Tietoalan työehtosopimus työntekijöille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoalan työehtosopimus työntekijöille 2007-2010"

Transkriptio

1 Tietoalan työehtosopimus työntekijöille Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Metallityöväen Liitto ry

2 Tietoalan työehtosopimus työntekijöille TIETOALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...3 TYÖEHTOSOPIMUS Sopimuksen soveltamisala Sopimuksen voimassaolo Työsuhteen alkaminen ja lakkaaminen Säännöllinen työaika Liukuva työaika Työajan tasaaminen päivä- ja kaksivuorotyössä Arkipyhäviikot ja vapaapäivät Työajan tasoittumisjärjestelmä ja työvuoroluettelo Päivittäinen lepoaika ja viikon vapaapäivät Viikoittainen vapaa-aika ja viikkovapaakorvaus Palkkaus Palkan käsite Ylityö Sunnuntai- ja aattopäivänkorvaus Varallaolo, hälytysluonteinen työ sekä kotoa tapahtuva viankorjaus ja ohjaus Vuorotyö-, iltatyö- ja yötyölisä Matkustaminen Vuosiloma Poissaolo sairauden ja tapaturman vuoksi Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa Lääkärintarkastukset Vaikeasti sairaan lapsen hoito Lyhyt tilapäinen palkallinen vapaa Ryhmähenkivakuutus Jäsenmaksujen periminen Paikallinen sopiminen Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut Neuvottelujärjestys erimielisyyksien ratkaisemiseksi...21 PALKKALIITE...22 YLEISSOPIMUS/TIETOALA

3 TIETOALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika: Paikka: Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry, Helsinki Läsnä: Harri Hietala TIKLI Sirkka Auramo TIKLI Heikki Pokela TIKLI Veikko Puisto TIKLI Lasse Sevä TIKLI Matti Mäkelä Metallityöväen Liitto Juhani Ylikännö Metallityöväen Liitto Magnus Salmela Metallityöväen Liitto Hannu Auvinen Metallityöväen Liitto Raimo Karppinen Metallityöväen Liitto Martti Koivuranta Metallityöväen Liitto 1 Työehtosopimuksen allekirjoittaminen Todettiin, että liittojen välillä on tänään allekirjoitettu saavutetun neuvottelutuloksen mukainen televiestintä-, tietotekniikkapalvelu- ja tietoteollisuusalojen (Tietoala) työntekijöitä koskeva työehtosopimus. Samalla todettiin, että voimassa oleva allekirjoitettu työehtosopimus lakkaa olemasta voimassa Uusi sopimuskausi alkaa ja päättyy Palkankorotukset Vuosi 2007: Yleiskorotus Palkkoja korotetaan lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,30 euroa tunnilta kuitenkin vähintään 3,4 prosenttia. Yrityskohtainen erä alkavan palkanmaksukauden alusta työntekijöiden palkkojen korottamiseen käytetään yrityskohtainen erä, jonka suuruus on 1,0 prosenttia tai 0,7 prosenttia vuoden 2007 toisen neljänneksen keskimääräisestä aikatuntipalkasta kerrottuna yrityksen työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden lukumäärällä. Erän tarkoituksena on tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, yrityksen palkkapolitiikkaa sekä tuottavuuden kehittämistä yrityksessä. Jaettavan erän suuruus todetaan yhteisesti ja jakoperusteista neuvotellaan pääluottamusmiehen kanssa. Pääluottamusmiehellä on oikeus saada selvitys yrityskohtaisen erän kohdentamisesta. Selvityksestä tulee käydä ilmi korotusten saaneiden työntekijöiden lukumäärä ja heille jaetun yrityskohtaisen erän kokonaismäärä. Korotusten toteuttamisessa noudatetaan liittojen antamia ohjeita. Korotukset toteutetaan vuoden 2007 loppuun mennessä. 3

4 Mikäli erän käytöstä sovitaan yrityksessä, erä on 1,0 prosenttia. Jos erän käytöstä ei päästä sopimukseen, erän suuruus on 0,7 prosenttia. Kertakorvaus Kertakorvauksen suuruus on 15 prosenttia laskettuna sopimusalan työntekijöiden kesäkuun 2007 kiinteistä kuukausipalkoista. Korvaus maksetaan niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään ja on voimassa Osa-aikaiselle työntekijälle korvauksen määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa. Jos jaksolla on kokonaisia kalenterikuukausia, joilta työnantajalla ei ole yhdeltäkään päivältä palkanmaksuvelvollisuutta, korvauksesta vähennetään 1/5 kultakin tällaiselta kuukaudelta. Korvauksen maksaminen jaksotetaan lokakuun 2007 maaliskuun 2008 väliselle ajalle ja se maksetaan yrityksen normaalina palkanmaksupäivänä. Sovittaessa korvaus voidaan jaksottaa muullakin tavalla kuitenkin siten, että se on kokonaan maksettu maaliskuun 2008 loppuun mennessä. Työsuhteen päättyessä maksetaan maksamatta oleva korvaus tai sen osa lopputilin yhteydessä. Korvaus ei vaikuta keskituntiansioon, vuosiloma- tai sairausajan palkkaan tai muihin palkkaeriin. Yleiskorotus Palkkoja korotetaan lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,5 prosenttia. Yrityskohtainen erä alkavan palkanmaksukauden alusta työntekijöiden palkkojen korottamiseen käytetään yrityskohtainen erä, jonka suuruus on 1,6 prosenttia tai 1,0 prosenttia vuoden 2008 toisen neljänneksen keskimääräisestä aikatuntipalkasta kerrottuna yrityksen työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden lukumäärällä. Erän tarkoituksena on tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, yrityksen palkkapolitiikkaa sekä tuottavuuden kehittämistä yrityksessä. Jaettavan erän suuruus todetaan yhteisesti ja jakoperusteista neuvotellaan pääluottamusmiehen kanssa. Pääluottamusmiehellä on oikeus saada selvitys yrityskohtaisen erän kohdentamisesta. Selvityksestä tulee käydä ilmi korotusten saaneiden työntekijöiden lukumäärä ja heille jaetun yrityskohtaisen erän kokonaismäärä. Korotusten toteuttamisessa noudatetaan liittojen antamia ohjeita. Mikäli erän käytöstä sovitaan yrityksessä, erä on 1,6 prosenttia. Jos erän käytöstä ei päästä sopimukseen, erän suuruus on 1,0 prosenttia. Vuosi 2009: Palkankorotukset Osapuolet tarkastelevat kevään 2009 aikana talouden ja työllisyyden näkymiä ja neuvottelevat mennessä toteuttavien palkankorotusten tasosta. 4

5 Mikäli toteutettavan palkankorotuksen suuruudesta ei päästä yksimielisyyteen toukokuun aikana, voi kumpikin sopimusosapuoli irtisanoa tämän sopimuksen päättymään Irtisanomista koskeva ilmoitus on toimitettava kirjallisesti mennessä toiselle sopijapuolelle sekä tiedoksi valtakunnansovittelijalle. 3 Laskentaohjeet Palkkojen ja keskituntiansion korotuksista liitot antavat tarkemmat ohjeet laskentaohjeissa. 4 Matkakustannusten korvaukset Matkakustannusten euromääriä tarkistetaan vuosina 2008, 2009 ja 2010 verohallituksen niitä koskevien päätösten mukaisesti. 5 Työpaikkakohtaiset kokeilut Paikallisesti sopien työpaikoilla voidaan sopimuskauden aikana kokeiluna poiketa työehtosopimuksen määräyksistä kaikkien työntekijöille maksettavien palkka- ja muita rahaeriä koskevien sopimuskohtien osalta. Poikkeamien käyttöönotto edellyttää ao. liittojen hyväksymistä. Kokeiluja varten perustetaan seurantaryhmä. 6 Palkkarakenteen ylläpito Liitot asettavat palkkarakenteen kehittämistä varten työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää sopimuskauden loppuun mennessä palvelusvuosilisäjärjestelmän tarpeellisuutta, toimivuutta ja merkitystä tulevaisuudessa sekä sisältöä huomioon ottaen asiassa tapahtunut kehitys sekä yleisesti että viimeaikoina uusittujen palkkausjärjestelmien osalta. 7 Pöytäkirjan tarkastaminen Sovittiin, että Harri Hietala ja Matti Mäkelä tarkastavat tämän pöytäkirjan. Vakuudeksi: Lasse Sevä Tarkastettu: Harri Hietala Matti Mäkelä 5

6 TYÖEHTOSOPIMUS Sopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto Tikli ry:n televiestintää, tietotekniikkapalveluja ja tietoteollisuutta sekä näihin liittyvää toimintaa harjoittavien (Tietoala) jäsenyritysten palveluksessa oleviin työntekijöihin, joihin ennenkin on sovellettu tämän työehtosopimuksen määräyksiä. 2 Sopimuksen voimassaolo Tämä sopimus on voimassa ja sen jälkeenkin vuoden kerrallaan, ellei sitä viimeistään kahta kuukautta ennen sen päättymistä ole kummaltakaan puolelta kirjallisesti irtisanottu. Mikäli toteutettavan palkankorotuksen suuruudesta ei päästä yksimielisyyteen toukokuun 2009 aikana, voi kumpikin osapuoli irtisanoa tämän sopimuksen päättymään Irtisanomista koskeva ilmoitus on kirjallisesti toimitettava mennessä toiselle sopijaosapuolelle sekä tiedoksi valtakunnansovittelijalle. 3 Työsuhteen alkaminen ja lakkaaminen 1. Työnantajalla on oikeus ottaa työsuhteeseen ja päättää työsuhde työsopimuslain mukaisesti sekä määrätä työn johtamisesta. Työsopimus tehdään kirjallisesti ennen työn alkamista. Uudelle työntekijälle ilmoitetaan, kuka on työpaikan luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu ja missä he ovat tavattavissa. Irtisanomisajat 2. Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava seuraavia irtisanomisaikoja: Työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä: Irtisanomisaika: - enintään yhden vuoden 14 päivää - yli vuoden, enintään 4 vuotta 1 kuukausi - yli 4 vuotta, enintään 8 vuotta 2 kuukautta - yli 8 vuotta, enintään 12 vuotta 4 kuukautta - yli 12 vuotta 6 kuukautta Työntekijän on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava seuraavia irtisanomisaikoja: Työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä: Irtisanomisaika: - enintään 5 vuotta 14 päivää - yli 5 vuotta 1 kuukausi Lomauttaminen 3. Työntekijä voidaan lomauttaa työsopimuslain 5 luvun 2 :ssä säädetyillä perusteilla noudattaen vähintään 14 päivän ilmoitusaikaa. Määräaikaisesta lomauttamisesta voidaan myös sopia edellä mainitun työsopimuslain pykälän mukaisesti. Lomautuksen ennakkoilmoituksen antamisvelvollisuutta ei ole. 6

7 Työnantaja voi lomauttaa työntekijän määräajaksi lomautusilmoitusaikaa noudattamatta samoilla perusteilla, joilla työsopimus voitaisiin irtisanoa tai purkaa työntekijästä johtuvasta tai hänen henkilöönsä liittyvästä syystä. Lomautuksen peruuttaminen Mikäli työnantajalle lomautusilmoitusaikana ilmaantuu uutta työtä, voidaan lomautuksen peruuttamisesta ilmoittaa ennen lomautuksen alkamista. Tällöin lomautusilmoituksen merkitys poistuu ja myöhemmin toimeenpantavien lomautusten on perustuttava uusiin lomautusilmoituksiin. Lomautuksen siirtäminen Lomautusilmoitusaikana ilmaantuva työ voi kuitenkin olla luonteeltaan tilapäistä. Tällöin lomauttamisen peruuttaminen kokonaan ei ole mahdollista, vaan lomautuksen alkamisajankohtaa voidaan siirtää myöhempään ajankohtaan. Lomautusta voidaan tällä perusteella siirtää vain kerran uutta lomautusilmoitusta antamatta ja enintään sillä määrällä, jonka lomautusilmoitusaikana ilmaantunut työ kestää. Lomautuksen keskeyttäminen Työnantajan ja työntekijän on sovittava lomautuksen keskeyttämisestä, jos lomautuksen on uutta ilmoitusta antamatta tarkoitus jatkua välittömästi työn tekemisen jälkeen. Sopimus on syytä tehdä ennen työn alkamista. Samassa yhteydessä tulee selvittää tilapäisen työn arvioitu kestoaika. Lomautetun työntekijän työsuhteen päättyminen ja työnantajan korvausvelvollisuus eräissä tilanteissa Työnantajan korvausvastuu määräytyy työsopimuslain 5 luvun 7 :n 2-3 momentin tarkoittamissa lomautettuna olevan työntekijän irtisanomis- ja irtisanoutumistapauksissa seuraavasti: Työnantajan irtisanoessa työsopimuksen Jos työnantaja irtisanoo lomautetun työntekijän työsopimuksen lomautuksen kestäessä, on työntekijällä työsopimuslain nojalla oikeus saada korvaus irtisanomisajan palkan menettämisestä aiheutuvasta vahingosta. Korvauksesta ei vähennetä lomautusilmoitusajan palkkaa. Jos työnantaja ei tarjoa työntekijälle työtä irtisanomisajaksi, vähentää työnantajan korvausvelvollisuutta työntekijän irtisanomisaikana muualla mahdollisesti ansaitsema palkka. Tahallaan ansaitsematta jätetyn palkan vähentäminen tulee kyseeseen vain poikkeuksellisesti, esimerkiksi vain silloin, kun työnantaja olisi itse järjestänyt työntekijälle irtisanomisajaksi työtä. Korvaus maksetaan palkanmaksukausittain. Korvauksen suorittaminen edellyttää, että työnantajalle annetaan selvitys korvausvelvollisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Työntekijän irtisanoessa työsopimuksen Jos työntekijä irtisanoo työsopimuksensa lomautuksen kestettyä yhdenjaksoisesti vähintään 200 päivää, hänellä on oikeus saada korvauksena palkkansa työnantajan noudatettavaksi määrätyltä irtisanomisajalta. Korvauksesta ei vähennetä lomautusilmoitusajan palkkaa eikä työntekijän muualla mahdollisesti ansaitsemaa palkkaa. Korvaus maksetaan työsopimuksen päättymistä seuraavana ensimmäisenä työnantajan normaalina palkanmaksupäivänä. Työvoiman vähentämisjärjestys 4. Taloudellisista ja tuotannollisista syistä tapahtuneen irtisanomisen ja lomauttamisen yhteydessä on mahdollisuuksien mukaan noudatettava sääntöä, jonka mukaan viimeksi irtisanotaan tai lomautetaan yrityksen toiminnalle tärkeitä tai erikoistehtäviin tarvittavia työntekijöitä, vaikeasti työllistettäviä ja saman työnantajan työssä osan työkyvystään 7

8 menettäneitä, sekä että tämän säännön lisäksi kiinnitetään huomiota myös työsuhteen kestoaikaan ja työntekijän huoltovelvollisuuden määrään. 5. Työllistymisen ja muutosturvan toimintamallina noudatetaan työsopimuslain ja yhteistoimintalain asianomaisia menettelytapoja ja työntekijän oikeuksia koskevia määräyksiä. 4 Säännöllinen työaika 1. Päivä- ja kaksivuorotyössä säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Jaksotyössä säännöllinen työaika määräytyy työaikalain 7 :n mukaan. Paikallisesti voidaan sopia siirtymisestä 40 tunnin työviikosta 37,5 tunnin työviikkoon ja päinvastoin. Siirtyminen toteutetaan kuukausipalkkaiselle kuukausipalkkaa alentamatta ja tuntipalkkaiselle ansiotasoa alentamatta. Työviikko alkaa maanantaina ja työvuorokausi vaihtuu kello Vuorotyössä työviikko alkaa sunnuntaina ja työvuorokausi vaihtuu klo Paikallisesti voidaan edellä mainituista ajoista sopia toisin. 2. Paikallisesti sopien työaika voidaan järjestää päivä- ja kaksivuorotyössä siten, että se on enintään 52 viikon pituisessa tasoitusjaksossa keskimäärin edellä 1 momentissa määrätyn vuorokautisen ja viikoittaisen työajan pituinen. Vuorokautinen työaika saa olla enintään 12 tuntia. 5 Liukuva työaika Jos yrityksessä sovelletaan liukuvaa työaikaa, säännöllistä vuorokautista työaikaa lyhentävä tai pidentävä liukuma-aika voi olla enintään neljä tuntia ja enimmäiskertymä enintään +/- 40 tuntia. Paikallisesti sopien voidaan edellä mainitusta enimmäiskertymästä sopia toisin allekirjoittaneen työnantajaliiton jäsenyrityksissä. 6 Työajan tasaaminen päivä- ja kaksivuorotyössä Työntekijälle, jonka säännöllinen työaika on 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa, annetaan palkallista työajan tasaamisvapaata. Tällöin työaika tulee järjestää siten, että se on keskimäärin vuonna ,2 tuntia viikossa, vuonna ,6 tuntia viikossa, vuonna ,4 tuntia viikossa ja vuonna ,6 tuntia viikossa enintään kalenterivuoden aikana. Myös arkipyhät sekä juhannus- ja jouluaatto tasaavat viikkotyöaikaa mainittuun määrään kalenterivuoden aikana. Työajan tasaaminen toteutetaan käynti- ja palveluajat turvaten. Työajan tasaaminen toteutuu antamalla vapaata niin, että työaika enintään kalenterivuoden aikana tasoittuu edellä mainittuun keskimääräiseen viikkotyöaikaan (12,5 työpäivää vuodessa). Ellei työpaikalla toisin sovita, toteutetaan työajan tasaaminen pitämällä vapaata työnantajan osoituksen mukaan vähintään työvuoro kerrallaan. Paikallisesti sopien työajan tasaaminen voidaan toteuttaa myös lyhentämällä säännöllistä vuorokautista työaikaa tai ns. joustovapaana 8

9 noudattaen muutoin vuosiloman säästövapaasta annettuja määräyksiä, mutta joustovapaan pitämisajankohta on sovittava, taikka eri työajantasaamisvaihtoehtoja yhdistelemällä. Sovittaessa voidaan tasaamisvapaa myös siirtää annettavaksi viimeistään seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Ellei työajan tasaamisjärjestelmää ole etukäteen vahvistettu, vapaan antamisen ajankohta ilmoitetaan viimeistään viikkoa ennen, ellei työntekijän kanssa ennen vapaan pitämistä muuta sovita. Mikäli työajan tasaamisjärjestelmästä ei muuta johdu, työstä poissaolevan työntekijän katsotaan saaneen vapaata, vaikkei poissaolevalle ole siitä erikseen ilmoitettu, kun koko yritys, sen työpaikka tai työryhmä, johon työntekijä kuuluu, on tässä sopimuksessa tarkoitettua vapaata pitänyt. Työajan lyhennysvapaa-ajalta ansionmenetys korvataan keskituntiansion mukaan. Pidetyt työajan tasaamisvapaapäivät eivät aiheuta vuosilomaoikeuden menettämistä. 7 Arkipyhäviikot ja vapaapäivät Arkipyhäviikolla on arkipäiväksi sattuvan juhlapäivän aaton ja lauantain säännöllinen työaika sama kuin muina arkipäivinä. Vapaapäiviä ovat päivä- ja kaksivuorotyössä arkipyhäviikon lauantait sekä juhannus- ja jouluaatto. Mikäli tuotannolliset syyt edellyttävät työskentelyä mainittuina päivinä, tämä korvataan 13.5 :n mukaisesti rahana tai työaikalain 23 :n mukaisesti säännöllisenä työaikana annettavilla vapaapäivillä. 8 Työajan tasoittumisjärjestelmä ja työvuoroluettelo Jos säännöllinen työaika on järjestetty keskimääräiseksi, työtä varten on ennakolta laadittava työajan tasoittumisjärjestelmä vähintään ajaksi, jonka kuluessa säännöllinen työaika tasoittuu sovittuun keskimäärään. Työpaikalla on oltava työvuoroluettelo, josta tulee ilmetä työvuorojen alkamis- ja päättymisaika, päivittäisen lepoajan (ruokailutauon) pituus ja ajankohta. Työvuoroluettelo on oltava työntekijöiden nähtävänä viimeistään yhtä viikkoa ennen sen voimaantuloa. Ellei paikallisesti toisin sovita, pysyvästä työvuoroluettelon muutoksesta ilmoitetaan asianomaiselle työntekijälle kaksi viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa. Työvuoroluetteloon tehtävästä välttämättömästä tilapäisestä muutoksesta ilmoitetaan työntekijälle, mikäli mahdollista kolme päivää, kuitenkin viimeistään yhtä vuorokautta ennen muutoksen voimaantuloa. Työvuoroa ei saa tarpeettomasti jakaa useampaan osaan. Epätarkoituksenmukaisen lyhyitä työvuoroja tulee välttää. Alle neljän tunnin työvuoroja ei tule työpaikalla käyttää, elleivät työntekijän tarpeet tai muu perusteltu syy tätä edellytä. Vuorotyössä työvuorojen tulee säännöllisesti vaihtua ja enintään 3 viikon pituisin ajanjaksoin muuttua. Sovittaessa työntekijä voi työskennellä jatkuvasti samassa vuorossa. 9

10 Luottamusmiehelle on varattava tilaisuus tutustua työajan tasoittumisjärjestelmään ja työvuoroluetteloon vähintään 14 päivää ennen sen voimaantuloa, ellei luottamusmiehen kanssa toisin sovita. 9 Päivittäinen lepoaika ja viikon vapaapäivät 1. Jos vuorokautinen työaika on kuutta tuntia pidempi, päivittäisen lepoajan (ruokailutauon), jota ei lueta työajaksi, pituus on vähintään puoli tuntia, taikka työntekijälle annetaan tilaisuus aterioida työaikana. Jos työaika ylittää vuorokaudessa 10 tuntia, työntekijällä on halutessaan oikeus pitää enintään puoli tuntia kestävä lepoaika 8 tunnin työskentelyn jälkeen. Kahvitauot sisältyvät työaikaan. 2. Viikkoa kohden annetaan pääsääntöisesti kaksi vapaapäivää, jotka ovat yleensä lauantai ja sunnuntai. Jos yrityksen toiminta jatkuu työntekijän osalta myös viikonloppuna, vapaapäivät annetaan siten, että niitä tulee keskimäärin kaksi viikkoa kohden. 10 Viikoittainen vapaa-aika ja viikkovapaakorvaus Viikoittaiseen vapaa-aikaan noudatetaan työaikalain määräyksiä. Jos työntekijä tarvitaan tilapäisesti työhön hänen viikoittaisena vapaa-aikanaan yrityksessä tehtävän työn säännöllisen kulun ylläpitämiseksi tai jos työn tekninen laatu ei salli joidenkin työntekijöiden täydellistä vapauttamista, korvataan viikkovapaan aikana työhön käytetty aika lyhentämällä hänen säännöllistä työaikaansa viikkovapaan aikana tehtyyn työhön käytetyllä ajalla viimeistään kolmen seuraavan kuukauden kuluessa työn tekemisestä, jollei työntekijän kanssa toisin sovita. Työntekijän suostumuksella tällainen työ voidaan korvata myös kokonaisuudessaan rahana siten, että hänelle maksetaan mahdollisten lisätyö, -ylityö- ja sunnuntaityökorvausten lisäksi työhön käytetyltä ajalta yksinkertaisen tuntipalkan suuruista rahakorvausta. Viikoittaisena vapaa-aikana tehty tilapäinen työ korvataan myös siinä tapauksessa, että työntekijä on ollut saman viikon aikana poissa työstä sairauden tai tapaturman tai sairaan lapsen hoidon takia. 11 Palkkaus Työntekijän palkka on muunnettu kuukausipalkka tai tuntipalkka. Palkka maksetaan ennalta ilmoitettuina kiinteinä palkanmaksupäivinä työntekijän osoittamaan rahalaitokseen. Palkkaperusteet ja palkat ovat liitteessä. 12 Palkan käsite 1. Laskettaessa osa-ajalta maksettavan palkan suuruutta saadaan tunnilta maksettava palkka jakamalla kuukausipalkka asianomaiseen kuukauteen sisältyvien työtuntijärjestelmän mukaisten säännöllisten työtuntien ja ao. kuukauteen sisältyvien työajan tasaamisvapaiden tuntien lukumäärällä. Paikallisesti voidaan osa-ajan palkan laskemisesta sopia toisin. 10

11 2. Ylityötunteja ja työaikakorvauksia laskettaessa pyöristetään tehtyjen työtuntien kokonaisluku päivittäin lähimmäksi puoleksi tai täydeksi tunniksi kuitenkin siten, että 15 minuuttiin päättyvä kokonaisluku tasoitetaan alaspäin ja 45 minuuttiin päättyvä kokonaisluku ylöspäin. 3. Kuukausipalkkainen työntekijä saa palkalliselta sairaus- ja tapaturma-ajalta sekä äitiysvapaa-ajalta kuukausipalkkansa. Lisäksi hänelle maksetaan sairauspäivää kohti ns. sairauslomalisänä samat lisäpalkat ja palkkiot kuin vuosiloma-ajan palkkaa laskettaessa. Sairauslomalisän suuruus päivää kohti lasketaan jakamalla edellisenä lomanmääräytymisvuonna maksettujen sairauslomalisään oikeuttavien lisien ja työaikakorvausten summa luvulla 365. Paikallisesti voidaan sairaus- ja tapaturma- sekä äitiysvapaa-ajalta maksettavasta palkasta sopia toisin. 4. Tunti- ja urakkapalkkaiselle työntekijälle sairausajan palkka maksetaan sairauslomaan sisältyviltä työpäiviltä. Työnantaja maksaa työntekijälle keskituntiansion perusteella laskettua sairausajan palkkaa sen pituisen kalenteriajanjakson työtuntijärjestelmän mukaisilta työpäiviltä kuin työehtosopimuksen 19 :n 1 momentissa on sovittu. Sairausajan palkka maksetaan kunkin korvattavan työpäivän säännöllisiltä työtunneilta. 5. Vuosilomalaissa säädetyn lisäksi otetaan kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkkaa laskettaessa huomioon kutakin lomapäivää kohden yksi kolmassadasosa (1/300) edellisen lomanmääräytymisvuoden aikana maksetuista tai maksettavaksi erääntyneistä sellaisista sopimukseen perustuvista erillisistä lisistä, jotka maksetaan erityisten työolosuhteiden tai niihin rinnastettavien seikkojen perusteella työstä, jota työntekijä suorittaa jatkuvasti tai joka etukäteen vahvistetun järjestelmän mukaan toistuu säännöllisesti sekä iltatyö-, yötyö- ja vuorotyölisistä, sunnuntaityö- ja aattopäivänkorvauksista. Paikallisesti sopien voidaan vuosilomapalkkaan kuuluvien lisäpalkkojen laskemisesta ja maksamisesta sopia toisin. 6. Tunti- ja urakkapalkkaisen työntekijän vuosilomapalkan ja lomakorvauksen laskentaperusteena on keskituntiansio, joka saadaan siten, että lomanmääräytymisvuonna työssäolon ajalta työntekijälle maksettu tai maksettavaksi erääntynyt palkka, hätätyöstä ja lain tai sopimuksen mukaisesta ylityöstä peruspalkan lisäksi maksettavaa korotusta lukuun ottamatta, jaetaan vastaavien työtuntien lukumäärällä. Vuosilomapalkka ja lomakorvaus saadaan alla olevaa taulukkoa käyttäen kertomalla edellä tarkoitettu keskituntiansio lomapäivien lukumäärän perusteella määräytyvällä kertoimella: Lomapäivien Kerroin lukumäärä 2 16,0 3 23,5 4 31,0 5 37,8 6 44,5 7 51,1 8 57,6 9 64, , , , , ,6 11

12 15 108, , , , , , , , , , , , , , , ,4 Jos lomapäivien lukumäärä on suurempi kuin 30, korotetaan kerrointa luvulla 7,2 lomapäivää kohden. Mikäli lomanmääräytymisvuoden aikana säännöllinen vuorokautinen työaika on ollut lyhyempi kuin 8 tuntia, lasketaan vuosilomapalkka ja lomakorvaus kuitenkin kertomalla vastaavasti keskituntiansio luvulla, joka saadaan, kun edellä olevat kertoimet kerrotaan viikon säännöllisten työtuntien lukumäärän ja luvun 40 osamäärällä. 7. Edellä 5 ja 6 momentissa mainittuja lomapalkkamääräyksiä ei sovelleta, jos lomapalkka maksetaan ns. prosenttikorvauksena, eikä merimiesten vuosilomalain alaisiin henkilöihin. 8. Muun palkallisen poissaolon ajalta ansion menetys korvataan kuukausipalkkaa vähentämättä. 9. Työnantaja voi täydentää työehtosopimuksen mukaan maksettavia palkkoja tulospalkkiolla, jonka perusteena ovat yleensä toiminnalliset tavoitteet kuten tuottavuus- ja kehitystavoitteiden saavuttaminen ja voittopalkkiolla, joka olennaisilta osiltaan tai kokonaan perustuu taloudelliseen tulokseen kuten liikevaihtoon, käyttökatteeseen ja liiketulokseen. Koko tulos- ja voittopalkkio maksetaan työntekijälle kertakorvauksina eikä niitä oteta erikseen huomioon laskettaessa työntekijän vuosilomapalkkaa ja -korvausta, ylityö- ja työaikakorvauksia tai työehtosopimuksen mukaan määräytyviä muita palkkoja, lisiä ja korvauksia. Tulos- ja voittopalkkiolisiin ei sovelleta työehtosopimuksen palkankorotusmääräyksiä. Edellä mainitun tulos- ja voittopalkkiojärjestelmän käyttöönotto, muuttaminen ja lopettaminen käsitellään yhteistoimintamenettelyssä. Käteisen voittopalkkion ja voitonjakoerän osalta noudatetaan Eläketurvakeskuksen ohjeita vuodelta Ylityö 1. Ylityötä tehdään laissa säädetyin rajoituksin ja siitä maksetaan ylityökorvaus siten kuin jäljempänä on sovittu. Työaikalain mukaisena ylitöiden enimmäismäärän tarkasteluajanjaksona käytetään yksinomaan kalenterivuotta. 12

13 2. Ylityöksi luetaan työ, jota tehdään laissa säädettyjen vuorokautisen ja viikoittaisen tai työjakson säännöllisen työajan enimmäismäärien lisäksi. Viikoittaiseen ylityöhön ei lasketa mukaan saman työviikon aikana tehtyä vuorokautista ylityötä. 3. Vuorokautisesta ylityöstä maksetaan kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla ja seuraavilta tunneilta 100 %:lla korotettu palkka. Arkilauantaina sekä pyhä- ja juhlapäivien aattona tehdystä vuorokautisesta ylityöstä maksetaan kaikilta tunneilta 100 %:lla korotettu palkka. Viikoittaisesta ylityöstä maksetaan kahdeksalta ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla ja seuraavilta tunneilta 100 %:lla korotettu palkka. 4. Jos sovelletaan keskimääräistä (4 :n 2 mom.) työaikaa, vuorokautista ja viikoittaista ylityötä on työ, jota tehdään työvuoroluettelon mukaisten vuorokautiseksi ja viikoittaiseksi säännölliseksi työajaksi vahvistettujen työtuntien lisäksi edellyttäen, että säännöllinen viikkotyöaika on keskimäärin 40 tuntia. 5. Työntekijälle, joka on tehnyt arkipyhäviikolla työtä enemmän kuin kyseisen arkipyhäviikon työaika edellyttää, korvataan ylittävät työtunnit kuten viikoittainen ylityö, ellei niitä ole korvattava vuorokautisena ylityönä. 6. Jos työntekijä on ollut poissa työstä vuosiloman, sairauden, raskauden ja synnytyksen, isyysvapaan tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi pidetään poissaoloaikaa työssäolon veroisena viikoittaista säännöllistä työaikaa laskettaessa. Työssäolon veroisena aikana pidetään tällöin työvuoroluettelon mukaista työaikaa. 7. Työntekijän kanssa voidaan sopia, että ylityöstä maksettava palkka korotusosineen vaihdetaan kokonaan tai osaksi vastaavaan palkalliseen vapaa-aikaan. 14 Sunnuntai- ja aattopäivänkorvaus 1. Sunnuntaina tai muuna kirkollisena juhlapäivänä sekä itsenäisyys- ja vapunpäivänä tehdystä työstä maksetaan mahdollisten lisä- ja ylityökorvausten lisäksi sunnuntaityökorvauksena tuntia kohden yksinkertaista tuntipalkkaa vastaava korvaus. Sunnuntai- ja em. juhlapäivien lasketaan alkavan niitä edeltäneinä päivinä kello ja päättyvän em. sunnuntai- tai juhlapäivinä kello Pääsiäislauantaina, juhannus- ja jouluaattona kello tehdystä työstä maksetaan mahdollisten lisätyö- ja ylityökorvausten lisäksi aattopäivänkorvauksena tuntia kohden yksinkertaista tuntipalkkaa vastaava korvaus. Aattopäiväkorvausta ei makseta sunnuntaityökorvaukseen oikeuttavalta ajalta. 3. Työntekijän kanssa voidaan sopia, että edellä tarkoitettu sunnuntaityö kaikkine korotusosineenkin ja aattopäivänkorvaus vaihdetaan vastaavaksi vapaa-ajaksi. 15 Varallaolo, hälytysluonteinen työ sekä kotoa tapahtuva viankorjaus ja ohjaus Varallaolo ja muu valmiusaika 1. Mahdolliseen varallaoloon työntekijän asunnossa ja siitä suoritettavaan korvaukseen noudatetaan työaikalain 5 :n säännöksiä, ellei työntekijän kanssa muuta sovita. 13

14 Muuta varallaoloa ja valmiusaikaa kuin edellä tarkoitettua asuntovarallaoloa koskevat ehdot sovitaan työnantajan ja työntekijän välillä. Tällaista valmiusaikaa ei lueta työajaksi. Tämän momentin mukaisiin tilanteisiin ei sovelleta hälytysluonteista työtä koskevia määräyksiä. Hälytysluonteinen ja odottamaton työ 2. Hälytysluonteista työtä on työ, jota tehdään hälytyskutsun perusteella ja työntekijä joutuu tulemaan työhön säännöllisen työaikansa ulkopuolella hänen jo poistuttuaan työpaikalta. Hälytysluonteisesta työstä maksetaan vähintään yhden tunnin palkka sekä ylityökorvaus, jos työ on ylityötä. Jos kutsu työhön on annettu kello , maksetaan tehdyltä työajalta heti kuitenkin enintään aamulla kello 7.00 saakka, 100 %:lla korotettu palkka. Vastaavasti menetellään, mikäli kutsu työhön annetaan perjantain tai pyhäperjantaita edeltävän torstain kello ja maanantain kello 7.00 välisenä aikana. Arkipyhän sattuessa maanantaiksi maksetaan korvausta tiistaiaamuun kello 7.00 saakka. Jos työ suoritetaan 15 :ssä tarkoitettuna sunnuntai- tai juhlapäivänä, suoritetaan lisäksi sunnuntaityökorvaus. Lisäksi työntekijälle maksetaan työhön valmistautumiskorvauksena yhden tunnin palkka. Jos työ päättyy aamulla ennen kello 7.00 eikä työntekijä jatka välittömästi varsinaista työtään, hänelle maksetaan toinen samansuuruinen korvaus. Jos työntekijälle ilmoitetaan hänen säännöllisenä työaikanaan, että hänen tulisi työpaikaltaan välillä poistuttuaan palata takaisin työhön, joka alkaa kello , hänelle maksetaan työhön valmistautumiskorvauksena yhden tunnin palkka. Jos työ on ylityötä, siitä maksetaan heti 100 %:lla korotettu palkka. Paikallisesti voidaan tämän momentin määräyksistä sopia toisin. Kotoa tapahtuva viankorjauksen ohjaus ja viankorjaustoiminta 3. Kotoa vapaa-aikana puhelimitse tapahtuvasta viankorjaustoiminnan tarkoituksenmukaisesta ohjauksesta tai kotoa tapahtuvasta viankorjaustoiminnasta maksetaan vähintään yhden tunnin palkka. Jos viankorjaus ei onnistu etähallinnan avulla ja työntekijä joutuu lähtemään työhön, maksetaan hänelle hälytysluonteisen työn korvaukset. Ohjaukseen ja viankorjaustoimintaan käytettyä aikaa ei lueta työajaksi. Korvausta ei suoriteta päällekkäin varallaolokorvauksen kanssa. 16 Vuorotyö-, iltatyö- ja yötyölisä 1. Varsinaisessa vuorotyössä maksetaan ilta- ja yövuoron tunneilta erityistä vuorotyölisää (euroa/t) seuraavasti: lukien - Iltavuoro 1,23 euroa - Yövuoro 2,31 euroa 14

15 lukien - Iltavuoro 1,26 euroa - Yövuoro 2,37 euroa 2. Työstä, joka ei ole vuoro-, yli-, hätä- tai hälytysluonteista työtä, maksetaan - klo välisenä aikana tehdystä työstä iltavuoron lisää vastaava korvaus ja - klo välisenä aikana tehdystä työstä yövuoron lisää vastaava korvaus. Yötyötä saadaan tarvittaessa teettää myös 4 :n 1 momentin 1 kappaleen (päivä- ja kaksivuorotyö) mukaisissa tehtävissä. 17 Matkustaminen 1. Työntekijä on velvollinen suorittamaan työtehtävien edellyttämät työmatkat. Matkat on tehtävä tarkoituksenmukaisella tavalla siten, ettei matkaan kulu aikaa eikä siitä aiheudu kustannuksia enemmän, kuin tehtävien hoitaminen välttämättä vaatii. 2. Matka alkaa työpaikalta ja päättyy työpaikalle ellei matkalle lähdetä suoraan kotoa tai ellei matkalta palata suoraan kotiin. 3. Työnantaja korvaa kaikki ylimääräiset ja tarpeelliset matkakustannukset, joihin luetaan matkalippujen hinnat, matkatavarakustannukset, sopimukseen perustuva oman auton käyttö (vuonna ,43 euroa/km) sekä milloin matka tapahtuu yön aikana, makuupaikkalippujen hinnat. Matkasta aiheutuvien kustannusten korvaaminen sekä muut matkaan liittyvät yksityiskohdat tulee tarvittaessa yhteisesti selvittää ennen matkalle lähtöä. 4. Kun työn tekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä työntekijän työpaikasta tai asunnosta, maksetaan päivärahaa kultakin matkavuorokaudelta seuraavasti: - kokopäiväraha: matka on kestänyt yli 10 tuntia, - osapäiväraha: matka on kestänyt yli 6 tuntia. Kun matka on kestänyt enemmän kuin yhden matkavuorokauden ajan ja matkaan käytetty aika ylittää viimeisen matkavuorokauden vähintään kahdella tunnilla, se oikeuttaa uuteen osapäivärahaan, ja yli kuudella tunnilla, se oikeuttaa uuteen kokopäivärahaan. Päiväraha on määrältään se, jonka verohallitus vuosittain vahvistaa verovapaaksi. Vuonna 2007 kokopäivärahan määrä on 31 euroa ja osapäivärahan määrä on 14 euroa. 5. Jos työntekijä jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun taikka hotellihuoneen hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan määrästä vähennetään puolet. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kotimaan kokopäivärahan ja ulkomaan päivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa. 15

16 6. Yöpymiskustannusten korvaustavat ovat: - hotellimajoitus: hotellimajoituksen enimmäismäärät matkavuorokautta kohden ovat vuonna 2007 Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungeissa enintään 141 euroa ja muissa kunnissa enintään 92 euroa. - yöpymisraha: jos työntekijä ei esitä majoituslaskua, työnantaja suorittaa 6 euron yöpymisrahan yöltä, - makuu- tai hyttipaikka: yöltä (kello ), ei makseta yöpymisrahaa. 7. Matkapäiviltä maksetaan palkka siltä matkaan käytetyltä ajalta, jolta työntekijä matkan takia muuten on estynyt saamasta palkkaa kuitenkin enintään niin pitkältä ajalta, että hän saa säännöllistä päivittäistä työaikaansa vastaavan palkan. Matka-aikaa ei lueta työaikaan. Sunnuntai- ja pyhäpäivänä sekä muuna työntekijän työvuoroluettelon edellyttämänä vapaapäivänä kotimaassa suoritetusta matkasta maksetaan matka-ajan palkka hänen säännöllistä työaikaa vastaavasti enintään kahdeksalta tunnilta yksinkertaisen tuntipalkan mukaan. Milloin työntekijä tehtäviensä luonteen vuoksi itse päättää matkojensa suorittamisesta ja työaikansa käytöstä, ei korvausta matkustamiseen käytetyltä ajalta makseta. 8. Ulkomaan päivärahan määräytymisperusteet ovat kulloinkin voimassa olevan verohallituksen päätöksen mukaiset ja päivärahan ja hotellikorvausten enimmäismäärät määräytyvät kulloinkin voimassa olevan valtion virkaehtosopimuksen mukaan. Laivaseminaareista sekä kokous- ja koulutusristeilyistä suoritetaan päiväraha kotimaan matkojen säännösten ja euromäärien mukaisesti. 9. Jos työ työnantajan toimeksiannosta tehdään vähintään 2 kilometrin päässä työntekijän toimipaikasta eikä työntekijällä ole työn vuoksi mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan, hänelle maksetaan siitä aiheutuvien kustannusten korvauksena ateriakorvausta, jonka suuruus vuonna 2007 on 7,75 euroa. Jos työntekijä edellä tarkoitetuissa oloissa joutuu työskentelemään vähintään kolme tuntia yli normaalin työajan, maksetaan hänelle tästä aiheutuvien kustannusten korvauksena edellisen lisäksi toinen ateriakorvaus, jonka suuruus on 7,75 euroa. Ateriakorvausta ei kuitenkaan makseta, mikäli työntekijällä on mahdollisuus työnantajan järjestämään ns. verotusarvon mukaiseen ateriaetuun. 10. Paikallisesti voidaan tämän pykälän määräyksistä sopia toisin. 18 Vuosiloma 1. Työntekijän vuosiloma määräytyy vuosilomalain ja jäljempänä tässä pykälässä sovitun mukaisesti. 2. Kuukausipalkkaisen työntekijän lomakorvausta työsuhteen päättyessä laskettaessa käytetään päiväpalkan jakajalukuna lukua

17 3. Vuosilomapalkka maksetaan säännönmukaisena palkanmaksupäivänä vuosiloman aikana. Lomaraha 4. Työntekijälle, jonka työsuhde on voimassa kesäkuun viimeisenä päivänä, maksetaan lomaraha yhtenä eränä heinäkuun 15 päivänä jokaiselta hänen edellisenä lomanmääräytymisvuonna ansaitsemaltaan lomapäivältä. Jos maksupäivä sattuu sunnuntai-, lauantai- tai juhlapäiväksi, lomaraha maksetaan edellisenä pankkien aukiolopäivänä. Paikallisesti voidaan lomarahan maksuajankohdasta sopia toisin. 5. Kuukausipalkkaisen työntekijän lomaraha lomapäivää kohti on 50 prosenttia päiväpalkasta, joka saadaan, kun kesäkuun kuukausipalkka jaetaan luvulla 25 ja saatuun osamäärään lisätään edellä 12 :n 5 momentissa tarkoitettujen lisäpalkkojen kolmassadasosa. 6. Tunti- ja urakkapalkkaisen työntekijän lomaraha on 50 prosenttia hänen edellisenä lomanmääräytymisvuonna ansaitsemastaan vuosilomapalkasta. 7. Työntekijälle, jonka työsuhde päättyy muusta kuin henkilösyistä tapahtuneen työsopimuksen irtisanomisen tai purkamisen johdosta taikka joka siirtyy suorittamaan asevelvollisuuttaan tai siviilipalvelusta taikka joka siirtyy suomalaisen valvontajoukon palvelukseen, maksetaan lomaraha edellä sovitusta poiketen kaikilta niiltä vuosilomapäiviltä, joihin hänellä on ero- tai siirtymähetkeen mennessä oikeus ja joilta hän ei ole saanut lomarahaa. Kuolemantapauksen sattuessa lomaraha maksetaan kuolinpesälle. Säästövapaa ja lomarahan vaihtaminen palkalliseksi vapaaksi 8. Sovittaessa työntekijä voi säästää vuosilomastaan joko kokonaan tai osittain kahdeksantoista päivää ylittävän osan. Työntekijä voi sovittaessa vaihtaa myös lomarahan tai sen osan sitä vastaavaksi palkalliseksi vapaaksi sellaisella vaihtosuhteella, että vaihdettavien vapaapäivien määrä on puolet vapaaksi vaihdettavien lomarahapäivien määrästä. Vapaiden pitämisajankohdat sovitaan työnantajan ja työntekijän kesken. Muutoin kyseisten vapaiden osalta menetellään vuosilomalain 27 :n (vuosiloman säästövapaa) mukaisesti. 19 Poissaolo sairauden ja tapaturman vuoksi 1. Työntekijälle maksetaan kultakin yhdenjaksoiselta sairauden tai tapaturman aiheuttamalta työkyvyttömyysajalta palkkaa seuraavasti: yhdenjaksoisen työsuhteen palkallisen jakson pituus kesto sairastumishetkellä - alle 1 kuukauden 1 viikolta - vähintään 1 kuukauden, mutta vähemmän kuin 1 vuoden 4 viikolta - 1 vuoden mutta vähemmän kuin 5 vuotta 5 viikolta - 5 vuotta tai kauemmin 3 kuukaudelta 2. Palkanmaksu edellyttää, että työntekijä valtuuttaa työnantajan nostamaan itselleen sen sairausvakuutuslain mukaisen päivärahaosuuden, johon työntekijällä olisi oikeus palkallisen työkyvyttömyysjakson aikana, työkyvyttömyyttä ei ole aiheutettu omalla törkeällä tuottamuksella, ja ettei sairautta ei ole tieten salattu työsopimusta solmittaessa. 3. Työntekijän on viipymättä ilmoitettava työnantajalle työkyvyttömyydestään ja sen arvioidun päättymisajankohdan. Työkyvyttömyys todetaan lääkärintodistuksella tai muulla työnantajan hyväksymällä luotettavalla selvityksellä. Milloin työnantaja ei ole hyväksynyt työntekijän 17

18 esittämää lääkärintodistusta ja osoittaa työntekijän yrityksen työterveyslääkärin tarkastettavaksi, työnantaja korvaa lääkärintodistuspalkkion. 4. Sairauslomat ovat yhdenjaksoisia, jollei työntekijä ole ollut niiden välillä työssä vähintään 30 kalenteripäivään sisältyvinä työpäivinä tai jolleivät sairauslomat ole johtuneet selvästi eri sairaus- ja tapaturmatapauksista. Jos työnantajan palkanmaksuvelvollisuus on jo täyttynyt edellisen työkyvyttömyysjakson aikana, työnantaja suorittaa kuitenkin palkan sairausvakuutuslain 19 :n 2 momentin mukaiselta yhden päivän odotusajalta. 5. Mikäli työntekijän sairausloma alkaa ennen lomautusilmoituksen antamista, hänellä on oikeus sairausajan palkkaan 1 momentin mukaisesti. Jos työntekijä sairastuu lomautusilmoituksen antamisen jälkeen, hänelle maksetaan sairausajalta palkkaa lomautukseen asti. Lomautuksen alkaessa päättyy sairausajan palkan maksaminen. Samalla päättyy myös 1 momentin mukaisten ajanjaksojenkin laskeminen. Sairausajan palkkaa aletaan maksaa uudelleen, jos työntekijä on sairaana vielä lomautuksen päätyttyä ja 1 momentissa mainitut ajanjaksot eivät ole ennen lomautusta ehtineet päättyä. 20 Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa 1. Työntekijälle annetaan äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaaksi aika, johon hänelle sairausvakuutuslain mukaan tulevan äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan katsotaan kohdistuvan. Äitiysvapaan ajalta työntekijälle maksetaan palkka kolmelta kuukaudelta. Palkan maksaminen edellyttää, että työsuhde on jatkunut vähintään kuusi kuukautta ennen äitiysvapaan alkamista ja että työntekijä valtuuttaa työnantajan nostamaan itselleen sen sairausvakuutuslain mukaisen päivärahaosuuden, johon työntekijällä olisi oikeus palkallisen äitiysvapaan aikana. Isyys- ja vanhempainvapaan ajalta ei makseta palkkaa. 21 Lääkärintarkastukset Lakisääteiset terveystarkastukset 1. Työntekijän palkkaa ei vähennetä ajalta, jonka työntekijä menettää työhön liittyvissä lakisääteisissä tai työnantajan määräämissä terveystarkastuksissa tai niihin liittyvissä matkoissa. Työnantaja maksaa välttämättömät matkakustannukset kyseisiin tarkastuksiin tai jälkitarkastuksiin määrätylle työntekijälle sekä maksaa myös päivärahan, jos tarkastukset tehdään muulla paikkakunnalla. Korvaus matkustamiskustannuksista ja päiväraha maksetaan ao. yrityksessä kulloinkin voimassa olevien matkakustannusten korvausten mukaan. Muut terveystarkastukset 2. Työntekijän palkkaa ei vähennetä, jos kysymyksessä on sairastumis- tai tapaturmatapaus, jossa on välttämätöntä päästä nopeasti lääkärintarkastukseen. Muissa sairastumistapauksissa palkkaa ei vähennetä, jos aikaa lääkärintarkastukseen ei ole saatavissa kohtuullisen ajan kuluessa työajan ulkopuolella. Muihin lääkärintarkastuksiin rinnastetaan - lääkärin määräämät laboratorio- ja röntgentutkimukset, - aikaisemmin todetun kroonisen sairauden hoidon määrittämiseksi suoritettu lääkärintarkastus, 18

19 - hammaslääkärissä käynti, jos äkillinen hammassairaus aiheuttaa työkyvyttömyyden, joka vaatii saman työvuorokauden aikana annettavaa hoitoa. Kiireellisyystarve osoitetaan hammaslääkäritodistuksella. Työntekijän on ilmoitettava lääkäriin menostaan etukäteen työnantajalle. Jos tämä ei ole mahdollista, on ilmoitus tehtävä välittömästi, kun se on mahdollista. Työntekijän on esitettävä selvitys lääkärintarkastuksesta, odotus- ja matka-ajoista sekä tarvittaessa myös siitä, ettei hän ole voinut saada vastaanottoa työajan ulkopuolella. Mikäli työntekijä saa lääkärintarkastuksen ajalta sairausajan palkkaa, ei korvausta ansionmenetyksestä lääkärintarkastusta koskevien sopimusmääräysten nojalla suoriteta. Ansionmenetyksen korvaaminen 3. Tuntipalkkaiselle työntekijälle ansionmenetys korvataan keskituntiansion mukaan. 22 Vaikeasti sairaan lapsen hoito Työntekijä, jonka lapsella on valtioneuvoston asetuksen (valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 10 luvun 2 :n 2 momentissa tarkoitetuista vaikeista sairauksista ja vammoista) mukainen vaikea vamma tai sairaus, on oikeus olla poissa työstä osallistuakseen edellä tarkoitetun lapsensa hoitoon, kuntoutukseen tai hoidon opastukseen sovittuaan poissaolosta etukäteen työnantajan kanssa. Poissaoloajalta työnantaja ei maksa palkkaa. 23 Lyhyt tilapäinen palkallinen vapaa 1. Työntekijän alle 10-vuotiaan lapsen tai alle 10-vuotiaan kasvattilapsen taikka vammaisen lapsen äkillisen sairaustapauksen johdosta annetaan toiselle lapsen vanhemmista tai kasvattivanhemmista enintään neljä työpäivää palkallista vapaata lapsen hoidon järjestämiseksi tai hoitamiseksi. Vapaan antaminen edellyttää, että molemmat vanhemmat ovat ansiotyössä tai kyseessä on yksinhuoltaja, ja että lapsen sairaudesta esitetään vastaava selvitys kuin työntekijän omasta sairaudesta vaaditaan. Yksinhuoltajalla tarkoitetaan myös henkilöä, joka ilman erillistä asumusero- tai avioeropäätöstä on pysyvästi muuttanut asumaan erilleen aviopuolisostaan sekä henkilöä, jonka puoliso on asevelvollisuuden suorittamisen tai reservin harjoitusten, sairauden, matkan, työskentelystä tai opiskelusta johtuvan toisella paikkakunnalla asumisen tai muun sellaisen pakottavan syyn vuoksi estynyt osallistumasta lapsen hoitoon. Muun perheenjäsenen sairastumispäiväksi, työpäiviksi sattuvaksi 50- ja 60-vuotispäiväksi, omaan avioliittoon vihkimispäiväksi, lähiomaisen hautajaispäiväksi ja uurnanlaskupäiväksi sekä perheen jäsenen kuoleman johdosta yhdeksi päiväksi annetaan palkallista vapaata. Lähiomaisella tarkoitetaan työntekijän avio- tai avopuolisoa ja lapsia sekä hänen avio- tai avopuolisonsa lapsia, työntekijän vanhempia ja hänen avio- tai avopuolisonsa vanhempia, työntekijän veljiä ja sisaria sekä työntekijän isovanhempia. 2. Työntekijälle, joka toimii kunnanvaltuuston tai -hallituksen tai valtiollisia taikka kunnallisia vaaleja varten lain mukaan asetetun vaalilautakunnan tai -toimikunnan jäsenenä, annetaan lyhyttä tilapäistä vapaata em. yhteiskunnallisten luottamustehtävien hoitamista varten. Luottamustehtävässä toimivan työntekijän kuukausipalkkaa vähennetään siten, että hän yhdessä julkisyhteisöltä saamansa ansiomenetyskorvauksen kanssa saa kuukausipalkkansa. 19

20 Lisäksi työntekijälle voidaan myöntää palkallista vapaata myös kokouspäivien ajaksi hänen osallistuessaan työehtosopimusosapuolena olevan henkilöstöjärjestön tai sen keskusjärjestön ylimpien päättävien elinten kokouksiin. 3. Työntekijän palkkaa ei vähennetä hänen osallistuessaan varusmiespalveluksen edellyttämään kutsuntatilaisuuteen tai kutsuntaan liittyvään erilliseen lääkärintarkastukseen. Kertausharjoitusajalta reserviläiselle maksetaan niin suuri osa palkasta, että hän saa valtion maksaman reserviläispalkan kanssa täydet palkkaedut. 4. Työntekijä on tarvittaessa velvollinen esittämään selvityksen korvattavaa vapaa-aikaa koskevan pyyntönsä perusteista. Vapaa-ajan järjestämistä koskeva pyyntö on esitettävä työnantajalle mahdollisimman ajoissa silloin, kun työntekijällä on riittävä tieto pyynnön perusteesta. 5. Tuntipalkkaiselle työntekijälle edellä tarkoitettu ansionmenetys korvataan keskituntiansion mukaan. 6. Poissaolo edellä 1 3 momentissa mainituista syistä ei aiheuta vuosilomaetuuden menetystä. 24 Ryhmähenkivakuutus Työnantaja toteuttaa kustannuksellaan tämän työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvia työntekijöitä koskevan ryhmähenkivakuutuksen siten, kuin siitä on keskusjärjestöjen välillä sovittu. 25 Jäsenmaksujen periminen Työnantaja pidättää, mikäli työntekijä on antanut siihen valtuutuksen, työntekijän palkasta palkanmaksukausittain tämän työehtosopimuksen allekirjoittaneen liiton jäsenen ammattiliiton jäsenmaksun ja tilittää sen ammattiliiton ilmoittamalle pankkitilille. 26 Paikallinen sopiminen Useissa työehtosopimusmääräyksissä mainittu paikallinen sopiminen on mahdollista työehtosopimuksen neuvottelujärjestyksen mukaisesti joko työnantajan ja työntekijän kesken tai luottamusmiehen ja työnantajan kesken. Luottamusmiehen kanssa tehty sopimus sitoo niitä työn-tekijöitä, joita luottamusmiehen on katsottava edustavan. Sopimus voidaan solmia määräajaksi tai olemaan voimassa toistaiseksi. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa kolmen kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen, ellei irtisanomisajasta ole muuta sovittu. Sopimus on solmittava kirjallisesti, jos jompikumpi sopijapuoli sitä pyytää. Tässä tarkoitettu paikallinen sopimus on voimassa olevan työehtosopimuksen osa. 27 Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen osalta noudatetaan liitteenä olevia määräyksiä. 20

21 28 Neuvottelujärjestys erimielisyyksien ratkaisemiseksi 1. Työntekijän tulee häntä itseään koskevassa työasiassa kääntyä ensin esimiehensä puoleen. 2. Jos työntekijä ei saa asiaa selvitetyksi suoraan esimiehensä kanssa, hän voi saattaa tämän sopimuksen soveltamista, tulkintaa tai rikkomista koskevan asian hoidettavaksi luottamusmiehen ja työnjohdon välisissä neuvotteluissa. 3. Ellei asiaa saada näin selvitetyksi, se voidaan siirtää yrityksen/yksikön johtajan ja pääluottamusmiehen selvitettäväksi. 4. Ellei erimielisyysasiaa ole saatu yritystasolla selvitetyksi, asia voidaan siirtää sopijaliittojen ratkaistavaksi. 5. Edellä 2 4 momentissa tarkoitetuista neuvotteluista laaditaan muistio, jonka neuvottelijat allekirjoittavat ja jossa on selostettu erimielisyyden kohteena oleva asia sekä osapuolten kannat perusteluineen. 6. Jos liittojen neuvottelut eivät johda tulokseen, asia voidaan saattaa työtuomioistuimen ratkaistavaksi. Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2007 TIETO- JA TEKNIIKKA-ALOJEN TYÖNANTAJALIITTO TIKLI ry METALLITYÖVÄEN LIITTO ry 21

22 PALKKALIITE TES 50, PL 02, 03 1 Soveltamisala Tätä palkkaliitettä sovelletaan työehtosopimuksen 1 :ssä tarkoitettuihin Tieto- ja tekniikkaalojen työnantajaliitto Tikli ry:n jäsenyritysten työntekijätehtävissä työskenteleviin henkilöihin. Työpalkat 2 Työtehtävän vaativuuden määritys, työryhmät ja työkohtaiset tuntipalkat Työtehtävien vaativuuden määritys 1. Työtehtävät sijoitetaan niiden vaatiman oppimisajan, työn edellyttämän vastuun ja työolosuhteiden yhteisvaikutuksen perusteella viiteen (5) työnvaativuusryhmään. Vaativuuden määrittely tehdään sopijapuolten hyväksymän pisteytysjärjestelmän, ohjetöiden ja koulutusaineiston mukaisesti. Yrityskohtainen työryhmä 2. Yrityskohtainen työryhmä määrittää pisteyttämällä ohjetöiden työnvaativuudet ja sijoittaa ohjetyöt vaativuusryhmiin. Tämä ryhmittely muodostaa perustan yrityskohtaiselle työtehtävien vaativuuden määrittelylle. Työryhmä sijoittaa muut työtehtävät vaativuusryhmiin vertailemalla työtehtäviä ohjetöihin. Jos työtehtävien vaativuuden määrittelyssä ei päästä yksimielisyyteen, asia ratkaistaan työehtosopimuksen neuvottelujärjestyksen mukaisesti. Ylläpito ja koulutus 3. Työtehtävien vaativuusryhmittelyä on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. Työtehtävän muuttuessa pysyvästi määritetään työtehtävän vaativuus uudelleen ja tehtävä sijoitetaan sen vaativuuden edellyttämään vaativuusryhmään. Mikäli yllä mainittujen työnvaativuusryhmien jäsenet vaihtuvat, työnantajan tulee huolehtia, että uudet jäsenet saavat tehtävään tarvittavan koulutuksen. Työkohtaiset tuntipalkat 4. Työkohtaiset tuntipalkat (euroa/t) työnvaativuusryhmissä ovat seuraavat: lukien: PL: 02 PALKKA- TYÖKOHTAISET HENKILÖKOHTAISET PERUSPALKAT RYHMÄ PALKAT 3 % 6 % 9 % 12 % 15 % 18 % 21 % 001 8,08 8,32 8,56 8,81 9,05 9,29 9,53 9, ,05 9,32 9,59 9,86 10,14 10,41 10,68 10, ,14 10,44 10,75 11,05 11,36 11,66 11,97 12, ,35 11,69 12,03 12,37 12,71 13,05 13,39 13, ,71 13,09 13,47 13,85 14,24 14,62 15,00 15,38 22

23 PL: 03 PALKKA- TYÖKOHTAISET HENKILÖKOHTAISET PERUSPALKAT RYHMÄ PALKAT 3 % 6 % 9 % 12 % 15 % 18 % 21 % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , lukien: PL: 02 PALKKA- TYÖKOHTAISET HENKILÖKOHTAISET PERUSPALKAT RYHMÄ PALKAT 3 % 6 % 9 % 12 % 15 % 18 % 21 % 001 8,32 8,57 8,82 9,07 9,32 9,57 9,82 10, ,32 9,60 9,88 10,16 10,44 10,72 11,00 11, ,44 10,75 11,07 11,38 11,69 12,01 12,32 12, ,69 12,04 12,39 12,74 13,09 13,44 13,79 14, ,09 13,48 13,88 14,27 14,66 15,05 15,45 15,84 PL: 03 PALKKA- TYÖKOHTAISET HENKILÖKOHTAISET PERUSPALKAT RYHMÄ PALKAT 3 % 6 % 9 % 12 % 15 % 18 % 21 % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 3 Työntekijän palkka Täysin työkykyinen ja 18 vuotta täyttänyt työntekijä. Työntekijän peruspalkka 1. Työntekijän peruspalkka saadaan lisäämällä työntekijän työkohtaiseen palkan osuuteen henkilökohtainen palkan osuus. Työntekijän työkohtainen palkan osuus ja palkkaryhmä 2. Työntekijän työkohtainen palkan osuus ja palkkaryhmä määritetään hänen säännönmukaisesti tekemiensä työtehtävien perusteella. Työkohtainen palkan osuus ja palkkaryhmä määräytyy sen työnvaativuusryhmän perusteella, johon kuuluvat työtehtävät edustavat suurinta osuutta työntekijän tekemistä töistä. Esimies selvittää työntekijän pääsääntöisesti tekemät työtehtävät ja määrittää työntekijälle työtehtävien vaativuuden edellyttämän palkkaryhmän ja palkan työkohtaisen osuuden. Palkkaryhmä ja työkohtaisen palkanosan määräytyminen käydään läpi työntekijän kanssa. Jos palkkaryhmän määräytymisessä syntyy erimielisyys, asia ratkaistaan työehtosopimuksen neuvottelujärjestyksen mukaisesti. 23

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 1 (5) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2002 (TT-STTK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista toimihenkilöstä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE 13 MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja sovellettavat määräykset Lomittajilla tarkoitetaan myös turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) tarkoitettuja paikallisyksikön

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2014 31.10.2015. Palvelualojen työnantajat PALTA ry. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry

VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2014 31.10.2015. Palvelualojen työnantajat PALTA ry. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2014 31.10.2015 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2014

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTO- SOPIMUKSEEN TEHDYT TEKSTIMUUTOKSET 1.10.2011 ALKAEN

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTO- SOPIMUKSEEN TEHDYT TEKSTIMUUTOKSET 1.10.2011 ALKAEN 1 (7) AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTO- SOPIMUKSEEN TEHDYT TEKSTIMUUTOKSET 1.10.2011 ALKAEN SOVELTAMINEN JA YLEISET MÄÄRÄYKSET Lisätään uusi Ryhmähenkivakuutus Työnantaja toteuttaa kustannuksellaan

Lisätiedot

OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE

OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus 1.12.2015 31.10.2016 2 OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Vuokratyössä vuokrayritys

Lisätiedot

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti.

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. JÄSENKIRJE M+P+T/1/2016 4.3.2016 1(8) Kristel Nybondas Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. Maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan

Lisätiedot

OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE

OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus 1.12.2015 31.10.2016 2 OPAS POSTIN VARASTOISSA TYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Vuokratyössä

Lisätiedot

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Työsuhteen ehdot 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Aito HSO ry ovat laatineet tämän suosituksen työsuhteen vähimmäisehdoista tradenomi, HSOille ja HSO-sihteereille.

Lisätiedot

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti tai muulla tavoin todisteellisesti.

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti tai muulla tavoin todisteellisesti. RAVINTOLAMUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuksen soveltamisala Tällä työehtosopimuksella määrätään vähimmäispalkat ja työehdot ohjelmatoimistoihin ja ravintoloihin työsuhteessa

Lisätiedot

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti. Työsopimusmalli on työehtosopimuksen liitteenä.

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti. Työsopimusmalli on työehtosopimuksen liitteenä. RAVINTOLAMUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuksen soveltamisala Tällä työehtosopimuksella määrätään vähimmäispalkat ja työehdot ohjelmatoimistoihin ja ravintoloihin työsuhteessa

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS AJANJAKSOLLE 16.2.2005 30.9.2007

Kiinteistöpalvelualan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS AJANJAKSOLLE 16.2.2005 30.9.2007 Kiinteistöpalvelualan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS AJANJAKSOLLE 16.2.2005 30.9.2007 Kiinteistöpalvelut ry Toimihenkilöunioni TU ry Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 2 Keskusjärjestösopimukset...

Lisätiedot

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen TES 270105 Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä 1.9.2003 alkaen noudatettavista eräistä työehtosopimusmääräyksistä

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry KULUTUSTAVARARYHMÄ RY YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY PÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUTULOS: TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS Aika 17. päivänä helmikuuta 2010 Paikka Kulutustavararyhmä

Lisätiedot

s o v i n t o e h d o t u k s e n :

s o v i n t o e h d o t u k s e n : 1 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n ja Elintarviketeollisuusliitto ry:n välisen työriidan ratkaisemiseksi ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n 5.5.2010 kello 00.00 alkavaksi ilmoittaman

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.3.2010

Kiinteistöpalvelualan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.3.2010 Kiinteistöpalvelualan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.3.2010 SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Soveltamisala 4 2 Keskusjärjestösopimukset 4 II TYÖSUHDE 4 3 Työsuhde 4 4 Irtisanomisajat

Lisätiedot

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työntekijöitä koskeva työehtosopimus. 1 Työehtosopimuksen soveltamisala

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työntekijöitä koskeva työehtosopimus. 1 Työehtosopimuksen soveltamisala 1 Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työntekijöitä koskeva työehtosopimus 1 Työehtosopimuksen soveltamisala Tässä sopimuksessa määrätään työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan (jäljempänä TELK)

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus III LUKU TYÖAIKA 9 Jaksotyöaika Säännöllinen työaika 1 mom. Työaikalain 7 :ssä tarkoitetussa työssä,

Lisätiedot

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT JÄSENKIRJE 5/T/2008 puh. (09) 684 4380 19.03.2008 Jakelu: Jäsentyönantajat 1(2) METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN Metsäalan työehtosopimukseen tulee

Lisätiedot

Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöitä koskeva Työehtosopimus

Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöitä koskeva Työehtosopimus Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöitä koskeva Työehtosopimus 1.10.2007 30.4.2010 Erityispalvelujen Työnantajaliitto Toimihenkilöunioni TU ry/ Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry PL 30 (Eteläranta 10), 00131

Lisätiedot

Anu Huttunen, Riikka Jäntti. Rakennustuoteteollisuuden työntekijöiden työsuhde- ja palkanlaskentaopas

Anu Huttunen, Riikka Jäntti. Rakennustuoteteollisuuden työntekijöiden työsuhde- ja palkanlaskentaopas Anu Huttunen, Riikka Jäntti Rakennustuoteteollisuuden työntekijöiden työsuhde- ja palkanlaskentaopas Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2012 3. päivitetty painos Suomen Rakennusmedia Oy www.rakennusmedia.fi

Lisätiedot

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä OHJE TYÖAIKAPANKKIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOON SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALALLA Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry, Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Toimihenkilöunioni TU ry ja Ylemmät

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

Metsäteollisuus ry Puuliitto ry

Metsäteollisuus ry Puuliitto ry Metsäteollisuus ry Puuliitto ry Neuvottelutulos 31.5.2016 klo 8.00 MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN KILPAILUKYKYSOPIMUKSELLA Allekirjoittaneet liitot uudistavat työehtosopimuksensa

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 ALKUSANAT Tähän liitteeseen on koottu Kaupan työehtosopimuksen, luottamusmiessopimuksen, yhteistoimintasopimuksen soveltamisohjeiden

Lisätiedot

ICT-alan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöille 2010-2013. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry

ICT-alan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöille 2010-2013. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ICT-alan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöille 2010-2013 Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry SISÄLLYSLUETTELO ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 2 ICT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS

Lisätiedot

KIINTEISTÖ- PALVELUALAN

KIINTEISTÖ- PALVELUALAN KIINTEISTÖ- PALVELUALAN työntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.12.2013 31.1.2017 KIINTEISTÖPALVELUALAN työntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.12.2013 31.1.2017 Sisältö I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 7 1 Soveltamisala...7

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Tietotekniikan palvelualan TES vs. laki

Tietotekniikan palvelualan TES vs. laki Tietotekniikan palvelualan TES vs. laki Palkat Minimipalkkalakia ei ole! Tehtäväryhmän ja vaativuuden mukaiset vähimmäispalkat. 2 Säännöllinen työaika Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia

Lisätiedot

Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n suositus eläinlääkäreille pieneläinklinikoiden hoitohenkilökunnan työehdoiksi

Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n suositus eläinlääkäreille pieneläinklinikoiden hoitohenkilökunnan työehdoiksi Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n suositus eläinlääkäreille pieneläinklinikoiden hoitohenkilökunnan työehdoiksi I YLEISTÄ 1 Suosituksen soveltamisala Tässä suosituksessa mainittuja ehtoja sovelletaan yksityisessä

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016 Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016 1 1. Työllisyys- ja kasvusopimus Työmarkkinakeskusjärjestöjen 30.8.2013 allekirjoittaman

Lisätiedot

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla.

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla. KUNNALLISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisten muusikkojen virkaja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTO ry:n välinen T YÖEHTOSOPIMUS 1. 11. 2011 3 0. 1 1.

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTO ry:n välinen T YÖEHTOSOPIMUS 1. 11. 2011 3 0. 1 1. SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1 2 YLEISET SOPIMUKSET... 1 3 TYÖNANTAJAN JA TOIMIHENKILÖN YLEISET VELVOLLISUUDET... 1 4 JÄRJESTÄYTYMISOIKEUS... 2 5 TYÖSUHDE... 2 6 IRTISANOMISAIKA... 2 7 PALKKAUS...

Lisätiedot

VALTION VIRKA- JA TYÖEHDOT SOPIMUSKAUDELLA 2007-2010. Sopimuskaudella 1.10.2007-31.1.2010 palkkoja tarkistetaan seuraavasti:

VALTION VIRKA- JA TYÖEHDOT SOPIMUSKAUDELLA 2007-2010. Sopimuskaudella 1.10.2007-31.1.2010 palkkoja tarkistetaan seuraavasti: KIRJE 1.11.2007 Tiedekunnille, erillisille laitoksille ja hallintovirastolle VALTION VIRKA- JA TYÖEHDOT SOPIMUSKAUDELLA 2007-2010 Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt saavuttivat 13.10.2007

Lisätiedot

SISÄLTÖ TEKNISEN HUOLLON JA KUNNOSSAPIDON TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 3 1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA. 8 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO.

SISÄLTÖ TEKNISEN HUOLLON JA KUNNOSSAPIDON TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 3 1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA. 8 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO. SISÄLTÖ TEKNISEN HUOLLON JA KUNNOSSAPIDON TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 3 1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA... 8 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 8 3 TYÖRAUHAVELVOITE... 8 4 PAIKALLINEN SOPIMINEN...

Lisätiedot

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI 1. Sopimusosapuolet Työnantaja Nimi Osoite Työnantajan edustaja asemamaassa Nimi Osoite Työntekijä Nimi Osoite 2. Työn suorittamispaikka Asemamaa: Paikkakunta: Toimipiste: 3.

Lisätiedot

SKOL 15.11.2000. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla.

SKOL 15.11.2000. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla. 1 JOUSTAVAN TYÖAJAN KÄYTTÖ SÄÄNNÖLLINEN TYÖAIKA LIUKUVA TYÖAIKA Liukuvan työajan käyttöönottaminen

Lisätiedot

LIIKENNE- JA ERITYISALOJEN TYÖNANTAJAT RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ PARDIA RY:N JA YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY:N VÄLINEN TARKASTUSALAN

LIIKENNE- JA ERITYISALOJEN TYÖNANTAJAT RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ PARDIA RY:N JA YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY:N VÄLINEN TARKASTUSALAN LIIKENNE- JA ERITYISALOJEN TYÖNANTAJAT RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ PARDIA RY:N JA YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY:N VÄLINEN TARKASTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 SISÄLLYS Sivu PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki NEUVOTTELUTULOS YLEISSOPIMUKSEN PALTA -JYTY UUDISTAMINEN Aika 30.1.2018 Paikka Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki Läsnä PALTA ry JYTY ry. Hanne Salonen Päivi Salin 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Allekirjoituspöytäkirjan liite 1: Palkkaratkaisu 1(6) PALKKARATKAISU

Allekirjoituspöytäkirjan liite 1: Palkkaratkaisu 1(6) PALKKARATKAISU Allekirjoituspöytäkirjan liite 1: Palkkaratkaisu 1(6) PALKKARATKAISU 2(6) Palkat A. Palkkojen tarkistaminen Palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus Vuosi 2017 Neuvottelut palkkaratkaisusta

Lisätiedot

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat osa-aikaiset

Lisätiedot

Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi.

Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. 1 (5) HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOHJE Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat

Lisätiedot

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: PALTAMON KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 22.1.2009 Voimassa: 1.1.2009 alkaen toistaiseksi I LUOTTAMUSHENKILÖT 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Raahen kaupunginhallitus 4.2.2013 74 Voimaantulo 1.1.2013 Soveltamisala 1 Raahen kaupungin viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013 Oulun kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 296/2015 Laki. merimieseläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 296/2015 Laki. merimieseläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 296/2015 Laki merimieseläkelain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus. Sopimustoimitsija Ritva Väli-Heikkilä, JHL

Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus. Sopimustoimitsija Ritva Väli-Heikkilä, JHL Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus Sopimustoimitsija Ritva Väli-Heikkilä, JHL Työehtosopimus Osapuolet Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Heta Henkilökohtaisten

Lisätiedot

Kilpailukykysopimukseen perustuvan 24 tunnin vuosittaisen työajan lisäyksen toteuttaminen 1.1.2017 alkaen (uusi kohta 12 :n viimeiseksi kohdaksi)

Kilpailukykysopimukseen perustuvan 24 tunnin vuosittaisen työajan lisäyksen toteuttaminen 1.1.2017 alkaen (uusi kohta 12 :n viimeiseksi kohdaksi) Pöytäkirja 1 (8) 23.5.2016 KUMITEOLLISUUS: Kilpailukykysopimukseen perustuvan 24 tunnin vuosittaisen työajan lisäyksen toteuttaminen 1.1.2017 alkaen (uusi kohta 12 :n viimeiseksi kohdaksi) Vuosittaista

Lisätiedot

Pikaopas irtisanomis- ja lomautustilanteiden varalta

Pikaopas irtisanomis- ja lomautustilanteiden varalta 1 (17) 22.11.2012 Pikaopas irtisanomis- ja lomautustilanteiden varalta Tarkistuslista Mieti mm. seuraavia asioita, kun työpaikallasi lomautetaan tai irtisanotaan työntekijöitä: Määräaikaiset työsopimukset

Lisätiedot

2.3.1 Ammattitutkintoraha, 15a, 104 euroa tutkinnolta

2.3.1 Ammattitutkintoraha, 15a, 104 euroa tutkinnolta MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA PÖYTÄKIRJA Aika: 23.1.2012 Paikka: Puu- ja erityisalojen liiton toimisto,

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS :n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n välinen YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 SISÄLLYS Sivu ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus.

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus. ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAN SOVELTAMISOHJEET Palkantarkistukset ja järjestelyerät Vuosi 2007 Yleiskorotus 1.10.2007 lukien Lokakuun alusta korotetaan työntekijän henkilökohtaista peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa

Lisätiedot

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY:N, PALKANSAAJAJÄRJESTÖ PARDIA RY:N JA YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY:N VÄLINEN YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 (6) PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Osapuolet ovat sopineet 19.2.2010 alkaneeseen ja 31.1.2013 asti voimassa olevaan Puusepänteollisuuden työntekijöiden

Lisätiedot

JALOMETALLIALAN. Työehtosopimus 1.10.2009 30.9.2012. Kemianteollisuus ry Metallityöväen Liitto ry

JALOMETALLIALAN. Työehtosopimus 1.10.2009 30.9.2012. Kemianteollisuus ry Metallityöväen Liitto ry JALOMETALLIALAN Työehtosopimus 1.10.2009 30.9.2012 Kemianteollisuus ry Metallityöväen Liitto ry SISÄLLYS Aakkosellinen hakemisto... i-iii Allekirjoituspöytäkirja... 1 I YLEISTÄ 1 Sopimuksen soveltamisala...

Lisätiedot

SÄHKÖALAN TES ENERGIA ICT VERKOSTO TYÖEHTOSOPIMUS 2010-2013

SÄHKÖALAN TES ENERGIA ICT VERKOSTO TYÖEHTOSOPIMUS 2010-2013 SÄHKÖALAN TES ENERGIA ICT VERKOSTO TYÖEHTOSOPIMUS 2010-2013 ENERGIATEOLLISUUS RY TIETO- JA TEKNIIKKA-ALOJEN TYÖNANTAJALIITTO TIKLI RY SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITTO RY JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO

Lisätiedot

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9)

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) Työelämä / Työlainsäädäntö ja Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) VUOSILOMALAIN MUUTOKSET 1.4.2016 Vuosilomalakia muutetaan 1.4.2016 voimaantulevalla lailla kahdella tavalla: 1. Yli neljän viikon pituisiin

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 SOPIMUKSEN ULOTTUVUUS... 3 2 ESIMIES... 3 3 TYÖSOPIMUS... 4 4 TYÖEHDOT... 5 5 TYÖPALKAT...

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin ja esittelijän palkkiot... 2 6 Katselmus,

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 Tällä työehtosopimuksella määrätään työehdot Suomen Kansallisoopperan orkesterissa avustajina toimiville

Lisätiedot

Rautatiealan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Rautatiealan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Rautatiealan teknisten liitto RTL ry:n sekä VR Akava ry:n välinen Rautatiealan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.7.2014 31.1.2017 Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET...

Lisätiedot

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille.

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. PALKKAUS 37 Palkanmaksu 3 mom. Palkan maksaminen VUOSILOMA Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. Maksu- tai siirtomääräys on tällöin lähetettävä niin ajoissa, että palkan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 12.4.2007 23 Voimaantulo 1.4.2007 2 SISÄLTÖ 1 SOVELTAMISALA... 3 2 KOKOUSPALKKIOT... 3 3 SAMANA PÄIVÄNÄ

Lisätiedot

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.3.2014-30.11.2016 Kemianteollisuus KT ry PL 4 Eteläranta 10 00131 Helsinki Puhelin 09 172 841 Faksi 09 630 225 etunimi.sukunimi@kemianteollisuus.fi

Lisätiedot

Kaupan alan. työehtosopimuksen keskeiset määräykset

Kaupan alan. työehtosopimuksen keskeiset määräykset Kaupan alan työehtosopimuksen keskeiset määräykset 1.5.2014 31.1.2017 Kaupan alan työehtosopimuksen keskeiset määräykset 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys KAUPAN ALAN TYÖEHDOT... 3 MIKÄ ON PAM... 3 JÄSENYYS...

Lisätiedot

Vuosilomalaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 17/2005 vp. Hallituksen esitys vuosilomalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Asia. Valiokuntakäsittely

Vuosilomalaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 17/2005 vp. Hallituksen esitys vuosilomalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 17/2005 vp Hallituksen esitys vuosilomalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä vuosilomalaiksi ja eräiksi

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Sisältö 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot... 4 5 Esittelijän ja sihteerin palkkio...

Lisätiedot

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi.

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi. HYVÄ HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJA Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat palauttavat

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUHAVAN KAUPUNKI 1 KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 14.12.2015 78 Voimaantulo: 1.1.2016 KAUHAVAN KAUPUNKI 2 Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 3 2

Lisätiedot

2 Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin TT-STTK irtisanomissuojasopimus ja todettiin, että se tulee voimaan 1.6.2002.

2 Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin TT-STTK irtisanomissuojasopimus ja todettiin, että se tulee voimaan 1.6.2002. TEOLLISUUDEN JA TYÖNANTAJAIN KESKUSLIITTO TIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika Paikka Läsnä 1 Sovittiin, että pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa ja että kaikki osanottajat

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Agenda Avaus ja esittäytyminen Yrityskohtainen sopiminen (paikallinen sopiminen) Taustat ja tavoite Ohjeet Miten syksyn 2011 palkkaneuvottelut sujuivat?

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsulttiala

Suunnittelu- ja konsulttiala Suunnittelu- ja konsulttiala Palkankorotushistoria vuodesta 1990 alkaen Koonnut: Sirkku Pohja, 2018 2 Sisällysluettelo SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUKAISET PALKANKOROTUKSET 2017 2020...

Lisätiedot

Harri Hietala Keijo Kaivanto. Vuosilomalaki käytännössä

Harri Hietala Keijo Kaivanto. Vuosilomalaki käytännössä Harri Hietala Keijo Kaivanto Vuosilomalaki käytännössä TALENTUM Helsinki 2013 Kolmas, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus: NotePad ISBN 978-952-14-2102-2

Lisätiedot

Metsätaimitarhojen TYÖEHTOSOPIMUS

Metsätaimitarhojen TYÖEHTOSOPIMUS Metsätaimitarhojen TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO T Y Ö E H T O S O P I M U S... 2 1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA... 2 2 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 3 JÄRJESTÄYTYMISOIKEUS... 2 4 TYÖSUHDE...

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHTÄÄN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 10.12.2012 355 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 93 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

A3 VUOSILOMAPALKKA, -KORVAUS SEKÄ LOMARAHA

A3 VUOSILOMAPALKKA, -KORVAUS SEKÄ LOMARAHA A3 VUOSILOMAPALKKA, -KORVAUS SEKÄ LOMARAHA Lomapalkan laskentasäännöt Lomapalkan laskentasäännön valinta riippuu siitä, mitä palkkaustapaa ja ansaintasääntöä työntekijän osalta on noudatettu lomanmääräytymisvuoden

Lisätiedot

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry 1 Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry PÖYTÄKIRJA MEIJEREIDEN ERIKOISKOULUTUKSEN SAANEIDEN JA TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (ETL/MVL) YRITYSKOHTAISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ 31.1.2017 SAAKKA.

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 15/2007 liite 3 1 (10)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 15/2007 liite 3 1 (10) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 15/2007 liite 3 1 (10) Vuosilomamääräysten soveltamisohjeet Suurin osa käytännön soveltamisen kannalta tärkeistä vuosilomamääräyksistä on ennallaan. Tällaisia

Lisätiedot

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Osio F Liite 13 Kansanopisto Palkka ja työaika OSIO F LIITE 13 KANSANOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin tehtäväkohtainen palkka Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka

Lisätiedot

Vuosilomalaki 18.3.2005/162. 1 luku Yleiset säännökset. 2 luku Vuosiloman pituus

Vuosilomalaki 18.3.2005/162. 1 luku Yleiset säännökset. 2 luku Vuosiloman pituus Vuosilomalaki 18.3.2005/162 Tämä säädös on tulostettu Edilex-lakitietopalvelusta osoitteesta www.edilex.fi/saadokset/lainsaadanto/20050162. Vastuunrajoitus ja tulosteen käyttö Edilexin käyttöehtojen mukaisesti.

Lisätiedot

Rautatiealan TYÖEHTOSOPIMUS

Rautatiealan TYÖEHTOSOPIMUS Rautatiealan TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 3 I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 6 1 Työehtosopimuksen soveltamisala... 6 2 Yleiset sopimukset... 6

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry:n välinen YLEISRADIO OY:tä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry:n välinen YLEISRADIO OY:tä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry:n välinen YLEISRADIO OY:tä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2010 31.12.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUS... 5 I YLEISET SÄÄNNÖKSET...

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

Ellei toisin ole sovittu, palkka maksetaan palkanmaksukauden viimeisenä päivänä. Palkanmaksukausi työsuhteen päättyessä

Ellei toisin ole sovittu, palkka maksetaan palkanmaksukauden viimeisenä päivänä. Palkanmaksukausi työsuhteen päättyessä A. PALKANMAKSU A1 PALKANMAKSUN AJANKOHDAT Palkanmaksuaika Palkanmaksukausi tarkoittaa aikaa, jolta palkka maksetaan. Pääsääntöisesti palkanmaksukausi saa olla enintään kuukauden pituinen. Jos työntekijän

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 2 2 Kokouspalkkiot... 2 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 3 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot