JÄSENTIEDOTE 2OO9. FORliXVltrtrt5\{il\1,'\{ 5l ltr\t i ru{p/tri5toti ETEELLINEN 5l:Lih,\ RY. Fl]",ll.llSH SOCIäTY. Sisältö.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄSENTIEDOTE 2OO9. FORliXVltrtrt5\{il\1,'\{ 5l ltr\t i ru{p/tri5toti ETEELLINEN 5l:Lih,\ RY. Fl]",ll.llSH SOCIäTY. Sisältö."

Transkriptio

1 Fl]",ll.llSH SOCIäTY FORliXVltrtrt5\{il\1,'\{ 5l ltr\t i ru{p/tri5toti ETEELLINEN 5l:Lih,\ RY N,{ I Ll i\\.'e't E h;s K{ I L ltrå sä t-t-s Hr, r Er n r JÄSENTIEDOTE 2OO9 Sisältö Seuran yhteystiedot FCES'09 - Ympäristötieteen päivät Lahdessa 2009, Ympäristötieteelliselle seuralle uusi tunnus Jäsenmaksu vuonna 2009, Seuran mainosesite, Ympäristö- ja Terveys -lehti, Kansalliskomiteatoiminta, Workshop-toiminta Vuosikokouksen pöytä kirja Toimintakertom us vuodelta 2008 Ti I i nta rkastuske rtom us Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 Talousarvio vuodelle 2009

2 SEURAN YHTEYSTIEDOT HALLITU KSEN KOKOONPANO ljtl'(nl511 SOCllrTY ljor l:',\;iii'),\1t '. \t.r Ii yl.lfartst(ini:tf H t- INIiN set rr/\ Ry :\1ll-iaYli I linakdf ;Å SÄl I 5(AlLl fi '-l( Timo Kairesalo, puheenjohtaja Professori Helsingin yliopisto, ympäristöekologian laitos Niemenkatu 73, Lahti puh , Kirsi Va kkilainen, sihteeri ja ra haston hoitaja FT Helsingin yliopisto, ympä ristöekologian la itos Niemenkatu 73, Lahti puh , Marina Himanen FM, assistentti Jyväskylän yliopisto, bio- ja ympäristötieteiden laitos PL 35, 4001"4 Jyväskylän yliopisto puh , Leif Kronberg Professori Åbo Rkademi, lnstitutionen för organisk kemi Biskopsgatan 8, Åbo 02 2L5 4138, f ax , e-m a i I I e if. kro n be a bo.f i Matti Leppänen Professori Joensuun yliopisto, biotieteiden tiedekunta PL 111, Joensuu puh 'J.3495, Maarit Manninen, sihteeri ja rahastonhoitaja YTM, KTM, kehityspää llikkö Kuopio lnnovation Oy PL 1188 (Microkatu 1) 7021,I KUOPTO Ot7-44L 2046, fax OI7 44L 2011, maa rit.ma kuopioinnovation.fi Mika Sillanpää, puheenjohtaja Professori Kuopion yliopisto, Soveltavan ym pä ristökemian la boratorio Patteristonkatu 1, 50101" Mikkeli puh. 01" , fax ,

3 FCES'09 yhdeksänruer yupänrsrörereeru pävär LAH DESSA FINNTSH S()(-]tETY FOR i :',. ll., '' \' '.,, "' li y\thtt:tiltiitijtit LlNlj\ ifl iji,\ ity Illt-t{ruItNs(Åfi tr;åsä! rf,attl Rt. Ympäristötieteellinen seura järjesti kansainväliset, yhdeksännet Ympäristötieteen päivät L Lahdessa. Järjestelyistä vastasi Helsingin yliopiston Lahdessa toimiva ympäristöekologian laitos. Tapahtumassa oli 114 osallistujaa eri yliopistoista, tutkimuslaitoksista, valtionhallinnosta ja yrityksistä. Lisäksi näytteilleasettajina oli useita ympäristöalan yrityksiä ja organisaatioita. Kongressiin pyrittiin saamaan entistä kattavammin ympäristöalan toimijoita. Tähän tähdättiin osaltaan aktiivisella markkinoinnilla ja uudenlaisen visuaalisen ilmeen avulla, jonka suunnitteli mainostoimisto Halo Oy ja jota sponsoroi Lahden Tiede- ja yrityspuisto, Ohjelmassa oli 24 suullista esitystä ja 54 posteria kattavasti kaikista kongressin teemoista: Urban Environmental lssues, Land Use and Sustainable Communities, EnvironmentalTechnology, Chemicalisation of the Society - New Challenges in Environmental Chemistry and Ecotoxicology, Use and Management of Water and Other Environmental Resources: Future Scenarios, Environmental Research and Business lnnovations. Kutsuttuina puhujina olivat Thomas Elmqvist (University of Stockholm), Kees van Gestel (University in Amsterdam), Walter Giger (Eawag Swiss Federal lnstitute of Aquatic Science and Technology), Juha Kämäri (Finnish Environment lnstitute), Rosa Margesin (University of lnnsbruck)ja lan P Thompson (University of Oxford). Vuosina 2OO valmistuneista ympäristöalan väitöskirjoista parhaana palkittiin Niina Vienon väitöskirja " Occurrence of pharmaceuticals in Finnish sewage treatment plants, surface waters and their elimination in drinking water treatment processes" (Tampereen teknillinen yliopisto). Ympäristötieteen päivien parhaan posterin diplomin sai Päivi Saari Suomen ympäristökeskuksesta ja kunniamaininnan Anne Nykänen Helsingin yliopistosta. Lahden kaupungin tarjoama ja kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirran isännöimä kongressi-illallinen n autitti i n Lähden u rheil u kesku ksen Voitto-ravi ntolassa. Lämmin kiitos tukijoille, järjestelytoimikunnalle, Palmenia Uniconf -kongressitoimistolle ja kaikille osallistujille onnistuneista Ympäristötieteen päivistä! Seuraavan kerran tapahtuma järjestetään vuonna 2OtI- alustavien tietojen mukaan Turussa. YMPÄRISTÖTIETEELLISELLE SEURALLE UUSI TUNNUS ELI LOGO Ympäristötieteen päivien päätteeksijulkistettiin Ympäristötieteellisen seuran uusi tunnus eli logo, jonka mainostoimisto Ha lo Oy oli m uokannut kongressille suu n nittelemastaa n tu n n u ksesta : Ha llituksen yksimielisellä päätöksel lä tä mä molekyyl imal lista kehitelty logo siis korvaa aiemmin käytössä olleen kuusiaidan. Tunnus näkyy tämän jäsenkirjeen kansilehdellä ja jokaisen sivun oikeassa yläkulmassa. Se liitetään jatkossa yhdistyksen kaikkiin aineistoihin ja on päivitetty myös yhdistyksen kotisivujen pääsivulle joiden päivittäm iseksi sihteeri/rahastonhoitaja ottaa mielel lää n vastaan rakentavia kehitysehdotuksia jäsenistöltä., I () FrNNlsH r'onferen(_e \ / 7 ()l- \, 'r \ lr I \t scltn( t t{_ttnlay:aoa.l4lfl,l,lnlnnt) :.: I r...ti

4 JASENMAKSU VUONNA 2OO9 Seura n jäsenyys edel lyttää pienimuotoisen vuositta isen jäsen maksu n ma ksa mista. Seuraavil le Ym pä ristötieteen päivil le ei-jäsenien osal listumismaksuihin on odotettavissa korotus. Vuonna 2009 jäsenmaksut ovat 10 (opiskelijajäsen), 20 (henkilöjäsen) ia t7o (yhteisöjäsen). I;tNNiSlt socll.l-y I'()R I '.,. I t, 1 '. r. \'!1rr{fl li'i1\}:lr]-tifl ; I-vli\ il-{ i,\ R\' il li\'tj Il \{{Åtl hi\ sal t:f,.\r) l ti} Pankkiyhteys on SAMPO Eräpäivä on Mikäli yhteystietosi ovat muuttuneet tai haluat erota Seuran jäsenyydestä, ole ystävällinen ja ilmoita asiasta Seuran sihteerille (osoitetiedot sivulla L). SEURAN MAINOSESITE Seuran esite, jonka avulla voi levittää tietoa Seuran toiminnasta, on ladattavissa kotisivuilta osoitteesta Pyydämme jäseniä jakamaan esitteitä sähköisestija paperiversioina samalla tiedottaen mahdollisuudesta liittyä Ympäristötieteelliseen seuraan. Myös yritykset ja erilaiset hallinnolliset yksiköt voivat liittyä mukaan seuran toimintaan yhteisöjäseninä. Tulostettuna esite taitetaan keskeltä (katkoviivaa pitkin), jolloin siitä tulee näppärä pamfletti jaettavaksi. YMPÄRISTÖ JA TERVEYS -LEHTI Ympäristötieteellinen seura aloittaa aktiivisen yhteistyön Ympäristö ja Terveys -lehden kanssa. Seura saa lehteen oman vakiopalstansa, johon jäsenet voivat kirjoittaa lyhyitä kolumneja ajankohtaisista aiheista. Hallitus kannustaa jäsenistöään käyttämään tilaisuutta hyväkseen! Jos haluat osallistua palstan kirjoittamiseen, ota yhteyttä Seuran sihteeriin (yhteystiedot jäsenkirjeen alussa). KANSALLISKOMITEA Ympäristötieteellisen seuran halllitus toimii kahden tieteellisen ohjelman/järjestön, IGBP:n ja SCOPE:n kansalliskomiteana Suomessa. Yhteyshenkilönä on professori Mika Sillanpää, joka osallistui osana IGBP:n toimintaa DIVERSITAS Open Science -konferenssiin 13.-l Cape Townissa Etelä-Afrikassa. IGBP:n vuosiraportti vuodelta 2008 julkaistiin ja on ladattavissa pdf-tiedostona osoitteessa Olli-Pekka Penttinen edustiyhdistystä Mika Sillanpään sijaisena SCOPE:n 1-3. yleiskokouksessa (General Assembly) Lontoossa. WORKSHOP.TOIMINTA Ympäristötieteen päivien välivuosina Seura toivoo jäsenistöltään ideoita ja ehdotuksia ympäristöalan ajankohtaisista teemoista, joiden puitteissa järjestettäisiin seminaareja tai workshop-tyyppistä toimintaa. Näin saadaan Seuran toimintaa nykyistä aktiivisemmaksija sen myötä myös uusia jäseniä mukaan toimintaan. Seura voiosarahoittaa tapahtumia. Lisäksi seura voi hakea muuta rahoitusta eri lähteistä. Seuran hallitus voi nimittää keskuudestaan jäsenen mukaan tapahtuman järjestämiseen. Ympäristötieteellinen seura tarvitsee uusia aktiivisia jäseniä, jotka ovat valmiita ylläpitämään ja kehittämään yhdistyksen toimintaa!

5 Ympäristötieteellinen Seura r.y Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. &&&e e&& & e&ffi #ffi ffi &sffi ffi e e&& ffi &s&rrffi affiffia RSRRRRS YMPÄRISTöTIETEELLI N EN SEU RA RY: N VUOSI KOKOUS Pöytäkirja Aika: klo 18 Paikka: Tieteiden talo, sali 401, Kirkkokatu 6, Helsinki Läsnä: Timo Kairesalo Leif Kronberg Matti Leppänen Kirsi Vakkilainen 1. Kokouksen avaus Seuran puheenjohtaja Timo Kairesalo avasi kokouksen klo Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Kairesalo, sihteeriksi Kirsi Vakkilainen ia pöytäkirjan tarkastajiksi sekä tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Leif Kronberg ja Matti Leppänen. 4, Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus vuodelta 2008 Hallituksen esittämä toimintakertomus (liite 1 ) hyväksyttiin muutoksitta. 5. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä Esiteltiin vuoden 2008 tilinpäätös (liite 2) ja tilintarkastuskertomus (liite 3). Vahvistettiin tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ja myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus tilivuodelta Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta Päätettiin vuoden 2009 jäsenmaksuista seuraavasti: henkilöjäsenmaksu 20, opiskelijajäsenmaksu 10 ja yhteisöjäsenmaksu Päätetään hallituksen jäsenten, toimihenkilöiden ja tilintarkastajien palkkioista Päätettiin, että entisen käytännön mukaan hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota. Sihteerin ja taloudenhoitajan palkkioina päätettiin pitää 510 vuodessa ja tilintarkastajien palkkioina yhteensä 100 vuodessa. 8. Vahvistetaan seuran toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2009 Esiteltiin toimintasuunnitelma (liite 4) ja talousarvio (liite 5) vuodelle Hyvåksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodel le Valitaan hallituksen puheenjohtaja Hallituksen puheenjohtalana kaksivuotisessa tehtävässään jatkaa Timo Kairesalo. 10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa Valittiin tilintarkastajiksi Anssi Liuhto (Espoo) ja Jarkko Akkanen (Joensuun yliopisto) sekä varatilintarkastajiksi Annimari Lehtomäki (Jyväskylän teknologiakeskus) ja Jari Heinonen (Suomen ympäristökeskus).

6 / Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. R&åAå&&A &&åå*åe&&&eeffi RRses&#R #&&& &srr&n& 11. Muut asiat Suomen Akatemian tieteellisten toimikuntien jäseneksi ehdottaminen: hallitus voi tehdä ehdotuksia puheenjohtajalle. 12. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19. Liitteet 1 Toimintakertomus 2 Tilinpäätös 3 Tilintarkastuskertomus 4 Toimintasuunnitelma 5 Talousarvio Pöytäkirjan vakuudeksi Timo Kairesalo, puheenjohtaja.,[-.vn Kirsi Vakkilainen, sihteeri

7 Ympäristötieteellinen Seura r.y. LIITE 1 Milj övetenskapliga Sä11skapet r. f. AA AAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAA Toi mi ntakertomus kaudelta Ympäristötieteellisen seuran 20. toimikaudella yhdistys alkoi valmistella seuraavia Ympäristötieteen päiviä, jotka järjestetään Lahdessa. Kongtessin järjestelytoimikunta kokoontui \.uoden aikana kahdesti (15.9. ja ) Helsingin yliopiston ympäristöekologian laitoksella Lahdessa. Vuonna 2008 seura alkoi myös toimia kahden tieteellisen ohjelman/järjestön, IGBP (International Geosphere-Biosphere Programme) ja SCOPE (Scientific Committee on Problems of the Environment) kansalliskomiteana Suomessa. Jäseniin pidettiin yhteyttä perinteisellä jäsenkirjeellä, jossa jäsenistölle julistettiin kilpailu uuden logon tai tunnuksen saamiseksi seuralle. Hallitus Toimikaudella hallituksen jäseniä olivat: puheenjohtaja Timo Kairesalo Kirsi Vakkilainen sihteeri taloudenhoitaja Kirsi Vakkilainen jäsen Marina Himanen jäsen Leif Kronberg jäsen Matti Leppänen jäsen Maarit Manninen jäsen Mika Sillanpää Tilintarkastajat Toimintakauden tilintarkastajina ovat toimineet Anssi Liuhto ja Jarkko Akkanen. Jäsenistö Toimintavuoden lopussa yhdistyksen jäsenrekisterissä oli 90 jäsentä. Toimintakauden aikana yhdistykseen liittyi 6 uuttajäsentäja siitä erosi 8jäsentä. Lisäksijäsenistöstä erotettiin 11jäsentä kahden luoden maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi (ero astui voimaan lukien). Vastaavan uhan alla on 8 j äsentä, mikäli maksua ei tule mennessä. Jäsenmaksut Yhdistyksen jäsenmaksu kuluneelta r,uodelta on ollut 20 ja opiskelijajäseniltä l0. Yhteisöjäsenmaksu on ollut 170. Kokoukset Tiedotus Yhdistys järjesti varsinaisen l'uosikokouksen Helsingissä, Tieteiden talo11a. Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintar,uoden aikana kaksi kertaa. Jäsentiedote julkaistiin toimintakauden aikana yhden kerran. Ajoittain jäsenistöä tiedotettiin sähköpostitse myös ajankohtaisista asioista ja välitettiin mm. Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan sähköpostitiedotteita sekä tiedotettiin IGBP:n uutisista. Yhdistys hankki kotisivuilleen oman domainin osoitteeseen ja paransi muutenkin kotisivujen teknisiä ominaisuuksia. Yleistä informaatiota sisältäville siruille on kaikilla vapaa pääsy. Yhdistyksen sihteeri laati seurasta ja sen toiminnasta uuden esitteen, jota on pyritty laajalti jakamaan jäsenmäärän kasvattamiseksi. Esite, jossa on mukana j äsenhakemus, löyf),y myö s yhdi styksen koti sivuilta. Huomionosoitukset Vuonna 2008 ei jaettu huomionosoituksia. Kansal I iskomiteati lanne Kansalliskomitean yhdyshenkilönä toimi Mika Sillanpää, joka osallistui IGBP:n kokoukseen Kairossa.

8 Ympäristötieteellinen Seura r.y. Liite 2. Mi ljövetenskapliga Sällskapet r,f. tååtttå$$*t{'ntåå*åttattåt +*t**s.tått* Tulosf askelma Varsinainen toiminta Perustoiminta Tuotot TSV{oimintatuki Kulut Henkilöstökulut Muut kulut Ymp.tiet. päivien järjestämi nen Kulut Muut kulut Tuotto-/kulujäämä Varainhankinta Perustoiminta Tuotot Jäsenmaksutuotot Ymp.tiet. päivien järjestäminen Sponsori- ja osallistumismaksutuotot Tuotto-/kulujäämä SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Perustoiminta Kulut Pankkipalvelut Ymp.tiet. päivien järjestämi nen Kulut Pankkipalvelut Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tase Vastaavaa 3't Vaihtuvat vastaavat Rahat ja pankkisaamiset Perustoiminta Ymp.tiet. päivien järjestäminen 824J Vastattavat Oma pääoma Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden ylijämä (alijäämä)

9 k,trre. 3. Tilintarkastuskertomus Olemme tarkastaneet Ympäristötieteellinen seura ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilivuodelta 2008 hyviin tilintarkastustavan mukaisesti. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa alijäämää 1286,27 euroa, on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti j a antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävat tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus voidaan myöntää hallituksen jäsenille ja taloudenhoitajalle. Tilinpäätöstä täydentävinä tietoina toteamme, että tuloslaskelmassa muihin kuluihin sisältyy 299 5,9 5 euroa kansall iskomitean kustannuksi a. i t lec.n"<ta.-* /l.g.zoog J;--.,-Lr^'',. Anssi Liuhto

10 Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA TOIMINTASUU NNITELMA VUODELLE 2OO9 Liite 4 Ympäristötieteellinen seura ry pyrkii toimimaan monitieteellisen keskustelun foorumina ja helpottamaan yhteistyötä yli tieteiden välisten rajojen. Vuonna 2009 Ympäristötieteellinen Seura järjestää 9. Ympäristötieteen päivät Lahdessa. Tapahtumaan odotetaan osallistujaa kaikilta ympäristötieteiden sektoreilta yliopistoista, tutkimuslaitoksista, valtionhallinnosta ja yrityksistä sekä Suomesta että myös lähinaapurimaista. FCES'O9tapahtumaksi kutsutut päivät toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston Lahdessa toimivan ympäristöekologian laitoksen sekä Helsingin yliopiston Palmenia Uniconf -kongressitoimiston kanssa. Järjestelyjä johtaa prof. Timo Kairesalo. Ympäristötieteen päivien yhteydessä palkitaan paras ympäristötieteen väitöskirja 500 :n ja paras posteri 100 :n palkkioilla. Lisäksi palkitaan paras ehdotus yhdistyksen uudeksi tunnukseksi, joka korvaaa vanhan kuusiaidan, 100 :n palkkiolla. Yhdistys jatkaa toimintaansa kansalliskomiteana IGBP:ssa (lnternational Geosphere- Biosphere Program) sekä SCOPE:ssa (Scientific Committee on Problems of the Environment). Kansalliskomiteana toimiminen on hyvä väylä viedä eteenpäin Suomea kiinnostavia teemoja ja toisaalta tuoda kansainvälistä tietoa kansalliselle tasolle. Käytännössä toiminta tarkoittaa 1-2 kokoukseen osallistumista vuodessa ja informaation tuomista kansalliselle tasolle. Suomen Tiedeakatemiain Valtuuskunta (STAV) rahoittaa kansalliskomiteoiden toimintaa vuosittain haettavilla matka- ja toiminta-avustuksilla sekä vastaa tieteenalaunioneiden vuosittaisista jäsenmaksuista, joten Seuralle ei kansalliskomiteana toimimisesta tule merkittäviä kustannuksia. Seura on saanut kansalliskomiteatyöhön vuodelle 2009 toiminta-avustusta 3500 euroa, joka käytetään osallistumiseen sopivaan IGBP:n jaltai SCOPE:n kokoukseen/konferenssiin. Ympäristötieteellisen seuran kotisivuja ja muuta tiedotustoimintaa kehitetään edelleen. Jäsentiedotteessa 2009 jäsenistöä rohkaistaan tuomaan ehdotuksia miten seuran toimintaa voitaisiin aktivoida, tehdä seuraa entistäkin tunnetummaksi ja miten jäsenmäärän väheneminen voitaisiin kääntää kasvusuuntaan. Seuran toimintaa pyritään edelleen kehittämään ja löytämään uusia toimintatapoja sekä hyödyntämään paremmin olemassa olevat ja mm. Seuran jäsenistön kautta tulevat yhteistyömahdollisuudet. Ympäristötieteellinen seura ry:n vuosikokous pidetään Helsingissä, Tieteiden talolla.

11 Ym päristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. TALOUSARVIO VUODELLE 2OO9 Menot Liite 5. *iåtr+r$å{t*+ t*åt*r*r**l*åttt# 4tttt*lå Palkkiot sihteeri taloudenhoitaja sosiaalikulut tilintarkastajat Hallituksen kokoukset Jäsenkirjeet Jäsen maksut (Tieteel listen seu rain valtuusku nta) Pankkikulut WWW-sivut IGBP:n ja SCOPEN:n kansalliskomiteatyö YHTEENSÄ B0 30 3,500 5,660 Tulot Jäsenmaksut henkilojäsen 20 opiskelijajäsen 10 yhteisöjäsen 170 STAV: n toi minta-avustus kansal I iskom iteatyöhön YHTEENSÄ 2,160 3,500 5,660

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008 JÄSENTIEDOTE 2008 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 09 - Ympäristötieteen päivät Lahdessa 2009, Jäsenmaksu, Mainosesite 2 Logokilpailu, Ympäristö ja terveys lehti, Kansalliskomitea, Workshop-toiminta

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2013. Seuran yhteystiedot 1. Puheenjohtajan tervehdys 2. Jäsenmaksu, toiminta, kansalliskomiteat 3

JÄSENTIEDOTE 2013. Seuran yhteystiedot 1. Puheenjohtajan tervehdys 2. Jäsenmaksu, toiminta, kansalliskomiteat 3 JÄSENTIEDOTE 2013 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 Puheenjohtajan tervehdys 2 Jäsenmaksu, toiminta, kansalliskomiteat 3 Kotisivut, postituslista ja Facebook-ryhmä, kuulumisia FCES 13-konferenssista 4 Parhaan

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (2) PL 117 FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@flug.fi 15.03.2004

Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (2) PL 117 FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@flug.fi 15.03.2004 Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (2) PL 117 KEVÄTKOKOUS Aika 13.03.2004 kello 15:00 Paikka Cumulus Koskikatu, Koskikatu 5, Tampere Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

kokoushuone Tilia, Rihkamatori A-porras (Rihkamakatu 7), Porvoo

kokoushuone Tilia, Rihkamatori A-porras (Rihkamakatu 7), Porvoo YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY Vuosikokouspöytäkirja 2007 AIKA: 12.3.2007 KLO 16.30 PAIKKA: Läsnä: kokoushuone Tilia, Rihkamatori A-porras (Rihkamakatu 7), Porvoo Sari Rajajärvi Katariina Serenius Camilla

Lisätiedot

Suomen RC-purjehtijat ry - Finlands RC-seglare rf Pöytäkirja - Protokoll Vuosikokous 2005 - Årsmöte 2005 5.2.2005

Suomen RC-purjehtijat ry - Finlands RC-seglare rf Pöytäkirja - Protokoll Vuosikokous 2005 - Årsmöte 2005 5.2.2005 Paikka ja aika: Lauantai 5.2.2005 klo 11.00 Kivenlahden venekerho Marinsatamantie 3, Espoo Liitteet: 1. Kokouskutsu 2. Toimintakertomus 2004 3. Tilinpäätös 2004 4. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2005

Lisätiedot

HALLINNON TUTKIMUKSEN SEURA RY. KEVÄTKOKOUS 2015

HALLINNON TUTKIMUKSEN SEURA RY. KEVÄTKOKOUS 2015 HALLINNON TUTKIMUKSEN SEURA RY. KEVÄTKOKOUS 2015 Hallinnon Tutkimuksen Seura ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina 17.4.2015 klo 15.00 alkaen. Kokouspaikkana on Tieteiden Talo Helsingissä,

Lisätiedot

Palstalle voi lähettää uutisia, lehtileikkeitä, onnitteluja ja tervehdyksiä. Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia.

Palstalle voi lähettää uutisia, lehtileikkeitä, onnitteluja ja tervehdyksiä. Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia. Vartiaisten Viesti 4 2010 YHTEYS SUKUUMME Toimitussihteerin palsta Palstalle voi lähettää uutisia, lehtileikkeitä, onnitteluja ja tervehdyksiä. Palstalla kerrotaan myös sukuseuran kuulumisia ja tiedotuksia.

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 1/08

Kiinteistöarviointi 1/08 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti VUOSIKOKOUSKUTSU Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n vuosikokoukseen maanantaina 31.3.2008 klo 17.00 Tieteiden talo, sali 309 Kirkkokatu 6, 00170

Lisätiedot

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen.

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen. SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA 05.04.2009 Kokousaika Tiistaina 31.03.2009 klo 18.00-20.10 Kokouspaikka Suolahtisali Läsnä: Osuuskunnan jäsenet ( 43 ) liitteen nro 1. mukaisesti

Lisätiedot

Mila 5/ Suo m e n Ma a n m i t ta u s i n s i n ö ö r i e n Liiton j ä s e n l e h t i 30.10.2008

Mila 5/ Suo m e n Ma a n m i t ta u s i n s i n ö ö r i e n Liiton j ä s e n l e h t i 30.10.2008 Mila 5/ 2008 Suo m e n Ma a n m i t ta u s i n s i n ö ö r i e n Liiton j ä s e n l e h t i 30.10.2008 Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry Finlands Lantmäteriingenjörers Förbund rf The Finnish Association

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2013 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010 Sisäiset tarkastajat ry 2 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 3 2. Yhdistyksen kokoukset 4 3. Hallitus 5 4. Jäsenistö

Lisätiedot

Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY Yhdistyksen vuosikokous Aika: 16.4.2009 klo 18.00 Paikka: Bouldertila, Turku Paikalla: Matti Joensuu, Emilia Venäläinen, Perttu Ollila, Kaisa Rajala, Juha Jonsson,

Lisätiedot

KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY

KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY Varsinainen kokous Aika: 3.4.2013 klo 18.00 Paikka: Hotelli Arthur, Helsinki 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Seppo Sirviö avasi kokouksen klo 18.08. Seppo Sirviö

Lisätiedot

Puheenjohtajalta. Hyvää alkanutta juhlavuotta!

Puheenjohtajalta. Hyvää alkanutta juhlavuotta! Puheenjohtajalta Hyvää alkanutta juhlavuotta! MALin perustamisesta tulee ensi syksynä kuluneeksi 50 vuotta. Vuotta 2011 juhlitaankin monin tavoin. Juhlaristeily järjestetään Helsingin edustalla ti 31.5.

Lisätiedot

AURINKOISTA KEVÄTTÄ KAIKILLE!

AURINKOISTA KEVÄTTÄ KAIKILLE! HAEtut Uutiset 2015 1 AURINKOISTA KEVÄTTÄ KAIKILLE! Suomen HAE- yhdistys lähestyy teitä ajankohtaisilla uutisilla sekä kutsulla kevättapahtumaan. Kevättapahtuma SYDÄMELLISESTI TERVETULOA TAMPEREELLE (24.)

Lisätiedot

SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista:

SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista: SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista: 1. Järjestäytyminen: puheenjohtajan ja sihteerin valinta 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestys 4. Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 23.6.2009 1(2)

PIRAATTIPUOLUE 23.6.2009 1(2) PIRAATTIPUOLUE 23.6.2009 1(2) PÖYTÄKIRJA Piraattipuolue ry Hallituksen kokous 21/2008 Aika: 27.4.2009 kello 20.00 Paikka: Läsnä: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa Pasi Palmulehto (pj) Matti Hiltunen

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010

LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010 LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010 Aika: 31.3.2010 Klo:18:00 Paikka: Turku, yhdistyksen boulder-sali Paikalla: Juha Jonsson, Kaisa Rajala, Janne Ahola, Sini Välimaa, 011i-

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011)

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) 1 Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) MAALISKUU 2011 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Vapers Finland ry:n perustamiskokous

Vapers Finland ry:n perustamiskokous 1 Vapers Finland ry:n perustamiskokous Paikka: Mätäsperä 6 G 26, 33100 Tampere (etäosallistuminen Skypen välityksellä) Aika: 5.2.2015 klo 20:00 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Leif Martin avasi kokouksen

Lisätiedot

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. ESITYSLISTA

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. ESITYSLISTA Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/2 talteen ry. Vuosikokous ESITYSLISTA Aika: maanantai 18.3.2013 kello 14.00 Paikka: Lounaisrannikon Osuuspankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone, Koulukatu 1,

Lisätiedot

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1. Johdanto... 4 1.1.1. Mikä on toiminnan käsikirja... 4 1.1.2. Seuran historia... 4 1.1.3. Seuran asema alueella... 4 1.1.4. Kattojärjestöt ja lajiliitot... 4 2.

Lisätiedot

Biokemian ja elintarvikekemian laitos PL 93, 70701 KUOPIO 20014 Turun yliopisto Puh. 017-201 185 Puh 02-333 6880 Fax 017-201 474

Biokemian ja elintarvikekemian laitos PL 93, 70701 KUOPIO 20014 Turun yliopisto Puh. 017-201 185 Puh 02-333 6880 Fax 017-201 474 Sisällysluettelo Puheenjohtajan puheenvuoro...2 Sihteeriltä...3 Suomen Toksikologiyhdistyksen hallitus vuonna 2002...4 Suomen Toksikologiyhdistys ry:n vuosikokouskutsu...5 Vuosikertomus Suomen Toksikologiyhdistys

Lisätiedot

Jaosto-opas 2010. Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta

Jaosto-opas 2010. Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta Jaosto-opas 2010 Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta 1. Johdanto 1 2. LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 1 3. Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 2 4. Jaostojen säännöt ja jäsenyys 3

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT Tieteellisten seurain valtuuskunta Helsinki 2011 Tieteellisten seurain valtuuskunta Mariankatu 5 00170 Helsinki Puhelin *(09) 228 691 Sähköposti: tsv@tsv.fi

Lisätiedot