Lupa maa-ainesten ottamistoimintaa varten, Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab, Parainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lupa maa-ainesten ottamistoimintaa varten, Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab, Parainen"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Lupa maa-ainesten ottamistoimintaa varten, Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab, Parainen 1374/ /2014 Ympäristölautakunta 124 Valmistelija Vt. ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh Esittelijä Ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman, puh Asia Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab hakee maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaista uutta maa-aineslupaa k-m3:n sora- ja hiekkamäärän ottamiseen Paraisilla Mustfinnin kylässä sijaitsevalla kiinteistöllä Mustfinn-Nedergård RN:o 1:44 kymmenen vuoden ajan. Toiminta on jatkoa aikaisemmalle maa-ainesten ottamiselle. Nykyinen maa-aineslupa on myönnetty :ssä 251 kymmeneksi vuodeksi. Hakija Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab Kuparikatu 18, Parainen Y-tunnus: Kiinteistön tiedot ja ottamisalueen sijainnista Kiinteistö Mustfinn-Nedergård RN:o 1:44 sijaitsee Mustfinnin kylässä Paraisten kaupungissa. Kiinteistön omistaa Rickard Backman. Kiinteistötunnus: Ottamisalue sijaitsee noin 11 km Paraisten keskustasta länteen. Ottamisalueen pinta-ala on noin 4,9 ha ja kaivualue on pinta-alaltaan noin 4,6 ha. Ottamisalueen sijainti käy ilmi karttaliitteestä. Asian vireilletulo Hakemus on jätetty Hakija on täydentänyt hakemustaan Voimassa oleva kaavoitus ja muut maankäyttöön liittyvät kaavat Alueella ei ole asemakaavaa. Ottamisalue sijaitsee ympäristöministeriön vahvistaman Varsinais-Suomen maakuntakaavan mukaisella maa- ja metsätalous-/retkeily-/virkistysalueella (MRV). Ålön osayleiskaavaehdotuksen mukaan suurin osa ottamisalueesta sijaitsee matkailupalvelujen alueen (RM-5/1300/13) länsiosassa, jossa ottamistoimintaa on mahdollista jatkaa sillä edellytyksellä, että ottamissuunnitelmassa ja jälkihoidossa huomioidaan lopullinen käyttötarkoitus, kun taas ottamisalueen pohjois- ja eteläosat sijaitsevat virkistysalueella (V-1). Alueen nykytilanne Alueella on harjoitettu ottamistoimintaa kymmeniä vuosia. Kaupunginhallitus myönsi :ssä 136 maa-ainesluvan k-m 3 :n soran ja hiekan ottamiseen viiden vuoden ajan. Lupaa jatkettiin kolmella vuodella. Kaupunginhallitus myönsi :ssä 370 luvan ottamistoiminnan

2 jatkamiseen ja ottamisalueen laajentamiseen. Hakemus koski k-m3:n sora- ja hiekkamäärän ottamista. Luvan voimassaoloaikana alueelta otettiin kuitenkin vain noin k-m 3 soraa ja hiekkaa. Ympäristölautakunta myönsi :ssä 251 uuden luvan maa-ainesten ottamiseen kymmeneksi vuodeksi. Hakemus koski k-m3:n sora- ja hiekkamäärän ottamista, ja vuoden 2013 loppuun mennessä maa-aineksia oli otettu noin k-m3. Ottamisalueen nykytilanne käy ilmi asemapiirustuksesta ja ilmakuvasta. Ottamisalue on joka suuntaan havu- ja sekametsän ympäröimä. Lännessä meren suunnassa on vähintään 50 metrin levyinen suojavyöhyke. Maa nousee jyrkästi merenrannasta ottamisalueelle päin +0 metristä +8 metriin. Ottamisalue ei täten näy mereltä. Naapurikiinteistöllä etelässä on vapaa-ajanasunto 20 m päässä ottamisalueen rajalta. Pohjoisella naapurikiinteistöllä on pienveneiden telakka, jossa on useita rakennuksia. Kiinteistö on Paraisten kaupungin omistuksessa. Kiinteistön on vuokrannut Paraisten Telakka Oy - Pargas Varv Ab. Vuokrasopimus on voimassa asti. Ålön osayleiskaavaehdotuksessa telakkakiinteistön kaavamerkinnät ovat RM-4/3000 (matkailupalvelujen alue) ja V-1 (virkistysalue). Naapurikiinteistöllä koillisessa on vapaa-ajan asunto 100 m päässä ottamisalueen rajalta. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat idässä ja koillisessa m etäisyydellä. Lähin luonnonsuojelualue ja Natura-alue on 450 metriä itään Mustfinnträsketin alueella. Lähin luokiteltu pohjavesialue (Sydmo , luokka 2) on kaakossa 1 kilometrin etäisyydellä. Ottamisalueella on ajoittain esiintynyt törmäpääskyjä. Törmäpääsky (Riparia riparia) on luonnonsuojeluasetuksen (160/1997) liitteen 4 mukaan uhanalainen laji. Törmäpääskyn ja sen pesäkolojen esiintymistä alueella voidaan täten pitää maa-aineslain (555/1981) 3 :n mukaisena erikoisena luonnonesiintymänä, jota ei saa tuhota tai vaarantaa tehdyssä valvontatarkastuksessa ottamisalueella havaittiin törmäpääskyjä ja noin 30 pesäkoloa. Hakemus ja ottamissuunnitelma Hakemuksen mukaan lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi k-m3:n soraja hiekkamäärän ottamiseen kiinteistöllä Mustfinn-Nedergård RN:o 1:44. Ottamisalue on noin 220 m leveä ja noin 270 m pitkä. Alueen jälkihoito tehdään luvan voimassaoloaikana. Alueen jälkihoidossa käytetään maan pintakerrosta ja saviesiintymiä. Reunat muotoillaan kaltevuuteen 1:3 tai loivemmiksi. Rannan suuntaan jätetään vähintään 50 metrin levyinen metsää kasvava suojavyöhyke. Hakemuksen mukaan pohjaveden taso on +0 metrin alapuolella, kun taas alhaisin kaivutaso on +2 metriä. Kaivualueen pohja on lännessä +2 metrin tasolla ja kaakossa +6 metrin tasolla. Kaakosta on varattu rinne törmäpääskyjen pesäkoloja varten. Ottamistoiminnan päättymisen jälkeen aluetta käytetään metsätalouteen tai matkailuun. Hakemukseen on liitetty seuraavat asiakirjat: ottamissuunnitelma, kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, luettelo rajanaapureista, selvitys lähialueen talousvesikaivoista, kiinteistönomistaja Rickard Backmanin kanssa solmittu sopimus ottamistoiminnasta, kartat, ilmakuvat, kaavaotteet, asemapiirrokset ja leikkauspiirustukset. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä ympäristölautakunnan kokouksessa. Asian käsittely

3 Kuulutus. Hakemuksesta on kuulutettu kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla ja kaupungin verkkosivuilla Kuulutus on toimitettu tiedoksi kullekin lohkon rajanaapurille erikseen. Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä kaupungintalolla Paraisilla kuulutusaikana. Hakemuksesta julkaistiin ilmoitus Paraisten Kuulutuksissa Kuuleminen. Lohkon rajanaapureita on kuultu erikseen asiassa. Tarkastukset. Ottamisalueen valvontatarkastus tehtiin edellisen kerran Muistutukset ja mielipiteet. A vaatii, että 1) rajamerkki 11 on laitettava paikalleen viimeistään lokakuussa 2014, 2) pohjaveden tasoa on valvottava ja 3) maanomistaja ja Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab vastaavat mahdollisista kustannuksista, joita aiheutuu A:n kesämökin vesihuollon turvaamisesta. B ei vastusta ottamistoimintaa, mutta haluaa, että ottamisalueen liikenne Mustfinnintielle järjestetään oman liittymän kautta eikä muistutuksen tekijän kiinteistön kautta, koska raskaasta liikenteestä aiheutuu melua ja pölyä. Lausunnot. Hakemuksesta on pyydetty lausuntoa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristön ja luonnonvarojen vastuualueelta. ELY-keskus on antanut lausunnon hakemuksesta (ks. liite). Hakijan vastine. Hakija on toimittanut vastineen muistutuksiin ja ELY-keskuksen lausuntoon. Liite Ehdotus 2. Kartta 3. Ilmakuva 4. Asemapiirros ja leikkauspiirustukset 5. ELY-keskuksen lausunto Ympäristölautakunta päättää myöntää Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab:lle luvan ottamistoimintaan Paraisten kaupungissa Mustfinnin kylässä sijaitsevalle kiinteistölle Mustfinn-Nedergård RN:o 1:44. Lupa koskee enintään k-m 3 :n sora- ja hiekkamäärän ottamista kymmenen vuoden aikana. Toimintaa on harjoitettava lupahakemuksessa ja ottamissuunnitelmassa ja niiden liitteissä ja täydennyksissä esitetyllä tavalla alla olevat lupamääräykset huomioiden. Lupamääräykset 1. Rajamerkki 11 on laitettava paikalleen viimeistään lokakuussa Ottamisalueen liikenne on järjestettävä sopimalla asiasta asianomaisten kiinteistönomistajien kanssa tai perustamalla tierasite. 3. Kaivualue on merkittävä maastoon. Maastomerkit on sijoitettava oikein ja niiden on oltava kestäviä. Merkit on pidettävä kunnossa ja tarvittaessa uusittava. Korkeat jyrkänteet on merkittävä lippusiimoin tai suojanauhoin. 4. Ottamisalueelle on sijoitettava riittävä määrä korkeustasomerkkejä, jotka

4 osoittavat +2, +4, +6, +8 ja +10 metrin korkeustasot. Korkeustasomerkit on tarvittaessa uusittava. 5. Ottamisalueelta on poistettava puut, kannot ja hakkuutähteet. Maan pintakerros on kuorittava pois ja varastoitava ottamisalueen reunalle. Maan pintakerrosta on käytettävä ottamisalueen jälkihoidossa. Ottamisalueen ympärillä kasvavat puut on jätettävä paikalleen suojaksi. 6. Ottamistoiminta on lopetettava Ålön osayleiskaavaehdotuksen mukaisella V-1-alueella viimeistään viiden vuoden kuluttua kaavan voimaantulosta sen varmistamiseksi, ettei toiminta vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen. 7. Törmäpääskyjen pesimäaikana ( ) ottamisalueella ei saa suorittaa kaivu-, maansiirto- tai seulontatöitä. Muina aikoina kaivu-, maansiirto- ja seulontatöitä saa tehdä arkisin maanantaista perjantaihin klo Soraa ja hiekkaa saa kuormata ja kuljettaa varastokasoista ympärivuotisesti arkisin maanantaista perjantaihin klo ja lauantaisin klo sillä edellytyksellä, ettei varastokasoissa ole törmäpääskyjen pesäkoloja. Jos varastokasoissa on törmäpääskyjen pesäkoloja, koloja ei saa tuhota pesimäaikana ( ). 8. Törmäpääskyjen pesimäaikana ( ) ottamisalueella on aina oltava käytettävissä vähintään 4 metrin korkuinen ja vähintään 20 metrin levyinen pystysuora jyrkänne. Jyrkänteen edustalle ei saa sijoittaa varastokasoja eikä laitteita alle 40 metrin etäisyydelle. Ottamistoiminnan päättymisen jälkeen törmäpääskyjen pesintää varten on jätettävä vähintään 4 metrin korkuinen ja vähintään 30 metrin levyinen pystysuora jyrkänne asemapiirroksessa ehdotetulle paikalle. 9. Pohjaveden taso on mitattava vuosittain sekä heinäkuun että lokakuun puolivälissä joko kiinteistön Mustfinn-Nedergård RN:o 1:44 pohjavesiputkesta tai kiinteistön Mustfinn RN:o 1:53 rengaskaivosta. Kiinteistön Mustfinn RN:o 1:53 kaivoveden laatu on tutkittava joka kolmas vuosi seuraavien tekijöiden osalta: lämpötila, haju, maku, sameus, väri, ph, happi, permanganaattiluku/toc, konduktiivisuus, rauta, mangaani, sulfaatti, nitraatti, kloridi, kokonaiskovuus, alkaliniteetti, polttoainehiilivedyt, mineraaliöljyt, koliformiset bakteerit, E. coli. Tulokset on analysoitava akkreditoidussa laboratoriossa. Tulokset on annettava tiedoksi kiinteistönomistajalle ja Paraisten kaupungin ympäristönsuojelutoimistolle. 10. Toiminnassa käytettävien polttoainesäiliöiden on oltava kaksivaippaisia tai ne on varustettava kiinteällä suoja-altaalla. Säiliöt on varustettava ylitäyttösuojalla ja tankkauslaitteissa on oltava lukittavat sulkuventtiilit. Tankkauspaikan maaperän on oltava tiivis (esim. varustettu HDPE-kalvolla). 11. Ottamisalueella on pidettävä saatavilla alkusammutusvälineet ja imeytysainetta. Mahdolliset öljy- ja polttoainevuodot on välittömästi kerättävä. 12. Luvanhaltijan on tarvittaessa ja valvontaviranomaisen tai ympäristönsuojelutoimiston pyynnöstä suoritettava melumittauksia lähialueella.

5 13. Luvanhaltijan on luvan voimassaoloaikana ryhdyttävä kaikkiin luvan edellyttämiin jälkihoitotoimiin. Jälkihoidon takuusummana hakijan on annettava Paraisten kaupungille euron vakuus ennen toiminnan aloittamista. Vakuuden on oltava voimassa siihen asti, kunnes kaikki luvassa edellytetyt jälkihoitotoimenpiteet on suoritettu ja hyväksytty lopputarkastuksessa. Toistaiseksi voimassa oleva nykyinen euron vakuus voidaan palauttaa heti uuden vakuuden antamisen jälkeen. 14. Ottamisalueen jälkihoidossa on huomioitava seuraavaa: - Ottamisalue on siistittävä ottamistoiminnan lopettamisen jälkeen. Koneet ja laitteet on vietävä pois alueelta. - Ottamisalue on sopeutettava ympäröivään luontoon ja maisemaan. - Ottamisalueen rinteet on säilytettäviä rinteitä lukuun ottamatta luiskattava kaltevuuteen 1:3 tai tätä loivemmiksi. Luiskien yläreunat on pyöristettävä. - Ottamisalueen pintamaa on käytettävä vähintään 5 cm paksuisen pintakerroksen perustamiseen aluskasvillisuuden kasvualustaksi. Jos ottamisalueen pintamaa ei riitä, voidaan maa-ainesta hakea pintakerrosta varten muualta edellyttäen, että valvontaviranomainen tai Varsinais-Suomen ELY-keskus on tarkastanut ja hyväksynyt aineksen. Maa-aineksen on oltava puhdasta, sen humuspitoisuuden on oltava vähintään 5 paino-% eikä se saa sisältää haitallisia aineita. - Maahan on kylvettävä heinäkasveja pohjaveden suojaamiseksi, kuten esimerkiksi lampaannataa, nurminataa, punanataa, niittynurmikkaa, nurmirölliä, metsälauhaa tai timoteitä. - Alueen metsittäminen voidaan toteuttaa luontaisella kylvöllä. - Kantoja ja hakkuutähteitä ei saa käyttää täyttöaineena, vaan ne on kuljetettava pois alueelta. 15. Luvanhaltijan on vähintään kaksi viikkoa ennen toiminnan lopettamista ilmoitettava asiasta valvontaviranomaiselle, jotta alueella voidaan tehdä lopputarkastus. 16. Lupaviranomaiselle on tehtävä välittömästi kirjallinen ilmoitus luvanhaltijan vaihtumisesta. Aikaisempi luvanhaltija vastaa kaikista lupaan liittyvistä velvoitteista siihen asti, kunnes lupaviranomainen on hakemuksesta hyväksynyt uuden luvanhaltijan. 17. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava käyttämilleen alihankkijoille ja urakoitsijoille tähän päätökseen sisältyvät lupamääräykset. 18. Luvanhaltijan on vuosittain viimeistään 31. tammikuuta kirjallisesti ilmoitettava valvontaviranomaiselle edellisvuoden aikana otetun aineksen määrät ja lajit. 19. Lupaviranomainen voi muuttaa lupamääräyksiä tai peruuttaa luvan, jos lupamääräyksiä rikotaan toistuvasti tai karkealla tavalla, jos ottamistoiminta vaikuttaa haitallisesti ympäristöön, asutukseen tai luonnonolosuhteisiin tavalla, joka ei ollut ennakoitavissa, taikka jos hakemuksessa on annettu väärää tietoa tai virheellisiä selvityksiä.

6 20. Nyt voimassa oleva ottamislupa (ympäristölautakunnan päätös , 251) lakkaa olemasta voimassa tämän päätöksen saatua lainvoiman. Perustelut Asianmukaisen ottamissuunnitelman johdosta ja sen johdosta, ettei ottamistoiminta tai sen sääntely ole maa-aineslain (555/1981) 3 :ssä säädettyjen rajoitusten vastaista, ottamistoiminnalle on myönnettävä lupa maa-aineslain (555/1981) 6 :n mukaan. Lupamääräys 1: Rajamerkki 11 on ottamisalueen rajojen ulkopuolella ja siksi se on laitettava paikalleen. Lupamääräys 2: Lupaviranomaisella ei ole toimivaltaa antaa toiminnanharjoittajalle oikeutta liikennöidä toisen kiinteistön alueella, mikäli kiinteistön omistaja tai haltija vastustaa liikennettä. Lupamääräykset 3-14 on annettu sen varmistamiseksi, että toimintaa harjoitetaan maa-aineslain (555/1981) 3 :n ja 11 :n mukaisesti. Lupamääräys 7: Törmäpääskyjen pesintää mahdollisesti häiritsevä tai pesinnän vaarantava toiminta ei ole sallittua pesimäkaudella. Kaivu- ja maansiirtotyöt voivat tuhota pesäkoloja. Seulonnasta aiheutuu melu- ja pölypäästöjä, jotka voivat häiritä pesintää. Vapaa-ajan asuntojen läheisyyden takia on perusteltua antaa päivittäiset aikarajat melua aiheuttavia työvaiheita varten. Lupamääräys 9: Pohjaveden tason mittaukset ja kaivoveden analyysit ovat perusteltuja toiminnasta pohjaveden tasolle ja laadulle aiheutuvien vaikutusten seuraamiseksi. Lupamääräys 10: euron vakuus on perusteltu ottamisalueen jälkihoidon takaamiseksi lupamääräyksen 14 mukaisesti. Ympäristölautakunta on huomioinut jätetyt muistutukset ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnon lupamääräyksissään 1-2, 7-11 ja Lupaviranomaisella ei ole toimivaltaa päättää ottamistoiminnan mahdollisesti aiheuttamien vahinkojen tai haittojen korvauksista, vaan korvausvaateet on esitettävä maa-ainesten ottajalle viiden vuoden kuluessa vahingon tai haitan syntymisestä. Jos osapuolet eivät pääse korvauksesta sopuun, korvausta koskeva asia ratkaistaan Maanmittauslaitokselta haettavassa toimituksessa todettuja törmäpääskyjen pesäkoloja sisältäviä jyrkänteitä ei ole mahdollista säästää loputtomiin, koska kyseiset jyrkänteet sijaitsevat liian keskeisellä paikalla kaivualueella. Kokemukset törmäpääskyjen pesinnästä Sydmon ottamisalueella vuosina 2013 ja 2014 osoittavat, että törmäpääskyt rakentavat kolonsa mieluummin uusiin jyrkänteisiin kuin vanhoihin pesäkoloihin tai jyrkänteisiin. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

7 Maksut Hakijalta laskutetaan hakemuksen käsittelystä euroa kaupunginvaltuuston hyväksymän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti. Ilmoituskuluista hakijalta laskutetaan 235,30 euroa toteutuneiden kustannusten mukaan. Luvanhaltijalta veloitetaan ottamistoiminnan valvonnasta vuosittain vahvistetun taksan mukainen valvontamaksu. Päätöksen julkipano Päätös annetaan julkipanon jälkeen Paraisten kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla. Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä on toimitettava hallinto-oikeuteen viimeistään 30 päivän kuluessa päätöksen antamispäivästä lukien. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Sovelletut oikeusohjeet Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3-7, 9-13a, 16, 19-20, 23, 23a Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 7-8 Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1-4, 6-9 Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013) 1-4 Tämän lupapäätöksen ratkaisussa on lisäksi huomioitu, mitä luonnonsuojelulaissa (1096/1996) ja sen nojalla on säädetty. Tiedoksianto Päätös Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab Kopio päätöksestä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Ympäristön ja luonnonvarojen vastuualue Rickard Backman

Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle

Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle Liite Ilomantsin kunta Maa-aineslupapäätös 2015-02 Tekninen ja ympäristölautakunta 23.6.2015 Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle Luvanhakija: Metsähallitus, Y: 0116726-7

Lisätiedot

Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014. Ympäristöinsinööri Reijo Roininen:

Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014. Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014 Kaula 5 Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Harjavallan

Lisätiedot

YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY. Luvan hakija Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy Pirintie 9 29200 Harjavalta

YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY. Luvan hakija Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy Pirintie 9 29200 Harjavalta YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maaaineslupaa, joka koskee kalliokiviaineksen ja

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 319/720/2012 1/23 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Pertti

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 04.06.2015 3/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 04.06.2015 3/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Torstai 04.06.2015 klo 19.00 20.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. - Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa - Keskikorpi

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013.

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 30.9.2014 9101 Kiimingin Sora Oy c/o Asianajotoimisto Krogerus Oy Kirkkokatu 13 90100 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Kultaselkä a ja b Hakija Kiimingin

Lisätiedot

28 :n mukaisessa lupa-asiassa

28 :n mukaisessa lupa-asiassa KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2014 Diaarinumero 106/11.01.00/2014

Lisätiedot

Petteri Kivistön maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Haarala (16-402-2-72)

Petteri Kivistön maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Haarala (16-402-2-72) Ympäristölautakunta 108 05.11.2013 Petteri Kivistön maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Haarala (16-402-2-72) 176/10.03.00/2013 YMPLTK 108 5.11.2013 Petteri Kivistö on jättänyt ympä ristölautakunnalle

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula

Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula YMRALA 17.6.2014 89 Valmistelija: ympäristötarkastaja

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011. Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus,

Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011. Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, j Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Salo LUVAN HAKIJA Salo Seaport

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

20.12.2012 klo 16.00 17.00

20.12.2012 klo 16.00 17.00 KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/2012 Tekninen lautakunta 20.12.2012 Sivu 101 KOKOUSAIKA 20.12.2012 klo 16.00 17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kuntala Jarkko Sumioinen Eero Ikonen Elina

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 PÄÄTÖS Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 ASIA Ympäristölupapäätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta betonin ja tiilen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot