MAATALOUDEN PIENTEN JÄTEVIRTOJEN HYÖDYNTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAATALOUDEN PIENTEN JÄTEVIRTOJEN HYÖDYNTÄMINEN"

Transkriptio

1 MAATALOUDEN PIENTEN JÄTEVIRTOJEN HYÖDYNTÄMINEN ENERGIANTUOTANNOSSA JA BIOKAASULAITOKSEN JÄTEPOHJAISTEN RAVINTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN MAANVILJELYSSÄ JA ENERGIAPUUNTUOTANNOSSA HANKE AJALLE 1/ /2014 HANKKEEN KESTO 2 VUOTTA HANKKEEN TOTEUTTAJA SYBIMAR OY

2 SISÄLLYS 1 Tiivistelmä Hankkeen tausta ja tavoitteet Hankkeen osapuolet ja menetelmät Aktiiviset toimijat Ostopalvelut Toteutus Vaihtokauppamalli maanviljelijän ja biokaasulaitoksen välillä Energiapuun viljelymalli Hankkeen yhteistoiminta Hankkeen viestintä Hankkeen tulokset Vaihtokauppamalli maanviljelijän ja biokaasulaitoksen välillä Energiapuun viljelymalli Poikkeamat ja niiden syyt Hankkeen vaikuttavuus Välittömät vaikutukset vesiensuojeluun ja kierrättämiseen Hankkeen kestävyys, tulosten hyödyntäminen ja monistettavuus Kustannustehokkuus Innovatiivisuus ja uudet avaukset Toimeenpanon nopeus Hankkeen kansainvälinen merkitys Suomen imagon kannalta Tulosten kestävyys ja hyödyntäminen Talousraportti Suositukset tulevia hankkeita ja ohjelmia varten...18 KÄSITTEET Rejektivesi Kansanomainen nimi biokaasulaitosten nestemäiselle mädätysjäännökselle, jota syntyy kun anaerobisen mädätysprosessin läpikäyneestä jäännöstuotteesta erotetaan nestemäinen ravinnepitoinen vesi, jota voidaan hyödyttää mm. lannoitteena 2

3 1 TIIVISTELMÄ Sybimar Oy pyrki hankkeessaan lisäämään maatalouden ja biokaasulaitosten yhteistoimintaa vaihtokauppaperiaatteella, jossa maatalouden jätteitä hyödyntämällä biokaasulaitos toimitti peltoviljelyyn vaihtoehtoisia kasvuravinteita. Vaihtokaupalla pyrittiin maatalouden pitkäaikaiseen sitouttamiseen toimintamalliin, jotta ajan kuluessa rejektivesien kysyntä kohtaisi tarjonnan kanssa. Tämä toimintamalli hyödyttäisi taloudellisesti sekä maatalouksia että biokaasulaitoksia ja samalla ympäristö hyötyisi huomattavasti, koska ravinteet olisivat osa paikallista ravinnekiertoa. Hankkeen aikana vastaanotettiin biokaasuprosessiin juurikasjätettä, kuten porkkanaa, sipulia ja perunaa ja soveltuvuus mädätysprosessille todettiin hyväksi. Haasteet jätteenkäsittelyssä liittyivät syöttökalustoon ja etenkin jätteen holvaantumiseen syöttölaitteistossa. Rejektivesien levityspeltojen viljelysuunniksi valikoitui: juuresviljely, vilja ja rehuheinä, joista rehuheinäpellot osoittautuivat niin vaikeakulkuisten yhteyksien päässä oleviksi levityskalustolle, että levitystyö hankkeen aikana päätettiin suorittaa juures- ja viljanviljelijöiden kanssa yhteistyössä. Kesällä 2014 rejektiveden soveltuvuutta testattiin juurikaskasvien kasteluun, jolloin huomattiin rejektiveden sopimattomuus juurikaskasvien kasteluveden korvikkeeksi niiden runsaan ravinnepitoisuuden takia. Syksyllä 2014 rejektivettä levitettiin noin 10 kilometrin säteellä biokaasulaitoksesta kolmen eri viljelijän vehnä- ja juurespelloille multaavan levityskaluston avulla. Maanviljelijät ovat esittäneet toiveen uudesta rejektiveden levityksestä keväällä Hankkeen toisessa osiossa energiapuun viljelymallin avulla selvitettiin ovatko biokaasulaitosten rejektivedet hyödyntämiskelpoisia energiapuun tehostetussa kasvatuksessa. Energiapuunviljely oli kokeellista toimintaa ja tarkoituksena oli vertailla teorian ja viljelykokeiden tuloksia keskenään, jossa selvitettiin kuinka paljon puun kasvu voi nopeutua, kun puita lannoitetaan tehokkaasti biokaasulaitoksen typpi- ja fosforilannoitteilla. Viljeltäväksi puulajiksi hankkeessa valikoitui energiapajulajike, Klara. Suurimpana syynä puulajin valintaan oli hankkeen lyhyt kestoaika joka rajoitti valinnan nopeakasvuisiin puulajeihin. Energiapajun viljely aloitettiin kesäkuussa 2013 istuttamalla kolmelle identtiselle kasvupaikalle pajupistokkaita. Hankkeen toisella kaudella, 2014, pajuviljelmiä kasteltiin ravinnepitoisen rejektiveden ja kontrollivetenä toimineen raakaveden avulla. Pajun kasvu ei ollut hankkeessa yksiselitteinen, mutta suurempi lehtivihreän määrä rejektivesiviljelmän pajussa osoitti pajun hyödyntävän rejektiveden ravinteita. 2 HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET Sybimar Oy on tiedostanut biokaasulaitoksilla olevan haasteen sivutuotteiden tuotteistamisessa. Biokaasutuksen sivutuotteina syntyvät rejektivedet ovat hyvin ravinnepitoisia vesiä, jotka oikein hyödynnettynä soveltuisivat maatalouden mineraalipohjaisten typpilannoitteiden korvaavina lannoitteina. Tietoisuus tällaisten lannoite-erien hyödyntämisestä kasvaa kaiken aikaa biokaasulaitosyrittäjyyden lisääntyessä. Kuitenkin tilanne on toistaiseksi vielä sellainen, että maanviljelijät eivät osaa kysyä vaihtoehtoisia lannoitteita tai turvautuvat perinteiseen mineraalilannoitteeseen uutuuden pelästyttämänä. Koska rejektivesien toimitus ei ole siis kysyntälähtöistä ja koska ravinnepitoista vettä ei voi kierrättää 3

4 biokaasuprosessissa loputtomiin, niin rejektivesistä muodostuu biokaasulaitoksille usein turha kustannuserä logistiikan tai loppukäsittelykustannuksien muodossa. Sybimar Oy pyrki hankkeessaan lisäämään maatalouden ja biokaasulaitosten yhteistoimintaa vaihtokauppaperiaatteella, jossa maatalouden jätteitä hyödyntämällä biokaasulaitos toimitti peltoviljelyyn vaihtoehtoisia kasvuravinteita. Vaihtokaupalla pyrittiin maatalouden pitkäaikaiseen sitouttamiseen toimintamalliin, jotta ajan kuluessa rejektivesien kysyntä kohtaisi tarjonnan kanssa. Tällä tavoin maataloudet sitoutuisivat myöhemmässä vaiheessa vähimmilläänkin korvaamaan rejektivesien logistiikkakustannukset lannoitekustannuksinaan tai jopa ihannetilanteessa maksamaan typpilannoitteista mineraalilannoitteiden sijaan. Tämä toimintamalli hyödyttäisi taloudellisesti sekä maatalouksia että biokaasulaitoksia ja samalla ympäristö hyötyisi huomattavasti, koska ravinteet olisivat osa paikallista ravinnekiertoa. Hankkeen toisessa osiossa energiapuun viljelymallin avulla selvitettiin ovatko biokaasulaitosten rejektivedet hyödyntämiskelpoisia energiapuun tehostetussa kasvatuksessa. Energiapuunviljely oli kokeellista toimintaa ja tarkoituksena oli vertailla teorian ja viljelykokeiden tuloksia keskenään, jossa selvitettiin kuinka paljon puun kasvu voi nopeutua, kun puita lannoitetaan tehokkaasti biokaasulaitoksen typpi- ja fosforilannoitteilla. Sybimarin hanke Maatalouden pienten jätevirtojen hyödyntäminen energiantuotannossa ja biokaasulaitosten jätepohjaisten ravinteiden hyödyntäminen maanviljelyssä ja energiapuuntuotannossa oli kaksivuotinen hanke aikavälillä Hankkeen kokonaisbudjetti oli , josta ympäristöministeriön avustuksen osuus oli HANKKEEN OSAPUOLET JA MENETELMÄT 3.1 AKTIIVISET TOIMIJAT Sybimarin kehittämässä suljetun kierron konseptissa Biolinjan biokaasulaitoksen tuottamasta biokaasusta tehdään sähkö- ja lämpöenergiaa koko konseptiin, jolloin mm. kalankasvatus ja kasvihuoneviljely toimivat lähienergialla. Sybimar turvaa toimintamallilla hinnaltaan kilpailukykyisen puhtaan polttoaineen jatkuvan saatavuuden, kun Biolinjan biokaasulaitoksen raaka-ainelogistiikka on turvattu. Samalla Sybimar voi tuottaa elintarvikkeita kilpailukykyiseen hintaan säästämällä energiakustannuksissa Biolinja Oy Uusikaupunki saa laitokselleen biokaasulaitoksen toiminnan kannalta hyödyllisiä jätejakeita, jotka mahdollisesti tehostavat energiantuotantoa, jolloin laitos voi myydä enemmän biokaasua. Samalla biokaasulaitokselle on varmistettu kanava rejektivesien hyötykäyttöön eikä jo rakennettujen rejektivesien varastointiin tarvita kalliita lisärakenteita. Hanke tukee Aura Mare konsernin visiota kehittyvänä logistiikan, energian ja energialogistiikan edelläkävijänä. Ympäristöosasto on ollut merkittävässä roolissa useissa yritysryhmän ympäristö- ja kehitystoimissa, ja tämän hankkeen myötä yritysryhmä saa osaamisreferenssin, joka tukee yrityksen jatkomyyntiä samantyyppisissä ympäristöprojekteissa. Maanviljelijät saivat hankkeen aikana omistamansa yhtiön, Vihannes Laitilan, kautta jätteidensä käsittelykanavan ja edelleen ravinnepitoisia vesiä peltojensa lisäravinteeksi. 3.2 OSTOPALVELUT 4

5 Levittäjäurakoitsija saa uuden maksavan asiakkaan, kun maanviljelyn ulkopuolinen taho maksaa urakoitsijan levitystyöstä. Hankkeen aikana mädätysjäännöksen levitys- ja logistiikkapalveluita tarjosivat Maanrakennus Esa Aaltonen, Tmi Tommi Runola ja maanviljelijä Lasse Tuominen. Hankkeen aikana kehittyi yhteistyömalli biokaasulaitoksen ja Turku AMK:n välille. Turku AMK seurasi säännöllisesti biokaasuprosessin toimintaa mittausten avulla hankkeen aikana, jonka perusteella biokaasulaitoksella tehtiin muutoksia prosessiin. Yhteistyö jatkuu myös hankkeen jälkeen. Hiekka Laitila Oy toimitti tuoretta, tasalaatuista, multaa pajuviljelmien kasvualustaksi, jolloin saatiin sekä rejektivesiviljelmälle että raakavesiviljelmälle yhtäläiset kasvuolosuhteet hankkeen alusta lähtien. SeiLab Oy ja Eurofins Viljavuuspalvelu Oy suorittivat hankkeen aikana biokaasulaitoksen mädätysjäännösten laadunseurantaa, joiden avulla keväällä 2014 Biolinja Oy Uusikaupunki tuotteisti lannoitteensa. Yhteistyö Biolinjan ja laboratorioiden välillä jatkuu hankkeen jälkeenkin. 3.3 TOTEUTUS VAIHTOKAUPPAMALLI MAANVILJELIJÄN JA BIOKAASULAITOKSEN VÄLILLÄ Lähtökohta: Maanviljelylle tarjotaan jätehuoltokanava orgaanisten jätteiden hyödyntämiseen ja toimittamalla orgaanisia jätteitä energiantuotantoon maanviljelijä saa vastineeksi luonnonmukaisia ravinteita pelloilleen levitettynä. Toteutus aloitettiin yhteistyökeskusteluilla keväällä 2013 Biolinja Oy:n ja maanviljelijöiden omistaman VihannesLaitilan välillä. Tällöin sovittiin kustannustaso, jolla biokaasulaitos olisi valmis vastaanottamaan juuresviljelyn jäte-eriä, kuten porkkana-, peruna- ja sipulijätettä ja samalla biokaasulaitos sitoutui toimittamaan hankkeen aikana ravinnepitoista vettä myöhemmin valittujen maanviljelijöiden peltoviljelyn tarpeisiin. Biokaasulaitos aloitti toimintansa kesäkuussa 2013, jolloin VihannesLaitila aloitti myös juuresjätetoimitukset biokaasulaitokselle. Samalla biokaasulaitos aloitti yhteistyön Turku AMK:n kanssa biokaasuprosessin ja syötteiden laadunseurannasta. Syksyllä 2013 suoritettiin biokaasulaitoksen nestemäiselle mädätysjäännökselle (rejektivedelle) ensimmäinen laadunseurantajakso, jolloin keskityttiin erityisesti tuotteen hygieniaan ja epäpuhtauksien selvittämiseen. Talvella 2014 Aura Mare Oy:n Emilia Mustonen selvitti rejektivesien levitykselle soveltuvien maanviljelijöiden yhteystiedot. Selvityssäteeksi valittiin 30 kilometrin säde biokaasulaitokselta, koska se katsottiin taloudellisen kannattavuuden kannalta ehdottomaksi enimmäisetäisyydeksi. Aiemmin muiden biokaasulaitosten kanssa keskusteltaessa kannattavuuden enimmäisetäisyytenä on pidetty noin 30 kilometrin sädettä. Keväällä 2014 Sybimar kartoitti kolmen eri viljelysuunnan peltoja potentiaalisiksi rejektivesien levityspelloiksi. Viljelysuunniksi valikoitui: juuresviljely, vilja ja rehuheinä. Kartoituksen aikana rehuheinäpellot osoittautuivat niin vaikeakulkuisten yhteyksien päässä oleviksi levityskalustolle, että levitystyö hankkeen aikana päätettiin suorittaa juures- ja viljanviljelijöiden kanssa yhteistyössä. Rehuheinäviljelijän kanssa tullaan jatkamaan yhteistyökeskusteluja naudan kuivalannan hyödyntämisestä biokaasulaitoksella ja nestemäisen mädätysjäännöksen hyödyntämisestä rehuheinän kasvatuksessa. 5

6 Kesäkuussa 2014 aloitettiin biokaasulaitoksen lähellä toimivan juuresviljelijän kanssa kokeet, jossa testattiin rejektiveden soveltuvuutta kasteluveden korvikkeena. Kyseinen viljelijä käyttää tällä hetkellä merkittäviä määriä luonnonvesiä juurespeltojensa kasteluun. Kastelukausi aloitetaan tyypillisesti kesäkuun alussa kestäen noin 2 kuukauden ajan, jolloin kastelua suoritetaan kerran viikossa noin mm/m 2 kerrallaan. Viljelijälle ensisijainen tarve on veden saatavuus eikä niinkään veden lannoittamisvaikutus. Syksyllä 2014 oli mahdollista aloittaa laajamittaiset rejektiveden peltotoimitukset, kun löydettiin alueella aloittanut levitysurakoitsija, jonka avulla rejektivesi oli mahdollista levittää multaavan kaluston avulla. Rejektivettä levitettiin noin 10 kilometrin säteellä biokaasulaitoksesta kolmen eri viljelijän vehnä- ja juurespelloille. Tässä vaiheessa hankkeessa syntyi merkittävä määrä hankkeen kustannuksista, mutta toisaalta tämä työ näyttäisi poikivan mallin 2015 keväälle, jossa maanviljelijä maksaisi rejektiveden levityksestä pelloilleen levitysurakoitsijalle, jolloin biokaasulaitokselle ei jatkossa syntyisi entisen tasoisia kustannuksia rejektiveden levityksestä. Seuraavissa kuvissa on esitetty hankkeessa hyödynnetyn itse imevän puoliperävaunuyhdistelmän ja traktorivetoisen multaavan levityskaluston kuvia. Kuva 1 & m 3 :n itse imevä puoliperävaunuyhdistelmä rejektiveden siirtoon biokaasulaitokselta levitysalueelle ja traktorivetoinen multaava 8 metrin levyisellä multauskalustolla ja 18m 3 tankilla (Kuvat Tmi Tommi Runola) Kuva 3. Levityskaluston täyttö puoliperävaunuyhdistelmästä. (Kuva Tmi Tommi Runola) ENERGIAPUUN VILJELYMALLI Lähtökohta: Selvitetään voiko energiapuun kasvunopeutta tehostaa ylimääräisellä lannoituksella 6

7 Hanke aloitettiin selvittämällä Aura Mare Oy:n avulla hankkeen aikana viljeltävä puulaji. Viljeltäväksi puulajiksi valikoitui energiapajulajike, Klara. Suurimpana syynä puulajin valintaan oli hankkeen lyhyt kestoaika joka rajoitti valinnan nopeakasvuisiin puulajeihin. Energiapajun viljely aloitettiin kesäkuussa 2013 istuttamalla kolmelle kasvupaikalle pajupistokkaita. Tässä vaiheessa kasvustolle ei järjestetty ulkopuolista kastelua. Kuvassa 4 ja 5 on esitetty kasvupaikat ja pajupistokas istutussyvyydessä. Kuva 4 & 5. Pajupistokkaiden istutus kesäkuussa 2013 Syksyllä 2013 pajukasvustolle suoritettiin ensimmäinen referenssitason mittaus, jolloin huomattiin ns. raakavesiviljelmän ja rejektivesiviljelmän välillä selkeä kasvuero vaikka ulkopuolista kastelua ei ollutkaan käytössä. Samassa yhteydessä kolmas viljelyala hylättiin tutkimuksesta sillä pistokkaiden kasvu ei ollut vertailukelpoinen kahden muun viljelmän kesken. Hankkeen kastelujaksolla tämä viljelyala käytettiin kuitenkin Sybimar Oy:n kalanviljelystä erotettavan veden tutkimiseen kasteluvetenä. Marraskuussa 2013 pajukasvustolle suoritettiin talvileikkuu Kuva 6. Pajut syyskuussa 2013 ilman lisäkastelua 7

8 Kuva 7 & 8. Pajujen talvileikkuu marraskuussa 2013 Toukokuussa 2014 aloitettiin sekä rejektivesiviljelmälle että raakavesiviljelmälle päivittäinen lisäkastelu 100 litran päivittäisellä kastelulla puun juuristoon ja myöhemmin touko-kesäkuun vaihteessa lisäkastelun määräksi nostettiin 200 litraa, koska valumavesiä ei syntynyt. Kuvissa 9 ja 10 esitetty pajujen kastelujärjestelmä, jossa viljelyalueen hoitaja päivittäin päästi kasteluvettä juuristoon ennalta sovitun määrän Kuva 9 & 10. Kastelujärjestely toukokuusta 2014 lähtien. Kemikaalikontista kasteluvesiputkistoon juuristolle. Kesäkuussa 2014 kitkettiin rikkakasvustoa pajujen juuristolta, joka selkeästi oli rajoittamassa veden kulkua pajukasvustolle. Samassa yhteydessä suoritettiin silmämääräinen pituustarkastelu pajukasvustojen välillä ja havaittiin, että raakavesiviljelmän pajukasvusto oli edelleenkin pidempikasvuista kuin rejektivesiviljelmän. Kuvissa 11 ja 12 on osoitettu raakavesiviljelmän ja rejektivesiviljelmän pituusero henkilön (Hanna Soini) avulla. 8

9 Kuva 11 & 12. Pajujen kasvu kesäkuussa Raakavesi vasemmalla ja rejektivesi oikealla Syyskuussa 2014 suoritettiin pajukasvustolle kontrollimittaus pituuden ja paksuuden osalta. Raakavesikasvusto osoittautui pidempikasvuiseksi, mutta samassa yhteydessä kiinnitettiin huomiota rejektivesiviljelmän lehtivihreän määrään ja raakavesiviljelmää tummempaan sävyyn Marraskuussa 2014 suoritettiin kasvustolle lopullinen mittaus, talvileikkuu ja pajun silppuaminen hakkeeksi lisämittauksia varten. Pituus- ja paksuusmittauksen lisäksi suoritettiin tiheys ja kuiva-ainepitoisuusmittaus. Kuva 13 ja 14. Pajujen pituus ja paksuusmittaus marraskuussa Kuvissa Minna Suuronen ja Aki Honkanen. 9

10 Kuva 15 ja 16. Pajujen leikkuu ja pajuhake oksasilppurin jälkeen. Kuvassa Minna Suuronen HANKKEEN YHTEISTOIMINTA Hankkeen aikana järjestettiin yhteensä 6 ohjausryhmän kokousta, jonka lisäksi hankkeen projektipäällikkö (Aki Honkanen, Sybimar Oy) ja hankkeen valvoja (Noora Guzman-Monet, Pöyry Finland Oy) järjestivät 2 puhelinkokousta. Muut ohjausryhmän jäsenet hankkeessa olivat: Rami Salminen (Sybimar/Biolinja), Emilia Mustonen (Aura Mare Oy), Päivi Salminen (Sybimar Oy 2013) ja Hanna Soini (Sybimar Oy 2014) Ohjausryhmän ja valvojan välinen työskentely hankkeen aikana (Puhelinpalaveri) (Puhelinpalaveri) 9. Tammikuu 2015 tulosten läpikäynti ohjausryhmän sisällä HANKKEEN VIESTINTÄ Hankkeen tiedottamiseen luotiin internet-sivut Sybimar Oy:n internet-sivujen alasivuiksi ns. kehityshankkeetvälilehdelle. Hankkeen loppupuolella järjestettiin tilastotarkastelu kehityshankesivujen tavoitettavuudesta, jolloin 6 kuukauden tarkastelujaksolla, selvisi seuraavaa: 1. Sybimar Oy:n kaikilla sivuilla yhteensä vierailua. 2. Kehityshankesivuilla 781 vierailua (3,9%) 3. RAKI-hankkeen sivuilla 114 vierailua (0,57%). Hankkeen loppupuolella etenkin 2014 syys-marraskuussa vierailijoiden määrällä on lisääntyvä trendi. Hankkeen loppuraportti ja olennaisimmat hankkeen tulokset on luettavissa hankkeen nettisivuilta osoitteessa lähtien. 10

11 Hankkeen aikana Sybimar Oy:n Rami Salminen ja Aki Honkanen ovat käyneet esiintymässä monissa erilaisissa tilaisuuksissa, jolloin on aina pyritty tiedottamaan myös RAKI-hankkeen olemassa olosta siinä muodoin, kun tilaisuuden aihe sivusi tilaisuuden muuta sisältöä. Tällaisista tilaisuuksista tärkeimmät olivat: 1. Meremme tähden tilaisuus, Rauma Kohdeyleisönä Itämeren suojelutyöstä kiinnostuneet (Honkanen). 1. Elintarvikepäivä 2013, Helsinki. Kohdeyleisönä vaihtoehtoisesta elintarviketuotannosta kiinnostuneet tahot, (Honkanen) 2. Itämeri ja ruoka-tapahtuma, Helsinki. Kohderyhmänä tutkijat ja päättäjät. (Salminen) 3. Luonnonvarapäivät 2014, Rovaniemi. Kohderyhmänä päättäjät. (Salminen) Hankkeen alussa suunniteltiin järjestettävän biokaasulaitoksen ravinteista ns. viljelijäilta, mutta tästä luovuttiin, koska lannoitteiden tuotteistaminen viivästyi ja aito kontaktiyhteys kiinnostuneisiin viljelijöihin saavutettiin paremmin VihannesLaitilan avulla. Aura Mare Oy:n Emilia Mustonen keskusteli hankkeen aikana muiden aiemmin aloittaneiden ympäristöministeriön rahoittamien hankkeiden koordinaattorien kanssa etsien mahdollisia yhtymäkohtia hankkeemme kanssa. Näistä lähimpänä tätä hanketta oli Satafoodin hanke, joka kuitenkin keskittyi enemmän olkibiomassan hyödyntämiseen. Koska rejektiveden tuotteistaminen viivästyi suunnitellusta aikataulusta, hankkeessa päätettiin työskennellä vain muutamien viljelijöiden kanssa, koska he olivat osoittaneet aktiivisuutensa hankkeen aikana ja saimme näin kerättyä nopeasti kokemuksia eri tuotantosuunnista, joskin kokemukset korostuvat juurikastuotannosta. Yleisesti ottaen viljelijät eivät ole vielä kovin tietoisia tällaisten vaihtoehtoisten ravinteiden saatavuudesta, vaikka muut alueen biokaasulaitokset ovatkin tehneet pohjatyötä jo aiemmin. Hankkeen jälkeen, alkukeväästä 2015, ennen lannoitekauden alkua teemme tiedotteen VihannesLaitilan sopimusviljelijöille hankkeen tuloksista, viljelijöiden päähavainnoista ja ravinteiden saatavuudesta. 4 HANKKEEN TULOKSET 4.1 VAIHTOKAUPPAMALLI MAANVILJELIJÄN JA BIOKAASULAITOKSEN VÄLILLÄ Vaihtokauppamallin tulokset kerättiin maanviljelijöiltä vapaamuotoisena haastattelututkimuksena, jossa käytiin läpi kokemukset biokaasulaitoksen ravinteiden käytöstä. Vaihtokauppamallissa konkreettisena tuloksena nähtiin maanviljelijöiden kiinnostuksen herääminen lannoitevesien hyödyntämiseen peltoviljelyssä. Maatalouden jätteiden soveltuvuus biokaasulaitostuotantoon: Anaerobiseen mädätykseen perustuva mädätysprosessi perustuu bakteerien toimintaan, jotka hyödyntävät biomassan orgaanista materiaalia ravintonaan ja edelleen biokaasun tuotannossa. Mädätysprosessi toimii periaatteessa lähes kaikenlaisella biohajoavalla materiaalilla, jonka mädätysaika on taloudellisesti kannattavalla alueella. Tavallisesti mädätysaika vaihtelee vuorokauden välillä ja erilaisten orgaanisten materiaalien välillä on eroa juuri hajoamisajan ja biokaasuntuotannon välillä. Maatalouden biomassat ovat pääsääntöisesti, joko viherbiomassaa tai lantaa, joista kummatkin ovat lähtökohtaisesti prosessiin soveltuvia raaka-aineita, mutta niiden edut ovat eroavaisia: viherbiomassa on prosessissa hyvin sulavaa ja tasoittaa mädätysprosessissa prosessissa kuormituspiikkejä, jotka johtuvat esimerkiksi liha-, kala- ja rasvaraakaaineiden aiheuttamista prosessihäiriöistä, kun taas lanta tuo mukanaan biokaasuprosessiin luontaista bakteerikantaa ja näin pitää prosessia elinvoimaisena. 11

12 Hankkeen aikana vastaanotettiin biokaasuprosessiin juurikasjätettä, kuten porkkanaa, sipulia ja perunaa ja soveltuvuus mädätysprosessille todettiin hyväksi. Haasteet jätteenkäsittelyssä liittyivät syöttökalustoon ja etenkin jätteen holvaantumiseen syöttölaitteistossa. Tämä ratkaistiin muutoksilla syöttöruuvissa ja esimurskaimen käytöllä ennen syöttöruuvia. Toinen potentiaalinen jäte-erä oli naudan kuivalanta, joka toistaiseksi jätettiin pois testeistä, koska kuivalannan mukana tulee kiveä ja muuta prosessilaitteita kuluttavaa ainesta. Rejektiveden käyttäminen kasteluvetenä juurikasviljelyssä: Kesäkuussa 2014 hankkeessa toimitettiin rejektivettä kasteluvesikäyttöön 1,3 hehtaarin porkkanaviljelmälle. Porkkanaviljelmä vaatii säännöllistä kastelua noin 2 kuukauden ajan ja viljelijällä on aika ajoin haasteita kasteluveden saatavuudessa, jonka takia rejektivettä testattiin kasteluvetenä normaalin sadetuksen avulla. Testaus jouduttiin lopettamaan lähes alkuunsa sillä porkkanat reagoivat voimakkaasti rejektiveteen ja muuttuivat ruskeansävyisiksi ja porkkanoiden maku muuttui ummehtuneeksi. Tämän jälkeen hankkeen ulkopuolisena kokeiluna suoritettiin Sybimarin kalanviljelylaitoksen ravinnepitoisen veden hyödyntämistä 2,5 hehtaarin viljelyksen kasteluvetenä. Kalanviljelylaitoksen vesi on ravinteiltaan huomattavan paljon laimeampaa kuin rejektivesi ja alustavat kokemukset tästä kokeesta olivat lupaavia ja tällaisia testejä tullaan jatkamaan maanviljelijän kanssa seuraavalla kasvukaudella. Rejektiveden typpipitoisuus on vähintään 2,0 kg/tuoretonni. Samanaikaisesti porkkanaviljelijä käytti salpietaria typpilannoitteena noin 200 kg hehtaarille. Salpietarin typpipitoisuus vaihtelee, mutta esimerkiksi Yaran salpietarissa typpipitoisuus on 27 % eli typpeä hehtaarille levitetään noin 54 kg. Sadetuksessa ongelmana on, että vettä levitetään noin m 3 /h, jolloin typpeä sadetetaan pellolle siis laskennallisesti kg. Suuri osa tästä typestä on helposti haihtuvassa muodossa, mutta voi myös helposti aiheuttaa ylilannoitustilan, kuten arvelemme näissä kokeissa porkkanaviljelyssä käyneen. Tämän johdosta rejektivettä ei voi suositella kasteluvesikäyttöön ainakaan juurikaskasveille. Rejektiveden toimittaminen ja soveltaminen peltoviljelyssä: Rejektiveden toiseen vaiheen toimituksissa hyödynnettiin multaavaa levityskalustoa, jolloin rejektivesi mullataan noin 4 cm:n syvyyteen peltoon, jolloin typpi ei pääse haihtumaan pellosta ennenaikaisesti. Ravinteiden levitys tehtiin viljelykauden loppumisen jälkeen vehnä- ja juurikaspelloille ja näin vesi ei pääse aiheuttamaan samanlaisia ongelmia kuin kasvukauden aikana tapahtui porkkanaviljelyssä sadetuslevityksessä. Valitettavasti hankekausi loppuu ennen seuraavaa viljelykautta, joten viljelijöiden omat kokemukset rejektiveden soveltuvuudesta jäävät hankkeen ulkopuolelle. Uudesta toiminnasta ei ole kuitenkaan täysin kyse, joten voidaan melkoisella varmuudella todeta, että rejektivettä voidaan käyttää mineraalilannoitteita korvaavina lannoitteina ainakin vilja- ja energiakasvipelloilla. Samanaikaisesti juurikkaiden osalta tarvitsemme lisää käyttökokemuksia, sillä etenkin makuvaikutukset pitää todentaa pidemmän aikavälin kokeilla. Hanketta voidaan pitää tässä vaiheessa onnistuneena, sillä 4 viljelijää ovat jo tässä vaiheessa halukkuutensa saada rejektivettä lannoitteeksi keväällä 2015 ennen tulevaa kasvukautta. 12

13 Taloudellinen kannattavuus: Biokaasulaitosten kannattavuus perustuu pitkälti erilaisten jätteiden käsittelypalveluihin ja näin olisi ensiarvoisen tärkeää biokaasulaitoksen kannalta, että maanviljelijä maksaisi tuoduista jätteistä jätteenkäsittelymaksun. Toisaalta tällainen malli on maanviljelijän kannalta vaikeasti hyväksyttävissä, sillä jätteistä on perinteisesti hankkiuduttu eroon pienin kustannuksin. Hankkeessa asetettiin jätteille yleistä kannattavuusrajaa alhaisempi jätteiden käsittelymaksu, sillä rejektivesi haluttiin saattaa maanviljelijöiden tietoisuuteen hankkeen mahdollistaman rahoituksen avulla sillä oletuksella, että maanviljelijöiden ja biokaasulaitoksen yhteistyö syventyy hankkeen myötä siinä määrin, että molemmat osapuolet voivat hyötyä taloudellisesti tulevaisuudessa. Biokaasulaitokselle tämä ei välttämättä tarkoita lisääntyvää tulovirtaa, mutta voi tarkoittaa vähentyviä kustannuksia, kun biokaasulaitoksen ei tarvitse työntömarkkinoida nestemäistä mädätysjäännöstä lannoitteeksi maanviljelijöille vaan maanviljelijät osaavat jatkossa kysyä tällaista nestemäistä typpilannoitetta ja ovat näin ollen valmiita maksamaan levityspalvelusta urakoitsijalle samalla säästäen perinteisten mineraalilannoitteiden hankintakustannuksista. Hankkeen aikana ei voitu todentaa taloudellista kannattavuutta, mutta biokaasulaitoksen kannalta rejektiveden kysynnän lisääntyminen ja levitysurakoitsijan luomat esisopimukset viljelijöiden kanssa ovat taloudellisen kannattavuuden kannalta rohkaisevia. Maanviljelijän kannattavuuteen vaikuttaa lannoitesäästöjen lisäksi myös sadon määrä ja laatu ja näitä ei päästä todentamaan kuin pidempiaikaisilla käyttökokemuksilla. Ympäristövaikutus: Hankkeen aikainen positiivinen ympäristövaikutus jää pieneksi ja alueelliseksi, mutta koska rejektivedellä on maanviljelijöiden keskuudessa lisääntyvää kysyntää, hankkeella tulee olemaan tulevaisuudessa positiivinen ympäristövaikutus pienenevän mineraalilannoitteiden käytön vuoksi. Biokaasulaitoksella syntyy vuosittain vähintään tonnia typpipitoista lannoitevettä ( rejektivesi ), joka on typpipitoisuudeltaan vähintään 2,0 kg/tuoretonni tarkoittaen, että laitokselta on saatavissa vuosittain vähintään kiloa typpilannoitetta. Kaikki typpi ei ole kasvien käytettävissä, mutta oikealla levitystekniikalla tästä on hyödynnettävissä suuri osa, jolloin mineraalilannoitteiden käyttö vähenee ja myös Itämeren ravinnelaskeumat pienevät ravinnekierron seurauksena. Biolinja Oy Uusikaupunki tulee julkaisemaan ennen 2015 lannoitekauden alkua tiedotteen, jossa kerrotaan VihannesLaitilan sopimusviljelijöille hankkeen kokemuksista ja nestemäisen mädätysjäännöksen saatavuudesta peltoviljelyn ravinnekäyttöön. Hankkeessa oli tarkoitus julkaista lehtijuttu, mutta koska laajat viljelykokemukset jäivät toteutumatta hankkeen lyhytaikaisuuden takia emme saaneet maanviljelijää sitoutettua haastateltavaksi tässä vaiheessa, joten lehtijuttu olisi jäänyt sisällöltään merkityksettömäksi. 4.2 ENERGIAPUUN VILJELYMALLI Energiapuun viljelyssä testattiin teorian paikkansapitävyys käytännössä, hyötyikö puu rejektiveden ravinteista ja kasvoiko se nopeammin kuin lannoittamaton kontrollipuu. Energiapajun pituus- ja paksuuskasvu Pajun kasvun seurannalle kaksi vuotta osoittautui liian lyhyeksi ajaksi sillä, vaikka kasvualustat olivat identtiset ja auringonvalo pääsi yhtäläisesti molemmille kasvupaikoille, niin erityisesti ensimmäisenä viljelyvuotena pituus- ja paksuuskasvulle löydettiin selkeä ero kasvupaikkojen suhteen. Tämä huomio toi erittäin paljon epävarmuutta tulosten tulkintaan toisena kasvuvuotena, jolloin aloitettiin kasvupaikkojen kastelu ravinnepitoisella rejektivedellä ja tavallisella raakavedellä (makea vesi) vuoden alkupuolella 13

14 marras.13 joulu.13 tammi.14 helmi.14 maalis.14 huhti.14 touko.14 kesä.14 heinä.14 elo.14 syys.14 loka.14 LOPPURAPORTTI raakavedellä kasteltu viljelyala näytti edelleenkin silmämääräisesti kasvavan pidemmäksi, mutta kasvukauden loppuosassa alkoi näkyä merkkejä, että rejektivedellä kastellun koealan kasvu olisi hieman kiivaampaa. On kuitenkin todettava, että mittavirheiden osuus on huomattava näin pienellä otannalla, joten pituus- ja paksukasvusta ei voida tehdä luotettavaa johtopäätöstä. Alla olevassa taulukossa 1 on esitetty energiapajun keskimääräinen pituus- ja paksuuskasvu hankkeen aikana ja kuvassa 17 pituuskasvu on esitetty graafisessa muodossa. Taulukossa on huomioitava, että vuoden 2013 merkinnät rejektivesi ja raakavesi tarkoittavat viljelyalojen merkintää eivätkä ilmoita kasteluvesien käytöstä vuonna Taulukko 1. Energiapajun keskimääräinen pituus- ja paksuuskasvu hankkeen aikana. Marraskuu 2013 Syyskuu 2014 Lokakuu 2014 Rejektivesi Raakavesi Rejektivesi Raakavesi Rejektivesi Raakavesi Pituus [cm] Paksuus [mm] 8,3 11, ,1 14,0 Pituus [cm] 330,0 310,0 290,0 270,0 250,0 230,0 210,0 190,0 170,0 150,0 Energiapajun pituuskasvu Rejektivesi Raakavesi Energiapajun tiheys ja kuiva-ainepitoisuus Kuva 17. Energiapajun pituuskasvu hankkeen aikana Energiapajujen tiheys määritettiin Sybimar Oy:n laboratoriossa Hanna Soinin toimesta gravimetrisellä menetelmällä ja kuiva-aine lämpökaapissa C lämpötilassa. Määritykset suoritettiin sekä hakkeesta että ottamalla näytteet pajuista tyviosasta, keskiosasta ja latvasta. Otanta jäi jälkimmäisellä määritystavalla niin pieneksi, että keskihajonnan merkitys kasvaa tulosten tarkastelussa. Tämän takia luotettavimmaksi tavaksi valittiin määritys hakkeesta. Tulosten perusteella raakavesiviljelyalan energiapaju olisi aavistuksen tiheämpää ja kuiva-ainepitoisempaa, jolloin sen energia-arvo on aavistuksen rejektivesiviljelyalan energiapajua korkeammalla tasolla. Virhemarginaali on tuloksissa kuitenkin suuri, joten lopullisia johtopäätöksiä tuloksista ei voi tehdä. Taulukossa 2. on esitetty hakkeen tiheys ja kuiva-aine sekä rejektiveden että raakaveden osalta. Taulukko 2. Energiapajuhakkeen tiheys ja kuiva-aine vuoden 2014 talvileikkuun jälkeen 14

BIOTALOUDELLA LISÄARVOA MAATALOUSTUOTANNOLLE

BIOTALOUDELLA LISÄARVOA MAATALOUSTUOTANNOLLE BIOTALOUDELLA LISÄARVOA MAATALOUSTUOTANNOLLE Loppuraportti 1.11.2012-31.10.2014 Ohjelma: Ravinteiden kierrätyksen edistäminen ja Saaristomeren tilan parantaminen, Ympäristöministeriö 2 Sisällys 1 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

BIOKAASUTUS LANNANKÄSITTELYN VAIHTOEHTONA

BIOKAASUTUS LANNANKÄSITTELYN VAIHTOEHTONA PTT työpapereita 149 PTT Working Papers 149 BIOKAASUTUS LANNANKÄSITTELYN VAIHTOEHTONA Perttu Pyykkönen Stefan Bäckman Veli-Matti Tuure Markku Lätti Pellervon taloustutkimus PTT kiittää Maatilatalouden

Lisätiedot

TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0

TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0 TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0 Sisällys Yhteistyöesimerkit Järki Lanta hankkeessa... 2 Broileritilan lantayhteistyö... 3 Emolehmä- ja sikatilan lantayhteistyö... 3 Ison sikatilan lantayhteistyö... 4

Lisätiedot

Punkalaitumen energiahankkeen esiselvitystyö, loppuraportti

Punkalaitumen energiahankkeen esiselvitystyö, loppuraportti Punkalaitumen energiahankkeen esiselvitystyö, loppuraportti 2014 katja Punkalaitumen kunta 30.6.2014 0 1 Tiivistelmä Fossiilisten polttoainevarojen ehtyessä kiinnostus korvaavien polttoaineiden löytämiseksi

Lisätiedot

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU Biojäte ja hepolanta hankkeen selvityksiä 2/4 MTT Hevostutkimus Marianna Myllymäki Susanna Särkijärvi MTT Sotkamo Tiina Karppinen Heidi Kumpula Elina Virkkunen

Lisätiedot

tuloksia ja kokemuksia biohajoavien jätteiden liiketoiminta - mahdollisuuksien parantamisesta työpajatyöskentelyillä

tuloksia ja kokemuksia biohajoavien jätteiden liiketoiminta - mahdollisuuksien parantamisesta työpajatyöskentelyillä Biotyöpajat tuloksia ja kokemuksia biohajoavien jätteiden liiketoiminta - mahdollisuuksien parantamisesta työpajatyöskentelyillä Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit

Lisätiedot

KUIVIKE. Pissaa peltoon! Uusi BIOUREA -hanke palauttaa ravinteet kiertoon. Hajuja vai helpotusta? Seminaarissa keskustellaan hajajätevesistä

KUIVIKE. Pissaa peltoon! Uusi BIOUREA -hanke palauttaa ravinteet kiertoon. Hajuja vai helpotusta? Seminaarissa keskustellaan hajajätevesistä KUIVIKE Käymäläseura Huussi ry:n tiedotuslehti 2015 Pissaa peltoon! Uusi BIOUREA -hanke palauttaa ravinteet kiertoon sivu 6 Hajuja vai helpotusta? Huussinomistajat kertovat kokemuksistaan sivut 12 14 Seminaarissa

Lisätiedot

Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä. Elina Ojala 31.8.2010

Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä. Elina Ojala 31.8.2010 Selvitys puu- ja turvetuhkan lannoitesekä muusta hyötykäytöstä Elina Ojala 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 TAUSTAA SELVITYKSESTÄ... 3 3 BIOTUHKA JA LANNOITUS... 4 3.1 Puunpoltossa syntyvän

Lisätiedot

Tunturikeskuksen Bioenergian Käyttö Loppuraportti

Tunturikeskuksen Bioenergian Käyttö Loppuraportti 2010 Tunturikeskuksen Bioenergian Käyttö Loppuraportti Niko Virkkula RKK/RAMK/Tuotantoalat 2/12/2010 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen tavoitteet... 4 3. Hankkeen toteutukset vaiheittain...

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote. N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI

Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote. N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI Salaojituksen tutkimusyhdistys ry Simonkatu 12 A 11 00100

Lisätiedot

Maatilavalvonnat hyvällä mallilla

Maatilavalvonnat hyvällä mallilla M Itella Posti Oyj MTK-Uusimaan tiedotuslehti 2012 Maatilavalvonnat hyvällä mallilla Karkkilassa saa luomupossua suoraan tilalta Maailman viljamarkkinoilla niukkuutta 2 uusmaalainen J a a k k o H o l s

Lisätiedot

Matti Hakanen. Pk-yritysverkoston organisointi ja johtaminen. Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma

Matti Hakanen. Pk-yritysverkoston organisointi ja johtaminen. Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Matti Hakanen Pk-yritysverkoston organisointi ja johtaminen Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Tämä julkaisu on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. Matti Hakanen Modulcon Oy Pk-yritysverkoston

Lisätiedot

SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA

SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Restonomi 2013 Mika Kuusisto SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA case: Paimek Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Helsinki 2008 Työryhmämuistio mmm 2008:9 Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Kimmo Koivisto. Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä

Kimmo Koivisto. Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä Kimmo Koivisto Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö 2002 Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Asikkala tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot

Biotalouden tavoiteohjelma

Biotalouden tavoiteohjelma Biotalouden tavoiteohjelma BIOTALOUDEN TYÖRYHMÄ Timo Klemelä Päivi Joki-Heiskala Anna Tuominen Tauno Sallinen Taija Ranta ULKOASU Tanja Alenius Sisällys 1 Aluksi... 2 2 Mitä biotalous on... 3 3 Someron

Lisätiedot

Tänä keväänä haettava uusi. Ympäristökorvaus

Tänä keväänä haettava uusi. Ympäristökorvaus TUET Ympäristökorvaus SILJA VUORI, teksti ja kuvat painottaa vesiensuojelua Maatilojen ympäristökorvaustoimenpiteet uudistuvat. Suojavyöhykkeet ja kerääjäkasvien kylvö ovat vahvasti mukana, koska niitä

Lisätiedot

Laadukas ruoka, puhdas ympäristö hyvinvoiva ihminen

Laadukas ruoka, puhdas ympäristö hyvinvoiva ihminen Laadukas ruoka, puhdas ympäristö hyvinvoiva ihminen Vuosikertomus 2013 MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä tutkimuskeskus.

Lisätiedot

SELVITYS SERTIFIOIDUN SIEMENEN KÄYTÖN LISÄARVOSTA JA VAIKUTUKSESTA SADON LAATUUN

SELVITYS SERTIFIOIDUN SIEMENEN KÄYTÖN LISÄARVOSTA JA VAIKUTUKSESTA SADON LAATUUN SELVITYS SERTIFIOIDUN SIEMENEN KÄYTÖN LISÄARVOSTA JA VAIKUTUKSESTA SADON LAATUUN 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tutkimuksen taustaa... 3 1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja osa-alueet... 3 2 TUTKIMUSAINEISTO...

Lisätiedot

Vastuullista suomalaista muotia

Vastuullista suomalaista muotia Vastuullista suomalaista muotia 2012 SISÄLLYSLUETTELO Raportointiperiaatteet 5 Nanso Group lyhyesti 6 Brändit lyhyesti 8 Toimitusjohtajan katsaus 9 Omistajan terveiset 11 Toimintaympäristön kuvaus 12 Vuoden

Lisätiedot

Ympäristövastuu. osaksi liiketoimintaa. Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla

Ympäristövastuu. osaksi liiketoimintaa. Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 4/2014 Ympäristövastuu osaksi liiketoimintaa pääkirjoitus Gasetti Julkaisija

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus Ennakoiva laadunohjaus osaksi rakennusvalvontaa

Rakennusten energiatehokkuus Ennakoiva laadunohjaus osaksi rakennusvalvontaa Rakennusten energiatehokkuus Ennakoiva laadunohjaus osaksi rakennusvalvontaa Arto Varis (toim.) Posintra Oy Matti Karjanoja, Sofia Bagge, Juha Jääskeläinen Vaasan kaupunki Jaakko Niemi Porvoon kaupunki

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

PARASTA PÖYTÄÄN. Pirkanmaalta!

PARASTA PÖYTÄÄN. Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN PIRKANMAALTA -hanketta on toteutettu vuosina 2011 2014 osana Manner Suomen maaseudun kehittämisrahaston toimenpiteitä. Rahoittajina

Lisätiedot