LAPUAN KAUPUNKI 13. ALAPÄÄN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVA POUTUNLEHTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPUAN KAUPUNKI 13. ALAPÄÄN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVA POUTUNLEHTO"

Transkriptio

1 LAPUAN KAUPUNKI 13. ALAPÄÄN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVA POUTUNLEHTO Asemakaava koskee tiloja RN:o 1:122, 9:31, 9:150 ja 18:46 sekä osia tiloista 1:198 ja 18:40 Asemakaavalla muodostuu korttelit sekä niihin liittyvät virkistys-, palstaviljely-, erityis- vesi- ja katualueet Selostus SELOSTUS Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie Lapua Kaavan vireilletulo khall 24 Hyväksytty kaupunginhallituksessa xx.xx.2013 xx Hyväksytty kaupunginvaltuustossa xx.xx.2013 xx Kaavatunnus

2 1 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1. Tunnistetiedot Asemakaavan selostus koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaava koskee tiloja RN:o 9:31,9:150 ja 18:46, sekä osia tiloista 1:198 ja 18:40. Asemakaavalla muodostuu korttelit sekä niihin liittyvät virkistys-, palstavieljely-, erityis-, vesi- ja katualueet Kaava-alueen sijainti ja laajuus Suunnittelualue sijaitsee Lapuan kaupungin Alapään kaupunginosassa n. 3 km Lapuan keskustasta luoteeseen. Alue sijaitsee VT 16:n pohjoispuolella ja se rajautuu lännessä Lapuanjokeen ja idässä Alajoentiehen. Asemakaava-alueen pinta-ala on 3,8740 ha.. Suunnittelualueen sijainti on osoitettu kaavaselostuksen kansilehdellä Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavan nimi on 13. ALAPÄÄN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVA POUTUNLEHTO. Asemakaavan tarkoituksena on muodostaa entiselle betonitehtaan alueelle kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen seitsemästä tontista muodostuva asuinalue. Alueen lämmitys-/ jäähdytysjärjestelmäksi tulee Lapuanjoen pohjasedimenttikerroksen lämpöä hyödyntävä alueellinen lämmitysjärjestelmä.

3 Sisällysluettelo Sisällys 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti ja laajuus Kaavan nimi ja tarkoitus Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Maisemakuva ja luonnonympäristö Tulvariski Maaperä Rakennettu ympäristö ja taajamakuva Yhdyskuntatekninen huolto Sosiaalinen ympäristö ja palvelut Liikenne Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Pohjakartta Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat Kaavan laatimispäätös Asemakaavan perusselvitykset Pohjatutkimus Maaperän pilaantuneisuusselvitys... 16

4 3 Meluselvitys ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Kaupungin asettamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Kaavaluonnos Asemakaavaehdotus ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Palvelut Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Asemakaavamääräykset Nimistö Kaavan vaikutukset Alue- ja yhdyskuntarakenne Rakennettu ympäristö Luonto Maisema Liikenne Tekninen huolto Talous Terveys Sosiaaliset olot ja kulttuuri Lämmitys-/ jäähdytysjärjestelmän taloudelliset vaikutukset... 27

5 Ilmaston muutoksen hillintä Maatalouselinkeinojen harjoittaminen Tulvariski ja tulvariskien hallinta Ympäristön häiriötekijät ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteutuksen seuranta Liiteasiakirjat Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 2: Asemakaavan seurantalomake Liite 3: Havainnepiirros 1:1 000 Liite 4: Maaperätutkimus vanhan betonitehtaan alueella Poutussa/ tutkimusselostus, Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy 2010 Liite 5: Koy Ritakonto/ Vanhan betonitehtaan alueen saastuneisuustutkimus Poutussa/ Tutkimusselostus, Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy 2010 Liite 6: Maaperän pilaantuneisuusselvitys entisen betoniaseman alueella, Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy 2012 Liite 7: Maaperän pilaantuneisuusselvitys, Entinen betoniasema, Pouttu, Lausunto EPOELY 2012 Liite 8: Poutunlehdon asemakaavan meluselvitys, Ramboll 2013 Liite 9: SOLUTION/ Heating/ cooling solution for the residential area, Part B, Pouttu geothermal solution, hankeselostus

6 5 2. TIIVISTELMÄ 2.1. Kaavaprosessin vaiheet khall 24, kaavoituspäätös khall 24, maanhankinta ja alueen toteuttamiseen liittyvät sopimukset osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS ja kaavaluonnos nähtävillä kaavaehdotus julkisesti nähtävillä xx.xx.2013 xx kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen xx.xx.2013 xx kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen xx.xx.2013 kaava sai lainvoiman 2.2. Asemakaava Poutunlehdon uusi asemakaava-alue sijoittuu VT 16:n (Ylistaro-Kyyjärvi) pohjoispuolelle Lapuanjoen ja Alajoentien väliin. Alueelle voidaan rakentaa seitsemän uutta erillistaloa, jotka liitetään joen pohjasedimenttiä hyödyntävään alueelliseen aluelämmitys-/ jäähdytysjärjestelmään. Poutunlehdon alueelle on tarkoitus rakentua pienimuotoinen ekologisesti kestävä kokonaisuus, jossa on luontevia alueita sosiaaliseen kanssakäymiseen. Jokirantaan sijoittuu venelaituri ja suunnittelualueen luonteiskulmaan palstaviljelyalue. Asemakaava koskee tiloja Rn:o 1:122, 9:31, 9:150, 18:46 sekä osia tiloista Rn:o 1:198 ja 17:143. Asemakaava-alueen pinta-ala on 3,8740 ha Asemakaavan toteuttaminen Alueen kunnallistekniikan suunnittelu alkaa kaavan tultua hyväksytyksi. Kunnallistekniikan rakentaminen aloitetaan mahdollisesti syksyllä Tontit saadaan rakennettaviksi ja myyntiin mahdollisesti jo vuoden 2013 puolella. Lapuan kaupunki ja Poutunlehdon asemakaavahanke ovat mukana Concerto plus ohjelmaan kuuluvassa Solution hankkeessa (www.solution-concerto.org). Poutunlehdon alueen suunnittelua ja toteutusta varten on saatu rahoitusta Solution hankkeesta. Lapuan kaupunki on sopinut alueen kunnallisteknisten töiden toteuttamisesta Olavi Kontolan kanssa (khall ). Alueellisen lämmitysverkoston toteuttamisesta vastaa lämmitys/jäädytysjärjestelmän toteuttamista varten perustettu yhtiö Poutunlehdon Lämpö Oy Lapua. 3. LÄHTÖKOHDAT Poutunlehdon asemakaava kuuluu Euroopan Komission aloitteesta syntyneeseen CONCERTO -projektiin, joka pyrkii kiinnittämään aktiivisesti huomiota Euroopan kestävän kehityksen tiellä oleviin haasteisiin ja energiatarpeisiin (www.concertoplus.eu). CONCERTO on osa Euroopan Unionin tutkimus

7 6 puiteohjelmaa ja kuuluu Euroopan Komission liikenteen ja energian pääosaston alaisuuteen. Solution-projektin myötä Lapua on ensimmäinen CONCERTO-kunta Suomessa. Projekti toteutetaan Suomen/Lapuan kokonaisbudjetti on 6,36 milj. euroa, josta EU-tuen osuus on 2,8 milj. euroa. Projektin tarkoituksena on edistää Lapuan energia-imagoa ja saada asiantuntija-apua sekä EU:n tukea jo vireillä oleviin projekteihin. Lapuan liittyminen Suomen ensimmäisenä kuntana EU:n CONCERTO-kuntien joukkoon, on jo osaltaan saavutus. Suomessa projektin toteuttamiseen osallistuvat Lapuan kaupunki, Thermopolis Oy, VTT sekä Schneider Electric Oy. (tiedot thermopolis.fi sivuilta) Poutunlehdon alueen lämmönjakojärjestelmän alustavia suunnitelmia on laadittu Soulution hankkeen puitteissa jo kesällä Samana vuonna valmistui myös Jorma Ollilan laatima pilottityö Poutun alueelle. Poutun alue on ollut mukana Solution hankkeessa jo silloin kun alueen maanomistajana oli lämmönjakojärjestelmää ideoinut Olavi Kontola. Kaupunki osti vuonna 2012 alueen Olavi Kontolalta ja teki hänen kanssaan sopimuksen mm. alueen kunnallistekniikan rakentamisesta. Poutunlehdon alueella on aikaisemmin toiminut sikala sekä betonivalimo. Aluetta on viimeksi käytetty mm. erilaisten tarvikkeiden varastointialueena. Alueelta on kohtuullisen hyvät kevyen liikenteen yhteydet keskustan suuntaan VT 16 alittavan kevyenliikenteenväylän myötä. Asemakaavoituksen yhteydessä on tullut otettavaksi huomioon lähistön maatalouselinkeinojen harjoittaminen sekä niiden asettamat erityisvaatimukset alueen suunnittelussa. Kaava-alue sijaitsee myös ELY keskuksen määrittelemällä tulvavaara-alueella, joten tulvariskit on huomioitu asemakaavassa. Alueen aikaisemmasta käytöstä johtuen alueelle on laadittu selvitys mahdollisesti pilaantuneen maaperän osalta. Suunnittelualueen maaperän rakennettavuus on selvitetty alueellisella maaperätutkimuksella. Alueen tulevan rakentamisen yhteydessä on kuitenkin vielä rakennuslupavaiheessa tehtävä tonttikohtaiset maaperätutkimukset. Poutunlehdon alue sijaitsee melko lähellä VT 16, ja siten mahdolliset liikennemeluasiat on selvitetty kaavoituksen aikana Maisemakuva ja luonnonympäristö Maisemallisesti suunnittelualue sijaitsee laajalla Lapuan ja Kauhavan Alajoen viljelylakeuden reunamilla. Alajoen Lakeus on valtakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi on meneillään. Valtioneuvoston päätöksellä 1995 vahvistetut valtakunnallisesti arvokkaiden alueiden maisema-alueiden aluerajaukset ovat voimassa kunnes uudet alueet on vahvistettu valtioneuvoston päätöksellä. Lisätietoja maisema-alueiden inventoinneista: Kuvassa alla Lapuan-Kauhavan Alajoen viljelylakeuden aluerajaus. Kaava-alueen likimääräinen sijainti osoitettu ympyrällä. Kartta ympäristöhallinnon Hertta palvelusta.

8 Suunnittelualue sijaitsee laajan lakeuden reunamilla. Maisemakuvaa hallitsee suunnittelualueen pohjois-, sekä itä- ja länsipuolella laajat tasaiset viljelyaukeat. Etelässä suunnittelualueen ja VT 16:n välissä on pienehkö viljelty pienehkö viljelysalue. Poutun pohjapato on kaava-alueesta n. 60 metriä alajuoksun suuntaan. 7

9 8 Lapuanjoen varren asutus ulottuu nauhamaisena Lapuan keskustasta suunnittelualueelle saakka. VT 16:n eteläpuolella asutus on hieman tiiviinpää Lapuanjoen itä- kuin länsirannalla. Maisemallisesti alue sijoittuu laajan lakeuden ja asutun alueen reunamille. Alueen historiallisesta taustasta johtuen alueella ei ole olennaisia ns. luonnontilaisia alueita. Suunnittelualueen reunamille on lehtipuustoa. Nykyisin suunnittelualueen ranta-alue on pääosin vaikeakulkuista maastossa olevien epämääräisten rakennusym. jätteiden, maakasojen sekä paikoitellen sankan pajukon vuoksi. Alueella kasvaa mm. jättipalsamia, jonka hävittäminen olisi tarpeellista alueen rakentamisen yhteydessä. Alueelle ei ole tehty varsinaista luontoinventointia, koska alue on entuudestaan ihmisen voimakkaasti muokkaamaa. Oikealla näkyvä puusto on kaava-alueen pohjoisreunaa, pelto on kaava-alueen ulkopuolista aluetta. Kuvassa suunnittelualuetta Poutun sillan suunnasta VT 16:lta katsottuna kevättulvien aikaan huhtikuussa Kaavoitettava alue sijaitsee pellon takana. Kuvassa suunnittelualueen Lapuanjoen rantaa.

10 Tulvariski Tulvariskien hallinnasta annetun lain 8 :n nojalla maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ehdotusten perusteella Lapuan Lapuanjoen vesistöalueen merkittäväksi tulvariskialueeksi. Tulvariskien hallintaan liittyen on perustettu tulvaryhmät. Tulvariskialueelle laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä vesistöalueen kattava tulvariskien hallintasuunnitelma. Lapuajoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ja ympäristöselostuksien lähtökohdat, tavoitteet ja valmistelu asiakirjat on nähtävillä (www.ymparisto.fi\tulvaryhmat). Alla oleva kuva on Lapuanjoen, Kyrönjoen ja Laihianjoen vesistöalueiden tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksien lähtökohdat, tavoitteet ja valmistelu asiakirjasta Maaperä Suunnittelualueelle on tehty maaperätutkimus Thermopolis Oy:n toimeksiannosta. Maaperätutkimuksen mukaan alueelle tulevien rakennusten perustamistavaksi suositellaan paalutusta. Maaperätutkimuksen tuloksia on selvitetty tarkemmin perusselvitysten kohdalla. Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy:n lv laatima Maaperätutkimus vanhan betonitehtaan alueella Poutussa on myös asemakaavan selostuksen liitteenä.

11 Rakennettu ympäristö ja taajamakuva Suunnittelualueella olevia entisiä sikalatoimintaan ja betoniaseman toimintaan liittyviä rakennuksia ja rakennelmia on alettu purkamaan alkukesästä Alueen eteläreunalla olleen tiilirakenteisen rakennuksen jäänteet ovat peräisin 1950 luvun alussa rakennetusta osuusmeijerin sikalasta. Sikalatoiminta jatkui alueella mahdollisesti vuoteen 1979 saakka. Lapuan Betoni Oy:n betoniasema toimi alueella mahdollisesti vuoteen Vuonna 1986 kiinteistö siirtyi Lohja Rudukselle, joka jatkoi betonitoimintaa parisen vuotta. Lapex Inter Oy osti kiinteistön 1990 luvun alussa uusien rakennustarvikkeiden varastointia varten. (lähde: Maaperän pilaantuneisuusselvitys entisen betoniaseman alueella Poutussa, Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy). Kaupunki osti kiinteistöt puolestaan Kiinteistö Oy Ritakonnolta/ Olavi Kontolalta vuonna Aluetta on viime aikoina pidetty epämääräisenä sekalaisen tavaran ja erinäisen jätteen/romun varastointialueena sekä maankaatopaikkana. Suunnittelualueelle muualta tuodulle täytemaalle ei ole ollut viranomaisten antamaa lupaa. Nykyinen ympäristö on siivoton ja alue tulee puhdistaa kokonaisuudessaan kaikesta alueella olevasta epämääräisestä romusta, jätteestä ym. ennen alueen ottamista asuinalueen käyttöön. Kuvassa entistä sikalarakennusta, rakennuksen jäänteet on purettu alkukesällä Nykyisin suunnittelualue muodostaa taajamakuvallisesti oman, muusta lähialueen ympäristöstä hieman irrallaan olevan ympäristönsä. Suunnittelualueen reunamilla oleva puusto ja pajukko ovat olleet hieman ympäristön näkösuojana. Läheisen Alajoentien varren rakennuskanta ei muodosta rakennusajankohdaltaan tai rakennustavaltaan yhtenäistä ympäristöä. Yhdyskuntatekninen huolto Alue on liitettävissä kunnallisteknisiin (sähkö, vesi ja viemäri) verkostoihin. Alueen rakennukset liitetään joen pohjasedimentin lämpöä hyödyntävään alueelliseen lämmitysjärjestelmään. Rakennettavaa järjestelmää voidaan hyödyntää myös jäähdytykseen. Yhdyskuntateknisen verkoston ja alueen teiden rakentamisesta on sovittu kaupungin ja Olavi Kontolan tekemän maakaupan yhteydessä. Alueelle toteutettavaan aluelämmitysjärjestelmän rakentamiseen on saatavissa Solution hankkeen kautta EU:n investointitukea. Lämmitysjärjestelmän rakentamisesta ja ylläpidosta vastaa erillinen ko tarpeeseen perustettu yksityisen yhtiö Poutunlehdon Lämpö Oy Lapua. Alueelle tulevat rakentajat velvoitetaan liittymään alueelliseen lämmitysjärjestelmään. Tulevista rakentajista/ kiinteistönomistajista tulee myös lämmitysjärjestelmästä vastaavan yhtiön osakkaita.

12 11 Kuvassa yksinkertaistettu periaatepiirros suunnitellusta lämmitys- /jäähdytysjärjestelmästä (Kuva Solution/ Concerto Plus hankkeen raportista) Poutun alueen edistyksellinen ja kestävän kehityksen mukainen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä yhdistää kaukolämmityksen ja sedimentistä saatavan lämmityksen/ jäähdytyksen ideat. Pohjasedimenttiin asennettavan lämmönkeruuputkiston pituus on noin 3200 metriä (8x400 m). Lämmönjakoputkisto (arviolta n. 500 m) voidaan asentaa esim. katualueiden rakentamisen yhteydessä katualueille. Sosiaalinen ympäristö ja palvelut Poutun koulu sijaitsee n. 400 m etäisyydellä keskustan suuntaan. Kevyenliikenteen alikulku valtatie 16 alitse mahdollistaa turvallisen koulureitin niin koululle kuin keskustan palveluihin. Lähimmät kaupalliset ja kunnalliset muut palvelut löytyvät kaupungin keskustasta noin kolmen kilometrin päästä. Liikenne Poutunlehdon alue sijoittuu Alajoentien länsipuolelle. Suunnitellun Poutunlehdontien/ Alajoentien risteyksestä on matkaa VT 16:lle n. 200m. Kevyenliikenteen alikulun kautta on turvallinen reitti Poutun koululle. Alajoentiellä ei ole kevyenliikenteen väylää. Liikennemäärä Alajoentiellä on n. 335 ajoneuvoa/vrk. VT 16:n liikenne ei aiheuta liikennemelua Poutunlehdon alueelle. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Suunnittelualueesta luoteeseen sijaitseva Heikki Panulan omistama noin 1000 sian suuruinen lihasikala (Hevosselkä Rn:o 10:97) saattaa aiheuttaa kaava-alueelle ajoittaista hajuhaittaa. Toisaalta sikala sijaitsee vallitseviin tuuliolosuhteisiin nähden suotuisasti tuulen alapuolella. Kiinteistöllä on voimassaoleva ympäristöinsinöörin myöntämä ympäristölupa 994 lihasian perustamiselle. Sikalan 1400 m3:n avonainen lietesäiliö sijaitsee noin 300 m:n etäisyydellä kaava-alueesta. Ympäristöministeriön kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjetta (Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2010) soveltaen uudet Poutunlehdon omakotitontit on osoitettu vähintään 370 m:n etäisyydelle sikalasta (lietesäiliöstä). Mahdollisesti myös muu maataloustoiminta suunnittelualueen läheisyydessä saattaa aiheuttaa pientä ajoittaista ympäristöhäiriötä (esim. pöly ja työkoneiden aiheuttama ääni).

13 12 Suunnittelualueelle tehdyn maaperän pilaantuneisuusselvityksen ja siitä saadun ELY keskuksen lausunnon perusteella alueen maankäyttömuodolle ei ole rajoitteita. Kuitenkin oletetun polttoainesäiliön ympäristö tulee tutkia maanrakennustöiden yhteydessä. Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen antaman lausunnon mukaan alueella olevasta 0,5-2,5 m paksuisesta täyttömaasta suuri osa on muualta tuotua jätteeksi luokiteltavaa ylijäämämaata. Kynnysarvon ylittävät maa-ainekset voidaan toimittaa ainoastaan maankaatopaikalle, jolla on ympäristölupa. Mikäli täyttömaita (puhtaita) ei voida hyödyntää kiinteistöillä, tulee ne toimittaa maankaatopaikalle. Alueella olevat betonirakenteet on tarkoitus murskata ja hyödyntää alueen katujen rakentamisessa. Toimenpiteestä on tehtävä ilmoitus ELY keskukselle ja tarvittaessa on haettava ympäristölupa, mikäli murskeessa on tiilijätettä yli 30 painoprosenttia. Alue tulee puhdistaa tarkoin alueella olevista tarvikkeista, jätteistä ja roskista ennen alueen käyttöönottoa. Alueen siivouksesta vastaa kaupunkia edeltänyt maanomistaja Maanomistus Suunnittelualue on lähes kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa. Kaupunki on hankkinut tilat Luoma, Hevosselkä, Pökkä ja Sikalantie Kiinteistö Oy Ritakonnon kanssa tekemällään maanvaihtokirjalla, jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt Poutunlehdontien katualueen järjestämistä varten tarvittavat osat kiinteistöistä Jänismäki ja Suutalanpalo ovat yksityisessä omistuksessa Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Valtioneuvoston päätös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta on annettu marraskuussa Alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteet koskevat kaikkia kaavatasoja. Erityistavoitteiden osalta asemakaavassa on kiinnitetty huomiota myös tulviin liittyviin riskeihin.

14 13 Maakuntakaava Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava on ympäristöministeriön vahvistama ( ). Maakuntakaavaan on tehty muutos (Lapuan Honkimäki), jonka ympäristöministeriö on vahvistanut ( ). MRL:n mukainen maakuntakaava sisältää yleispiirteisen suunnitelman alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi. Yleiskaava Alla vasemmalla vo 2001 yleiskaava, oikealla yleiskaavaehdotus 2013 Lapuan kaupungin Keskustan voimassa oleva yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Poutunlehdon alue sijaitsee yleiskaavassa alueella, jolla yleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen. Yleiskaavassa alue on osoitettu pääosin teollisuus- ja varastoalueeksi T. Rantaan on osoitettu pieni parin tontin kokoinen pientalovaltainen asuntoalue AP. Kaava-alueen pohjoisosa on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi MT. Yleiskaavaehdotuksessa Poutunlehdon alue on osoitettu uutena asuinpientalojen alueena AP. Kaavakarttaan on myös merkitty tulvauhan alaiset alueet, alin suositeltava rakentamiskorkeus N60 29,95 ja ohjeellinen maatilan suojavyöhyke (AM alueen Hevosselkä Rn:o 10:97). Yleiskaavaehdotus oli nähtävillä Tavoitteena on, että yleiskaava olisi lainvoimainen loppuvuodesta 2013.

15 14 Asemakaava Nyt laadittava kaava on alueen ensimmäinen asemakaava. Lähin asemakaavoitettu alue sijaitsee VT 16:n eteläpuolella Poutuntien ja Lapuanjoen välisellä alueella. Kuvassa Poutunlehdon asemakaava-alue ja olemassa olevaa asemakaavoitettua aluetta. Poutuntien ja Lapuanjoen välinen alue Keskustasta VT 16:lle on lähes kokonaisuudessaan rakennettu vaikka alueella ei suurelta osaltaan ole lainkaan asemakaavaa. Poutunlehdon asemakaavaa lähinnä oleva asemakaavoitettu alue on n. 330 m:n etäisyydellä oleva Toiskanpolun ja Pehtoorinpolun välinen asemakaava. Rakennusjärjestys Lapuan kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa

16 15 Pohjakartta Asemakaavan pohjakarttana käytetään vektorimuotoista kaupungin ylläpitämää kaavan pohjakarttaa 1:1000 mittakaavassa. Kaupungingeodeetti on hyväksynyt käytettävän pohjakartan Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat Suunnittelualueen lähiympäristössä ei ole meneillään osayleiskaavan lisäksi muita kaavahankkeita tai maankäytönsuunnittelua. Kaavan laatimispäätös Lapuan kaupunginhallitus on päättänyt Poutunlehdon asemakaavan laatimisesta ja vireillepanosta Alue sisältyy meneillään olevaan Solution hankkeeseen ja ko. alueelle on tarkoitus kaavoittaa pientaloalue, joka hyödyntää joen pohjasedimentistä saatavaa lämpöenergiaa Asemakaavan perusselvitykset Pohjatutkimus Suunnittelualueelle on Thermopolis Oy:n toimeksiannosta Suunnittelutoimisto Aluetekniikka laatinut marraskuussa 2010 maaperätutkimuksen. Tutkimus perustuu kolmeen kairauspisteeseen. Maaperä on tutkimuspisteissä pintakerrosten alapuolella löyhää savea ja silttiä noin 12,4 14,2 metrin syvyyteen. Pisteessä 2 on löyhien kerrosten alla noin 2,8 metriä paksu kerros keskitiivistä ja tiivistä silttimoreenia. Kaikissa pisteissä pohjamaa muuttuu tasovälillä hyvin tiiviiksi moreeniksi, johon painokaira tunkeutui pääosin lyömällä. Painokairaukset päättyivät pohjamoreenin kiviin tai kallioon noin 15,4 16,6 metrin syvyydellä nykyisestä maanpinnasta tasovälillä Hienorakeinen maaperä soveltuu korkean lämmönjohtavuuden vuoksi putkijohtojen

17 16 rakentamiseen. Lisäksi maaperän vesi lisää lämmönjohtavuutta. Alueelle rakennettavien rakennusten perustamiseksi suositellaan tukipaalutusta, jossa myös lattiat tukeutuvat paalutukseen. Maaperätutkimus vanhan betonitehtaan alueella Poutussa Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy on asemakaavan selostuksen liitteenä. Maaperän pilaantuneisuusselvitys Suunnittelualueella aikaisemmin olleen toiminnan johdosta kaupunki teetti Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy:llä maaperän pilaantuneisuusselvityksen. Maaperän pilaantuneisuusselvitys entisen betoniaseman alueella Poutussa valmistui joulukuussa Kiinteistön päärakennus on rakennettu 1950 luvun alussa osuusmeijerin sikalaksi luvulla alueella on ollut betonin valmistusta luvulta lähtien alue on ollut epämääräisenä varastointialueena. Tehdyn pilaantuneisuusselvityksen perusteella laboratoriossa analysoidut haittaaineet alittavat Vna 214/2007:ssa tietyille haitta-aineille määritetyt kynnysarvot, muiden paitsi arseenin osalta kahdessa analyysituloksessa. Ylitys on kuitenkin niissä pieni, eikä ELY keskuksen lausunnon mukaan aiheuta maa-aineelle käyttörajoituksia. Pilaantuneisuusselvityksestä saadun ELY keskuksen ympäristösuojeluyksikön lausunnon mukaan, rakentamistoimenpiteiden aikana tulee varmistua lämmitysöljysäiliön poistamisesta maaperästä. Lisäksi vanhan lämmitysöljyn ympäristön pilaantuneisuus tulee varmistaa samassa yhteydessä. Muilta osin alueen maankäyttömuodolle tai maa-ainesten käytölle ei ole rajoitteita. Alueen pohjoisosaan tuotua täytemaata Meluselvitys Kaupunki on teettänyt liikennemeluselvityksen VT 16:n liikennemelun vaikutuksista Poutunlehdon alueelle. Selvityksen mukaan suunnittelualue ei sijaitse liikennemelualueella, eikä tulevaisuudessakaan liikennemäärien lisääntyessä liikennemeluarvot ylitä asetettuja päivä- (55dB) ja yöohjearvoja (45 db). Selvitys laadittiin kaavaluonnoksen pohjalta. Poutunlehdon asemakaavan meluselvitys (Ramboll ) on kaavaselostuksen liitteenä.

18 17 Nykytilanne: vasemmalla päiväaika (07-22) ja oikealla yöaika (22-07). 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve Lapuan kaupunki on mukana Euroopan Komission aloitteesta syntyneessä CONCERTO projektin Solution hankkeessa. Lapualle hankkeen yhteydessä kaavaillun joen pohjasedimenttiä lämmitysjärjestelmässään hyödyntävää pientaloaluetta suunniteltiin sijoitettavaksi Poutunlehdon alueelle. Alun perin tarkoituksena oli toteuttaa hieman yli kymmenen lämmitysjärjestelmää hyödyntävän asunnon kokonaisuus Poutunlehdon alueelle. Hankkeen mahdollistamiseksi oli tarpeellista laatia alueelle asemakaava Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavan laatimisesta ja kaavan vireilletulosta Poutunrannan alueella Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin ja Kiinteistö Oy Ritakonnon (edustajana Olavi Kontola) välisen vaihtokirjan. Vaihtokirjalla kaupungille ostettiin tilat Luoma Rn:o 9:150, Hevosselkä Rn:o 9:31, Pökkä Rn:o 18:46 ja Sikalantie Rn:o 1:122. Tilojen yhteispinta-ala on 3,3355 ha. Asemakaavaluonnos laadittiin tälle alueelle. Vaihtokirjalla on sovittu, että Kiinteistö Oy Ritakonnolle tulee yksi jokirantapuistoon rajoittuva omakotitontti. Vaihtokirjalla on sovittu myös, että Kiinteistö Oy Ritakonto tai sen edustama muu taho rakentaa alueelle kunnallistekniikan (tiet, vesijohdot, viemärit yms) erikseen sovitun yksikköhinnan mukaisesti. Alueelle kaavoitettaville tonteille tulee liittymispakko aluelämpöverkkoon. Vaihtokirjassa kaupunki luovuttaa Kiinteistö Oy Ritakonnolle korttelista 514 asuinkerrostalojen tontin, jolla on elinkaarensa lopulla oleva rakennus, Kiviristin kaupunginosassa. Lisäksi kaupunki maksoi vaihtokaupassa välirahaa n

19 Osallistuminen ja yhteistyö 4.4. Osalliset Osallistuminen ja yhteistyö on selostettu tarkemmin osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka on tämän selostuksen liitteenä (liite 1) päivätyssä kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) osallisiksi määriteltiin alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi viranomaistahoista ja yhteisöistä seuraavat: Lapuan kaupungin eri hallintokunnat, ELY keskuksen Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue, Etelä-Pohjanmaan liitto, Solution hanke/ Thermopolis Oy, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, Elenia Verkko Oy ja Anvia. Lisäksi viranomaistahoista on osallisten joukkoon lisätty ehdotusvaiheessa Etelä- Pohjanmaan maakuntamuseo. Päivitetty OAS on selostuksen liitteenä Vireilletulo Poutunlehdon asemakaava on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä Kaavan vireilletulosta ja luonnosvaiheen kuulemisesta on ilmoitettu kuulutuksella Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja asemakaavaluonnos nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti OASista ja kaavaluonnoksesta saatiin seuraavilta tahoilta lausunnot ja mielipiteet: Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo, Etelä-Pohjanaan liitto, Anvia, Lapuan kaupunki/ Ympäristöosasto, Heikki Panula (Hevosselkä Rn:o 10:97) ja Sami Pökkä ja Jarno Pökkä (Pökkä Rn:o 4:180). Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo: Osallisena olisi mainittava myös Etelä- Pohjanmaan maakuntamuseo. Alue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaaksi luokitellulla Lapuan-Kauhavan Alajoen maisema-alueella. Ei huomautettavaa. Etelä-Pohjanaan liitto: Kaavaluonnos maakuntakaavan mukainen. Ei huomautettavaa. Anvia: Ei huomautettavaa. Lapuan kaupunki/ Ympäristöosasto: Kaava-alue sijaitsee tulvariskialueella. Tulvariskialueille rakentamista tulisi yleensä välttää. Maanpinnan tason nostaminen nykyisestä n. +29,00 tasosta kaavamääräyksen mukaiselle +29,95 tasolle aiheuttaa huomattavia täyttöjä > maisemallisesti ongelmallista. Pilaantuneiden maa-alueiden selvityksessä löydetty alueelta kahdessa kolmesta ohjearvot ylittävät arseenipitoisuudet. Suuri osa alueen 0,5-2,5 m paksuisesta täyttömaasta on jätteeksi luokiteltavaa ylijäämämaata. Mikäli puhtaita täyttömaita ei voida hyödyntää kiinteistöillä, ne tulee toimittaa maankaatopaikalle. Kaava-alueen läheisyydessä sijaitsevalla Hevosselkä nimisellä kiinteistöllä on toistaiseksi voimassa oleva ympäristöinsinöörin myöntämä ympäristölupa 994 lihasialle m3 avonainen lietesäiliö n. 300 m:n etäisyydellä

20 19 kaava-alueesta. Ympäristöministeriön minimisuositus häiriintyvään kohteeseen on 370m. Betonirakenteiden hyödyntämiseen murskeena alueen rakentamisessa tehtävä ilmoitus ELY keskukselle ja haettava tarvittaessa ympäristölupa. Harjansuuntaa osoittava määräys vaikeuttaa rakennusten sijoitusta tonteilla. Heikki Panula (Hevosselkä Rn:o 10:97): Tilalla on kaupungin myöntämän ympäristöluvan mukainen enimmäismäärä lihasikoja. Sikalan sijainti on optimaalinen lakeuden reunalla mm. lannan levityksen vuoksi. Kaava-alue on ollut aikoinaan meijerin sikalan tontti. Sittemmin alueelle on tullut Lapuan Betoni. Alueen välittömässä läheisyydessä on myös muuta maataloustoimintaa. Tähän asti alue on ollut teollisuus- ja maataloustoiminnan aluetta. Nyt tehtävä muutos on radikaali ja vailla perusteita. Lapualla ei ole huutavaa pulaa pientaloalueista. Lapualla on iso pula isojen kotieläinyksiköiden rakennuspaikoista. Kaupungilla ei ole tarjota aluetta, johon kotieläinrakennuksia voisi sijoittaa. Vaikka sikala onkin tuuliolosuhteisiin nähden oikealla puolella, niin uudelle asuntoalueelle tulee myös hajuhaittoja ja niistä reklamoidaan sikalan omistajaa. Ei olisi syytä tehdä kaavoja, jotka tulevat aivan varmasti aiheuttamaan reklamaatioita. Muuta sopivaa rakennuspaikkaa laajentamiselle ei ole. Asemakaava-aluetta tulisi laajentaa, ja siinä tulisi esittää nykyinen sikalan tontti siten, että sillä tuotanto voitaisiin nostaa 2000 lihasikapaikkaan. Sami Pökkä ja Jarno Pökkä (Pökkä Rn:o 4:180): Viljanviljelytila sijaitsee kaavaalueen läheisyydessä ja tilalla on konehallit, viljelyyn tarvittavat koneet ja laitteet sekä viljelymaata VT 16:n molemmin puolin. Poutunlehdon suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon, ettei vaaranneta elinkeinon harjoittamista joka tulee jatkumaan entisellään. Maatalouden toimintaan kuuluvista häiriöistä, kuten koneiden äänet ja mahdolliset pölyt, on tiedotettava tuleville rakentajille hankkeiden alkaessa. Kaavaehdotusta laadittaessa on huomioitu saadut lausunnot ja mielipiteet seuraavasti: - Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo lisätty osallisten listaan (lausuntopyyntö ehdotusvaiheessa). Kaavamääräyksissä on annettu määräyksiä rakennusten sopeuttamisesta maisemaan mm. kattomuodon osalta. - Ympäristöosaston lausunnon johdosta kaavaehdotuksessa on tulvariski huomioitu asianmukaisin kaavamääräyksin ja merkinnöin. Tontit, leikkipaikka ja uimaranta kaavaehdotuksessa on sijoitettu lietesäiliöstä vähintään 370 m:n etäisyydelle. - Heikki Panulan mielipiteen johdosta on sikalatoiminnasta mahdollisesti häiriintyvät kohteet (tontit, leikkipaikka) sijoitettu ympäristöministeriön Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjetta soveltaen vähintään 370 m:n etäisyydelle nykyisestä lietesäiliöstä. Suojaetäisyyttä lähemmäksi sijoittuvat kaavaehdotuksessa osa virkistysalueista V-2 ja VL ja palstaviljelyalue RP - Sami ja Jarno Pökän muistutuksen johdosta ei kaavaan osoitettu erillisiä merkintöjä tai määräyksiä. Kaavaluonnoksen mukaisesta ratkaisusta on luovuttu ja asemakaavaehdotus on laadittu kokonaisuudessaan uudestaan huomioiden kaavaluonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: 26.6.2012

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 17. ALANURMON KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS ALANURMON VANHA KOULUALUE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.6.

LAPUAN KAUPUNKI 17. ALANURMON KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS ALANURMON VANHA KOULUALUE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.6. LAPUAN KAUPUNKI 17. ALANURMON KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS ALANURMON VANHA KOULUALUE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.6.2016 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie 8 6200

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN 2006 Närpiöntie 2, 64200 NÄRPIÖ Närpesvägen 2, 64200 NÄRPES 2 KASKISTEN KAUPUNKI SATAMA-ALUEEN

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA 404-40-0 SEKÄ SOKOJANTIETÄ 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee Kallisen

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 95, 96, 97, 98, 99, 100,101 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEET

ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 95, 96, 97, 98, 99, 100,101 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEET KARVIAN KIRKONKYLÄN KORTTELEITA 82, 83 JA M-ALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS (Västilän asuin-alueen asemakaava) ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 95, 96, 97, 98, 99, 100,101 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEET

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vaasa Vähäkyrö kk. Hiiripellontie. OAS 1 Plan-Ark Oy Kaava nro 1048 ALUE: VÄHÄKYRÖ KIRKONSEUTU. HIIRIPELLONTIEN JA HAARAJOENTIEN LIIKENNEALUEET JA NIIDEN VIEREISET KORTTELI-, PUISTO-, HAUTAUSMAA-, JA KATUALUEET.

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 KOSKI TL KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.11.2016 Kosken Tl Kirkonseudun asemakaavan muutos / Korttelit 18 ja 19 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS L O V I I S A ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: ANTINKYLÄNTIE

Lisätiedot