TIPTOP-käyttöliittymästandardi Versio Päiväys Tekijä Hyväksyjä Muutos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIPTOP-käyttöliittymästandardi Versio Päiväys Tekijä Hyväksyjä Muutos"

Transkriptio

1 TIPTOP-käyttöliittymästandardi Versio Päiväys Tekijä Hyväksyjä Muutos Käyttöliittymätiimi Projektiryhmä Hyväksytty standardi 1

2 Sisältö 1 TIPTOP-käyttöliittymästandardi 1.1 Tausta 1.2 Standardin hyväksyminen ja muuttaminen projektin aikana 1.3 Sovellukselle osoitettuja vaatimuksia 1.4 Käytettävyys 1.5 Puhuttelun sävy 2 Visuaalinen ilme 2.1 Graafinen ohjeisto Tunnus ja tunnuksen käyttö Värit Typografia 3 Käyttöliittymän toimintaperiaatteet 3.1 Yhdenmukaisuus Eri etenemismuotoja 3.2 Valitut käyttöliittymämallit ja tiedon visualisointitavat Oppijan käyttöliittymä Ohjaajan käyttöliittymä 3.3 Käytettävät termit 3.4 Peruutus / uudelleensuoritus 3.5 Lokalisaatio 4 Esteettömyys 4.1 Mitä esteettömyys on? 4.2 A-tason esteettömyysvaatimukset (WCAG 2.0) 4.3 Ohitettavuus 4.4 WAI-ARIA 5 Lomakkeiden suunnittelu 5.1 Visuaalinen sommittelu Kenttäryhmät 6 Taulukoiden suunnittelu 6.1 Sarakkeet 6.2. Rivit 6.3 Taulukkodatan muokkaus 7 Käyttöliittymäelementtien ohjeistus 7.1 Navigaatio Tekstilinkit Murupolku Välilehdet 7.2 Painikkeet ja niiden asemointi Tiptop-projektissa tarvittavat painikkeet 7.3 Kuvakkeet 7.4 Automaattitäydentävä kenttä 7.5 Drag & Drop 2

3 7.6 Päivämäärän ja ajan valinta 7.7 Käyttöliittymän osien koon muuttamiseen liittyvät elementitkäyttöliittymässä voi olla elementtejä, joiden kokoa käyttäjien annetaan muuttaa. Tällaisia ovat esimerkiksi ns. leijuvat korit. Lisäksi joidenkin alueiden ympärille voidaan laittaa kehys, joka indikoi käyttäjälle kyseisen alueen skaalausmahdollisuutta. Arviointipalvelussa käyttäjä voi myös piilottaa oikean puolen käyttöliittymästä kokonaan. 7.8 Henkilön tai opintojakson valinta 7.9 Radiopainikkeet 7.10 Valintaruutu 7.11 Pudotusvalikko 7.12 Listavalikko 7.13 Varoitusikkuna Tiedote Virheilmoitus Varmennus 7.14 Sisäänkirjautuminen 7.15 Sivutus 7.16 Edistymisen ilmaisimet Tiimalasi 7.17 Vierityspalkit 7.18 Velhot 7.19 Tulostus 7.20 Haku ja hakutulosten esitys 8 Tarkistuslista 8.1 Puhuttelun sävy 8.2 Käytettävyys 8.3 Käyttöliittymän toimintaperiaatteet 8.4 Visuaalinen ilme 8.5 Esteettömyys Ohjeidenmukaisuuden vaatimukset 8.6 Käyttöliittymäelementit 9 Käytettävyyden arviointi projektissa 9.1 Yleisesti 9.2 Paikalliset läpikäynnit 9.3 Etätestaus Läpikäynnit etäyhteydellä Palautekomponentit / Asynkroninen testaus 10 Lopuksi Liitteet Lähteet 1 TIPTOP-käyttöliittymästandardi 3

4 1.1 Tausta Tiptop-projektissa on päätetty tuottaa käyttöliittymästandardi, jonka mukaisesti projektin aikana tuotettavat käyttöliittymät toteutetaan. Projektiin nimetty käyttöliittymätiimi (https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageid= ) on työstänyt dokumenttia syksyllä Ensimmäinen luonnosversio (dokumentin rakenne ja alustava sisältö) valmisteltiin kehityssprintin 4 aikana elo-syyskuussa. Sprintissä 5 käynnistettiin varsinainen kirjoitustyö ja tuotettiin standardiin osiot mm. käyttöliittymän toimintaperiaatteista ja esteettömyydestä. Standardin näin syntyneestä välituloksesta kerättiin projektilta kommentteja sprintin lopussa järjestetyssä esittely- ja palautetilaisuudessa. Sprintissä 6 käyttöliittymätiimi tuotti standardiin puuttuvat osiot (esim. visuaalinen ilme, käyttöliittymäelementtien ohjeistus, lomakkeiden ja taulukoiden suunnittelu), jonka jälkeen standardista kerättii uudelleen palautetta esittelytilaisuudessa Saadun palautteen perusteella standardi viimeisteltiin 7. sprintin aikana ja se esitetään hyväksyttäväksi projektiryhmässä Tässä dokumentissa kuvataan projektissa noudatettavat käyttöliittymäsuunnittelun periaatteet ja käytännöt, joiden nähdään olevan laajemminkin hyödynnettävissä vastaisessa opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden alueen tietojärjestelmäkehitystyössä. Tavoitteenasetannassa projektissa toteutettavien käyttöliittymien on edellytetty olevan intuitiivisia, esteettömiä ja innovatiivisia. Standardilla pyritään osaltaan edistämään näiden yleisten tavoitteiden saavuttamista. Laajempaa yleisten hyvien käyttöliittymäsuunnitteluperiaatteiden tunnettuutta edistävän tavoitteen vuoksi standardi on suhteellisen laaja, ja se jakautuu osassa luvuista taustoittavaan ainekseen, josta edetään laajemman käsittelyn kautta Tiptopprojektissa käytettäviin malleihin ja valintoihin (ks. 1.2 Standardin hyväksyminen ja muuttaminen projektin aikana). Keskeisimmin tämä ilmenee käyttöliittymäsuunnittelun toimintaperiaatteita käsittelevän luvun vaihtoehtoisiin käyttöliittymärakenteisiin ja visualisointiin keskittyvässä osiossa. Niin ikään esteettömyyden osalta standardissa käydään selkeästi läpi yleiset tavoiteltavat esteettömyystasot, joita vasten arvioidaan Tiptop-projektissa tuotettavia referenssipalveluita. Projektin aikana ei saavuteta kaikilta osin esteettömyyden vähimmäistasona pidettävää luokituksen A-tasoa. Niissä tunnistetuissa kohdissa, joissa tälle tasolle ei päästä, standardissa todetaan tilanne ja kuvataan miksi tavoitetasoa ei saavuteta. Edelleen kohdittain lisätään arvio, millaisella työllä projektin jälkeisessä jatkokehityksessä A-taso voidaan saavuttaa. Tiptop on monitoteuttajaprojekti ja luotavan standardin yhtenä perustavoitteena on varmistaa toteutettavien käyttöliittymien yhtenäinen ilme. Standardi toimii muistilistana kehittäjille ja auttaa osaltaan käyttöliittymäasiantuntijoiden ja kehittäjien välisessä 4

5 kommunikaatiossa. Tiptop-projektin aikana käyttöliittymät toteutetaan Liferayportletteina Java-pohjaisella Vaadin-tekniikalla. Tiptop-käyttöliittymästandardissa esitettävät periaatteet ovat kuitenkin pääsääntöisesti hyödynnettävissä riippumatta käyttöliittymäkerroksessa käytettävästä tekniikasta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että käyttöliittymäkerros sisältää mahdollisimman vähän logiikkaa, minkä ansiosta käyttöliittymät ovat tarvittaessa vaihdettavissa. 1.2 Standardin hyväksyminen ja muuttaminen projektin aikana Tiptop-projektin päätöksentekomallin mukaisesti standardi hyväksytään projektiryhmässä. Projektissa ei ole tehty vielä päätöstä käyttöliittymässä eri osioissa hyödynnettävistä käyttöliittymän rakennemalleista ja visualisointitavoista. Tehtävien päätösten mukaisesti standardia tarkennetaan, kun palvelukohtaisesti on päätetty halutusta esittämistavasta. Hyväksytty standardi julkaistaan ja säilytetään projektin wikissä. Mahdolliset myöhemmin projektin aikana esiintulevat standardin muutostarpeet valmistellaan käyttöliittymätiimissä, joka tuo muutokset projektiryhmän päätettäväksi. Muutokset standardiin valmistellaan google docissa säilytettävässä standardin muokattavassa versiossa. 1.3 Sovellukselle osoitettuja vaatimuksia Opittavuus, muistettavuus ja intuitiivisuus Rakenne ja reitit ovat helposti opittavissa, rakenne ja sisältö ovat selkeitä Käytetty kieli on selkeää ja tarkoituksenmukaista Graafinen ohjeisto Palvelu noudattaa "yleisiä konventioita" Käytetty terminologia ja ilmaisut ovat tuttuja Nopeus ja tehokkuus Sovellus reagoi käyttäjän toimiin viiveettä tai minimaalisella viiveellä Virheettömyys, virheiden estäminen ja niistä toipuminen, palaute Sovellus antaa käyttäjälle riittävästi palautetta tämän toimista Sovellus ohjaa käyttäjän toimintaa niin hyvin, ettei virheitä synny Jos virhe tapahtuu, siitä tulee selkä ja selväkielinen virheilmoitu Sovellus "täyttää käyttäjän odotukset" Huomioitava suhde muun muassa uusien palveluiden ja vanhojen välillä. Kyseessä voi olla kulttuurinmuutos, kun uusia palveluita tai työskentelytapoja otetaan käyttöön. Esteettömyys Esteettömyyden suhteen otetaan tavoitteeksi A-taso 5

6 Visuaalinen esteettömyys: kontrasti on oltava riittävä, sivulayoutin ja elementtien on oltava selkeitä, sovelluksen on oltava esteettinen ja minimalistinen Koodin validius Tekninen toimivuus Selaimista tuetaan Vaatimen tukemat: Mozilla Firefox 14 Internet Explorer 9 Google Chrome (uusin versio) Safari 4 ja 5 Opera 10 ja 11 Päätelaitteista tuetaan perustietokoneita. Kännyköille ja tableteille toteutetaan omat versiot tuotekehittelyn myöhemmässä vaiheessa projektin jälkeen. Ruudunlukijat ja tekstipohjaiset (Lynx ym.) sovellukset pyritään ottamaan huomioon mahdollisimman hyvin jo projektin aikana osatavoitteena olevan esteettömyyden saavuttamiseksi. Jos esteettömyyden A-tason edellyttämälle tasolle ei päästä, tulee syy dokumentoida selkeästi ja tuottaa tieto, millä toimenpiteillä A-taso saavutetaan projektin jälkeen. 1.4 Käytettävyys Termillä käytettävyys (engl. usability) tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin käyttäjä onnistuu käyttämään jotakin laitetta, sovellusta tai järjestelmää saavuttaakseen tavoitteensa sen suhteen. Käytettävyys määrittää sovelluksen laatua käyttäjän näkökulmasta karkeasti kahdesta näkökulmasta: onko sovelluksessa käyttäjän tarvitsemat ominaisuudet ja onko sitä helppo käyttää? Käytettävyyden perustavoitteena on parantaa käyttökokemusta eli sujuvoittaa ihmisen ja koneen välistä vuorovaikutusta. Yleisiä käytettävyystavoitteita määritellään mm. ISO standardissa, joka sisältää mm. tavoitteet tarkkuudesta (kuinka tarkkaan käyttäjä saavuttaa tavoitteensa), tehokkuuden sekä tyytyväisyyden. ISO-standardin ohella käytettävyyttä on luonnollisesti tutkittu laajalti, ja käytettävyystavoitteiden saavuttamiseksi on laadittu runsaasti eri ohjeistuksia, kuten Jacob Nielsenin heuristiikat käytettävyyden arvioimiseen. Nielsen on täydentänyt ISO-standardiin nähden käytettävyyden arvioimiseen opittavuuden, muistettavuuden ja virheiden vähyyden. Nämä ovat olleet vaikuttamassa myös Tiptopkäyttöliittymästandardin tavoitteisiin alusta saakka. Käytettävyyttä määrittävistä termeistä opittavuus ja muistettavuus liittyvät vahvasti toisiinsa; kun sovellusta on helppo oppia käyttämään, sen käytön muistaa hyvin myös sovellukseen palattaessa. Opittavuus voi tarkoittaa myös sitä, että sovellus hyödyntää 6

7 muista sovelluksista tuttua toimintalogiikkaa; käyttäjä löytää napit ja toiminnot oletetuista paikoista, jotka myös pysyvät läpi käyttöliittymän. Tätä kautta opittavuus ja muistettavuus ovat ominaisuuksia, jotka vähentävät koulutuksen tarvetta sovelluksen käytössä. Samalla ne säästävät kustannuksia, kun työaikaa ei kulu ylettömästi koulutuksiin ja sovelluksen toimintojen toistuvaan etsimiseen. Opittavuuteen ja muistettavuuteen liittyy olennaisesti myös tehokkuus. Tehokkaaksi suunniteltua käyttöliittymää on helppo oppia käyttämään ja sen toimintaperiaate on hyvin muistettavissa. Tehokkuus liittyy myös nopeuteen, eli siihen, että sovellus vastaa nopeasti käyttäjän toimintaan ja on vakaa. Välitön palaute on oleellinen osa tätä, etenkin siitä näkökulmasta, että jokin toiminto on hidas; tästä pitää antaa heti tieto käyttäjälle. Jokaisessa vuorovaikutustilanteessa on tärkeää informoida käyttäjää välittömästi hänen toimintansa seuraamuksista. Jotta sovellus voi olla helposti opittava ja muistettava sekä tehokas ja nopea, vaaditaan siltä myös virheettömyyttä. Virheettömyydellä tavoitellaan käyttäjän tekemien virheiden ennaltaehkäisemistä sovelluksessa, käyttäjien tekemien virheiden määrä on mahdollisimman alhainen. Virhetilanteita hyvin tyypillisesti kuitenkin syntyy, jolloin hyvin tärkeäksi nousee se, miten käyttäjä selviää niistä mahdollisimman yksinkertaisesti. Virhetilanteen piilottaminen ei koskaan ole ratkaisu, vaan käyttäjälle pitää ilmoittaa selkeällä kielellä yksiselitteisin virheilmoituksin tapahtuneesta. Kun aikaisemmat kriteerit toteutuvat, ja lisäksi visuaalinen ilme on selkeä ja esteettisesti onnistunut, saavutetaan myös miellyttävyys. Tämä kriteeri parantaa käyttökokemusta ja vaikuttaa myös käyttäjän motivaatioon käyttää sovellusta. Käyttäjän ei tarvitse tuskailla, vaan hän saavuttaa tavoitteensa sovelluksen suhteen onnistuneesti. Tällöin käyttömotivaatio nousee ja jos sovellus liittyy käyttäjän työhön, saattaa tämä parantaa jopa työilmapiiriä. Hyvin usein käytettävyydeltään heikot sovellukset vievät käyttäjiltään paljon ylimääräistä aikaa ja aiheuttavat stressiä jo senkin takia, että niitä on työn takia pakko käyttää. Käytön miellyttävyys on kuitenkin hankalasti määritettävissä ja sen kokemuksen muodostuminen on käyttäjäkohtaista. Käytettävyys on riippuvainen ensisijaisesti käyttöliittymästä, mutta myös ohjeistuksesta, käyttöympäristöstä (tietokone, kannettava, älypuhelin, kännykkä, tabletti ) ja käytön tarpeesta. Kun käytettävyyttä suunnitellaan, on oleellista tuntea sovelluksen tulevat käyttäjät, heidän toiveensa ja tarpeensa. Tämä voidaan saavuttaa esimerkiksi haastattelemalla ja seuraamalla käyttäjiä heidän työssään. Muuten on hyvin vaikeaa tai lähes mahdotonta huomioida käyttäjänäkökulma aidosti suunnittelussa, selvittää mitä käyttöliittymältä vaaditaan käyttäjän näkökulmasta. 7

8 Tässä projektissa pyrkimys toki on siihen, että kaikki käyttöliittymät täyttävät kaikki kriteerit, mutta painotus vaihtelee eri käyttäjäryhmittäin. Tehokäyttäjille tarjotaan oikopolkuja ja mahdollisuuksia tehdä yhdellä klikkauksella useammalle kohteelle sama valinta. Peruskäyttäjän kohdalla painotetaan yksinkertaista käyttöliittymää. 1.5 Puhuttelun sävy Puhuttelun sävyllä tarkoitetaan tapaa, jolla käyttöliittymän teksteissä puhutellaan käyttäjää. Se on erittäin tärkeä osa käyttöliittymää, koska tekstimuotoinen puhuttelu on yksi tärkeimmistä kommunikointitavoista järjestelmästä käyttäjään päin. Jos käyttäjä tuntee itsensä taitamattomaksi tehtävän suorittamisessa tai kykenemättömäksi kommunikoimaan sovelluksen kanssa, pitää puhuttelun sävy tarkistaa. Käyttöliittymän puhuttelun sävyssä kannattaa ottaa huomioon seuraavia seikkoja: Kielen tulisi olla selkeää ja sen tulisi olla kirjoitettu käyttäjän eikä sovelluksen näkökulmasta. Tekstin tulisi olla rohkaisevaa; sen tulisi kertoa käyttäjälle mitä sovelluksella voi tehdä ja sen tulisi ohjata käyttäjää kokeilemaan uusia käyttötapoja. Teknistä ammattikieltä (jargonia) ja slangia tulee välttää. Käyttöliittymässä tulisi käyttää aktiivimuotoista sinuttelua: Voit tallentaa muutokset tästä (ei: Muutoksia tallennetaan tästä ) Samankaltaisia lyhenteitä esimerkiksi SBR ja SPB, tulisi välttää. Käyttäjän on vaikea erottaa nämä toisistaan. Huutomerkkien käyttöä tulisi välttää, sillä niistä syntyy helposti käskevä vaikutelma. Käytetään mieluummin kysymysmerkkiä esimerkiksi seuraavassa tilanteessa: Haluatko tallentaa muutokset? sen sijaan, että kirjoitettaisiin Tallenna muutokset! Vältetään hymiöitä ja huumoria. Huumori on monitulkintaista, eikä yleensä palvele käyttöliittymän tarkoitusperää. 2 Visuaalinen ilme 8

9 Portaalin etusivu HOPS-alasivu, opintojaksolle ilmoittautuminen tehty 9

10 HOPS-alasivu, opintojakson rakenteen tarkastelu 2.1 Graafinen ohjeisto Tunnus ja tunnuksen käyttö Tiptop-projektin tunnus näkyy jokaisella projektin Internet-sivulla. Asettelu on tapauskohtaista, mutta tunnus pyritään sijoittamaan alareunaan oikealle. Tiptop-projektin tunnus Värit Värit ovat visuaalisen ilmeen elementti. Värien avulla voidaan kiinnittää käyttäjän huomio johonkin käyttöliittymän alueeseen tai osa-- alueeseen. Niiden avulla voidaan nopeuttaa tiettyjen käyttöliittymän osien tunnistusta (esim. varoitusvärit) tai niiden avulla voidaan ilmaista yhteenkuuluvuutta ja rakennetta. Oikealla värimaailmalla voidaan parantaa käyttöliittymän käytettävyyttä esimerkiksi parantamalla sen luettavuutta ja vähentämällä virhepainallusten määrää. 10

11 Tiptop-projektin eri sovelluksissa käytetään samoja tai toisiaan muistuttavia värimaailmoja, näin voidaan mm. parantaa käyttöliittymien opittavuutta. Leipätekstissä käytetään joko tummaa sinistä tai mustaa tekstiväriä vaaleilla pohjilla. Mustalla tai tummalla pohjalla käytetään värinä valkoista. Otsikoissa käytetään pääsääntöisesti mustaa tai tummaa sinistä, paitsi mustalla pohjalla valkoista. Silloin, kun tarvitaan eri otsikkotasoille omat värit (erottumisen lisäämiseksi), käytetään H1-tason otsikoissa tumminta sinistä, H2-tason otsikoissa keskisävyistä sinistä ja H3-tason otsikoissa vaaleaa sinistä. Lisäksi H1-tason otsikko on boldattu ja H3-tason otsikko kursivoitu. Linkeissä avaamattomien linkkien väri on vähän harmaaseen murrettu sininen. Fokustilassa oleva linkki ja klikattu, aktiivinen linkki ovat vaaleampisävyisiä siniharmaita. Vierailtu linkki on tumma siniharmaa. Huomiovärinä voidaan käyttää tummankeltaista väriä. Huomioväriä käytetään esimerkiksi rivin korostusvärinä. 11

12 Kun on tarve ilmaista erilaisin värein joko fonteissa tai ikoneissa sitä, onko jokin osio käytettävissä vai ei, käytetään liikennevalotyyppisesti punaista (pinkkiä), keltaista ja vihreää. Tätä värikoodausta voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun ilmaistaan voiko opiskelija ilmoittautua jollekin toteutukselle vai ei. Varoitusväreinä käytetään Microsoft Windowsin varoitusvärejä. Niitä tulee käyttää vain ja ainoastaan kuvaamaan järjestelmän virhetilannetta. Navigaatioelementtien ja välilehtien ei-aktiivista tilaa kuvaa valkoinen taustaväri ja joko sininen tai musta kirjasimen väri. Fokustilaa kuvaa valkoinen taustaväri ja vaalea siniharmaa kirjasimen väri. Aktiivista, valittua tilaa kuvaa puolestaan tummempi sininen taustaväri ja kirjasimen valkoinen väri. 12

13 2.1.3 Typografia Typografia eli kirjasinten käyttö tähtää mahdollisemman hyvään luettavuuteen sovelluksessa. Selkeä typografia tekee sovelluksesta miellyttävämmän käyttää sekä lisää sovelluksen luotettavuutta käyttäjän silmissä. Näytöltä luettavaksi tehdylle tekstille pätee erilaiset säännöt kuin paperille painattaessa. Esimerkiksi paperilla jotain asiaa painotettaessa voidaan käyttää joko kursiivia tai lihavointia, mutta kursiivi on erittäin vaikeasti luettavaa näytöllä. Näytöllä korostaessa tulisi käyttää joko lihavointia tai toista väriä. Myöskään alleviivausta ei pidä käyttää näytöllä paitsi hyperlinkeissä. Tiptop-projektin sovelluksissa yleisenä kirjasimena (mm. leipätekstissä, tekstilinkeissä ja otsikoissa) toimii Arial. Vaihtoehtoinen kirjasin on Calibri. Leipätekstissä ja linkeissä pistekoko on Otsikoissa pistekoko on suurimmillaan 16, laskien siitä tasaisesti tarpeen mukaan (riippuen kuinka monta alaotsikkoa tarvitaan) aina pistekokoon 12 asti, jolloin otsikko on syytä boldata jotta se erottuu riittävästi leipätekstistä. 13

14 3 Käyttöliittymän toimintaperiaatteet Käyttöliittymästä on varsinaisesti vain yksi versio. Eri käyttäjäryhmästä ja toiminnosta riippuen painotetaan kuitenkin erilaisia käytettävyyden painopisteitä. Samoja toimintoja usein käyttävillä ns. tehokäyttäjillä painotetaan tehokkuutta, nopeutta ja virheettömyyttä. Tällainen käyttäjä voi olla esimerkiksi opettaja tai suunnittelija, joka useita kertoja kuukaudessa päivittää opiskelijoille arvosanoja. Vastaavasti toiminnoissa, joita käytetään harvemmin, painotetaan opittavuutta ja muistettavuutta. Esimerkkinä tällaisesta käyttäjästä käy opiskelija, joka käyttää palvelua ehkä vain muutaman kerran lukuvuodessa suunnitellessaan hopsiaan tai ilmoittautuessaan opintojaksojen toteutuksille. 3.1 Yhdenmukaisuus Elementtien yhdenmukaisuus sovelluksessa sisäisesti ja eri sovellusten välillä on keskeinen käyttöliittymien toteutusta ohjaava periaate. Ihminen muodostaa luontaisesti kuviomalleja näkemistään asioista, esimerkiksi jokaisen ihmisen kasvot ovat kuvio, joka noudattaa tiettyä mallipohjaa. Ihminen pystyy erottamaan tuhansia kasvoja toisistaan vilkaisulla, vaikka periaatteessa kasvot poikkeavat toisistaan hyvin pienellä marginaalilla. Vastaavalla periaatteella käyttäjä luo merkityksiä myös käyttöliittymien kuviomalleille. Koska aivot jatkuvasti rakentavat kuviomalleja, ne myös tallentavat eri merkityksiä niille. Ihminen oppii nopeasti esimerkiksi että hakulaatikko on oikeassa yläkulmassa verkkokäyttöliittymissä, koska on ennestään tottunut näkemään samantyyppisiä kuviomalleja. Vaikka ratkaisu tai toiminto olisi kuinka epätäydellinen, oppii käyttäjä tekemään sen suorittaessaan toiminnon samalla tavalla useasti. Hänen aivonsa muodostavat kuviomallin, jota käyttäjä seuraa toiminnan kontekstissa. Jos käyttöliittymän toiminnot ovat aina samalla tavalla toimivia, pystyy käyttäjä oppimaan helposti useita käyttöliittymiä. Jos taas toiminnot ovat hyvin erilaisia, käyttäjä joutuu luomaan uuden kuviomallin jokaisessa tilanteessa tehdäkseen oikean valinnan. Pahin tilanne muistamisen kannalta on, jos toiminnot eivät ole yhdenmukaisia, mutta niiden semanttinen sisältö, merkitys, on sama tai lähes vastaava. Tällöin käyttöliittymän toimintaperiaatteet menevät käyttäjällä täydellisesti sekaisin. Tehtäessä olemassa oleviin sovelluksiin muutoksia täytyy muistaa, että vaikka uusi ratkaisu olisi käytettävämpi kuin vanha, voi se tuottaa vanhoille käyttäjille ongelmia. 14

15 Tästä näkyy yhdenmukaisuuden ja ihmisen muistin voima; käyttäjät muistavat aikaisemman version toiminnan ja se häiritsee uudenlaista käyttöä. Mitä enemmän käyttöliittymä muistuttaa vanhaa, sitä varmemmin käyttäjä toimii vielä pitkään vanhasta käyttöliittymästä opittujen toimintatapojen mukaan. Tämän takia käyttöliittymän perusteellinen uudelleenrakentaminen on parempi ratkaisu kuin yksittäisten pienten toimintasarjojen korjailu Eri etenemismuotoja Käyttöliittymässä voidaan kulkea eri suuntiin, esimerkiksi vasemmalta oikealle tai ylhäältä alas. Tiptop-projektissa käyttöliittymissä kuljetaan pääsääntöisesti juuri näin. Vasemmalla käyttöliittymässä sijaitsevia tietoja tarkennetaan lisätiedoin tai niihin tehdään valintoja oikealle avautuvissa näkymissä. Esimerkiksi hopsissa vasemman palstan tutkintorakennepuuhun tehdään valintoja oikealle aukeavissa leijuvissa ikkunoissa. Vastaavalla tavalla toimitaan esimerkiksi opintojen vaiheittaisuuden kuvauksissa ja erilaisissa listauksissa (kuva) 3.2 Valitut käyttöliittymämallit ja tiedon visualisointitavat Lopullisessa käyttöliittymärakenteessa sovelletaan enimmäkseen lineaarista käyttöliittymärakennetta, puumallista hierarkian esitystapaa, kalanruotomaista timeline-navigaatiomallia sekä Moire Tree ja Zoomology -tyylistä alemmalle hierarkiatasolle mahdollistavaa zoomaus-tekniikkaa. Käyttöliittymätiimi tutki standardin valmisteluvaiheessa useita vaihtoehtoisia käyttöliittymien rakennemalleja ja tiedon visualisointitapoja. Mallit on kuvattu dokumentin liitteessä Oppijan käyttöliittymä Tiptop-portaalin oppijan käyttöliittymä koostuu etusivusta, hops-näkymästä, opintojen seurannan näkymästä sekä viestit-osioista. Etusivulla esitetään omalla palstallaan oppijan kalenterinäkymä sekä ajankohtaiset tiedotteet. Hops-näkymässä vasen puoli noudattaa klassista hierarkista puurakennetta. (kuva) 15

16 Hopsin oikean puoleinen näkymä on vastaavasti timeline-mallinen opintopolku ja lähemmäksi zoomatessa puumallinen opintopuu. Opintopolulle suunnitellaan ja ajoitetaan opintoja joko viemällä opinnot drag&drop-tekniikalla suoraan opintopolulle, tai määrittelemällä opintojen ajoitus valintakentissä. (kuva) Opintopolku esitetään horisontaalisessa muodossa niin, että opintojen eteneminen ja esittäminen tapahtuu vasemmalta oikealle. Opinnot tullaan sijoittamaan timelinelle suorakaiteen muotoisena palikkana, joka on sitä paksumpi mitä suurempi opintopistemäärä siihen sisältyy suhteessa suoritettuun ajanjaksoon. Opintojakso voi hajautua myös usealle eri aikajaksolle, jolloin opintojaksoa yhdistää laatikoiden välissä oleva nauha. Kun horisontaaliin timeline-ajatteluun yhdistää suorakaiteen muotoisten yksiköiden, tässä tapauksessa opintojen sijoittelun, muistuttaa käyttöliittymän oikean puolen näkymän alkuasettelu Gantt-tyylistä rakenteelta. Kun opintopuuta zoomaa opintopolullaan lähemmälle tasolle, polku muuttuu opintopolusta hierarkiseksi puumalliksi. Tässä mallissa ollaan hyödynnetty Moire Tree tyylistä visualisointimallia. Kun opinnon on zoomannut kaikista syvimmälle hierarkian tasolle, esitetään opinnon osa-suoritustavat Zoomology-tyylisenä kakkuna. (kuva) Oppijan käyttöliittymässä opintojen seurannan näkymä koostuu vasemman palstan opintosuorituslistauksesta ja oikean palstan etenemistä kuvaaviin graafeihin. Graafit ovat erityyppisiä diagrammeja, jotka kuvaavat oppijan etenemistä opintopolullaan valittuja vertailukohtia vasten. (kuva) Viestit-osion rakenne kuvataan tarkemmin standardiin, kun portaalin suunnittelussa on edetty riittävän pitkälle Ohjaajan käyttöliittymä Tiptop-portaalin ohjaajan käyttöliittymä koostuu etusivusta, ryhmäkohtaisesta koostenäkymästä, oppijan puolta vastaavasta hops-näkymästä, opintojen seurannan näkymästä, viesti-osioista sekä roolipohjaisesti esitettävästä arviointipalvelusta. Etusivulla on suunniteltu esitettävän vasemmalla palstalla kalenteri- ja tehtävänäkymät 16

17 sekä ohjausryhmäkohtaista yleistietoa. (kuva) Ryhmäkohtainen koostenäkymä sisältää suunnitelman mukaan taulukkomuotoisen yhteenvedon eri ohjausryhmien tilanteesta. Hops- ja opintojen seuranta -näkymät mukailevat oppijan puolella kuvattuja esitystapoja sillä poikkeuksella, että ohjaajalla on käytettävissään opintojen seuranta -osiossa useampia tapoja tarkastella oppijan tai oppijaryhmän etenemistä. (kuva) Arviointipalvelussa arvioitavien opiskelijoiden tiedot kootaan listaksi vasemmalle palstalle, ja oikealle avautuvassa ikkunassa syötetään tai valitaan kenttiin mm. arvosana-, laajuus- ja opettajatiedot. (kuva) 3.3 Käytettävät termit Koko palvelussa pyritään käyttämään yleismaailmallista kieltä, vältetään vain tietyn ryhmän käytössä olevia termejä. Käytettävää terminologiaa ohjaa osaltaa korkeakoulujen tietomallin (XDW) käyttämä terminologia. Käyttöliittymässä käytetään mahdollisimman lyhyitä ja yksinkertaisia sanoja. Tekstisisällön tulee olla yksinkertaista kieltä, ei monimutkaisia tai pitkiä lauseita eikä vieraskielisiä termejä. Vältetään myös laajoja kuvauksia, pyritään esittämään asiat tiivistetysti. 3.4 Peruutus / uudelleensuoritus Aina sen ollessa mahdollista tulisi käyttäjälle tarjota mahdollisuus peruuttaa suoritettu toiminto. Käyttöliittymä, jossa peruutettavuus on helppoa, rohkaisee käyttäjää kokeilemaan erilaisia käyttö- ja työtapoja. Peruutettavuus toteutetaan sellaisilla toiminnoilla kuin "Peruuta" (Undo) tai "Palaa tallennettuun versioon" (Revert to saved). Lisätään Olet nyt lähettämässä AHOT-hakemusta kurssista x, oletko aivan varma? - tyyppisiä vahvistuksia tilanteisiin, joissa opiskelija on lähettämässä ns. peruuttamatonta tietoa. Pakotetaan käyttäjä näin varmistamaan ja vahvistamaan lähetettävät tiedot. 17

18 Joihinkin tilanteisiin voidaan tarjota myös esikatselutoimintoa, eli annetaan käyttäjän katsoa lähetettävää tietoa vastaanottavan osapuolen näkökulmasta. Tämä voisi olla hyvä tarjota esimerkiksi sellaisiin tilanteisiin, joissa tekeillä olevaa asiaa ei voi peruuttaa. Jos käyttäjän tekemää komentoa ei voi peruuttaa ja siitä seuraa tallentamattoman tiedon menettäminen, on siitä ilmoitettava käyttäjälle. Tällaisessa tapauksessa käytetään varoitusikkunaa. 3.5 Lokalisaatio Suomi, ruotsi ja englanti ovat palvelun viralliset kielet. Projektin aikana toteutetaan ainakin suomi-versio. Projektin jälkeen jatkokehitysvaiheessa tulee täten ainakin ruotsija englanti-versiot. Suunniteltaessa käyttöliittymää on otettava huomioon, että myös vieraskieliset tekstivastineet mahtuvat painikkeisiin ja toimintokuvauksiin. Suomi-kieliversiossa ajan kuvaus sovelluksissa tehdään suomalaiseen malliin eli malliin pp.kk.vvvv. Sama toimii suurimmassa osassa maailmaa, joten euroopan sisällä toimiessa sama esitystapa voi olla englanninkielisessä versiossa. Ainoa suuri ryhmä, joka esittää ajan kk.pp.vvvv-mallin mukaan, on amerikkalaiset. Tämä tulee ottaa huomioon, jos sovellusta aiotaan kohdentaa amerikan markkinoille. Jos sovellusta aiotaan suunnata monikansalliseen levitykseen, tulee harkita ajan kuvauksen esittämistä englanninkielisessä versiossa niin, että kuukaudet kirjoitetaan joko kokonaan auki tai lyhennettyinä (Jan, Feb, Mar, Apr jne.) Desimaalien erotteluun tulisi voida käyttää sekä pilkkua että pistettä. Järjestelmä tulee siis tukea kumpaakin. Pilkun käytön mahdollistaminen edesauttaa näppäimistön oikeassa laidassa sijaitsevan numeronäppäimistön (numpad) sujuvan käytön käsiteltäessä numeraalista tietoa. 4 Esteettömyys 4.1 Mitä esteettömyys on? Käsittettä esteettömyys (engl. accessibility) käytetään usein kertomassa tuotteen tai palvelun yhdenvertaisesta ja helposta lähestyttävyydestä. Palvelun esteettömyys ei koske ainoastaan rajoitteisia erityisryhmiä, vaan myös tavanomaisista poikkeavien laitteiden käyttäjiä. Esteettömyyden arviointi eroaa käytettävyyden arvioinnista mm. siten, että käytetyt esteettömyyden tarkistuslistat eroavat käytettävyyden heuristiikkalistoista. Itse arviointi on kuitenkin hyvin samankaltaista. Tärkeimpiä esteettömyysohjeita: 18

19 Rakenne: tee sivu sellaiseksi, että se alusta loppuun luettuna on toimiva, mm. tärkeimmät asiat ovat ensin. Kieli: käytä yksinkertaisinta kieltä, jonka sisällön luonne sallii. Tekniikat: käytä yksinkertaista ja loogista HTML-merkkausta, ja virittele ja sommittele ulkoasu ensisijaisesti CSS:llä. Pidä huolta, että tekniikat ovat standaradinmukaisia. Linkit: nimeä linkit sisältöä kuvaaviksi, ei esimerkiksi "klikkaa tästä". Multimedia: tarjoa kaikelle kuva-, ääni-, video- yms. aineistolle tekstivaihtoehto. Taulukot: huolehdi, että taulukot ovat mielekkäitä myös riveittäin luettuina. Ohitettavuus: tarjoa mahdollisuus ohittaa ne aineistot, jotka voivat olla esteellisiä, kuten isot taulukot. Huomionarvoista on myös se, että erilaisilla erityisryhmillä ja eri käyttötilanteissa on myös erilaisia tarpeita: Sokeat (tai heikkonäköiset) voivat käyttää Internetiä esimerkiksi ruudunlukuohjelman avulla tai erityisellä laitteella (pistenäyttö) joka muuttaa tekstin pistekirjoitukseksi. Jos sivua ei ole vähintäänkin tehty HTML-suositusten mukaisesti validiksi, ei lukuohjelma osaa välttämättä lukea tietoa oikein. Tämän todentamiseen käytetään validaattoria. Myös web-sivuihin upotetut kuvat ovat sokeille hankalia. Tämän takia kuvien tietosisältö tulisi ilmaista vaihtoehtoistekstien (käytännössä HTML:n alt-attribuutti) avulla. Heikkonäköiset ihmiset saattavat käyttää sivustoa suurella tekstikoolla tai ruudunsuurennusohjelmaa käyttäen. Sivun on toimittava myös näissä tilanteissa. Monipalstaisen sivun seuraaminen voi olla ruudunsuurennusohjelmaa käyttävälle hankalaa. Kuurot tai huonokuuloiset ihmiset eivät välttämättä kykene havaitsemaan merkkiääniä tai kuulemaan videoiden ääniraitaa. Liikuntavammaiset eivät välttämättä kykene käyttämään hiirtä lainkaan. Siksi sivun on oltava käytettävissä myös pelkällä näppäimistöllä. Ei toteuteta näin projektin aikana. Rinnakkaisen käyttöliittymän toteuttaminen vaatii toiminnallisuuksien muokkaamista esteettömiksi, tai kokonaan korvaavien toiminnallisuuksien suunnittelua. Työmäärä riippuu vahvasti korvattavien toimintojen monimutkaisuudesta. Varsinaisen ohjelmointityön määrä riippuu toteutettavista toiminnoista, mutta sen voi olettaa olevan alhaisempi kuin alkuperäisen käyttöliittymän vaatima, sillä esteetön käyttöliittymä on todennäköisesti paljon yksinkertaisempi. 19

20 Kognitiivisista (ymmärrykseen ja oivaltamiseen liittyvistä) ongelmista kärsivät tarvitsevat selkeitä ja ytimekkäitä sivuja, joissa on paljon kuvia, kuvaajia ja listoja selkeyttämässä asiaa. Esteettömyyden arvioinnissa olisi edullista, mikäli käytettävissä olisi ainakin yleisimpien esteellisten käyttäjäryhmien edustajia. (Vastaavasti kuin käytettävyyden arvioinnissa.) Valitettavasti parhaallakaan esteettömyyssuunnittelulla ei voida ottaa huomioon yksilöllisiä esteellisyyden tasoja, eikä yhdellä versiolla voida kattaa jokaisen erikoisryhmän tarpeita, mutta täyttämällä eritasoisia vaatimuksia voidaan esteettömyyttä yleisellä tasolla merkittävästi lisätä. Projektissa olisi edullista toteuttaa ainakin W3-konsortion esteettömyysvaatimusten A- taso, sillä jos tätä tasoa ei toteuteta, joidenkin ryhmien on mahdotonta käyttää sivua. Seuraavassa on lyhyesti esitelty kyseinen vaatimuslista: 4.2 A-tason esteettömyysvaatimukset (WCAG 2.0) 1 Havaittavuus 1.1 Tekstivastineet: Tarjoa tekstivastineet kaikelle ei-tekstuaaliselle sisällölle siten, että sisältö voidaan muuttaa muihin tarvittaviin muotoihin, kuten isokokoiseksi tekstiksi, pistekirjoitukseksi, puheeksi, symboleiksi tai yksinkertaisemmaksi kieleksi. 1.2 Aikasidonnainen media: Tarjoa vastine aikasidonnaiselle medialle. 1.3 Mukautuvuus: Tuota sisältöä, joka voidaan esittää eri tavoin (esimerkiksi yksinkertaisemman asettelun avulla) informaatiota tai rakennetta menettämättä. 1.4 Erottuvuus: Helpota käyttäjiä näkemään ja kuulemaan sisältö lisäämällä taustasta erottuva etuala. 2 Hallittavuus 2.1 Saavutettavuus näppäimistöllä: Toteuta kaikki toiminnallisuus siten, että se on käytettävissä näppäimistöltä. 2.2 Tarpeeksi aikaa: Anna käyttäjille tarpeeksi aikaa lukea ja käyttää sisältöä. 2.3 Kohtaukset: Älä suunnittele sisältöä tavalla, jonka tiedetään aiheuttavan sairauskohtauksia. 2.4 Navigoitavuus: Tarjoa käyttäjille tapoja navigoida, etsiä sisältöä ja määrittää sijaintinsa. 3 Ymmärrettävyys 3.1 Luettavuus: Tee tekstisisällöstä luettavaa ja ymmärrettävää. 3.2 Ennakoitavuus: Tee verkkosivuista sellaisia, että niiden ilmiasu ja toiminta ovat ennakoitavissa. 20

TIPTOP käyttöliittymästandardi Versio Päiväys Tekijä Hyväksyjä Muutos

TIPTOP käyttöliittymästandardi Versio Päiväys Tekijä Hyväksyjä Muutos TIPTOP käyttöliittymästandardi Versio Päiväys Tekijä Hyväksyjä Muutos 2.0 3.10.2013 Käyttöliittymätiimi Projektiryhmä Hyväksytty standardi 1 Sisältö 1 TIPTOP käyttöliittymästandardi 1.1 Tausta 1.2 Standardin

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

TIPTOP käyttöliittymästandardi Versio Päiväys Tekijä Hyväksyjä Muutos

TIPTOP käyttöliittymästandardi Versio Päiväys Tekijä Hyväksyjä Muutos TIPTOP käyttöliittymästandardi Versio Päiväys Tekijä Hyväksyjä Muutos 2.0 3.10.2013 Käyttöliittymätiimi Projektiryhmä Hyväksytty standardi 1 Sisältö 1 TIPTOP käyttöliittymästandardi 1.1 Tausta 1.2 Standardin

Lisätiedot

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3 Web-editori 2 Optima Web-editori -ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Web-editorista... 3 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3 2 Pikatoimintopainikkeet... 3 2.1 Tallenna... 3 2.2 Peru / Tee uudelleen...

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

Opintopolun esteettömyyshaasteet

Opintopolun esteettömyyshaasteet Opintopolun esteettömyyshaasteet Saavutettava tieto- ja viestintäympäristö suosituksen julkaisuseminaari 31.3.2014 Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Palvelun visio Kaikki tieto koulutuksesta kaiken

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Nettisivujen Päivitysohje

Nettisivujen Päivitysohje Hämeenlinnan rauhanyhdistys ry Nettisivujen Päivitysohje Ohje päivitetty 18.7.2012 Hallintapaneeli Kirjautuminen nettisivujen hallintaan Hallintapaneeliin päästään kirjautumaan klikkaamalla linkkiä nettisivujen

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Oulun kaupungin verkkosivuston saavutettavuuden arviointi (WCAG 2.0)

Oulun kaupungin verkkosivuston saavutettavuuden arviointi (WCAG 2.0) Oulun kaupungin verkkosivuston saavutettavuuden arviointi (WCAG 2.0) 1. Verkkopalvelun arvioija Papunet-verkkopalveluyksikkö / Sami Älli 2. Arvioinnin tilaaja Papunet-verkkopalveluyksikkö 3. Arvioinnin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

Moodlen lohkot. Lohkojen lisääminen: Lohkojen muokkaaminen: Tampereen yliopisto/tietohallinto 2017 Suvi Junes

Moodlen lohkot. Lohkojen lisääminen: Lohkojen muokkaaminen: Tampereen yliopisto/tietohallinto 2017 Suvi Junes Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013 Tehtävä 2.2. Tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen opettajan arvioitaviksi. Palautettu tehtävä näkyy ainoastaan opettajalle, ei toisille opiskelijoille. Tehtävä-työkalun

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje Tietosuoja-portaali päivittäjän ohje Maisa Kinnunen 2010 1 Sisältö PÄIVITTÄJÄN OHJE Kirjautuminen...3 Sivujen tekstin muokkaus...4 Tiedostojen lisääminen palvelimelle...9 Jos sinun pitää selvittää tiedoston/kuvan

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO KÄYTTÖOHJE TIETOVARASTON KUUTIOT

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO KÄYTTÖOHJE TIETOVARASTON KUUTIOT TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO KÄYTTÖOHJE TIETOVARASTON KUUTIOT 14.11.2011 Sisältö Perustietoa tietovarastosta... 2 Perustietoa kuutioista... 2 Dimensioiden valinta... 2 Uuden dimension lisääminen aikaisemman

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Oma kartta Google Maps -palveluun

Oma kartta Google Maps -palveluun TAMPERE 1 (6) Oma kartta Google Maps -palveluun Google Maps palveluun on mahdollista luoda karttoja omilla paikkamerkeillä. Tilin luonti Google-palveluihin Tehdäksesi karttoja omilla paikkamerkinnöillä,

Lisätiedot

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet 15.11.2012 1.0 Vastuutaho TRAFI Sisällys Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet 1 1. Johdanto 3 1.1. Esitiedot 3 1.2. Käyttöoikeudet 3 1.3. Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA SISÄLLYS 1. KUVAN TUOMINEN PAINTIIN...1 1.1. TALLENNETUN KUVAN HAKEMINEN...1 1.2. KUVAN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...1 1.1. PRINT

Lisätiedot

Ohjeita informaation saavutettavuuteen

Ohjeita informaation saavutettavuuteen Ohjeita informaation saavutettavuuteen Tarkoitus Kasvattaa tietoisuutta ja lisätä esteettömän informaation aiheen näkyvyyttä ja sen merkitystä elinikäisen tasapuolisen oppimisen mahdollisuuksista Tukea

Lisätiedot

CMS Made Simple Perusteet

CMS Made Simple Perusteet CMS Made Simple Perusteet 1. Hallintaan kirjautuminen Kirjautumisruutuun pääset lisäämällä osakaskuntasi www-osoitteen perään liitteen /admin. Käyttäjätunnuksena toimii onkija ja salasanana postitse saamasi

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään.

ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään. ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään. 1. Artikkelin lisääminen a. Kirjaudu sisään b. Lisää sisältöä c. Artikkeli i. Lisää pääkuva 1. Pääkuvalle kuvateksti ii. Anna artikkelille otsikko iii. Ingressi-kenttään

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

Tervetuloa käyttämään ehopsia

Tervetuloa käyttämään ehopsia Tervetuloa käyttämään ehopsia Sisällys: Uuden ehops-pohjan luominen (opettaja)... ehops-pohjan jakaminen opiskelijoille (opettaja)... Opiskelijan jakaman ehopsin etsiminen (opettaja)... Opiskelijan jakaman

Lisätiedot

Käyttöohje - Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu v 1.0 2013-07- 10. Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu... 2. Yleistä... 2. Laitteistovaatimukset...

Käyttöohje - Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu v 1.0 2013-07- 10. Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu... 2. Yleistä... 2. Laitteistovaatimukset... - 1 - Käyttöohje - Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu v 1.0 2013-07- 10 Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu... 2 Yleistä... 2 Laitteistovaatimukset... 2 Sisäänkirjautuminen... 2 Uloskirjautuminen... 3

Lisätiedot

Opettajan arviointinäkymä

Opettajan arviointinäkymä Opettajan arviointinäkymä Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia Wilmassa ryhmän sivulta välilehdeltä Formatiivinen arviointi. Kun opettaja avaa ensimmäistä kertaa ryhmän formatiivisen arvioinnin

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Artikkelien muokkaaminen sekä sisältöeditorin peruskäyttö

Artikkelien muokkaaminen sekä sisältöeditorin peruskäyttö Artikkelien muokkaaminen sekä sisältöeditorin peruskäyttö Sisällysluettelo Kirjautuminen ja ylläpito...3 Kirjautuminen sivustolle...3 Ylläpitovalikko...3 Artikkeleiden muokkaaminen...4 Artikkelin asetukset...4

Lisätiedot

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön Microsoft Outlook Web Access Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön 1 Käyttö työpaikalla (Hallinto-verkossa) Käynnistetään sähköposti Työpöydällä olevasta Faiposti-pikakuvakkeesta (hiirellä kaksoisklikkaamalla).

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys

LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Lukkarin käynnistys ja sisäänkirjautuminen... 2 3. Vapaa aikatauluhaku... 2 4. Lukujärjestyksen luominen ja avaaminen... 3 Lukukauden valinta... 3 Uuden

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus WebOodissa. Sisällys. Aluksi

Opintokohteiden muokkaus WebOodissa. Sisällys. Aluksi Opintokohteiden muokkaus ssa Sisällys Aluksi... 1 Opintokohteen tietojen muokkaaminen... 3 Opettajat... 3 Oppimateriaali... 5 Alemmat opintokohteet... 5 Vastaavat opintokohteet... 6 Kuvaukset... 7 Linkin

Lisätiedot

ASIO-OHJE HENKILÖSTÖLLE. www.laurea.fi

ASIO-OHJE HENKILÖSTÖLLE. www.laurea.fi ASIO-OHJE HENKILÖSTÖLLE www.laurea.fi ASIOssa henkilöstö voi: Varata tiloja mistä tahansa Laurean kampukselta Tarkastella omaa opetusaikataulua ja opetukselle varattuja tiloja kalenterinäkymässä Saada

Lisätiedot

1. HOPS-työkalun käyttöön ottaminen

1. HOPS-työkalun käyttöön ottaminen 1. HOPS-työkalun käyttöön ottaminen WebOodin HOPS-työkalun löydät, kun kirjaudut WebOodiin osoitteessa https://weboodi.uwasa.fi. HOPS-työkalu löytyy otsikon Omat opinnot alta. Paina HOPS -painiketta. Avautuvassa

Lisätiedot

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Timmi Software Oy Pikaopas 1(12) TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Tämä dokumentti on pikaopas Timmi-tilavarausohjelmiston ominaisuuksien testausta varten. Pikaohjeen merkinnät Pikaohjeessa käytetään seuraavia

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 8/8: Esteettömyys Edellinen osa-alue

Lisätiedot

OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN

OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN 1. KIRJAUDU Navigoi osoitteeseen www.mukaanpartioon.fi. Aloita kirjautumalla: käyttäjätunnus: salasana: lippukunta HpL1Ka KUVA 1: Kirjautumislinkki

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

OPPILAAN/ OPISKELIJAN NÄKYMÄ

OPPILAAN/ OPISKELIJAN NÄKYMÄ OPPILAAN/ OPISKELIJAN NÄKYMÄ 2 / 23 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 3 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT...

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Ylävalikko... 4 3 Vasemman laidan painikkeet... 5 4 Erikoishinnoittelut ruutu... 6 5 Raportit... 12 1 Yleistä Fivaldi Asiakaskohtaiset

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Lomakkeet Lomake on asiakirja, joka sisältää täyttämistä ohjaavia tietoja tai merkintöjä. Wordin lomakekenttä-toiminnolla luodaan näytöllä täytettäviä lomakkeita tai tulostettavia lomakepohjia.

Lisätiedot

Lomakkeiden suunnittelu. Aiheina

Lomakkeiden suunnittelu. Aiheina Lomakkeiden suunnittelu Saila Ovaska Informaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto *) Osan luentokalvoista on laatinut Jenni Anttonen syksyllä 2009. Aiheina Lomakesuunnittelun perusteita Lomake-esimerkkejä

Lisätiedot

Digitaalisen median tekniikat. Esteettömyys ja käytettävyys Harri Laine 1

Digitaalisen median tekniikat. Esteettömyys ja käytettävyys Harri Laine 1 Digitaalisen median tekniikat Esteettömyys ja käytettävyys 30.4.2004 Harri Laine 1 WWW-sivujen käytettävyyttä arvioidaan usein tyypillisen normaalikäyttäjän kannalta Esteettömyydellä (accessibility) tarkoitetaan

Lisätiedot

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ Gospel Flight ry Versio 1.0 Hyväksytty Tekijä 1.11.2005 Tarkastanut 1.11.2005 Hyväksynyt Juha Huttunen 3.11.2005 Helia UTIFLEET-TIETOJÄRJESTELMÄ 2 SISÄLLYS 1 SOVELLUKSEN KÄYTTÖOIKEUDET

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne Selkoheuristiikat 1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne 1.1 Onko informaation määrä sivua kohti riittävän pieni? 1.2 Onko sivupohja rakenteet ja toiminnot toteutettu niin, että

Lisätiedot

1.1 Sisäänkirjautuminen ST-Akatemia Online -palveluun kirjaudutaan -osoitteen kautta.

1.1 Sisäänkirjautuminen ST-Akatemia Online -palveluun kirjaudutaan  -osoitteen kautta. Sisällysluettelo ST-Akatemia Online -palvelun käyttöohjeet... 2 1. Kirjautuminen... 2 1.1 Sisäänkirjautuminen... 2 1.2 Uloskirjautuminen... 2 2. Julkaisujen lukeminen... 2 2.1 Julkaisuista palaaminen palvelun

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut...

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut... Kooste 2 Optima Kooste-ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Kooste-objektista... 3 1.1 Käyttöönotto... 3 2 Kooste-objektin luominen... 4 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4 3.1 Sivut... 5 3.2 Sisältölohkot...

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

NETTISIVUJEN PÄIVITYS OHJEET versio 1.1

NETTISIVUJEN PÄIVITYS OHJEET versio 1.1 1/7 Sisällysluettelo: YLEISOHJEET 1 HALLINTA 1 Hallinnan etusivu 2 Uutiset 3 Luo uusi uutinen 3 Luo uusi uutiskuva 4 Muokkaa vanhoja uutisia 4 Kuvagalleriat 4 Kalenteri 5 Joukkue 5 Pelaajat 5 Ottelut 6

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi.

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Tunnuksia jakavat Punomo.fi:n ylläpitäjät. Kun olet kirjautunut, blogin OHJAUSNÄKYMÄ

Lisätiedot

Visma.net Approval. Versiosaate 1.40

Visma.net Approval. Versiosaate 1.40 Visma.net Approval Versiosaate 1.40 Nimi ja ikoni Uusi nimi: Visma.net Approval Visma.net Approval Centerin uusi nimi on lyhennys Visma.net Approval. Nimi otettiin käyttöön, koska se soveltuu paremmin

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

Asiointipalvelun ohje

Asiointipalvelun ohje Asiointipalvelun ohje Yleistä 1. Kirjautuminen 2. Yhteystiedot 3. Vastaustavan valinta 1. Yleistä 2. Palkkatietojen lataaminen tiedostosta 4. Lomake 1. Yleistä 2. Linkit ja vastaajan tiedot 3. Lomakekäsittely

Lisätiedot

Lomakkeiden suunnittelu. Aiheina

Lomakkeiden suunnittelu. Aiheina Lomakkeiden suunnittelu Saila Ovaska Informaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Aiheina Lomakesuunnittelun perusteita Lomake-esimerkkejä Peruskontrollit lomakkeissa Asetteluista lomakkeella Oppimistavoite:

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 7.4.2015 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi OodiHOPSin ryhmätyökalutoimintoa.

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Lomakkeiden suunnittelu. Aiheina

Lomakkeiden suunnittelu. Aiheina Lomakkeiden suunnittelu Saila Ovaska Informaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Aiheina Lomakesuunnittelun perusteita Lomake-esimerkkejä Peruskontrollit lomakkeissa Asetteluista lomakkeella Oppimistavoite:

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

Keskustelualue. Tampereen yliopisto/ tietohallinto 2017 Suvi Junes/Pauliina Munter

Keskustelualue. Tampereen yliopisto/ tietohallinto 2017 Suvi Junes/Pauliina Munter Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Sisällysluettelo. Huom! Tämä käyttöohje koskee seuraavia verkkokirjoja ja verkkopalveluja:

KÄYTTÖOHJE. Sisällysluettelo. Huom! Tämä käyttöohje koskee seuraavia verkkokirjoja ja verkkopalveluja: KÄYTTÖOHJE Huom! Tämä käyttöohje koskee seuraavia verkkokirjoja ja verkkopalveluja: Askinet, Asunto-osakeyhtiölaki Kommentaari, Isännöitsijän käsikirja 2015, Kiinteistöalan lakikirja, Kiinteistönhoidon

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata ssa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia voi hakea lomakkeella,

Lisätiedot

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Pika-aloitusopas Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Tämä asiakirja on laadittu auttamaan sinua hallinnoimaan nopeasti CEB TalentCentral

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Vehmaan kunta. Wordpress käyttöopas. Betta Digital Oy

Vehmaan kunta. Wordpress käyttöopas. Betta Digital Oy Vehmaan kunta Wordpress käyttöopas Betta Digital Oy 1 / 22 Sisällys 1. Kirjautuminen... 3 1.1. Sisäänkirjautuminen ei onnistu... 3 2. Hallintapaneeli... 5 2.1. Sisään kirjautuneen hallintanäkymä... 6 3.

Lisätiedot

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje Ohje 21.01.2008 0.1 Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta...

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN OODIIN

RYHMIEN PERUSTAMINEN OODIIN RYHMIEN PERUSTAMINEN OODIIN Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 11.11.2011 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi Oodin HOPSin Ryhmätyökalu-toimintoa. Ryhmätyökalun avulla voi luoda

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Oulun yliopiston www-sivujen tekeminen

Oulun yliopiston www-sivujen tekeminen Oulun yliopiston www-sivujen tekeminen Oulun yliopiston ja sen yksiköiden www-sivuilla noudatetaan yliopiston www-politiikan peruslinjauksia sekä graafisen ohjeiston mukaista visuaalista linjaa. Yhtenäisellä

Lisätiedot

1. Uuden Ilmon käytön eroavaisuudet vanhasta Ilmosta lyhyesti

1. Uuden Ilmon käytön eroavaisuudet vanhasta Ilmosta lyhyesti Sisällysluettelo 1. Uuden Ilmon käytön eroavaisuudet vanhasta Ilmosta lyhyesti... 2 Huomattavaa kurssin tietojen täyttämisessä!... 2 2. Kurssikuvauksen ja muiden opiskelijoille näkyvien kurssitietojen

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

MICROSOFT EXCEL 2010

MICROSOFT EXCEL 2010 1 MICROSOFT EXCEL 2010 Taulukkolaskentaohjelman jatkokurssin tärkeitä asioita 2 Taulukkolaskentaohjelmalla voit Käyttää tietokonetta ruutupaperin ja taskulaskimen korvaajana Laatia helposti ylläpidettäviä

Lisätiedot

Windows 10 käyttöjärjestelmän helppokäyttötoiminnot ja asetukset

Windows 10 käyttöjärjestelmän helppokäyttötoiminnot ja asetukset Windows 10 käyttöjärjestelmän helppokäyttötoiminnot ja asetukset Windowsin asetukset on keskus, jossa voit mm. muuttaa tietokoneen näkemistä, kuulemista ja käyttämistä helpottavia helppokäyttötoimintoja.

Lisätiedot

Digitaalisen median tekniikat. Esteettömyys ja käytettävyys

Digitaalisen median tekniikat. Esteettömyys ja käytettävyys Digitaalisen median tekniikat 30.4.2004 Harri Laine 1 WWW-sivujen käytettävyyttä arvioidaan usein tyypillisen normaalikäyttäjän kannalta Esteettömyydellä (accessibility) tarkoitetaan sivujen laajempaa

Lisätiedot