RAKENNUSSELITYS AS OY MÄKÄRÄ, HAKAMAANKUJA 1, ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSSELITYS AS OY MÄKÄRÄ, HAKAMAANKUJA 1, 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS"

Transkriptio

1 AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen 1(16)

2 0 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET 01 RAKENNUSHANKE 01.1 Rakennuskohde ja sen sijainti Nimi: As Oy Mäkärä Hakamaankuja Espoo Kiinteistön perustietoja Valmistumisvuosi 1963 rakentamistapa kytkettyjen rivi- ja paritalojen alue, atrium-taloja rakennusten lukumäärä 17 + autokatos kerroksia 1 käytetty rakennusoikeus 3153 kem² tontin pinta-ala m² Atrium-tyyppinen asuntokokoisuus käsittää erillisen piharakennuksen, jossa on sauna- ja varastotilat. Ilmanvaihtojärjestelmä: lämmitysjärjestelmä antennijärjestelmä painovoimainen kaukolämpö, kierovesipatterilämmitys kaapeli Osittaisia saneerauksia ja hätäkorjauksia. Asukkaat ovat tehneet omia märkätilaremontteja. Talo R on peruskorjattu v. 2009, eikä se kuulu jäljempänä käsiteltäviin työsuorituksiin Suojelukohde 01.2 Rakennuttaja As Oy Mäkärä c/o isännöitsijä osoite yhteystiedot Projektinjohto Uudenmaan PROJEKTINJOHTOPALVELUT OY Sami Koskela Tekniikantie Espoo Gsm Vaihde Faksi Suunnittelijat Arkkitehtisuunnittelu, pääsuunnittelijan tehtävät Arkkitehtitoimisto Lasse Maaranen Oy Lasse Maaranen 2(16)

3 Oravannahkatori ESPOO puh Rakennesuunnittelu Suunnittelu GL Oy Juha Laine Mechelininkatu LK Helsinki puh fax LVI-suunnittelu Ins.tsto ETC Oy Ahti Mustapuro Pisteenkaari 4 PL NUMMELA puh fax Sähkösuunnittelu Optomec Oy Kauppakaari 15 PL KERAVA puh fax RAKENNUSOSAT 11 ALUEOSAT 111 MAAOSAT Yleistä Maarakennustöissä noudatetaan voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä hyvää rakentamistapaa. Keskeisiä ohjeistoja ovat seuraavat julkaisut: Suomen rakentamismääräyskokoelma, RakMK B3: Pohjarakenteet Suomen rakentamismääräyskokoelma, RakMK C2: Kosteus, 3(16)

4 MaaRYL2000 Talonrakennuksen maatyöt. RIL Pohjarakennusohjeet RIL Talonrakennuksen maarakenteet RIL Rakennuskaivanto-ohje RIL /2007 Rakennusten ja tonttialueiden kuivatus RIL Pihojen pohja- ja päällysrakenteet InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset VTT Talonrakennuksen routasuojausohjeet 1997 PANK Asfalttinormit 2000/2003 PRV-84 Pohjarakennustöiden valvontaohjeet SFS Pohjarakentamistöiden suorittaminen, osa Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista /410 Ratu 1183-S Räjäytys-, louhinta- ja kaivutöiden turvallisuus Maarakennustöiden laajuus ja laatu käyvät selville tästä rakennusselostuksesta ja liitteenä olevista piirustuksista. Sade- ja jätevesiviemäreiden ja -kaivojen osalta noudatetaan LVI-suunnittelijan työselitystä ja kaapeleiden suojaputkien osalta sähkösuunnitelmia. Mikäli maarakennustöiden yhteydessä havaitaan suunnitelmiin nähden sellaisia poikkeamia, jotka voivat vaikuttaa tehtyihin ratkaisuihin, tulee urakoitsijan ilmoittaa niistä välittömästi tilaajalle. Tällainen asia on esim. kalliopinnan muoto ja korkeustaso rakennuksen seinän vierustalla ja pohjaveden esiintyminen kaivannoissa. Maankaivu suoritetaan koko rakennusalueella niin, että työt voidaan tehdä suunnitelmien mukaan. Urakoitsija huolehtii kaivantojen kuivanapidosta, tuennasta, aitauksesta sekä siitä, että maapohja putkikaanaalien perustamistasossa ja sen alapuolella pysyy kuivana ja sulana Raivausosat Maarakennus- ja pohjanvahvistustöiden laajuus ja laatu käyvät selville pohjarakennus-, pihantasaus-, pintavesi- ja salaojitussuunnitelmista, perustuspiirustuksista, (myös LV- ja sähkösuunnitelmiin liittyvistä), rakennetyypeistä ja -leikkauksista sekä tästä työselostuksesta. Mahdollisten pilaantuneiden maiden käsittelyssä noudatetaan erillisiä suunnitelmia, mutta kaivutyön aikana urakoitsijan tulee tarkkailla kaivettavan maa-aineksen laatua myös puhtauden kannalta ja epäiltäessä pilaantumista ilmoitettava siitä rakennuttajalle. 4(16)

5 Ennen rakennustöiden aloittamista tulee urakoitsijan merkitä eri alueiden paikat ja korkeusasemat maastoon, minkä jälkeen pidetään maastokatselmus. Maastokatselmuksen yhteydessä sovitaan säilytettävät puut ja maastokohdat sekä luonnonvaraisiksi jäävien maastokohtien raivaus- ja kunnostustoimenpiteet. Ennen töiden aloittamista varmistaa urakoitsija myös alueella sijaitsevien kaapelien, johtojen ym. vanhojen rakenteiden sijainnit ja huolehtii niiden suojaamisesta. Raivaus tehdään rakennustöiden vaatimassa laajuudessa. Urakoitsija kaataa rakennusalueella olevan hyötypuuston, ellei rakennuttaja ole tehnyt sitä ennen töiden aloitusta. Hyötypuusto kuuluu rakennuttajalle ja se pinotaan rakennuttajan osoittamalle paikalle kuljetusvalmiiksi. Raivaustöissä huomioidaan kohdassa 1134 esitetyt kasvillisuuden suojaukset. Rakennuspohjalta ja liikennealueiden kohdilta poistetaan suuret kivet ja lohkareet, puut ja kannot, juuret ja muu kasvillisuus sekä humuspitoinen maa. Viheralueiden kasvualustaan kuuluvista maakerroksista poistetaan tarpeettomat suuret kivet ja lohkareet sekä poistetaan ja tuhotaan kaadettujen puiden ja pensaiden juuret. Juuriversoisten raivattavien kasvien juuret (esim. haapa) tuhotaan kokonaan. Raivaus- ja purkujätteet kuljetetaan pois rakennusalueelta niille osoitetuille vastaanottopaikoille. Kuljetukset kaatopaikkamaksuineen kuuluvat urakoitsijalle. Purettavat aluerakenteet: Vanhat kaivorenkaiset ryömintätilojen sisäänkäynnit puretaan Kaivannot Yleistä Maankaivu suoritetaan koko rakennusalueella niin, että kaikki työt voidaan tehdä suunnitelmien mukaan. Pääurakoitsija huolehtii kaivantojen kuivanapidosta, tuennasta, aitauksesta sekä siitä, että maapohja perustamistasossa ja sen alapuolella pysyy sulana. Urakoitsijan tulee huolehtia kaikista maankaivu- ja louhintatyöhön liittyvistä katselmuksista, sekä toimittaa katselmuksien pöytäkirjoista jäljennökset rakennuttajalle. Pintamaan poisto Uudelleen käytettävät multa ja kaivumaat irrotetaan enintään 3 m etäisyydeltä rakennuksen ulkorajoista. Johtokaivantojen, liikennealueiden ym. kohdilta maat irrotetaan työn vaatimassa laajuudessa. Kaivumaiden kuljetus 5(16)

6 Täyttöihin tai pengertämiseen kelpaavia massoja voidaan sijoittaa alueen täyttöihin. Muut massat kuljetetaan urakoitsijan omalle tai rakennuttajan osoittamalle maankaatopaikalle. Kuljetus kaatopaikkamaksuineen kuuluu urakoitsijalle. Pilaantuneet maat käsitellään ympäristöviranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaan. Työnaikainen routasuojaus Maarakennustöiden aikana tulee huolehtia siitä, ettei maapohja pääse routimaan. Tarvittaessa on rakenteet suojattava routimiselta. Urakoitsijan on laadittava työnaikainen routasuojaussuunnitelma ja hyväksytettävä se rakennuttajalla. Maankaivu rakennuksen sisäpuolella, korjausrakentaminen: Perustamistason yläpuolella kanaalikaivu, ahdas tila < 20 m2 taso- ja tilakaivu, tila <20 m2 Urakkasuoritukseen ei sisällytetä louhintaa. Tarkkuuslouhinta vanhan rakennuksen vieressä on kallista ja muodostaa riskin vanhoille ohuille rakenteille Kanaalit Yleistä Kaivannot tulee tehdä niin laajoiksi, että putkien alle voidaan tehdä 150 mm tasauskerros ja sivuille mm ympärystäyttö. Samaan kaivantoon tulevien putkien vaakasuora etäisyys on mm. Urakoitsijan tulee selvittää ennen kaivutöiden aloitusta työskentelyalueella olevat kaapeli- ja putkilinjat tarkoitukseen sopivalla laitteella. Maanalaisen kaapeleiden ja putkien osalta on kaivutöissä noudatettava erityistä varovaisuutta. Urakoitsija hankkii tarvittavat piirustukset ja sijaintitiedot ennen töiden aloittamista. Kaivojen kohdalla on voitava tehdä vähintään 300 mm levyinen ympärystäyttö. Putkijohtojen sijainti on esitetty LVI-asemapiirustuksissa. Kaivutöissä urakoitsija vastaa kaivualueen turvallisuudesta. Kaivannoissa on huomioitava riittävät työ- ja täyttövarat. uusi kanaalikaivanto vanhan viemärin kaivu 1114 Täyttöosat Rakennusalueen täytöt, kanaalien täytöt, rakennusten ulkopuoliset täytöt (perustusten täyttö ulkoseinälinjalla) ja rakennusten sisäpuoliset täyttö selviävät lvi-ja purkupiirustuksista. Yleistä: Maa RYL 2000 Rakenteita ja työsuorituksia ei saa peittää ennen kuin ne on tarkastettu ja töiden valvojat ovat antaneet siihen luvan. Täyttökerrosten tiivistys suoritetaan talonrakennuksen maatöiden työselityksen (RIL 132) taulukon 6 mukaisesti. Täytöt tehdään kerroksittain huolellisesti tiivistäen. Täyttömateriaali ei saa sisältää lunta, jäätä tai jäätyneitä kokkareita. 6(16)

7 Putkikaivantojen täyttöihin tulee käyttää nurmialueen yläosan multakerrosta lukuun ottamatta routimattomia täyttömateriaaleja. Nurmialueella ja useilla asuntojen sisäpihoista täytön ylin kerros on multaa Penkereet 1116 Kuivatusosat 1117 Erityiset maaosat 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 1121 Paalut 1122 Tuennat Urakoitsija hyväksyttää kaivantojen tuentasuunnitelmat rakennuttajalla Vahvistukset 1124 Erityiset tuennat ja vahvistukset 113 PÄÄLLYSTEET 1131 Liikennealueiden päällysteet 1132 Paikoitusalueiden päällysteet Urakoitsija vastaa liikenne- ja paikoitusalueiden pintarakenteiden palauttamisesta tasoon, joka vallitsee työn alkamishetkellä. Kulkuväylien kaivantojen täytöt ja tiivistykset on tehtävä niin, ettei painumia pääse syntymään. Pihateiden asfaltti uusitaan korjaustöiden edellyttämässä laajuudessa. Pihan asfalttialueet selviävät piirroksesta ark Oleskelu- ja leikkialueiden päällysteet Töiden ajaksi irrotetut laatoitukset, kiveykset, terassitasot, porraskivet ym. pinnoitteet asennetaan takaisin alkuperäisille paikoilleen. Urakoitsijan tulee uusia / korjata kustannuksellaan em. päällysteiden rikkoutuneet osat. Urakkaan kuuluu työn ajaksi purettujen ulkovarusteiden palauttaminen alkuperäistä vastaavaan tasoon Kasvillisuus Säilytettävän kasvillisuuden suojaus 7(16)

8 Työmaa- tai kulkualueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä oleva kasvillisuus suojataan ennen rakennus- tai korjaustöiden aloittamista. Puiden rungot suojataan laudoilla 2 2,5 m korkeuteen ja laudoitus sidotaan rautalangalla. Juuriston suojaus vanhan nurmikon kunnostaminen m2 Urakoitsija kunnostaa vaurioituneen nurmialueen levittämällä ko.alueelle 5 cm uutta ruokamultaa ja tekee tarvittavat nurmikon kylvö- ja lannoitustyöt. Kaivualueella nurmikon multavara on 20 cm. Ennen kylvöä urakoitsijan on saatava tilaajan hyväksyminen maaston muotoilulle, pinnan tasaukselle ja tiivistykselle valvojalta. Nurmikon kylvötyöt tulee tehdä ajankohtana, jolloin sääolosuhteet sallivat orastuksen. Multa on jyrättävä kaikkialla nurmetettavalla alueella kylvön jälkeen. Siirtolavojen alustat ja tilapäiset ajotiet rakennetaan Erityisalueiden päällysteet 114 ALUEEN VARUSTEET 1141 Talovarusteet Töiden ajaksi irrotetut aidat asennetaan takaisin alkuperäisille paikoilleen. Urakoitsijan tulee uusia / korjata kustannuksellaan em. aitojen rikkoutuneet osat. Urakkaan kuuluu työn ajaksi purettujen ulkovarusteiden palauttaminen alkuperäistä vastaavaan tasoon Oleskeluvarusteet 1143 Leikkivarusteet 1144 Alueopasteet 1145 Erityiset aluevarusteet 115 ALUEEN RAKENTEET 1151 Pihavarastot 1152 Pihakatokset 1153 Aidat ja tukimuurit 1154 Alueen portaat, luiskat ja terassit 8(16)

9 1155 Alueen pysäköintirakenteet 1156 Erityiset aluerakenteet Rakennuksen ulkopuolelle tehdään kulkuaukot ryömintätiloihin rakennesuunnittelijan piirustusten mukaan. Alueelle lisätään 2 kpl käyttövesielementtien liityntäkaivoja. Osaan taloista tehdään kotelot julkisivuun käyttövesiliittymää varten erikoispiirustuksen mukaan. 12 TALO-OSAT 121 PERUSTUKSET 1121 Anturat 1212 Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit Maanvaraisissa perustuksissa viemärilävistyksen poraus perusmuuriin tehdään timanttiporauksella. Ryömintätilallisissa perustuksissa viemärit viedään peruspalkin alta Erityiset perustukset 122 ALAPOHJAT 1221 Alapohjalaatat Lävistykset rakenne- ja LVI-suunnitelmien mukaan Alapohjakanaalit 1223 Erityiset alapohjat 123 RUNKO 1231 Väestönsuoja 1232 Kantavat seinät Ei ole? 1233 Pilarit 1234 Palkit 1235 Välipohjat 1236 Yläpohjat 9(16)

10 1237 Runkoportaat 1238 Erityiset runkorakenteet 124 JULKISIVUT 1241 Ulkoseinät 1242 Ikkunat 1243 Ulko-ovet 1244 Julkisivuvarusteet 1245 Erityiset julkisivurakenteet 125 ULKOTASOT 1251 Parvekkeet 1252 Katokset 1253 Erityiset ulkotasot 126 VESIKATOT 1261 vesikattorakenteet 1262 Räystäsrakenteet 1263 Vesikatteet 1264 Vesikattovarusteet 1265 Lasikattorakenteet 1266 Kattoikkunat ja -luukut 10(16)

11 1267 Erityiset vesikattorakenteet 13 TILAOSAT 131 TILAN JAKO-OSAT 1311 Väliseinät Saunan ja pesuhuoneen välisen seinän puinen runko puretaan siinä tapauksessa, jos pesuhuoneen vedeneristys uusitaan. Purettu seinän osa rakennetaan takaisin kiviaineisena rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan. Rakennusalue erotetaan muista tiloista rakennusajaksi olosuhteiden vaatimalla tavalla ja viranomaisten määräysten mukaisesti (esim. suojaseinillä tai muoveilla). Purkutöiden ajaksi alue alipaineellistetaan. Varsinkin rakennuspölyn leviäminen kylpyhuonetiloista asunnon muihin tiloihin tulee estää huolella. Asbestipurkutöiden suojauksissa ja jätteen käsittelyissä noudatetaan viranomaisohjeita. Asbestipurkutöitä ei saa suorittaa muut kuin viranomaisten hyväksymät asbestipurkutöiden yrittäjät Lasiväliseinät 1313 Erityisväliseinät 1314 Kaiteet ja käsijohteet 1315 Väliovet Vedeneristys- ja laatoitustyön vuoksi irrotettavat ovilistat ja ovet säilytetään ja kiinnitetään uudelleen takaisin paikalleen Erityisovet 1317 Tilaportaat 1318 Erityiset tilanjako-osat 132 TILAPINNAT 1321 Lattioiden pintarakenteet Tilaajan toimesta taloyhtiössä on tehty asbestikartoitus. Vesijohtojen eristesuojauksessa on asbestia ja lattiaparketin kiinnitys aineessa PAH-yhdisteitä. Kaikki märkätilojen purkutyöt on tehtävä asbestityönä. Märkätilojen kallistusrakenteet rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan Lattiapinnat 11(16)

12 Huoneselostuksessa on esitetty huonetiloittain lattioille tehtävät toimenpiteet. Huonekorteissa ja purkukuvissa esitettyjen tilojen lattiapinnoite poistetaan mahdollisine liimoineen. Uudet lattiapinnat, yleistä Noudatetaan : SisäRYL 2000 ja pinnoitevalmistajien ohjeet. Uudet päällysteet on määritelty tiloittain huoneselityksessä. Ennen lattiapäällysteen asentamista pinnoilta poistetaan roskat ja mahdolliset tahrat, jotka ovat koholla. Pintojen kiinnityksessä käytetään dispersio- tai erikoisliimoja pintamateriaalitoimittajan ohjeen mukaan. Valmiin lattiapinnan tasaisuus SisäRYL 2000 työlajikohtaisten vaatimusten mukaan. Kiinnitysolosuhteet Kaikissa lattioissa on alusrakenteen oltava ennen lattiapäällysteen kiinnittämistä niin kuiva kuin pintamateriaalin valmistajan ohjeissa määrätään. Asia on tarkistettava mittauksella. Liimattavia päällysteitä ei saa kiinnittää lämpötilassa, joka on päällysteen ja liiman valmistajan asettamaa rajaa alhaisempi. Ennen lattiapäällysteiden kiinnittämistä pääurakoitsijan on yhdessä päällysteiden kiinnittäjän kanssa todettava, että kiinnitysalustat ovat sileät, pölyttömät, kuivat sekä kaikin puolin soveliaat päällysteiden kiinnittämiselle Laattalattiat Noudatetaan SisäRYL Laatoitus Ennen laatoitustöiden aloitusta tarkistetaan laatoitettavan alustan soveltuvuus laatoitusalustaksi. Kosteusolosuhteiden ja lämpötilan tulee olla laatoitustarvikkeiden valmistajan ohjeiden mukaiset. Laatoituksen saumajako tulee suunnitella etukäteen niin, että leikatut laatat sijoitetaan tilan sisänurkkiin ja lattian rajaan. Saumajako tulee suunnitella niin, että laatoitukseen ei tule kapeita laattasoiroja. Valmiin laatoituksen ulkonäön tulee olla tasalaatuinen ja yhtenäinen. Viemäreihin ei saa kaataa kiinnitys- tai saumalaastia tai näitä sisältävää vettä. Laatoitustyökalut pestään ulkona tarkoitukseen sopivassa paikassa Rakennuksen sisäpuolinen vedeneristys / Lattioiden vesieristykset Noudatetaan RYL2000, Suomen Rakentamismääräyskokoelman C ja Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet RIL sekä RT Keraamiset laatat, laatoitustyöt antamia ohjeita ja määräyksiä märkätilojen rakenteista. Lattian alusrakenne tulee tehdä siten, että se täyttää päällysteen sille asettamat vaatimukset esim. tasaisuuden, kosteuden yms. suhteen. Betonilaatan pinta hiotaan kauttaaltaan imurilla varustetulla timanttijyrsimellä. Hionnan jälkeen kiviaines pitää olla näkyvillä. 12(16)

13 Seinät vesieristetään sertifioidulla sementtipohjaisella vedeneristeellä, valmistajan ohjeiden mukaisesti. Vesieristeen minimi vahvuus on 0,8 mm. Seinän ja lattian rajakohdissa käytetään vedeneristysjärjestelmän vahvistusnauhaa ja lattiakaivon liitoksessa käytetään vedeneristysjärjestelmän liitoskappaletta. Vedeneristys on tarkastutettava ja hyväksytettävä rakennuttajalla ennen laatoitustyön aloittamista. Laatat kiinnitetään lattiaan joustavalla kiinnityslaastilla. Nurkkasaumoihin ei saa jäädä kiinnityslaastia. Laatat saumataan saumalaastilla, paitsi nurkkasaumat, jotka saumataan elastisella märkätilan silikonimassalla. Korjaustyössä käytettävät vedeneristystuotteet tulee olla VTT:N hyväksymiä (vedeneristesertifikaatti). Noudatetaan valmistajan ohjeita. Kylpyhuoneiden ja saunaosastojen lattioiden vedeneristykset tehdään sertifioidulla vedeneristeellä vähintään kahteen kertaan sivellen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Nurkissa, kriittisissä saumakohdissa ja putkiläpivientien ympärillä käytetään vahvistekangasta. Kaivon ympärillä käytetään kaivokappaletta ja kaivokappaleeseen sopivaa kiilarengasta. Tarkemmat vesieristeen asennusohjeet on mainittu valmistajan vedeneristysohjeissa Jalkalistat Jalkalistat on määritelty huoneselosteessa Muovipinnoitettu korkkilaatta Korkkilaatat on määritelty huoneselosteessa Sisäkattorakenteet SisäRYL 2000 Alakattoihin tehtävät IV- ja sähköasennukset sekä huoltoluukut ilmenevät IV- ja sähköpiirustuksista. Alakattotyyppi ja laajuus ilmenevät huoneselosteesta. Alakattopiirustuksia piirretään tarpeen mukaan. Otsalevyt tehdään kattomateriaalista. Valaisinalustat ja kiinnitykset tehdään sähköurakoitsijan ohjeen mukaan. Käytettävien listojen tulee olla materiaaliltaan, pintakäsittelyltään, värisävyltään ja kiiltoasteeltaan yhteneväiset. Kaikki alakattorakenteet tulee kiinnittää alustaansa alakaton painoa vastaavilla kannakkeilla ja kiinnikkeillä. Alakattotyypeistä tehdään malliasennus rakennuttajan hyväksyttäväksi Alakatto AK 1: Kylpyhuoneet. Ristiinkoolaus yht. 100 mm, reunaohennettu kipsilevy 13 mm, seinän vierustalla 30 mm, reunassa valkoinen alumiinilista. Levysaumat tasoitetaan tasoitteella ja saumanauhalla. Levyjen kiinnitys valmistajan ohjeen mukaan. AK 2: Pesuhuoneet. Koolaus n. 22 mm, paneeli 18x95 5 mm:n raolla. Katon ja seinän kulmaan ei peitelistoja, vaan katto- ja seinäpanelointi jatkuu samalla kohtaa Sisäkattopinnat 13(16)

14 Kattopinnat käsittelyineen sekä lasketut katot ja niiden laajuus on määriteltyhuoneselosteessa. Tarpeelliset koteloinnit luukkuineen sähköä ja jakotukkien huoltoa varten tehdään kipsilevystä erikoispiirustuksen mukaan.asennustyöstä tehdään ensin malli rakennuttajan hyväksyttäväksi. Maalaus, yleistä Noudatetaan RYL2000, RT-käsikirja Maalaus 93 Maalaustöihin kuuluvat tasoitetyöt pintakäsittelyn vaatimusten mukaan. Maalaustyö tulee suorittaa siten, että valmis pinta täyttää kestävyyden ja ulkonäön suhteen asiakirjoissa asetetut vaatimukset. Maalauksen tulee käsittää aina yhtenäisen alueen esim. yhden seinän maalauskorjaus. (ei rajauksia keskelle pintaa). Rajaukset toista värisävyä, toista tarviketta, maalaamatonta pintaa tms. vasten tulee tehdä huolellisesti ja täsmällisesti. Viimeistely tulee tehdä niin, ettei pinnoissa esiinny himmeitä tai kiiltäviä läiskiä eikä muutakaan pintojen kirjavuutta. Pohjustus pohjustuskäsittelyn tulee antaa pysyvä kiinnityspohja päälle tuleville pintakäsittelyille. Peittomaalattavissa puisissa täydentävissä rakennuosissa työmaalla suoritetaan pohjamaalaus, vaikka ne olikin jo pohjamaalattu valmistajan toimesta. Tasoite Märkätiloissa käytetään märkätilan tasoitteita. Tasoitetta ei saa kertakäsittelyllä käyttää niin runsaasti, että siinä kuivuessaan esiintyy halkeamia. Osatasoituksilla ymmärretään pinnoissa esiintyvien epätasaisuuksien silottamista tasaiseksi siten, etteivät tasoitetut kohdat erotu ympäröivästä pinnasta. Osatasoitukset = 2 x osatasoitus, ellei toisin mainita. Ne tehdään ympäröivän pinnan tasoon. Valmiiksi maalauksen tulee olla täysin peittävä ja annatun värimallin mukainen sekä määrätyn käsittelytavan puitteissa tasainen ja sileä. Lakatun pinnan tulee olla yhdenmukainen ja sileä sekä kiiltoasteeltaan määrättyä käsittelytapaa vastaava. Märkätilojen levypintaisten kattojen maalaus on Tikkurilan Luja-maalaus Seinien pintarakenteet Nykyiset laatoitukset ja laattalaastit sekä rappauksen kopoalueet puretaan. Maalatuista seinäpinnoista maalaukset jyrsitään kauttaaltaan pois. Puretut kopoalueet täyttörapataan kalkkisementtirappauslaastilla, urakkaan lasketaan kuuluvaksi yhteisseinäpinta-alasta 15% kopoalueiden täyttörappausta. Seinät tasoitetaan sementtipohjaisella märkätilatasoitteella. 14(16)

15 Märkätilojen pintamateriaalien ja irtoavan rappauksen purku tulee suorittaa tarpeellista varovaisuutta noudattaen ja tarkoitukseen soveltuvalla kalustolla, jotta vältytään vaurioittamasta märkätiloihin rajoittuvien tilojen seinäpintoja (läpilyönnit) Seinäpinnat SEINIEN VESIERISTYKSET Ennen vedeneristystä seinät pohjustetaan primerilla. Seinät vesieristetään sertifioidulla sementtipohjaisella vedeneristeellä, valmistajan ohjeiden mukaisesti. Vesieristeen minimi vahvuus on 0,8 mm. Ennen vedeneristystyön aloittamista käsiteltävien pintojen tulee olla kuivia, kiinteitä, lujia ja puhtaita. Seinien nurkissa käytetään vahvistusnauhaa. Läpimenokohdat tiivistetään pastamaisella seoksella. Vedeneristys on tarkastutettava ja hyväksytettävä rakennuttajalla ennen laatoitustyön aloittamista. RYL 2000 Seinälaattojen kiinnityksessä on noudatettava laatan valmistajan ohjeita laatta- ja seinätyypin mukaan. alustan tulee olla kiinteä ja muodoltaan laattaverhouksen mukainen. Laatoitettaviin seiniin asennettavat säleiköt, kannet yms., joissa on kehykset upotetaan laatoitukseen siten että kehyksen pinta on laatoituksen pinnan tasalla. Laatoituksen nurkkasaumat ja lattian rajasaumat tiivistetään silikonikitillä. Laatoituksen saumajako tulee suunnitella etukäteen niin, että leikatut laatat sijoitetaan tilan sisänurkkiin tai lattian rajaan. Laatoitukset tehdään kaikilla pinnoilla symmetrisesti. Laatoitus tulee suunnitella siten, ettei laatoitukseen ei tule ohuita alle puolen laatan levyisiä laattasoiroja eikä boordilaatat osu sekoittajien kohdalle. Laatoituksen ulkonurkissa on käytettävä ulkosivuiltaan lasitettua laattaa. Kokonaan laatoitettavissa seinissä laatoitus ulotetaan kattoon tai n. 50 mm lasketun alakaton pinnan yläpuolelle. Valmiin laatoituksen ulkonäön tulee olla tasalaatuinen ja yhtenäinen. Maalatuissa seinäpinnoissa noudatetaan RT-käsikirja Maalaus 93 ja tässä rakennusselityksessä esitettyjä maalauksen yleisohjeita Erityiset tilapinnat Kalusteet ja varusteet on yksilöidysti esitetty huoneselostuskaavakkeissa. Kalusteisiin liittyvät peitelevyt ja listat ilman eri mainintaa kalusteen materiaalista. Kalusteet kiinnitetään siten, että ne voidaan myöhemmin irrottaa rakenteista rikkomatta pintapäällysteitä. Työ- ja astianpesupöydän sekä yläkaapiston ja seinän rajat on kitattava tiiviiksi elastisella kitillä Vakiokiintokalusteet Asuntojen keittiön kalusteet asennetaan takaisin paikoilleen Erityiskiintokalusteet Jakotukkikaappien kotelot tehdään erikoispiirustusten mukaan Varusteet 15(16)

16 Rättipatterit ovat mallia BT Retro 674 S, kromi, ellei huoneselostekortissa toisin mainita 1334 Vakiolaitteet 1335 Tilaopasteet 1336 Erityiset tilavarusteet 134 MUUT TILAOSAT 1341 Hoitotasot ja kulkurakenteet 1342 Tulisijat ja savuhormit 1343 Muut erityiset tilaosat 135 TILAELEMENTIT 1351 Kylpyhuone-elementit 1352 Kylmähuone-elementit 1353 Saunaelementit 1354 Talotekniikan tilaelementit Katso lvi-rakennusselostus 1355 Hormielementit 1356 Erityiset tilaelementit 2 TEKNIIKKAOSAT 21 PUTKIOSAT Katso LVI-selostus 22 ILMANVAIHTO-OSAT 23 SÄHKÖOSAT Katso sähköselostus. 24 TIEDONSIIRTO-OSAT Katso sähköselostus. 25 LAITEOSAT 16(16)

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 RAKENNUTTAJA 1 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT 2 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat

Lisätiedot

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Rakennusselostus Sivu 1/49 A R K K I T E H D I T S I I S T O N E N O Y 30.06.2014 D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi RAKENNUSSELOSTUS VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN 30.06.2014

Lisätiedot

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS VIRTUAALIMAAILMA 11.5.2011 001. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 02. TYÖJÄRJESTELYT JA SUOJAUKSET... 4 02.1 Työjärjestys...

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 SIPARK Oy RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 3 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT 4 111 MAAOSAT 4 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 10 113 PÄÄLLYSTEET

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS. 171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus. Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR 000-000 2009-12-08 ja

RAKENNUSTAPASELOSTUS. 171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus. Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR 000-000 2009-12-08 ja 171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus RAKENNUSTAPASELOSTUS Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR 000-000 2009-12-08 ja Tunnus: Pvä: Muutos: Laatija: 2 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN

Lisätiedot

Talo 2000-hankenimikkeistö

Talo 2000-hankenimikkeistö TALO-ryhmä Haahtela-kehitys Oy Talo 2000-hankenimikkeistö Omistajat Käyttäjät Sijoittajat Tilat Järjestelmät Tilat Järjestelmät Rakennuttajat Suunnittelijat Rakennus- ja tekniikkaosat Rakennustuotteet

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS KASAVUOEN KOULUKESKUS. Laajennus ja peruskorjaus HANKESUUNNITELMA. Sisältö noudattaa Talo 2000 Hankenimikkeistöä.

RAKENNUSTAPASELOSTUS KASAVUOEN KOULUKESKUS. Laajennus ja peruskorjaus HANKESUUNNITELMA. Sisältö noudattaa Talo 2000 Hankenimikkeistöä. 1/9 KASAVUOEN KOULUKESKUS Laajennus ja peruskorjaus HANKESUUNNITELMA RAKENNUSTAPASELOSTUS Sisältö noudattaa Talo 2000 Hankenimikkeistöä. Arkkitehtitoimisto Perko Oy Helsinki 13.08.2014 2/9 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS... 4 10 YLEISTÄ...

Lisätiedot

KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ

KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ RAKENNUSSELITYS Päiväys 14.5.2013 URAKKALASKENTAAN RAKENNUSSELITYS KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 RAKENNUSSELITYS...

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

KH 92-00341. ASUINHUONEISTOJEN MÄRKÄTILOJEN KORJAUS Korjausrakentaminen SISÄLLYSLUETTELO

KH 92-00341. ASUINHUONEISTOJEN MÄRKÄTILOJEN KORJAUS Korjausrakentaminen SISÄLLYSLUETTELO KH 92-00341 RT 84-10806 LVI 06-10371 ohjetiedosto helmikuu 2004 1(31) ASUINHUONEISTOJEN MÄRKÄTILOJEN KORJAUS Korjausrakentaminen asunnot, märkätilat, kylpyhuone, peseytymistilat, pesuhuoneet, korjausrakentaminen

Lisätiedot

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Rakennustyön tarkastusasiakirja Rakennustyön tarkastusasiakirja VALVONNAN LÄHTÖTIETOJA KIINTEISTÖ Osoite Omistaja ja osoite Haltija ja osoite Kunta Kortteli Kaupunginosa/kylä Tontti/tila YHTIÖMUOTO Asunto-osakeyhtiö Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI VESIKATON KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+15 sivua + 2 liitettä 22.03.2013 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru URAKKATIE 2 JA 6 1(15) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT Ohjeita konepalvelun ja pienurakoiden tilaajalle Tekijät Taitto 2010, Infra ry Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Matti Lahtinen ja Satu Sahlstedt, Mittaviiva Oy Julkaisija Kuvat

Lisätiedot

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut.

Rakennuttaja on Mäntsälän kunta, Tekniset palvelut. FCG Finnish Consulting Group Oy Työselitys 1 (8) MÄNTSÄLÄN KUNTA, APPOSEN VANHAN KENKÄTEHTAAN ALUE, PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTUS TYÖSELITYS 0 YLEISTÄ 01 Rakennuskohde ja sen sijainti 02 Rakennuttaja

Lisätiedot

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita.

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita. 26.02.2014 1/24 HANKE: Laukaan paloasema, uudisrakennus Jyväskyläntie 141 41340 LAUKAA TILAAJA: Laukaan kunta / tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA TERVE TALO OHJE JAETTU URAKKA, ALISTAMISEHDOIN Tämä asiakirja

Lisätiedot

MÄÄRÄLASKENTA 2012. Kiilakiventie 1 90250 OULU puh. 08 5349400 etunimi.sukunimi@maveplan.fi

MÄÄRÄLASKENTA 2012. Kiilakiventie 1 90250 OULU puh. 08 5349400 etunimi.sukunimi@maveplan.fi MÄÄRÄLASKENTA 2012 Kiilakiventie 1 90250 OULU puh. 08 5349400 etunimi.sukunimi@maveplan.fi Tilaaja Harri Penttilä Kohde Lypsykarjarakennus Osoite Latomaantie 74 Postitoimipaikka 37370 Narva Puh.nro. SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA

TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA 12.1.2011 Vantaan kaupungin tilakeskus Hankepalvelut, hankevalmistelu Kielotie 13, 01300 Vantaa TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. TOIMINNASTA

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/67 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1970 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet... 2 1 Yhteystietoja... 2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat... 3 3 Ennen työn

Lisätiedot

MYLLYLÄN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

MYLLYLÄN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS MYLLYLÄN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS MAALAUSSELITYS Päiväys 14.5.2013 URAKKALASKENTAAN MAALAUSSELITYS KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1 KOHDE...

Lisätiedot

As. Oy Uittorännin osakkaat Riku Siren, Katja Roivas ja Sirpa Alkunen Kyläsepänkatu 4 33270 Tampere. puh. 040-1331590, sähköposti riku.siren@gmail.

As. Oy Uittorännin osakkaat Riku Siren, Katja Roivas ja Sirpa Alkunen Kyläsepänkatu 4 33270 Tampere. puh. 040-1331590, sähköposti riku.siren@gmail. TARJOUSPYYNTÖ 14.11.2014 Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään alla mainitulla tavalla eriteltynä. Pyydetyt yksikköhinnat ilmoitetaan

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy Halsuantie 4, 00420 Helsinki p. 0207 698 698, fax 0207 698 699 As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 KIINTEISTÖN

Lisätiedot