LAPUAN KAUPUNKI 13. ALAPÄÄN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVA POUTUNLEHTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPUAN KAUPUNKI 13. ALAPÄÄN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVA POUTUNLEHTO"

Transkriptio

1 LAPUAN KAUPUNKI 13. ALAPÄÄN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVA POUTUNLEHTO Asemakaava koskee tiloja RN:o 1:122, 9:31, 9:150 ja 18:46 sekä osia tiloista 1:198 ja 18:40 Asemakaavalla muodostuu korttelit sekä niihin liittyvät virkistys-, palstaviljely-, erityis- vesi- ja katualueet Selostus SELOSTUS Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie Lapua Kaavan vireilletulo khall 24 Hyväksytty kaupunginhallituksessa xx.xx.2013 xx Hyväksytty kaupunginvaltuustossa xx.xx.2013 xx Kaavatunnus

2 1 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1. Tunnistetiedot Asemakaavan selostus koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaava koskee tiloja RN:o 9:31,9:150 ja 18:46, sekä osia tiloista 1:198 ja 18:40. Asemakaavalla muodostuu korttelit sekä niihin liittyvät virkistys-, palstavieljely-, erityis-, vesi- ja katualueet Kaava-alueen sijainti ja laajuus Suunnittelualue sijaitsee Lapuan kaupungin Alapään kaupunginosassa n. 3 km Lapuan keskustasta luoteeseen. Alue sijaitsee VT 16:n pohjoispuolella ja se rajautuu lännessä Lapuanjokeen ja idässä Alajoentiehen. Asemakaava-alueen pinta-ala on 3,8740 ha.. Suunnittelualueen sijainti on osoitettu kaavaselostuksen kansilehdellä Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavan nimi on 13. ALAPÄÄN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVA POUTUNLEHTO. Asemakaavan tarkoituksena on muodostaa entiselle betonitehtaan alueelle kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen seitsemästä tontista muodostuva asuinalue. Alueen lämmitys-/ jäähdytysjärjestelmäksi tulee Lapuanjoen pohjasedimenttikerroksen lämpöä hyödyntävä alueellinen lämmitysjärjestelmä.

3 Sisällysluettelo Sisällys 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti ja laajuus Kaavan nimi ja tarkoitus Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Maisemakuva ja luonnonympäristö Tulvariski Maaperä Rakennettu ympäristö ja taajamakuva Yhdyskuntatekninen huolto Sosiaalinen ympäristö ja palvelut Liikenne Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Pohjakartta Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat Kaavan laatimispäätös Asemakaavan perusselvitykset Pohjatutkimus Maaperän pilaantuneisuusselvitys... 16

4 3 Meluselvitys ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Kaupungin asettamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Kaavaluonnos Asemakaavaehdotus ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Palvelut Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Asemakaavamääräykset Nimistö Kaavan vaikutukset Alue- ja yhdyskuntarakenne Rakennettu ympäristö Luonto Maisema Liikenne Tekninen huolto Talous Terveys Sosiaaliset olot ja kulttuuri Lämmitys-/ jäähdytysjärjestelmän taloudelliset vaikutukset... 27

5 Ilmaston muutoksen hillintä Maatalouselinkeinojen harjoittaminen Tulvariski ja tulvariskien hallinta Ympäristön häiriötekijät ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteutuksen seuranta Liiteasiakirjat Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 2: Asemakaavan seurantalomake Liite 3: Havainnepiirros 1:1 000 Liite 4: Maaperätutkimus vanhan betonitehtaan alueella Poutussa/ tutkimusselostus, Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy 2010 Liite 5: Koy Ritakonto/ Vanhan betonitehtaan alueen saastuneisuustutkimus Poutussa/ Tutkimusselostus, Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy 2010 Liite 6: Maaperän pilaantuneisuusselvitys entisen betoniaseman alueella, Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy 2012 Liite 7: Maaperän pilaantuneisuusselvitys, Entinen betoniasema, Pouttu, Lausunto EPOELY 2012 Liite 8: Poutunlehdon asemakaavan meluselvitys, Ramboll 2013 Liite 9: SOLUTION/ Heating/ cooling solution for the residential area, Part B, Pouttu geothermal solution, hankeselostus

6 5 2. TIIVISTELMÄ 2.1. Kaavaprosessin vaiheet khall 24, kaavoituspäätös khall 24, maanhankinta ja alueen toteuttamiseen liittyvät sopimukset osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS ja kaavaluonnos nähtävillä kaavaehdotus julkisesti nähtävillä xx.xx.2013 xx kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen xx.xx.2013 xx kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen xx.xx.2013 kaava sai lainvoiman 2.2. Asemakaava Poutunlehdon uusi asemakaava-alue sijoittuu VT 16:n (Ylistaro-Kyyjärvi) pohjoispuolelle Lapuanjoen ja Alajoentien väliin. Alueelle voidaan rakentaa seitsemän uutta erillistaloa, jotka liitetään joen pohjasedimenttiä hyödyntävään alueelliseen aluelämmitys-/ jäähdytysjärjestelmään. Poutunlehdon alueelle on tarkoitus rakentua pienimuotoinen ekologisesti kestävä kokonaisuus, jossa on luontevia alueita sosiaaliseen kanssakäymiseen. Jokirantaan sijoittuu venelaituri ja suunnittelualueen luonteiskulmaan palstaviljelyalue. Asemakaava koskee tiloja Rn:o 1:122, 9:31, 9:150, 18:46 sekä osia tiloista Rn:o 1:198 ja 17:143. Asemakaava-alueen pinta-ala on 3,8740 ha Asemakaavan toteuttaminen Alueen kunnallistekniikan suunnittelu alkaa kaavan tultua hyväksytyksi. Kunnallistekniikan rakentaminen aloitetaan mahdollisesti syksyllä Tontit saadaan rakennettaviksi ja myyntiin mahdollisesti jo vuoden 2013 puolella. Lapuan kaupunki ja Poutunlehdon asemakaavahanke ovat mukana Concerto plus ohjelmaan kuuluvassa Solution hankkeessa (www.solution-concerto.org). Poutunlehdon alueen suunnittelua ja toteutusta varten on saatu rahoitusta Solution hankkeesta. Lapuan kaupunki on sopinut alueen kunnallisteknisten töiden toteuttamisesta Olavi Kontolan kanssa (khall ). Alueellisen lämmitysverkoston toteuttamisesta vastaa lämmitys/jäädytysjärjestelmän toteuttamista varten perustettu yhtiö Poutunlehdon Lämpö Oy Lapua. 3. LÄHTÖKOHDAT Poutunlehdon asemakaava kuuluu Euroopan Komission aloitteesta syntyneeseen CONCERTO -projektiin, joka pyrkii kiinnittämään aktiivisesti huomiota Euroopan kestävän kehityksen tiellä oleviin haasteisiin ja energiatarpeisiin (www.concertoplus.eu). CONCERTO on osa Euroopan Unionin tutkimus

7 6 puiteohjelmaa ja kuuluu Euroopan Komission liikenteen ja energian pääosaston alaisuuteen. Solution-projektin myötä Lapua on ensimmäinen CONCERTO-kunta Suomessa. Projekti toteutetaan Suomen/Lapuan kokonaisbudjetti on 6,36 milj. euroa, josta EU-tuen osuus on 2,8 milj. euroa. Projektin tarkoituksena on edistää Lapuan energia-imagoa ja saada asiantuntija-apua sekä EU:n tukea jo vireillä oleviin projekteihin. Lapuan liittyminen Suomen ensimmäisenä kuntana EU:n CONCERTO-kuntien joukkoon, on jo osaltaan saavutus. Suomessa projektin toteuttamiseen osallistuvat Lapuan kaupunki, Thermopolis Oy, VTT sekä Schneider Electric Oy. (tiedot thermopolis.fi sivuilta) Poutunlehdon alueen lämmönjakojärjestelmän alustavia suunnitelmia on laadittu Soulution hankkeen puitteissa jo kesällä Samana vuonna valmistui myös Jorma Ollilan laatima pilottityö Poutun alueelle. Poutun alue on ollut mukana Solution hankkeessa jo silloin kun alueen maanomistajana oli lämmönjakojärjestelmää ideoinut Olavi Kontola. Kaupunki osti vuonna 2012 alueen Olavi Kontolalta ja teki hänen kanssaan sopimuksen mm. alueen kunnallistekniikan rakentamisesta. Poutunlehdon alueella on aikaisemmin toiminut sikala sekä betonivalimo. Aluetta on viimeksi käytetty mm. erilaisten tarvikkeiden varastointialueena. Alueelta on kohtuullisen hyvät kevyen liikenteen yhteydet keskustan suuntaan VT 16 alittavan kevyenliikenteenväylän myötä. Asemakaavoituksen yhteydessä on tullut otettavaksi huomioon lähistön maatalouselinkeinojen harjoittaminen sekä niiden asettamat erityisvaatimukset alueen suunnittelussa. Kaava-alue sijaitsee myös ELY keskuksen määrittelemällä tulvavaara-alueella, joten tulvariskit on huomioitu asemakaavassa. Alueen aikaisemmasta käytöstä johtuen alueelle on laadittu selvitys mahdollisesti pilaantuneen maaperän osalta. Suunnittelualueen maaperän rakennettavuus on selvitetty alueellisella maaperätutkimuksella. Alueen tulevan rakentamisen yhteydessä on kuitenkin vielä rakennuslupavaiheessa tehtävä tonttikohtaiset maaperätutkimukset. Poutunlehdon alue sijaitsee melko lähellä VT 16, ja siten mahdolliset liikennemeluasiat on selvitetty kaavoituksen aikana Maisemakuva ja luonnonympäristö Maisemallisesti suunnittelualue sijaitsee laajalla Lapuan ja Kauhavan Alajoen viljelylakeuden reunamilla. Alajoen Lakeus on valtakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi on meneillään. Valtioneuvoston päätöksellä 1995 vahvistetut valtakunnallisesti arvokkaiden alueiden maisema-alueiden aluerajaukset ovat voimassa kunnes uudet alueet on vahvistettu valtioneuvoston päätöksellä. Lisätietoja maisema-alueiden inventoinneista: Kuvassa alla Lapuan-Kauhavan Alajoen viljelylakeuden aluerajaus. Kaava-alueen likimääräinen sijainti osoitettu ympyrällä. Kartta ympäristöhallinnon Hertta palvelusta.

8 Suunnittelualue sijaitsee laajan lakeuden reunamilla. Maisemakuvaa hallitsee suunnittelualueen pohjois-, sekä itä- ja länsipuolella laajat tasaiset viljelyaukeat. Etelässä suunnittelualueen ja VT 16:n välissä on pienehkö viljelty pienehkö viljelysalue. Poutun pohjapato on kaava-alueesta n. 60 metriä alajuoksun suuntaan. 7

9 8 Lapuanjoen varren asutus ulottuu nauhamaisena Lapuan keskustasta suunnittelualueelle saakka. VT 16:n eteläpuolella asutus on hieman tiiviinpää Lapuanjoen itä- kuin länsirannalla. Maisemallisesti alue sijoittuu laajan lakeuden ja asutun alueen reunamille. Alueen historiallisesta taustasta johtuen alueella ei ole olennaisia ns. luonnontilaisia alueita. Suunnittelualueen reunamille on lehtipuustoa. Nykyisin suunnittelualueen ranta-alue on pääosin vaikeakulkuista maastossa olevien epämääräisten rakennusym. jätteiden, maakasojen sekä paikoitellen sankan pajukon vuoksi. Alueella kasvaa mm. jättipalsamia, jonka hävittäminen olisi tarpeellista alueen rakentamisen yhteydessä. Alueelle ei ole tehty varsinaista luontoinventointia, koska alue on entuudestaan ihmisen voimakkaasti muokkaamaa. Oikealla näkyvä puusto on kaava-alueen pohjoisreunaa, pelto on kaava-alueen ulkopuolista aluetta. Kuvassa suunnittelualuetta Poutun sillan suunnasta VT 16:lta katsottuna kevättulvien aikaan huhtikuussa Kaavoitettava alue sijaitsee pellon takana. Kuvassa suunnittelualueen Lapuanjoen rantaa.

10 Tulvariski Tulvariskien hallinnasta annetun lain 8 :n nojalla maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ehdotusten perusteella Lapuan Lapuanjoen vesistöalueen merkittäväksi tulvariskialueeksi. Tulvariskien hallintaan liittyen on perustettu tulvaryhmät. Tulvariskialueelle laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä vesistöalueen kattava tulvariskien hallintasuunnitelma. Lapuajoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ja ympäristöselostuksien lähtökohdat, tavoitteet ja valmistelu asiakirjat on nähtävillä (www.ymparisto.fi\tulvaryhmat). Alla oleva kuva on Lapuanjoen, Kyrönjoen ja Laihianjoen vesistöalueiden tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksien lähtökohdat, tavoitteet ja valmistelu asiakirjasta Maaperä Suunnittelualueelle on tehty maaperätutkimus Thermopolis Oy:n toimeksiannosta. Maaperätutkimuksen mukaan alueelle tulevien rakennusten perustamistavaksi suositellaan paalutusta. Maaperätutkimuksen tuloksia on selvitetty tarkemmin perusselvitysten kohdalla. Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy:n lv laatima Maaperätutkimus vanhan betonitehtaan alueella Poutussa on myös asemakaavan selostuksen liitteenä.

11 Rakennettu ympäristö ja taajamakuva Suunnittelualueella olevia entisiä sikalatoimintaan ja betoniaseman toimintaan liittyviä rakennuksia ja rakennelmia on alettu purkamaan alkukesästä Alueen eteläreunalla olleen tiilirakenteisen rakennuksen jäänteet ovat peräisin 1950 luvun alussa rakennetusta osuusmeijerin sikalasta. Sikalatoiminta jatkui alueella mahdollisesti vuoteen 1979 saakka. Lapuan Betoni Oy:n betoniasema toimi alueella mahdollisesti vuoteen Vuonna 1986 kiinteistö siirtyi Lohja Rudukselle, joka jatkoi betonitoimintaa parisen vuotta. Lapex Inter Oy osti kiinteistön 1990 luvun alussa uusien rakennustarvikkeiden varastointia varten. (lähde: Maaperän pilaantuneisuusselvitys entisen betoniaseman alueella Poutussa, Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy). Kaupunki osti kiinteistöt puolestaan Kiinteistö Oy Ritakonnolta/ Olavi Kontolalta vuonna Aluetta on viime aikoina pidetty epämääräisenä sekalaisen tavaran ja erinäisen jätteen/romun varastointialueena sekä maankaatopaikkana. Suunnittelualueelle muualta tuodulle täytemaalle ei ole ollut viranomaisten antamaa lupaa. Nykyinen ympäristö on siivoton ja alue tulee puhdistaa kokonaisuudessaan kaikesta alueella olevasta epämääräisestä romusta, jätteestä ym. ennen alueen ottamista asuinalueen käyttöön. Kuvassa entistä sikalarakennusta, rakennuksen jäänteet on purettu alkukesällä Nykyisin suunnittelualue muodostaa taajamakuvallisesti oman, muusta lähialueen ympäristöstä hieman irrallaan olevan ympäristönsä. Suunnittelualueen reunamilla oleva puusto ja pajukko ovat olleet hieman ympäristön näkösuojana. Läheisen Alajoentien varren rakennuskanta ei muodosta rakennusajankohdaltaan tai rakennustavaltaan yhtenäistä ympäristöä. Yhdyskuntatekninen huolto Alue on liitettävissä kunnallisteknisiin (sähkö, vesi ja viemäri) verkostoihin. Alueen rakennukset liitetään joen pohjasedimentin lämpöä hyödyntävään alueelliseen lämmitysjärjestelmään. Rakennettavaa järjestelmää voidaan hyödyntää myös jäähdytykseen. Yhdyskuntateknisen verkoston ja alueen teiden rakentamisesta on sovittu kaupungin ja Olavi Kontolan tekemän maakaupan yhteydessä. Alueelle toteutettavaan aluelämmitysjärjestelmän rakentamiseen on saatavissa Solution hankkeen kautta EU:n investointitukea. Lämmitysjärjestelmän rakentamisesta ja ylläpidosta vastaa erillinen ko tarpeeseen perustettu yksityisen yhtiö Poutunlehdon Lämpö Oy Lapua. Alueelle tulevat rakentajat velvoitetaan liittymään alueelliseen lämmitysjärjestelmään. Tulevista rakentajista/ kiinteistönomistajista tulee myös lämmitysjärjestelmästä vastaavan yhtiön osakkaita.

12 11 Kuvassa yksinkertaistettu periaatepiirros suunnitellusta lämmitys- /jäähdytysjärjestelmästä (Kuva Solution/ Concerto Plus hankkeen raportista) Poutun alueen edistyksellinen ja kestävän kehityksen mukainen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä yhdistää kaukolämmityksen ja sedimentistä saatavan lämmityksen/ jäähdytyksen ideat. Pohjasedimenttiin asennettavan lämmönkeruuputkiston pituus on noin 3200 metriä (8x400 m). Lämmönjakoputkisto (arviolta n. 500 m) voidaan asentaa esim. katualueiden rakentamisen yhteydessä katualueille. Sosiaalinen ympäristö ja palvelut Poutun koulu sijaitsee n. 400 m etäisyydellä keskustan suuntaan. Kevyenliikenteen alikulku valtatie 16 alitse mahdollistaa turvallisen koulureitin niin koululle kuin keskustan palveluihin. Lähimmät kaupalliset ja kunnalliset muut palvelut löytyvät kaupungin keskustasta noin kolmen kilometrin päästä. Liikenne Poutunlehdon alue sijoittuu Alajoentien länsipuolelle. Suunnitellun Poutunlehdontien/ Alajoentien risteyksestä on matkaa VT 16:lle n. 200m. Kevyenliikenteen alikulun kautta on turvallinen reitti Poutun koululle. Alajoentiellä ei ole kevyenliikenteen väylää. Liikennemäärä Alajoentiellä on n. 335 ajoneuvoa/vrk. VT 16:n liikenne ei aiheuta liikennemelua Poutunlehdon alueelle. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Suunnittelualueesta luoteeseen sijaitseva Heikki Panulan omistama noin 1000 sian suuruinen lihasikala (Hevosselkä Rn:o 10:97) saattaa aiheuttaa kaava-alueelle ajoittaista hajuhaittaa. Toisaalta sikala sijaitsee vallitseviin tuuliolosuhteisiin nähden suotuisasti tuulen alapuolella. Kiinteistöllä on voimassaoleva ympäristöinsinöörin myöntämä ympäristölupa 994 lihasian perustamiselle. Sikalan 1400 m3:n avonainen lietesäiliö sijaitsee noin 300 m:n etäisyydellä kaava-alueesta. Ympäristöministeriön kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjetta (Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2010) soveltaen uudet Poutunlehdon omakotitontit on osoitettu vähintään 370 m:n etäisyydelle sikalasta (lietesäiliöstä). Mahdollisesti myös muu maataloustoiminta suunnittelualueen läheisyydessä saattaa aiheuttaa pientä ajoittaista ympäristöhäiriötä (esim. pöly ja työkoneiden aiheuttama ääni).

13 12 Suunnittelualueelle tehdyn maaperän pilaantuneisuusselvityksen ja siitä saadun ELY keskuksen lausunnon perusteella alueen maankäyttömuodolle ei ole rajoitteita. Kuitenkin oletetun polttoainesäiliön ympäristö tulee tutkia maanrakennustöiden yhteydessä. Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen antaman lausunnon mukaan alueella olevasta 0,5-2,5 m paksuisesta täyttömaasta suuri osa on muualta tuotua jätteeksi luokiteltavaa ylijäämämaata. Kynnysarvon ylittävät maa-ainekset voidaan toimittaa ainoastaan maankaatopaikalle, jolla on ympäristölupa. Mikäli täyttömaita (puhtaita) ei voida hyödyntää kiinteistöillä, tulee ne toimittaa maankaatopaikalle. Alueella olevat betonirakenteet on tarkoitus murskata ja hyödyntää alueen katujen rakentamisessa. Toimenpiteestä on tehtävä ilmoitus ELY keskukselle ja tarvittaessa on haettava ympäristölupa, mikäli murskeessa on tiilijätettä yli 30 painoprosenttia. Alue tulee puhdistaa tarkoin alueella olevista tarvikkeista, jätteistä ja roskista ennen alueen käyttöönottoa. Alueen siivouksesta vastaa kaupunkia edeltänyt maanomistaja Maanomistus Suunnittelualue on lähes kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa. Kaupunki on hankkinut tilat Luoma, Hevosselkä, Pökkä ja Sikalantie Kiinteistö Oy Ritakonnon kanssa tekemällään maanvaihtokirjalla, jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt Poutunlehdontien katualueen järjestämistä varten tarvittavat osat kiinteistöistä Jänismäki ja Suutalanpalo ovat yksityisessä omistuksessa Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Valtioneuvoston päätös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta on annettu marraskuussa Alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteet koskevat kaikkia kaavatasoja. Erityistavoitteiden osalta asemakaavassa on kiinnitetty huomiota myös tulviin liittyviin riskeihin.

14 13 Maakuntakaava Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava on ympäristöministeriön vahvistama ( ). Maakuntakaavaan on tehty muutos (Lapuan Honkimäki), jonka ympäristöministeriö on vahvistanut ( ). MRL:n mukainen maakuntakaava sisältää yleispiirteisen suunnitelman alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi. Yleiskaava Alla vasemmalla vo 2001 yleiskaava, oikealla yleiskaavaehdotus 2013 Lapuan kaupungin Keskustan voimassa oleva yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Poutunlehdon alue sijaitsee yleiskaavassa alueella, jolla yleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen. Yleiskaavassa alue on osoitettu pääosin teollisuus- ja varastoalueeksi T. Rantaan on osoitettu pieni parin tontin kokoinen pientalovaltainen asuntoalue AP. Kaava-alueen pohjoisosa on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi MT. Yleiskaavaehdotuksessa Poutunlehdon alue on osoitettu uutena asuinpientalojen alueena AP. Kaavakarttaan on myös merkitty tulvauhan alaiset alueet, alin suositeltava rakentamiskorkeus N60 29,95 ja ohjeellinen maatilan suojavyöhyke (AM alueen Hevosselkä Rn:o 10:97). Yleiskaavaehdotus oli nähtävillä Tavoitteena on, että yleiskaava olisi lainvoimainen loppuvuodesta 2013.

15 14 Asemakaava Nyt laadittava kaava on alueen ensimmäinen asemakaava. Lähin asemakaavoitettu alue sijaitsee VT 16:n eteläpuolella Poutuntien ja Lapuanjoen välisellä alueella. Kuvassa Poutunlehdon asemakaava-alue ja olemassa olevaa asemakaavoitettua aluetta. Poutuntien ja Lapuanjoen välinen alue Keskustasta VT 16:lle on lähes kokonaisuudessaan rakennettu vaikka alueella ei suurelta osaltaan ole lainkaan asemakaavaa. Poutunlehdon asemakaavaa lähinnä oleva asemakaavoitettu alue on n. 330 m:n etäisyydellä oleva Toiskanpolun ja Pehtoorinpolun välinen asemakaava. Rakennusjärjestys Lapuan kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa

16 15 Pohjakartta Asemakaavan pohjakarttana käytetään vektorimuotoista kaupungin ylläpitämää kaavan pohjakarttaa 1:1000 mittakaavassa. Kaupungingeodeetti on hyväksynyt käytettävän pohjakartan Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat Suunnittelualueen lähiympäristössä ei ole meneillään osayleiskaavan lisäksi muita kaavahankkeita tai maankäytönsuunnittelua. Kaavan laatimispäätös Lapuan kaupunginhallitus on päättänyt Poutunlehdon asemakaavan laatimisesta ja vireillepanosta Alue sisältyy meneillään olevaan Solution hankkeeseen ja ko. alueelle on tarkoitus kaavoittaa pientaloalue, joka hyödyntää joen pohjasedimentistä saatavaa lämpöenergiaa Asemakaavan perusselvitykset Pohjatutkimus Suunnittelualueelle on Thermopolis Oy:n toimeksiannosta Suunnittelutoimisto Aluetekniikka laatinut marraskuussa 2010 maaperätutkimuksen. Tutkimus perustuu kolmeen kairauspisteeseen. Maaperä on tutkimuspisteissä pintakerrosten alapuolella löyhää savea ja silttiä noin 12,4 14,2 metrin syvyyteen. Pisteessä 2 on löyhien kerrosten alla noin 2,8 metriä paksu kerros keskitiivistä ja tiivistä silttimoreenia. Kaikissa pisteissä pohjamaa muuttuu tasovälillä hyvin tiiviiksi moreeniksi, johon painokaira tunkeutui pääosin lyömällä. Painokairaukset päättyivät pohjamoreenin kiviin tai kallioon noin 15,4 16,6 metrin syvyydellä nykyisestä maanpinnasta tasovälillä Hienorakeinen maaperä soveltuu korkean lämmönjohtavuuden vuoksi putkijohtojen

17 16 rakentamiseen. Lisäksi maaperän vesi lisää lämmönjohtavuutta. Alueelle rakennettavien rakennusten perustamiseksi suositellaan tukipaalutusta, jossa myös lattiat tukeutuvat paalutukseen. Maaperätutkimus vanhan betonitehtaan alueella Poutussa Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy on asemakaavan selostuksen liitteenä. Maaperän pilaantuneisuusselvitys Suunnittelualueella aikaisemmin olleen toiminnan johdosta kaupunki teetti Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy:llä maaperän pilaantuneisuusselvityksen. Maaperän pilaantuneisuusselvitys entisen betoniaseman alueella Poutussa valmistui joulukuussa Kiinteistön päärakennus on rakennettu 1950 luvun alussa osuusmeijerin sikalaksi luvulla alueella on ollut betonin valmistusta luvulta lähtien alue on ollut epämääräisenä varastointialueena. Tehdyn pilaantuneisuusselvityksen perusteella laboratoriossa analysoidut haittaaineet alittavat Vna 214/2007:ssa tietyille haitta-aineille määritetyt kynnysarvot, muiden paitsi arseenin osalta kahdessa analyysituloksessa. Ylitys on kuitenkin niissä pieni, eikä ELY keskuksen lausunnon mukaan aiheuta maa-aineelle käyttörajoituksia. Pilaantuneisuusselvityksestä saadun ELY keskuksen ympäristösuojeluyksikön lausunnon mukaan, rakentamistoimenpiteiden aikana tulee varmistua lämmitysöljysäiliön poistamisesta maaperästä. Lisäksi vanhan lämmitysöljyn ympäristön pilaantuneisuus tulee varmistaa samassa yhteydessä. Muilta osin alueen maankäyttömuodolle tai maa-ainesten käytölle ei ole rajoitteita. Alueen pohjoisosaan tuotua täytemaata Meluselvitys Kaupunki on teettänyt liikennemeluselvityksen VT 16:n liikennemelun vaikutuksista Poutunlehdon alueelle. Selvityksen mukaan suunnittelualue ei sijaitse liikennemelualueella, eikä tulevaisuudessakaan liikennemäärien lisääntyessä liikennemeluarvot ylitä asetettuja päivä- (55dB) ja yöohjearvoja (45 db). Selvitys laadittiin kaavaluonnoksen pohjalta. Poutunlehdon asemakaavan meluselvitys (Ramboll ) on kaavaselostuksen liitteenä.

18 17 Nykytilanne: vasemmalla päiväaika (07-22) ja oikealla yöaika (22-07). 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve Lapuan kaupunki on mukana Euroopan Komission aloitteesta syntyneessä CONCERTO projektin Solution hankkeessa. Lapualle hankkeen yhteydessä kaavaillun joen pohjasedimenttiä lämmitysjärjestelmässään hyödyntävää pientaloaluetta suunniteltiin sijoitettavaksi Poutunlehdon alueelle. Alun perin tarkoituksena oli toteuttaa hieman yli kymmenen lämmitysjärjestelmää hyödyntävän asunnon kokonaisuus Poutunlehdon alueelle. Hankkeen mahdollistamiseksi oli tarpeellista laatia alueelle asemakaava Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavan laatimisesta ja kaavan vireilletulosta Poutunrannan alueella Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin ja Kiinteistö Oy Ritakonnon (edustajana Olavi Kontola) välisen vaihtokirjan. Vaihtokirjalla kaupungille ostettiin tilat Luoma Rn:o 9:150, Hevosselkä Rn:o 9:31, Pökkä Rn:o 18:46 ja Sikalantie Rn:o 1:122. Tilojen yhteispinta-ala on 3,3355 ha. Asemakaavaluonnos laadittiin tälle alueelle. Vaihtokirjalla on sovittu, että Kiinteistö Oy Ritakonnolle tulee yksi jokirantapuistoon rajoittuva omakotitontti. Vaihtokirjalla on sovittu myös, että Kiinteistö Oy Ritakonto tai sen edustama muu taho rakentaa alueelle kunnallistekniikan (tiet, vesijohdot, viemärit yms) erikseen sovitun yksikköhinnan mukaisesti. Alueelle kaavoitettaville tonteille tulee liittymispakko aluelämpöverkkoon. Vaihtokirjassa kaupunki luovuttaa Kiinteistö Oy Ritakonnolle korttelista 514 asuinkerrostalojen tontin, jolla on elinkaarensa lopulla oleva rakennus, Kiviristin kaupunginosassa. Lisäksi kaupunki maksoi vaihtokaupassa välirahaa n

19 Osallistuminen ja yhteistyö 4.4. Osalliset Osallistuminen ja yhteistyö on selostettu tarkemmin osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka on tämän selostuksen liitteenä (liite 1) päivätyssä kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) osallisiksi määriteltiin alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi viranomaistahoista ja yhteisöistä seuraavat: Lapuan kaupungin eri hallintokunnat, ELY keskuksen Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue, Etelä-Pohjanmaan liitto, Solution hanke/ Thermopolis Oy, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, Elenia Verkko Oy ja Anvia. Lisäksi viranomaistahoista on osallisten joukkoon lisätty ehdotusvaiheessa Etelä- Pohjanmaan maakuntamuseo. Päivitetty OAS on selostuksen liitteenä Vireilletulo Poutunlehdon asemakaava on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä Kaavan vireilletulosta ja luonnosvaiheen kuulemisesta on ilmoitettu kuulutuksella Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja asemakaavaluonnos nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti OASista ja kaavaluonnoksesta saatiin seuraavilta tahoilta lausunnot ja mielipiteet: Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo, Etelä-Pohjanaan liitto, Anvia, Lapuan kaupunki/ Ympäristöosasto, Heikki Panula (Hevosselkä Rn:o 10:97) ja Sami Pökkä ja Jarno Pökkä (Pökkä Rn:o 4:180). Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo: Osallisena olisi mainittava myös Etelä- Pohjanmaan maakuntamuseo. Alue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaaksi luokitellulla Lapuan-Kauhavan Alajoen maisema-alueella. Ei huomautettavaa. Etelä-Pohjanaan liitto: Kaavaluonnos maakuntakaavan mukainen. Ei huomautettavaa. Anvia: Ei huomautettavaa. Lapuan kaupunki/ Ympäristöosasto: Kaava-alue sijaitsee tulvariskialueella. Tulvariskialueille rakentamista tulisi yleensä välttää. Maanpinnan tason nostaminen nykyisestä n. +29,00 tasosta kaavamääräyksen mukaiselle +29,95 tasolle aiheuttaa huomattavia täyttöjä > maisemallisesti ongelmallista. Pilaantuneiden maa-alueiden selvityksessä löydetty alueelta kahdessa kolmesta ohjearvot ylittävät arseenipitoisuudet. Suuri osa alueen 0,5-2,5 m paksuisesta täyttömaasta on jätteeksi luokiteltavaa ylijäämämaata. Mikäli puhtaita täyttömaita ei voida hyödyntää kiinteistöillä, ne tulee toimittaa maankaatopaikalle. Kaava-alueen läheisyydessä sijaitsevalla Hevosselkä nimisellä kiinteistöllä on toistaiseksi voimassa oleva ympäristöinsinöörin myöntämä ympäristölupa 994 lihasialle m3 avonainen lietesäiliö n. 300 m:n etäisyydellä

20 19 kaava-alueesta. Ympäristöministeriön minimisuositus häiriintyvään kohteeseen on 370m. Betonirakenteiden hyödyntämiseen murskeena alueen rakentamisessa tehtävä ilmoitus ELY keskukselle ja haettava tarvittaessa ympäristölupa. Harjansuuntaa osoittava määräys vaikeuttaa rakennusten sijoitusta tonteilla. Heikki Panula (Hevosselkä Rn:o 10:97): Tilalla on kaupungin myöntämän ympäristöluvan mukainen enimmäismäärä lihasikoja. Sikalan sijainti on optimaalinen lakeuden reunalla mm. lannan levityksen vuoksi. Kaava-alue on ollut aikoinaan meijerin sikalan tontti. Sittemmin alueelle on tullut Lapuan Betoni. Alueen välittömässä läheisyydessä on myös muuta maataloustoimintaa. Tähän asti alue on ollut teollisuus- ja maataloustoiminnan aluetta. Nyt tehtävä muutos on radikaali ja vailla perusteita. Lapualla ei ole huutavaa pulaa pientaloalueista. Lapualla on iso pula isojen kotieläinyksiköiden rakennuspaikoista. Kaupungilla ei ole tarjota aluetta, johon kotieläinrakennuksia voisi sijoittaa. Vaikka sikala onkin tuuliolosuhteisiin nähden oikealla puolella, niin uudelle asuntoalueelle tulee myös hajuhaittoja ja niistä reklamoidaan sikalan omistajaa. Ei olisi syytä tehdä kaavoja, jotka tulevat aivan varmasti aiheuttamaan reklamaatioita. Muuta sopivaa rakennuspaikkaa laajentamiselle ei ole. Asemakaava-aluetta tulisi laajentaa, ja siinä tulisi esittää nykyinen sikalan tontti siten, että sillä tuotanto voitaisiin nostaa 2000 lihasikapaikkaan. Sami Pökkä ja Jarno Pökkä (Pökkä Rn:o 4:180): Viljanviljelytila sijaitsee kaavaalueen läheisyydessä ja tilalla on konehallit, viljelyyn tarvittavat koneet ja laitteet sekä viljelymaata VT 16:n molemmin puolin. Poutunlehdon suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon, ettei vaaranneta elinkeinon harjoittamista joka tulee jatkumaan entisellään. Maatalouden toimintaan kuuluvista häiriöistä, kuten koneiden äänet ja mahdolliset pölyt, on tiedotettava tuleville rakentajille hankkeiden alkaessa. Kaavaehdotusta laadittaessa on huomioitu saadut lausunnot ja mielipiteet seuraavasti: - Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo lisätty osallisten listaan (lausuntopyyntö ehdotusvaiheessa). Kaavamääräyksissä on annettu määräyksiä rakennusten sopeuttamisesta maisemaan mm. kattomuodon osalta. - Ympäristöosaston lausunnon johdosta kaavaehdotuksessa on tulvariski huomioitu asianmukaisin kaavamääräyksin ja merkinnöin. Tontit, leikkipaikka ja uimaranta kaavaehdotuksessa on sijoitettu lietesäiliöstä vähintään 370 m:n etäisyydelle. - Heikki Panulan mielipiteen johdosta on sikalatoiminnasta mahdollisesti häiriintyvät kohteet (tontit, leikkipaikka) sijoitettu ympäristöministeriön Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjetta soveltaen vähintään 370 m:n etäisyydelle nykyisestä lietesäiliöstä. Suojaetäisyyttä lähemmäksi sijoittuvat kaavaehdotuksessa osa virkistysalueista V-2 ja VL ja palstaviljelyalue RP - Sami ja Jarno Pökän muistutuksen johdosta ei kaavaan osoitettu erillisiä merkintöjä tai määräyksiä. Kaavaluonnoksen mukaisesta ratkaisusta on luovuttu ja asemakaavaehdotus on laadittu kokonaisuudessaan uudestaan huomioiden kaavaluonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1. KOKEMÄEN KAUPUNKI LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: 26.6.2012

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava

9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava Someron kaupunki 9 4.7 Maanomistus Kaavoitettava alue on pohjois- ja länsiosaltaan kaupungin omistuksessa sekä itä- ja eteläosiltaan yksityisessä omistuksessa. Kuvassa kaupungin omistamat maat turkoosilla

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2 KOKEMÄEN KAUPUNKI EHDOTUS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTAKUMPU III OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.6.

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTAKUMPU III OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.6. LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTAKUMPU III OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.6.2014 24.6.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 16. päivänä toukokuuta 2014 päivättyä ja 6.10.2014 muutettua (lausunnot) asemakaavakarttaa. Lampuodintie (19/2013) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavanmuutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311 ILMAJOKI NIEMELÄN ALUE Asemakaavan muutos Ahonkylän kunnanosa kortteli 14 LÄHTÖTIEDOT 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän alue Korttelit:

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: Kuva Hannu

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN 2006 Närpiöntie 2, 64200 NÄRPIÖ Närpesvägen 2, 64200 NÄRPES 2 KASKISTEN KAUPUNKI SATAMA-ALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 95, 96, 97, 98, 99, 100,101 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEET

ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 95, 96, 97, 98, 99, 100,101 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEET KARVIAN KIRKONKYLÄN KORTTELEITA 82, 83 JA M-ALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS (Västilän asuin-alueen asemakaava) ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 95, 96, 97, 98, 99, 100,101 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEET

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vaasa Vähäkyrö kk. Hiiripellontie. OAS 1 Plan-Ark Oy Kaava nro 1048 ALUE: VÄHÄKYRÖ KIRKONSEUTU. HIIRIPELLONTIEN JA HAARAJOENTIEN LIIKENNEALUEET JA NIIDEN VIEREISET KORTTELI-, PUISTO-, HAUTAUSMAA-, JA KATUALUEET.

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot