ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Dnr 000/000/2012 Kh nro 0/ I Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi INKILÄNPORTTI Asemakaavalla muodostuvat korttelit sekä niihin rajautuvat tie-, katu-, virkistys- ja erityisalueet. ASEMAKAAVALUONNOS Kaavoittaja Kaavan laatija Vireilletulo Käsittelyt Kirkkonummen kunta kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi FCG Finnish Consulting Group arkkitehti SAFA Anssi Savisalo kuulutus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma yhdyskuntatekniikan lautakunta ( 3) Asemakaavaluonnos yhdyskuntatekniikan lautakunta ( 75) Asemakaavaehdotus yhdyskuntatekniikan lautakunta XX.XX.201X ( XX) ja kunnanhallitus XX.XX.201X ( XX) Hyväksymiskäsittely yhdyskuntatekniikan lautakunta XX.XX. 201X ( XX), kunnanhallitus XX.XX.201X ( XXX) ja kunnanvaltuusto XX.XX.201X ( XX) Hankenumero Piirustusnumero asemakaava piir. nr 3112 havainnekuva piir. nr 3113

2 Inkilänportin asemakaava Asemakaavaluonnoksen selostus I 1 TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 1.2 Kaava-alueen sijainti Tunnistetiedot ilmenevät kansilehdeltä. Inkilänportin asemakaava sijaitsee kunnan voimakkaasti kehittyvällä keskivyöhykkeellä Jorvaksen aseman läheisyydessä. Alueen maankäyttö kytkeytyy Länsiväylän (kantatie 51) ja Kehä III:n risteysalueeseen sekä sen välittömään lähiympäristöön. Kuva 1. Kaava-alueen sijainti.

3 Inkilänportin asemakaava Asemakaavaluonnoksen selostus II 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavan nimi on Inkilänportti. Asemakaava muodostaa keskeisen osan Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavaehdotuksen alueelle (tilanne syksyllä 2012) sijoittuvasta kaupallisten palveluiden ja työpaikka-alueiden keskittymästä. Kunnan tavoitteena on kehittää alueesta omaleimainen, viihtyisä työpaikkaja seudullisen vähittäiskaupan keskittymä, jonka liikenneratkaisut ovat toimivia sekä alueen hulevedet on järjestetty ekologisesti oikeaoppisesti. Alueen kehittämisessä tulee ottaa huomioon joukko- ja kevytliikenne sekä eri ihmisryhmien tarpeet käyttää alueen palveluja. Laadittavan asemakaavan tulee olla Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavan suunnitteluperiaatteiden mukaisia. Tämä saattaa merkitä kaupan kaavamerkintöjen yksityiskohtaista määrittämistä esim. erikoiskaupan ja paljon tilaa vaativan kaupan kesken. Suunnittelun aikana tulee uudelle kaupalliselle keskittymälle sekä profiloida seudullisesti kilpailukykyinen teema että saada elinkeinoelämä kiinnostumaan Inkilänportin alueesta. Hyväksymisvaiheessa alueelle laaditaan alueen toteuttamista ohjaava lähiympäristö- ja rakentamistapaohje, joka liitetään sekä lopullisiin kaava-asiakirjoihin että kunnan ja kaavoitusaloitteiden tehneiden tahojen keskinäiseen maankäyttösopimukseen. Asemakaavan tavoitteena on toteuttaa alueelle mm. vähittäiskaupan suuryksikköt, polttoaineisen jakelu- ja liikenneasema, paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan tiloja sekä mahdollistaa olemassa olevan liiketoiminnan jatkuminen alueella. Alue sijaitsee liikenteellisessä solmukohdassa Länsiväylän moottoritien (kantatien 51) ja Kehä III:n risteysalueella, ja se on autoliikenteen kannalta houkutteleva sekä idästä että ennen kaikkea myös pääkaupunkiseudun suunnalta. Suunnittelualueen kautta kulkee tiheä linja-autovuoroliikenne ja läheiselle Jorvaksen rautatieseisakkeelle on kohtuullinen kävelymatka. Alueen pinta-ala on noin 50 ha.

4 Inkilänportin asemakaava Asemakaavaluonnoksen selostus III Sisällysluettelo 1 TUNNISTETIEDOT... I 1.1 Tunnistetiedot... I 1.2 Kaava-alueen sijainti... I 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus... II 1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista... IV 1.5 Muut kaavaa koskevat asiakirjat, taustaselvitykset ja lähdemateriaali... V 2 TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö ja sijainti maisemarakenteessa Rakennettu ympäristö Melu Pilaantuneet maat Kunnallistekniikka Liikenne ja katuverkko Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen, vuorovaikutusmenettelyt ja viranomaisyhteistyö Asemakaavalle asetetut tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet Kaavoitusaloitteen tekijöiden asettamat tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehtojen tarkastelu ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Aluevaraukset Korttelialueet Liikenne- ja katualueet Viherympäristö ja virkistys Yhdyskuntatekninen huolto Maa- ja metsätalous Palvelut Kunnallistekniikka Vesihuolto Hulevesien käsittely Nimistö... 34

5 Inkilänportin asemakaava Asemakaavaluonnoksen selostus IV 5.5 Kaavan vaikutukset Kaavan yleisarvio Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Alueen sisäinen ympäristö Suhde ympäröivään maisemaan Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Pinta- ja hulevedet Liikenteelliset vaikutukset Vaikutukset Länsiväylän (kantatien 51) ja Kehä III:n liittymän toimivuuteen Vaikutukset ympäröivään katuverkkoon Vaikutukset katuverkon toimivuuteen alueen sisällä Työmaan aikaiset vaikutukset Kaupalliset vaikutukset Suhde kaavalle asetettuihin tavoitteisiin Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja muihin valtakunnallisiin tavoitteisiin Suhde maakuntakaavaan ja muihin seudullisiin tavoitteisiin Asemakaavan antamat edellytykset ilmastonmuutoksen aiheuttamien poikkeustilanteiden hallintaan Taustaa Kaavoituksen rooli Riskiarviointi ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Arvio kunnallistekniikan toteuttamisen kustannuksista Vesihuolto Hulevesien käsittely Kadunrakentaminen Maantierakentaminen Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Inkilänportin asemakaavan seurantalomake 2. Suunnittelualueen sijaintikartta 3. Ote vesihuollon yleissuunnitelmasta (FCG ) 4. Ote Uudenmaan maakuntakaavasta (ympäristöministeriö vahvistanut ) 5. Ote Kirkkonummen yleiskaavasta Ote Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavasta (ehdotus ) 7. Inkilänportin asemakaavaluonnos 8. Inkilänportin asemakaavan muutoksen havainnekuva

6 Inkilänportin asemakaava Asemakaavaluonnoksen selostus V 1.5 Muut kaavaa koskevat asiakirjat, taustaselvitykset ja lähdemateriaali Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavaehdotus (Kirkkonummen kunta, 2012) Jorvaksen ja Inkilän kaupallinen osayleiskaava, kaupallinen selvitys (FCG Oy ja Strafica Oy, 2012) Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavan liikenneselvitys (Sito Oy, 2012) Kirkkonummen Jorvaksen suunnittelualueen lepakkoselvitykset vuonna 2011 / rakennusten merkitys (Faunatica Oy, 2012) Helsingin seudun kehityskuva 2050 Rajaton metropoli, MAL-neuvottelukunnan puheenvuoro (2011) Jorvaksen liikennepaikan asemajärjestelyjen yleissuunnitelma (Liikennevirasto, 2011) Kirkkonummen kunta- ja palvelustrategia (Kirkkonummen kunta, 2011) Kirkkonummen palveluverkkoselvitys (Kirkkonummen kunta, 2011) Pääteiden tarveselvitys (Uudenmaan ELY-keskus, 2011) Inkilänportin alueen lepakkoselvitys (Faunatica Oy, 2011) Helsingin seutu 2050, Maankäytön, asumisen ja liikenteen strategiset linjaukset (2010) Kirkkonummen Jorvaksen suunnittelualueen luontoselvitykset (Faunatica Oy, 2010) Kirkkonummen Inkilän ekologinen yhteys, muistio (Faunatica Oy, 2009) Tieverkko- ja liikenneturvallisuusselvityksen päivitys (Kirkkonummen kunta, Tiehallinto ja Strafica Oy, 2008) Jorvaksen ja Inkilän työpaikka-alueen kehityskuva (WSP Finland Oy, 2007) Jorvaksen ja Inkilän työpaikka-alueen kehityskuva, kaupalliset palvelut (Tuomas Santasalo Ky, 2007) Yhteenveto Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaava-alueen luontoselvityksistä (Kirkkonummen kunta, ympäristönsuojeluyksikkö, 2006) Jorvaksen luonto- ja maisemaselvitys (Ympäristötutkimus Oy Metsätähti, 2005) Kirkkonummen rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema (Sigbritt Backman, 1992)

7 Inkilänportin asemakaava 1 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Seuraavassa on kuvaus Inkilänportin asemakaavan suunnitteluprosessista: Inkilänportin kaavahankkeen aloitusneuvottelu pidettiin kunnan edustajien ja kaavoitusaloitteita edustaneiden tahojen kesken asemakaavan alustavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelma käsiteltiin viranomaisneuvottelussa Kirkkonummen kunnanhallitus hyväksyi kaavoituksen käynnistämissopimukset kaavoitusaloitteen tehneiden tahojen kanssa ( 455) Yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksyi Inkilänportin asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ( 3) kunta ilmoitti Inkilänportin asemakaavan vireilletulosta kuulutuksella Kirkkonummen kunnan ja Skanska Commercial Development Finland Oy:n välillä allekirjoitettiin kaavoituksen käynnistämissopimus Vastaava sopimus allekirjoitettiin kunnan ja Oy Directum Civilis Ab:n välillä SRV Yhtiöt Oyj vetäytyi asemakaavahankkeesta, mutta jatkaa Directum Civilis Oy:n edustajana kaavaprosessissa Inkilänportin asemakaavaluonnos asetettiin nähtäville yhdyskuntatekniikan lautakunnan päätöksellä ( XX). 2.2 Asemakaava Kirkkonummen kunnan tavoitteena on kehittää Inkilänportista seudullisesti merkittävä vähittäiskaupan keskittymä, joka on omaleimainen, viihtyisä ja kaupallisesti kiinnostava. Kaava mahdollistaa alueelle sellaisen vähittäiskaupan tiloja, jotka laatunsa puolesta eivät sovellu keskustatoimintojen alueelle. Suunnittelulla varmistetaan, että alueen liikennejärjestelyt ja kunnallistekniikka toimivat moitteetta. Inkilänportin kaupan keskittymää tulee jatkosuunnittelussa täydentämään muu työpaikkarakentaminen. Asemakaavan kaupan mitoitus perustuu osayleiskaavoituksen lähtötiedoksi laadittuun kaupalliseen selvitykseen. Suunnittelussa otetaan huomioon Jorvaksen ja Inkilän työpaikka-alueen kehityskuvassa (v. 2007) sekä Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavaehdotuksessa ( ) alueen ennakoitu ja tavoiteltu kehitys. Lisäksi asemakaavassa otetaan huomioon tienoon osayleiskaavoituksen yhteydessä laaditut selvitykset, jotka koskevat mm. alueelle soveltuvaa kauppaa sekä alueen liikennejärjestelyjä sekä luontoarvoja kuten suunnittelualueen etelä- ja itäpuolella sijaitsevaa seudullisesti merkittävää riistaeläinten kulkuyhteyttä, joka on osoitettu myös Uudenmaan maakuntakaavassa. Alueen hulevedet

8 Inkilänportin asemakaava 2 järjestetään ekologisesti oikeaoppisesti ja mahdollisuuksien mukaan alueen ilmettä rikastuttaen. Alueen kehittämisessä otetaan huomioon liikennejärjestelyjen toimivuus siten, että ne voidaan toteuttaa vaiheittain. Tärkeää on myös, että alueen palvelujen käyttäminen onnistuu kävellen, pyöräillen ja joukkoliikennettä käyttäen. Eri ihmisryhmien liikkumistarpeet käyttää alueen palveluja on täten otettu huomioon alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Liikennesuunnittelu tehdään yhteistyössä Liikenneviraston, Uudenmaan ELY-keskuksen ja HSL:n edustajien kanssa. Asemakaavan toteuttamista ohjataan laadittavilla laatuasiakirjoilla. Ne koskevat katu- ja ympäristörakentamisen lisäksi esimerkiksi rakennusten julkisivukäsittelyä ja pysäköintialueiden rakentamista sekä lähiympäristön toteuttamista. Tavoitteena on Inkilänportin alueen omaleimainen toteuttaminen siten, että se poikkeaa edukseen Helsingin seudun muista kaupan suuryksikkökeskittymistä. Kuva 2. Inkilänportin asemakaavan rajaus.

9 Inkilänportin asemakaava Asemakaavan toteuttaminen Asemakaava-alueella on syksyllä 2012 käynnissä Länsiväylän (kantatien 51) ja Kehä III:n liittymän rakentaminen osana kantatien rakentamista moottoritieksi. Moottoritie ja siihen liittyvä muut liikennejärjestelyt ovat valmiit vuonna Samassa yhteydessä toteutetaan osa Inkilänportin kokoojakatuverkosta, ja katuverkkoa täydennetään asemakaavan toteutumisen yhteydessä. Alueen nykyinen paikallinen kunnallistekninen verkosto väistyy uudelleenjärjestelyjen tieltä, ja rakennetaan uudelleen palvelemaan uudistuvaa taajamarakennetta. Myös alueen poikki kulkevan siirtoviemärin ja kaukolämpöputken linjausta joudutaan tarkistamaan. Kirkkonummen kaavoitusohjelman (v ) mukaisesti asemakaavan odotetaan saavan lainvoiman vuoden 2013 loppuun mennessä. Alueen toteuttamiseen vaikuttaa myös Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavan lainvoimaisuus. Osayleiskaavan oletetaan saavan lainvoiman niin ikään vuonna Alueen toteuttamisen aikataulusta ei ole tehty kaavoitusohjelmaan tarkempia päätöksiä. Myönteisimmän aikataulutavoitteen mukaan kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen ajottunee vuosille Talorakentamisen on arvioitu toteutuvan vuosina , mutta alueen käyttöönottoon vaikuttaa merkittävästi tarvittavien kantatien 51 ja Kehä III:n liikennejärjestelyjen toteuttaminen. Kunta edellyttää, että asemakaavan hyväksymisvaiheessa alueelle on laadittu alueen toteuttamista ohjaavat laatuasiakirjat, jotka liitetään sekä lopullisiin kaava-asiakirjoihin että maankäyttösopimuksiin. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue on kooltaan noin 50 hehtaaria. Maa-alasta suurin osa on metsä- tai peltomaata. Alueella on muutama asuinrakennus ja liiketoiminnalle varattu alue. Suunnittelualue sijoittuu Kehä III:n ja Länsiväylän (kantatie 51) risteysalueen ympärille. Alue on pääosin rakentamatonta lukuun ottamatta muutamaa omakotitaloa kantatien eteläpuolella ja yrityksen näyttelyrakennuksia, jotka puolestaan sijaitsevat Hammarsinmäellä, kantatien pohjoispuolella. Asemakaavan laatimisen aikana rakennetaan kantatietä moottoritieksi, johon kuuluu mm. merkittäviä liikennejärjestelyjä. Näin Länsiväylä jatkuu Espoosta Kirkkonummen kuntakeskukseen Luonnonympäristö ja sijainti maisemarakenteessa Suunnittelualue sijoittuu Kirkkonummen keskivyöhykkeen maisemarakenteessa kallioisen moreeniselänteen lakialueelle. Sen erottaa pohjoisessa Jorvaksen asemanseudusta koko Uudenmaan halki kulkeva lounais-koillissuuntainen murroslaakso, joka näyttäytyy Kirkkonummella Sundetin pitkänomaisena kosteikkojen ja lampien ketjuna Kantvikista Jorvaksen ja Masalan kautta Espoonlahdelle. Suunnittelualueen läheinen Sundetin purolaakso

10 Inkilänportin asemakaava 4 on luonnonsuojelualuetta. Lounaassa selännealue tasoittuu moreeni- ja savialueiden vuorottelemaksi viljelymaisemaksi historiallisine peltoineen. Suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsee seudullisesti merkittävä ekologinen yhteys, joka yhdistää Finnträskin-Porkkalan laajan yhtenäisen metsäalueen Länsiväylän (kantatien 51), Kehä III:n ja rantaradan yli kunnan pohjoisosien laajoihin metsäalueisiin. Kuva 3. Suunnittelualueen sijoittuminen seudullisessa maisemarakenteessa (punainen ympyrä). Ote Uudenmaan maisemarakenneselvityksestä (Uudenmaan ympäristökeskus 2007). Suuri tumma ympyrä kartalla osoittaa seudullisen maisemarakenteen solmukohdan sijainnin.

11 Inkilänportin asemakaava 5 Kuva 4. Suunnittelualuetta sivuava ekologinen yhteys liittää Finnträsk-Porkkalan laajan yhtenäisen metsäalueen ympäröiviin luontoalueisiin. (kuva Uudenmaan liitto: Uudenman ekologinen verkosto ja laajat yhtenäiset metsäalueet. Uudenmaan liitto ) Inkilänportin suunnittelualueen luontoselvitykset on tehty vuonna Lisäksi alueelle on lisäksi laadittu erillinen lepakkoselvitys vuonna Molemmat selvitykset on laatinut Faunatica Oy. Selvitysalueella ei ole asuttuja liito-oravan elinpiirejä. Suunnittelualuetta halkoo kaksi suurta tietä, Länsiväylä (kantatie 51) ja Kehä III, joiden laaja risteysalue sijoittuu suunnittelualueelle. Tielinjojen ulkopuolella on kallioalueita ja hakkuiden seurauksena pirstoutuneita metsiä, jotka ulottuvat suunnittelualueen eteläosiin. Lisäksi alueella on muutama omakotitalo sekä pienialaisia peltolaikkuja.

12 Inkilänportin asemakaava 6 Kuva 5. Huomionarvoiset luontotyyppikohteet (sininen täyttö) ja valkolehdokin kasvupaikka (punainen ympyrä). (kuva:inkilänportin alueen luontoselvitys, Faunatica Oy 2010) Selvitysalueella havaittiin kolme huomionarvoista luontotyyppikohdetta. Ne ovat luontoarvoiltaan keskinkertaisiksi arvioituja metsälain mukaisia vajaatuottoisia kallioita. Seuraavassa edellä mainittujen kohteiden kuvaukset: Kuvio 1. Vajaatuottoinen kallio, metsälain erityisen tärkeä elinympäristö. Puustona muutamia järeähköjä mäntyjä (Pinus sylvestris), pensaskerroksessa katajaa (Juniperus communis) ja pihlajaa. Kenttäkerros hyvin aukkoinen, pohjakerroksessa runsaasti sammalia ja jäkäliä. Kenttäkerroksessa metsälauhaa (Deschampsia flexuosa) ja harvakseltaan mustikkaa (Vaccinium myrtillus). Lahopuuta niukasti. Keskinkertaiset luontoarvot. Kuvio 2. Vajaatuottoinen kallio, metsälain erityisen tärkeä elinympäristö. Puustona muutamia mäntyjä, pensaskerroksessa runsaasti katajaa. Kenttäkerros lähinnä metsälauhaa. Pohjakerros runsas, sammaleista jäkälikköä. Lahopuuta harvakseltaan. Keskinkertaiset luontoarvot.

13 Inkilänportin asemakaava 7 Kuvio 3. Vajaatuottoinen kalliometsä, metsälain erityisen tärkeä elinympäristö. Keskimääräistä runsaammin lahopuuta (kuusta ja mäntyä). Valtapuuna mänty, joista muutamat suhteellisen iäkkäitä. Pensaskerroksessa katajaa ja koivua (Betula pubescens, B. pendula). Kenttäkerroksessa metsälauhaa, lampaannataa (Festuca ovina), kanervaa (Calluna vulgaris), puolukkaa (Vaccinium vitis-idaea) ja mustikkaa. Kalliolta on aiemmin harvennettu nuorehkoja kuusia, kalliometsän ominaispiirteiden siitä kuitenkaan kärsimättä. Keskinkertaiset luontoarvot. Huomionarvoisista kasvilajeista havaittiin valkolehdokki (Platanthera bifolia). Valkolehdokki on luonnonsuojelulain 42 :n mukaisesti rauhoitettu laji. Kohde sijaitsee kantatien pohjoispuolella asemakaavoitettavan alueen ulkopuolella Rakennettu ympäristö Lepakkoselvityksessä alueelta saatiin kohtalaisesti lepakkohavaintoja alueen pienuus ja pirstoutuminen huomioiden. Enemmistö havainnoista koski pohjanlepakoita, jotka ovat sopeutuneet monenlaisiin ympäristöihin. Avoimia ja pirstoutuneita alueita karsastavia siippoja löytyi odotettua enemmän. Alueella tavattiin sekä pohjanlepakoita että siippoja. Lisäksi sekä pohjanlepakoita että siippoja havaittiin yksittäin selvitysalueen pohjoisilta reunaalueilta ja pihapiireistä. Syksyllä ja alkutalvesta 2011 selvitettiin Faunatica Oy:n toimesta erikseen alueen rakennusten merkitystä lepakoille. Työhön sisältyi rakennuksia kesällä käyttävien lepakoiden selvitys (koloniat, päiväpiilot) sekä rakennuksissa talvehtivien lepakoiden selvitys. Päiväpiilo- ja koloniaselvityksessä ainoat lepakkohavainnot olivat Kehäniitty 9:n autotallista löytyneet lepakoiden vanhat ulosteet. Tuoreita ulosteita ei näkynyt missään, ei myöskään lepakoita. Mistään tarkastetusta rakennuksesta ei löytynyt talvehtivia lepakoita tai muita merkkejä talvehtimisesta. Selvitysalueen rakennuksilla ei tehtyjen havaintojen perusteella ole merkitystä lepakoiden piilopaikkoina. Väestörakenne ja kehitys kaava-alueella Alueella sijaitsee joitakin pientaloja, jotka väistyvät kaavan mahdollistaman rakentamisen tieltä. Asemakaavoitettava alue sijaitsee eteläisintä osaa lukuun ottamatta Länsiväylän (kantatien 51) melualueella. Kaava-alue rajoittuu luoteessa Hammarsinmäen pientaloalueeseen.

14 Inkilänportin asemakaava 8 Taajamakuva Nykytilanteessa asemakaavoitettavalla alueella ei voida puhua taajamakuvasta vaan haja-asutuksesta. Pääväylien lisäksi alueella on vain vähäisesti rakennuskantaa, joille on järjestetty maastoa halkovat kulkuyhteydet. Kantatien 51 rakentaminen moottoritieksi muuttaa tieympäristöä, mutta keskeneräinen rakennustyömaa antaa alueesta tällä hetkellä epämääräisen kuvan (tilanne vuoden 2012 kesällä). Hammarsinmäki hahmottuu Länsiväylän (kantatien 51) ohikulkijalle väylän pohjoispuolella lounaaseen avautuvana rinteenä, jossa on näyttelyrakennuksia. Suunnittelualueen luoteispuolella, Hammarsinmäen ja Sudetin luonnonsuojelualueen välissä, on noin 20 asuinpientalon muodostama yhteisö. Kuva 6. Ilmakuva vuoden 2010 tilanteessa, jolloin kantatien 51 moottoritien rakennustyöt eivät olleet vielä alkaneet. Etualalla Hammarsinmäki, jonka näyttelyrakennukset näkyvät hyvin kantatielle. (Kuva: Kirkkonummen kunta / Hannu Vallas) Palvelut Etäisyys suunnittelualueelta Kirkkonummen kuntakeskukseen on noin kuusi kilometriä. Siellä sijaitsevat kunnan tärkeimmät kaupallisten ja julkiset palvelut. Masalan keskusta sijaitsee noin kahden kilometrin etäisyydellä suunnittelualueelta ja siltä löytyy verraten hyvät lähipalvelut. Jorvaksen rautatieasema on suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä, junayhteydet esimerkiksi pääkaupunkiseudulle ovat hyvät. Osa Kirkkonummen ja Helsingin välisistä linja-autovuoroista kulkee suunnittelualueen läpi.

15 Inkilänportin asemakaava 9 Virkistys Suunnittelualue rajoittuu etelässä Porkkalanniemen laajaan yhtenäiseen metsäalueeseen ja Finnträsk-järven rantaan, joka on suurelta osin rakentamatonta. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Alueelta ei ole todettu muinaismuistoja tai kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa. Kaava-alueen lounaispuolella sijaitsee Kirkkonummen kunnan kokoaman selvityksen mukaan venäläisajalta peräisin olevia asuinrakennuksia (kuva) Melu Kuva 7. Ote Kirkkonummen kunnan laatimasta yhteenvedosta Porkkalan vuokra-alueen jäänteistä (Kirkkonummen kunta, 2004). Roomalainen numero viittaa jäänteen vaarallisuusluokitukseen (IV mikäli jotain löytyy, otettava poliisin kautta yhteyttä puolustusvoimiin) Pilaantuneet maat Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavaa varten laaditun meluselvityksen perusteella suunnittelualue sijaitsee lähes kauttaaltaan kantatien 51 ja Kehä III:n melualueella. Alueella suoritettiin vuoden 2012 alussa maaperän pilaantuneisuustutkimuksen (FCG Oy). Kohteeseen tehtiin kahdeksan koekuoppaa. Neljä koekuoppaa tehtiin entisen linja-autohallin alueelle ja 4 koekuoppaa saman kiinteistön kaakkoisosaan entiselle läjitysalueelle. Näytteenotto suoritettiin tela-alustaisella kaivinkoneella. Koekuopat ulotettiin aistinvaraisesti puhtaaseen maakerrokseen (n. 2-3 m). Valtioneuvoston asetuksen mukaan maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava, jos yhden tai useamman haitallisen aineen pitoisuus maaperässä ylittää kynnysarvon. Kohteessa todettiin tutkimuksen perusteella viisi kynnysarvon ylittävää arseenin pitoisuutta. Pitoisuudet ovat hyvin pieniä kynnysarvon ylityksiä, joita saattaa olla maaperässä myös luontaisina taustapitoisuuksina. Kynnysarvopitoisuuksien ei arvioida aiheuttavan terveydellistä tai ympäristöllistä riskiä alueella.

16 Inkilänportin asemakaava Kunnallistekniikka Liikenne ja katuverkko Tutkimuksen johtopäätöksenä alueella ei todettu pilaantuneita maa-aineksia, eikä kohteessa ole kunnostustarvetta. Maaperässä olevien hyvin pienien metallipitoisuuksien ei arvioida aiheuttavan alueella terveys- tai ympäristöriskiä. Inkilänportin asemakaava-alueen läpi kulkee kantatie 51 suuntaisesti paineviemäri ja vesijohto. Jorvaksen pumppamolta lähtevää paineviemäriä pitkin johdetaan suurin osa Kirkkonummen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen jätevedet käsiteltäväksi HSY:n Suomenojan puhdistamolle. Espoon Kivenlahdesta tuleva vesijohto on suunniteltu lähinnä Inkilänportin itäpuolella olevien Sarvvikin ja Kurkirannan alueiden tarpeeseen. Vesijohdon painepiiri rajautuu Jorvaksessa olevaan paineenkorotusasemaan. Suunnittelualueen läpi kulkee myös Länsiväylän (kantatien 51) suuntaisesti kaukolämpöjohto. Lisäksi suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä, sen länsipuolella kulkee maakaasulinja. Suunnittelualue käsittää Länsiväylän (kantatien 51) ja Kehä III:n (kantatie 50) eritasoliittymän sekä sen välittömän lähialueen. Kirkkonummen liikenne tulee kasvamaan kaikkien kulkumuotojen osalta. Ajoneuvoliikenne lisääntyy eniten. Jorvaksen ja Inkilän seudullinen saavutettavuus on liikenneverkkoratkaisussa erittäin hyvä henkilöautoliikenteellä, mutta myös joukkoliikenteellä. Olemassa olevat Kirkkonummen ja Helsingin bussivuorot kulkevat joko suunnittelualueen läpi tai sivuavat sitä Jorvaksen aseman kohdalla suunnittelualueen pohjoispuolella. Jorvaksen asema sijaitsee noin 1,6 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta. Vanhalle Jorvaksentielle toteutetaan moottoritiehankkeen yhteydessä kevytliikenneväylä suunnittelualueelta Jorvaksen rautatieseisakkeelle. Länsiväylä (kantatie 51) rakennetaan moottoritieksi ja se on valmis vuonna Moottoritien tiesuunnitelmien mukaisesti alue kytkeytyy nykyistä paremmin olemassa olevaan kevyen liikenteen verkostoon. Kehä III:n leventämisestä nelikaistaiseksi on olemassa tilavaraussuunnitelma. Länsiväylän (kantatien 51) keskimääräinen vuorokausiliikenne suunnittelualueen kohdalla on ajoneuvoa vuorokaudessa (tilanne v. 2012). Nykyinen maankäytön liikennetuotos on erittäin vähäistä. Liikenne koostuu pääsääntöisesti ohikulkevasta työmatkaliikenteestä. Suunnittelualueen Helsingin puolella (itä) keskimääräinen raskasliikenne vuorokaudessa on noin 500 ajoneuvoa ja Kirkkonummen puolella (länsi) noin 1000 ajoneuvoa. Kehä III:n (kantatie 50) keskimääräinen vuorokausiliikenne on suunnittelualueen kohdalla noin ajoneuvoa (tilanne v. 2012), josta raskasta liikennettä on 920 ajoneuvoa. Kehä III:lla raskaan liikenteen osuutta (n. 10 % ajoneuvoliikenteestä) voidaan pitää merkittävänä. Kehä III:n liikenne koostuu logistisista kuljetuksista sekä työmatkaliikenteestä. Joukkoliikenne Länsiväylän (kantatien 51) pohjoispuolella kulkee Helsingin ja Turun välinen rantarata. Jorvaksen asema sijaitsee suunnittelualueen lähistöllä, noin 1,6 kilometrin kävelymatkan etäisyydellä. Helsingin seudun kauko- ja lähilii-

17 Inkilänportin asemakaava Maanomistus 3.2 Suunnittelutilanne kennejunat kulkevat Helsingin ja Kirkkonummen välillä. Jorvaksen asema palvele lähiliikennettä. Osa Helsingistä Kirkkonummen kuntakeskukseen, Kantvikiin, Ravalsiin ja Upinniemeen suuntautuvista linja-autovuoroista kulkee suunnittelualueen läpi, vuoroja on noin 40 vuorokaudessa. Etäisyys kuntakeskuksesta Helsingin keskustaan on noin 30 km. Länsiväylällä (kantatiellä 51) liikennöivät myös useat muut HSL-liikenteen ulkopuoliset liikennöitsijät palvellen mm. Inkoon, Karjaan ja Tammisaaren asukkaita. Alueen maanomistajat ovat tehneet esisopimukset suunnitteluhankkeen eteenpäinviemiseksi Skanska CDF Oy:n ja Oy Directum Cicilis Ab:n kanssa. Liikennealueet ovat valtion omistuksessa Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Kuva 8. Suunnittelualueen sijainti ilmenee Uudenmaan maakuntakaavasta. Kartassa näkyy oranssina ympyränä seudullisen vähittäiskaupan suuryksikkökeskittymän salliva maakuntakaavan merkintä. Alueella on voimassa Uudenmaan maakuntakaava (ympäristöministeriö vahvistanut ), joka ohjaa alueen maankäytön suunnittelua. Maakuntakaavan uudistaminen (Uudenmaan maakuntakaavan 2. vaihekaava) on pantu vireille vuonna 2010 ja kaavahanke on tarkoitus saada maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2012 loppuun mennessä.

18 Inkilänportin asemakaava 12 Uudistuvan maakuntakaavan kaavallinen sisältö sekä etenkin kaupalliset ratkaisut pyritään ottamaan huomioon Inkilänportin asemakaavassa. Maakuntakaava ei salli Inkilänporttiin sijoitettavan päivittäistavarakaupan suuryksikköä. Voimassa olevassa maakuntakaavassa Inkilänportin asemakaavan suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi, johon on sijoitettu merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikköjen keskittymän salliva maankäyttö. Aluetta sivuaa maakaasun runkoputken linjaus sekä seudullisesti merkittävä viheryhteystarve. Myös siirtoviemäri kulkee alueen läpi. Kuva 9. Ote Kirkkonummen yleiskaavasta Yleiskaavaa tarkennetaan Jorvaksen ja Inkilän alueelle laadittavalla osayleiskaavalla. Yleiskaava Suunnittelualueella on voimassa Kirkkonummen yleiskaava 2020 (lainvoimainen ), jossa Inkilänportin asemakaavan suunnittelualue on osoitettu yritystoiminnan (PT), maa- ja metsätalouden (M) ja pientalovaltaiseksi alueiksi (A-1). Oikeusvaikutteiseksi laadittavan Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavan laatimistyö on aloitettu vuonna Osayleiskaava on ollut luonnoksena nähtävillä vuonna Tämän jälkeen suunnittelu keskeytyi useaksi vuodeksi kunnes sitä jatkettiin vuonna Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä alkukesästä Tavoitteena on saada kaava hyväksymiskäsittelyyn vuonna 2012.

19 Inkilänportin asemakaava 13 Kuva 10. Ote Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavaluonnoksesta (kaavaehdotus ). Punaisella on merkitty osayleiskaavan ohjaamana laadittavan Inkilänportin asemakaavan rajaus.

20 Inkilänportin asemakaava 14 Inkilänportin asemakaava-aluetta koskevat osayleiskaavaehdotuksessa seuraavat kaavamerkinnät: K LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN ALUE. Liike-, toimisto- ja palvelutyöpaikkojen sekä niihin liittyvien varastotilojen alue. Alueelle saa rakentaa vähittäiskaupan tiloja enintään 10 % toteutuneesta kokonaiskerrosneliömetrimäärästä. Aluemerkintä sisältää myös alueen sisäisiä liikenneväyliä, Pysäköintialueita sekä käyttötarkoitusta tukevia muita toimintoja. KM KAUPALLISTEN PALVELUJEN ALUE, JOLLE SAA SIJOITTAA VÄHITTÄISKAUPAN SUURYKSIKÖN. Alueelle saa sijoittaa merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä tai myymäläkeskittymiä. Alueelle saa rakentaa vähittäiskaupan tiloja, jotka laatunsa puolesta eivät sovellu keskustatoimintojenalueelle. Muun erikoiskaupan tiloja saa rakentaa enintään 20 % toteutuneesta kokonaiskerrosneliömetrimäärästä. Alueelle saa rakentaa toimisto- ja palvelutyöpaikkoja enintään 10 % toteutuneesta kokonaiskerrosneliömetrimäärästä. Aluemerkintä sisältää myös alueen sisäisiä liikenneväyliä, pysäköintialueita ja huollon alueita sekä käyttötarkoitusta tukevia muita toimintoja. ET EV YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON ALUE. SUOJAVIHERALUE. Alue toimii liikennehäiriöiden suojavyöhykkeenä asumista vasten ja sillä on luontoarvoja. Aluettaon hoidettava puustoisena ja alueelle on sallittua sijoittaa ympäristöön sopivia meluesteitä. LT MU /eko MAANTIEN ALUE. MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISTÄ ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA. Merkinnällä on osoitettu alueet, joihin suuntautuu ulkoilupaineita. Alueelle on sallittua rakentaa ulkoilureittejä sekä maaja metsätaloutta palvelevia rakennuksia ja rakenteita. SEUDULLlSESTI MERKITTÄVÄ EKOLOGINEN VÄYLÄ. Merkinnällä on osoitettu seudullisesti merkittävä ekologinen väylä, jonka toimivuus on turvattava. Yhteys on toteutettava tavalla, joka turvaa eläinten liikkumismahdollisuudet. Alueella puustoa on kehitettävä eri-ikäisenä metsikön sisällä, ellei luontoarvojen säilyttäminen edellytä muunlaista käsittelyä. Alueella voidaan harjoittaa metsätaloutta. Ulkoilureittejä lukuun ottamatta muu rakentaminen on alueella kielletty. Maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen ja muu näihin verrattavissa oleva toimenpide on luvanvaraista siten kuin MRL 128 :ssä on säädetty..

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

1 (8) INKILÄNPORTIN ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE LÄHIVAIKUTUSALUE KIRKKONUMMEN KUNTA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 )

1 (8) INKILÄNPORTIN ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE LÄHIVAIKUTUSALUE KIRKKONUMMEN KUNTA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 ) 1 (8) KIRKKONUMMEN KUNTA INKILÄNPORTIN ASEMAKAAVA (MRL 62 ja 63 ) 20.01.2012 SUUNNITTELUALUE LÄHIVAIKUTUSALUE 2 (8) 1 Suunnittelualue Suunnittelualueella sijaitsee kantatien 51 (Hangontien) ja Kehä III:n

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 L O V I I S A 10.10.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: LÄNSIPORTTI Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa: 6 Kortteli:

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

YLITORNIO KUNTA SEITAP OY

YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 31 rakennuspaikat 6, 7 ja 8 KAAVASELOSTUS YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1 Suunnittelutilanne

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: 26.1. 2015 Sweco Ympäristö Oy PÄIVÄYS VAIHE PÄÄTÖS / KUULUTUS NÄHTÄVILLÄ TARK. KAAVOITUSPÄÄTÖS 12.5. 2014 22.5. 2014

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 09.07.2009 Sallan kunta Seitap Oy 2009 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan muutos

Saimaanharjun asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P233-P23333 1 (7) Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 1 2 Suunnittelualueen sijainti...

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 24.1.2011 Vireille tulo: Teknisen lautakunnan päätös 4.1.2011 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty valtuustossa...

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Keran osayleiskaava-alueen suunnittelutilanne. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus

Keran osayleiskaava-alueen suunnittelutilanne. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Keran osayleiskaava-alueen suunnittelutilanne Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 11.6.2013 Perustiedot osayleiskaavasta Kuulutettu vireille 24.4.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivätty 24.4.2013

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 12.10.2015 VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark.

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Selostus Työ: 26024 Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.scewo.fi Toimistot:

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 07.10.2015 Seitap Oy 2015 Seitap

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE

ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE PITKÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: KORTTELEITA 882-884 SEKÄ KATU- JA LÄHIVIRKISTYS- ALUEITA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVALLA (LAAJENNUS)

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: 1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien eteläpuoli) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot