KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 310. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Aika klo 16:30-17:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 129 Kaavoitusviranomaisen lausunto Belvedere Resources Finland Oy:n malminetsintälupahakemuksen Hirsi 1-valtausalueella / Tukes 130 Kalajoen kaupungin lausunto Mutkalammin (Mökkiperä-Pahkamaa) tuulipuiston YVA-selostuksesta / Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 131 MRL 137 :n mukainen suunnittelutarveratkaisu / Pahikainen Jussi 132 Kutsuntalautakunnan edustajan valinta vuodeksi Saatavan poistaminen / maanvuokra Esitykset myönnettävistä kunniamerkeistä Kalajoen Lämpö Oy:n toimitusjohtajan tehtävien hoitaminen jatkossa 136 Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset Tiedoksi saatettavat asiat

2 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ OSALLISTUJAT Tehtävä LÄSNÄ Myllylä Raili puheenjohtaja Alho Sirkka jäsen Hihnala Tarmo jäsen Niemelä Kullervo jäsen Pahkala Eija jäsen Puusaari Alpo varapj Saari Hanna jäsen Untinen Jorma jäsen Märsylä Pekka valt.pj Arvo Jouko valt. II vpj Puoskari Jukka kaupunginjohtaja Juvonen Otso kaupunginsihteeri Kinare Eero varajäsen Lisätiedot POISSA Tuliniemi Juha jäsen Heikkilä Miika valt. I vpj Tilus Riitta A. valt. III vpj LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Raili Myllylä Ei 135 Alpo Puusaari 135 Otso Juvonen Puheenjohtaja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eero Kinare ja Hanna Saari. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

3 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tarkastusaika Kalajoki Allekirjoitukset Eero Kinare Hanna Saari PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Arkistosihteeri Raija Aho

4 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaavoitusviranomaisen lausunto Belvedere Resources Finland Oy:n malminetsintälupahakemuksen Hirsi 1-valtausalueella / Tukes 116/ /2014 Khall 129 (Valmistelija: kaavasuunnittelija) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on pyytänyt kaivoslain 37 :n nojalla lausuntoa Kalajoen kaupungilta Kalajoen kaupungin alueelle, Hirsi 1 -valtausalueelle kohdistuvasta malminetsintälupahakemuksesta (jatkoaika). Alue sijaitsee Hirsikankaalla lähellä Himangan Kärkisen kylää. Yhtiö otaksuu alueella olevan kultaa, kuparia, wolframia, kobolttia ja sinkkiä. GTK on suorittanut valtauksella tutkimustöitä vuosina ja Belvedere Resources Finland Oy Yhtiön suunnitelmissa on tehdä alueella timanttikairauksia, geofysikaalisia tutkimuksia ja rikastuskokeita. Aikataulun mukaan kaivospiirihakemus ja ympäristölupahakemus tehdään Liitteenä ovat lausunto ja oheismateriaalina lausuntopyyntö. Kaupunginhallitus päättää, että kaavoitusviranomai nen lausuu malminetsintälupahakemukseen liitteen mukaisesti. Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Pekka Märsylä ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui tämän asian käsittelyn ajaksi kokouksesta. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 1 Kaavoitusviranomaisen lausunto Belvedere Resources Finland Oy:n malminetsintälupahakemukseen (jatkoaika) Hirsi 1-valtausalueella / Tukes /

5 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kalajoen kaupungin lausunto Mutkalammin (Mökkiperä-Pahkamaa) tuulipuiston YVA-selostuksesta / Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 109/ /2014 Khall 130 (Valmistelija: kaavasuunnittelija ja ympäristötarkastaja) PROKON Wind Energy Finland Oy:n Mutkalammin tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointi on valmistunut. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on varan nut Kalajoen kaupungille tilaisuuden antaa lausunto hankkeen YVA-selostuksesta. Hanke sijoittuu Kalajoen, Kannuksen ja Kokkolan kun tien alueelle. Mökkiperä-Pahkamaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnos on ollut nähtävillä YVA-selostuksessa on arvioitu yhteensä neljää (VE2-VE5) eri vaihtoehtoa. Vaih to eh to 2 kä sit tää sadan tuulivoimalan sijoittamisen Kalajoen, Kokkolan ja Kan nuk sen kun tien alueelle. Kalajoen alueelle on esitetty 45 voimalaa, joi den yk sikkö teho on 3 MW, tornin korkeus 142 metriä ja lavan pituus 58 metriä. Vaihto eh dossa 3 vain Kokkolan ja Kannuksen osuus toteutuisi, vaihtoeh dossa 4 vain Kalajoen osuus toteutuisi ja vaihtoehdossa 5 kaikkien kuntien puolelle tulisi yhteensä enintään 36 voimalaa. YVA-selostus on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa Liitteenä lausunto ja oheismateriaalina ELY-keskuksen lausuntopyyntö. Kaupunginhallitus lausuu liitteen mu kai sesti. Merkittiin, että valtuuston II varapuheenjohtaja Jouko Arvo ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui tämän asian käsittelyn ajaksi kokouksesta. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä lausuntoon, että luo merkintöjen tarpeellisuutta tulisi tarkastella. Liitteet 2 LOPULLINEN KH / Kalajoen kaupungin lausunto Mutkalammin (Mökkiperä-Pahkamaa) tuulipuiston YVA-selostuksesta / Etelä-Pohjanmaan ELY-Keskus

6 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus MRL 137 :n mukainen suunnittelutarveratkaisu / Pahikainen Jussi 129/ /2014 Khall 131 (Valmistelija: rakennustarkastaja Jouko Lehikoinen) Rakennushanke: Asuinrakennus 133 k-m² ja talousrakennus 130 k-m² Jussi Pahikainen hakee lupaa asuinrakennuksen ja autokatos- ja varastorakennuksen rakentamiseksi Kalajoen Etelänkylälle Helvintien varteen Nuoraojan läheisyyteen. Rakennuspaikka: Kylä: Etelänkylä Tila: ma. Uusipassi RN:o 14:46 Rakennuspaikan pinta-ala on 3000 m² Kaavallinen tilanne: Alueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava (2005). Kaavassa alue sijoittuu sekä taajamatoimintojen alueen (A) sekä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeän alueen (Etelänkylän, Pitkäsenkylän ja Tyngän alueet) laitamille. Alueiden suunnittelussa tulee edistää alueiden maisema-, kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen säilymistä. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomioon maisema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet ja ominaislaatu. Alueiden erityispiirteitä, kuten avoimien peltoalueiden säilymistä arvokkailla maisema-alueilla tulee vaalia. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistus on käynnissä, ja en simmäinen vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustos sa Kaavassa hankealue sijoittuu taajamatoimintojen alu eelle (A), matkailun vetovoima-alueelle/matkailun ja virkistyksen ke hittämisen kohdealueelle (MV), sekä Kalajoen matkailukaupungin kaupunkikehittämisen kohdealueelle (kk-6). Alu eella ei ole voimassaolevaa yleis- tai asemakaavaa. Alueella on käynnissä keskustan osayleiskaavan muutos, josta kaavaluonnos tulee tavoitteelli sesti nähtäville syksyllä Suunnittelutarveratkaisun tarpeellisuus: Kyseessä on MRL 16 :n mukainen suunnittelutarvealue, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Ennen rakennusluvan käsittelyä on ratkaistava rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella MRL 137 :n mukaisesti. Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella: 1. Rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

7 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Rakentaminen ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä. 3. Rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. 4. Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei johda vaikutuksiltaan mer kittä vään rakentamiseen tai ai heuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Naapureiden kuuleminen: Hakija on kuullut rajanaapureita. Huomautusta ei ole jätetty. Kunnallistekniikka: Rakennuspaikalle on olemassa oleva tie. Rakennus liitetään sähkö-, vesija viemäriverkostoon. Kaavoittajan lausunto: Kaavasuunnittelija on todennut lausunnossaan mm. seuraavaa: Peltona oleva hankealue rajautuu Helvintiehen ja Passintanhuan risteykseen, Etelänkylän peltoaukeiden keskelle. Hakemuksen mukainen sijainti on vanha puhto. Se sijoittuu peltojen keskellä olevaan metsäsaarekkeeseen ja on siten luonteva paikka rakennushankkeelle. Rakennuspaikan läheisyyteen sijoittuu useita maatilojen talousrakennuksia: noin 150 m:n päähän hankealueesta kaakkoon sijoittuu sikala ja lounaaseen navetta. Noin 800 m:n päässä hankealueesta lounaaseen sijaitsee turkistarha. Helvintien varsi on suurimmaksi osaksi rakentunut: sen varteen sijoittuu pientaloja ja maatalous- ja varastorakennuksia. Pihapiiri näkyy Ylivieskantien peltomaiseman takana, mutta jää viistoon naapurirakennusten taa. Tontti liitetään kunnalliseen vesijohtoverkkoon ja viemäriin. Hankkeen 130 m²:n kokoinen päärakennus on moderni, väritykseltään harmaa yksikerroksinen rakennus. Alueen muu rakennuskanta on pääosin perinteistä ja maaseutumaista. Pihapiiriin on tarkoitus rakentaa autotalli, joka on kooltaan lähes samankokoinen kuin päärakennus. Alueen maankäyttöä tutkitaan Keskustan osayleiskaavan muutok sessa. Rakentaminen ei kuitenkaan aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden muulle järjestämiselle, sillä rakentaminen sijoittuu ole van rakenteen keskelle ja täydentää sitä. Rakentaminen ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä, ei vaikeuta erityisten luonnon- ja kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden tur vaamista. Maisemalliselta kannalta rakentaminen täydentää hyvin olevaa rakennetta. Päärakennuksen väritystä, kattomuotoa ja julkisi vulaudoitusta tulee pohtia perinteisemmäksi ja autotallin tulee olla päärakennukselle selvästi alisteinen (harjakorkeus, koko). Maata louskeskusten läheisyys on huomioitava. Puollan suunnittelutarveratkaisua. Suunnittelutarveratkaisun päätäntä: Suunnittelutarveratkaisun Kalajoel la tekee kaupunginhallitus. Karttaote sekä asemapiirros ovat esityslistan oheismateriaalina.

8 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Rakennustarkastaja (jl): Rakennustarkastaja esittää kaupunginhallitukselle, että alueelle rakenta minen sal lit tai siin, kos ka: - rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Alueella ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa. Alueella on käyn nissä keskustan osayleiskaavan muutos, josta kaavaluonnos tulee tavoit teelli sesti nähtäville syksyllä rakentaminen ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä. Hanke sijoittuu Helvintien varteen jo rakentuneiden pientalojen ja maatalous- ja varastorakennusten jat kok si täy den täen alu een rakennuskantaa. - ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. - maisemalliselta kannalta rakentaminen täydentää hyvin olevaa rakennetta eikä vai keu ta eri tyis ten luon non- tai kult tuu ri ympäristön arvojen säilymistä eikä vir kis tys tar pei den tur vaa mista. Päärakennuksen väritystä, kattomuotoa ja julkisi vulaudoitusta tulee pohtia perinteisemmäksi ja auto tallin tulee olla päärakennukselle selvästi alisteinen (harjakorkeus, koko). Maata louskeskusten läheisyys on huomioitava. - rakentaminen suunnittelutarvealueella ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kaupunginhallitus hyväksyy rakennustarkastajan esi tyksen. Tämä lupa on voi massa yh den vuoden päätöksen antopäivästä lu kien. Tänä aikana ennen min kään lai seen rakennustoimenpiteeseen ryhty mistä hankkeelle on haet tava ra kennuslupa. Tämä päätös annetaan julki panon jälkeen. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kutsuntalautakunnan edustajan valinta vuodeksi / /2014 Khall 132 (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunta, Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimisto on lähettänyt kirjeen, jossa Pohjois-Pohjanmaa kuntia pyyde tään ni meä mään nuoriso - tai sosiaalityöhön perehtyneitä edustajia ja näiden varahenkilöitä vuoden 2014 kut sun ta lauta kun tiin. Kut suntalauta kuntaan ni metään yksi kun nan edustaja ja tar peelli nen mää rä varahenki löitä. Ilmoi tus pyydetään lä hettä mään mennes sä. Kutsuntatilaisuus on Kalajoella , alkaen klo 9.00 seurakuntakodilla. Vuodeksi 2013 kaupunginhallitus nimesi Oulun sotilasläänin kutsuntalautakun taan Kalajoen kaupungin edustajaksi Kullervo Niemelän ja varaedustajiksi Pekka Märsy län ja Esko Valikaisen. Kaupunginhallitus nimeää Oulun sotilasläänin kutsuntalautakuntaan Kalajoen kaupungin edustajan ja varaedustajat vuodeksi Vuodeksi 2014 kaupunginhallitus nimesi Oulun sotilasläänin kutsuntalautakuntaan Kalajoen kaupungin edustajaksi Kullervo Niemelän ja varaedustajiksi Pekka Märsylän ja Esko Valikaisen.

10 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Saatavan poistaminen / maanvuokra 133/ /2014 Khall 133 (Valmistelija: Talousjohtaja Juhani Yliparkas) Kalajoen kaupunki on vuokrannut Kalajoen Rakennuspuusepät Oy:lle allekirjoitetulla maanvuokrasopimuksella n. 1,7 ha:n suuruisen määräalan Syrjälä, RN:o 14:53 ja Suikale, RN:o 14:55, nimisistä tiloista tur kistarhausta varten. Vuokrasopimuksen solmimishetkellä vuokralaisen ni mi oli PP-Turkis Oy nimi muutettiin Kalajoen Rakennuspuusepät Oy:ksi. Kalajoen Rakennuspuusepät Oy on konkursissa ja sillä on pesänhoitaja, joka nyt ilmoittaa esittävänsä konkurssimenettelyn raukeamista, ellei kukaan velkojista ota vastatakseen konkurssimenettelyn kustannuksia taikka jatkamaan menettelyä julkisselvityksenä. Asiassa on käyty puhelinkeskustelu pesänhoitajan ja tämän asian valmistelijan (JY) välillä klo Kalajoen kaupungilla on erääntyneitä maanvuokrasaatavia Kalajoen Raken nus puu se pät Oy:ltä ajalta yhteensä 1.310,06. Saatavat ovat olleet perintäyhtiöllä perinnässä ja lisäksi on valvottu konkursissa. Lisäksi konkurssissa kaupunki on valvonut vuokratun maa-alueen arvioituja siivouskustannuksia Konkurssipesä on täysin varaton. Velkojia ovat verohallinto, Kalajoen kaupunki ja vakuutuslaitos em. suuruusjärjestyksessä. Koska konkurssipesä on varaton, erääntyvät varat on syytä poistaa saatavista ja kirjata kulueräksi. Talousjohtaja: Esitän, että kaupunginhallitus päättää 1) poistaa erääntyneet vuokrasaatavat yhteensä 1.310,06 viiväs tyskorkoineen Kalajoen Rakennuspuusepät Oy:ltä ja 2) päättää todeta, ettei kaupungin konkursissa valvomaa ja vuokrasopimukseen liittyvää :n suuruista siivouskustannusten korvausta (arvio) saada konkurssipesältä sen ollessa varaton. Kaupunginhallitus hyväksyy talousjohtajan esityksen. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Esitykset myönnettävistä kunniamerkeistä 92/ /2014 Khall 134 (Valmistelija: Kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt kunnallishallituksia te kemään ehdotuksensa myön nettävis tä Suo men Val koisen Ruu sun ja Suo men Leijonan ritarikun tien kunniamer keistä. Esitykset tulee tehdä mennessä. Ensisijaisena lähtökohtana on keskitason yläpuolella olevat ansiot, jotka asianomainen on osoittanut omalla ammattialallaan tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä. Kunniamerkkejä voi daan esit tää an sioitu neille pal ve lus suh tei sille se kä luot ta mushen kilöil le. Esityksiä pyydetään valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonaloilta. Kaupunginhallitus tekee esityksensä saajista. Asia jätettiin pöydälle.

12 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kalajoen Lämpö Oy:n toimitusjohtajan tehtävien hoitaminen jatkossa 72/ /2013 Khall 135 (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Kalajoen Lämpö Oy:n nykyinen toimitusjohtaja Paavo Soukka jää virallisesti eläkkeelle Viimeinen työssäolopäivä hänellä oli Kalajoen Lämpö Oy:n hallitus on päättänyt kokouksessaan että ajalla Kalajoen Lämpö Oy:n vt. toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa oman toimensa ohella käyttöpäällikkö Markku Ojala. Lisäksi Kalajoen Lämpö Oy:n hallitus päätti, että ennen toimitusjohtajanimitystä Kalajoen Lämpö Oy:n hallitus hankkii konsernijohdon eli kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan ennakkokäsityksen kyseiseen toimenpiteeseen Kalajoen kaupungin konserniohjeiden kohtaan 12 sisältyvän tytäryhteisöjen neuvotteluvelvoitteiden mukaisesti. Konserniohjeiden 12 kohdan mukaan tytäryhteisön hallituksen on hankittava konser nijohdon ennakkokäsitys mm. seuraavaan toimenpiteeseen: toimi tus joh ta jan va lin ta se kä tä män työsuhteen ehdoista päättäminen. Esityslistan oheismateriaalina ovat Kalajoen Lämpö Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirjan ote ja kaupungin konserniohjeiden 12 kohta. Kaupunginhallitus käy periaatekeskustelun asiasta. Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Pekka Märsylä ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat tämän asian käsittelyn ajaksi kokouksesta. Puheenjohtajana toimi tämän asian käsittely ajan kaupungin hallituksen varapuheenjohtaja Alpo Puusaari. Kokous keskeytettiin klo väliseksi ajaksi. Kaupunginhallitus evästää Kalajoen Lämpö Oy:n halli tusta seuraavasti: Toimitusjohtajan paikka voidaan täyttää ilman avointa hakumenettelyä sekä ohjeistaa, että laaditaan johtajasopi mus valittavan toimitusjohtajan kanssa.

13 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset Khall 136 Kaupunginhallitukselle annetaan seuraavat viranhaltijapäätökset tiedoksi: Toimitilasihteeri on tehnyt seuraavat vuokrauspäätökset/liiketilat: Kalajoentie 1/KOy Kalajoen Linja-autoasema/Eeli-Design - vuokrattu otsikossa mainitusta osoitteessa sijaitsevasta liike huoneistosta nro 8 n. 175, 5 m2 Eeli-Desiginille mää räaikaisesti ajalle käsityömyymäläk si Raumankarintie 2/Himangan palvelutoimisto/kalajoen Lämpö Oy - vuokrattu Himangalla osoitteessa Raumankarintie 2 sijaitsevasta palvelutoimistosta toimistohuoneet nrot 16 ja 17 Kalajoen Lämpö Oy:lle alkaen toistaiseksi 3 kuukauden irtisanomisajalla. Vuokranmääräytymisperusteiden mukainen yhteispinta-ala on 46,8 m2. Toimitilasihteeri on tehnyt seuraavan vuokrauspäätöksen/muut tilat: Meinalantie 27/teollisuushalli/Jani Salmu - vuokrattu otsikossa mainitusta osoitteessa sijaitsevasta teollisuushallista n. 25 m2 Jani Salmulle toistaiseksi yh den kuukauden irtisanomisajalla käytettäväksi ääni- ja studiotoimintaan. Toimitilasihteeri on tehnyt seuraavan vuokrantarkistuspäätöksen: Eräiden toimitilojen vuokrien tarkistaminen alkaen - tarkistettu niiden kaupungin ulkoisesti vuokralle antamien toimitilojen vuokria alkaen, joiden vuokra sopimusehdot sen mahdollistavat. Vuokran määrä muuttuu 55 vuokrasopimussuhteessa. Tarkistuksen määrä lasketaan siten, että elinkustannusindeksin helmikuun 2014 pistelukua 1905 verrataan helmi kuun 2013 pistelukuun 1881, jolloin tarkistuskertoi meksi saadaan 1,013. Talousjohtaja on tehnyt seuraavan kassaa ja tilejä koskevan päätöksen: Kuntatodistuksen liikkeelle laskeminen/ laskettu liikkeelle Nordea Pankki Oyj:n kautta 2,5 M :n kuntatodistus ajalle Vs. henkilöstöjohtaja on tehnyt seuraavan henkilöstörahapäätöksen:

14 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Henkilöstörahan myöntäminen koulunkäyntiavustajien virkistykseen - myönnetty henkilöstörahaa 10 /osallistuja koulunkäyntiavustajien virkistykseen. Raha maksetaan jälki käteen laskua tai kuittia vastaan. Vastuuhenkilö on Minna Ainali. ICT -päällikkö on tehnyt seuraavan hankintapäätöksen: Kalajoen verkkosivuston konseptointi ja käännöstyö - hankittu verkkosivuston konseptointi ja käännöstyö Anna Brandilta Kaupunginhallitus merkitsee päätökset tietoonsa saatetuiksi ja toteaa, että se ei käytä otto-oikeutta. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

15 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Tiedoksi saatettavat asiat Khall 137 Seuraavat asiat ovat saapuneet kaupunginhallitukselle tiedoksi: Kirjeet yms. - Oulun yliopisto, julkaisu Jokela H, Niinikoski E-R, Muhos M: Oulun Eteläisen alueen yrityskuva. Julkaisu on luettavissa verkosta: - Turvallisuus- ja kehittämisviraston päätös koskien Geologina tutkimuskeskuksen varausta alueelle Hanni 1 Kannuksen ja Kalajoen kaupunkien alueella. - Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tiedote koskien vesihuollon kehittämisohjelman laatimisen käynnistämistä Pohjois-Pohjanmaalla - Opetushallitus on päätöksellään myöntänyt hakemuksen perusteella valtionavustusta vuonna 2013 aiheutuneisiin kustannuksiin euroa. - Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätös hanketuen maksamisesta Maaseutuvastaava hankkeeseen, ,35 euroa. - Vestia Oy, Sitoumuksen palautus Vestia Oy:n Haapaveden ja Ylivieskan kaatopaikkojen ympäristölupien vakuusvaatimuksista. Ylivieskan ja Haapaveden kaatopaikkojen sulkemisen jälkeen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on hyväksynyt sulkemisen ja vapauttanut osakaskunnat tätä koskevista sitoumuksista. - Kaupunginjohtajan matka , Perämerenkaaren vuosikokous, hallituksen kokous sekä Perämerenkaaren foorumi, Älvbyn, Ruotsi. Pöytäkirjat, esityslistat ym. - Keski-Pohjanmaan liitto, maakuntavaltuusto , nro 1/ Osuuskunta PPO, Osuuskuntakokous Kokousasiakirjat nähtävillä osuuskunnan internet-sivuilla osoitteessa - Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, yhtymähallitus nro 4/ Jokilaaksojen pelastuslaitos, pelastuslaitoksen johtokunta , nro 2/2104 Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

16 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mu kaan oikaisu vaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmiste lua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 129, 130, 136, 137 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraavista päätöksistä ei voi tehdä valitusta, mutta päätökseen tyyty mätön voi tehdä kuntalain 89 :n mukaisen oikaisuvaatimuksen. Oikai suvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tie doksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perus teluineen ja se on allekirjoitettava. Tarkempi oikaisuvaatimusohje liite tään pöytäkirjanotteeseen. Pykälät: 132, 133, 134, 135 Oikaisuvaatimusviranomainen: Kalajoen kaupunginhallitus Osoite: Kalajoentie 5, KALAJOKI Puh. (08) Telefax: (08) VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista vali tusviranomaiselle. Tarkempi valitusosoitus liitetään pöytäkirjanottee seen. Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oi keus Postiosoite: PL 189, OULU Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, OULU Puh. Vaihde Telefax Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: 131 Hankintalain mukainen hakemus: Markkinaoikeus Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3 Postiosoite: PL 118, Helsinki Puh Telefax Sähköpostiosoite:

17 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223 Kaupunginhallitus Aika 07.04.2014 klo 18:00-20:40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 95 Kalajoen kaupungin lausunto

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568 Kaupunginhallitus Aika 07.10.2013 klo 18:00-19:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 243 Lausuntopyyntö sosiaali-

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 24.03.2015 klo 18:30-19:45 Paikka Kaupungintalo, valtuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 18:00-21:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kirkonseudun asemakaavan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 441. Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 443 251 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 441. Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 443 251 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 441 Kunnanhallitus 28.10.2013 AIKA 28.10.2013 18:30-20:17 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 443 251 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.02.2010 ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 24 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot