Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone"

Transkriptio

1 LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi Kontola varapuheenjohtaja Rauno Latvala jäsen Sisko Nyrhilä jäsen Anneli Mäenpää jäsen Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen Poissa Muut osallistujat Ahti Latvala Markku Muilu Pirjo Muilu kaupungininsinööri, esittelijä kaupunginhallituksen edustaja hallintosihteeri, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Pirjo Muilu sihteeri KÄSIT ELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Aika, paikka , tekninen keskus Allekirjoitukset Rauha Karvala Rauno Latvala PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka klo , tekninen keskus Todistaa Hallintosihteeri Pirjo Muilu

2 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone KÄSIT ELTÄVÄT ASIAT Asia nro 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 82 Pöytäkirjan tarkastus 83 Ilmoitusasiat 84 Poikkeamislupa/10.Siirilä, 1063/2/Tmi Heikki Korniloff 85 Lausunto poikkeamislupahakemuksesta/lapuan Virkiä ry/ Latosaaren tanssilava 86 Tontin myynti / E-P:n Rakennus & Maalaus avoin yhtiö 87 Tontin myynti /Hietala ja Haapanen 88 Tontin myynti / Marjamäki 89 Tontin myynti / Etelä-Pohjanmaan Rakennuspalvelu Oy 90 Tontin myynti / Kulmala ja Alavainio 91 Tontin myynti 92 Haltuunottokorvaus / Aho 93 Uitto-Korpitien avustuspituuden muuttaminen 94 Kaupungin avustuksella olevien yksityisteiden perusavustusmäärät vuonna Asunto Oy Lapuan Välilänkatu 6 arviokirja asuntojen myyntihinnasta / asuntojen A6, B10 ja C20 hallintaan oikeuttavien osakkeiden myynti vuokralaisille 96 Asunto-osakkeiden arviokirja

3 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone KÄSIT ELTÄVÄT ASIAT Asia nro 97 Heikas Oy:n biokaasulaitoshanke / Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta / Yhteysviranomaisen lausunto 98 Kokouksen päättäminen 99 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

4 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tekla 81 Lapuan kaupungin hallintosäännön 3 pykälän mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä on tehnyt hänelle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Lautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tekla 82 Lapuan kaupungin hallintosäännön 15 :n 1 momentin mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Lautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Rauha Karvalan ja Rauno Latvalan.

5 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 83 Sivu 2 ILMOITUSASIAT Tekla 83 Teknisen lautakunnan tiedoksi ilmoitetaan: Kaupunginhallituksen allekirjoittamat kauppakirjat: 1. Määräalan myynti ( ) / Hanna ja Simo Höykinpuro. Tontille on tarkoitus rakentaa omakotitalo. 2. Tontin myynti / Asunto Oy Lapuan Nahkurinkatu 9. Tontin pinta-ala on n m². Tontille on tarkoitus rakentaa pienkerrostalo. K-ins: Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Merkitään, että Sisko Nyrhilä, Anneli Mäenpää ja Jussi Kontola poistuivat esteellisinä kohdan 2. käsittelyn ajaksi kokoushuoneesta.

6 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 84 Sivu 3 POIKKEAMISL UPA / 10. SIIRILÄ, 1063/2 / TMI HEIKKI KORNILOFF Tekla 84 Valmistelija: Kaupungingeodeetti Tapio Moisio puh. (06) tai Hakija ja liitekartat Tmi Heikki Korniloff / Perustettavan yhtiön lukuun hakee MRL :n mukaista poikkeamislupaa kahden rivitalorakennuksen ja autokatos-/ varastorakennuksen rakentamiseksi Siirilän kaupunginosan korttelin 1063 tontille 2. Tontin kaavan mukainen rakennusoikeus on 570 kr-m2, josta toteutetaan 493 kr-m2. Rakennushankkeessa on tarkoitus poiketa kaavan mukaisesta rakennusalasta sijoittamalla toinen rivitalorakennus noin 5 metriä rakennusalan rajan yli idän suuntaan ja sijoittamalla autokatos/ varastorakennus suurimmaksi osaksi kaavan mukaiselle istutettavalle tontin osalle. Ote asemakaavakartasta LIITE 84a/Tekla Ote asemapiirroksesta LIITE 84b/Tekla Ote julkisivupiirroksista LIITE 84c/Tekla Lainsäädännön lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain 58 :n mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa eikä asemakaava-alueelle saa sijoittaa toimintoja, jotka aiheuttavat haittaa kaavassa osoitetulle muiden alueiden käytölle. Lain 171 :n mukaan kunta voi antaa luvan poiketa lain säännöksistä. MRL 172 :n mukaan edellytyksenä on, että poikkeaminen ei tuota haittaa kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Kuuleminen Rajanaapurit on kuultu lähetetyillä kirjeillä ja määräaikaan mennessä ei ole tullut muistutuksia hankkeen suhteen. Päätöksen perustelut Rakennusten suunniteltu sijoittelu edesauttaa tonttialueen tarkoituksenmukaista käyttöä laajentamalla oleskelupihaa lännen puolelta ja suojaamalla piha-aluetta liikenteen melulta idän puolelta. Näin ollen rakennushankkeelle on olemassa erityisiä syitä. MKR 172 :n edellytykset poikkeamiselle ovat olemassa, koska suunniteltu rakennushanke ei tuota haittaa kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

7 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 84 Sivu 4 Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n nojalla lain 58 :n säännöksestä. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Kaupungingeodeetti Tapio Moisio puh. (06) tai

8 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 85 Sivu 5 LAUSUN TO POIKKEAM ISLUPAHAKEM UKSE STA / LAPUAN VIRKIÄ RY / LATOSAAREN TANSSILAVA Tekla 85 Valmistelija: Kaupungingeodeetti Tapio Moisio puh. (06) tai Lapuan Virkiä ry hakee poikkeamislupaa maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n säännöksestä saada rakentaa Latosaaren tanssilavan laajennus Lapuanjoen ranta-alueelle. Alueella ei ole asemakaavaa, mutta on voimassa oleva oikeusvaikutteinen yleiskaava, jossa tanssilavan alue on varattu merkinnällä P palvelujen ja hallinnon alueeksi. Pinta-alaltaan noin 1,73 ha suuruinen rakennuspaikka sijaitsee keskustaajaman lievealueella Huhtalantien varressa ja se koostuu tiloista Urheilupuisto 3:136, Koskenniemi 3:120 ja tilan Välimaa 3:205 määräalasta. Hakemus LIITE 85a/Tekla Ote yleiskaavasta LIITE 85b/Tekla Tanssilavan 437 kr-m2 laajennuksella korvataan purettavaksi tarkoitetut epäkäytännölliset ja huonokuntoiset vanhan osan (1189 kr-m2) tilat, jolloin tanssilavarakennuksen lopullinen kerrosala pienenee 752 kr-m2:llä nykyisestä. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen tekemien laskelmien pohjalta arvioituna Lapuanjoen tulvakorkeus HW 1/100 on rakennuskohteen kohdalla +33,70 ja ottaen huomioon aaltoilu-, jääpato- ja laskentavaran kostuessaan vaurioituvia rakenteita ei saa sijoittaa korkeustason +34,70 alapuolelle (N60). Tämän ehdon vireillä oleva rakennushanke täyttää. Ote asemapiirustuksesta LIITE 85c/Tekla Ote pohjapiirustuksesta LIITE 85d/Tekla Ote julkisivupiirustuksesta LIITE 85e/Tekla Lähinaapurit on hakijan toimesta kuultu, ja he ovat kirjallisesti ilmoittaneet, että heillä ei ole huomauttamista rakennushankkeen johdosta. Poikkeamislupahakemuksen johdosta on lisäksi tiedotettu ilmestyneessä Lapuan Sanomat lehdessä. Osallisilla on ollut mahdollisuus tutustua hakemuspapereihin välisenä aikana Teknisen keskuksen maankäyttö- ja kiinteistöosastolla ja määräaikaan mennessä ei tullut muistutuksia.

9 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 85 Sivu 6 Rakennushankkeessa on kysymys nykyisten epäkäytännöllisten ja huonokuntoisten tanssilavan osien korvaamisesta uudella toiminnallisesti käyttökelpoisella laajennuksella. Rakennuspaikan muut olosuhteet säilyvät entisellään. Hakemuksen mukainen rakentaminen on voimassa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukaista ja sen voidaan katsoa soveltuvan sijainniltaan, korkeusasemaltaan ja kokonaisilmeeltään ympäristöönsä ja alueella jo olevaan rakennuskantaan. Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta puoltaa haetun poikkeamisluvan myöntämistä. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Kaupungingeodeetti Tapio Moisio puh. (06) tai

10 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 86 Sivu 7 TONTIN MYYNT I / E-P:N RAKENNUS & MAALAUS AVOIN YHTIÖ Tekla 86 Valmistelija: Maankäyttöinsinööri Markku Turja puh. (06) tai E-P:n Rakennus & Maalaus avoin yhtiö on pyytänyt saada ostaa tontin numero 4 Keisalan kaupunginosan korttelissa 217 ( ). Tontin pinta-ala on n m² ja se sijaitsee osoitteessa Lautatie 3. Neliöhinnaksi on vahvistettu 5,80 /m². Tontin hinta: 1386 m² x 5,80 /m² = 8038,80 Kartta LIITE 86a/Tekla Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää, että E-P:n Rakennus & Maalaus avoimelle yhtiölle myydään tontti numero 4 Keisalan kaupunginosan korttelista 217 ( ) kahdeksantuhannen kolmenkymmenenkahdeksan euron kahdeksankymmenen sentin (8.038,80)) kauppahinnalla ja muuten kauppakirjassa ilmenevin ehdoin. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Maankäyttöinsinööri Markku Turja puh. (06) tai

11 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 87 Sivu 8 TONTIN MYYNT I /HIETALA JA HAAPANEN Tekla 87 Valmistelija: Maankäyttöinsinööri Markku Turja puh. (06) tai Kati Hietala ja Toni Haapanen ovat pyytäneet saada ostaa tontin numero 2 Ritamäen kaupunginosan korttelissa 796 ( ). Tontin pinta-ala on n.1411 m² ja se sijaitsee osoitteessa Mäntyrita 3. Neliöhinnaksi on vahvistettu 7,40 /m². Tontin hinta: 1411 m² x 7,40 /m² = 10441,40 Kartta LIITE 87a/Tekla Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää, että Kati Hietalalle ja Toni Haapaselle myydään tontti numero 2 Ritamäen kaupunginosan korttelista 796 ( ) kymmenentuhannen neljänsadanneljänkymmenenyhden euron neljänkymmenen sentin (10685,60)kauppahinnalla ja muuten kauppakirjassa ilmenevin ehdoin. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Maankäyttöinsinööri Markku Turja puh. (06) tai

12 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 88 Sivu 9 TONTIN MYYNT I / MARJAMÄKI Tekla 88 Valmistelija: Maankäyttöinsinööri Markku Turja puh. (06) tai Anne Backlund ja Mika Marjamäki ovat pyytäneet saada ostaa tontin numero 4 Ritamäen kaupunginosan korttelissa 796 ( ). Tontin pintaala on n.1443 m² ja se sijaitsee osoitteessa Mäntyrita 4. Neliöhinnaksi on vahvistettu 7,40 /m². Tontin hinta: 1443 m² x 7,40 /m² = 10678,20 Kartta LIITE 88a/Tekla Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää, että Anne Backlund ja Mika Marjamäelle myydään tontti numero 4 Ritamäen kaupunginosan korttelista 796 ( ) kymmenentuhannen kuudensadanseitsemänkymmenenkahdeksan euron kahdenkymmenen sentin (10678,20) kauppahinnalla ja muuten kauppakirjassa ilmenevin ehdoin. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Maankäyttöinsinööri Markku Turja puh. (06) tai

13 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 89 Sivu 10 TONTIN MYYNT I / ETELÄ-POHJANMAAN RAKENNUSPALVELU OY Tekla 89 Valmistelija: Maankäyttöinsinööri Markku Turja puh. (06) tai Etelä-Pohjanmaan Rakennuspalvelu Oy on pyytänyt saada ostaa tontin numero 5 Ritamäen kaupunginosan korttelissa 787 ( ). Tontin pinta-ala on n.1357 m² ja se sijaitsee osoitteessa Visakuja 1. Neliöhinnaksi on vahvistettu 7,40 /m². Tontin hinta: 1357 m² x 7,40 /m² = ,80 Kartta LIITE 89a/Tekla Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää, että Etelä-Pohjanmaan Rakennuspalvelu Oy:lle myydään tontti numero 5 Ritamäen kaupunginosan korttelista 787 ( ) kymmenentuhannenneljänkymmenenyhden euron kahdeksankymmenen sentin (10 041,80) kauppahinnalla ja muuten kauppakirjassa ilmenevin ehdoin. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Maankäyttöinsinööri Markku Turja puh. (06) tai

14 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 90 Sivu 11 TONTIN MYYNT I / KULMALA JA ALAVAINIO Tekla 90 Valmistelija: Maankäyttöinsinööri Markku Turja puh. (06) tai Satu Kulmala ja Marko Alavainio ovat pyytäneet saada ostaa tontin numero 1 Siirilän kaupunginosan korttelissa 1067 ( ). Tontin pinta-ala on n.1249 m² ja se sijaitsee osoitteessa Mandelbergintie 1. Neliöhinnaksi on vahvistettu 4,30 /m². Tontin hinta: 1249 m² x 4,30 /m² = 5 370,70 Kartta LIITE 90a/Tekla Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää, että Satu Kulmalalle ja Marko Alavainiolle myydään tontti numero 1 Siirilän kaupunginosan korttelista 1067 ( ) viidentuhannen kolmensadanseitsemänkymmenen euron seitsemänkymmenen sentin (5370,70) kauppahinnalla ja muuten kauppakirjassa ilmenevin ehdoin. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Maankäyttöinsinööri Markku Turja puh. (06) tai

15 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 91 Sivu 12 TONTIN MYYNTI Tekla 91 Valmistelija: Maankäyttöinsinööri Markku Turja puh. (06) tai Sampo Takaluoma, Esa Takaluoma ja Reijo Hauta-aho ovat pyytäneet saada ostaa kaupungilta lomarakennustontin nro 4 Simpsiön kaupunginosan korttelista 1513 ( ) Tontin pinta-ala on n. 508 m² ja se sijaitsee osoitteessa Versokuja 8. Tontille on valtuuston vahvistama kokonaishinta: 4000 /100 ka-m² jonka lisäksi peritään kunnallistekniikan lisäkorvauksena 1100 Kartta LIITE 91a/Tekla Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää myydä Sampo Takaluomalle, Esa Takaluomalle ja Reijo Hauta-aholle tontin nro 4 Lapuan kaupungin Simpsiön kaupunginosan korttelissa 1513 ( ) neljäntuhannen (4000) euron kauppahinnalla ja muuten kauppakirjassa ilmenevin ehdoin. Kauppahinnan lisäksi peritään kunnallistekniikan lisäkorvausta 1100 euroa. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Maankäyttöinsinööri Markku Turja puh. (06) tai

16 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 92 Sivu 13 HALTUUNOTTOKORVAUS / AHO Tekla 92 Valmistelija: Maankäyttöinsinööri Markku Turja puh. (06) tai Antti Aho on pyytänyt kaupungilta korvauksen maksamista Lapuan kaupungin Alanurmon kylässä sijaitsevan tilan Aho RN:o 5:123 ( ) rekisteriin merkityn Kullaantien katualueesta sekä rekisteriin merkityn Vähtärintien katualueesta. Kullaantiestä sekä Vähtärintiestä ei ole tehty haltuunottoa vaan niistä on tehty ainoastaan em. yleisen alueen mittaukset, jolloin kaupungille on siirtynyt alueiden omistusoikeus. Koska haltuunottoa ei ole tehty alueiden hallintaoikeus on pysynyt omistajalla. Koron maksu alkaa haltuunottopäivästä, jonka vuoksi tässä tapauksessa ei kaupungilla ole koronmaksuvelvollisuutta. Antti Aho on vaatinut 2,35 /m², joka on hyvin linjassa alueelta ostetun raakamaan kanssa. Virallisesti alueen hintakehitys lakkaa siihen päivään, kun asemakaava vahvistetaan. Kyseiseen tilanteeseen liittyy kuitenkin niin paljon erilaisia tekijöitä, jotka huomioon ottaen alueesta voitaisiin maksaa tämänhetkinen ko. alueen raakamaa arvo. Kullaantie on muutettu puistoalueeksi vahvistetulla asemakaavalla Laskelma: Kaava vahvistettu Kaavassa tonttimaata 779 m² Kullaantien tiealuetta 1008 m², Vähtärintien tiealuetta 106 m² 1008 m² m² = 1114 m² Ilmaisluovutusvelvollisuus 779 x 20 % = 156 m² Korvattava alue 1114 m² m² = 958 m² Hinta: 2,35 /m² X 958 m² = 2 251,30 Kartta LIITE 92a/Tekla

17 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 92 Sivu 14 Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää että Antti Aholle ja Salli Ahon perikunnalle maksetaan haltuunottokorvausta Lapuan kaupungin Alanurmon kylässä sijaitsevan tilan Aho RN:o 5:123 ( ) Kullaantiehen ja Vähtärintiehen menneistä katualueista kaksituhatta kaksisataaviisikymmentäyksi euroa kolmekymmentä senttiä (2 251,30). Haltuunottokorvauksen maksamisen jälkeen Vähtärintien tiealueen ja Kullaantien nyk. puistoa olevan alueen hallinta siirtyy välittömästi kaupungille. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Maankäyttöinsinööri Markku Turja puh. (06) tai

18 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 93 Sivu 15 UITTO - KORPITIEN AVUSTUSPITUUDEN MUUTTAMINEN Tekla 93 Valmistelija: Tiemestari Raimo Lepistö puh. (06) tai Ns. Peltokosken alueella olevan Uitto - Korpi tiekunnan tien pituus on muuttunut. Yksityistietoimituksessa Tnro on tiekunnan tiehen liitetty Peltokoskentie ja Pelto- koskenkuja, yhteispituudeltaan 500 m. Karttaote LIITE 93a/Tekla Peltokoskentietä ei ole kuitenkaan rakennettu koko mitaltaan, joten kunnossapidettävä tiepituus on kasvanut vain 450 m. Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää, että Uitto - Korpitien avustuspituus on 2,060 km alkaen. Vuoden 2007 perusavustusmäärät lasketaan nyt päätettävän avustuspituuden mukaan. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Tiemestari Raimo Lepistö puh. (06) tai

19 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 94 Sivu 16 KAUPUN GIN AVU STUK SELLA O LEVIEN YKSITYISTEIDEN PERUS AVUSTUSMÄÄRÄT VU ONNA 2007 Ytj Tekninen lautakunta on päätöksellään antanut yksityistiejaoston tehtäväksi esityksen laatimisen yksityisteille vuonna 2007 myönnettävistä perusavustusmääristä. Vuonna 2006 myönnetyt perusavustusmäärät olivat seuraavat: 1. Talvikunnossapito - valtionaputiet n.190 / km - vain kaupungin avustusta saaneet tiet n.150 / km 2. Kesäkunnossapito Kalliomurske n. 30 tonnia / km, vain valtionaputiet Lanaus: - 3 lanauskertaa / tie Höyläys: - valtionaputiet 1 kesähöyläyskerta / tie Ojitus: - avustusta hakeneille teille 0,50 / jm. Max. n.10 % sivuojapituudesta. Minimi 100jm. Pölynsidonta: - Valtionaputielle, sen asutulle osalle, 150 /km. Metsäteiden lanaus: - n. 9 / km Eräät tiekunnat ovat saaneet avustusta tien kunnossapitoon ennakkoon teknisen lautakunnan päätöksellä Nämä avustukset otetaan huomioon tiekohtaisesti siten, että 120 / km vähennetään talvikunnossapitoavustuksen laskennallisesta määrästä. Muu osa em. päätöksen mukaisesta avustusmäärästä katsotaan vuoden 2006 avustukseksi. Merkitään lisäksi, että valtionaputiet ovat saaneet valtionavustusta tien kunnossapitoon viimeksi vuoden 1994 kustannuksista. Lisäksi on muistettava, että valtion maksamista yksityistieavustuksista vuosilta leikattiin 30 % / vuosi. Tiemestari: Jaosto päättää esittää tekniselle lautakunnalle, että perusavustusmäärät yksityisteiden kunnossapitoon vuonna 2007 olisivat seuraavat: Talvikunnossapito - valtionaputiet n. 190 / km - vain kaupungin avustusta saaneet tiet n. 150 / km Kesäkunnossapito 1. Murske - n.30 tonnia / km

20 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 94 Sivu Ojitus -max.n.10% ojapituudesta / tie / 0,5 / jm. (Koskee avustusta hakeneita) 3. Lanaus - 3 lanauskertaa / tie 4. Höyläys - valtionaputiet 1 kesähöyläyskerta / tie 5. Metsäteiden lanaus - avustus n. 9 / km. Avustuksen saa sellainen metsätie, joka oli valmiiksi rakennettu ja tiekunnalle luovutettu , eikä tie ole kaupungin kunnossapitoavustuksen piirissä. Lanausavustus voidaan kuuluttaa haettavaksi mennessä. Tiekohtaiset päätökset tekee lautakunta. 6. Vierialueiden raivaus / niitto - avustusta raivaukseen / niittoon ei myönnetä. 7. Pölynsidonta - avustusta myönnetään tien asutulle osalle n.150 /km, paitsi Suokko- Hirvijärvitielle, jolle huomioonottaen asuttu pituus ja tieosa vt 19 - kaupungin virkistysalue, avustusta myönnetään Kunnossapitotöiden valvonta / yleiskustannukset yms. - avustusta näihin kustannuksiin ei myönnetä. Rummut, maakivien poistot, parantamishankkeet yms. hakemukset käsitellään tiekohtaisesti lautakunnassa erikseen. Jaosto: Hyväksyi esityksen yksimielisesti. Tekla 94 Valmistelija: Tiemestari Raimo Lepistö puh. (06) tai Kaupungin avustamiin yksityisteihin kuuluvat tiet ovat jättäneet lautakunnalle kustannusarviot / avustusanomukset teiden kunnossapitoavustuksista vuodelle Tiemestarin esitys: Viitaten yksityistiejaoston yksimieliseen esitykseen esitän, että lautakunta myöntäisi avustusta yksityisteiden kunnossapitoon seuraavasti: 1. TALVIKUNNOSSAPITO - Valtionaputiet n.190 /km. [Huom! Tässä pykälässä valtionaputie tarkoittaa sellaista yksityistietä, jolla on voimassa oleva tiepiirin päätös kuulumisesta valtion avustamien yksityisteiden piiriin tai tiestä on olemassa lautakunnan tekemä

21 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 94 Sivu 18 erillispäätös, että ko. tietä käsitellään valtionaputienä (Mäkimuilun tiet, tekla ). Käytännössä nämä tiet eivät saa avustusta tien kunnossapitoon, koska valtion tulo- ja menoarviossa ei ole tähän tarkoitukseen varattua määrärahaa.] LIITE 94a/Tekla - Vain kaupungin avustusta saaneet tiet n.150 /km LIITE 94a/Tekla Liukkauden torjunta, aurausmerkkien hankinta, jäätyneiden rumpujen tai muiden putkien sulatus, lumivallien madaltaminen liittymissä, talvihöyläys jne.. - Avustusta tämän tyyppisiin kunnossapitokustannuksiin ei myönnetä erikseen, vaan ne sisältyvät esitettyyn talvikunnossapitoavustukseen. 2. KESÄKUNNOSSAPITO Murske - Kalliomursketta 0-16 mm n. 30 tonnia/km. LIITE 94a/Tekla Avustettavan tien edustajan on sovittava tiekohtainen toimitusaika toimittajan kanssa. Murske on otettava kevään- alkukesän aikana, kuitenkin viimeistään syyskuun loppuun mennessä. Ojitus - Avustusta myönnetään sitä hakeneille teille 0,50 /jm. Max. n. 10 % sivuojapituudesta. Minimi 100 jm. LIITE 94a/Tekla Avustus maksetaan laskua vastaan ja enintään myönnetty euromäärä. Ojitus on tehtävä ja maksettavaksi esitettävä mennessä. Lanaus Kaupungin kunnossapitoavustuksella olevat yksityistiet 3 lanauskertaa / tie, poislukien Hautamäenpääntie, Ojutkankaantie, Prömpsintie, Vähäläntie ja Ämmälän Kirkkotie päällystetyltä osaltaan. Hautamäenpääntien, Ojutkankaantien, Ämmälän Kirkkotien, Prömpsintien ja Vähäläntien osalta on muusta avustamisesta esitys tässä pykälässä myöhemmin erikseen.

22 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 94 Sivu 19 Höyläys Valtionaputiet 1 kesähöyläyskerta / tie, poislukien Ojutkankaantie ja Ämmälän Kirkkotie päällystetyltä osaltaan. Metsäteiden lanaus Avustus n. 9 /km. Avustusta saa sellainen metsätie, joka oli valmiiksi rakennettu ja tiekunnalle luovutettu eikä tie ole kaupungin kunnossapitoavustuksen piirissä. Lanausavustus kuulutetaan haettavaksi mennessä. Tiekohtaiset avustuspäätökset tehdään myöhemmin erikseen. Vierialueiden raivaus / niitto - Avustusta vierialueiden raivaukseen / niittoon ei myönnetä. Pölysidonta - Avustusta pölynsidontaan myönnetään tien asutulle osalle 150 /km, paitsi Suokko-Hirvijärvitielle, jolle huomioonottaen asuttu pituus ja tieosa vt19 - kaupungin virkistysalue, myönnettävä kokonaisavustus on Avustusperuste: Suokko - Hirvijärvitien liikenteestä huomattava osa on muuta kuin tieosakasten liikennettä. LIITE 94b/Tekla Kunnossapitotöiden valvonta ja yleiskustannukset - Avustusta kunnossapitotöiden valvontaan ja yleiskustannuksiin ei myönnetä. 3. MUISTA TEISTÄ POIKETEN ALLAMAINITTUJA YKSITYISTEITÄ AVUSTETAAN SEURAAVASTI: - Hautamäenpääntie ja Ojutkankaantie, myönnetään vain talvikunnossapitoavustus. LIITE 94a/Tekla - Ämmälän Kirkkotie, myönnetään liitteen A mukaiset avustukset. Tiekunnan tiehen kuuluvat sivuhaarat on käsitelty avustusluetteloissa omina teinään, poislukien talvikunnossapitoavustus, joka on sisällytetty Ämmälän Kirkkotien talvikunnossapitoavustuskohtaan ja on myönnettäväksi esitetyt avustusmäärät laskettu samoin perustein ja määrin kuin muidenkin teiden avustusmäärät. LIITE 94a /Tekla

23 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 94 Sivu 20 Prömpsintie ja Vähäläntie Teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti näille teille myönnetään koko avustusmäärä euromääräisenä, tiekohtaisesti seuraavasti: Prömpsintie 138 Vähäläntie 145 Merkitään lisäksi, että talvikunnossapitoon myönnetyissä avustusmäärissä on tiekohtaisesti otettu huomioon teknisen lautakunnan ennakkoon myöntämä avustus siten kuin se on esitetty yksityistiejaoston kokouspöytäkirjan :n selostusosassa. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Tiemestari Raimo Lepistö puh. (06) tai Lisäksi lautakunta antoi Ari Kylkisalon esittämänä ja Jussi Kontolan kannattamana yksityistiejaostolle tehtäväksi yksityisteiden hoidon järjestämisen kehittämisen vuoden 2007 loppuun mennessä. Merkitään, että Anneli Mäenpää poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi kokoushuoneesta.

24 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 95 Sivu 21 ASUNTO OY LAPUAN VÄLILÄNKATU 6 ARVIOK IRJA ASUN TOJEN MYYN TIHINN ASTA / ASUNTOJEN A 6, B 10 JA C 20 HALLINTAAN OIKEUTTAVIEN OSAKKEIDEN MYYNTI VUOKRALAISILLE Tekla Valmistelu, asunto- ja tilapalvelu: Lapuan kaupunki omistaa asunto-osakkeita (vapaarahoitteiset) seuraavissa yhtiöissä: LIITE 293a / Tekla = LIITE 5/Kh Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2006 talousarviossa on rakennusten/osakkeiden myyntituloksi hyväksytty euroa. Välilänkatu 6:n vuokralaisille on lähetetty toukokuussa 2006 tiedonanto. LIITE 293b / Tekla = LIITE 6/Kh Kiinteistötoimisto Kätkänaho Oy:lta on pyydetty arviokirja Asunto Oy Lapuan Välilänkatu 6 asuntojen markkina-arvon määrittämiseksi. Kohde on suurin asunto-osakeyhtiö, jonka kaupunki omistaa. Arviokirja LIITE 293c / Tekla = LIITE 7/Kh Hinta-arvioerittely LIITE 293d / Tekla = LIITE 8/Kh Asuntosihteerin esitys Lautakunta päättää hyväksyä laaditun arviokirjan ja tarjota liitteen mukaisilla hinnoilla mahdollisuutta vuokralaisten lunastaa nyt vuokralla oleva asunto omaksi. Vastaukset pyydetään mennessä. Lautakunta päättää jatkotoimenpiteistä vastaukset saatuaan. K-ins: Lautakunta hyväksyy asuntosihteerin esityksen. Merkitään, että asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan oli asuntosihteeri Henna Lahtinen.

25 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 95 Sivu 22 Tekla Valmistelu, asunto- ja tilapalvelu: Asunto Oy Lapuan Välilänkatu 6 asukkaille tehdyssä kyselyssä tiedusteltiin halukkuutta lunastaa nyt vuokralla oleva asunto omaksi. Talossa on 20 asuntoa ja kolmen asunnon osalta vuokralaiset ilmoittivat, että he ovat halukkaita lunastamaan asunnon tarjotulla hinnalla. Asunto Vuokralainen/-t: Osakkeet: Asunnon Hinta nro: nrot: koko: A 6 Hänninen Juhani B10 Sahindal Ibrahim , C20 Suvanto, Tomi ja Hannele Asuntosihteerin esitys: Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Asunto Oy Lapuan Välilänkatu 6 asuntojen A 6, B 10 ja C 20 hallintaan oikeuttavat osakkeet myydään vuokralaisille, joilla on tällä hetkellä voimassa oleva vuokrasopimus. Muut taloyhtiön asunnot pysyvät vuokra-asuntoina. K-ins: Lautakunta hyväksyy asuntosihteerin esityksen. Kh Kj: Kaupunginhallitus päättää myydä Asunto Oy Lapuan Välilänkatu 6 osakkeita seuraavasti: 1. Juhani Hänniselle osakkeet nrot , jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa A 6, 59 m 2, euron kauppahinnalla. 2. Sahindal Ibrahimille osakkeet nrot , jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa B 10, 75,5 m 2, euron kauppahinnalla. 3. Tomi ja Hannele Suvannolle osakkeet nro , jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa C 20, 59 m 2, euron kauppahinnalla. Kh: Hyväksyi esityksen.

26 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 95 Sivu 23 Kh Sahindal Ibrahim on pyytänyt, että Asunto Oy Lapuan Välilänkatu 6:n osakkeet nrot voitaisiin myydä suoraan Pizzeria Elma Ay:lle. Osakkeet oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa B 10, 75,5 m 2. Kauppahinta euroa. Kaupungille on ilmoitettu, että asuntoa käytetään työsuhdeasuntona. Kj: Kaupunginhallitus muuttaa aikaisempaa päätöstään ja päättää myydä Asunto oy Välilänkatu 6:n osakkeet nrot Pizzeria Elma Ay:lle. Osakkeet oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa B 10, 75,5 m 2. Kauppahinnaksi hyväksytään euroa. Kh: Hyväksyi esityksen. Tekla 95 Valmistelija: Asuntosihteeri Henna Lahtinen puh. (06) tai Huoneiston C 20 asukkaat Tomi ja Hannele Suvanto ovat muuttaneet asunnosta , jonka Kuusisto on vuokrannut. Eerikki Kuusisto on jättänyt päivätyn tarjouksen: OSTOHALUKKUUS-ILMOITUS: Minä Eerikki Kuusisto tarjoudun ostamaan Asunto Oy Lapuan Välilänkatu 6:den asuinhuoneiston C 20(2h+k, 59 m²), kauppahinnalla. Lapualla EERIKKI KUUSISTO Eerikki Kuusisto Asuntosihteerin esitys: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Eerikki Kuusistolle myydään Asunto Oy Lapuan Välilänkatu 6 osakkeet nrot , jotka oikeuttavat huoneiston C 20 hallintaan sanotussa yhtiössä. Kauppahinta on laaditun arviokirjan mukainen. K-ins: Lautakunta hyväksyy asuntosihteerin esityksen. Asuntosihteeri Henna Lahtinen puh. (06) tai

27 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 95 Sivu 24 Merkitään, että Sisko Nyrhilä, Anneli Mäenpää ja Jussi Kontola poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ajaksi kokoushuoneesta. Lisäksi merkitään, että asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan oli asuntosihteeri Henna Lahtinen.

28 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 96 Sivu 25 ASUNTO-OSAKKEIDEN ARVIOKIRJA Tekla Valmistelija: Asuntosihteeri Henna Lahtinen puh Asunto- ja tilapalvelu on pyytänyt lapualaisilta kiinteistövälittäjiltä tarjoukset arviokirjan laatimisesta seuraavissa asunto-osakeyhtiöissä sijaitsevien osakkeiden arvioinnista: Asunto Oy Lapuan Myllytie 1 11 huoneistoa Asunto Oy Lapuan Kravatti 1 huoneisto Asunto Oy Yllinkulma 2 huoneistoa Asunto Oy Lapuan Keltasirkku 1 huoneisto Edullisimman tarjouksen arviokirjan laatimisesta jätti Lapuan Kiinteistömarkkinointi Ylitalo. Markus Ylitalo on jättänyt päivätyn arviokirjan LIITE 7a / Tekla Asukkaille on lähetetty erillinen tiedoksianto. LIITE 7b / Tekla Asuntosihteerin esitys: Lautakunta päättää hyväksyä laaditun arviokirjan ja tarjota liitteen mukaisilla hinnoilla mahdollisuutta vuokralaisten lunastaa nyt vuokralla oleva asunto omaksi. Vastaukset pyydetään mennessä. Lautakunta päättää jatkotoimenpiteistä vastaukset saatuaan. K-ins: Lautakunta hyväksyy asuntosihteerin esityksen. Asuntosihteeri Henna Lahtinen puh Tekla Valmistelija: Asuntosihteeri Henna Lahtinen puh Asuntosihteerin esitys: Asunto Oy Lapuan Keltasirkusta on myyty annetun arviokirjan jälkeen 47 m²:n suuruinen asunto euron kauppahinnalla. Huoneistossa oli tehty kylpyhuoneremontti.

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 14 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-16.05 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2007 klo 14.30-15.55 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Jussi Kontola varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 15 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-15.30 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 16 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-16.25 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Rauno

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:30-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari -1, KV 27.1.2014 18:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanvaltuusto sivu 1 Kokousaika 16.5.2011, kello 18.00 18.27 Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet Oheisen liitteen mukaan Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 6/2012

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 6/2012 -3, TEK 30.8.2012 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 30.8.2012 Esityslista 6/2012 -1, TEK 30.8.2012 18:30 Kokousaika 30.8.2012 kello 18.30 - Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63 Maankäyttölautakunta 19.03.2014 Aika 19.03.2014 klo 18:00-21:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.10.2014 klo 18:00-19:47 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Hagfors Kari II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/2014 1 Kaupunginhallitus 20.10.2014 Sisällysluettelo Sivu 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 396. Kaupunginhallitus 24.09.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 396. Kaupunginhallitus 24.09.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 396 Kaupunginhallitus 24.09.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 198 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 399 199 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 400 200 TALOUSARVION

Lisätiedot

Lemmetty Elina, varavalt. Luomaniemi Kari, poissa. Myllymäki Tuula, varavalt. Huhtala Marjo, varavalt. Savioja Marja, varavalt.

Lemmetty Elina, varavalt. Luomaniemi Kari, poissa. Myllymäki Tuula, varavalt. Huhtala Marjo, varavalt. Savioja Marja, varavalt. Kokouspöytäkirja Nro 1/2006 Kunnanvaltuusto Sivu 1 KOKOUSAIKA: 29.03.2006 klo 13.00-14.05 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 378

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 378 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 378 Maankäyttölautakunta 03.12.2014 Aika 03.12.2014 klo 17:30 Paikka Kunnantalo, kok.tila 1-2, II krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 127 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Poikkeamishakemus Jari ja Eeva Tuviala. Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista

Poikkeamishakemus Jari ja Eeva Tuviala. Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-19.40 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 180 181 182 183 184 186 187 188 189 Kunnanhallitukselle tiedoksi Poikkeamishakemus Jari ja Eeva

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 30.5.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 30.5.2013 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.4.2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.4.2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.4.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 3/2014 Kokousaika 1.4.2014, kello 18.00 20.30 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 13-26 Asialista: 13 KUNTA-ALAN ENERGIAOHJELMAAN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / 2009 18.8.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö

Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / 2009 18.8.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / 2009 18.8.2009 1 Kokousaika : 18.8.2009, klo 17.00 19.25 Kokouspaikka : Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö Päättäjät: Jörgen Törnqvist puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kaupunkirakennelautakunta 15.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kaupunkirakennelautakunta 15.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667 Kaupunginhallitus AIKA 01.12.2014 klo 17:30-20:20 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot