Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskaudella 2 tuhatta euroa (34 tuhatta euroa).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskaudella 2 tuhatta euroa (34 tuhatta euroa)."

Transkriptio

1 ENDERO OYJ Pörssitiedote klo ENDERO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Liikevaihto 1410 tuhatta euroa (1223 tuhatta euroa ) - Liiketulos rahoituserien jälkeen -138 tuhatta euroa (+64 tuhatta euroa) - Yhtiön johto arvioi koko vuoden liikevaihdon pysyvän viime vuoden tasolla ja tuloksen olevan positiivinen - Osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätöstandardien (IFRS) kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen MARKKINATILANNE Tietotekniikkapalvelujen kysyntä on kasvanut alkuvuonna tasaisesti, ja alan suhdannebarometrien mukaan kasvun odotetaan jatkuvan lähikuukausina. Myyntihintojen ei kuitenkaan odoteta nousevan. TOIMINTA JA TULOSKEHITYS Endero Oyj on asiakaskohtaiseen ohjelmistotuotantoon ja integraatioratkaisuihin erikoistunut yritys, jonka asiakkaita ovat tieto- ja viestintäteknologia-alan yritykset sekä suurten ja keskisuurten organisaatioiden tietohallintoyksiköt. Endero Oyj:n liikevaihto kasvoi noin 15,3 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1410 tuhatta euroa (1223 tuhatta euroa). Katsauskauden tulos rahoituserien jälkeen painui tappiolle 138 tuhatta euroa, kun se edellisvuoden vastaavana aikana oli 64 tuhatta euroa voitollinen. Ennakoitua heikompi tulos johtuu projektitoimitusten viivästymisestä ja suunniteltua hitaammin edenneestä rekrytoinnista, minkä takia jouduttiin käyttämään tavallista enemmän alihankintaa, sekä organisaatiouudistuksesta aiheutuneista kuluista. Myös lisenssimyynnin osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella tavanomaista suurempi. RAHOITUS, INVESTOINNIT, OMAVARAISUUS Endero-konsernin lyhytaikaiset saamiset olivat 923 tuhatta euroa (1452 tuhatta euroa). Lyhytaikaisia velkoja oli tuhatta euroa (1821 tuhatta euroa). Konsernin maksuvalmius eli quick ratio tunnusluku oli 0,78 (0, ). Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskaudella 2 tuhatta euroa (34 tuhatta euroa). Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 43 % (26 %). HENKILÖSTÖ JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Endero Oyj:n palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 61 henkeä (59). Katsauskauden lopussa henkilöstön määrä oli 60 (58). Organisaatio jaettiin vuoden 2005 alussa kolmeen tiimiin, joita ovat myynti, markkinointi ja palvelutuotanto. Endero on asettanut vuoden 2005 strategiseksi tavoitteekseen tunnettuuden lisäämisen, asiakkuuksien syventämisen, uusien asiakkaiden hankinnan,

2 rekrytoinnin vahvistamisen, projektien koon kasvattamisen ja osaamisen kehittämisen. Katsauskaudella järjestettiin kaksi merkittävää asiakastapahtumaa ja aloitettiin Enderon brandin kehittämishanke. Tavoitteena on lisätä Enderon tunnettuutta sekä asiakkaiden että potentiaalisten työntekijöiden keskuudessa. Asiakasuskollisuus on ollut tavoitteiden mukaisesti hyvä. Helmikuussa tehdyn osaamiskartoituksen pohjalta aloitettiin henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien valmistelu. Tavoitteena on edelleen kehittää ohjelmistotuotannon menetelmien osaamista, henkilöstön teknistä erityisosaamista ja sertifioitujen asiantuntijoiden määrää. Koulutus toteutetaan pääosin toisella vuosipuoliskolla. Vuoden 2004 aikana aloitettu ohjelmistotuotannon menetelmäosaamisen CMMI-toimintamallin 3-tason käyttöönotto ja jatkokehitys on edistynyt suunnitelmien mukaisesti. CMMImallin tavoitteena on parantaa Enderon kilpailukykyä erityisesti laajojen tietotekniikkahankkeiden tarjoajana. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Endero Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakepääoma on ,20 euroa ja osakkeiden lukumäärä osaketta. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,10 euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Helsingin Pörssin NM-listalla. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on ENE1V ja pörssierän suuruus 100 osaketta. Osakepääomassa ei tapahtunut katsauskaudella muutoksia. Enderolla oli 2514 osakkeenomistajaa Yhtiön omistajarakenteessa ei tapahtunut katsauskaudella liputusrajan ylittäviä muutoksia. VAIHTOVELKAKIRJALAINAT Endero Oyj on laskenut liikkeeseen euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan, jonka nojalla yhtiön osakepääoma voi nousta enintään eurolla ja osakkeiden lukumäärä osakkeella. Vaihtovelkakirjalainan laina-aika päättyy VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Endero Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti Endero Oyj:n tilinpäätöksen päättyneeltä tilikaudelta. Hallituksen jäsenmääräksi yhtiökokous päätti viisi jäsentä, ja valituiksi tulivat Tomi Dahlberg, Juhani Erma, Eero Lähteenmäki, Peter Seligson ja Juha Toivola. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Juhani Erman ja varapuheenjohtajaksi Eero Lähteenmäen. Yhtiöstä ja osakkeenomistajista riippumattomia hallituksen jäseniä ovat Tomi Dahlberg, Juhani Erma ja Juha Toivola. Hallituksen nimitysvaliokuntaan valittiin Eero Lähteenmäki (pj), Juhani Erma ja Peter Seligson. Palkitsemisvaliokuntaan valittiin Juhani Erma (pj), Eero Lähteenmäki ja Juha Toivola sekä tarkastusvaliokuntaan Tomi Dahlberg, Juhani Erma ja Juha Toivola (pj). Endero Oyj:n tilintarkastajana jatkaa KHT-tilintarkastusyhteisö Pricewaterhouse Coopers Oy vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Jukka Ala- Mello.

3 HALLITUKSEN VOIMASSAOLEVAT VALTUUDET Enderon varsinainen yhtiökokous valtuutti Endero Oyj:n hallituksen yhden vuoden ajaksi yhtiökokouksen päivämäärästä lukien päättämään yhdestä tai useammasta osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta siten, että uusmerkinnän ja/tai vaihtovelkakirjojen nojalla osakepääoma voi korottua yhteensä enintään ,80 eurolla. Hallitus voi poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että etuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen, yritysostojen rahoittaminen tai yhteistoimintajärjestelyjen toteuttaminen. Yhtiökokous päätti lisäksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen osana Endero Oyj:n johdon ja henkilöstön sitouttamis- ja kannustusjärjestelmää laskea liikkeelle enintään optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään Endero Oyj:n osaketta. Yhtiön osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään eurolla, mikä vastaa noin 8,3% yhtiön osakepääomasta optioilla merkittävissä olevien osakkeiden aikaansaaman osakepääoman enimmäiskorotuksen jälkeen. Yhtiökokous vahvisti, että Endero-konsernin hallussa olevia aiempien optioohjelmien optioita ei jaeta ja että kyseiset optiot mitätöidään. Vuoden 2005 optio-oikeudet annetaan välisenä aikana ( merkintäaika ) maksutta Endero Oyj:n toimitusjohtajalle, varatoimitusjohtajalle, Endero-konsernin muulle avainhenkilöstölle sekä Endero Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Hallitus ei käyttänyt valtuuksiaan tarkastelujaksolla. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Endero Oyj:n hallitus tarkisti arviotaan yhtiön kuluvan vuoden tuloksesta ja liikevaihdosta. Hallitus arvioi ensimmäisen neljänneksen alustavien tulosten perusteella, että sekä vuoden 2005 vertailukelpoinen tulos että liikevaihto jäävät viime vuoden tasolle eikä liikevaihdon kasvu ylitä markkinakasvua. Vuoden 2004 tilinpäätöstiedotteessaan Endero oli arvioinut vuoden 2005 tuloksen kehittyvän positiivisesti ja liikevaihdon kasvavan markkinoiden keskikasvua nopeammin. Endero julkaisi pörssitiedotteen IFRS-tilinpäätösstandardien vaikutuksesta konsernin tilikauden 2004 tuloslaskelmaan ja taseeseen sekä Endero Oyj:n hallitus päätti tavoitteesta keskittää yhtiön koko toiminta yhteen osaamiskeskukseen pääkaupunkiseudulle. Tämä tarkoittaisi Enderon Tampereen toimipisteen lopettamista. Tampereen toimipisteessä työskentelee viisi henkilöä, joiden mahdollisuutta siirtyä Helsinkiin selvitetään. Keskittämisellä pyritään asiakaspalvelun parantamiseen siten, että yhtiön koko osaaminen on aiempaa tehokkaammin kaikkien asiakkaiden käytössä. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Endero arvioi ohjelmistoalan palvelumarkkinoiden kasvun jatkuvan, mutta hieman hitaampana kuin edellisenä vuonna. Enderon liikevaihto jäänee viime

4 vuoden tasolle. Tuloksen odotetaan olevan positiivinen. Merkittävä osa vuoden tuloksesta ja liikevaihdosta kertyy tyypillisesti viimeiseltä vuosineljännekseltä. ENDERON SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISEEN TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖÖN Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten IFRS-standardien kirjaamisja arvostusperiaatteita noudattaen. Vertailutietoina käytetään vuoden 2004 IFRS-standardien mukaisia lukuja, jotka ovat samat kuin julkaistussa tiedotteessa. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TALOUDELLINEN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 1000 EUR 1-3/05 Yht /04 7-9/04 4-6/04 1-3/04 Liikevaihto Katsauskauden voitto/tappio KONSERNIN TULOSLASKELMA 1000 EUR Tilintarkastamaton 3 kk 3 kk 12 kk Konserni Konserni Konserni Liikevaihto Materiaalit ja palvelut Liiketoiminnan muut tuotot 0 65 Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Poistot ja arvonalennukset Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot ja kulut Voitto/tappio ennen satunnaiseriä Satunnaiset tuotot ja kulut Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tuloverot Katsauskauden voitto/tappio

5 KONSERNITASE 1000 EUR PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet Sijoitukset Muut pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä LYHYTAIKAISET VARAT Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Edell. tilikausien voitto/tappio Katsauskauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä PITKÄAIKAISET VELAT Pääomalaina Pitkäaikainen vieras pääoma Pitkäaikaiset velat yhteensä LYHYTAIKAISET VELAT Ostovelat ja muut lyhytaik. velat Lyhytaikaiset velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 1000 EUR Liiketoiminnan rahavirta Voitto/tappio ennen satunnaiseriä Poistot Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity 57 maksua Rahoitustuotot ja kulut 9 93 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien saamisten lisäys(-)/vähennys(+)

6 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut rahoituskulut Saadut rahoitustuotot 9 Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit sijoituksiin -20 Luovutustulot aineellisista hyödykkeistä 14 Lainasaamisten takaisinmaksut 40 Satunnaisista eristä johtuva rahavirta Investointien rahavirta yhteensä Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen lyhennys Rahoituksen rahavirta Rahavarojen lisäys(+)/vähennys(-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Osakepääoma Ylikurssirahasto Yhteensä Oma pääoma Katsauskauden tulot Siirto ylikurssirahastosta Oma pääoma Kertyneet voittovarat Osakepääoma Ylikurssirahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä Oma pääoma Katsauskauden tulos Oma pääoma

7 OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT Tulos/osake, euroa -0,06 0,03 0,24 Omapääoma/osake, euroa 0,59 0,44 0,65 Omavaraisuusaste, % Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, (1000 euroa) TULOSLASKELMAN JA TASEEN TÄSMÄYTYSLASKELMAT KONSERNITULOSLASKELMA , 1000 e FAS 1-3/2004 IFRS- MUUTOKSET IFRS 1-3/2004 Liikevaihto Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Liiketoiminnan kulut Poistot ja arvonalennukset Liikevoitto ennen liikearvopoistoja Liikearvopoisto Rahoitustuotot ja kulut Tulos ennen satunnaiseriä 4 64 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 4 64 KATSAUSKAUDEN TULOS KONSERNITASE , 1000 e FAS IFRS- MUUTOKSET IFRS VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet Sijoitukset 3 3 Muut pitkäaikaiset saamiset PITKÄAIKAISET VARAT LYHYTAIKAISET VARAT Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat LYHYTAIKAISET VARAT VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT

8 OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Ed. tilikausien voitto Tilikauden voitto Pääomalaina OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ PITKÄAIKAISET VELAT Pääomalaina Pitkäaikainen vieras pääoma PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ LYHYTAIKAISET VELAT Ostovelat ja muut lyh.aik. velat LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ Endero Oyj Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Anthony Gyursanszky, puh Hallituksen puheenjohtaja Juhani Erma, puh Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ Pörssitiedote 3.5.2007 ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ Pörssitiedote 3.5.2007 ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ Pörssitiedote 3.5.2007 ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2007 - Jatkuvien toimintojen eli hammasterveyspalveluiden liikevaihto 3,75 miljoonaa euroa 31.3.2007 (0,0 milj.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 (tilintarkastamaton) Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 24,1 % edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 17.8.2011 klo 14.35 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA

Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 17.8.2011 klo 14.35 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 17.8.2011 klo 14.35 TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA Huhti-kesäkuu

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI VAHVASTI, LIIKETULOS LIEVÄSTI POSITIIVINEN - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2011

LIIKEVAIHTO KASVOI VAHVASTI, LIIKETULOS LIEVÄSTI POSITIIVINEN - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2011 Tilinpäätöstiedote 17.2.2012 klo 8.30 Oral Hammaslääkärit Oyj LIIKEVAIHTO KASVOI VAHVASTI, LIIKETULOS LIEVÄSTI POSITIIVINEN - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2011 - Liikevaihto

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 1 (15) Pörssitiedote 21.10. klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9. Liikevaihto kasvoi 8,7 edellisen vuoden kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna ja kannattavuus parani merkittävästi. Kolmannen

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 - liikevaihto 17,0 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa) - liikevaihdon kasvu 10,3

Lisätiedot

Siili Solutions Oyj, yhtiötiedote, 21.8.2013 kello 10.00. PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2013 (tilintarkastamaton)

Siili Solutions Oyj, yhtiötiedote, 21.8.2013 kello 10.00. PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2013 (tilintarkastamaton) Siili Solutions Oyj, yhtiötiedote, 21.8.2013 kello 10.00 PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2013 (tilintarkastamaton) SIILI KASVAA JA ETENEE STRATEGIANSA MUKAISESTI Tammikuu - Kesäkuu 2013: Liikevaihto 9 414

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 18.2.2011 klo 8.30 Oral Hammaslääkärit Oyj Tilinpäätöstiedote LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 - Liikevaihto 39,4 (32,2) milj.

Lisätiedot

IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.8.2007 IXONOS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.6.2007 IXONOSIN LIIKEVAIHTO JATKOI VOIMAKASTA KASVUA

IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.8.2007 IXONOS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.6.2007 IXONOSIN LIIKEVAIHTO JATKOI VOIMAKASTA KASVUA IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.8.2007 IXONOS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 30.6.2007 IXONOSIN LIIKEVAIHTO JATKOI VOIMAKASTA KASVUA - Katsauskauden liikevaihto oli 27,3 MEUR (2006: 18,2 MEUR), liikevaihdon kasvu

Lisätiedot

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA Yhteenveto Tammi-joulukuu Liikevaihto 97,4 (99,7) miljoonaa euroa, laskua 2,3 prosenttia

Lisätiedot

SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.6.2007. Yhteenveto. Tammi-kesäkuu

SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.6.2007. Yhteenveto. Tammi-kesäkuu SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.6.2007 Yhteenveto Tammi-kesäkuu - Liikevaihto 52,2 miljoonaa euroa, kasvu 42 prosenttia - Liikevaihdon pro forma kasvu 3 prosenttia - Liikevoitto 5,3 miljoonaa

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS

INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2012 INTERAVANTI LYHYESTI Interavanti Oyj on kiinteistösijoitusyhtiö, joka on pääasiallisesti keskittynyt liike-, teollisuus- ja varastotilojen vuokraamiseen, rakentamiseen ja

Lisätiedot

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32

2006 Tilinpäätöstiedote 28.2.2007 klo 09.32 CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 CRAMON VAHVA TULOSKUNTO JATKUI KOKO VUODEN - Liikevaihto 402,4 (77,0) milj. euroa, kasvua edellisvuoden pro forma -liikevaihtoon (334,3 milj. euroa) verrattuna

Lisätiedot

TIIMARIN ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO KASVUSSA JA TULOS ODOTUSTEN MUKAINEN

TIIMARIN ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO KASVUSSA JA TULOS ODOTUSTEN MUKAINEN TIIMARI OYJ ABP:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2008 (Tilintarkastamaton) 19.5.2008 Tiimari Oyj Abp Pörssitiedote 19.05.2008 TIIMARIN ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO KASVUSSA JA TULOS ODOTUSTEN MUKAINEN

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Pörssitiedote 24.7.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Toisen neljänneksen liikevaihto edellisvuoden tasolla, kannattavuus heikkeni. Vahvasta tilauskannasta johtuen koko vuoden

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 Liikevaihto kasvoi 68,7 % edellisestä vuodesta (1-12/2011) ollen 928,2 milj. euroa (550,2 milj. euroa).

Lisätiedot

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 EFORE OYJ Osavuosikatsaus 24.10.2014 klo 9.00 EFORE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ Tilikauden

Lisätiedot

Trainers Housen ensimmäisen vuosineljänneksen operatiivinen liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli positiivinen

Trainers Housen ensimmäisen vuosineljänneksen operatiivinen liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli positiivinen TRAINERS HOUSE -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Trainers Housen ensimmäisen vuosineljänneksen operatiivinen liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli positiivinen Tammi-maaliskuu 2015 lyhyesti

Lisätiedot

ZEELAND OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton)

ZEELAND OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton) Julkaistu: 2014-08-26 07:59:33 CEST Zeeland Oyj Yhtiötiedote ZEELAND OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton) Helsinki, 2014-08-26 07:59 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- TAMMIKUU KESÄKUU 2014

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3. WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2015 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto

Lisätiedot

Tämän vuoden aikana keskitymme myös yhtenäisten toimintatapojen luomiseen sekä yhtenäisen kulttuurin vahvistamiseen.

Tämän vuoden aikana keskitymme myös yhtenäisten toimintatapojen luomiseen sekä yhtenäisen kulttuurin vahvistamiseen. 1 (13) SUOMINEN OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 SUOMISEN LIIKEVOITTO PLUSSALLE AVAINLUKUJA 1-3/2012 1-3/2011 1-12/2011 Liikevaihto, milj. e 111,1 43,6 213,4 Liikevoitto, milj. e 3,2-0,6-4,8 Katsauskauden

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 Liikevaihto 146,4 miljoonaa euroa (147,3 milj. e) Liikevoitto 10,0 miljoonaa euroa (22,8 milj. e) Operatiivisen toiminnan liikevoitto 11,2 miljoonaa

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMIKUU 1 JOULUKUU 31, 2005

BIOTIE THERAPIES OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMIKUU 1 JOULUKUU 31, 2005 BIOTIE THERAPIES OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.1.2006 klo 10.00 BIOTIE THERAPIES OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMIKUU 1 JOULUKUU 31, 2005 Vuosi 2005 lyhyesti BioTien Pohjois-Amerikan lisensointipartneri Somaxon Pharmaceuticals

Lisätiedot