KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ"

Transkriptio

1 KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ

2 KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI 1

3 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A PL VALTIONEUVOSTO Puhelin (09) Telefaksi (09) Internet Julkaisun tilaukset Puh. (09) Sähköposti: 2

4 3

5 4

6 SISÄLLYS JOHDANTO... 5 Tietoturvallisuuden muistilista... 5 Mitä tietoturvallisuudella tarkoitetaan?... 6 Miksi tietoturvallisuus on tärkeää?... 7 Lainsäädäntö tietoturvallisuuden perustana... 7 Tietojen käsitteleminen... 9 TIETOKONEEN KÄYTTÖ Käyttöoikeudet ja salasanat Internet ja sähköposti Etäkäyttö ja etätyö Toimitilojen turvallisuus OMAT TIEDOT JA YKSITYISYYS Ilmoitusvelvollisuus Toiminta ongelmatilanteessa Seuraamukset Mistä saa lisätietoja? VM:n ja VAHTI:n tietoturvaohjeita (http://www.vm.fi/vahti)... 20

7 6

8 1 JOHDANTO JOHDANTO Tämä tietoturvaohje on tarkoitettu kaikille julkishallinnon käyttäjille. Ohje tiivistää keskeisimmät tietoturvallisuuden perusasiat ja antaa käytännön neuvoja tietoturvallisuuden toteuttamiseen omassa työssä. Tietoturvallisuuden muistilista 1. Tietoturvallisuus perustuu lainsäädäntöön ja normiohjaukseen. 2. Tietoturvallisuudesta huolehtiminen kuuluu kaikille, myös sinulle. 3. Tunnista organisaatiosi suojattavat kohteet (tiedot, asiakirjat, tilatja tietojärjestelmät). 4. Tunnista asiakirjojen ja tietojen laatu (salassa pidettävät tiedot, henkilötiedot jne.) 5. Tutustu organisaatiosi tietoturvaohjeisiin ja noudata niitä. 6. Tietojärjestelmien käyttöön tarvitaan aina henkilökohtainen käyttöoikeus. 7. Muista, että esiinnyt tietoverkossa julkishallinnon edustajana. 8. Suojaamattoman sähköpostin turvallisuus on verrattavissa postikortin turvallisuuteen. 9. Haitalliset ohjelmat, kuten virukset, madot ja troijalaiset, voivat levitä pelkästään Internet-sivuja selaamalla. 10. Pyydä tarvittaessa neuvoa organisaatiosi asiantuntijoilta. 7

9 1 JOHDANTO Mitä tietoturvallisuudella tarkoitetaan? Tietoturvallisuudella tarkoitetaan tietojen, järjestelmien, palveluiden ja tietoliikenteen asianmukaista suojaamista sekä normaali- että poikkeusoloissa hallinnollisilla, teknisillä ja muilla toimenpiteillä. Tietojen luottamuksellisuutta, eheyttä ja käytettävyyttä turvataan laitteisto- ja ohjelmistovikojen, luonnontapahtumien sekä tahallisten, tuottamuksellisten tai tapaturmaisten tekojen aiheuttamilta uhilta ja vahingoilta. Tietoturvallisuuden keskeisillä käsitteillä tarkoitetaan seuraavaa: Luottamuksellisuus: tiedot ja järjestelmät ovat vain niiden käyttöön oikeutettujen käytettävissä. Sivullisille ei anneta mahdollisuutta muuttaa tai tuhota tietoja eikä muutoin käsitellä tietoja. Eheys: tiedot ja järjestelmät ovat luotettavia, oikeita ja ajantasaisia, eivätkä ne ole hallitsemattomasti muuttuneet tai muutettavissa laitteisto- tai ohjelmistovikojen, luonnontapahtumien tai inhimillisen toiminnan seurauksena. Käytettävyys: järjestelmien tiedot ja palvelut ovat niihin oikeutettujen käytettävissä etukäteen määritellyssä vasteajassa. Tiedot eivät ole tuhoutuneet tai tuhottavissa vikojen, tapahtumien tai muun toiminnan seurauksena. Muita yleisiä tietoturvallisuuteen kuuluvia vaatimuksia ovat osapuolten todentaminen ja tapahtuman kiistämättömyys, jotka ovat erityisen tärkeitä silloin, kun järjestelmän käyttäjät tulee pystyä tunnistamaan esimerkiksi käytettäessä vuorovaikutteisia sähköisiä asiointipalveluita tai etätyötä tehtäessä. Todentaminen (autentikointi) tarkoittaa osapuolten (henkilö tai järjestelmä) luotettavaa tunnistamista. Kiistämättömyys tarkoittaa tapahtuneen todistamista jälkeenpäin, jolloin tavoitteena on juridinen sitovuus. Kiistämättömyys varmistaa sen, ettei toinen osapuoli voi kieltää toimintaansa jälkeenpäin. 8

10 1 JOHDANTO Miksi tietoturvallisuus on tärkeää? Julkishallinnon toiminta on erittäin riippuvaista tiedoista ja tietotekniikasta. Tietoyhteiskuntakehitys, kansainvälistyminen, verkottuminen sekä toimintojen ja palveluiden siirtyminen tietoverkkoihin lisäävät niiden merkitystä edelleen. Tietoturvallisuuden avulla varmistetaan tärkeiden tietojen hallinta ja toiminnan jatkuvuus. Tietoturvallisuus on myös tärkeää, koska julkishallinnossa käsitellään paljon tärkeää tietoa, kuten esimerkiksi henkilötietoja, taloustietoja ja eri organisaatioiden asiakirjoja. Osa tiedoista on salassa pidettävää, arkaluonteista tai muuta luottamuksellista tietoa. Salassa pidettävällä tiedolla tarkoitetaan lailla salassa pidettäväksi säädettyjä asiakirjoja tai tietoja. Salassa pidosta säädetään mm. julkisuus- ja henkilötietolaissa sekä muissa erityislaeissa. Eräät viranomaisten salassa pidettävistä asiakirjoista on määritelty turvaluokittelun piiriin. Tämän vuoksi on tärkeää, että tiedot eivät päädy tahallisesti tai tahattomastikaan asiattomien haltuun. Lisäksi julkishallinnossa on paljon tietoa, joka ei ole salassa pidettävää, vaan luonteeltaan julkista, mutta tällaisenkin tiedon oikeellisuudesta, muuttumattomuudesta ja saatavuudesta sekä lain mukaisesta käsittelystä on huolehdittava. Lainsäädäntö tietoturvallisuuden perustana Viranomaisen tulee hyvän tiedonhallintatavan luomiseksi ja toteuttamiseksi huolehtia asiakirjojen ja tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tietojen asianmukaisesta saatavuudesta, käytettävyydestä ja suojaamisesta sekä eheydestä ja muusta tietojen laatuun vaikuttavista tekijöistä. (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 18, Hyvä tiedonhallintatapa) Rekisterinpitäjän on toteutettava tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. (Henkilötietolaki 32, Tietojen suojaaminen) 9

11 1 JOHDANTO Tietoturvallisuus perustuu viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain ja asetuksen lisäksi useisiin eri lakeihin. Yksityiselämän suoja ja julkisuusperiaate ovat jo perustuslaissa säädeltyjä perusoikeuksia. Eri lakeihin sisältyvien salassapitosäännösten lisäksi laeista tärkeimpiä ovat Perustuslaki (731/1999) 2.luku 10 (Yksityiselämän suoja ja luottamuksellisen viestin salaisuus) Perustuslaki (731/1999) 2.luku 12 (Viranomaisten hallussa olevien asiakirjojen ja tallenteiden julkisuus) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) Henkilötietolaki (523/1999) (Henkilötietojen käsittelyä koskevat yleiset periaatteet) Arkistolaki (831/1994) (Asiakirjojen laatiminen, säilyttäminen ja käyttö) Valtion virkamieslaki (750/1994) 17 (Säädös valtion virkasuhteesta) Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) Työsopimuslaki (55/2001) Rikoslaki (39/1889) 34.luku 9a (Vaaran aiheuttaminen tietojenkäsittelylle) Rikoslaki (39/1889) 38.luku 8 (Tietomurto) Rikoslaki (39/1889) 38.luku 9 1. kohta (Henkilötietorikos) Henkilötietolaki (523/1999) 48 (Henkilörekisteririkkomus) Vahingonkorvauslaki (41/1974) Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (477/2001) Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta (565/1999) 10

12 1 JOHDANTO Tietojen käsitteleminen Tiedolla tarkoitetaan tässä eri muodoissa talletettavaa, käsiteltävää tai siirrettävää tietoa. Tieto voi olla yksittäisenä asiakirjana, tiedostona, ääni- tai kuvanauhana, puheena, tietokantana, suoritettavana ohjelmana, näytteenä tai muussa muodossa. Tietoa on tarkasteltava tiedon koko elinkaaren ajalta. Tiedon käsittelyvaiheet ovat luominen, käyttäminen, muuttaminen, tallettaminen, siirtäminen, jakelu, kopioiminen, arkistointi sekä tuhoaminen. Tietoja käsiteltäessä tulee huomioida, että käsiteltävät tiedot ovat usein merkittävästi arvokkaampia kuin tietojen käsittelyssä käytettävä väline. Näin ollen tietoja tulee suojata kaikissa sen käsittelyvaiheissa. Tunnista aineiston luokittelu ja siihen liittyvät käyttöä, luovutusta ja käsittelyä koskevat rajoitukset. (esim. Valtionhallinnon tietoaineistojen käsittelyn tietoturvallisuusohje 2/2000). Mikäli laadit salassa pidettävää asiakirjaa, vastaat tehtäviesi mukaisesti myös sen luokittelusta ja merkinnästä. Osa salassa pidettävästä aineistosta kuuluu turvaluokittelun piiriin. Käsittele tietoja huolellisesti välineestä riippumatta olipa tiedon välittäjänä sitten tietokone, paperi, puhelin. ääninauha, laboratorionäyte tai telekopio. Tietovarastojen tietoja, joihin sinulla on käyttöoikeudet, saat käyttää vain työ-/virkatehtäviin. Tallenna tekemäsi työ mahdollisuuksien mukaan palvelimelle, mistä tietohallinto varmistaa tiedot. Vältä tilannetta, että asiakirja tai muu aineisto olisi ainoastaan omalla koneellasi, koska kiintolevyn hajotessa voidaan kaikki tieto menettää. Tarkista talon ulkopuolelta tuotu levyke, CD-Rom tai muu muistiväline virustorjuntaohjelmalla ennen käyttöä. Kun käsittelet salassa pidettävää tietoa tai kun syötät salasanoja, huolehdi, että kukaan ei näe tietokoneesi näyttöä tai näppäimistöä. Vältä turhaa tulostamista ja kopiointia, koska ylimääräiset kopiot lisäävät vääriin käsiin joutumisen vaaraa. Varmista, mihin tulostimeen tulostat ja missä tulostin sijaitsee. Hae tulosteesi verkkotulostimesta heti tulostuksen jälkeen. 11

13 1 JOHDANTO Käytä tiedon suojausvaatimusten mukaisia silppureita ja tietoturva-aineiston keräyslaatikoita salassa pidettävän aineiston hävittämisessä. Mikäli joudut lähettämään salassa pidettävää aineistoa, varmistu, että vastaanottaja on oikeutettu sen saamaan ja lähetys on mennyt perille. Muista, että voit käyttää ja käsitellä tietoja vain omien tehtäviesi hoidossa. Henkilörekisterin tietojen käyttötarkoituksen vastainen käyttö on lainvastaista. Huomioi, että tietojesi katselua ja muuta käyttöä valvotaan. Huolehdi, että et levitä salassa pidettäviä tietoja julkisella paikalla. Ole huolellinen esimerkiksi puhuessasi julkisissa liikennevälineissä tai kadulla. Tukahduta juorut. 12

14 TIETOKONEEN KÄYTTÖ TIETOKONEEN KÄYTTÖ Tietokoneen käyttö sisältää sekä oman työaseman sekä verkon kautta käytettävien palveluiden käytön. Vastaat käyttäjänä omasta koneestasi. Ole siis huolellinen. Kirjaudu koneelle aina omilla käyttöoikeuksillasi. Estä asiaton pääsy tietojärjestelmiin lukitsemalla koneesi aina, kun poistut työhuoneestasi. Voit myös käyttää salasanasuojattua näytönsäästäjää. Virran säästämiseksi voit sammuttaa näytön yöksi. Muista kirjautua ulos sekä ohjelmistoista että koneeltasi. Jos käytät julkisia päätteitä tai tilapäisesti toisen henkilön hallussa olevaa tietokonetta, muista aina uloskirjautuminen sekä ohjelmistoista että koneelta työskentelyn päätyttyä. Laitteiden ja ohjelmien asentamista ja päivittämistä voi tehdä vain tietohallinto. Jos kovalevy tai muu tallennusväline, kuten esimerkiksi levyke, rikkoutuu tai poistetaan muuten käytöstä, ei sitä saa laittaa roskakoriin, vaan toimita tallennusväline tietohallintoon, joka vastaa niiden asianmukaisesta hävittämisestä ja huolehtii, että tietoaineisto ei paljastu ulkopuolisille. 13

15 TIETOKONEEN KÄYTTÖ Käyttöoikeudet ja salasanat Tietojärjestelmät tarvitsevat aina käyttöoikeuden. Käyttöoikeus on henkilökohtainen ja se on yhdistetty juuri sinun henkilöllisyyteesi ja työtehtävääsi. Käsittele käyttäjätunnusta ja salasanaa samalla tavalla kuin pankkikorttiasi ja tunnuslukuasi. Älä luovuta henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia ja salasanojasi tai toimikorttiasi ja PIN-koodiasi toisen henkilön käyttöön, älä edes atk-henkilöstölle, koska he eivät niitä tarvitse. Suhtaudu epäilevästi kaikkiin tiedusteluihin, jotka liittyvät salasanoihisi tai järjestelmien käyttöoikeuksiisi. Vaihda salasanat riittävän usein ja heti, kun epäilet niiden paljastuneen. Huolehdi, että salasanat ovat riittävän monimutkaisia ja vältä tuttujen jokapäiväisten nimien käyttöä salasanana. Hyvässä salasanassa voi olla pieniä ja isoja kirjaimia, numeroita ja jopa erikoismerkkejä. Kaikkiin järjestelmiin ei kuitenkaan käy erikoismerkit. Hyvä salasana on sinun helppo muistaa, mutta vaikea ulkopuolisen arvata. Älä kirjoita salasanoja muistiin. Älä käytä organisaation henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa rekisteröityessäsi Internetiin. Joissain tilanteissa tai järjestelmissä on pakko käyttää yhteistunnuksia. Yhteistunnusten käytöstä päättää järjestelmän tai tietojen omistaja. Yhteistunnusten käyttö on sallittu vain omistajan luvalla. Useamman henkilön käytössä olevien yhteistunnusten salasana täytyy vaihtaa aina, kun jonkun käyttäjän käyttöoikeus lakkaa tai epäillään jonkun ryhmään kuulumattoman saaneen sen tietoonsa. Salasana tulee muulloinkin vaihtaa riittävän usein. Internet ja sähköposti Internet ja sähköposti ovat hyviä työvälineitä sekä tiedon hakuun että yhteydenpitoon. On kuitenkin muistettava, että sähköpostissa tai Internetissä ei itsessään ole mitään suojausta, vaan tiedot liikkuvat salaamattomana julkisessa verkossa. Sähköpostin ja Internetin käyttö vaativatkin käyttäjältä huolellisuutta. 14

16 TIETOKONEEN KÄYTTÖ Internet ja sähköposti on työpaikalla tarkoitettu työkäyttöön. Internetin kautta ei ole luvallista välittää salassa pidettävää tietoa ilman asianmukaista salausta. Ne on salattava tietohallinnon hyväksymillä tuotteilla ennen niiden lähettämistä julkisen tietoverkon kautta Opettele salaustuotteiden oikea käyttö, jotta tieto ei vahingossa lähde salaamattomana. Älä käytä tai asenna Internetin kautta saatavia ohjelmia. Jos käytät julkisia päätteitä tai tilapäisesti toisen henkilön hallussa olevaa tietokonetta, muista tyhjentää Internet-selaimen välimuisti ja evästeet (cookies). Pyydä tarvittaessa tietohallinnolta apua. Muista, että viranomaisella on velvollisuus käsitellä virkasähköposti. Virkasähköpostia saa käsitellä vain oman organisaation tai muun julkishallinnon organisaation omistamilla laitteilla. Työhön liittyvä sähköposti vastaanotetaan ja ohjataan oman organisaation sähköpostijärjestelmään. Sitä ei saa ohjata organisaation sähköpostijärjestelmän ulkopuolelle. Ohjaa sähköisesti asioivat asiakkaat lähettämään käsittelyyn tulevat, vireille saatetut asiat organisaation määrittelemään sähköpostiin. Muista, että vastaat henkilökohtaiseen sähköpostiin mahdollisesti tulevasta työpostista virkavelvollisuuksien mukaisesti. Muiden kuin virkasähköpostin käyttö töissä on sallittua vain oman organisaation luvalla. Näihin kuuluvat esimerkiksi Internetin ilmaissähköpostiohjelmat tai kotisähköposti. Huolehdi sähköpostisi käsittelystä poissaolon aikana virkavelvollisuuksien mukaisesti. Liitetiedostot voivat sisältää haittaohjelmia (viruksia, matoja tai troijalaisia). Varo kaikkia epätavallisia sähköposteja ja erityisesti liitetiedostoja. Älä avaa epäilyttäviä viestejä, vaan ilmoita asiasta tietohallintoon. 15

17 TIETOKONEEN KÄYTTÖ Roskapostia ovat mm. kaikki sähköpostiin tilaamatta tulleet mainokset. Roskapostiin ei kannata vastata, vaan se kannattaa tuhota heti. Jos viestiin vastaa, tietää roskapostittaja sähköpostiosoitteesi toimivaksi ja jatkaa roskapostien lähettämistä ja lisäksi välittää osoitteesi myös muille roskapostittajille. Roskapostia voi välttää sillä, että ei anna omaa sähköpostiosoitettaan asiattomille www-sivuille. Myös muun henkilökohtaisen tiedon antamista kannattaa välttää. Ole terveen epäluuloinen sähköpostin luotettavuuteen. Kuka tahansa voi lähettää toisen nimissä sähköpostia. Myös virukset voivat lähettää sähköpostia ilman käyttäjän toimenpiteitä. Huolehdi, että lähettämäsi sähköposti on kohdistettu oikeille henkilöille ja oikeisiin osoitteisiin. Vältä turhien sähköpostien lähettämistä. Esimerkiksi joulutervehdysten lähettäminen kuormittaa sekä sähköpostijärjestelmää että vastaanottajan sähköpostilaatikkoa. Älä välitä ketjukirjeitä eteenpäin. Mikäli saat toiselle henkilölle kuuluvan sähköpostin, ohjaa viesti oikealle vastaanottajalle ja ilmoita lähettäjälle vastaanottajan oikea sähköpostiosoite. Mikäli oikea osoite ei ole tiedossa, ilmoita virheellisestä lähetyksestä lähettäjälle. Muista, että sinulla on vaitiolovelvollisuus saamastasi viestistä. Jakelulista on henkilöluettelo, jonka jokainen vastaanottaja saa tietoonsa ja se voi olla henkilörekisteritieto tai salassa pidettävä tieto, joiden luovuttamisesta on erikseen säädetty. Voit käyttää piilokopio-toimintoa, jos haluat estää vastaanottajien näkymisen toisilleen. Työsuhteen päättyessä sähköpostiosoite ja -laatikko poistetaan. Siirrä virkapostisi työnantajan käyttöön ja poista mahdolliset henkilökohtaiset viestit. 16

18 TIETOKONEEN KÄYTTÖ Etäkäyttö ja etätyö Etäkäytöstä on kysymys silloin, kun käytät organisaation tietoverkkoa tai sen osaa tietoliikenneyhteyden avulla organisaation ulkopuolelta. Etätyöllä tarkoitetaan muualla kuin viraston vakituisessa toimipisteessä tehtävää työtä. Etäkäyttö ja etätyö on sallittua vain, jos siitä on tehty erillinen sopimus. Muista, että kaikkea virastossa tehtävää työtä ei voida tehdä tietoturvallisesti etätyönä. Tunnista nämä työt. Työnantaja hoitaa etäkäytössä vaadittavien laitteiden, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien hankinnan ja asentamisen. Käyttäessäsi etäyhteyttä olet osa organisaation tietoverkkoa ja näin ollen tietojen käsittelyssä tulee ottaa samat asiat huomioon kuin ollessasi varsinaisissa toimitiloissa. Huolehdi, että etätyössä käyttämäsi laitteistot, ohjelmistot, tietoliikenneyhteydet ja paperiaineistot ovat vain sinun käytössäsi. Huolehdi, että käyttämäsi käyttäjätunnukset, salasanat ja mahdolliset toimikortit ja muut todennusvälineet ovat vain sinun hallussasi ja tiedossasi. Kuljeta mukanasi vain välttämätön määrä tietoaineistoa ja varmistu aina aineiston asianmukaisesta suojauksesta. Etätyö on rajattava aineistoon, jonka paljastuminen ei vaaranna viraston tietoturvallisuutta. Samoin kuin virastossa, on myös etätyössä otettava huomioon aineiston luokittelu ja siihen liittyvä käyttö sekä luovutusta, käyttöä ja käsittelyä koskevat rajoitukset. Toimitilojen turvallisuus Toimitilojen turvallisuudella varmistetaan, että tietoja, asiakirjoja ja tietokonelaitteita säilytetään ja käsitellään asianmukaisesti turvallisissa tiloissa. Toimitilojen turvallisuus sisältää mm. kulunvalvonnan, teknisen valvonnan ja vartioinnin, palo-, vesi-, sähkö-, ilmastointi ja murtovahinkojen torjunnan sekä kuriirien ja tietoaineistoja sisältävien lähetysten turvallisuuden. 17

19 TIETOKONEEN KÄYTTÖ Noudata kulunvalvonnasta annettuja ohjeita. Ohjaa vieraat tai eksyneet henkilöt oikeisiin paikkoihin. Älä päästä asiattomia henkilöitä toimitiloihin esim. töistä lähtiessäsi. Älä jätä kulunvalvonnassa olevia ovia auki. Vastaat omista vieraistasi ja heidän kulkemisistaan toimitiloissa joko omakohtaisesti tai sihteerin tai muun omaan henkilöstöön kuuluvan henkilön avustuksella. Säilytä tieto ja laitteet turvassa, mahdollisuuksien mukaan lukitussa kaapissa ja huoneessa. Älä jätä kannettavaa tietokonetta tai matkapuhelinta ilman valvontaa. Säilytä laitteita lukitussa tilassa. Muista myös levykkeiden, paperitulosteiden ym. asianmukainen säilyttäminen. Ole erityisen varovainen matkustaessasi. Kannettavia ja matkapuhelimia ei saa jättää autoon näkyvälle paikalle, eikä niitä saa säilyttää autossa yön yli. Noudata Puhtaan pöydän periaatetta. Työpöydällä ei saa säilyttää salassa pidettävää tietoa. Älä jätä vierasta yksin tai ilman valvontaa työhuoneeseesi tai muihin toimitiloihin. Asiakaspalvelupisteessä tietokoneen näyttö ei saa näkyä asiakkaalle. 18

20 OMAT TIEDOT JA YKSITYISYYS OMAT TIEDOT JA YKSITYISYYS Omia henkilökohtaisia tiedostoja ei saa tarpeettomasti tallentaa työasemalle tai palvelimelle. Käyttäjä vastaa itse vastaanottamiensa henkilökohtaisten viestien käsittelystä. Järjestelmiin ja tietoverkon laitteisiin tallentuu yksityiskohtaista lokitietoa järjestelmien käytöstä. Tietoja käytetään ylläpidossa, vianmäärityksessä ja tietoturvallisuuden valvonnassa. Kaikki työntekijät ovat vaitiolovelvollisia tietoonsa tulleista yksityisistä viesteistä. Sähköpostiliikennettä ja internet-selausta sekä kyselyjärjestelmien käyttöä valvotaan mm. kapasiteetin riittävyyden takia ja väärinkäytöksiin voidaan puuttua. Ilmoitusvelvollisuus Ilmoita aina haittaohjelmista (virukset, madot tai troijalaiset) ja muista tietoturvallisuuteen liittyvistä asioista välittömästi tietoturvavastaavalle, tietohallintoon tai omalle esimiehellesi. Ilmoita aina myös muista turvallisuuteen liittyvistä epäilyistä tai ongelmista välittömästi turvallisuusvastaaville, virastomestareille tai omalle esimiehellesi. 19

21 OMAT TIEDOT JA YKSITYISYYS Toiminta ongelmatilanteessa Tietoturvaloukkausta voidaan epäillä, kun tietokone esimerkiksi äkillisesti hidastuu ilman, että olet tehnyt mitään erityistä toimintoa tai näytölle ilmestyy odottamattomia ilmoituksia ja varoituksia. Älä hätiköi. Tietokonetta ei tarvitse sulkea. Kirjoita ylös, mitä mahdollisessa ilmoituksessa tai varoituksessa luki. Ota yhteyttä tietohallintoon ja/tai tietoturvavastaavaan. Toimi ohjeiden mukaisesti. Auta tutkinnassa, kerro mitä olit tekemässä, kun kone alkoi toimia odottamattomasti. Kirjoita muistiin tekemisesi ja kirjaa menetetty työaika mahdollista korvausvaadetta varten. Seuraamukset Lakien, määräysten ja ohjeiden rikkomisesta käyttöoikeudet tietojärjestelmiin voidaan peruuttaa. Rikkomuksista tiedotetaan aina esimiehelle. Mikäli rikkomuksesta aiheutuu taloudellisia menetyksiä, voidaan päätyä vahingonkorvausvaatimuksiin. Tietojen väärinkäyttö tai tahallinen tai huolimaton lakien, määräysten ja ohjeiden vastainen toiminta voi johtaa kurinpidollisiin seuraamuksiin, kuten irtisanomiseen ja/tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. 20

22 OMAT TIEDOT JA YKSITYISYYS Mistä saa lisätietoja? Organisaation omat ohjeet Lainsäädäntö Valtiovarainministeriön ja VAHTIn ohjeet (www.vm.fi/vahti) Muut tietoturvallisuutta ohjeistavat ja säätelevät organisaatiot (esimerkiksi Viestintävirasto, Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Arkistolaitos) Tietoturvallisuuspäällikkö, tietohallinto, esimies, turvallisuuspäällikkö 21

23 22

24 VM:n ja VAHTI:n tietoturvaohjeita (http://www.vm.fi/vahti) Käyttäjän tietoturvaohje, VAHTI 5/2003 Valtionhallinnon tietoturvakäsitteistö, VAHTI 4/2003 Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän arviointisuositus, VAHTI 3/2003 Suositus turvallisen etäkäytön arkkitehtuurista, VAHTI 2/2003 Tunnistaminen valtionhallinnon verkkopalveluissa, VM 6/01/2003 Valtion tietohallinnon Internet-tietoturvallisuusohje, VAHTI 1/2003 Arkaluonteisten kansainvälisten aineistojen käsittelyohje, VAHTI 4/2002 Etätyön tietoturvaohje, VAHTI 3/2002 Tietoteknisten laitetilojen turvallisuussuositus, VAHTI 1/2002 Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen, VM ja PTS, 2002 Toimet tietoturvaloukkaustilanteissa, VAHTI 7/2001 Tietotekniikkahankintojen tietoturvallisuustarkistuslista, VAHTI 6/2001 Sähköpostin ja lokitietojen käsittely, VAHTI 5/2001 Sähköisten palveluiden ja asioinnin tietoturvallisuuden yleisohje, VAHTI 4/2001 Salauskäytäntöjä koskeva valtionhallinnon tietoturvallisuussuositus, VAHTI 3/2001 Valtionhallinnon lähiverkkojen tietoturvallisuussuositus, VAHTI 2/2001 Valtion viranomaisen tietoturvallisuustyön yleisohje, VAHTI 1/2001 Tietokoneviruksilta ja muilta haittaohjelmilta suojautumisen yleisohje, VAHTI 4/ 2000 Valtionhallinnon tietojärjestelmäkehityksen tietoturvallisuussuositus, VAHTI 3/2000 Valtionhallinnon tietoaineistojen käsittelyn tietoturvallisuusohje, VAHTI 2/2000 Valtion tietohallintotoimintojen ulkoistamisen tietoturvallisuussuositus, VAHTI 2/1999 Suositus toimitilaturvallisuuden huomioonottamisesta valtionhallinnossa, VM 1/01/99 Tietoturvallisuuden tulosohjaus ja kehittämisvälineet, VAHTI 2/

25 24

26 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A PL 28, VALTIONEUVOSTO Puhelin: (09) Telefaksi: (09) /2003 KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE ISSN ISBN

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194 Henkilöstön tietoturvaohjeet Johtokunta 7.12.2009 194 Sisällys: 1. Johdanto 3 1.1. Mitä tietoturvallisuudella tarkoitetaan? 3 1.2. Miksi tietoturvallisuus on tärkeää? 4 1.3. Lainsäädäntö tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Päätelaitteiden tietoturvaohje SUOJAKOODI: ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 5/2013 VAHTI Päätelaitteiden tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

TIETOSUOJAN JA TIETOTURVAN TEE SE ITSE - TARKASTUS

TIETOSUOJAN JA TIETOTURVAN TEE SE ITSE - TARKASTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TIETOSUOJAN JA TIETOTURVAN TEE SE ITSE - TARKASTUS Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi TIETOSUOJAN JA TIETOTURVAN TEE SE ITSE TARKASTUS Henkilötietolaki ohjaa säännöksillään

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Daisy Net palvelun käyttöehdot

Daisy Net palvelun käyttöehdot Daisy Net palvelun käyttöehdot 1 Daisy Net palvelun käytön osapuolet Daisy Net palvelu on Oulun kaupungin hallinnoima ja ylläpitämä varhaiskasvatuksen palvelu- ja viestintäkanava. Yhteystiedot: Oulun kaupunki

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Annettu Nro 26.8.2011 SMDnro/2011/700 Voimassaoloaika 1.9.2011-31.8.2016 Säädösperusta Suomen perustuslaki 2, 68 (731/1999) Sisäasiainministeriön työjärjestys 70 Kumoaa SM:n ohje SM-2006-01324/Tu-42

Lisätiedot

Opiskelijavaihtoon lähtijöiden, poissa olevaksi ilmoittautuneiden, keskeyttäneiden sekä 6 kk käyttämättöminä olleet käyttäjätunnukset lukitaan.

Opiskelijavaihtoon lähtijöiden, poissa olevaksi ilmoittautuneiden, keskeyttäneiden sekä 6 kk käyttämättöminä olleet käyttäjätunnukset lukitaan. Ohje 1 (6) TIETOVERKON KÄYTTÖSÄÄNNÖT Käyttösääntöjen merkitys Helsinki Business College Oy:n tavoitteena on tarjota opiskelijoille ja henkilökunnalle hyvät mahdollisuudet tietokonejärjestelmien ja tietoliikenneyhteyksien

Lisätiedot

Tärkein tekijä on ihminen

Tärkein tekijä on ihminen Tärkein tekijä on ihminen henkilöstöturvallisuus osana tietoturvallisuutta Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2008 VAHTI Tärkein tekijä on ihminen henkilöstöturvallisuus osana tietoturvallisuutta

Lisätiedot

Soneran varmennepalvelut Asiakkaan vastuut

Soneran varmennepalvelut Asiakkaan vastuut Varmenteisiin liittyvät 1 (7) Soneran varmennepalvelut Asiakkaan vastuut Useiden :n (jäljempänä Sonera ) tietoturvapalveluiden yhteydessä käytetään hyväksi Sonera CA:n myöntämiä varmenteita. Asiakas voi

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Sisällysluettelo Tietokoneen osat... Hiiri... 8 Tietokoneen oheislaitteita...

Sisällysluettelo Tietokoneen osat... Hiiri... 8 Tietokoneen oheislaitteita... Sisällysluettelo Tietokoneen osat... 4 Näyttö eli monitori... 4 Keskusyksikkö... 4 Levykeasema eli korppuasema... 5 CD-ROM-asema eli romppuasema... 5 Näppäimistö... 6 Hiiri... 8 Hiiren painikkeet... 9

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

Ohje YVL A.12 Ydinlaitoksen tietoturvallisuuden hallinta

Ohje YVL A.12 Ydinlaitoksen tietoturvallisuuden hallinta Sisällysluettelo VALTUUTUSPERUSTEET... 2 SOVELTAMISSÄÄNNÖT... 2 1 JOHDANTO... 3 2 SOVELTAMISALA... 3 3 TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTA... 4 3.1 YLEISET VAATIMUKSET... 4 3.2 TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Tietoturvallisuus. on asenne! 6/2008. Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Tietoturvallisuus. on asenne! 6/2008. Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Tietoturvallisuus on asenne! Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 6/2008 VAHTI Tietoturvallisuus on asenne! Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS

BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLA ENNEN KUIN ASENNAT TAI KÄYTÄT OHJELMISTOA. TÄMÄ SOPIMUS SISÄLTÄÄ EHTOJA, JOTKA RAJOITTAVAT TAI POISTAVAT RIMin VASTUUN SINUA KOHTAAN JA

Lisätiedot

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n ("Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun

Lisätiedot

Esimerkki riskienhallintaprosessin menetelmien käytöstä

Esimerkki riskienhallintaprosessin menetelmien käytöstä 1/8 Esimerkki riskienhallintaprosessin menetelmien käytöstä Näiden esimerkkien tavoitteena on havainnollistaa riskienhallinnan menetelmien käyttöä. Esimerkin tavoitteena ei ole toimia riskienhallintaprosessin

Lisätiedot

Tietokantojen turvallisuus

Tietokantojen turvallisuus Tietokantojen turvallisuus Miro Holopainen Jenni Kallanto IIO30220 Database Management Raportti Huhtikuu 2014 Ohjelmistotekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT

TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT Tervetuloa Taltionin käyttäjäksi! Näissä käyttöehdoissa sovitaan Taltionialustan ( Taltioni ) käyttöä koskevista ehdoista sekä oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi sen käyttäjänä.

Lisätiedot

TIIVIS TIETOTURVASANASTO

TIIVIS TIETOTURVASANASTO SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK TSK 31 TIIVIS TIETOTURVASANASTO KONCIS INFORMATIONSSÄKERHETSORDLISTA COMPACT VOCABULARY OF INFORMATION SECURITY Helsinki 2004 Julkaisija: Sanastokeskus TSK ry

Lisätiedot

Salasanassa täytyy olla 8 merkkiä, joista 2 numeroa. Skandinaavisia kirjaimia (å, ä, ö) ei voi käyttää.

Salasanassa täytyy olla 8 merkkiä, joista 2 numeroa. Skandinaavisia kirjaimia (å, ä, ö) ei voi käyttää. Tietoturva Postin sähköisten palvelujen perustana on turvallisuus. Käytämme edistyksellisiä turvamenetelmiä ja ohjelmointikieliä kehitystyössämme. Voit aina luottaa tietojesi turvallisuuteen kun käytät

Lisätiedot

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011 KATAKRI Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö versio II, 2011 Sisällysluettelo Puolustusministeriön kansliapäällikön saate KATAKRI:n ensimmäiseen versioon... 2 Kansallisen turvallisuusviranomeisen

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

RIMin tietosuojakäytäntö

RIMin tietosuojakäytäntö RIMin tietosuojakäytäntö Research In Motion Limited ja sen konserniyhtiöt ( RIM ) ovat sitoutuneet noudattamaan käyttämäänsä pitkäaikaista henkilökohtaisten tietojen yksityisyyden ja tietoturvan ylläpitokäytäntöä;

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

Fronter sisältää sähköisen oppimisympäristön, sähköisiä oppimateriaaleja sekä käyttäjäpalvelut.

Fronter sisältää sähköisen oppimisympäristön, sähköisiä oppimateriaaleja sekä käyttäjäpalvelut. KÄYTTÖOIKEUSSITOUMUS 1 (5) Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö KUNTALAISVERKON PALVELUT JA FRONTER Kuvaus palveluista, käyttösäännöt ja käyttöoikeussitoumus 1. KUNTALAISVERKKO Espoon suomenkielisen

Lisätiedot