ELMON URHEILUPUISTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "720900 ELMON URHEILUPUISTO"

Transkriptio

1 VANTAAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Asemakaavoitus ELMON URHEILUPUISTO ASEMAKAAVA Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa Asemakaavoitus vireille Ehdotus kaupunkisuunnittelultk Ehdotus kaupunginhallitus Ehdotus nähtävillä Kaupunkisuunnittelultk

2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaupunginosa 72, Asola Elmon urheilupuisto Asemakaava Korttelit ja sekä katu-, tori ja virkistysalueet Asemakaavan muutos Katualueen raja 1

3 1.2 Kaava-alueen sijainti Kaava-alue sijaitsee Asolan kaupunginosassa. Se rajautuu etelässä sähkölinjoihin ja Valtimotiehen, lännessä Kulokukkulaan, pohjoisessa Kulomäkeen ja idässä Asolanväylään. 2

4 1.3 Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Selostuksen sisällysluettelo TIIVISTELMÄ LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Suunnittelutilanne ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireille tulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö / Vantaan ympäristökeskuksen kannanotto Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Aluevaraukset Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Ympäristön häiriötekijät Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Sopimus KAAVATYÖHÖN OSALLISTUNEET

5 2 TIIVISTELMÄ Korson ja Koivukylän suuralueiden rajalle on 1980-luvulta lähtien suunniteltu urheilupuistoa, joka palvelisi tasapuolisesti molempia alueita. Vantaan liikuntapaikkasuunnitelmassa Elmon urheilupuiston rakentamista pidetään keskeisenä uutena liikuntapaikkahankkeena Vantaalla. Asemakaavan pohjaksi on kuntatekniikan keskus teettänyt konsulttityönä Elmon urheilupuiston yleissuunnitelmaluonnoksen. Liikuntapalvelut on teettänyt konsulttityönä alueen alustavan tilaohjelman ja hallien sijoittumisehdotuksen. Elmon urheilupuistoon on tämän asemakaavan mukaan mahdollista sijoittaa useita urheiluhalleja ja pallokenttiä, perhepuisto sekä laaja ulkoilureitistö. Asemakaava-alueen pintaala on n. 72 ha ja kokonaiskerrosalamäärä krs-m 2. Urheilupuistoon saavutaan autolla Asolanväylältä Valtimotien kautta. Myöhemmin rakentamisen edistyessä myös suora liittymä alueen pohjoisosaan Asolanväylältä on mahdollinen. Kevyt liikenne pääsee alueelle useasta suunnasta. Heti sähkölinjojen pohjoispuolelle sijoittuu urheilupuiston keskeinen alue halleineen. Autopaikat sijoitetaan pääosin sähkölinjojen alle. Alueen länsiosa on metsäistä lähivirkistysaluetta, mihin rakennetaan ulkoilureitistö. Ortokuva vuodelta

6 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Elmon urheilupuiston alue on nykyisellään rakentamatonta, metsäistä aluetta Rekolanmäen ja Kulomäen välissä. Alueen halkaisee kaksi rinnakkaista 110 kv:n sähkölinjaa. Viistokuva vuodelta Luonnonympäristö Maisemarakenne ja -kuva Alueen maisemarakenteen ominaispiirteitä ovat maaston suuret korkeuserot. Rekolanojan ja Lipstikkaojan alavien laaksojen vastapainona ovat korkeahkot kalliomäet. Suurin osa alueesta on maisemakuvaltaan suljettua metsäaluetta. Pienialainen pelto sijaitsee suunnittelualueen itäpuolella, Asolanväylän varrella. Tärkein näkymä alueelle avautuu tällä hetkellä Asolanväylältä sähkölinjojen avohakkuualueen yli luoteeseen. Hallitseva maisemaelementti ja häiriö on sähkölinjojen muodostama suoraviivainen aukko maisemassa. Toisaalta hakatun linjan alla viihtyvät kauniit katajat. Kalliolakialueet ovat suurmaiseman kannalta keskeisiä maisemaelementtejä. Kivikkoinen purolehto Asolanväylän tuntumassa on maiseman ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä pienkohde. Painanteiden ja entisten peltojen lehtipuuvaltainen kasvillisuus ja ojat, kuten Lipstikkaoja ovat potentiaalisia kehitettäviä maisemaelementtejä. Topografia Alavimpia alueita ovat entiset pelto- ja niittyalueet. Pienipiirteiset ja poimuilevat rinteet sijoittuvat +35 ja +45 yläpuolelle ja korkeimmat lakialueet korkeudelle. 5

7 Viistokuva vuodelta Pintavedet Alueen koillisrajalla virtaa Rekolanoja. Siitä kerrotaan tarkemmin luonnon monimuotoisuus kohdassa. Lipstikkaoja kulkee Elmon alueen länsi-, lounais- ja eteläpuolella. Lipstikkaoja on lyhyehkö asuinalueen halki kulkeva melko huomaamaton uoma. Alajuoksu kulkee Ulrikanpuiston asuinalueen läpi. Lipstikkaojan purkupaikan lähistöllä on havaittu tulvaongelmia. Ulrikanpuiston asuinalueen yhteyteen on suunniteltu Kehtopuisto, jossa viivytetään altaissa Lipstikkaojan vesiä. Vantaan pienvesiselvityksessä on toimenpiteissä mainittu, että Lipstikkaoja säilytetään avo-uomana, ettei se lisäisi Rekolanojan hulevesikuormaa ja että Elmon urheilupuiston suunnittelussa tulee huomioida hulevesien hallinta. Elmon urheilupuiston alueesta on laadittu hulevesiselvitys. Luonnon monimuotoisuus Alueen luonto on monimuotoista sekä luontotyyppiensä että kasvillisuutensa puolesta. Rekolanojan varsi on yleiskaavassa luo-aluetta (luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue). Rekolanojan keskijuoksulla puro virtaa suurimmaksi osaksi luonnollisessa uomassaan mutkitellen. Kasvillisuudeltaan purokäytävä on rehevää lehtoa, jossa on säilynyt alkuperäistä lehtokasvillisuutta. Suojaisa, osittain ryteikköinen rantametsä, on linnustolle ja piennisäkkäille tärkeää elinaluetta. Rekolanoja on tiivistyvässä kaupunkirakenteessa merkittävä ekologinen yhteys ja myös kalastollisesti tärkeä puro. Kasvillisuus Entisten niittyjen ja peltojen kohdilla kasvaa lehtipuuvaltaista metsää, valtapuuna koivu. Rinne- ja mäkialueilla kasvaa eri-ikäistä kasvatusmetsää paikoin sekapuustona, paikoin 6

8 720900, Elmon urheilupuisto, asemakaavaehdotus, mm. mäntyistutuksina. Monikerroksisen ja -lajisen metsän tuntua on mm. alueen itäosassa. Suunnittelualueen koillisosassa on kivikkoinen puro, jossa on purolehtoa kotkansiipisaniaisineen. Varsinaisia kasvillisuuden suojelukohteita ei alueella ole. Eläimistö Eläimistössä ei ole havaittu erityisesti suojeltavia lajeja. Maaperä Läntinen VL-alue: Läntisen VL-alueen halkaisee pohjoisesta etelään päin viettävä savipainanne, jonka maanpinta vaihtelee välillä noin ,5. Savipainannetta ei ole tarkemmin tutkittu. Savipainannetta ympäröivät kallioiset moreenirinteet. Itäreunassa olevan mäen huippu on tasolla +54. Moreenirinteillä on paikoitellen pienempiä paikallisia savi-, siltti- ja mahdollisesti myös turve-alueita. 7

9 VU-alue: VU-alueen keskellä on savipainanne, jossa maanpinta vaihtelee noin välillä Savialueelle hienorakeisia kerrostumia on paksuimmillaan noin 5-9 metrin kerros. Savi on laihaa savea. Savialue viettää etelästä pohjoista ja koillisnurkkaa kohden. Pohjavesi on alueella paineellista. Savialuetta ympäröi silttialue pohjoisessa ja moreenialue etelässä. Paikoitellen moreenimäessä on ohuita turvekerrostumia pinnassa. VU-alueen ympärillä olevilla VL-alueilla sekä YU-alueella on moreenimäkiä. Itäinen VL-alue: Itäisen VL-alueen länsireuna koostuu kallioisista moreenimäistä. Paikoitellen moreenimäkien välissä on silttialueita. VL-alueen länsireuna on silttialuetta (eteläosa) ja savialuetta (pohjoisosa). Alueen pohjoisosissa korkeuserot ovat suuret, alue viettää lännestä (+42) itään päin (+26). Pohjoisosan savialueella on painuvaa savea 8-12 metriä ja painokairaukset ovat päättyneet/päätetty metrin syvyydessä. YU-ja LPA-alueet: YU- ja LPA-alueet sijoittuvat moreenimäkeen. Moreenimäessä on paikoitellen pienempiä savi- ja silttialueita sekä turvekerroksen peittämiä alueita. Alueen maanpinta vaihtelee noin välillä Rakennettu ympäristö Väestön rakenne ja kehitys kaupunginosassa Asemakaava-alueella ei ole asutusta. Koko Asolan kaupunginosassa oli hieman yli asukasta. Kaupunkikuva Kaupunkirakenne 1:20000 Elmon urheilupuistoa aluetta reunustaa pohjoisessa Kulomäen 1970-luvulla rakennettu asuinalue. Etelänaapurina on uudempi Rekolanmäen alue. Siellä on asumisen lisäksi alakoulu ja Foiben palvelukeskus. Palvelut Kaava-alueella ei ole palveluja. Lähimmät kaupalliset palvelut sijoittuvat alueelta runsaan 1,5 kilometrin päähän Koivukylän keskustaan ja runsaan kilometrin päähän Rekolan keskustaan. 8

10 Liikenne Alueen itäreunalla on Asolanväylä ja eteläreunalla Valtimotie. Ensimmäisessä vaiheessa, jolloin Elmon käyttäjiä on vähemmän Elmon liikenne liittyy pääkatuverkkoon Elmontien ja Valtimotien kautta. Mikäli Elmon käyttö tulevaisuudessa edellyttää, niin Elmosta on katuliittymä varaus Asolanväylälle. Joukkoliikenne Alueen reunalla Asolanväylällä ja Valtimotiellä kulkee busseja, lisäksi Rekolan asemalle on matkaa n. 800 metriä. Tekninen huolto Vesihuolto Alueen eteläpuolelle noin 300 m:n päähän on rakennettu vesihuolto. Alueen länsipuolella noin 300 m:n päässä kulkee Keravalta tuleva pääviemäri. Sadevedet menevät alueen läpi virtaavaa Lipstikkaojaa pitkin Rekolanojaan. Puhdas vesi Asemakaava-alueen eteläpuolella, Valtimotiellä noin 300 m:n päässä on runkovesijohto. Alueen vesijohtoverkko kuuluu Korson painepiiriin. Juomavesi saadaan Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitokselta. Sieltä vesi ohjataan Korson alueelle Tikkurilan painepiirin ja Koivukylän paineenkorotuspumppaamon kautta. Korson painepiiriin pumpataan vettä myös Kuninkaanlähteen pohjavedenottamolta. Alueen vesisäiliönä on Korson vesitorni, jonka tilavuus on 4000 m3 ja HW Jätevedet Asemakaava-alueen länsipuolella, Rekolanojan notkossa noin 300 m:n päässä kulkee Keravalta tuleva jätevesiviemäri. Koivukylässä jätevedet ohjataan ns. meriviemäriin ja edelleen Helsinkiin Pihlajamäen jätevesipumppaamon kautta Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle. Sadevedet Suurin osa alueen sadevesistä virtaavat alueella sijaitsevaa Lipstikkaojaa pitkin Rekolanojaan. Sieltä sadevedet laskevat Rekolanojan ja edelleen Keravanjoen kautta Vantaanjokeen ja mereen. Pieni osa sadevesistä virtaa länteen Isoniitunojaan ja edelleen Kylmäojan kautta Keravanjokeen. Ympäristöhäiriöt Radontorjunta Alueella ei ole tehty kattavaa radonmittausta. Kaava-alueella on noudatettava rakennusjärjestyksen yleismääräystä radonin huomioon ottamisesta rakentamisen yhteydessä. Melu Asolanväylältä tulee melua kaava-alueen itäreunalle. 9

11 3.1.4 Maanomistus Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät omistavat koko asemakaava-alueen. 10

12 3.2 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa on asemakaava-alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi, jossa on sekä itä-länsisuuntainen että eteläpohjoissuuntainen viheryhteystarve - merkintä. Alueella on lisäksi 110 kv.n voimalinja ja alueen länsiosan alle on merkitty jätevesitunneli. Yleiskaava Vantaan yleiskaava (kv ) tuli tällä alueella voimaan Alue on yleiskaavassa Palveluiden aluetta (P1; alueelle voidaan sallia esim. urheilulaitoksia), Urheilu- ja virkistyspalveluiden aluetta (VU), Lähivirkistysaluetta (VL) sekä alueen eteläreunalla vähän Matalaa ja tiivistä asuntoaluetta (A2). Ohjeelliset ulkoilureitit on merkitty alueen pohjoisja eteläreunoille sekä alueen itäreunalle ja keskelle. Olemassa olevat 110 kv:n voimansiirtolinjat on merkitty yleiskaavaan, samoin jätevesitunneli. Rekolanojan varrella on luo-aluetta (luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue). 11

13 Asemakaava Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa muutoin kuin eteläreunalla katualueen raja, joka nyt asemakaavan muutoksella poistuu, kun Valtimotietä levennetään. Ko. katualueen raja kuuluu Rekolanmäki -asemakaavaan (YM ) 1:8000 Rakennusjärjestys Rakennusjärjestys on hyväksytty Vantaan kaupunginvaltuustossa (voimaantulopäivämäärä ). Tonttijako- ja rekisteri Alue on merkitty tiloina kiinteistörekisteriin. Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284 / 1999 vaatimukset. Rakennuskiellot Alueella ei ole rakennuskieltoa asemakaavan laatimista varten. 12

14 Urheilupuistoa koskevat suunnitelmat Kuntatekniikan keskus on konsulttityönä teettänyt Elmon urheilupuiston yleissuunnitelmaluonnoksen (vaihtoehtotarkastelu) FCG Oy:llä vuosien 2009 ja 2010 aikana. Tätä työtä on tarkoitus jatkaa varsinaiseksi yleissuunnitelmaksi. Työ on esitelty tämän selostuksen kohdassa 4.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot. Kaupunkisuunnittelun maisema-arkkitehti Marika Bremer on laatinut Rekolanmetsän ulkoilureittisuunnitelman, jossa osoitetaan laajemmat ulkoilureittiyhteydet (s.25). Aiemmin urheilupuistoa on suunniteltu 1980-luvulta lähtien. Seuraavassa on esitetty suunnittelun vaiheita: Suunnittelukeskus Oy:n suunnitelma 1987 Ennen Suunnittelukeskuksen työtä Vantaan kaupungin kaavoitusosaston maisemaarkkitehti Anne Mäkynen teki Asolan urheilupuiston maankäytöllisen selvityksen ( ), joka oli konsulttityön pohjana. Suunnitelman mukaan alueelle ajo on vain etelästä Valtimotien kautta Sähkölinjoja on siirretty etelämmäksi Alueelle sijoittuu jäähalli, monitoimihalli ja uimahalli sekä 2 jalkapallokenttää, tekojäärata ja yleisurheilukenttä Lisäksi mm. leikkipuisto ja pulkkamäki 13

15 Rakennusviraston suunnitelma 1989 Suunnitelma lähtee siitä, ettei sähkölinjoja siirretä Asolanväylälle on esitetty suora liittymä eteläisen liittymän lisäksi Palloiluhalli (tennis-, sulkapallo, salibandy) on lisätty alueelle (muuten samat hallit ja kentät kuin Suunnittelukeskus Oy:n suunnitelmassa) Pysäköintipaikkoja on lisätty. 14

16 Korso - Koivukylän urheilupuisto, yleissuunnitelma 2004, päivitys 2009 (Kaupunkisuunnittelu ja Liikuntapalvelut) Aiempiin suunnitteluvaiheisiin verrattuna on luovuttu seuraavien toimintojen sijoittamisesta alueelle: Tekojäärata Yleisurheilukenttä Elmon urheilupuiston alueelle kaavailtiin sijoitettavaksi seuraavia hallirakennuksia: Jäähalli, (kaksi kenttää) noin 100 x 70 m. Rakennukseen varataan huolto- ja varastotilat myös ulkoliikuntapaikkojen, reittien ja latujen kunnossapitoa varten. Jalkapallon talviharjoittelua varten ylipainehalli. Kenttäratkaisu korvaa Havukosken liikuntapuistossa olevan väliaikaisen hallirakennuksen. Vesiliikuntakeskus kuntosaleineen (myös seniorit). Yhteyteen varaus pienelle ulkouimalalle. Sisäliikuntakeskus, johon sijoittuisi esim. salibandy- ja sulkapallokenttiä sekä tilat kamppailulajeille, tanssille, futsalille ja voimistelulle. Lisäksi alueelle voi tarvittaessa sijoittua yksi suuri ja yksi pieni hallirakennus. Kentät: Alueelle sijoittuisi kolme keinopintaista jalkapallokenttää, kaksi kooltaan120 x 80 m, joista toinen on lämmitettävä sekä edellä mainittu juniorikenttä. Lisäksi alueelle varataan tila skeittipuistolle ja pienkenttäalueet mm. tennistä, lentopalloa ja koripalloa varten. Rakennusten yhteyteen sisääntuloalueelle voidaan muodostaa perhekeskeinen liikuntatori. 15

17 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Asemakaavan suunnittelu perustuu Vantaan kaupungin kaupunkisuunnittelun työohjelmaan syksylle Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireille tulo Alueen ja viereisten alueiden omistajat, vuokralaiset, asukkaat, yritykset ja työntekijät (naapurit) Kaupunginosan ja lähialueen asukkaat, yritykset ja työntekijät, asukasyhdistykset ja muut yhdistykset Rekola-Asolan sekä Korson omakotiyhdistykset Kunnan jäsenet Kaupungin viranomaiset Koivukylän ja Korson aluetoimikunnat Uudenmaan ELY-keskus, Uudenmaan liitto, YTV Vantaan Energia Oy, Gasum Oy, Elisa Communications Oyj Ne, jotka katsovat olevansa osallisia Yksityiskohtainen luettelo osallisista on kaavamapissa kaupunkisuunnitteluyksikön arkistossa. Ilmoitus Elmon urheilupuisto -asemakaavatyön vireille tulosta on annettu Asemakaavatyön alkamisesta on tiedotettu Vantaan Sanomissa, sekä kirjeitse (MRL 62 ) maanomistajille, naapureille ja viranomaisille Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Mielipiteet Elmon urheilupuisto -asemakaava- alueen MRL 62 :n mukainen mielipiteiden kuuleminen suoritettiin syyskuussa Mielipiteitä saatiin 5 kappaletta. Seuraavassa pääasiat mielipiteistä: 1. Helsingin seurakuntayhtymä Yhteinen kirkkoneuvosto pitää hyvänä liikunta- ja urheilupalveluiden rakentamisen mahdollistavan kaavoitusprosessin aloittamista Asolan kaupunginosassa ja toteaa, että sillä ei ole huomauttamista liikunta- ja urheilukeskus Elmon osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, mutta katsoo, että aluetta koskeva maanvuokrasopimus, tonttien luovuttamissopimus ja kunnallistekniikan rakentamista koskeva sopimus tulisivat olla valmiiksi neuvotellut hallintokäsittelyä varten ennen asemakaavan käsittelyä kaavoituslautakunnassa. 16

18 2. Vantaan seurakuntayhtymä Kiinteistöasiain johtokunta toteaa, että sillä ei ole huomauttamista liikunta- ja urheilukeskus Elmon osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, mutta katsoo, että aluetta koskeva maanvuokrasopimus, tonttien luovuttamissopimus ja kunnallistekniikan rakentamisen sopimus olisivat valmiiksi neuvotellut hallintokäsittelyä varten ennen asemakaavan käsittelyä kaavoituslautakunnassa. 3. Ulla-Maija Rimpiläinen / vesihuoltoinsinööri / Kuntek toimitti kaavan lähtötiedot vesihuollon osalta (ks. kohta Rakennettu ympäristö) 4. Sinikka Rantalainen / YKE Tässä vaiheessa ei ykessä ole muuta sanottavaa, kuin että kaavan suunnittelussa otettaisiin huomioon pohjoisreunan viheryhteydet. Yleiskaavaluonnoksessa on alueen pohjoisosaan merkitty ohjeellinen ulkoilureittikin. 5. Vantaan Energia Sähköverkko Liikunta- ja urheilukeskus Elmon alueella tarvitaan yleissuunnitelmien mukaiset kiinteistömuuntamot sekä maakaapelit liitteiden osoittamalla tavalla. Vantaan Energia haluaa, että asemakaavatyössä otetaan huomioon muuntamoiden ja maakaapeleiden asentamistarve. Elmon alueen eteläosassa sijaitsee Ilolan ja Rekolan sähköasemien välinen Vantaan Energian 110 kv:n siirtoverkon johto sekä Fingrid Oyj:n 110 kv:n johto. Vantaan Energia Oy on lunastanut Elmon kohdalla 26 m leveän voimajohtoalueen käyttöoikeuden. Johtoalue koostuu 16 m leveästä johtoaukeasta ja 10 m leveästä reunavyöhykkeestä. Rakennusraja ulottuu 8 m päähän Vantaan Energia Oy:n 110 kv johdon keskilinjasta. Siirtoverkon johtoalueen periaatekuva etäisyysvaatimuksista (liite 4), joita noudatetaan uusien 110 kv:n johtojen rakentamisessa. Käyttöoikeus antaa johtojen omistajille oikeuden pitää voimajohtonsa kyseisellä alueella ja oikeuden ylläpitää ja huoltaa niitä. Maanomistajan oikeuksia käyttöoikeus rajoittaa siten, että maanomistaja ei saa rakentaa alueelle eikä johtoalueella saa harjoittaa sellaista toimintaa, josta saattaa koitua vaaraa käytölle ja kunnossa pysymiselle. Rakentamissuunnitelmat Johtoalueelle mahdollisesti sijoittuvasta paikoitusalueesta, valaisinpylväistä ja sadevesiviemäreistä tulee neuvotella Vantaan Energia Oy:n kanssa. Pylvään ympärille tulee rakentaa aita, mikäli ajoneuvoliikennettä tapahtuu voimajohtopylvään välittömässä läheisyydessä. Pylväiden betoniosat tulee suojata törmäyksiä kestävällä suojakaiteella, joka ulottuu vähintään 5 m:n päähän pylväsperustusten maanpäällisistä betoniosista. 17

19 Vaarajännitteet, sähkö- ja magneettikentät Ilmastollisten ylijännitteiden aiheuttaman vaurioriskin välttämiseksi maanalaiset kaapelit ja maajohtimet suositellaan sijoitettavaksi paksuseinäiseen muoviputkeen siltä osin, kun ne sijoittuvat alle 20 m:n etäisyydelle pylväiden maanpäällisistä osista. Johtojen alla ja läheisyydessä sähkö- ja magneettikentät eivät ylitä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 294/2002 suositusarvoja. Rakentaminen johtoalueella Voimajohtopylväiden perustusten ympärille on maadoitusjohtimina ns. potentiaalin tasausrenkaat. Lisäksi pylväältä lähtee erilliset noin 30 m mittaiset maadoitusjohtimet, jotka tulee huomioida alueella tapahtuvien maanrakennustöiden yhteydessä. Pylväät on perustettu paalujen varaan. Paalut eivät kestä sivuttaisia maanpaineita. Pylväiden maanpäällisten perustusrakenteiden ympärille tulee jättää vähintään 5 m suojaalue, jolla ei saa liikkua työkoneilla eikä saa suorittaa kaivua, läjitystä eikä kalkkistabilointia. Työskenneltäessä 110 kv johtojen läheisyydessä ei työkoneen työskentelyalue virtajohtimien alla ja sivulla saa ulottua 5 m lähemmäksi ko. johdon virtajohtimia. Katselmukset ja mittaaminen Ennen maanrakennustöiden aloittamista in pidettävä katselmus voimajohtojen osalta. Katselmuksessa tarkastetaan johtojen sen hetkinen kunto ja sovitaan pylväiden kaikkien perustusten yläpintojen paikkakoordinaattien x, y ja z (mm-tarkkuus) mittaamista määräajoin, jotta pystytään seuraamaan rakentamisen vaikutusta pylväiden perustuksiin. Loppukatselmus pidetään rakentamisen päätyttyä. Sähköturvallisuussopimus Ennen rakennustöiden aloittamista on Vantaan Energia Oy:n kanssa tehtävä kirjallinen sähköturvallisuussopimus, jotta yhteystiedot ja sähköturvallisuusasiat varmistettaisiin mahdollisimman hyvin. Sopimus johtoalueen käyttämisestä Voimajohtoalueen käyttämisestä paikoitusalueena on tehtävä sopimus Vantaan Energia Oy:n ja alueen käyttäjän kanssa. Oheen on liitetty sopimusluonnos alueen käyttämisestä paikoitusalueena. Kaukolämpöverkko Ei huomautettavaa. Lausunnot Asemakaavaehdotuksesta pyydettiin 18 lausuntoa ja saatiin 13. Lausunnoissa toivottiin, että Elmoon sijoitettaisiin mm. yleisurheilukenttä, maauimala ja airsoft-pelialue. Mahdolliset riskit autopaikkojen sijoittuessa voimalinjojen vaadittiin selvitettäväksi. Lisäksi oltiin huolissaan koululaisten turvallisuudesta liikenteen lisääntyessä ja liikenteen sujuvuudesta suurten tapahtumien yhteydessä. 18

20 Nähtävilläolo Elmon urheilupuisto- asemakaavaehdotus oli nähtävillä MRA 27 :n mukaan Asemakaavaehdotuksesta jätettiin yksi muistutus. Siinä haluttiin yleisurheilukenttä Elmoon Viranomaisyhteistyö / Vantaan ympäristökeskuksen kannanotto Ympäristösuunnittelija Sinikka Rantalainen ja ympäristöinsinööri Krister Höglund ovat osallistuneet asemakaavan valmisteluun ja ympäristökeskus on antanut seuraavan kannanoton: Ekologisten yhteyksien säilyttäminen Elmo urheilupuiston kaavaa toteutettaessa: Elmon asemakaava-alueella on Uudenmaan maakuntakuntakaavassa viheryhteystarve ja Vantaan yleiskaavassa ulkoilureitti sekä kapea viheryhteys. Elmon urheilupuiston metsäalueet, jotka eivät ole puustollisesti kovin vanhoja, muodostavat jatkon Kylmäojan varsien ekologiselle yhteydelle, joka ulottuu urheilupuiston kautta itään kohti Matarin aluetta ja Keravanjokivartta sekä Myrasin kautta Sipoonkorpeen saakka. Urheilupuiston asemakaavan VU -alueen toteuttamisessa on tärkeää, että alueelle jää luonnontilaista puustoa ja aluskasvillisuutta, jotta poikittainen ekologinen yhteys pysyisi toimivana eikä katkeaisi lukuisiin kenttiin ja pysäköintialueeseen. Maisemasuunnitelmassa esitetty kosteikkoaihe ja siitä koilliseen jatkuva puro voivat myös toimia hyvin ekologisena yhteytenä kunhan niiden ympäristö säilyy mahdollisimman luonnontilaisena. 4.3 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista Päätös tuli lainvoimaiseksi Hanke on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Kunnan asettamat tavoitteet Vantaan liikuntapaikkasuunnitelmassa Elmon urheilupuiston rakentamista pidetään keskeisenä uutena liikuntapaikkahankkeena Vantaalla. Tavoitteena on kiirehtiä hankkeen toteuttamista. Vantaan palveluverkkotoimikunta esitti, että hanke toteutetaan osittain kaupungin omana ja osittain kumppanuushankkeena. Elmon urheilupuisto palvelee alueellisena liikuntapaikkakeskittymänä erityisesti Koivukylän ja Korson suuralueiden asukkaita. Tavoitteena on rakentaa urheilupuistoon eri liikuntalajien monipuoliset harrastuspaikat. Elmon urheilupuistoon on suunniteltu rakennettavan kaksi keinopintaista kenttää, muita pelikenttiä (mm. koripallo- ja lentopallokentät, monitoimikentät, vapaanurmi), skeittipuisto, jäähalli, jalkapallohalli sekä liikuntakes- 19

21 kus, jossa on liikuntasalien (mm. tanssin, voimistelun, salibandyn, mailapelien, kamppailulajien ja futsalin harrastustilojen) lisäksi uimahalli ja kuntosali. Urheilupuiston suunnittelussa paneudutaan energiataloudellisiin ratkaisuihin (esim. maalämmön, lauhdelämmön ja aurinkoenergian hyödyntäminen) Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Asemakaavan laadulliset tavoitteet Tavoitteena on löytää Elmon urheilupuistolle sellainen kokonaiskonsepti, jossa maisemarakennetta korostetaan ja hallien arkkitehtuuriin kiinnitetään huomiota. Maiseman uudet elementit sovitetaan toisiinsa ja ympäristöönsä ja niille etsitään yhdistävät teemat. Elmon urheilupuiston sisällöllisenä tavoitteena on monipuolinen urheilualue, joka tarjoaa tekemistä eri-ikäisille. Liikuntapalvelut on listannut mm. seuraavia tavoitteita: - houkutteleva ja viihtyisä liikunnallinen kohtaamispaikka - kokoaa eri lajien harrastajat yhteen, tarjoaa eri-ikäisille mahdollisuudet liikunnalliseen aktiivisuuteen eri ryhmien kohtaaminen jokaiselle jotakin lapset ja nuoret, seniorit, kaikki! - liikunnanharrastamisen lisäksi mahdollisuus tapahtumien, messujen, kurssien tms. järjestämiseen, myös muut kuin liikunta- ja urheilutapahtumat - monikäyttöisyys, muunneltavuus, saavutettavuus - vapaa käyttö + varattavat käyttövuorot - yksittäiset harrastajat, liikuntaporukat, seura- ja järjestötoiminta, yksityiset ryhmät, kaupungin järjestämä toiminta, yritysryhmät jne. - metsä ja luonto, ulkoilureitit, Kulokukkula Elmon urheilupuiston itäpuolella on Matarin täyttömäki, jonne on suunniteltu mm. lumilautailukumpareikkoa, pulkkamäkeä, kesäisin pururataa ja eväspaikkoja. Länsipuolelle sijoittuvalle Kulomäen täyttömäelle on suunniteltu mm. laskettelurinteitä ja rauniokoirakoulutuspaikkaa. Nämä alueet yhdessä Elmon alueen kanssa muodostavat monipuolisen virkistyskäyttökokonaisuuden. Työn yhtenä tavoitteena on massatasapaino huomioiden maisema ja muut reunaehdot. Toiminnoille etsitään optimaaliset sijainnit ja korkotasot pyrkien samalla hyödyntämään alueen ylijäämämassat. 20

22 4.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot Elmon urheilupuiston yleissuunnitelma / FCG (vaihe 1) on tarkentanut urheilupuiston tavoitteita niin maisemallisten kuin toiminnallistenkin seikkojen osalta. Yleissuunnitelmatyössä tutkittiin vaihtoehtojen avulla toimintojen sijoittuminen alueelle. Yleissuunnitelmassa osoitetaan myös suuntaviivat mm. kasvillisuuden käsittelyyn, hulevesien hallintaan ja ylijäämämassojen käsittelyyn. Vaihtoehdossa 1 on lähdetty Siren Arkkitehtien aluesuunnitelmaluonnoksen mukaan kehittämään yleissuunnitelmaa. Hallit ja kentät sijoittuvat samaan linjaan suorakulmaisesti sähkölinjojen kanssa. Uimahalli/kylpylävaraus on esitetty Elmonaukion länsipuolelle ja palloiluhallin pohjoispuolelle. Ns. Perhepuiston alueelle on ehdotettu ylijäämämassojen hyödyntämistä maaston täyttöihin ja muotoiluun, jolloin saadaan tasaisia alueita toimintoja ja kenttiä varten, mutta myös rinnettä esim. rinnekatsomoa varten ja kumpuja esim. kiipeilyä tai talvitoimintoja varten. Alavampaa laaksoa voidaan hyödyntää tapahtumanurmena sekä hulevesien viivytykseen. 21

23 Vaihtoehdossa 2 on poikettu suorakulmaisesta sijoittelusta mm. toista jalkapallokenttää hieman kääntämällä. Näin huomioidaan paremmin maastonmuodot ja kenttien ja hallien väliin jääviin tiloihin saadaan sijoitettua puistikoita ja pienempiä toiminnallisia alueita. Uimahalli/kylpylä on ehdotettu sijoitettavaksi Elmonaukion itäpuolelle, jolloin se toimii paremmin maamerkkinä alueelle saavuttaessa ja Asolanväylän suunnalta katsottaessa. Uimahalli/kylpylää siirtämällä saadaan lisää tilaa ns. Perhepuistoon: mm. tapahtumanurmi on laajempi ja pääosa toiminnoista (mm. lähiliikuntapaikka/ veistospuisto, katukori, monitoimikentät) voidaan sijoittaa toiminnalliseen solmukohtaan. Vaihtoehdoissa on korostettu erilaisia teemoja. Vaihtoehto 1 on nimetty luomu - vaihtoehdoksi, jossa maastonmuotoilu on pehmeää ja kaarevaa ja ehdotetut materiaalit ovat luonnonmukaisia; puuta, luonnonkiveä, soraa, kivituhkaa. Värimaailma on vaalea, jossa korosteena on sinivihreää ja oranssinpunaista. Vaihtoehto 2 on nimetty tekno -vaihtoehdoksi, jossa muotoilu on suorakulmaisempaa ja materiaalit mm. corten terästä, betonia, metalleja, asfalttia, kumipinnoitteita. Värimaailma on vaalea, jossa korosteena on metallivärit ja sinivihreä. Vaihtoehto 3 (kuva s.24) laadittiin pääosin vaihtoehdon 2 pohjalta. Vaihtoehdosta 1 käytettiin esim. perhepuiston luonnonmukaisemmat hulevesialtaat. Vaihtoehto 3 on asemakaavatyön pohjana. 22

24 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Urheiluhallirakentaminen on keskitetty heti sähkölinjojen pohjoispuolelle ja pysäköinti linjojen alle. Suuret jalkapallokentät sijoittuvat hallien pohjoispuolelle. Edelleen pohjoiseen mentäessä on ns. perhepuisto moninaisine toimintoineen. Asolanväylän varressa ja hallialueen länsipuolella on lähivirkistysalueet ulkoilureitteineen Mitoitus Palvelut Alueen kokonaiskerrosala on krs-m 2. Asemakaava-alueen pinta-ala on 72 ha. Siitä korttelialueita (ilman LPA-alueita) on 10,5 %, katu- ja LPA-alueita 6.4 % ja virkistysalueita 83,1 %. Kaupalliset palvelut sijoittuvat pääosin Koivukylän keskustaan. Elmon ja Valtimotien väliin on yleiskaavassa merkitty keskustatoimintojen alakeskus, joka asemakaavoitetaan Lipstikan asemakaavassa. Tällä kaava-alueella sallitaan urheiluhallien toimintaan liittyvää liiketilaa. 5.2 Aluevaraukset Korttelialueet YU Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueet YU-korttelialueille sijoittuu rakennusalat yhteensä neljälle suurelle urheiluhallille. Niiden yhteinen rakennusoikeus on k-m 2. Hallit saa rakentaa kaksikerroksisina. Varsinaisten hallien lisäksi saa yhden jalkapallokentän kattaa ylipainehallilla. Korttelialueelle sijoittuu myös kaksi muuta jalkapallokenttää. Asemakaava ei määrää kunkin hallin tarkkaa käyttötarkoitusta, mutta alustavasti niihin on ajateltu sijoittuviksi harjoitusjäähalli, palloiluhalli ja uimahalli / kylpylä. Kortteliin voi sijoittua myös erilaisia hyvinvointitoimintoja. Julkisivujen tulee olla arkkitehtuuriltaan korkealuokkaisia ja korkealuokkaisista materiaaleista rakennettuja. Erityistä huomiota on kiinnitettävä Asolanväylälälle näkyviin julkisivuihin. Urheiluhallien arkkitehtuurin on oltava kortteleittain yhtenäinen mm. kattomuotojen ja julkisivumateriaalien avulla. Urheiluhallien tulee olla luonnonvaloisia. Alueelle on laadittava hulevesien hallintasuunnitelma. Alueelle tulee järjestää hulevesien viivytys ennen niiden johtamista yleiseen sadevesijärjestelmään. Jalkapallokenttien länsireunalla on tilavaraus esiintymislavalle, jos alueelle tuodaan tulevaisuudessa isompia tapahtumia. 23

Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro sekä tonttijako, Asola

Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro sekä tonttijako, Asola Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro 721300 sekä tonttijako, Asola Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo

VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo 6.9.2005 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: ASEMAKAAVA NRO 720900 Kaupunginosa:

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001993 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta on hakenut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28.2.2011 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002109 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunginosa 81, Korso Asemakaavan muutos: Korttelin 81384 tontti

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Asemakaavan muutos nro 002114 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

KOIVUKYLÄ 8 KAAVARUNKO NRO

KOIVUKYLÄ 8 KAAVARUNKO NRO VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo 10.9.2004 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: KOIVUKYLÄ 8 KAAVARUNKO NRO 072000

Lisätiedot

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 12.3.2013 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Leinelä / K 70116 Asemakaavan muutos nro 002066 Koivukylä 70. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Metsotorni. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218. 1 Perus- ja tunnistetiedot

Metsotorni. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218. 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218 1 Perus- ja tunnistetiedot Metsotorni Kaupunginosa 83, Metsola Asemakaavan muutos: Osa

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos

Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos nro 002200 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.9.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaava nro 860700 Keski-Nikinmäen asemakaava ja asemakaavan muutos 002086 Suunnittelualue sijaitsee Nikinmäen kaupunginosassa,

Lisätiedot

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 MÄNTSÄLÄ ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 25. päivänä marraskuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa. Alueen määrittely:

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Lakkitehtaantien itäpuoli, Renkomäki

Lakkitehtaantien itäpuoli, Renkomäki Lakkitehtaantien itäpuoli, Renkomäki Asemakaava ja asemakaavan muutos A-2677 3.11.2016 Carita Uronen Suunnittelualue Asemakaava koskee Lahden kaupungin Renkomäen kaupunginosan (22.) osaa kaupungin omistamasta

Lisätiedot

ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS L O V I I S A ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: ANTINKYLÄNTIE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.11.2016 OSMANKÄÄMINTIEN PÄIVÄKOTI ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002308 Kaavamuutosalue sijaitsee Viertolassa Tikkurilan urheilupuiston länsiosassa. Lännessä alue rajautuu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Asemakaavoitus

VANTAAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Asemakaavoitus VANTAAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Asemakaavoitus 850400 Jokivarsi 2 asemakaava ja asemakaavan muutos Asemakaavan selostus, joka koskee 7.11.2011 päivättyä asemakaavakarttaa nro 850400. Selostusta on

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

Kuva 1:Alueen sijainti. ( Nilsiän kaupunki)

Kuva 1:Alueen sijainti. ( Nilsiän kaupunki) Nilsiän kaupunki 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 615 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Nilsiän Mäntyrinteen kaupunginosassa. Asemakaavan muutos

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

Aerola-B, asuinalue, asemakaavan muutos nro

Aerola-B, asuinalue, asemakaavan muutos nro Aerola-B, asuinalue, asemakaavan muutos nro 002191. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ii, 6.10.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Sähkötie 1, asemakaavan muutos

Sähkötie 1, asemakaavan muutos Sähkötie 1, asemakaavan muutos Työ nro 002255 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.3.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos GOLFKLUBIN asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 L O V I I S A 10.10.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: LÄNSIPORTTI Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa: 6 Kortteli:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286

Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286 Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 23.11.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 18.2.2016 ASEMAKAAVA Asemakaava koskee Kankaanpään kaupungin 12. kaupunginosan (Jyllinmäki) tilaa Kangastus 214-406-1-819. 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta.

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta. VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus 25.9.2006 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Uusinta ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 13.5.2015 LUUMÄKI /TAAVETTI LINNALANTIE- UKKO-PEKANKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osia Linnalantiestä ja Marttilantiestä

Lisätiedot