Toimintaopas kalastusalueille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintaopas kalastusalueille"

Transkriptio

1 Keski-Suomen TE-keskuksen julkaisuja B2 Marketta Kiviluoto Jarmo Kovanen Toimintaopas kalastusalueille Työvoima- ja elinkeinokeskus

2 Keski-Suomen TE-keskuksen julkaisuja B2 Marketta Kiviluoto Jarmo Kovanen Toimintaopas kalastusalueille Ajantasainen versio osoitteessa: Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus

3 Julkaisija: Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus Cygnaeuksenkatu 1, PL Jyväskylä Employment and Economic Development Centre for Central Finland Cygnaeuksenkatu 1, P.O. Box 44 FIN Jyväskylä ISBN ISSN Jyväskylän yliopistopaino, Jyväskylä 2005

4 MITÄ OPPAASTA LÖYTYY: LUKIJALLE...2 TIIVISTELMÄ...3 KALASTUSALUE JULKISEN VALLAN KÄYTTÄJÄNÄ...7 MILLOIN KALASTUSALUE KÄYTTÄÄ JULKISTA VALTAA?...7 MILLOIN KALASTUSALUE SOVELTAA HALLINTOLAKIA?...8 HYVÄLLÄ PÄÄTÖKSELLÄ ON USEITA TUNNUSMERKKEJÄ...8 PÄÄTÖKSEN VALMISTELU...9 PÄÄTÖKSENTEKO...12 PÄÄTÖKSENTEON JÄLKEEN...12 OIKAISUVAATIMUKSEN KÄSITTELY...13 HANKINTOJEN KILPAILUTUS KALASTUSALUEILLA...14 JULKISTEN HANKINTOJEN PERUSTEET...14 TARJOUSPYYNNÖN LAATIMINEN...14 TARJOUSTEN KÄSITTELY...16 TOIMITTAJAN VALINTA...16 HANKINTAPÄÄTÖKSEN TEKEMINEN...16 VALITUSPORTAANA MARKKINAOIKEUS...17 VÄHÄISET HANKINNAT...17 ESTEELLISYYS...17 HILJAINEN TIETO KALASTUSALUETOIMINNASSA...19 MITÄ SE ON?...19 IKÄ JA KOKEMUS VAHVUUTENA...19 TÄSMÄTIEDOLLA UUTTA NÄKEMYSTÄ...20 TIEDOTTAMINEN KALASTUSALUEILLA...22 LÄHTÖKOHDAT...22 MIKÄ ON UUTINEN?...22 MIKÄ ON TIEDOTE?...22 MITÄ TIEDOTTEESSA ON AINA OLTAVA...22 TIEDOTTEEN KIELI...23 TIEDOTTEEN ULKOASU...23 HAASTATELTAVAN OIKEUDET...23 TOIMITTAJAN OIKEUDET...23 KYSYMYKSIIN VASTAAMINEN...24 ESIINTYMINEN KAMERAN EDESSÄ...24 INTERNETIN HYÖDYNTÄMINEN...24 KALASTUSALUEASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI...25 ARKISTOKÄSIKIRJA...25 VANHA AINEISTO...25 UUSI AINEISTO...26 KALASTUKSENHOITOMAKSUVARAT JA TOIMINNAN MUU RAHOITUS...28 HAKEMINEN...28 KÄYTTÖ...28 TILITTÄMINEN...29 KORVAUKSET VESIALUEIDEN OMISTAJILLE...29 TALLETUS LÄÄNINHALLITUKSEEN...30 YHTEISTYÖVERKOSTOJEN HYÖDYNTÄMINEN...31 EU-OHJELMISTA ELINVOIMAA MAASEUDULLE...31 KALATALOUDELLISET KUNNOSTUKSET...32 KALASTUSALUEEN TOIMITSIJAN MUISTILISTA...34 ALKUVUOSI...34 KEVÄTKAUSI...34 KESÄKAUSI...34 LOPPUVUOSI...35 MUUTA MUISTETTAVAA...35 AIHEISTA LISÄÄ...36 LIITTEET...37

5 2 LUKIJALLE Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus on valmistellut kalastusalueiden toiminnan ohjeistusta vuodesta 2000 lähtien. Vuonna 2003 kalastusalueiden käyttöön tarjottiin cd -levyllä päätösmalleja ja lomakkeita sekä lainsäädäntöä ja alueilta kertynyttä kuva-aineistoa. Tämä toimintaopas on jatkoa em. laatutyölle. Se lähetetään kirjallisena versiona kalastusalueiden käyttöön ja sitä pidetään ajan tasalla TE-keskuksen internetsivuilla keski-suomi. Sivuilta löytyvät myös oppaan sisältämät lomakkeet sähköisessä muodossa. Kalastusalueiden toimintaympäristö muuttuu koko ajan, mikä asettaa haasteita aluetoiminnalle. Kalastusalueet kehittävätkin jatkuvasti toimintojaan. Oppaan tarkoituksena on tukea ja neuvoa alueita tässä työssä, yhdenmukaistaa käytäntöjä ja varmistaa muuttuvan lainsäädännön huomioon ottaminen lakisääteisten tehtävien hoidossa. Toimintaoppaan aihepiirien valinnassa on kuultu kalastusalueita. Opas on tarkoitettu helpottamaan ennen kaikkea kalastusalueen hallituksen ja isännöitsijän työtä. Opas alkaa tiivistelmällä, joka soveltuu yleiskatsaukseksi laajalle lukijajoukolle. Aihepiirikohtaiset luvut on tarkoitettu erityisesti isännöitsijälle ja kalastusalueen hallituksen puheenjohtajalle ohjeeksi käytännön asioiden valmistelussa. Liitteissä esitellään päätöksenteko- ja kuulutuskäytännöt sekä lomakkeita, joita kalastusalueet voivat hyödyntää mm. hankintoja kilpailuttaessaan.

6 3 TIIVISTELMÄ PÄÄTÖKSENTEKO Kalastusalueet ovat keskeisessä asemassa tutkimustiedon käytäntöön soveltamisessa. Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita kalastusalueiden aktiivisuus taimenkantojen vahvistamisessa. Villin taimenen maakunta tuottaa etuja kalataloudelle laajemminkin ja tukee samalla maaseudun elinkeinoja. Kalastusalueiden työ on siten osa maakunnan kokonaisvaltaista kehittämistä. Perinteisten tietolähteiden lisäksi kalastusalueet voivat etsiä tietoa toimintansa kehittämiseen mm. Jyväskylän syntymässä olevasta kalatalouden osaamiskeskuksesta. Erilaiset tiedustelut, kirjallisuus, koulutustilaisuudet ja neuvottelupäivät sekä vuorovaikutustapahtumat (kuten kalastusaluepäivä) ovat edelleen tärkeä kanava tiedon hankintaan ja uusien käytänteiden omaksumiseen. Kalastuslakiin perustuvia päätöksiä tehdessään kalastusalueiden päättäjät käyttävät julkista valtaa ja toimivat siten virkavastuulla. Oppaan sivulla 7 olevan luettelon mukaisissa asioissa kalastusalueiden tulee soveltaa hallintolakia päätösten valmistelussa. Päätöksenteossa on olennaista, että asioiden valmistelu aloitetaan riittävän ajoissa ennen kalastusalueen kokousta. Tätä edellyttää sekä asiasisällön hahmottamisen viemä aika että hallintolain mukaisten kuulemisten hitaus. Hallintolain säädösten vuoksi osa päätettävistä asioista joudutaan antamaan tiedoksi kahteen kertaan: sekä valmisteluvaiheessa että päätöksenteon jälkeen. Asianosaisia on kuultava valmisteluvaiheessa ennen päätöksentekoa. Kun päätös on tehty, se tulee antaa tiedoksi asianosaisille ja muille mahdollisille tahoille. Tiedoksiannon voi tehdä eri tavoin. Mikäli kohderyhmää ei tunneta tai tavallista tiedoksiantoa ei voida käyttää, on käytettävä yleistiedoksiantoa. Siitä tulee kalastusalueille kuluja, sillä asia pitää ilmoittaa virallisessa lehdessä sekä valmisteluvaiheessa että päätöksen jälkeen. Monille asioille (esimerkiksi alamittarajoitukset ja pyydysten solmuvälisäätelyt) on eduksi, jos niistä ilmoitetaan myös sanomalehdessä. Jälkimmäisen voi korvata muodollisesti käyttämällä kalastusalueen ilmoitustaulua. Päätöstä valmisteltaessa on tärkeää, etteivät esteelliset osallistu asian käsittelyyn tai päätöksentekoon. Koska päätöstä vastustaneet eivät ole siitä virkavastuussa, pöytäkirjasta tulee selvitä, ketkä kokouksen jäsenet ovat päätöstä vastustaneet. Päätöksenteon jälkeen pöytäkirja tulee laittaa nähtäväksi mahdollisimman pian, koska 30 vrk:n oikaisuvaatimusaika alkaa kokouksesta. Tiedoksiantotapa ja -paikat tulee tarkastaa hallintolaista ja kalastusasetuksesta. Muutoksenhakuosoituksen liittä-

7 4 minen päätökseen on tärkeää. Mikäli oikaisuvaatimus jätetään, tulee se käsitellä kalastusalueen kokouksessa viivyttelemättä. Kokousmateriaali tulee toimittaa osanottajille etukäteen kokouskutsun mukana, jotta päättäjät pystyvät perehtymään asioihin ennen kokousta. HANKINTOJEN KILPAILUTUS Kalastusalueen on kilpailutettava tuotteen tai palvelun tarjoajat tehdessään hankintoja julkisilla varoilla. Kilpailuttamisen ulkopuolelle voidaan jättää vähäiset, esimerkiksi alle 2000 euron hankinnat. Kalastusaluetoiminnassa kala- ja rapuistukkaiden hankinta tai käyttö- ja hoitosuunnitelmien teko tulisi yleensä kilpailuttaa. Kilpailuttamiseen käytetty aika ja vaiva voivat säästää huomattavasti kalastusalueiden määrärahoja. Kilpailuttaminen voidaan toteuttaa monivuotisena, jolloin suhteellisen työlästä menettelyä ei tarvitse käydä läpi vuosittain. Tarjouspyynnöt tulee laatia siten, että kaikki valintaperusteet selviävät siitä yksiselitteisesti. Mikäli valintaperusteita ei mainita, oletuksena on, että halvin hinta ratkaisee. Saapuneet tarjouspyynnöt avataan yhtaikaa ja niistä tehdään avauspöytäkirja. Toimittajaksi valitaan tarjouksen jättäneistä kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Hankintapäätökseen liitetään tarjousvertailu ja muutoksenhakuosoitus. HILJAINEN TIETO KALASTUSALUETOIMINNASSA Hiljainen tieto on kokemusperäistä tietoa, jota kalastusalueilla on vuosikymmenten kuluessa kertynyt runsaasti. Sen hyödyntäminen on yhtä tärkeää kuin ulkopuolelta saatavan tutkimusym. tiedon. Hiljaisen tiedon välittäminen sukupolvelta toiselle tuo lisäarvoa kalastusalueen toimintaan. Erilaiset vapaamuotoiset tapaamiset, esimerkiksi saunaillat ja rantakalaillat ovat oivallisia tapoja hiljaisen tiedon välittämiseen. Kokeneilla toimijoilla on kyky yhdistellä tietoja ja hahmottaa asioita kokonaisvaltaisesti sekä jakaa tietoa, jota ei saa mistään muualta. Kalastusalueiden yhdistäessä voimansa kokemusperäisen ja täsmätiedon (tutkimustiedon) ylläpitoon sekä verkostojen luomiseen, niillä on erinomaiset mahdollisuudet toimia oman alueensa suunnannäyttäjinä. Yhteydenpidolla toisiin kalastusalueisiin parhaat käytänteet voidaan hyödyntää tehokkaasti. TIEDOTTAMINEN KALASTUSALUEILLA Kalastusalueiden kannattaa hyödyntää etenkin paikallislehtiä kalastusasioiden esilletuonnissa ja tiedottamisessa. Lehdet julkaisevat maksullisten ilmoitusten lisäksi kalastusalueiden toiminnasta kertovia artikkeleita tai jopa kala-aiheisia vakiopalsto-

8 5 ja. Näkyvyys on paljolti kiinni kalastusalueiden omasta aktiivisuudesta. Hyvä uutinen vastaa kysymyksiin: mitä, missä, milloin, miksi, kuka, kenelle. Tiedote toimii juttuvinkkinä tai tausta-aineistona varsinaiselle uutiselle, jonka toimitus yleensä muokkaa mieleisekseen. KALASTUSALUEASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI Yhdentoista kalastusalueen arkistot vuosilta on järjestetty lopulliseen muotoonsa ja aineisto luetteloineen on valmiina siirrettäväksi myöhemmin maakunta-arkistoon. Kalastusalueille toimitettu arkistokäsikirja on ohjeena arkiston käsittelylle vuodesta 2003 alkaen. Mainituille yhdelletoista kalastusalueelle on tehty mallikansiot myös tämän aineiston kartuttamiseksi oikealla tavalla. KALASTUKSENHOITOMAKSUVARAT TE-keskus jakaa kalatalouden edistämismäärärahat hakemuksissa esitettyjen tietojen perusteella. Eri alueiden hankkeet kilpailevat siten keskenään, joten hyvin perusteltuihin ja tarpeellisiksi arvioituihin hankkeisiin on saatavissa rahoitusta todennäköisemmin kuin huonosti perusteltuihin. Ajan tasalla olevalla käyttö- ja hoitosuunnitelmalla on vertailussa merkitystä. Hakemuslomaketta on yleensä tarpeen täydentää liitteillä, esimerkiksi tarkemman hankekuvauksen, hankkeen tavoitteiden ja aikataulun sekä vastuullisten toimijoiden ja rahoitusrakenteen selventämiseksi. Edistämis- ja toimintamäärärahojen käytöstä on tehtävä vuosittain tilitys TE-keskukselle. Omistajakorvaukset ja viehekalastusmaksut jaetaan kalastusalueiden kautta vesialueiden omistajille. Mikäli omistajia tai heidän osoitetietojaan ei kyetä selvittämään, varat voi tältä osin tallettaa lääninhallitukseen. Kalastusalueen jakopäätökset omistaja- ja viehekalastusmaksuista tulee lähettää tiedoksi TE-keskukseen. KALATALOUDELLISET KUNNOSTUKSET Kunnostukset edellyttävät rinnalleen sen tavoitteita tukevia kalastusjärjestelyjä. Monet kalastusalueet ovatkin jo nostaneet järvitaimenen alamittaa, rauhoittaneet tärkeitä vaellusväyliä ja kapeikkoja sekä säädelleet verkkokalastusta. Nämä toimet parantavat myös muiden petokalojen, kuten kuhan ja hauen, kantoja ja sitä myöten saaliita. Pienvesien kunnostuksissa kalastusalueet voivat olla merkittäviä toimijoita. Kalastusalueet voivat laatia kunnostetuille alueille käyttö- ja hoitosuunnitelman sekä seurata erikseen sovittujen kohteiden poikastuottoa sähkökalastuksin. Toimenpiteisiin voi saada edistämismäärärahoja. Tulokset tulee ilmoittaa TEkeskukselle vuoden loppuun mennessä.

9 6 Keski-Suomessa on tavoitteena suunnata yhä suurempi osa järvitaimenen istutuksista virtavesiin. Lisäksi tavoitteena on merkitä kaikki yksivuotiaat ja sitä vanhemmat taimenistukkaat rasvaevän poistolla. Tämä mahdollistaa kalastusjärjestelyt, jotka tähtäävät luonnontaimenten vapauttamiseen. Saaliiksi otettaisiin vain evämerkittyjä taimenia. Jo nyt monilla koskilla lähes kaikki rasvaevälliset taimenet vapautetaan. Kunnostuksilla luodaan myös uusia kalastuskohteita ja parannetaan entisiä. Keski-Suomen maakuntakala järvitaimen on sopiva laji houkuttelemaan maakuntaan uusia rahavirtoja. Virtavesien sijainnin mukana huomattava osa tästä taloudellisesta hyödystä kohdistuu maaseudulle ja maaseutuyrittäjille. KALASTUSALUEEN TOIMINTAMUISTILISTA Kalastusalueille kuuluu kymmeniä vuosittain toistuvia tehtäviä. Niistä vastaa yleensä isännöitsijä. Muistia helpottamaan on laadittu vuodenkiertoon sovitettu muistilista, jota kalastusalueet voivat halutessaan hyödyntää. Muistilistaa ei ole tehty kuukausipohjaiseksi, koska alueiden toiminnassa on ajallisia ja paikallisia vaihteluita. Kukin alue voi täydentää listaa tarpeen mukaan ja lähettää täydennysehdotuksia myös tämän mallilistan päivittämiseksi.

10 7 KALASTUSALUE JULKISEN VALLAN KÄYTTÄJÄNÄ Vuonna 1994 voimaan tulleella kalastuslain muutoksella kalastusalueille annettiin aikaisempaa enemmän valtaa ja samalla vastuuta kalastuksen säätelyyn liittyvissä tehtävissä. Samalla kalastusalueilla toimivat henkilöt tulivat kalastuslain mukaisissa hallinto- ja valvontatehtävissä toimiessaan virkavastuun piiriin. Kalastusalueen päätöksenteossa on keskeistä huolehtia kalastuslain tavoitteiden toteutumisesta toimialueella. Päätösten tekeminen hallintolain periaatteiden mukaisesti on tärkeää sekä päätöksenteon kohteena olevien että päätöksentekijöiden oman aseman ja oikeusturvan kannalta. Hallintolailla pyritään turvaamaan neljän oikeusperiaatteen (yhdenvertaisuus, tarkoituksenmukaisuus, puolueettomuus ja suhteellisuus) toteutuminen. Yhdenvertaisuudella varmistetaan hallinnossa asioivien tasapuolinen kohtelu. Tarkoituksenmukaisuusperiaatteen noudattaminen varmistaa, että toimivaltaa käytetään vain lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Puolueettomuusperiaate edellyttää viranomaistoimien olevan puolueettomia. Suhteellisuuden vaatimus edellyttää viranomaistoimien olevan oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. MILLOIN KALASTUSALUE KÄYTTÄÄ JULKISTA VALTAA? Virkavastuulla hoidettavia julkisia hallintotehtäviä ovat tehtävät, jotka liittyvät yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen oikeuksista, etuuksista ja velvollisuuksista päättämiseen, eli lähtökohtaisesti viranomaisille kuuluvan julkisen vallan käyttöön. Tällaisia tehtäviä kalastusalueilla ovat: 1. kalastuksesta päättäminen yleisellä vesialueella järvessä (KL 7 ) 2. yleiskalastusoikeuden kieltäminen ja rajoittaminen (KL 11 ) 3. asetuksessa määritellyn tuulastusrajoituksen muuttamien tai poistaminen (KA 12 ) 4. vesialueen vuokrauskehotus ammattikalastusta varten (KL 16 ) 5. kalastuskieltoalueen muuttaminen padotussa vedessä (KL 26 ) 6. asetuksessa määritellystä solmuvälistä poikkeaminen (KL 32) 7. pyydysten käyttökielto ja rajoittaminen (KL 32 ja 37 ) 8. asetuksesta poikkeavan ja muun alamitan määrääminen (KL 35 ) 9. rauhoituspiirin perustaminen ja lakkauttaminen (KL 43 ja 46 ) Mainittuja lainkohtia ja niiden soveltamismahdollisuuksia kalastusalueilla käsitellään tarkemmin liitteessä 1.

11 8 MILLOIN KALASTUSALUE SOVELTAA HALLINTOLAKIA? Kalastusalueen tulee soveltaa hallintolakia aina, kun on kysymys julkisen vallan käytöstä.. Hallintolakia sovelletaan siten kaikissa edellisen kohdan ja liitteen 1 tarkoittamissa asioissa. Hyvänä esimerkkinä on päätös verkon solmuvälin tai kalan alamitan määräämisestä. Hallintolaki vaikuttaa erityisesti päätöksen valmisteluvaiheen kuulemiskäytäntöihin ja päätöksestä ilmoittamiseen. Itse päätöksenteossa tulee ottaa huomioon mm. hallintolain esteellisyyssäännökset, joiden jopa korostettu noudattaminen ja ongelmien ennakointi lisää päätöksenteon luotettavuutta ja uskottavuutta. Muut kuin julkista vallankäyttöä sisältävät asiat voidaan kalastusalueella päättää ilman hallintolain mukaista menettelyä. Koska julkisen vallan käyttö toteutuu tyypillisimmin kalastusalueen kokouksen tekemissä päätöksissä, seuraavassa käydään läpi tätä päätösprosessia malliasiakirjojen avulla. HYVÄLLÄ PÄÄTÖKSELLÄ ON USEITA TUNNUSMERKKEJÄ Päätökselle on olemassa todellinen tarve Päätös perustuu riittäviin perustietoihin ja tutkimustuloksiin Päätöksen hyödyt ovat haittoja suuremmat Päätös tukee kalastuslain 1 tavoitteita Päätös on kestävän kalatalouden tavoitteiden mukainen Päätös on käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteiden mukainen Päätös kohtelee vesien käyttäjiä tasapuolisesti Ennen päätöstä pohditaan myös vaihtoehtoisia ratkaisumalleja Selkeä enemmistö ymmärtää ja hyväksyy päätöksen perusteet Erityisesti pyydys- ja pyyntirajoituksissa käytetään siirtymäaikaa Päätöksen noudattamista voidaan valvoa - ja valvotaan Päätöksen vaikutuksia seurataan Jos haluttuja tuloksia ei synny, päätös muutetaan tai kumotaan

12 9 Sisällöllisten seikkojen ohella myös päätösten muodollisen toteutuksen tulee täyttää hyvän hallintotavan ja hallintolain vaatimukset. Vuoden 2004 alusta voimaan astunut hallintolaki (434/2003) vaikuttaa päätöksenteon etenemiseen, joten sen sisällöstä on erityisesti isännöitsijän syytä olla perillä. Kalastusalueen päätöksentekoa ohjaavat kalastuslaki, kalastusasetus ja kalastusalueen ohjesääntö. Ratkaisut voivat koskea vapaa-ajankalastajia, ammattikalastajia ja kalastusoikeuden haltijoita. Päätösvalta tuo mukanaan vastuun, joka edellyttää huolellista paneutumista asioiden valmisteluun sekä hyvän hallintotavan tuntemusta. Mahdollisten valitusten vuoksi menettelytavoissa kannattaa olla huolellinen. valmistele - hyvissä ajoin kuule - kaikkia asianosaisia kutsu - liitä mukaan päätösehdotus kirjaa - kokouksen päätös ja äänestystulos ilmoita - kaikille asianosaisille oikaise - tarvittaessa PÄÄTÖKSEN VALMISTELU Hyvän päätöksen syntyminen aloittamista ajoissa. edellyttää valmistelun Selvittäminen Kuuleminen Tarve päätöksentekoon voi syntyä kalastusalueen oman harkinnan tuloksena tai kalastusalueelle tehdyn hakemuksen perusteella. Hakemukseen on tarvittaessa pyydettävä täydennyksiä, joiden toimittamiselle on asetettava asian laatuun nähden riittävä määräaika. Päätöksentekijän on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä. Tämä selvittämisvelvollisuus tulee hallintolaista. Päätösten pohjaksi tarvitaan riittävästi tietoa asiaan liittyvistä seikoista, esimerkiksi kalakannoista ja kalastuksesta. Käytä asiantuntijoita, etsi tietoa kirjallisuudesta sekä hyödynnä alueella oleva hiljainen ja kokemusperäinen tieto. Laadi tarvittaessa valmistelumuistio. Sen avulla myös varsinaiseen päätöksentekoon osallistuvat voivat muodostaa asiassa oman näkemyksensä. Muistio voi olla myös osa kokousmateriaalia. Hanki mahdollisesti tarvittavat karttapohjat ja niille käyttöluvat sekä selvitä, ketkä ovat asiassa asianosaisia. Asianosaisen kuuleminen on olennainen osa hallintolain mukaista päätösprosessia. Asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista annettava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta. Hallintolaissa (34 ) on lueteltu tilanteet, jolloin asian voi ratkaista asianosaista kuulematta.

13 10 Hallintoasiassa asianosainen on se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee. Vaikuttamismahdollisuuden varaaminen Tiedoksianto Kuuleminen päätösluonnoksesta Jos asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin, heille tulee varata vaikuttamismahdollisuus asiassa hallintolain 41 mukaisesti. Jotta vaikutusmahdollisuuden varaamiseen syntyisi velvollisuus, päätöksellä on todennäköisesti oltava huomattavia vaikutuksia ja niiden tulee toteutuessaan olla todellisia ja olennaisia. Vaikutusten laaja-alaisuudella ja kohteena olevien henkilöiden lukumäärällä ei ole ratkaisevaa merkitystä huomattavuutta arvioitaessa. Kun päätettävä asia on saatu valmistelluksi luonnosvaiheeseen, siitä tulee kuulla asianosaisia ennen kuin asiasta päätetään kalastusalueen toimielimissä. Asianosaisten kuulemiseksi ja muille vaikuttamismahdollisuuden tarjoamiseksi päätösluonnos on saatettava heidän luettavakseen. Tämä tapahtuu tiedoksiantomenettelyllä, joka on käytännössä sama asia kuin lausuntopyynnön lähettäminen. Tiedoksianto voi tapahtua tavallisena tai yleistiedoksiantona. Tavallinen tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle. Vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. Asianosaisia voivat olla esimerkiksi osakaskunnat, muut vesienomistajat, vapaaajankalastajien järjestöt, paikalliset ammattikalastajat ja TEkeskus. Yleistiedoksianto tarkoittaa, että asiakirja pidetään määrätyn ajan nähtävänä kalastusalueen toimipisteessä, esimerkiksi isännöitsijän luona. Nähtävänä olosta ilmoitetaan hallintolain mukaisesti virallisessa lehdessä (liite 3) ja sen lisäksi vaihtoehtoisesti kalastusalueen ilmoitustaululla tai sellaisessa sanomalehdessä, josta vastaanottajan voidaan otaksua parhaiten saavan tiedon. Suositeltavaa on, että ilmoitus laitetaan aina kalastusalueen ilmoitustaululle. Tärkeissä asioissa ja suurta kansalaisjoukkoa koskevissa asioissa (esimerkiksi alamittapäätökset ja pyydysrajoitukset) on suositeltavaa käyttää myös sanomalehti-ilmoitusta. Yleistiedoksiantomenettely on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 2. Yleistiedoksiantoa käytetään, mikäli tavallisen tiedoksiannon käyttäminen ei ole mahdollista. Yleistiedoksiantoa voi käyttää myös silloin, kun asiakirja on annettava tiedoksi yli 30 tiedossa olevalle henkilölle tai kun henkilöiden lukumäärää ei tiedetä. Julkisen vallan käyttöä koskevat asiat ovat kalastusalueella usein sellaisia, että ne edellyttävät yleistiedoksiannon käyttöä.

14 11 Huomaa, että julkista valtaa käytettäessä vaikuttamismahdollisuus on annettava sekä ennen päätöksentekoa (päätösluonnoksesta) että päätöksenteon jälkeen (päätöksestä). ILMOITUSTAULU on olennainen osa hallintolain mukaista tiedottamista. Kalastusalueella voi olla fyysisesti oma ilmoitustaulu, mutta käytännöllisempää on sopia esimerkiksi kunnan ilmoitustaulun käyttämisestä kalastusalueen kuulutuksiin. Käytöstä tulee tehdä kirjallinen sopimus, jonka kalastusalueen kokous hyväksyy. Päätösehdotus Kokouskutsu Laadi selvitysten ja asiasta mahdollisesti saatujen lausuntojen pohjalta kalastusalueen kokoukselle päätösehdotus. Päätösehdotus kannattaa kirjoittaa erilliseksi liitteeksi kokouskutsuun ja otsikoida kokoustietojen lisäksi selkeästi päätösehdotukseksi (liite 4). Ehdotukseen on syytä liittää kartta (liite 5), mikäli päätös on alueellisesti rajattu. Päätösehdotus tulee muotoilla riittävän yksityiskohtaiseksi, jotta se sisältäisi kaikki hyvälle päätökselle asetettavat vaatimukset: Päätökset ovat määräaikaisia, voimassaoloa ei tulisi määritellä viittä vuotta pidemmäksi. Päätöksestä on käytävä ilmi, mihin lainkohtiin se perustuu (sovelletut oikeusohjeet). Päätöksen kattama vesialue on määriteltävä täsmällisesti, mieluiten karttaliitteen avulla. Yleensä kartta parantaa aina päätöksen selkeyttä. Päätös tulee perustella siten, että ulkopuolinenkin sen ymmärtää. Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan kannattaa viitata aina, kun se on mahdollista. Päätöksestä on selvittävä, kuka siitä antaa lisätietoja. Ilmoita asiasta kokouskutsussa ja liitä kutsuun päätösehdotus. Kokouskutsuun voi liittää myös asiaa valaisevaa taustamateriaalia. Näin päättäjät ehtivät tutustua asiaan ja tarvittaessa keskustella siitä edustamansa yhteisön kanssa. Kirjoita päätösesitys kutsuun mahdollisimman tarkasti siinä muodossa kuin se on tarkoitus hyväksyä. Kokouskutsua ei ilmoiteta virallisessa lehdessä - riittää, että julkisen vallankäytön kohteena olevat asiat on kuulutettu valmisteluvaiheessa. Kokousmateriaalin tulisi olla kutsun mukana muissakin kuin julkisen vallan käytön mukaisissa asioissa. Niinpä esimerkiksi toimintakertomusten ja -suunnitelmien, tilinpäätösten sekä määrärahojen jakoehdotusten tulisi aina olla kokouskutsun liitteinä. Lähetä kokouskutsu ajoissa ja liitä siihen kaikki kokousasioihin liittyvä materiaali ja mahdolliset valmistelumuistiot. Näin päättäjät pystyvät perehtymään asioihin hyvissä ajoin.

15 12 PÄÄTÖKSENTEKO Kalastusalueen toimielimet tekevät julkisen vallan käyttöä sisältävät päätöksensä virkavastuulla. Siksi on tärkeää, että kokouskäytännöt hoidetaan asiantuntevasti ja pöytäkirja vastaa tehtyjä päätöksiä. Liitteenä 6 on esimerkki kalastusalueen kokouksen tekemäksi verkon solmuvälin ja kalan alamitan säätelypäätökseksi. Tarkista ohjesäännöstä, että päätöksen tekee oikea toimielin. Ohjesäännöllä päätösvaltaa on voitu siirtää kalastusalueen kokoukselta hallitukselle. Päätöstekstin muotoiluun kannattaa panostaa, jotta päätöksen sisältö olisi yksiselitteinen ja selkeä. Kirjoita päätösesitys ennakolta valmiiksi. Tekstin muotoilua ei kannata jättää kokoustilanteeseen. Esteelliset eivät saa osallistua asian ratkaisuun, eivätkä edes saa olla läsnä asiaa käsiteltäessä. Esteellisen on myös pidättäydyttävä päätöksen valmistelusta. Monijäsenisen toimielimen (esimerkiksi kalastusalueen kokouksen ja hallituksen) jäsenen ja esittelijän esteellisyydestä päättää toimielin, tarvittaessa äänestämällä asiasta. Asiaa ei siis tällaisessa tapauksessa ratkaise esteelliseksi epäilty henkilö itse (esteellisyyttä käsitellään myös oppaan sivulla 17). Kirjaa asian käsittely mahdollisine äänestyksineen ja eriävine mielipiteineen kokouspöytäkirjaan. Virkavastuu ulottuu vain päätöksen tekijöihin, joten pöytäkirjasta tulee selvitä, ketkä kokouksen jäsenet ovat mahdollisesti päätöstä vastustaneet. PÄÄTÖKSENTEON JÄLKEEN Pöytäkirja nähtäville Nopea päätöksistä tiedottaminen on tärkeää kansalaisten oikeusturvan kannalta. Oikaisuvaatimusaika (30 vrk) alkaa kokouksesta, joten laita pöytäkirja ohjesäännön mukaisesti nähtäville viivytyksettä. Tiedoksianto Huomaa, ettei kokouspöytäkirjan nähtävillä olo korvaa tiedoksiantoa julkisen vallan käyttöön perustuvissa asioissa. Käytännössä tiedoksiantoon on ryhdyttävä mahdollisimman ripeästi, mielellään jo kokousta seuraavana päivänä. Tiedoksiantoa ohjaavat sekä hallintolaki että kalastusasetus (55 ja 56 ). Hallintolain mukaan yleistiedoksianto asiakirjan nähtäville asettamisesta on tehtävä aina virallisessa lehdessä ja sen lisäksi vaihtoehtoisesti kalastusalueen ilmoitustaululla tai sellaisessa sanomalehdessä, josta vastaanottajan voidaan otaksua parhaiten saavan tiedon. Suositeltavaa on, että ilmoitus laitetaan aina kalastusalueen ilmoitustaululle. Kalastusasetuksen mukaan kalastusalueen kalastuslain mukaisesti antamat päätökset ja muut yleisesti tiedoksi saatettavat

16 13 ilmoitukset on pantava näkyviin asianomaisten kuntien ilmoitustauluille vähintään 14 vuorokauden ajaksi sekä annettava tiedoksi työvoima- ja elinkeinokeskukselle ja asianomaiselle poliisiviranomaiselle. Ilmoitus voi olla ote pöytäkirjan päätösliitteestä. Oikea tiedoksiantotapa kannattaa tarkistaa hallintolaista. Kalastusta rajoittavat päätökset koskevat yleensä yksilöimätöntä joukkoa kansalaisia, joten tällaisista päätöksistä on tehtävä yleistiedoksianto (liite 7). Nämä päätökset ovat merkitykseltään yleensä sellaisia, että niistä on perusteltua ilmoittaa myös sanomalehdessä. Muista, että niin kauan kuin päätös on voimassa, sitä koskeva ilmoitus on vuosittain uudistettava kuntien ilmoitustaululla ja tarpeen mukaan sanomalehdessä (KA 56 ) Muutoksenhaku Liitä päätökseen oikaisuvaatimusosoitus (liite 8) ja valitusosoitus (liite 9). Mahdolliset oikaisuvaatimukset osoitetaan kalastusalueen kokoukselle. Kalastusalueen päätökset, joissa on käytetty julkista valtaa, ovat julkisia! OIKAISUVAATIMUKSEN KÄSITTELY Päätöksestä voi vaatia oikaisua se, jonka oikeutta kalastusalueen kokouksen tai hallituksen tekemä päätös koskee. Oikaisuvaatimus tulee käsitellä kalastusalueen kokouksessa ripeästi, mikä tarkoittanee yhtä tai kahta kuukautta. Yleensä oikaisuvaatimuksen käsitteleminen edellyttää ylimääräisen kokouksen koolle kutsumista. Mikäli oikaisuvaatimus hyväksytään, kuulutetaan asiasta tehty päätös samalla tavoin kuin muutkin kalastusalueen päätökset, joissa käytetään julkista valtaa. Mikäli oikaisuvaatimusta ei hyväksytä, on valittajalla 60 vrk aikaa valittaa maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan. Valitusajan laskenta alkaa siitä, kun valittaja sai tiedon oikaisuvaatimustaan koskevasta päätöksestä. Oikaisuvaatimuksesta tehtyyn päätökseen tulee liittää valitusosoitus maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan (liite 9). Päätöstä ei voi toteuttaa ennen kuin se on lainvoimainen. Oikaisuvaatimus ja valitus siis lykkäävät pääsääntöisesti päätöksen voimaantuloa.

17 14 HANKINTOJEN KILPAILUTUS KALASTUSALUEILLA Kalastusalueiden tulee julkisia hankintoja tehdessään noudattaa julkisista hankinnoista annettua lakia (1505/1992), myöhemmin tehtyine muutoksineen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toiminta- ja edistämismäärärahoilla tai mahdollisilla muilla julkisilla varoilla tehtävissä hankinnoissa tuotteen tai palvelun tarjoajat kilpailutetaan parhaan hinta-laatusuhteen selvittämiseksi. Kilpailuttamisprosessia ei tarvitse toteuttaa vuosittain, vaan tarjoukset voi pyytää esimerkiksi kolmeksi vuodeksi. JULKISTEN HANKINTOJEN PERUSTEET Julkisista hankinnoista annettu laki koskee mm. valtion, kuntien ja kuntainliittojen viranomaisia, julkishallintoon kuuluvaksi katsottuja oikeushenkilöitä sekä mitä tahansa hankinnan tekijää silloin, kun se saa hankintaa varten julkista tukea yli 50 % hankkeen arvosta. Siten laki koskee myös kalastusalueita niiden käyttäessä julkisia varoja. Hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden tai palvelujen ostamista, vuokraamista tai siihen rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla teettämistä. Henkilövalinnat (esimerkiksi isännöitsijän palkkaaminen työntekijäksi) eivät kuulu hankintalain soveltamisen piiriin. Jos isännöitsijän tehtävien hoito ostetaan ulkopuolisena palveluna, hankinta on kilpailutettava. Toisin sanoen kalastusalueen tulee ennen hakuprosessia päättää, halutaanko isännöitsijä palkata kalastusalueen työntekijäksi vai ostetaanko isännöitsijäpalvelut joltakin ulkopuoliselta taholta. Julkisia hankintoja koskevien säännösten pääperiaatteita ovat hankintojen avoin ja tehokas kilpailuttaminen sekä tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. Avoimuuden periaate edellyttää mm. riittävän laajaa hankinnoista ilmoittamista. Tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaate tarkoittaa tarjoajien yhdenvertaista kohtelua ja hankintapäätöksen tekemistä ennalta ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti. Julkisten hankintojen sääntelyn tavoitteena on tehostaa varojen käyttöä. Verovaroilla on hankittava hinta-laatusuhteeltaan parhaita tuotteita ja palveluja. Markkinoiden hyvä toimivuus on tärkeä tekijä kilpailukyvyn edistämistyössä. Hankinnoissa on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailutusmahdollisuudet. TARJOUSPYYNNÖN LAATIMINEN Tarjouspyynnön laatiminen on tärkeä, ellei jopa tärkein hankintaprosessin vaihe. Epäselvän tarjouspyynnön takia tarjousten vertailu on vaikeaa tai mahdotonta. Tarjouspyynnön epäselvyys voi johtaa virheelliseen lopputulokseen ja pahimmassa tapauksessa markkinaoikeudelle tehtyyn valitukseen.

18 15 Pyydä kirjallisena Tarjoukset tulee pääsääntöisesti pyytää kirjallisella tarjouspyynnöllä, jotta kukin tarjoaja saa varmasti yhtäläiset tiedot hankinnan kohteesta ja menettelystä. Hankinnasta on pyydettävä tarjouksia hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävä määrä. Jos hankinnasta haluaa tehdä tarjouksen muu toimittaja kuin ne, joilta tarjous on pyydetty, on tällä oikeus saada tarjouksen tekemistä varten tarjouspyyntö. Tarjouspyynnön tulee sisältää niin selkeät tiedot hankinnan kohteesta, että niiden perusteella tarjoajat pystyvät tekemään vertailukelpoisia tarjouksia. Hankintayksiköllä on laaja harkintavalta itse päättää mitä hankinnan kohteen ominaisuuksia se painottaa. Tämän tulee selkeästi ilmetä tarjouspyynnöstä. TARJOUSPYYNNÖN TULEE SISÄLTÄÄ AINAKIN SEU- RAAVAT TIEDOT: Tarjouksen pyytäjän nimi, yhteystiedot ja yhteyshenkilö, jolta saa lisätietoja Tarjouksen viimeinen toimitusaika ja paikka. Mikäli tarjouksia vastaanotetaan sähköisesti, tulee hankintayksikön huolehtia siitä, että tarjouksia eivät vastaanota valintaprosessiin osallistuvat henkilöt Kuvaus hankittavasta tuotteesta, sen määrä, laji, laatu Maksu- ja toimitusehdot Vaihtoehtojen esittämismahdollisuudet Toimitusaika Kuinka pitkän ajan tarjousten tulee olla voimassa Tarjouksen valintaperusteet Valintaperusteet Valintaperusteina tarjouspyynnössä mainitaan joko kokonaistaloudellisuus tai halvin hinta. Jos valintaperustetta ei mainita, oletuksena on, että halvin hinta ratkaisee. Jos valinnan perusteena käytetään kokonaistaloudellisuutta, tarjouspyynnössä tulee luetella ne vertailuperusteet, jotka kokonaistaloudellisuuden arvioinnissa otetaan huomioon. Näitä voivat olla esimerkiksi laatu ja toimitusvarmuus. Suositeltavaa on, että vertailuperusteet ilmoitetaan tärkeysjärjestyksessä mahdollisine painoarvoineen. Tällöin valinnan tulos on helpompi perustella. Lisäksi on hyvä kertoa itse hankintaprosessiin liittyviä seikkoja, kuten aikataulu, päätöksentekomenettely, asiakirjajulkisuus, myöhästyneiden tarjousten käsittely ja tarjousten hylkäämisperusteet (esimerkiksi pyydettyjen asiakirjojen toimittamatta jättäminen). Tarjousten hylkääminen Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois sellainen ehdokas tai tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Mikäli tällainen tarjoaja ilmenee, tarjous hylätään.

19 16 Toimittajien taloudellisten resurssien riittävyys kannattaa selvittää mahdollisimman hyvin etenkin, jos tarkoituksena on tehdä monivuotinen sopimus. Tarjouspyyntö tulee julkiseksi silloin, kun se on allekirjoitettu. Toimittajille tulee varata kohtuullinen aika tarjouksen tekemiseen. TARJOUSTEN KÄSITTELY Tarjoukset pyydetään kaikilta toimittajilta samaan määräaikaan mennessä ja avataan vasta määräajan päätyttyä. Sitovat tarjoukset tulee toimittaa ensisijaisesti suljetussa kirjekuoressa. Kuoren päälle on merkittävä tarjouksen tekijän nimi sekä tarjouksen tunnistusmerkintä (esimerkiksi kalanpoikastarjous ). Saadut tarjoukset avataan kahden henkilön läsnä ollessa. Tarjousten avaamisesta laaditaan avauspöytäkirja (liite 10), josta käyvät ilmi kaikkien tarjousten jättäneiden nimet. Avauspöytäkirjaan laitetaan myös niiden ehdokkaiden nimet, jotka saivat tarjouspyynnön, mutta eivät tarjousta jättäneet. TOIMITTAJAN VALINTA Toimittajaksi tulee valita tarjouksen jättäneistä ehdokkaista se, joka on tarjouspyynnössä esitettyjen valinta- ja arviointiperusteiden mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisin. Mikäli valintaperusteita ei tarjouspyynnössä esitetty, valitaan hinnaltaan halvin tarjous. Tarjousten vertailussa käytettävien vertailuperusteiden on oltava täysin samoja kuin tarjouspyynnössä esitettyjen. Vertailu on syytä tehdä kirjallisena, jolloin siitä jää dokumentti kalastusalueen arkistoon (liite 11). Mikäli epäselvissä tarjouksissa pyydetään tarkentavia tai lisäkysymyksiä, tulee sama mahdollisuus antaa kaikille tarjoajille. Julkisissa hankinnoissa jälkitinkiminen on kiellettyä. Samansisältöisestä hankinnasta ei voida järjestää uutta tarjouskierrosta tai tarjouskilpailua eikä antaa jonkun tarjoajan parantaa alkuperäistä tarjoustaan hinnan tai muiden ominaisuuksien suhteen. HANKINTAPÄÄTÖKSEN TEKEMINEN Hankintapäätöksen on perustuttava hankintailmoituksessa tai tarjousasiakirjoissa ilmoitettuihin valinta- ja arviointiperusteisiin sekä niiden mukaisesti tehtyyn tarjousvertailuun. Kaikista hankinnoista on syytä tehdä kirjallinen päätös (liite 12). Vaikka varsinaista päätöstä hankinnasta ei tehtäisi, tarjouskilpailun lopputuloksesta ja sen perusteluista tulee kuitenkin ilmoittaa kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistuneille. Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen hankintayksikön on tehtävä hankintaa koskeva kirjallinen sopimus. Hankintasopimus

20 17 voidaan tehdä ja päätös panna täytäntöön aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja hakemusosoituksen tiedokseen (hankintalain erillismuutos 21/2005, tullut voimaan alkaen). Hankintapäätökseen tai kirjalliseen ilmoitukseen tulee liittää muutoksenhakuosoitus (hakemusosoitus) eli ohjeet siitä, miten asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Asianosaisilla on mahdollisuus tutustua kilpailuasiakirjoihin päätöksenteon jälkeen. Heillä ei kuitenkaan ole oikeutta saada toisen tarjouksentekijän liike- tai ammattisalaisuuksia koskevia tietoja. Tarjouksen hinta ei ole salassa pidettävä asia. VALITUSPORTAANA MARKKINAOIKEUS Jos hankinnassa epäillään poiketun julkisista hankinnoista annetusta laista tai sen nojalla annetuista säännöksistä tai määräyksistä, voi asianosainen viedä asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tällainen taho on yleensä tarjouskilpailuun osallistunut yrittäjä. Muutoksenhakijan on ennen hakemuksen tekemistä ilmoitettava kalastusalueelle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Muutoshakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon häntä koskevasta ratkaisusta. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen, ellei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa hankintapäätöksen lähettämisestä. Kalastusalueen tulee liittää päätöksiinsä hakemusosoitus eli ohje, miten asia saatetaan markkinaoikeuteen (liite 13). VÄHÄISET HANKINNAT ESTEELLISYYS Hankinta saadaan tehdä ilman tarjouskilpailua vain erityisistä syistä. Tällaisina syinä voidaan pitää mm. hankinnan vähäistä arvoa. Hankinnan vähäisyydelle ei ole olemassa yleispätevää määritelmää. Eräässä oikeustapauksessa on katsottu alle 2000 euron hankinnan olleen vähäinen. Euroopan sosiaalirahaston mukaisissa hankkeissa eräät TE -keskukset edellyttävät kilpailuttamista yli 2000 euron hankinnoissa. Tarjouksen, hankintaa koskevan sopimuksen tai sen tulkintaa koskevan asian käsittelyyn tai tavaran tai palvelun tarkastamiseen osallistuvan henkilön tulee olla esteetön. Esteellisyysperusteet on lueteltu hallintolain 28 :ssä. Sen mukaan virkamies on esteellinen: jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Esitys 1 (5) Esteellisyys omaisuuskysymyksessä Puheenjohtaja Antti Karkola 1.3.2012 AYYE / PJ / 2 / 2012

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Esitys 1 (5) Esteellisyys omaisuuskysymyksessä Puheenjohtaja Antti Karkola 1.3.2012 AYYE / PJ / 2 / 2012 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Esitys 1 (5) Antti Karkola 1.3.2012 E / PJ / 2 / 2012 Tämä esitys edustajiston jäsenten esteellisyydestä käsiteltäessä ns. omaisuuskysymystä käsitellään edustajiston kokouksen

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTAPÄÄTTÄJÄSEMINAARI 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti VALTUUTETUN ESTEELLISYYS On rajoitetumpaa kuin muun luottamushenkilön esteellisyys Koskee vain valtuuston kokousta (kuntalaki 52 ) Jos

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 7/2014 Logistiikka 06.03.2014 Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 7/2014 Logistiikka 06.03.2014 Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 7 Lannoitteiden hankinta HEL 2014-001175 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hylätä Schetelig Oy:n ja S. G. Nieminen Oy:n liitteessä 1 mainitut osatarjoukset

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen

Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen 1. Noudatettavat lait ja säännökset Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 18 Työsopimuslaki 3. luku 3 Hallintolaki (6.6.2003/434) 5. luku

Lisätiedot

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat 1 (5) BENTONIITTIMATTOJEN HANKINTA Hankinnan kohde / Kajaanin kaupungin tekninen toimiala pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne jätteenkäsittelylaitosten sulkemiseen tarvittavasta bentoniittimatosta.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 4.11.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 4.11.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) 5 Oikaisuvaatimus rintamaveteraanien fysioterapiapalveluiden hankintapäätöksestä HEL 2014-005187 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT 1 Pirjo Stolt KILPAILUTTAMISEN KARIKOT Julkiset hankintaongelmat hankintayksikön näkökulmasta Julkinen hankintayksikkö kilpailuttajana 2 Hankinnan suunnittelu Tarjouskilpailun toteuttaminen Hankinnan täytäntöönpano

Lisätiedot

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset TARJOUSPYYNTÖ 17.3.2015 Tarjouspyyntö Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset Tilaaja Hankinnan kohde Hankinnan tyyppi Työn kuvaus Vihdin kunta, kaavoituspalvelut Vihin kunta pyytää tarjoustanne pohjatutkimusten

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Osakaskunnan päätöksenteko

Osakaskunnan päätöksenteko Osakaskunnan päätöksenteko Sisältö Osakaskunnan rooli ja osakkaan oikeudet Kokouksen/hoitokunnan toimivalta Kokouksen laillisuus Äänestysmenettely Muutoksenhaku Mistä osakaskunta voi päättää? Pyyntirajoitukset

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1. 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1. 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1 3921/02.08.00/2012 Tarkastuslautakunta 9 21.3.2013 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho,

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkisuunnittelulautakunta

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkisuunnittelulautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 14 Liikennevalojen LED-opastimien hankinta vuosina 2015 ja 2016 HEL 2015-002727 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Liikennesuunnittelupäällikkö päätti, että

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Rakentamispalvelu (Stara) 4/2014 Rakennustekniikka 23.01.2014 Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Rakentamispalvelu (Stara) 4/2014 Rakennustekniikka 23.01.2014 Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) 7 IVA-työt, hammashoitolan muutos opetustiloiksi, Vartiokylän alaaste HEL 2013-013426 T 02 08 03 00 Päätös Päätöksen perustelut Yksikön johtaja päätti hylätä LVI-Urakointi

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(6) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Hankintakeskus 23.02.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Hankintakeskus 23.02.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 10 Koulujen oppikirjat, hankinnan kilpailutus H15-16 HEL 2015-013928 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä ainoan hyväksyttävän tarjouksen tehneen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto 2/2014 Hallinto-osasto/Ksv 29.04.2014 Hallintopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto 2/2014 Hallinto-osasto/Ksv 29.04.2014 Hallintopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 2 Helsingin kaavoituskatsauksen 2014 postijakelun tilaaminen HEL 2014-005868 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hallinto-osaston viestintäyksikön esityksestä

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi Onnistuneen kaupankäynnin lähtökohtia: 2 Tunne tuotteesi Tunne kauppatapa

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Opetusvirasto 72/2015 28.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Opetusvirasto 72/2015 28.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 72 Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon valmistavan koulutuksen tietopuolisen koulutuksen ja näyttötutkinnon hankinta HEL

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 25/2015 30.07.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 25/2015 30.07.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 68 HKL:n varikoiden ja asuinkiinteistöjen talvipuhtaanapidon tilaaminen optiokaudelle 2015-2016 HEL 2014-011481 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut Vs. toimitusjohtaja

Lisätiedot

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA TARJOUSPYYNTÖ RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA 18.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN SOVELTUVAN RADIOGRAAFISEN LAITTEISTON HANKKIMISESTA

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki Tuli voimaan 1.1.2004 Sovelletaan voimaantulon jälkeen vireille tulleisiin asioihin Samalla kumottiin hallintomenettelylaki (598/1982)

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje 1 Lähtökohdat Hankinnoissa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä kaupungin hankintaohjetta hankinnan arvosta riippuen. Hankinnat tulee suorittaa

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKINNOISSA

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKINNOISSA USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKINNOISSA Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Lakimies Sirpa Palo Kuntamarkkinat 15.9.2009 Keskeisimmät esitetyt kysymykset hankintalain muutokseen (321/2010) Hankintaoikaisu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011. Terveyslautakunta päättänee esityslistalla esitetyin perustein hylätä

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 18.1.2011. Terveyslautakunta päättänee esityslistalla esitetyin perustein hylätä HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 14 KUNTOKASINO KY:N OIKAISUVAATIMUS RINTAMAVETERAANIEN FYSIOTERAPIAPALVELUJEN HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-181 Esityslistan asia TJA/14 TJA Terveyslautakunta päätti

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Tarjouspyyntöön ei vastannut Johtomiehet Oy

Tarjouspyyntöön ei vastannut Johtomiehet Oy Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 63 Sähkötöiden minikilpailutus, Tennispalatsin julkisivujen korjaustyöt HEL 2013-015290 T 02 08 03 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hylätä Sähkö-S Oy:n tarjouksen

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 18/2014 15.12.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 18/2014 15.12.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 18 Länsisataman laajennusalueen syvätiivistysurakka 2015 HEL 2014-014030 T 02 08 03 00 Päätös päätti tilata Länsisataman syvätiivistysurakan edullisimman tarjouksen

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN HANKINTAPÄÄTÖS 1 (5) SAIRAANHOITOPIIRI Lohjan sairaanhoitoalue 2009 Operatiivinen tulosyksikkö

HELSINGIN JA UUDENMAAN HANKINTAPÄÄTÖS 1 (5) SAIRAANHOITOPIIRI Lohjan sairaanhoitoalue 2009 Operatiivinen tulosyksikkö HELSINGIN JA UUDENMAAN HANKINTAPÄÄTÖS 1 (5) Kansallisen kynnysarvon alittava hankinta Esittelijä Ylil. Fouad Qadri 1. Hankinnan kohde POTILASLEIKKAUSTUOLI(-PÖYDÄN) HANKKIMINEN LOHJAN SAIRAALAN PÄIVÄKIRURGIAN

Lisätiedot

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Mika Pohjonen Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2013 Suomen Rakennusmedia Oy Unioninkatu 14 00131 Helsinki www.rakennusmedia.fi

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6.

Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6. Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Tavoitteena Ajasta ja paikasta riippumattoman päätöksenteon mahdollistaminen

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

15.7.2011. 1. Ruokailutason on oltava yhdellä kädellä liikuteltavissa. 2. Helposti siivottava hyvän hygienian säilyttämiseksi.

15.7.2011. 1. Ruokailutason on oltava yhdellä kädellä liikuteltavissa. 2. Helposti siivottava hyvän hygienian säilyttämiseksi. POTILASPÖYTIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitoksen (Asiakas) Salpakankaan vuodeosaston (Terveystie 4, Hollola) potilaspöytien hankinnasta. 1 HANKINTAMENETTELY Hankintamenettelynä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 3/2014 Tekniset palvelut 24.02.2014 Tekninen johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 3/2014 Tekniset palvelut 24.02.2014 Tekninen johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 3 Helsingin Sataman sähkösuunnittelupalvelut v. 2014 HEL 2013-015162 T 02 08 01 00 Päätös päätti solmia Helsingin Sataman ja Vuosaaren sataman puitesopimukset sähkösuunnittelutöistä

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE 0 TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE Voimaantulo 1.3.2011 Kvalt 17.1.2011 7 2 Teuvan kunnan hankintaohje 1.3.2011 alkaen Teuvan kunta toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti.

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(5) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2009 Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta tarvikkeineen;

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne viidestä (5) elektronisesta suurtehohälyttimestä, teholtaan 2000 W asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Opetusvirasto 70/2014 20.10.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Opetusvirasto 70/2014 20.10.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 70 Dataprojektoreiden sekä kosketusnäyttöjen sopimushankinta Stadin ammattiopistolle HEL 2014-012382 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että Stadin ammattiopiston

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala 2 Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa 08.06.2010 Antti Sinisalo Sisältö Julkinen hankinta ja kansallinen kilpailutusprosessi Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa Avoin

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

24.5.2011. Asia Oikaisuvaatimus koskien Kokkolan kaupungin päällystysurakkahankintaa

24.5.2011. Asia Oikaisuvaatimus koskien Kokkolan kaupungin päällystysurakkahankintaa äine n 1 (4) Kokkolan kaupungin tekniselle lautakunnalle OIKAISU VAATIMUS Asia Oikaisuvaatimus koskien Kokkolan kaupungin päällystysurakkahankintaa Päätös Oikaisuvaatimuksen tekijä Kokkolan kaupungin teknisen

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJA OLI ESTEELLINEN ARVOSTELEMAAN LAPSENSA TENTTISUORITUKSIA

AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJA OLI ESTEELLINEN ARVOSTELEMAAN LAPSENSA TENTTISUORITUKSIA 25.2.2009 Dnro 2730/4/07 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJA OLI ESTEELLINEN ARVOSTELEMAAN LAPSENSA TENTTISUORITUKSIA

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus

KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus Markkinaoikeus PL 118 00131 Helsinki Viite: 483/09/JH KEMINMAAN KUNNAN VASTINE OULUN SÄHKÖNMYYNTI OY:N HAKEMUKSEEN Keminmaan kunta (hankintayksikkö) kiistää Oulun Sähkönmyynti

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Luottamushenkilön rooli ja vastuu. 16.1.2013 Tiina Mikkola Kaupunginlakimies

Luottamushenkilön rooli ja vastuu. 16.1.2013 Tiina Mikkola Kaupunginlakimies Luottamushenkilön rooli ja vastuu 16.1.2013 Tiina Mikkola Kaupunginlakimies Luottamushenkilö Luottamushenkilöitä ovat valtuutetut, varavaltuutetut, kunnan toimielimiin valitut jäsenet, jäsenkuntien kuntayhtymän

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

Julkiset (pien)hankinnat

Julkiset (pien)hankinnat Julkiset (pien)hankinnat Kustannuslaskentakoulutus 10.11.2009 Lakimies, 1 Sisältö Pienhankinnan määrittelyä Pienhankintojen kilpailuttamisen periaatteita ja pienhankinnoissa käytettäviä menettelyjä Hankintalakiin

Lisätiedot