PL 35, Valtioneuvosto Puh. vaihde: Annettu Helsingissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PL 35, 00023 Valtioneuvosto Puh. vaihde: 020 610 100 Annettu Helsingissä 10.6.2010"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ PÄÄTÖS N:o YM10/531/2009 PL 35, Valtioneuvosto Puh. vaihde: Annettu Helsingissä ASIA Rakennusten suojelua koskeva alistus ja valitus. ALISTETTU PÄÄTÖS Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen päätös Dnro PPO-2007-L Hailuodon kunnan Kirkonkylässä tilalla Luotsiasema sijaitsevan Marjaniemen majakan ja sen ympäristön sekä tilalla Tutkimusasema sijaitsevien rakennusten ja niiden ympäristön suojelemisesta. ASIAN VIREILLE TULO TOIMENPIDEKIELTO Senaatti-kiinteistöt on ilmoittanut Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle, että se on myynyt Tutkimusaseman kiinteistön RN:o 3:56 rakennuksineen Hailuodon kunnalle. Kiinteistöllä sijaitsevista rakennuksista seitsemän on suojeltu valtion omistamien rakennusten suojelua koskevan asetuksen (480/85) nojalla ympäristöministeriön päätöksellä Dnro 4/562/94. Suojellut rakennukset ovat: ruokalalaboratorio (v.1857), majoitusrakennus (v.1850), sauna-kokoustila (v.1850), asuinrakennus (v.1872), sauna (v.1872), varasto (v.1872) ja halkovaja (v.1872) ympäristöineen. Suomen valtio/pohjois-pohjanmaan ympäristökeskus on luovuttanut Hailuodon kunnalle Hailuodon kunnassa sijaitsevan lunastusyksikön Marjaniemen Luotsiasema RN:o 1:0. Hailuodon kunta on myynyt kyseisestä tilasta määräalan (0,12 ha) Oulun Seudun Settlementti ry:lle. Luotsiaseman tilalla RN:o 1:0 sijaitseva majakkarakennus on jäänyt edelleen Hailuodon kunnan omistukseen. Rakennusten (ml. majakkarakennus) suojeluasiat ovat tulleet vireille Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskuksen omasta aloitteesta (Tutkimusasema RN:o 3:56) ja (Luotsiasema RN:o 1:0) sen jälkeen, kun valtion omistamia kiinteistöjä koskeneet kaupat valtiolta yksityiselle ovat tulleet ympäristökeskuksen tietoon. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus määräsi tutkimusaseman rakennukset ympäristöineen ja majakan ympäristöineen toimenpidekieltoon. Hailuodon kunta on pyytänyt toimenpidekieltoon asetetun alueen rajauksen muuttamista, koska kunta haluaa toteuttaa Marjaniemi- virkistystä ja vapaa-aikahankkeessa suunnitellun autojen pysäköintialueen mahdollisimman pian. Museovirasto ja Pohjois-Pohjanmaan liitto ovat antaneet lausuntonsa aluerajauksen muuttamisesta. Ympäristökeskus on muuttanut toimenpidekieltoon asetetun alueen rajausta.

2 2 LAUSUNNOT YMPÄRISTÖKESKUKSELLE Museovirasto on lausunnossaan todennut, että merenkulkuun liittyvä alue Marjaniemessä kuten koko Hailuodon saarikin ovat valtakunnallisesti merkittäviä sekä luontonsa että rakennetun ympäristönsä vuoksi. Alueella on voimassa vuonna 2004 hyväksytty Marjaniemen osayleiskaava. Luotsiaseman kiinteistö on siinä osoitettu merkinnällä PY/s julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi, jolla ympäristö säilytetään. Alueella olevien suojelukohteiden osalta on noudatettava suojelumääräyksiä ja lisärakentamisesta on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. Itse majakka on osoitettu merkinnällä sr-2, suojeltava kohde, jonka ulkoasua ei saa muuttaa. Majakanvartioiden ja luotsien asuinalue oli valtion omistuksessa ja se on suojeltu. Itse majakkaa ei ole suojeltu muutoin kuin osayleiskaavan merkinnöin. Vuonna 2007 koko alue rakennuksineen on siirtynyt Hailuodon kunnan omistukseen. Kunta on myynyt edelleen 1960-luvulla rakennetun luotsitalon Oulun Seudun Settlementti Oy:lle ja rakennuttanut sen viereen vuonna 2007 valmistuneen Luototalon. Marjaniemen majakka on Museoviraston arvion mukaan Suomen parhaiten säilynyt esimerkki 1800-luvun tiilimajakka-arkkitehtuurista. Museoviraston näkemyksen mukaan majakka ja sen lähiympäristö on syytä suojella rakennussuojelulailla sen valtakunnallisen arvon ja merkityksen vuoksi. Suojelu antaa suuntaviivat suojeltavien rakennusten käytölle ja alueen kehittämiselle kaavateitse. Museovirasto esittää, että majakan ja sen lähiympäristön suojelu yhdistetään samaan suojelupäätökseen. Museovirasto teki ehdotuksen rakennuksille ja alueelle annettavista suojelumääräyksistä. Hailuodon kunta on lausunnossaan todennut, että alueen suojelu on mahdollista asemakaavalla. Marjaniemen alue on todetusti valtakunnallisesti merkittävä alue luontonsa ja osin myös rakennetun ympäristönsä ansiosta. Asemakaavan laatimisella on tarkoitus turvata nämä arvot, mutta samalla mahdollistaa Marjaniemen kehittäminen matkailun ja vapaa-ajan alueena. Hailuodon kunnan lausunnossa on kiinnitetty erityisesti huomiota alueen maisemallisiin arvoihin, Marjaniemen osayleiskaavan mukaiseen rakennusoikeuden määrään sekä alueen historiallisiin arvoihin ja suojelutarpeeseen. Pohjois-Pohjanmaan liitto on lausunnossaan todennut, että majakan ulkoasun, sisätilojen ja teknisten varusteiden alkuperäisyys puoltaa rakennussuojelulain mukaista suojelua. Entiseen tutkimusasemaan kuuluvien seitsemän rakennuksen voidaan katsoa täyttävän rakennussuojelulain 2 :ssä määritellyt kulttuurihistoriallisen arvon osatekijät ainakin rakennushistorian, erityisten ympäristöarvojen, käytön ja tyypillisyyden kannalta. Koska rakennusten arvo on ennen kaikkea eheässä kokonaisuudessa, jota on täydennetty uudemmalla rakentamisella ja yksittäisiin rakennuksiin on tehty merkittäviä muutoksia mm. sisätiloihin, rakennussuojelulain käyttäminen ei liiton käsityksen mukaan ole perusteltua. Rakennusten säilyminen sekä miljöökokonaisuuteen ja luonnonympäristöön sopiva täydennysrakentaminen voidaan parhaiten ratkaista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti asemakaavoituksella.

3 3 YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖS Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on päätöksessään todennut, että Hailuodon kunnan kirkonkylässä sijaitsevalla Marjaniemen majakan alueella on kokonaisuutena huomattavaa valtakunnallista merkitystä. Majakkarakennus on kulttuurihistoriallisilta ominaispiirteiltään ainutlaatuinen Suomessa. Majakan ulkoasua, sisätiloja ja teknisten varusteiden kulttuurihistoriallisia arvoja ei ole mahdollista turvata asemakaavoituksen keinoin. Majakan ympäristössä, Tutkimusaseman kiinteistöllä on suojeltu seitsemän rakennusta (ruokala-laboratorio, majoitusrakennus, sauna-kokoustila, asuinrakennus, sauna, varasto ja halkovaja) valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen nojalla. Ympäristöministeriön tekemä päätös ei ole sisältänyt yksityiskohtaisia suojelumääräyksiä. Koska kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset ovat siirtyneet pois valtion omistuksesta, nämäkin rakennukset on syytä suojella rakennussuojelulain nojalla ja antaa niille rakennussuojelulain mukaiset suojelumääräykset. Rakennukset liittyvät kiinteänä osana Marjaniemen majakan alueeseen. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on ratkaissut Marjaniemen majakan ja majakanvartijoiden ja luotsien asuinalueeseen kuuluneiden rakennusten sekä niiden lähiympäristön suojeluasian samalla suojelupäätöksellä, koska kyseessä on valtakunnallisesti arvokas yhtenäinen aluekokonaisuus. Alueella vireillä oleva Nokan asemakaavan laatiminen ei ole edennyt. Ympäristökeskuksen näkemyksen mukaan kyseisellä valmisteluvaiheessa olevalla asemakaavalla ei voida turvata riittävällä tavalla majakan ja sen lähialueen arvoja. Museovirasto on ollut lausunnossaan samaa mieltä. Ympäristökeskus määräsi suojeltavaksi rakennussuojelulain nojalla Hailuodon kunnan Kirkonkylässä kiinteistöllä Luotsiasema RN:o 1:0 sijaitsevan Marjaniemen majakan ympäristöineen sekä Tutkimusaseman kiinteistöllä RN:o 3:56 sijaitsevat rakennukset, ruokala-laboratorio (v.1857), majoitusrakennus (v.1850), sauna-kokoustila (v.1850), asuinrakennus (v.1872), sauna (v.1872), varasto (v.1872) ja halkovaja (v.1872) ympäristöineen. Suojellut rakennukset ympäristöineen on osoitettu liitekartalla. Ympäristökeskus antoi seuraavat suojelumääräykset: Majakka 1. Majakkarakennusta tulee käyttää ja hoitaa niin, että sen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. 2. Majakkarakennuksen ulkoasussa saa tehdä vain entistäviä tai rakennuksen säilymisen kannalta välttämättömiä muutoksia. 3. Sisätilat on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä alkuperäisessä asussaan. 4. Majakkarakennuksen teknistä varustusta, kuten linssistöä, ei saa poistaa ilman Museoviraston lupaa. Muut rakennukset (ruokala-laboratorio, majoitusrakennus, sauna-kokoustila, asuinrakennus, sauna, varasto ja halkovaja) 1. Rakennuksia tulee käyttää ja hoitaa niin, että niiden kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. 2. Rakennusten ulkoasussa saa tehdä vain entistäviä tai rakennusten säilymisen kannalta välttämättömiä muutoksia.

4 4 Suojeltava alue Alue käsittää majakan sekä majakanvartijoiden ja luotsien asuinalueen lähiympäristön. Aluetta tulee käyttää, hoitaa ja kehittää niin, että sen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy eikä sen luonne osana Marjaniemen kalastus- ja merenkulkuyhdyskuntaa vaarannu. Aluetta ja rakennuksia koskeville toimenpiteille on saatava Museoviraston hyväksyntä. Rakennussuojelulain 6 :n 3 momentin nojalla ympäristökeskus antaa Museovirastolle oikeuden: 1. Antaa erillisiä ohjeita suojelumääräysten soveltamisesta. 2. Myöntää vähäisiä poikkeuksia suojelumääräyksistä. VALITUS Hailuodon kunta on ympäristöministeriöön saapuneessa valituksessaan vaatinut, että ympäristöministeriö ei vahvista Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen päätöstä lukuun ottamatta majakkarakennusta. Asemakaavaprosessissa Hailuodon kunta tulee osoittamaan majakalle sen suojelemiseksi tarvittavan maa-alueen. Hailuodon kunta katsoo, että alueen suojelutavoitteet saavutetaan parhaiten asemakaavoituksen avulla ja samalla voidaan ottaa huomioon aluetta koskevat kehittämistavoitteet. Hailuodon kunnan asemakaavan laatimisprosessi on viivästynyt. Syynä ovat olleet mm. alueelta puuttunut pohjakartta ja sen laatiminen, rakennushistoriallisen selvityksen hidas eteneminen ja kasvillisuusinventointi. Kaavan laatija on vaihdettu. Kaavan viivästyminen ei ole kuitenkaan erityinen syy rakennussuojelupäätöksen tekemiselle. Kunta omistaa alueen kiinteistöt ja voidaan pitää selvänä, että alueella ei tehdä suojelua vaarantavia toimenpiteitä. Kaavatyössä tullaan kiinnittämään erityistä huomiota arvokkaan aluekokonaisuuden suunnitteluun niin, että kulttuurihistorialliset arvot säilyvät. Hyvään lopputulokseen pääsemiseksi on tärkeä löytää ratkaisu, josta keskeiset viranomaistahot voivat olla yksimielisiä niin uudisrakentamisen kohteista, kerrosalasta ja sen sijoittumisesta. Nokan kaava-alue on arvokas aluekokonaisuus, jonka suojelukysymysten ratkaiseminen kestävällä tavalla voidaan turvata vain asemakaavoituksen avulla. Asemakaavaprosessia viedään eteenpäin yhdessä valtion viranomaisten kanssa siten, että suojelulliset tavoitteet saavutetaan. LAUSUNNOT YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE Pohjois-Pohjanmaan liitto on lausunnossaan viitannut aikaisempiin lausuntoihinsa. Liitto pitää välttämättömänä sitä, että kohdetta koskevat kaava- ja rakennussuojeluratkaisut muodostavat päätöskokonaisuuden, jolla Marjaniemen luotsi- ja majakka-aseman valtakunnallisesti erittäin merkittävä ympäristö turvataan. Museovirasto on lausunnossaan todennut, että Hailuoto on kokonaisuudessaan valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö, josta Marjaniemen majakka ja sen ympäristö rakennuksineen muodostaa erityisesti suojeltavan osakokonaisuuden. Valituksen alaisessa päätöksessä on mainittu Hailuodon kuulumi-

5 nen RKY inventointiin. Se kuuluu myös Museoviraston tarkistamaan esitykseen uudeksi valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi RKYinventoinniksi. Merenkulun historiaan liittyvien rakennusten ohella Hailuodon luonnonolojen poikkeuksellinen luonne hiekkadyyneineen korostaa entisen majakka- ja luotsiyhdyskunnan ainutlaatuisuutta ja sitä kautta myös herkkyyttä muutoksille. Museovirasto korostaa, että Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen tekemää rakennussuojelulain mukaista päätöstä ei ole syytä nähdä asemakaavatyötä vaikeuttavana, vaan sitä tukevana toimenpiteenä. Rakennussuojelulain soveltamisen ja asemakaavoituksen yhdistelmä on alueen arvoja parhaiten turvaava ratkaisu. Majakan kanssa kokonaisuuden muodostavien rakennusten ja pihapiirin sisällyttäminen majakan rakennussuojeluratkaisuun turvaa tarkoituksenmukaisella tavalla niiden yhteisten kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen. Marjaniemen majakka ja sen lähiympäristö rakennuksineen täyttää rakennussuojelulain 2 :ssä säädetyt edellytykset. Kokonaisuuden suojelemiseen rakennussuojelulain mukaisella menettelyllä on Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen päätöksessä todetut lain 3 :ssä edellytetyt erityiset syyt. Museovirasto yhtyy ympäristökeskuksen tekemän päätöksen perusteluihin ja esittää, että ympäristöministeriö vahvistaa Marjaniemen majakka- ja luotsiyhdyskunnan rakennusten ja alueen suojelun päätöksen mukaisesti. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on lausunnossaan todennut, että Hailuodon kunta on vaatinut valituksessaan, että ympäristöministeriö ei vahvista ympäristökeskuksen tekemää rakennussuojelulain mukaista päätöstä lukuun ottamatta majakkarakennusta. Kunta on ilmoittanut, että se tulee osoittamaan asemakaavaprosessissa majakalle sen suojelemiseksi tarvittavan maa-alueen. Hailuodon kunta on katsonut, että alueen suojelutavoitteet saavutetaan parhaiten asemakaavoituksen avulla ja samalla voidaan ottaa huomioon aluetta koskevat kehittämistavoitteet. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa Marjaniemen alue on merkitty valtakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi (vrk 5). Oulun seudun yleiskaavassa 2020 Marjaniemi on osoitettu suojelukohteeksi: 1.46 Marjaniemi (vk). Kaavamääräyksen mukaan kyseessä on kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde. Marjaniemessä on voimassa hyväksytty Marjaniemen osayleiskaava. Siinä majakkaa ympäröivät rakennukset on osoitettu merkinnällä suojeltu kohde (sr-1). Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus katsoo, että Hailuodon kunta ei ole valituksessaan esittänyt sellaisia seikkoja, jotka eivät olisi olleet ympäristökeskuksen tiedossa päätöstä tehtäessä ja jotka vaatisivat valituksenalaisen päätöksen vahvistamatta jättämistä. Ympäristökeskuksen näkemyksen mukaan Marjaniemen osayleiskaava ei turvaa riittävällä tavalla majakkaa ympäröivän alueen arvojen säilymistä. Ympäristökeskuksen kanta on, että majakkaa ympäröivän alueen arvon säilymistä ei voida turvata ilman rakennussuojelulain mukaista suojelupäätöstä. Hailuodon kunnanhallitus on lausunnossaan Pohjois-Pohjanmaan liiton, Museoviraston ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen Hailuodon kunnan valituksen johdosta antamista lausunnoista todennut, että kunta toistaa valituksessaan esittämänsä kannan, että ympäristöministeriö ei vahvista Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskuksen päätöstä lukuun ottamatta majakkarakennusta. Eri 5

6 KAAVATILANNE viranomaisten lausunnoissa ei ole tullut esille sellaista uutta tietoa, mikä antaisi aiheen muuttaa kunnan kantaa. Hailuodon kunta jakaa käsityksen Museoviraston esittämien suojelumääräysten mukaisesta suojelun tarpeellisuudesta ja katsoo, että rakennusten säilyminen sekä miljöökokonaisuuden ja luonnonympäristöön sopiva täydennysrakentaminen voidaan parhaiten ratkaista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella asemakaavoituksella. Hailuodon kunta jakaa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen käsityksen siitä, että Marjaniemen osayleiskaava ei turvaa riittävällä tavalla majakan ympäröivän alueen arvojen säilymistä. Hailuodon kunta katsoo, että alueeseen kohdistuvien kehittämistavoitteiden ja velvoitteiden, sekä kiistattomien moninaisten suojelutarpeiden yhteensovittaminen edellyttää yksityiskohtaisempaa ja monisäikeisempää tarkastelutapaa kuin mitä rakennussuojelulain mukaisilla määräyksillä on mahdollisuus saavuttaa. Lisäksi oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa on alueelle osoitettu huomattavasti rakennusoikeutta ja alue on kaavassa merkitty asemakaavoitettavaksi alueeksi. Kaavaehdotusluonnoksessa suojelualueen rajaus on tarkentunut ympäristöministeriön päätöksen N:o 4/562/94 ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen tekemän päätöksen sisältämään rajaukseen nähden todellisten suojelutarpeiden mukaisesti kasvaen länteen ja kaventuen hieman etelästä. Lisäksi ympäristökeskuksen hankkeeseen kuuluvana on alueen koilliskulmasta erotettu alue pysäköintiä varten. Luonnoksesta käy myös ilmi rakennussuojelulakia yksityiskohtaisempia määräyksiä kuten avoimena pidettävä alue, säilytettävä puusto ja säilytettävät yksittäiset puut. Asemakaava ehtii valmistua ennen rakennuskiellon päättymistä Aikaisemman kantansa mukaisesti Hailuodon kunta pitää tärkeänä, että majakan suojelukysymys ratkaistaan rakennussuojelulailla sen jälkeen kun asemakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa. Tässä tilanteessa majakkaa ympäröivän alueen arvojen turvaaminen ei edellytä rakennussuojelulain mukaista suojelupäätöstä tai sen vahvistamista. Koska alueelle kohdistuu suojelun lisäksi myös muita valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita sekä maakunnallisia ja paikallisia tavoitteita, on kaavoituksen yhtenä tehtävänä sovittaa eri tavoitteet yhteen siten, että valittu vaihtoehto edistää mahdollisimman hyvin tavoitteiden toteutumista. Nokan asemakaavan saatua lainvoiman tulee Hailuodon kunta esittämään ympäristöministeriölle erillisellä päätöksellä, päätöksen N:o 4/562/94, kumoamista Perämeren tutkimusaseman osalta. Oulun Seudun Settlementti ry:lle on varattu tilaisuus antaa asiasta lausunto. Yhdistys ei ole antanut lausuntoaan. Alueella on voimassa Hailuodon kunnanvaltuuston hyväksymä oikeusvaikutteinen Marjaniemen osayleiskaava, jossa Tutkimusaseman ja Luotsiaseman kiinteistöt on osoitettu merkinnällä PY/s julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi, jolla ympäristö säilytetään. Alueella olevien suojelukohteiden osalta on noudatettava suojelupäätöksellä annettuja suojelumääräyksiä ja lisärakentamisessa on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. Alueelle on osoitettu osayleiskaavassa merkintä sr-1, suo- 6

7 jeltu kohde. Kaavamääräyksen mukaan kyseessä on valtion omistamien rakennusten suojelua koskevan asetuksen nojalla suojeltu alue sekä suojeltuja rakennuksia. Rakennuksien korjaamisessa on noudatettava suojelupäätöksellä annettuja suojelumääräyksiä. Majakkarakennus on osoitettu osayleiskaavassa merkinnällä sr-2, suojeltava kohde. Kaavamääräyksen mukaan kyseessä on valtakunnallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä majakkarakennus, jonka ulkoasua ei saa muuttaa (MRL 41 2 mom). Marjaniemen osayleiskaavassa PY/s -alueelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 3200 kerrosalaneliömetriä, josta on käyttämättä noin puolet. Alueelle laaditaan Nokan asemakaavaa. Alueella on voimassa rakennuskielto, joka on voimassa kunnes alueen asemakaava on saanut lainvoiman, kuitenkin korkeintaan saakka. Hailuodon Nokan alueen asemakaavaehdotuksessa ( , täydennetty ) alue on osoitettu SR -merkinnällä rakennussuojelualueeksi. Aluetta tulee käyttää, hoitaa ja kehittää niin, että alueen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy, eikä sen luonne osana Marjaniemen kalastus- ja merenkulkuyhdyskuntaa vaarannu. Lisäksi asemakaavamääräyksissä on SR-aluetta koskeva määräys, jonka mukaan SR - alueelle sijoittuvien uudisrakennusten ja rakennelmien on sovittauduttava mittakaavaltaan, mittasuhteiltaan rakennusmateriaaleiltaan ja väreiltään alueen nykyisten rakennusten muodostamaan kokonaisuuteen. Majakka on osoitettu srs -merkinnällä rakennussuojelulain nojalla suojelluksi rakennukseksi: Marjaniemen majakka. Majakkarakennusta tulee käyttää ja hoitaa niin, että sen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Majakkarakennuksen ulkoasussa saa tehdä vain entistäviä tai rakennuksen säilymisen kannalta välttämättömiä muutoksia. Sisätilat on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä alkuperäisessä asussaan. Majakkarakennuksen alkuperäistä varustusta, kuten linssistöä ei saa poistaa ilman Museoviraston lupaa. Valtion omistamien rakennusten suojelusta annetulla asetuksella suojellut (ruokalalaboratorio, majoitusrakennus, sauna-kokoustila, asuinrakennus, sauna, varasto ja halkovaja) on osoitettu sr-1 -merkinnällä suojeltaviksi rakennuksiksi. Rakennukseen saa sijoittaa majoitustiloja. Rakennusta tulee käyttää ja hoitaa niin, että rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Rakennuksen ulkoasussa saa tehdä vain entistäviä tai rakennuksen säilymisen kannalta välttämättömiä muutoksia. Korjaus- ja muutossuunnitelmista on pyydettävä Museoviraston lausunto. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖS Ympäristöministeriö hylkää Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen päätöksestä tehdyn valituksen. Ympäristöministeriö vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen alistaman suojelupäätöksen Marjaniemen majakan osalta ja aluerajauksen osalta siten tarkistettuna, että suojeltava alue vastaa Nokan alueen asemakaavaehdotuksessa (täydennetty ) osoitettua SR -aluetta sekä muuttaa suojeltavaa aluetta koskevan toisen suojelumääräyksen kuulumaan seuraavasti: "Aluetta ja rakennuksia koskevista toimenpiteistä tulee pyytää Museoviraston lausunto." Aluerajaus on osoitettu punaisella päätöksen liitteenä olevalla kartalla. Ruokala-laboratorio, majoitusrakennus, sauna-kokoustila, asuinrakennus, sauna, varasto ja halkovaja alueineen on jo aikaisemmin suojeltu ympäristöministeriön lainvoiman saaneella päätöksellä (N:o 4/562/94). Ympäristöministeriö vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen antamat suojelumääräykset mainittujen seitsemän rakennuksen osalta. 7

8 8 Perustelut Majakka Asiassa saadun selvityksen perusteella Hailuodon kunnan Kirkonkylässä tilalla Luotsiasema sijaitsevaa Marjaniemen majakkaa on pidettävä kulttuurihistoriallisen merkityksensä vuoksi sellaisena kansallisen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi suojeltavana kohteena, jota rakennussuojelulain 1 ja 2 :ssä tarkoitetaan. Rakennussuojelulain 3 :n 1 momentin mukaan rakennussuojelusta asemakaavaalueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimista varten, säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Rakennuskieltoalueella rakennus voidaan määrätä suojeltavaksi rakennussuojelulain nojalla vain, milloin siihen on rakennussuojelulain 3 :n 2 momentissa tarkoitettuja erityisiä syitä. Koska Marjaniemen majakalla on valtakunnallista merkitystä ja koska suojelun kohteena on myös majakan sisätiloja ja teknistä varustusta, joiden suojelu ei kaikilta osin ole mahdollista maankäyttö- ja rakennuslain nojalla, rakennuksen suojelemiseen on rakennussuojelulain nojalla erityisiä syitä. Muut rakennukset Hailuodon Marjaniemessä sijaitsevien ruokala-laboratorion, majoitusrakennuksen, sauna-kokoustilan, asuinrakennuksen, saunan, varaston ja halkovajan sekä alueen kulttuurihistoriallinen arvo on todettu siinä yhteydessä, kun alue ja rakennukset on ympäristöministeriön päätöksellä (4/562/94) määrätty suojeltavaksi valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (480/85) nojalla. Suojelu pysyy voimassa omistajan vaihdoksesta huolimatta. Valtion omistamille suojelluille rakennuksille ei päätöstä tehtäessä ole annettu rakennuskohtaisia suojelumääräyksiä eikä suojelusta ole tehty merkintää lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Kun suojellut rakennukset ja alue ovat siirtyneet yksityiseen omistukseen, niille annetaan asianmukaiset suojelumääräykset ja suojelusta tehdään merkintä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin rakennussuojelulain mukaisesti. Hailuodon Nokan alueen asemakaavaehdotuksessa esitetyt määräykset ovat pääsääntöisesti samansisältöisiä kuin tällä päätöksellä vahvistettavat suojelumääräykset. Suojeltava alue Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen alistamassa suojelupäätöksessä osoitettu aluerajaus on tarkistettu siten, että se vastaa Nokan asemakaavaehdotuksessa (täydennetty ) osoitettua SR -aluetta. Ympäristökeskuksen suojeltavaa aluetta koskeva toinen suojelumääräys on muutettu Museoviraston toimivaltaa vastaavaan muotoon.

9 9 SOVELLETUT OIKEUSOHJEET MUUTOKSENHAKU Rakennussuojelulaki 1, 2, 5, 10 ja 23. Asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta 10. Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitus saadaan tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Valitusosoitus on liitteenä. Asuntoministeri Jan Vapaavuori Ylitarkastaja Hertta Rutanen LIITEET Kartta Valitusosoitus PÄÄTÖS Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 86, PÄÄTÖSJÄLJENNÖS TIEDOKSISAANTITODISTUKSIN Hailuodon kunnanhallitus, Luovontie 176, Hailuoto Pohjois-Pohjanmaan liitto, Kauppurienkatu 8 A, Oulu Oulun Seudun Settlementti ry, Kaarretie 14, Oulu TIEDOKSI Museovirasto, PL 913, Helsinki Pohjois-Pohjanmaan museo, PL 26, Oulu

PL 35, 00023 Valtioneuvosto Puh. vaihde 020 610 100 Annettu Helsingissä 10.6.2010

PL 35, 00023 Valtioneuvosto Puh. vaihde 020 610 100 Annettu Helsingissä 10.6.2010 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ PÄÄTÖS YM5/531/2009 PL 35, 00023 Valtioneuvosto Puh. vaihde 020 610 100 Annettu Helsingissä 10.6.2010 ASIA Rakennuksen suojelua koskeva alistus. ALISTETTU PÄÄTÖS SUOJELUESITYS Uudenmaan

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.6.2015 Taltionumero 1655 Diaarinumero 2557/1/14 1 (8) Asia Valittaja Purkamislupaa koskeva valitus Nurkkakivi ry Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi

Lisätiedot

SUOJELLUT RAKENNUKSET SUOMESSA

SUOJELLUT RAKENNUKSET SUOMESSA SUOJELLUT RAKENNUKSET SUOMESSA MÄÄRITYKSET JA KOHDEJOUKON KUVAUS Muistio 8.12.2010 Museovirasto ja Ympäristöministeriö Sisällys OSA I MÄÄRITYKSET Tausta Rakennusten suojelu maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 21.4.2015 15/0098/1 1 (23) Diaarinumero 00686/14/4102 00694/14/4102 00709/14/4102 00711/14/4102 00712/14/4102 00713/14/4102 00714/14/4102 00719/14/4102

Lisätiedot

VALTION KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAAN KIINTEISTÖVA- RALLISUUDEN OMISTUKSEN JA HALLINNOINNIN JÄRJESTÄMISTÄ SEL- VITTÄVÄ TYÖRYHMÄ

VALTION KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAAN KIINTEISTÖVA- RALLISUUDEN OMISTUKSEN JA HALLINNOINNIN JÄRJESTÄMISTÄ SEL- VITTÄVÄ TYÖRYHMÄ 1 1 VALTION KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAAN KIINTEISTÖVA- RALLISUUDEN OMISTUKSEN JA HALLINNOINNIN JÄRJESTÄMISTÄ SEL- VITTÄVÄ TYÖRYHMÄ 1 Työryhmän toimeksianto... 4 2 Työryhmän työnsä pohjaksi asettamat

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1 1 1 1 1 1 1 2 Esipuhe Ympäristöministeriö antoi 32000 asetuksen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä. Asetus on julkaistu ympäristöministeriön

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätös

Valtioneuvoston päätös Valtioneuvoston päätös valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 1993 inventoinnin korvaamisesta sen vuonna 2009 valmistuneella tarkistuksella valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Annettu julkipanon jälkeen 5.12.2006. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan muutoksen vahvistaminen

Annettu julkipanon jälkeen 5.12.2006. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan muutoksen vahvistaminen Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö PÄÄTÖS N:o YM4/5222/2006 Annettu julkipanon jälkeen 5.12.2006 ASIA Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan muutoksen vahvistaminen VAHVISTETTAVAKSI SAATETTU PÄÄTÖS Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 20.11.2008/ KH 1.12.2008 LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SISÄLLYSLUETTELO 1 LAUSUNNOT...3 1.1 Lounais-Suomen

Lisätiedot

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 17.11.-31.12.2015 (MRA 27 ) Lausuntopyynnöt Uudenmaan Ely-keskus Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo

Lisätiedot

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015 Liite 17 Vastineraportti 1 (39) H. Ylinen 11.5.2015 Nakkilan kunta osayleiskaavan tarkistus Oikeusvaikutteinen 3. ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niiden vastineet Nakkilan taajamaosayleiskaavan

Lisätiedot

Diaarinumero: 1236/1/05 Antopäivä: 26.1.2006 Taltio: 104

Diaarinumero: 1236/1/05 Antopäivä: 26.1.2006 Taltio: 104 26.1.2006/104 KHO:2006:2 Maankäyttö ja rakentaminen - Asemakaavan muutos - Sisältövaatimukset - Liikerakennusten korttelialue - Vähittäiskaupan suuryksikkö - UNESCO:n maailmanperintökohde - Vanha Rauma

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

Museovirasto on käsitellyt asian erityisistunnossa 11.10.2012. SUOJELUASIAN VIREILLETULO, ESITYKSEN KOHDE JA OMISTUS

Museovirasto on käsitellyt asian erityisistunnossa 11.10.2012. SUOJELUASIAN VIREILLETULO, ESITYKSEN KOHDE JA OMISTUS MUSEOVIRASTO / MUSEIVERKET PVM / DATUM DNRO / DNR 11.10.2012 044/600/2012 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus PL 86 90101 OULU VIITE / REFERENS Lausuntopyyntö 11.7.2012 dnro POPELY/356/07.01/2012 ASIA / ÄRENDE

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet KUULEMISEN PALAUTE Kaupunkikehityslautakunta 9.10.2014 67 Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet Osallisilta pyydetyt lausunnot L1. Järvenpään elinkeino-

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS MIEHIKKÄLÄ K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Perus- ja tunnistetiedot... 4 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 4 1.3 Yleiskaavan muutoksen

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

15.12.2011 615/303/2011. Espoon kaupunki Kirjaamo PL 1 02070 ESPOON KAUPUNKI

15.12.2011 615/303/2011. Espoon kaupunki Kirjaamo PL 1 02070 ESPOON KAUPUNKI MUSEOVIRASTO / MUSEIVERKET PVM / DATUM DNRO / DNR Espoon kaupunki Kirjaamo PL 1 02070 ESPOON KAUPUNKI 15.12.2011 615/303/2011 VIITE / REFERENS Lausuntopyyntönne 14.11.2011 ASIA / ÄRENDE Lausunto asemakaavan

Lisätiedot

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / luonnos Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 5.3.2014 Diaari nro 675/2011 Kaavan tunnistetiedot Kaavan nimi Kaavan päiväys

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Mänttä-Vilppulan kaupungin rakennusjärjestys 1/19 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginhallitus hyväksynyt 1.12.2008 luonnoksena Nähtävillä 2.1. 2.2.2009 Kaupunginhallitus hyväksynyt 6.4.2009

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015 Vireilletulo -- Luonnos KH -- Ehdotus KH -- Hyväksyminen KH -- Hyväksyminen KV -- Lainvoima -- SISÄLLYS I LUKU: YLEISTÄ... 5 1 Rakennusjärjestyksen tavoite...

Lisätiedot

RAKENNUSOIKEUS 15. Käsitellään kaavoittajan hyväksymä rakennustapaohje, mitä mielipiteitä huomioitiin / mitä jätettiin huomioimatta.

RAKENNUSOIKEUS 15. Käsitellään kaavoittajan hyväksymä rakennustapaohje, mitä mielipiteitä huomioitiin / mitä jätettiin huomioimatta. RAKENNUSOIKEUS 15 Pispalan pamauksessa perustetun työryhmän viidestoista kokoontuminen. Aika: Torstai 15.9.2009 kello 18:00 alkaen Paikka: Pispalan kirjastotalo Puheenjohtaja: Sihteeri: Asialista 1. Läsnäolijoiden

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014 :17

HELSINGIN YLEISKAAVA. Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014 :17 HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014 :17 2 HELSINGIN

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli 10. PÄÄSUUNNITTELUKOULUTUS 2010 PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Risto Tulonen 15.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot