PÄÄTÖS Nro 77/10/2 Dnro ISAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTÖS Nro 77/10/2 Dnro ISAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.8.2010"

Transkriptio

1 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 77/10/2 Dnro ISAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. HAKIJAT Birgitta ja Gaetano La Russa ASIA Maalämpöputkiston asentaminen Leinosenlampeen tilan Galassia RN:o 78:353 edustalle ja pysyvä käyttöoikeus hanketta varten tarvittavaan vesialueeseen, Liperi HAKEMUS Birgitta ja Gaetano La Russa ovat aluehallintovirastoon toimittamassaan ja täydentämässään hakemuksessa pyytäneet lupaa asiakohdassa mainitulle toimenpiteelle. Hakijoiden tarkoituksena on käyttää tontille rakennettavan omakotitalon lämmittämiseen maalämpöä. Tontin alue on hiekkamaata. Hiekkamaa ei sovellu lämmön keräämiseen. Porakaivon tekeminen vaatisi taas syvän kaivon poraamista. Edellä mainituista syistä hakijat aikovat asentaa noin 800 m:n pituisen lämpöputkiston tontin edustalle Leinosenlammen pohjaan noin 15 m:n päästä rannasta lukien hakemuksen liitekartalta mitattuna noin 30 m x 45 m kokoiselle vesialueelle. Maalämpöputkistolla kerätään veteen varastoitunutta lämpöä. Suunniteltu putkisto on muovista valmistettua, halkaisijaltaan 40 mm:n vesijohtoputkea, joka täytetään teollisuusalkoholin ja veden seoksella. Rannassa putki kaivetaan noin 1,5 m:n syvyyteen ja kauempana vesistössä putki ankkuroidaan lammen pohjaan painojen avulla. Hakijoiden tilan edustalla oleva vesialue on Liperin kalaveden osakaskunnan Pyhäselän osan omistamaa yhteistä vesialuetta ( ), johon hakijoiden kiinteistöllä ei ole osuutta.

2 Hakijat pyytävät, että aluehallintovirasto myöntäisi heille pysyvän käyttöoikeuden maalämpöputkiston tarvitsemaan noin 1215 m 2 :n laajuiseen vesialueeseen ja esittävät käyttöoikeusalueesta osakaskunnalle maksettavaksi korvaukseksi euroa. Alueella on voimassa Kirkkoniemen asemakaava. Hakijat ovat liittäneet hakemukseen hakijoiden tilan vieressä olevien rantanaapurikiinteistöjen omistajien kirjalliset suostumukset hankkeen toteuttamiseen. Hakijoiden arvion mukaan putkiston rakentamisella ei ole vaikutuksia lammen käyttöön. Putkisto on tarkoitus rakentaa syksyllä 2010, jolloin toimenpiteestä on vähiten haittaa ympäristölle. HAKEMUKSEN TIEDOKSIANTO JA TEHDYT MUISTUTUKSET Hakemus on vesilain 16 luvun 6, 7 ja 8 :n mukaisesti annettu tiedoksi kuuluttamalla ja erityistiedoksiantona asianosaisille. Muistutukset ja vaatimukset tuli toimittaa aluehallintovirastoon viimeistään Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) huomauttaa, että hakija ei ole arvioinut porakaivon kustannuksia verrattuna vesistöön asennettavaan putkistoon. ELY-keskus toteaa, että noin 86 hehtaarin kokoiseen Leinosenlampeen on myönnetty lupa usealle kilometrille lämmönkeruuputkistoa. Putkistot rajoittavat jonkin verran muuta vesistön käyttöä ja putkistojen lisääntyessä myös putkirikon todennäköisyys kasvaa. Usean putkiston aiheuttamia vaikutuksia lammen ekologiaan ei ole arvioitu. Myöskään putkirikon vaikutuksesta lammen tilaan ei ELY-keskuksella ole tietoa. ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat - vastuualue pitää perusteltuna vaatia hakijaa selvittämän putkistoista vesiluonnolle ja vesien käytölle aiheutuvia haittoja. Lupa voidaan jättää myöntämättä varovaisuusperiaatetta noudattaen. Liperin kunnan teknisen lautakunnan lupajaoksen mielestä putkiston sijoittamiseen Leinosenlammen vesialueelle ei ole estettä. Putkiston asennustyöt tulee kuitenkin määrätä tehtäväksi sellaisena ajankohtana, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa vesiluonnolle ja Leinosenlammen virkistyskäytölle. Lisäksi lupaehtoihin tulee sisällyttää määräykset Liperin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle toimitettavista töiden aloittamis- ja valmistumisilmoituksista. Liperin kalaveden osakaskunnan Pyhäselän osan hoitokunta ilmoittaa, ettei se myönnä lupia maalämpöputkistojen rakentamiseen omistamansa Leinosenlammen vesialueen pohjaan. Kirkkoniemen asemakaavassa on lammen rantaan kaavoitettujen tonttien eteen rajattu yli 15 m:n levyinen SP-alue, joka tarkoittaa alueella olemassa olevan puuston säilyttämistä ja nurmialueen perustamisen kieltoa. Kala- ja rapupyydysten pitäminen putkiston alueella tulee mahdottomaksi, koska pyydysten tarttuminen putkeen tai sen painotukseen aiheuttaisi pyydysten nostovaiheessa putken paikaltaan siirtymisen. Myös tuulastus aiheuttaa putkien rikkoutumisriskin. 2

3 HAKIJOIDEN SELITYS Asemakaavassa on kaavoitettu 22 rantatonttia, joten jos niiden kaikkien edustalle tehtäisiin putkistot, tarvittava vesiala nousisi lähes 4,5 hehtaariin. Vesistön käyttö rajoittuisi näin liikaa. Osakaskunta istuttaa vuosittain kalanpoikasia lampeen. Leinosen 200 m leveään lahteen tulisi jättää edes sellainen putketon kaistale, josta lohensukuisten kalojen kutua syövien ns. roskakalojen nuottaus olisi mahdollista. Hakijoiden perustelu, jonka mukaan tontin maaperästä ei voida ottaa lämpöä paksun hiekkakerroksen vuoksi, ei pidä paikkaansa. Vesialueen omistajan näkökanta on otettava asiassa huomioon. Edellä lausumillaan perusteilla osakaskunta vaatii, että hakemus on hylättävä. Hakijat lausuvat aluehallintovirastoon toimittamassaan selityksessä ELYkeskuksen muistutuksen osalta, että heidän saamiensa tarjousten mukaan lämpöporakaivojen kokonaishinta tulisi olemaan noin euroa, jos kallio löytyy 40 m:n syvyydestä. Lämpöporakaivojen poraajien ilmoituksen mukaan kyseisellä Jyrinkylän alueella on ollut 40 m maata kallion päällä (tieto saatu Veli Kuosmaselta Joen Rakennus ja Lämpö -firmasta). Jos kallio on vieläkin syvemmällä, lisähintaa kertyy noin 104 euroa jokaiselta lisämetriltä maaporauksen osuudelta (2 x 52 euroa/m, koska lämpökaivoja tarvitaan kaksi kappaletta). Kukaan ei tietenkään tarkalleen tiedä, mistä syvyydestä kallio löytyisi juuri hakijoiden tontilla. Jos kallio olisi 50 m:n syvyydessä, kokonaishinta olisi silloin euroa. Jos taas kallio olisikin 60 m:n syvyydessä, kokonaishinta olisi euroa. Maalämmönkeruuputkiston hinta vesistössä on hakijoiden saaman tarjouksen mukaan euroa. Lämpöporakaivon ja vesistöön asennettavan putkiston välinen hintaero on merkittävä vaihdellen välillä euroa tai vieläkin enemmän riippuen siitä, miltä syvyydeltä kallio löytyisi. Omakotirakentajalle tämä on suuri hintaero. Maaperä on puhdasta hiekkaa hakijoiden tontin kohdalla kuten laajemmallakin alueella Jyrinkylässä. Hakijat ovat aloittaneet rakentamisen toukokuussa ja kaivutöitä tehtäessä nähneet maaperän olevan koko matkalta puhdasta hiekkaa yli 5 m:n syvyydeltä. Näin ollen maahan upotettavasta maalämpöputkistosta ei saataisi kerättyä lämpöä tarpeeksi hyvin eikä tontille mahtuisi tarpeeksi putkea lämmitystehon varmistamiseksi. Se vaihtoehto ei siis tule kyseeseen. Kyseisellä alueella ei ole kaukolämpömahdollisuutta. Sähkö- tai öljylämmitys taas tulisivat pitkällä aikavälillä huomattavasti kalliimmiksi kuin vesistöön sijoitettavan maalämpöputkiston antama energia varsinkin, kun hakijoiden seitsemän hengen perhe tarvitsee suurehkon talon. ELY-keskuksen vaatimukseen putkistoista vesiluonnolle ja vesien käytölle aiheutuvien haittojen selvittämisestä hakijat vastaavat, että aiemmin mainitusta alan firmasta saadun tiedon mukaan vesistössä käytettävä putki kestää 10 baarin painetta, mutta näissä maalämpöputkissa paine on vain 1 1,5 baaria. Putki on samaa, jota vesijohtolinjoissa käytetään, joten sen rikkoutuminen on erittäin epätodennäköistä. 3

4 Maalämmönkeruuliuoksena putkistossa käytetään Naturet-maalämpönestettä, joka on Altia Oyj:n valmistamaa. Käyttöturvallisuustiedotteen (päiväys , mukaan se sisältää etanolia 28 %, metyyliisobutyyliketonia 0,8 % ja metyylietyyliketonia 0,6 %. Loppuosa on vettä. Mistään vaarallisesta liuoksesta ei ole kyse. Siinä tapauksessahan vesistöön ei olisi sallittu alkuunkaan asentaa minkäänlaisia maalämpöputkistoja. Hakijoiden saaman tiedon mukaan Leinosenlampi on varsin syvä, joten aikaisemmin asennetut sekä tämä nyt asennettava maalämpöputkisto eivät vaikuta järven lämpötilaan tai ekologiaan haitallisesti. Vesistöön asennettavasta maalämpöputkistosta ei edellä kuvatuista syistä ole todellista vaaraa vesistölle. Hakijat pyytävät lupaa putkiston asentamiseksi, kuten aiemmillekin hakijoille on lupa myönnetty. Myös edellä selostetut taloudelliset seikat puoltavat luvan myöntämistä. Liperin kunnan teknisen lautakunnan lupajaoksen muistutuksen osalta hakijat lausuvat, että maalämpöputkiston asennus Leinosenlampeen olisi tarkoitus tehdä loppusyksystä 2010, mutta kuitenkin ennen jäiden tuloa. Näin ollen työstä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa vesiluonnolle ja Leinosenlammen virkistyskäytölle. Liperin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tullaan toimittamaan sen vaatimat töiden aloittamis- ja valmistumisilmoitukset. Liperin kalaveden osakaskunnan Pyhäselän osan hoitokunnan muistutuksen osalta hakijat toteavat, että Leinosenlammen Lautasuonlahti on yli 300 m leveä hakijoiden rantatontin edustalla. Naapureilta saadun tiedon mukaan läheskään kaikki lahden kaakkoisrannalla olevat hakijoiden viisi rantanaapuria eivät edes harkitse maalämpöputkiston asentamista vesistöön. Putkisto painotetaan pohjapainoilla hyvin, joten se pysyy pohjassa. Onkijan tai virvelöijän koukku saattaa siihen jäädä kiinni, kuten tapahtuu onkiessa muutenkin koukun jäädessä kiinni esim. vesikasvillisuuteen. Putkisto ei siitä nousisi ylös ja vahinko olisi vain koukun menetys. Myöskään verkot, katiskat tai ravunpyydykset eivät pystyisi putkistoa nostamaan pohjapainojen suuren painon vuoksi. Leinosenlampi on varsin iso eivätkä maalämpöputkistot vie sen pinta-alasta niin suurta osaa, etteivätkö kalastajat löytäisi sopivia kalapaikkoja. Yleensä kalastajat eivät tule aivan asuinrakennusten edustalle kalastamaankaan. Vesien käytölle ei näin ollen tule kohtuutonta haittaa. 4 ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Aluehallintovirasto myöntää Birgitta ja Gaetano La Russalle luvan maalämpöputkiston asentamiseen Leinosenlampeen tilan Galassia RN:o 78:353 edustalle Liperin kunnan Liperin kylässä. Aluehallintovirasto myöntää samalla luvan saajille pysyvän käyttöoikeuden Liperin kalaveden osakaskunnan Pyhäselän osan hallinnoimalla yhteisellä vesialueella (kiinteistötunnus ) Galassian tilan edustalla sijaitsevaan, putkiston ja rannan välinen 15 m:n kaistale mukaan lukien m 2 :n (45 m x 45 m) suuruiseen maalämpöputkistoa varten tarvittavaan alueeseen jäljempänä määrättävää korvausta vastaan.

5 5 MÄÄRÄYKSET Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu muuta korvattavaa vahinkoa tai haittaa. Luvan saajien on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä. 1. Putkiston sijainti vesialueella näkyy hakemuksen liitteenä olevasta päivätystä asemapiirustuksesta nro LVI (1:500). 2. Vesialueella putki sijoitetaan kaivantoon ja peitetään noin 1,5 m:n syvyyteen saakka keskivedenkorkeudesta mitattuna. Syvemmällä vesialueella putki upotetaan painoineen lammen pohjaan niin, että se pysyy paikoillaan eikä aiheuta vesistön käyttäjille vaaraa tai haittaa. Putken painotuksessa on käytettävä muodoltaan pyöreitä ja sileäpintaisia painoja, joissa ei ole pyydyksiin tarttuvia ulokkeita. 3. Työt on tehtävä välisenä aikana. Putkilinjan kaivutyön seurauksena syntyvät kaivumassat on joko toimitettava pois vesialueelta tai tasoitettava ympäröivän pohjan tasoon. Työt on tehtävä siten ja sellaisena ajankohtana, että työstä ei aiheudu haittaa vesistön muulle käytölle. 4. Ennen töiden aloittamista on aloittamisajankohta sekä tämän lupapäätöksen antaja ja päivämäärä hyvissä ajoin kirjallisesti ilmoitettava Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Liperin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 5. Maalämpöputkiston sijainti vesialueella on merkittävä rannalle pystytettävällä vesistöön näkyvällä merkkitaululla, jossa on teksti "lämpöputkisto 45 m x 45 m". 6. Töiden päätyttyä kaivualue on viimeisteltävä ja maisemoitava ympäristöön sopivaksi. 7. Luvan saajien on pidettävä lämpöputkistonsa painoineen ja merkkitauluineen kunnossa. Jos lämpöputkiston käyttö pysyvästi lopetetaan, on putkisto painoineen poistettava vesistöstä. 8. Työt on saatettava loppuun kolmen vuoden kuluessa lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta uhalla, että lupa ja käyttöoikeus raukeavat. 9. Luvan saajien on, ellei toisin sovita, maksettava korvauksena pysyvästä käyttöoikeudesta maalämpöputkistoa varten tarvittavaan vesialueeseen Liperin kalaveden osakaskunnalle (Pyhäselän osalle) 202,50 euroa. Korvaus on maksettava ennen rakennustöihin ryhtymistä, kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Maksun viivästyessä sille on maksettava korkolain mukainen viivästyskorko, jonka määrä on seitsemän prosenttiyksikköä korkeampi kuin korkolain 12 :ssä tarkoitettu kulloinkin voimassa oleva viitekorko.

6 10. Jos tässä päätöksessä tarkoitetuista toimenpiteistä aiheutuu vahinkoa, haittaa tai muuta edunmenetystä, jota nyt ei ole edellytetty, voi edunmenetyksen kärsinyt tai yleisen edun vaatiessa asianomainen viranomainen lupapäätöksen lainvoiman estämättä saattaa asian vesilain 2 luvun 27 :n 2 momentissa säädetyssä ajassa aluehallintoviraston käsiteltäväksi siinä järjestyksessä kuin hakemusasioista on vesilaissa säädetty. 11. Töiden valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Liperin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 6 Tämä lupapäätös ei vapauta luvan saajia noudattamasta, mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä -asetuksessa on säädetty tai niiden nojalla määrätään. RATKAISUN PERUSTELUT Hanke on tarpeen hakijoiden uudisrakennuksen lämmitysjärjestelmää varten. Putkiston asentamisesta vesialueelle ei aiheudu muuta vahinkoa tai haittaa, kuin mitä johtuu pysyvästä käyttöoikeudesta toisen omistamaan vesialueeseen, josta on määrätty korvaus edellä lupamääräyksessä 9. Maalämpöputkistoa varten tarvittavan vesialueen pinta-ala rantaviivasta ulospäin ulottuvana yhtenäisenä suorakaiteena (mitoiltaan noin 45 m x 45 m) on noin m 2. Korvausperusteena on käytetty 0,10 /m 2, jolloin putkiston tarvitseman käyttöoikeusalueen osalta korvaus on 202,50. Rakentamisesta saatava hyöty on siitä johtuvaan vahinkoon, haittaan tai muuhun edunmenetykseen verrattuna huomattava. Hanke ei ole asemakaavan vastainen. Vesilain 2 luvun 6 :n 2 momentin mukaiset luvan myöntämisedellytykset ovat olemassa. Koska lämpöputkisto on rakennelmana vähäinen, voidaan hakijoille myöntää vesilain 2 luvun 7 :n 2 momentin perusteella käyttöoikeus toisen omistamaan vesialueeseen, joka on tarpeen putkiston vesialueelle sijoittamista varten. LAUSUNTO MUISTUTUKSISTA Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen muistutuksen osalta aluehallintovirasto toteaa, että hakijat ovat esittäneet perusteellisen kustannusvertailun maahan asennettavan lämpöputkiston ja vesistöön upotettavan putkiston välillä. Vertailu osoittaa jälkimmäisen olevan selvästi edullisempi, mikä painottaa hankkeen hyödyllisyyttä intressivertailussa. ELY-keskuksen kannanottoon, jonka mukaan luvan myöntämättä jättäminen on perusteltua varovaisuusperiaatetta noudattaen, aluehallintovirasto toteaa, että nyt kyseessä oleva Leinosenlammen pohjaan asennettava lämpöputkisto ei muiden jo asennettujen putkistojen kanssa aiheuta huomattavia vahingollisia muutoksia lammen vesiluonnossa. Mitä tulee pelkoon maalämpöputkistojen rikkoontumisen vaarasta ja seurauksista, aluehallintovirasto toteaa, että lämpöputkistoissa käytetään materiaaliltaan ja kestävyydeltään samaa putkea kuin paineellisissa vesijohdoissa, vaikka

7 paine lämpöputkissa (1 1,5 baaria) on huomattavasti pienempi kuin vesijohdoissa. Putkistossa ei ole vesistöosuudella liitoksia. Jos vesistössä olevaan lämpöputkistoon kuitenkin tulee vuoto esimerkiksi ulkoisen iskun tai viillon seurauksena, ei putkesta vesistöön pääsevästä noin 0,8 m 3 :n nestemäärästä, joka on käytännössä alkoholin ja veden seos, suureen ulkoiseen vesimäärään liukenevana ole haittaa vesiluonnolle (yleisesti tarkoitukseen käytetty, kauppanimellä Naturet oleva maalämpöneste sisältää painoprosentteina ilmaistuna etanolia 28 %, metyyli-isobutyyliketonia 0,8 % ja metyylietyyliketonia 0,6 %). Lämpöputken vuoto on helposti havaittavissa rakennuksen lämmitysjärjestelmässä, jossa paineen lasku ilmaisee vuodon. Liperin kunnan teknisen lautakunnan lupajaoksen muistutuksen aluehallintovirasto ottaa huomioon edellä lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla. Liperin kalaveden osakaskunnan Pyhäselän osan hoitokunnan vaatimus luvan epäämisestä hylätään. Leinosenlampi on hankealueella suhteellisen syvä ja jyrkkenee ranta-alueelta nopeasti. Kun lisäksi otetaan huomioon, että suunnitelman mukaan putkisto upotetaan ranta-alueella ja ankkuroidaan syvemmällä pohjaan, sekä hankkeen vähäisyys ja annetut lupamääräykset sekä mitä kalastuslain 39 :ssä säädetään kalastuksen harjoittamisesta asutun rannan kohdalla, aluehallintovirasto katsoo, että edellytykset luvan myöntämiselle ovat olemassa. Mitä tulee huomautukseen kohtuuttoman suuresta vesipinta-alasta, jonka kaikkien asemakaavan mukaisten rantatonttien edustalle tehtävät lämpöputket vaatisivat, aluehallintovirasto toteaa, että kukin hakemus ratkaistaan tapauskohtaisen lupaharkinnan perusteella. Hylkäysperusteena esitetty huomautus hankkeiden asemakaavan vastaisuudesta (SP-kaavamerkintä) maa-alueella jätetään tutkimatta aluehallintoviraston toimivaltaan kuulumattomana. Kysymyksen jonkin maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen luvan tarpeellisuudesta suunniteltaessa rakentamista SP-alueelle ratkaisee Liperin rakennusvalvontaviranomainen. Aluehallintovirasto on saanut hakijoilta riittävän selvityksen lämpöputkiston asentamismahdollisuudesta tontin maaperään kustannustietoineen. 7 LAINKOHDAT Vesilain 2 luvun 3, 4, 5, 6 :n 2 momentti, 7 :n 2 momentti sekä 11 luvun 3, 14 ja 14a. Korkolaki 4 ja 12.

8 8 KÄSITTELYMAKSU Päätöksestä peritään käsittelymaksu 250 euroa. Kysymyksessä on vähäinen ja pelkästään yksityistä tarvetta varten vireille pantu asia. Vesilain 21 luvun 9 Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009).

9 9 MUUTOKSENHAKU Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusosoitus liitteenä. Erkki Kaijalainen Matti Turunen Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Erkki Kaijalainen. Asian on esitellyt esittelijä Matti Turunen. MT/LN Lisätietoja: ympäristöneuvos Erkki Kaijalainen, puh

10 VALITUSOSOITUS LIITE Valitusviranomainen Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituksen sisältö Valituksen liitteet Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi, kotikunta ja yrityksen tai yhteisön Y-tunnus - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Itä-Suomen aluehallintovirastolle Oikeudenkäyntimaksu Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Itä-Suomen aluehallintoviraston Kuopion toimipaikan kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Itä-Suomen aluehallintoviraston Kuopion toimipaikan kirjaamon yhteystiedot Käyntiosoite: Hallituskatu 12 14, KUOPIO Postiosoite: PL 1741, KUOPIO Puhelin: (vaihde) Telekopio: (017) Sähköposti: Aukioloaika: klo Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 89 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011

PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011 HAKIJA Villalan kalaveden osakaskunta ASIA Penkereen purkaminen Puruveden Hummonselän

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJAT

LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJAT LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJAT Veden ottaminen tilalla Kuusisto RN:o 19:7 olevasta lähteestä sekä vesijohdon, kaivon ja vedenpumppauslaitteiston

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 152/2012/2 Dnro ESAVI/37/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2012 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2011/4 Dnro ESAVI/355/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 ASIA HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie

Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie Etelä-Suomi Päätös Nro 74/2013/2 Dnro ESAVI/184/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2013 ASIA HAKIJA HAKEMUS Lämpökaivojen rakentaminen kiinteistölle 052-0157-0006 osoitteessa Lärkullantie 1, Karjaa

Lisätiedot

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ

LUPAHAKEMUKSEN SISÄLTÖ Etelä-Suomi Päätös Nro 65/2012/2 Dnro ESAVI/179/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.3.2012 ASIA Pohjaveden ottaminen asuinrakennuksen lämmityskäyttöön ja johtaminen Vanajaveteen, Hattula HAKIJA Asunto

Lisätiedot

Maalämpökaivojen rakentaminen Vesipostin pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle,

Maalämpökaivojen rakentaminen Vesipostin pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle, PÄÄTÖS Nro 29/2013/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2013 ASIA Maalämpökaivojen rakentaminen Vesipostin pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle, Kalajoki HAKIJA Kalajoen kaupunki

Lisätiedot

Hakemus saada poiketa nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien varastointikiellosta Hakkaralan pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, Siilinjärvi

Hakemus saada poiketa nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien varastointikiellosta Hakkaralan pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, Siilinjärvi Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 26/10/2 Dnro ISAVI/19/04.09/2010 24.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Lisätiedot

ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie 3, Vihti

ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie 3, Vihti Etelä-Suomi Päätös Nro 214/2012/2 Dnro ESAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2012 ASIA Lämpökaivojen rakentaminen Nummelaan kiinteistölle Kisarinne (927-406- 1-224) osoitteessa Enäjärventie

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Äijönnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 31/05/2 lupamääräyksen muuttaminen, Haapavesi

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013.

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 30.9.2014 9101 Kiimingin Sora Oy c/o Asianajotoimisto Krogerus Oy Kirkkokatu 13 90100 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Kultaselkä a ja b Hakija Kiimingin

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012 PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJA Koetoimintailmoitus permuurahaishapon ja peretikkahapon käytöstä jätevesilietteiden hygienisoinnissa,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 157/2012/1 Dnro ESAVI/197/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat Etelä-Suomi Päätös Nro 60/2010/1 Dnro ESAVI/316/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat HAKIJAT

Lisätiedot