Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (HE 159/2017 vp)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (HE 159/2017 vp)"

Transkriptio

1 LAUSUNTO Lainvalmisteluosasto Julkisoikeuden yksikkö LsN Anu Talus Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (HE 159/2017 vp) Sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt oikeusministeriöltä lausuntoa hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä sosiaali- ja terveysministeriön (myöhemmin STM) muistiosta, joka sisältää perustuslakivaliokunnan lausunnon (PeVL 1/2018 vp) johdosta valmistellut uudet pykäläluonnokset. Oikeusministeriö on antanut asian valmistelun yhteydessä päivätyn lausunnon. EU:n yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan ja sen soveltaminen alkaa Valmistelun yhteydessä annetussa lausunnossa on arvioitu ensimmäistä kertaa yleisen tietosuoja-asetuksen kansallista harkintamarginaalia ja esimerkiksi suojatoimien asianmukaisuutta ja riittävyyttä. Koska tietosuoja-asetusta ei vielä sovelleta, sen soveltamisesta ei ole muodostunut kansallista tai EU:n tuomioistuimen käytäntöä. Linjaukset asetuksen kansallisen harkintamarginaalin käytöstä ovat kehittyneet ja tarkentuneet siirtymäajan kuluessa ja tarkentuvat edelleen. Tässä lausunnossa oikeusministeriö tarkastelee erityisesti perustuslakivaliokunnan lausunnossaan esiin nostamia seikkoja. Lisäksi oikeusministeriö tuo esiin sellaisia näkökohtia, joiden osalta kansallista harkintamarginaalia koskevat linjaukset ovat tarkentuneet siirtymäajan kuluessa. Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan katsonut, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, mikäli sen 38 ja 45 :stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon. Perustuslakivaliokunnan huomautukset ovat koskeneet erityisesti anonymisoituja henkilötietoja ja suostumusta C:\Users\hans.hayrynen\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Cont ent.outlook\vbou6v8l\lausunto_he 159_2017_stv.docx Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Faksi Sähköpostiosoite Eteläesplanadi 10 PL HELSINKI VALTIONEUVOSTO

2 2(7) sekä innovaatio- ja kehittämistoiminnassa tapahtuvan henkilötietojen käsittelytarkoituksen tarkentamista. Henkilötietojen käsittely anonymisointitarkoituksessa Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan katsonut, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan on tarkkaan selvitettävä kansallisen sääntelyn mahdollinen ala ja täsmennettävä 1. lakiehdotuksen 38 ja 45 :n sääntelyä olennaisesti siltä osin, kun ne kohdistuvat mahdollisuuteen luovuttaa anonymisoituna ilman rekisteröidyn suostumusta 38 :ssä tarkoitettuun kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta uudet pykäläluonnokset ehdotuksen 38 ja 45 :ksi. STM:n ehdotuksen mukaan tiedot olisi edelleen mahdollista luovuttaa ilman rekisteröidyn suostumusta. Yleistä tietosuoja-asetusta ei sovelleta anonyymeihin tietoihin. Anonymisoidut tiedot ovat tietoja, jotka eivät liity tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön. Anonymisoidut tiedot voivat myös koskea henkilöä, joiden tunnistettavuus on poistettu siten, ettei rekisteröidyn tunnistaminen ole tai ei ole enää mahdollista. Pseudonymisoiduilla tiedoilla sitä vastoin tarkoitetaan henkilötietoja, jotka voitaisiin yhdistää luonnolliseen henkilöön lisätietoja käyttämällä. Henkilötietojen luovuttamiseen anonymisoituna ei siten sovelleta yleistä tietosuoja-asetusta, sillä kyse ei ole henkilötiedoista. Sitä vastoin henkilötietojen käsittely anonymisointitarkoituksessa kuuluu yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisalaan. Perustuslakivaliokunta on pitänyt keskeisenä sitä, että anonymisoinnin tehokkuus varmistetaan myös säädösperustaisesti. Valiokunta on todennut olevan itsestään selvää, että luonnollisen henkilön tunnistetietojen, kuten nimen ja henkilötunnuksen, poistaminen ei käsillä olevan kaltaisessa laajassa tietoaineistossa riitä anonymisoinnin tehokkuuden varmistamiseen. STM on uudessa ehdotuksessaan 45 :ksi tarkentanut niitä seikkoja, joita käyttölupaviranomaisen on otettava huomioon arvioidessaan anonymisointia. 45 Tietojen luovuttaminen anonymisoituna Jos hakija pyytää asiakastietoja tai 6 :ssä tarkoitettuja muita henkilötietoja 2 :n mukaiseen käyttötarkoitukseen vain anonymisoituna, Sosiaali- ja terveysalan käyttölupaviranomainen arvioi tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan g alakohdan ja 86 artiklan nojalla, onko pyydetyt tiedot mahdollista anonymisoida. Arvioidessaan 1 momentissa tarkoitettua mahdollisuutta anonymisoida pyydetyt tiedot käyttölupaviranomaisen on otettava huomioon käytettävissä olevat parhaat ja ajanmukaiset anonymisointitekniikat sekä jatkuvasti kehittyvät tietotekniset edellytykset purkaa anonymisointi. Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun arvion perusteella käyttölupaviranomainen päättää siitä, luovutetaanko tiedot tietopyynnön esittäneelle. Anonymisoitujen tietojen luovuttamiseen sovelletaan lisäksi 41 ja 42 :ää. Oikeusministeriön näkemyksen mukaan STM:n valmistelemat muutosehdotukset selkiyttävät anonymisoinnin arviointiperusteita. Oikeusministeriön näkemyksen mukaan anonymisoinnin tehokkuuden varmistaminen säädösperustaisesti edellyttäisi, että pykälään sisällytettäisiin lisäksi edellytys, jonka mukaan tietoja ei olisi enää mahdollista yhdistää luonnolliseen henkilöön lisätietojakaan käyttämällä. Toisin sa-

3 3(7) noen anonymisointi edellyttäisi, että henkilötiedot on käsiteltävä siten, ettei henkilö ole enää tietojen perusteella tunnistettavissa yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste ja kansallisen liikkumavaran ilmeneminen esityksestä Oikeusministeriö on antamassaan lausunnossa kiinnittänyt huomiota siihen, että esitysluonnoksesta ei käynyt selvästi ilmi, mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellista perustetta selvennetään nyt 35 :n yksityiskohtaisissa perusteluissa (HE, s ). Lisäksi käsittelyperustetta selvennetään pykäläkohtaisesti 4 luvussa, joka koskee henkilötietojen toissijaisen käytön perusteita ja edellytyksiä. Henkilötietojen käsittelylle tulee asetuksen soveltamisen alkaessa olla yleisen tietosuojaasetuksen 6 artiklassa tarkoitettu käsittelyn oikeudellinen perusta. Kansallisesti voidaan antaa täsmentävää sääntelyä ainoastaan 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi ja e alakohdan mukaisissa tilanteissa, joissa käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Jos henkilötietoja käsitellään 6 artiklan 1 kohdan muiden alakohtien nojalla, ei käsittelyn oikeudellista perustaa voida täsmentää. Yleinen tietosuoja-asetus pätee yleisesti, on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Lailla sosiaali- ja terveystiedon toissijaisesta käytöstä ei siten voida ohittaa yleisen tietosuoja-asetuksen sääntelyä, vaan ainoastaan täydentää ja täsmentää kyseistä sääntelyä edellä esitetyn mukaisesti. Suostumus käsittelyperusteena Suostumuksen määritelmästä säädetään yleisen tietousoja-asetuksen 4 artiklan 11 kohdassa ja suostumuksen edellytyksistä yleisen tietosuoja-asetuksen 7 artiklassa. Yleinen tietosuoja-asetus ei näiltä osin sisällä minkäänlaista kansallista liikkumavaraa. Koska yleistä tietosuoja-asetusta ei vielä sovelleta, sen soveltamisesta ei edellä esitetyn mukaisesti ole vielä muodostunut kansallista tai EU:n tuomioistuimen käytäntöä. Yleisen tietosuoja-asetuksen kansallinen liikkumavara ei kuitenkaan näyttäisi mahdollistavan sitä, että kansallinen lainsäätäjä tältä osin säätäisi tietosuoja-asetusta täydentävästi suostumuksen edellytyksistä. Erityisiin tietoryhmiin kuuluvien tietojen käsittely suostumuksen perusteella Yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai ottaa käyttöön lisäehtoja, mukaan lukien rajoituksia, jotka koskevat geneettisten tietojen, biometristen tietojen tai terveystietojen käsittelyä. Lisäksi yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan jäsenvaltion lainsäädännössä voidaan säätää, että 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa ei voida kumota rekisteröidyn suostumuksella. Kuten edellä on käynyt ilmi, yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisesta ja siten kansallisen liikkumavaran tulkinnasta ei ole EU:n tuomioistuimen käytäntöä. Selvää kuitenkin on, että 9 artiklan 4 kohdan liikkumavara, jonka mukaan jäsenvaltio voi pitää voimassa ottaa käyttöön lisäehtoja koskee ainoastaan terveystietojen, geneettisten tietojen ja biometristen tietojen käsittelyä.

4 4(7) Kansallinen lainsäätäjä voisi käyttää liikkumavaraa esimerkiksi siten, että vakuutusyhtiöiltä kiellettäisiin geneettisten tietojen käsittely. Yleisen tietosuoja-asetuksen johdanto-osassa selvennetään, että lisäehtojen ei kuitenkaan pidä vaikeuttaa henkilötietojen vapaata kulkua unionissa niissä tapauksissa, joissa ehtoja sovelletaan henkilötietojen rajatylittävään käsittelyyn. Sanatarkasti 9 artiklan 2 kohdan a alakohta puolestaan antaa kansalliselle lainsäätäjälle mahdollisuuden säätää siitä, että erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen käsittelykieltoa ei voida kumota suostumuksella, ei muuta. Siten 9 artiklan 2 kohdan a alakohdasta ei näyttäisi seuraavan kansallista liikkumavaraa suostumukselle asetettavien edellytysten säätämiselle yleisesti ottaen. Sitä vastoin 9 artiklan 4 kohdan nojalla tällaisten edellytysten säätäminen näyttäisi mahdolliselta, sillä kyseissä alakohdassa ei tarkemmin eritellä, millaisista rajoituksista tai lisäehdoista kansallisella lailla voidaan säätää. Kansallinen liikkumavara koskee tältä osin kuitenkin ainoastaan artiklankohdassa lueteltuja tietoja. Hallituksen esityksen yksityiskohtaisista perusteluista ei käy ilmi, mitä tietoja kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa käsiteltäisiin. Rekisterit, joissa olevia tietoja lakiehdotuksen mukaan olisi mahdollista käsitellä sisältävät kuitenkin tyypillisesti myös muita kuin geneettisiä ja biometrisiä tietoja sekä terveyttä koskevia tietoja. Kyseiset rekisterit sisältävät tyypillisesti myös muita kuin erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluviksi katsottavia tietoja. Oikeusministeriön näkemyksen mukaan kansallinen lainsäätäjä ei siten lähtökohtaisesti voi antaa suostumusta koskevia tarkempia säännöksiä. Suostumusta koskevien tarkempien säännöksien antaminen voisi olla mahdollista kuitenkin asetuksen 9 artiklan 4 kohdan antaman kansallisen harkintamarginaalin puitteissa, jolloin kyse olisi pikemminkin suojatoimista kuin käsittelyn oikeudellisesta perustasta. Asetuksen harkintamarginaalia koskevat linjaukset kehittyvät kuitenkin edelleen Euroopan unionissa. Sosiaali- ja terveysministeriön uusissa pykäluonnokisssa on kehittämis- ja innovaatioitoimintaa rajattu tarkemmin. Lisäksi edellytyksiin on lisätty kohta, jonka mukaan hakemukseen liitetystä selvityksestä tulee käydä ilmi, että saadut suostumukset täyttävät tietosuoja-asetuksessa ja muualla lainsäädännössä suostumukselle asetetut edellytykset. Tämä selkiyttäisi sitä, että suostumuksen on täytettävä suostumukselle säädetyt edellytykset. Oikeusministeriö pitää ehdotusta tältä osin kannatettava. Siltä osin kuin suostumuksen tulee olla yleisen tietousoja-asetuksen mukainen, tulee huomioon otettavaksi myös edellytys siitä, että suostumuksen on oltava aidosti vapaaehtoinen. Perustuslakivaliokunta kiinnitti tähän lausunnossaan erityistä huomiota. Esimerkiksi edellytys siitä, että rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä ei voi vallita epäsuhtaa seuraa suoraan yleisestä tietosuoja-asetuksesta. (Yleisen tietosuoja-asetuksen johdanto-osan kappale 43.) Ehdotuksessa jää kuitenkin epäselväksi, mihin viitataan sanoilla muualla lainsäädännössä. Henkilötietojen käsittelyä koskeva suostumus tulee erotella muusta suostumuksesta, joka voi koskea esimerkiksi osallistumista tutkimukseen. Henkilötietojen käsittely kehittämis- ja innovaatiotoimintaan Perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että arkaluonteisten tietojen käsittely

5 5(7) Muita huomioita on syytä rajata täsmällisillä ja tarkkarajaisilla säännöksillä vain välttämättömään (PeVL 13/2017 vp, s. 5 ja PeVL 3/2017 vp. s.5). Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota niinikään siihen, että kehittämis- ja innovaatiotoimintaa ei ole säännösperustaisesti rajattu esimerkiksi tiettyihin tarkoituksiin tähtääväksi kehittämis- ja innovaatiotoiminnaksi. Lisäksi perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että muuta kuin alkuperäiseen käyttötarkoitukseen liittyvää käsittelyä ehdotetaan arkaluonteisten sosiaali- ja terveystietojen erittäin merkittäväksi käyttötavaksi. STM on valmistellut perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta uuden ehdotuksen kehittämis- ja innovaatiotoimintaa koskevaksi 38 :ksi. Ehdotuksessa kehittämis- ja innovaatiotoiminnan käyttöalaa on täsmennetty ja rajattu merkittävästi aiempaan ehdotukseen nähden. 38 Kehittämis- ja innovaatiotoiminta Sosiaali- ja terveysalan käyttölupaviranomainen saa luovuttaa tietoja kehittämisja innovaatiotoimintaan, jonka tavoitteena on 1) edistää kansanterveyttä tai sosiaaliturvaa; 2) kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tai palvelujärjestelmää; taikka 3) suojella yksilöitä tai turvata heidän oikeuksiaan ja vapauksiaan. Salassapitovelvoitteiden estämättä Sosiaali- ja terveysalan käyttölupaviranomainen saa antaa yksittäistapauksessa käyttöluvan asiakastietoihin sekä muihin 6 :ssä tarkoitettujen organisaatioiden henkilötietoihin, jos kehittämis- ja innovaatiotoimintaa toteutetaan muutoin kuin 37 :ssä tarkoitettuna tieteellisenä tutkimuksena, ja rekisteröity on antanut suostumuksensa tietojen käsittelyyn tässä tarkoituksessa. Luvan saa antaa rekisteröidyn suostumuksessa annettujen ehtojen mukaisesti. Edellytyksenä on lisäksi, että: 1) toiminnasta vastaa nimetty vastuuhenkilö tai ryhmä; 2) tietoja käytetään vain tiedonhyödyntämissuunnitelman mukaisesti sekä toimitaan niin, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille; ja 3) hakemukseen liitetystä selvityksestä ilmenee, että saadut suostumukset täyttävät tietosuoja-asetuksessa ja muualla lainsäädännössä suostumukselle asetetut ehdot. Jos tietoja pyydetään anonymisoituina, tiedot voidaan luovuttaa ilman rekisteröidyn suostumusta 45 :n mukaisesti. Ehdotuksesta ei kuitenkaan käy ilmi, mikä olisi käsittelyn oikeudellinen peruste ja millä tavoin kansallista liikkumavaraa käytettäisiin. Tieteellinen tutkimus sekä kehittämis- ja innovaatiotoiminta Rekisterinpitäjä käsittelijä Oikeusministeriö on aiemmin antamassaan lausunnossa kiinnittänyt huomiota siihen, että tutkimus- ja innovaatiotoiminta näyttäisi olevan tieteellistä tutkimusta laajempi käsite. Oikeusministeriö on kiinnittänyt huomiota siihen, että sikäli kuin tietosuoja-asetuksen 89 artiklan sallimat poikkeukset tulisivat sovellettavaksi, ei niillä voida kattaa kyseistä toimintaa siltä osin kuin se on tieteellistä tutkimusta laajempi käsite. Hallituksen esityksessä kehittämis- ja innovaatiotoiminta ja tieteellinen tutkimus on eroteltu nyt erillisiksi käsittelytarkoituksiksi. Oikeusministeriö on aiemmin antamassaan lausunnossa kiinnittänyt huomiota myös kysymykseen siitä, onko lupaviranomaisen tarkoitus toimia rekisterinpitäjänä vai käsittelijänä. Esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on nyt selvennetty sosiaali- ja terveysalan käyttölupaviranomaisen toimivan rekisterinpitäjänä niille tiedoille, jotka se itse saisi käyttölupaprosessissa ja

6 6(7) jotka tallentuisivat 16 :ssä tarkoitettuun tietopyyntöjen hallintajärjestelmään. Suojatoimet Lisäksi oikeusministeriö on aiemmassa lausunnossaan kiinnittänyt huomiota suojatoimiin. Erityisten henkilötietoryhmien käsittely tai rekisteröidyn oikeuksista poikkeaminen kansallisella lainsäädännöllä edellyttää, että kansallisessa lainsäädännössä on asianmukaiset ja erityiset suojatoimet rekisteröidyn perusoikeuksien ja etujen suojaamiseksi. Lisäksi yleisen tietosuojaasetuksen johdanto-osan kappaleessa 157 todetaan, että henkilötietoja voidaan käsitellä rekisteripohjaisessa tutkimuksessa edellyttäen, että jäsenvaltion lainsäädännössä asetettuja asianmukaisia edellytyksiä ja suojatoimia noudatetaan. Hallituksen esityksen mukaan henkilötietoja käsiteltäisiin tietoturvallisessa toimintaympäristössä. Ottamatta kantaa käyttöympäristön teknisiin edellytyksiin, tämä vaikuttaisi toimelta, jolla suojataan rekisteröidyn oikeuksia asianmukaisesti. Erityisesti toimi, jolla henkilötiedot on valmiiksi yhdistelty ja käsitelty siten, että loppukäyttäjä saa tarvitsemansa tiedot, mutta ei henkilötietoja, näyttäisi sovittavan yhteen erinomaisesti rekisteröidyn oikeuksien suojaamisen ja tieteellisen tutkimuksen. Oikeusministeriö on lausunnossaan todennut, että jatkovalmistelussa tulisi kuitenkin kiinnittää huomiota niihin perusteluihin, joiden nojalla laajapohjainen rekisteritutkimus katsotaan oikeutetuksi ja oikeasuhtaiseksi. Hallituksen esityksen mukaan henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen perusta seuraisi kuitenkin yleisestä tietosuoja-asetuksesta tai tietosuojalaista. Ehdotetun 43 :n mukaan käyttölupa henkilötietoihin voitaisiin myöntää, jos hakemuksesta ja tiedon hyödyntämissuunnitelmasta ilmenevä tiedon käyttötarkoitus on tietosuoja-asetuksen, henkilötietolain sekä tämän ja muun tietoja koskevan lain mukainen. Ehdotus uudeksi tietosuojalaiksi (HE 9/2018 vp), jolla kumottaisiin henkilötietolaki, on tällä hetkellä eduskunnalla käsiteltävänä. Seuraavassa arvioidaan nyt käsiteltävänä oleva hallituksen esitystä suhteessa uuteen tietosuojalakiin. Tietosuojalakia koskeva hallituksen esitys on annettu eduskunnalle , on siten ymmärrettävää, että ehdotusta ei nyt käsiteltävän asian valmistelussa ei ole voitu ottaa kaikilta osin huomioon. Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 alakohta ja ehdotetun tietosuojalain 4 näyttäisivät muodostavan asianmukaisen käsittelyn oikeudellisen perustan 43 :ssä tarkoitetulle henkilötietojen käsittelylle. Lisäksi erityisiin tietoryhmiin kuuluvien henkilötietojen osalta jonkin 9 artiklan 2 kohdan alakohdista tulee täyttyä tai käsittelyn olla eduskunnan käsiteltävänä olevan tietosuojalakiehdotuksen 6 :n mukaista. Siltä osin kuin kyse on tieteellisestä tutkimuksesta, edellytys näyttäisi seuraavan ehdotetusta tietosuojalaista. Tietosuojalaissa ehdotetaan lisäksi, että eräitä rekisteröidyn tiedonsaantioikeuksia olisi mahdollista rajoittaa. Rajoittamisen edellytyksenä olisi, että rekisterinpitäjä tekisi tietosuoja-asetuksen 35 artiklassa tarkoitetun vaikutustenarvioinnin. Siltä osin kuin valiokunnan käsiteltävänä oleva lainsäädäntöuudistus perustuu rekisteröidyn suostumukseen, ei tietosuojalailla ehdotetuilla rajauksilla rekisteröidyn oikeuksiin olisi merkitystä, sillä rekisteröidyn tiedonsaantioikeus olisi mahdollista toteuttaa suostumusta pyydettäessä. Yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artiklassa tarkoitetun tiedon oikaisemista koskevan oikeuden osalta tätä on kuitenkin vielä arvioitava tarkemmin. Sitä vastoin niissä tilanteissa, joissa rekisteritietoja yhdisteltäisiin ja anonymisoitaisiin ilman, että rekisteröidyllä olisi tästä tietoa,

7 7(7) tulisi rekisterinpitäjän toimia tietosuojalaissa edellytettyjen suojatoimien mukaisesti ja tehdä vaikutustenarviointi. Tämä velvoite näyttäisi tosin seuraavan tyypillisesti jo suoraan yleisestä tietosuoja-asetuksesta kuvatun kaltaisessa toiminnassa. Opetus, viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävän sekä tietojohtamisen osalta oikeudesta käsitellä erityisiin tietoryhmiin kuuluvia tietoja näyttäisi seuraavan asianmukaisesti ehdotetusta laista. Kehittämis- ja innovaatiotoiminnan osalta ei kuitenkaan näytä selvältä, millä perusteella erityisiin tietoryhmiin kuuluvia tietoja saisi käsitellä edellä mainittuihin tarkoituksiin. Ehdotetun 38 :n mukaan henkilötietoja saisi käsitellä rekisteröidyn suostumuksen nojalla kyseisiin tarkoituksiin. On huomattava, että yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan suostumuksen on kuitenkin oltava nimenomainen erityisiin tietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja käsiteltäessä. Sikäli kuin kyse on erityisiin tietoryhmiin kuuluvista tiedoista, ehdotettu 38 näyttäisi laskevan yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista suojan tasoa. Lisäksi oikeusministeriö katsoo, että ei ole selvää, että rekisterinpitäjän mahdollisuutta arvioida itsenäisesti henkilötietojen käsittelyperustaa voidaan kansallisella lailla rajoittaa tiettyyn käsittelyperusteeseen sikäli kuin asetus itsessään jättäisi rekisterinpitäjän harkittavaksi sovellettavan käsittelyn oikeusperusteen. Oikeusministeriö ei pidä tällaista sääntelyä tässä yhteydessä ongelmallisena, mutta katsoo, että vastaisuudessa tällaiseen sääntelyyn tulisi suhtautua pidättyvästi. Sama koskee käyttölupaa, jota tässä yhteydessä voidaan kuitenkin pitää asianmukaisena suojatoimena ottaen erityisesti huomioon käsiteltävien tietojen luonne.

Hallituksen esitys yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi - TIETOSUOJALAKI

Hallituksen esitys yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi - TIETOSUOJALAKI Hallituksen esitys yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi - TIETOSUOJALAKI 1 Yleinen tietosuoja-asetus ehdotettu tietosuojalaki Asetuksen säännösten täydentäminen ja täsmentäminen 1.

Lisätiedot

Case-esimerkkejä: henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus ja eettisyys

Case-esimerkkejä: henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus ja eettisyys Case-esimerkkejä: henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus ja eettisyys erikoislääkäri Tiina Varis Tutkimuspalvelut, VSSHP 16.5.2018 1 Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus ja käsittelyperusteet (6

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS EU:N YLEISTÄ TIETOSUOJA-ASETUSTA TÄYDENTÄVÄKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI (HE 9/2018 vp)

HALLITUKSEN ESITYS EU:N YLEISTÄ TIETOSUOJA-ASETUSTA TÄYDENTÄVÄKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI (HE 9/2018 vp) Lainvalmisteluosasto Julkisoikeuden yksikkö LsN Anu Talus LAUSUNTO 20.3.2018 Perustuslakivaliokunnalle HALLITUKSEN ESITYS EU:N YLEISTÄ TIETOSUOJA-ASETUSTA TÄYDENTÄVÄKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI (HE 9/2018 vp) Hallitus

Lisätiedot

Kansallinen tietosuojalaki

Kansallinen tietosuojalaki Kansallinen tietosuojalaki Juhta/VAHTI -työpaja 18.5.2018 Tanja Jaatinen, OM 1 NYKYTILA Perustuslain 10 :n 1 mom. Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Dnro 1307/031/2018 Tietosuojavaltuutetun lausunto 25.4.2018 Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta MmV@eduskunta.fi Maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietosuojavaltuutetun

Lisätiedot

Tietosuojalainsäännön katsaus Virpi Korhonen, lainsäädäntöneuvos

Tietosuojalainsäännön katsaus Virpi Korhonen, lainsäädäntöneuvos Tietosuojalainsäännön katsaus 24.9.2018 Virpi Korhonen, lainsäädäntöneuvos Tietosuojaa koskeva EU-tasoinen sääntely Yleinen tietosuoja-asetus suoraan sovellettava Euroopan unionin rikosasioiden tietosuojadirektiivi

Lisätiedot

Lausunto Kuntayhtymien tehtävät puolestaan perustuvat kuntalain lisäksi kuntayhtymän perussopimukseen (kuntalaki 55 ja 56 ).

Lausunto Kuntayhtymien tehtävät puolestaan perustuvat kuntalain lisäksi kuntayhtymän perussopimukseen (kuntalaki 55 ja 56 ). Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Tietosuoja-asetus ja sen kansallinen implementointi

Tietosuoja-asetus ja sen kansallinen implementointi Tietosuoja-asetus ja sen kansallinen implementointi - Tieteellisen tutkimuksen näkökulma 12.12.2017 Kristiina Hovi Arkistopäällikkö, tietosuojavastaava EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR= General Data

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittely tietosuojalain voimaantulon viivästyessä

Henkilötietojen käsittely tietosuojalain voimaantulon viivästyessä Henkilötietojen käsittely tietosuojalain voimaantulon viivästyessä Kuntaliiton ohje 18.5.2018 Taustaa Komission ehdotukset tammikuussa 2012 Make Europe fit for the digital age» http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/index_en.htm»

Lisätiedot

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä.

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä. Lausunto TRAFI/236806/04.04.05.03/2017 07.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Tietosuojalaki sekä muuta ajankohtaista lainsäädännössä - Virpi Koivu. JUDO-työpaja

Tietosuojalaki sekä muuta ajankohtaista lainsäädännössä - Virpi Koivu. JUDO-työpaja Tietosuojalaki sekä muuta ajankohtaista lainsäädännössä - Virpi Koivu JUDO-työpaja 20.5.2019 Yleislait voimaan 1.1.2019 Tietosuojalaki (1050/2018) Laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Dnro 221/03/2018 Lausunto

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Dnro 221/03/2018 Lausunto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Dnro 221/03/2018 Lausunto 2.3.2018 Valtiovarainministeriö Mia Aronen valtiovarainministeriö@vm.fi mia.aronen@vm.fi Viite: Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö VM003:00/2018

Lisätiedot

Lausun kunnioittavasti maa- ja metsätalousvaliokunnan lausuntopyynnön johdosta seuraavaa:

Lausun kunnioittavasti maa- ja metsätalousvaliokunnan lausuntopyynnön johdosta seuraavaa: TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Dnro 3441/031/2017 Asiantuntijalausunto ylitarkastaja Anna Hänninen 15.11.2017 Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta MmV@eduskunta.fi Viite: Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Dnro 3835/03/ Lausuntopyyntönne , STM/3551/2017, STM090:00/2017

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Dnro 3835/03/ Lausuntopyyntönne , STM/3551/2017, STM090:00/2017 LAUSUNTO TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Dnro 3835/03/2017 19.1.2018 Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo@stm.fi VIITE Lausuntopyyntönne 13.12.2017, STM/3551/2017, STM090:00/2017 LAUSUNTOPYYNTÖNNE Pyysitte

Lisätiedot

Mitä kyselytutkimuksia suunnittelevien tulee tietää tietosuojasta?

Mitä kyselytutkimuksia suunnittelevien tulee tietää tietosuojasta? Mitä kyselytutkimuksia suunnittelevien tulee tietää tietosuojasta? EU Tietosuoja-asetuksen vaikutuksia 7.5.2018 Esityksen nimi / Tekijä 1 SISÄLTÖ 1) Yleistä 2) Suostumus 3) Katoanalyysi 7.5.2018 Esityksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI ULKOMAALAISLAIN MUUTTAMISESTA

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI ULKOMAALAISLAIN MUUTTAMISESTA ULKOMINISTERIÖ Konsulipalvelut KPA-20 Lainsäädäntösihteeri Tommy Walkila LAUSUNTO 07.01.2019 PC0TQ23X-10 Eduskunnan hallintovaliokunta Viite Kirjallinen vastine HE 217/2018 vp Asia HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE

Lisätiedot

Tanja Jaatinen VN/3618/2018 VN/3618/2018-OM-2

Tanja Jaatinen VN/3618/2018 VN/3618/2018-OM-2 Lausunto 1 (4) Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausuntopyyntönne 2.7.2018 (OKM/34/010/2018) Oikeusministeriön lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto-

Lisätiedot

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 159/2017 vp)

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 159/2017 vp) Olli Mäenpää 1.12.2017 Perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esitys sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 159/2017 vp) Henkilötietojen suojan

Lisätiedot

Talousvaliokunta klo 11:20

Talousvaliokunta klo 11:20 LAUSUNTO Lainvalmisteluosasto Julkisoikeuden yksikkö 4.10.2018 Virpi Koivu Talousvaliokunta 5.10.2018 klo 11:20 HE 98/2018 vp 1. Yleistä Hallituksen esitykseen, joka koskee työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

LAKI SOTE- TIETOJEN TOISSIJAISESTA KÄYTÖSTÄ

LAKI SOTE- TIETOJEN TOISSIJAISESTA KÄYTÖSTÄ LAKI SOTE- TIETOJEN TOISSIJAISESTA KÄYTÖSTÄ Mitä se tarkoittaa? Mikä muuttuu? Mikä mahdollistuu? Dobit seminaari 29.8.2018 23.8.2018 1 MIKÄ ON HENKILÖTIETO? Luonnollista henkilöä koskeva tieto Nimi, henkilötunnus

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Dnro 3922/03/ Lausuntopyyntönne , STM/4070/2017, STM100:00/2017

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Dnro 3922/03/ Lausuntopyyntönne , STM/4070/2017, STM100:00/2017 LAUSUNTO TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Dnro 3922/03/2017 18.1.2018 Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo@stm.fi VIITE Lausuntopyyntönne 22.12.2017, STM/4070/2017, STM100:00/2017 LAUSUNTOPYYNTÖNNE Pyysitte

Lisätiedot

LAUSUNTO Dnro 5935/96/2018

LAUSUNTO Dnro 5935/96/2018 1 (5) LAUSUNTO Dnro 5935/96/2018 Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo@tem.fi 18.10.2018 Asia Lausuntopyyntönne tietosuojavaltuutetulle 10.9.2018, TEM/1260/03.01,01/2016 ja TEM030:00/2018

Lisätiedot

Lausunto. Kansallisen liikkumavaran käyttö on perusteltua, eteenkin ottaen huomioon Suomen yhteiskunnan erittäin henkilötietotiheä rakenne.

Lausunto. Kansallisen liikkumavaran käyttö on perusteltua, eteenkin ottaen huomioon Suomen yhteiskunnan erittäin henkilötietotiheä rakenne. Suomen Kuntaliitto Lausunto 08.09.2017 590/03/2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Tietosuoja-asetus Immo Aakkula Arkistointi

Tietosuoja-asetus Immo Aakkula Arkistointi Tietosuoja-asetus Immo Aakkula 31.10.2017 Arkistointi Tietosuoja-asetus arkistointi Lähtökohdat Henkilötietolaki poistuu 25.5.2018 Asetus koskee keskeisimmiltä osin suoraan arkistoja Asetusta täydennetään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Eläketurvakeskuksen lausunto Eläketurvakeskuksen kanta asiakastietolakiin

Lisätiedot

Työelämän tietosuojalaki Johanna Ylitepsa

Työelämän tietosuojalaki Johanna Ylitepsa Työelämän tietosuojalaki 19.11.2018 Johanna Ylitepsa Tietosuoja-asetus 88 artikla Käsittely työsuhteen yhteydessä Jäsenvaltiot voivat antaa lakisääteisesti tai työehtosopimuksilla yksityiskohtaisempia

Lisätiedot

7 Poliisin henkilötietolaki 50

7 Poliisin henkilötietolaki 50 7 Poliisin henkilötietolaki 50 Eduskunnan oikeusasiamiehen lausunnon mukaan hallituksen esityksessä (202/2017 vp) ehdotetun poliisilain 5a luvun 44 :n (Siviilitiedustelussa saadun tiedon luovuttaminen

Lisätiedot

Tietosuojaa neuvojille Maaseutuviraston tietosuojavastaava

Tietosuojaa neuvojille Maaseutuviraston tietosuojavastaava 11.9.2018 ja 20.9.2018 Tietosuojaa neuvojille Maaseutuviraston tietosuojavastaava (Esityksessä hyödynnetty osittain Eviran tietosuojavastaavan materiaaleja) Tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki Esitys Euroopan

Lisätiedot

AINEISTOJEN JAKAMISEN MYYTEISTÄ JA HAASTEISTA

AINEISTOJEN JAKAMISEN MYYTEISTÄ JA HAASTEISTA AINEISTOJEN JAKAMISEN MYYTEISTÄ JA HAASTEISTA Tietosuojavastaava Jarkko Reittu 13.11.2018 Aineiston jakamisen myyteistä ja haasteista/jarkko Reittu 1 ESITYKSEN KOHDE Kuinka tietosuojalainsäädäntö rajoittaa

Lisätiedot

Mitä rekisteriviranomaisen pitää ottaa huomioon henkilötietoja luovuttaessaan?

Mitä rekisteriviranomaisen pitää ottaa huomioon henkilötietoja luovuttaessaan? Mitä rekisteriviranomaisen pitää ottaa huomioon henkilötietoja luovuttaessaan? Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto 9.4.2015 Tutkimuskäyttöön tietoja luovuttavien viranomaisten yhteistyöryhmä

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Dnro 1382/03/

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Dnro 1382/03/ LAUSUNTO TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Dnro 1382/03/2017 4.5.2017 Sosiaali- ja terveysministeriö Neuvotteleva virkamies Kirsi Ruuhonen kirjaamo@stm.fi kirsi.ruuhonen@stm.fi VIITE Lausuntopyyntönne 31.4.2017,

Lisätiedot

Tutkittavan informointi ja suostumus

Tutkittavan informointi ja suostumus Tutkittavan informointi ja suostumus yhdistettäessä tutkittavilta kerättyjä tietoja rekisteritietoihin Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto 9.12.2010 Kysy rekisteritutkimuksen luvista

Lisätiedot

Tietosuojauudistus lyhyesti. Antti Ketola, lakimies,

Tietosuojauudistus lyhyesti. Antti Ketola, lakimies, Tietosuojauudistus lyhyesti Antti Ketola, lakimies, 16.5.2018 2 Yleistä tietosuoja-asetuksesta EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa jäsenvaltioissa Korvaa aiemman

Lisätiedot

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä.

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä. Liikenne ja viestintäministeriö Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Dnro 1277/031/2018

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Dnro 1277/031/2018 TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Dnro 1277/031/2018 Eduskunnan sivistysvaliokunta siv@eduskunta.fi Asia HE 40/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Lausuntopyyntö. Tietosuojavaltuutetun lausunto. Yleisiä huomioita henkilötietojen käsittelyä koskevasta sääntelystä

Lausuntopyyntö. Tietosuojavaltuutetun lausunto. Yleisiä huomioita henkilötietojen käsittelyä koskevasta sääntelystä Dnro 6003/91/2018 1 (6) 09.10.2018 Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo kirjaamo@stm.fi Viite: Lausuntopyyntönne 12.09.2018, STM081:00/2018 Lausuntopyyntö Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt

Lisätiedot

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä Kaupan liiton tapahtumarekisterissä

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä Kaupan liiton tapahtumarekisterissä Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä Kaupan liiton tapahtumarekisterissä 1. Rekisterinpitäjä Kaupan liitto on rekisterinpitäjä ja vastaa henkilötietojen käsittelystä. Rekisterin osalta

Lisätiedot

Teknologia avusteiset palvelutverkostopalaveri

Teknologia avusteiset palvelutverkostopalaveri Henkilötietojen käsittely ja GDPR:n vaikutukset GDPR Yleinen tietosuoja-asetus 25.5.2018 alkaen Teknologia avusteiset palvelutverkostopalaveri 16.10.18 Teija Karvonen Perusturvan tietosuojavastaava Esityksen

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN

HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN Luonnos 18.1.2015 OM1/41/2016 HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN Asettaminen Oikeusministeriö on päättänyt asettaa työryhmän selvittämään Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen

Lisätiedot

LAUSUNTO 1(6) neuvotteleva virkamies Pia-Liisa Heiliö hyvinvointi- ja palveluosasto hallitussihteeri Helena Raula ohjausosasto

LAUSUNTO 1(6) neuvotteleva virkamies Pia-Liisa Heiliö hyvinvointi- ja palveluosasto hallitussihteeri Helena Raula ohjausosasto LAUSUNTO 1(6) neuvotteleva virkamies Pia-Liisa Heiliö 18.11.2015 hyvinvointi- ja palveluosasto hallitussihteeri Helena Raula ohjausosasto LAUSUNTO PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE; HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SOSIAALI-

Lisätiedot

Tiedon toissijainen käyttö lainsäädännön kannalta Helena Raula. Hallitussihteeri

Tiedon toissijainen käyttö lainsäädännön kannalta Helena Raula. Hallitussihteeri Tiedon toissijainen käyttö lainsäädännön kannalta 22.5.2018 Helena Raula Hallitussihteeri Henkilötietojen ensisijainen ja toissijainen käyttö Toissijainen käyttö Ensisijainen käyttö Tiedon käyttö asiakkaan

Lisätiedot

Ajankohtaista työelämän tietosuojasta Johanna Ylitepsa

Ajankohtaista työelämän tietosuojasta Johanna Ylitepsa Ajankohtaista työelämän tietosuojasta 20.5.2019 Johanna Ylitepsa Tietosuoja-asetus 88 artikla Käsittely työsuhteen yhteydessä Jäsenvaltiot voivat antaa lakisääteisesti tai työehtosopimuksilla yksityiskohtaisempia

Lisätiedot

Esityksen valtiosääntöoikeudellinen merkitys

Esityksen valtiosääntöoikeudellinen merkitys Juha Lavapuro 22.11.2017 Lausunto Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Asia: Hallituksen esitys HE 159/2017 vp eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien Urkundplagioinnintunnistusohjelmaa

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien Urkundplagioinnintunnistusohjelmaa Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien Urkundplagioinnintunnistusohjelmaa Sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset (artiklat 13, 14 ja 30) Laadittu: 14.05.2018 1.

Lisätiedot

Euroopan komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Eurodac-rekisteri) U 30/2016 vp ja UJ 4/2017 vp

Euroopan komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Eurodac-rekisteri) U 30/2016 vp ja UJ 4/2017 vp LAUSUNTO Lainvalmisteluosasto Nvm Leena Rantalankila 28.3.2017 8 Eduskunnan hallintovaliokunnalle Euroopan komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Eurodac-rekisteri) U 30/2016

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimiston tietoisku

Tietosuojavaltuutetun toimiston tietoisku Tietosuojavaltuutetun toimiston tietoisku Ylitarkastaja Raisa Leivonen Etiikan päivät 15.3.2018 1 Tietosuoja-asetus Ryhdytään soveltamaan 25.5.2018 Kaikissa jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaa oikeutta,

Lisätiedot

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä Vähittäiskaupan tutkimussäätiössä

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä Vähittäiskaupan tutkimussäätiössä Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä ssä 1. Rekisterinpitäjä Vähittäiskaupan Tutkimussäätiö - Detaljhandelns Forskningsstiftelse on rekisterinpitäjä ja vastaa henkilötietojen käsittelystä.

Lisätiedot

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä Kaupan liiton uutis- ja tapahtumakirjerekisterissä

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä Kaupan liiton uutis- ja tapahtumakirjerekisterissä Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä Kaupan liiton uutis- ja tapahtumakirjerekisterissä 1. Rekisterinpitäjä Kaupan liitto on rekisterinpitäjä ja vastaa henkilötietojen käsittelystä.

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien opinnäytetöiden sähköisen järjestelmän henkilörekisteriä.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien opinnäytetöiden sähköisen järjestelmän henkilörekisteriä. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien opinnäytetöiden sähköisen järjestelmän henkilörekisteriä. Sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset (artiklat 13, 14 ja 30) Laadittu:

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi HE

Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi HE 1 Tuula Pynnä Korkein oikeus Eduskunnan perustuslakivaliokunta 6.9.2018 klo 10 Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi HE 9/2018 vp Perustuslakivaliokunnassa

Lisätiedot

Ajankohtaista lainsäädännöstä Virpi Korhonen, lainsäädäntöneuvos

Ajankohtaista lainsäädännöstä Virpi Korhonen, lainsäädäntöneuvos Ajankohtaista lainsäädännöstä 4.12.2018 Virpi Korhonen, lainsäädäntöneuvos Tietosuojaa koskeva EU-tasoinen sääntely Yleinen tietosuoja-asetus suoraan sovellettava Euroopan unionin rikosasioiden tietosuojadirektiivi

Lisätiedot

EU:N UUSI TIETOSUOJA- ASETUS

EU:N UUSI TIETOSUOJA- ASETUS 4.10.2016 EU:N UUSI TIETOSUOJA- ASETUS Anu Talus 1 Yleistä Merkittävimmät muutokset Kansallinen jatkovalmistelu Kuntien kyberturvallisuuspäivät 2 1 YLEISTÄ KOM:n ehdotus tietosuojapaketiksi tammikuussa

Lisätiedot

Tietopaketti tietosuojasta ProAgrian ja Maa- ja kotitalousnaisten jäsenyhdistyksille

Tietopaketti tietosuojasta ProAgrian ja Maa- ja kotitalousnaisten jäsenyhdistyksille Tietopaketti tietosuojasta ProAgrian ja Maa- ja kotitalousnaisten jäsenyhdistyksille 1 Tietosuoja-asetuksesta Asetus astui voimaan 24.5.2016 ja sitä ryhdytään soveltamaan alkaen. Asetuksen sisältö on suoraan

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Dnro 1163/031/2018

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Dnro 1163/031/2018 TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Dnro 1163/031/2018 Eduskunnan hallintovaliokunta HaV@eduskunta.fi Asia HE 16/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Lisätiedot

LISÄLAUSUNTO KANSANELÄKELAITOKSEN ANTAMAAN LAUSUNTOON HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ (HE

LISÄLAUSUNTO KANSANELÄKELAITOKSEN ANTAMAAN LAUSUNTOON HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ (HE 2.3.2018 Kela 21/010/2018 Sosiaali- ja terveysvaliokunta LISÄLAUSUNTO KANSANELÄKELAITOKSEN 21.2.2018 ANTAMAAN LAUSUNTOON HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ (HE 159/2018 vp) LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYS- TIETOJEN TOISSIJAISESTA

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien Helpdesk-palveluita

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien Helpdesk-palveluita Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien Helpdesk-palveluita Sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset (artiklat 13, 14 ja 30) Laadittu: 14.5.2018 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Tietosuoja-asetuksen vaikutukset ja merkitys kuvakokoelmille. Annika Tuomala ja Ismo Malinen

Tietosuoja-asetuksen vaikutukset ja merkitys kuvakokoelmille. Annika Tuomala ja Ismo Malinen Tietosuoja-asetuksen vaikutukset ja merkitys kuvakokoelmille Annika Tuomala ja Ismo Malinen 21.11.2017 Taustaksi: Valokuva henkilötietona Henkilötieto: kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan

Lisätiedot

2. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus. 3. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako

2. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus. 3. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOSUOJASELOSTE/-ILMOITUS EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 ja 14 artiklat Laatimispäivä: 23.10.2018 Tietoa tutkimukseen osallistuvalle Tämä tietosuojailmoitus koskee Helsingin

Lisätiedot

Usein kysyttyjä kysymyksiä tietosuojasta

Usein kysyttyjä kysymyksiä tietosuojasta Usein kysyttyjä kysymyksiä tietosuojasta Digiturvan työpaja 3, 20.5.2019 Helena Eronen, tietosuojavastaava, UEF Mitkä kaikki ovat henkilötietoja ja mitä on henkilötietojen käsittely 20.5.2019 2 Henkilötiedon

Lisätiedot

Muutokset lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007)

Muutokset lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) Muutokset lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät, Kuntaliitto 6.2.2018, Marja Penttilä, erityisasiantuntija

Lisätiedot

Tietoturva yhdistyksessä

Tietoturva yhdistyksessä Tietoturva yhdistyksessä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 Astunut voimaan 27.4.2016 Aletaan soveltaa 25.5.2018 EU:n tietosuoja-asetus: Asetuksen ja velvoitteiden noudattamista tuetaan

Lisätiedot

KMTK UUDET KUVAMITTAUSTEKNOLOGIAT - PROJEKTIN HANKINNAT JA TIETOSUOJA

KMTK UUDET KUVAMITTAUSTEKNOLOGIAT - PROJEKTIN HANKINNAT JA TIETOSUOJA KMTK UUDET KUVAMITTAUSTEKNOLOGIAT - PROJEKTIN HANKINNAT JA TIETOSUOJA 17.9.2018 Kuva- ja keilausaineistojen kerääminen, tietosuoja ja tietoturvallisuus 17.9.2018, Pasila 1 KMTK-UTEK LYHYESTI Viistoilmakuviin

Lisätiedot

3) rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään yksinomaan historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka tilastointia varten; tai

3) rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään yksinomaan historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka tilastointia varten; tai LIITE (Tieteellinen tutkimus) Artikla 15 artikla - Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin 1. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja

Lisätiedot

Toivo-ohjelmaan liittyvä keskeinen lainsäädäntö. Hallituksen esitysten mukaisesti Mikko Huovila / STM OHO DITI

Toivo-ohjelmaan liittyvä keskeinen lainsäädäntö. Hallituksen esitysten mukaisesti Mikko Huovila / STM OHO DITI Toivo-ohjelmaan liittyvä keskeinen lainsäädäntö Hallituksen esitysten mukaisesti / STM OHO DITI Keskeisimmät tiedolla johtamiseen, ohjaukseen ja valvontaan liittyvät tehtävät ja velvoitteet hallitusten

Lisätiedot

1 (6) Kirjallinen vastine Maarit Huotari Sami Kivivasara. Hallintovaliokunnalle

1 (6) Kirjallinen vastine Maarit Huotari Sami Kivivasara. Hallintovaliokunnalle Kirjallinen vastine 1 (6) Maarit Huotari Sami Kivivasara 18.6.2018 Hallintovaliokunnalle HE 19/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista

Lisätiedot

OP Ryhmän tietosuojavastaava OP Ryhmä Postiosoite: PL 308, OP Sähköpostiosoite: OP Palveluhaku asiakasrekisteri

OP Ryhmän tietosuojavastaava OP Ryhmä Postiosoite: PL 308, OP Sähköpostiosoite: OP Palveluhaku asiakasrekisteri 1 (5) TIETOSUOJASELOSTE 1 Yleistä Tällä tietosuojaselosteella annetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä tietosuoja-asetus) sekä henkilötietolain edellyttämiä tietoja yhtäältä rekisteröidylle

Lisätiedot

Tietosuoja-asetus Tietoarkiston näkökulmasta. Aila ja aineistojen jatkokäyttö -seminaari Arja Kuula-Luumi Kehittämispäällikkö

Tietosuoja-asetus Tietoarkiston näkökulmasta. Aila ja aineistojen jatkokäyttö -seminaari Arja Kuula-Luumi Kehittämispäällikkö Tietosuoja-asetus Tietoarkiston näkökulmasta Aila ja aineistojen jatkokäyttö -seminaari 17.9.2018 Arja Kuula-Luumi Kehittämispäällikkö 2 Sisältö Tietosuoja-asetuksesta yleisesti Tietoarkiston käytäntöjen

Lisätiedot

Kansallisten tietovarantojen toissijainen käyttö biopankkitutkimuksessa

Kansallisten tietovarantojen toissijainen käyttö biopankkitutkimuksessa Kansallisten tietovarantojen toissijainen käyttö biopankkitutkimuksessa Sandra Liede Lakimies Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) 25.8.2015 26.8.2015 Sandra Liede 1 Biopankkilaki

Lisätiedot

Mitä tulisi huomioida henkilötietoja luovutettaessa? Maarit Huotari VM JUHTA/VAHTI-työpaja

Mitä tulisi huomioida henkilötietoja luovutettaessa? Maarit Huotari VM JUHTA/VAHTI-työpaja Mitä tulisi huomioida henkilötietoja luovutettaessa? Maarit Huotari VM JUHTA/VAHTI-työpaja 12.2.2018 Mitä pitää huomioida? Oikeuksien perusta Julkisuuslaki Tietosuojalainsäädäntö Mitä tämä tarkoittaa?

Lisätiedot

Tietosuoja-asetuksen johdanto-osan kappaleessa 33 todetaan seuraavaa:

Tietosuoja-asetuksen johdanto-osan kappaleessa 33 todetaan seuraavaa: LAUSUNTO 1 (5) Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO VIITE: OM 1/41/2016 LAUSUNTO YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN VAIKUTUKSESTA TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN JA TILAS- TOINNIN KANSALLISEEN SÄÄNTELYYN Oikeusministeriö

Lisätiedot

Kansallisten tietovarantojen toissijainen käyttö biopankkitutkimuksessa

Kansallisten tietovarantojen toissijainen käyttö biopankkitutkimuksessa Kansallisten tietovarantojen toissijainen käyttö biopankkitutkimuksessa Sandra Liede Lakimies Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) 14.9.2015 15.9.2015 Sandra Liede 1 Biopankkilaki

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Merimiehenkatu 29, Helsinki, MaRan uutiskirjerekisteri

1. Rekisterinpitäjä Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Merimiehenkatu 29, Helsinki, MaRan uutiskirjerekisteri 1/6 MARAN UUTISKIRJEREKISTERI = EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja MaRan uutiskirjerekisterissä tapahtuvasta tietojen käsittelystä 1. Rekisterinpitäjä Matkailu- ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

Tietosuoja-asetus mikä muuttuu ja mitä yhdistystoiminnassa tulee huomioida?

Tietosuoja-asetus mikä muuttuu ja mitä yhdistystoiminnassa tulee huomioida? Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 10.2.2018 Anna-Sofia Kivi Castrén & Snellman Tietosuoja-asetus mikä muuttuu ja mitä yhdistystoiminnassa tulee huomioida? Castrén & Snellman 1 Asetus voimaan 25.5.2018 Sääntelymuotona

Lisätiedot

LAKI SOSIAALI- JA TERVEYSTIETOJEN TOISSIJAISESTA KÄYTÖSTÄ TIETOJOHTAMINEN

LAKI SOSIAALI- JA TERVEYSTIETOJEN TOISSIJAISESTA KÄYTÖSTÄ TIETOJOHTAMINEN LAKI SOSIAALI- JA TERVEYSTIETOJEN TOISSIJAISESTA KÄYTÖSTÄ TIETOJOHTAMINEN Neuvotteleva virkamies, OTK HENKILÖTIETOJEN ENSISIJAINEN JA TOISSIJAINEN KÄYTTÖ 2 Etunimi Sukunimi LAIN TAVOITE 1 Mahdollistaa

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien laatujärjestelmää

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien laatujärjestelmää Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien laatujärjestelmää Sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaiset vaatimukset (artiklat 13, 14 ja 30) Laadittu: 14.5.2018 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien kirjastopalveluita

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien kirjastopalveluita Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien kirjastopalveluita Sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset (artiklat 13, 14 ja 30) Laadittu: 14.05.2018 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

OP Verkkokauppakokemuksen asiakasrekisteri

OP Verkkokauppakokemuksen asiakasrekisteri 1 (6) TIETOSUOJASELOSTE 1 Yleistä Tällä tietosuojaselosteella annetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä tietosuoja-asetus) sekä kansallisen tietosuojalain edellyttämiä tietoja yhtäältä rekisteröidylle

Lisätiedot

EU:n tietosuoja-asetus ja tieteellinen tutkimus Toimistopäällikkö Heljä-Tuulia Ylitarkastaja Anna Hänninen

EU:n tietosuoja-asetus ja tieteellinen tutkimus Toimistopäällikkö Heljä-Tuulia Ylitarkastaja Anna Hänninen EU:n tietosuoja-asetus ja tieteellinen tutkimus Toimistopäällikkö Heljä-Tuulia Pihamaa, Avoin tiede ja tutkimus Tietosuojavaltuutetun hankkeen Tietoarkiston seminaari 31.10.2017 Ylitarkastaja Anna Hänninen

Lisätiedot

2) tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille;

2) tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille; Artikla 15 artikla - Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin 1. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei

Lisätiedot

Tietosuojaa hanketoimijoille Maaseutuviraston tietosuojavastaava

Tietosuojaa hanketoimijoille Maaseutuviraston tietosuojavastaava 8.11.2018 Tietosuojaa hanketoimijoille Maaseutuviraston tietosuojavastaava (Esityksessä hyödynnetty osittain Eviran tietosuojavastaavan materiaaleja) Tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki Esitys Euroopan

Lisätiedot

Juha Lavapuro Lausunto

Juha Lavapuro Lausunto Juha Lavapuro 15.9.2017 Lausunto Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Asiat: Valtioneuvoston U-kirjelmä U46/ 2017 vp eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (keskitetty

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 59 Helsingin kaupungin lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle EU:n tietosuoja-asetuksesta johtuvista muutoksista asiakastietolakiin ja siihen liittyviin lakeihin

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien Haaga-Helian verkkokauppaa

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien Haaga-Helian verkkokauppaa Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien Haaga-Helian verkkokauppaa Sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaiset vaatimukset (artiklat 13, 14 ja 30) Laadittu: 14.5.2018 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE EU:N YLEISTÄ TIETOSUOJA-ASETUSTA TÄYDENTÄVÄKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI (HE 9/2018 VP)

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE EU:N YLEISTÄ TIETOSUOJA-ASETUSTA TÄYDENTÄVÄKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI (HE 9/2018 VP) VASTINE Lainvalmisteluosasto Julkisoikeuden yksikkö 28.5.2018 LsN Anu Talus Hallintovaliokunnalle HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE EU:N YLEISTÄ TIETOSUOJA-ASETUSTA TÄYDENTÄVÄKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI (HE 9/2018

Lisätiedot

Lausunto poikkeusoloihin varautumista rahoitusalalla koskevan lainsäädännön tarkistamisesta laaditusta työryhmämuistiosta

Lausunto poikkeusoloihin varautumista rahoitusalalla koskevan lainsäädännön tarkistamisesta laaditusta työryhmämuistiosta Lausunto 1 (4) Valtiovarainministeriölle Lausuntopyyntönne 16.8.2018, VM115:00/2016 Lausunto poikkeusoloihin varautumista rahoitusalalla koskevan lainsäädännön tarkistamisesta laaditusta työryhmämuistiosta

Lisätiedot

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä Kaupan liiton sidosryhmärekisterissä

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä Kaupan liiton sidosryhmärekisterissä Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä Kaupan liiton sidosryhmärekisterissä 1. Rekisterinpitäjä Kaupan liitto on rekisterinpitäjä ja vastaa henkilötietojen käsittelystä. Sidosryhmärekisterin

Lisätiedot

Tiedollinen itsemääräämisoikeus ja MyData

Tiedollinen itsemääräämisoikeus ja MyData Tiedollinen itsemääräämisoikeus ja MyData Erityisasiantuntija Tomi Voutilainen JulkICT-osasto Absoluuttisen tiedollisen itsemääräämisoikeuden sisällön hahmottaminen Tiedollinen itsemääräämisoikeus Oikeus

Lisätiedot

AHVENANMAAN ITSEHALLINNON KEHITTÄMINEN AHVENANMAA-KOMITEAN 2013 LOPPUMIETINTÖ

AHVENANMAAN ITSEHALLINNON KEHITTÄMINEN AHVENANMAA-KOMITEAN 2013 LOPPUMIETINTÖ Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Lausunto 14.09.2017 EOAK/4022/2017 Asia: OM 60/08/2013 AHVENANMAAN ITSEHALLINNON KEHITTÄMINEN AHVENANMAAKOMITEAN 2013 LOPPUMIETINTÖ Lausuntopyyntö 1 luku Ahvenanmaan

Lisätiedot

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä.

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä. Nets Oy Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN VASTINE LAKIVALIOKUNNALLE ANNETTUJEN KIRJALLISTEN HUOMAUTUSTEN JOHDOSTA (HE 24/2017 vp)

OIKEUSMINISTERIÖN VASTINE LAKIVALIOKUNNALLE ANNETTUJEN KIRJALLISTEN HUOMAUTUSTEN JOHDOSTA (HE 24/2017 vp) VASTINE Lainvalmisteluosasto 7.4.2017 LsN Maarit Leppänen LsS Liisa Ojala OIKEUSMINISTERIÖN VASTINE LAKIVALIOKUNNALLE ANNETTUJEN KIRJALLISTEN HUOMAUTUSTEN JOHDOSTA (HE 24/2017 vp) 1. Yleistä Oikeusministeriön

Lisätiedot

Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Faksi Sähköpostiosoite

Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Faksi Sähköpostiosoite 6.3.2017 OM 1/41/2016 Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN VAIKUTUKSESTA TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN JA TILASTOINNIN KANSALLISEEN SÄÄNTELYYN EU:n yleinen tietosuoja-asetus (Euroopan

Lisätiedot

Organisaatioluvan hakeminen

Organisaatioluvan hakeminen Organisaatioluvan hakeminen Vaatimukset Hakijan tulee toimittaa seuraavat kaksi asiakirjaa e-tutkijaan tehtävän lupahakemuksen liitteenä kun tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja. 1. Tietosuojaseloste,

Lisätiedot

EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja henkilötiedot opintoasioissa General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679

EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja henkilötiedot opintoasioissa General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679 EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja henkilötiedot opintoasioissa General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679 9.11.2017 Ammattikorkeakoulujen opintoasiainpäivät, Vaasa Lakimies Anna Johansson,

Lisätiedot

3. Tutkimushankkeen kuvaus ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

3. Tutkimushankkeen kuvaus ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOSUOJASELOSTE/-ILMOITUS EU:n yleinen tietosuoja-asetus Laatimispäivä: 28.1.2019 Tietoa tutkimukseen osallistuvalle Olet osallistumassa Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄ Fysioterapiapalvelut Kirsi Pätsi Rovaniemen toimipiste, Valtakatu 30 A 10, Rovaniemi

REKISTERINPITÄJÄ Fysioterapiapalvelut Kirsi Pätsi Rovaniemen toimipiste, Valtakatu 30 A 10, Rovaniemi Tietosuojaseloste REKISTERINPITÄJÄ Fysioterapiapalvelut Kirsi Pätsi 2515689-6 Rovaniemen toimipiste, Valtakatu 30 A 10, 96200 Rovaniemi Ranuan toimipiste, Keskustie 28, 97700 Ranua YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ

Lisätiedot

LAKI SOSIAALI- JA TERVEYSTIETOJEN TOISSIJAISESTA KÄYTÖSTÄ

LAKI SOSIAALI- JA TERVEYSTIETOJEN TOISSIJAISESTA KÄYTÖSTÄ LAKI SOSIAALI- JA TERVEYSTIETOJEN TOISSIJAISESTA KÄYTÖSTÄ Lisäselvitys: Pelkistetty malli tietoaineistojen luovutuksista HE 159/2017 vp StV kuuleminen Päivä 1.2.2019 LISÄSELVITYKSET TOIMINTAMALLIEN KÄYTÄNNÖN

Lisätiedot

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1/2 TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1. Tutkimusluvan hakijan tiedot Sukunimi Etunimet Syntymäaika Lähiosoite Postinumero ja toimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite 2. Asiakirjat, joihin tutkimuslupaa haetaan

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä

asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä KAKKOSTUPA OY:N ASIAKASREKISTERI EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Kakkostupa Oy:n asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä 1. Rekisterinpitäjä Kakkostupa

Lisätiedot

Tietosuoja-asetus ja -laki

Tietosuoja-asetus ja -laki Tietosuoja-asetus ja -laki Bibliometriikkaseminaari 8.12.2017 Hallitusneuvos Immo Aakkula Tietosuoja-asetus tieteellinen tutkimus Käyttötarkoitussidonnaisuus (5 art. b alakohta) Säilytyksen rajoittaminen

Lisätiedot