Minne menet televisio?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Minne menet televisio?"

Transkriptio

1 Minne menet televisio? Verkottuvan televisiopalvelun skenaarioanalyysi Jouni Sirén Diplomityöseminaari Valvoja: Prof. Heikki Hämmäinen

2 Agenda Tausta Tutkimusongelma Työn rakenne & sisällys Teoreettiset viitekehykset Muutosvoimat (trendit & epävarmuudet) Skenaariokysymykset Skenaariot Strategia-analyysin tiivistelmä Yhteenveto

3 Tausta Televisio on lähes sata vuotta vanha killer application, menestystuote. Se on yksi viime vuosisadan levinneimmistä, maailmaa merkittävästi muuttaneista ilmiöistä Televisio on perusolemukseltaan ja käyttötavaltaan pysynyt perinteisenä, passiiviseen käyttöön perustuvana mediana Television rooli on kuitenkin lähivuosina muuttumassa huomattavasti Internetin ja perinteisen television välinen ero on hämärtymässä sekä käytettävien jakeluväylien että päätelaitteiden osalta Mobiliteetti televisiopalveluiden käytössä lisääntyy ja päätelaitteet monipuolistuvat sekä persoonallistuvat Käytettävät palvelut kokevat muutosta yksisuuntaisesta lineaarisesta palvelurakenteesta monimuotoisiin verkottuviin palvelukokonaisuuksiin, joissa kuka tahansa voi olla sekä palvelujen vastaanottaja tai tuottaja.

4 Tutkimusongelma (t) Millaisia vaihtoehtoisia verkottuvan television tulevaisuusskenaarioita on muodostettavissa luvulle? Mitkä ovat vaikuttavat avaintrendit ja epävarmuudet? Millainen kilpailutilanne näissä skenaarioissa vallitsee? Miten muodostetut skenaariot voivat vaikuttaa arvoketjun jäsenten strategisiin valintoihin?

5 Työn rakenne Kuvataan television, Internetin, mobiilin ja uuden median palveluiden kehitys historiasta tähän päivään Kuvataan suomalainen mediaympäristö sekä televisiopalveluiden tila vuonna 2010 Luodaan vaihtoehtoisen neljä skenaariota muutosvoimien ja merkittävimpien epävarmuustekijöiden avulla Avataan skenaarioiden strategiaulottuvuutta Johdanto Teoreettiset viitekehykset Historiallinen kehitys Palveluiden nykytila Skenaarioiden luominen Skenaarioiden analyysi Skenaarioista strategiaan Johtopäätökset

6 Sisällys 1/2 1 Johdanto Tutkimusongelma Tutkimusongelman rajaus Tutkimusmenetelmät Tutkielman rakenne 11 2 Teoreettiset viitekehykset ja tutkimusmetodiikka PESTE-analyysi Skenaariomallinnus Schoemakerin skenaariomalli Porterin teollisuusskenaariot 15 3 Television, Internetin ja uuden median kehitys Television toiminta ja kehitys Internetin kehitys Uuden median palveluiden kehitys 26 4 Suomalainen mediaympäristö sekä televisiopalvelut vuonna Suomalainen mediakenttä ja arvoketju Teknologiat, päätelaitteet ja tietoliikenneyhteydet Suomessa Nykyiset televisiopalvelut ja niiden käyttö eri välineissä Muut vaikuttavat tekijät sekä kehitystrendit 42

7 Sisällys 2/2 5 Skenaarioiden luominen Ympäristö ja rajaus Avaintrendit ja epävarmuudet Skenaarioiden muodostus Skenaariot 53 6 Skenaarioiden analyysista strategiaan Skenaarioiden analyysi Skenaarioista strategiaan Strategisia vaikutuksia 66 7 Johtopäätökset Tulokset Tulosten arviointia Jatkotutkimus 80 Viitteet 81 Liite A: PESTE-analyysi Eurooppa, Suomi, Mediatoimiala 86

8 Teoreettiset viitekehykset 1. PESTE-analyysi 3. Porterin teollisuusstrategiat 2. Schoemakerin skenaariomalli

9 Avaintrendit - Politiikka PT1 Yhteiskunnan palveluiden yhä voimakkaampi siirtyminen Internetpohjaisiksi. Tästä on paljon merkkejä. Tehokkuuden ja myös paljon palveluiden palvelutason parantamiseksi Internet-intran yleistyessä yhä enenevässä määrin palveluita pyritään siirtämään Internetin päällä tapahtuvissa. Tämä muuttaa koko yhteiskuntarakennettamme riippuvaisemmaksi Internetin palveluista. PT2 Maailman muutos multipolaariseksi median käytön ja siihen liittyvän infrastruktuurin suhteen Tällä viitataan erityisesti Aasian ja Intian nousuun merkittäväksi tulevaisuuden vaikuttajaksi myös mediaan liittyvissä asioissa tähän liittyvää Yhdysvaltain suuren merkityksen tasaantumista. Tämä näkyy nykyään jo selkeästi tarkasteltaessa edellisessä kappaleessa käsiteltyä Internetin käyttöjakaumaa. Aasia johtaa käyttötilastoissa selkeästi, ja aiemmin maailmaa merkittävästi ohjannut Yhdysvallat on tähän verrattuna huomattavan pienessä asemassa. Esimerkkinä voidaan käyttää esimerkiksi virtuaalista peliteollisuutta. Nykyään useiden pelien ja virtuaalimaailmojen kehitys tapahtuu ensiksi Aasiassa, josta ne leviävät muualle maailmaan.

10 Avaintrendit - Talous ECT1Kumppanuuksien merkityksen korostuminen. Keskeinen kehityssuunta on toimivien ja monipuolisten kumppanuusmallien muodostaminen. Laitevalmistajat tarvitsevat broadcastertoimijoita paketoimaan sisällöt tarvittaviin yleisöä kiinnostaviin muotoihin, broadcasterit tarvitsevat sisällöntuottajia ja operaattoreita mahdollistaakseen palveluiden tarjonnan jne. Voidaan olettaa menestyksekkään verkostoitumisen olevan yksi avainkysymyksiä 2010-luvun kilpailutilanteessa pärjäämiseen. ECT2 Tekijänoikeuskysymysten ja korvausten merkityksellisyyden korostuminen. Nykyisen tekijänoikeusmallit ja maksettavat korvaukset pohjautuvat etupäässä perinteisten medioiden nojaan rakennettuihin käytäntöihin. Näiden kysymysten ratkaisu ja toimivien liiketoimintamallien kehittyminen on avainkysymys useiden palveluiden kehittymisen kannalta. Tästä trendistä on helppo varioida erilaisia ja merkittäviä epävarmuustekijöitä. ECT3 Globaalien mediamarkkinoiden yleistyminen. Jo tänä päivänä voidaan todeta maailmanlaajuisen mediamarkkinan olevan muutamien suurien mediatoimijoiden hallussa. Tähän asti Suomea on suojellut pieni markkina-alue ja kielimuuri globaalien toimijoiden läpimurrolta. Teknologian kehittyminen ja suurten toimijoiden lokalisaatiovalmiuksien paraneminen voivat muuttaa tätä oleellisesti.

11 Avaintrendit - Yhteiskunta ST1 Sosiaalisen verkostoitumisen merkityksen lisääntyminen. Erilaisten sosiaalisten medioiden käyttö tulee yleistymään. Ihmiset tulevat muodostamaan virtuaalisia ja fyysisiä verkostoja eri kiinnostusten kohteiden perusteella. ST2 Yhteisöllisten sekä käyttäjälähtöisten sisältöjen merkityksen kasvu. Tulevaisuudessa tullaan tiedon ja taidon lisäksi painottamaan osaamisen jakamista ja erehdyksestä oppimista. Mediailmaisusta muodostuu oleellinen itseilmaisun väline. ST3 Nuorten mediakäyttäytymisen muuttuminen Uusi sukupolvi on kasvanut teknologian keskellä ja käyttää sitä luontevasti. Yhä harvempi nuori katsoo perinteistä televisiota. Mediaa ei osteta myöskään fyysisinä tallenteina vaan ladataan verkosta, laillisesti tai laittomasti. ST3 Kahtiajako toisaalta globaaliin, toisaalta alueelliseen maailmaan ja elämään. Aktiivisuus ja vaikuttaminen yli rajojen, globaalisti, tulee lisääntymään. Ylikansalliset yhden asian liikkeet tulevat vahvistumaan. Toisaalta on nähtävissä selkeä kehityssuunta myös lähiyhteisöllisyyden ja vaikuttamisen merkityksen lisääntymisessä hengenheimolaisuus sosiaalisena rakenteena vahvistuu. ST4 Kulttuurin ja väestörakenteen monimuotoistuminen. Monikulttuurisuus suomalaisessa yhteiskunnassa tulee lisääntymään ja syvenemää. Yhä suurempi osa väestöstä on maahanmuuttajia. ST5 Väestärakenteen ikääntyminen. Eliniän piteneminen ja suurien ikäluokkien eläkeikään saapuminen lisäävät väestön ikääntymistä. Eläkeläisten osuus väestöstä on yhä suurempi. Tämä aiheuttaa paineita erityisesti asumismuotojen ja terveydenhuollon suhteen.

12 Avaintrendit - Teknologia TT1 Kiinteiden ja langattomien laajakaistayhteyksien yleistyminen. Pelkästään hallituksen asettaman laajakaistaohjelman myötä on selvää että sekä laajakaistaliittymien määrä että niiden nopeudet tulevat kasvamaan 2010-luvulla. Operaattorit tulevat tarjoamaan jatkossa paketoituja palveluita joissa laajakaistaliittymä on yksi osa kiinteähintaista palvelukokonaisuutta. TT2 Teräväpiirtotelevision läpilyönti sekä 3D:n kehittyminen. Seuraava perinteisen television teknologiaan perustuva kehitystrendi tulee olemaan teräväpiirtotelevisio. Kauempana tulevaisuudessa siintää 3D-televisio, elokuvapuolella tämä on jo lyömässä itseään läpi. TT3 Päätelaitteiden yhdistyminen ja henkilökohtaistuminen. Kodeista muodostuu media- ja virtuaalitiloja. Päätelaitteisiin liittyvä merkkitietoisuus tulee kasvamaan. Teknologian avulla voidaan toteuttaa henkilökohtaista brändäystä. Päätelaitteet muodostuvat myös tuotantolaitteiksi. Hybridilaitteiden määrä ja suosio tulee lisääntymään. Mobiliteetin myötä henkilökohtainen suhde päätelaitteeseen syvenee. TT4 Haun ja löydettävyyden kehitys. Tämä on osittain myös sosiologinen tekijä, mutta se on luokiteltu teknologioiden alle vahvasta teknologiapainotuksesta johtuen. Kyseessä on jatkuvasti kasvavan sisältömassan aiheuttama tarve kehittää palveluissa löydettävyyttä erilaisin keinoin, esim. metadataan kohdentuvin hauin. Laajemmin voidaan puhua ohjelma-käsitteen merkityksen oleellisesta muuttumisesta monimediaaliseksi kokonaisuudeksi jolla tulee olemaan mahdollisesti merkittäviä vaikutuksia myös televisiopalveluihin.

13 Avaintrendit - Ympäristö ENT1 Ympäristötietoisuus lisääntyy ja siitä muodostuu merkittävä kilpailutekijä. Ihmisten tietoisuus ympäristön tilasta ja siihen vaikuttavista asioista tulee jatkossa ohjaamaan osan ihmisten kulutuskäyttäytymistä jopa merkittävästi. Tämä tulee vaikuttamaan mediakentän palveluihin ja myös käytettäviin teknologioihin. ENT2 Aineettoman kulutus kasvaa. Ympäristötietoisuus ja muuttuvat kulutustottumukset suosivat aineettoman kulutuksen kasvua. Tämä tulee lisäämään mediankulutusta ja digitaalista elämyskuluttamista. Musiikki- ja peliteollisuuden kasvu lisäävät myös osaltaan aineetonta kulutusta. Ympäristötietoisuuteen liittyy myös esim. printtimedioiden ja kirjojen korvaaminen sähköisellä jakelulla ja lukulaitteilla.

14 Sisältöjen saatavuus Rajattu Avoin Merkittävimmät avainepävarmuudet U1 Sisältöjen saatavuus Tulevaisuuden televisiopalveluiden kehittymistä analysoidessa yksi merkityksellisimpiä asioita on kysymys sisältöjen saatavuudesta ja käytettävyydestä. Äärivaihtoehdot tässä ovat erittäin rajoitettu ja täysin vapaa. Tekijänoikeusmallit rajoittavat median käyttöä VÄHÄN PALJON Media-alan kontrollin taso PIENI SUURI Palveluiden perustuminen avoimiin yleisesti käytettyihin standardeihin VÄHÄN MERKITTÄVÄSTI U2 Median käyttötapa Yksi oleellisimpia kysymyksiä tulevaisuuden televisiopalveluiden osalta on se kuinka aktiivista tai passiivista median käyttö tulee tulevaisuudessa olemaan. Aktiivinen omiin valintoihin perustuva käyttö korvaa perinteisen kanavapohjaisen kuluttamisen VÄHÄN MERKITTÄVÄSTI Televisiopalvelut siirtyvät osaksi laajempia yhteisöllisiä palvelukokonaisuuksia Sisältöjen muokkaaminen ja luominen muodostuvat merkittäväksi käyttötavaksi Passiivinen Aktiivinen Median käyttötapa

15 Muut avainepävarmuudet U3 Päätelaitteiden kehitys ja saturaatio. Päätelaitteiden kehitykseen liittyy selkeitä trendejä, joita on lueteltu yllä. On kuitenkin epävarmaa miten pitkälle televisiopalveluihin käytettävät päätelaitteet kehittyvät. Tämän monimuotoisen osa-alueen riittävän hahmottamisen takia on aihe purettu auki kolmeen alakysymykseen: Tulevatko useampaa jakelukanavaa dynaamisesti yhdistävät päätelaitteet yleistymään? Onko toisistaan teknisesti eroavien päätelaitteden määrä suuri ja ovatko ne palveluiden toteuttamiseen vaadituilta ominaisuuksiltaan yhteensopimattomia? Kannettavat päätelaitteet yleistyvät merkittävästi televisiopalveluiden käytössä U4 Laajakaistaliittymien (kiinteä sekä mobiili) yleistyminen ja suorituskyky Vaikka laajakaistaliittymien määrä on merkittävästi kasvussa on valtaosa siitä tällä hetkellä nopeasti yleistyneen mobiililaajakaistan ansiota. Liittymien keskimääräiset yhteisnopeudet ovat edelleen alhaisia, keskimäärin 1 Mbit/s. Vaikka väestö keskittyy taajamiin on Suomi jatkossakin osittain harvaan asuttu maa, ja erityisesti hajaasutusalueella riittävän nopean yhteyden saaminen jokaiseen talouteen ei ole itsestään selvää. Tämä voi rajoittaa selkeästi IP-palveluiden käyttöä, erityisesti tilanteessa jossa teräväpiirtotelevision kaltaisten palveluiden merkityksen ja käytön voi olettaa kasvavan voimakkaasti, Laajakaistaliittymien loppukäyttäjälle asti saatava suorituskyky parantuu merkittävästi

16 Muut avainepävarmuudet U5 Loppukäyttäjien maksullisiin palveluihin suhtautuminen. Tämä erittäin merkityksellinen muutos on havaittavissa erityisesti nuoremmissa kohderyhmissä. Tottuminen Internetin ilmaisiin palvelumalleihin nostaa selkeästi kynnystä käyttää maksullisia mediapalveluita. Lisäksi uusien liiketoimintamallien ansiosta monet palvelut (esim. Google, Youtube) näyttävät loppukäyttäjälle ilmaisilta, vaikka niissä oikeasti liikkuu suuria rahasummia. Tämä voi muokata myös televisiopalveluiden kenttää merkittävästi. Toisaalta esim. maksu-tv-palveluista ollaan tiettyyn rajaan saakka valmiita maksamaan merkittäviä summia vuositasolla, koska tällä koetaan saatavaan merkittävää lisäarvoa ilmaispalveluihin verrattuna. Myös julkisrahoitteisen television maksujärjestelmän hyväksyntä ja rahoituksen taso on oleellinen vaikuttava tekijä. Asiaa käsitellään sekä yleisen maksuhalukkuuden että julkiseen palveluun suhtautumisen näkökulmasta Halutaanko televisiopalveluista maksaa välillisesti vai välittömästi? SUORAAN VÄLILLISESTI Ollaanko julkisen palvelun televisiopalveluista valmiita maksamaan tulevaisuudessa? Laittomasti hankitun median käytön yleisyys PIENI MERKITTÄVÄ U6 Monetarisaatio, palveluiden taloudellinen kannattavuus Palveluiden nykyinen kehitys on nopeaa, mutta useat uusista kehitettävistä palveluista on tällä hetkellä joko taloudellisesti tai sisällöllisesti arvoa tuottamattomia. Tämän muuttuminen on oleellista jotta uudet palvelutyypit voivat kehittyä jatkossa. Muodostuuko uuden tyyppisistä palveluista arvoa tuottavia?

17 Muut avainepävarmuudet U7 Vahva yhteiskunnallinen tuki ja kontrolli perinteiselle medialle jatkuu. Kuluvan vuosikymmenen puoliväli tulee olemaan mielenkiintoinen tarkistuspiste nykyisten ohjelmisto- ja verkkotoimilupien päättyessä. Jatkuuko nykyinen valtion kontrolloima kanavatoimiluparakenne vai muuttuuko tilanne oleellisesti, esimerkiksi allokoimalla nykyisessä televisiokäytössä olevia taajuuksia aivan muuhun käyttöön tai julistamalla avoin huutokauppa jossa nämä tarjotaan eniten maksavan tahon vapaaseen käyttöön? Valtion kontrolli perinteisen televisiojakelun osalta jatkuu U8 Globaalisuus ja alueellisuus Globaalin maailmanlaajuisen median käyttö syrjäyttää Suomessa toimivat nykyiset mediatoimijat MERKITTÄVÄSTI Alueellisista palveluista muodostuu erittäin merkittäviä

18 Skenaariokysymykset U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 Sisältöjen saatavuus Tekijänoikeusmallit rajoittavat median käyttöä VÄHÄN PALJON Media-alan kontrollin taso PIENI SUURI Palveluiden perustuminen avoimiin yleisesti käytettyihin standardeihin SULJETUT AVOIMET Median käyttötapa Aktiivinen omiin valintoihin perustuva käyttö korvaa perinteisen kanavapohjaisen kuluttamisen Televisiopalvelut siirtyvät osaksi laajempia yhteisöllisiä palvelukokonaisuuksia Loppukäyttäjien tekemä sisältöjen muokkaaminen, luominen ja julkaiseminen muodostuu merkittäväksi käyttötavaksi Päätelaitteiden kehitys ja saturaatio Tulevatko useampaa jakelukanavaa dynaamisesti yhdistävät päätelaitteet yleistymään? Teknisesti erilaisten ja yhteensopimattomien päätelaitteiden määrä suuri Tulevatko kannettavat päätelaitteet merkittävästi yleistymään? Laajakaistaliittymien (kiinteä sekä mobiili) yleistyminen ja suorituskyky Laajakaistaliittymien loppukäyttäjälle asti saatava suorituskyky parantuu merkittävästi Loppukäyttäjien maksullisiin palveluihin suhtautuminen Halutaanko televisiopalveluista maksaa välillisesti vai välittömästi? SUORAAN VÄLILLI. Ollaanko julkisen palvelun televisiopalveluista valmiita maksamaan tulevaisuudessa? Laittomasti hankitun median käytön yleisyys Monetarisaatio, palveluiden taloudellinen kannattavuus Muodostuuko uuden tyyppisistä palveluista arvoa tuottavia? Vahva yhteiskunnallinen tuki ja kontrolli perinteiselle medialle jatkuu Yhteiskunnan tuki ja kontrolli perinteisen televisiojakelun osalta jatkuu Globaalisuus ja alueellisuus Globaalin maailmanlaajuisen median käyttö syrjäyttää Suomessa toimivat nykyiset mediatoimijat Alueellisista palveluista muodostuu erittäin merkittäviä

19 Rajattu Sisältöjen saatavuus Avoin Skenaariot Perinne-Suomi goes digi 2.0 Markkina kyllästynyt, sisällöt hyvin vapaasti saatavilla lukuisien eri jakelukanavien kautta Käyttö monipuolista mutta perinteistä Mobiili-tvlyönyt itsensä läpi Internet-palvelut yhdistyneet perinteisiin televisiopalveluihin Olohuonekäyttö erittäin merkittävää 2000-luvun vaihteen digihuuma realisoitunut monipuolisina broadcasting-palveluina Bye bye tv Perinteinen tv marginalisoitunut lukuisten kehittyneiden vertaismedian palveluiden vallatessa pääosan ihmisten ajankäytöstä Toimialan rakenne mullistunut Tekijänoikeuksien suhteen win-win-ratkaisut Paljon suuria globaaleja ja toisaalta pieniä alueellisia vahvoja toimijoita Sosiaalinen arvo osittain rahan korvaava valuutta Päätelaitekenttä saturoitunut ja voimakkaasti elävä Mediamogulit Sisältöjen ristiinkäyttö erittäin vaikeaa tekijänoikeusrajoituksista ja hajaantuneesta teknologiakentästä johtuen Kanavapohjaisuus vahvistunut Vahvojen globaalien mediatoimijoiden ja tekijönoikeuksien omistajien kontrolli toimialaan erittäin vahva Viimeisen mailin ongelma + riittävämättömät mobiililiittymät rajaavat IP-verkon käyttöä Piraattien maailma Sisältöjen laiton käyttö räjähtänyt käsiin Voimakkaat tekijänoikeudelliset rajoitukset Valtion ohjaus epäonnistunut, kyvyttömyys luoda uutta kasvupolkua Toimialan taloudellinen kasvu ei ole toteutunut Voimakas kahtiajako perinteisen median ja vertaismedian välillä Passiivinen Median käyttö Aktiivinen

20 Strategia-analyysi Kilpailun käyttäytyminen analysoitiin jokaisessa skenaariossa erikseen, tässä esimerkkinä Mediamogulit Tuleva toimialan rakenne Rakenteellinen kiinnostavuus Kilpailuedut Kilpailijoiden käyttäytyminen Oligopolinen, muutamien merkittävien globaalien toimijoiden hallussa Kilpailu kovaa, erityisesti ohjelmasisältöjen luomisen osalta Merkittävät toimijat ja kilpailtu sisältötuotanto vaikeuttavat toimialalle pääsyä Kuluttajien vaikutusvalta rajoittunutta, koska heidän on "sitoutettu" voimakkaasti yhden tarjoajan palvelukokonaisuuteen Toimialan kiinnostavuus enintään kohtalainen johtuen voimakkaista rajoittavista rakenteista Mogulien osalta erittäin kiinnostava Sisältöjen laatu Allianssit, alihankintasopimukset ja poliittiset yhteydet Brändi Löytävätkö kilpailijat vaihtoehtoisia sisältöjentarjontatapoja ohi mogulien? Näiden perusteella tarkasteltiin erikseen televisiotoimijoiden, operaattorien sekä valmistajien strategisia valintoja oheisen jaon mukaisesti: A A B B D E A A C C F G Kaikissa skenaarioissa toimivat strategiset valinnat Osassa skenaarioita toimivat strategiset valinnat Yhdessä skenaariossa toimivat strategiset valinnat

21 Yhteenveto Tulokset: Tulevaisuusskenaariot rakentuvat sisältöjen saatavuuden vapauden sekä palveluiden käytön aktiivisuuden väliseen skenaarioavaruuteen. Tärkeimpiä tekijöitä toimijakohtaisten strategisten valintojen osalla: Ennakoivuus selkeä oma tahtotila omaan strategiaan soveltuvan kumppanuusstrategian muodostaminen riittävän dynamiikan sekä reagointikyvyn säilyttäminen Tulosten analysointia: Schoemakerin skenaariomalli & Porterin prosessistrategiat osoittautuivat toimiviksi Erityisesti haastatteluiden ansiosta fokus saatiin oikeaksi Skenaariot jäivät osin keveiksi, esim. tekninen ja yhteiskunnallinen osuus jäi pieneen Strategiavaiheessa työn laajuuden vuoksi televisiotoimijoiden, operaattorien ja valmistajien roolituksia ei voitu hajoittaa riittävän yksityiskohtaiselle tasolle, näin ollen strategiaosuudesta muodostui yleisluonteinen Jatkotutkimus: Skenaarioiden syventäminen hyödyntäen laajemmin koottua materiaalia Prosessistrategioiden tarkempi muodostus arvoketjun eri jäsenille Muuttuvan arvoketjun analysointi esim. arvoverkko-metodologian avulla

TV-kanavien jakeluoikeuksien soveltaminen suljetussa laajakaistaisessa IP-jakeluverkossa

TV-kanavien jakeluoikeuksien soveltaminen suljetussa laajakaistaisessa IP-jakeluverkossa TV-kanavien jakeluoikeuksien soveltaminen suljetussa laajakaistaisessa IP-jakeluverkossa Diplomityöseminaari / Hanna-Riina Korhonen 2.6.2005 1 Agenda Työn tausta ja tavoitteet Termejä Jakeluoikeuksiin

Lisätiedot

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen Laajakaistaverkot kaikille Juha Parantainen Liittymät Laajakaistaliittymät Suomessa 4 000 000 3 000 000 2 000 000 Mobiili (3G / 4G) Langaton (@450, WiMax) Kaapelimodeemi Kiinteistöliittymä DSL Valokuitu

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

AntenniTV kaikkialle, kaikkiin päätelaitteisiin

AntenniTV kaikkialle, kaikkiin päätelaitteisiin AntenniTV kaikkialle, kaikkiin päätelaitteisiin Cable Days 17.4.2012 Vesa Erkkilä vesa.erkkila(a)digita.fi MobiiliTV vai TV mobiililaitteissa? Erillisen broadcast-verkon (esim. DVB-H) kautta toteutettu

Lisätiedot

Lehdistön tulevaisuus

Lehdistön tulevaisuus Lehdistön tulevaisuus Lehtiasiain neuvottelukunnan raportti 17.12.2013 Lehtiasiain neuvottelukunta Toimikausi 2.1.2012 30.4.2015 Yhteistyöfoorumina, jossa painettuun ja sähköiseen julkaisutoimintaan liittyviä

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 8/2012. Kotitalouksien laajakaistaliittymät. Nopeiden internetyhteyksien yleistyminen

MARKKINAKATSAUS 8/2012. Kotitalouksien laajakaistaliittymät. Nopeiden internetyhteyksien yleistyminen MARKKINAKATSAUS 8/2012 Kotitalouksien laajakaistaliittymät Nopeiden internetyhteyksien yleistyminen Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Sähköinen asiointi liikkuvan asiakkaan palveluverkot

Sähköinen asiointi liikkuvan asiakkaan palveluverkot Sähköinen asiointi liikkuvan asiakkaan palveluverkot Risto Carlson, ICT-johtaja, Digita Oy We deliver your content Suomen EDI-Leidit 27.9.2007 1 Agenda 1. Johdanto 2. Internetin historiaa 3. Langattomat

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä?

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? XXI Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari 22.1.2016 Tutkimusjohtaja, dos. Mikko Luoma Vaasan yliopisto Ajan henki Pitkä taantuma koettelee yksityistä ja

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

ONKO IÄLLÄ MERKITYSTÄ? ERI SUKUPOLVET KULUTTAJINA TULEVAISUUDESSA

ONKO IÄLLÄ MERKITYSTÄ? ERI SUKUPOLVET KULUTTAJINA TULEVAISUUDESSA ONKO IÄLLÄ MERKITYSTÄ? ERI SUKUPOLVET KULUTTAJINA TULEVAISUUDESSA Terhi-Anna Wilska Jyväskylän yliopisto Myynnin ennakointikamari 10.11.2015 Kulutuksen nykytila ja trendit Mikä on iän ja sukupolven merkitys

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Viestinnän toimintaympäristön kehitysnäkymät. Mikko Kontiainen

Viestinnän toimintaympäristön kehitysnäkymät. Mikko Kontiainen Viestinnän toimintaympäristön kehitysnäkymät Mikko Kontiainen Tietotekniikan historialliset kehityssuunnat Sukupolvesta toiseen tietotekniikka on: soluttautunut ympäristöönsä saavuttanut uusia käyttäjiä,

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Viestintätoimialan muutostekijät 2010-luvulla

Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Viestintätoimialan muutostekijät 2010-luvulla Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Viestintätoimialan muutostekijät 2010-luvulla Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika Digitaaliset palvelut laajemmin käyttöön Tieto digitalisoituu

Lisätiedot

Mittausteknologia uusien palveluiden mahdollistajana Mauri Patrikainen Landis+Gyr Oy

Mittausteknologia uusien palveluiden mahdollistajana Mauri Patrikainen Landis+Gyr Oy Mittausteknologia uusien palveluiden mahdollistajana Mauri Patrikainen Landis+Gyr Oy Jun-09 1 - Landis+Gyr - Mittausteknologia uusien palveluiden mahdollistajana - Mauri Patrikainen Uusia palvelumahdollisuuksia

Lisätiedot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot Jussi Silvonen Joensuun VALO -päivä, 8. 5. 2009 (http://jinux.pokat.org/jussi/) Esityksen rakenne Torikatu 10, Joensuu, SONY Bravia, Lieksan koulut = mitä yhteistä?

Lisätiedot

Uhkakuva-analyysi 2005

Uhkakuva-analyysi 2005 Liite 2 Uhkakuva-analyysi 2005 Sisällysluettelo 1 Liiketoimintaympäristö; hallinto, säädökset ja kilpailu 1.1 Muutosilmiöistä 1.2 Vaikutusmahdollisuuksista 2 Teknologia 2.1 Muutosilmiöistä 2.2 Vaikutusmahdollisuuksista

Lisätiedot

Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään?

Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään? Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään? Educa 27.1.2012 Hannu Laukkanen 1 Aiheitamme tänään Tieto ja viestintätekniikka - TVT- koulussa ja opetuksessa Sosiaalinen media mahdollisuuksien media Tekijänoikeudet

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl. Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.fi 1 Tekijänoikeuden ratio Tekijänoikeuden avulla tavoitellaan yhteiskunnallista

Lisätiedot

Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat?

Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat? Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat? @timoargillander Cable Days 18.11.2014 Teollisuuspolitiikka? Elinkeinopolitiikka? 2 1 Tapahtunut: Internet Globalisaatio Kehittyy: Teknologia Robotisaatio

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Antenniverkon kehittyminen Ajankohtaista DNA:lta

Antenniverkon kehittyminen Ajankohtaista DNA:lta Julkinen Antenniverkon kehittyminen Ajankohtaista DNA:lta Sisältö DNA:n televisioliiketoiminta Televisiokatselun muutosten vaikutukset Antenniverkko osana DNA:n televisiotarjontaa Yhteenveto Julkinen /

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Tavoite selvittää Elintarvikealan pk-yritysten nykytila ja tulevaisuuden näkymät Toimintaympäristötutkimuksia tehty n 4 vuoden välein Edelliset 2004

Lisätiedot

Poliittinen riski Suomessa. Energiateollisuus ry 20.6.2012

Poliittinen riski Suomessa. Energiateollisuus ry 20.6.2012 Poliittinen riski Suomessa Energiateollisuus ry 20.6.2012 Poliittinen riski Suomessa: Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen lainsäädännöllisen kehityksen ennustettavuudesta ja poliittisesta

Lisätiedot

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Voidaanko brändeillä vaikuttaa? Maaliskuu 2006 Professori Helsingin yliopisto Psykologian laitos gote.nyman@helsinki.fi Mistä tiedämme.? Miten voimme toimia.? Kenelle

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Kulutuksen nykytrendit

Kulutuksen nykytrendit Kulutuksen nykytrendit Terhi-Anna Wilska Keski-Uudenmaan elinkeinopäivä 28.10. 2014 Mitä kuluttamisessa on 2 tapahtumassa? Elintason nousu, välttämättömyyksien muuttuminen Digitalisaatio, teknologian jokapaikkaistuminen

Lisätiedot

Mobiililaitteiden tietoturva

Mobiililaitteiden tietoturva Mobiililaitteiden tietoturva 2009-02-23 Raahe Erka Erka Koivunen Koivunen Yksikön Yksikön päällikkö päällikkö CERT-FI CERT-FI CERT-FI:n esittely CERT-FI kansallinen CERT-viranomainen Coordinated CERT ==

Lisätiedot

Uusmedia kuluttajan silmin

Uusmedia kuluttajan silmin Uusmedia kuluttajan silmin Kansallisen multimediaohjelman Kuluttajatutkimukset-hanke SUB Göttingen 7 211790 524 2000 B4519 TEKNOLOGIAN KEHITTÄMISKESKUS Digitaalisen median raportti 2/98 Helsinki I998 Sisältö

Lisätiedot

Terveyden edistäminen ja ehkäisevätyö kehittyy - Mikä on kuntoutuslaitosten rooli tulevaisuudessa?

Terveyden edistäminen ja ehkäisevätyö kehittyy - Mikä on kuntoutuslaitosten rooli tulevaisuudessa? Terveyden edistäminen ja ehkäisevätyö kehittyy - Mikä on kuntoutuslaitosten rooli tulevaisuudessa? Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö Päihdekuntoutuksen keskusliitto ry:n tulevaisuus

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

Sisällys. Q1 2015 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2015

Sisällys. Q1 2015 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2015 Sisällys Q1 2015 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2015 2 Q1 2015 keskeiset tapahtumat Liikevaihto edellisen vuoden

Lisätiedot

MEDIAKASVATUSLINJAUKSET M E D I A K D I A K A S V A T U S L L I N J A U A U K S E T

MEDIAKASVATUSLINJAUKSET M E D I A K D I A K A S V A T U S L L I N J A U A U K S E T MEDIAKASVATUSLINJAUKSET M E D I A K D I A K A S V A T U S L L I N J A U A U K S E T A K S E T U L N J A U I V T U S L A D A K A S I M D I A K E VIESTINNÄN KESKUSLIITON MEDIAKASVATUSLINJAUKSET: Lasten ja

Lisätiedot

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle?

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? artikkeli WWAN-verkko WWAN-verkko: mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? Nopeiden, saumattomien yhteyksien merkitys minkä tahansa yrityksen menestykseen sekä liikkuvan ammattilaisen tehokkuuteen

Lisätiedot

Johdattelu skenaariotyöskentelyyn. Tapio Huomo, Toimitusjohtaja HMV PublicPartner

Johdattelu skenaariotyöskentelyyn. Tapio Huomo, Toimitusjohtaja HMV PublicPartner Johdattelu skenaariotyöskentelyyn Tapio Huomo, Toimitusjohtaja HMV PublicPartner 1.-2.6.2010 Majvik 1 Skenaariotyöskentelyn tausta ja tavoitteet Virittäydytään työskentelyyn World Economic Forumin WEF)

Lisätiedot

Media ja mainonta 2010 luvulla

Media ja mainonta 2010 luvulla Media ja mainonta 2010 luvulla VTT Asiakasseminaari 20.9.2010 Anna Viljakainen 2 AGENDA Mediamainonta kansainvälisesti Mediamainonta Suomessa Mediamarkkinoiden kehitystrendit mediaryhmittäin Mediamarkkinoiden

Lisätiedot

Kotitalouksien internet-yhteyksien teknistaloudellinen mallinnus 2015-2025. Diplomityö seminaari 12.4.2016

Kotitalouksien internet-yhteyksien teknistaloudellinen mallinnus 2015-2025. Diplomityö seminaari 12.4.2016 Kotitalouksien internet-yhteyksien teknistaloudellinen mallinnus 2015-2025 Diplomityö seminaari 12.4.2016 Jimi Viitanen Johdanto Tutkimuskysymys Miten koti muodostavat yhteyden Internettiin? Minkälainen

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Näkökulmia sosiaalisten yritysten kilpailuedusta alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Lähtökohdat Miten

Lisätiedot

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA 2.4.2011 Petteri Pihlajamäki Executive Vice President, Pöyry Management Consulting Oy Esityksen

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Tutkimusaineiston toimialoittainen yritysjakauma Toimiala N % vastanneista Ruoka-Suomi 2012 Leipomotuotteet 41 15,9 % 33 % Maidon jatkojalostus 14 5,4

Lisätiedot

DVB- ja internet-palvelut saman vastaanottimen kautta

DVB- ja internet-palvelut saman vastaanottimen kautta DVB- ja internet-palvelut saman vastaanottimen kautta Timo Santi 8.11.2012 Termiviidakko Epäviralliset tulkinnat Termi OTT (Over The Top) Connected TV IPTV Internet TV Web TV Cord Cutters Tulkinta Internetin

Lisätiedot

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset Poliittinen riski Suomessa Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset 16.10.2014 Taustaa tutkimuksesta Aula Research Oy toteutti syys-lokakuussa kyselytutkimuksen poliittisesta riskistä Suomessa Tutkimus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.2008 31.3.2008

Osavuosikatsaus 1.1.2008 31.3.2008 Osavuosikatsaus 1.1.2008 31.3.2008 Elisan Q1 2008 Taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus matkaviestinnän ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteutus Palveluiden ja 3G:n eteneminen Näkymät

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Suosittelu vaikuttaa keskimäärin 70% ostopäätöksistä.

Suosittelu vaikuttaa keskimäärin 70% ostopäätöksistä. Asiakkuus, asiakasuskollisuus, asiakkuusohjelmat mihin ollaan menossa? Jonna Toikka, Aegis Media SHOPPAAMISEN SOSIAALINEN ULOTTUVUUS JA ERILAISET VAIKUTTAJATYYPIT Mitä tehdä, kun asiakkaan huomio jakaantuu

Lisätiedot

Tulevaisuuden radio. Puheenvuoro Radiovuosi 2010 tilaisuudessa 21.1.2010 Tuija Aalto YLE Uudet palvelut Tulevaisuus Lab

Tulevaisuuden radio. Puheenvuoro Radiovuosi 2010 tilaisuudessa 21.1.2010 Tuija Aalto YLE Uudet palvelut Tulevaisuus Lab Tulevaisuuden radio Puheenvuoro Radiovuosi 2010 tilaisuudessa 21.1.2010 Tulevaisuus Lab Mediakäytön muutoksien ennakointi Avoin innovaatio ja tuotekehitys Toimintatapana verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko?

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Ville Valovirta Miten liiketoimintaa sosiaalisista innovaatioista? -seminaari 23.1.2013 2 1. Miten

Lisätiedot

DNA TV AVAIN UUTEEN TELEVISIOON

DNA TV AVAIN UUTEEN TELEVISIOON DNA TV AVAIN UUTEEN TELEVISIOON Mikko Saarentaus Cable Days 23.4.2015 Hanasaari, Espoo Julkinen 1 SISÄLTÖ Uudistunut DNA DNA TV avain uuteen televisioon Ajankohtaista antenniverkosta uusi antennitelevisio

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Oppilaitokset luovaa osaamista luotsaamassa! - verkostoseminaari ke 11.12.13 klo 12-16 Näkökulmia muutoksiin toisen asteen mediakoulutuksessa

Oppilaitokset luovaa osaamista luotsaamassa! - verkostoseminaari ke 11.12.13 klo 12-16 Näkökulmia muutoksiin toisen asteen mediakoulutuksessa Oppilaitokset luovaa osaamista luotsaamassa! - verkostoseminaari ke 11.12.13 klo 12-16 Näkökulmia muutoksiin toisen asteen mediakoulutuksessa Harri Pulliainen tuottaja-toimittaja, media-alan kouluttaja

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas

Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas Tulevaisuuden epävarmuudet Globaali kehitys EU:n kehitys Suomalainen kehitys Teknologian kehitys Ympäristöpolitiikan kehitys 19.4.2010 2 Globaali

Lisätiedot

AntenniTV:n tulevaisuus. Anvian kesäpäivät. Liiketoimintapäällikkö, Teppo Ahonen 31.5.2013

AntenniTV:n tulevaisuus. Anvian kesäpäivät. Liiketoimintapäällikkö, Teppo Ahonen 31.5.2013 AntenniTV:n tulevaisuus Anvian kesäpäivät 31.5.2013 Liiketoimintapäällikkö, Teppo Ahonen DIGITA Olemme Suomen johtava langattomien viestintäverkkojen verkko-operaattori sekä merkittävä tietoliikenneverkkojen

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

ICT:n sosiaalinen käytettävyys

ICT:n sosiaalinen käytettävyys ICT:n sosiaalinen käytettävyys Jouni Backman 06.09.2007 Maailma muuttuu muuttuuko ihminen? Peruuttamaton ja syvällinen käyttäytymisen muutos digitaalinen alkuperäisväestö ja siirtolaiset 120 100 80 60

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008 Taulukko 1. Tutkimusaineiston toimialakohtainen jakauma Toimiala N Osuus tutkimusaineistosta (%) Toimialan yrityksiä (alle 20 henkeä) Suomessa %:a koko elintarvikealasta v. 2007 (Ruoka Suomi tilasto) Leipomotuotteet

Lisätiedot

DNA OY VUONNA 2013 YLEISTÄ TALOUDELLINEN KEHITYS HALLINTO TULEVAISUUDENNÄKYMÄT. Sivu 7/28

DNA OY VUONNA 2013 YLEISTÄ TALOUDELLINEN KEHITYS HALLINTO TULEVAISUUDENNÄKYMÄT. Sivu 7/28 DNA OY VUONNA 2013 YLEISTÄ Yleinen taloustilanne oli koko katsauskauden haasteellinen, mikä lisäsi epävarmuutta markkinoilla. Suomen tietoliikennemarkkinoiden kilpailutilanne jatkui vuonna 2013 kireänä.

Lisätiedot

Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto. Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi

Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto. Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi Kuluttajatutkimukset 2012 Mediaan koukuttuminen ja fragmentoitunut media käyttö: edelläkävijänuoret ja nuoret

Lisätiedot

Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa. 30.8.2010 Matti Alahuhta

Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa. 30.8.2010 Matti Alahuhta Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa 30.8.2010 Matti Alahuhta Agenda Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa Mitä liiketaloustieteiden tutkimus antaa suomalaiselle elinkeinoelämälle? 2 KONE Corporation

Lisätiedot

Avoimen yliopiston neuvottelupäivät Helsinki Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen Kansalaisopistojen liitto KoL

Avoimen yliopiston neuvottelupäivät Helsinki Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen Kansalaisopistojen liitto KoL Avoimen yliopiston neuvottelupäivät Helsinki 15.11.2012 Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen Kansalaisopistojen liitto KoL YLEISESTÄ TAUSTATILANTEESTA Meneillään suomalaisen talouden ja yhteiskunnan murros

Lisätiedot

Asiakaslehden rooli ja näkymät viestinnässä 2015-2020. Kari Tervonen, roadmap director N2, 12.4. 2011

Asiakaslehden rooli ja näkymät viestinnässä 2015-2020. Kari Tervonen, roadmap director N2, 12.4. 2011 Asiakaslehden rooli ja näkymät viestinnässä 2015-2020 Kari Tervonen, roadmap director N2, 12.4. 2011 N2 on markkinointi- ja palvelumuotoilutoimisto. Identity Crystallization of the brand essence Strategies

Lisätiedot

Media- alan uusi strategia

Media- alan uusi strategia Mediapolis Matchmaking 5.6.2014 Media- alan uusi strategia Maria Niiniharju Business Development Manager Idean Enterprises Oy Erilaistumisen aikakausi on alkanut Asiakkaiden arki, sisällöntuotanto, sisällön

Lisätiedot

Mitä sisältöjä yhteiskuntatieteellisellä metsätutkimuksella?

Mitä sisältöjä yhteiskuntatieteellisellä metsätutkimuksella? Mitä sisältöjä yhteiskuntatieteellisellä metsätutkimuksella? Rauno Sairinen Professori MYY osaamiskeskittymä (Metsä, yhteiskunta ja ympäristö) rauno.sairinen@joensuu.fi Yhteiskuntatieteellisen metsätutkimuksen

Lisätiedot

Mitä apua arvoketjuajattelusta

Mitä apua arvoketjuajattelusta Missä arvoketjuissa puu voi menestyä tulevaisuudessa? Taru Peltola taru.peltola@joensuu.fi 1 Mitä apua arvoketjuajattelusta? 2 Tulevaisuusfoorumin arvoketjuselvitys 3 Konkreettisia esimerkkejä ja tuloksia

Lisätiedot

Low Carbon Finland 2050 platform VTT:n, VATT:n, GTK:n ja METLA:n yhteishanke

Low Carbon Finland 2050 platform VTT:n, VATT:n, GTK:n ja METLA:n yhteishanke Low Carbon Finland 2050 platform VTT:n, VATT:n, GTK:n ja METLA:n yhteishanke Tekesin Tie kestävään talouteen ohjelma Tiina Koljonen VTT Technical Research Centre of Finland 2 Low Carbon Finland 2050 platform

Lisätiedot

YHDEN JÄTE ON TOISEN RAAKA-AINETTA Biotalouden asiantuntijatyöskentely 28.2.2014

YHDEN JÄTE ON TOISEN RAAKA-AINETTA Biotalouden asiantuntijatyöskentely 28.2.2014 YHDEN JÄTE ON TOISEN RAAKA-AINETTA Biotalouden asiantuntijatyöskentely 28.2.2014 Aikataulu 12.00 Tervetuloa 12.10 Biotalouden määritelmä ja rajaus 12.45 Biotalouden nykytila 13.30 Biotalouden megatrendit

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

Sisällys. Katsaus vuoteen 2012 Q4 2012 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät vuodelle 2013

Sisällys. Katsaus vuoteen 2012 Q4 2012 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät vuodelle 2013 Sisällys Katsaus vuoteen 2012 Q4 2012 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät vuodelle 2013 2 Vuosi 2012 Liikevaihdon kasvu ylitti jälleen toimialan

Lisätiedot

Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu 02/2015. Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu, Tiivistelmä 02/2015

Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu 02/2015. Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu, Tiivistelmä 02/2015 Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu, Tiivistelmä 02/2015 17.02.2015 Mbit/s Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu 02/2015 Tiivistelmä Oy Omnitele Ab on DNA Oy:n tilauksesta suorittanut

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA-tutkimusprojekti 1.11.2009-31.12.2011) Professori Pirjo Ståhle Tulevaisuuden tutkimuskeskus,

Lisätiedot

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Tulevaisuutta ei voi ennustaa. Siksi on tärkeää, että valmistaudumme (ainakin henkisesti) erilaisiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tulevaisuusajattelua voi käyttää

Lisätiedot

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014 Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi 10.11.2014 Verkostoituminen http://images.google.fi/images?q=aboriginal+art&hl=fi&um=1&ie=utf 8&sa=X&oi=images&ct=title Verkostoituminen Verkostoteoriat: markkinat

Lisätiedot

Arvojen voima yrityksen kasvun eri vaiheissa. Jukka-Pekka Kuokkanen Dextra Oy / Pihlajalinna -konserni

Arvojen voima yrityksen kasvun eri vaiheissa. Jukka-Pekka Kuokkanen Dextra Oy / Pihlajalinna -konserni Arvojen voima yrityksen kasvun eri vaiheissa Jukka-Pekka Kuokkanen Dextra Oy / Pihlajalinna -konserni 1 Aamun juoni Alussa oli yksi mies ja laukku tänään työntekijöitä on Dextra/Pihlajalinna - konsernissa

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

Certified Foresight Professional

Certified Foresight Professional Certified Foresight Professional Kenelle? Strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- tai muissa vastaavissa edelläkävijä- ja kehittämistehtävissä työskentelevät. Sopii myös johdolle, päälliköille

Lisätiedot

Sisällys. Q2 2010 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin

Sisällys. Q2 2010 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin Sisällys Q2 2010 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin Henkilöasiakkaat Yritysasiakkaat Strategian toteutus Uusien palveluiden eteneminen Näkymät vuodelle 2010 2 Q2 2010 keskeiset

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

WEBINAARI 14.3.2012 CLOUD SOFTWARE SRA- esi;ely

WEBINAARI 14.3.2012 CLOUD SOFTWARE SRA- esi;ely WEBINAARI 14.3.2012 CLOUD SOFTWARE SRA- esi;ely Janne Järvinen Director, F- Secure FAD, Cloud So7ware Program Yhteenveto TKI - näkymät Skaalautuvat pilvipalvelualustat ja sovelluskehitystä tukevat komponenbt

Lisätiedot

Digitaalisen maailman näkymiä. 27.11.2013 Minna Karvonen

Digitaalisen maailman näkymiä. 27.11.2013 Minna Karvonen Digitaalisen maailman näkymiä 27.11.2013 Minna Karvonen Aikajana Trendit > 5 vuotta Skenaariot > 15 vuotta Utopiat > 50 vuotta Mitä tiedämme Digitaalinen maailma on arkea sen laaja rihmasto on näkymättömissä

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Käyttäjä mielessä. Sisältötuotantoa käyttäjälle. luento 13.10.04 / TTY. sohvi.sirkesalo@tamk.fi

Käyttäjä mielessä. Sisältötuotantoa käyttäjälle. luento 13.10.04 / TTY. sohvi.sirkesalo@tamk.fi Käyttäjä mielessä Sisältötuotantoa käyttäjälle luento 13.10.04 / TTY sohvi.sirkesalo@tamk.fi teemat sisällöntuotanto - määrittelyä ideointi, ongelma, tuotekehitys vastaanottajasta käyttäjä tarveskenaario,

Lisätiedot

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin!

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Miksi olemme koonneet verkoston? Olemme yhteisellä tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset 1. Vaihtoehtoisia polkuja teräväpiirtoon 2. Laajakaista kaikkien ulottuville Neuvotteleva virkamies Mirka Järnefelt Mirka.jarnefelt@mintc.fi 1 Lähtökohtia teräväpiirtokeskusteluun

Lisätiedot

Sijoittamisen trendit

Sijoittamisen trendit Sijoittamisen trendit Suvi Tuppurainen myynti- ja markkinointijohtaja, Nordnet Suomi 16.10.2013 Naisten ilta Pörssissä 1. Kehittyvien markkinoiden merkitys maailman taloudessa kasvaa Aasian osuus maailman

Lisätiedot

Meriliikennevirrat Suomenlahdella 2007 & 2015. Jenni Kuronen

Meriliikennevirrat Suomenlahdella 2007 & 2015. Jenni Kuronen Meriliikennevirrat Suomenlahdella 2007 & 2015 Jenni Kuronen 0 Suomenlahden meriliikennevirrat WP1 Tavoitteet: Selvittää Suomenlahden meriliikennevirrat v. 2007 Tuottaa tulevaisuusskenaarioita Suomenlahden

Lisätiedot

ICT- infrastruktuuri osana Salon tulevaisuuden kilpailukykyä

ICT- infrastruktuuri osana Salon tulevaisuuden kilpailukykyä ICT- infrastruktuuri osana Salon tulevaisuuden kilpailukykyä Kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa 24.5.2011 Esko Miikkulainen SSP Yhtiöt Oy Miksi tietoliikenne kuuluu liikenneseminaariin Liikenteen merkitys

Lisätiedot

Vuosi Haetaan valtuutusta 5 milj. oman osakkeen hankintaan

Vuosi Haetaan valtuutusta 5 milj. oman osakkeen hankintaan Sisällys Katsaus vuoteen 2011 Q4 2011 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Uusien palveluiden ja älypuhelinmarkkinan eteneminen Näkymät vuodelle 2012

Lisätiedot

Sisällys. 2009 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin

Sisällys. 2009 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin Sisällys 2009 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin Henkilöasiakkaat Yritysasiakkaat Palveluiden ja 3G:n eteneminen Strategian toteutus Voitonjako Näkymät vuodelle 2010 2 Vuosi

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta 31.5.2010

Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta 31.5.2010 Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta 31.5.2010 Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta Perustiedot (1/2) Sanoma myy Suomen suurimman kaapelitelevisio-operaattori Welhon liiketoiminnan tietoliikennekonserni DNA:lle

Lisätiedot