RT LVI KH X Infra Ratu RT RAKENNUSTUOTTEIDEN CE-MERKINTÄ JA MUUT TUOTEHYVÄKSYNTÄMENETTELYT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RT 20-11125 LVI 00-10535 KH X0-00531 Infra 061-710120 Ratu RT 20-11125 RAKENNUSTUOTTEIDEN CE-MERKINTÄ JA MUUT TUOTEHYVÄKSYNTÄMENETTELYT"

Transkriptio

1 RAKENNUSTUOTTEIDEN CE-MERKINTÄ JA MUUT TUOTEHYVÄKSYNTÄMENETTELYT Tässä ohjeessa esitetään tietoja rakennustuotteiden ja infrarakentamisen tuotteiden jälkeisistä tuotehyväksyntämenettelyistä. Tämä ohje on ensisijaisesti tarkoitettu suunnittelijoille. Rakennustuotteiden vapaaehtoisia tuotesertifiointimenettelyjä käsitellään ohjeessa RT , LVI , KH X , Infra , Ratu T-439 Rakennustuotteiden vapaaehtoiset sertifiointimenettelyt. RT LVI KH X Infra Ratu RT OHJEET kesäkuu (7) korvaa RT LVI KH X Infra Ratu T-438 SISÄLLYSLUETTELO SANASTO 1 CE-MERKINTÄ 1.1 CE-merkinnän pakollisuus 1.2 Rakennustuoteasetus 1.3 hen-standardeihin perustuva CE-merkintä 1.4 Eurooppalaiseen tekniseen arviointiin (ETA) perustuva CE-merkintä 1.5 CE-merkinnän sisältö ja liittyvät asiakirjat 1.6 Suoritustasoilmoitus 2 CE-MERKITTYJEN RAKENNUSTUOTTEIDEN KÄYTTÖ 2.1 Tuotteiden valinta käyttökohteeseen 2.2 Kansalliset soveltamisstandardit (SFS 7000-sarja) 2.3 Valmistajan ja maahantuojan vastuu CE-merkinnästä 2.4 CE-merkityn tuotteen laadunvalvonta 2.5 Markkinavalvonta 3 TUOTEHYVÄKSYNTÄMENETTELYT 3.1 Tyyppihyväksyntä 3.2 Varmennustodistus 3.3 Rakennustuotteen varmentaminen rakennuspaikkakohtaisesti KIRJALLISUUTTA SANASTO ETA (European Technical Assessment) Eurooppalainen tekninen arviointi. ETA voidaan myöntää rakennustuotteille, joille ei ole harmonisoitua tuotestandardia tai tuotestandardin testimenetelmät eivät sovellu tuotteelle. ETA on vapaaehtoinen, CE-merkintään johtava tekninen arviointi. Harmonisoitu (yhdenmukaistettu) tuotestandardi hen Eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin laatima CEmerkintään johtava tuotestandardi, josta on julkaistu ilmoitus Euroopan komission virallisessa lehdessä. Standardissa esitetään tuoteryhmäkohtaisesti tuotteilta selvitettävät ominaisuudet, valmistuksen laadunvalvonnan vaatimukset ja CE-merkinnässä ilmoitettavat tiedot. Ilmoitettu laitos (Notified Body) Euroopan talousalueen jäsenvaltion hyväksymä ja Euroopan komissiolle ilmoittama valtuutettu testauslaboratorio, tarkastuslaitos tai varmennuselin, joka on valtuutettu suorittamaan CE-merkinnän edellyttämiä testauksia ja valmistuksen laadunvalvontaa. Kohdekohtainen yksilöllinen kantava rakennustuote Tiettyyn rakennuskohteeseen toimitettava kantava rakennustuote, joka mitoitetaan kohteen kuormille, esimerkiksi pilari. NPD-merkintä (no performance determined) Osa harmonisoiduissa standardeissa ja eurooppalaisessa teknisessä arvioinnssa (ETA) esitettävistä ominaisuuksista voi olla sellaisia, ettei niitä vaadita kaikissa jäsenmaissa kaikissa käyttökohteissa. Tällöin CE-merkintään voidaan kirjata kyseisen ominaisuuden kohdalle NPD (no performance determined Perusvaatimukset Rakennuskohteille asetetut olennaiset turvallisuus- ja terveellisyysvaatimukset. Rakennustuote Rakennustuotteiksi (CE-merkittävät) katsotaan rakennuskohteeseen kiinteäksi osaksi tulevat tuotteet kuten betonielementit, ikkunat, kantavat teräsrakenneosat, rakennesahatavara, kiviaines ja tiemerkinnät.

2 RT LVI KH X Infra Ratu RT ohjeet 2 Suoritustasoilmoitus DoP (declaration of performance) Suoritustasoilmoitus (suoritustasotodistus) on valmistajan laatima seloste rakennustuotteen ominaisuuksista. Tiedot ilmoitetaan arvoina ja luokkina. Valmistaja vastaa tietojen paikkansapitävyydestä. Tekninen arviointilaitos (TAB) Rakennustuoteasetuksen mukainen jäsenmaan nimeämä tekninen arviointilaitos (TAB), joka myöntää eurooppalaisten arviointiasiakirjojen (EAD) pohjalta eurooppalaisia teknisiä arviointeja (ETA). Tuotejärjestelmä (kit) Yhtenä toimituksena myytävä vähintään kahdesta komponentista koostuva rakennustuote; valmistaja vastaa syntyneestä kokonaisuudesta kokoonpantuna. hen Helpdesk Suomen Standardisoimisliitto SFS:n ja SFS:n rakennussektorin standardisoinnin toimialayhteisöjen laatima sivusto hen Helpdesk, hen Helpdesk -sivustolla esitetään tietoa rakennustuotteiden CE-merkinnästä harmonisoiduista tuotestandardeista, niiden soveltamisaloista ja siirtymäajoista (siirtymäajan kuluessa CE-merkintä ei ole pakollista) kansallisista SFS 7000-sarjassa olevista soveltamisstandardeista luettelo ilmoitetuista laitoksista. 1 CE-MERKINTÄ Rakennustuotteiden CE-merkinnän tavoitteena on poistaa toisistaan poikkeavien kansallisten tuotehyväksyntämenettelyjen muodostamat kaupan esteet. CE-merkintä rakennustuotteessa osoittaa tuotteen täyttävän rakennustuoteasetukseen 305/2011 (CPR) perustuvat vaatimukset ja olevan siten myyntikelpoinen koko Euroopan talousalueella. Euroopan Unionin jäsenmaissa CE-merkintä on pakollinen harmonisoidun tuotestandardin kattamille rakennustuotteille, koska Euroopan komission valmistelema rakennustuoteasetus 305/2011 on voimassa alkaen. 1.1 CE-merkinnän pakollisuus CE-merkintä on Euroopan Unionin rakennustuoteasetuksen 305/2011 perusteella pakollinen EU:n jäsenmaissa kaupan oleville rakennustuotteille, jos kyseiselle tuoteryhmälle on harmonisoitu tuotestandardi ja standardin siirtymäaika on päättynyt. Siirtymäaika alkaa siitä, kun standardin hyväksymisestä ilmoitetaan Euroopan komission virallisessa lehdessä. Sivustolla hen Helpdesk mainitaan kunkin standardin ja sen version siirtymäaika. Eurooppalaiseen tekniseen arviointiin (ETA) perustuva CEmerkintä on vapaaehtoinen, kohta 1.4. Poikkeukset pakollisuudesta CE-merkintää ei tarvita tuotteille, jotka on valmistettu tilauksesta tiettyyn kohteeseen muuten kuin sarjatuotantona ja joiden kiinnittämisestä rakennuskohteeseen vastaa valmistaja tuotteille, jotka valmistetaan rakennuspaikalla ja joiden kiinnittämisestä rakennuskohteeseen vastaa valmistaja. Esimerkiksi betonielementti, jonka urakoitsija valaa työmaalla ja asentaa paikoilleen rakennukseen, ei tarvitse CE-merkintää kun rakennustuote valmistetaan suojeltuun rakennuskohteeseen siihen soveltuvasti perinteiseen tapaan, esimerkiksi kaavassa suojeltuun rakennukseen tilaustyönä tehty ikkuna, jonka edellytetään olevan samanlainen kuin alkuperäinen ikkuna, siihen ei tarvita CE-merkintää. 1.2 Rakennustuoteasetus Rakennustuotteiden CE-merkinnästä säädetään Rakennustuoteasetuksessa 305/2011. Se on kokonaisuudessaan voimassa kaikissa EU-maissa alkaen ja se otetaan huomioon tuotehyväksyntälaissa. Rakennustuoteasetuksen 305/2011 soveltamisalaan kuuluvat periaatteessa kaikki ne rakennustuotteet, jotka valmistetaan käytettäväksi pysyvinä osina rakennuskohteissa. Rakennustuotteita ovat rakennusaineet ja -tarvikkeet, elementit, esivalmisteiset järjestelmät ja laitteistojen komponentit. Rakennustuoteasetuksessa 305/2011 säädetään olennaiset terveyttä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset. Perusvaatimukset ovat 1. mekaaninen lujuus ja vakavuus 2. paloturvallisuus 3. hygienia, terveys ja ympäristö 4. käyttöturvallisuus 5. meluntorjunta 6. energiatalous ja lämmöneristys. Lisäksi edellytetään edellä mainittujen ominaisuuksien pitkäaikaiskestävyyttä. Valmistaja tai yhteisöön sijoittunut valmistajan edustaja on vastuussa tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta. Menettelyt esitetään tuotestandardin ZA-liitteessä, kuva 1, ja eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA) osalta hyväksynnöissä. Valmistajalla on tehtaalla sisäinen laadunvalvontajärjestelmä, jonka avulla varmistetaan, että tuotteet vastaavat asianomaisia standardeja ja hyväksyntöjä; tai asiaa koskevissa standardeissa ja hyväksynnöissä mainittuja tuotteita tai niiden sisäistä laadunvalvontaa valvoo ja arvioi hyväksytty ilmoitettu laitos valmistajan sisäisen laadunvalvontajärjestelmän lisäksi. Tietoa päteviksi todetuista ilmoitetuista laitoksista saa Euroopan komission tietokannan NANDO:n sivuilta. Rakennustuotteiden yhdenmukaistetuista tuotestandardeista, niiden siirtymäajoista ja CE-merkinnästä on tietoa sivustolla hen Helpdesk. 1.3 hen-standardeihin perustuva CE-merkintä EN-standardit laatii Euroopan standardisointijärjestö CEN ja Eurooppalainen sähkötekniikan standardisointijärjestö CENELEC. Harmonisoiduksi tuotestandardiksi (hen) kutsutaan sitä osaa eurooppalaisesta EN-standardista, joka voidaan johtaa suoraan rakennustuoteasetuksessa 305/2011 esitetyistä perusvaatimuksista (esitetty kohdassa 1.2). Tuotestandardeissa viitataan yleensä muihin standardeihin, kuten testistandardeihin. Jos viittaus on tuotestandardin harmonisoidussa osassa, niin myös viitestandardin tekstistä tulee viittauksen osoittamalta osalta velvoittavaa. Kunkin tuotestandardin liitteessä ZA määritellään standardin harmonisoidut osat, kuva Eurooppalaiseen tekniseen arviointiin (ETA) perustuva CE-merkintä Jollei tuotetta koskevaa harmonisoitua tuotestandardia ole, mutta eurooppalainen tekninen arviointi ETA on, valmistaja voi hakea CE-merkintää eurooppalaisen vapaaehtoisen teknisen arvioinnin avulla. Eurooppalaisia teknisiä arviointeja myöntää Suomessa VTT Expert Services Oy.

3 RT LVI KH X Infra Ratu RT ohjeet 3 EN-tuotestandardi soveltamisala ominaisuudet - palonkestävyys - lujuus - lämmönjohtavuus työstettävyys vaatimustenmukaisuuden arvionti ZA-liite testausstandardi testausstandardi laskentastandardi (esim. eurokoodi) EN-standardipaketin harmonisoidut osat viittaa toiseen standardiin luokittelustandardi Kuva 1. EN-standardipaketti ja sen jakautuminen harmonisoituun ja vapaaehtoiseen osaan. 1.5 CE-merkinnän sisältö ja liittyvät asiakirjat Valmistaja tai sen valtuuttama edustaja kiinnittää CE-merkinnän tuotteeseen, tuotteen pakkaukseen tai tuotetta seuraaviin kaupallisiin asiakirjoihin. CE-merkinnän kiinnittämisestä ja sisällöstä on annettu tarkemmat ohjeet kussakin harmonisoidussa standardissa tai teknisessä arvioinnissa. Monelle tuotteelle on käytössä suppeampi (itse tuotteessa oleva) ja laajempi (tuotteen mukana kulkevissa kaupallisissa asiakirjoissa, esimerkiksi käyttöohjeessa) CE-merkintä. CE-merkintä koostuu määrämuotoisista kirjaimista CE ja suoritustasoilmoituksesta, joka on rakennustuoteasetuksen 305/2011 liitteessä III esitetyn mallin mukainen määrämuotoinen lomake. Valmistaja täyttää lomakkeen. Siinä esitetään vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa käytetyn ilmoitetun laitoksen tunnusnumero (jos käytetty vaatimustenmukaisuusmenettely sitä edellyttää) ja tuotekohtaiset lisätiedot. Tuotteen CE-merkintään liittyy tuotteen ja kaupallisten asiakirjojen CE-merkintöjen lisäksi useita asiakirjoja. Tuote on asiallisesti CE-merkitty vasta, kun valmistaja on huolehtinut kaikista vaadittavista toimista mukaan lukien dokumentoitu tehtaan sisäinen laadunvalvonta ja kaikki CE-merkintäasiakirjat. CE-merkintä on kaksiosainen. Tuotteen mukana toimitetaan CE-merkintätiedot yksinkertaistetussa muodossa kuvassa 2 esitettyyn tapaan. Tuotteen ilmoitetut ominaisuudet esitetään kattavasti suoritustasoilmoituksessa. Tuotteen valmistaja laatii suoritustasoilmoituksen harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA) mukaisesti. Suunnittelija valitsee suoritustasoilmoituksen perusteella sellaisen rakennustuotteen, joka soveltuu käyttötarkoitukseen ja täyttää kansalliset rakentamismääräykset. valmistajan nimi merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa EN-standardin tunnus rakennustuotteen yleisnimi sarjanumero ominaisuus tai ominaisuudet luokkina tai arvoina, jotka tuote täyttää 305/2011 EU (Rakennustuoteasetuksen tunnus) Kuva 2. Esimerkki tuotteen mukana olevasta yksinkertaistetusta CEmerkinnästä.

4 RT LVI KH X Infra Ratu RT ohjeet Suoritustasoilmoitus Suoritustasoilmoitus DoP on ilmoitetun laitoksen antama rakennustuoteasetuksen 305/2011 liitteen III mukainen määrämuotoinen todistus tuotteen CE-merkintäkelpoisuudesta. Valmistaja laatii suoritustasoilmoituksen niille tuotteille, joille sitä tuotestandardissa tai eurooppalaisessa teknisessä arvioinnissa ETA:ssa edellytetään. Suoritustasoilmoituksessa esitetään mm. valmistajan (mahdollisesti myös valtuutetun edustajan) nimi ja liittyvät tiedot rakennustuotteen käyttötarkoitus tai -tarkoitukset suoritustasot (ominaisuuksien arvot) ottaen huomioon käyttökohteet ja kansalliset säädökset harmonisoidun tuotestandardin ja ilmoitetun laitoksen nimi tai eurooppalaisen teknisen arvioinnin ja arviointiasiakirjan tunnus ja teknisen arviointilaitoksen nimi rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen. 2 CE-MERKITTYJEN RAKENNUSTUOTTEIDEN KÄYTTÖ 2.1 Tuotteiden valinta käyttökohteeseen Rakennustuotteen CE-merkintä kertoo tuotteen harmonisoidut ominaisuudet eikä ole osoitus tuotteen kohdekohtaisesta määräystenmukaisuudesta. Suunnittelija tai tuotteen käyttäjä valitsee CE-merkityistä tuotteista sen, joka parhaiten soveltuu aiottuun käyttökohteeseen. Suunnittelija esittää rakennustuotteen käyttökohteessa vaadittavat rakennustuotteen suoritustasot ja luokat siten, että kohteelle asetettavat tekniset vaatimukset täyttyvät muut kohteen vaatimukset ja tavoitteet täyttyvät. Kuvat 3 ja 4. Rakennustuotteita voidaan valita suunnitelmissa esitettyjen suoritustasojen ja luokkien perusteella. Rakennustuotteiden hankinnasta vastaava voi kilpailuttaa vaatimukset täyttäviä tuotteita ja valita tuotteet rakennuskohteeseen niiden joukosta. Rakennuksen olennaiset tekniset vaatimukset ovat rakenteiden lujuus ja vakaus palonkestävyys terveellisyys, päästöttömät rakennusaineet ja -tarvikkeet meluntorjunta, ääneneristys energiatalous, lämmöneristys. Valinta voidaan tehdä vain niiden tuotteiden joukosta, joiden CE-merkintätiedot osoittavat tuotteen täyttävän viranomaissäädösten ja Suomen rakentamismääräysten asettamat vähimmäisvaatimustasot, kuva 3. Suositukset kansallisiksi vaatimustasoiksi on Suomessa kirjattu CE-merkintätietojen kanssa yhteensopiviksi kansallisiin soveltamisstandardeihin, joita julkaistaan SFS sarjassa, kohta 2.2. Kun tuotteessa on asianmukainen CE-merkintä, jonka yhteydessä ilmoitettujen tietojen perusteella voidaan todeta tuotteen teknisten ominaisuuksien täyttävän sen käyttökohteen vaatimukset, tuote on rakentamismääräysten mukainen. Säädökset (lait ja asetukset) Suunnittelua ohjaavat Tuotehyväksynnät maankäyttöja rakennuslaki maankäyttöja rakennusasetus RakMK asetukset A-, C-, D-, E- ja F-sarjat Eurokoodien kansalliset liitteet (annettu asetuksina) EU:n rakennustuoteasetus (CPR) hen ja ETA: CE-merkinnät ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 954/2012 ja siihen liittyvä asetus kansalliset tuotehyväksynnät Standardit Eurokoodit tuotestandardit toteutusstandardit muut stardardit Täydentävät ohjeet RakMK:n ohjejulkaisut yhdistysten ohjeet (RIL, BY, Puuinfo, TRY) muut ohjeet (esim. Rakennustietosäätiö RTS:n julkaisut, RYL ja ohjeet) rakennushankkeeseen ryhtyvän ohjeet Kuva 3. Suunnittelua ohjaavat säädökset, standardit ja ohjeet. Lähde: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry.

5 RT LVI KH X Infra Ratu RT ohjeet 5 Kun kyseessä on rakennuskohdekohtainen yksilöllinen tuote (esimerkiksi kohdekohtaisesti suunnitellut elementit tai tuotejärjestelmät), ei tuotteen soveltuvuutta kohteeseen välttämättä voida selvittää pelkän CE-merkinnän perusteella. Siksi rakentaja tai suunnittelija hankkii tuotteen valmistajalta tai maahantuojalta kaikki ne asiakirjat (esimerkiksi mitoituslaskelmat), jotka käytännössä tarvitaan tuotteen kohdekohtaisen soveltuvuuden selvittämiseksi. On syytä varautua esittämään rakennustarkastukselle myös tuotetta koskeva suoritustasoilmoitus / ilmoitetun laitoksen todistus sekä tarvittavat tiedot suunnitteluperusteista ja käytetyistä lähtöarvoista. Tällöin rakentaja tulee varmistaneeksi sekä vastuidensa mukaisesti tuotteen kohdekohtaisen asianmukaisuuden että oman etunsa mukaisen viranomaisvalvonnan sujuvuuden kohteessa. Jos rakennustuotteen käyttäjällä tai rakennuslupaviranomaisella on syytä epäillä, että rakennustuotteen CE-merkintä tai siihen liittyvät tuoteominaisuudet eivät ole asianmukaisia, siitä ilmoitetaan markkinavalvontaviranomaiselle, joka on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, Sen tehtävänä on selvittää asia, kohta 2.5 Markkinavalvonta. Rakennushankkeeseen ryhtyvä voi CE-merkinnän lisäksi hankinta-asiakirjoissa esittää muita vaatimuksia. Hän voi myös vaatia CE-merkittyä tuotetta, jos tuote voidaan CE-merkitä eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA) mukaan. Valmistaja CE-merkitsee rakennustuotteen CE-merkinnän suoritustasoilmoituksessa esitetään tuotteen ominaisuuksia Suunnittelija vertaa CE-merkinnässä esitettyjä tuotteen ominaisuuksia kansallisiin vaatimuksiin valitsee rakennuskohteen vaatimukset ja rakentamismääräykset täyttävän tuotteen Rakennustyömaalla tarkastetaan, että rakennustuote on tilauksen mukainen asennettavissa rakennukseen Rakennusvalvonta tarkastaa rakennustuotteen vaatimustenmukaisuuden Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa rakennushankkeesta Kuva 4. CE-merkityn rakennustuotteen käyttö. 2.2 Kansalliset soveltamisstandardit (SFS 7000-sarja) CE-merkittyjen rakennustuotteiden käyttöön siirryttäessä ongelmana useissa tapauksissa on löytää tietoa siitä, mitkä ovat aiotussa käyttökohteessa viranomaisten turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta asettamat vähimmäisvaatimustasot CEmerkinnässä esitetyille eri ominaisuuksille. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n toimialayhteisöt ovat ryhtyneet laatimaan rakennustuotteiden harmonisoituja tuotestandardeja täydentäviä kansallisia soveltamisstandardeja (julkaistaan SFS 7000-sarjassa). Niissä esitetään suositus, mitkä ominaisuudet Suomessa on ilmoitettava ko. rakennustuotteen CE-merkinnässä eri käyttökohteissa ja tarvittaessa näille ominaisuuksille asetetut vähimmäisvaatimustasot tai -luokat. Jos viranomaismääräyksissä viitataan ko. kansalliseen soveltamisstandardiin, tulee siitä velvoittava. Kansallisissa soveltamisstandardeissa esitetään vaatimukset ja vaatimustasot samassa taulukkomuodossa. Taulukoissa noudatetaan seuraavia periaatteita: taulukoissa luetellaan kaikki tuotestandardissa esitetyt rakennustuotteen harmonisoidut ominaisuudet jokaiselle ominaisuudelle selvitetään ne käyttökohteet, joissa asetetaan vaatimuksia. Jos aiotussa käyttökohteessa ominaisuudelle on vaatimuksia, CE-merkinnässä ominaisuudelle esitetty NPD-merkintä (ominaisuutta ei ole selvitetty) ei kelpaa useille ominaisuuksille riittää vaatimuksena, että ominaisuus ilmoitetaan, mutta se voi olla mikä arvo tai luokka tahansa (esimerkiksi rakennuskohteen suunnittelija tarvitsee ilmoitetun arvon suunnittelun lähtötiedoksi) niille ominaisuuksille, joille asetetaan kansallinen vähimmäisvaatimustaso, ko. taso esitetään vertailukelpoisessa muodossa CE-merkintätietojen kanssa. Kansallisissa soveltamisstandardeissa selitetään CE-merkinnässä esitettyjä tietoja, kuten käytettyjä symboleja, jotta tuotteen käyttäjien ei tarvitsisi etsiä tietoja harmonisoiduista tuotestandardeista. Tietoja kansallisisita soveltamisstandardeista on hen Helpdesk -sivustolla Ajantasainen luettelo kansallisista soveltamisstandardeista on esimerkiksi SFS:n verkkokaupassa, > SFS:n julkaisut ryhmittäin > Rakennusmateriaalit ja rakentaminen > Rakennustuotteiden kansalliset soveltamisstandardit. 2.3 Valmistajan ja maahantuojan vastuu CE-merkinnästä Vastuu CE-merkityn rakennustuotteen asianmukaisuudesta on valmistajalla. Niiden tuotteiden osalta, jotka valmistetaan ulkomailla ja tuodaan Suomeen, vastuu tuotteen asianmukaisuudesta Suomen markkinoilla on maahantuojalla, joka voi olla myös rakennusliike. 2.4 CE-merkityn tuotteen laadunvalvonta CE-merkityn tuotteen valvonta muodostuu suoritustason pysyvyyden arvioinnista ja varmentamisesta sekä markkinavalvonnasta. Suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen tapahtuu valmistajan ja maahantuojan sekä useimpien tuotteiden osalta ilmoitetun laitoksen toimesta. Tuotteen ominaisuuksien ja valmistuksen laadunvalvonnan varmentamismenetelmä esitetään rakennustuoteasetuksen 305/2011 mukaisen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmän mukaisesti harmonisoidussa tuotestandardissa tai eurooppalaisessa teknisessä arvioinnissa (ETA).

6 RT LVI KH X Infra Ratu RT ohjeet Markkinavalvonta Markkinavalvonnalla valvotaan sitä, että Euroopan talousalueella myynnissä olevat CE-merkityt rakennustuotteet ovat CE-merkinnän edellyttämien vaatimusten, ts. harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen teknisen arvioinnin, mukaisia. Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toimii ympäristöministeriön valtuuttamana CE-merkittyjen rakennustuotteiden markkinavalvojana. Markkinavalvontaviranomaisella on maankäyttö- ja rakennuslakiin 132/1999 perustuen oikeus saada halutessaan rakennustuote, sen valmistukseen liittyvät ja muut asiakirjat sekä tuotteen arvioimiseksi tarpeellinen muu aineisto nähtäväksi. Markkinavalvontaviranomaisella on oikeus tehdä markkinavalvontaan liittyviä tarkastuksia ja tutkimuksia. Tuote voidaan myös tarvittaessa testata soveltuvassa laitoksessa. Tukes suorittaa rakennustuotteiden markkinavalvontaa ensisijaisesti siten, että markkinoilta (esimerkiksi rakennustarkastajilta, asiakkailta tai kilpailijoilta) saatu tieto mahdollisesta poikkeamasta käynnistää tarvittavat valvontatoimenpiteet. Tarpeen mukaan markkinavalvontaa suoritetaan myös tiettyihin valittuihin tuoteryhmiin kohdistuvina valvontaprojekteina. Jos CE-merkintää on käytetty ilman sen mukaisia edellytyksiä, Tukes voi kieltää tuotteen luovutuksen tai käyttämisen rakentamiseen, kunnes merkinnän käyttämiseen on asianmukaiset edellytykset. Jos tästä huolimatta CE-merkintää edelleen käytetään perusteettomasti, Tukes voi kieltää tuotteen myynnin tai muun luovuttamisen. Valmistaja tai maahantuoja voidaan myös velvoittaa ryhtymään toimenpiteisiin tuotteiden poistamiseksi markkinoilta tai saattamiseksi vaatimusten mukaisiksi. Tarvittaessa viranomaisen antamaa määräystä voidaan tehostaa valmistajaan tai maahantuojaan kohdistuvalla uhkasakolla tai teettämisuhalla. Markkinavalvonnan ensisijainen toimintatapa on se, että valmistaja tai maahantuoja korjaa poikkeamatilanteen vapaaehtoisesti. 3 TUOTEHYVÄKSYNTÄMENETTELYT Suomessa on käytössä useita tuotehyväksyntämenettelyjä, joista CE-merkintä on ensisijainen. Rakennustuotteen kansallisesta hyväksynnästä on laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 954/2012. Laki koskee kaikkia niitä rakennustuotteita, joita ei voi CE-merkitä siksi, että ne eivät kuulu yhdenmukaistetun tuotestandardin soveltamisalaan tai niille ei ole eurooppalaista teknistä arviointia (ETA). Lakiin liittyy asetus, jossa luetellaan tuoteryhmät ja niille vaadittavat menettelyt. Rakennustuotteen kansallisessa hyväksynnässä on lain mukaan valmistajalla käytettävissä vapaaehtoisia vaihtoehtoja tyyppihyväksyntä varmennustodistus valmistuksen laadunvalvonta rakennustuotteen varmentaminen rakennuspaikkakohtaisesti. Näillä menettelyillä varmennettu rakennustuote on rakennusvalvonnan hyväksyttävä, kun tuotteen ominaisuudet täyttävät käyttökohteelle asetetut vähimmäisvaatimukset. Rakennustuotteiden vapaaehtoisia sertifiointimenettelyjä käsitellään ohjeessa RT , LVI , KH X , Infra , Ratu T-439 Rakennustuotteiden vapaaehtoiset sertifiointimenettelyt. 3.1 Tyyppihyväksyntä Ympäristöministeriö on julkaissut vuodesta 2006 alkaen asetuksia tuotteille, joille kansallinen tyyppihyväksyntä voidaan myöntää. Asetukset on saatavissa ja tulostettavissa ympäristöministeriön sivuilta. Lähtökohtana on, että kun asetuksessa määritelty tuoteryhmä tulee CE-merkinnän piiriin, tyyppihyväksyntä ko. tuoteryhmän kohdalla lakkaa standardin siirtymäajan päätyttyä. Tyyppihyväksyntä on menettely, jolla varmennetaan, että tuote täyttää Suomen Rakentamismääräyskokoelman vaatimukset siltä osin kuin asiaa on selvitetty tyyppihyväksynnän valmistelun yhteydessä asetuksessa määritellyllä tavalla. Tuotteen on yleensä oltava ilmoitetun laitoksen testaama. Tyyppihyväksytty tuote varustetaan tyyppihyväksyntämerkillä, kuva 5, ja muilla tyyppihyväksyntäpäätöksessä erikseen edellytetyillä merkinnöillä. Tyyppihyväksyntään liittyy valmistajan oma tuotannon laadunvalvonta ja laadunvalvonnan varmentajan suorittama tuotannon laadunvalvonnan varmentaminen. Tyyppihyväksyntää haetaan VTT Expert Services Oy:ltä, jossa ylläpidetään ajan tasalla olevaa luetteloa voimassaolevista tyyppihyväksyntäpäätöksistä. Kuva 5. Tyyppihyväksyntämerkin kuva. 3.2 Varmennustodistus Varmennustodistus on tuotekohtainen. Se laaditaan rakennustuotteille ja kantavien rakenteiden valmistuksessa käytettäville menetelmille. Eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetussa asetuksessa on lueteltu tuoteryhmät, joihin kuuluvien rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen voidaan käyttää varmennustodistusta. Varmennustodistus sisältää tarvittavat tiedot tuotteen ominaisuuksista, käyttötavoista ja soveltuvuudesta erilaisiin käyttötilanteisiin. Varmennustodistuksen myöntäminen perustuu valmistajan tuotannon laadunvalvontaan ja laadunvalvonnan varmentajan suorittamaan varmentamiseen. Varmennustodistusta hyödynnetään rakennuksen suunnittelussa ja rakennuksen toteutuksessa. Se tulee säilyttää tuotteen käyttöpaikalla. Tuotteen valmistaja voi hakea varmennustodistusta ympäristöministeriön hyväksymältä taholta. Hyväksyttyjä tahoja ovat tällä hetkellä Suomen Betoniyhdistys ry, Teräsrakenneyhdistys ry ja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Lisätietoja saa edellä mainituilta yhdistyksiltä. 3.3 Rakennustuotteen varmentaminen rakennuspaikkakohtaisesti Rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää testaukseen tai asiakirjoihin perustuvaa kelpoisuuden osoittamista rakennuspaikkakohtaisesti, jos valmistaja ei ole esittänyt rakennustuotteen kelpoisuutta rakennuskohteeseen. Rakenteiden laatua voidaan valvoa myös näytteenotolla rakenteista, rakennusaineista ja tarvikkeista. Ympäristöministeriö voi antaa näytteenotosta ja tarvittavista kokeista asetuksia. Kokeet ja näytteenotto on tehtävä ympäristöministeriön hyväksymän tahon toimesta.

7 RT LVI KH X Infra Ratu RT ohjeet 7 KIRJALLISUUTTA Lait ja asetukset Rakennustuoteasetus. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 305/2011. Maankäyttö- ja rakennuslaki. Suomen säädöskokoelma 132/1999. (RT YM , KH YM-10619, LVI YM-00473, SIT YM , Infra YM ). Maankäyttö- ja rakennusasetus. Suomen säädöskokoelma 895/1999. (RT YM , KH YM-10582, LVI YM-00444, SIT YM , Infra YM ). Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä. Suomen säädöskokoelma 954/2012. (RT YM , KH YM-10650, LVI YM-00508, Infra YM ). Ympäristöministeriön asetus eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä. Suomen säädöskokoelma 555/2013. Laki liikenneväylien ja yleisten alueiden rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain kumoamisesta. Suomen säädöskokoelma 957/2012. Ohjejulkaisuja CE-merkittyjen tuotteiden oikea käyttö. Suomen Rakennusmedia Oy s. Rakennustuoteasetus. Kirsi Martinkauppi. Edita Publishing Oy s. Ohjeet RT , LVI , KH X , Infra , Ratu T-439 Rakennustuotteiden vapaaehtoiset sertifiointimenettelyt s. Infra TT Rakennustuotteiden CE-merkintä s. Infra Rakennustuoteasetus, EU s. RatuTT Rakennustuotteiden CE-merkintä s. Internet-osoitteita EOTA (European Organisation for Technical Approvals), eurooppalainen hyväksymislaitosten järjestö, CEN (European Committee for Standardization), eurooppalainen standardisoimisjärjestö, joka kattaa kaikki alat paitsi sähkö- ja telealan, CE-merkinnästä yleisesite ja esittelyaineisto, Rakennusteollisuus RT ry, Harmonisoitujen (yhdenmukaistettujenstandardien) luettelo Euroopan komission sivulla ja Euroopan Unionin virallisessa lehdessä, NANDO (New European Notified and Designated Organisations) Information System, Euroopan komission tietokanta, Puuinfo Oy, Suomen Betoniyhdistys BY r.y., Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Suomen Standardisoimisliitto SFS:n ja SFS:n rakennussektorin standardisoinnin toimialayhteisöjen laatima sivusto hen Helpdesk, Suomen Standardisoimisliitto SFS ry julkaisemat standardit, Teräsrakenneyhdistys ry, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Tyyppihyväksyntäasetukset, luettelo, (Lainsäädäntö > Maankäyttö ja rakentaminen > Suomen Rakentamismääräyskokoelma > Tyyppihyväksyntäasetukset) Tyyppihyväksyntäpäätökset VTT Expert Services Oy:n sivuilla, VTT Expert Services Oy,

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille

CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille Valtaosa rakennustuotteista tarvitsee CE-merkinnän vuoteen 2013 mennessä. Ilman CE-merkintää ei rakennustuote voi määräajan jälkeen olla markkinoilla, ei Suomessa

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

CE-merkityt tuotteet, käyttäjänäkökulma 23.11.2011

CE-merkityt tuotteet, käyttäjänäkökulma 23.11.2011 CE-merkityt tuotteet, käyttäjänäkökulma 23.11.2011 Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT EU:n sisämarkkinoiden toimintatapa Kansalliset viranomaiset: Päättävät kansallisesti rakentamiseen käytettäviltä

Lisätiedot

Tuotehyväksynnän hallinta rakennusliikkeessä

Tuotehyväksynnän hallinta rakennusliikkeessä LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden osasto Riikka Ali-Raatikainen Tuotehyväksynnän hallinta rakennusliikkeessä Työn 1. tarkastaja ja ohjaaja: Professori Marko Torkkeli Työn 2. tarkastaja:

Lisätiedot

Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä. Jani Kemppainen

Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä. Jani Kemppainen Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä Jani Kemppainen Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus julkaistiin Euroopan Unionin virallisessa lehdessä 4.4.2011, astui osittain voimaan 24.4.2011 ja korvaa rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Menettelytapaohje käytettäessä. rakenneosia Suomen rakennusprojekteissa

Menettelytapaohje käytettäessä. rakenneosia Suomen rakennusprojekteissa Menettelytapaohje käytettäessä maahantuotuja CE-merkittyjä kantavia rakenneosia Suomen rakennusprojekteissa 1 CE-merkintä perustuu direktiiviin ja asetukseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu v.

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä ja EU:n rakennustuoteasetus. Matti Järvi 7.11.2013 Versio 1.0

Rakennustuotteiden CE-merkintä ja EU:n rakennustuoteasetus. Matti Järvi 7.11.2013 Versio 1.0 Rakennustuotteiden CE-merkintä ja EU:n rakennustuoteasetus Matti Järvi 7.11.2013 Versio 1.0 Mihin CE -merkintä perustuu EU:n rakennustuoteasetus CPR 305/2011 Rakennustuoteasetus tuli voimaan 1.7.2013 Asetus

Lisätiedot

Johdanto Julkaisu 6, 2015

Johdanto Julkaisu 6, 2015 Johdanto Julkaisu 6, 2015 TRY:ssä on menossa kehityshanke Teräsrakenteiden eurooppalaiset pelisäännöt (TEP). TEP sisältää yhteensä 11 kehityskohdetta (WP: Work Package) ja standardeja SFS-EN 1090-1 ja

Lisätiedot

PRIZZTECH. Vesijohtojen saneerauspinnoitus. Vesi-Instituutin raportteja 4. Vesi-Instituutti WANDER. Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija

PRIZZTECH. Vesijohtojen saneerauspinnoitus. Vesi-Instituutin raportteja 4. Vesi-Instituutti WANDER. Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija PRIZZTECH Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija Vesijohtojen saneerauspinnoitus Vesi-Instituutin raportteja 4 Tekijät: Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija Raportin nimi: Vesijohtojen saneerauspinnoitus Tiivistelmä:

Lisätiedot

Rakennusalan standardisointiselvitys 2011

Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MILJÖMINISTERIET MINISTRY OF THE ENVIRONMENT Rakennusalan standardisointiselvitys 2011 Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Taitto: Taittopalvelu

Lisätiedot

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: professori Markku Heinisuo ja professori Reijo Kouhia Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten

Lisätiedot

Teräskokoonpanojen CE-merkintä

Teräskokoonpanojen CE-merkintä Teräskokoonpanojen CE-merkintä Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista

Lisätiedot

Eurokoodien ja RakMk:n nykyisen B-sarjan rinnakkaiskäytön pelisäännöt kantavien rakenteiden suunnittelussa

Eurokoodien ja RakMk:n nykyisen B-sarjan rinnakkaiskäytön pelisäännöt kantavien rakenteiden suunnittelussa Eurokoodien ja RakMk:n nykyisen B-sarjan rinnakkaiskäytön pelisäännöt kantavien rakenteiden suunnittelussa SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO RY Tapiolan keskustorni, 02100 ESPOO Puh 020 595 5100,

Lisätiedot

Eurokoodiseminaari. Suunnitteluasiakirjat ja niiden laadinta. Hemmo Sumkin 11.12.2013

Eurokoodiseminaari. Suunnitteluasiakirjat ja niiden laadinta. Hemmo Sumkin 11.12.2013 Eurokoodiseminaari Suunnitteluasiakirjat ja niiden laadinta Hemmo Sumkin 11.12.2013 Uusia suunnitteluasiakirjojen sisältöön vaikuttavia asioita YM asetus kantavista rakenteista - Eurokoodien vahva asema

Lisätiedot

Betonituotteiden CE- merkintään liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

Betonituotteiden CE- merkintään liittyviä kysymyksiä ja vastauksia RTT/ Betoniteollisuus ry 22.4.2013/as Betonituotteiden CE- merkintään liittyviä kysymyksiä ja vastauksia 1. Miten harkot CE- merkitään? Kaikki harkot CE- merkitään standardien SFS-EN 771-3 (muurattavat

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi. Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia. Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan

Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi. Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia. Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan SFS-tiedotus STANDARDISOIMISLIITON ASIANTUNTIJALEHTI 3 2013 Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia CASE: Parma Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTO OPAS 2 (5) 13.6.2013 Dnro 3038/090/2013

LIIKENNEVIRASTO OPAS 2 (5) 13.6.2013 Dnro 3038/090/2013 LIIKENNEVIRASTO OPAS 2 (5) EU:n rakennustuoteasetus (305/2011) tuli osittain voimaan 24.4.2011 ja se tulee kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2013. EU-asetus on voimassa sellaisenaan kaikissa EU:n jäsenmaissa.

Lisätiedot

Luonnonkivituotannon laadunvalvonta CE-merkintää varten

Luonnonkivituotannon laadunvalvonta CE-merkintää varten Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Termit ja määritelmät... 4 3 Tuotannon laadunvalvontajärjestelmä... 6 3.1 Laatu/toimintajärjestelmän rakenne... 6 3.2 Organisaatio, vastuu ja valtuudet... 7 3.2 Raaka-aine ja

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN ALOITUS- KOKOUSKÄYTÄNTÖJEN YHTEINEN TULKINTA

RAKENNUSTYÖN ALOITUS- KOKOUSKÄYTÄNTÖJEN YHTEINEN TULKINTA Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikka Tuotantojohtaminen 2013 Markku Aro RAKENNUSTYÖN ALOITUS- KOKOUSKÄYTÄNTÖJEN YHTEINEN TULKINTA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka/

Lisätiedot

CE-merkintä ja EN 1090-1:n soveltaminen

CE-merkintä ja EN 1090-1:n soveltaminen 21.5.2014 1 (6) CE-merkintä ja EN 1090-1:n soveltaminen EU:n rakennustuoteasetuksen mukainen CE-merkintä tulee pakolliseksi kantaville teräsrakenteille 1.7.2014. Yhdenmukaistetun standardin EN 1090-1 soveltamiseen

Lisätiedot

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0018 European Technical Approval (käännös)

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0018 European Technical Approval (käännös) VTT EXPERT SERVICES OY PL 1001 02044 VTT Tel. + 358 20 722 111 www.vttexpertservices.fi Rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston

Lisätiedot

VIEMÄRIKAIVANNON POIKKILEIKKAUKSEN TUOTTEET KÄYTÄ OIKEAA TUOTETTA; VARMISTA SE STANDARDEILLA!

VIEMÄRIKAIVANNON POIKKILEIKKAUKSEN TUOTTEET KÄYTÄ OIKEAA TUOTETTA; VARMISTA SE STANDARDEILLA! VIEMÄRIKAIVANNON POIKKILEIKKAUKSEN TUOTTEET KÄYTÄ OIKEAA TUOTETTA; VARMISTA SE STANDARDEILLA! MIKA TULIMAA, TkL TUOTERYHMÄJOHTAJA, RUDUS OY Vesihuolto 2015/Hulevesi ja muut Mika Tulimaa TkL (rakennusmateriaalitekniikka)

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 4 Liikunta- ja virkistyspaikkojen rakenteet

Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 4 Liikunta- ja virkistyspaikkojen rakenteet Infrarakentamisen yleiset laa tu vaatimukset Osa 4 Liikunta- ja virkistyspaikkojen rakenteet ISBN 978-951-682-900-8 www.rakennustieto.fi InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset InfraRYL

Lisätiedot

PRIZZTECH. Talousveden käsittelykemikaalit ja standardisointi. Vesi-Instituutin raportteja 3. Vesi-Instituutti WANDER

PRIZZTECH. Talousveden käsittelykemikaalit ja standardisointi. Vesi-Instituutin raportteja 3. Vesi-Instituutti WANDER PRIZZTECH Lahti Heidi, Vieno Niina ja Kaunisto Tuija Talousveden käsittelykemikaalit ja standardisointi Vesi-Instituutin raportteja 3 Tekijät: Heidi Lahti, Niina Vieno ja Tuija Kaunisto Raportin nimi:

Lisätiedot

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET

OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET OSASTOIVAT LÄPIVIENNIT JA -SAUMAUKSET PALOKATKO-OPAS 2007 Tätä opasta suojaavat tekijänoikeuslait. Oppaan jäljentäminen tai käyttö kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty ilman Suomen Palokatkoyhdistys

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt Tekninen opas nro 2 EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 7 Oppaan tarkoitus... 7 Oppaan käyttö... 8 Vastuut ja toimenpiteet... 8 Tarkistusruudut... 8 Viittaukset...

Lisätiedot