ELMON URHEILUPUISTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "720900 ELMON URHEILUPUISTO"

Transkriptio

1 VANTAAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Asemakaavoitus ELMON URHEILUPUISTO ASEMAKAAVA Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa Asemakaavoitus vireille Ehdotus kaupunkisuunnittelultk Ehdotus kaupunginhallitus Ehdotus nähtävillä Kaupunkisuunnittelultk

2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaupunginosa 72, Asola Elmon urheilupuisto Asemakaava Korttelit ja sekä katu-, tori ja virkistysalueet Asemakaavan muutos Katualueen raja 1

3 1.2 Kaava-alueen sijainti Kaava-alue sijaitsee Asolan kaupunginosassa. Se rajautuu etelässä sähkölinjoihin ja Valtimotiehen, lännessä Kulokukkulaan, pohjoisessa Kulomäkeen ja idässä Asolanväylään. 2

4 1.3 Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Selostuksen sisällysluettelo TIIVISTELMÄ LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Suunnittelutilanne ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireille tulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö / Vantaan ympäristökeskuksen kannanotto Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Aluevaraukset Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Ympäristön häiriötekijät Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Sopimus KAAVATYÖHÖN OSALLISTUNEET

5 2 TIIVISTELMÄ Korson ja Koivukylän suuralueiden rajalle on 1980-luvulta lähtien suunniteltu urheilupuistoa, joka palvelisi tasapuolisesti molempia alueita. Vantaan liikuntapaikkasuunnitelmassa Elmon urheilupuiston rakentamista pidetään keskeisenä uutena liikuntapaikkahankkeena Vantaalla. Asemakaavan pohjaksi on kuntatekniikan keskus teettänyt konsulttityönä Elmon urheilupuiston yleissuunnitelmaluonnoksen. Liikuntapalvelut on teettänyt konsulttityönä alueen alustavan tilaohjelman ja hallien sijoittumisehdotuksen. Elmon urheilupuistoon on tämän asemakaavan mukaan mahdollista sijoittaa useita urheiluhalleja ja pallokenttiä, perhepuisto sekä laaja ulkoilureitistö. Asemakaava-alueen pintaala on n. 72 ha ja kokonaiskerrosalamäärä krs-m 2. Urheilupuistoon saavutaan autolla Asolanväylältä Valtimotien kautta. Myöhemmin rakentamisen edistyessä myös suora liittymä alueen pohjoisosaan Asolanväylältä on mahdollinen. Kevyt liikenne pääsee alueelle useasta suunnasta. Heti sähkölinjojen pohjoispuolelle sijoittuu urheilupuiston keskeinen alue halleineen. Autopaikat sijoitetaan pääosin sähkölinjojen alle. Alueen länsiosa on metsäistä lähivirkistysaluetta, mihin rakennetaan ulkoilureitistö. Ortokuva vuodelta

6 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Elmon urheilupuiston alue on nykyisellään rakentamatonta, metsäistä aluetta Rekolanmäen ja Kulomäen välissä. Alueen halkaisee kaksi rinnakkaista 110 kv:n sähkölinjaa. Viistokuva vuodelta Luonnonympäristö Maisemarakenne ja -kuva Alueen maisemarakenteen ominaispiirteitä ovat maaston suuret korkeuserot. Rekolanojan ja Lipstikkaojan alavien laaksojen vastapainona ovat korkeahkot kalliomäet. Suurin osa alueesta on maisemakuvaltaan suljettua metsäaluetta. Pienialainen pelto sijaitsee suunnittelualueen itäpuolella, Asolanväylän varrella. Tärkein näkymä alueelle avautuu tällä hetkellä Asolanväylältä sähkölinjojen avohakkuualueen yli luoteeseen. Hallitseva maisemaelementti ja häiriö on sähkölinjojen muodostama suoraviivainen aukko maisemassa. Toisaalta hakatun linjan alla viihtyvät kauniit katajat. Kalliolakialueet ovat suurmaiseman kannalta keskeisiä maisemaelementtejä. Kivikkoinen purolehto Asolanväylän tuntumassa on maiseman ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä pienkohde. Painanteiden ja entisten peltojen lehtipuuvaltainen kasvillisuus ja ojat, kuten Lipstikkaoja ovat potentiaalisia kehitettäviä maisemaelementtejä. Topografia Alavimpia alueita ovat entiset pelto- ja niittyalueet. Pienipiirteiset ja poimuilevat rinteet sijoittuvat +35 ja +45 yläpuolelle ja korkeimmat lakialueet korkeudelle. 5

7 Viistokuva vuodelta Pintavedet Alueen koillisrajalla virtaa Rekolanoja. Siitä kerrotaan tarkemmin luonnon monimuotoisuus kohdassa. Lipstikkaoja kulkee Elmon alueen länsi-, lounais- ja eteläpuolella. Lipstikkaoja on lyhyehkö asuinalueen halki kulkeva melko huomaamaton uoma. Alajuoksu kulkee Ulrikanpuiston asuinalueen läpi. Lipstikkaojan purkupaikan lähistöllä on havaittu tulvaongelmia. Ulrikanpuiston asuinalueen yhteyteen on suunniteltu Kehtopuisto, jossa viivytetään altaissa Lipstikkaojan vesiä. Vantaan pienvesiselvityksessä on toimenpiteissä mainittu, että Lipstikkaoja säilytetään avo-uomana, ettei se lisäisi Rekolanojan hulevesikuormaa ja että Elmon urheilupuiston suunnittelussa tulee huomioida hulevesien hallinta. Elmon urheilupuiston alueesta on laadittu hulevesiselvitys. Luonnon monimuotoisuus Alueen luonto on monimuotoista sekä luontotyyppiensä että kasvillisuutensa puolesta. Rekolanojan varsi on yleiskaavassa luo-aluetta (luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue). Rekolanojan keskijuoksulla puro virtaa suurimmaksi osaksi luonnollisessa uomassaan mutkitellen. Kasvillisuudeltaan purokäytävä on rehevää lehtoa, jossa on säilynyt alkuperäistä lehtokasvillisuutta. Suojaisa, osittain ryteikköinen rantametsä, on linnustolle ja piennisäkkäille tärkeää elinaluetta. Rekolanoja on tiivistyvässä kaupunkirakenteessa merkittävä ekologinen yhteys ja myös kalastollisesti tärkeä puro. Kasvillisuus Entisten niittyjen ja peltojen kohdilla kasvaa lehtipuuvaltaista metsää, valtapuuna koivu. Rinne- ja mäkialueilla kasvaa eri-ikäistä kasvatusmetsää paikoin sekapuustona, paikoin 6

8 720900, Elmon urheilupuisto, asemakaavaehdotus, mm. mäntyistutuksina. Monikerroksisen ja -lajisen metsän tuntua on mm. alueen itäosassa. Suunnittelualueen koillisosassa on kivikkoinen puro, jossa on purolehtoa kotkansiipisaniaisineen. Varsinaisia kasvillisuuden suojelukohteita ei alueella ole. Eläimistö Eläimistössä ei ole havaittu erityisesti suojeltavia lajeja. Maaperä Läntinen VL-alue: Läntisen VL-alueen halkaisee pohjoisesta etelään päin viettävä savipainanne, jonka maanpinta vaihtelee välillä noin ,5. Savipainannetta ei ole tarkemmin tutkittu. Savipainannetta ympäröivät kallioiset moreenirinteet. Itäreunassa olevan mäen huippu on tasolla +54. Moreenirinteillä on paikoitellen pienempiä paikallisia savi-, siltti- ja mahdollisesti myös turve-alueita. 7

9 VU-alue: VU-alueen keskellä on savipainanne, jossa maanpinta vaihtelee noin välillä Savialueelle hienorakeisia kerrostumia on paksuimmillaan noin 5-9 metrin kerros. Savi on laihaa savea. Savialue viettää etelästä pohjoista ja koillisnurkkaa kohden. Pohjavesi on alueella paineellista. Savialuetta ympäröi silttialue pohjoisessa ja moreenialue etelässä. Paikoitellen moreenimäessä on ohuita turvekerrostumia pinnassa. VU-alueen ympärillä olevilla VL-alueilla sekä YU-alueella on moreenimäkiä. Itäinen VL-alue: Itäisen VL-alueen länsireuna koostuu kallioisista moreenimäistä. Paikoitellen moreenimäkien välissä on silttialueita. VL-alueen länsireuna on silttialuetta (eteläosa) ja savialuetta (pohjoisosa). Alueen pohjoisosissa korkeuserot ovat suuret, alue viettää lännestä (+42) itään päin (+26). Pohjoisosan savialueella on painuvaa savea 8-12 metriä ja painokairaukset ovat päättyneet/päätetty metrin syvyydessä. YU-ja LPA-alueet: YU- ja LPA-alueet sijoittuvat moreenimäkeen. Moreenimäessä on paikoitellen pienempiä savi- ja silttialueita sekä turvekerroksen peittämiä alueita. Alueen maanpinta vaihtelee noin välillä Rakennettu ympäristö Väestön rakenne ja kehitys kaupunginosassa Asemakaava-alueella ei ole asutusta. Koko Asolan kaupunginosassa oli hieman yli asukasta. Kaupunkikuva Kaupunkirakenne 1:20000 Elmon urheilupuistoa aluetta reunustaa pohjoisessa Kulomäen 1970-luvulla rakennettu asuinalue. Etelänaapurina on uudempi Rekolanmäen alue. Siellä on asumisen lisäksi alakoulu ja Foiben palvelukeskus. Palvelut Kaava-alueella ei ole palveluja. Lähimmät kaupalliset palvelut sijoittuvat alueelta runsaan 1,5 kilometrin päähän Koivukylän keskustaan ja runsaan kilometrin päähän Rekolan keskustaan. 8

10 Liikenne Alueen itäreunalla on Asolanväylä ja eteläreunalla Valtimotie. Ensimmäisessä vaiheessa, jolloin Elmon käyttäjiä on vähemmän Elmon liikenne liittyy pääkatuverkkoon Elmontien ja Valtimotien kautta. Mikäli Elmon käyttö tulevaisuudessa edellyttää, niin Elmosta on katuliittymä varaus Asolanväylälle. Joukkoliikenne Alueen reunalla Asolanväylällä ja Valtimotiellä kulkee busseja, lisäksi Rekolan asemalle on matkaa n. 800 metriä. Tekninen huolto Vesihuolto Alueen eteläpuolelle noin 300 m:n päähän on rakennettu vesihuolto. Alueen länsipuolella noin 300 m:n päässä kulkee Keravalta tuleva pääviemäri. Sadevedet menevät alueen läpi virtaavaa Lipstikkaojaa pitkin Rekolanojaan. Puhdas vesi Asemakaava-alueen eteläpuolella, Valtimotiellä noin 300 m:n päässä on runkovesijohto. Alueen vesijohtoverkko kuuluu Korson painepiiriin. Juomavesi saadaan Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitokselta. Sieltä vesi ohjataan Korson alueelle Tikkurilan painepiirin ja Koivukylän paineenkorotuspumppaamon kautta. Korson painepiiriin pumpataan vettä myös Kuninkaanlähteen pohjavedenottamolta. Alueen vesisäiliönä on Korson vesitorni, jonka tilavuus on 4000 m3 ja HW Jätevedet Asemakaava-alueen länsipuolella, Rekolanojan notkossa noin 300 m:n päässä kulkee Keravalta tuleva jätevesiviemäri. Koivukylässä jätevedet ohjataan ns. meriviemäriin ja edelleen Helsinkiin Pihlajamäen jätevesipumppaamon kautta Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle. Sadevedet Suurin osa alueen sadevesistä virtaavat alueella sijaitsevaa Lipstikkaojaa pitkin Rekolanojaan. Sieltä sadevedet laskevat Rekolanojan ja edelleen Keravanjoen kautta Vantaanjokeen ja mereen. Pieni osa sadevesistä virtaa länteen Isoniitunojaan ja edelleen Kylmäojan kautta Keravanjokeen. Ympäristöhäiriöt Radontorjunta Alueella ei ole tehty kattavaa radonmittausta. Kaava-alueella on noudatettava rakennusjärjestyksen yleismääräystä radonin huomioon ottamisesta rakentamisen yhteydessä. Melu Asolanväylältä tulee melua kaava-alueen itäreunalle. 9

11 3.1.4 Maanomistus Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät omistavat koko asemakaava-alueen. 10

12 3.2 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa on asemakaava-alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi, jossa on sekä itä-länsisuuntainen että eteläpohjoissuuntainen viheryhteystarve - merkintä. Alueella on lisäksi 110 kv.n voimalinja ja alueen länsiosan alle on merkitty jätevesitunneli. Yleiskaava Vantaan yleiskaava (kv ) tuli tällä alueella voimaan Alue on yleiskaavassa Palveluiden aluetta (P1; alueelle voidaan sallia esim. urheilulaitoksia), Urheilu- ja virkistyspalveluiden aluetta (VU), Lähivirkistysaluetta (VL) sekä alueen eteläreunalla vähän Matalaa ja tiivistä asuntoaluetta (A2). Ohjeelliset ulkoilureitit on merkitty alueen pohjoisja eteläreunoille sekä alueen itäreunalle ja keskelle. Olemassa olevat 110 kv:n voimansiirtolinjat on merkitty yleiskaavaan, samoin jätevesitunneli. Rekolanojan varrella on luo-aluetta (luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue). 11

13 Asemakaava Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa muutoin kuin eteläreunalla katualueen raja, joka nyt asemakaavan muutoksella poistuu, kun Valtimotietä levennetään. Ko. katualueen raja kuuluu Rekolanmäki -asemakaavaan (YM ) 1:8000 Rakennusjärjestys Rakennusjärjestys on hyväksytty Vantaan kaupunginvaltuustossa (voimaantulopäivämäärä ). Tonttijako- ja rekisteri Alue on merkitty tiloina kiinteistörekisteriin. Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284 / 1999 vaatimukset. Rakennuskiellot Alueella ei ole rakennuskieltoa asemakaavan laatimista varten. 12

14 Urheilupuistoa koskevat suunnitelmat Kuntatekniikan keskus on konsulttityönä teettänyt Elmon urheilupuiston yleissuunnitelmaluonnoksen (vaihtoehtotarkastelu) FCG Oy:llä vuosien 2009 ja 2010 aikana. Tätä työtä on tarkoitus jatkaa varsinaiseksi yleissuunnitelmaksi. Työ on esitelty tämän selostuksen kohdassa 4.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot. Kaupunkisuunnittelun maisema-arkkitehti Marika Bremer on laatinut Rekolanmetsän ulkoilureittisuunnitelman, jossa osoitetaan laajemmat ulkoilureittiyhteydet (s.25). Aiemmin urheilupuistoa on suunniteltu 1980-luvulta lähtien. Seuraavassa on esitetty suunnittelun vaiheita: Suunnittelukeskus Oy:n suunnitelma 1987 Ennen Suunnittelukeskuksen työtä Vantaan kaupungin kaavoitusosaston maisemaarkkitehti Anne Mäkynen teki Asolan urheilupuiston maankäytöllisen selvityksen ( ), joka oli konsulttityön pohjana. Suunnitelman mukaan alueelle ajo on vain etelästä Valtimotien kautta Sähkölinjoja on siirretty etelämmäksi Alueelle sijoittuu jäähalli, monitoimihalli ja uimahalli sekä 2 jalkapallokenttää, tekojäärata ja yleisurheilukenttä Lisäksi mm. leikkipuisto ja pulkkamäki 13

15 Rakennusviraston suunnitelma 1989 Suunnitelma lähtee siitä, ettei sähkölinjoja siirretä Asolanväylälle on esitetty suora liittymä eteläisen liittymän lisäksi Palloiluhalli (tennis-, sulkapallo, salibandy) on lisätty alueelle (muuten samat hallit ja kentät kuin Suunnittelukeskus Oy:n suunnitelmassa) Pysäköintipaikkoja on lisätty. 14

16 Korso - Koivukylän urheilupuisto, yleissuunnitelma 2004, päivitys 2009 (Kaupunkisuunnittelu ja Liikuntapalvelut) Aiempiin suunnitteluvaiheisiin verrattuna on luovuttu seuraavien toimintojen sijoittamisesta alueelle: Tekojäärata Yleisurheilukenttä Elmon urheilupuiston alueelle kaavailtiin sijoitettavaksi seuraavia hallirakennuksia: Jäähalli, (kaksi kenttää) noin 100 x 70 m. Rakennukseen varataan huolto- ja varastotilat myös ulkoliikuntapaikkojen, reittien ja latujen kunnossapitoa varten. Jalkapallon talviharjoittelua varten ylipainehalli. Kenttäratkaisu korvaa Havukosken liikuntapuistossa olevan väliaikaisen hallirakennuksen. Vesiliikuntakeskus kuntosaleineen (myös seniorit). Yhteyteen varaus pienelle ulkouimalalle. Sisäliikuntakeskus, johon sijoittuisi esim. salibandy- ja sulkapallokenttiä sekä tilat kamppailulajeille, tanssille, futsalille ja voimistelulle. Lisäksi alueelle voi tarvittaessa sijoittua yksi suuri ja yksi pieni hallirakennus. Kentät: Alueelle sijoittuisi kolme keinopintaista jalkapallokenttää, kaksi kooltaan120 x 80 m, joista toinen on lämmitettävä sekä edellä mainittu juniorikenttä. Lisäksi alueelle varataan tila skeittipuistolle ja pienkenttäalueet mm. tennistä, lentopalloa ja koripalloa varten. Rakennusten yhteyteen sisääntuloalueelle voidaan muodostaa perhekeskeinen liikuntatori. 15

17 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Asemakaavan suunnittelu perustuu Vantaan kaupungin kaupunkisuunnittelun työohjelmaan syksylle Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireille tulo Alueen ja viereisten alueiden omistajat, vuokralaiset, asukkaat, yritykset ja työntekijät (naapurit) Kaupunginosan ja lähialueen asukkaat, yritykset ja työntekijät, asukasyhdistykset ja muut yhdistykset Rekola-Asolan sekä Korson omakotiyhdistykset Kunnan jäsenet Kaupungin viranomaiset Koivukylän ja Korson aluetoimikunnat Uudenmaan ELY-keskus, Uudenmaan liitto, YTV Vantaan Energia Oy, Gasum Oy, Elisa Communications Oyj Ne, jotka katsovat olevansa osallisia Yksityiskohtainen luettelo osallisista on kaavamapissa kaupunkisuunnitteluyksikön arkistossa. Ilmoitus Elmon urheilupuisto -asemakaavatyön vireille tulosta on annettu Asemakaavatyön alkamisesta on tiedotettu Vantaan Sanomissa, sekä kirjeitse (MRL 62 ) maanomistajille, naapureille ja viranomaisille Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Mielipiteet Elmon urheilupuisto -asemakaava- alueen MRL 62 :n mukainen mielipiteiden kuuleminen suoritettiin syyskuussa Mielipiteitä saatiin 5 kappaletta. Seuraavassa pääasiat mielipiteistä: 1. Helsingin seurakuntayhtymä Yhteinen kirkkoneuvosto pitää hyvänä liikunta- ja urheilupalveluiden rakentamisen mahdollistavan kaavoitusprosessin aloittamista Asolan kaupunginosassa ja toteaa, että sillä ei ole huomauttamista liikunta- ja urheilukeskus Elmon osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, mutta katsoo, että aluetta koskeva maanvuokrasopimus, tonttien luovuttamissopimus ja kunnallistekniikan rakentamista koskeva sopimus tulisivat olla valmiiksi neuvotellut hallintokäsittelyä varten ennen asemakaavan käsittelyä kaavoituslautakunnassa. 16

18 2. Vantaan seurakuntayhtymä Kiinteistöasiain johtokunta toteaa, että sillä ei ole huomauttamista liikunta- ja urheilukeskus Elmon osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, mutta katsoo, että aluetta koskeva maanvuokrasopimus, tonttien luovuttamissopimus ja kunnallistekniikan rakentamisen sopimus olisivat valmiiksi neuvotellut hallintokäsittelyä varten ennen asemakaavan käsittelyä kaavoituslautakunnassa. 3. Ulla-Maija Rimpiläinen / vesihuoltoinsinööri / Kuntek toimitti kaavan lähtötiedot vesihuollon osalta (ks. kohta Rakennettu ympäristö) 4. Sinikka Rantalainen / YKE Tässä vaiheessa ei ykessä ole muuta sanottavaa, kuin että kaavan suunnittelussa otettaisiin huomioon pohjoisreunan viheryhteydet. Yleiskaavaluonnoksessa on alueen pohjoisosaan merkitty ohjeellinen ulkoilureittikin. 5. Vantaan Energia Sähköverkko Liikunta- ja urheilukeskus Elmon alueella tarvitaan yleissuunnitelmien mukaiset kiinteistömuuntamot sekä maakaapelit liitteiden osoittamalla tavalla. Vantaan Energia haluaa, että asemakaavatyössä otetaan huomioon muuntamoiden ja maakaapeleiden asentamistarve. Elmon alueen eteläosassa sijaitsee Ilolan ja Rekolan sähköasemien välinen Vantaan Energian 110 kv:n siirtoverkon johto sekä Fingrid Oyj:n 110 kv:n johto. Vantaan Energia Oy on lunastanut Elmon kohdalla 26 m leveän voimajohtoalueen käyttöoikeuden. Johtoalue koostuu 16 m leveästä johtoaukeasta ja 10 m leveästä reunavyöhykkeestä. Rakennusraja ulottuu 8 m päähän Vantaan Energia Oy:n 110 kv johdon keskilinjasta. Siirtoverkon johtoalueen periaatekuva etäisyysvaatimuksista (liite 4), joita noudatetaan uusien 110 kv:n johtojen rakentamisessa. Käyttöoikeus antaa johtojen omistajille oikeuden pitää voimajohtonsa kyseisellä alueella ja oikeuden ylläpitää ja huoltaa niitä. Maanomistajan oikeuksia käyttöoikeus rajoittaa siten, että maanomistaja ei saa rakentaa alueelle eikä johtoalueella saa harjoittaa sellaista toimintaa, josta saattaa koitua vaaraa käytölle ja kunnossa pysymiselle. Rakentamissuunnitelmat Johtoalueelle mahdollisesti sijoittuvasta paikoitusalueesta, valaisinpylväistä ja sadevesiviemäreistä tulee neuvotella Vantaan Energia Oy:n kanssa. Pylvään ympärille tulee rakentaa aita, mikäli ajoneuvoliikennettä tapahtuu voimajohtopylvään välittömässä läheisyydessä. Pylväiden betoniosat tulee suojata törmäyksiä kestävällä suojakaiteella, joka ulottuu vähintään 5 m:n päähän pylväsperustusten maanpäällisistä betoniosista. 17

19 Vaarajännitteet, sähkö- ja magneettikentät Ilmastollisten ylijännitteiden aiheuttaman vaurioriskin välttämiseksi maanalaiset kaapelit ja maajohtimet suositellaan sijoitettavaksi paksuseinäiseen muoviputkeen siltä osin, kun ne sijoittuvat alle 20 m:n etäisyydelle pylväiden maanpäällisistä osista. Johtojen alla ja läheisyydessä sähkö- ja magneettikentät eivät ylitä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 294/2002 suositusarvoja. Rakentaminen johtoalueella Voimajohtopylväiden perustusten ympärille on maadoitusjohtimina ns. potentiaalin tasausrenkaat. Lisäksi pylväältä lähtee erilliset noin 30 m mittaiset maadoitusjohtimet, jotka tulee huomioida alueella tapahtuvien maanrakennustöiden yhteydessä. Pylväät on perustettu paalujen varaan. Paalut eivät kestä sivuttaisia maanpaineita. Pylväiden maanpäällisten perustusrakenteiden ympärille tulee jättää vähintään 5 m suojaalue, jolla ei saa liikkua työkoneilla eikä saa suorittaa kaivua, läjitystä eikä kalkkistabilointia. Työskenneltäessä 110 kv johtojen läheisyydessä ei työkoneen työskentelyalue virtajohtimien alla ja sivulla saa ulottua 5 m lähemmäksi ko. johdon virtajohtimia. Katselmukset ja mittaaminen Ennen maanrakennustöiden aloittamista in pidettävä katselmus voimajohtojen osalta. Katselmuksessa tarkastetaan johtojen sen hetkinen kunto ja sovitaan pylväiden kaikkien perustusten yläpintojen paikkakoordinaattien x, y ja z (mm-tarkkuus) mittaamista määräajoin, jotta pystytään seuraamaan rakentamisen vaikutusta pylväiden perustuksiin. Loppukatselmus pidetään rakentamisen päätyttyä. Sähköturvallisuussopimus Ennen rakennustöiden aloittamista on Vantaan Energia Oy:n kanssa tehtävä kirjallinen sähköturvallisuussopimus, jotta yhteystiedot ja sähköturvallisuusasiat varmistettaisiin mahdollisimman hyvin. Sopimus johtoalueen käyttämisestä Voimajohtoalueen käyttämisestä paikoitusalueena on tehtävä sopimus Vantaan Energia Oy:n ja alueen käyttäjän kanssa. Oheen on liitetty sopimusluonnos alueen käyttämisestä paikoitusalueena. Kaukolämpöverkko Ei huomautettavaa. Lausunnot Asemakaavaehdotuksesta pyydettiin 18 lausuntoa ja saatiin 13. Lausunnoissa toivottiin, että Elmoon sijoitettaisiin mm. yleisurheilukenttä, maauimala ja airsoft-pelialue. Mahdolliset riskit autopaikkojen sijoittuessa voimalinjojen vaadittiin selvitettäväksi. Lisäksi oltiin huolissaan koululaisten turvallisuudesta liikenteen lisääntyessä ja liikenteen sujuvuudesta suurten tapahtumien yhteydessä. 18

20 Nähtävilläolo Elmon urheilupuisto- asemakaavaehdotus oli nähtävillä MRA 27 :n mukaan Asemakaavaehdotuksesta jätettiin yksi muistutus. Siinä haluttiin yleisurheilukenttä Elmoon Viranomaisyhteistyö / Vantaan ympäristökeskuksen kannanotto Ympäristösuunnittelija Sinikka Rantalainen ja ympäristöinsinööri Krister Höglund ovat osallistuneet asemakaavan valmisteluun ja ympäristökeskus on antanut seuraavan kannanoton: Ekologisten yhteyksien säilyttäminen Elmo urheilupuiston kaavaa toteutettaessa: Elmon asemakaava-alueella on Uudenmaan maakuntakuntakaavassa viheryhteystarve ja Vantaan yleiskaavassa ulkoilureitti sekä kapea viheryhteys. Elmon urheilupuiston metsäalueet, jotka eivät ole puustollisesti kovin vanhoja, muodostavat jatkon Kylmäojan varsien ekologiselle yhteydelle, joka ulottuu urheilupuiston kautta itään kohti Matarin aluetta ja Keravanjokivartta sekä Myrasin kautta Sipoonkorpeen saakka. Urheilupuiston asemakaavan VU -alueen toteuttamisessa on tärkeää, että alueelle jää luonnontilaista puustoa ja aluskasvillisuutta, jotta poikittainen ekologinen yhteys pysyisi toimivana eikä katkeaisi lukuisiin kenttiin ja pysäköintialueeseen. Maisemasuunnitelmassa esitetty kosteikkoaihe ja siitä koilliseen jatkuva puro voivat myös toimia hyvin ekologisena yhteytenä kunhan niiden ympäristö säilyy mahdollisimman luonnontilaisena. 4.3 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista Päätös tuli lainvoimaiseksi Hanke on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Kunnan asettamat tavoitteet Vantaan liikuntapaikkasuunnitelmassa Elmon urheilupuiston rakentamista pidetään keskeisenä uutena liikuntapaikkahankkeena Vantaalla. Tavoitteena on kiirehtiä hankkeen toteuttamista. Vantaan palveluverkkotoimikunta esitti, että hanke toteutetaan osittain kaupungin omana ja osittain kumppanuushankkeena. Elmon urheilupuisto palvelee alueellisena liikuntapaikkakeskittymänä erityisesti Koivukylän ja Korson suuralueiden asukkaita. Tavoitteena on rakentaa urheilupuistoon eri liikuntalajien monipuoliset harrastuspaikat. Elmon urheilupuistoon on suunniteltu rakennettavan kaksi keinopintaista kenttää, muita pelikenttiä (mm. koripallo- ja lentopallokentät, monitoimikentät, vapaanurmi), skeittipuisto, jäähalli, jalkapallohalli sekä liikuntakes- 19

21 kus, jossa on liikuntasalien (mm. tanssin, voimistelun, salibandyn, mailapelien, kamppailulajien ja futsalin harrastustilojen) lisäksi uimahalli ja kuntosali. Urheilupuiston suunnittelussa paneudutaan energiataloudellisiin ratkaisuihin (esim. maalämmön, lauhdelämmön ja aurinkoenergian hyödyntäminen) Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Asemakaavan laadulliset tavoitteet Tavoitteena on löytää Elmon urheilupuistolle sellainen kokonaiskonsepti, jossa maisemarakennetta korostetaan ja hallien arkkitehtuuriin kiinnitetään huomiota. Maiseman uudet elementit sovitetaan toisiinsa ja ympäristöönsä ja niille etsitään yhdistävät teemat. Elmon urheilupuiston sisällöllisenä tavoitteena on monipuolinen urheilualue, joka tarjoaa tekemistä eri-ikäisille. Liikuntapalvelut on listannut mm. seuraavia tavoitteita: - houkutteleva ja viihtyisä liikunnallinen kohtaamispaikka - kokoaa eri lajien harrastajat yhteen, tarjoaa eri-ikäisille mahdollisuudet liikunnalliseen aktiivisuuteen eri ryhmien kohtaaminen jokaiselle jotakin lapset ja nuoret, seniorit, kaikki! - liikunnanharrastamisen lisäksi mahdollisuus tapahtumien, messujen, kurssien tms. järjestämiseen, myös muut kuin liikunta- ja urheilutapahtumat - monikäyttöisyys, muunneltavuus, saavutettavuus - vapaa käyttö + varattavat käyttövuorot - yksittäiset harrastajat, liikuntaporukat, seura- ja järjestötoiminta, yksityiset ryhmät, kaupungin järjestämä toiminta, yritysryhmät jne. - metsä ja luonto, ulkoilureitit, Kulokukkula Elmon urheilupuiston itäpuolella on Matarin täyttömäki, jonne on suunniteltu mm. lumilautailukumpareikkoa, pulkkamäkeä, kesäisin pururataa ja eväspaikkoja. Länsipuolelle sijoittuvalle Kulomäen täyttömäelle on suunniteltu mm. laskettelurinteitä ja rauniokoirakoulutuspaikkaa. Nämä alueet yhdessä Elmon alueen kanssa muodostavat monipuolisen virkistyskäyttökokonaisuuden. Työn yhtenä tavoitteena on massatasapaino huomioiden maisema ja muut reunaehdot. Toiminnoille etsitään optimaaliset sijainnit ja korkotasot pyrkien samalla hyödyntämään alueen ylijäämämassat. 20

22 4.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot Elmon urheilupuiston yleissuunnitelma / FCG (vaihe 1) on tarkentanut urheilupuiston tavoitteita niin maisemallisten kuin toiminnallistenkin seikkojen osalta. Yleissuunnitelmatyössä tutkittiin vaihtoehtojen avulla toimintojen sijoittuminen alueelle. Yleissuunnitelmassa osoitetaan myös suuntaviivat mm. kasvillisuuden käsittelyyn, hulevesien hallintaan ja ylijäämämassojen käsittelyyn. Vaihtoehdossa 1 on lähdetty Siren Arkkitehtien aluesuunnitelmaluonnoksen mukaan kehittämään yleissuunnitelmaa. Hallit ja kentät sijoittuvat samaan linjaan suorakulmaisesti sähkölinjojen kanssa. Uimahalli/kylpylävaraus on esitetty Elmonaukion länsipuolelle ja palloiluhallin pohjoispuolelle. Ns. Perhepuiston alueelle on ehdotettu ylijäämämassojen hyödyntämistä maaston täyttöihin ja muotoiluun, jolloin saadaan tasaisia alueita toimintoja ja kenttiä varten, mutta myös rinnettä esim. rinnekatsomoa varten ja kumpuja esim. kiipeilyä tai talvitoimintoja varten. Alavampaa laaksoa voidaan hyödyntää tapahtumanurmena sekä hulevesien viivytykseen. 21

23 Vaihtoehdossa 2 on poikettu suorakulmaisesta sijoittelusta mm. toista jalkapallokenttää hieman kääntämällä. Näin huomioidaan paremmin maastonmuodot ja kenttien ja hallien väliin jääviin tiloihin saadaan sijoitettua puistikoita ja pienempiä toiminnallisia alueita. Uimahalli/kylpylä on ehdotettu sijoitettavaksi Elmonaukion itäpuolelle, jolloin se toimii paremmin maamerkkinä alueelle saavuttaessa ja Asolanväylän suunnalta katsottaessa. Uimahalli/kylpylää siirtämällä saadaan lisää tilaa ns. Perhepuistoon: mm. tapahtumanurmi on laajempi ja pääosa toiminnoista (mm. lähiliikuntapaikka/ veistospuisto, katukori, monitoimikentät) voidaan sijoittaa toiminnalliseen solmukohtaan. Vaihtoehdoissa on korostettu erilaisia teemoja. Vaihtoehto 1 on nimetty luomu - vaihtoehdoksi, jossa maastonmuotoilu on pehmeää ja kaarevaa ja ehdotetut materiaalit ovat luonnonmukaisia; puuta, luonnonkiveä, soraa, kivituhkaa. Värimaailma on vaalea, jossa korosteena on sinivihreää ja oranssinpunaista. Vaihtoehto 2 on nimetty tekno -vaihtoehdoksi, jossa muotoilu on suorakulmaisempaa ja materiaalit mm. corten terästä, betonia, metalleja, asfalttia, kumipinnoitteita. Värimaailma on vaalea, jossa korosteena on metallivärit ja sinivihreä. Vaihtoehto 3 (kuva s.24) laadittiin pääosin vaihtoehdon 2 pohjalta. Vaihtoehdosta 1 käytettiin esim. perhepuiston luonnonmukaisemmat hulevesialtaat. Vaihtoehto 3 on asemakaavatyön pohjana. 22

24 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Urheiluhallirakentaminen on keskitetty heti sähkölinjojen pohjoispuolelle ja pysäköinti linjojen alle. Suuret jalkapallokentät sijoittuvat hallien pohjoispuolelle. Edelleen pohjoiseen mentäessä on ns. perhepuisto moninaisine toimintoineen. Asolanväylän varressa ja hallialueen länsipuolella on lähivirkistysalueet ulkoilureitteineen Mitoitus Palvelut Alueen kokonaiskerrosala on krs-m 2. Asemakaava-alueen pinta-ala on 72 ha. Siitä korttelialueita (ilman LPA-alueita) on 10,5 %, katu- ja LPA-alueita 6.4 % ja virkistysalueita 83,1 %. Kaupalliset palvelut sijoittuvat pääosin Koivukylän keskustaan. Elmon ja Valtimotien väliin on yleiskaavassa merkitty keskustatoimintojen alakeskus, joka asemakaavoitetaan Lipstikan asemakaavassa. Tällä kaava-alueella sallitaan urheiluhallien toimintaan liittyvää liiketilaa. 5.2 Aluevaraukset Korttelialueet YU Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueet YU-korttelialueille sijoittuu rakennusalat yhteensä neljälle suurelle urheiluhallille. Niiden yhteinen rakennusoikeus on k-m 2. Hallit saa rakentaa kaksikerroksisina. Varsinaisten hallien lisäksi saa yhden jalkapallokentän kattaa ylipainehallilla. Korttelialueelle sijoittuu myös kaksi muuta jalkapallokenttää. Asemakaava ei määrää kunkin hallin tarkkaa käyttötarkoitusta, mutta alustavasti niihin on ajateltu sijoittuviksi harjoitusjäähalli, palloiluhalli ja uimahalli / kylpylä. Kortteliin voi sijoittua myös erilaisia hyvinvointitoimintoja. Julkisivujen tulee olla arkkitehtuuriltaan korkealuokkaisia ja korkealuokkaisista materiaaleista rakennettuja. Erityistä huomiota on kiinnitettävä Asolanväylälälle näkyviin julkisivuihin. Urheiluhallien arkkitehtuurin on oltava kortteleittain yhtenäinen mm. kattomuotojen ja julkisivumateriaalien avulla. Urheiluhallien tulee olla luonnonvaloisia. Alueelle on laadittava hulevesien hallintasuunnitelma. Alueelle tulee järjestää hulevesien viivytys ennen niiden johtamista yleiseen sadevesijärjestelmään. Jalkapallokenttien länsireunalla on tilavaraus esiintymislavalle, jos alueelle tuodaan tulevaisuudessa isompia tapahtumia. 23

VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo

VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo 6.9.2005 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: ASEMAKAAVA NRO 720900 Kaupunginosa:

Lisätiedot

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.3.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002221. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos

Lisätiedot

Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro sekä tonttijako, Asola

Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro sekä tonttijako, Asola Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro 721300 sekä tonttijako, Asola Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 21.1.2013 päivättyä, 15.4.2013 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002185 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunginosa

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki Ylikylä KAAVASELOSTUSLUONNOS KAAVOITUS 2017 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 2 Asemakaavan muutos Rovaniemen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001993 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta on hakenut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Asia: LEINELÄ 2 -ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO Kaupunginosat: 70 Koivukylä ja 71 Ilola

Asia: LEINELÄ 2 -ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO Kaupunginosat: 70 Koivukylä ja 71 Ilola VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo 8.5.2007 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: LEINELÄ 2 -ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN (RAKENNUSKAAVAN) MUUTOKSEN SELOSTUS KOIRIEN KOULUTUSHALLI VENTUKSENTIE

ASEMAKAAVAN (RAKENNUSKAAVAN) MUUTOKSEN SELOSTUS KOIRIEN KOULUTUSHALLI VENTUKSENTIE ASEMAKAAVAN (RAKENNUSKAAVAN) MUUTOKSEN SELOSTUS KOIRIEN KOULUTUSHALLI VENTUKSENTIE 2 ASEMAKAAVAN (RAKENNUSKAAVAN) MUUTOKSEN SELOSTUS KOIRIEN KOULUTUSHALLI, VENTUKSENTIE 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

721300 LIPSTIKKA ASEMAKAAVA

721300 LIPSTIKKA ASEMAKAAVA VANTAAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Asemakaavoitus 721300 LIPSTIKKA ASEMAKAAVA Asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa Asemakaavoitus

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28.2.2011 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002109 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunginosa 81, Korso Asemakaavan muutos: Korttelin 81384 tontti

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Metsotorni. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218. 1 Perus- ja tunnistetiedot

Metsotorni. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218. 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218 1 Perus- ja tunnistetiedot Metsotorni Kaupunginosa 83, Metsola Asemakaavan muutos: Osa

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Asemakaavan muutos nro 002114 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001994 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta ovat hakeneet Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

KOIVUKYLÄ 8 KAAVARUNKO NRO

KOIVUKYLÄ 8 KAAVARUNKO NRO VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo 10.9.2004 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: KOIVUKYLÄ 8 KAAVARUNKO NRO 072000

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Koisoniitty. Asemakaavan muutos nro osoitteessa Koisotie 8

Koisoniitty. Asemakaavan muutos nro osoitteessa Koisotie 8 Koisoniitty Asemakaavan muutos nro 002193 osoitteessa Koisotie 8 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 9.9.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 12.3.2013 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Leinelä / K 70116 Asemakaavan muutos nro 002066 Koivukylä 70. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

KATTILANSILLAN KOULUN TONTTI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KATTILANSILLAN KOULUN TONTTI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Heikki Manninen puh. 044 794 5235, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0929 KATTILANSILLAN KOULUN TONTTI

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan 1 Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.11.2011 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002128 Rekola 73. kaupunginosa ja Matari 80. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.9.2016 KORSOTALO ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002298 Kaavamuutosalue sijaitsee Korson keskustan länsireunalla osoitteissa Korsontie 9 ja 14. Suunniteltavaan alueeseen kuuluvat

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311 ILMAJOKI NIEMELÄN ALUE Asemakaavan muutos Ahonkylän kunnanosa kortteli 14 LÄHTÖTIEDOT 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän alue Korttelit:

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT.. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2014 P195-P19523

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen. MRL 62 Päivämäärä Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen. MRL 62 Päivämäärä Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan 1 Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 Päivämäärä 7.4.2011 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaava 850400, Jokivarsi 85. kaupunginosa, Kaupunkisuunnittelussa käynnistyy

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 Ilmakuva lännestä. Asemakaavamuutosalueen likimääräinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.11.2016 OSMANKÄÄMINTIEN PÄIVÄKOTI ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002308 Kaavamuutosalue sijaitsee Viertolassa Tikkurilan urheilupuiston länsiosassa. Lännessä alue rajautuu

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Asemakaavoitus

VANTAAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Asemakaavoitus VANTAAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Asemakaavoitus 850400 Jokivarsi 2 asemakaava ja asemakaavan muutos Asemakaavan selostus, joka koskee 7.11.2011 päivättyä asemakaavakarttaa nro 850400. Selostusta on

Lisätiedot

Martinlaakson asemanseudun täydentäminen

Martinlaakson asemanseudun täydentäminen VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu / NKo 20.10.2006 Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavan muutos nro 001936, Martinlaakso Osallistumis- ja

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 46. kaupunginosa Ristinkallio, osa Lautakatontietä

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 46. kaupunginosa Ristinkallio, osa Lautakatontietä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 46. kaupunginosa Ristinkallio, osa Lautakatontietä Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0317 Kaupunkisuunnittelu Kaavoitus OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta.

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ OSOITE Asemakaavan muutos Mussalontie Lankila ja Aittakorpi PROJ.NRO 0712 ALOITE TAI HAKIJA Kotkan kaupunki, kuntatekniikka SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

Lakkitehtaantien itäpuoli, Renkomäki

Lakkitehtaantien itäpuoli, Renkomäki Lakkitehtaantien itäpuoli, Renkomäki Asemakaava ja asemakaavan muutos A-2677 3.11.2016 Carita Uronen Suunnittelualue Asemakaava koskee Lahden kaupungin Renkomäen kaupunginosan (22.) osaa kaupungin omistamasta

Lisätiedot

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.08 Hevosurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 16. päivänä toukokuuta 2014 päivättyä ja 6.10.2014 muutettua (lausunnot) asemakaavakarttaa. Lampuodintie (19/2013) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavanmuutos

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus 7.3.2006 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Asemakaavan osittainen kumoaminen Vehkalassa

Asemakaavan osittainen kumoaminen Vehkalassa Kaupunkisuunnittelu Mikko Järvi 25 Myllymäki Korttelit 25063 ja 25070 sekä Vehkalantien katualuetta Asemakaavan osittainen kumoaminen Vehkalassa Asemakaavan kumoamisen selostus, joka koskee 25.11.2013

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 28.2.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:.. 2017 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2017 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos.

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos. KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos. 214005192 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 28.02.2017 214 2 1 PERUS-

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 MÄNTSÄLÄ ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 25. päivänä marraskuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa. Alueen määrittely:

Lisätiedot

KAUNIAISTENTIE 1. kaupunginosan liikennealueet Asemakaavan muutos Ak 208

KAUNIAISTENTIE 1. kaupunginosan liikennealueet Asemakaavan muutos Ak 208 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Maankäyttöyksikkö 5.3.2013 KAUNIAISTENTIE 1. kaupunginosan liikennealueet Asemakaavan muutos Ak 208 Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 5.3.2013

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Autopaikkatontin laajennus Kivikirveenkujalla TKa 3.7.2012 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30.9.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002170 / II 1.

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos

Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos nro 002200 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.9.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot