RT LVI KH X Infra Ratu RT RAKENNUSTUOTTEIDEN CE-MERKINTÄ JA MUUT TUOTEHYVÄKSYNTÄMENETTELYT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RT 20-11125 LVI 00-10535 KH X0-00531 Infra 061-710120 Ratu RT 20-11125 RAKENNUSTUOTTEIDEN CE-MERKINTÄ JA MUUT TUOTEHYVÄKSYNTÄMENETTELYT"

Transkriptio

1 RAKENNUSTUOTTEIDEN CE-MERKINTÄ JA MUUT TUOTEHYVÄKSYNTÄMENETTELYT Tässä ohjeessa esitetään tietoja rakennustuotteiden ja infrarakentamisen tuotteiden jälkeisistä tuotehyväksyntämenettelyistä. Tämä ohje on ensisijaisesti tarkoitettu suunnittelijoille. Rakennustuotteiden vapaaehtoisia tuotesertifiointimenettelyjä käsitellään ohjeessa RT , LVI , KH X , Infra , Ratu T-439 Rakennustuotteiden vapaaehtoiset sertifiointimenettelyt. RT LVI KH X Infra Ratu RT OHJEET kesäkuu (7) korvaa RT LVI KH X Infra Ratu T-438 SISÄLLYSLUETTELO SANASTO 1 CE-MERKINTÄ 1.1 CE-merkinnän pakollisuus 1.2 Rakennustuoteasetus 1.3 hen-standardeihin perustuva CE-merkintä 1.4 Eurooppalaiseen tekniseen arviointiin (ETA) perustuva CE-merkintä 1.5 CE-merkinnän sisältö ja liittyvät asiakirjat 1.6 Suoritustasoilmoitus 2 CE-MERKITTYJEN RAKENNUSTUOTTEIDEN KÄYTTÖ 2.1 Tuotteiden valinta käyttökohteeseen 2.2 Kansalliset soveltamisstandardit (SFS 7000-sarja) 2.3 Valmistajan ja maahantuojan vastuu CE-merkinnästä 2.4 CE-merkityn tuotteen laadunvalvonta 2.5 Markkinavalvonta 3 TUOTEHYVÄKSYNTÄMENETTELYT 3.1 Tyyppihyväksyntä 3.2 Varmennustodistus 3.3 Rakennustuotteen varmentaminen rakennuspaikkakohtaisesti KIRJALLISUUTTA SANASTO ETA (European Technical Assessment) Eurooppalainen tekninen arviointi. ETA voidaan myöntää rakennustuotteille, joille ei ole harmonisoitua tuotestandardia tai tuotestandardin testimenetelmät eivät sovellu tuotteelle. ETA on vapaaehtoinen, CE-merkintään johtava tekninen arviointi. Harmonisoitu (yhdenmukaistettu) tuotestandardi hen Eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin laatima CEmerkintään johtava tuotestandardi, josta on julkaistu ilmoitus Euroopan komission virallisessa lehdessä. Standardissa esitetään tuoteryhmäkohtaisesti tuotteilta selvitettävät ominaisuudet, valmistuksen laadunvalvonnan vaatimukset ja CE-merkinnässä ilmoitettavat tiedot. Ilmoitettu laitos (Notified Body) Euroopan talousalueen jäsenvaltion hyväksymä ja Euroopan komissiolle ilmoittama valtuutettu testauslaboratorio, tarkastuslaitos tai varmennuselin, joka on valtuutettu suorittamaan CE-merkinnän edellyttämiä testauksia ja valmistuksen laadunvalvontaa. Kohdekohtainen yksilöllinen kantava rakennustuote Tiettyyn rakennuskohteeseen toimitettava kantava rakennustuote, joka mitoitetaan kohteen kuormille, esimerkiksi pilari. NPD-merkintä (no performance determined) Osa harmonisoiduissa standardeissa ja eurooppalaisessa teknisessä arvioinnssa (ETA) esitettävistä ominaisuuksista voi olla sellaisia, ettei niitä vaadita kaikissa jäsenmaissa kaikissa käyttökohteissa. Tällöin CE-merkintään voidaan kirjata kyseisen ominaisuuden kohdalle NPD (no performance determined Perusvaatimukset Rakennuskohteille asetetut olennaiset turvallisuus- ja terveellisyysvaatimukset. Rakennustuote Rakennustuotteiksi (CE-merkittävät) katsotaan rakennuskohteeseen kiinteäksi osaksi tulevat tuotteet kuten betonielementit, ikkunat, kantavat teräsrakenneosat, rakennesahatavara, kiviaines ja tiemerkinnät.

2 RT LVI KH X Infra Ratu RT ohjeet 2 Suoritustasoilmoitus DoP (declaration of performance) Suoritustasoilmoitus (suoritustasotodistus) on valmistajan laatima seloste rakennustuotteen ominaisuuksista. Tiedot ilmoitetaan arvoina ja luokkina. Valmistaja vastaa tietojen paikkansapitävyydestä. Tekninen arviointilaitos (TAB) Rakennustuoteasetuksen mukainen jäsenmaan nimeämä tekninen arviointilaitos (TAB), joka myöntää eurooppalaisten arviointiasiakirjojen (EAD) pohjalta eurooppalaisia teknisiä arviointeja (ETA). Tuotejärjestelmä (kit) Yhtenä toimituksena myytävä vähintään kahdesta komponentista koostuva rakennustuote; valmistaja vastaa syntyneestä kokonaisuudesta kokoonpantuna. hen Helpdesk Suomen Standardisoimisliitto SFS:n ja SFS:n rakennussektorin standardisoinnin toimialayhteisöjen laatima sivusto hen Helpdesk, hen Helpdesk -sivustolla esitetään tietoa rakennustuotteiden CE-merkinnästä harmonisoiduista tuotestandardeista, niiden soveltamisaloista ja siirtymäajoista (siirtymäajan kuluessa CE-merkintä ei ole pakollista) kansallisista SFS 7000-sarjassa olevista soveltamisstandardeista luettelo ilmoitetuista laitoksista. 1 CE-MERKINTÄ Rakennustuotteiden CE-merkinnän tavoitteena on poistaa toisistaan poikkeavien kansallisten tuotehyväksyntämenettelyjen muodostamat kaupan esteet. CE-merkintä rakennustuotteessa osoittaa tuotteen täyttävän rakennustuoteasetukseen 305/2011 (CPR) perustuvat vaatimukset ja olevan siten myyntikelpoinen koko Euroopan talousalueella. Euroopan Unionin jäsenmaissa CE-merkintä on pakollinen harmonisoidun tuotestandardin kattamille rakennustuotteille, koska Euroopan komission valmistelema rakennustuoteasetus 305/2011 on voimassa alkaen. 1.1 CE-merkinnän pakollisuus CE-merkintä on Euroopan Unionin rakennustuoteasetuksen 305/2011 perusteella pakollinen EU:n jäsenmaissa kaupan oleville rakennustuotteille, jos kyseiselle tuoteryhmälle on harmonisoitu tuotestandardi ja standardin siirtymäaika on päättynyt. Siirtymäaika alkaa siitä, kun standardin hyväksymisestä ilmoitetaan Euroopan komission virallisessa lehdessä. Sivustolla hen Helpdesk mainitaan kunkin standardin ja sen version siirtymäaika. Eurooppalaiseen tekniseen arviointiin (ETA) perustuva CEmerkintä on vapaaehtoinen, kohta 1.4. Poikkeukset pakollisuudesta CE-merkintää ei tarvita tuotteille, jotka on valmistettu tilauksesta tiettyyn kohteeseen muuten kuin sarjatuotantona ja joiden kiinnittämisestä rakennuskohteeseen vastaa valmistaja tuotteille, jotka valmistetaan rakennuspaikalla ja joiden kiinnittämisestä rakennuskohteeseen vastaa valmistaja. Esimerkiksi betonielementti, jonka urakoitsija valaa työmaalla ja asentaa paikoilleen rakennukseen, ei tarvitse CE-merkintää kun rakennustuote valmistetaan suojeltuun rakennuskohteeseen siihen soveltuvasti perinteiseen tapaan, esimerkiksi kaavassa suojeltuun rakennukseen tilaustyönä tehty ikkuna, jonka edellytetään olevan samanlainen kuin alkuperäinen ikkuna, siihen ei tarvita CE-merkintää. 1.2 Rakennustuoteasetus Rakennustuotteiden CE-merkinnästä säädetään Rakennustuoteasetuksessa 305/2011. Se on kokonaisuudessaan voimassa kaikissa EU-maissa alkaen ja se otetaan huomioon tuotehyväksyntälaissa. Rakennustuoteasetuksen 305/2011 soveltamisalaan kuuluvat periaatteessa kaikki ne rakennustuotteet, jotka valmistetaan käytettäväksi pysyvinä osina rakennuskohteissa. Rakennustuotteita ovat rakennusaineet ja -tarvikkeet, elementit, esivalmisteiset järjestelmät ja laitteistojen komponentit. Rakennustuoteasetuksessa 305/2011 säädetään olennaiset terveyttä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset. Perusvaatimukset ovat 1. mekaaninen lujuus ja vakavuus 2. paloturvallisuus 3. hygienia, terveys ja ympäristö 4. käyttöturvallisuus 5. meluntorjunta 6. energiatalous ja lämmöneristys. Lisäksi edellytetään edellä mainittujen ominaisuuksien pitkäaikaiskestävyyttä. Valmistaja tai yhteisöön sijoittunut valmistajan edustaja on vastuussa tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta. Menettelyt esitetään tuotestandardin ZA-liitteessä, kuva 1, ja eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA) osalta hyväksynnöissä. Valmistajalla on tehtaalla sisäinen laadunvalvontajärjestelmä, jonka avulla varmistetaan, että tuotteet vastaavat asianomaisia standardeja ja hyväksyntöjä; tai asiaa koskevissa standardeissa ja hyväksynnöissä mainittuja tuotteita tai niiden sisäistä laadunvalvontaa valvoo ja arvioi hyväksytty ilmoitettu laitos valmistajan sisäisen laadunvalvontajärjestelmän lisäksi. Tietoa päteviksi todetuista ilmoitetuista laitoksista saa Euroopan komission tietokannan NANDO:n sivuilta. Rakennustuotteiden yhdenmukaistetuista tuotestandardeista, niiden siirtymäajoista ja CE-merkinnästä on tietoa sivustolla hen Helpdesk. 1.3 hen-standardeihin perustuva CE-merkintä EN-standardit laatii Euroopan standardisointijärjestö CEN ja Eurooppalainen sähkötekniikan standardisointijärjestö CENELEC. Harmonisoiduksi tuotestandardiksi (hen) kutsutaan sitä osaa eurooppalaisesta EN-standardista, joka voidaan johtaa suoraan rakennustuoteasetuksessa 305/2011 esitetyistä perusvaatimuksista (esitetty kohdassa 1.2). Tuotestandardeissa viitataan yleensä muihin standardeihin, kuten testistandardeihin. Jos viittaus on tuotestandardin harmonisoidussa osassa, niin myös viitestandardin tekstistä tulee viittauksen osoittamalta osalta velvoittavaa. Kunkin tuotestandardin liitteessä ZA määritellään standardin harmonisoidut osat, kuva Eurooppalaiseen tekniseen arviointiin (ETA) perustuva CE-merkintä Jollei tuotetta koskevaa harmonisoitua tuotestandardia ole, mutta eurooppalainen tekninen arviointi ETA on, valmistaja voi hakea CE-merkintää eurooppalaisen vapaaehtoisen teknisen arvioinnin avulla. Eurooppalaisia teknisiä arviointeja myöntää Suomessa VTT Expert Services Oy.

3 RT LVI KH X Infra Ratu RT ohjeet 3 EN-tuotestandardi soveltamisala ominaisuudet - palonkestävyys - lujuus - lämmönjohtavuus työstettävyys vaatimustenmukaisuuden arvionti ZA-liite testausstandardi testausstandardi laskentastandardi (esim. eurokoodi) EN-standardipaketin harmonisoidut osat viittaa toiseen standardiin luokittelustandardi Kuva 1. EN-standardipaketti ja sen jakautuminen harmonisoituun ja vapaaehtoiseen osaan. 1.5 CE-merkinnän sisältö ja liittyvät asiakirjat Valmistaja tai sen valtuuttama edustaja kiinnittää CE-merkinnän tuotteeseen, tuotteen pakkaukseen tai tuotetta seuraaviin kaupallisiin asiakirjoihin. CE-merkinnän kiinnittämisestä ja sisällöstä on annettu tarkemmat ohjeet kussakin harmonisoidussa standardissa tai teknisessä arvioinnissa. Monelle tuotteelle on käytössä suppeampi (itse tuotteessa oleva) ja laajempi (tuotteen mukana kulkevissa kaupallisissa asiakirjoissa, esimerkiksi käyttöohjeessa) CE-merkintä. CE-merkintä koostuu määrämuotoisista kirjaimista CE ja suoritustasoilmoituksesta, joka on rakennustuoteasetuksen 305/2011 liitteessä III esitetyn mallin mukainen määrämuotoinen lomake. Valmistaja täyttää lomakkeen. Siinä esitetään vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa käytetyn ilmoitetun laitoksen tunnusnumero (jos käytetty vaatimustenmukaisuusmenettely sitä edellyttää) ja tuotekohtaiset lisätiedot. Tuotteen CE-merkintään liittyy tuotteen ja kaupallisten asiakirjojen CE-merkintöjen lisäksi useita asiakirjoja. Tuote on asiallisesti CE-merkitty vasta, kun valmistaja on huolehtinut kaikista vaadittavista toimista mukaan lukien dokumentoitu tehtaan sisäinen laadunvalvonta ja kaikki CE-merkintäasiakirjat. CE-merkintä on kaksiosainen. Tuotteen mukana toimitetaan CE-merkintätiedot yksinkertaistetussa muodossa kuvassa 2 esitettyyn tapaan. Tuotteen ilmoitetut ominaisuudet esitetään kattavasti suoritustasoilmoituksessa. Tuotteen valmistaja laatii suoritustasoilmoituksen harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA) mukaisesti. Suunnittelija valitsee suoritustasoilmoituksen perusteella sellaisen rakennustuotteen, joka soveltuu käyttötarkoitukseen ja täyttää kansalliset rakentamismääräykset. valmistajan nimi merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa EN-standardin tunnus rakennustuotteen yleisnimi sarjanumero ominaisuus tai ominaisuudet luokkina tai arvoina, jotka tuote täyttää 305/2011 EU (Rakennustuoteasetuksen tunnus) Kuva 2. Esimerkki tuotteen mukana olevasta yksinkertaistetusta CEmerkinnästä.

4 RT LVI KH X Infra Ratu RT ohjeet Suoritustasoilmoitus Suoritustasoilmoitus DoP on ilmoitetun laitoksen antama rakennustuoteasetuksen 305/2011 liitteen III mukainen määrämuotoinen todistus tuotteen CE-merkintäkelpoisuudesta. Valmistaja laatii suoritustasoilmoituksen niille tuotteille, joille sitä tuotestandardissa tai eurooppalaisessa teknisessä arvioinnissa ETA:ssa edellytetään. Suoritustasoilmoituksessa esitetään mm. valmistajan (mahdollisesti myös valtuutetun edustajan) nimi ja liittyvät tiedot rakennustuotteen käyttötarkoitus tai -tarkoitukset suoritustasot (ominaisuuksien arvot) ottaen huomioon käyttökohteet ja kansalliset säädökset harmonisoidun tuotestandardin ja ilmoitetun laitoksen nimi tai eurooppalaisen teknisen arvioinnin ja arviointiasiakirjan tunnus ja teknisen arviointilaitoksen nimi rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen. 2 CE-MERKITTYJEN RAKENNUSTUOTTEIDEN KÄYTTÖ 2.1 Tuotteiden valinta käyttökohteeseen Rakennustuotteen CE-merkintä kertoo tuotteen harmonisoidut ominaisuudet eikä ole osoitus tuotteen kohdekohtaisesta määräystenmukaisuudesta. Suunnittelija tai tuotteen käyttäjä valitsee CE-merkityistä tuotteista sen, joka parhaiten soveltuu aiottuun käyttökohteeseen. Suunnittelija esittää rakennustuotteen käyttökohteessa vaadittavat rakennustuotteen suoritustasot ja luokat siten, että kohteelle asetettavat tekniset vaatimukset täyttyvät muut kohteen vaatimukset ja tavoitteet täyttyvät. Kuvat 3 ja 4. Rakennustuotteita voidaan valita suunnitelmissa esitettyjen suoritustasojen ja luokkien perusteella. Rakennustuotteiden hankinnasta vastaava voi kilpailuttaa vaatimukset täyttäviä tuotteita ja valita tuotteet rakennuskohteeseen niiden joukosta. Rakennuksen olennaiset tekniset vaatimukset ovat rakenteiden lujuus ja vakaus palonkestävyys terveellisyys, päästöttömät rakennusaineet ja -tarvikkeet meluntorjunta, ääneneristys energiatalous, lämmöneristys. Valinta voidaan tehdä vain niiden tuotteiden joukosta, joiden CE-merkintätiedot osoittavat tuotteen täyttävän viranomaissäädösten ja Suomen rakentamismääräysten asettamat vähimmäisvaatimustasot, kuva 3. Suositukset kansallisiksi vaatimustasoiksi on Suomessa kirjattu CE-merkintätietojen kanssa yhteensopiviksi kansallisiin soveltamisstandardeihin, joita julkaistaan SFS sarjassa, kohta 2.2. Kun tuotteessa on asianmukainen CE-merkintä, jonka yhteydessä ilmoitettujen tietojen perusteella voidaan todeta tuotteen teknisten ominaisuuksien täyttävän sen käyttökohteen vaatimukset, tuote on rakentamismääräysten mukainen. Säädökset (lait ja asetukset) Suunnittelua ohjaavat Tuotehyväksynnät maankäyttöja rakennuslaki maankäyttöja rakennusasetus RakMK asetukset A-, C-, D-, E- ja F-sarjat Eurokoodien kansalliset liitteet (annettu asetuksina) EU:n rakennustuoteasetus (CPR) hen ja ETA: CE-merkinnät ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 954/2012 ja siihen liittyvä asetus kansalliset tuotehyväksynnät Standardit Eurokoodit tuotestandardit toteutusstandardit muut stardardit Täydentävät ohjeet RakMK:n ohjejulkaisut yhdistysten ohjeet (RIL, BY, Puuinfo, TRY) muut ohjeet (esim. Rakennustietosäätiö RTS:n julkaisut, RYL ja ohjeet) rakennushankkeeseen ryhtyvän ohjeet Kuva 3. Suunnittelua ohjaavat säädökset, standardit ja ohjeet. Lähde: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry.

5 RT LVI KH X Infra Ratu RT ohjeet 5 Kun kyseessä on rakennuskohdekohtainen yksilöllinen tuote (esimerkiksi kohdekohtaisesti suunnitellut elementit tai tuotejärjestelmät), ei tuotteen soveltuvuutta kohteeseen välttämättä voida selvittää pelkän CE-merkinnän perusteella. Siksi rakentaja tai suunnittelija hankkii tuotteen valmistajalta tai maahantuojalta kaikki ne asiakirjat (esimerkiksi mitoituslaskelmat), jotka käytännössä tarvitaan tuotteen kohdekohtaisen soveltuvuuden selvittämiseksi. On syytä varautua esittämään rakennustarkastukselle myös tuotetta koskeva suoritustasoilmoitus / ilmoitetun laitoksen todistus sekä tarvittavat tiedot suunnitteluperusteista ja käytetyistä lähtöarvoista. Tällöin rakentaja tulee varmistaneeksi sekä vastuidensa mukaisesti tuotteen kohdekohtaisen asianmukaisuuden että oman etunsa mukaisen viranomaisvalvonnan sujuvuuden kohteessa. Jos rakennustuotteen käyttäjällä tai rakennuslupaviranomaisella on syytä epäillä, että rakennustuotteen CE-merkintä tai siihen liittyvät tuoteominaisuudet eivät ole asianmukaisia, siitä ilmoitetaan markkinavalvontaviranomaiselle, joka on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, Sen tehtävänä on selvittää asia, kohta 2.5 Markkinavalvonta. Rakennushankkeeseen ryhtyvä voi CE-merkinnän lisäksi hankinta-asiakirjoissa esittää muita vaatimuksia. Hän voi myös vaatia CE-merkittyä tuotetta, jos tuote voidaan CE-merkitä eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA) mukaan. Valmistaja CE-merkitsee rakennustuotteen CE-merkinnän suoritustasoilmoituksessa esitetään tuotteen ominaisuuksia Suunnittelija vertaa CE-merkinnässä esitettyjä tuotteen ominaisuuksia kansallisiin vaatimuksiin valitsee rakennuskohteen vaatimukset ja rakentamismääräykset täyttävän tuotteen Rakennustyömaalla tarkastetaan, että rakennustuote on tilauksen mukainen asennettavissa rakennukseen Rakennusvalvonta tarkastaa rakennustuotteen vaatimustenmukaisuuden Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa rakennushankkeesta Kuva 4. CE-merkityn rakennustuotteen käyttö. 2.2 Kansalliset soveltamisstandardit (SFS 7000-sarja) CE-merkittyjen rakennustuotteiden käyttöön siirryttäessä ongelmana useissa tapauksissa on löytää tietoa siitä, mitkä ovat aiotussa käyttökohteessa viranomaisten turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta asettamat vähimmäisvaatimustasot CEmerkinnässä esitetyille eri ominaisuuksille. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n toimialayhteisöt ovat ryhtyneet laatimaan rakennustuotteiden harmonisoituja tuotestandardeja täydentäviä kansallisia soveltamisstandardeja (julkaistaan SFS 7000-sarjassa). Niissä esitetään suositus, mitkä ominaisuudet Suomessa on ilmoitettava ko. rakennustuotteen CE-merkinnässä eri käyttökohteissa ja tarvittaessa näille ominaisuuksille asetetut vähimmäisvaatimustasot tai -luokat. Jos viranomaismääräyksissä viitataan ko. kansalliseen soveltamisstandardiin, tulee siitä velvoittava. Kansallisissa soveltamisstandardeissa esitetään vaatimukset ja vaatimustasot samassa taulukkomuodossa. Taulukoissa noudatetaan seuraavia periaatteita: taulukoissa luetellaan kaikki tuotestandardissa esitetyt rakennustuotteen harmonisoidut ominaisuudet jokaiselle ominaisuudelle selvitetään ne käyttökohteet, joissa asetetaan vaatimuksia. Jos aiotussa käyttökohteessa ominaisuudelle on vaatimuksia, CE-merkinnässä ominaisuudelle esitetty NPD-merkintä (ominaisuutta ei ole selvitetty) ei kelpaa useille ominaisuuksille riittää vaatimuksena, että ominaisuus ilmoitetaan, mutta se voi olla mikä arvo tai luokka tahansa (esimerkiksi rakennuskohteen suunnittelija tarvitsee ilmoitetun arvon suunnittelun lähtötiedoksi) niille ominaisuuksille, joille asetetaan kansallinen vähimmäisvaatimustaso, ko. taso esitetään vertailukelpoisessa muodossa CE-merkintätietojen kanssa. Kansallisissa soveltamisstandardeissa selitetään CE-merkinnässä esitettyjä tietoja, kuten käytettyjä symboleja, jotta tuotteen käyttäjien ei tarvitsisi etsiä tietoja harmonisoiduista tuotestandardeista. Tietoja kansallisisita soveltamisstandardeista on hen Helpdesk -sivustolla Ajantasainen luettelo kansallisista soveltamisstandardeista on esimerkiksi SFS:n verkkokaupassa, > SFS:n julkaisut ryhmittäin > Rakennusmateriaalit ja rakentaminen > Rakennustuotteiden kansalliset soveltamisstandardit. 2.3 Valmistajan ja maahantuojan vastuu CE-merkinnästä Vastuu CE-merkityn rakennustuotteen asianmukaisuudesta on valmistajalla. Niiden tuotteiden osalta, jotka valmistetaan ulkomailla ja tuodaan Suomeen, vastuu tuotteen asianmukaisuudesta Suomen markkinoilla on maahantuojalla, joka voi olla myös rakennusliike. 2.4 CE-merkityn tuotteen laadunvalvonta CE-merkityn tuotteen valvonta muodostuu suoritustason pysyvyyden arvioinnista ja varmentamisesta sekä markkinavalvonnasta. Suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen tapahtuu valmistajan ja maahantuojan sekä useimpien tuotteiden osalta ilmoitetun laitoksen toimesta. Tuotteen ominaisuuksien ja valmistuksen laadunvalvonnan varmentamismenetelmä esitetään rakennustuoteasetuksen 305/2011 mukaisen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmän mukaisesti harmonisoidussa tuotestandardissa tai eurooppalaisessa teknisessä arvioinnissa (ETA).

6 RT LVI KH X Infra Ratu RT ohjeet Markkinavalvonta Markkinavalvonnalla valvotaan sitä, että Euroopan talousalueella myynnissä olevat CE-merkityt rakennustuotteet ovat CE-merkinnän edellyttämien vaatimusten, ts. harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen teknisen arvioinnin, mukaisia. Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toimii ympäristöministeriön valtuuttamana CE-merkittyjen rakennustuotteiden markkinavalvojana. Markkinavalvontaviranomaisella on maankäyttö- ja rakennuslakiin 132/1999 perustuen oikeus saada halutessaan rakennustuote, sen valmistukseen liittyvät ja muut asiakirjat sekä tuotteen arvioimiseksi tarpeellinen muu aineisto nähtäväksi. Markkinavalvontaviranomaisella on oikeus tehdä markkinavalvontaan liittyviä tarkastuksia ja tutkimuksia. Tuote voidaan myös tarvittaessa testata soveltuvassa laitoksessa. Tukes suorittaa rakennustuotteiden markkinavalvontaa ensisijaisesti siten, että markkinoilta (esimerkiksi rakennustarkastajilta, asiakkailta tai kilpailijoilta) saatu tieto mahdollisesta poikkeamasta käynnistää tarvittavat valvontatoimenpiteet. Tarpeen mukaan markkinavalvontaa suoritetaan myös tiettyihin valittuihin tuoteryhmiin kohdistuvina valvontaprojekteina. Jos CE-merkintää on käytetty ilman sen mukaisia edellytyksiä, Tukes voi kieltää tuotteen luovutuksen tai käyttämisen rakentamiseen, kunnes merkinnän käyttämiseen on asianmukaiset edellytykset. Jos tästä huolimatta CE-merkintää edelleen käytetään perusteettomasti, Tukes voi kieltää tuotteen myynnin tai muun luovuttamisen. Valmistaja tai maahantuoja voidaan myös velvoittaa ryhtymään toimenpiteisiin tuotteiden poistamiseksi markkinoilta tai saattamiseksi vaatimusten mukaisiksi. Tarvittaessa viranomaisen antamaa määräystä voidaan tehostaa valmistajaan tai maahantuojaan kohdistuvalla uhkasakolla tai teettämisuhalla. Markkinavalvonnan ensisijainen toimintatapa on se, että valmistaja tai maahantuoja korjaa poikkeamatilanteen vapaaehtoisesti. 3 TUOTEHYVÄKSYNTÄMENETTELYT Suomessa on käytössä useita tuotehyväksyntämenettelyjä, joista CE-merkintä on ensisijainen. Rakennustuotteen kansallisesta hyväksynnästä on laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 954/2012. Laki koskee kaikkia niitä rakennustuotteita, joita ei voi CE-merkitä siksi, että ne eivät kuulu yhdenmukaistetun tuotestandardin soveltamisalaan tai niille ei ole eurooppalaista teknistä arviointia (ETA). Lakiin liittyy asetus, jossa luetellaan tuoteryhmät ja niille vaadittavat menettelyt. Rakennustuotteen kansallisessa hyväksynnässä on lain mukaan valmistajalla käytettävissä vapaaehtoisia vaihtoehtoja tyyppihyväksyntä varmennustodistus valmistuksen laadunvalvonta rakennustuotteen varmentaminen rakennuspaikkakohtaisesti. Näillä menettelyillä varmennettu rakennustuote on rakennusvalvonnan hyväksyttävä, kun tuotteen ominaisuudet täyttävät käyttökohteelle asetetut vähimmäisvaatimukset. Rakennustuotteiden vapaaehtoisia sertifiointimenettelyjä käsitellään ohjeessa RT , LVI , KH X , Infra , Ratu T-439 Rakennustuotteiden vapaaehtoiset sertifiointimenettelyt. 3.1 Tyyppihyväksyntä Ympäristöministeriö on julkaissut vuodesta 2006 alkaen asetuksia tuotteille, joille kansallinen tyyppihyväksyntä voidaan myöntää. Asetukset on saatavissa ja tulostettavissa ympäristöministeriön sivuilta. Lähtökohtana on, että kun asetuksessa määritelty tuoteryhmä tulee CE-merkinnän piiriin, tyyppihyväksyntä ko. tuoteryhmän kohdalla lakkaa standardin siirtymäajan päätyttyä. Tyyppihyväksyntä on menettely, jolla varmennetaan, että tuote täyttää Suomen Rakentamismääräyskokoelman vaatimukset siltä osin kuin asiaa on selvitetty tyyppihyväksynnän valmistelun yhteydessä asetuksessa määritellyllä tavalla. Tuotteen on yleensä oltava ilmoitetun laitoksen testaama. Tyyppihyväksytty tuote varustetaan tyyppihyväksyntämerkillä, kuva 5, ja muilla tyyppihyväksyntäpäätöksessä erikseen edellytetyillä merkinnöillä. Tyyppihyväksyntään liittyy valmistajan oma tuotannon laadunvalvonta ja laadunvalvonnan varmentajan suorittama tuotannon laadunvalvonnan varmentaminen. Tyyppihyväksyntää haetaan VTT Expert Services Oy:ltä, jossa ylläpidetään ajan tasalla olevaa luetteloa voimassaolevista tyyppihyväksyntäpäätöksistä. Kuva 5. Tyyppihyväksyntämerkin kuva. 3.2 Varmennustodistus Varmennustodistus on tuotekohtainen. Se laaditaan rakennustuotteille ja kantavien rakenteiden valmistuksessa käytettäville menetelmille. Eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetussa asetuksessa on lueteltu tuoteryhmät, joihin kuuluvien rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen voidaan käyttää varmennustodistusta. Varmennustodistus sisältää tarvittavat tiedot tuotteen ominaisuuksista, käyttötavoista ja soveltuvuudesta erilaisiin käyttötilanteisiin. Varmennustodistuksen myöntäminen perustuu valmistajan tuotannon laadunvalvontaan ja laadunvalvonnan varmentajan suorittamaan varmentamiseen. Varmennustodistusta hyödynnetään rakennuksen suunnittelussa ja rakennuksen toteutuksessa. Se tulee säilyttää tuotteen käyttöpaikalla. Tuotteen valmistaja voi hakea varmennustodistusta ympäristöministeriön hyväksymältä taholta. Hyväksyttyjä tahoja ovat tällä hetkellä Suomen Betoniyhdistys ry, Teräsrakenneyhdistys ry ja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Lisätietoja saa edellä mainituilta yhdistyksiltä. 3.3 Rakennustuotteen varmentaminen rakennuspaikkakohtaisesti Rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää testaukseen tai asiakirjoihin perustuvaa kelpoisuuden osoittamista rakennuspaikkakohtaisesti, jos valmistaja ei ole esittänyt rakennustuotteen kelpoisuutta rakennuskohteeseen. Rakenteiden laatua voidaan valvoa myös näytteenotolla rakenteista, rakennusaineista ja tarvikkeista. Ympäristöministeriö voi antaa näytteenotosta ja tarvittavista kokeista asetuksia. Kokeet ja näytteenotto on tehtävä ympäristöministeriön hyväksymän tahon toimesta.

7 RT LVI KH X Infra Ratu RT ohjeet 7 KIRJALLISUUTTA Lait ja asetukset Rakennustuoteasetus. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 305/2011. Maankäyttö- ja rakennuslaki. Suomen säädöskokoelma 132/1999. (RT YM , KH YM-10619, LVI YM-00473, SIT YM , Infra YM ). Maankäyttö- ja rakennusasetus. Suomen säädöskokoelma 895/1999. (RT YM , KH YM-10582, LVI YM-00444, SIT YM , Infra YM ). Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä. Suomen säädöskokoelma 954/2012. (RT YM , KH YM-10650, LVI YM-00508, Infra YM ). Ympäristöministeriön asetus eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä. Suomen säädöskokoelma 555/2013. Laki liikenneväylien ja yleisten alueiden rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain kumoamisesta. Suomen säädöskokoelma 957/2012. Ohjejulkaisuja CE-merkittyjen tuotteiden oikea käyttö. Suomen Rakennusmedia Oy s. Rakennustuoteasetus. Kirsi Martinkauppi. Edita Publishing Oy s. Ohjeet RT , LVI , KH X , Infra , Ratu T-439 Rakennustuotteiden vapaaehtoiset sertifiointimenettelyt s. Infra TT Rakennustuotteiden CE-merkintä s. Infra Rakennustuoteasetus, EU s. RatuTT Rakennustuotteiden CE-merkintä s. Internet-osoitteita EOTA (European Organisation for Technical Approvals), eurooppalainen hyväksymislaitosten järjestö, CEN (European Committee for Standardization), eurooppalainen standardisoimisjärjestö, joka kattaa kaikki alat paitsi sähkö- ja telealan, CE-merkinnästä yleisesite ja esittelyaineisto, Rakennusteollisuus RT ry, Harmonisoitujen (yhdenmukaistettujenstandardien) luettelo Euroopan komission sivulla ja Euroopan Unionin virallisessa lehdessä, NANDO (New European Notified and Designated Organisations) Information System, Euroopan komission tietokanta, Puuinfo Oy, Suomen Betoniyhdistys BY r.y., Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Suomen Standardisoimisliitto SFS:n ja SFS:n rakennussektorin standardisoinnin toimialayhteisöjen laatima sivusto hen Helpdesk, Suomen Standardisoimisliitto SFS ry julkaisemat standardit, Teräsrakenneyhdistys ry, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Tyyppihyväksyntäasetukset, luettelo, (Lainsäädäntö > Maankäyttö ja rakentaminen > Suomen Rakentamismääräyskokoelma > Tyyppihyväksyntäasetukset) Tyyppihyväksyntäpäätökset VTT Expert Services Oy:n sivuilla, VTT Expert Services Oy,

CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille

CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille Valtaosa rakennustuotteista tarvitsee CE-merkinnän vuoteen 2013 mennessä. Ilman CE-merkintää ei rakennustuote voi määräajan jälkeen olla markkinoilla, ei Suomessa

Lisätiedot

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Vaatimusten mukaisuus (EU ja/tai kansallinen) on osoitettava jollain tavalla Onko tuotteella hen (=harmonisoitu

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS - Hyväksyttiin keväällä 2011 - Tavoite rakennustuotteiden kilpailuesteiden poistaminen - Mahdollistaa tuotteiden Ce merkinnän - Erilainen kuin monet muut Ce merkintään tähtäävät

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014

Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014 Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain muutos (958/2012) 117 Rakentamiselle asetettavat vaatimukset

Lisätiedot

CE-merkityt tuotteet, käyttäjänäkökulma 23.11.2011

CE-merkityt tuotteet, käyttäjänäkökulma 23.11.2011 CE-merkityt tuotteet, käyttäjänäkökulma 23.11.2011 Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT EU:n sisämarkkinoiden toimintatapa Kansalliset viranomaiset: Päättävät kansallisesti rakentamiseen käytettäviltä

Lisätiedot

CE-merkintä tuli pakolliseksi valtaosalle rakennustuotteita, kun Euroopan unionin rakennustuoteasetus tuli kokonaisuudessaan voimaan

CE-merkintä tuli pakolliseksi valtaosalle rakennustuotteita, kun Euroopan unionin rakennustuoteasetus tuli kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2013 Usein kysytyt kysymykset: CE-merkintä Kohderyhmä: valmistaja 1. Mikä on CE-merkintä? Kiinnittämällä rakennustuotteeseen CE-merkinnän valmistaja vakuuttaa, että rakennustuotteen ominaisuudet ovat

Lisätiedot

Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen

Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen Mikä rakennustuotteiden CE-merkintä on? Rakennustuotedirektiiviin / -asetukseen perustuva vaatimustenmukaisuusmerkintä,

Lisätiedot

Rakennustuotteiden sertifiointi ja tuotehyväksyntä. FinnBuild 2014 / Tuotehyväksyntäklinikka Miko Makkonen VTT Expert Services Oy

Rakennustuotteiden sertifiointi ja tuotehyväksyntä. FinnBuild 2014 / Tuotehyväksyntäklinikka Miko Makkonen VTT Expert Services Oy Rakennustuotteiden sertifiointi ja tuotehyväksyntä FinnBuild 2014 / Tuotehyväksyntäklinikka Miko Makkonen VTT Expert Services Oy Esityksen sisältö Rakennustuotteita koskeva vaatimukset Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA. Timo Pulkki

CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA. Timo Pulkki CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Timo Pulkki Mihin CE-merkintä käytännössä perustuu? CE-merkinnän käytön edellytyksenä on eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi tai CPD (1.7.2013 asti): eurooppalainen

Lisätiedot

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Eurokoodi 2012 seminaari Antti Koponen Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus julkaistiin OJ:ssa 4.4.2011, astui osittain voimaan 24.4.2011

Lisätiedot

EU:n Rakennustuoteasetus ja tuotehyväksyntälaki. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Kuntamarkkinat 13.9.2012

EU:n Rakennustuoteasetus ja tuotehyväksyntälaki. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Kuntamarkkinat 13.9.2012 EU:n Rakennustuoteasetus ja tuotehyväksyntälaki Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Kuntamarkkinat 13.9.2012 Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011 CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille 1.7.2013

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä Sisäilma ja rakennustuotteiden uudet emissiovaatimukset Tiina Ala-Outinen & Tiina Tirkkonen VTT Expert Services Oy

Rakennustuotteiden CE-merkintä Sisäilma ja rakennustuotteiden uudet emissiovaatimukset Tiina Ala-Outinen & Tiina Tirkkonen VTT Expert Services Oy Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) Rakennustuotteiden CE-merkintä Sisäilma ja rakennustuotteiden uudet emissiovaatimukset Tiina Ala-Outinen & Tiina Tirkkonen VTT Expert Services Oy Rakennustuotteita koskevat

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Finvac seminaari 25.1.2017 Lainsäädäntöpohja MRL Olennaiset tekniset

Lisätiedot

Rakennustuoteasetuksen käyttöönotto Rakennustuotteiden CE-MERKINTÄ. Rakennustuoteasetuspäivä

Rakennustuoteasetuksen käyttöönotto Rakennustuotteiden CE-MERKINTÄ. Rakennustuoteasetuspäivä Rakennustuoteasetuksen käyttöönotto Rakennustuotteiden CE-MERKINTÄ Rakennustuoteasetuspäivä 21.8.2013 Teemu Saari Sisältö 1. Yleinen osuus rakennustuoteasetuksesta ja CE-merkinnästä TAUSTAA CE-MERKINNÄLLE

Lisätiedot

Rakennustuotteiden EU-vaatimusten toteutumisen osoittaminen

Rakennustuotteiden EU-vaatimusten toteutumisen osoittaminen Rakennustuotteiden EU-vaatimusten toteutumisen osoittaminen CE-merkintä ja muut EU-säännökset LVI-suunnittelussa - hyväksytyistä tuotteista toimivaan kokonaisuuteen 25.1.2017 Ympäristöministeriö, Pankkisali

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen Teppo Lehtinen 27.1.2016 Rakennustuoteasetus CE CE-merkinnän vertailu kansallisiin vaatimuksiin

Lisätiedot

CE-merkintä 9.5.2011

CE-merkintä 9.5.2011 CE-merkintä 1 9.5.2011 Esityksen sisältö Mikä on CE-merkintä? Mihin CE-merkintä perustuu? Vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen Valmistajan ja Ilmoitetun laitoksen tehtävät CE-merkintä Suomessa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Conformité Européenne.

Conformité Européenne. Conformité Européenne. 11.3.2014 CE-merkintä, harmonisoitu tuotestandardi CE-merkinnällä tuotteen valmistaja tai valtuutettu edustaja ilmoittaa viranomaisille, että tuote täyttää Euroopan unionin direktiivien

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN CE-MERKINTÄ ja EUROKOODIT. Tomi Toratti

RAKENNUSTUOTTEIDEN CE-MERKINTÄ ja EUROKOODIT. Tomi Toratti RAKENNUSTUOTTEIDEN CE-MERKINTÄ ja EUROKOODIT Tomi Toratti Laki Asetus Määräykset, ohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki Maankäyttö- ja rakennusasetus Suomen rakentamismäärayskokoelma, määräykset ja ohjeet:

Lisätiedot

PALOKATKOJEN TUOTEKELPOISUUS JA VALMISTAJAN TEHTÄVÄT

PALOKATKOJEN TUOTEKELPOISUUS JA VALMISTAJAN TEHTÄVÄT PALOKATKOJEN TUOTEKELPOISUUS JA VALMISTAJAN TEHTÄVÄT Katariina Kevarinmäki, Paroc Tekniset Eristeet 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Palokatkojen tuotekelpoisuuden osoittamistavat (tuotehyväksyntämenettelyt) Valmistajan

Lisätiedot

Rakennusalan tuotehyväksyntä. LVI-tuotteita sitovat EU-määräykset -seminaari Ylitarkastaja Mikko Koskela

Rakennusalan tuotehyväksyntä. LVI-tuotteita sitovat EU-määräykset -seminaari Ylitarkastaja Mikko Koskela Rakennusalan tuotehyväksyntä LVI-tuotteita sitovat EU-määräykset -seminaari 6.11.2018 Ylitarkastaja Mikko Koskela Lähtökohta rakennustuotteita koskevalle sääntelylle MRL 152 :ssä Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

EU:n rakennustuoteasetus astuu voimaan 1.7.2013 CEmerkintä ja kansalliset tuotehyväksynnät

EU:n rakennustuoteasetus astuu voimaan 1.7.2013 CEmerkintä ja kansalliset tuotehyväksynnät Ruukin Teräspaalupäivä 2013 EU:n rakennustuoteasetus astuu voimaan 1.7.2013 CEmerkintä ja kansalliset tuotehyväksynnät Unto Kalamies Inspecta Sertifiointi Oy 1 Sisältö CE-merkinnän merkitys ja tavoitteet

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia rakennustuotteiden CE-merkinnästä

Kysymyksiä ja vastauksia rakennustuotteiden CE-merkinnästä Kysymyksiä ja vastauksia rakennustuotteiden CE-merkinnästä Timo Pulkki, diplomi-insinööri erityisasiantuntija, Rakennustuoteteollisuus RTT ry timo.pulkki@rakennusteollisuus.fi Mikä on rakennustuotteiden

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN MERKINTÄ

RAKENNUSTUOTTEIDEN MERKINTÄ RAKENNUSTUOTTEIDEN MERKINTÄ Rakennustuotteiden CE-merkintä sisällys 1 Käsitteet ja lyhenteet 3 2 Rakennustuotedirektiivi 3 3 Harmonisoitu tuotestandardi 4 3.1 Harmonisoidut standardit 4 3.2 EN-standardipaketti

Lisätiedot

Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä?

Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä? Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä? Paloseminaari 19 - Paloturvallisuus ja standardisointi Tiina Ala-Outinen VTT Expert Services Oy Sisältö Tyyppihyväksynnästä CE-merkintään CE-merkinnän

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitukset kunnossa? Markkinavalvontakuulumisia

Suoritustasoilmoitukset kunnossa? Markkinavalvontakuulumisia Suoritustasoilmoitukset kunnossa? Markkinavalvontakuulumisia Betoniteollisuuden ajankohtaispäivä Heureka 1.10.2019 Sisältö Suoritustasoilmoitus Betonielementit Kiviainekset Valmisbetoni Vinkkejä ja linkkejä

Lisätiedot

Vaatimusten toteutumisen osoittaminen tyyppihyväksynnällä ja muilla kansallisilla ja paikallisilla menettelyillä

Vaatimusten toteutumisen osoittaminen tyyppihyväksynnällä ja muilla kansallisilla ja paikallisilla menettelyillä Vaatimusten toteutumisen osoittaminen tyyppihyväksynnällä ja muilla kansallisilla ja paikallisilla menettelyillä CE-merkintä ja EU-säännökset LVI-suunnittelussa 27.1.2016 Euroopan Unionin tiedostuskeskus

Lisätiedot

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013 Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman voimaan 1.7.2013, kaupan esteiden poisto jäsenmaiden välillä pakollinen CE-merkintä koskee niitä rakennustuotteita, joille

Lisätiedot

Kansallisten tuotehyväksyntöjen tilannekatsaus

Kansallisten tuotehyväksyntöjen tilannekatsaus Kansallisten tuotehyväksyntöjen tilannekatsaus RAKENNUSALAN STANDARDIT JA EUROKOODIT 2017, 14.12.2017 Ylitarkastaja Mikko Koskela, Ympäristöministeriö Lähtökohta rakennustuotteita koskevalle sääntelylle

Lisätiedot

Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen PKS kunnissa kansallisten vaatimusten osalta ohjeistus ja menettelytavat

Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen PKS kunnissa kansallisten vaatimusten osalta ohjeistus ja menettelytavat Rakennusvalvonta Pvm pp.kk.vvvv Sivu 1(4) Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen PKS kunnissa kansallisten vaatimusten osalta ohjeistus ja menettelytavat 0. Soveltamisala Tässä PKS-menettelyssä vastuuhenkilö

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma Tilanne Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011 edellyttää CEmerkintää Markkinoilla on vielä paljon erilaisia

Lisätiedot

Mitä vihervalvojan pitää tietää CE-merkinnästä ja rakennustuotteiden kelpoisuudesta? Vihervalvojapäivä 20.11.2015 Tuuli Kunnas

Mitä vihervalvojan pitää tietää CE-merkinnästä ja rakennustuotteiden kelpoisuudesta? Vihervalvojapäivä 20.11.2015 Tuuli Kunnas Mitä vihervalvojan pitää tietää CE-merkinnästä ja rakennustuotteiden kelpoisuudesta? Vihervalvojapäivä 20.11.2015 Tuuli Kunnas Sisältö Rakennustuotteiden kelpoisuus Rakennustuotteiden CE-merkintä Tietolähde:

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus. Puista Bisnestä 1.2.2011. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos

Rakennustuoteasetus. Puista Bisnestä 1.2.2011. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Rakennustuoteasetus t t Puista Bisnestä 1.2.2011 Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos 1 Rakennustuoteasetus hyväksytty EU:n parlamentti hyväksyi CPR:n 18.1.2011 täysistunnon toisessa käsittelyssä Vuorossa

Lisätiedot

EUROKOODI 2010 SEMINAARI 25.11.2010. hen Help Desk. Antti Koponen Rakennusteollisuus RT

EUROKOODI 2010 SEMINAARI 25.11.2010. hen Help Desk. Antti Koponen Rakennusteollisuus RT EUROKOODI 2010 SEMINAARI 25.11.2010 hen Help Desk Antti Koponen Rakennusteollisuus RT Rakennussektorin standardisointi Keskeiset standardisointialueet: - rakennustuotteiden CE-merkintään johtavat yhdenmukaistetut

Lisätiedot

Rakennustuotteiden kansallinen tuotehyväksyntä tilannekatsaus. Eurokoodi 2014 seminaari 9.12.2014 Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos

Rakennustuotteiden kansallinen tuotehyväksyntä tilannekatsaus. Eurokoodi 2014 seminaari 9.12.2014 Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Rakennustuotteiden kansallinen tuotehyväksyntä tilannekatsaus Eurokoodi 2014 seminaari 9.12.2014 Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Rakennustuotteista n. 80 % kuuluu CEmerkinnän soveltamisalaan Muutoksia

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTO OPAS 2 (5) 13.6.2013 Dnro 3038/090/2013

LIIKENNEVIRASTO OPAS 2 (5) 13.6.2013 Dnro 3038/090/2013 LIIKENNEVIRASTO OPAS 2 (5) EU:n rakennustuoteasetus (305/2011) tuli osittain voimaan 24.4.2011 ja se tulee kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2013. EU-asetus on voimassa sellaisenaan kaikissa EU:n jäsenmaissa.

Lisätiedot

Eurokoodiseminaari. Suunnitteluasiakirjat ja niiden laadinta. Hemmo Sumkin 11.12.2013

Eurokoodiseminaari. Suunnitteluasiakirjat ja niiden laadinta. Hemmo Sumkin 11.12.2013 Eurokoodiseminaari Suunnitteluasiakirjat ja niiden laadinta Hemmo Sumkin 11.12.2013 Uusia suunnitteluasiakirjojen sisältöön vaikuttavia asioita YM asetus kantavista rakenteista - Eurokoodien vahva asema

Lisätiedot

CE-merkintä pakolliseksi 1.7.2013, miten muutos näkyy käytännössä?

CE-merkintä pakolliseksi 1.7.2013, miten muutos näkyy käytännössä? CE-merkintä pakolliseksi 1.7.2013, miten muutos näkyy käytännössä? 3.10.2013 Timo Pulkki Muurauslaastin CE-merkintä 13 NB CPR/2345 Yritys ABC, Katu 1, FI-00110, Helsinki CE symboli Merkinnän kiinnittämisvuoden

Lisätiedot

Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä. Jani Kemppainen

Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä. Jani Kemppainen Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä Jani Kemppainen Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus julkaistiin Euroopan Unionin virallisessa lehdessä 4.4.2011, astui osittain voimaan 24.4.2011 ja korvaa rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Teräsosien CE merkintä

Teräsosien CE merkintä 1.0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteiden liitoksissa käytettävien liitososien CE-merkintätarvetta. Erityisesti käsitellään ns. tilausteräsosia, jotka terästoimittaja valmistaa

Lisätiedot

CE-merkinnän merkitys lattiapinnoituksiin 2013

CE-merkinnän merkitys lattiapinnoituksiin 2013 CE-merkinnän merkitys lattiapinnoituksiin 2013 26.3.2013 Heureka Mikä rakennustuotteiden CE-merkintä on? Rakennustuotedirektiiviin / -asetukseen perustuva vaatimustenmukaisuusmerkintä, joka oikeuttaa tuotteen

Lisätiedot

Tehdasvalmisteiset tulisijat,

Tehdasvalmisteiset tulisijat, Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 26.-27.11. Tehdasvalmisteiset tulisijat, savuhormit ja pelastustoimen laitteiden CE CE rakennustuotedirektiivin t ktii i mukaan 2008 CE-merkinnän perusteet CE-merkinnän

Lisätiedot

Kiviainesten CE merkintä. Infra alan laatupäivä Tuuli Kunnas

Kiviainesten CE merkintä. Infra alan laatupäivä Tuuli Kunnas Kiviainesten CE merkintä Infra alan laatupäivä 2017 27.9.2017 Tuuli Kunnas Rakennustuotteiden kelpoisuus Kohteessa käytettäviltä rakennustuotteilta edellytetään kelpoisuutta. Kelpoisuus on tuotteen soveltuvuutta

Lisätiedot

Rakennustuotteiden kelpoisuuden varmistaminen Tarkastusasiakirjan liitelomake. Jani Kemppainen

Rakennustuotteiden kelpoisuuden varmistaminen Tarkastusasiakirjan liitelomake. Jani Kemppainen Rakennustuotteiden kelpoisuuden varmistaminen Tarkastusasiakirjan liitelomake Jani Kemppainen Rakennustuotteen kelpoisuus MRL 152 : Rakennustuotteen, joka on tarkoitettu käytettäväksi pysyvänä osana rakennuskohteessa,

Lisätiedot

Kansalliset tuotehyväksyntämenettelyt

Kansalliset tuotehyväksyntämenettelyt Kansalliset tuotehyväksyntämenettelyt Puutuotteiden ja puurakenteiden standardisointi - seminaari 31.10.2017 Antti Koponen/Rakennustuoteteollisuus RTT ry Suomessa noudatetaan Suomen lakia ja siihen perustuvia

Lisätiedot

Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä tilannekatsaus. Antti Koponen

Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä tilannekatsaus. Antti Koponen Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä tilannekatsaus Antti Koponen Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus julkaistiin Euroopan Unionin virallisessa lehdessä 4.4.2011, astui osittain voimaan 24.4.2011

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Rakennustuotteiden tuotekelpoisuuden tarkastuslomake. Suunnittelijakokemuksia. Hemmo Sumkin

Rakennustuotteiden tuotekelpoisuuden tarkastuslomake. Suunnittelijakokemuksia. Hemmo Sumkin Rakennustuotteiden tuotekelpoisuuden tarkastuslomake Suunnittelijakokemuksia Hemmo Sumkin 5.2.2014 Mitä rakennustuotteen ominaisuuksilta pitää edellyttää? Teknistä toimivuutta, ennustettavaa laatua ja

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus RakPuuCe hanke 2012-2014

Suomen metsäkeskus RakPuuCe hanke 2012-2014 Suomen metsäkeskus RakPuuCe hanke 2012-2014 Koulutuksen sisältö 1. CE merkintä yleistä 2. Yrityksen toimenpiteet CE merkinnän käyttöönotossa 3. Standardin ja FPC manuaalin sisältö 12.8.2013 Suomen metsäkeskus

Lisätiedot

Rakentamismääräysten uusimisen ja D2 uusinnan tavoitteet

Rakentamismääräysten uusimisen ja D2 uusinnan tavoitteet Rakentamismääräysten uusimisen ja D2 uusinnan tavoitteet D2 uusimistarveseminaari 12.6.2014 Pekka Kalliomäki Rakennusneuvos Rakentamismääräysten uudistaminen Vuoden 2013 alussa voimaan tulleen MRL muutoksen

Lisätiedot

Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä. Antti Koponen

Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä. Antti Koponen Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä Antti Koponen Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus julkaistiin Euroopan Unionin virallisessa lehdessä 4.4.2011, astui osittain voimaan 24.4.2011 ja korvaa rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

CE-merkintä ja muut EUsäännökset. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Rakennusten energiaseminaari

CE-merkintä ja muut EUsäännökset. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Rakennusten energiaseminaari CE-merkintä ja muut EUsäännökset Suomessa Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Rakennusten energiaseminaari 4.10.2017 Lainsäädäntöpohja MRL Olennaiset tekniset vaatimukset CPR CEmerkintä Tuotehyväksyntälaki

Lisätiedot

CE-merkintä käytännön LVI-suunnittelutyössä

CE-merkintä käytännön LVI-suunnittelutyössä Joni Lindberg CE-merkintä käytännön LVI-suunnittelutyössä Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikka koulutusohjelma Insinöörityö 6.5.2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Joni

Lisätiedot

CE-merkintä ja tuotehyväksyntälaki. Pientaloteollisuuden roadshow Seinäjoki Mikko Viljakainen

CE-merkintä ja tuotehyväksyntälaki. Pientaloteollisuuden roadshow Seinäjoki Mikko Viljakainen CE-merkintä ja tuotehyväksyntälaki Pientaloteollisuuden roadshow Seinäjoki 25.9.2013 Mikko Viljakainen Mikä rakennustuotteiden CE-merkintä on? Rakennustuoteasetukseen perustuva vaatimustenmukaisuusmerkintä,

Lisätiedot

Teräspaalujen CE-merkintä. Tkt Vesa Järvinen

Teräspaalujen CE-merkintä. Tkt Vesa Järvinen Teräspaalujen CE-merkintä Tkt Vesa Järvinen Esityksen sisältö Mikä on CE-merkki? Rakennustuotteen CE-merkintäjärjestelmät CE-merkin sisältö Teräsputkipaalujen CE-merkinnät CE-merkintä Ruukin paalutuotteilla

Lisätiedot

Tyyppihyväksyntäasetukset kumoutuivat, kuinka nyt toimitaan?

Tyyppihyväksyntäasetukset kumoutuivat, kuinka nyt toimitaan? Tyyppihyväksyntäasetukset kumoutuivat, kuinka nyt toimitaan? Paloseminaari 6.2.2018 Tiina Ala-Outinen & Annamaija Naula-Iltanen VTT Expert Services Oy Sisältö Taustaa, miksi tyyppihyväksyntäasetukset kumoutuivat

Lisätiedot

RAKENNUSALAN STANDARDIT JA EUROKOODIT 2017 Tiina Ala-Outinen & Pertti Jokinen VTT Expert Services Oy

RAKENNUSALAN STANDARDIT JA EUROKOODIT 2017 Tiina Ala-Outinen & Pertti Jokinen VTT Expert Services Oy Vaihtoehtoinen reitti CEmerkintään ETA-menettely RAKENNUSALAN STANDARDIT JA EUROKOODIT 2017 Tiina Ala-Outinen & Pertti Jokinen VTT Expert Services Oy Esityksen sisältö Tietoa ETA-menettelystä Miten EAD

Lisätiedot

Menettelytapaohje käytettäessä. rakenneosia Suomen rakennusprojekteissa

Menettelytapaohje käytettäessä. rakenneosia Suomen rakennusprojekteissa Menettelytapaohje käytettäessä maahantuotuja CE-merkittyjä kantavia rakenneosia Suomen rakennusprojekteissa 1 CE-merkintä perustuu direktiiviin ja asetukseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu v.

Lisätiedot

CE merkintä vesihuoltotuotteissa

CE merkintä vesihuoltotuotteissa CE merkintä vesihuoltotuotteissa Vesihuolto 2014 3-4. 6. 2014 EU:n rakennustuoteasetus Rakennustuoteasetus tuli voimaan 1.7.2013 CE merkintä ja suoritustasoilmoitus on pakollinen, jos Tuote kuuluu harmonisoidun

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä ja EU:n rakennustuoteasetus. Matti Järvi 7.11.2013 Versio 1.0

Rakennustuotteiden CE-merkintä ja EU:n rakennustuoteasetus. Matti Järvi 7.11.2013 Versio 1.0 Rakennustuotteiden CE-merkintä ja EU:n rakennustuoteasetus Matti Järvi 7.11.2013 Versio 1.0 Mihin CE -merkintä perustuu EU:n rakennustuoteasetus CPR 305/2011 Rakennustuoteasetus tuli voimaan 1.7.2013 Asetus

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus ja tuotehyväksyntälaki kokemuksia käyttöönotosta. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos 20.5.2014

Rakennustuoteasetus ja tuotehyväksyntälaki kokemuksia käyttöönotosta. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos 20.5.2014 Rakennustuoteasetus ja tuotehyväksyntälaki kokemuksia käyttöönotosta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos 20.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain muutos (958/2012) Lainsäädäntöpohja MRL Olennaiset tekniset

Lisätiedot

NR-rakenteisiin liittyvät kansalliset vaatimukset. Matti J. Virtanen NR-päivät 16.1.2014 Messilä

NR-rakenteisiin liittyvät kansalliset vaatimukset. Matti J. Virtanen NR-päivät 16.1.2014 Messilä NR-rakenteisiin liittyvät kansalliset vaatimukset Matti J. Virtanen NR-päivät 16.1.2014 Messilä Naulalevyrakenteet Naulalevyrakenteet kuuluvat EN 14250 soveltamisalaan yleensä Poikkeuksia käsitellään näillä

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

Harmonisoitujen tuotestandardien tilanne

Harmonisoitujen tuotestandardien tilanne Harmonisoitujen tuotestandardien tilanne Rakennusalan standardit ja eurokoodit - seminaari 14.12.2017 Antti Koponen Rakennustuotteiden henit nykytilanne CPD harmonisoidut tuotestandardit: CE-merkintään

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 28.5.2014 L 159/41 ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 574/2014, annettu 21 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III

Lisätiedot

Kiviainesten CE-merkintä suunnittelijan ja hankintojen näkökulmasta. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet

Kiviainesten CE-merkintä suunnittelijan ja hankintojen näkökulmasta. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Kiviainesten CE-merkintä suunnittelijan ja hankintojen näkökulmasta Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Esityksen sisältö CE-merkinnän perusperiaatteet ja dokumentit Suoritustasoilmoitus ja AVCP-luokka

Lisätiedot

Palo-ovien tuotehyväksyntä Suomessa

Palo-ovien tuotehyväksyntä Suomessa Palo-ovien tuotehyväksyntä Suomessa Rakennusalan standardit ja eurokoodit - seminaari 14.12.2017 Antti Koponen Palo-ovien CE-merkintä Palo-ovien harmonisoitu tuotestandardi EN 16034:2014 käsittelee vain

Lisätiedot

TYYPPIHYVÄKSYNTÄASETUSTEN TILANNE

TYYPPIHYVÄKSYNTÄASETUSTEN TILANNE TYYPPIHYVÄKSYNTÄASETUSTEN TILANNE Palveluja huomisen menestykseen! LVI-TUOTTEITA SITOVAT EU-MÄÄRÄYKSET 6.11.2018 VALTION VIRASTOTALO, PASILA MIKKO NYMAN EUROFINS EXPERT SERVICES OY MIKKONYMAN@EUROFINS.FI

Lisätiedot

Portaiden tekniset hyväksynnät

Portaiden tekniset hyväksynnät Portaiden tekniset hyväksynnät 26.10.2015 Porrastietoa suunnittelijoille Lina Markelin-Rantala, tuotepäällikkö VTT Expert Services Oy Tuotehyväksyntä 2 Rakennustuotteiden hyväksyntäkäytännöt CE-merkintä

Lisätiedot

Rakennusteollisuus RT:n opas. Siirtyminen rakennustuotteiden pakolliseen CE-merkintään 1.7.2013

Rakennusteollisuus RT:n opas. Siirtyminen rakennustuotteiden pakolliseen CE-merkintään 1.7.2013 Rakentamisen määräykset 4.11.2013 Versio 1 Rakennusteollisuus RT:n opas Siirtyminen rakennustuotteiden pakolliseen CE-merkintään 1.7.2013 Tässä esitetään käytännön läheinen ohje rakennustuoteasetuksen

Lisätiedot

Betonirakenteiden määräykset. Betonityönjohtajien päivityskurssi Rakennustuoteteollisuus RTT ry Timo Tikanoja

Betonirakenteiden määräykset. Betonityönjohtajien päivityskurssi Rakennustuoteteollisuus RTT ry Timo Tikanoja Betonirakenteiden määräykset Betonityönjohtajien päivityskurssi 29.10.2015 Rakentamismääräysten uusi rakenne Kantavien rakenteiden suunnittelua ohjaavan lainsäädännön rakenne: Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

NWE 2014, Tampere EN sertifiointi

NWE 2014, Tampere EN sertifiointi NWE 2014, Tampere 5.11.2014 EN 1090-1 sertifiointi Direktiivi (directive) (CPD 89/106/ETY) Vahvistetaan tavoitteet yhdelle, usealle tai kaikille jäsenvaltioille Ohjeistus kansalliselle lainsäätäjälle Jäsenvaltiot

Lisätiedot

Tuukka Viita CE-MERKITTYJEN RAKENNUSTUOT- TEIDEN KÄYTTÖOHJE

Tuukka Viita CE-MERKITTYJEN RAKENNUSTUOT- TEIDEN KÄYTTÖOHJE Tuukka Viita CE-MERKITTYJEN RAKENNUSTUOT- TEIDEN KÄYTTÖOHJE Tekniikka ja liikenne 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka TIIVISTELMÄ Tekijä Tuukka Viita Opinnäytetyön nimi CE-merkittyjen rakennustuotteiden

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Rakennusteollisuus RT RakMK luotiin 1970 luvun jälkipuoliskolla Rakennusteollisuus RT ry 2 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Veijo Niittyvuopio 13.2.2014. Rakennustuotteiden markkinavalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Veijo Niittyvuopio 13.2.2014. Rakennustuotteiden markkinavalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Veijo Niittyvuopio 13.2.2014 Rakennustuotteiden markkinavalvonta Tukes Perustettu vuonna 1995 Toimipaikat: Helsinki, Tampere, Rovaniemi, Lahti, Oulu ja Kuopio Henkilöstön

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä: Komission ja CENin uusia linjauksia

Rakennustuotteiden CE-merkintä: Komission ja CENin uusia linjauksia Rakennustuotteiden CE-merkintä: Komission ja CENin uusia linjauksia Paloseminaari 10.2.2016 Antti Koponen/Rakennusteollisuus RT ry Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus No. 305/2011 julkaistiin Euroopan

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus (Dop = Declaration of Performance)

Suoritustasoilmoitus (Dop = Declaration of Performance) Suoritustasoilmoitus (Dop = Declaration of Performance) Dop Nro: Honkatalot, Polar Life Haus 802-1/2013 1. Tuotetyyppi: Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukainen hirsitalon rakennussarja. 2. Tuotteen

Lisätiedot

Rakennustuotteiden tuotehyväksyntöjen. tilanne CE-merkintä ja. kansalliset tuotehyväksynnät

Rakennustuotteiden tuotehyväksyntöjen. tilanne CE-merkintä ja. kansalliset tuotehyväksynnät Rakennustuotteiden tuotehyväksyntöjen tilanne CE-merkintä ja kansalliset tuotehyväksynnät Eurokoodi 2015 seminaari 10.12.2015 Antti Koponen/Rakennustuoteteollisuus RTT ry Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista ja ohjeet. Betoniworkshop RT Jorma Jantunen

Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista ja ohjeet. Betoniworkshop RT Jorma Jantunen Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista ja ohjeet Betoniworkshop RT 15.5.12 Jorma Jantunen Rakentamismääräysten uudistus Maankäyttö ja rakennuslaki olennaiset tekniset vaatimukset > asetuksenantovaltuudet

Lisätiedot

CPR missä nyt mennään? NSS Asiantuntijaseminaari Helsinki T.Suomela / Prysmian Finland (päivitys )

CPR missä nyt mennään? NSS Asiantuntijaseminaari Helsinki T.Suomela / Prysmian Finland (päivitys ) CPR missä nyt mennään? NSS Asiantuntijaseminaari 12.11.2015 Helsinki T.Suomela / Prysmian Finland (päivitys 16.11.2015) 1 CPR ja kaapelit EU:n rakennustuoteasetuksen (CPR = Construction Product Regulation)

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN PAKOLLINEN CE-MERKINTÄ

RAKENNUSTUOTTEIDEN PAKOLLINEN CE-MERKINTÄ Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikka Tuotantojohtaminen Valmistumisvuosi 2014 Mikko Suojoki RAKENNUSTUOTTEIDEN PAKOLLINEN CE-MERKINTÄ YIT Rakennus Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Lattiakaivot Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Betonielementit standardien tilanne, suunnitelmien katselmointi elementtitehtaalla

Betonielementit standardien tilanne, suunnitelmien katselmointi elementtitehtaalla Betonielementit standardien tilanne, suunnitelmien katselmointi elementtitehtaalla Betoniteollisuuden ajankohtaispäivä 01.10.2019 Janne Kihula Betoniteollisuus ry Sisältö: 1. Betonielementtistandardien

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Paula Porkola LVI- tuotteiden markkinavalvonta FINVAC-seminaari 6.11.2018 Yleistä tuotteiden markkinavalvonnasta Markkinavalvonta on: - viranomaisten tekemää tuotteiden

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus ja asfalttien CE-merkintä voimaan 7/2013

Rakennustuoteasetus ja asfalttien CE-merkintä voimaan 7/2013 Rakennustuoteasetus ja asfalttien CE-merkintä voimaan 7/2013 Jussi Tuominen Laatupäällikkö 24.1.2013 NCC Roads Oy 1 Sisältö 1. Tausta ja asfalttimassan CE-merkintään liittyvät vaatimukset 2. Tuottajan

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden CE-merkintä

Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden CE-merkintä Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden CE-merkintä Puutuotteiden ja puurakenteiden standardisointi - seminaari 31.10.2017 Antti Koponen/Rakennustuoteteollisuus RTT ry Suomessa noudatetaan Suomen lakia

Lisätiedot

Y m p ä r i s t ö o p a s. Rakennustuotteiden CE-merkintä rakennustuotedirektiivin mukaisesti

Y m p ä r i s t ö o p a s. Rakennustuotteiden CE-merkintä rakennustuotedirektiivin mukaisesti Y m p ä r i s t ö o p a s 95 Rakennustuotteiden CE-merkintä rakennustuotedirektiivin mukaisesti Uusi käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen UUSITTU PAINOS............ HELSINKI.. 2004.............

Lisätiedot

CE-merkintä ja EN 1090-1:n soveltaminen

CE-merkintä ja EN 1090-1:n soveltaminen 21.5.2014 1 (6) CE-merkintä ja EN 1090-1:n soveltaminen EU:n rakennustuoteasetuksen mukainen CE-merkintä tulee pakolliseksi kantaville teräsrakenteille 1.7.2014. Yhdenmukaistetun standardin EN 1090-1 soveltamiseen

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikadur -42 HE Sikadur -

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikadur -42 HE Sikadur - Declaration of Performance Refurbishment Suoritustasoilmoitus Päiväys 05.2013 Tunniste nro. 02 02 02 01 001 0 000001 Versio nro. 01 EN 1504-6 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikadur -42 HE 02 02 02 01 001

Lisätiedot

Declaration of Performance. Sikadur. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Declaration of Performance. Sikadur. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Declaration of Performance Refurbishment Suoritystasoilmoitus Päiväys 27.05.2013 Tunniste nro. 02 04 02 03 001 0 000119 Versio nro. 01 EN 1504-4 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikadur -32 Normal 02 04 02

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU-säädösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen

Rakennustuotteita koskevien EU-säädösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen Rakennustuotteita koskevien EU-säädösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen LVI-tuotteita sitovat EU-määräykset tiistai 6.11.2018, valtion virastotalon auditorio, Pasila Juhani

Lisätiedot

Savunpoistoluukkuja koskevan tuotestandardin EN 12101-2 kansallinen soveltamisstandardi SFS 7024.

Savunpoistoluukkuja koskevan tuotestandardin EN 12101-2 kansallinen soveltamisstandardi SFS 7024. Savunpoistoluukkuja koskevan tuotestandardin EN 12101-2 kansallinen soveltamisstandardi SFS 7024. Testiluokat ja soveltaminen Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 2013 Kimmo Kaukanen 27.11.2013 2 Sisältö

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kierrehaat Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus kierrehakojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Sikadur -Combiflex CF N

SUORITUSTASOILMOITUS Sikadur -Combiflex CF N Declaration of Performance Refurbishment Suorityutasoilmoitus Päiväys 06.2013 Tunniste nro. 02 07 03 02 003 0 000002 Versio nro. 01 EN 1504-4 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikadur -Combiflex CF N 02 07

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Heikki Viitala 26.1.2012 CPR-TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Heikki Viitala 26.1.2012 CPR-TOIMINTAYMPÄRISTÖ Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Heikki Viitala 26.1.2012 CPR-TOIMINTAYMPÄRISTÖ KANSANVARALLISUUS SUOMESSA 2010 * KAIKKI YHTEENSÄ 775 MRD * ASUINRAKENNUKSET 217 MRD 28% * MUUT TALONRAKENNUKSET

Lisätiedot

Harmonisoitujen tuotestandardien. CPR:n mukaisiksi. Antti Koponen Paloseminaari 11.2.2015

Harmonisoitujen tuotestandardien. CPR:n mukaisiksi. Antti Koponen Paloseminaari 11.2.2015 Harmonisoitujen tuotestandardien muuttaminen CPR:n mukaisiksi Antti Koponen Paloseminaari 11.2.2015 Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus No. 305/2011 julkaistiin Euroopan Unionin virallisessa lehdessä

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kupariputket Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus kupariputkien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Talotekniikan CE-merkintään johtavat harmonisoidut tuotestandardit (RAK) Hanna Järvenpää

Talotekniikan CE-merkintään johtavat harmonisoidut tuotestandardit (RAK) Hanna Järvenpää Talotekniikan CE-merkintään johtavat harmonisoidut tuotestandardit (RAK) Hanna Järvenpää Taustaa Metalliteollisuuden standardisointiyhdistys aloitti toimintansa 1.1.2007 Edeltäjät ovat tehneet metalliteollisuuden

Lisätiedot