Menettelytapaohje käytettäessä. rakenneosia Suomen rakennusprojekteissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Menettelytapaohje käytettäessä. rakenneosia Suomen rakennusprojekteissa"

Transkriptio

1 Menettelytapaohje käytettäessä maahantuotuja CE-merkittyjä kantavia rakenneosia Suomen rakennusprojekteissa 1

2 CE-merkintä perustuu direktiiviin ja asetukseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu v hyväksyttyyn rakennustuotedirektiiviin (89/106/EY) Suomessa CE-merkintä tulee olla rakennustuotteissa, joille se on määrätty ätt pakolliseksi rakentamismääräyskokoelmassa ä skokoelmassa Rakennustuotedirektiivi korvataan EU:n rakennustuoteasetuksella (305/2011), joka tulee kokonaisuudessaan voimaan rakennustuoteasetuksen mukaan kaikkien harmonisoitujen tuotestandardien alaisten tuotteiden tulee olla Suomessa CEmerkittyjä 2

3 CE-merkintä on valmistajan vakuutus CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa tuotteen olevan harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukainen CE-merkinnässä: rakennustuotteen tietyt ominaisuudet ilmoitetaan harmonisoidun tuotestandardin (hen) tai eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) mukaisesti valmistuksen valvonta sekä testaukset on suoritettu edellytetyllä tavalla ilmoitettu laitos on suorittanut kolmannen osapuolen valvonta- tai tarkastustehtävät (jos niitä edellytetään) 3

4 CE-merkinnän käytön periaate Rakennesuunnittelun yhteydessä määritetään tuotteilta vaadittavat ominaisuudet CE-merkinnässä ilmoitettujen teknisten tietojen perusteella verrataan, että valittu tuote vastaa vaatimuksia CE-merkintä kertoo vain tuotteen ominaisuudet harmonisoidun tuotestandardin määrittämällä tavalla, eikä siten ole automaattinen osoitus kelpoisuudesta Tuotteen kelpoisuutta arvioitaessa otetaan huomioon rakentamismääräykset ä k t ja muut viranomaisohjeet i kohdekohtaiset vaatimukset harmonisoidun tuotestandardin kansallinen soveltamisstandardi 4

5 CE-merkittyyn tuotteeseen liittyvä asiakirjakokonaisuus Tuotteen kelpoisuutta ei voi arvioida, ellei ole käytettävissä täydellisenä tuotteeseen liittyvää asiakirjakokonaisuutta, jonka muodostavat : CE-merkintä CE-merkintään liittyvät asiakirjat piirustukset ja mitoituslaskelmat (tarvittaessa) valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus ilmoitetun laitoksen antama FPC-todistus tai vaatimustenmukaisuustodistus (tarvittaessa) 5

6 CE-merkki CE-merkinnästä täytyy löytyä vähintään seuraavat tiedot: CE-merkki ilmoitetun laitoksen tunnusnumero tuotteen tunnus merkin ensimmäisen kiinnitysvuoden kaksi viimeistä numeroa FPC-sertifikaatin tai vaatimustenmukaisuustodistuksen numero harmonisoidun tuotestandardin numero vuosiluvun kanssa tuotteen yleinen nimi harmonisoidun tuotestandardin liitteessä ZA esitetyt ominaisuudet 6

7 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Esimerkki valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta 7

8 Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyt Harmonisoidun tuotestandardin liitteessä ZA ilmoitetaan kuinka tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittaminen, AoC (Attestation of Conformity), suoritetaan Menettelyitä ovat 1, 1+, 2+, 3 ja 4 (aiempi menettely 2 on jo poistunut rakennustuoteasetuksen myötä) Tuoteryhmälle edellytettävät menettelyt on päätetty ottaen huomioon tuotteen käyttökohteet Menettelyissä osoittamistehtävät on jaettu valmistajan ja ilmoitetun laitoksen eli kolmannen osapuolen kesken 8

9 Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyt Suurimmalle osalle kantavia rakennustuotteita on määritetty vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyksi AoC 2+ Liima- ja kertopuulle AoC-menettely on 1 9

10 CE-merkintämenetelmät Kantavien rakennustuotteiden harmonisoidut tuotestandardit voivat antaa liitteessä ZA neljä erilaista CE-merkintämenetelmää (1, 2, 3a ja 3b) riippuen siitä, miten tuotteen kantokyky ilmoitetaan, ja sisältyykö mitoitus CE-merkintään CE-merkinnässä ei suoraan kerrota mihin menetelmään se kuuluu, mutta Suomessa on suositeltavaa ilmoittaa sisältyykö mitoitus CE-merkintään 10

11 Menetelmä 1 Tuotteen kantavuuden mitoitus ei kuulu CE-merkintään Valmistaja ei välttämättä tiedä käyttökohdetta Valmistaja ilmoittaa tuotteen geometriset tiedot ja materiaaliominaisuudet Tyypillisiä esimerkkejä ovat kantavana rakenteena käytettävät puutuotteet kuten puulevyt, sahatavara sekä liima- ja kertopuupalkit, tai valssattu teräspalkki (ns. varastotuotteet) t tt t) rakennesuunnittelija esittää piirustuksissa tuotteelta vaadittavat geometriset tiedot ja materiaaliominaisuuksien arvot (tai soveltuvan tuotteen kauppanimen) rakennesuunnittelija vastaa (rakennuskohteen kantavien rakenneosien kokonaistoimivuuden lisäksi) tuotteen kantavuuden mitoituksesta 11

12 Menetelmä 2 Tuotteen kantavuuden mitoitus kuuluu CE-merkintään Valmistaja ei välttämättä tiedä käyttökohdetta Valmistaja ilmoittaa tuotteen geometriset tiedot, materiaaliominaisuudet sekä kantokyvyn Tyypillisiä esimerkkejä puurakenteinen naulalevyristikko, höyrykarkaistu kevyt-betonielementti tai teräsrakenteinen kantava profiilipelti lti Rakennesuunnittelija joko esittää valmistajan suorittaman kantavuuden mitoituksen perusteella (esim. kantavuustaulukot) valitsemansa tuotteen, jolloin rakennesuunnittelija vastaa tuotteen soveltuvuudesta käyttökohteeseen tai esittää vaatimukset (kuormitustiedot, geometria, yms.) tuotteille, jolloin tilaajan/urakoitsijan tehtävänä on varmistaa tuotteen vastaavan suunnitelmissa asetettuja vaatimuksia ja rakennesuunnittelija vastaa esittämistään lähtötiedoista 12

13 Menetelmä 3a Tuotteen kantavuuden mitoitus ei kuulu CE-merkintään Tuote valmistetaan tiettyyn käyttökohteeseen tilaajalta saatujen valmistusasiakirjojen mukaan Tyypillisiä esimerkkejä rakennuksen teräsrungon valmisosat (teräskokoonpanot) tai teräsbetonielementit valmisosasuunnittelun kuuluessa kohteen vastaavalle rakennesuunnittelijalle rakennesuunnittelija tai erillinen valmisosasuunnittelija toimittaa valmistajalle valmistuspiirustukset rakennesuunnittelija (tai valmisosasuunnittelija) suorittaa kantavuuden mitoituksen ja vastaa tuotteen soveltuvuudesta käyttökohteeseen kantavuuden mitoituksessa käytetään Suomessa hyväksyttyä mitoitusmenetelmää, jonka yhteensopivuus työnsuoritusohjeiden kanssa on varmistettava 13

14 Menetelmä 3b Tuotteen kantavuuden mitoitus kuuluu CE-merkintään Valmistaja suunnittelee ja valmistaa tuotteen tiettyyn käyttökohteeseen sekä ilmoittaa tuotteen olevan mitoitettu ko. rakennuskohteen kuormille Tyypillisiä esimerkkejä ontelolaatat jännepunossuunnittelun kuuluessa valmistajalle, teräsbetonipilarit tai teräsrungon valmisosat (teräskokoonpanot) k t) valmisosasuunnittelun itt l kuuluessa valmistajalle rakennesuunnittelija toimittaa lähtötiedot valmistajalle, joka laatii kantavuuslaskelmat ja valmistuspiirustukset valmistaja suorittaa kantavuuden mitoituksen tuotestandardissa esitetyllä tavalla ja vastaa siitä rakennesuunnittelija voi hankinta-asiakirjoissa esittää vaatimuksia valmistajan suunnittelijan pätevyydelle 14

15 Maahantuotaessa tarvittavat suunnitelmat ja asiakirjat Valmistaja ja maahantuoja vastaavat, että maahantuotaessa tuotteesta on käytettävissä seuraavat asiakirjat: CE-merkintä sisältäen arvot tai luokat kaikille niille CE-merkinnän kattamille ominaisuuksille, joille Suomessa on asetettu viranomaisvaatimuksia valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus ilmoitetun laitoksen antama vaatimustenmukaisuustodistus AoCluokan sitä edellyttäessä lisäksi menetelmän 3b tapauksessa kaikki ne asiakirjat, jotka tarvitaan tuotteen kohdekohtaisen soveltuvuuden selvittämiseksi (suunnitelmat ja mitoituslaskelmat) menetelmässä 2 on asiakirjoista pystyttävä y selvittämään suunnitteluperusteet Edellä mainitut asiakirjat voidaan hankinta-asiakirjoissa vaatia toimitettavaksi suomen tai ruotsin kielellä silloinkin, kun tuotestandardit tai viranomaismääräykset eivät sitä edellytä 15

16 Valmistaja Valmistajan ja maahantuojan vastuut vastaa, että tuotteen ominaisuudet vastaavat harmonisoitua tuotestandardia tai teknistä hyväksyntää valvoo ja testaa t tuotteen tt laatua ja dokumentoi laadunvalvontaa l esittää tuotteen ominaisuudet siten, että tuotteen sopivuus on todettavissa Maahantuoja (joka voi olla myös rakennusliike) vastaa kelpoisuudesta Suomen markkinoilla varmistaa CE-merkinnän ja siihen liittyvien asiakirjojen asianmukaisuuden varmistaa että on käytetty Suomen kansallisia liitteitä, kun CE- merkintä kattaa kantavuuden mitoituksen vastaa selvittelyistä ja niiden kustannuksista, jos CE-merkintään liittyvät dokumentit ovat puutteelliset 16

17 Rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuut RakMK / A1:n mukaiset vastuut, mm. huolehtimisvelvollisuus (työn valvonta, tarkastaminen, käytettävien tuotteiden kelpoisuuden toteaminen jne.) voi siirtää velvoitteiden mukaisia tehtäviä sopimuksilla muille hankkeen osapuolille, mutta tällöinkin valvottava, että sopimusosapuolet hoitavat t tehtävänsä ä ä asianmukaisesti i otettava yhteyttä rakennusvalvontaan, jos tuotteen kelpoisuudesta ei ole varmuutta tai havaitaan virhe tai vaurio, jonka korjaaminen saattaa edellyttää ulkopuolista li asiantuntemusta t t => tätä kohtaa on sovellettava esim. tapauksiin, joissa havaitaan CE-merkinnän suunnittelutietojen perusteiden olevan vääriä 17

18 Vastaavan rakennesuunnittelijan vastuut CE-merkintä ei muuta vastaavan rakennesuunnittelijan vastuita ja tehtäviä RakMK / A2:n mukaisesti huolehdittava, että erillistehtävinä laaditut suunnitelmat muodostavat keskenään toimivan kokonaisuuden Toimitettava riittävät lähtötiedot kantavien rakennustuotteiden suunnittelijoille ja huolehdittava tuotteiden yhteensopivuudesta ja rakenteen vakavuudesta vastaavalle rakennesuunnittelijalle on toimitettava määräysten mukaiset suunnitelmat ennen rakenneosan tai tuotteen toteutusta tai valmistusta t 18

19 Betonivalmisosat Betonivalmisosille on julkaistu harmonisoituja tuotestandardeja useimmille tuoteryhmille (mm. ontelolaatat, perustuspaalut, ripalaattaelementit, pilari- ja palkkielementit, kuorilaatat, portaat, perustuselementit, seinäelementit) Betonivalmisosien yleiset säännöt on koottu standardiin EN 13369, johon kaikki betonivalmisosien tuotestandardit viittaavat Betonivalmisosien tuotestandardeja ja CE-merkintää on käsitelty tarkemmin betonielementtirakentamisen internet-sivustolla 19

20 Teräsvalmisosat Teräsvalmisosista (teräskokoonpanoista) suurin osa kuuluu standardiperheen EN 1090 piiriin EN 1090 määrittää teräs- ja alumiinirakenteiden tekniset vaatimukset sekä esittää CE-merkinnän vaatimukset Standardin soveltamisalueeseen kuuluvat pilarit, palkit, kantavat ohutlevyt, orret, liittorakenteiden teräsosat jne. Suomen toteutusstandardin kansallisia lisäohjeita sisältävää standardia ollaan tekemässä ja se tulee olemaan SFS 5976 Teräsrakenteiden toteutus. Standardin SFS-EN käyttö Suomessa EN 1090:ssa esitetään vaatimuksia muun muassa raaka-aineille, hitsaukselle, valmistustoleransseille, laadunvalvonnalle sekä valmistajan ilmoittamille suunnitteluarvoille 20

21 Puuvalmisosat Kantavana rakenteena käytetyn sahatavaran CE-merkintä tapahtuu harmonisoidun tuotestandardin EN pohjalta, kantavan liimapuun EN pohjalta ja kantavan kertopuun EN pohjalta Edellä mainitut standardit eivät käsittele CE-merkintämenetelmiä. Käytännössä puuvalmisosien CE-merkintä vastaa menetelmää 1 Puisten kattoristikoiden CE-merkintä tapahtuu harmonisoidun tuotestandardin EN pohjalta Puurakenteiden toteuttamisen kansallinen standardi on työn alla 21

22 Rakennustuoteasetus Asetus on tullut voimaan osittain ja kokonaisuudessaan se on voimassa Asetuksen suurimmat muutokset verrattuna direktiiviin: CE-merkintä pakolliseksi termimuutoksia sekä uusia termejä, esim. suoritustasoilmoitus AoC 2 poistunut tuoteyhteyspisteet (maksuton neuvonta muiden maiden määräyksistä) ympäristöasioiden huomioonottaminen ja elinkaariajattelu 22

23 Lyhenteitä AoC Attestation of Conformity, vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely CPD Construction Product Directive, rakennustuotedirektiivi CPR Construction Product Regulation, rakennustuoteasetus ETA European Technical Approval, eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETAG European Technical Approval Guideline, eurooppalainen tekninen hyväksyntäohje hen Harmonised EN, harmonisoitu tuotestandardi NB Notified body, ilmoitettu laitos 23

24 Lisätietoa Eurokoodien ja RakMK:n nykyisen B-sarjan rinnakkaiskäytön pelisäännöt kantavien rakenteiden suunnittelussa, 2010, Suomen rakennusmedia Oy CE-merkittyjen rakennustuotteiden oikea käyttö, 2010, SKOL ry Ympäristöministeriö Harmonisoidut tuotestandardit ja niiden siirtymäajat - > EN -> Enterprise and industry -> Policies -> European standards -> Harmonised standards -> Lists of references of harmonised standards -> Construction products hen Helpdesk (RTT ry, internet-sivusto avataan vuoden 2012 alussa) Nando EOTA Eurooppalainen hyväksymislaitosten organisaatio Rekisteri Suomen markkinavalvonnan toimenpiteistä 24

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

CE-merkityt tuotteet, käyttäjänäkökulma 23.11.2011

CE-merkityt tuotteet, käyttäjänäkökulma 23.11.2011 CE-merkityt tuotteet, käyttäjänäkökulma 23.11.2011 Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT EU:n sisämarkkinoiden toimintatapa Kansalliset viranomaiset: Päättävät kansallisesti rakentamiseen käytettäviltä

Lisätiedot

Teräskokoonpanojen CE-merkintä

Teräskokoonpanojen CE-merkintä Teräskokoonpanojen CE-merkintä Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista

Lisätiedot

Betonituotteiden CE- merkintään liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

Betonituotteiden CE- merkintään liittyviä kysymyksiä ja vastauksia RTT/ Betoniteollisuus ry 22.4.2013/as Betonituotteiden CE- merkintään liittyviä kysymyksiä ja vastauksia 1. Miten harkot CE- merkitään? Kaikki harkot CE- merkitään standardien SFS-EN 771-3 (muurattavat

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä ja EU:n rakennustuoteasetus. Matti Järvi 7.11.2013 Versio 1.0

Rakennustuotteiden CE-merkintä ja EU:n rakennustuoteasetus. Matti Järvi 7.11.2013 Versio 1.0 Rakennustuotteiden CE-merkintä ja EU:n rakennustuoteasetus Matti Järvi 7.11.2013 Versio 1.0 Mihin CE -merkintä perustuu EU:n rakennustuoteasetus CPR 305/2011 Rakennustuoteasetus tuli voimaan 1.7.2013 Asetus

Lisätiedot

Rakennusalan standardisointiselvitys 2011

Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MILJÖMINISTERIET MINISTRY OF THE ENVIRONMENT Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Taitto: Taittopalvelu

Lisätiedot

Eurokoodiseminaari. Suunnitteluasiakirjat ja niiden laadinta. Hemmo Sumkin 11.12.2013

Eurokoodiseminaari. Suunnitteluasiakirjat ja niiden laadinta. Hemmo Sumkin 11.12.2013 Eurokoodiseminaari Suunnitteluasiakirjat ja niiden laadinta Hemmo Sumkin 11.12.2013 Uusia suunnitteluasiakirjojen sisältöön vaikuttavia asioita YM asetus kantavista rakenteista - Eurokoodien vahva asema

Lisätiedot

PRIZZTECH. Vesijohtojen saneerauspinnoitus. Vesi-Instituutin raportteja 4. Vesi-Instituutti WANDER. Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija

PRIZZTECH. Vesijohtojen saneerauspinnoitus. Vesi-Instituutin raportteja 4. Vesi-Instituutti WANDER. Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija PRIZZTECH Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija Vesijohtojen saneerauspinnoitus Vesi-Instituutin raportteja 4 Tekijät: Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija Raportin nimi: Vesijohtojen saneerauspinnoitus Tiivistelmä:

Lisätiedot

Harmonisoitujen tuotestandardien. CPR:n mukaisiksi. Antti Koponen Paloseminaari 11.2.2015

Harmonisoitujen tuotestandardien. CPR:n mukaisiksi. Antti Koponen Paloseminaari 11.2.2015 Harmonisoitujen tuotestandardien muuttaminen CPR:n mukaisiksi Antti Koponen Paloseminaari 11.2.2015 Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus No. 305/2011 julkaistiin Euroopan Unionin virallisessa lehdessä

Lisätiedot

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: professori Markku Heinisuo ja professori Reijo Kouhia Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten

Lisätiedot

Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet AP 17

Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet AP 17 Suomen Betoniyhdistys ry Varmennustodistuksen arviointiperusteet Asetuksen 555/2013 tuoteryhmä 17 Kantavat muurauskappaleista ja laastista tai AP 17 25.02.2014 1 Yleistä 3 1.1 Ohjeiden soveltamisala 3

Lisätiedot

Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä. Jani Kemppainen

Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä. Jani Kemppainen Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä Jani Kemppainen Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus julkaistiin Euroopan Unionin virallisessa lehdessä 4.4.2011, astui osittain voimaan 24.4.2011 ja korvaa rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke

SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI. Heikki Salkinoja LEKA-hanke SFS-EN 1090 JA CE-MERKKI Heikki Salkinoja LEKA-hanke Standardin osat SFS-EN 1090-1+A1: Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin

Lisätiedot

CE-merkintä ja EN 1090-1:n soveltaminen

CE-merkintä ja EN 1090-1:n soveltaminen 21.5.2014 1 (6) CE-merkintä ja EN 1090-1:n soveltaminen EU:n rakennustuoteasetuksen mukainen CE-merkintä tulee pakolliseksi kantaville teräsrakenteille 1.7.2014. Yhdenmukaistetun standardin EN 1090-1 soveltamiseen

Lisätiedot

Luonnonkivituotannon laadunvalvonta CE-merkintää varten

Luonnonkivituotannon laadunvalvonta CE-merkintää varten Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Termit ja määritelmät... 4 3 Tuotannon laadunvalvontajärjestelmä... 6 3.1 Laatu/toimintajärjestelmän rakenne... 6 3.2 Organisaatio, vastuu ja valtuudet... 7 3.2 Raaka-aine ja

Lisätiedot

VIEMÄRIKAIVANNON POIKKILEIKKAUKSEN TUOTTEET KÄYTÄ OIKEAA TUOTETTA; VARMISTA SE STANDARDEILLA!

VIEMÄRIKAIVANNON POIKKILEIKKAUKSEN TUOTTEET KÄYTÄ OIKEAA TUOTETTA; VARMISTA SE STANDARDEILLA! VIEMÄRIKAIVANNON POIKKILEIKKAUKSEN TUOTTEET KÄYTÄ OIKEAA TUOTETTA; VARMISTA SE STANDARDEILLA! MIKA TULIMAA, TkL TUOTERYHMÄJOHTAJA, RUDUS OY Vesihuolto 2015/Hulevesi ja muut Mika Tulimaa TkL (rakennusmateriaalitekniikka)

Lisätiedot

LVI-laitteiden määräykset ja luokitukset. Jorma Railio 18.9.2014 EKVÜ SuLVI- seminaari jorma.railio@gmail.com

LVI-laitteiden määräykset ja luokitukset. Jorma Railio 18.9.2014 EKVÜ SuLVI- seminaari jorma.railio@gmail.com LVI-laitteiden määräykset ja luokitukset Jorma Railio 18.9.2014 EKVÜ SuLVI- seminaari jorma.railio@gmail.com LVI- laitteiden määräykset ja luokitukset! Laitteisiin vaikuttavat EU- säädökset - rakennustuoteasetus

Lisätiedot

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T 28 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Liikenneviraston ohjeita 28/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTO OPAS 2 (5) 13.6.2013 Dnro 3038/090/2013

LIIKENNEVIRASTO OPAS 2 (5) 13.6.2013 Dnro 3038/090/2013 LIIKENNEVIRASTO OPAS 2 (5) EU:n rakennustuoteasetus (305/2011) tuli osittain voimaan 24.4.2011 ja se tulee kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2013. EU-asetus on voimassa sellaisenaan kaikissa EU:n jäsenmaissa.

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Tervetuloa 2. 1. Yleistietoa 2. 1.1. Mikä on Nordic Poly Mark? 2. 1.3. Miksi Nordic Poly Mark? 3. 1.4. Mitä tarkoittaa CE-merkintä?

Tervetuloa 2. 1. Yleistietoa 2. 1.1. Mikä on Nordic Poly Mark? 2. 1.3. Miksi Nordic Poly Mark? 3. 1.4. Mitä tarkoittaa CE-merkintä? www.nordicpolymark.com Tervetuloa 2 1. Yleistietoa 2 1.1. Mikä on Nordic Poly Mark? 2 1.2. Mikä on vapaaehtoinen tuotesertifiointi? 2 1.3. Miksi Nordic Poly Mark? 3 1.4. Mitä tarkoittaa CEmerkintä? 3 1.5.

Lisätiedot

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet TUKES OPAS PAINELAITTEET Painelaitteet 1 2 Painelaitteet 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Painelaitteiden tarkastuslaitokset 2.1 Yleistä 2.2 Ilmoitettu laitos 2.3 Pätevöintilaitos 2.4 Käyttäjien tarkastuslaitos

Lisätiedot

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET PALOKATKO-OPAS 2007 Tätä opasta suojaavat tekijänoikeuslait. Oppaan jäljentäminen tai käyttö kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty ilman Suomen Palokatkoyhdistys

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN. Diplomityö

JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN. Diplomityö JUHA HAKANEN KORKEAPAINELAMINAATTIPURISTINLINJAN VAATIMUSTENMUKAISUUSTARKASTELU CE-MERKINTÄÄ VARTEN Diplomityö Tarkastajat: professori Seppo Valkealahti, professori Jouni Kivistö-Rahnasto Tarkastajat ja

Lisätiedot

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö 31995L0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/16/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, jäsenvaltioiden hissejä koskevan lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 213, 07/09/1995

Lisätiedot

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvonta A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennustyön valvonta MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n (132/1999)

Lisätiedot

HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita osoitteessa: http://www.metsta.fi/ipubs/html/machinery/news/00-02-00.html

HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita osoitteessa: http://www.metsta.fi/ipubs/html/machinery/news/00-02-00.html kirjoittaja: Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy otsikko: Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja koneen valmistajan tehtävät julkaisupäivä: 27.5.2009 (päivitetty 22.6.2009) HUOM: Voit kommentoida uusimpia

Lisätiedot