Toimintaopas kalastusalueille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintaopas kalastusalueille"

Transkriptio

1 Keski-Suomen TE-keskuksen julkaisuja B2 Marketta Kiviluoto Jarmo Kovanen Toimintaopas kalastusalueille Työvoima- ja elinkeinokeskus

2 Keski-Suomen TE-keskuksen julkaisuja B2 Marketta Kiviluoto Jarmo Kovanen Toimintaopas kalastusalueille Ajantasainen versio osoitteessa: Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus

3 Julkaisija: Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus Cygnaeuksenkatu 1, PL Jyväskylä Employment and Economic Development Centre for Central Finland Cygnaeuksenkatu 1, P.O. Box 44 FIN Jyväskylä ISBN ISSN Jyväskylän yliopistopaino, Jyväskylä 2005

4 MITÄ OPPAASTA LÖYTYY: LUKIJALLE...2 TIIVISTELMÄ...3 KALASTUSALUE JULKISEN VALLAN KÄYTTÄJÄNÄ...7 MILLOIN KALASTUSALUE KÄYTTÄÄ JULKISTA VALTAA?...7 MILLOIN KALASTUSALUE SOVELTAA HALLINTOLAKIA?...8 HYVÄLLÄ PÄÄTÖKSELLÄ ON USEITA TUNNUSMERKKEJÄ...8 PÄÄTÖKSEN VALMISTELU...9 PÄÄTÖKSENTEKO...12 PÄÄTÖKSENTEON JÄLKEEN...12 OIKAISUVAATIMUKSEN KÄSITTELY...13 HANKINTOJEN KILPAILUTUS KALASTUSALUEILLA...14 JULKISTEN HANKINTOJEN PERUSTEET...14 TARJOUSPYYNNÖN LAATIMINEN...14 TARJOUSTEN KÄSITTELY...16 TOIMITTAJAN VALINTA...16 HANKINTAPÄÄTÖKSEN TEKEMINEN...16 VALITUSPORTAANA MARKKINAOIKEUS...17 VÄHÄISET HANKINNAT...17 ESTEELLISYYS...17 HILJAINEN TIETO KALASTUSALUETOIMINNASSA...19 MITÄ SE ON?...19 IKÄ JA KOKEMUS VAHVUUTENA...19 TÄSMÄTIEDOLLA UUTTA NÄKEMYSTÄ...20 TIEDOTTAMINEN KALASTUSALUEILLA...22 LÄHTÖKOHDAT...22 MIKÄ ON UUTINEN?...22 MIKÄ ON TIEDOTE?...22 MITÄ TIEDOTTEESSA ON AINA OLTAVA...22 TIEDOTTEEN KIELI...23 TIEDOTTEEN ULKOASU...23 HAASTATELTAVAN OIKEUDET...23 TOIMITTAJAN OIKEUDET...23 KYSYMYKSIIN VASTAAMINEN...24 ESIINTYMINEN KAMERAN EDESSÄ...24 INTERNETIN HYÖDYNTÄMINEN...24 KALASTUSALUEASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI...25 ARKISTOKÄSIKIRJA...25 VANHA AINEISTO...25 UUSI AINEISTO...26 KALASTUKSENHOITOMAKSUVARAT JA TOIMINNAN MUU RAHOITUS...28 HAKEMINEN...28 KÄYTTÖ...28 TILITTÄMINEN...29 KORVAUKSET VESIALUEIDEN OMISTAJILLE...29 TALLETUS LÄÄNINHALLITUKSEEN...30 YHTEISTYÖVERKOSTOJEN HYÖDYNTÄMINEN...31 EU-OHJELMISTA ELINVOIMAA MAASEUDULLE...31 KALATALOUDELLISET KUNNOSTUKSET...32 KALASTUSALUEEN TOIMITSIJAN MUISTILISTA...34 ALKUVUOSI...34 KEVÄTKAUSI...34 KESÄKAUSI...34 LOPPUVUOSI...35 MUUTA MUISTETTAVAA...35 AIHEISTA LISÄÄ...36 LIITTEET...37

5 2 LUKIJALLE Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus on valmistellut kalastusalueiden toiminnan ohjeistusta vuodesta 2000 lähtien. Vuonna 2003 kalastusalueiden käyttöön tarjottiin cd -levyllä päätösmalleja ja lomakkeita sekä lainsäädäntöä ja alueilta kertynyttä kuva-aineistoa. Tämä toimintaopas on jatkoa em. laatutyölle. Se lähetetään kirjallisena versiona kalastusalueiden käyttöön ja sitä pidetään ajan tasalla TE-keskuksen internetsivuilla keski-suomi. Sivuilta löytyvät myös oppaan sisältämät lomakkeet sähköisessä muodossa. Kalastusalueiden toimintaympäristö muuttuu koko ajan, mikä asettaa haasteita aluetoiminnalle. Kalastusalueet kehittävätkin jatkuvasti toimintojaan. Oppaan tarkoituksena on tukea ja neuvoa alueita tässä työssä, yhdenmukaistaa käytäntöjä ja varmistaa muuttuvan lainsäädännön huomioon ottaminen lakisääteisten tehtävien hoidossa. Toimintaoppaan aihepiirien valinnassa on kuultu kalastusalueita. Opas on tarkoitettu helpottamaan ennen kaikkea kalastusalueen hallituksen ja isännöitsijän työtä. Opas alkaa tiivistelmällä, joka soveltuu yleiskatsaukseksi laajalle lukijajoukolle. Aihepiirikohtaiset luvut on tarkoitettu erityisesti isännöitsijälle ja kalastusalueen hallituksen puheenjohtajalle ohjeeksi käytännön asioiden valmistelussa. Liitteissä esitellään päätöksenteko- ja kuulutuskäytännöt sekä lomakkeita, joita kalastusalueet voivat hyödyntää mm. hankintoja kilpailuttaessaan.

6 3 TIIVISTELMÄ PÄÄTÖKSENTEKO Kalastusalueet ovat keskeisessä asemassa tutkimustiedon käytäntöön soveltamisessa. Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita kalastusalueiden aktiivisuus taimenkantojen vahvistamisessa. Villin taimenen maakunta tuottaa etuja kalataloudelle laajemminkin ja tukee samalla maaseudun elinkeinoja. Kalastusalueiden työ on siten osa maakunnan kokonaisvaltaista kehittämistä. Perinteisten tietolähteiden lisäksi kalastusalueet voivat etsiä tietoa toimintansa kehittämiseen mm. Jyväskylän syntymässä olevasta kalatalouden osaamiskeskuksesta. Erilaiset tiedustelut, kirjallisuus, koulutustilaisuudet ja neuvottelupäivät sekä vuorovaikutustapahtumat (kuten kalastusaluepäivä) ovat edelleen tärkeä kanava tiedon hankintaan ja uusien käytänteiden omaksumiseen. Kalastuslakiin perustuvia päätöksiä tehdessään kalastusalueiden päättäjät käyttävät julkista valtaa ja toimivat siten virkavastuulla. Oppaan sivulla 7 olevan luettelon mukaisissa asioissa kalastusalueiden tulee soveltaa hallintolakia päätösten valmistelussa. Päätöksenteossa on olennaista, että asioiden valmistelu aloitetaan riittävän ajoissa ennen kalastusalueen kokousta. Tätä edellyttää sekä asiasisällön hahmottamisen viemä aika että hallintolain mukaisten kuulemisten hitaus. Hallintolain säädösten vuoksi osa päätettävistä asioista joudutaan antamaan tiedoksi kahteen kertaan: sekä valmisteluvaiheessa että päätöksenteon jälkeen. Asianosaisia on kuultava valmisteluvaiheessa ennen päätöksentekoa. Kun päätös on tehty, se tulee antaa tiedoksi asianosaisille ja muille mahdollisille tahoille. Tiedoksiannon voi tehdä eri tavoin. Mikäli kohderyhmää ei tunneta tai tavallista tiedoksiantoa ei voida käyttää, on käytettävä yleistiedoksiantoa. Siitä tulee kalastusalueille kuluja, sillä asia pitää ilmoittaa virallisessa lehdessä sekä valmisteluvaiheessa että päätöksen jälkeen. Monille asioille (esimerkiksi alamittarajoitukset ja pyydysten solmuvälisäätelyt) on eduksi, jos niistä ilmoitetaan myös sanomalehdessä. Jälkimmäisen voi korvata muodollisesti käyttämällä kalastusalueen ilmoitustaulua. Päätöstä valmisteltaessa on tärkeää, etteivät esteelliset osallistu asian käsittelyyn tai päätöksentekoon. Koska päätöstä vastustaneet eivät ole siitä virkavastuussa, pöytäkirjasta tulee selvitä, ketkä kokouksen jäsenet ovat päätöstä vastustaneet. Päätöksenteon jälkeen pöytäkirja tulee laittaa nähtäväksi mahdollisimman pian, koska 30 vrk:n oikaisuvaatimusaika alkaa kokouksesta. Tiedoksiantotapa ja -paikat tulee tarkastaa hallintolaista ja kalastusasetuksesta. Muutoksenhakuosoituksen liittä-

7 4 minen päätökseen on tärkeää. Mikäli oikaisuvaatimus jätetään, tulee se käsitellä kalastusalueen kokouksessa viivyttelemättä. Kokousmateriaali tulee toimittaa osanottajille etukäteen kokouskutsun mukana, jotta päättäjät pystyvät perehtymään asioihin ennen kokousta. HANKINTOJEN KILPAILUTUS Kalastusalueen on kilpailutettava tuotteen tai palvelun tarjoajat tehdessään hankintoja julkisilla varoilla. Kilpailuttamisen ulkopuolelle voidaan jättää vähäiset, esimerkiksi alle 2000 euron hankinnat. Kalastusaluetoiminnassa kala- ja rapuistukkaiden hankinta tai käyttö- ja hoitosuunnitelmien teko tulisi yleensä kilpailuttaa. Kilpailuttamiseen käytetty aika ja vaiva voivat säästää huomattavasti kalastusalueiden määrärahoja. Kilpailuttaminen voidaan toteuttaa monivuotisena, jolloin suhteellisen työlästä menettelyä ei tarvitse käydä läpi vuosittain. Tarjouspyynnöt tulee laatia siten, että kaikki valintaperusteet selviävät siitä yksiselitteisesti. Mikäli valintaperusteita ei mainita, oletuksena on, että halvin hinta ratkaisee. Saapuneet tarjouspyynnöt avataan yhtaikaa ja niistä tehdään avauspöytäkirja. Toimittajaksi valitaan tarjouksen jättäneistä kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Hankintapäätökseen liitetään tarjousvertailu ja muutoksenhakuosoitus. HILJAINEN TIETO KALASTUSALUETOIMINNASSA Hiljainen tieto on kokemusperäistä tietoa, jota kalastusalueilla on vuosikymmenten kuluessa kertynyt runsaasti. Sen hyödyntäminen on yhtä tärkeää kuin ulkopuolelta saatavan tutkimusym. tiedon. Hiljaisen tiedon välittäminen sukupolvelta toiselle tuo lisäarvoa kalastusalueen toimintaan. Erilaiset vapaamuotoiset tapaamiset, esimerkiksi saunaillat ja rantakalaillat ovat oivallisia tapoja hiljaisen tiedon välittämiseen. Kokeneilla toimijoilla on kyky yhdistellä tietoja ja hahmottaa asioita kokonaisvaltaisesti sekä jakaa tietoa, jota ei saa mistään muualta. Kalastusalueiden yhdistäessä voimansa kokemusperäisen ja täsmätiedon (tutkimustiedon) ylläpitoon sekä verkostojen luomiseen, niillä on erinomaiset mahdollisuudet toimia oman alueensa suunnannäyttäjinä. Yhteydenpidolla toisiin kalastusalueisiin parhaat käytänteet voidaan hyödyntää tehokkaasti. TIEDOTTAMINEN KALASTUSALUEILLA Kalastusalueiden kannattaa hyödyntää etenkin paikallislehtiä kalastusasioiden esilletuonnissa ja tiedottamisessa. Lehdet julkaisevat maksullisten ilmoitusten lisäksi kalastusalueiden toiminnasta kertovia artikkeleita tai jopa kala-aiheisia vakiopalsto-

8 5 ja. Näkyvyys on paljolti kiinni kalastusalueiden omasta aktiivisuudesta. Hyvä uutinen vastaa kysymyksiin: mitä, missä, milloin, miksi, kuka, kenelle. Tiedote toimii juttuvinkkinä tai tausta-aineistona varsinaiselle uutiselle, jonka toimitus yleensä muokkaa mieleisekseen. KALASTUSALUEASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI Yhdentoista kalastusalueen arkistot vuosilta on järjestetty lopulliseen muotoonsa ja aineisto luetteloineen on valmiina siirrettäväksi myöhemmin maakunta-arkistoon. Kalastusalueille toimitettu arkistokäsikirja on ohjeena arkiston käsittelylle vuodesta 2003 alkaen. Mainituille yhdelletoista kalastusalueelle on tehty mallikansiot myös tämän aineiston kartuttamiseksi oikealla tavalla. KALASTUKSENHOITOMAKSUVARAT TE-keskus jakaa kalatalouden edistämismäärärahat hakemuksissa esitettyjen tietojen perusteella. Eri alueiden hankkeet kilpailevat siten keskenään, joten hyvin perusteltuihin ja tarpeellisiksi arvioituihin hankkeisiin on saatavissa rahoitusta todennäköisemmin kuin huonosti perusteltuihin. Ajan tasalla olevalla käyttö- ja hoitosuunnitelmalla on vertailussa merkitystä. Hakemuslomaketta on yleensä tarpeen täydentää liitteillä, esimerkiksi tarkemman hankekuvauksen, hankkeen tavoitteiden ja aikataulun sekä vastuullisten toimijoiden ja rahoitusrakenteen selventämiseksi. Edistämis- ja toimintamäärärahojen käytöstä on tehtävä vuosittain tilitys TE-keskukselle. Omistajakorvaukset ja viehekalastusmaksut jaetaan kalastusalueiden kautta vesialueiden omistajille. Mikäli omistajia tai heidän osoitetietojaan ei kyetä selvittämään, varat voi tältä osin tallettaa lääninhallitukseen. Kalastusalueen jakopäätökset omistaja- ja viehekalastusmaksuista tulee lähettää tiedoksi TE-keskukseen. KALATALOUDELLISET KUNNOSTUKSET Kunnostukset edellyttävät rinnalleen sen tavoitteita tukevia kalastusjärjestelyjä. Monet kalastusalueet ovatkin jo nostaneet järvitaimenen alamittaa, rauhoittaneet tärkeitä vaellusväyliä ja kapeikkoja sekä säädelleet verkkokalastusta. Nämä toimet parantavat myös muiden petokalojen, kuten kuhan ja hauen, kantoja ja sitä myöten saaliita. Pienvesien kunnostuksissa kalastusalueet voivat olla merkittäviä toimijoita. Kalastusalueet voivat laatia kunnostetuille alueille käyttö- ja hoitosuunnitelman sekä seurata erikseen sovittujen kohteiden poikastuottoa sähkökalastuksin. Toimenpiteisiin voi saada edistämismäärärahoja. Tulokset tulee ilmoittaa TEkeskukselle vuoden loppuun mennessä.

9 6 Keski-Suomessa on tavoitteena suunnata yhä suurempi osa järvitaimenen istutuksista virtavesiin. Lisäksi tavoitteena on merkitä kaikki yksivuotiaat ja sitä vanhemmat taimenistukkaat rasvaevän poistolla. Tämä mahdollistaa kalastusjärjestelyt, jotka tähtäävät luonnontaimenten vapauttamiseen. Saaliiksi otettaisiin vain evämerkittyjä taimenia. Jo nyt monilla koskilla lähes kaikki rasvaevälliset taimenet vapautetaan. Kunnostuksilla luodaan myös uusia kalastuskohteita ja parannetaan entisiä. Keski-Suomen maakuntakala järvitaimen on sopiva laji houkuttelemaan maakuntaan uusia rahavirtoja. Virtavesien sijainnin mukana huomattava osa tästä taloudellisesta hyödystä kohdistuu maaseudulle ja maaseutuyrittäjille. KALASTUSALUEEN TOIMINTAMUISTILISTA Kalastusalueille kuuluu kymmeniä vuosittain toistuvia tehtäviä. Niistä vastaa yleensä isännöitsijä. Muistia helpottamaan on laadittu vuodenkiertoon sovitettu muistilista, jota kalastusalueet voivat halutessaan hyödyntää. Muistilistaa ei ole tehty kuukausipohjaiseksi, koska alueiden toiminnassa on ajallisia ja paikallisia vaihteluita. Kukin alue voi täydentää listaa tarpeen mukaan ja lähettää täydennysehdotuksia myös tämän mallilistan päivittämiseksi.

10 7 KALASTUSALUE JULKISEN VALLAN KÄYTTÄJÄNÄ Vuonna 1994 voimaan tulleella kalastuslain muutoksella kalastusalueille annettiin aikaisempaa enemmän valtaa ja samalla vastuuta kalastuksen säätelyyn liittyvissä tehtävissä. Samalla kalastusalueilla toimivat henkilöt tulivat kalastuslain mukaisissa hallinto- ja valvontatehtävissä toimiessaan virkavastuun piiriin. Kalastusalueen päätöksenteossa on keskeistä huolehtia kalastuslain tavoitteiden toteutumisesta toimialueella. Päätösten tekeminen hallintolain periaatteiden mukaisesti on tärkeää sekä päätöksenteon kohteena olevien että päätöksentekijöiden oman aseman ja oikeusturvan kannalta. Hallintolailla pyritään turvaamaan neljän oikeusperiaatteen (yhdenvertaisuus, tarkoituksenmukaisuus, puolueettomuus ja suhteellisuus) toteutuminen. Yhdenvertaisuudella varmistetaan hallinnossa asioivien tasapuolinen kohtelu. Tarkoituksenmukaisuusperiaatteen noudattaminen varmistaa, että toimivaltaa käytetään vain lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Puolueettomuusperiaate edellyttää viranomaistoimien olevan puolueettomia. Suhteellisuuden vaatimus edellyttää viranomaistoimien olevan oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. MILLOIN KALASTUSALUE KÄYTTÄÄ JULKISTA VALTAA? Virkavastuulla hoidettavia julkisia hallintotehtäviä ovat tehtävät, jotka liittyvät yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen oikeuksista, etuuksista ja velvollisuuksista päättämiseen, eli lähtökohtaisesti viranomaisille kuuluvan julkisen vallan käyttöön. Tällaisia tehtäviä kalastusalueilla ovat: 1. kalastuksesta päättäminen yleisellä vesialueella järvessä (KL 7 ) 2. yleiskalastusoikeuden kieltäminen ja rajoittaminen (KL 11 ) 3. asetuksessa määritellyn tuulastusrajoituksen muuttamien tai poistaminen (KA 12 ) 4. vesialueen vuokrauskehotus ammattikalastusta varten (KL 16 ) 5. kalastuskieltoalueen muuttaminen padotussa vedessä (KL 26 ) 6. asetuksessa määritellystä solmuvälistä poikkeaminen (KL 32) 7. pyydysten käyttökielto ja rajoittaminen (KL 32 ja 37 ) 8. asetuksesta poikkeavan ja muun alamitan määrääminen (KL 35 ) 9. rauhoituspiirin perustaminen ja lakkauttaminen (KL 43 ja 46 ) Mainittuja lainkohtia ja niiden soveltamismahdollisuuksia kalastusalueilla käsitellään tarkemmin liitteessä 1.

11 8 MILLOIN KALASTUSALUE SOVELTAA HALLINTOLAKIA? Kalastusalueen tulee soveltaa hallintolakia aina, kun on kysymys julkisen vallan käytöstä.. Hallintolakia sovelletaan siten kaikissa edellisen kohdan ja liitteen 1 tarkoittamissa asioissa. Hyvänä esimerkkinä on päätös verkon solmuvälin tai kalan alamitan määräämisestä. Hallintolaki vaikuttaa erityisesti päätöksen valmisteluvaiheen kuulemiskäytäntöihin ja päätöksestä ilmoittamiseen. Itse päätöksenteossa tulee ottaa huomioon mm. hallintolain esteellisyyssäännökset, joiden jopa korostettu noudattaminen ja ongelmien ennakointi lisää päätöksenteon luotettavuutta ja uskottavuutta. Muut kuin julkista vallankäyttöä sisältävät asiat voidaan kalastusalueella päättää ilman hallintolain mukaista menettelyä. Koska julkisen vallan käyttö toteutuu tyypillisimmin kalastusalueen kokouksen tekemissä päätöksissä, seuraavassa käydään läpi tätä päätösprosessia malliasiakirjojen avulla. HYVÄLLÄ PÄÄTÖKSELLÄ ON USEITA TUNNUSMERKKEJÄ Päätökselle on olemassa todellinen tarve Päätös perustuu riittäviin perustietoihin ja tutkimustuloksiin Päätöksen hyödyt ovat haittoja suuremmat Päätös tukee kalastuslain 1 tavoitteita Päätös on kestävän kalatalouden tavoitteiden mukainen Päätös on käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteiden mukainen Päätös kohtelee vesien käyttäjiä tasapuolisesti Ennen päätöstä pohditaan myös vaihtoehtoisia ratkaisumalleja Selkeä enemmistö ymmärtää ja hyväksyy päätöksen perusteet Erityisesti pyydys- ja pyyntirajoituksissa käytetään siirtymäaikaa Päätöksen noudattamista voidaan valvoa - ja valvotaan Päätöksen vaikutuksia seurataan Jos haluttuja tuloksia ei synny, päätös muutetaan tai kumotaan

12 9 Sisällöllisten seikkojen ohella myös päätösten muodollisen toteutuksen tulee täyttää hyvän hallintotavan ja hallintolain vaatimukset. Vuoden 2004 alusta voimaan astunut hallintolaki (434/2003) vaikuttaa päätöksenteon etenemiseen, joten sen sisällöstä on erityisesti isännöitsijän syytä olla perillä. Kalastusalueen päätöksentekoa ohjaavat kalastuslaki, kalastusasetus ja kalastusalueen ohjesääntö. Ratkaisut voivat koskea vapaa-ajankalastajia, ammattikalastajia ja kalastusoikeuden haltijoita. Päätösvalta tuo mukanaan vastuun, joka edellyttää huolellista paneutumista asioiden valmisteluun sekä hyvän hallintotavan tuntemusta. Mahdollisten valitusten vuoksi menettelytavoissa kannattaa olla huolellinen. valmistele - hyvissä ajoin kuule - kaikkia asianosaisia kutsu - liitä mukaan päätösehdotus kirjaa - kokouksen päätös ja äänestystulos ilmoita - kaikille asianosaisille oikaise - tarvittaessa PÄÄTÖKSEN VALMISTELU Hyvän päätöksen syntyminen aloittamista ajoissa. edellyttää valmistelun Selvittäminen Kuuleminen Tarve päätöksentekoon voi syntyä kalastusalueen oman harkinnan tuloksena tai kalastusalueelle tehdyn hakemuksen perusteella. Hakemukseen on tarvittaessa pyydettävä täydennyksiä, joiden toimittamiselle on asetettava asian laatuun nähden riittävä määräaika. Päätöksentekijän on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä. Tämä selvittämisvelvollisuus tulee hallintolaista. Päätösten pohjaksi tarvitaan riittävästi tietoa asiaan liittyvistä seikoista, esimerkiksi kalakannoista ja kalastuksesta. Käytä asiantuntijoita, etsi tietoa kirjallisuudesta sekä hyödynnä alueella oleva hiljainen ja kokemusperäinen tieto. Laadi tarvittaessa valmistelumuistio. Sen avulla myös varsinaiseen päätöksentekoon osallistuvat voivat muodostaa asiassa oman näkemyksensä. Muistio voi olla myös osa kokousmateriaalia. Hanki mahdollisesti tarvittavat karttapohjat ja niille käyttöluvat sekä selvitä, ketkä ovat asiassa asianosaisia. Asianosaisen kuuleminen on olennainen osa hallintolain mukaista päätösprosessia. Asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista annettava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta. Hallintolaissa (34 ) on lueteltu tilanteet, jolloin asian voi ratkaista asianosaista kuulematta.

13 10 Hallintoasiassa asianosainen on se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee. Vaikuttamismahdollisuuden varaaminen Tiedoksianto Kuuleminen päätösluonnoksesta Jos asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin, heille tulee varata vaikuttamismahdollisuus asiassa hallintolain 41 mukaisesti. Jotta vaikutusmahdollisuuden varaamiseen syntyisi velvollisuus, päätöksellä on todennäköisesti oltava huomattavia vaikutuksia ja niiden tulee toteutuessaan olla todellisia ja olennaisia. Vaikutusten laaja-alaisuudella ja kohteena olevien henkilöiden lukumäärällä ei ole ratkaisevaa merkitystä huomattavuutta arvioitaessa. Kun päätettävä asia on saatu valmistelluksi luonnosvaiheeseen, siitä tulee kuulla asianosaisia ennen kuin asiasta päätetään kalastusalueen toimielimissä. Asianosaisten kuulemiseksi ja muille vaikuttamismahdollisuuden tarjoamiseksi päätösluonnos on saatettava heidän luettavakseen. Tämä tapahtuu tiedoksiantomenettelyllä, joka on käytännössä sama asia kuin lausuntopyynnön lähettäminen. Tiedoksianto voi tapahtua tavallisena tai yleistiedoksiantona. Tavallinen tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle. Vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. Asianosaisia voivat olla esimerkiksi osakaskunnat, muut vesienomistajat, vapaaajankalastajien järjestöt, paikalliset ammattikalastajat ja TEkeskus. Yleistiedoksianto tarkoittaa, että asiakirja pidetään määrätyn ajan nähtävänä kalastusalueen toimipisteessä, esimerkiksi isännöitsijän luona. Nähtävänä olosta ilmoitetaan hallintolain mukaisesti virallisessa lehdessä (liite 3) ja sen lisäksi vaihtoehtoisesti kalastusalueen ilmoitustaululla tai sellaisessa sanomalehdessä, josta vastaanottajan voidaan otaksua parhaiten saavan tiedon. Suositeltavaa on, että ilmoitus laitetaan aina kalastusalueen ilmoitustaululle. Tärkeissä asioissa ja suurta kansalaisjoukkoa koskevissa asioissa (esimerkiksi alamittapäätökset ja pyydysrajoitukset) on suositeltavaa käyttää myös sanomalehti-ilmoitusta. Yleistiedoksiantomenettely on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 2. Yleistiedoksiantoa käytetään, mikäli tavallisen tiedoksiannon käyttäminen ei ole mahdollista. Yleistiedoksiantoa voi käyttää myös silloin, kun asiakirja on annettava tiedoksi yli 30 tiedossa olevalle henkilölle tai kun henkilöiden lukumäärää ei tiedetä. Julkisen vallan käyttöä koskevat asiat ovat kalastusalueella usein sellaisia, että ne edellyttävät yleistiedoksiannon käyttöä.

14 11 Huomaa, että julkista valtaa käytettäessä vaikuttamismahdollisuus on annettava sekä ennen päätöksentekoa (päätösluonnoksesta) että päätöksenteon jälkeen (päätöksestä). ILMOITUSTAULU on olennainen osa hallintolain mukaista tiedottamista. Kalastusalueella voi olla fyysisesti oma ilmoitustaulu, mutta käytännöllisempää on sopia esimerkiksi kunnan ilmoitustaulun käyttämisestä kalastusalueen kuulutuksiin. Käytöstä tulee tehdä kirjallinen sopimus, jonka kalastusalueen kokous hyväksyy. Päätösehdotus Kokouskutsu Laadi selvitysten ja asiasta mahdollisesti saatujen lausuntojen pohjalta kalastusalueen kokoukselle päätösehdotus. Päätösehdotus kannattaa kirjoittaa erilliseksi liitteeksi kokouskutsuun ja otsikoida kokoustietojen lisäksi selkeästi päätösehdotukseksi (liite 4). Ehdotukseen on syytä liittää kartta (liite 5), mikäli päätös on alueellisesti rajattu. Päätösehdotus tulee muotoilla riittävän yksityiskohtaiseksi, jotta se sisältäisi kaikki hyvälle päätökselle asetettavat vaatimukset: Päätökset ovat määräaikaisia, voimassaoloa ei tulisi määritellä viittä vuotta pidemmäksi. Päätöksestä on käytävä ilmi, mihin lainkohtiin se perustuu (sovelletut oikeusohjeet). Päätöksen kattama vesialue on määriteltävä täsmällisesti, mieluiten karttaliitteen avulla. Yleensä kartta parantaa aina päätöksen selkeyttä. Päätös tulee perustella siten, että ulkopuolinenkin sen ymmärtää. Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan kannattaa viitata aina, kun se on mahdollista. Päätöksestä on selvittävä, kuka siitä antaa lisätietoja. Ilmoita asiasta kokouskutsussa ja liitä kutsuun päätösehdotus. Kokouskutsuun voi liittää myös asiaa valaisevaa taustamateriaalia. Näin päättäjät ehtivät tutustua asiaan ja tarvittaessa keskustella siitä edustamansa yhteisön kanssa. Kirjoita päätösesitys kutsuun mahdollisimman tarkasti siinä muodossa kuin se on tarkoitus hyväksyä. Kokouskutsua ei ilmoiteta virallisessa lehdessä - riittää, että julkisen vallankäytön kohteena olevat asiat on kuulutettu valmisteluvaiheessa. Kokousmateriaalin tulisi olla kutsun mukana muissakin kuin julkisen vallan käytön mukaisissa asioissa. Niinpä esimerkiksi toimintakertomusten ja -suunnitelmien, tilinpäätösten sekä määrärahojen jakoehdotusten tulisi aina olla kokouskutsun liitteinä. Lähetä kokouskutsu ajoissa ja liitä siihen kaikki kokousasioihin liittyvä materiaali ja mahdolliset valmistelumuistiot. Näin päättäjät pystyvät perehtymään asioihin hyvissä ajoin.

15 12 PÄÄTÖKSENTEKO Kalastusalueen toimielimet tekevät julkisen vallan käyttöä sisältävät päätöksensä virkavastuulla. Siksi on tärkeää, että kokouskäytännöt hoidetaan asiantuntevasti ja pöytäkirja vastaa tehtyjä päätöksiä. Liitteenä 6 on esimerkki kalastusalueen kokouksen tekemäksi verkon solmuvälin ja kalan alamitan säätelypäätökseksi. Tarkista ohjesäännöstä, että päätöksen tekee oikea toimielin. Ohjesäännöllä päätösvaltaa on voitu siirtää kalastusalueen kokoukselta hallitukselle. Päätöstekstin muotoiluun kannattaa panostaa, jotta päätöksen sisältö olisi yksiselitteinen ja selkeä. Kirjoita päätösesitys ennakolta valmiiksi. Tekstin muotoilua ei kannata jättää kokoustilanteeseen. Esteelliset eivät saa osallistua asian ratkaisuun, eivätkä edes saa olla läsnä asiaa käsiteltäessä. Esteellisen on myös pidättäydyttävä päätöksen valmistelusta. Monijäsenisen toimielimen (esimerkiksi kalastusalueen kokouksen ja hallituksen) jäsenen ja esittelijän esteellisyydestä päättää toimielin, tarvittaessa äänestämällä asiasta. Asiaa ei siis tällaisessa tapauksessa ratkaise esteelliseksi epäilty henkilö itse (esteellisyyttä käsitellään myös oppaan sivulla 17). Kirjaa asian käsittely mahdollisine äänestyksineen ja eriävine mielipiteineen kokouspöytäkirjaan. Virkavastuu ulottuu vain päätöksen tekijöihin, joten pöytäkirjasta tulee selvitä, ketkä kokouksen jäsenet ovat mahdollisesti päätöstä vastustaneet. PÄÄTÖKSENTEON JÄLKEEN Pöytäkirja nähtäville Nopea päätöksistä tiedottaminen on tärkeää kansalaisten oikeusturvan kannalta. Oikaisuvaatimusaika (30 vrk) alkaa kokouksesta, joten laita pöytäkirja ohjesäännön mukaisesti nähtäville viivytyksettä. Tiedoksianto Huomaa, ettei kokouspöytäkirjan nähtävillä olo korvaa tiedoksiantoa julkisen vallan käyttöön perustuvissa asioissa. Käytännössä tiedoksiantoon on ryhdyttävä mahdollisimman ripeästi, mielellään jo kokousta seuraavana päivänä. Tiedoksiantoa ohjaavat sekä hallintolaki että kalastusasetus (55 ja 56 ). Hallintolain mukaan yleistiedoksianto asiakirjan nähtäville asettamisesta on tehtävä aina virallisessa lehdessä ja sen lisäksi vaihtoehtoisesti kalastusalueen ilmoitustaululla tai sellaisessa sanomalehdessä, josta vastaanottajan voidaan otaksua parhaiten saavan tiedon. Suositeltavaa on, että ilmoitus laitetaan aina kalastusalueen ilmoitustaululle. Kalastusasetuksen mukaan kalastusalueen kalastuslain mukaisesti antamat päätökset ja muut yleisesti tiedoksi saatettavat

16 13 ilmoitukset on pantava näkyviin asianomaisten kuntien ilmoitustauluille vähintään 14 vuorokauden ajaksi sekä annettava tiedoksi työvoima- ja elinkeinokeskukselle ja asianomaiselle poliisiviranomaiselle. Ilmoitus voi olla ote pöytäkirjan päätösliitteestä. Oikea tiedoksiantotapa kannattaa tarkistaa hallintolaista. Kalastusta rajoittavat päätökset koskevat yleensä yksilöimätöntä joukkoa kansalaisia, joten tällaisista päätöksistä on tehtävä yleistiedoksianto (liite 7). Nämä päätökset ovat merkitykseltään yleensä sellaisia, että niistä on perusteltua ilmoittaa myös sanomalehdessä. Muista, että niin kauan kuin päätös on voimassa, sitä koskeva ilmoitus on vuosittain uudistettava kuntien ilmoitustaululla ja tarpeen mukaan sanomalehdessä (KA 56 ) Muutoksenhaku Liitä päätökseen oikaisuvaatimusosoitus (liite 8) ja valitusosoitus (liite 9). Mahdolliset oikaisuvaatimukset osoitetaan kalastusalueen kokoukselle. Kalastusalueen päätökset, joissa on käytetty julkista valtaa, ovat julkisia! OIKAISUVAATIMUKSEN KÄSITTELY Päätöksestä voi vaatia oikaisua se, jonka oikeutta kalastusalueen kokouksen tai hallituksen tekemä päätös koskee. Oikaisuvaatimus tulee käsitellä kalastusalueen kokouksessa ripeästi, mikä tarkoittanee yhtä tai kahta kuukautta. Yleensä oikaisuvaatimuksen käsitteleminen edellyttää ylimääräisen kokouksen koolle kutsumista. Mikäli oikaisuvaatimus hyväksytään, kuulutetaan asiasta tehty päätös samalla tavoin kuin muutkin kalastusalueen päätökset, joissa käytetään julkista valtaa. Mikäli oikaisuvaatimusta ei hyväksytä, on valittajalla 60 vrk aikaa valittaa maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan. Valitusajan laskenta alkaa siitä, kun valittaja sai tiedon oikaisuvaatimustaan koskevasta päätöksestä. Oikaisuvaatimuksesta tehtyyn päätökseen tulee liittää valitusosoitus maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan (liite 9). Päätöstä ei voi toteuttaa ennen kuin se on lainvoimainen. Oikaisuvaatimus ja valitus siis lykkäävät pääsääntöisesti päätöksen voimaantuloa.

17 14 HANKINTOJEN KILPAILUTUS KALASTUSALUEILLA Kalastusalueiden tulee julkisia hankintoja tehdessään noudattaa julkisista hankinnoista annettua lakia (1505/1992), myöhemmin tehtyine muutoksineen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toiminta- ja edistämismäärärahoilla tai mahdollisilla muilla julkisilla varoilla tehtävissä hankinnoissa tuotteen tai palvelun tarjoajat kilpailutetaan parhaan hinta-laatusuhteen selvittämiseksi. Kilpailuttamisprosessia ei tarvitse toteuttaa vuosittain, vaan tarjoukset voi pyytää esimerkiksi kolmeksi vuodeksi. JULKISTEN HANKINTOJEN PERUSTEET Julkisista hankinnoista annettu laki koskee mm. valtion, kuntien ja kuntainliittojen viranomaisia, julkishallintoon kuuluvaksi katsottuja oikeushenkilöitä sekä mitä tahansa hankinnan tekijää silloin, kun se saa hankintaa varten julkista tukea yli 50 % hankkeen arvosta. Siten laki koskee myös kalastusalueita niiden käyttäessä julkisia varoja. Hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden tai palvelujen ostamista, vuokraamista tai siihen rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla teettämistä. Henkilövalinnat (esimerkiksi isännöitsijän palkkaaminen työntekijäksi) eivät kuulu hankintalain soveltamisen piiriin. Jos isännöitsijän tehtävien hoito ostetaan ulkopuolisena palveluna, hankinta on kilpailutettava. Toisin sanoen kalastusalueen tulee ennen hakuprosessia päättää, halutaanko isännöitsijä palkata kalastusalueen työntekijäksi vai ostetaanko isännöitsijäpalvelut joltakin ulkopuoliselta taholta. Julkisia hankintoja koskevien säännösten pääperiaatteita ovat hankintojen avoin ja tehokas kilpailuttaminen sekä tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. Avoimuuden periaate edellyttää mm. riittävän laajaa hankinnoista ilmoittamista. Tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaate tarkoittaa tarjoajien yhdenvertaista kohtelua ja hankintapäätöksen tekemistä ennalta ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti. Julkisten hankintojen sääntelyn tavoitteena on tehostaa varojen käyttöä. Verovaroilla on hankittava hinta-laatusuhteeltaan parhaita tuotteita ja palveluja. Markkinoiden hyvä toimivuus on tärkeä tekijä kilpailukyvyn edistämistyössä. Hankinnoissa on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailutusmahdollisuudet. TARJOUSPYYNNÖN LAATIMINEN Tarjouspyynnön laatiminen on tärkeä, ellei jopa tärkein hankintaprosessin vaihe. Epäselvän tarjouspyynnön takia tarjousten vertailu on vaikeaa tai mahdotonta. Tarjouspyynnön epäselvyys voi johtaa virheelliseen lopputulokseen ja pahimmassa tapauksessa markkinaoikeudelle tehtyyn valitukseen.

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET KAIKILLA ON VASTUU HYVÄSTÄ VIESTINNÄSTÄ! Hyväksytty kaupunginhallituksessa 1 / 9 2003 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINTÄPERIAATTEET...3 VIESTINTÄVASTUUT...3 VIESTINNÄN SUUNNITTELU...4

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI Tiedotus- ja matkailusihteeri Heli Kruuna-Rauvola Johtoryhmä 19.10.2004 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KÄSITELTY TYÖALAVASTAAVIEN KOKOUKSESSA 22.4.2009 KÄSITELTY TYÖNTEKIJÄKOKOUKSESSA 29.4.2009 KÄSITELTY TALOUDELLISESSA JAOSTOSSA 5.5.2009 HYVÄKSYTTY KIRKKONEUVOSTOSSA

Lisätiedot

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Viestinnän vastuut, organisointi ja prosessi... 4 3 Viestintätarpeiden tunnistaminen... 7 4 Viestintätarpeiden määrittäminen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

Sitä saa mitä hankkii

Sitä saa mitä hankkii Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sisältö 6 Tekisitkö ilmaista työtä? 9 Hyvän suunnittelun

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

Lukijalle. Tämä ohje korvaa oikeusministeriön hankintakäsikirjan vuodelta 2000 sekä samalta vuodelta olevan vankeinhoitolaitoksen hankintaohjeen.

Lukijalle. Tämä ohje korvaa oikeusministeriön hankintakäsikirjan vuodelta 2000 sekä samalta vuodelta olevan vankeinhoitolaitoksen hankintaohjeen. Lukijalle Voimassaoleva hankintalaki koskee kaikkia julkisia hankintoja niiden arvosta ja laadusta riippumatta. Tähän oikeusministeriössä koottuun hankintaohjeeseen on koottu keskeisiä hankinnoissa huomioon

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Kh 07.11.2011 Kv 14.11.2011 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelman sisällysluettelo 2 (26) 1. Karkkilan kaupunki viestijänä... 3 2. Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011)

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011) 2011 Radanpidon vuorovaikutusohje Radanpidon vuorovaikutusohje Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Markku Nummelin Verkkojulkaisu (pdf) ISBN 978-952-255-610-3 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Edeltävät viranomaistoimenpiteet (kunta tai jätelautakunta)... 4 2.1 Päätetään kunnan kilpailuttamasta

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas Autismi- ja Aspergerliitto ry Yhdistystoiminnan opas Heikki Kokko & Katriina Tamminen 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Mikä on yhdistys 2.1 Yhdistystoiminnan käsitteitä 2.2. Liitto yhdistys aluekerho

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 ISBN 978-951-53-3147-2 (nid.) ISBN 978-951-53-3148-9

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0 Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0 Juha Heinonen Helsinki 2005 Sisällysluettelo Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen... 3 Mitä itse asiassa kilpailutetaan, kun kilpailutetaan vakuutussopimuksia?...

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA liite 4, yh 27.10.2010 asia 13 167 1 (35) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liittyen 1.6.2010 voimaan tulleisiin muutoksiin hankintalaissa (30.3.2007/348) Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 27.10.2010

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KANSLIAN HANKINTAOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 5 / 2000

EDUSKUNNAN KANSLIAN HANKINTAOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 5 / 2000 EDUSKUNNAN KANSLIAN HANKINTAOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 5 / 2000 ESIPUHE Eduskunnan kansliatoimikunta hyväksyi 15.6.2000 jäljempänä olevan ohjeen eduskunnan kanslian hankintaohjeeksi. Ohje on voimassa

Lisätiedot

Johtajana ja esimiehenä Eksotessa Opas Eksoten esimiehille

Johtajana ja esimiehenä Eksotessa Opas Eksoten esimiehille Johtajana ja esimiehenä Eksotessa Opas Eksoten esimiehille Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. Päivitetty 4/2015 2 (50)

Lisätiedot

Onnistunut julkinen ICT-hankinta

Onnistunut julkinen ICT-hankinta TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Onnistunut julkinen ICT-hankinta 1 ILKKA SIHVOLA 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Puh.

Lisätiedot