Minne menet televisio?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Minne menet televisio?"

Transkriptio

1 Minne menet televisio? Verkottuvan televisiopalvelun skenaarioanalyysi Jouni Sirén Diplomityöseminaari Valvoja: Prof. Heikki Hämmäinen

2 Agenda Tausta Tutkimusongelma Työn rakenne & sisällys Teoreettiset viitekehykset Muutosvoimat (trendit & epävarmuudet) Skenaariokysymykset Skenaariot Strategia-analyysin tiivistelmä Yhteenveto

3 Tausta Televisio on lähes sata vuotta vanha killer application, menestystuote. Se on yksi viime vuosisadan levinneimmistä, maailmaa merkittävästi muuttaneista ilmiöistä Televisio on perusolemukseltaan ja käyttötavaltaan pysynyt perinteisenä, passiiviseen käyttöön perustuvana mediana Television rooli on kuitenkin lähivuosina muuttumassa huomattavasti Internetin ja perinteisen television välinen ero on hämärtymässä sekä käytettävien jakeluväylien että päätelaitteiden osalta Mobiliteetti televisiopalveluiden käytössä lisääntyy ja päätelaitteet monipuolistuvat sekä persoonallistuvat Käytettävät palvelut kokevat muutosta yksisuuntaisesta lineaarisesta palvelurakenteesta monimuotoisiin verkottuviin palvelukokonaisuuksiin, joissa kuka tahansa voi olla sekä palvelujen vastaanottaja tai tuottaja.

4 Tutkimusongelma (t) Millaisia vaihtoehtoisia verkottuvan television tulevaisuusskenaarioita on muodostettavissa luvulle? Mitkä ovat vaikuttavat avaintrendit ja epävarmuudet? Millainen kilpailutilanne näissä skenaarioissa vallitsee? Miten muodostetut skenaariot voivat vaikuttaa arvoketjun jäsenten strategisiin valintoihin?

5 Työn rakenne Kuvataan television, Internetin, mobiilin ja uuden median palveluiden kehitys historiasta tähän päivään Kuvataan suomalainen mediaympäristö sekä televisiopalveluiden tila vuonna 2010 Luodaan vaihtoehtoisen neljä skenaariota muutosvoimien ja merkittävimpien epävarmuustekijöiden avulla Avataan skenaarioiden strategiaulottuvuutta Johdanto Teoreettiset viitekehykset Historiallinen kehitys Palveluiden nykytila Skenaarioiden luominen Skenaarioiden analyysi Skenaarioista strategiaan Johtopäätökset

6 Sisällys 1/2 1 Johdanto Tutkimusongelma Tutkimusongelman rajaus Tutkimusmenetelmät Tutkielman rakenne 11 2 Teoreettiset viitekehykset ja tutkimusmetodiikka PESTE-analyysi Skenaariomallinnus Schoemakerin skenaariomalli Porterin teollisuusskenaariot 15 3 Television, Internetin ja uuden median kehitys Television toiminta ja kehitys Internetin kehitys Uuden median palveluiden kehitys 26 4 Suomalainen mediaympäristö sekä televisiopalvelut vuonna Suomalainen mediakenttä ja arvoketju Teknologiat, päätelaitteet ja tietoliikenneyhteydet Suomessa Nykyiset televisiopalvelut ja niiden käyttö eri välineissä Muut vaikuttavat tekijät sekä kehitystrendit 42

7 Sisällys 2/2 5 Skenaarioiden luominen Ympäristö ja rajaus Avaintrendit ja epävarmuudet Skenaarioiden muodostus Skenaariot 53 6 Skenaarioiden analyysista strategiaan Skenaarioiden analyysi Skenaarioista strategiaan Strategisia vaikutuksia 66 7 Johtopäätökset Tulokset Tulosten arviointia Jatkotutkimus 80 Viitteet 81 Liite A: PESTE-analyysi Eurooppa, Suomi, Mediatoimiala 86

8 Teoreettiset viitekehykset 1. PESTE-analyysi 3. Porterin teollisuusstrategiat 2. Schoemakerin skenaariomalli

9 Avaintrendit - Politiikka PT1 Yhteiskunnan palveluiden yhä voimakkaampi siirtyminen Internetpohjaisiksi. Tästä on paljon merkkejä. Tehokkuuden ja myös paljon palveluiden palvelutason parantamiseksi Internet-intran yleistyessä yhä enenevässä määrin palveluita pyritään siirtämään Internetin päällä tapahtuvissa. Tämä muuttaa koko yhteiskuntarakennettamme riippuvaisemmaksi Internetin palveluista. PT2 Maailman muutos multipolaariseksi median käytön ja siihen liittyvän infrastruktuurin suhteen Tällä viitataan erityisesti Aasian ja Intian nousuun merkittäväksi tulevaisuuden vaikuttajaksi myös mediaan liittyvissä asioissa tähän liittyvää Yhdysvaltain suuren merkityksen tasaantumista. Tämä näkyy nykyään jo selkeästi tarkasteltaessa edellisessä kappaleessa käsiteltyä Internetin käyttöjakaumaa. Aasia johtaa käyttötilastoissa selkeästi, ja aiemmin maailmaa merkittävästi ohjannut Yhdysvallat on tähän verrattuna huomattavan pienessä asemassa. Esimerkkinä voidaan käyttää esimerkiksi virtuaalista peliteollisuutta. Nykyään useiden pelien ja virtuaalimaailmojen kehitys tapahtuu ensiksi Aasiassa, josta ne leviävät muualle maailmaan.

10 Avaintrendit - Talous ECT1Kumppanuuksien merkityksen korostuminen. Keskeinen kehityssuunta on toimivien ja monipuolisten kumppanuusmallien muodostaminen. Laitevalmistajat tarvitsevat broadcastertoimijoita paketoimaan sisällöt tarvittaviin yleisöä kiinnostaviin muotoihin, broadcasterit tarvitsevat sisällöntuottajia ja operaattoreita mahdollistaakseen palveluiden tarjonnan jne. Voidaan olettaa menestyksekkään verkostoitumisen olevan yksi avainkysymyksiä 2010-luvun kilpailutilanteessa pärjäämiseen. ECT2 Tekijänoikeuskysymysten ja korvausten merkityksellisyyden korostuminen. Nykyisen tekijänoikeusmallit ja maksettavat korvaukset pohjautuvat etupäässä perinteisten medioiden nojaan rakennettuihin käytäntöihin. Näiden kysymysten ratkaisu ja toimivien liiketoimintamallien kehittyminen on avainkysymys useiden palveluiden kehittymisen kannalta. Tästä trendistä on helppo varioida erilaisia ja merkittäviä epävarmuustekijöitä. ECT3 Globaalien mediamarkkinoiden yleistyminen. Jo tänä päivänä voidaan todeta maailmanlaajuisen mediamarkkinan olevan muutamien suurien mediatoimijoiden hallussa. Tähän asti Suomea on suojellut pieni markkina-alue ja kielimuuri globaalien toimijoiden läpimurrolta. Teknologian kehittyminen ja suurten toimijoiden lokalisaatiovalmiuksien paraneminen voivat muuttaa tätä oleellisesti.

11 Avaintrendit - Yhteiskunta ST1 Sosiaalisen verkostoitumisen merkityksen lisääntyminen. Erilaisten sosiaalisten medioiden käyttö tulee yleistymään. Ihmiset tulevat muodostamaan virtuaalisia ja fyysisiä verkostoja eri kiinnostusten kohteiden perusteella. ST2 Yhteisöllisten sekä käyttäjälähtöisten sisältöjen merkityksen kasvu. Tulevaisuudessa tullaan tiedon ja taidon lisäksi painottamaan osaamisen jakamista ja erehdyksestä oppimista. Mediailmaisusta muodostuu oleellinen itseilmaisun väline. ST3 Nuorten mediakäyttäytymisen muuttuminen Uusi sukupolvi on kasvanut teknologian keskellä ja käyttää sitä luontevasti. Yhä harvempi nuori katsoo perinteistä televisiota. Mediaa ei osteta myöskään fyysisinä tallenteina vaan ladataan verkosta, laillisesti tai laittomasti. ST3 Kahtiajako toisaalta globaaliin, toisaalta alueelliseen maailmaan ja elämään. Aktiivisuus ja vaikuttaminen yli rajojen, globaalisti, tulee lisääntymään. Ylikansalliset yhden asian liikkeet tulevat vahvistumaan. Toisaalta on nähtävissä selkeä kehityssuunta myös lähiyhteisöllisyyden ja vaikuttamisen merkityksen lisääntymisessä hengenheimolaisuus sosiaalisena rakenteena vahvistuu. ST4 Kulttuurin ja väestörakenteen monimuotoistuminen. Monikulttuurisuus suomalaisessa yhteiskunnassa tulee lisääntymään ja syvenemää. Yhä suurempi osa väestöstä on maahanmuuttajia. ST5 Väestärakenteen ikääntyminen. Eliniän piteneminen ja suurien ikäluokkien eläkeikään saapuminen lisäävät väestön ikääntymistä. Eläkeläisten osuus väestöstä on yhä suurempi. Tämä aiheuttaa paineita erityisesti asumismuotojen ja terveydenhuollon suhteen.

12 Avaintrendit - Teknologia TT1 Kiinteiden ja langattomien laajakaistayhteyksien yleistyminen. Pelkästään hallituksen asettaman laajakaistaohjelman myötä on selvää että sekä laajakaistaliittymien määrä että niiden nopeudet tulevat kasvamaan 2010-luvulla. Operaattorit tulevat tarjoamaan jatkossa paketoituja palveluita joissa laajakaistaliittymä on yksi osa kiinteähintaista palvelukokonaisuutta. TT2 Teräväpiirtotelevision läpilyönti sekä 3D:n kehittyminen. Seuraava perinteisen television teknologiaan perustuva kehitystrendi tulee olemaan teräväpiirtotelevisio. Kauempana tulevaisuudessa siintää 3D-televisio, elokuvapuolella tämä on jo lyömässä itseään läpi. TT3 Päätelaitteiden yhdistyminen ja henkilökohtaistuminen. Kodeista muodostuu media- ja virtuaalitiloja. Päätelaitteisiin liittyvä merkkitietoisuus tulee kasvamaan. Teknologian avulla voidaan toteuttaa henkilökohtaista brändäystä. Päätelaitteet muodostuvat myös tuotantolaitteiksi. Hybridilaitteiden määrä ja suosio tulee lisääntymään. Mobiliteetin myötä henkilökohtainen suhde päätelaitteeseen syvenee. TT4 Haun ja löydettävyyden kehitys. Tämä on osittain myös sosiologinen tekijä, mutta se on luokiteltu teknologioiden alle vahvasta teknologiapainotuksesta johtuen. Kyseessä on jatkuvasti kasvavan sisältömassan aiheuttama tarve kehittää palveluissa löydettävyyttä erilaisin keinoin, esim. metadataan kohdentuvin hauin. Laajemmin voidaan puhua ohjelma-käsitteen merkityksen oleellisesta muuttumisesta monimediaaliseksi kokonaisuudeksi jolla tulee olemaan mahdollisesti merkittäviä vaikutuksia myös televisiopalveluihin.

13 Avaintrendit - Ympäristö ENT1 Ympäristötietoisuus lisääntyy ja siitä muodostuu merkittävä kilpailutekijä. Ihmisten tietoisuus ympäristön tilasta ja siihen vaikuttavista asioista tulee jatkossa ohjaamaan osan ihmisten kulutuskäyttäytymistä jopa merkittävästi. Tämä tulee vaikuttamaan mediakentän palveluihin ja myös käytettäviin teknologioihin. ENT2 Aineettoman kulutus kasvaa. Ympäristötietoisuus ja muuttuvat kulutustottumukset suosivat aineettoman kulutuksen kasvua. Tämä tulee lisäämään mediankulutusta ja digitaalista elämyskuluttamista. Musiikki- ja peliteollisuuden kasvu lisäävät myös osaltaan aineetonta kulutusta. Ympäristötietoisuuteen liittyy myös esim. printtimedioiden ja kirjojen korvaaminen sähköisellä jakelulla ja lukulaitteilla.

14 Sisältöjen saatavuus Rajattu Avoin Merkittävimmät avainepävarmuudet U1 Sisältöjen saatavuus Tulevaisuuden televisiopalveluiden kehittymistä analysoidessa yksi merkityksellisimpiä asioita on kysymys sisältöjen saatavuudesta ja käytettävyydestä. Äärivaihtoehdot tässä ovat erittäin rajoitettu ja täysin vapaa. Tekijänoikeusmallit rajoittavat median käyttöä VÄHÄN PALJON Media-alan kontrollin taso PIENI SUURI Palveluiden perustuminen avoimiin yleisesti käytettyihin standardeihin VÄHÄN MERKITTÄVÄSTI U2 Median käyttötapa Yksi oleellisimpia kysymyksiä tulevaisuuden televisiopalveluiden osalta on se kuinka aktiivista tai passiivista median käyttö tulee tulevaisuudessa olemaan. Aktiivinen omiin valintoihin perustuva käyttö korvaa perinteisen kanavapohjaisen kuluttamisen VÄHÄN MERKITTÄVÄSTI Televisiopalvelut siirtyvät osaksi laajempia yhteisöllisiä palvelukokonaisuuksia Sisältöjen muokkaaminen ja luominen muodostuvat merkittäväksi käyttötavaksi Passiivinen Aktiivinen Median käyttötapa

15 Muut avainepävarmuudet U3 Päätelaitteiden kehitys ja saturaatio. Päätelaitteiden kehitykseen liittyy selkeitä trendejä, joita on lueteltu yllä. On kuitenkin epävarmaa miten pitkälle televisiopalveluihin käytettävät päätelaitteet kehittyvät. Tämän monimuotoisen osa-alueen riittävän hahmottamisen takia on aihe purettu auki kolmeen alakysymykseen: Tulevatko useampaa jakelukanavaa dynaamisesti yhdistävät päätelaitteet yleistymään? Onko toisistaan teknisesti eroavien päätelaitteden määrä suuri ja ovatko ne palveluiden toteuttamiseen vaadituilta ominaisuuksiltaan yhteensopimattomia? Kannettavat päätelaitteet yleistyvät merkittävästi televisiopalveluiden käytössä U4 Laajakaistaliittymien (kiinteä sekä mobiili) yleistyminen ja suorituskyky Vaikka laajakaistaliittymien määrä on merkittävästi kasvussa on valtaosa siitä tällä hetkellä nopeasti yleistyneen mobiililaajakaistan ansiota. Liittymien keskimääräiset yhteisnopeudet ovat edelleen alhaisia, keskimäärin 1 Mbit/s. Vaikka väestö keskittyy taajamiin on Suomi jatkossakin osittain harvaan asuttu maa, ja erityisesti hajaasutusalueella riittävän nopean yhteyden saaminen jokaiseen talouteen ei ole itsestään selvää. Tämä voi rajoittaa selkeästi IP-palveluiden käyttöä, erityisesti tilanteessa jossa teräväpiirtotelevision kaltaisten palveluiden merkityksen ja käytön voi olettaa kasvavan voimakkaasti, Laajakaistaliittymien loppukäyttäjälle asti saatava suorituskyky parantuu merkittävästi

16 Muut avainepävarmuudet U5 Loppukäyttäjien maksullisiin palveluihin suhtautuminen. Tämä erittäin merkityksellinen muutos on havaittavissa erityisesti nuoremmissa kohderyhmissä. Tottuminen Internetin ilmaisiin palvelumalleihin nostaa selkeästi kynnystä käyttää maksullisia mediapalveluita. Lisäksi uusien liiketoimintamallien ansiosta monet palvelut (esim. Google, Youtube) näyttävät loppukäyttäjälle ilmaisilta, vaikka niissä oikeasti liikkuu suuria rahasummia. Tämä voi muokata myös televisiopalveluiden kenttää merkittävästi. Toisaalta esim. maksu-tv-palveluista ollaan tiettyyn rajaan saakka valmiita maksamaan merkittäviä summia vuositasolla, koska tällä koetaan saatavaan merkittävää lisäarvoa ilmaispalveluihin verrattuna. Myös julkisrahoitteisen television maksujärjestelmän hyväksyntä ja rahoituksen taso on oleellinen vaikuttava tekijä. Asiaa käsitellään sekä yleisen maksuhalukkuuden että julkiseen palveluun suhtautumisen näkökulmasta Halutaanko televisiopalveluista maksaa välillisesti vai välittömästi? SUORAAN VÄLILLISESTI Ollaanko julkisen palvelun televisiopalveluista valmiita maksamaan tulevaisuudessa? Laittomasti hankitun median käytön yleisyys PIENI MERKITTÄVÄ U6 Monetarisaatio, palveluiden taloudellinen kannattavuus Palveluiden nykyinen kehitys on nopeaa, mutta useat uusista kehitettävistä palveluista on tällä hetkellä joko taloudellisesti tai sisällöllisesti arvoa tuottamattomia. Tämän muuttuminen on oleellista jotta uudet palvelutyypit voivat kehittyä jatkossa. Muodostuuko uuden tyyppisistä palveluista arvoa tuottavia?

17 Muut avainepävarmuudet U7 Vahva yhteiskunnallinen tuki ja kontrolli perinteiselle medialle jatkuu. Kuluvan vuosikymmenen puoliväli tulee olemaan mielenkiintoinen tarkistuspiste nykyisten ohjelmisto- ja verkkotoimilupien päättyessä. Jatkuuko nykyinen valtion kontrolloima kanavatoimiluparakenne vai muuttuuko tilanne oleellisesti, esimerkiksi allokoimalla nykyisessä televisiokäytössä olevia taajuuksia aivan muuhun käyttöön tai julistamalla avoin huutokauppa jossa nämä tarjotaan eniten maksavan tahon vapaaseen käyttöön? Valtion kontrolli perinteisen televisiojakelun osalta jatkuu U8 Globaalisuus ja alueellisuus Globaalin maailmanlaajuisen median käyttö syrjäyttää Suomessa toimivat nykyiset mediatoimijat MERKITTÄVÄSTI Alueellisista palveluista muodostuu erittäin merkittäviä

18 Skenaariokysymykset U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 Sisältöjen saatavuus Tekijänoikeusmallit rajoittavat median käyttöä VÄHÄN PALJON Media-alan kontrollin taso PIENI SUURI Palveluiden perustuminen avoimiin yleisesti käytettyihin standardeihin SULJETUT AVOIMET Median käyttötapa Aktiivinen omiin valintoihin perustuva käyttö korvaa perinteisen kanavapohjaisen kuluttamisen Televisiopalvelut siirtyvät osaksi laajempia yhteisöllisiä palvelukokonaisuuksia Loppukäyttäjien tekemä sisältöjen muokkaaminen, luominen ja julkaiseminen muodostuu merkittäväksi käyttötavaksi Päätelaitteiden kehitys ja saturaatio Tulevatko useampaa jakelukanavaa dynaamisesti yhdistävät päätelaitteet yleistymään? Teknisesti erilaisten ja yhteensopimattomien päätelaitteiden määrä suuri Tulevatko kannettavat päätelaitteet merkittävästi yleistymään? Laajakaistaliittymien (kiinteä sekä mobiili) yleistyminen ja suorituskyky Laajakaistaliittymien loppukäyttäjälle asti saatava suorituskyky parantuu merkittävästi Loppukäyttäjien maksullisiin palveluihin suhtautuminen Halutaanko televisiopalveluista maksaa välillisesti vai välittömästi? SUORAAN VÄLILLI. Ollaanko julkisen palvelun televisiopalveluista valmiita maksamaan tulevaisuudessa? Laittomasti hankitun median käytön yleisyys Monetarisaatio, palveluiden taloudellinen kannattavuus Muodostuuko uuden tyyppisistä palveluista arvoa tuottavia? Vahva yhteiskunnallinen tuki ja kontrolli perinteiselle medialle jatkuu Yhteiskunnan tuki ja kontrolli perinteisen televisiojakelun osalta jatkuu Globaalisuus ja alueellisuus Globaalin maailmanlaajuisen median käyttö syrjäyttää Suomessa toimivat nykyiset mediatoimijat Alueellisista palveluista muodostuu erittäin merkittäviä

19 Rajattu Sisältöjen saatavuus Avoin Skenaariot Perinne-Suomi goes digi 2.0 Markkina kyllästynyt, sisällöt hyvin vapaasti saatavilla lukuisien eri jakelukanavien kautta Käyttö monipuolista mutta perinteistä Mobiili-tvlyönyt itsensä läpi Internet-palvelut yhdistyneet perinteisiin televisiopalveluihin Olohuonekäyttö erittäin merkittävää 2000-luvun vaihteen digihuuma realisoitunut monipuolisina broadcasting-palveluina Bye bye tv Perinteinen tv marginalisoitunut lukuisten kehittyneiden vertaismedian palveluiden vallatessa pääosan ihmisten ajankäytöstä Toimialan rakenne mullistunut Tekijänoikeuksien suhteen win-win-ratkaisut Paljon suuria globaaleja ja toisaalta pieniä alueellisia vahvoja toimijoita Sosiaalinen arvo osittain rahan korvaava valuutta Päätelaitekenttä saturoitunut ja voimakkaasti elävä Mediamogulit Sisältöjen ristiinkäyttö erittäin vaikeaa tekijänoikeusrajoituksista ja hajaantuneesta teknologiakentästä johtuen Kanavapohjaisuus vahvistunut Vahvojen globaalien mediatoimijoiden ja tekijönoikeuksien omistajien kontrolli toimialaan erittäin vahva Viimeisen mailin ongelma + riittävämättömät mobiililiittymät rajaavat IP-verkon käyttöä Piraattien maailma Sisältöjen laiton käyttö räjähtänyt käsiin Voimakkaat tekijänoikeudelliset rajoitukset Valtion ohjaus epäonnistunut, kyvyttömyys luoda uutta kasvupolkua Toimialan taloudellinen kasvu ei ole toteutunut Voimakas kahtiajako perinteisen median ja vertaismedian välillä Passiivinen Median käyttö Aktiivinen

20 Strategia-analyysi Kilpailun käyttäytyminen analysoitiin jokaisessa skenaariossa erikseen, tässä esimerkkinä Mediamogulit Tuleva toimialan rakenne Rakenteellinen kiinnostavuus Kilpailuedut Kilpailijoiden käyttäytyminen Oligopolinen, muutamien merkittävien globaalien toimijoiden hallussa Kilpailu kovaa, erityisesti ohjelmasisältöjen luomisen osalta Merkittävät toimijat ja kilpailtu sisältötuotanto vaikeuttavat toimialalle pääsyä Kuluttajien vaikutusvalta rajoittunutta, koska heidän on "sitoutettu" voimakkaasti yhden tarjoajan palvelukokonaisuuteen Toimialan kiinnostavuus enintään kohtalainen johtuen voimakkaista rajoittavista rakenteista Mogulien osalta erittäin kiinnostava Sisältöjen laatu Allianssit, alihankintasopimukset ja poliittiset yhteydet Brändi Löytävätkö kilpailijat vaihtoehtoisia sisältöjentarjontatapoja ohi mogulien? Näiden perusteella tarkasteltiin erikseen televisiotoimijoiden, operaattorien sekä valmistajien strategisia valintoja oheisen jaon mukaisesti: A A B B D E A A C C F G Kaikissa skenaarioissa toimivat strategiset valinnat Osassa skenaarioita toimivat strategiset valinnat Yhdessä skenaariossa toimivat strategiset valinnat

21 Yhteenveto Tulokset: Tulevaisuusskenaariot rakentuvat sisältöjen saatavuuden vapauden sekä palveluiden käytön aktiivisuuden väliseen skenaarioavaruuteen. Tärkeimpiä tekijöitä toimijakohtaisten strategisten valintojen osalla: Ennakoivuus selkeä oma tahtotila omaan strategiaan soveltuvan kumppanuusstrategian muodostaminen riittävän dynamiikan sekä reagointikyvyn säilyttäminen Tulosten analysointia: Schoemakerin skenaariomalli & Porterin prosessistrategiat osoittautuivat toimiviksi Erityisesti haastatteluiden ansiosta fokus saatiin oikeaksi Skenaariot jäivät osin keveiksi, esim. tekninen ja yhteiskunnallinen osuus jäi pieneen Strategiavaiheessa työn laajuuden vuoksi televisiotoimijoiden, operaattorien ja valmistajien roolituksia ei voitu hajoittaa riittävän yksityiskohtaiselle tasolle, näin ollen strategiaosuudesta muodostui yleisluonteinen Jatkotutkimus: Skenaarioiden syventäminen hyödyntäen laajemmin koottua materiaalia Prosessistrategioiden tarkempi muodostus arvoketjun eri jäsenille Muuttuvan arvoketjun analysointi esim. arvoverkko-metodologian avulla

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Kommentteja FinELibin strategiaan

Kommentteja FinELibin strategiaan 24.11.2011 Kommentteja FinELibin strategiaan 2012 2015 http://www.kansalliskirjasto.fi/attachments/5l4xoyz0b/62qj3tbul/files/currentfile/finelib_strategia_2012 2015.pdf Yleistä strategiasta Tiivis esitysmuoto

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen

Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen Aalto-yliopisto, HEMA-instituutti ama.auvinen@aalto.fi http://www.hema.aalto.fi Mistä arvontuotannossa on kysymys? arvontuotannon tutkimus

Lisätiedot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot Jussi Silvonen Joensuun VALO -päivä, 8. 5. 2009 (http://jinux.pokat.org/jussi/) Esityksen rakenne Torikatu 10, Joensuu, SONY Bravia, Lieksan koulut = mitä yhteistä?

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä?

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? XXI Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari 22.1.2016 Tutkimusjohtaja, dos. Mikko Luoma Vaasan yliopisto Ajan henki Pitkä taantuma koettelee yksityistä ja

Lisätiedot

ONKO IÄLLÄ MERKITYSTÄ? ERI SUKUPOLVET KULUTTAJINA TULEVAISUUDESSA

ONKO IÄLLÄ MERKITYSTÄ? ERI SUKUPOLVET KULUTTAJINA TULEVAISUUDESSA ONKO IÄLLÄ MERKITYSTÄ? ERI SUKUPOLVET KULUTTAJINA TULEVAISUUDESSA Terhi-Anna Wilska Jyväskylän yliopisto Myynnin ennakointikamari 10.11.2015 Kulutuksen nykytila ja trendit Mikä on iän ja sukupolven merkitys

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Uhkakuva-analyysi 2005

Uhkakuva-analyysi 2005 Liite 2 Uhkakuva-analyysi 2005 Sisällysluettelo 1 Liiketoimintaympäristö; hallinto, säädökset ja kilpailu 1.1 Muutosilmiöistä 1.2 Vaikutusmahdollisuuksista 2 Teknologia 2.1 Muutosilmiöistä 2.2 Vaikutusmahdollisuuksista

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA 2.4.2011 Petteri Pihlajamäki Executive Vice President, Pöyry Management Consulting Oy Esityksen

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

Kotitalouksien internet-yhteyksien teknistaloudellinen mallinnus 2015-2025. Diplomityö seminaari 12.4.2016

Kotitalouksien internet-yhteyksien teknistaloudellinen mallinnus 2015-2025. Diplomityö seminaari 12.4.2016 Kotitalouksien internet-yhteyksien teknistaloudellinen mallinnus 2015-2025 Diplomityö seminaari 12.4.2016 Jimi Viitanen Johdanto Tutkimuskysymys Miten koti muodostavat yhteyden Internettiin? Minkälainen

Lisätiedot

Media ja mainonta 2010 luvulla

Media ja mainonta 2010 luvulla Media ja mainonta 2010 luvulla VTT Asiakasseminaari 20.9.2010 Anna Viljakainen 2 AGENDA Mediamainonta kansainvälisesti Mediamainonta Suomessa Mediamarkkinoiden kehitystrendit mediaryhmittäin Mediamarkkinoiden

Lisätiedot

Kansalliskirjasto ja painetun aineiston saatavuus: uudet yhteistyökuviot?

Kansalliskirjasto ja painetun aineiston saatavuus: uudet yhteistyökuviot? KANSALLISKIRJASTO Kansalliskirjasto ja painetun aineiston saatavuus: uudet yhteistyökuviot? Kai Ekholm 2.11.2011 Kansalliskirjaston tulevaisuus Muutostekijät ja niiden vaikutukset Merkittävät muutokset

Lisätiedot

Avoimen yliopiston neuvottelupäivät Helsinki Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen Kansalaisopistojen liitto KoL

Avoimen yliopiston neuvottelupäivät Helsinki Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen Kansalaisopistojen liitto KoL Avoimen yliopiston neuvottelupäivät Helsinki 15.11.2012 Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen Kansalaisopistojen liitto KoL YLEISESTÄ TAUSTATILANTEESTA Meneillään suomalaisen talouden ja yhteiskunnan murros

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Näkökulmia sosiaalisten yritysten kilpailuedusta alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Lähtökohdat Miten

Lisätiedot

Pelastustoimi kysely. Kysely pelastustoimen ja sen toimintaympäristön nykytilasta

Pelastustoimi kysely. Kysely pelastustoimen ja sen toimintaympäristön nykytilasta Pelastustoimi 2019 -kysely Kysely pelastustoimen ja sen toimintaympäristön nykytilasta Perustiedot kyselystä Kyselyn laatimiseen osallistui Palopäällystöliiton toimijoiden lisäksi sisäministeriön pelastusosaston

Lisätiedot

Määrätietoisesti kehittäen, aktiivisesti ja yhdessä

Määrätietoisesti kehittäen, aktiivisesti ja yhdessä Määrätietoisesti kehittäen, aktiivisesti ja yhdessä 18.9.2014 Kuntoutuksen toimialayhdistys Mika Pekkonen Hallituksen puheenjohtaja 1 Kuntoutuksen toimialayhdistys o Perustettu maaliskuussa 2011 o o o

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 Uusimaa Kimmo Kivinen ja Janica Wuolle Tapahtumatalo Bank, Helsinki Capful Oy ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 OSA 2 Haastatteluiden huomiot 5 Haastatteluiden keskeiset löydökset

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA

SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA Päihdealan sosiaalityön päivä 22.11.2012 Aulikki Kananoja ESITYKSEN JÄSENNYS Kulttuurinen muutos ( William Ogburn) Globaali ympäristö Väestörakenteen muutos Suomalaisen hyvinvointipolitiikan

Lisätiedot

Q keskeiset tapahtumat

Q keskeiset tapahtumat Sisällys Q1 2012 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Mobiilidatan ja älypuhelinmarkkinan kehitys Uusien palveluiden eteneminen Näkymät vuodelle 2012

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 1.3.2017 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto 28.2.2017 1 Teemat EU:n

Lisätiedot

Viestintäviraston julkiset toimialatiedot. Viestintäviraston tietoseminaari

Viestintäviraston julkiset toimialatiedot. Viestintäviraston tietoseminaari Viestintäviraston julkiset toimialatiedot Viestintäviraston tietoseminaari 27.11.2015 Viestintäviraston toimialatiedot Mitä ovat Viestintäviraston toimialatiedot? Mikä on seminaarin tavoite? Mihin Viestintävirasto

Lisätiedot

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset Poliittinen riski Suomessa Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset 16.10.2014 Taustaa tutkimuksesta Aula Research Oy toteutti syys-lokakuussa kyselytutkimuksen poliittisesta riskistä Suomessa Tutkimus

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Terveyden edistäminen ja ehkäisevätyö kehittyy - Mikä on kuntoutuslaitosten rooli tulevaisuudessa?

Terveyden edistäminen ja ehkäisevätyö kehittyy - Mikä on kuntoutuslaitosten rooli tulevaisuudessa? Terveyden edistäminen ja ehkäisevätyö kehittyy - Mikä on kuntoutuslaitosten rooli tulevaisuudessa? Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö Päihdekuntoutuksen keskusliitto ry:n tulevaisuus

Lisätiedot

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Eduskunnan suuri valiokunta 28.9.2016 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Network for European Studies

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Vaikuttajatutkimuksen tulokset LUOTTAMUKSELLINEN Lehdistötilaisuus Lasipalatsi 12.6.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti terveyspolitiikan vaikuttajien

Lisätiedot

Biomassan käyttö energian tuotannossa globaalit ja alueelliset skenaariot vuoteen 2050

Biomassan käyttö energian tuotannossa globaalit ja alueelliset skenaariot vuoteen 2050 Biomassan käyttö energian tuotannossa globaalit ja alueelliset skenaariot vuoteen 2 Erikoistutkija Tiina Koljonen VTT Energiajärjestelmät Bioenergian kestävä tuotanto ja käyttö maailmanlaajuisesti 6.3.29,

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän liikevaihto on kaksinkertaistunut vuosituhannen vaihteesta

Sähköisen viestinnän liikevaihto on kaksinkertaistunut vuosituhannen vaihteesta Kulttuuri ja viestintä 2012 Joukkoviestintä 2011 Joukkoviestintämarkkinat Sähköisen viestinnän liikevaihto on kaksinkertaistunut vuosituhannen vaihteesta Joukkoviestintämarkkinoiden kasvu on 2000-luvulla

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Omahoidon juurruttamisen polut. Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur Sirkku Kivisaari

Omahoidon juurruttamisen polut. Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur Sirkku Kivisaari Omahoidon juurruttamisen polut Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur 10.10.12 Sirkku Kivisaari 2 Jäsennys 1. Mitä on terveys? 2. Paradigman muutos terveyspalveluissa

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset 1. Vaihtoehtoisia polkuja teräväpiirtoon 2. Laajakaista kaikkien ulottuville Neuvotteleva virkamies Mirka Järnefelt Mirka.jarnefelt@mintc.fi 1 Lähtökohtia teräväpiirtokeskusteluun

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa SOSIAALI- JA TERVEYS- HALLINTOTIEDE Yhdistää opetuksessa (kaikilla tasoilla) molemmat hyvinvoinnin

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Tutkimuksen kohteena Opiskelijoiden tvt:n käyttö Laitteet ja ohjelmistot

Lisätiedot

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai TIEMERKINTÄPÄIVÄT 7-8.2.2013 Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai 14:00 14:30 Tiemerkinnät ELY:n näkökulmasta Markku Tervo / POP-ELY 1 PUHEENVUORON TEEMAT 1. Tiemerkintöjen tilanne ELYn näkökulmasta

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä Sosiaalinen media verkoston työvälineenä Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen

Lisätiedot

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset 28.4.2009 Joensuu Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäsektori Suomessa + Klusteri työllistää suoraan ja välillisesti n. 200 000 työntekijää

Lisätiedot

Verkoston tilanneanalyysi

Verkoston tilanneanalyysi Verkoston tilanneanalyysi 1. Analyysista vastaava kertoo verkostolaiselle, mistä analyysissa on kysymys miksi se tehdään antaa ohjeet täyttämiseen. 2. Jokainen verkoston jäsen vastaa asteikkoon oman näkemyksensä

Lisätiedot

Muuttuvan vapaa-ajan asumisen haasteita ja mahdollisuuksia. Mikkelin tiedepäivä Mikkeli 7.4.2011 Manu Rantanen

Muuttuvan vapaa-ajan asumisen haasteita ja mahdollisuuksia. Mikkelin tiedepäivä Mikkeli 7.4.2011 Manu Rantanen Muuttuvan vapaa-ajan asumisen haasteita ja mahdollisuuksia Mikkelin tiedepäivä Mikkeli 7.4.2011 Manu Rantanen www.helsinki.fi/yliopisto 11.4.2011 1 Muuttuva vapaa-ajan asuminen muuttuvalla maaseudulla

Lisätiedot

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke 1.9.2006-31.10.2007 Savonia yrityspalvelut Kasvua ja tehokkuutta verkostoitumalla - ratkaisuja pk-yritysten haasteisiin -seminaari 30.5.2007 Liiketalous, Iisalmi

Lisätiedot

KOKEMUKSIA VALINNANVAPAUDESTA RUOTSISSA

KOKEMUKSIA VALINNANVAPAUDESTA RUOTSISSA KOKEMUKSIA VALINNANVAPAUDESTA RUOTSISSA 30.1.2015 Anne Eriksson sosiaalineuvos Tukholman suurlähetystö Vammaispalvelujen valtakunnalliset neuvottelupäivät 29.-30.1.2015 Taustatietoa Ruotsista - asukkaita

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Turvallisuus, identiteetti ja hyvinvointi. Eero Ropo TAY Kasvatustieteiden yksikkö Aineenopettajakoulutus

Turvallisuus, identiteetti ja hyvinvointi. Eero Ropo TAY Kasvatustieteiden yksikkö Aineenopettajakoulutus Turvallisuus, identiteetti ja hyvinvointi Eero Ropo TAY Kasvatustieteiden yksikkö Aineenopettajakoulutus 2 Turvallisuuden kokemus ja identiteetti Turvallisuutta ja identiteettiä on kirjallisuudessa käsitelty

Lisätiedot

Mediavertailu Sisältöotsikot:

Mediavertailu Sisältöotsikot: Mediavertailu Yritysmaailman viestinnän ja markkinoinnin kanavat ovat muuttumassa nopeasti. in käyttömuodot yleistyvät kovaa vauhtia samalla, kun panostus painettuun mainontaan laskee. Sisältöotsikot:

Lisätiedot

LifeData Luonnonvaratiedon avoimuus uusien ratkaisujen lähtökohtana. Sanna Marttinen (LYNET) Riitta Teiniranta (SYKE) Eero Mikkola (Luke)

LifeData Luonnonvaratiedon avoimuus uusien ratkaisujen lähtökohtana. Sanna Marttinen (LYNET) Riitta Teiniranta (SYKE) Eero Mikkola (Luke) LifeData 2011-2015 Luonnonvaratiedon avoimuus uusien ratkaisujen lähtökohtana Sanna Marttinen (LYNET) Riitta Teiniranta (SYKE) Eero Mikkola (Luke) 1.12.2015 http://www.metla.fi/life/lifedata/ Luonnonvara-

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Alustaliiketoiminta. Vesa Kokkonen

Alustaliiketoiminta. Vesa Kokkonen Alustaliiketoiminta Vesa Kokkonen You don t need a digital strategy, you need a business strategy for the digital age Judy Goldberg Alustatalous miksi nyt? Digitalisaatio muuttaa arvonmuodostuksen tapoja

Lisätiedot

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä osastopäällikkö Mika Pyykkö Ensi- ja turvakotien liitto ry 10.12.2009 Mika Pyykkö, 9.12.2009 1 Alustuksen rakenne Lähtökohdista Haasteista ja mahdollisuuksista

Lisätiedot

Vantaa ja sen tulevaisuus

Vantaa ja sen tulevaisuus Vantaa ja sen tulevaisuus K-E Michelsen 12.1.2017 30.1.2017 1 Tulevaisuudesta ja sen ennustamisesta Markku Wilenius (2014): Tulevaisuus on salattu maailma ja sen täsmällinen tietäminen on harhaa. Sattuma

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus 1.2.2012 Kansallissali, Helsinki Serve-ohjelman koordinaattori Heli Paavola Manager, Ramboll Management

Lisätiedot

Vuosi Haetaan valtuutusta 5 milj. oman osakkeen hankintaan

Vuosi Haetaan valtuutusta 5 milj. oman osakkeen hankintaan Sisällys Katsaus vuoteen 2011 Q4 2011 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Uusien palveluiden ja älypuhelinmarkkinan eteneminen Näkymät vuodelle 2012

Lisätiedot

Kainuulainenkin ikääntyy (kainuulaiset Harmaat pantterit)

Kainuulainenkin ikääntyy (kainuulaiset Harmaat pantterit) Kainuulainenkin ikääntyy (kainuulaiset Harmaat pantterit) Ikääntymispoliittinen strategia -esiselvitys 1.5. 31.10.2010 6.10.2010 Marika Kurth, suunnittelija KTM Taustaa: Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta

Lisätiedot

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla Antti Raininko 5.2.2016 Johdanto Euroopan komissio julkaisi kesällä 2015 kaksi sähkömarkkinoihin liittyvää tiedonantoa: Tiedonanto

Lisätiedot

Kansallinen luonnonvarastrategia: Strategiaprosessin tavoitteet ja toteutus

Kansallinen luonnonvarastrategia: Strategiaprosessin tavoitteet ja toteutus Kansallinen luonnonvarastrategia: Strategiaprosessin tavoitteet ja toteutus Eeva Hellström Kestävän kehityksen toimikunnan ja Luonnonvarainneuvoston kokoukset 24.4.2008 Strategiprosessin asemointi Kansainvälinen

Lisätiedot

Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki. Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto

Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki. Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto Mobiileja medialaitteita Lukeminen erilaisilla laitteilla Kommunikointi, aktiivisuus Kännykät

Lisätiedot

Matka tietoyhteiskuntaan kohti paratiisia vai kadotusta?

Matka tietoyhteiskuntaan kohti paratiisia vai kadotusta? TieVie-juhlaseminaari 20.3.2007 Matka tietoyhteiskuntaan kohti paratiisia vai kadotusta? Olli-Pekka Heinonen YLE Tietotekniikan 6. sukupolvea Tietotekniikka-ajan lyhyt historia 1. sukupolvi, suurkoneet

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Kuulemistilaisuus

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Kuulemistilaisuus Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Kuulemistilaisuus 23.5.2012 Taustaa Hallitusohjelman mukaan hallitus laatii sähköisen median viestintäpoliittisen ohjelman. Suomi on pitkään ollut edelläkävijä

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Mobiilin videonkatselun käyttäjäkokemuksen analyysi. Risto Hanhinen Valvoja: Kalevi Kilkki Diplomityön seminaariesitelmä 20.1.

Mobiilin videonkatselun käyttäjäkokemuksen analyysi. Risto Hanhinen Valvoja: Kalevi Kilkki Diplomityön seminaariesitelmä 20.1. Mobiilin videonkatselun käyttäjäkokemuksen analyysi Risto Hanhinen Valvoja: Kalevi Kilkki Diplomityön seminaariesitelmä 20.1.2016, Espoo Sisällysluettelo Sisällysluettelo..d. 2 Työn tausta ja ongelmanasettelu

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

MAPOLIS toisenlainen etnografia

MAPOLIS toisenlainen etnografia MAPOLIS toisenlainen etnografia MAPOLIS ELETYN MAAILMAN TUTKIMUSMENETELMÄ LÄHTÖKOHTIA Maailmassa oleminen on yksilöllistä elettynä tilana maailma on jokaiselle ihmiselle omanlaisensa Arkiset kokemukset,

Lisätiedot

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush Merkityksellisyys työn uusi trendi Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto 1.12.2016 Tieke / Slush Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Avainlippu vuodesta 1965 Design from Finland

Lisätiedot

LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA

LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA S I R K K U K O T I L A I N E N F T, P R O F E S S O R I T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Lasten ja nuorten vaikuttaminen mediassa? Miksi

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia

Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia Seppo Honkapohja* *Esitetyt näkemykset ovat omiani eivätkä välttämättä vastaa SP:n kantaa. I. Eläkejärjestelmät: kansantaloudellisia

Lisätiedot

Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014

Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Kapasiteettikorvausmekanismit Markkinatoimikunta 20.5.2014 Rakenne Sähkömarkkinoiden nykytila Hinnnanmuodostus takkuaa Ratkaisuja Fingridin näkemys EU:n nykyiset markkinat EU:n markkinamalli pohjoismainen

Lisätiedot

DIGITAALISET TERVEYSPALVELUT

DIGITAALISET TERVEYSPALVELUT DIGITAALISET TERVEYSPALVELUT KUOPIO 23.4.2015 JYRI WUORISALO KUOPIO INNOVATION TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N DIGI ROADSHOW-KIERTUE Digitaalinen maailma ja terveys Digitaalinen maailma kulttuurinen muutos Digitalisaatio

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo Miksi julistus? YK:ssa tekeillä uusi kehitysohjelma Vuosituhannen

Lisätiedot