuseniha 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 0 o 9 0 9 0 9 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 9 00 0 0 0 0 0 0 e=0. LAITILANPUISTO NOLJAKANKAARI WALLENKATU sv- sr- sr- sr- 0 00 900

Lisätiedot

PL 35, 00023 Valtioneuvosto Puh. vaihde 020 610 100 Annettu Helsingissä 10.6.2010

PL 35, 00023 Valtioneuvosto Puh. vaihde 020 610 100 Annettu Helsingissä 10.6.2010 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ PÄÄTÖS YM5/531/2009 PL 35, 00023 Valtioneuvosto Puh. vaihde 020 610 100 Annettu Helsingissä 10.6.2010 ASIA Rakennuksen suojelua koskeva alistus. ALISTETTU PÄÄTÖS SUOJELUESITYS Uudenmaan

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus

Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus Maa-29.321 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus 1. Onko väite oikein vai väärin? (10/03) Yleistä tietä ei saa suunnitella tai rakentaa asemakaavan vastaisesti Alueellinen ympäristökeskus vastaa maakuntakaavoituksesta

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE 1 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Lausunto asiassa dnro 02189/16/4103, joka koskee valitusta Tampereen kaupunginvaltuuston päätöksestä 12.9.2016 16. Päätöksellään kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Kaavakartta nro 12459 Hankenro 5344_2 HEL 2016-013448 11.4.2017 1 (11) VUOROVAIKUTUSRAPORTTI Wäinö Aaltosen tie 7 asemakaavan muutos (nro 12459) Vuorovaikutusraportin

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.06.2014 Kolarin kunta -

Lisätiedot

Lapinjärven kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lapinjärven kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen Lapinjärven kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Mikä rakennusjärjestys on? Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla

Lisätiedot

Purkamislupa Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/eeva Pehkonen

Purkamislupa Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/eeva Pehkonen Purkamislupa 1 Rakennuksen tai sen osan purkamiseen vaaditaan aina purkamislupa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Lisätiedot

Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet kulttuuriympäristön suojelussa ja kaavoituskysymyksissä. Kulttuuriympäristö kunniaan

Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet kulttuuriympäristön suojelussa ja kaavoituskysymyksissä. Kulttuuriympäristö kunniaan Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet kulttuuriympäristön suojelussa ja kaavoituskysymyksissä Kulttuuriympäristö kunniaan 23.4.2012 1 SISÄLTÖ ELY-keskuksen tehtävät VAT ja kaavoitusjärjestelmä VAT ja kulttuuriympäristö

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos - Värenmäki MERIKARVIAN KUNTA 3.2.2016 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3. Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.2012 Alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet (maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

Poikkeamislupa 5 Leirin kaupunginosan korttelin 71 tontille 1, ES Kiinteistöbond Oy

Poikkeamislupa 5 Leirin kaupunginosan korttelin 71 tontille 1, ES Kiinteistöbond Oy Tekninen lautakunta 131 05.04.2017 Poikkeamislupa 5 Leirin kaupunginosan korttelin 71 tontille 1, ES Kiinteistöbond Oy 1261/10.03.00.02/2016 TEKLA 131 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginarkkitehti Maarit

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI Kylän Hirvijärvi tila: Metsätunturi 747-402-6-45 ja Itälaakso 747-402-7-8 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12014 28.8.2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Ministry of the Environment

Ministry of the Environment Ympäristöministeriö Miljöministeriet Ministry of the Environment.../.. 20Q..., r PÄÄTÖS DNr:o YM6/5222/2015 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2015 ASIA Kanta -Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan vahvistaminen

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan vastine Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. Pohjaveden suojelua koskeva määräys on asianmukainen.

Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan vastine Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. Pohjaveden suojelua koskeva määräys on asianmukainen. Kaavan nimi: Kauttuan keskuksen asemakaavan muutos Luonnos nähtävillä 13.4.-14.5.2015 Kooste saaduista lausunnoista ja mielipiteistä Kaavatoimikunta Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

LAUSUNTO Diaarinumero VARELY/3313/2016 Varsinais-Suomi 21.12.2016 Kustavin kunnanhallitus kustavi@kustavi.fi Viite: lausuntopyyntö 7.10.2016 Lausunto Diilin ranta-asemakaavasta, luonnosvaihe KAAVAHANKE

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSA 60 (RISTIINA), KORTTELI 2 (OSA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSA 60 (RISTIINA), KORTTELI 2 (OSA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mikkelin kaupunki 1/5 MIKKELIN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSA 60 (RISTIINA), KORTTELI 2 (OSA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 60(Ristiina),

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu; Kiinteistö / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen johdosta. Hakemus on jätetty

Suunnittelutarveratkaisu; Kiinteistö / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen johdosta. Hakemus on jätetty Ympäristölautakunta 145 12.10.2016 Ympäristölautakunta 169 14.12.2016 Ympäristölautakunta 31 08.03.2017 Suunnittelutarveratkaisu; Kiinteistö 78-401-9-85 / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot