ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Dnr 000/000/2012 Kh nro 0/ I Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi INKILÄNPORTTI Asemakaavalla muodostuvat korttelit sekä niihin rajautuvat tie-, katu-, virkistys- ja erityisalueet. ASEMAKAAVALUONNOS Kaavoittaja Kaavan laatija Vireilletulo Käsittelyt Kirkkonummen kunta kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi FCG Finnish Consulting Group arkkitehti SAFA Anssi Savisalo kuulutus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma yhdyskuntatekniikan lautakunta ( 3) Asemakaavaluonnos yhdyskuntatekniikan lautakunta ( 75) Asemakaavaehdotus yhdyskuntatekniikan lautakunta XX.XX.201X ( XX) ja kunnanhallitus XX.XX.201X ( XX) Hyväksymiskäsittely yhdyskuntatekniikan lautakunta XX.XX. 201X ( XX), kunnanhallitus XX.XX.201X ( XXX) ja kunnanvaltuusto XX.XX.201X ( XX) Hankenumero Piirustusnumero asemakaava piir. nr 3112 havainnekuva piir. nr 3113

2 Inkilänportin asemakaava Asemakaavaluonnoksen selostus I 1 TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 1.2 Kaava-alueen sijainti Tunnistetiedot ilmenevät kansilehdeltä. Inkilänportin asemakaava sijaitsee kunnan voimakkaasti kehittyvällä keskivyöhykkeellä Jorvaksen aseman läheisyydessä. Alueen maankäyttö kytkeytyy Länsiväylän (kantatie 51) ja Kehä III:n risteysalueeseen sekä sen välittömään lähiympäristöön. Kuva 1. Kaava-alueen sijainti.

3 Inkilänportin asemakaava Asemakaavaluonnoksen selostus II 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavan nimi on Inkilänportti. Asemakaava muodostaa keskeisen osan Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavaehdotuksen alueelle (tilanne syksyllä 2012) sijoittuvasta kaupallisten palveluiden ja työpaikka-alueiden keskittymästä. Kunnan tavoitteena on kehittää alueesta omaleimainen, viihtyisä työpaikkaja seudullisen vähittäiskaupan keskittymä, jonka liikenneratkaisut ovat toimivia sekä alueen hulevedet on järjestetty ekologisesti oikeaoppisesti. Alueen kehittämisessä tulee ottaa huomioon joukko- ja kevytliikenne sekä eri ihmisryhmien tarpeet käyttää alueen palveluja. Laadittavan asemakaavan tulee olla Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavan suunnitteluperiaatteiden mukaisia. Tämä saattaa merkitä kaupan kaavamerkintöjen yksityiskohtaista määrittämistä esim. erikoiskaupan ja paljon tilaa vaativan kaupan kesken. Suunnittelun aikana tulee uudelle kaupalliselle keskittymälle sekä profiloida seudullisesti kilpailukykyinen teema että saada elinkeinoelämä kiinnostumaan Inkilänportin alueesta. Hyväksymisvaiheessa alueelle laaditaan alueen toteuttamista ohjaava lähiympäristö- ja rakentamistapaohje, joka liitetään sekä lopullisiin kaava-asiakirjoihin että kunnan ja kaavoitusaloitteiden tehneiden tahojen keskinäiseen maankäyttösopimukseen. Asemakaavan tavoitteena on toteuttaa alueelle mm. vähittäiskaupan suuryksikköt, polttoaineisen jakelu- ja liikenneasema, paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan tiloja sekä mahdollistaa olemassa olevan liiketoiminnan jatkuminen alueella. Alue sijaitsee liikenteellisessä solmukohdassa Länsiväylän moottoritien (kantatien 51) ja Kehä III:n risteysalueella, ja se on autoliikenteen kannalta houkutteleva sekä idästä että ennen kaikkea myös pääkaupunkiseudun suunnalta. Suunnittelualueen kautta kulkee tiheä linja-autovuoroliikenne ja läheiselle Jorvaksen rautatieseisakkeelle on kohtuullinen kävelymatka. Alueen pinta-ala on noin 50 ha.

4 Inkilänportin asemakaava Asemakaavaluonnoksen selostus III Sisällysluettelo 1 TUNNISTETIEDOT... I 1.1 Tunnistetiedot... I 1.2 Kaava-alueen sijainti... I 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus... II 1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista... IV 1.5 Muut kaavaa koskevat asiakirjat, taustaselvitykset ja lähdemateriaali... V 2 TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö ja sijainti maisemarakenteessa Rakennettu ympäristö Melu Pilaantuneet maat Kunnallistekniikka Liikenne ja katuverkko Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen, vuorovaikutusmenettelyt ja viranomaisyhteistyö Asemakaavalle asetetut tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet Kaavoitusaloitteen tekijöiden asettamat tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehtojen tarkastelu ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Aluevaraukset Korttelialueet Liikenne- ja katualueet Viherympäristö ja virkistys Yhdyskuntatekninen huolto Maa- ja metsätalous Palvelut Kunnallistekniikka Vesihuolto Hulevesien käsittely Nimistö... 34

5 Inkilänportin asemakaava Asemakaavaluonnoksen selostus IV 5.5 Kaavan vaikutukset Kaavan yleisarvio Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Alueen sisäinen ympäristö Suhde ympäröivään maisemaan Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Pinta- ja hulevedet Liikenteelliset vaikutukset Vaikutukset Länsiväylän (kantatien 51) ja Kehä III:n liittymän toimivuuteen Vaikutukset ympäröivään katuverkkoon Vaikutukset katuverkon toimivuuteen alueen sisällä Työmaan aikaiset vaikutukset Kaupalliset vaikutukset Suhde kaavalle asetettuihin tavoitteisiin Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja muihin valtakunnallisiin tavoitteisiin Suhde maakuntakaavaan ja muihin seudullisiin tavoitteisiin Asemakaavan antamat edellytykset ilmastonmuutoksen aiheuttamien poikkeustilanteiden hallintaan Taustaa Kaavoituksen rooli Riskiarviointi ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Arvio kunnallistekniikan toteuttamisen kustannuksista Vesihuolto Hulevesien käsittely Kadunrakentaminen Maantierakentaminen Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Inkilänportin asemakaavan seurantalomake 2. Suunnittelualueen sijaintikartta 3. Ote vesihuollon yleissuunnitelmasta (FCG ) 4. Ote Uudenmaan maakuntakaavasta (ympäristöministeriö vahvistanut ) 5. Ote Kirkkonummen yleiskaavasta Ote Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavasta (ehdotus ) 7. Inkilänportin asemakaavaluonnos 8. Inkilänportin asemakaavan muutoksen havainnekuva

6 Inkilänportin asemakaava Asemakaavaluonnoksen selostus V 1.5 Muut kaavaa koskevat asiakirjat, taustaselvitykset ja lähdemateriaali Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavaehdotus (Kirkkonummen kunta, 2012) Jorvaksen ja Inkilän kaupallinen osayleiskaava, kaupallinen selvitys (FCG Oy ja Strafica Oy, 2012) Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavan liikenneselvitys (Sito Oy, 2012) Kirkkonummen Jorvaksen suunnittelualueen lepakkoselvitykset vuonna 2011 / rakennusten merkitys (Faunatica Oy, 2012) Helsingin seudun kehityskuva 2050 Rajaton metropoli, MAL-neuvottelukunnan puheenvuoro (2011) Jorvaksen liikennepaikan asemajärjestelyjen yleissuunnitelma (Liikennevirasto, 2011) Kirkkonummen kunta- ja palvelustrategia (Kirkkonummen kunta, 2011) Kirkkonummen palveluverkkoselvitys (Kirkkonummen kunta, 2011) Pääteiden tarveselvitys (Uudenmaan ELY-keskus, 2011) Inkilänportin alueen lepakkoselvitys (Faunatica Oy, 2011) Helsingin seutu 2050, Maankäytön, asumisen ja liikenteen strategiset linjaukset (2010) Kirkkonummen Jorvaksen suunnittelualueen luontoselvitykset (Faunatica Oy, 2010) Kirkkonummen Inkilän ekologinen yhteys, muistio (Faunatica Oy, 2009) Tieverkko- ja liikenneturvallisuusselvityksen päivitys (Kirkkonummen kunta, Tiehallinto ja Strafica Oy, 2008) Jorvaksen ja Inkilän työpaikka-alueen kehityskuva (WSP Finland Oy, 2007) Jorvaksen ja Inkilän työpaikka-alueen kehityskuva, kaupalliset palvelut (Tuomas Santasalo Ky, 2007) Yhteenveto Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaava-alueen luontoselvityksistä (Kirkkonummen kunta, ympäristönsuojeluyksikkö, 2006) Jorvaksen luonto- ja maisemaselvitys (Ympäristötutkimus Oy Metsätähti, 2005) Kirkkonummen rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema (Sigbritt Backman, 1992)

7 Inkilänportin asemakaava 1 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Seuraavassa on kuvaus Inkilänportin asemakaavan suunnitteluprosessista: Inkilänportin kaavahankkeen aloitusneuvottelu pidettiin kunnan edustajien ja kaavoitusaloitteita edustaneiden tahojen kesken asemakaavan alustavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelma käsiteltiin viranomaisneuvottelussa Kirkkonummen kunnanhallitus hyväksyi kaavoituksen käynnistämissopimukset kaavoitusaloitteen tehneiden tahojen kanssa ( 455) Yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksyi Inkilänportin asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ( 3) kunta ilmoitti Inkilänportin asemakaavan vireilletulosta kuulutuksella Kirkkonummen kunnan ja Skanska Commercial Development Finland Oy:n välillä allekirjoitettiin kaavoituksen käynnistämissopimus Vastaava sopimus allekirjoitettiin kunnan ja Oy Directum Civilis Ab:n välillä SRV Yhtiöt Oyj vetäytyi asemakaavahankkeesta, mutta jatkaa Directum Civilis Oy:n edustajana kaavaprosessissa Inkilänportin asemakaavaluonnos asetettiin nähtäville yhdyskuntatekniikan lautakunnan päätöksellä ( XX). 2.2 Asemakaava Kirkkonummen kunnan tavoitteena on kehittää Inkilänportista seudullisesti merkittävä vähittäiskaupan keskittymä, joka on omaleimainen, viihtyisä ja kaupallisesti kiinnostava. Kaava mahdollistaa alueelle sellaisen vähittäiskaupan tiloja, jotka laatunsa puolesta eivät sovellu keskustatoimintojen alueelle. Suunnittelulla varmistetaan, että alueen liikennejärjestelyt ja kunnallistekniikka toimivat moitteetta. Inkilänportin kaupan keskittymää tulee jatkosuunnittelussa täydentämään muu työpaikkarakentaminen. Asemakaavan kaupan mitoitus perustuu osayleiskaavoituksen lähtötiedoksi laadittuun kaupalliseen selvitykseen. Suunnittelussa otetaan huomioon Jorvaksen ja Inkilän työpaikka-alueen kehityskuvassa (v. 2007) sekä Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavaehdotuksessa ( ) alueen ennakoitu ja tavoiteltu kehitys. Lisäksi asemakaavassa otetaan huomioon tienoon osayleiskaavoituksen yhteydessä laaditut selvitykset, jotka koskevat mm. alueelle soveltuvaa kauppaa sekä alueen liikennejärjestelyjä sekä luontoarvoja kuten suunnittelualueen etelä- ja itäpuolella sijaitsevaa seudullisesti merkittävää riistaeläinten kulkuyhteyttä, joka on osoitettu myös Uudenmaan maakuntakaavassa. Alueen hulevedet

8 Inkilänportin asemakaava 2 järjestetään ekologisesti oikeaoppisesti ja mahdollisuuksien mukaan alueen ilmettä rikastuttaen. Alueen kehittämisessä otetaan huomioon liikennejärjestelyjen toimivuus siten, että ne voidaan toteuttaa vaiheittain. Tärkeää on myös, että alueen palvelujen käyttäminen onnistuu kävellen, pyöräillen ja joukkoliikennettä käyttäen. Eri ihmisryhmien liikkumistarpeet käyttää alueen palveluja on täten otettu huomioon alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Liikennesuunnittelu tehdään yhteistyössä Liikenneviraston, Uudenmaan ELY-keskuksen ja HSL:n edustajien kanssa. Asemakaavan toteuttamista ohjataan laadittavilla laatuasiakirjoilla. Ne koskevat katu- ja ympäristörakentamisen lisäksi esimerkiksi rakennusten julkisivukäsittelyä ja pysäköintialueiden rakentamista sekä lähiympäristön toteuttamista. Tavoitteena on Inkilänportin alueen omaleimainen toteuttaminen siten, että se poikkeaa edukseen Helsingin seudun muista kaupan suuryksikkökeskittymistä. Kuva 2. Inkilänportin asemakaavan rajaus.

9 Inkilänportin asemakaava Asemakaavan toteuttaminen Asemakaava-alueella on syksyllä 2012 käynnissä Länsiväylän (kantatien 51) ja Kehä III:n liittymän rakentaminen osana kantatien rakentamista moottoritieksi. Moottoritie ja siihen liittyvä muut liikennejärjestelyt ovat valmiit vuonna Samassa yhteydessä toteutetaan osa Inkilänportin kokoojakatuverkosta, ja katuverkkoa täydennetään asemakaavan toteutumisen yhteydessä. Alueen nykyinen paikallinen kunnallistekninen verkosto väistyy uudelleenjärjestelyjen tieltä, ja rakennetaan uudelleen palvelemaan uudistuvaa taajamarakennetta. Myös alueen poikki kulkevan siirtoviemärin ja kaukolämpöputken linjausta joudutaan tarkistamaan. Kirkkonummen kaavoitusohjelman (v ) mukaisesti asemakaavan odotetaan saavan lainvoiman vuoden 2013 loppuun mennessä. Alueen toteuttamiseen vaikuttaa myös Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavan lainvoimaisuus. Osayleiskaavan oletetaan saavan lainvoiman niin ikään vuonna Alueen toteuttamisen aikataulusta ei ole tehty kaavoitusohjelmaan tarkempia päätöksiä. Myönteisimmän aikataulutavoitteen mukaan kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen ajottunee vuosille Talorakentamisen on arvioitu toteutuvan vuosina , mutta alueen käyttöönottoon vaikuttaa merkittävästi tarvittavien kantatien 51 ja Kehä III:n liikennejärjestelyjen toteuttaminen. Kunta edellyttää, että asemakaavan hyväksymisvaiheessa alueelle on laadittu alueen toteuttamista ohjaavat laatuasiakirjat, jotka liitetään sekä lopullisiin kaava-asiakirjoihin että maankäyttösopimuksiin. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue on kooltaan noin 50 hehtaaria. Maa-alasta suurin osa on metsä- tai peltomaata. Alueella on muutama asuinrakennus ja liiketoiminnalle varattu alue. Suunnittelualue sijoittuu Kehä III:n ja Länsiväylän (kantatie 51) risteysalueen ympärille. Alue on pääosin rakentamatonta lukuun ottamatta muutamaa omakotitaloa kantatien eteläpuolella ja yrityksen näyttelyrakennuksia, jotka puolestaan sijaitsevat Hammarsinmäellä, kantatien pohjoispuolella. Asemakaavan laatimisen aikana rakennetaan kantatietä moottoritieksi, johon kuuluu mm. merkittäviä liikennejärjestelyjä. Näin Länsiväylä jatkuu Espoosta Kirkkonummen kuntakeskukseen Luonnonympäristö ja sijainti maisemarakenteessa Suunnittelualue sijoittuu Kirkkonummen keskivyöhykkeen maisemarakenteessa kallioisen moreeniselänteen lakialueelle. Sen erottaa pohjoisessa Jorvaksen asemanseudusta koko Uudenmaan halki kulkeva lounais-koillissuuntainen murroslaakso, joka näyttäytyy Kirkkonummella Sundetin pitkänomaisena kosteikkojen ja lampien ketjuna Kantvikista Jorvaksen ja Masalan kautta Espoonlahdelle. Suunnittelualueen läheinen Sundetin purolaakso

10 Inkilänportin asemakaava 4 on luonnonsuojelualuetta. Lounaassa selännealue tasoittuu moreeni- ja savialueiden vuorottelemaksi viljelymaisemaksi historiallisine peltoineen. Suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsee seudullisesti merkittävä ekologinen yhteys, joka yhdistää Finnträskin-Porkkalan laajan yhtenäisen metsäalueen Länsiväylän (kantatien 51), Kehä III:n ja rantaradan yli kunnan pohjoisosien laajoihin metsäalueisiin. Kuva 3. Suunnittelualueen sijoittuminen seudullisessa maisemarakenteessa (punainen ympyrä). Ote Uudenmaan maisemarakenneselvityksestä (Uudenmaan ympäristökeskus 2007). Suuri tumma ympyrä kartalla osoittaa seudullisen maisemarakenteen solmukohdan sijainnin.

11 Inkilänportin asemakaava 5 Kuva 4. Suunnittelualuetta sivuava ekologinen yhteys liittää Finnträsk-Porkkalan laajan yhtenäisen metsäalueen ympäröiviin luontoalueisiin. (kuva Uudenmaan liitto: Uudenman ekologinen verkosto ja laajat yhtenäiset metsäalueet. Uudenmaan liitto ) Inkilänportin suunnittelualueen luontoselvitykset on tehty vuonna Lisäksi alueelle on lisäksi laadittu erillinen lepakkoselvitys vuonna Molemmat selvitykset on laatinut Faunatica Oy. Selvitysalueella ei ole asuttuja liito-oravan elinpiirejä. Suunnittelualuetta halkoo kaksi suurta tietä, Länsiväylä (kantatie 51) ja Kehä III, joiden laaja risteysalue sijoittuu suunnittelualueelle. Tielinjojen ulkopuolella on kallioalueita ja hakkuiden seurauksena pirstoutuneita metsiä, jotka ulottuvat suunnittelualueen eteläosiin. Lisäksi alueella on muutama omakotitalo sekä pienialaisia peltolaikkuja.

12 Inkilänportin asemakaava 6 Kuva 5. Huomionarvoiset luontotyyppikohteet (sininen täyttö) ja valkolehdokin kasvupaikka (punainen ympyrä). (kuva:inkilänportin alueen luontoselvitys, Faunatica Oy 2010) Selvitysalueella havaittiin kolme huomionarvoista luontotyyppikohdetta. Ne ovat luontoarvoiltaan keskinkertaisiksi arvioituja metsälain mukaisia vajaatuottoisia kallioita. Seuraavassa edellä mainittujen kohteiden kuvaukset: Kuvio 1. Vajaatuottoinen kallio, metsälain erityisen tärkeä elinympäristö. Puustona muutamia järeähköjä mäntyjä (Pinus sylvestris), pensaskerroksessa katajaa (Juniperus communis) ja pihlajaa. Kenttäkerros hyvin aukkoinen, pohjakerroksessa runsaasti sammalia ja jäkäliä. Kenttäkerroksessa metsälauhaa (Deschampsia flexuosa) ja harvakseltaan mustikkaa (Vaccinium myrtillus). Lahopuuta niukasti. Keskinkertaiset luontoarvot. Kuvio 2. Vajaatuottoinen kallio, metsälain erityisen tärkeä elinympäristö. Puustona muutamia mäntyjä, pensaskerroksessa runsaasti katajaa. Kenttäkerros lähinnä metsälauhaa. Pohjakerros runsas, sammaleista jäkälikköä. Lahopuuta harvakseltaan. Keskinkertaiset luontoarvot.

13 Inkilänportin asemakaava 7 Kuvio 3. Vajaatuottoinen kalliometsä, metsälain erityisen tärkeä elinympäristö. Keskimääräistä runsaammin lahopuuta (kuusta ja mäntyä). Valtapuuna mänty, joista muutamat suhteellisen iäkkäitä. Pensaskerroksessa katajaa ja koivua (Betula pubescens, B. pendula). Kenttäkerroksessa metsälauhaa, lampaannataa (Festuca ovina), kanervaa (Calluna vulgaris), puolukkaa (Vaccinium vitis-idaea) ja mustikkaa. Kalliolta on aiemmin harvennettu nuorehkoja kuusia, kalliometsän ominaispiirteiden siitä kuitenkaan kärsimättä. Keskinkertaiset luontoarvot. Huomionarvoisista kasvilajeista havaittiin valkolehdokki (Platanthera bifolia). Valkolehdokki on luonnonsuojelulain 42 :n mukaisesti rauhoitettu laji. Kohde sijaitsee kantatien pohjoispuolella asemakaavoitettavan alueen ulkopuolella Rakennettu ympäristö Lepakkoselvityksessä alueelta saatiin kohtalaisesti lepakkohavaintoja alueen pienuus ja pirstoutuminen huomioiden. Enemmistö havainnoista koski pohjanlepakoita, jotka ovat sopeutuneet monenlaisiin ympäristöihin. Avoimia ja pirstoutuneita alueita karsastavia siippoja löytyi odotettua enemmän. Alueella tavattiin sekä pohjanlepakoita että siippoja. Lisäksi sekä pohjanlepakoita että siippoja havaittiin yksittäin selvitysalueen pohjoisilta reunaalueilta ja pihapiireistä. Syksyllä ja alkutalvesta 2011 selvitettiin Faunatica Oy:n toimesta erikseen alueen rakennusten merkitystä lepakoille. Työhön sisältyi rakennuksia kesällä käyttävien lepakoiden selvitys (koloniat, päiväpiilot) sekä rakennuksissa talvehtivien lepakoiden selvitys. Päiväpiilo- ja koloniaselvityksessä ainoat lepakkohavainnot olivat Kehäniitty 9:n autotallista löytyneet lepakoiden vanhat ulosteet. Tuoreita ulosteita ei näkynyt missään, ei myöskään lepakoita. Mistään tarkastetusta rakennuksesta ei löytynyt talvehtivia lepakoita tai muita merkkejä talvehtimisesta. Selvitysalueen rakennuksilla ei tehtyjen havaintojen perusteella ole merkitystä lepakoiden piilopaikkoina. Väestörakenne ja kehitys kaava-alueella Alueella sijaitsee joitakin pientaloja, jotka väistyvät kaavan mahdollistaman rakentamisen tieltä. Asemakaavoitettava alue sijaitsee eteläisintä osaa lukuun ottamatta Länsiväylän (kantatien 51) melualueella. Kaava-alue rajoittuu luoteessa Hammarsinmäen pientaloalueeseen.

14 Inkilänportin asemakaava 8 Taajamakuva Nykytilanteessa asemakaavoitettavalla alueella ei voida puhua taajamakuvasta vaan haja-asutuksesta. Pääväylien lisäksi alueella on vain vähäisesti rakennuskantaa, joille on järjestetty maastoa halkovat kulkuyhteydet. Kantatien 51 rakentaminen moottoritieksi muuttaa tieympäristöä, mutta keskeneräinen rakennustyömaa antaa alueesta tällä hetkellä epämääräisen kuvan (tilanne vuoden 2012 kesällä). Hammarsinmäki hahmottuu Länsiväylän (kantatien 51) ohikulkijalle väylän pohjoispuolella lounaaseen avautuvana rinteenä, jossa on näyttelyrakennuksia. Suunnittelualueen luoteispuolella, Hammarsinmäen ja Sudetin luonnonsuojelualueen välissä, on noin 20 asuinpientalon muodostama yhteisö. Kuva 6. Ilmakuva vuoden 2010 tilanteessa, jolloin kantatien 51 moottoritien rakennustyöt eivät olleet vielä alkaneet. Etualalla Hammarsinmäki, jonka näyttelyrakennukset näkyvät hyvin kantatielle. (Kuva: Kirkkonummen kunta / Hannu Vallas) Palvelut Etäisyys suunnittelualueelta Kirkkonummen kuntakeskukseen on noin kuusi kilometriä. Siellä sijaitsevat kunnan tärkeimmät kaupallisten ja julkiset palvelut. Masalan keskusta sijaitsee noin kahden kilometrin etäisyydellä suunnittelualueelta ja siltä löytyy verraten hyvät lähipalvelut. Jorvaksen rautatieasema on suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä, junayhteydet esimerkiksi pääkaupunkiseudulle ovat hyvät. Osa Kirkkonummen ja Helsingin välisistä linja-autovuoroista kulkee suunnittelualueen läpi.

15 Inkilänportin asemakaava 9 Virkistys Suunnittelualue rajoittuu etelässä Porkkalanniemen laajaan yhtenäiseen metsäalueeseen ja Finnträsk-järven rantaan, joka on suurelta osin rakentamatonta. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Alueelta ei ole todettu muinaismuistoja tai kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa. Kaava-alueen lounaispuolella sijaitsee Kirkkonummen kunnan kokoaman selvityksen mukaan venäläisajalta peräisin olevia asuinrakennuksia (kuva) Melu Kuva 7. Ote Kirkkonummen kunnan laatimasta yhteenvedosta Porkkalan vuokra-alueen jäänteistä (Kirkkonummen kunta, 2004). Roomalainen numero viittaa jäänteen vaarallisuusluokitukseen (IV mikäli jotain löytyy, otettava poliisin kautta yhteyttä puolustusvoimiin) Pilaantuneet maat Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavaa varten laaditun meluselvityksen perusteella suunnittelualue sijaitsee lähes kauttaaltaan kantatien 51 ja Kehä III:n melualueella. Alueella suoritettiin vuoden 2012 alussa maaperän pilaantuneisuustutkimuksen (FCG Oy). Kohteeseen tehtiin kahdeksan koekuoppaa. Neljä koekuoppaa tehtiin entisen linja-autohallin alueelle ja 4 koekuoppaa saman kiinteistön kaakkoisosaan entiselle läjitysalueelle. Näytteenotto suoritettiin tela-alustaisella kaivinkoneella. Koekuopat ulotettiin aistinvaraisesti puhtaaseen maakerrokseen (n. 2-3 m). Valtioneuvoston asetuksen mukaan maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava, jos yhden tai useamman haitallisen aineen pitoisuus maaperässä ylittää kynnysarvon. Kohteessa todettiin tutkimuksen perusteella viisi kynnysarvon ylittävää arseenin pitoisuutta. Pitoisuudet ovat hyvin pieniä kynnysarvon ylityksiä, joita saattaa olla maaperässä myös luontaisina taustapitoisuuksina. Kynnysarvopitoisuuksien ei arvioida aiheuttavan terveydellistä tai ympäristöllistä riskiä alueella.

16 Inkilänportin asemakaava Kunnallistekniikka Liikenne ja katuverkko Tutkimuksen johtopäätöksenä alueella ei todettu pilaantuneita maa-aineksia, eikä kohteessa ole kunnostustarvetta. Maaperässä olevien hyvin pienien metallipitoisuuksien ei arvioida aiheuttavan alueella terveys- tai ympäristöriskiä. Inkilänportin asemakaava-alueen läpi kulkee kantatie 51 suuntaisesti paineviemäri ja vesijohto. Jorvaksen pumppamolta lähtevää paineviemäriä pitkin johdetaan suurin osa Kirkkonummen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen jätevedet käsiteltäväksi HSY:n Suomenojan puhdistamolle. Espoon Kivenlahdesta tuleva vesijohto on suunniteltu lähinnä Inkilänportin itäpuolella olevien Sarvvikin ja Kurkirannan alueiden tarpeeseen. Vesijohdon painepiiri rajautuu Jorvaksessa olevaan paineenkorotusasemaan. Suunnittelualueen läpi kulkee myös Länsiväylän (kantatien 51) suuntaisesti kaukolämpöjohto. Lisäksi suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä, sen länsipuolella kulkee maakaasulinja. Suunnittelualue käsittää Länsiväylän (kantatien 51) ja Kehä III:n (kantatie 50) eritasoliittymän sekä sen välittömän lähialueen. Kirkkonummen liikenne tulee kasvamaan kaikkien kulkumuotojen osalta. Ajoneuvoliikenne lisääntyy eniten. Jorvaksen ja Inkilän seudullinen saavutettavuus on liikenneverkkoratkaisussa erittäin hyvä henkilöautoliikenteellä, mutta myös joukkoliikenteellä. Olemassa olevat Kirkkonummen ja Helsingin bussivuorot kulkevat joko suunnittelualueen läpi tai sivuavat sitä Jorvaksen aseman kohdalla suunnittelualueen pohjoispuolella. Jorvaksen asema sijaitsee noin 1,6 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta. Vanhalle Jorvaksentielle toteutetaan moottoritiehankkeen yhteydessä kevytliikenneväylä suunnittelualueelta Jorvaksen rautatieseisakkeelle. Länsiväylä (kantatie 51) rakennetaan moottoritieksi ja se on valmis vuonna Moottoritien tiesuunnitelmien mukaisesti alue kytkeytyy nykyistä paremmin olemassa olevaan kevyen liikenteen verkostoon. Kehä III:n leventämisestä nelikaistaiseksi on olemassa tilavaraussuunnitelma. Länsiväylän (kantatien 51) keskimääräinen vuorokausiliikenne suunnittelualueen kohdalla on ajoneuvoa vuorokaudessa (tilanne v. 2012). Nykyinen maankäytön liikennetuotos on erittäin vähäistä. Liikenne koostuu pääsääntöisesti ohikulkevasta työmatkaliikenteestä. Suunnittelualueen Helsingin puolella (itä) keskimääräinen raskasliikenne vuorokaudessa on noin 500 ajoneuvoa ja Kirkkonummen puolella (länsi) noin 1000 ajoneuvoa. Kehä III:n (kantatie 50) keskimääräinen vuorokausiliikenne on suunnittelualueen kohdalla noin ajoneuvoa (tilanne v. 2012), josta raskasta liikennettä on 920 ajoneuvoa. Kehä III:lla raskaan liikenteen osuutta (n. 10 % ajoneuvoliikenteestä) voidaan pitää merkittävänä. Kehä III:n liikenne koostuu logistisista kuljetuksista sekä työmatkaliikenteestä. Joukkoliikenne Länsiväylän (kantatien 51) pohjoispuolella kulkee Helsingin ja Turun välinen rantarata. Jorvaksen asema sijaitsee suunnittelualueen lähistöllä, noin 1,6 kilometrin kävelymatkan etäisyydellä. Helsingin seudun kauko- ja lähilii-

17 Inkilänportin asemakaava Maanomistus 3.2 Suunnittelutilanne kennejunat kulkevat Helsingin ja Kirkkonummen välillä. Jorvaksen asema palvele lähiliikennettä. Osa Helsingistä Kirkkonummen kuntakeskukseen, Kantvikiin, Ravalsiin ja Upinniemeen suuntautuvista linja-autovuoroista kulkee suunnittelualueen läpi, vuoroja on noin 40 vuorokaudessa. Etäisyys kuntakeskuksesta Helsingin keskustaan on noin 30 km. Länsiväylällä (kantatiellä 51) liikennöivät myös useat muut HSL-liikenteen ulkopuoliset liikennöitsijät palvellen mm. Inkoon, Karjaan ja Tammisaaren asukkaita. Alueen maanomistajat ovat tehneet esisopimukset suunnitteluhankkeen eteenpäinviemiseksi Skanska CDF Oy:n ja Oy Directum Cicilis Ab:n kanssa. Liikennealueet ovat valtion omistuksessa Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Kuva 8. Suunnittelualueen sijainti ilmenee Uudenmaan maakuntakaavasta. Kartassa näkyy oranssina ympyränä seudullisen vähittäiskaupan suuryksikkökeskittymän salliva maakuntakaavan merkintä. Alueella on voimassa Uudenmaan maakuntakaava (ympäristöministeriö vahvistanut ), joka ohjaa alueen maankäytön suunnittelua. Maakuntakaavan uudistaminen (Uudenmaan maakuntakaavan 2. vaihekaava) on pantu vireille vuonna 2010 ja kaavahanke on tarkoitus saada maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2012 loppuun mennessä.

18 Inkilänportin asemakaava 12 Uudistuvan maakuntakaavan kaavallinen sisältö sekä etenkin kaupalliset ratkaisut pyritään ottamaan huomioon Inkilänportin asemakaavassa. Maakuntakaava ei salli Inkilänporttiin sijoitettavan päivittäistavarakaupan suuryksikköä. Voimassa olevassa maakuntakaavassa Inkilänportin asemakaavan suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi, johon on sijoitettu merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikköjen keskittymän salliva maankäyttö. Aluetta sivuaa maakaasun runkoputken linjaus sekä seudullisesti merkittävä viheryhteystarve. Myös siirtoviemäri kulkee alueen läpi. Kuva 9. Ote Kirkkonummen yleiskaavasta Yleiskaavaa tarkennetaan Jorvaksen ja Inkilän alueelle laadittavalla osayleiskaavalla. Yleiskaava Suunnittelualueella on voimassa Kirkkonummen yleiskaava 2020 (lainvoimainen ), jossa Inkilänportin asemakaavan suunnittelualue on osoitettu yritystoiminnan (PT), maa- ja metsätalouden (M) ja pientalovaltaiseksi alueiksi (A-1). Oikeusvaikutteiseksi laadittavan Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavan laatimistyö on aloitettu vuonna Osayleiskaava on ollut luonnoksena nähtävillä vuonna Tämän jälkeen suunnittelu keskeytyi useaksi vuodeksi kunnes sitä jatkettiin vuonna Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä alkukesästä Tavoitteena on saada kaava hyväksymiskäsittelyyn vuonna 2012.

19 Inkilänportin asemakaava 13 Kuva 10. Ote Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavaluonnoksesta (kaavaehdotus ). Punaisella on merkitty osayleiskaavan ohjaamana laadittavan Inkilänportin asemakaavan rajaus.

20 Inkilänportin asemakaava 14 Inkilänportin asemakaava-aluetta koskevat osayleiskaavaehdotuksessa seuraavat kaavamerkinnät: K LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN ALUE. Liike-, toimisto- ja palvelutyöpaikkojen sekä niihin liittyvien varastotilojen alue. Alueelle saa rakentaa vähittäiskaupan tiloja enintään 10 % toteutuneesta kokonaiskerrosneliömetrimäärästä. Aluemerkintä sisältää myös alueen sisäisiä liikenneväyliä, Pysäköintialueita sekä käyttötarkoitusta tukevia muita toimintoja. KM KAUPALLISTEN PALVELUJEN ALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA VÄHITTÄISKAUPAN SUURYKSIKÖN. Alueelle saa sijoittaa merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä tai myymäläkeskittymiä. Alueelle saa rakentaa vähittäiskaupan tiloja, jotka laatunsa puolesta eivät sovellu keskustatoimintojenalueelle. Muun erikoiskaupan tiloja saa rakentaa enintään 20 % toteutuneesta kokonaiskerrosneliömetrimäärästä. Alueelle saa rakentaa toimisto- ja palvelutyöpaikkoja enintään 10 % toteutuneesta kokonaiskerrosneliömetrimäärästä. Aluemerkintä sisältää myös alueen sisäisiä liikenneväyliä, pysäköintialueita ja huollon alueita sekä käyttötarkoitusta tukevia muita toimintoja. ET EV YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON ALUE. SUOJAVIHERALUE. Alue toimii liikennehäiriöiden suojavyöhykkeenä asumista vasten ja sillä on luontoarvoja. Aluettaon hoidettava puustoisena ja alueelle on sallittua sijoittaa ympäristöön sopivia meluesteitä. LT MU /eko MAANTIEN ALUE. MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISTÄ ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA. Merkinnällä on osoitettu alueet, joihin suuntautuu ulkoilupaineita. Alueelle on sallittua rakentaa ulkoilureittejä sekä maaja metsätaloutta palvelevia rakennuksia ja rakenteita. SEUDULLlSESTI MERKITTÄVÄ EKOLOGINEN VÄYLÄ. Merkinnällä on osoitettu seudullisesti merkittävä ekologinen väylä, jonka toimivuus on turvattava. Yhteys on toteutettava tavalla, joka turvaa eläinten liikkumismahdollisuudet. Alueella puustoa on kehitettävä eri-ikäisenä metsikön sisällä, ellei luontoarvojen säilyttäminen edellytä muunlaista käsittelyä. Alueella voidaan harjoittaa metsätaloutta. Ulkoilureittejä lukuun ottamatta muu rakentaminen on alueella kielletty. Maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen ja muu näihin verrattavissa oleva toimenpide on luvanvaraista siten kuin MRL 128 :ssä on säädetty..

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

1 (8) INKILÄNPORTIN ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE LÄHIVAIKUTUSALUE KIRKKONUMMEN KUNTA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 )

1 (8) INKILÄNPORTIN ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE LÄHIVAIKUTUSALUE KIRKKONUMMEN KUNTA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 ) 1 (8) KIRKKONUMMEN KUNTA INKILÄNPORTIN ASEMAKAAVA (MRL 62 ja 63 ) 20.01.2012 SUUNNITTELUALUE LÄHIVAIKUTUSALUE 2 (8) 1 Suunnittelualue Suunnittelualueella sijaitsee kantatien 51 (Hangontien) ja Kehä III:n

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 L O V I I S A 10.10.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: LÄNSIPORTTI Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa: 6 Kortteli:

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA

ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA EHDOTUS 8.4.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Kaava-alueen sijainti... 2 1.2

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2017 Sivu 1 / 1 1332/2016 10.02.03 Kaupunkisuunnittelulautakunta 235 14.12.2016 46 Hannuksenpelto II, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen, alue 442101, 31. kaupunginosa

Lisätiedot

YLITORNIO KUNTA SEITAP OY

YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 31 rakennuspaikat 6, 7 ja 8 KAAVASELOSTUS YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1 Suunnittelutilanne

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD 14.4.2016 8.3.2016 12 Lainvoimainen Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 15.2.2016 33 4.8. 4.9.2014 Kaavaehdotus nähtävillä MRL 65, MRA 27 11.6.2014 Ympäristölautakunta 28.4.2014

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) SAVITAIPALEEN KUNTA SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Aloite ja suunnittelualue Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO / SUNNANVIK ASEMAKAAVA ABC PIKKALA Päiväys 10.6.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 24.7.2013 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivitetty 24.7.2013 Ilmakuva

Lisätiedot

Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki

Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue Kuhmo Asemakaavan muutos ja laajennus Asemakaavaselostusluonnos, joka liittyy 10.10.2011 päivättyyn kaavakarttaan. Kaavaselostus täydentyy suunnittelun edetessä.

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 EURAJOEN KUNTA Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26026 Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: 26.1. 2015 Sweco Ympäristö Oy PÄIVÄYS VAIHE PÄÄTÖS / KUULUTUS NÄHTÄVILLÄ TARK. KAAVOITUSPÄÄTÖS 12.5. 2014 22.5. 2014

Lisätiedot

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit 1000 1038, 1041 1046 ja 1068) II- vaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 235. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 235. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.12.2016 Sivu 1 / 1 1332/2016 10.02.03 235 Hannuksenpelto II, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 442101, 31. kaupunginosa Kaitaa Valmistelijat

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

HOLLOLA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HOLLOLA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HOLLOLA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vanhatalon (07) ja Vesalan (08) kunnanosat, osia tiloista 409-6-17 ja 895-2-6. Kaava-alueen rajaus on merkitty kartalle. Suunnittelualue Kaavoitettava

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54

NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 KAAVASELOSTUS Kaavaehdotus Versio 1.0 14.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (16) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014

KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014 KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Klaukkalassa Ropakkotien eteläpuolella, rajoittuen

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot