http ://kronos.narc. fi /search.php?search:true&etunimi :&sukunimi... venatatnen valkovenaldinen valkoveneleinen '

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "http ://kronos.narc. fi /search.php?search:true&etunimi :&sukunimi... venatatnen valkovenaldinen 20.03.1942 11 valkoveneleinen '14.03.1942 2."

Transkriptio

1 http ://kronos.narc. fi /search.php?search:true&etunimi :&sukunimi... Haun tulokset: (t - 2O) / 40 Seuraavat Loppuun >> SUKUNTMT ETUNTMI ARABEI AntonovitS SYNTYM/\AIKA SV\TYMAPAIKKA KANSALLISUUS KUoLINAIKA KUoLINLEIRI KUoLINTAPA.r 04 i Baranovit5 valkovendldinen Jdrjestelyleiri muu KUoLINSYY poikkeava ravinto BEGEzA lj3l.,oun, 1s12 Brestatue valkovendleinen l1kenttdsairaala /h"ikil; * maha-suolitulehdus BERNATSIg Fjodor ovits 1909 BresfLitovsk seutu venatatnen mdrkivd korvasylkirauhastulehdus Sotasairaala /heikkous janesteinen keuhkopussintulehdus BoGDANov BONDARIK BURAK Dnrriux DoMENIKAN GAvRILJUK GluixevrrS Konstantin Kondratjevits Pjotr ovits Vladimir Kirilovits MarkovitS Adamovit3 Andrei GrigorjevitS 1901 Brest valkovenaldinen Kenttesairaala ;#[;il; ;-,-;-, "-- ankara suolitulehdus valkoveneleinen ' Jdrjestetyleiri /heikkous ndivyttdvdsuolitulehdus a puotatainen 1605'1e42 Sotavankiteiri ;":liffff'*t pitkkukuume valkoveneldinen Jerjestetyteiri /heikkous vdhdverisyys valkovendlainen 'l niilktindivetys ja Sotasairaala /heikkous vatsakipu venatarnen sairaus/nelke,k^i,_r,^..^ nalkanatvetys Sotasairaala /heikkous valkovendldinen ' Sotavankileiri ammuttu amdumahaava.ielak Pavel Grigorjevits Kuurd,rrx ;XT:jl*.-. Ginadi KosrluKEvrrs Pavlovits 19',t7 BaranovitB valkovenelainen suoiliurenous Sotasairaala /heikkous ouolatatnen 0 t sairaus/ndlka.. /heikkous ylelnennelkkous valkovendldinen natkanatvelys Jeirjestelyleiri /heikkous Kulclvriux NikolajevitS Brest puolalainen 24.04:ts422' SotavanKltetn _.... /nerkkous flf,y:lf 'kt ndtkdneivetys LeourSrx MIKoLAIKA Pjotr MatvejevitS Stanislavovits valkovenalainen puolalainen Jtirjestelyleiri sairaus/ndlke... /heikkous ronkokeunkokuume..... /heikkous nalvetrymlnen MYTSKo NE JUB OKoTTSIK PETL]AK Julian Jakovlevits Konstantin Andrejevit$ Dmitri ViktorovitS 't 916 Brest Puolalalnen Jdrjestelyleiri valkoveniildinen Sotasairaala valkovenelainen Sotasairaala valkovendldinen Jarjestelyleiri sairaus/nelka suolitulehdus sairaus/nalke vesipdhd ja /heikkous merkdpesake /heikkous suoiliurenous sairaus/nelkd dkillinen suolitulehdus ia /heikkous vdhdverisyys

2 http ://kronos.narc.fi /search.php?search:true&etunimi:&sukunimi... Haun tulokset: (21-40) / 40 << Alkuun Edelliset SUKUNTMT ETUNTMI SyNTyMi\AtKA SYITYMAPATKKA KANsALLrsuus KUoLtNAtKA KUoLtNLERt KuoLtrurapn KuoltNsyy Pinlr PttErslc valkovenelainen Sotavankileiri sairauvndlkd b2-vitamiininouutostauti riojorovits PLAND.' uits tsta - PorSrMrSuK UtilaitovitS Baranovit5 valkovendldinen ^.... sairauvndlke.... /heikkous ja aliravitsemus z. Jarjesretytetn /heikkous alrav[semus Brest valkovendldinen 20'01''t Jarjesteryreiri ;i':tii;ff'" syddninfarkti PRoKoFrsuK Aleksei.- tvanovrts PnonrSrx Vikenti ovit5 Brest valkovendlsinen06.02.'1942 muu ruhje paassd valkovendldinen Sotasairaala nelkeneivetys ja /heikkous vesipohti R$Kovsrc li,lifi.,n, Fadei RYDEvsrc Stanislavovits serko fil*ff:jit skorodumov [:l'j* srepanruk 3ir3,l"* srupr$u 3 "il.o"n. 15',t7 't 9't I valkovenelainen 1' Sotasairaala muu ampumavamma 't942 vaa.s?n. ;1"" -- - puolalainen '- suojeluskuntapiiri ammuttu ampumahaava valkovendldinen Sotasairaala keuhkotautija /heikkous syddnhalvaus Baranovit5 valkovendldinen '- ^ atue Jerjestelyleiri kuolio Brest ukrainalainen Sotavankileiri sairaus/ndlke. /heikkous lunlemalonsalraus valkovendlainen 01'05'1942 i. Jdrjesteryreiri ;"jfi;l:t'* keuhkotauti TRoFTMUK 9"lton..- ANIONOVIIS 191 I Boleslav usakovsk Ferdinandovits' Bresflitovsk valkovendldinen kuollut puorarainen 26'02' Jdrjestetyteiri ;i:',il:ff'" suotitutehdus VAsruEv volrsek VoRoNrSuK Fjodor lljit6 Gerasim Artjemovits t valkovendldinen Sotasairaala /h"ikil..-. netkanaivetys valkovendleinen ^,... sairaus/nelke ndldn aiheuttama z Ja0esteryleln /heikkous dkillinen suolitulehdus Brest valkovencldinen ' Sotavankile iri '- /hei[il; yleinen heikkous ZEFEN Haim Jankilevits Brest juutarainen 0e'10'1e41 28' sotasairaara '^1fy:lrke ffii"ffif::;t;ffi5'il'. /nelkkous janelkeneivetys 5err,ro SeprriavNesrsrx Pavel FomitS DemjanovitS OsipovitS 1912 Bresllitovsk valkovendldinen 17 '02' Jarjestetyteiri ;l',i;;ff'" Brest valkovenaldinen 27.'l'1.'1941 yteinen heikkous sairaus/nelke /heikkous syoannalvaus Baranovit5 valkovendlginen sairaus/nelkd... /heikkous KeunKoKuume

3 fi /search.php?sukunimi:&etunimi:&kansallisu... Haun tulokset: (l - 20) / 4l Seuraavat Loppuun >> SUKUNTMT ETUNTMI ABRAMTSUK Anorelevrls BAGNoVETS NiKoIai SYlTywti\ArKA SyNTyMApAtKKA KANsALLrsuus KUoLTNATKA KuoLtNLErRr KUoLtNTApA KuoLtNsyy pinsk valkovenelainen ' Pirkka-Hdmeen dkillinen suojeluskuntapiiri pinsk valkovenalainen amm uru., ampumahaava padssa BoBKA BoBKo ovits pinsk valkovendleinen 01'10'1s4'l 1uu myrkytys valkovenaleinen 16'04js sotasairaara ;flft:ff'" suoriturehdus Stefan BoGUs 6n.io",,s DAluLovsr<r KonstantinovitS Pinsk piiri valkovenaleinen 23'06''ts42 2. Jdrjesteryreir, ;ijiifffflka nerkanaivetys valkovenelainen 30'10'1e41 1s. sotavankire,r' ;:lifffflkd h.ru"u, Duuslc Goruooixo GoRBATslc HLUD lndrei uflgorlevrls Pavel ovit5 1s1B,tor.l Iton.., tvanovtls Gordei Fomit5.,n.,, valkovendldinen valkovenaleinen '1941 valkovendlainen 12.O Sotasairaala valkovendldinen sairaus/nalke dkillinen /heikkous munuaistauti tuntematon vesipoh0 ja kuollut IuurSrx 19',t7 vafkoveneldinen'lb'07'1942!3'ou.n*,*oropania ammutt ammuttu JuHNovrE JURKo ovits tvan valkovenafainen ' Sotavankileiri suolitulehdus /heikkous ja ripuli valkovendldinen g42L:?' sairaus/natkd keuhkokuume soravankrkompprn'a /haikkous KARPov 1923 veneldinen 14'12'1s41 ammuttu ammuttu karkumatkalla KoLEsKo r,lau-movits KorSaruovsrcAJa-movits' tvan KovALrK '---.' lv)ionovtis KoZus lgnati Lukits KRrvosEJEv rimoteievits 1905 KRUPENTTS Grigori valkovendldinen 04.oa.1s426e. sotasairaata sairaus/ndtkd lltjlixlllffi:" IUtenous valkovendldinen !3'Aurnr,iXornpnrni. fidlrr"rolkd suotitutehdus valkovendleinen 20.'lO.'1941 1S. Sotavankileiri ukrainarainen syddnhalvaus 17'03'19422.Jdriestervreir, sairaus/nalka ndivyttave venatainen'le'03' sotasairaat" ;l ft:ffkanelkenaivetvs valkovenelainen L92' sotavankikomppania ammutt ampumahaava

4 http ://kronos.narc.fi /search.php?search:true&etunimi:&sukunimi... Haun tulokset: (2I - 40) / 4t << Alkuun Edelliset Seuraavat Loppuun >> SUKUNTMI Kupneanovrr$ Adam Petrovits KURAK LEMEzA MININ MIN,UK MoiED<o ovits ovits Josif Mironovits MaksimovitS Vasiljevit5 SylTyMirAtKA SyNTyMApAtKKA KANSALLtsuus KuoLtMtKA KUoL NLERI pinsk valkovendldinen ' Sotasairaala KUoLTNTAPA KuoLtNSYY saifaus/nelka nalkeneivetys ja tnerkkous suotttuten0us valkovenelainen 18'08 1e42 e. sotavankireiri ;i:fffff'nt keuhkokuume valkovendl6inen ^^ ^. sairaus/nalke... zu. uolasarraata /heikkous KeunKoKuume valkovenaleinen ^.... sairaus/nelka... _.... z. JarJesretytetn /heikkous nalkanatvetys valkovenalainen 07 '03'1s42 1. Jariestetyteiri ;nt:fffff'*t atiravitsemus _ 143. valkovenelainen ioiavanrutomoo"ni" sydiinvika ja hatvaus ''?"i13.r./nalk6 MUHA PATSKo PONADA PRoKoRov RoMANJUK Boris lgnatovits Konstrantin Petrovit5 NikodimovitS Grigori PetrovitS FjodorovitS ' 908 valkovenaleinen 11'0s'1s42 1. Jdrjestelyteiri ;iliffff'*t keuhkotauti valkoveniildinen Vaasan sairaus/n?ilkd vitamiininpuutostauti, suojeluskuntapiiri /heikkous keripukki, vesipoh6 valkovenaleinen 1O.o Sotasairaala sairaus/ndlk6 nelkendivetys ja valkovenelainen ^.... sairaus/nalka z. Jarjesletytetn /heikkous vestpono valkovenaleinen ^^ ^. sairaus/niilkd zd. Jorasatraata /heikkous suoiltutenous RusD{ KonstantinovitS valkovendliiinen Sotasairaata sairaus/nelke keuhkotautija SAzurA Trus TUPEI(A TSERr{oors veremerisd( volynrsil zystsd( Sexnxovrr5 Stefan LasorovitS Trofim Andrejevits Moisejevits Haritonovits Jakovlevitd Fjodorovits Sergejevitg Adam JefimovitS lo.to valkovendltiinen valkoventildinen 24'05' sotavankileiri muu valkovenafeinen '- 63. ^ Sotasairaala valkovena16inen sairaus/nalkd dkillinen viilto- ja pistohaava 't942, puolalainen '- 1. Jdrjestelyleiri ammuttu ampumahaava valkovenaleinen o4'o7 '1s42 1. Jdrjesteryreiri keuhkotauti ;ifi;ff'*t valkovendlainen ^ ^. sairaus/nalke s. soravankiletn /heikkous suoiltutendus valkovendldinen aliravitsemus /heikkous sairaus/ndlkii.. vternen nerkkous,netkkous itsemurha

5 i http ://kronos.narc. fi /search.php?search:true&etunimi:&sukpnimi... Haun tulokset: (41-4I) / 47 << Alkuun Edelliset Suruntrritt ffi ETUN M SvNrvrrlAntxn SwwtuApntxxl KUoLINAIKA KUoLINLEIRI KUoLINTAPA KUoLINSYY

PERHE-ETUUKSIEN MYÖNTÄMISTÄ VARTEN TARVITTAVA TODISTUS PERHEENJÄSENISTÄ

PERHE-ETUUKSIEN MYÖNTÄMISTÄ VARTEN TARVITTAVA TODISTUS PERHEENJÄSENISTÄ SIIRTOTYÖLÄISTEN SOSIAALITURVAN HALLINTOTOIMIKUNTA Katso ohjeita sivulla 4 E 401 ( 1 ) PERHE-ETUUKSIEN MYÖNTÄMISTÄ VARTEN TARVITTAVA TODISTUS PERHEENJÄSENISTÄ Asetus 1408/71: 73 artikla; 74 artikla; 77

Lisätiedot

Italian ja Suomen ilmavoimien ylikersantti Diego Manzocchin lyhyt elämäntarina

Italian ja Suomen ilmavoimien ylikersantti Diego Manzocchin lyhyt elämäntarina Tapio Huttunen Tämä artikkeli on vähäisin muutoksin julkaistu ensimmäisen kerran Ilmailuhistoriallinen aikakausilehti Feeniksin numerossa 1/2011. Lähdemateriaalia on italiasta suomeksi kääntänyt Juha Käki.

Lisätiedot

Kuolleisuuden alue-erot ja niiden historia. Kari Pitkänen, Seppo Koskinen ja Tuija Martelin

Kuolleisuuden alue-erot ja niiden historia. Kari Pitkänen, Seppo Koskinen ja Tuija Martelin Alkuperäistutkimus Kuolleisuuden alue-erot ja niiden historia Kari Pitkänen, Seppo Koskinen ja Tuija Martelin Usean vuosikymmenen ajan Suomen alueellisten kuolleisuuserojen tärkein piirre on ollut kuolleisuuden

Lisätiedot

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi Kokous 1/46-1. ~ s i t y s 1 i s t a. Tycväen Urheiluliiton r.y. liittotoii.ii

Lisätiedot

1. Asiakkaan status. nmlkj asiakas on väkivallan uhri. väkivaltaa tai elänyt väkivaltaisessa ilmapiirissä.)

1. Asiakkaan status. nmlkj asiakas on väkivallan uhri. väkivaltaa tai elänyt väkivaltaisessa ilmapiirissä.) Stakestieto Lintulahdenkuja 4, PL 220, 00531 HELSINKI VÄKIVALTATAPAUKSESTA TALLENNETTAVAT TIEDOT Lomakkeen täyttöohjeet löytyvät täältä (pdf, 73 kt). Avaa tyhjä lomake tästä (pdf, 46 kt). 1. Asiakkaan

Lisätiedot

Hoitoon liittyvien infektioiden esiintyvyys Suomessa 2011

Hoitoon liittyvien infektioiden esiintyvyys Suomessa 2011 Alkuperäistutkimus tieteessä Tommi Kärki HuK, tutkimushoitaja Outi Lyytikäinen LT, dosentti, ylilääkäri outi.lyytikainen@thl.fi THL, Tartuntatautien seurannan ja torjunnan osasto, Sairaalainfektioohjelma

Lisätiedot

EP O EL Y L ikenne. Tilannekats au s 1/20 15

EP O EL Y L ikenne. Tilannekats au s 1/20 15 EP O EL Y L ikenne Tilannekats au s 1/20 15 Tilannekats au s EP O EL Y: n tilanne ja tu levais u u s näkymiä L ikenneverko la tapahtu u lähivu os ina K-P alu ee la L ikenneverkon rahoitu ks en tu levais

Lisätiedot

Kumoaa Lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta 11 päivänä tammikuuta 1999 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (1/EEO/1999)

Kumoaa Lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta 11 päivänä tammikuuta 1999 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (1/EEO/1999) D 68 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Asetus nro 15/EEO/2001 Päivämäärä 13.6.2001 Dnro 1718/00/2000 Voimaantulo- ja voimassaoloaika -toistaiseksi Kumoaa Lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta

Lisätiedot

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi F = O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi Toimintakertomus 1973 YLEISTALOUDELLINEN KATSAUS Maamme taloudellisen kehityksen merkittävimmät p iirteet olivat voimakas inflaatio,

Lisätiedot

Teho-osasto, Sirpalehaava, luodinreikä, irronnut raaja. Irakin kiireisimmässä sotasairaalassa. korjataan järjettömän väkivallan jälkiä.

Teho-osasto, Sirpalehaava, luodinreikä, irronnut raaja. Irakin kiireisimmässä sotasairaalassa. korjataan järjettömän väkivallan jälkiä. SK IRAKISSA Teksti Jari Lindholm Kuvat Hannu Lindroos Teho-osasto, Sirpalehaava, luodinreikä, irronnut raaja. Irakin kiireisimmässä sotasairaalassa korjataan järjettömän väkivallan jälkiä. Haavoittunut

Lisätiedot

Todennäköisyyslaskenta 1/7 Sisältö ESITIEDOT: joukko-oppi, lukumäärän laskeminen, funktiokäsite Hakemisto

Todennäköisyyslaskenta 1/7 Sisältö ESITIEDOT: joukko-oppi, lukumäärän laskeminen, funktiokäsite Hakemisto Todennäköisyyslaskenta /7 Sisältö ESITIEDOT: joukko-oppi, n laskeminen, käsite Hakemisto Todennäköisyyslaskennan peruskäsitteet Todennäköisyyslaskennassa tarkastelun kohteena ovat satunnaisilmiöt.esimerkkejä

Lisätiedot

Esipolvet henkilölle Eeva Henrikintytär

Esipolvet henkilölle Eeva Henrikintytär Esipolvet henkilölle Eeva Henrikintytär Seppo Tamminen Hämeenlinna Sisällysluettelo. Eeva.... Henrikintyttären............... esipolvet...............................................................................

Lisätiedot

Suomen Shakkiliiton toimintakertomus 2014

Suomen Shakkiliiton toimintakertomus 2014 Suomen Shakkiliiton toimintakertomus 2014 Yleistä Vuosi 2014 oli Suomen Shakkiliitossa kilpailullisesti hyvin aktiivinen, ja eri puolilla Suomea pelattiin joka viikko useita turnauksia. Suurimmat osanottajajoukot

Lisätiedot

HINATTAVAN LAITTEEN/ KYLPYTYNNYRIN VUOKRASOPIMUSEHDOT

HINATTAVAN LAITTEEN/ KYLPYTYNNYRIN VUOKRASOPIMUSEHDOT Vuokra-aika HINATTAVAN LAITTEEN/ KYLPYTYNNYRIN VUOKRASOPIMUSEHDOT Vuokra-aika alkaa vuokrauksen kohteena olevan HINATTAVAN LAITTEEN eli kylpytynnyrin sovitulla luovutushetkella ja kesta a siihen saakka,

Lisätiedot

ESKO-TEHTÄVÄT - esiopetuksesta kouluun

ESKO-TEHTÄVÄT - esiopetuksesta kouluun Nimi ESKO-TEHTÄVÄT - esiopetuksesta kouluun 1 ESKO- tehtävät (esiopetuksesta kouluun) on osa OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTA- MAA KEHITTÄMISHANKETTA, jossa tavoitteena on MONIKULTTUURISUUSTAITOJEN KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

Jäsentiedote 3 / Elokuu 2007

Jäsentiedote 3 / Elokuu 2007 Jäsentiedote 3 / Elokuu 2007 Aurinkoinen tervehdys kaikille! Tässä esittäytyy Tanja Takala, uusi omaisneuvoja Etelä- Pohjanmaan yhdistykseltä. Ammatiltani olen mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyöhön suuntautunut

Lisätiedot

Myytti. kolesterolimyytistä. Mitä jos kaikki onkin yhtä suurta valhetta? SKEPTIKKO 4

Myytti. kolesterolimyytistä. Mitä jos kaikki onkin yhtä suurta valhetta? SKEPTIKKO 4 Myytti kolesterolimyytistä Mitä jos kaikki onkin yhtä suurta valhetta? SKEPTIKKO 4 PAULI OHUKAINEN KOLESTEROLI ON LUULTAVASTI kaikille tuttu sana. Siihen liittyy useita mielleyhtymiä, jotka yleensä lienevät

Lisätiedot

TOIMINTAPOLITIIKAT VÄKIVALLAN JA SEN UHAN VÄHENTÄMISEKSI VANKEINHOITOLAITOKSESSA

TOIMINTAPOLITIIKAT VÄKIVALLAN JA SEN UHAN VÄHENTÄMISEKSI VANKEINHOITOLAITOKSESSA Rikosseuraamusviraston julkaisuja 1/2001 TOIMINTAPOLITIIKAT VÄKIVALLAN JA SEN UHAN VÄHENTÄMISEKSI VANKEINHOITOLAITOKSESSA Työryhmän raportti 23.8.2001 1 2 Toimintapolitiikat väkivallan ja sen uhan vähentämiseksi

Lisätiedot

Itseään vahingoittaneiden potilaiden psykiatrinen konsultaatio toteutuu päivystyksessä vain osittain

Itseään vahingoittaneiden potilaiden psykiatrinen konsultaatio toteutuu päivystyksessä vain osittain ALKUPERÄISTUTKIMUS TIETEESSÄ ILONA NURMI-LÜTHJE FT, dosentti, keskuksen päällikkö Kouvolan perusturva, tapaturmien ja väkivallan ehkäisykeskus (Start) Helsingin yliopisto, kansanterveystieteen osasto,

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 KARPOV JÄ~~EEN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 KARPOV JÄ~~EEN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 KARPOV JÄ~~EEN KASPAROVIN HAASTAJAKSI ANAIQ~l KAKPQV KUK1~ll KUA~A ~UMPUK1~~A,

Lisätiedot

Myrkytyskuolemien määrä on kääntynyt laskuun

Myrkytyskuolemien määrä on kääntynyt laskuun KATSAUS tieteessä Erkki Vuori LKT, professori, emeritus erkki.o.vuori@helsinki.fi Ilkka Ojanperä FT, professori Terhi Launiainen FT, tutkijatohtori Jari Nokua FK, oikeuskemisti Riitta-Leena Ojansivu FK,

Lisätiedot

Mika Lamminpää. Eila ja Ossi. Suomen kielen alkeisoppikirja

Mika Lamminpää. Eila ja Ossi. Suomen kielen alkeisoppikirja Mika Lamminpää Eila ja Ossi Suomen kielen alkeisoppikirja 1 Becoming More Visible -projektin kehittämiskumppanuuden muodostivat: Kajaanin, Tampereen, Turun ja Vaasan vastaanottokeskukset, Kansalais- ja

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot

Julkisen yhteenvedon osiot EU RMP alitretinoiini v8 toukokuu 2014 VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Puhelin- tai sähköpostikyselyissä 6 14 % pohjois- ja keskieurooppalaisista aikuisista vastasi,

Lisätiedot

SUKUPUU nykypäivästä taaksepäin; yhdessä kohtaa edetään jopa vuoteen 1560

SUKUPUU nykypäivästä taaksepäin; yhdessä kohtaa edetään jopa vuoteen 1560 1 SUKUPUU nykypäivästä taaksepäin; yhdessä kohtaa edetään jopa vuoteen 1560 tekijä: Saila Karvinen Tiedot löydetty kirkonkirjoista ja netistä sekä sukulaisilta Merkkien selitykset: * = sukukokoontuminen,

Lisätiedot

1) Kirjoittamisen aiheen tai näkökulman on tunnuttava tuoreelta, maistuttava uudelta.

1) Kirjoittamisen aiheen tai näkökulman on tunnuttava tuoreelta, maistuttava uudelta. Juhani Niemi ALKUOPPIA KIRJOITTAMISEEN Perustavia lähtökohtia: 1) Kirjoittamisen aiheen tai näkökulman on tunnuttava tuoreelta, maistuttava uudelta. 2) Suhteen käsiteltävään aiheeseen on oltava omakohtainen,

Lisätiedot

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain?

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain? 2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi Ruutunäkymä: Taustalla sama kirjastohuone, joka on pääsivulla. Lisäksi kuvassa esimerkiksi kirjakasa tai kirjat hyllyssä. Kirjat ovat linkkejä äänneryppäisiin. Äänneryppäät

Lisätiedot

3. Saatuamme maksusuorituksesi, lähetämme sinulle tarkan kuvauksen matkastasi, joka sisältää tietoa kurssikohteestasi ja majoituksestasi.

3. Saatuamme maksusuorituksesi, lähetämme sinulle tarkan kuvauksen matkastasi, joka sisältää tietoa kurssikohteestasi ja majoituksestasi. Varauksen käsittely 1. Täytä varauskaavake ja faxaa tai postita se meille. 2. Lähetämme tietosi kielikoulullemme. Heti kun koulu vahvistaa varauksesi, sinulle lähetetään varausvahvistus/lasku sekä yksityiskohtainen

Lisätiedot

r Vastausarkki on jätettävä jokaiseen lrysymykseen'. Luovuttaessa tentistä, kirjoitetaan nimi ja maininta luopumisesta yhteen

r Vastausarkki on jätettävä jokaiseen lrysymykseen'. Luovuttaessa tentistä, kirjoitetaan nimi ja maininta luopumisesta yhteen ,l 't r Lapin yliopisto Oike us tieteide n tie de k unt a OAIOO2O3 HALLINTO.OIKEUS II Tentti 28.2.2OL3. fokainen vastaus kirjoitetaan eri arkille, eli konseptille., Vastaustilaa on kaksi sivua yhteen lcysymykseen.

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO

PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO VANTAAN OPETTAJA No:8 7.12.2007 Vantaan opettajien ammattiyhdistys ry Talkootie 7, 01350 Vantaa puh: 09-873 4020, toimisto@voay.fi, www.voay.fi Tiedottaja: Annika Arstila-Aaltonen p. 050-4096 460 annika.arstila-aaltonen@opettaja.fi

Lisätiedot