http ://kronos.narc. fi /search.php?search:true&etunimi :&sukunimi... venatatnen valkovenaldinen valkoveneleinen '

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "http ://kronos.narc. fi /search.php?search:true&etunimi :&sukunimi... venatatnen valkovenaldinen 20.03.1942 11 valkoveneleinen '14.03.1942 2."

Transkriptio

1 http ://kronos.narc. fi /search.php?search:true&etunimi :&sukunimi... Haun tulokset: (t - 2O) / 40 Seuraavat Loppuun >> SUKUNTMT ETUNTMI ARABEI AntonovitS SYNTYM/\AIKA SV\TYMAPAIKKA KANSALLISUUS KUoLINAIKA KUoLINLEIRI KUoLINTAPA.r 04 i Baranovit5 valkovendldinen Jdrjestelyleiri muu KUoLINSYY poikkeava ravinto BEGEzA lj3l.,oun, 1s12 Brestatue valkovendleinen l1kenttdsairaala /h"ikil; * maha-suolitulehdus BERNATSIg Fjodor ovits 1909 BresfLitovsk seutu venatatnen mdrkivd korvasylkirauhastulehdus Sotasairaala /heikkous janesteinen keuhkopussintulehdus BoGDANov BONDARIK BURAK Dnrriux DoMENIKAN GAvRILJUK GluixevrrS Konstantin Kondratjevits Pjotr ovits Vladimir Kirilovits MarkovitS Adamovit3 Andrei GrigorjevitS 1901 Brest valkovenaldinen Kenttesairaala ;#[;il; ;-,-;-, "-- ankara suolitulehdus valkoveneleinen ' Jdrjestetyleiri /heikkous ndivyttdvdsuolitulehdus a puotatainen 1605'1e42 Sotavankiteiri ;":liffff'*t pitkkukuume valkoveneldinen Jerjestetyteiri /heikkous vdhdverisyys valkovendlainen 'l niilktindivetys ja Sotasairaala /heikkous vatsakipu venatarnen sairaus/nelke,k^i,_r,^..^ nalkanatvetys Sotasairaala /heikkous valkovendldinen ' Sotavankileiri ammuttu amdumahaava.ielak Pavel Grigorjevits Kuurd,rrx ;XT:jl*.-. Ginadi KosrluKEvrrs Pavlovits 19',t7 BaranovitB valkovenelainen suoiliurenous Sotasairaala /heikkous ouolatatnen 0 t sairaus/ndlka.. /heikkous ylelnennelkkous valkovendldinen natkanatvelys Jeirjestelyleiri /heikkous Kulclvriux NikolajevitS Brest puolalainen 24.04:ts422' SotavanKltetn _.... /nerkkous flf,y:lf 'kt ndtkdneivetys LeourSrx MIKoLAIKA Pjotr MatvejevitS Stanislavovits valkovenalainen puolalainen Jtirjestelyleiri sairaus/ndlke... /heikkous ronkokeunkokuume..... /heikkous nalvetrymlnen MYTSKo NE JUB OKoTTSIK PETL]AK Julian Jakovlevits Konstantin Andrejevit$ Dmitri ViktorovitS 't 916 Brest Puolalalnen Jdrjestelyleiri valkoveniildinen Sotasairaala valkovenelainen Sotasairaala valkovendldinen Jarjestelyleiri sairaus/nelka suolitulehdus sairaus/nalke vesipdhd ja /heikkous merkdpesake /heikkous suoiliurenous sairaus/nelkd dkillinen suolitulehdus ia /heikkous vdhdverisyys

2 http ://kronos.narc.fi /search.php?search:true&etunimi:&sukunimi... Haun tulokset: (21-40) / 40 << Alkuun Edelliset SUKUNTMT ETUNTMI SyNTyMi\AtKA SYITYMAPATKKA KANsALLrsuus KUoLtNAtKA KUoLtNLERt KuoLtrurapn KuoltNsyy Pinlr PttErslc valkovenelainen Sotavankileiri sairauvndlkd b2-vitamiininouutostauti riojorovits PLAND.' uits tsta - PorSrMrSuK UtilaitovitS Baranovit5 valkovendldinen ^.... sairauvndlke.... /heikkous ja aliravitsemus z. Jarjesretytetn /heikkous alrav[semus Brest valkovendldinen 20'01''t Jarjesteryreiri ;i':tii;ff'" syddninfarkti PRoKoFrsuK Aleksei.- tvanovrts PnonrSrx Vikenti ovit5 Brest valkovendlsinen06.02.'1942 muu ruhje paassd valkovendldinen Sotasairaala nelkeneivetys ja /heikkous vesipohti R$Kovsrc li,lifi.,n, Fadei RYDEvsrc Stanislavovits serko fil*ff:jit skorodumov [:l'j* srepanruk 3ir3,l"* srupr$u 3 "il.o"n. 15',t7 't 9't I valkovenelainen 1' Sotasairaala muu ampumavamma 't942 vaa.s?n. ;1"" -- - puolalainen '- suojeluskuntapiiri ammuttu ampumahaava valkovendldinen Sotasairaala keuhkotautija /heikkous syddnhalvaus Baranovit5 valkovendldinen '- ^ atue Jerjestelyleiri kuolio Brest ukrainalainen Sotavankileiri sairaus/ndlke. /heikkous lunlemalonsalraus valkovendlainen 01'05'1942 i. Jdrjesteryreiri ;"jfi;l:t'* keuhkotauti TRoFTMUK 9"lton..- ANIONOVIIS 191 I Boleslav usakovsk Ferdinandovits' Bresflitovsk valkovendldinen kuollut puorarainen 26'02' Jdrjestetyteiri ;i:',il:ff'" suotitutehdus VAsruEv volrsek VoRoNrSuK Fjodor lljit6 Gerasim Artjemovits t valkovendldinen Sotasairaala /h"ikil..-. netkanaivetys valkovendleinen ^,... sairaus/nelke ndldn aiheuttama z Ja0esteryleln /heikkous dkillinen suolitulehdus Brest valkovencldinen ' Sotavankile iri '- /hei[il; yleinen heikkous ZEFEN Haim Jankilevits Brest juutarainen 0e'10'1e41 28' sotasairaara '^1fy:lrke ffii"ffif::;t;ffi5'il'. /nelkkous janelkeneivetys 5err,ro SeprriavNesrsrx Pavel FomitS DemjanovitS OsipovitS 1912 Bresllitovsk valkovendldinen 17 '02' Jarjestetyteiri ;l',i;;ff'" Brest valkovenaldinen 27.'l'1.'1941 yteinen heikkous sairaus/nelke /heikkous syoannalvaus Baranovit5 valkovendlginen sairaus/nelkd... /heikkous KeunKoKuume

3 fi /search.php?sukunimi:&etunimi:&kansallisu... Haun tulokset: (l - 20) / 4l Seuraavat Loppuun >> SUKUNTMT ETUNTMI ABRAMTSUK Anorelevrls BAGNoVETS NiKoIai SYlTywti\ArKA SyNTyMApAtKKA KANsALLrsuus KUoLTNATKA KuoLtNLErRr KUoLtNTApA KuoLtNsyy pinsk valkovenelainen ' Pirkka-Hdmeen dkillinen suojeluskuntapiiri pinsk valkovenalainen amm uru., ampumahaava padssa BoBKA BoBKo ovits pinsk valkovendleinen 01'10'1s4'l 1uu myrkytys valkovenaleinen 16'04js sotasairaara ;flft:ff'" suoriturehdus Stefan BoGUs 6n.io",,s DAluLovsr<r KonstantinovitS Pinsk piiri valkovenaleinen 23'06''ts42 2. Jdrjesteryreir, ;ijiifffflka nerkanaivetys valkovenelainen 30'10'1e41 1s. sotavankire,r' ;:lifffflkd h.ru"u, Duuslc Goruooixo GoRBATslc HLUD lndrei uflgorlevrls Pavel ovit5 1s1B,tor.l Iton.., tvanovtls Gordei Fomit5.,n.,, valkovendldinen valkovenaleinen '1941 valkovendlainen 12.O Sotasairaala valkovendldinen sairaus/nalke dkillinen /heikkous munuaistauti tuntematon vesipoh0 ja kuollut IuurSrx 19',t7 vafkoveneldinen'lb'07'1942!3'ou.n*,*oropania ammutt ammuttu JuHNovrE JURKo ovits tvan valkovenafainen ' Sotavankileiri suolitulehdus /heikkous ja ripuli valkovendldinen g42L:?' sairaus/natkd keuhkokuume soravankrkompprn'a /haikkous KARPov 1923 veneldinen 14'12'1s41 ammuttu ammuttu karkumatkalla KoLEsKo r,lau-movits KorSaruovsrcAJa-movits' tvan KovALrK '---.' lv)ionovtis KoZus lgnati Lukits KRrvosEJEv rimoteievits 1905 KRUPENTTS Grigori valkovendldinen 04.oa.1s426e. sotasairaata sairaus/ndtkd lltjlixlllffi:" IUtenous valkovendldinen !3'Aurnr,iXornpnrni. fidlrr"rolkd suotitutehdus valkovendleinen 20.'lO.'1941 1S. Sotavankileiri ukrainarainen syddnhalvaus 17'03'19422.Jdriestervreir, sairaus/nalka ndivyttave venatainen'le'03' sotasairaat" ;l ft:ffkanelkenaivetvs valkovenelainen L92' sotavankikomppania ammutt ampumahaava

4 http ://kronos.narc.fi /search.php?search:true&etunimi:&sukunimi... Haun tulokset: (2I - 40) / 4t << Alkuun Edelliset Seuraavat Loppuun >> SUKUNTMI Kupneanovrr$ Adam Petrovits KURAK LEMEzA MININ MIN,UK MoiED<o ovits ovits Josif Mironovits MaksimovitS Vasiljevit5 SylTyMirAtKA SyNTyMApAtKKA KANSALLtsuus KuoLtMtKA KUoL NLERI pinsk valkovendldinen ' Sotasairaala KUoLTNTAPA KuoLtNSYY saifaus/nelka nalkeneivetys ja tnerkkous suotttuten0us valkovenelainen 18'08 1e42 e. sotavankireiri ;i:fffff'nt keuhkokuume valkovendl6inen ^^ ^. sairaus/nalke... zu. uolasarraata /heikkous KeunKoKuume valkovenaleinen ^.... sairaus/nelka... _.... z. JarJesretytetn /heikkous nalkanatvetys valkovenalainen 07 '03'1s42 1. Jariestetyteiri ;nt:fffff'*t atiravitsemus _ 143. valkovenelainen ioiavanrutomoo"ni" sydiinvika ja hatvaus ''?"i13.r./nalk6 MUHA PATSKo PONADA PRoKoRov RoMANJUK Boris lgnatovits Konstrantin Petrovit5 NikodimovitS Grigori PetrovitS FjodorovitS ' 908 valkovenaleinen 11'0s'1s42 1. Jdrjestelyteiri ;iliffff'*t keuhkotauti valkoveniildinen Vaasan sairaus/n?ilkd vitamiininpuutostauti, suojeluskuntapiiri /heikkous keripukki, vesipoh6 valkovenaleinen 1O.o Sotasairaala sairaus/ndlk6 nelkendivetys ja valkovenelainen ^.... sairaus/nalka z. Jarjesletytetn /heikkous vestpono valkovenaleinen ^^ ^. sairaus/niilkd zd. Jorasatraata /heikkous suoiltutenous RusD{ KonstantinovitS valkovendliiinen Sotasairaata sairaus/nelke keuhkotautija SAzurA Trus TUPEI(A TSERr{oors veremerisd( volynrsil zystsd( Sexnxovrr5 Stefan LasorovitS Trofim Andrejevits Moisejevits Haritonovits Jakovlevitd Fjodorovits Sergejevitg Adam JefimovitS lo.to valkovendltiinen valkoventildinen 24'05' sotavankileiri muu valkovenafeinen '- 63. ^ Sotasairaala valkovena16inen sairaus/nalkd dkillinen viilto- ja pistohaava 't942, puolalainen '- 1. Jdrjestelyleiri ammuttu ampumahaava valkovenaleinen o4'o7 '1s42 1. Jdrjesteryreiri keuhkotauti ;ifi;ff'*t valkovendlainen ^ ^. sairaus/nalke s. soravankiletn /heikkous suoiltutendus valkovendldinen aliravitsemus /heikkous sairaus/ndlkii.. vternen nerkkous,netkkous itsemurha

5 i http ://kronos.narc. fi /search.php?search:true&etunimi:&sukpnimi... Haun tulokset: (41-4I) / 47 << Alkuun Edelliset Suruntrritt ffi ETUN M SvNrvrrlAntxn SwwtuApntxxl KUoLINAIKA KUoLINLEIRI KUoLINTAPA KUoLINSYY

alue varkovepdrdinen 12.07.1s42 :J',jj:?;!fil4T,,, sairaus/ndrkd/heik*"r. 3l[li,ii:nor.

alue varkovepdrdinen 12.07.1s42 :J',jj:?;!fil4T,,, sairaus/ndrkd/heik*r. 3l[li,ii:nor. Sivu l/1 Haun tulokset: (1-20) / 580 Seuraavat Loppuun >> SUKUNIMI ETUNIMI SYNryMiTAIKA Stanislav ABRAMoVTTS is;'"i""iis 1eoe \/acili ABRAMTSUK nili"r"uits 1918 lalrnrr ADAMENoK i-irii"j"uits 1910 -l^cin

Lisätiedot

http ://kronos.narc. fi /search.php?sukunimi:* &etunimi:&kansallis... 1 9.09.1 942 Miehikkalen sairaus/nelke 1 6.07.1942 Miehikkdldn sairaus/nelka

http ://kronos.narc. fi /search.php?sukunimi:* &etunimi:&kansallis... 1 9.09.1 942 Miehikkalen sairaus/nelke 1 6.07.1942 Miehikkdldn sairaus/nelka http ://kronos.narc. fi /search.php?sukunimi:* &etunimi:&kansallis... Haun tulokset: (1 20) / 138 Seuraavat Loppuun >> SUKUN M ETUNTMI AGRTPPTNA Pilina SYITYMAA KA SitrwApatxxa KANsALLtsuus KUoLTNATKA

Lisätiedot

Uhtua Alajärvi Korkkonen/Korkkojev/Gorkojev

Uhtua Alajärvi Korkkonen/Korkkojev/Gorkojev Uhtua Alajärvi Korkkonen/Korkkojev/Gorkojev Vuoden 1890 rippikirjassa esiintyvät Uhtuan kunnan Alajärven kylän asukkaiden sukunimet ja niiden suomenkieliset vastineet, mm. Gorkojev/Korkkonen 9 henkilöä.

Lisätiedot

Uhtua Alajärvi Bogdanov/Ijevlev

Uhtua Alajärvi Bogdanov/Ijevlev Uhtua Alajärvi Bogdanov/Ijevlev Alajärven Bogdanov-nimiset asujat kuuluvat ainakin osittain Vasiljev tai Ijevlev-perheisiin. Seuraavia hajatietoja löytyi tukimmastani aineistosta. 1 Vuoden 1890 rippikirjassa

Lisätiedot

Gavrilov-sukua koskevaa aineistoa

Gavrilov-sukua koskevaa aineistoa Irja Rämä Karjalan Sivistysseura ry Gavrilov-sukua koskevaa aineistoa Irja Rämän tutkimukset Uhtuan ja lähikylien karjalaisista suvuista FM Irja Rämä on juuriltaan karjalainen tutkija, joka on vuosikymmenien

Lisätiedot

Uhtua Alajärvi Jaakkonen/Jakovlev

Uhtua Alajärvi Jaakkonen/Jakovlev Uhtua Alajärvi Jaakkonen/Jakovlev Alajärveläisen Jakovlev-suvun jäsenet kirjoittivat nimensä Uhtuan seutujen kansalaiskokouksen pöytäkirjaan 28.07.1918 enimmäkseen muodossa Jakovleff: Gregor, Ivan, Joppi,

Lisätiedot

Uhtuan Leontjev-sukua koskevaa aineistoa

Uhtuan Leontjev-sukua koskevaa aineistoa Irja Rämä Karjalan Sivistysseura ry Uhtuan Leontjev-sukua koskevaa aineistoa Irja Rämän tutkimukset Uhtuan ja lähikylien karjalaisista suvuista FM Irja Rämä on juuriltaan karjalainen tutkija, joka on vuosikymmenien

Lisätiedot

Lazarev-sukua koskevaa aineistoa

Lazarev-sukua koskevaa aineistoa Irja Rämä Karjalan Sivistysseura ry Lazarev-sukua koskevaa aineistoa Irja Rämän tutkimukset Uhtuan ja lähikylien karjalaisista suvuista FM Irja Rämä on juuriltaan karjalainen tutkija, joka on vuosikymmenien

Lisätiedot

Jakovlev-sukua koskevaa aineistoa

Jakovlev-sukua koskevaa aineistoa Irja Rämä Karjalan Sivistysseura ry Jakovlev-sukua koskevaa aineistoa Irja Rämän tutkimukset Uhtuan ja lähikylien karjalaisista suvuista FM Irja Rämä on juuriltaan karjalainen tutkija, joka on vuosikymmenien

Lisätiedot

Uhtua Uhtua kk (nyk. Kalevala) Afanasijev/Alanko

Uhtua Uhtua kk (nyk. Kalevala) Afanasijev/Alanko Uhtua Uhtua kk (nyk. Kalevala) Afanasijev/Alanko Vuoden 1890 rippikirjassa esiintyvät Uhtuan kunnan Uhtuan kylän asukkaiden sukunimet ja niiden suomenkieliset vastineet, mm. Afanasiev/Ohvokainen 154 henkilöä.

Lisätiedot

Larionov -sukua koskevaa aineistoa

Larionov -sukua koskevaa aineistoa Irja Rämä Karjalan Sivistysseura ry Larionov -sukua koskevaa aineistoa Irja Rämän tutkimukset Uhtuan ja lähikylien karjalaisista suvuista FM Irja Rämä on juuriltaan karjalainen tutkija, joka on vuosikymmenien

Lisätiedot

Enonsuun Mitrofanov-sukua koskevaa aineistoa

Enonsuun Mitrofanov-sukua koskevaa aineistoa Enonsuun Mitrofanov-sukua koskevaa aineistoa Irja Rämän tutkimukset Uhtuan ja lähikylien karjalaisista suvuista FM Irja Rämä on juuriltaan karjalainen tutkija, joka on vuosikymmenien ajan tutkinut perusteellisesti

Lisätiedot

ETTÄ KETÄÄN HEISTÄ EI UNOHDETTAISI Inkerinsuomalaisten martyrologia

ETTÄ KETÄÄN HEISTÄ EI UNOHDETTAISI Inkerinsuomalaisten martyrologia Tyyne Martikainen ETTÄ KETÄÄN HEISTÄ EI UNOHDETTAISI Inkerinsuomalaisten martyrologia Uhriluettelossa 6 129 nimeä (20.08.2012) Nimet on kirjoitettu lähteitten mukaisesti joko suomen- tai venäjänkielen

Lisätiedot

Uhtua Alajärvi Ijovlev/Ijefleff

Uhtua Alajärvi Ijovlev/Ijefleff Uhtua Alajärvi Ijovlev/Ijefleff Vuoden 1890 rippikirjassa esiintyvät Uhtuan kunnan Alajärven kylän asukkaiden sukunimet ja niiden suomenkieliset vastineet, mm. Ijevlev 26 henkilöä. 1 1. Ijevlev Miikkula

Lisätiedot

Uhtua Uhtua kk (nyk. Kalevala) Tichanoff / Tihonov

Uhtua Uhtua kk (nyk. Kalevala) Tichanoff / Tihonov Uhtua Uhtua kk (nyk. Kalevala) Tichanoff / Tihonov Vuoden 1890 rippikirjassa esiintyvät Uhtuan kunnan Uhtuan kylän asukkaiden sukunimet ja niiden suomenkieliset vastineet, mm. Tihonov 107 henkilöä. 1 1.1.6.2.1.

Lisätiedot

Padrojev-sukua koskevaa aineistoa

Padrojev-sukua koskevaa aineistoa Irja Rämä Karjalan Sivistysseura ry Padrojev-sukua koskevaa aineistoa Irja Rämän tutkimukset Uhtuan ja lähikylien karjalaisista suvuista FM Irja Rämä on juuriltaan karjalainen tutkija, joka on vuosikymmenien

Lisätiedot

Bogdanov / Ijevlev -sukua koskevaa aineistoa

Bogdanov / Ijevlev -sukua koskevaa aineistoa Irja Rämä Karjalan Sivistysseura ry Bogdanov / Ijevlev -sukua koskevaa aineistoa Irja Rämän tutkimukset Uhtuan ja lähikylien karjalaisista suvuista FM Irja Rämä on juuriltaan karjalainen tutkija, joka

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot

Potapov-sukua koskevaa aineistoa

Potapov-sukua koskevaa aineistoa Irja Rämä Karjalan Sivistysseura ry Potapov-sukua koskevaa aineistoa Irja Rämän tutkimukset Uhtuan ja lähikylien karjalaisista suvuista FM Irja Rämä on juuriltaan karjalainen tutkija, joka on vuosikymmenien

Lisätiedot

Kalinin-sukua koskevaa aineistoa

Kalinin-sukua koskevaa aineistoa Irja Rämä Karjalan Sivistysseura ry Kalinin-sukua koskevaa aineistoa Irja Rämän tutkimukset Uhtuan ja lähikylien karjalaisista suvuista FM Irja Rämä on juuriltaan karjalainen tutkija, joka on vuosikymmenien

Lisätiedot

Uhtua Uhtua kk (nyk. Kalevala) Afanasijeff / Ohvokainen

Uhtua Uhtua kk (nyk. Kalevala) Afanasijeff / Ohvokainen Uhtua Uhtua kk (nyk. Kalevala) Afanasijeff / Ohvokainen Vuoden 1890 rippikirjassa esiintyvät Uhtuan kunnan Uhtuan kylän asukkaiden sukunimet ja niiden suomenkieliset vastineet, mm. Afanasiev/Ohvokainen

Lisätiedot

Tsigojev-sukua koskevaa aineistoa

Tsigojev-sukua koskevaa aineistoa Irja Rämä Karjalan Sivistysseura ry Tsigojev-sukua koskevaa aineistoa Irja Rämän tutkimukset Uhtuan ja lähikylien karjalaisista suvuista FM Irja Rämä on juuriltaan karjalainen tutkija, joka on vuosikymmenien

Lisätiedot

Uhtua Enonsuu Mitro/Mitrofanov/Mitrofanoff Osa 2

Uhtua Enonsuu Mitro/Mitrofanov/Mitrofanoff Osa 2 Uhtua Enonsuu Mitro/Mitrofanov/Mitrofanoff Osa 2 Minua kiinosti myös tietää, kuka asui suuressa Talossa ennen kuuluisaa pohatteria Andronovia. Senja tiesi kertoa, että Iivanalla oli ollut Aleksin lisäksi

Lisätiedot

Uhtua Uhtua kk. (nyk. Kalevala) Huotarinen/Feodorov/Feodoroff

Uhtua Uhtua kk. (nyk. Kalevala) Huotarinen/Feodorov/Feodoroff Uhtua Uhtua kk. (nyk. Kalevala) Huotarinen/Feodorov/Feodoroff Vuoden 1890 rippikirjassa esiintyvät Uhtuan kunnan Uhtuan kylän asukkaiden sukunimet ja niiden suomenkieliset vastineet, Feodorov/Huotarinen

Lisätiedot

Uhtua Uhtua kk (nyk. Kalevala) Pälli/Pällijev/Pällijeff

Uhtua Uhtua kk (nyk. Kalevala) Pälli/Pällijev/Pällijeff Uhtua Uhtua kk (nyk. Kalevala) Pälli/Pällijev/Pällijeff Vuoden 1890 rippikirjassa esiintyvät Uhtuan kunnan Uhtuan kylän asukkaiden sukunimet ja niiden suomenkieliset vastineet, mm. Pjallijev/Pällinen 50

Lisätiedot

Uhtua Jyvälahti Pappinen/Popov

Uhtua Jyvälahti Pappinen/Popov Uhtua Jyvälahti Pappinen/Popov Vuoden 1890 rippikirjassa esiintyvät Uhtuan kunnan Jyvälahden kylän asukkaiden sukunimet ja niiden suomenkieliset vastineet, mm. Popov/Pappinen 62 henkilöä. 1 1. Pappinen

Lisätiedot

Sofronov-sukua koskevaa aineistoa

Sofronov-sukua koskevaa aineistoa Irja Rämä Karjalan Sivistysseura ry Sofronov-sukua koskevaa aineistoa Irja Rämän tutkimukset Uhtuan ja lähikylien karjalaisista suvuista FM Irja Rämä on juuriltaan karjalainen tutkija, joka on vuosikymmenien

Lisätiedot

Kisko. Henkilötunnusl/-tunnus Salo. taksisantasaari@gmail.com. lnternetosoite, jossa luvan mukaisen liikenteen laatulupaus.

Kisko. Henkilötunnusl/-tunnus Salo. taksisantasaari@gmail.com. lnternetosoite, jossa luvan mukaisen liikenteen laatulupaus. Saln kaupunki Rekisteröity 7.10.2014 3046/08.01.00.01.04/2013 Viranmainen t linkein-, liikenne- ja ympäristökeskus R!TTIL!IKNNLUPAHAKMUS I Uit"nnOi usean timivaltaisen lupaviranmaisen alueella lvrr Yrityksen

Lisätiedot

Uhtua Uhtua kk (nyk. Kalevala) Afanasijev/Hirsso

Uhtua Uhtua kk (nyk. Kalevala) Afanasijev/Hirsso Uhtua Uhtua kk (nyk. Kalevala) Afanasijev/Hirsso Vuoden 1890 rippikirjassa esiintyvät Uhtuan kunnan Uhtuan kylän asukkaiden sukunimet ja niiden suomenkieliset vastineet, mm. Afanasiev/Ohvokainen 154 henkilöä.

Lisätiedot

Uhtua Uhtua kk. (nyk. Kalevala) Hotejev

Uhtua Uhtua kk. (nyk. Kalevala) Hotejev Uhtua Uhtua kk. (nyk. Kalevala) Hotejev Vuoden 1890 rippikirjassa esiintyvät Uhtuan kunnan Uhtuan kylän asukkaiden sukunimet ja niiden suomenkieliset vastineet, Hotejev 23 henkilöä. 1 Vuoden 1890 rippikirjassa

Lisätiedot

BUSINESS WORKSHOP OHJELMA

BUSINESS WORKSHOP OHJELMA BUSINESS WORKSHOP Petroskoi, Venäjä 22/11/2005-23/11/2005 Workshopin tavoitteena on edistää käytännön yhteistyötä, siirtää ja kehittää yritysten osaamista OHJELMA Workshopin puheenjohtajat Risto Hiljanen,

Lisätiedot

Karjalan valtiollinen pedagoginen akatemia, varhaiskasvatuksen, sosiaalipedagogiikan ja psykologian tiedekunta

Karjalan valtiollinen pedagoginen akatemia, varhaiskasvatuksen, sosiaalipedagogiikan ja psykologian tiedekunta XIV Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi, Novgorod 23.-26.9.2013 Kahdenkeskisten neuvotteluiden taulu Löydät neuvottelusi hankenumerosi perusteella. Maanantai 23.9 klo 15-18 Hankenumero Neuvotteluiden

Lisätiedot

Uljanov ja Vasiljev -sukuja koskevaa aineistoa

Uljanov ja Vasiljev -sukuja koskevaa aineistoa Irja Rämä Karjalan Sivistysseura ry Uljanov ja Vasiljev -sukuja koskevaa aineistoa Irja Rämän tutkimukset Uhtuan ja lähikylien karjalaisista suvuista FM Irja Rämä on juuriltaan karjalainen tutkija, joka

Lisätiedot

Ignatjev-sukua koskevaa aineistoa

Ignatjev-sukua koskevaa aineistoa Irja Rämä Karjalan Sivistysseura ry Ignatjev-sukua koskevaa aineistoa Irja Rämän tutkimukset Uhtuan ja lähikylien karjalaisista suvuista FM Irja Rämä on juuriltaan karjalainen tutkija, joka on vuosikymmenien

Lisätiedot

Heikki Ruuskasen ja Margareetta Ylösen sukuhara. Taulu 853

Heikki Ruuskasen ja Margareetta Ylösen sukuhara. Taulu 853 Heikki Ruuskasen ja Margareetta Ylösen sukuhara Taulu 853 V. Heikki Ruuskanen (isä Matti Ruuskanen, taulu 852). Syntynyt noin 1682. (yhteys isään oletettu). (RK s. 91) itsellinen 1740 Kuopio, Kaaraslahti.

Lisätiedot

Potapov-Hattuniemi -sukua koskevaa aineistoa

Potapov-Hattuniemi -sukua koskevaa aineistoa Irja Rämä Karjalan Sivistysseura ry Potapov-Hattuniemi -sukua koskevaa aineistoa Irja Rämän tutkimukset Uhtuan ja lähikylien karjalaisista suvuista FM Irja Rämä on juuriltaan karjalainen tutkija, joka

Lisätiedot

Uhtua Uhtua kk (nyk. Kalevala) Remsujev/Remsunen

Uhtua Uhtua kk (nyk. Kalevala) Remsujev/Remsunen Uhtua Uhtua kk (nyk. Kalevala) Remsujev/Remsunen Vuoden 1890 rippikirjassa esiintyvät Uhtuan kunnan Uhtuan kylän asukkaiden sukunimet ja niiden suomenkieliset vastineet, mm. Remsujev/Remsunen 45 henkilöä.

Lisätiedot

Hirvensalmi. Menetetyt elinvuodet 1984-2008 (PYLL)

Hirvensalmi. Menetetyt elinvuodet 1984-2008 (PYLL) Menetetyt elinvuodet 1984-28 (PYLL) 24-28 Menetetyt elinvuodet -indeksi (Potential Years of Life Lost = PYLL) Verrattuna koko maan lukuihin Kaikki kuolinsyyt (A-R99,V1-Y89) Pahanlaatuiset kasvaimet (C-C97)

Lisätiedot

Kangasniemi. Menetetyt elinvuodet 1984-2008 (PYLL)

Kangasniemi. Menetetyt elinvuodet 1984-2008 (PYLL) Menetetyt elinvuodet 1984-28 (PYLL) 24-28 Menetetyt elinvuodet -indeksi (Potential Years of Life Lost = PYLL) Verrattuna koko maan lukuihin Kaikki kuolinsyyt (A-R99,V1-Y89) Pahanlaatuiset kasvaimet (C-C97)

Lisätiedot

Kontokki Kontokki kk Sallinen/Sallijev/Sallijeff Osa 2

Kontokki Kontokki kk Sallinen/Sallijev/Sallijeff Osa 2 Kontokki Kontokki kk Sallinen/Sallijev/Sallijeff Osa 2 1 Vuoden 1890 rippikirjassa esiintyvät Kontokin kunnan Kontokin kylän asukkaiden sukunimet ja niiden suomenkieliset vastineet: mm. Sallijev/Sallinen

Lisätiedot

Mäntyharju. Menetetyt elinvuodet 1984-2008 (PYLL)

Mäntyharju. Menetetyt elinvuodet 1984-2008 (PYLL) Menetetyt elinvuodet 1984-28 (PYLL) 24-28 Menetetyt elinvuodet -indeksi (Potential Years of Life Lost = PYLL) Verrattuna koko maan lukuihin Kaikki kuolinsyyt (A-R99,V1-Y89) Pahanlaatuiset kasvaimet (C-C97)

Lisätiedot

Mikkeli. Menetetyt elinvuodet 1987-2011 (PYLL)

Mikkeli. Menetetyt elinvuodet 1987-2011 (PYLL) Mikkeli Menetetyt elinvuodet 987-2 (PYLL) Mikkeli 27-2 Menetetyt elinvuodet -indeksi (Potential Years of Life Lost = PYLL) Verrattuna koko maan lukuihin Kaikki kuolinsyyt (A-R99,V-Y89) Pahanlaatuiset kasvaimet

Lisätiedot

Kondratjev-sukua koskevaa aineistoa

Kondratjev-sukua koskevaa aineistoa Irja Rämä Karjalan Sivistysseura ry Kondratjev-sukua koskevaa aineistoa Irja Rämän tutkimukset Uhtuan ja lähikylien karjalaisista suvuista FM Irja Rämä on juuriltaan karjalainen tutkija, joka on vuosikymmenien

Lisätiedot

Kontokki Vuokinsalmi (Salmen kylä) Vatanen/ Harlampijev

Kontokki Vuokinsalmi (Salmen kylä) Vatanen/ Harlampijev Kontokki Vuokinsalmi (Salmen kylä) Vatanen/ Harlampijev 1 Vuoden 1890 rippikirjassa esiintyvät Kontokin kunnan Vuokinsalmen kylän asukkaiden sukunimet ja niiden suomenkieliset vastineet, mm. Harlampijev

Lisätiedot

Uhtua Uhtua kk. (nyk. Kalevala) Partanen/Pardojev

Uhtua Uhtua kk. (nyk. Kalevala) Partanen/Pardojev Uhtua Uhtua kk. (nyk. Kalevala) Partanen/Pardojev Vuoden 1890 rippikirjassa esiintyvät Uhtuan kunnan Uhtuan kylän asukkaiden sukunimet ja niiden suomenkieliset vastineet, Pardojev/Partanen 27 henkilöä.

Lisätiedot

Kontokki Niskajärvi (Nischkosero) Pappinen/Popov Osa 1

Kontokki Niskajärvi (Nischkosero) Pappinen/Popov Osa 1 Kontokki (Nischkosero) Pappinen/Popov Osa 1 Perinnetiedon mukaan kanta-asukkaat saapuivat kylään 1800-luvun alakupuolella, jolloin Niskajärven rannalle asettui asumaan Ossippa (Iosif) Ivanov Popov ja kuusi

Lisätiedot

Lääketieteelliset oireet. nuha. tapaturma. viiltohaava. riittävä. äkillinen. lääkkeen haittavaikutus. haittavaikutus. Finnish. Finnish.

Lääketieteelliset oireet. nuha. tapaturma. viiltohaava. riittävä. äkillinen. lääkkeen haittavaikutus. haittavaikutus. Finnish. Finnish. Lääketieteelliset oireet nuha viiltohaava tapaturma äkillinen riittävä lääkkeen haittavaikutus haittavaikutus allergia ahdistus käsimurtuma rytmihäiriö pahanhajunen hengitys makuuhaava musta silmä musteta

Lisätiedot

Oulun läänin taidetoimikunta. Pudasjärven kaupunki/pudasjärven kansalaisopisto

Oulun läänin taidetoimikunta. Pudasjärven kaupunki/pudasjärven kansalaisopisto VI Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi Suojelija 6. 10.9.2005 Vologda Kahdenkeskisten neuvotteluiden aikataulut ja ryhmäjaot Torstai 8.9.2005 klo 9.00-12.00 Ryhmät A ja F Aika Hanke Venäläinen organisaatio

Lisätiedot

Kontokki Petrov/Petroff Osa 1

Kontokki Petrov/Petroff Osa 1 Kontokki Petrov/Petroff Osa 1 1800-luvulla kylän suurimpiin kuului suku, joka käytti itsestään venäläistä sukunimeä Petrov. 1 1. Petrov Petri Kon.P. 1 1.1. Petrov Hariton Kon.P. 1 1.1.1. Petrov Ivan Haritoninpoika

Lisätiedot

Kemian professorina Nevan rannalla

Kemian professorina Nevan rannalla Tuntematon Taipale Kemian professorina Nevan rannalla Suomen kansalainen Konstantin Taipale teki uransa rajan takana keisarillisen Venäjän viimeisinä ja Neuvostoliiton ensimmäisinä vuosikymmeninä. Scanstockphoto

Lisätiedot

Trofimov-sukua koskevaa aineistoa

Trofimov-sukua koskevaa aineistoa Irja Rämä Karjalan Sivistysseura ry Trofimov-sukua koskevaa aineistoa Irja Rämän tutkimukset Uhtuan ja lähikylien karjalaisista suvuista FM Irja Rämä on juuriltaan karjalainen tutkija, joka on vuosikymmenien

Lisätiedot

Uhtua Uhtua kk (nyk. Kalevala) Afanasijev/Ahava

Uhtua Uhtua kk (nyk. Kalevala) Afanasijev/Ahava Uhtua Uhtua kk (nyk. Kalevala) Afanasijev/Ahava Vuoden 1890 rippikirjassa esiintyvät Uhtuan kunnan Uhtuan kylän asukkaiden sukunimet ja niiden suomenkieliset vastineet, mm. Afanasiev/Ohvokainen 154 henkilöä.

Lisätiedot

Venäjä Pietarin valtionyliopisto

Venäjä Pietarin valtionyliopisto FI Venäjä Pietarin valtionyliopisto Pietarin valtionyliopisto Miksi valita Pietarin valtionyliopisto? Perinteistään ja innovatiivisuudestaan tunnettu Pietarin valtionyliopisto on ensimmäinen yliopisto

Lisätiedot

Kontokki Koivujärvi Lesonen Osa 3

Kontokki Koivujärvi Lesonen Osa 3 Kontokki Koivujärvi Lesonen Osa 3 Vuonna 1926 Kostamuksen Koivujärvellä oli 5 taloa, miehiä 6 ja naisia 11, yhteensä 17 henkilöä. Kaikki olivat karjalaisia. 1 1.2.1.1.1. Lesonen Kostja Markinpoika Vej.L.1.

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Summer Spa Finaali 1.9.2013

Summer Spa Finaali 1.9.2013 Summer Spa Finaali 1.9.2013 8s. am, 8 parasta jatkaa Nimi Tas./8s. 1s. 2s. 3s. 4s. 5s. 6s. 7s. 8s. Yht. Ero 1. Jouni Helminen 0 213 255 193 279 236 233 257 196 1862 2. Vladimir Vasiliev 48 258 215 236

Lisätiedot

Nice Shot JS Production

Nice Shot JS Production Nice Shot JS Production Helsingin kaupunki Kaupunginorkesteri Ostolaskut PL 4427 00099 Helsingin kaupunki 16.10.2015 LASKU no 1615 Päivä Kuvauspaikka Sisältö Kilometrit, kasetit, pysäköinti ym. 02.09.

Lisätiedot

Vuokkiniemi Pirttilahti Garmujev/Karmujev/Harmonen

Vuokkiniemi Pirttilahti Garmujev/Karmujev/Harmonen Vuokkiniemi Pirttilahti Garmujev/Karmujev/Harmonen Vuoden 1890 rippikirjassa esiintyvät Vuokkiniemen kunnan Pirttilahden kylän asukkaiden sukunimet ja niiden suomenkieliset vastineet, mm.garmujev/harmonen

Lisätiedot

OULUNKAAREN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

OULUNKAAREN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 21.8.26 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Oulunkaaren seutukunnan tilauksesta

Lisätiedot

LOHJAN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

LOHJAN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) LOHJAN SEUTUKUNTA Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 28.11.26 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Hiiden alueen kuntien ja Kirkkonummen

Lisätiedot

SEINÄJOKI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

SEINÄJOKI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) SEINÄJOKI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

LAPUA. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

LAPUA. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) LAPUA Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

Svetlana Aleksandrovna Aleksijevitš

Svetlana Aleksandrovna Aleksijevitš Svetlana Aleksandrovna Aleksijevitš Valkovenäläinen toimittaja ja kirjailija. Nobelin kirjallisuuspalkinto vuonna 2015 "hänen moniäänisistä teoksistaan, kärsimyksen ja rohkeuden monumentista ajassamme"

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

TÖYSÄ. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

TÖYSÄ. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) TÖYSÄ Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

LEHTIMÄKI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

LEHTIMÄKI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) LEHTIMÄKI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

VIMPELI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

VIMPELI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) VIMPELI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

Rakennepoikkileikkaus 1:100

Rakennepoikkileikkaus 1:100 B x ( ) x h ( h) - h x x UYUO x x h x OU gd d - -gd h " -" OU U Yhd - h C - OOD -G Y g x g d B O U b Y d g ) ( G O g C x + O U C - x +- C- x +- d ) ( h h b C d h ( h h ) h» h C h C - b d UOU h b h c hh

Lisätiedot

sodan The Finnish POW and Internee Camp Talvi-, jatko- ja Lapin Handbook, 1939 1944 sotavanki-ja siviilileirit Käsikirja Toim.

sodan The Finnish POW and Internee Camp Talvi-, jatko- ja Lapin Handbook, 1939 1944 sotavanki-ja siviilileirit Käsikirja Toim. Talvi-, jatko- ja Lapin sodan sotavanki-ja siviilileirit 1939 1944 Käsikirja Toim. Lars Westerlund The Finnish POW and Internee Camp Handbook, 1939 1944 Talvi-, jatko- ja Lapin sodan sotavanki- ja siviilileirit

Lisätiedot

1 of 6 1.11.2006 20:58

1 of 6 1.11.2006 20:58 Takaisin valikkoon Statistiikat:: www.fbsk.info Edellinen päivitys: 02.11. - 01:02 Kausi: OK Milloin: Kuka: Navigaatio: Viittaajat: Muut: Raportti kuukausittain Raportti kuukauden ajalta Viikonpäivät Tunnit

Lisätiedot

MEDVEDEV JA VENÄJÄN NYKYINEN POLIITTINEN MURROS/Luukkanen

MEDVEDEV JA VENÄJÄN NYKYINEN POLIITTINEN MURROS/Luukkanen MEDVEDEV JA VENÄJÄN NYKYINEN POLIITTINEN MURROS/Luukkanen Georgi Alafuzoff: Venäjä vallankumouksen tai isojen muutosten edessä...venäjä on historiallisessa käännekohdassa, joka murtaa nykyisen korruptioon

Lisätiedot

PENTUEKYSELY. Kasvattajanimi Kasvattajan etu- ja sukunimi Sähköpostiosoite. pentueen syntymäaika:

PENTUEKYSELY. Kasvattajanimi Kasvattajan etu- ja sukunimi Sähköpostiosoite. pentueen syntymäaika: PENTUEKYSELY Kasvattajanimi Kasvattajan etu- ja sukunimi Sähköpostiosoite pentueen syntymäaika: pentuja syntyi kaikkiaan mukana myös menehtyneet pentueen emä: veriryhmä pentueen isä: veriryhmä emä testattu

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2013

Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2013 Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2013 Erityissuunnittelija Jonas Nylén, Kaupunkikehitys, 21.1.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2013* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2014 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

Jurkoja. SUKUTUTKIMUS MUISTIO 14.9.2011 Into Koivisto ja Markus Koivisto JURKOJA JA KOIVISTOLAISIA 1600-LUVUN INKERISSÄ

Jurkoja. SUKUTUTKIMUS MUISTIO 14.9.2011 Into Koivisto ja Markus Koivisto JURKOJA JA KOIVISTOLAISIA 1600-LUVUN INKERISSÄ SUKUTUTKIMUS MUISTIO 14.9.2011 Into Koivisto ja Markus Koivisto JURKOJA JA KOIVISTOLAISIA 1600-LUVUN INKERISSÄ Lähde: Pähkinälinnan läänin henkikirjat Inkerinmaalla henkikirjoja (manthals längd) on 1600-luvulla

Lisätiedot

HIV-POSITIIVISTEN POTILAIDEN KUOLINSYYT 2000-LUVUN HELSINGISSÄ. 11.2.2015 XVI valtakunnallinen HIV-koulutus Jussi Sutinen Dos, Joona Lassila LL

HIV-POSITIIVISTEN POTILAIDEN KUOLINSYYT 2000-LUVUN HELSINGISSÄ. 11.2.2015 XVI valtakunnallinen HIV-koulutus Jussi Sutinen Dos, Joona Lassila LL HIV-POSITIIVISTEN POTILAIDEN KUOLINSYYT 2000-LUVUN HELSINGISSÄ 11.2.2015 XVI valtakunnallinen HIV-koulutus Jussi Sutinen Dos, Joona Lassila LL Changes in the cause of death among HIV positive subjects

Lisätiedot

Kontokki Kostamus Rugojev Osa 2 Rugojev eli Ruhanen (t. Ryhänen). 1

Kontokki Kostamus Rugojev Osa 2 Rugojev eli Ruhanen (t. Ryhänen). 1 Kontokki Rugojev Osa 2 Rugojev eli Ruhanen (t. Ryhänen). 1 1 Kostamuksen osalta hiljattain julkaistu kylän asukasluettelo vuodelta 1866. Kostamuksessa oli tuolloin 166 asukasta, jotka kuuluivat 27 perheeseen.

Lisätiedot

Jalansyten evakkotielle. Lisatietoja Moskovan arkistosta. KARJALAN HEIMO Risti esi-isiemme muistoksi entiseen Kenttijarven kylaan.

Jalansyten evakkotielle. Lisatietoja Moskovan arkistosta. KARJALAN HEIMO Risti esi-isiemme muistoksi entiseen Kenttijarven kylaan. N:o 1-2-12 Risti esi-isiemme muistoksi entiseen Kenttijarven kylaan Kenttijarvi. Tama entinen Kalevalan piirin kyla, joka autioitui jatkosodan alussa, loppukesalla 1941, on kiinnostanut minua viime vuosina

Lisätiedot

2013-12-05 Isrikit. Isrikit

2013-12-05 Isrikit. Isrikit Sukujuttuja Palojärvi - Räimälä 2013-12-05 Isrikit Ennen Kannasmaata oli Isrikki. Mihail Is rikki, Mihailin vaimo Jeudokia (os. Soikko nen), lapset Vera, Johannes (Ivan), Pavel ja Lea Isrikki. Alvi, Yrjö

Lisätiedot

tr Lainvoimainen asemakaava, jonka numero on nen En [a nc nnn [n [e nc Enn En E rtävån vaatiwus I ei x""ru

tr Lainvoimainen asemakaava, jonka numero on nen En [a nc nnn [n [e nc Enn En E rtävån vaatiwus I ei xru HAKMUS (TLMOTTUS) KUNTIN RAK N N USVALVO NTAVI RAN OMAISLL ä R"t"u"trp, f Timepidelupa!Timepiaeilmitus I Purkamistupa! Uaisematytitupa Rakeussuuittelutel rtävå vaatiwus a c 1. Rakeuspaikka Kuta / Kaupuki

Lisätiedot