Minne menet televisio?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Minne menet televisio?"

Transkriptio

1 Minne menet televisio? Verkottuvan televisiopalvelun skenaarioanalyysi Jouni Sirén Diplomityöseminaari Valvoja: Prof. Heikki Hämmäinen

2 Agenda Tausta Tutkimusongelma Työn rakenne & sisällys Teoreettiset viitekehykset Muutosvoimat (trendit & epävarmuudet) Skenaariokysymykset Skenaariot Strategia-analyysin tiivistelmä Yhteenveto

3 Tausta Televisio on lähes sata vuotta vanha killer application, menestystuote. Se on yksi viime vuosisadan levinneimmistä, maailmaa merkittävästi muuttaneista ilmiöistä Televisio on perusolemukseltaan ja käyttötavaltaan pysynyt perinteisenä, passiiviseen käyttöön perustuvana mediana Television rooli on kuitenkin lähivuosina muuttumassa huomattavasti Internetin ja perinteisen television välinen ero on hämärtymässä sekä käytettävien jakeluväylien että päätelaitteiden osalta Mobiliteetti televisiopalveluiden käytössä lisääntyy ja päätelaitteet monipuolistuvat sekä persoonallistuvat Käytettävät palvelut kokevat muutosta yksisuuntaisesta lineaarisesta palvelurakenteesta monimuotoisiin verkottuviin palvelukokonaisuuksiin, joissa kuka tahansa voi olla sekä palvelujen vastaanottaja tai tuottaja.

4 Tutkimusongelma (t) Millaisia vaihtoehtoisia verkottuvan television tulevaisuusskenaarioita on muodostettavissa luvulle? Mitkä ovat vaikuttavat avaintrendit ja epävarmuudet? Millainen kilpailutilanne näissä skenaarioissa vallitsee? Miten muodostetut skenaariot voivat vaikuttaa arvoketjun jäsenten strategisiin valintoihin?

5 Työn rakenne Kuvataan television, Internetin, mobiilin ja uuden median palveluiden kehitys historiasta tähän päivään Kuvataan suomalainen mediaympäristö sekä televisiopalveluiden tila vuonna 2010 Luodaan vaihtoehtoisen neljä skenaariota muutosvoimien ja merkittävimpien epävarmuustekijöiden avulla Avataan skenaarioiden strategiaulottuvuutta Johdanto Teoreettiset viitekehykset Historiallinen kehitys Palveluiden nykytila Skenaarioiden luominen Skenaarioiden analyysi Skenaarioista strategiaan Johtopäätökset

6 Sisällys 1/2 1 Johdanto Tutkimusongelma Tutkimusongelman rajaus Tutkimusmenetelmät Tutkielman rakenne 11 2 Teoreettiset viitekehykset ja tutkimusmetodiikka PESTE-analyysi Skenaariomallinnus Schoemakerin skenaariomalli Porterin teollisuusskenaariot 15 3 Television, Internetin ja uuden median kehitys Television toiminta ja kehitys Internetin kehitys Uuden median palveluiden kehitys 26 4 Suomalainen mediaympäristö sekä televisiopalvelut vuonna Suomalainen mediakenttä ja arvoketju Teknologiat, päätelaitteet ja tietoliikenneyhteydet Suomessa Nykyiset televisiopalvelut ja niiden käyttö eri välineissä Muut vaikuttavat tekijät sekä kehitystrendit 42

7 Sisällys 2/2 5 Skenaarioiden luominen Ympäristö ja rajaus Avaintrendit ja epävarmuudet Skenaarioiden muodostus Skenaariot 53 6 Skenaarioiden analyysista strategiaan Skenaarioiden analyysi Skenaarioista strategiaan Strategisia vaikutuksia 66 7 Johtopäätökset Tulokset Tulosten arviointia Jatkotutkimus 80 Viitteet 81 Liite A: PESTE-analyysi Eurooppa, Suomi, Mediatoimiala 86

8 Teoreettiset viitekehykset 1. PESTE-analyysi 3. Porterin teollisuusstrategiat 2. Schoemakerin skenaariomalli

9 Avaintrendit - Politiikka PT1 Yhteiskunnan palveluiden yhä voimakkaampi siirtyminen Internetpohjaisiksi. Tästä on paljon merkkejä. Tehokkuuden ja myös paljon palveluiden palvelutason parantamiseksi Internet-intran yleistyessä yhä enenevässä määrin palveluita pyritään siirtämään Internetin päällä tapahtuvissa. Tämä muuttaa koko yhteiskuntarakennettamme riippuvaisemmaksi Internetin palveluista. PT2 Maailman muutos multipolaariseksi median käytön ja siihen liittyvän infrastruktuurin suhteen Tällä viitataan erityisesti Aasian ja Intian nousuun merkittäväksi tulevaisuuden vaikuttajaksi myös mediaan liittyvissä asioissa tähän liittyvää Yhdysvaltain suuren merkityksen tasaantumista. Tämä näkyy nykyään jo selkeästi tarkasteltaessa edellisessä kappaleessa käsiteltyä Internetin käyttöjakaumaa. Aasia johtaa käyttötilastoissa selkeästi, ja aiemmin maailmaa merkittävästi ohjannut Yhdysvallat on tähän verrattuna huomattavan pienessä asemassa. Esimerkkinä voidaan käyttää esimerkiksi virtuaalista peliteollisuutta. Nykyään useiden pelien ja virtuaalimaailmojen kehitys tapahtuu ensiksi Aasiassa, josta ne leviävät muualle maailmaan.

10 Avaintrendit - Talous ECT1Kumppanuuksien merkityksen korostuminen. Keskeinen kehityssuunta on toimivien ja monipuolisten kumppanuusmallien muodostaminen. Laitevalmistajat tarvitsevat broadcastertoimijoita paketoimaan sisällöt tarvittaviin yleisöä kiinnostaviin muotoihin, broadcasterit tarvitsevat sisällöntuottajia ja operaattoreita mahdollistaakseen palveluiden tarjonnan jne. Voidaan olettaa menestyksekkään verkostoitumisen olevan yksi avainkysymyksiä 2010-luvun kilpailutilanteessa pärjäämiseen. ECT2 Tekijänoikeuskysymysten ja korvausten merkityksellisyyden korostuminen. Nykyisen tekijänoikeusmallit ja maksettavat korvaukset pohjautuvat etupäässä perinteisten medioiden nojaan rakennettuihin käytäntöihin. Näiden kysymysten ratkaisu ja toimivien liiketoimintamallien kehittyminen on avainkysymys useiden palveluiden kehittymisen kannalta. Tästä trendistä on helppo varioida erilaisia ja merkittäviä epävarmuustekijöitä. ECT3 Globaalien mediamarkkinoiden yleistyminen. Jo tänä päivänä voidaan todeta maailmanlaajuisen mediamarkkinan olevan muutamien suurien mediatoimijoiden hallussa. Tähän asti Suomea on suojellut pieni markkina-alue ja kielimuuri globaalien toimijoiden läpimurrolta. Teknologian kehittyminen ja suurten toimijoiden lokalisaatiovalmiuksien paraneminen voivat muuttaa tätä oleellisesti.

11 Avaintrendit - Yhteiskunta ST1 Sosiaalisen verkostoitumisen merkityksen lisääntyminen. Erilaisten sosiaalisten medioiden käyttö tulee yleistymään. Ihmiset tulevat muodostamaan virtuaalisia ja fyysisiä verkostoja eri kiinnostusten kohteiden perusteella. ST2 Yhteisöllisten sekä käyttäjälähtöisten sisältöjen merkityksen kasvu. Tulevaisuudessa tullaan tiedon ja taidon lisäksi painottamaan osaamisen jakamista ja erehdyksestä oppimista. Mediailmaisusta muodostuu oleellinen itseilmaisun väline. ST3 Nuorten mediakäyttäytymisen muuttuminen Uusi sukupolvi on kasvanut teknologian keskellä ja käyttää sitä luontevasti. Yhä harvempi nuori katsoo perinteistä televisiota. Mediaa ei osteta myöskään fyysisinä tallenteina vaan ladataan verkosta, laillisesti tai laittomasti. ST3 Kahtiajako toisaalta globaaliin, toisaalta alueelliseen maailmaan ja elämään. Aktiivisuus ja vaikuttaminen yli rajojen, globaalisti, tulee lisääntymään. Ylikansalliset yhden asian liikkeet tulevat vahvistumaan. Toisaalta on nähtävissä selkeä kehityssuunta myös lähiyhteisöllisyyden ja vaikuttamisen merkityksen lisääntymisessä hengenheimolaisuus sosiaalisena rakenteena vahvistuu. ST4 Kulttuurin ja väestörakenteen monimuotoistuminen. Monikulttuurisuus suomalaisessa yhteiskunnassa tulee lisääntymään ja syvenemää. Yhä suurempi osa väestöstä on maahanmuuttajia. ST5 Väestärakenteen ikääntyminen. Eliniän piteneminen ja suurien ikäluokkien eläkeikään saapuminen lisäävät väestön ikääntymistä. Eläkeläisten osuus väestöstä on yhä suurempi. Tämä aiheuttaa paineita erityisesti asumismuotojen ja terveydenhuollon suhteen.

12 Avaintrendit - Teknologia TT1 Kiinteiden ja langattomien laajakaistayhteyksien yleistyminen. Pelkästään hallituksen asettaman laajakaistaohjelman myötä on selvää että sekä laajakaistaliittymien määrä että niiden nopeudet tulevat kasvamaan 2010-luvulla. Operaattorit tulevat tarjoamaan jatkossa paketoituja palveluita joissa laajakaistaliittymä on yksi osa kiinteähintaista palvelukokonaisuutta. TT2 Teräväpiirtotelevision läpilyönti sekä 3D:n kehittyminen. Seuraava perinteisen television teknologiaan perustuva kehitystrendi tulee olemaan teräväpiirtotelevisio. Kauempana tulevaisuudessa siintää 3D-televisio, elokuvapuolella tämä on jo lyömässä itseään läpi. TT3 Päätelaitteiden yhdistyminen ja henkilökohtaistuminen. Kodeista muodostuu media- ja virtuaalitiloja. Päätelaitteisiin liittyvä merkkitietoisuus tulee kasvamaan. Teknologian avulla voidaan toteuttaa henkilökohtaista brändäystä. Päätelaitteet muodostuvat myös tuotantolaitteiksi. Hybridilaitteiden määrä ja suosio tulee lisääntymään. Mobiliteetin myötä henkilökohtainen suhde päätelaitteeseen syvenee. TT4 Haun ja löydettävyyden kehitys. Tämä on osittain myös sosiologinen tekijä, mutta se on luokiteltu teknologioiden alle vahvasta teknologiapainotuksesta johtuen. Kyseessä on jatkuvasti kasvavan sisältömassan aiheuttama tarve kehittää palveluissa löydettävyyttä erilaisin keinoin, esim. metadataan kohdentuvin hauin. Laajemmin voidaan puhua ohjelma-käsitteen merkityksen oleellisesta muuttumisesta monimediaaliseksi kokonaisuudeksi jolla tulee olemaan mahdollisesti merkittäviä vaikutuksia myös televisiopalveluihin.

13 Avaintrendit - Ympäristö ENT1 Ympäristötietoisuus lisääntyy ja siitä muodostuu merkittävä kilpailutekijä. Ihmisten tietoisuus ympäristön tilasta ja siihen vaikuttavista asioista tulee jatkossa ohjaamaan osan ihmisten kulutuskäyttäytymistä jopa merkittävästi. Tämä tulee vaikuttamaan mediakentän palveluihin ja myös käytettäviin teknologioihin. ENT2 Aineettoman kulutus kasvaa. Ympäristötietoisuus ja muuttuvat kulutustottumukset suosivat aineettoman kulutuksen kasvua. Tämä tulee lisäämään mediankulutusta ja digitaalista elämyskuluttamista. Musiikki- ja peliteollisuuden kasvu lisäävät myös osaltaan aineetonta kulutusta. Ympäristötietoisuuteen liittyy myös esim. printtimedioiden ja kirjojen korvaaminen sähköisellä jakelulla ja lukulaitteilla.

14 Sisältöjen saatavuus Rajattu Avoin Merkittävimmät avainepävarmuudet U1 Sisältöjen saatavuus Tulevaisuuden televisiopalveluiden kehittymistä analysoidessa yksi merkityksellisimpiä asioita on kysymys sisältöjen saatavuudesta ja käytettävyydestä. Äärivaihtoehdot tässä ovat erittäin rajoitettu ja täysin vapaa. Tekijänoikeusmallit rajoittavat median käyttöä VÄHÄN PALJON Media-alan kontrollin taso PIENI SUURI Palveluiden perustuminen avoimiin yleisesti käytettyihin standardeihin VÄHÄN MERKITTÄVÄSTI U2 Median käyttötapa Yksi oleellisimpia kysymyksiä tulevaisuuden televisiopalveluiden osalta on se kuinka aktiivista tai passiivista median käyttö tulee tulevaisuudessa olemaan. Aktiivinen omiin valintoihin perustuva käyttö korvaa perinteisen kanavapohjaisen kuluttamisen VÄHÄN MERKITTÄVÄSTI Televisiopalvelut siirtyvät osaksi laajempia yhteisöllisiä palvelukokonaisuuksia Sisältöjen muokkaaminen ja luominen muodostuvat merkittäväksi käyttötavaksi Passiivinen Aktiivinen Median käyttötapa

15 Muut avainepävarmuudet U3 Päätelaitteiden kehitys ja saturaatio. Päätelaitteiden kehitykseen liittyy selkeitä trendejä, joita on lueteltu yllä. On kuitenkin epävarmaa miten pitkälle televisiopalveluihin käytettävät päätelaitteet kehittyvät. Tämän monimuotoisen osa-alueen riittävän hahmottamisen takia on aihe purettu auki kolmeen alakysymykseen: Tulevatko useampaa jakelukanavaa dynaamisesti yhdistävät päätelaitteet yleistymään? Onko toisistaan teknisesti eroavien päätelaitteden määrä suuri ja ovatko ne palveluiden toteuttamiseen vaadituilta ominaisuuksiltaan yhteensopimattomia? Kannettavat päätelaitteet yleistyvät merkittävästi televisiopalveluiden käytössä U4 Laajakaistaliittymien (kiinteä sekä mobiili) yleistyminen ja suorituskyky Vaikka laajakaistaliittymien määrä on merkittävästi kasvussa on valtaosa siitä tällä hetkellä nopeasti yleistyneen mobiililaajakaistan ansiota. Liittymien keskimääräiset yhteisnopeudet ovat edelleen alhaisia, keskimäärin 1 Mbit/s. Vaikka väestö keskittyy taajamiin on Suomi jatkossakin osittain harvaan asuttu maa, ja erityisesti hajaasutusalueella riittävän nopean yhteyden saaminen jokaiseen talouteen ei ole itsestään selvää. Tämä voi rajoittaa selkeästi IP-palveluiden käyttöä, erityisesti tilanteessa jossa teräväpiirtotelevision kaltaisten palveluiden merkityksen ja käytön voi olettaa kasvavan voimakkaasti, Laajakaistaliittymien loppukäyttäjälle asti saatava suorituskyky parantuu merkittävästi

16 Muut avainepävarmuudet U5 Loppukäyttäjien maksullisiin palveluihin suhtautuminen. Tämä erittäin merkityksellinen muutos on havaittavissa erityisesti nuoremmissa kohderyhmissä. Tottuminen Internetin ilmaisiin palvelumalleihin nostaa selkeästi kynnystä käyttää maksullisia mediapalveluita. Lisäksi uusien liiketoimintamallien ansiosta monet palvelut (esim. Google, Youtube) näyttävät loppukäyttäjälle ilmaisilta, vaikka niissä oikeasti liikkuu suuria rahasummia. Tämä voi muokata myös televisiopalveluiden kenttää merkittävästi. Toisaalta esim. maksu-tv-palveluista ollaan tiettyyn rajaan saakka valmiita maksamaan merkittäviä summia vuositasolla, koska tällä koetaan saatavaan merkittävää lisäarvoa ilmaispalveluihin verrattuna. Myös julkisrahoitteisen television maksujärjestelmän hyväksyntä ja rahoituksen taso on oleellinen vaikuttava tekijä. Asiaa käsitellään sekä yleisen maksuhalukkuuden että julkiseen palveluun suhtautumisen näkökulmasta Halutaanko televisiopalveluista maksaa välillisesti vai välittömästi? SUORAAN VÄLILLISESTI Ollaanko julkisen palvelun televisiopalveluista valmiita maksamaan tulevaisuudessa? Laittomasti hankitun median käytön yleisyys PIENI MERKITTÄVÄ U6 Monetarisaatio, palveluiden taloudellinen kannattavuus Palveluiden nykyinen kehitys on nopeaa, mutta useat uusista kehitettävistä palveluista on tällä hetkellä joko taloudellisesti tai sisällöllisesti arvoa tuottamattomia. Tämän muuttuminen on oleellista jotta uudet palvelutyypit voivat kehittyä jatkossa. Muodostuuko uuden tyyppisistä palveluista arvoa tuottavia?

17 Muut avainepävarmuudet U7 Vahva yhteiskunnallinen tuki ja kontrolli perinteiselle medialle jatkuu. Kuluvan vuosikymmenen puoliväli tulee olemaan mielenkiintoinen tarkistuspiste nykyisten ohjelmisto- ja verkkotoimilupien päättyessä. Jatkuuko nykyinen valtion kontrolloima kanavatoimiluparakenne vai muuttuuko tilanne oleellisesti, esimerkiksi allokoimalla nykyisessä televisiokäytössä olevia taajuuksia aivan muuhun käyttöön tai julistamalla avoin huutokauppa jossa nämä tarjotaan eniten maksavan tahon vapaaseen käyttöön? Valtion kontrolli perinteisen televisiojakelun osalta jatkuu U8 Globaalisuus ja alueellisuus Globaalin maailmanlaajuisen median käyttö syrjäyttää Suomessa toimivat nykyiset mediatoimijat MERKITTÄVÄSTI Alueellisista palveluista muodostuu erittäin merkittäviä

18 Skenaariokysymykset U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 Sisältöjen saatavuus Tekijänoikeusmallit rajoittavat median käyttöä VÄHÄN PALJON Media-alan kontrollin taso PIENI SUURI Palveluiden perustuminen avoimiin yleisesti käytettyihin standardeihin SULJETUT AVOIMET Median käyttötapa Aktiivinen omiin valintoihin perustuva käyttö korvaa perinteisen kanavapohjaisen kuluttamisen Televisiopalvelut siirtyvät osaksi laajempia yhteisöllisiä palvelukokonaisuuksia Loppukäyttäjien tekemä sisältöjen muokkaaminen, luominen ja julkaiseminen muodostuu merkittäväksi käyttötavaksi Päätelaitteiden kehitys ja saturaatio Tulevatko useampaa jakelukanavaa dynaamisesti yhdistävät päätelaitteet yleistymään? Teknisesti erilaisten ja yhteensopimattomien päätelaitteiden määrä suuri Tulevatko kannettavat päätelaitteet merkittävästi yleistymään? Laajakaistaliittymien (kiinteä sekä mobiili) yleistyminen ja suorituskyky Laajakaistaliittymien loppukäyttäjälle asti saatava suorituskyky parantuu merkittävästi Loppukäyttäjien maksullisiin palveluihin suhtautuminen Halutaanko televisiopalveluista maksaa välillisesti vai välittömästi? SUORAAN VÄLILLI. Ollaanko julkisen palvelun televisiopalveluista valmiita maksamaan tulevaisuudessa? Laittomasti hankitun median käytön yleisyys Monetarisaatio, palveluiden taloudellinen kannattavuus Muodostuuko uuden tyyppisistä palveluista arvoa tuottavia? Vahva yhteiskunnallinen tuki ja kontrolli perinteiselle medialle jatkuu Yhteiskunnan tuki ja kontrolli perinteisen televisiojakelun osalta jatkuu Globaalisuus ja alueellisuus Globaalin maailmanlaajuisen median käyttö syrjäyttää Suomessa toimivat nykyiset mediatoimijat Alueellisista palveluista muodostuu erittäin merkittäviä

19 Rajattu Sisältöjen saatavuus Avoin Skenaariot Perinne-Suomi goes digi 2.0 Markkina kyllästynyt, sisällöt hyvin vapaasti saatavilla lukuisien eri jakelukanavien kautta Käyttö monipuolista mutta perinteistä Mobiili-tvlyönyt itsensä läpi Internet-palvelut yhdistyneet perinteisiin televisiopalveluihin Olohuonekäyttö erittäin merkittävää 2000-luvun vaihteen digihuuma realisoitunut monipuolisina broadcasting-palveluina Bye bye tv Perinteinen tv marginalisoitunut lukuisten kehittyneiden vertaismedian palveluiden vallatessa pääosan ihmisten ajankäytöstä Toimialan rakenne mullistunut Tekijänoikeuksien suhteen win-win-ratkaisut Paljon suuria globaaleja ja toisaalta pieniä alueellisia vahvoja toimijoita Sosiaalinen arvo osittain rahan korvaava valuutta Päätelaitekenttä saturoitunut ja voimakkaasti elävä Mediamogulit Sisältöjen ristiinkäyttö erittäin vaikeaa tekijänoikeusrajoituksista ja hajaantuneesta teknologiakentästä johtuen Kanavapohjaisuus vahvistunut Vahvojen globaalien mediatoimijoiden ja tekijönoikeuksien omistajien kontrolli toimialaan erittäin vahva Viimeisen mailin ongelma + riittävämättömät mobiililiittymät rajaavat IP-verkon käyttöä Piraattien maailma Sisältöjen laiton käyttö räjähtänyt käsiin Voimakkaat tekijänoikeudelliset rajoitukset Valtion ohjaus epäonnistunut, kyvyttömyys luoda uutta kasvupolkua Toimialan taloudellinen kasvu ei ole toteutunut Voimakas kahtiajako perinteisen median ja vertaismedian välillä Passiivinen Median käyttö Aktiivinen

20 Strategia-analyysi Kilpailun käyttäytyminen analysoitiin jokaisessa skenaariossa erikseen, tässä esimerkkinä Mediamogulit Tuleva toimialan rakenne Rakenteellinen kiinnostavuus Kilpailuedut Kilpailijoiden käyttäytyminen Oligopolinen, muutamien merkittävien globaalien toimijoiden hallussa Kilpailu kovaa, erityisesti ohjelmasisältöjen luomisen osalta Merkittävät toimijat ja kilpailtu sisältötuotanto vaikeuttavat toimialalle pääsyä Kuluttajien vaikutusvalta rajoittunutta, koska heidän on "sitoutettu" voimakkaasti yhden tarjoajan palvelukokonaisuuteen Toimialan kiinnostavuus enintään kohtalainen johtuen voimakkaista rajoittavista rakenteista Mogulien osalta erittäin kiinnostava Sisältöjen laatu Allianssit, alihankintasopimukset ja poliittiset yhteydet Brändi Löytävätkö kilpailijat vaihtoehtoisia sisältöjentarjontatapoja ohi mogulien? Näiden perusteella tarkasteltiin erikseen televisiotoimijoiden, operaattorien sekä valmistajien strategisia valintoja oheisen jaon mukaisesti: A A B B D E A A C C F G Kaikissa skenaarioissa toimivat strategiset valinnat Osassa skenaarioita toimivat strategiset valinnat Yhdessä skenaariossa toimivat strategiset valinnat

21 Yhteenveto Tulokset: Tulevaisuusskenaariot rakentuvat sisältöjen saatavuuden vapauden sekä palveluiden käytön aktiivisuuden väliseen skenaarioavaruuteen. Tärkeimpiä tekijöitä toimijakohtaisten strategisten valintojen osalla: Ennakoivuus selkeä oma tahtotila omaan strategiaan soveltuvan kumppanuusstrategian muodostaminen riittävän dynamiikan sekä reagointikyvyn säilyttäminen Tulosten analysointia: Schoemakerin skenaariomalli & Porterin prosessistrategiat osoittautuivat toimiviksi Erityisesti haastatteluiden ansiosta fokus saatiin oikeaksi Skenaariot jäivät osin keveiksi, esim. tekninen ja yhteiskunnallinen osuus jäi pieneen Strategiavaiheessa työn laajuuden vuoksi televisiotoimijoiden, operaattorien ja valmistajien roolituksia ei voitu hajoittaa riittävän yksityiskohtaiselle tasolle, näin ollen strategiaosuudesta muodostui yleisluonteinen Jatkotutkimus: Skenaarioiden syventäminen hyödyntäen laajemmin koottua materiaalia Prosessistrategioiden tarkempi muodostus arvoketjun eri jäsenille Muuttuvan arvoketjun analysointi esim. arvoverkko-metodologian avulla

TV-kanavien jakeluoikeuksien soveltaminen suljetussa laajakaistaisessa IP-jakeluverkossa

TV-kanavien jakeluoikeuksien soveltaminen suljetussa laajakaistaisessa IP-jakeluverkossa TV-kanavien jakeluoikeuksien soveltaminen suljetussa laajakaistaisessa IP-jakeluverkossa Diplomityöseminaari / Hanna-Riina Korhonen 2.6.2005 1 Agenda Työn tausta ja tavoitteet Termejä Jakeluoikeuksiin

Lisätiedot

AntenniTV kaikkialle, kaikkiin päätelaitteisiin

AntenniTV kaikkialle, kaikkiin päätelaitteisiin AntenniTV kaikkialle, kaikkiin päätelaitteisiin Cable Days 17.4.2012 Vesa Erkkilä vesa.erkkila(a)digita.fi MobiiliTV vai TV mobiililaitteissa? Erillisen broadcast-verkon (esim. DVB-H) kautta toteutettu

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Lehdistön tulevaisuus

Lehdistön tulevaisuus Lehdistön tulevaisuus Lehtiasiain neuvottelukunnan raportti 17.12.2013 Lehtiasiain neuvottelukunta Toimikausi 2.1.2012 30.4.2015 Yhteistyöfoorumina, jossa painettuun ja sähköiseen julkaisutoimintaan liittyviä

Lisätiedot

Liikenteen ja elinkeinoelämän tulevaisuus. Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy

Liikenteen ja elinkeinoelämän tulevaisuus. Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy Liikenteen ja elinkeinoelämän tulevaisuus Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy Suomi globaalissa yhteisössä Globalisaatio ja elinkeinorakenteen muutos Suomen riippuvuus kansainvälisestä kaupasta

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 8/2012. Kotitalouksien laajakaistaliittymät. Nopeiden internetyhteyksien yleistyminen

MARKKINAKATSAUS 8/2012. Kotitalouksien laajakaistaliittymät. Nopeiden internetyhteyksien yleistyminen MARKKINAKATSAUS 8/2012 Kotitalouksien laajakaistaliittymät Nopeiden internetyhteyksien yleistyminen Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen Laajakaistaverkot kaikille Juha Parantainen Liittymät Laajakaistaliittymät Suomessa 4 000 000 3 000 000 2 000 000 Mobiili (3G / 4G) Langaton (@450, WiMax) Kaapelimodeemi Kiinteistöliittymä DSL Valokuitu

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään?

Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään? Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään? Educa 27.1.2012 Hannu Laukkanen 1 Aiheitamme tänään Tieto ja viestintätekniikka - TVT- koulussa ja opetuksessa Sosiaalinen media mahdollisuuksien media Tekijänoikeudet

Lisätiedot

Sähköinen asiointi liikkuvan asiakkaan palveluverkot

Sähköinen asiointi liikkuvan asiakkaan palveluverkot Sähköinen asiointi liikkuvan asiakkaan palveluverkot Risto Carlson, ICT-johtaja, Digita Oy We deliver your content Suomen EDI-Leidit 27.9.2007 1 Agenda 1. Johdanto 2. Internetin historiaa 3. Langattomat

Lisätiedot

Mittausteknologia uusien palveluiden mahdollistajana Mauri Patrikainen Landis+Gyr Oy

Mittausteknologia uusien palveluiden mahdollistajana Mauri Patrikainen Landis+Gyr Oy Mittausteknologia uusien palveluiden mahdollistajana Mauri Patrikainen Landis+Gyr Oy Jun-09 1 - Landis+Gyr - Mittausteknologia uusien palveluiden mahdollistajana - Mauri Patrikainen Uusia palvelumahdollisuuksia

Lisätiedot

Kommentteja FinELibin strategiaan

Kommentteja FinELibin strategiaan 24.11.2011 Kommentteja FinELibin strategiaan 2012 2015 http://www.kansalliskirjasto.fi/attachments/5l4xoyz0b/62qj3tbul/files/currentfile/finelib_strategia_2012 2015.pdf Yleistä strategiasta Tiivis esitysmuoto

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen: Kooste I työpajasta Jaakko Paasi VTT

Katse tulevaisuuteen: Kooste I työpajasta Jaakko Paasi VTT TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Katse tulevaisuuteen: Kooste I työpajasta Jaakko Paasi VTT For Industry -skenaariot Miten tehdä menestyksekästä liiketoimintaa suomalaisissa valmistavan teollisuuden yrityksissä

Lisätiedot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot Jussi Silvonen Joensuun VALO -päivä, 8. 5. 2009 (http://jinux.pokat.org/jussi/) Esityksen rakenne Torikatu 10, Joensuu, SONY Bravia, Lieksan koulut = mitä yhteistä?

Lisätiedot

Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen

Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen Aalto-yliopisto, HEMA-instituutti ama.auvinen@aalto.fi http://www.hema.aalto.fi Mistä arvontuotannossa on kysymys? arvontuotannon tutkimus

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl. Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.fi 1 Tekijänoikeuden ratio Tekijänoikeuden avulla tavoitellaan yhteiskunnallista

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

Viestinnän toimintaympäristön kehitysnäkymät. Mikko Kontiainen

Viestinnän toimintaympäristön kehitysnäkymät. Mikko Kontiainen Viestinnän toimintaympäristön kehitysnäkymät Mikko Kontiainen Tietotekniikan historialliset kehityssuunnat Sukupolvesta toiseen tietotekniikka on: soluttautunut ympäristöönsä saavuttanut uusia käyttäjiä,

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

ONKO IÄLLÄ MERKITYSTÄ? ERI SUKUPOLVET KULUTTAJINA TULEVAISUUDESSA

ONKO IÄLLÄ MERKITYSTÄ? ERI SUKUPOLVET KULUTTAJINA TULEVAISUUDESSA ONKO IÄLLÄ MERKITYSTÄ? ERI SUKUPOLVET KULUTTAJINA TULEVAISUUDESSA Terhi-Anna Wilska Jyväskylän yliopisto Myynnin ennakointikamari 10.11.2015 Kulutuksen nykytila ja trendit Mikä on iän ja sukupolven merkitys

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Johdattelu skenaariotyöskentelyyn. Tapio Huomo, Toimitusjohtaja HMV PublicPartner

Johdattelu skenaariotyöskentelyyn. Tapio Huomo, Toimitusjohtaja HMV PublicPartner Johdattelu skenaariotyöskentelyyn Tapio Huomo, Toimitusjohtaja HMV PublicPartner 1.-2.6.2010 Majvik 1 Skenaariotyöskentelyn tausta ja tavoitteet Virittäydytään työskentelyyn World Economic Forumin WEF)

Lisätiedot

SOME. Sosiaalisen median hyödyntäminen kuluttajamarkkinoinnissa. S.E.V.I. Consulting Group Oy

SOME. Sosiaalisen median hyödyntäminen kuluttajamarkkinoinnissa. S.E.V.I. Consulting Group Oy SOME Sosiaalisen median hyödyntäminen kuluttajamarkkinoinnissa TIEDONLÄHDE Facebookista on tullut uusi Google: kuluttajien ensisijainen tiedonlähde on monesti sosiaalinen media Kuluttajat muodostavat mielipiteensä

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä?

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? XXI Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari 22.1.2016 Tutkimusjohtaja, dos. Mikko Luoma Vaasan yliopisto Ajan henki Pitkä taantuma koettelee yksityistä ja

Lisätiedot

Uhkakuva-analyysi 2005

Uhkakuva-analyysi 2005 Liite 2 Uhkakuva-analyysi 2005 Sisällysluettelo 1 Liiketoimintaympäristö; hallinto, säädökset ja kilpailu 1.1 Muutosilmiöistä 1.2 Vaikutusmahdollisuuksista 2 Teknologia 2.1 Muutosilmiöistä 2.2 Vaikutusmahdollisuuksista

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

Kulutuksen nykytrendit

Kulutuksen nykytrendit Kulutuksen nykytrendit Terhi-Anna Wilska Keski-Uudenmaan elinkeinopäivä 28.10. 2014 Mitä kuluttamisessa on 2 tapahtumassa? Elintason nousu, välttämättömyyksien muuttuminen Digitalisaatio, teknologian jokapaikkaistuminen

Lisätiedot

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014 Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi 10.11.2014 Verkostoituminen http://images.google.fi/images?q=aboriginal+art&hl=fi&um=1&ie=utf 8&sa=X&oi=images&ct=title Verkostoituminen Verkostoteoriat: markkinat

Lisätiedot

Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat?

Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat? Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat? @timoargillander Cable Days 18.11.2014 Teollisuuspolitiikka? Elinkeinopolitiikka? 2 1 Tapahtunut: Internet Globalisaatio Kehittyy: Teknologia Robotisaatio

Lisätiedot

Asetuksen mukaan tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta

Asetuksen mukaan tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta Raportti 1 (5) Dnro: 29.11.2017 1310/922/2017 Selvitys tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta Tietoyhteiskuntakaaren yleispalvelusääntelyllä taataan kaikille tietyt perustasoiset viestintäpalvelut

Lisätiedot

MEDIAKASVATUSLINJAUKSET M E D I A K D I A K A S V A T U S L L I N J A U A U K S E T

MEDIAKASVATUSLINJAUKSET M E D I A K D I A K A S V A T U S L L I N J A U A U K S E T MEDIAKASVATUSLINJAUKSET M E D I A K D I A K A S V A T U S L L I N J A U A U K S E T A K S E T U L N J A U I V T U S L A D A K A S I M D I A K E VIESTINNÄN KESKUSLIITON MEDIAKASVATUSLINJAUKSET: Lasten ja

Lisätiedot

Media ja mainonta 2010 luvulla

Media ja mainonta 2010 luvulla Media ja mainonta 2010 luvulla VTT Asiakasseminaari 20.9.2010 Anna Viljakainen 2 AGENDA Mediamainonta kansainvälisesti Mediamainonta Suomessa Mediamarkkinoiden kehitystrendit mediaryhmittäin Mediamarkkinoiden

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Viestintätoimialan muutostekijät 2010-luvulla

Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Viestintätoimialan muutostekijät 2010-luvulla Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Viestintätoimialan muutostekijät 2010-luvulla Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika Digitaaliset palvelut laajemmin käyttöön Tieto digitalisoituu

Lisätiedot

Antenniverkon kehittyminen Ajankohtaista DNA:lta

Antenniverkon kehittyminen Ajankohtaista DNA:lta Julkinen Antenniverkon kehittyminen Ajankohtaista DNA:lta Sisältö DNA:n televisioliiketoiminta Televisiokatselun muutosten vaikutukset Antenniverkko osana DNA:n televisiotarjontaa Yhteenveto Julkinen /

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008 Taulukko 1. Tutkimusaineiston toimialakohtainen jakauma Toimiala N Osuus tutkimusaineistosta (%) Toimialan yrityksiä (alle 20 henkeä) Suomessa %:a koko elintarvikealasta v. 2007 (Ruoka Suomi tilasto) Leipomotuotteet

Lisätiedot

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA 2.4.2011 Petteri Pihlajamäki Executive Vice President, Pöyry Management Consulting Oy Esityksen

Lisätiedot

KATSAUS RUOTSIN MARKKINOIDEN MAHDOLLISUUKSIIN & VALMISTAUTUMISOHJEITA RUOTSIIN SUUNTAUTUVAAN VIENTIIN MARJA KAHRA

KATSAUS RUOTSIN MARKKINOIDEN MAHDOLLISUUKSIIN & VALMISTAUTUMISOHJEITA RUOTSIIN SUUNTAUTUVAAN VIENTIIN MARJA KAHRA KATSAUS RUOTSIN MARKKINOIDEN MAHDOLLISUUKSIIN & VALMISTAUTUMISOHJEITA RUOTSIIN SUUNTAUTUVAAN VIENTIIN MARJA KAHRA 7.11.2016 RUOTSIN ELINTARVIKEMARKKINAT RUOTSIN ELINTARVIKEMARKKINAT TARJOAVAT MAHDOLLISUUDEN

Lisätiedot

Uusmedia kuluttajan silmin

Uusmedia kuluttajan silmin Uusmedia kuluttajan silmin Kansallisen multimediaohjelman Kuluttajatutkimukset-hanke SUB Göttingen 7 211790 524 2000 B4519 TEKNOLOGIAN KEHITTÄMISKESKUS Digitaalisen median raportti 2/98 Helsinki I998 Sisältö

Lisätiedot

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Tulevaisuutta ei voi ennustaa. Siksi on tärkeää, että valmistaudumme (ainakin henkisesti) erilaisiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tulevaisuusajattelua voi käyttää

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

WEBINAARI 14.3.2012 CLOUD SOFTWARE SRA- esi;ely

WEBINAARI 14.3.2012 CLOUD SOFTWARE SRA- esi;ely WEBINAARI 14.3.2012 CLOUD SOFTWARE SRA- esi;ely Janne Järvinen Director, F- Secure FAD, Cloud So7ware Program Yhteenveto TKI - näkymät Skaalautuvat pilvipalvelualustat ja sovelluskehitystä tukevat komponenbt

Lisätiedot

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko?

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Ville Valovirta Miten liiketoimintaa sosiaalisista innovaatioista? -seminaari 23.1.2013 2 1. Miten

Lisätiedot

Certified Foresight Professional

Certified Foresight Professional Certified Foresight Professional Kenelle? Strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- tai muissa vastaavissa edelläkävijä- ja kehittämistehtävissä työskentelevät. Sopii myös johdolle, päälliköille

Lisätiedot

Suosittelu vaikuttaa keskimäärin 70% ostopäätöksistä.

Suosittelu vaikuttaa keskimäärin 70% ostopäätöksistä. Asiakkuus, asiakasuskollisuus, asiakkuusohjelmat mihin ollaan menossa? Jonna Toikka, Aegis Media SHOPPAAMISEN SOSIAALINEN ULOTTUVUUS JA ERILAISET VAIKUTTAJATYYPIT Mitä tehdä, kun asiakkaan huomio jakaantuu

Lisätiedot

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Voidaanko brändeillä vaikuttaa? Maaliskuu 2006 Professori Helsingin yliopisto Psykologian laitos gote.nyman@helsinki.fi Mistä tiedämme.? Miten voimme toimia.? Kenelle

Lisätiedot

AntenniTV:n tulevaisuus. Anvian kesäpäivät. Liiketoimintapäällikkö, Teppo Ahonen 31.5.2013

AntenniTV:n tulevaisuus. Anvian kesäpäivät. Liiketoimintapäällikkö, Teppo Ahonen 31.5.2013 AntenniTV:n tulevaisuus Anvian kesäpäivät 31.5.2013 Liiketoimintapäällikkö, Teppo Ahonen DIGITA Olemme Suomen johtava langattomien viestintäverkkojen verkko-operaattori sekä merkittävä tietoliikenneverkkojen

Lisätiedot

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle?

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? artikkeli WWAN-verkko WWAN-verkko: mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? Nopeiden, saumattomien yhteyksien merkitys minkä tahansa yrityksen menestykseen sekä liikkuvan ammattilaisen tehokkuuteen

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Näkökulmia sosiaalisten yritysten kilpailuedusta alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Lähtökohdat Miten

Lisätiedot

Mobiililaitteiden tietoturva

Mobiililaitteiden tietoturva Mobiililaitteiden tietoturva 2009-02-23 Raahe Erka Erka Koivunen Koivunen Yksikön Yksikön päällikkö päällikkö CERT-FI CERT-FI CERT-FI:n esittely CERT-FI kansallinen CERT-viranomainen Coordinated CERT ==

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas

Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas Tulevaisuuden epävarmuudet Globaali kehitys EU:n kehitys Suomalainen kehitys Teknologian kehitys Ympäristöpolitiikan kehitys 19.4.2010 2 Globaali

Lisätiedot

Tulevaisuuden ennakointimenetelmiä ja toteutuksia. Henrik Ramste tekniikan tohtori kauppatieteiden lisensiaatti

Tulevaisuuden ennakointimenetelmiä ja toteutuksia. Henrik Ramste tekniikan tohtori kauppatieteiden lisensiaatti Tulevaisuuden ennakointimenetelmiä ja toteutuksia Henrik Ramste tekniikan tohtori kauppatieteiden lisensiaatti Toimintaympäristön ja sen muutosten tarkastelu Ympäristön ilmiöiden ja muutosten systemaattista

Lisätiedot

Kotitalouksien internet-yhteyksien teknistaloudellinen mallinnus 2015-2025. Diplomityö seminaari 12.4.2016

Kotitalouksien internet-yhteyksien teknistaloudellinen mallinnus 2015-2025. Diplomityö seminaari 12.4.2016 Kotitalouksien internet-yhteyksien teknistaloudellinen mallinnus 2015-2025 Diplomityö seminaari 12.4.2016 Jimi Viitanen Johdanto Tutkimuskysymys Miten koti muodostavat yhteyden Internettiin? Minkälainen

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

DVB- ja internet-palvelut saman vastaanottimen kautta

DVB- ja internet-palvelut saman vastaanottimen kautta DVB- ja internet-palvelut saman vastaanottimen kautta Timo Santi 8.11.2012 Termiviidakko Epäviralliset tulkinnat Termi OTT (Over The Top) Connected TV IPTV Internet TV Web TV Cord Cutters Tulkinta Internetin

Lisätiedot

Kuinka mittaan mediatiedotteen vaikuttavuuden? 24.9.2015 Sanelma Helkearo M-Brain

Kuinka mittaan mediatiedotteen vaikuttavuuden? 24.9.2015 Sanelma Helkearo M-Brain Kuinka mittaan mediatiedotteen vaikuttavuuden? 24.9.2015 Sanelma Helkearo M-Brain M-Brain on globaalisti toimiva tietopalvelu-, teknologia- ja konsultointiyritys Palvelumme ja ratkaisumme on räätälöity

Lisätiedot

Q keskeiset tapahtumat

Q keskeiset tapahtumat Sisällys Q1 2012 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Mobiilidatan ja älypuhelinmarkkinan kehitys Uusien palveluiden eteneminen Näkymät vuodelle 2012

Lisätiedot

Kestävä vapaa-ajan vietto kiinnostaako kuluttajaa? Päivi Timonen 28.11.2008 Suomen teollisen ekologian seuran seminaari

Kestävä vapaa-ajan vietto kiinnostaako kuluttajaa? Päivi Timonen 28.11.2008 Suomen teollisen ekologian seuran seminaari Kestävä vapaa-ajan vietto kiinnostaako kuluttajaa? Päivi Timonen 28.11.2008 Suomen teollisen ekologian seuran seminaari Vapaa-ajan tuotekulttuuri Kestävän tuotekulttuurin toteutuessa kuluttajien on mahdollista

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Joonas Pihlajamaa Johtaja, Oikotie Työpaikat

Joonas Pihlajamaa Johtaja, Oikotie Työpaikat Rekrytointi muutoksessa Parhaat osaajat löytyvät yhdistämällä oikeat kanavat, houkutteleva tarina ja sujuva rekrytointiprosessi. Rekrytointi ja työnantajakuvan rakennus lähestyvät digitaalista markkinointia.

Lisätiedot

Aiheesta tutkimussuunnitelmaan

Aiheesta tutkimussuunnitelmaan Aiheesta tutkimussuunnitelmaan Aihepiiri Kiinnostaa, mutta ei ole liian tuttu oppii jotain uutta Mikä on se kysymys tai asia, jonka haluan selvittää? Miten jalostan pähkäilyni tieteellisesti tarkasteltavaksi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.2008 31.3.2008

Osavuosikatsaus 1.1.2008 31.3.2008 Osavuosikatsaus 1.1.2008 31.3.2008 Elisan Q1 2008 Taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus matkaviestinnän ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteutus Palveluiden ja 3G:n eteneminen Näkymät

Lisätiedot

Missä menet, Internet?

Missä menet, Internet? Missä menet, Internet? Lokkaali-hankkeen avajaisseminaari 18.9.2009 Kimmo Paajanen, Neo Arena, CIE kimmo.paajanen@neoarena.fi 1 Miksi internetiin menemiseltä ei voi välttyä? Sanomalehtien perinteinen kehittäminen

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS

HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS Riittävätkö rahat, kuka maksaa? Sixten Korkman Jukka Lassila Niku Määttänen Tarmo Valkonen Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja: Taloustieto Oy Kannen valokuva:

Lisätiedot

Kansalliskirjasto ja painetun aineiston saatavuus: uudet yhteistyökuviot?

Kansalliskirjasto ja painetun aineiston saatavuus: uudet yhteistyökuviot? KANSALLISKIRJASTO Kansalliskirjasto ja painetun aineiston saatavuus: uudet yhteistyökuviot? Kai Ekholm 2.11.2011 Kansalliskirjaston tulevaisuus Muutostekijät ja niiden vaikutukset Merkittävät muutokset

Lisätiedot

Sijoittamisen trendit

Sijoittamisen trendit Sijoittamisen trendit Suvi Tuppurainen myynti- ja markkinointijohtaja, Nordnet Suomi 16.10.2013 Naisten ilta Pörssissä 1. Kehittyvien markkinoiden merkitys maailman taloudessa kasvaa Aasian osuus maailman

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Tavoite selvittää Elintarvikealan pk-yritysten nykytila ja tulevaisuuden näkymät Toimintaympäristötutkimuksia tehty n 4 vuoden välein Edelliset 2004

Lisätiedot

Sisällys. Q1 2015 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2015

Sisällys. Q1 2015 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2015 Sisällys Q1 2015 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2015 2 Q1 2015 keskeiset tapahtumat Liikevaihto edellisen vuoden

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Tulevaisuuden radio. Puheenvuoro Radiovuosi 2010 tilaisuudessa 21.1.2010 Tuija Aalto YLE Uudet palvelut Tulevaisuus Lab

Tulevaisuuden radio. Puheenvuoro Radiovuosi 2010 tilaisuudessa 21.1.2010 Tuija Aalto YLE Uudet palvelut Tulevaisuus Lab Tulevaisuuden radio Puheenvuoro Radiovuosi 2010 tilaisuudessa 21.1.2010 Tulevaisuus Lab Mediakäytön muutoksien ennakointi Avoin innovaatio ja tuotekehitys Toimintatapana verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

Oppilaitokset luovaa osaamista luotsaamassa! - verkostoseminaari ke 11.12.13 klo 12-16 Näkökulmia muutoksiin toisen asteen mediakoulutuksessa

Oppilaitokset luovaa osaamista luotsaamassa! - verkostoseminaari ke 11.12.13 klo 12-16 Näkökulmia muutoksiin toisen asteen mediakoulutuksessa Oppilaitokset luovaa osaamista luotsaamassa! - verkostoseminaari ke 11.12.13 klo 12-16 Näkökulmia muutoksiin toisen asteen mediakoulutuksessa Harri Pulliainen tuottaja-toimittaja, media-alan kouluttaja

Lisätiedot

Opiskelija digimaailmassa

Opiskelija digimaailmassa Opiskelija digimaailmassa Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki @petterij pjarvinen.blogspot.com bittimittari.blogspot.com @petterij www.facebook.com/petterijj profiles.google.com/petterij pinterest.com/petterij

Lisätiedot

Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti. Langaton Vuores. Kotikatupalvelin

Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti. Langaton Vuores. Kotikatupalvelin Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti Langaton Vuores Kotikatupalvelin Tutkimuksen tausta Langaton tietoliikenne on arkipäivää Personoidut päätelaitteet (taskutietokone, matkapuhelin, kannettava

Lisätiedot

DNA TV AVAIN UUTEEN TELEVISIOON

DNA TV AVAIN UUTEEN TELEVISIOON DNA TV AVAIN UUTEEN TELEVISIOON Mikko Saarentaus Cable Days 23.4.2015 Hanasaari, Espoo Julkinen 1 SISÄLTÖ Uudistunut DNA DNA TV avain uuteen televisioon Ajankohtaista antenniverkosta uusi antennitelevisio

Lisätiedot

Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa. 30.8.2010 Matti Alahuhta

Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa. 30.8.2010 Matti Alahuhta Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa 30.8.2010 Matti Alahuhta Agenda Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa Mitä liiketaloustieteiden tutkimus antaa suomalaiselle elinkeinoelämälle? 2 KONE Corporation

Lisätiedot

Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto. Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi

Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto. Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi Kuluttajatutkimukset 2012 Mediaan koukuttuminen ja fragmentoitunut media käyttö: edelläkävijänuoret ja nuoret

Lisätiedot

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen 1 Tulevaisuutta ei voi ennustaa. Siksi on tärkeää, että valmistaudumme (ainakin henkisesti) erilaisiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tulevaisuusajattelua voi käyttää

Lisätiedot

Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta

Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta Pelastustoimen viestintä 2020 -työpaja 27.11.2017, Kuopio Aino Harinen, Pelastusopisto

Lisätiedot

DNA OY VUONNA 2013 YLEISTÄ TALOUDELLINEN KEHITYS HALLINTO TULEVAISUUDENNÄKYMÄT. Sivu 7/28

DNA OY VUONNA 2013 YLEISTÄ TALOUDELLINEN KEHITYS HALLINTO TULEVAISUUDENNÄKYMÄT. Sivu 7/28 DNA OY VUONNA 2013 YLEISTÄ Yleinen taloustilanne oli koko katsauskauden haasteellinen, mikä lisäsi epävarmuutta markkinoilla. Suomen tietoliikennemarkkinoiden kilpailutilanne jatkui vuonna 2013 kireänä.

Lisätiedot

Mitä apua arvoketjuajattelusta

Mitä apua arvoketjuajattelusta Missä arvoketjuissa puu voi menestyä tulevaisuudessa? Taru Peltola taru.peltola@joensuu.fi 1 Mitä apua arvoketjuajattelusta? 2 Tulevaisuusfoorumin arvoketjuselvitys 3 Konkreettisia esimerkkejä ja tuloksia

Lisätiedot

Asiakaslehden rooli ja näkymät viestinnässä 2015-2020. Kari Tervonen, roadmap director N2, 12.4. 2011

Asiakaslehden rooli ja näkymät viestinnässä 2015-2020. Kari Tervonen, roadmap director N2, 12.4. 2011 Asiakaslehden rooli ja näkymät viestinnässä 2015-2020 Kari Tervonen, roadmap director N2, 12.4. 2011 N2 on markkinointi- ja palvelumuotoilutoimisto. Identity Crystallization of the brand essence Strategies

Lisätiedot

Low Carbon Finland 2050 platform VTT:n, VATT:n, GTK:n ja METLA:n yhteishanke

Low Carbon Finland 2050 platform VTT:n, VATT:n, GTK:n ja METLA:n yhteishanke Low Carbon Finland 2050 platform VTT:n, VATT:n, GTK:n ja METLA:n yhteishanke Tekesin Tie kestävään talouteen ohjelma Tiina Koljonen VTT Technical Research Centre of Finland 2 Low Carbon Finland 2050 platform

Lisätiedot

Avoimen yliopiston neuvottelupäivät Helsinki Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen Kansalaisopistojen liitto KoL

Avoimen yliopiston neuvottelupäivät Helsinki Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen Kansalaisopistojen liitto KoL Avoimen yliopiston neuvottelupäivät Helsinki 15.11.2012 Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen Kansalaisopistojen liitto KoL YLEISESTÄ TAUSTATILANTEESTA Meneillään suomalaisen talouden ja yhteiskunnan murros

Lisätiedot

Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA

Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA Harjoittelukoulujen TVT-strategian visio Harjoittelukoulut ovat asiantuntija- ja edelläkävijäyhteisöjä

Lisätiedot

- ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit bes.tkk.fi

- ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit bes.tkk.fi - ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit Tieteiden talo 18.5.2010 Arto Huuskonen, DI TUTKIMUKSEN TAUSTATEKIJÄT Väestö ikääntyy ja palvelutarpeet muuttuvat Ikääntyvä väestö viettää enemmän

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

YHDEN JÄTE ON TOISEN RAAKA-AINETTA Biotalouden asiantuntijatyöskentely 28.2.2014

YHDEN JÄTE ON TOISEN RAAKA-AINETTA Biotalouden asiantuntijatyöskentely 28.2.2014 YHDEN JÄTE ON TOISEN RAAKA-AINETTA Biotalouden asiantuntijatyöskentely 28.2.2014 Aikataulu 12.00 Tervetuloa 12.10 Biotalouden määritelmä ja rajaus 12.45 Biotalouden nykytila 13.30 Biotalouden megatrendit

Lisätiedot

Mitä sisältöjä yhteiskuntatieteellisellä metsätutkimuksella?

Mitä sisältöjä yhteiskuntatieteellisellä metsätutkimuksella? Mitä sisältöjä yhteiskuntatieteellisellä metsätutkimuksella? Rauno Sairinen Professori MYY osaamiskeskittymä (Metsä, yhteiskunta ja ympäristö) rauno.sairinen@joensuu.fi Yhteiskuntatieteellisen metsätutkimuksen

Lisätiedot

Poliittinen riski Suomessa. Energiateollisuus ry 20.6.2012

Poliittinen riski Suomessa. Energiateollisuus ry 20.6.2012 Poliittinen riski Suomessa Energiateollisuus ry 20.6.2012 Poliittinen riski Suomessa: Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen lainsäädännöllisen kehityksen ennustettavuudesta ja poliittisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 1.3.2017 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto 28.2.2017 1 Teemat EU:n

Lisätiedot