MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja Dnro 1346/13/2013 Janne Pitkänen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja 29.7.2013 Dnro 1346/13/2013 Janne Pitkänen"

Transkriptio

1 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja Dnro 1346/13/2013 Janne Pitkänen MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS METSÄHANHEN METSÄSTYKSEN KIELTÄMISESTÄ METSÄSTYSVUONNA Pääasiallinen sisältö Metsähanhen Anser fabalis fabalis -alalajin eli taigametsähanhen kanta osoittaa voimakasta vähenemistä. Suomessa pesivän metsähanhikannan suojelemiseksi maa- ja metsätalousministeriön asetuksella kiellettäisiin metsähanhen metsästys osittain siten, että lajin metsästyksen aloitusta siirrettäisiin myöhäisemmäksi. Metsästyksen aloitus siirrettäisiin alkamaan maan eri osissa porrastetusti 1.9. ja välisenä aikana valmisteilla olevan Suomen metsähanhikannan hoitosuunnitelman luonnoksessa esitetyn aluejaon mukaisesti. Asetuksella kiellettäisiin metsähanhen metsästys lajin Pohjois-Lapin pesimäalueella välisenä aikana. Metsästyksen aloitus siirtyisi tällä alueella 12 päivää myöhäisemmäksi, jolloin metsästys olisi sallittua 1.9. alkaen. Tähän alueeseen kuuluisivat Lapin maakuntaan kuuluvat Enontekiön, Inarin, Kittilän, Muonion, Pelkosenniemen, Savukosken, Sodankylän ja Utsjoen kunnat. Etelä-Lapin ja Pohjois-Karjalan välisellä pesimä-alueella metsästys kiellettäisiin välisenä aikana. Metsästyksen aloitus siirtyisi tällä alueella 21 päivää myöhemmäksi, jolloin metsästys olisi sallittua alkaen. Tähän alueeseen kuuluisivat Kainuun maakunta, Lapin maakunta lukuun ottamatta Enontekiön, Inarin, Kittilän, Muonion, Pelkosenniemen, Savukosken, Sodankylän ja Utsjoen kuntia, Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan kuuluvat Iin, Kuusamon, Pudasjärven, Taivalkosken ja Utajärven kunnat sekä Pohjois-Karjalan maakuntaan kuuluvat Ilomantsin, Juuan, Lieksan, Nurmeksen ja Valtimon kunnat. Kaakkois-Suomen tundrametsähanhialueella metsästys kiellettäisiin välisenä aikana. Metsästyksen aloitus siirtyisi tällä alueella 42 päivää myöhemmäksi, jolloin metsästys olisi sallittua alkaen. Tähän alueeseen kuuluisivat Etelä-Karjalan maakuntaan kuuluva Lappeenrannan kunta, Kymenlaakson maakunta, Päijät-Hämeen maakuntaan kuuluva Orimattilan kunta sekä Uudenmaan maakuntaan kuuluvat Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Porvoon ja Pukkilan kunnat. Muualla maassa metsästys kiellettäisiin välisenä aikana, jolloin metsästyksen aloitus siirtyisi muualla maassa 51 päivää myöhemmäksi, ja metsästys olisi sallittua alkaen. Maa- ja metsätalousministeriö pyrkii tämän asetuksen avulla rajoittamaan metsähanhen metsästystä siten, että metsähanhen metsästystä harjoitetaan metsästyslaissa säädetyn kestävän käytön periaatteen mukaisesti, ottaen huomioon taigametsähanhen Anser fabalis fabalis Koillis- ja Luoteis-Euroopan populaation voimakas väheneminen 1990-luvulta alkaen. Metsästyksen aloituksen siirtämisellä myöhemmäksi on tarkoituksena vähentää Suomen pesimäkantaan sekä Suomen kautta muuttavaan muuhun Luoteis- ja Koillis-Euroopan metsähanhikantaan kohdistuvaa metsästyspainetta kannan vähenemisen pysäyttämiseksi. 1 Nykytila Metsästyslain (615/1993) 20 :n 1 momentin mukaan metsästystä on harjoitettava kestävän käytön periaatteiden mukaisesti ja siten, että riistaeläinkannat eivät vaarannu, luontoa ei tarpeettomasti vahingoiteta, riistakantaa ei vaaranneta eikä eläimille tuoteta tarpeetonta kärsimystä. Metsästyslain järjestelmässä riistaeläinlajien metsästämistä rajoitetaan ensisijaisesti metsästyslain 37 :n nojalla valtioneuvoston asetuksella säädetyllä vuosittaisella yleisellä rauhoitusajalla. Metsästysasetuksen (666/1993) 24 :n 1 momentin 12 kohdassa on säädetty metsähanhen yleinen rauhoitusaika kello saakka. Lisäksi metsästyslain 38 :ssä on säädetty maa- ja metsätalousministeriölle toimivalta kieltää tai rajoittaa metsästys tilapäisesti enintään kolmen vuoden määräajaksi maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

2 2 Metsähanhen metsästystä säätelee myös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY luonnonvaraisten lintujen suojelusta, jäljempänä lintudirektiivi. Metsähanhi Anser fabalis kuuluu lintudirektiivin 1 artiklassa tarkoitettuihin lajeihin ja liitteen II A-osan lajeihin. Lintudirektiivin 2 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 1 artiklassa tarkoitettujen lintulajien kantojen ylläpitämiseksi sellaisella tasolla, joka vastaa erityisesti ekologisia, tieteellisiä ja sivistyksellisiä vaatimuksia ottaen huomioon taloudelliset ja virkistykseen liittyvät vaatimukset, taikka näiden kantojen mukauttamiseksi tähän tasoon. Lintudirektiivin 7 artiklan mukaan liitteessä II lueteltujen lajien kantojen koon, maantieteellisen levinneisyyden ja lisääntymisnopeuden takia koko yhteisössä niitä voidaan metsästää kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Liitteessä II olevassa A-osassa lueteltuja lajeja saa metsästää koko yhteisön alueella. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lajien metsästys ei vaaranna suojelutoimenpiteitä niiden levinneisyysalueella. Edelleen 7 artiklan mukaan jäsenvaltion on varmistettava, että metsästys harjoitettuna voimassa olevien kansallisten toimenpiteiden mukaisesti vastaa kyseisten lintulajien järkevän hyödyntämisen ja ekologisesti tasapainoisen sääntelyn periaatteita ja että tämä käytäntö näiden lajien ja etenkin muuttavien lajien kantojen osalta on sopusoinnussa 2 artiklasta seuraavien toimenpiteiden kanssa. Metsähanhi kuuluu Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelusta tehdyn sopimuksen (SopS 9/2000), jäljempänä AEWA-sopimus, piiriin. AEWA-sopimuksen liitteen 3 toimintasuunnitelman taulukossa 1 on erilliset suojeluluokitukset taigametsähanhen Anser fabalis fabalis ja tundrametsähanhen Anser fabalis rossicus populaatioille. AEWA-sopimusta muutettiin 5. osapuolikokouksessa valtioneuvoston selvityksen E 38/2012 vp ja eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunnon MmVL 8/2012 vp kantojen mukaisesti siten, että taigametsähanhen Koillis- ja Luoteis-Euroopan populaation suojeluluokitus muutettiin A-sarakkeen 3c* -luokitukseen. Sarakkeen A lajien metsästys on kiellettyä, ellei luokitukseen ole liitetty poikkeuksen sallivaa asteriskia (*). Taigametsähanhen Anser fabalis fabalis populaation uudessa luokituksessa on asteriski, joten sen osalta voidaan sallia kestävä metsästys kansainvälisen hoitosuunnitelman puitteissa, joka toteuttaa adaptiivista metsästyksen säätelyä. Suomi on kannattanut EU:n varauman asettamista muutoksen johdosta kunnes kansainvälinen hoitosuunnitelman on saatu laadittua. EU:n komissio on jättänyt taigametsähanhen suojeluluokituksen muutokseen varauman Euroopan unionin puolesta. EU:n jättämä varauma merkitsee sitä, että EU:n lintudirektiivissä metsähanhen metsästys pysyy toistaiseksi sallittuna entiseen tapaan. Tasavallan presidentti on päättänyt, että Suomi jättää edellä mainittua taigametsähanhea koskevan koskevaa sopimuksen liitteen muutosta koskevan varauman sopimuksen X artiklan 6 kappaleen mukaisesti. Maa- ja metsätalousministeriön tarkoituksena on toistaiseksi rajoittaa metsästystä vuosittain annettavilla maa- ja metsätalousministeriön asetuksilla metsästysaikaa lyhentämällä siihen saakka kunnes kansallinen ja kansainvälinen hoitosuunnitelma on saatu laadittua. Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt metsähanhikannan kansallisen hoitosuunnitelman valmistelun (HARE MMM011:00/2012). Ministeriö on lisäksi esittänyt AEWA-sopimuksen sihteeristölle kansainvälisen hoitosuunnitelman valmistelemista taigametsähanhelle ja tarjoutunut tukemaan kansainvälisen hoitosuunnitelman valmistelua ohjaamalla Suomen riistakeskuksen asiantuntijoiden resursseja prosessin tekniseen avustamiseen, koordinaatioon sekä valmistelutyöpajan järjestämiseen. Maa- ja metsätalousministeriö on osoittanut Suomen riistakeskukselle erityisavustusta vuodelle 2013 metsähanhen kansallisen ja kansainvälisen hoitosuunnitelman valmistelemiseen. Metsähanhen metsästysaikaa lyhennettiin ensimmäisen kerran vuonna 2010 tuolloin voimassa olleen lainsäädännön mukaisilla riistanhoitopiirien päätöksillä voimaan tulleessa riistahallintouudistuksessa metsästyslain 38 :n metsästyskiellon tai -rajoituksen asettamisen toimivalta siirrettiin maa- ja metsätalousministeriölle. Voimassa olevan metsästyslain 38 :n 1 momentin mukaan, jos riistaeläinlajin kanta vaarantuu sen esiintymisalueella tai osalla esiintymisaluetta, voidaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella kyseisen riistaeläinlajin metsästys kieltää tai rajoittaa sitä. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa rajataan alue, jolla kielto tai rajoitus on voimassa. Kielto tai rajoitus voidaan antaa enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kielto tai rajoitus voi tulla voimaan aikaisintaan kahden viikon kuluttua asetuksen antamisesta. Maa- ja metsätalousministeriön on kuultava ennen asetuksen antamista Suomen riistakeskusta sekä niitä riistanhoitoyhdistyksiä, joiden toiminta-aluetta kielto tai rajoitus koskee. Metsästyslain 38 :n 2 momentin mukaan, jos riistaeläinkanta voimistuu elinvoimaiseksi, kielto tai rajoitus tulee kumota ennen määräajan päättymistä.

3 3 Kielto tai rajoitus voidaan asettaa joustavasti ympäri vuoden kuitenkin niin, että maa- ja metsätalousministeriön asetus, jossa kielto tai rajoitus säädetään, on annettava viimeistään kahta viikkoa ennen kiellon tai rajoituksen alkamista. Kysymyksessä on siten erityisesti vuosittaisten kannanvaihteluiden perusteella tapahtuvan tilapäisen metsästyksen säätelyn mahdollistamiseksi säädetty toimivalta, jota korostaa toisaalta velvoite kumota kielto tai rajoitus ennen määräajan päättymistä, jos riistaeläinkanta voimistuu elinvoimaiseksi. Käytännössä alueelliset rajaukset tulee toteuttaa selkeästi siten, ettei niiden alueellisesta ulottuvuudesta synny epäselvyyttä. Kysymyksessä ei siis ole mihinkään tiettyyn uhanalaisuusarviointiin sidottu toimivalta, vaan riistakantojen vuotuisen vaihtelun seurannan perusteella sovellettu toimivalta. Tältä osin aiempaa käytäntöä ei ole ollut tarkoitus muuttaa riistahallintouudistuksen yhteydessä. Maa- ja metsätalousministeriö antoi asetuksen (941/2011) metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna Metsästysvuonna metsästys kiellettiin välisenä aikana Kainuun maakunnassa, Lapin maakuntaan kuuluvissa Posion, Ranuan ja Simon kunnissa, Pohjois- Karjalan maakuntaan kuuluvissa Ilomantsin, Juuan, Lieksan, Nurmeksen ja Valtimon kunnissa sekä Pohjois- Pohjanmaan maakuntaan kuuluvissa Kuusamon, Pudasjärven ja Taivalkosken kunnissa. Lisäksi muualla maassa lukuun ottamatta Lapin maakuntaan kuuluvia kuntia metsästys kiellettiin välisenä aikana. Metsästysvuonna Lapin maakunnassa metsästystä ei kielletty asetuksella lukuun ottamatta edellä mainittuja kieltoja Posion, Ranuan ja Simon kunnissa. Maa- ja metsätalousministeriö antoi asetuksen (455/2012) metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna Metsästysvuonna metsästys kiellettiin välisenä aikana Kainuun ja Lapin maakunnissa, Pohjois-Karjalan maakuntaan kuuluvissa Ilomantsin, Juuan, Lieksan, Nurmeksen ja Valtimon kunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan kuuluvissa Kuusamon, Pudasjärven ja Taivalkosken kunnissa. Muualla maassa asetuksella kiellettiin välisenä aikana. Suomessa pesivä metsähanhikanta kuuluu lähes kokonaisuudessaan taigametsähanhen populaatioon. Suomen pesimäkannan suuruudeksi arvioidaan noin paria (Suomen lintuatlas 2010). Merkittävin osa kannan pesimäalueesta sijaitsee Pohjois-Venäjällä. Kyseisen kannan arvioidaan taantuneen 1990-luvun noin linnusta vuoden 2009 julkaistun arvion noin lintuun. Tämän lisäksi vuoden 2011 laskentatiedot viittaavat siihen, että väheneminen on jatkunut. Tundrametsähanhen kanta sitä vastoin on ollut vakaa. Viime vuosikymmenellä metsähanhia on metsästetty Suomessa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) saalistilaston mukaan keskimäärin lintua vuodessa. Vuonna 2009 metsähanhisaalis oli lintua. Vuonna 2010, jolloin metsästysaikaa lyhennettiin ensimmäisen kerran, saalis pieneni lintuun. Edelleen vuonna 2011, jolloin metsästystä rajoitettiin ensimmäisen kerran maa- ja metsätalousministeriön asetuksella, saalis pieneni lintuun. Vuonna 2012 metsästystä rajoitettiin edellistä vuotta pidemmän aikaa eri osissa maata, mutta saalis nousi lintuun. Suomessa tapahtuva metsähanhien metsästys kohdistuu sekä kotimaan pesivään taigametsähanhikantaan että Pohjois-Venäjällä pesiviin taigametsähanhen ja tundrametsähanhen kantoihin. Eri kantojen lintujen alueellista ja ajallista esiintymistä metsähanhisaaliissa on aloitettu selvittää syksyllä 2011 aloitetulla siipinäytekeräyksellä avulla. Syksyn 2011 metsästyksen vapaaehtoisen siipinäytekeräyksen tuloksena saadusta siipinäytteiden riittämättömästä määrästä johtuen ei metsästyksen kohdistumisesta eri alalajeihin ole toistaiseksi saatu luotettavasti selvitettyä, joten varovaisuusperiaatteen mukaisesti voimakkaasti vähentyneen taigametsähanhen populaation vähenemisen pysäyttämiseksi on tarpeen vähentää edelleen kantoihin kohdistuvaa metsästyspainetta lyhentämällä metsästysaikaa maa- ja metsätalousministeriön asetuksella pääosassa maata merkittävästi edellistä vuotta myöhemmin alkavaksi. 2 Metsästyksen rajoittaminen ja kieltäminen metsästysvuonna Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella kiellettäisiin metsähanhen metsästys osittain siten, että metsästyksen aloitus siirtyisi Pohjois-Lapin pesimäalueella 12 päivää myöhäisemmäksi, jolloin metsästys olisi sallittua 1.9. alkaen. Etelä-Lapin ja Pohjois-Karjalan välisellä pesimä-alueella metsästyksen aloitus siirtyisi 21 päivää myöhemmäksi, jolloin metsästys olisi sallittua alkaen. Kaakkois-Suomen tundrametsähanhialu-

4 4 eella metsästyksen aloitus siirtyisi tällä alueella 42 päivää myöhemmäksi, jolloin metsästys olisi sallittua alkaen. Alueen rajaus perustuu metsähanhen hoitosuunnitelman valmistelussa lintuharrastajilta saatuihin taiga- ja tundrametsähanhien havaintotietoihin alalajien esiintymisestä Kaakkois-Suomen alueella syysja lokakuussa. Muualla maassa metsästyksen aloitus siirtyisi muualla maassa 52 päivää myöhemmäksi, ja metsästys olisi sallittua alkaen. Asetuksella rajoitetaan metsästystä siten, että metsähanhen metsästystä harjoitetaan metsästyslaissa säädetyn kestävän käytön periaatteen mukaisesti, ja varovaisuusperiaatteen mukaisesti merkittävästi vähentyneen taigametsähanhen kantaan kohdistuvaa metsästyspainetta vähennettäisiin lyhentämällä metsästysaikaa siirtämällä metsästyksen aloitusta myöhemmäksi. Asetuksen tarkoituksena on vähentää Suomen pesimäkantaan sekä Suomen kautta muuttavaan muuhun Luoteis- ja Koillis-Euroopan metsähanhikantaan kohdistuvaa metsästyspainetta kannan vähenemisen pysäyttämiseksi. Kuva 1. Esitetty metsästysajan rajoittamisen aluejako ja metsästyksen alkamisajat: 1 = Pohjois-Lapin pesimäalue, metsästyksen alkamisaika 1.9.-; 2 = Etelä-Lapin ja Pohjois-Karjalan välinen pesimäalue, metsästyksen alkamisaika = muu Suomi, metsästyksen alkamisaika = Kaakkois-Suomen tundrametsähanhialue, metsästyksen alkamisaika Metsähanhen metsästys Asetuksen 1 :n 1 momentissa kiellettäisiin metsähanhen metsästys välisenä aikana Lapin maakuntaan kuuluvissa Enontekiön, Inarin, Kittilän, Muonion, Pelkosenniemen, Savukosken, Sodankylän ja Utsjoen kunnissa. Siten tällä alueella metsähanhea voitaisiin metsästää välisenä aikana. Asetuksen 1 :n 2 momentissa kiellettäisiin metsähanhen metsästys välisenä aikana Kainuun maakunnassa, Lapin maakunnassa lukuun ottamatta Enontekiön, Inarin, Kittilän, Muonion, Pelkosenniemen, Savukosken, Sodankylän ja Utsjoen kuntia, Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan kuuluvissa Iin, Kuusamon, Pudasjärven, Taivalkosken ja Utajärven kunnissa sekä Pohjois-Karjalan maakuntaan kuuluvissa Ilomantsin, Juuan, Lieksan, Nurmeksen ja Valtimon kunnissa. Siten tällä alueella metsähanhea voitaisiin metsästää välisenä aikana. Asetuksen 1 :n 3 momentissa kiellettäisiin metsähanhen metsästys välisenä aikana Etelä- Karjalan maakuntaan kuuluvassa Lappeenrannan kunnassa, Kymenlaakson maakunnassa, Päijät-Hämeen maakuntaan kuuluvassa Orimattilan kunnassa sekä Uudenmaan maakuntaan kuuluvissa Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Porvoon ja Pukkilan kunnissa. Siten tällä alueella metsähanhea voitaisiin metsästää välisenä aikana. Asetuksen 1 :n 4 momentissa kiellettäisiin metsähanhen metsästys välisenä aikana muualla maassa. Siten tällä alueella metsähanhea voitaisiin metsästää välisenä aikana.

5 5 Asetuksen 1 :n 5 momentissa viitattaisiin informatiivisuuden parantamiseksi metsästysasetuksen 24 :n 12 kohdassa säädettyyn metsähanhen yleiseen rauhoitusaikaan kello 12 saakka. 3 Esityksen vaikutukset Vuosina metsähanhen saalismäärien vaihteluväli on ollut lintua. Vuonna 2011 metsästyksen alkamisen siirtäminen myöhemmäksi ministeriön asetuksella lähes koko maassa lukuun ottamatta pääosaa Lapista arvioidaan vaikuttaneen saalismäärää vähentävästi, koska RKTL:n saalistilaston mukaan vuonna 2011 saalismäärä väheni metsähanheen. Vuonna 2012 säädetyn pidemmän metsästysrajoituksen arvioitiin vähentävän edelleen merkittävästi verrattuna edelliseen vuoteen, mutta RKTL:n saalistilaston mukaan saalis nousikin vuonna 2012 hieman ollen metsähanhea. Metsästysvuodelle 2013 esitettävä metsähanhen metsästyksen kieltäminen arvioidaan vähentävän saalismäärää merkittävästi verrattuna edellisen vuoden saalismäärään. Asetuksen 1 :n 1 momentissa mainittuun alueeseen kuuluvissa kunnissa Pohjois-Lapin pesimäalueella metsähanhen metsästys voidaan aloittaa 12 päivää myöhemmin kuin yleinen rauhoitusaika päättyy, minkä arvioidaan vähentävän saalismäärää näillä alueilla merkittävästi verrattuna siihen, että metsästysaikaa ei lyhennettäisi. Esitetty metsästyksen rajoitus kyseisellä alueella on 10 päivää lyhyempi kuin edellisenä vuonna 2012 annetussa asetuksessa (455/2012). Tällä alueella metsähanhen metsästystä arvioidaan tarvittavan rajoittaa vähiten johtuen alueen maantieteellisistä olosuhteista, laajoista suoalueista, niiden vaikeasta tavoitettavuudesta ja arvioidusta alhaisesta metsästyspaineesta. Esitetyn metsästysrajoituksen arvioidaan voivan vähäisesti lisätä metsästyssaalista tällä alueella verrattuna edelliseen vuoteen. Asetuksen 1 :n 2-4 momenteissa mainituilla alueilla metsähanhen metsästys voidaan aloittaa porrastetusti päivää myöhemmin kuin yleinen rauhoitusaika päättyy, minkä arvioidaan vähentävän saalismäärää näillä alueilla merkittävästi verrattuna siihen, että metsästysaikaa ei lyhennettäisi. Esitetty metsästyksen rajoitus on pääosassa aluetta merkittävästi pidempi kuin edellisenä vuonna 2012 annetussa asetuksessa (455/2012). Esitetyn metsästysrajoituksen arvioidaan merkittävästi vähentävän metsästyssaalista näillä alueilla verrattuna edelliseen vuoteen. 4 Asian valmistelu Maa- ja metsätalousministeriössä on valmisteltu virkatyönä ehdotus maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna Maa- ja metsätalousministeriö on neuvotellut valmisteluvaiheessa Suomen riistakeskuksen sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen asiantuntijoiden kanssa esitetyistä metsästyksen kielloista. Asetusluonnoksesta pyydettiin lausuntoja seuraavilta tahoilta: ympäristöministeriö, MMM/ruokaosasto, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL), Suomen riistakeskus, riistanhoitoyhdistykset, Metsähallitus, Saamelaiskäräjät, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK), Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC), Suomen Luonnonsuojeluliitto, WWF Suomi, Bird-Life Suomi ry, Suomen Metsästäjäliitto ry, Natur och Miljö r.f., Lisäksi Suomen riistakeskus järjestää riistanhoitoyhdistysten kuulemista varten internetkyselyn, jonka kautta riistanhoitoyhdistykset voivat antaa lausuntonsa sähköisesti koskien metsästyslain 38 :n nojalla annettavaa metsästyksen kieltämistä. Lausuntoja asetusluonnoksesta annettiin valtakunnallisilta tahoilta yhteensä 10 ja niissä todettiin seuraavaa: Ympäristöministeriö kannattaa asetusluonnosta. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos toteaa, että esitys lyhentää metsästysaikoja tuntuvasti on taigametsähanhen suojelemiseksi oikeaan osunut. Esitetyt muutokset todennäköisesti pienentävät metsähanheen kohdistuvaa metsästyspainetta kokonaisuudessaan ja painottavat metsästystä enemmän muuttavaan populaation paikallisen pesimäkannan sijaan. tämä oletettavasti pienentää pesimäalueille kohdistuvaa metsästyspainetta. Metsästyksen aloituksen alueellinen porrastuksen ajatus on biologisesti hyvin perusteltu. Esitys Pohjois-

6 6 Lapin pesimäalueen metsästysajan pidentämisestä viime vuoteen verrattuna kuitenkin poikkeaa ehdotuksesta muun maan osalta, jossa metsästysaika on ennallaan tai lyhentynyt. Metsästysajan pidentymisen lisäksi metsästyksen aloitus pohjoisimmassa Lapissa muuta maata aiemmin voi houkutella alueelle aiempaa enemmän metsästäjiä, mikä edelleen lisäisi metsähanheen kohdistuvaa metsästyspainetta. Pohjoisimmassa Suomessa metsähanhen poikaset myös kuoriutuvat muuta maata myöhemmin. Kaakkois-Suomen tundrametsähanhialueella metsästyksen aloitus on viime vuotta myöhemmin, mutta ympäröiviä alueita aiemmin. Tarkempia perusteluita alueen rajaamiselle ja metsästysajan määräytymiselle ei muistiossa ole esitetty. Suomen riistakeskus esittää metsästysaikavyöhykkeiden rajauksiin ja metsästysaikojen alkamisajankohtiin muutoksia. Riistakeskus tuo lausunnossaan esille metsähanhen saalistilastointiin liittyviä epävarmuustekijöitä ja toteaa, metsästyksen säätely on tämän lajin kohdalla vaikeaa, koska tiedot sekä kannasta että metsästyksestä ovat puutteellisia. Suomen riistakeskus esittää, että pohjoisella pesimäalueella (1-alue) metsästyksen aloituksen tulisi olla esitystä aiemmin alkaen, ja alueesta tulisi rajata pois Pelkosenniemen ja Savukosken kunnat. Eteläisellä pesimäaluella (2-alue) metsästyksen aloituksen tulisi olla esitystä aiemmin 1.9. ja Oulun alue merkittävine Liminganlahden levähdysalueineen ei tulisi kuulua pesimäalueen metsästysaikavyöhykkeeseen, kun taas Utajärven ja Iin kunnat tulisi kuulua pesimäalueeseen. Tundrametsähanhienalueella (3-alue) tulisi metsästyksen aloitus olla Alueen rajaus perustuu niihin syyshavaintoihin, joita alalajista on tehty viime vuosina lintuharrastajien toimesta. Lisäksi rajauksessa on käytetty alueen riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjaajilta saatuja tietoja, jotka perustuvat metsästäjien hanhihavaintoihin ja saaliisiin. Riistakeskus esittää 3-aluetta laajennettavaksi Pohjois-Karjalan maakuntaan kuuluviin Tohmajärven ja Kiteen kuntiin, Lappeenrannan lisäksi koko muuhun Etelä-Karjalan maakuntaan, kuitenkin niin, ettei siihen kuuluisi Myrskylän kunta. 4-alueen osalta riistakeskus ei esitä muutosta metsästyksen aloituksen ajankohtaan, mutta esittää alueen rajaukseen edellä olevat muutokset. Metsähallitus esittää, että Etelä-Lapin ja Pohjois-Karjalan välisellä pesimäalueella metsästyksen aloituksen tulisi olla esitystä aiemmin 1.9. alkaen, ja Oulun alue tulisi siirtää pesimäalueen ulkopuolelle osaksi muun Suomen metsästysaluetta. Metsähallituksen mukaan pääosa metsähanhista lähtee muuttamaan jo elokuun puolella. Saalistilastot ym. havainnot osoittavat metsästyspaineen pienentyneen voimakkaasti ja asetuksen tavoitteet huomioiden riittävästi, kun pyynti on ollut kiellettyä elokuussa. Tällöin metsähanhen metsästys olisi myös Etelä-Lapin ja Pohjois-Karjalan välisellä pesimäalueella kestävän käytön periaatteen mukaista ja tapahtuu perinteisillä menetelmillä vaikeakulkuisilla soilla missä metsästäjäkohtaiset saaliit ovat pieniä. Näin turvattaisiin perinteisen metsähanhenpyyntikulttuurin säilyminen Etelä-Lapin ja Pohjois-Karjalan välisellä alueella. Jos hanhen metsästys alkaa vasta tarkoittaa se käytännössä metsähanhen metsästyksen loppumista Etelä-Lapin ja Pohjois-Karjalan välisellä pesimäalueella, lukuun ottamatta Oulun aluetta, joka tulisi kuulua pesimäalueen ulkopuoliseen alueeseen. Jos Oulun alueen metsähanhen metsästys on sallittu alkaen, jatkuu Oulun ympäristön tehokas peltometsästys metsähanhen osalta. BirdLife Suomi toteaa asetusluonnoksen olevan lähtökohtaisesti oikeanlainen ja perusteltu. BirdLife esittää asetusta kuitenkin muutettavaksi siten, että metsähanhen metsästys olisi kielletty Enontekiön, Inarin, Kittilän, Muonion, Pelkosenniemen, Savukosken, Sodankylän ja Utsjoen kunnissa esitystä myöhemmin edellisen metsästyskauden tapaan 9.9. saakka. BirdLife pitää ilmeisenä, että keskimääräisenä vuonna edellä mainituista kunnista on mahdollista saada kohtuullisesti hanhisaalista siten kuin viime vuonna oli säädetty. Viime vuosi oli hyvin poikkeuksellinen, minkä seurauksena Pohjois-Suomessa oli poikkeuksellisen vähän metsähanhia syyskuussa (ja elokuussa), minkä vuoksi metsästyspiireissä asetusta pidettiin yleisesti epäonnistuneena, koska metsästyskauden alkaessa hanhia oli hyvin vähän. Keskivertovuonna tilanne on kuitenkin viime vuodesta poikkeava ja alueella on enemmän poikueita sekä aikuislintuja, koska ne eivät lähde pesimäalueen ulkopuolelle sulkimaan. Tämän hetkisten tietojen mukaan metsähanhipoikueita on pohjoisilla pesimäalueilla viimevuotista enemmän. Täten emme näe mitään syytä, miksi asetusta muutettaisiin tältä osin. Tehtyjen selvitysten mukaan metsästäjät ovat pohjoisessa valmiita jopa metsähanhen väliaikaiseen täysrauhoitukseen lajin pesimäkannan pelastamiseksi. Pidämme tässä yhteydessä vääränä signaalina sitä, että metsästyskautta pidennettäisiin viime vuodesta millään alueella. Mitään näyttöä siitä, että metsähanhikannassa olisi tapahtunut muutosta parempaan, ei ole - vaan päin vastoin väheneminen on jatkunut ja metsähanhisaalis kasvoi vuodesta 2011 vuoteen 2012, vaikka metsästyskautta oli lyhennetty.

7 7 WWF Suomi toteaa, että metsähanhi arvioitiin tuoreimmassa uhanalaisuusarvioinnissa silmälläpidettäväksi lajiksi, mutta samalla todettiin että metsähanhen pesimäkannan seurantatiedot ovat puutteelliset. Tuoreimmat tiedot niin pesimä- kuin talvehtimisalueiltakin viittaavat pesivän metsähanhikantamme (taigametsähanhi) hyvin huolestuttavaan taantumiseen. Talvehtimisalueilla taigametsähanhikanta on taantunut lyhyellä aikavälillä jopa %. Tiedot metsähanhikannan tarkasta koosta ja trendistä ovat edelleen puutteelliset ja sen takia on noudatettava varovaisuusperiaatetta. Erityisesti on huomattava, että kesä 2012 oli poikastuotoltaan pohjoisilla lintulajeilla yleisesti (ja myös metsähanhella) erittäin huono, mutta metsähanhisaalis oli toteutetuista metsästyksen rajoituksista huolimatta vuonna 2012 jopa suurempi kuin vuonna MMM:n esittämät rajoitukset ovat WWF:n mielestä kannatettavia ja oikeansuuntaisia, mutta edellä esitetyistä syistä johtuen riittämättömiä. Metsähanhikannan tilanne ei ole sittemmin kehittynyt suotuisampaan suuntaan, joten paras ratkaisu olisi WWF:n mielestä edelleenkin taigametsähanhen määräaikainen rauhoittaminen metsästykseltä kokonaan, kunnes lajin kansallinen ja kansainvälinen hoitosuunnitelma on saatu laadittua. Vähintäänkin olisi syytä pitäytyä viimevuotisissa käytännöissä ja aloittaa metsähanhen metsästys koko Pohjois-Suomessa vasta Suomen luonnonsuojeluliitto toteaa, että taigametsähanhi olisi varovaisuusperiaatteen mukaan syytä rauhoittaa toistaiseksi kokonaan. Näin tulisi menetellä kunnes kotimainen ja kansainvälinen hoitosuunnitelma on valmis, niiden toimeenpano aloitettu ja kannan lasku saatu pysähtymään. Koska metsähanhen alalajien määrittäminen on metsästystilanteessa hankalaa, olisi selvintä rauhoittaa metsähanhi toistaiseksi. Toissijaisesti olisi yksinkertaisinta säätää koko maahan sama metsähanhen metsästysaika, joka voisi alkaa Silloin valtaosa taigametsähanhista on normaalivuotena ehtinyt muuttaa Suomesta pois. Lapin luonnonsuojelupiiri esittää, että metsästys on kiellettävä kokonaan kunnes laji elpyy pesimäalueillaan. Vaihtoehtoisesti piiri vaatii metsästyksen sallimista asetuksen mukaisesti ainoastaan esityksen mukaisesti alueella 1. Saamelaiskäräjät toteaa, että saamelaisten kotiseutualueella on tehty myös valitettava huomio siitä, että metsähanhikanta on pienentynyt lähes olemattomiin. Nykyään tehdään harvoin metsähanhihavaintoja. Saamelaiskäräjien mielestä Suomen tulisi neuvotella samankaltaisista metsästyksen porrastus- tai kieltotoimenpiteistä niiden valtioiden kanssa, joissa metsästetään metsähanhea. Tosiasiassa suurin osa hanhikannoista metsästetään Etelä-Suomessa sekä muissa valtioissa. Saamelaiskäräjät pitää myönteisenä, että Suomen metsähanhikantojen elvyttämiseksi tehdään jo toimenpiteitä. Saamelaiskäräjät esittää kuitenkin huolensa siitä, että onko metsähanhikanta laskenut jo niin alas, että sitä on vaikea saada elpymään esitetyillä porrastetuilla metsästysajankohdilla. Suomen metsästäjäliitto toteaa, että taigametsähanhikannan suotuisan suojelun tason palauttamiseksi esitetyt huomiot ovat oikean suuntaisia. Esitetty metsästysaikarajoitus lopettaa metsähanhijahdin käytännössä kokonaan. Suomen metsästäjäliitto ei hyväksy esitettyä aluejakoa, vaan pitää sitä keinotekoisena ja perusteettomana ja varsinkin Pohjois-Pohjanmaan osalta kohtuuttomana. Esitys on monimutkainen ja siihen tehdyt aikajaot eivät vastaa metsästäjien kuvaa oikeudenmukaisesta menettelystä. Esitettyjen rajoituksien toimeenpanosta seuraa väistämättä, että metsästäjien yhteistyö Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) kanssa vähenee, ja siipinäytteiden tarpeen tyydyttäminen ei toteudu. Tämä on erityisen huolestuttavaa, sillä siipinäytteet ovat tutkimuksessa oleellisen tärkeässä osassa. Siipinäytteitä tarvitaan etenkin nykyisessä tilanteessa tuottamaan tietoa hanhisaaliin rakenteesta. Myös metsästäjien motivaatio olla mukana kartoittamassa metsähanhien pesimäalueita pienenee merkittävästi aikarajoitusten takia. Metsästäjäliitto tuo lausunnossaan esille saalistilastointiin liittyviä epävarmuustekijöitä, ja esittää, että vähän saaliiksi saatavien lajien saalismääriä tällä tavalla arvioituna ei pitäisi käyttää säädösvalmistelun perusteena, vaan lainsäätäjällä pitää olla käytössään täsmällisempi menetelmä. Metsästäjäliitto esittää, että metsähanhen metsästystä ei pitäisi rajoittaa varovaisuusperiaatteen perusteella. Metsästäjäliitto esittää, että saalismäärien rajoittamisessa voidaan käyttää apuna saaliskiintiöintiä. Saaliskiintiö tulisi ottaa metsähanhen osalta kokeiluun. Näin toimien ei tarvittaisi jatkossa puuttua käytössä oleviin metsästysmuotoihin, vaan kaikki käytössä olevat sallitut jahtimuodot voisivat jatkua ja mahdollisimman moni metsästäjä voisi tasapuolisesti osallistua metsästykseen normaalin metsästysajan puitteissa, kantoja kuitenkaan vaarantamatta. Metsähanhisaaliin saajalle voitaisiin asettaa ilmoitusvelvollisuus sekä velvoite lähettää siipinäyte metsähanhitutkimuksen käyttöön. Näin avustettaisiin merkittävällä tavalla tutkimusta ja saalistilastoinnin huomattavaa tarkentumista. Saaliskiintiöinnin ja aikaisempaa paremman saaliin rakenteen tuntemuksen kautta Suomi toimisi merkittävällä tavalla edelläkävijänä euroop-

8 8 palaisessa muuttavan vesilinturiistan flyway management -ajattelussa. Mahdollisuuksien mukaan saalistuspainetta tulisikin painottaa enemmän tundrametsähanheen. Riistanhoitoyhdistyksien lausuntoja annettiin yhteensä 41. Lausunnon antaneista 17 riistanhoitoyhdistyksellä ei ollut huomautettavaa esityksestä. Lausunnon antaneista 24 riistanhoitoyhdistyksellä oli esityksestä huomautettavaa, esitti esitykseen muutoksia tai vastusti esitystä. Huomautettavaa tai muutoksia esittäneiden tai vastustaneiden riistanhoitoyhdistysten lausunnot ovat muistion liitteenä. Lausuntojen johdosta asetusesitystä muutettiin siten, että Utajärven ja Iin kuntien alueella metsästys alkaisi alkaen ja Oulun alueella metsähanhen metsästys alkaisi alkaen, sekä täydennettiin perustelumuistiota. 5 Voimaantulo Maa- ja metsätalousministeriön asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan

9 9 LIITE Riistanhoitoyhdistyksien lausunnot, joissa esitetty huomautettavaa, muutoksia tai vastustettu asetusesitystä (24 riistanhoitoyhdistystä) RHY nimi Onko huomautettavaa asetusluonnokseen? Lausunto perusteluineen Ruovesi Kyllä/ Ja Perusteita metsästyksen rajoittamiseen ei ole, koska RKTL:n tilastot todettiin viime VRN:n kokouksessa virheelliseksi ja metsähanhien muutto on aikaistunut, joten rajoittamisella ei saavuteta haluttua vaikutusta. Jurva Kyllä/ Ja Metsähanhien metsästys alueellamme on ollut huomattavaa aina 2010 asti 2011 ensimmäinen rauhoitus pudotti saalismääriä 2012 siirto syyskuun 20 pv rauhoitus ajassa pudotti kokonaissaalis määrän 18 kpl. Suurin osa metsästäjistä jotka harrastaa hanhen metsästystä siirty päämuuton perässä viroo ja Etelä ruotsiin jossa he olivat viikon - kaksi ja saalis määrä oli huomattavan paljon suurempi kuin Tälläkin hetkellä metsästys seuroilla on saalis kiintiö metsähanhille. Siksi katsomme että rauhoitus aika olisi kohtuullinen aika metsähanhelle. Ähtäri Kyllä/ Ja Metsähanhi arvokas riistalaji, metsästystä ei tulisi kokonaan kieltää. Vuoden rauhoituksesta seuraa helpommin pidempi rauhoitus. yritetään säilyttää metsästysmahdollisuuksia, kantaa kuitenkaan vaarantamatta. Sievi Kyllä/ Ja Sievissä ja muuallakin täällä "vähän veden" alueella voisi olla pyyntiaika joka alkaisi 20.8, tai 1.9Sievissä ammutaan niin mitätön määrä hanhia (n.10kpl vuodessa), että sillä ei ole mitään merkitystä. Jalasjärvi Kyllä/ Ja Keskustelimme vain Pohjanmaan "omista" metsähanhista. Suosittelemme, että lakeuksien hanhet rauhoitettaisiin aina syyskuun 20 päivän loppuun, jolloin ovat ehtineet jo muuttaa. Kauhajoki Kyllä/ Ja Nykytilassa tieto metsästyssaaliin määrästä perustuu metsästysseurojen ilmoituksiin. Kentällä on kuitenkin hyvin erilaisia kulttuureja ilmoitusten tekemiseen. Näkemykseni mukaan on ensiarvoisen tärkeää saada huomattavasti tarkempaa tietoa kentältä hanhisaaliista, ennen kuin toimintaa ryhdytään summittaisesti rajoittamaan. Hanhesta tulisi tehdä saalisilmoitus tapahtumatietoineen aivan kuten kauriista. On otettava huomioon myös mahdollinen pyyntilupakäytäntö. Metsästyksen ajallinen rajoittaminen alueellisesti jopa 6 viikkoa myöhemmäksi neljässä portaassa saattaa aiheuttaa jopa käänteisen reaktion suojelutoimenpiteissä, metsästyksen aiheuttaman muuttopaineen katketessa alueittain. Ajallisen metsästysrajoituksen aluejako tulisi olla korkeintaan kahdessa osassa valtakunnan tasolla, tasaisen muuttopaineen takaamiseksi. Metsästys tulee sallia koko suomen alueella viimeistään 10.9 alkaen Paltamo Kyllä/ Ja Metsähanhen metsästys tulee sallia kahden viikon ajalle 20.8 lähtien. Metsästyksen rajoituksilla ei tässä muodossa ole vaikutusta kantaan. Rajoitukset on saatava koko muuttoreitille ja varsinkin hanhien talvehtimisalueille, tämän jälkeen voidaan rajoituksia asettaa myös pesimäalueille. Teuva Kyllä/ Ja Rhy:n hallitus esitti kesäkokouksessaan , että metsähanhen osalta pysyttäisiin entisessä käytännössä. Perusteluna esitettiin Ruotsin käytäntö metsähanhen kohdalla. Jos siellä ei ole samat metsästysajat kuin meillä, niin meidän rauhoituksilla ei ole kannan suhteen paljoakaan merkitystä. Laihia Kyllä/ Ja Metsähanhen metsästyksen aloitus elokuun 20 päivä, kiintiö 1-3 per metsästäjä josta ilmoitus velvollisuus Suomen riistakeskukselle. Perustelut lokakuun 10 päivä aloitus tarkoittaa meidän alueella täysrauhoitusta koska muutto on ohi. Kajaani Kyllä/ Ja Kajaanin riistanhoitoyhdistys alueensa paikallistuntijana edellyttää, että metsähanhen metsästys on sallittava Kainuussa alkaen. Perustelut: Maakunnassa pesivästä kannasta noin 90% muuttaa jo elokuun aikana etelämmäksi. Jos metsästys sallitaan vasta alkaen, ovat jo loputkin pesivästä kannasta muuttaneet etelään. Tämä vaihtoehto tarkoittaa samaa kuin Kainuuseen julistettu metsähanhen metsästyskielto! Kun metsästys sallitaan 1.9. alkaen, on hanhimiehillä edes teoreettinen mahdollisuus päästä näkemään Kainuussa pesinyt metsähanhi!

10 Salla Kyllä/ Ja Sallan riistanhoitoyhdistys esittää metsähanhen metsästysajaksi seuraavaa: Sallan riistanhoitoyhdistyksen tulisi kuulua ehdottomasti lohko 1 ja hanhen metsästys alkaisi meillä , mieluimmin jo Jos metsästysaikaa myöhennetään alkavaksi 10.9 tarkoittaa se käytännössä, että suurimmaksi osaksi hanhet ovat jo lähteneet muuttomatkalle. Saaliiksi saataisiin ainoastaan satunnaisesti pohjoisempaa muuttavia hanhia.vaikka metsähanhikanta on viime vuosina selvästi pienentynyt, niin täältä saatavalla vähäisellä saaliilla ei ole merkitystä kannan pienentymiseen. Sitä vastoin metsästysrajoituksia tulee tehdä metsähanhen muuttomatkojen levähdysalueilla, koska siellä saaliiksi joutuu tehokkaan kuvametsästyksen vuoksi huomattavasti enemmän hanhia kuin pesimisalueilla Lapissa.Esitysluonnoksessa oleva lohkojako on epäoikeudenmukainen ja suosii entisestään rannikkoseudulla ja keski-suomessa tapahtuvaa peltometsästystä kuvien avulla. Kärsijänä sitä vastoin on Lapin maakunta, missä saaliit ovat minimaaliset verrattuna muuttomatkojen levähdysalueiden saaliiseen. Vuonna 2012 saaliiksi on saatu hanhia. Mistä ne on saatu? Ei ainakaan lapista. Koko lapin maakunnassa saaliiksi saadaan syksyn aikana korkeintaan muutama satoja hanhia.metsähanhen hyväksi tehtävä arvokas riistanhoitotyö(kevätruokinta) tapahtuu pääasiassa täällä pesimisalueilla, lapissa. On väärin, että meidän lappilaisten tekemän riistanhoitotyön hedelmät korjaavat muut.hanhen metsästys on meillä muutenkin huomattavasti vähentynyt. Nykyisin hanhen pyyntiä harjoittavat lähinnä nuoret, vasta muutaman vuoden metsällä kulkeneet. Nuorten metsästysinnostuksen säilymisen takia on hyvä antaa niille myös mahdollisuus metsästää arvokasta, mutta myös hyvin arkaa ja vaikeasti saaliiksi saatavaa hanhea.metsästysaikarajoituksen sijaan voisi määrätä saaliskiintiön. Kiintiö voisi olla 1-2 lintua/metsästäjä. Kiintiön noudattamisen valvominen olisi tietysti hankalaa, mutta suurin osa metsästäjistä on lainkuuliaisia, jotka noudattaisivat sitä.myös joutsenen vaikutusta hanhikannan pienenemiseen pitäisi tutkia. Täällä pohjoisessa on ainakin vankka mielipide siitä, että lisääntynyt joutsenkanta on vähentänyt hanhikantaa.jos metsästysajan rajoituksia päätetään tehdä, niin hanhen metsästyksen täysrauhoitus on myöhäisemmän metsästysajan sijasta parempi ratkaisu, mutta silloin rauhoitus pitäisi koskea myös koko Suomea. Sallassa Kari Hänninen Toiminnanohjaaja Inari Kyllä/ Ja Inarin riistanhoitoyhdistys pitää Pohjois-Lapin pesimäalueelle annettua metsästyskieltoehdotusta käsittämättömänä ja vailla suojelullisia perusteita. Viime vuoden rajoituksista huolimatta saaliiksi saatiin 3900 metsähanhea, joista kyseisen pesimäalueen osuus oli minimaalinen. Näin ollen metsähanhen suojelun kannalta pohjoisen pesimäalueiden nuoriin yksilöihin kohdistuvalla pyynnillä ei ole suurta suojelullista merkitystä. Tutkimuksien mukaan pääosa metsähanhista ammutaan muuttolevähdysalueilla, jossa verotus kohdistuu aikuisiin lintuihin. Pohjoisen pesimäalueilla verotus on vähäistä kohdistuen oikeaoppisesti nuoriin lintuihin millä ei ole suojelun kannalta suurta vaikuttavaa merkitystä. Annetulla metsästyskieltoehdotuksella syrjitään pohjoisen asukkaita, joilta viedään metsähanhen metsästysmahdollisuus lähes kokonaan pois. Pohjois-Suomen perinteinen hanhen metsästys tapahtuu haasteellisissa oloissa keskittyen lähinnä suopyyntiin, jossa saalismäärät jäävät vähäiseksi. Metsästyksen aloittaminen 1.9. antaisi näillä alueilla säistä riippuen arviolta reilun viikon metsähanhen metsästysaikaa ennen syysmuuttoa. Tähän aikaan sisältyy vain yksi täysi viikonloppu, jolloin metsälle ehtisivät lähinnä eläkeläiset ja muutamat lomalaiset. Samaan aikaan alkava hirvenpyyntikin osaltaan vähentää hanheen kohdistuvaa pyyntipainetta. Lisäksi on herännyt epäilyksiä, että hanhien muutto on hidastunut ja ajoittunut pidemmälle aikavälille rajoitusten myötä, kun metsästyspaine ei ole ajanut hanhia syysmuuttoon metsästyspaineen puuttumisen vuoksi. Tosiasia on, että pelkästään Suomen toimet eivät yksin riitä. Hanhen suojelemiseksi rajoitustalkoisiin on saatava tärkeimmät levinneisyysalueen maat, jotka ovat Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa, Puola ja ennen kaikkea Venäjä. Pohjois-Lapin pesimäalueen kahdentoista päivän rajoituksella on promilleluokan merkitys hanhen suojelun kokonaisuuteen, mutta mittaamaton merkitys paikallisille metsästäjille menetettyjen päivien osalta. Johtopäätös: Inarin riistanhoitoyhdistys esittää Pohjoisen pesimäalueen metsästyskiellon poistamista alueeltaan edellä olevaan tekstiin perustuen. Toinen vaihtoehto on rauhoittaa kokonaan metsähanhi Suomessa kolmeksi vuodeksi. Tällöin rauhoitus olisi tasapuolinen kaikille eikä syrjisi pohjoisen metsästäjiä. Rauhoituksen jälkeen voisimme todeta, oliko Suomen tekemällä rauhoituksella merkitystä metsähanhikantaan. Jari Huhtamella Pertti Vikeväkorva Inarin rhy:n puheenjohtaja Inarin rhy:n 10

11 Kolari Kyllä/ Ja Kolarin riistanhoitoyhdistyksen hallitus on päättänyt kokouksessaan esittää lausuntonaan luonnoksista MMM:n asetuksiksi koskien metsähanhen ja merihanhen metsästyksen kieltämistä seuraavaa: METSÄHANHI Lappiin täysi pyyntiaika ja muutoin pyyntiaikarajoitukset MMM:n esityksen mukaisesti Pohjois-Pohjanmaalta alkaen, missä syysmuuton pääasialliset levähdyspaikat ja niiden myötä suurin metsästyspaine on. Suomalaisessa metsähanhen pyynnissä Lapissa pyydettyjen lintujen osuus vuotuisesta kokonaissaaliista ei ole vuosikymmeneen ollut merkittävä, eivätkä viime vuoden metsästysajan rajoitukset pienentäneet kokonaissaalista edellisvuodesta, päinvastoin se nousi tilastojen mukaan muutamalla sadalla. Sen sijaan kahtena edellisenä metsästyskautena, kun pyyntiaikarajoitukset kohdistuivat muualle maahan kuin Lappiin, kokonaissaalismäärä putosi tuntuvasti aiemmasta. Tämä kehitys ei millään tavalla tue nyt esitettyä pyyntiajan lyhentämistä Lapin osalta. Ilman metsästysajan rajoitus-takin suurimmat metsähanhisaaliit on 2000-luvun aikana saatu muualta kuin maamme pohjoisosista. Rajoittamalla metsästysaikaa Pohjois-Pohjanmaalta alkaen, säilytetään metsästysmahdollisuus muuttoreittien lisäksi myös pohjoisen pesimäalueilla.jos Lapin metsästysaikaa päätetään kuitenkin rajoittaa MMM:n esityksen pohjalta, Kolarin riistanhoitoyhdistys tulee siirtää Pohjois-Lapin pyyntiaikarajoituslohkoon (pyynnin aloitus 1.9.), jossa metsähanhen elinympäristöt ja saalismäärät ovat Kolarin kanssa yhtenevämmät kuin Etelä-Lapissa.Lisäksi Lapin metsästysaikoja rajoitettaessa Etelä-Lappi tulee erottaa omaksi pyyntiaikarajoituslohkokseen (aloitus esityksen mukaisesti 10.9.) erilleen Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan lohkosta, jonne pyynnin aloitus Näin rajoitettu metsästysmahdollisuus jakaantuu tasapuolisemmin pesimäalueille ja muuttoreitin varrelle kuin MMM:n neljän lohkon esityksessä ja lisäporrastus säästää tehokkaammin lintuja myös muuttoreitin levähdyspaikoilla.tällä hetkellä metsähanhikannan taantumisen syyt ovat pitkälti arvailujen varassa. Metsästyksen säätely pyyntiaikoja rajoittamalla on helppo ja näkyvä toimi hanhikannan suojelemiseksi. Mutta koska metsästys on vain yksi tekijä muiden oletettujen syiden joukossa ja sitä ollaan siitä huolimatta valmiita voimakkaasti rajoittamaan, samanaikaisesti pitää aktiivisesti ottaa tarkasteluun ja toimenpiteiden kohteeksi myös muut mahdolliset osatekijät, kuten joutsenen vaikutus hanhien elintilaan ja pesintään. Viimeistään nyt metsähanhikannan elvyttämisen yhteydessä laulujoutsen tulee saada vähintäänkin kokeiluluonteisesti pyyntiluvanvaraiseksi.jos metsästys on ainoa oletetuista metsähanhikannan ahdinkoon johtaneista syistä, johon ollaan valmiita puuttumaan, on sama rauhoittaa hanhikanta metsästykseltä kokonaan kolmeksi vuodeksi. Täysrauhoituksen aikana voidaan arvailujen sijasta kerätä tutkimustietoa metsästyksen todellisesta vaikutuksesta metsähanhikannan nykytilanteeseen.huomattava on myös se, että Suomi ei yksin omilla toimillaan voi kääntää metsähanhikantaa nousuun. Jos muut metsähanhen esiintymisalueen maat eivät lähde osaltaan mukaan elvytystoimiin, minkäänlaiset Suomessa asetetut metsästysrajoitukset eivät tule hanhikantaa pelastamaan. Tervola Kyllä/ Ja Lappiin täysi pyyntiaika ja muutoin pyyntiaikarajoitukset MMM:n esityksen mukaisesti Pohjois-Pohjanmaalta alkaen, missä syysmuuton pääasialliset levähdyspaikat ja niiden myötä suurin metsästyspaine on.suomalaisessa metsähanhen pyynnissä Lapissa pyydettyjen lintujen osuus vuotuisesta kokonaissaaliista ei ole vuosikymmeneen ollut merkittävä, eivätkä viime vuoden metsästysajan rajoitukset pienentäneet kokonaissaalista edellisvuodesta, päinvastoin se nousi tilastojen mukaan muutamalla sadalla. Sen sijaan kahtena edellisenä metsästyskautena, kun pyyntiaikarajoitukset kohdistuivat muualle maahan kuin Lappiin, kokonaissaalismäärä putosi tuntuvasti aiemmasta. Tämä kehitys ei millään tavalla tue nyt esitettyä pyyntiajan lyhentämistä Lapin osalta. Ilman metsästysajan rajoitustakin suurimmat metsähanhisaaliit on 2000-luvun aikana saatu muualta kuin maamme pohjoisosista. Rajoittamalla metsästysaikaa Pohjois-Pohjanmaalta alkaen, säilytetään metsästysmahdollisuus muuttoreittien lisäksi myös pohjoisen pesimäalueilla.jos Lapin metsästysaikaa päätetään kuitenkin rajoittaa MMM:n esityksen pohjalta, tulee Etelä-Lappi erottaa omaksi pyyntiaikarajoituslohkokseen (aloitus esityksen mukaisesti 10.9.) erilleen Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan lohkosta, jonne pyynnin aloitus Näin rajoitettu metsästysmahdollisuus jakaantuu tasapuolisemmin pesimäalueille ja muuttoreitin varrelle kuin MMM:n neljän lohkon esityksessä ja lisäporrastus säästää tehokkaammin lintuja myös muuttoreitin levähdyspaikoilla.tällä hetkellä metsähanhikannan taantumisen syyt ovat täysin arvailujen varassa. Metsästyksen säätely pyyntiaikoja rajoittamalla on helppo ja näkyvä toimi hanhikannan suojelemiseksi. Mut- 11

12 12 Limingan seutu Kyllä/ Ja ta koska metsästys on vain yksi tekijä muiden oletettujen syiden joukossa ja sitä ollaan siitä huolimatta valmiita voimakkaasti rajoittamaan, samanaikaisesti pitää aktiivisesti ottaa tarkasteluun ja toimenpiteiden kohteeksi myös muut mahdolliset osatekijät, kuten joutsenen vaikutus hanhien elintilaan, pesintään ja poikastuotantoon. Viimeistään nyt metsähanhikannan elvyttämisen yhteydessä laulujoutsen tulee saada vähintäänkin kokeiluluonteisesti pyyntiluvanvaraiseksi. Jos metsästys on ainoa oletettavista metsähanhikannan ahdinkoon johtaneista syistä, johon ollaan valmiita puuttumaan, on sama rauhoittaa hanhikanta metsästykseltä kokonaan kolmeksi vuodeksi. Täysrauhoituksen aikana voidaan arvailujen sijasta kerätä tutkimustietoa metsästyksen todellisesta vaikutuksesta metsähanhikannan nykytilanteeseen. Metsästys aika muutos ehdoitukset merkitsisi sitä että käytännössä metsähanhi olisi rauhoitettu koko maassa. Mieluummin pitäisi puuttua pyynti menetelmiin. esim luotiaseella metsästäminen sallittaisiin nevoilla ja jängillä. pelto kuvastus kiellettäisiin ja määriteltäisiin metsähanhelle saalis kiintiö. Lapinjärvi Kyllä/ Ja Ihmettelemme metsähanhen rauhoittamista vain syyskyyn loppuun saakka. Pääasiallinen metsähanhen metsästys tapahtuu kuitenkin muuttoaikaan, vasta kyseisen rauhoitusajan jälkeen, näin ollen rauhoituksella ei ole kovin suurta merkitystä metsähanhikannalle. Esittäisimme mieluummin metsähanhen rauhoittamista kokonaan 1-2 vuodeksi ja sen sijaan valkoposkihanhen rauhoituksen lopettamista. Valkoposkihanhikanta on jo tällä hetkellä erittäin runsas ja kestäisi mielestämme metsästystä. Sodankylä Kyllä Sodankylän riistanhoitoyhdistys esittää maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksen metsähanhen metsästysajaksi seuraavaa: Asetusluonnoksen 1 :n 1 mom. teksti muutetaan seuraavanlaiseen muotoon: Metsähanhen metsästys on sallittu elokuun 20. päivästä joulukuun 31. päivään Lapin maakuntaan kuuluvissa Enontekiön, Inarin, Kittilän, Muonion, Pelkosenniemen, Savukosken, Sodankylän ja Utsjoen kunnissa. Perustelut: Jos metsästysaika muutetaan asetusluonnoksen mukaiseksi, tarkoittaisi se käytännössä sitä, että luonnoksessa mainituissa Lapin maakuntaan kuuluvissa kunnissa metsähanhi olisi lähes rauhoitettu, koska elokuun 20. päivään mennessä metsähanhet ovat jo parveutuneet ja lähdössä muuttomatkalle. Vaikka metsähanhikanta on viime vuosina selvästi pienentynyt, niin 1 1 mom. alueelta saatavalla vähäisellä saaliilla ei ole merkitystä metsähanhikannan pienentymiseen. Metsästyskaudella 2012 Sodankylän Rhy:n alueella tietoon tullut saalismäärä oli hanhea, joista suurin osa oli nuoria yksilöitä, ja pyyntialuetta on n ,000 ha. Metsästysrajoitukset tulee painottaa asetusluonnoksen mukaisesti muuttomatkan levähdysalueille, koska siellä saaliiksi joutuu tehokkaan kuvametsästyksen ja pelloilta tapahtuvan metsästyksen vuoksi huomattavasti enemmän hanhia, kuin pesimisalueilla Lapissa, missä metsästys on lähinnä rämemetsästystä kyttäämällä syrjäisillä rämeillä. MMM:n on harkittava rajoituksia millaiselta alueelta ja millä keinoin hanhea saa metsästää. Pesimäalueella (1 1 mom.) tehdään metsähanhen hyväksi myös arvokasta riistanhoitotyötä, joka toteutetaan pääasiassa talkoovoimin metsästysseuroissa. On väärin, että pesimäalueilla tehdyn riistanhoitotyön tulokset pyydetään muuttomatkan levähdyspaikoilta. Hanhen metsästys on pesimäalueilla vähentynyt, mikä johtunee vanhojen kokeneiden metsästäjien poismenosta ja uusien ikäluokkien pienuudesta. Nuorten metsästysinnostuksen säilymisen vuoksi on hyvä antaa heille myös mahdollisuus metsästää arvokasta, mutta myös hyvin arkaa ja vaikeasti saaliiksi saatavaa riistaa, hanhea. Metsästysaikarajoituksen sijaan voisi määrätä saaliskiintiön, mutta tämä pitäisi koskea myös Metsähallituksen luvanmyyntiä. Sodankylässä Kaarlo Kuusela Sodankylän riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Ilmajoki Kyllä Esitämme: Ensi töiksi sovitaan yhteisistä pelisäännöistä hanhien muuttoalueen valtioiden kesken - sovitaan valtioiden kesken samanlaiset säännöt sekä saaliskiintiöt ja metsästys sovitaan täällä sen mukaan - selvitetään perinteisten hanhien pesimäpaikat - sallitaan pesimäalueella Saukkojen metsästys sekä tehostetaan muidenkin petojen pyyntiä - Joutsen ja hanhet eivät mahdu samalle pesimäalueelle. Kartoitetaan mahdollisuudet hoitaa asia, karkottamalla tai muuten Perustelut: Tämän alueen hanhenmetsästäjät käyvät nykyään eteläruotsissa hanhijahdissa, siellä hanhia hävitetään vahinkoeläiminä! Siellä metsästäjä saa parhaan muuton ai-

13 kana lähes 100 hanhea saaliiksi illassa. Illan päätteeksi raadot kerätään traktorin kärryille ja viedään kaatopaikoille, vain harva ottaa täkkälihat talteen. Siellä saa saman kohtelun myös kiljuhanhi, samoin kuin myös Virossa. Kiljuhanhi on ollut Suomessa uhanalainen laji jo pitkään. Virossa sentään hanhia arvostetaan ja lihat otetaan talteen. Suomen ministeriön viimevuotiset metsästysrajoitukset ovat pidentäneet turistimetsästyksen sesonkia Ruotsissa ja Virossa. Myös ilmaston lämpiämisen takia muuttohanhet talvehtivat tai ainakin viihtyvät pidempään Ruotsin alueella. Eu:n myötä viljely on muuttunut siellä kannattavammaksi (suurin piirtein sama hinta ja tuet kuin täällä Suomessa, eikä viljoja tarvitsi juurikaan kuivata) ja pellolle saapuvia hanhia vihataan kuin ruttoa. Turistimetsästäjät ovatkin enemmänkuin kuin tervetulleita sinne Suomesta ja Euroopasta. Eteläruotsissa ei ole metsästysseuroja jotka valvoisivat toimintaa, vaan viljelijät hoitavat itsenäisesti vahinkoeläinten poiston ja saavat lisätuloja turistimetsästäjistä. Samoin myös saukkokannat ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti Suomessa pesimäalueilla. Saukoista kärsii myös muut vesilinnut sekä madekannat. Missä saukkopariskunta asustaa, siellä ei tavata madetta eikä vesilintuja joutsenta lukuun ottamatta. Myös joutsen vie elintilaa hanhilta. Nykyiset toimenpiteet eivät enää riitä yksin Suomessa, vaikka metsästys kiellettäisiin kokonaan. Eteläpohjanmaan alueella noin myöhäiseen ajankohtaan ei liiku muuttomatkalla enää kuin rauhoitettuja arktisia hanhia. Metsästäjiä harmittaa päättäjien suoranainen asiantuntemuksen tai ammattitaidon puute! Kokonaan rauhoitus olisikin paljastanut tässä tilanteessa ministeriön taitamattomuuden asioiden hoidossa, tavallisen metsästäjän silmissä. Riistakeskuksen perustamiselle, yksi peruste oli, yhteistyö naapurivaltioiden kanssa. Mitä metsästäjät saivat vastineeksi metsästäjäin keskusjärjestön lopettamisesta. Metsästyskortin hinta nousi ja aina vain tulee lähes tietämättömiä päätöksiä ja rajoituksia. Kun tätä asiaa katsoo tavallisen rivimetsästäjän silmin, ministeriö ei ole saanut aikaan kuin oikeastaan kuin riitoja petomääristä. Kestävän talouden periaate on kaksiteräinen miekka, jota pitää osata käyttää. Se leikkaa molemmin puolin, taitamattomissa käsissä voi myös satuttaa itseäkin. Sanottakoon vielä, että ministeriöltä on jäänyt tässä tapauksessa toinen reuna kokonaan käyttämättä ja toista reunaa käytetty tarpeettoman paljon väärään kohteeseen. Närää herättää. Ilmajoen Riistanhoitoyhdistys Markku Ylinen varapuheenjohtaja Utajärvi Kyllä Metsähanhen metsästysaika Utajärven Riistanhoitoyhdistyksen alueella tulee olla sama kuin Pohjois-Pohjanmaalla. Jos esitys menee läpi tässä muodossa, jäädään Utajärvellä pussin pohjaan. Oulussa ja Kainuussa metsästys on sallittu alkaen olemme eriarvoisessa asemassa Oulun, Pudasjärven, Taivalkosken ja Kainuun metsästäjien kanssa. Metsästäjät ovat erittäin tuohtuneita, estyksestä riistanhoito talkootyö aijotaan lopettaa kokonaan. Merihanhen rauhoitus on eri asia Utajärvellä niitä ei ole esiintynyt lainkaan. Toivomme että asiat tarkistetaan ennen virallista päätöstä ja Utajärvellä aloitetaan metsästys kuten " Oulussa". Utajärven Riistanhoitoyhdistys ry Puheenjohtaja Reijo Palo-oja Savukoski Kyllä Metsähanhikannat ovat hiipuneet olemattomaksi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Luonto on rauhoittanut lajin, joten metsästysajan lyhentämisellä ei ole merkitystä mahdollisesti muutamat yksilöt ovat jo muuttaneet. Kunnassamme on vähän sellaisia suoalueita, jossa pesintä onnistuisi. Joutsenet kylläkin voivat hyvin. Savukosken riistanhoitoyhdistyksen mielestä tulee metsästysaika kuitenkin olla yhtenäinen Itä-Lapissa. Somero Kyllä Metsähanhen metsästyksen rajoittaminen katsotaan aiheuttavan täydellisen rauhoituksen, koska aikarajat on suunniteltu niin, että kaikki metsähanhet ovat muuttaneet Suomesta. Näin ollen olemme tätä asetusluonnosta vastaan. Molempien hanhien tulevaisuuden turvaamiseksi olisi erittäin tärkeää saada varsinkin Viro mukaan, koska hanhet, jotka Suomessa säästetään, ammutaan Virossa. Lieksa Kyllä Olen kuullut metsästäjiä ja muita luonnossa liikkujia Metsähanhen metsästys kiellosta tulevana metsästysvuonna Lieksan riistanhoitoyhdistyksen alueella. Molemmat tahot ovat yksimielisiä siitä että metsästyskielto pitää kumota kokonaisuudessaan Lieksan riistanhoitoyhdistyksen alueella. Perustelut: Metsästys paine Metsähanhen metsästykseen RHY:n alueella on todella pieni, yksittäiset linnut jotka saadaan saaliiksi ei ole minkäänlaista vaikutusta kannan heikkenemiseen. Lieksan riistanhoitoyhdistys Matti Törrönen Toiminnanohjaaja Kemijärvi Kyllä Kemijärven riistanhoitoyhdistys on huolissaan metsähanhikannasta alueellaan ja ymmärtää rauhoitustarpeen ja on porrastetun aloituksen kannalla, mutta katsoo jäävänsä eriarvoiseen asemaan naapurikuntiin (Sodankylä-Pelkosenniemi-Savukoski) nähden, 13

14 jos pyynti aloitetaan meillä vasta Ko.ajankohta tarkoittaa käytännössä hanhen(fabalis) täysrauhoitusta Kemijärvellä. Sorsastuksen aloitus 20.8 ja paukuttelu metsälammeilla on aina aloittanut myös hanhien muuttopuuhat. Jos pyynti aloitetaan 10.9, ovat hanhet aavoilta ja rimmeiltä jo lähteneet (myös naapurikunnista). Metsähanhi on kuitenkin ainoa metsästettävä hanhi, jota tavataan Kemijärvellä, poislukien rossicus jota tavataan harvoin, ja on ilmavirtauksien tänne tuoma jälkeen tavatut hanhet ovat pääasiassa alueen yli lentäviä ( metrissä) lintuja. Kemijärven riistanhoitoyhdistys on myös huolissaan perinteisen, kulttuurisesti merkittävän ja arvostetun aapapyynnin hiipumisesta Lapissa. Kemijärven riistanhoitoyhdistyksen näkemys on, että pyyntiaika tulisi olla yhdenmukainen myös Kemijärven osalta verrattuna pohjoisiin naapurikuntiin. Jos hanhenpyyntiä on tarpeen rajoittaa, tulisi metsästys sallia Kemijärvellä kuitenkin jo 1.9 alkaen. Rainer Vihriälä, puheenjohtaja / Kemijärven riistanhoitoyhdistys Enontekiö Kyllä Enontekiön riistanhoitoyhdistyksen alueella metsähanhen metsästyspaine on hyvin vähäinen. Metsästäjiä on hyvin vähän ja saalismäärä vuodessa on vain muutama yksilö. Pyynti on kuitenkin hyvin tärkeää näille henkilöille ja erinomainen keino saada metsästyskoirat kuntoon ennen riekonpyynnin alkua. Metsähanhikanta on meidänkin alueellamme ollut heikko jo usean vuoden ajan. Kannanvaihteluja on tosin ollut ennenkin, koska pesimään jäävien hanhien määrä näyttäisi olevan paljon riippuvainen kesän tulosta. Myöhäinen kesä saa nähdäksemme hanhet siirtymään muualle pesimään. Yhdistyksemme pitää suunniteltua asetusmuutosta käytännössä tarpeettomana alueellamme, mutta koska kannan romahduksen ja metsästyksen säilyttämiseksi jotain täytyy tehdä, niin pidämme esittämiänne metsästysaikoja meille välttävinä. 14

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja 3.5.2016 Dnro 649/01.03/2016 Janne Pitkänen LUONNOS

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja 3.5.2016 Dnro 649/01.03/2016 Janne Pitkänen LUONNOS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja 3.5.2016 Dnro 649/01.03/2016 Janne Pitkänen LUONNOS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS METSÄHANHEN METSÄSTYKSEN KIELTÄMISESTÄ METSÄSTYS VUONNA 2016-2017

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja Dnro 948/13/2015 Janne Pitkänen

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja Dnro 948/13/2015 Janne Pitkänen MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja 23.6.2015 Dnro 948/13/2015 Janne Pitkänen MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS METSÄHANHEN METSÄSTYKSEN KIELTÄMISESTÄ METSÄSTYSVUONNA 2015 2016 Pääasiallinen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja Dnro 1346/13/2013 Janne Pitkänen

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja Dnro 1346/13/2013 Janne Pitkänen MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja 29.7.2013 Dnro 1346/13/2013 Janne Pitkänen MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS MERIHANHEN METSÄSTYKSEN KIELTÄMISESTÄ METSÄSTYSVUOSINA 2013 2016 Pääasiallinen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS MERIHANHEN METSÄSTYKSEN KIELTÄMISESTÄ METSÄSTYSVUOSINA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS MERIHANHEN METSÄSTYKSEN KIELTÄMISESTÄ METSÄSTYSVUOSINA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Ylitarkastaja Janne Pitkänen Ylitarkastaja Jussi Laanikari Muistio 21.6.2016 Dnro 648/01.03/2016 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS MERIHANHEN METSÄSTYKSEN KIELTÄMISESTÄ

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Dnro 649/01.03/2016

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Dnro 649/01.03/2016 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio 20.6.2016 Dnro 649/01.03/2016 Ylitarkastaja Janne Pitkänen Ylitarkastaja Jussi Laanikari MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS METSÄHANHEN METSÄSTYKSEN KIELTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Voimassaoloaika Valtuutussäännökset Metsästysasetuksen (869/ ) 2 :n 3 momentti ja 5

Voimassaoloaika Valtuutussäännökset Metsästysasetuksen (869/ ) 2 :n 3 momentti ja 5 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ PL 30 (Hallituskatu 3 A) 00023 VALTIONEUVOSTO MÄÄRÄYS Päivämäärä 2.6.2000 2180/722/2000 Riistanhoitopiirit Pyyntiluvan nojalla tai alueellisen kiintiön puitteissa sallittava

Lisätiedot

Asia Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemisesta tehdyn sopimuksen (AEWA) muuttaminen

Asia Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemisesta tehdyn sopimuksen (AEWA) muuttaminen Ympäristöministeriö PERUSMUISTIO YM201500313 LYMO Osara Matti(YM) 22.10.2015 Asia Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemisesta tehdyn sopimuksen (AEWA) muuttaminen Kokous U/E/UTPtunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

Metsähanhen hoitosuunnitelmat

Metsähanhen hoitosuunnitelmat Metsähanhen hoitosuunnitelmat Arto Marjakangas Taigametsähanhi (kuva: Markus Varesvuo) Taiga- ja tundrametsähanhien levinneisyys Tundrametsähanhi 2 22.1.2016 Esityksen sisältö Taigametsähanhen kansainvälinen

Lisätiedot

Suurpetojen kannanhoidolliset- ja vahinkoperusteiset poikkeusluvat. Savonlinna Reijo Kotilainen

Suurpetojen kannanhoidolliset- ja vahinkoperusteiset poikkeusluvat. Savonlinna Reijo Kotilainen Suurpetojen kannanhoidolliset- ja vahinkoperusteiset poikkeusluvat Savonlinna 20.9.2012 Reijo Kotilainen Ministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä

Lisätiedot

1993 vp - HE 245 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1993 vp - HE 245 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1993 vp - HE 245 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metsästysaseen kuljettamista, vierasperäisen eläimen

Lisätiedot

Riistatalouden ekosysteemipalvelut - Flywayta ja luonnonhoitoa

Riistatalouden ekosysteemipalvelut - Flywayta ja luonnonhoitoa Riistatalouden ekosysteemipalvelut - Flywayta ja luonnonhoitoa Ympäristöakatemia 3-4.9.2015 Jarkko Nurmi, riistatalouspäällikkö, Suomen riistakeskus Taiga- ja tundrametsähanhien levinneisyys Tundrametsähanhi

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja Dnro 1256/01.03/2016 Janne Pitkänen

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja Dnro 1256/01.03/2016 Janne Pitkänen MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja 19.8.2016 Dnro 1256/01.03/2016 Janne Pitkänen MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS METSON, TEEREN, PYYN JA RIE- KON METSÄSTYKSEN KIELTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Riistakolmiot ja metsäkanalintujen metsästysajat Riistapäällikkö Jukka Keränen Suomen riistakeskus Riistapäivät Kuva: H.

Riistakolmiot ja metsäkanalintujen metsästysajat Riistapäällikkö Jukka Keränen Suomen riistakeskus Riistapäivät Kuva: H. Riistakolmiot ja metsäkanalintujen metsästysajat Riistapäällikkö Jukka Keränen Suomen riistakeskus Riistapäivät 2013 Kuva: H. Hutt Suomen riistakeskus Kestävä riistatalous-prosessi Kestävä metsästys-tiimi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Pallas- Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain :n muuttamisesta Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka

Lisätiedot

Dnro 269/301/2008. Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL VALTIONEUVOSTO

Dnro 269/301/2008. Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL VALTIONEUVOSTO 9.3.2009 Dnro 269/301/2008 Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Viite MMM 928/720/2008 Lausuntopyyntö 18.11.2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen arvio

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUOTTAJAORGANISAATIOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Dnro 269/301/2008. Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL VALTIONEUVOSTO

Dnro 269/301/2008. Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL VALTIONEUVOSTO 31.12.2008 Dnro 269/301/2008 Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Viite MMM 928/720/2008 Lausuntopyyntö 18.11.2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen arvio

Lisätiedot

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan HE 125/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 2 ja 11 f :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan

Lisätiedot

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta HE 38/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain pykälä, jonka mukaan alkoholijuomien pakkauksissa

Lisätiedot

Hirvikannan koko ja vasatuotto vuonna 2005

Hirvikannan koko ja vasatuotto vuonna 2005 Riistantutkimuksen tiedote :. Helsinki..00 Hirvikannan koko ja vasatuotto vuonna 00 Vesa Ruusila, Mauri Pesonen, Riitta Tykkyläinen, Arto Karhapää ja Maija Wallén Maamme hirvikannassa ei tapahtunut syksyn

Lisätiedot

Vieraslajiriskien hallinta - uutta lainsäädäntöä

Vieraslajiriskien hallinta - uutta lainsäädäntöä Mediatilaisuus 7.12.2015 Vieraslajiriskien hallinta - uutta lainsäädäntöä Maa- ja metsätalousministeriö lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen Taustalla EU:n vieraslajiasetus o Ehkäistään haitallisten vieraslajien

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

Metsästysasetuksen muuttaminen

Metsästysasetuksen muuttaminen Valtioneuvoston päätös 1.9.2016 1 10.09.16 Muutokset tiivistettynä: Voimaan syksyllä 2016 (6.9.2016): Hirvieläinten vasallisten naaraiden rauhoitusta koskeva muutos Hirvieläinten metsästyksenjohtajan tehtävien

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

EU-perusmuistio kadmiumin enimmäismäärän rajoittamisesta lannoitteissa

EU-perusmuistio kadmiumin enimmäismäärän rajoittamisesta lannoitteissa Eduskunnan Suurelle valiokunnalle Lannoitteiden kadmiumpitoisuuden rajoittaminen Maa- ja metsätalousministeriö lähettää kunnioittavasti eduskunnan Suurelle valiokunnalle oheisen muistion Suomen lannoitteiden

Lisätiedot

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen lausunto susitilanteesta

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen lausunto susitilanteesta 15.2.2010 Dnro 85/301/2010 Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Viite MMM 513/444/2010 Lausuntopyyntö 4.2.2010 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen lausunto

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen 8.12.2014 Riitta Pitkänen Projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan SOTE-hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja 17.3.2016 Markus Tarasti

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja 17.3.2016 Markus Tarasti YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Liite Ylitarkastaja 17.3.2016 Markus Tarasti VALTIONEUVOSTON ASETUS VIRANOMAISTEN SUUNNITELMIEN JA OHJELMIEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASE- TUKSEN

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

MMM:n ajankohtaista. Sami Niemi Neuvotteleva virkamies

MMM:n ajankohtaista. Sami Niemi Neuvotteleva virkamies MMM:n ajankohtaista Sami Niemi Neuvotteleva virkamies 3.3.2016 1 Suden kannanhoidollinen metsästys Alustava arvio onnistumisesta ennen kesää Talven kanta-arvio Luken arvio saaliin rakenteesta (naaraat,

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 25.11.2016 Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS VUODELTA 2016 MAKSETTAVISTA LYPSYLEHMÄ-, NAUTA-, LAMMAS- JA VUOHIPALKKIOISTA SEKÄ PELTOKASVIPALKKIOSTA

Lisätiedot

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta HE 170/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Uhanalaisuusluokat. Lajien uhanalaisuusarviointi Ulla-Maija Liukko, Arviointikoulutus lajien uhanalaisuuden arvioijille, 2.2.

Uhanalaisuusluokat. Lajien uhanalaisuusarviointi Ulla-Maija Liukko, Arviointikoulutus lajien uhanalaisuuden arvioijille, 2.2. Uhanalaisuusluokat Lajien uhanalaisuusarviointi 2019 Ulla-Maija Liukko, Arviointikoulutus lajien uhanalaisuuden arvioijille, 2.2.2017 IUCN:n uhanalaisuusluokitus Uhanalaisuusarvioinnissa ja luokittelussa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

2013/00153 1. SUOMEN RIISTAKESKUS Varsinais-Suomi Hadvalantie 8, 7 B 21500 Piikkiö 029 431 2001 PÄÄTÖS 13.08.2013 2013/00153

2013/00153 1. SUOMEN RIISTAKESKUS Varsinais-Suomi Hadvalantie 8, 7 B 21500 Piikkiö 029 431 2001 PÄÄTÖS 13.08.2013 2013/00153 SUOMEN RIISTAKESKUS Varsinais-Suomi Hadvalantie 8, 7 B 21500 Piikkiö 029 431 2001 Jarmo Laaksonen Telkkäkuja 8 23500 UUSIKAUPUNKI PÄÄTÖS Pvm Nro 13.08.2013 2013/00153 2013/00153 1 METSÄSTYSLAIN 10 :N MUKAINEN

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

HIRVENHOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA SEKÄ KAATOLUPAHAKEMUSTEN PUOLTOPERUSTEET VUONNA 2013

HIRVENHOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA SEKÄ KAATOLUPAHAKEMUSTEN PUOLTOPERUSTEET VUONNA 2013 HIRVENHOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA SEKÄ KAATOLUPAHAKEMUSTEN PUOLTOPERUSTEET VUONNA 2013 SALLAN RIISTANHOITOYHDISTYS 213 HIRVEN HOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA 2013 A. LASKENTAOSA 2013 2012 2011 2010 2009

Lisätiedot

Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot ja tietoa lausunnon antomahdollisuudesta

Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot ja tietoa lausunnon antomahdollisuudesta LAUSUNTOPYYNTÖ 1(1) 06.03.2017 476/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA VUODELTA 2016 MAK SETTAVASTA ETELÄ-SUOMEN KANSALLISESTA TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2013. 695/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2013. 695/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2013 695/2013 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta lihan ja vuodelta 2012 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden

Lisätiedot

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 20.6.2016 klo 12.00-12,35 Paikka Savukosken kunnanvirasto 108 109 110 Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Lisätiedot

Ekologinen kompensaatio ja liito-oravan suotuisa suojelun taso. Espoo Nina Nygren, Tampereen yliopisto

Ekologinen kompensaatio ja liito-oravan suotuisa suojelun taso. Espoo Nina Nygren, Tampereen yliopisto Ekologinen kompensaatio ja liito-oravan suotuisa suojelun taso Espoo 11.4.2013 Nina Nygren, Tampereen yliopisto Luontodirektiivin tavoitteet Tavoite: edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä suojelemalla

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS YMPÄRISTÖKORVAUKSEN, LUONNONHAITTA- KORVAUKSEN, LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUKSEN JA EI- TUOTANNOLLISIA

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 Lapin liitto 23.4.2010 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 0 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 31.12

Lisätiedot

Rajavartiolaitoksen tilat, Rovaniemi

Rajavartiolaitoksen tilat, Rovaniemi ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 27.3.2001 RIISTANHOITOYHDISTYS JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA AIKA Kello 18.00 PAIKKA SAAPUVILLA Rajavartiolaitoksen tilat, Rovaniemi Hannu Lukkarila Juha Seurujärvi Pentti Hyvärinen

Lisätiedot

Suurpetojen lukumäärä ja lisääntyminen vuonna 2001

Suurpetojen lukumäärä ja lisääntyminen vuonna 2001 1 Riistantutkimuksen tiedote 182: 1-7. Helsinki 3.9.2 Suurpetojen lukumäärä ja lisääntyminen vuonna 1 Ilpo Kojola Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen suurpetoseurannan mukaan maamme karhukanta pysyi

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 26.1.2012 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-2011

Lisätiedot

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä.

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä. Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 119/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän eläkelain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjän eläkelakia. Muutos

Lisätiedot

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999. HE 13/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 312/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 33 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metsästyslain pyyntivälineitä ja pyyntimenetelmiä

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 28/EEO/2006 Päivämäärä Dnro 31.5.2006 2484/01/2006 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.6.2006 - toistaiseksi Muuttaa Afrikkalaisen hevosruton vastustamisesta 3 päivänä

Lisätiedot

Olkkajärven Metsästys- ja Kalastusseuran toimitalo Olkkajärvellä

Olkkajärven Metsästys- ja Kalastusseuran toimitalo Olkkajärvellä ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 4.9.2001 RIISTANHOITOYHDISTYS JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA AIKA Kello 18.00 PAIKKA SAAPUVILLA Olkkajärven Metsästys- ja Kalastusseuran toimitalo Olkkajärvellä Juha Seurujärvi

Lisätiedot

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Esityksen mukaan lain yrityskauppavalvontaa koskevista

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Savuton kunta

Savuton kunta Savuton kunta 2012 2015 Pirjo Nikula 30.10.2014 1 Kiitos! Lapin aluehallintovirasto PPSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö luennoitsijat Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiiri ry www.ppsydanpiiri.fi Kiviharjuntie

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Luonnonvaraosasto Dnro 1217/13/2015 Ylitarkastaja Janne Pitkänen

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Luonnonvaraosasto Dnro 1217/13/2015 Ylitarkastaja Janne Pitkänen MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Luonnonvaraosasto 20.8.2015 Dnro 1217/13/2015 Ylitarkastaja Janne Pitkänen MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS METSON, TEEREN, PYYN JA RIEKON METSÄSTYKSEN KIELTÄMISESTÄ

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 1 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

Laki. biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta. Lain tarkoitus

Laki. biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta. Lain tarkoitus Laki biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tällä lailla pannaan täytäntöön biologista

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 Lapin liitto 22.10.2013 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 3 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2012

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 215/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain annetun lain, yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain annetun lain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 27.10.2011 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-30.9.2011

Lisätiedot

HE 136/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merityöaikalain. edempänä liikennöiviin aluksiin. Soveltamisalapoikkeuksissa

HE 136/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merityöaikalain. edempänä liikennöiviin aluksiin. Soveltamisalapoikkeuksissa HE 136/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merityöaikalain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merityöaikalain soveltamisalaa ja soveltamisalapoikkeuksia

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2014

Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2014 Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2014 1. Ravustuslupien myynti Tampereen kaupungin omistamille yksityisvesialueille Pyhäjärvellä ja Näsijärvellä oli vuonna 2014 myynnissä yhteensä

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 26.3.2004 RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA

ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 26.3.2004 RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 26.3.2004 RIISTANHOITOYHDISTYS HALLITUS PÖYTÄKIRJA AIKA Kello 18.00 PAIKKA PAIKALLA PUHEENJOHTAJA ESITTELIJÄ PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Sky-hotelli Ounasvaara Juha Seurujärvi

Lisätiedot

Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2015

Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2015 Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2015 1. Ravustuslupien myynti Tampereen kaupungin omistamille yksityisvesialueille Pyhäjärvellä ja Näsijärvellä oli vuonna 2015 myynnissä yhteensä

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

HE 220/2005 vp. kuuden kuukauden aikana ilmoita varauman säilyttämisestä taikka sen muuttamisesta, Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi

HE 220/2005 vp. kuuden kuukauden aikana ilmoita varauman säilyttämisestä taikka sen muuttamisesta, Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi HE 220/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehtyjen varaumien voimassaolon jatkamisen hyväksymisestä Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU TUTKIMUSTEN JA SEURANNAN VALOSSA Koulut Liikkumaan Rovaniemi

LIIKKUVA KOULU TUTKIMUSTEN JA SEURANNAN VALOSSA Koulut Liikkumaan Rovaniemi LIIKKUVA KOULU TUTKIMUSTEN JA SEURANNAN VALOSSA Koulut Liikkumaan 23.2.2016 Rovaniemi Koulu liikuttaa ja istuttaa Liikkuva koulu -tutkimuksen tuloksia 2010 2015 Tuija Tammelin, Janne Kulmala, Harto Hakonen

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

HIRVENHOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA SEKÄ KAATOLUPAHAKEMUSTEN PUOLTOPERUSTEET VUONNA 2016

HIRVENHOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA SEKÄ KAATOLUPAHAKEMUSTEN PUOLTOPERUSTEET VUONNA 2016 HIRVENHOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA SEKÄ KAATOLUPAHAKEMUSTEN PUOLTOPERUSTEET VUONNA 2016 SALLAN RIISTANHOITOYHDISTYS 213 HIRVEN HOITO- JA VEROTUSSUUNNITELMA 2016 A. LASKENTAOSA 2016 2015 2014 2013 2012

Lisätiedot