Kirje Opetus- ja kulttuuriministeriön palaute ammattikorkeakouluille ja ammattikorkeakoulujen vuoden 2011 toiminnan raportointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirje 05.10.2011. Opetus- ja kulttuuriministeriön palaute ammattikorkeakouluille ja ammattikorkeakoulujen vuoden 2011 toiminnan raportointi"

Transkriptio

1 Kirje OKM/47/210/ Ammattikorkeakoulut Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön palaute ammattikorkeakouluille ja ammattikorkeakoulujen vuoden 2011 toiminnan raportointi 1. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SYKSYLLÄ 2011 Palautemenettely perustuu yliopistolain (558/2009) 48 :n ja ammattikorkeakoululain (351/2003) 8 :n mukaiseen tavoitteiden seurantaan ja arviointiin. Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on vastuu hallinnonalansa ohjauksesta ja valvonnasta. Korkeakouluilla on tilivelvollisuus toiminnastaan ja voimavarojen tavoitteiden mukaisesta käytöstä. Ministeriö seuraa palautteessa erityisesti valtakunnallisen korkeakoulu- ja tiedepolitiikan ja korkeakoulujen kanssa sovittujen tavoitteiden toteutumista. Vuoden 2011 palautteessa pääpaino on korkeakoulun strategian ja rakenteellisen kehittämisen linjausten toteuttamisen arviossa. Lisäksi palaute sisältää ministeriön näkemyksiä ja linjauksia koskien koulutuksen ja tutkimuksen kehittämistä. Palautteeseen sisältyy tavoitteiden toteumaraportti ja korkeakoulun koulutusalojen asemoituminen valtakunnallisessa tarkastelussa sopimusindikaattorien pohjalta. Vuoden 2011 palaute perustuu: yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen strategioihin ja näiden toimeenpanoon ministeriön ja korkeakoulujen välisiin sopimuksiin korkeakoulujen tilinpäätöksiin, muuhun raportointiin ja julkaisuihin viimeisimpiin saatavilla olleisiin korkeakoulu- ja tutkimustilastoihin (Tilastokeskus, OKM, CIMO, OPH, OECD, Eurostat, Thomson-Reuters) hallitusohjelman linjauksiin Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa seuraavan kirjallisen palautteensa yliopistoille syksyllä 2013 ja ammattikorkeakouluille syksyllä Arvio tavoitteiden toteutumisesta Kansainvälisessä vertailussa suomalainen korkeakoululaitos menestyy osalla mittareista varsin hyvin erityisesti käytetyt panostukset huomioiden.

2 OKM/47/210/ (7) Suomalainen korkeakoulutus on hyvin opiskelijoiden saavutettavissa, koulutukseen osallistuminen on yleistä, opiskelijoiden koulutuskustannukset ovat kohtuulliset ja erityisesti nuorten valmistuvien ikäluokkien koulutustaso on vertailukelpoinen keskeisten kilpailijamaiden kanssa. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus nuorissa ikäluokissa jää kuitenkin jälkeen OECD-kärkijoukosta. Korkeakoulutus kokonaisuudessaan ja erityisesti yliopistokoulutukseen osallistuminen on Suomessakin kytköksissä opiskelijoiden sosioekonomiseen taustaan. Lisäksi koulutuksen eriytyminen sukupuolen mukaan on huomattavan vahvaa. Korkeakoulujen tulee omilla toimenpiteillään edistää koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan panostetaan runsaasti, mikä näkyy muun muassa hyvässä julkaisutuottavuudessa sekä tutkimushenkilökunnan määrässä. Suomeen tuleva kansainvälinen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorahoitus on kuitenkin verraten vähäistä. Tutkimus- ja tutkijakoulutusyhteistyö tutkimuslaitosten, julkisten toimijoiden ja elinkeinoelämän kanssa on keskittynyt harvoihin korkeakouluihin ja koulutusalakohtaiset erot ovat isoja. Ministeriö kiinnittää korkeakoulujen huomiota TEKES:n ja VTT:n uusiin linjauksiin ja niiden myötä avautuviin mahdollisuuksiin kehittää uudenlaisia strategisia kumppanuuksia. Kansainvälisessä vertailussa suomalaisen tutkimuksen kärki on terävä, mutta kovin kapea. Suhteellisella viittausindeksillä mitattuna Suomen tutkimusjärjestelmä asettuu OECD:n keskiarvotasolle ja hieman EU:n keskiarvon yläpuolelle, mutta on jäljessä muista Pohjoismaista. Kymmenen vuoden aikana kaikkein siteeratuimpien artikkeleiden yhden prosentin joukkoon ylsi vajaa 1000 suomalaislähtöistä artikkelia. Artikkelia kohden viittausten määrä on näissä suomalaisten tutkijoiden julkaisuissa kaikkein korkein. Näiden huippujulkaisujen määrä on kuitenkin selvästi pienempi esimerkiksi Ruotsiin, Tanskaan, Hollantiin tai Sveitsiin suhteutettuna. Suomalaisen korkeakoulutuksen ja julkisen sektorin tutkimuksen keskeisinä kehittämistavoitteina on viimeaikaisten arviointien perusteella yliopistollisen tutkimuksen laadun vahvistaminen, korkeakoululaitoksen virtaviivaistaminen, hajanaisuuden ja toiminnan päällekkäisyyksien vähentäminen, kansainvälistymisen lisääminen, valmistumisaikojen nopeuttaminen ja opintojen läpäisyn parantaminen. Tutkijanuran houkuttelevuutta tulisi lisätä ja siirtää painopistettä tutkijankoulutuksesta sen jälkeisiin uravaiheisiin. Suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimusjärjestelmän kansainvälistyminen on edelleen ohutta. Ulkomaisten opiskelijoiden osuus on kansainvälisessä vertailussa pieni; yliopistojen alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa sekä ammattikorkeakoulututkintoa suorittavista opiskelijoista OECD:n vertailun mukaan oli yhteensä vain 3,9 % oli vuonna 2009 ulkomaan kansalaisia. Tieteellistä tai taiteellista jatkotutkintoa suorittavia ulkomaalaisia oli 9,3 %. OECD-maiden keskiarvot ovat yli kaksinkertaiset ja EU-maiden keskiarvot lähes kaksinkertaiset. Kansainvälistymisen palveluiden vahvistaminen on tärkeää. Henkilöstön kansainvälistymiseen, liikkuvuuteen ja kielitaitoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ministeriö kannustaa jatkamaan aktiivista työtä koulutusvientituotteiden kehittämiseksi ottaen huomioon EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksukokeilun arviointi ja sen pohjalta tehtävät johtopäätökset.. Kansainvälisesti vertailtuna suomalaiset opiskelijat aloittavat opintonsa

3 OKM/47/210/ (7) myöhemmin ja valmistuvat vanhempina kuin OECD- ja EU-maissa keskimäärin. Ikäryhmän vuotiaista Suomessa yli 25 % on koulutuksessa, kun vastaava osuus OECD ja EU maissa on alle 15 %. Tarkasteltaessa korkea-asteen koulutuksessa olevia vuotiaita koulutuksessa Suomessa on noin 10 % EU-maiden keskiarvon ollessa alle 5 %. Korkeasta osallistumisasteesta huolimatta tutkinnon suorittaneiden määrä jää suhteellisen alhaiseksi. Ammattikorkeakoulut Ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtavaa koulutusta annetaan noin 60 paikkakunnalla. Ammattikorkeakouluissa on runsaat 570 hakukohdetta, joista yli puolessa on alle 40 aloittajaa, mitä ei voi pitää tarkoituksenmukaisena. Osa koulutusohjelmista jakaantuu lisäksi useille paikkakunnille. Ammattikorkeakouluissa on 27 hakukohdetta, joissa on alle yksi ja 90 hakukohdetta, joissa 0-1,5 ensisijaista hakijaa aloituspaikkaa kohden. Ammattikorkeakoulu-uudistuksen yhteydessä on tarkoituksenmukaista toteuttaa myös toimipisteverkon kokoamista ja muita rakenteellisia uudistuksia koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Vuonna 2010 ammattikorkeakouluista valmistui ammattikorkeakoulututkinnon suorittanutta. Ammattikorkeakoulu-tutkintojen vuoden 2010 toteuma on noin 92 % tasolla suhteutettuna kauden tavoitteeseen. Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja suorittaneita valmistui 1 253, joka on 70 % tavoitteesta. Kansallista tutkimusrahoitusta on vuoden 2009 tietojen mukaan vähän, noin kaksi kolmasosaa tavoitetasosta. Kansallisen tutkimusrahoitukseen osuus kokonaisrahoituksesta on kuitenkin kasvanut. Vuoden 2010 päätoimisen opetus- ja tutkimushenkilökunnan julkaisujen määrä on noin 70 % tavoitetasosta sekä vuoden 2009 maksullisen palvelutoiminnan tulot ovat vain noin 70 % tavoitteesta. Ammattikorkeakoulujen tulee strategioidensa toteuttamisessa hyödyntää nykyistä aktiivisemmin ulkopuolista rahoitusta, mikä tukee myös ammattikorkeakoulujen strategisten tavoitteiden saavuttamista. Vähintään 45 opintopistettä lukuvuodessa suoritti ammattikorkeakoulu-opiskelijoista 53 %. Ammattikorkeakoulututkintojen 5 vuoden läpäisyaste jäi 60 %:iin vuonna Voimavarojen tehokkaan käytön ja osaavan työvoiman turvaamisen näkökulmasta tilanne ei ole hyväksyttävä Henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus on 84 % tavoitteesta. Ulkomaisten tutkintoopiskelijoiden määrä on 96 % tavoitteesta ja opiskelijavaihdon määrä 95 % tasolla tavoitteesta. Henkilöstötietojen määrittelyssä on tapahtunut muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä on otettava huomioon tunnuslukujen tavoitteiden toteutumista arvioitaessa ja vertailtaessa 2010 tietoja edellisiin vuosiin. Kaikki ammattikorkeakoulut eivät olleet toimittaneet niiltä edellytettyjä raportteja tai ne olivat niin suppeita, että ministeriöllä ei ollut edellytyksiä arvioida niiden pohjalta ammattikorkeakoulun toimintaa. 2. AMMATTIKORKEAKOULUJEN SOPIMUKSET JA VUODEN 2011 TOIMINTAA KOSKEVA RAPORTOINTI Opetus- ja kulttuuriministeriö, ammattikorkeakoulut ja ammattikorkeakoulujen ylläpitäjät sopivat ammattikorkeakoululain 351/ :n 2 momentin nojalla

4 OKM/47/210/ (7) ammattikorkeakouluille asetettavista tavoitteista. Tällä hetkellä voimassa oleva sopimus on neuvoteltu vuosille Ammattikorkeakoulu-uudistuksesta johtuen nykyistä sopimuskautta jatketaan vuodelle Sopimuskautta koskevat neuvottelut ammattikorkeakoulujen kanssa käydään syksyllä 2013 uusimuotoisten ammattikorkeakoulujen kanssa. Tätä koskeva ohjeistus annetaan vuoden 2012 lopulla. Pohjana seuraavan sopimuskauden tavoitteille ovat hallitusohjelma, joulukuussa 2011 hyväksyttävä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma vuosille ja opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta- ja taloussuunnitelma ja Tutkimus- ja innovaationeuvoston linjaukset. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja korkeakoulut sopivat yksityiskohtaisemmin korkeakoululaitosta koskevista yhteisistä tavoitteista. Opetus- ja kulttuuriministeriön luonnosta korkeakoululaitoksen yhteisiksi tavoitteiksi käsitellään korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaarissa marraskuussa Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman ja saadun palautteen pohjalta yhteisiä tavoitteita muokataan siten, että niistä voidaan sopia keväällä 2012 pidettävässä korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaarissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdolle neuvotteluihin liittyvän seminaarin Helsingissä ja Ammattikorkeakoulu-uudistuksen toteuttaminen ja ammattikorkeakoulujen koulutustarjonnan vähentäminen Ammattikorkeakoulujen toiminnan laatua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta vahvistetaan uudistamalla ammattikorkeakouluja koskeva lainsäädäntö. Ammattikorkeakouluista muodostetaan vuoden 2014 alusta itsenäisiä oikeushenkilöitä, joilla on vahva omistuksellinen kytkentä omaan toimintaympäristöönsä. Ammattikorkeakoulujen rahoitusvastuu siirretään samanaikaisesti kokonaan valtiolle. Ammattikorkeakoulujen johtamisjärjestelmiä uudistamalla luodaan edellytyksiä laadun ja vaikuttavuuden parantamiselle myös rakenteellisin uudistuksin. Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut ammattikorkeakoulu-uudistuksen valmisteluun työryhmän ja laajapohjaisen ohjausryhmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt kommenttikierrokselle ammattikorkeakoulu-uudistuksen suuntaviivat. Keskeiset linjaukset ammattikorkeakoulu-uudistuksen toteuttamiseksi tehdään hallituksen iltakoulussa loppuvuodesta Ammattikorkeakoulujen rakenteiden uudistamista edellyttää myös hallitusohjelmassa päätetyt etupainotteiset menovähennykset ja hallituskauden aikana mahdolliset tulevat lisäsopeuttamistoimenpiteet. Hallitusohjelman ja vuosien kehyspäätöksen mukaisesti ammattikorkeakoulujen valtion rahoitukseen kohdennetaan 51 miljoonan euron vähennys vuoteen 2015 mennessä. Ammattikorkeakouluihin kohdistuvista merkittävistä määrärahasäästöistä, osa toteutetaan koulutustarjontaa vähentämällä ottaen huomioon koulutustarveennakointien tulokset. Ammattikorkeakoulukohtaisessa palautteessa on keskitytty koulutustarjonnan aloittajan vähennysten kohdentumiseen vuodesta 2013 alkaen sekä ammattikorkeakoululain valmisteluun liittyviin rakenteellisiin uudistuksiin.

5 OKM/47/210/ (7) Palautteisiin sisältyy ministeriön näkemys aloituspaikkojen ammattikorkeakoulukohtaisesta kohdentumisesta ottaen huomioon korkeakoulujen profiilit, painoalat sekä alueiden kehittämistarpeet ja ikäluokkakehitys. Vähennykset on suunnattu erityisesti kulttuurialalle, matkailu-, ravitsemis- ja talousalalle sekä tekniikan ja liikenteen alalle. Pieniä lisäyksiä on tehty lähinnä sosiaali- ja terveysalalla. Opetus- ja kulttuuriministeriö kiinnittää ammattikorkeakoulujen ja ylläpitäjien huomiota siihen, että odotettavissa olevat rakenteelliset muutokset edellyttävät yhteistoimintalain mukaisesti työnantajan ja henkilöstön välisiä neuvotteluja riittävän varhaisessa vaiheessa. Rahoitus Perusrahoitus Perusrahoituksen perusteena oleva opiskelijamäärä on sovittu sopimuskaudelle koulutusaloittain. Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee perusrahoitusta koskevat rahoituspäätökset vuosittain. Vuoden 2013 aloittajavähennykset otetaan huomioon rahoituspäätösten pohjana olevissa laskennallisissa opiskelijamäärissä. Hankerahoitus Vuonna 2013 opetus- ja kulttuuriministeriö tukee hankerahoituksella ammattikorkeakoulu-uudistukseen liittyviä hankkeita. Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee hankerahoituksesta vuosittain erilliset myöntöpäätökset. Tuloksellisuusrahoitus Erillistä tuloksellisuusrahoitusta ei ole vuodelle 2013, vaan kaikki harkinnanvarainen rahoitus käytetään ammattikorkeakoulu-uudistuksen tukemiseen. Ministeriöön mennessä toimitettava aineisto Raportointi toimenpiteistä työurien pidentämiseksi Hallituskauden keskeisiä tavoitteita on sujuvoittaa korkeakoulu-opintoihin pääsyä sekä nopeuttaa tutkinnon suorittaneiden siirtymistä työelämään. Tavoitteen toteutumisen seuraamiseksi ja hyvien käytänteiden levittämiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää ammattikorkeakouluja laatimaan tiiviin yhteenvedon toimenpiteistään työurien pidentämiseksi liitteen neljä mukaisesti. Raportointi toimenpiteistä kansainvälistymisstrategian tavoitteiden edistämiseksi Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää ammattikorkeakouluja laatimaan yhteenvedon toimenpiteistään kansainvälistymisstrategian edistämiseksi liitteen neljä mukaisesti. Raportointi toimenpiteistä t&k-tulosten hyödyntämiseksi Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää ammattikorkeakouluja laatimaan yhteenvedon toimenpiteistään tutkimustulosten hyödyntämiseksi liitteen neljä mukaisesti. Ministeriöön mennessä toimitettava aineisto Ammattikorkeakoulun ja niiden ylläpitäjien tulee esittää perusteltu näkemyksensä opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotukseen oman ammattikorkeakoulun koulutustarjonnan vähentämiseksi ja toimipisteverkon kokoamiseksi sekä ehdotukseen mahdollisista uusista

6 OKM/47/210/ (7) ammattikorkeakoulukokonaisuuksista. Ministeriö ohjeistaa jatkovalmistelua saadun palautteen perusteella tarkemmin helmi-maaliskuun aikana. Ammattikorkeakoulu-uudistukseen liittyvät hanke-esitykset. Uusia tai lakkautettavia ohjelmia koskevat esitykset (ohjeistus liitteenä 6) Ammattikorkeakoulut voivat esittää: o lukukausimaksukokeiluun sisällytettäviä vieraskielisiä ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia ohjelmia. o rakenteellisen kehittämisen seurauksena tarvittavia muutoksia koulutusohjelmiin. Vuoden 2011 toiminnan raportointi Opetus- ja kulttuuriministeriön edellyttämät tilastotiedot toimitetaan vuodelta 2011 tätä koskevien ohjeiden mukaisesti. Tiedonkeruun tarkemmat ohjeet toimitetaan ammattikorkeakouluille erillisellä kirjeellä. Ammattikorkeakouluja pyydetään toimittamaan kauden sopimuksessa ja ministeriön vuoden 2011 kirjallisessa palautteessa edellytetty raportointi keskeisten kehittämistoimenpiteiden etenemisestä, tasa-arvolain edellytysten mukainen oppilaitoksen tasa-arvosuunnitelma sekä muu strategian toimeenpanon seurannan ja arvioinnin kannalta tarkoituksenmukainen aineisto. Ministeriötä tulee informoida vuoden aikana toimeenpantavista rakenteellisista uudistuksista, joilla on merkittäviä henkilöstövaikutuksia. Ammattikorkeakoulun tulee rakenneuudistusten yhteydessä noudattaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja huolehtia opiskelijoiden oikeusturvasta. Ammattikorkeakouluja pyydetään toimittamaan toiminta-kertomuksensa tai tätä vastaava toiminnan raportointi (ml. johdon katsaus) opetus- ja kulttuuriministeriöön välittömästi niiden vahvistamisen jälkeen. Kaikki aineisto toimitetaan vain sähköisesti käyttäen KOTA-tietojärjestelmää. Tilastotiedot toimitetaan AMKOTA-tietojärjestelmään vuodelta 2011 tätä koskevien ohjeiden mukaisesti. Tämän kirjeen liitteet 1 (Korkeakoulukohtainen palaute) ja 2 (Kauden sopimustavoitteiden toteumaraportti ja korkeakoulun koulutusalojen asemoituminen valtakunnallisessa tarkastelussa) toimitetaan ainoastaan KOTAtietojärjestelmän kautta. Lisätietoja antavat tarvittaessa: opetusneuvos Maarit Palonen, puh. (09) KOTA- ja AMKOTA-tietojärjestelmän ja XDW-tietovaraston tekniset kysymykset suunnittelija Kaisu-Maria Piiroinen, puh. (09) Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakouluneuvos Ari Saarinen

7 OKM/47/210/ (7) Liitteet Liite 3 Sivistyspoliittisen ministeriryhmän linjaukset koskien ammattikorkeakoulujen koulutustarjonnan vähentämistä vuodesta 2013 alkaen Liite 4. Ammattikorkeakoulujen aloituspaikat Liite 5 Ohjeet ammattikorkeakoulujen erillisraportoinneista Liite 6 Ammattikorkeakoulujen uusia ja lakkautettavia ohjelmia koskevat esitykset Tiedoksi Opetusministeri Jukka Gustafsson Valtiosihteeri Tapio Kosunen Erityisavustaja Aleksi Kalenius Kansliapäällikkö Harri Skog OKM/HAO Korkeakoulujen arviointineuvosto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry, Förbundet för studerandekårer vid yrkeshögskolorna i Finland rf Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto Arene - Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Suomen yliopistot UNIFI ry Suomen Ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry - Finlands studentkårers förbund (FSF) rf Suomen Kuntaliitto Ry Maakuntaliitot

Ohje 12.02.2015. Ohjauskäytänteiden uudistaminen sopimuskaudelle 2017 2020, rahoituslaskelmat ja vuoden 2014 toimintaa koskeva raportointi

Ohje 12.02.2015. Ohjauskäytänteiden uudistaminen sopimuskaudelle 2017 2020, rahoituslaskelmat ja vuoden 2014 toimintaa koskeva raportointi Ohje OKM/7/210/2015 12.02.2015 Yliopistot Viite Asia Ohjauskäytänteiden uudistaminen sopimuskaudelle 2017 2020, rahoituslaskelmat ja vuoden 2014 toimintaa koskeva raportointi Ohjaus- ja palautemenettelyn

Lisätiedot

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

TUTKI-TYÖRYHMÄN "Tunnusluvut ja

TUTKI-TYÖRYHMÄN Tunnusluvut ja TUTKI-TYÖRYHMÄN "Tunnusluvut ja tiedontarpeet"raportti 1 Sisällys 1 Tiivistelmä työryhmän ehdotuksista... 2 2 Työryhmän toimeksianto ja tavoitteet... 3 2.1 Työryhmän kokoonpano... 3 2.2 Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistamisen suuntaviivat

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistamisen suuntaviivat Ammattikorkeakoululaitoksen uudistamisen suuntaviivat Johtaja Anita Lehikoinen, OKM Seminaari hallitusohjelman tavoitteista ja ammattikorkeakoulu-uudistuksen käynnistämisestä 6.9.2011 TAE 2012 ja kehykset

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 Hyväksytty 2.10.2007 SISÄLLYS YHTEENVETO 1. JOHDANTO 3 2. HAASTEELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 8 4. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep!

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamista pohtineen työryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 VAASA 2006 1 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 SISÄLLYS Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOSANALYYSI VUODESTA 2005 5 2.1. Vaikuttavuus ja laadun hallinta 5 2.1.1.

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖSTÄ Korkeakouluneuvos Ari Saarinen 29.1.2013 RIIHIMÄKI

AJANKOHTAISTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖSTÄ Korkeakouluneuvos Ari Saarinen 29.1.2013 RIIHIMÄKI AJANKOHTAISTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖSTÄ Korkeakouluneuvos Ari Saarinen 29.1.2013 RIIHIMÄKI Korkeakouluopetuksen ja tutkimuksen päätetyt valtion menosäästöt 2013 Valtion menosäästöt merkitsevät

Lisätiedot

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö Hallituksen esitys Eduskunnalle yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö kokonaisuudessaan säätämällä uusi

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 188/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Huhtikuu

Lisätiedot

Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta

Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta Mikkelin yliopistokeskuksen ulkoisen arvioinnin raportti Ilkka Virtanen, Erkki Korpimäki ja Miia Mäntylä 24.8.2006 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY VUOSIKOKOUSASIAKIRJAT Arvoisa lukija Tähän niteeseen on koottu 21.9.2010 Lapuan kristillisellä opistolla pidettävän Suomen Kansanopistoyhdistyksen

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖ 18.12.2009 OPETUSMINISTERIÖN JA KUVATAIDEAKATEMIAN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012

OPETUSMINISTERIÖ 18.12.2009 OPETUSMINISTERIÖN JA KUVATAIDEAKATEMIAN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 OPETUSMINISTERIÖ 18.12.2009 OPETUSMINISTERIÖN JA KUVATAIDEAKATEMIAN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 Opetusministeriö ja yliopisto ovat yliopistolain (558/2009) 48 :n 1 momentin nojalla sopineet yliopiston

Lisätiedot

Yliopistojen kolmas tehtävä

Yliopistojen kolmas tehtävä Yliopistojen kolmas tehtävä Ilkka Virtanen Yliopistojen kolmas tehtävä KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ YLIOPISTOJEN KOLMAS TEHTÄVÄ Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu nro 44 Pole-Kuntatieto

Lisätiedot

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Arja Poranen Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Oulun yliopisto Kajaanin yliopistokeskus Kajaani 2006 Tiivistelmä Tiivistelmä

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi Työryhmän raportti Alueiden kehittäminen 6/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 4.2.2004 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS YLIOPISTOVERTAILU Yritysnäkökulma SELVITYS Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.chamber.fi Kansi: Minna Ruusinen, Miks ei! Oy ISBN

Lisätiedot

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille OKM /2/591/2015 9.2.2015 Jakelussa mainituille Asia: Ennakkotieto Järjestämislupahakemus: lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien

Lisätiedot

Vahvemmat kannusteet koulutuksen ja tutkimuksen laadun vahvistamiselle

Vahvemmat kannusteet koulutuksen ja tutkimuksen laadun vahvistamiselle Vahvemmat kannusteet koulutuksen ja tutkimuksen laadun vahvistamiselle Ehdotus yliopistojen rahoitusmallin tarkistamiseksi vuodesta 2015 alkaen Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakouluista ja tiedelaitoksista: Ohjaus kaudella 2017-2020

Ajankohtaista korkeakouluista ja tiedelaitoksista: Ohjaus kaudella 2017-2020 Ajankohtaista korkeakouluista ja tiedelaitoksista: Ohjaus kaudella 2017-2020 Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari Joensuu 11.12.2014 Ylijohtaja Tapio Kosunen Puheenvuoron teemat Korkeakoulujen

Lisätiedot

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 1 Sisällysluettelo 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma... 5 2.2 Maakunnan väestön ja aluetalouden

Lisätiedot

Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi

Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi Elisabeth Helander Johanna Ahola Jussi Huttunen Markku Lahtinen Paavo Okko Heikki Suomalainen Ilkka Virtanen Karl Holm Kirsi Mustonen Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi Yliopistokeskusten arviointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala SELVITYS Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa Anne Siltala Julkaisua on rahoiteu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätiedot