!aaassshhhiiinnngggtttooonnn CCCaaapppiiitttaaalllsss PPPlllaaayyyoooffffff GGGaaammmeee NNNooottteeesss

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "!aaassshhhiiinnngggtttooonnn CCCaaapppiiitttaaalllsss PPPlllaaayyyoooffffff GGGaaammmeee NNNooottteeesss"

Transkriptio

1 !aaassshhhiiinnngggtttooonnn CCCaaapppiiitttaaalllsss PPPlllaaayyyoooffffff GGGaaammmeee NNNooottteeesss!eeeddd,,, AAAppprrr,,, 000 RRRooouuunnnddd GGGaaammmeee!aaassshhhiiinnngggtttooonnn CCCaaapppiiitttaaalllsss ((( ppptttsss))) NNNeeewww YYYooorrrkkk RRRaaannngggeeerrrsss (((999 ppptttsss))) TTTeeeaaammm GGGaaammmeee::: HHHooommmeee GGGaaammmeee::: (((HHHooommmeee))) (((RRRoooaaaddd))) TTTeeeaaammm GGGaaammmeee::: RRRoooaaaddd GGGaaammmeee::: (((HHHooommmeee))) (((RRRoooaaaddd))) ### GGGoooaaallliiieee GGGPPP! LLL OOOTTT GGGAAAAAA SSSVVV%%% SSSeeemmmyyyooonnn VVVaaarrrlllaaammmooovvv MMMiiiccchhhaaalll NNNeeeuuuvvviiirrrttthhh ### PPP PPPlllaaayyyeeerrr GGGPPP GGG AAA PPP +++///- - - PPPIIIMMM DDD TTTooommm PPPoootttiii (((AAA))) DDD JJJooohhhnnn EEErrrssskkkiiinnneee DDD DDDeeennnnnniiisss!iiidddeeemmmaaannn LLL AAAllleeexxx OOOvvveeeccchhhkkkiiinnn (((CCC))) RRR MMMaaatttttt BBBrrraaadddllleeeyyy RRR BBBoooyyyddd GGGooorrrdddooonnn RRR EEErrriiiccc FFFeeehhhrrr LLL DDDJJJ KKKiiinnnggg LLL MMMaaarrrcccooo SSStttuuurrrmmm CCC NNNiiiccckkklllaaasss BBBaaaccckkkssstttrrrooommm (((AAA))) CCC BBBrrrooooookkksss LLLaaaiiiccchhh RRR MMMiiikkkeee KKKnnnuuubbbllleee (((AAA))) DDD SSScccoootttttt HHHaaannnnnnaaannn LLL JJJaaasssooonnn CCChhhiiimmmeeerrraaa (((AAA))) CCC MMMaaatttttt HHHeeennndddrrriiiccckkksss DDD KKKaaarrrlll AAAlllzzznnneeerrr LLL AAAllleeexxxaaannndddeeerrr SSSeeemmmiiinnn CCC JJJaaasssooonnn AAArrrnnnoootttttt DDD MMMiiikkkeee GGGrrreeeeeennn DDD JJJeeeffffff SSSccchhhuuullltttzzz DDD SSSeeeaaannn CCCooolllllliiinnnsss DDD JJJooohhhnnn CCCaaarrrlllsssooonnn RRR JJJaaayyy BBBeeeaaagggllleee DDD TTTyyyllleeerrr SSSllloooaaannn CCC MMMaaarrrcccuuusss JJJooohhhaaannnssssssooonnn ### GGGoooaaallliiieee GGGPPP! LLL OOOTTT GGGAAAAAA SSSVVV%%% 999 CCChhhaaaddd JJJooohhhnnnsssooonnn HHHeeennnrrriiikkk LLLuuunnndddqqqvvviiisssttt MMMaaarrrtttiiinnn BBBiiirrrooonnn ### PPP PPPlllaaayyyeeerrr GGGPPP GGG AAA PPP +++///- - - PPPIIIMMM DDD DDDaaannn GGGiiirrraaarrrdddiii LLL BBBrrraaannndddooonnn PPPrrruuusssttt RRR MMMaaarrriiiaaannn GGGaaabbbooorrriiikkk LLL SSSeeeaaannn AAAvvveeerrryyy CCC BBBrrraaannndddooonnn DDDuuubbbiiinnnssskkkyyy DDD MMMaaarrrccc SSStttaaaaaalll (((AAA))) LLL RRRuuussslllaaannn FFFeeedddooottteeennnkkkooo CCC VVViiinnnnnnyyy PPPrrrooossspppaaalll CCC DDDeeerrreeekkk SSSttteeepppaaannn CCC BBBrrriiiaaannn BBBoooyyyllleee CCC CCChhhrrriiisss DDDrrruuurrryyy (((CCC))) 888 RRR RRRyyyaaannn CCCaaallllllaaahhhaaannn (((AAA))) CCC EEErrriiikkk CCChhhrrriiisssttteeennnssseeennn DDD RRRyyyaaannn MMMcccDDDooonnnaaaggghhh DDD BBBrrryyyaaannn MMMcccCCCaaabbbeee LLL MMMaaatttsss ZZZuuuccccccaaarrreeellllllooo DDD MMMiiiccchhhaaaeeelll SSSaaauuueeerrr CCC AAArrrttteeemmm AAAnnniiisssiiimmmooovvv DDD SSSttteeevvveee EEEmmmiiinnngggeeerrr LLL!ooojjjttteeekkk!ooolllssskkkiii DDD MMMaaatttttt GGGiiilllrrroooyyy VVViiiccceee PPPrrreeesssiiidddeeennnttt aaannnddd GGGeeennneeerrraaalll MMMaaannnaaagggeeerrr HHHeeeaaaddd CCCoooaaaccchhh AAAssssssiiissstttaaannnttt CCCoooaaaccchhheeesss AAAssssssiiissstttaaannnttt CCCoooaaaccchhh///VVViiidddeeeooo GGGoooaaalllttteeennndddiiinnnggg CCCoooaaaccchhh GGGeeeooorrrgggeee MMMcccPPPhhheeeeee BBBrrruuuccceee BBBooouuudddrrreeeaaauuu DDDeeeaaannn EEEvvvaaasssooonnn,,, BBBooobbb!oooooodddsss BBBlllaaaiiinnneee FFFooorrrsssyyyttthhheee AAArrrtttuuurrrsss IIIrrrbbbeee PPPrrreeesssiiidddeeennnttt &&& GGGeeennneeerrraaalll MMMaaannnaaagggeeerrr AAAssssssiiissstttaaannnttt GGGMMM &&& AAAssssssiiissstttaaannnttt CCCoooaaaccchhh HHHeeeaaaddd CCCoooaaaccchhh AAAssssssiiissstttaaannnttt CCCoooaaaccchhh &&& GGGoooaaalllttteeennndddiiinnnggg CCCoooaaaccchhh AAAssssssiiissstttaaannnttt CCCoooaaaccchhh GGGllleeennn SSSaaattthhheeerrr JJJiiimmm SSSccchhhoooeeennnfffeeelllddd JJJooohhhnnn TTTooorrrtttooorrreeellllllaaa BBBeeennnoooiiittt AAAllllllaaaiiirrreee MMMiiikkkeee SSSuuulllllliiivvvaaannn TTTooonnniiiggghhhttt'''sss OOOffffffiiiccciiiaaalllsss RRReeefffeeerrreeeeeesss DDDaaannn OOO'''HHHaaallllllooorrraaannn ###,,, BBBrrriiiaaannn PPPoooccchhhmmmaaarrraaa ###666 LLLiiinnneeesssmmmeeennn DDDeeerrreeekkk AAAmmmeeellllll ###777,,, DDDaaavvviiiddd BBBrrriiissseeebbboooiiisss ###999 SSSuuupppeeerrrvvviiisssooorrr MMMiiiccchhhaaaeeelll MMMcccGGGeeeooouuuggghhh VVViiidddeeeooo JJJuuudddgggeee PPPaaarrrkkk AAAnnndddeeerrrsssooonnn,,, AAAllleeexxx MMMaaakkksssyyyccczzzuuukkk NNNtttlll... AAAnnnttthhheeemmm CCCaaallleeebbb GGGrrreeeeeennn TTTooodddaaayyy'''sss SSSccchhheeeddduuullleee TTTBBBLLL PPPIIITTT ::: 777::: CCCHHHIII VVVAAANNN ::: 777::: PPPHHHXXX DDDEEETTT ::: 777::: NNNYYYRRR ::: 777:::000 NNNSSSHHH AAANNNAAA ::: 777:::000

2 !aaassshhhiiinnngggtttooonnn CCCaaapppiiitttaaalllsss::: RRRooosssttteeerrr AAAccctttiiivvveee (((777 PPPlllaaayyyeeerrrsss))) ### NNNaaammmeee PPPooosss HHHttt...!ttt... BBBooorrrnnn BBBiiirrrttthhh PPPlllaaaccceee SSSeeemmmyyyooonnn VVVaaarrrlllaaammmooovvv GGG 666''' """ AAAppprrr 777,,, SSSaaammmaaarrraaa,,, RRRUUUSSS TTTooommm PPPoootttiii DDD 666''' """ MMMaaarrr,,, !ooorrrccceeesssttteeerrr,,, MMMAAA,,, UUUSSSAAA JJJooohhhnnn EEErrrssskkkiiinnneee DDD 666''' """ 000 JJJuuunnn 666,,, KKKiiinnngggssstttooonnn,,, OOONNN,,, CCCAAANNN 666 DDDeeennnnnniiisss!iiidddeeemmmaaannn DDD 666''' 000""" MMMaaarrr 000,,, KKKiiitttccchhheeennneeerrr,,, OOONNN,,, CCCAAANNN 888 AAAllleeexxx OOOvvveeeccchhhkkkiiinnn LLL 666''' """ SSSeeeppp 777,,, MMMooossscccooowww,,, RRRUUUSSS 000 MMMaaatttttt BBBrrraaadddllleeeyyy RRR 666''' """ 000 JJJuuunnn,,, SSStttiiittttttsssvvviiilllllleee,,, OOONNN,,, CCCAAANNN BBBoooyyyddd GGGooorrrdddooonnn RRR 666''' """ OOOcccttt 999,,, UUUnnniiitttyyy,,, SSSKKK,,, CCCAAANNN 666 EEErrriiiccc FFFeeehhhrrr RRR 666''' """ SSSeeeppp 777,,, !iiinnnkkkllleeerrr,,, MMMBBB,,, CCCAAANNN 777 DDDJJJ KKKiiinnnggg LLL 666''' """ 000 JJJuuunnn 777,,, MMMeeeaaadddooowww LLLaaakkkeee,,, SSSKKK,,, CCCAAANNN 888 MMMaaarrrcccooo SSStttuuurrrmmm LLL 666''' 000""" 999 SSSeeeppp 888,,, DDDiiinnngggooolllfffiiinnnggg,,, DDDEEEUUU 999 NNNiiiccckkklllaaasss BBBaaaccckkkssstttrrrooommm CCC 666''' """ 000 NNNooovvv,,, GGGaaavvvllleee,,, SSS!EEE BBBrrrooooookkksss LLLaaaiiiccchhh CCC 666''' """ JJJuuunnn,,, !aaawwwoootttaaa,,, SSSKKK,,, CCCAAANNN MMMiiikkkeee KKKnnnuuubbbllleee RRR 666''' """ JJJuuulll,,, TTTooorrrooonnntttooo,,, OOONNN,,, CCCAAANNN SSScccoootttttt HHHaaannnnnnaaannn DDD 666''' """ JJJaaannn,,, RRRiiiccchhhmmmooonnnddd,,, BBBCCC,,, CCCAAANNN JJJaaasssooonnn CCChhhiiimmmeeerrraaa LLL 666''' """ 666 MMMaaayyy,,, EEEdddmmmooonnntttooonnn,,, AAABBB,,, CCCAAANNN 666 MMMaaatttttt HHHeeennndddrrriiiccckkksss CCC 666''' 000""" JJJuuunnn 777,,, BBBlllaaaiiinnneee,,, MMMNNN,,, UUUSSSAAA 777 KKKaaarrrlll AAAlllzzznnneeerrr DDD 666''' """ SSSeeeppp,,, BBBuuurrrnnnaaabbbyyy,,, BBBCCC,,, CCCAAANNN 888 AAAllleeexxxaaannndddeeerrr SSSeeemmmiiinnn LLL 666''' """ MMMaaarrr,,, KKKrrraaasssnnnooojjjaaarrrssskkk,,, RRRUUUSSS 000 MMMiiiccchhhaaalll NNNeeeuuuvvviiirrrttthhh GGG 666''' """ MMMaaarrr,,, UUUssstttiii LLLaaabbbeeemmm,,, CCCZZZEEE JJJaaasssooonnn AAArrrnnnoootttttt CCC 666''' """ 000 OOOcccttt,,, CCCooolllllliiinnngggwwwooooooddd,,, OOONNN,,, CCCAAANNN MMMiiikkkeee GGGrrreeeeeennn DDD 666''' """ 000 OOOcccttt,,, CCCaaalllgggaaarrryyy,,, AAABBB,,, CCCAAANNN JJJeeeffffff SSSccchhhuuullltttzzz DDD 666''' 666""" 000 FFFeeebbb,,, CCCaaalllgggaaarrryyy,,, AAABBB,,, CCCAAANNN 666 SSSeeeaaannn CCCooolllllliiinnnsss DDD 666''' """ OOOcccttt 000,,, TTTrrroooyyy,,, MMMIII,,, UUUSSSAAA 777 JJJooohhhnnn CCCaaarrrlllsssooonnn DDD 666''' """ JJJaaannn 000,,, NNNaaatttiiiccckkk,,, MMMAAA,,, UUUSSSAAA 888 JJJaaayyy BBBeeeaaagggllleee RRR 666''' """ 000 OOOcccttt 666,,, CCCaaalllgggaaarrryyy,,, AAABBB,,, CCCAAANNN TTTyyyllleeerrr SSSllloooaaannn DDD 666''' """ 000 MMMaaarrr,,, CCCaaalllgggaaarrryyy,,, AAABBB,,, CCCAAANNN MMMaaarrrcccuuusss JJJooohhhaaannnssssssooonnn CCC ''' """ OOOcccttt 666,,, LLLaaannndddssskkkrrrooonnnaaa,,, SSS!EEE 777 PPPlllaaayyyeeerrrsss TTToootttaaalll AAAvvvggg::: 666''' """ AAAgggeee::: GGGoooaaalll SSStttrrreeeaaakkksss NNNooo aaaccctttiiivvveee ssstttrrreeeaaakkksss AAAssssssiiisssttt SSStttrrreeeaaakkksss NNNooo aaaccctttiiivvveee ssstttrrreeeaaakkksss PPPoooiiinnnttt SSStttrrreeeaaakkksss NNNooo aaaccctttiiivvveee ssstttrrreeeaaakkksss NNNeeewww YYYooorrrkkk RRRaaannngggeeerrrsss::: RRRooosssttteeerrr AAAccctttiiivvveee ((( PPPlllaaayyyeeerrrsss))) ### NNNaaammmeee PPPooosss HHHttt...!ttt... BBBooorrrnnn BBBiiirrrttthhh PPPlllaaaccceee DDDaaannn GGGiiirrraaarrrdddiii DDD 666''' """ AAAppprrr 999,,, !eeellllllaaannnddd,,, OOONNN,,, CCCAAANNN 888 BBBrrraaannndddooonnn PPPrrruuusssttt LLL 666''' """ 999 MMMaaarrr 666,,, LLLooonnndddooonnn,,, OOONNN,,, CCCAAANNN 000 MMMaaarrriiiaaannn GGGaaabbbooorrriiikkk RRR 666''' """ 000 FFFeeebbb,,, TTTrrreeennnccciiinnn,,, SSSVVVKKK 666 SSSeeeaaannn AAAvvveeerrryyy LLL ''' 000""" 999 AAAppprrr 000,,, NNNooorrrttthhh YYYooorrrkkk,,, OOONNN,,, CCCAAANNN 777 BBBrrraaannndddooonnn DDDuuubbbiiinnnssskkkyyy CCC 666''' """ 000 AAAppprrr 999,,, AAAnnnccchhhooorrraaagggeee,,, AAAKKK,,, UUUSSSAAA 888 MMMaaarrrccc SSStttaaaaaalll DDD 666''' """ JJJaaannn,,, TTThhhuuunnndddeeerrr BBBaaayyy,,, OOONNN,,, CCCAAANNN 999 RRRuuussslllaaannn FFFeeedddooottteeennnkkkooo LLL 666''' """ JJJaaannn 888,,, KKKiiieeevvv,,, UUUKKKRRR 000 VVViiinnnnnnyyy PPPrrrooossspppaaalll CCC 666''' """ 999 FFFeeebbb 777,,, CCCeeessskkkééé BBBuuudddeeejjjooovvviiiccceee,,, CCCZZZEEE DDDeeerrreeekkk SSSttteeepppaaannn CCC 666''' 000""" 888 JJJuuunnn 888,,, HHHaaassstttiiinnngggsss,,, MMMNNN,,, UUUSSSAAA BBBrrriiiaaannn BBBoooyyyllleee CCC 666''' 777""" DDDeeeccc 888,,, HHHiiinnnggghhhaaammm,,, MMMAAA,,, UUUSSSAAA CCChhhrrriiisss DDDrrruuurrryyy CCC ''' 000""" 999 AAAuuuggg 000,,, TTTrrruuummmbbbuuullllll,,, CCCTTT,,, UUUSSSAAA RRRyyyaaannn CCCaaallllllaaahhhaaannn RRR ''' 000""" MMMaaarrr,,, RRRoooccchhheeesssttteeerrr,,, NNNYYY,,, UUUSSSAAA 666 EEErrriiikkk CCChhhrrriiisssttteeennnssseeennn CCC 666''' """ DDDeeeccc 777,,, EEEdddmmmooonnntttooonnn,,, AAABBB,,, CCCAAANNN 777 RRRyyyaaannn MMMcccDDDooonnnaaaggghhh DDD 666''' """ JJJuuunnn,,, SSSttt... PPPaaauuulll,,, MMMNNN,,, UUUSSSAAA 888 BBBrrryyyaaannn MMMcccCCCaaabbbeee DDD 666''' """ JJJuuunnn 888,,, SSSttt... CCCaaattthhheeerrriiinnneeesss,,, OOONNN,,, CCCAAANNN 999 CCChhhaaaddd JJJooohhhnnnsssooonnn GGG 666''' """ JJJuuunnn 000,,, CCCaaalllgggaaarrryyy,,, AAABBB,,, CCCAAANNN 000 HHHeeennnrrriiikkk LLLuuunnndddqqqvvviiisssttt GGG 666''' """ 999 MMMaaarrr,,, AAArrreee,,, SSS!EEE 666 MMMaaatttsss ZZZuuuccccccaaarrreeellllllooo LLL ''' 777""" 777 SSSeeeppp,,, OOOssslllooo,,, NNNOOORRR 888 MMMiiiccchhhaaaeeelll SSSaaauuueeerrr DDD 666''' """ AAAuuuggg 777,,, SSSttt... CCClllooouuuddd,,, MMMNNN,,, UUUSSSAAA AAArrrttteeemmm AAAnnniiisssiiimmmooovvv CCC 666''' """ MMMaaayyy,,, YYYaaarrrooossslllaaavvvlll,,, RRRUUUSSS MMMaaarrrtttiiinnn BBBiiirrrooonnn GGG 666''' """ AAAuuuggg,,, LLLaaaccc SSSttt... CCChhhaaarrrllleeesss,,, QQQCCC,,, CCCAAANNN SSSttteeevvveee EEEmmmiiinnngggeeerrr DDD 666''' """ 000 OOOcccttt,,, !oooooodddbbbrrriiidddgggeee,,, OOONNN,,, CCCAAANNN !ooojjjttteeekkk!ooolllssskkkiii LLL 666''' """ FFFeeebbb,,, ZZZaaabbbrrrzzzeee,,, PPPOOOLLL MMMaaatttttt GGGiiilllrrroooyyy DDD 666''' """ 000 JJJuuulll 000,,, NNNooorrrttthhh BBBeeellllllmmmooorrreee,,, NNNYYY,,, UUUSSSAAA PPPlllaaayyyeeerrrsss TTToootttaaalll AAAvvvggg::: 666''' """ 000 AAAgggeee::: IIInnnjjjuuurrreeeddd RRReeessseeerrrvvveee LLLiiisssttt ((( PPPlllaaayyyeeerrrsss))) AAAllleeexxx FFFrrrooolllooovvv LLL 666''' """ 000 JJJuuunnn 999,,, MMMooossscccooowww,,, RRRUUUSSS 999 DDDeeerrreeekkk BBBoooooogggaaaaaarrrddd LLL 666''' 777""" 666 JJJuuunnn,,, SSSaaassskkkaaatttoooooonnn,,, SSSKKK,,, CCCAAANNN GGGoooaaalll SSStttrrreeeaaakkksss NNNooo aaaccctttiiivvveee ssstttrrreeeaaakkksss AAAssssssiiisssttt SSStttrrreeeaaakkksss NNNooo aaaccctttiiivvveee ssstttrrreeeaaakkksss PPPoooiiinnnttt SSStttrrreeeaaakkksss NNNooo aaaccctttiiivvveee ssstttrrreeeaaakkksss

3 !aaassshhhiiinnngggtttooonnn CCCaaapppiiitttaaalllsss::: SSSeeeaaasssooonnn SSStttaaatttiiissstttiiicccsss PPPooosss ### PPPlllaaayyyeeerrr GGGPPP GGG AAA PPP +++///- - - PPPIIIMMM PPPPPP SSSHHH GGG! SSS %%% TTTOOOIII///ggg FFFOOO%%% HHHiiitttsss BBBlllkkksss LLL 888 AAAllleeexxx OOOvvveeeccchhhkkkiiinnn :::... CCC 999 NNNiiiccckkklllaaasss BBBaaaccckkkssstttrrrooommm ::: LLL 888 AAAllleeexxxaaannndddeeerrr SSSeeemmmiiinnn ::: CCC BBBrrrooooookkksss LLLaaaiiiccchhh :::... RRR MMMiiikkkeee KKKnnnuuubbbllleee ::: DDD 666 DDDeeennnnnniiisss!iiidddeeemmmaaannn ::: DDD 777 JJJooohhhnnn CCCaaarrrlllsssooonnn ::: CCC JJJaaasssooonnn AAArrrnnnoootttttt ::: CCC MMMaaarrrcccuuusss JJJooohhhaaannnssssssooonnn ::: LLL JJJaaasssooonnn CCChhhiiimmmeeerrraaa ::: CCC 666 MMMaaatttttt HHHeeennndddrrriiiccckkksss ::: DDD MMMiiikkkeee GGGrrreeeeeennn ::: RRR 666 EEErrriiiccc FFFeeehhhrrr ::: LLL 888 MMMaaarrrcccooo SSStttuuurrrmmm ::: DDD 777 KKKaaarrrlll AAAlllzzznnneeerrr ::: RRR 000 MMMaaatttttt BBBrrraaadddllleeeyyy ::: DDD JJJooohhhnnn EEErrrssskkkiiinnneee ::: DDD SSScccoootttttt HHHaaannnnnnaaannn ::: DDD JJJeeeffffff SSSccchhhuuullltttzzz ::: RRR BBBoooyyyddd GGGooorrrdddooonnn ::: DDD TTTooommm PPPoootttiii ::: DDD TTTyyyllleeerrr SSSllloooaaannn ::: RRR 888 JJJaaayyy BBBeeeaaagggllleee ::: LLL 777 DDDJJJ KKKiiinnnggg ::: DDD 666 SSSeeeaaannn CCCooolllllliiinnnsss ::: ### PPPlllaaayyyeeerrr GGGPPP MMMiiinnn GGGAAAAAA! LLL OOOTTT SSSOOO GGGAAA SSSVVVSSS SSSVVV%%% GGG AAA PPPIIIMMM 000 MMMiiiccchhhaaalll NNNeeeuuuvvviiirrrttthhh SSSeeemmmyyyooonnn VVVaaarrrlllaaammmooovvv NNNeeewww YYYooorrrkkk RRRaaannngggeeerrrsss::: SSSeeeaaasssooonnn SSStttaaatttiiissstttiiicccsss PPPooosss ### PPPlllaaayyyeeerrr GGGPPP GGG AAA PPP +++///- - - PPPIIIMMM PPPPPP SSSHHH GGG! SSS %%% TTTOOOIII///ggg FFFOOO%%% HHHiiitttsss BBBlllkkksss CCC 777 BBBrrraaannndddooonnn DDDuuubbbiiinnnssskkkyyy :::... RRR RRRyyyaaannn CCCaaallllllaaahhhaaannn ::: RRR 000 MMMaaarrriiiaaannn GGGaaabbbooorrriiikkk ::: CCC DDDeeerrreeekkk SSSttteeepppaaannn ::: CCC AAArrrttteeemmm AAAnnniiisssiiimmmooovvv ::: CCC BBBrrriiiaaannn BBBoooyyyllleee ::: LLL !ooojjjttteeekkk!ooolllssskkkiii ::: DDD DDDaaannn GGGiiirrraaarrrdddiii ::: LLL 888 BBBrrraaannndddooonnn PPPrrruuusssttt ::: DDD 888 MMMaaarrrccc SSStttaaaaaalll ::: DDD 888 BBBrrryyyaaannn MMMcccCCCaaabbbeee ::: CCC 666 EEErrriiikkk CCChhhrrriiisssttteeennnssseeennn ::: LLL 999 RRRuuussslllaaannn FFFeeedddooottteeennnkkkooo ::: LLL 666 SSSeeeaaannn AAAvvveeerrryyy ::: CCC 000 VVViiinnnnnnyyy PPPrrrooossspppaaalll ::: LLL 666 MMMaaatttsss ZZZuuuccccccaaarrreeellllllooo ::: LLL AAAllleeexxx FFFrrrooolllooovvv ::: DDD 888 MMMiiiccchhhaaaeeelll SSSaaauuueeerrr ::: DDD MMMaaatttttt GGGiiilllrrroooyyy ::: DDD 777 RRRyyyaaannn MMMcccDDDooonnnaaaggghhh ::: DDD SSSttteeevvveee EEEmmmiiinnngggeeerrr ::: CCC CCChhhrrriiisss DDDrrruuurrryyy ::: LLL 999 DDDeeerrreeekkk BBBoooooogggaaaaaarrrddd ::: ### PPPlllaaayyyeeerrr GGGPPP MMMiiinnn GGGAAAAAA! LLL OOOTTT SSSOOO GGGAAA SSSVVVSSS SSSVVV%%% GGG AAA PPPIIIMMM 000 HHHeeennnrrriiikkk LLLuuunnndddqqqvvviiisssttt MMMaaarrrtttiiinnn BBBiiirrrooonnn CCChhhaaaddd JJJooohhhnnnsssooonnn

4 NNNeeewww YYYooorrrkkk RRRaaannngggeeerrrsss CCCaaapppiiitttaaalllsss TTTeeeaaammm RRReeecccooorrrdddsss NNNeeewww YYYooorrrkkk RRRaaannngggeeerrrsss!aaassshhhiiinnngggtttooonnn CCCaaapppiiitttaaalllsss LLLaaasssttt gggaaammmeee::: SSSaaatttuuurrrdddaaayyy VVVSSS NNNEEE! JJJEEERRRSSSEEEYYY (((- - -!))) SSSaaatttuuurrrdddaaayyy AAATTT FFFLLLOOORRRIIIDDDAAA ((( LLL))) NNNeeexxxttt gggaaammmeee:::!eeedddnnneeesssdddaaayyy AAATTT!AAASSSHHHIIINNNGGGTTTOOONNN!eeedddnnneeesssdddaaayyy VVVSSS NNNYYY RRRAAANNNGGGEEERRRSSS OOOvvveeerrraaallllll rrreeecccooorrrddd///ssstttrrreeeaaakkk::: ///!iiinnn /// UUUnnndddeeefff /// LLLooosssttt HHHooommmeee rrreeecccooorrrddd///ssstttrrreeeaaakkk::: ///!iiinnn /// UUUnnndddeeefff ///!iiinnn /// UUUnnndddeeefff RRRoooaaaddd rrreeecccooorrrddd///ssstttrrreeeaaakkk::: ///!iiinnn /// UUUnnndddeeefff /// LLLooosssttt LLLaaasssttt GGGaaammmeeesss::: LLLaaasssttt 000 GGGaaammmeeesss::: GGGoooaaalll GGGaaammmeeesss::: GGGoooaaalll GGGaaammmeeesss GGGoooaaalll GGGaaammmeeesss SSScccooorrriiinnnggg fffiiirrrsssttt OOOppppppooonnneeennnttt ssscccooorrriiinnnggg fffiiirrrsssttt LLLeeeaaadddiiinnnggg aaafffttteeerrr pppeeerrriiioooddd TTTrrraaaiiillliiinnnggg aaafffttteeerrr pppeeerrriiioooddd TTTiiieeeddd aaafffttteeerrr pppeeerrriiioooddd LLLeeeaaadddiiinnnggg aaafffttteeerrr pppeeerrriiiooodddsss TTTrrraaaiiillliiinnnggg aaafffttteeerrr pppeeerrriiiooodddsss TTTiiieeeddd aaafffttteeerrr pppeeerrriiiooodddsss OOOTTT RRReeecccooorrrddd TTThhhiiisss SSSeeeaaasssooonnn::: OOOTTT RRReeecccooorrrddd FFFrrraaannnccchhhiiissseee::: SSShhhooooootttooouuuttt RRReeecccooorrrddd TTThhhiiisss SSSeeeaaasssooonnn::: SSShhhooooootttooouuuttt RRReeecccooorrrddd FFFrrraaannnccchhhiiissseee::: OOOuuutttssshhhooooootttiiinnnggg oooppppppooonnneeennnttt::: OOOuuutttssshhhooottt bbbyyy oooppppppooonnneeennnttt::: EEEvvveeennn ssshhhoootttsss::: vvvsss... NNNooorrrttthhheeeaaasssttt::: vvvsss... AAAtttlllaaannntttiiiccc::: vvvsss... SSSooouuuttthhheeeaaasssttt::: vvvsss... EEEAAASSSTTTEEERRRNNN CCCOOONNNFFFEEERRREEENNNCCCEEE::: vvvsss... CCCeeennntttrrraaalll::: vvvsss... PPPaaaccciiifffiiiccc::: vvvsss... NNNooorrrttthhhwwweeesssttt::: vvvsss...!eeesssttteeerrrnnn CCCOOONNNFFFEEERRREEENNNCCCEEE::: MMMooonnnttthhh bbbyyy MMMooonnnttthhh RRReeecccooorrrddd NNNeeewww YYYooorrrkkk RRRaaannngggeeerrrsss!aaassshhhiiinnngggtttooonnn CCCaaapppiiitttaaalllsss!- - -LLL- - -OOOTTT PPPoooiiinnntttsss!- - -LLL- - -OOOTTT PPPoooiiinnntttsss OOOccctttooobbbeeerrr::: NNNooovvveeemmmbbbeeerrr::: DDDeeeccceeemmmbbbeeerrr::: JJJaaannnuuuaaarrryyy::: FFFeeebbbrrruuuaaarrryyy::: MMMaaarrrccchhh::: AAAppprrriiilll::: TTToootttaaalllsss:::

5 NNNeeewww YYYooorrrkkk RRRaaannngggeeerrrsss CCCaaapppiiitttaaalllsss SSSiiitttuuuaaatttiiiooonnnsss GGGoooaaalllsss bbbyyy PPPeeerrriiioooddd OOOTTT TTT AAAvvvggg NNNeeewww YYYooorrrkkk RRRaaannngggeeerrrsss::: ((( aaavvvggg...))) OOOppppppooonnneeennntttsss::: (((... aaavvvggg...)))!aaassshhhiiinnngggtttooonnn CCCaaapppiiitttaaalllsss::: ((( aaavvvggg...))) OOOppppppooonnneeennntttsss::: (((... aaavvvggg...))) SSShhhoootttsss bbbyyy PPPeeerrriiioooddd OOOTTT TTT AAAvvvggg NNNeeewww YYYooorrrkkk RRRaaannngggeeerrrsss::: ((( aaavvvggg...))) OOOppppppooonnneeennntttsss::: ((( aaavvvggg...)))!aaassshhhiiinnngggtttooonnn CCCaaapppiiitttaaalllsss::: (((... aaavvvggg...))) OOOppppppooonnneeennntttsss::: ((( aaavvvggg...))) PPPooowwweeerrr PPPlllaaayyy NNNeeewww YYYooorrrkkk RRRaaannngggeeerrrsss!aaassshhhiiinnngggtttooonnn CCCaaapppiiitttaaalllsss GGG AAAtttttt %%% GGG AAAtttttt %%% OOOvvveeerrraaallllll::: (((888ttthhh NNNHHHLLL))) (((TTT- - -ttthhh NNNHHHLLL))) HHHooommmeee::: (((666ttthhh NNNHHHLLL))) (((ttthhh NNNHHHLLL))) RRRoooaaaddd::: (((sssttt NNNHHHLLL))) (((777ttthhh NNNHHHLLL))) SSSHHHOOORRRTTT HHHAAANNNDDDEEEDDD GGGOOOAAALLLSSS AAALLLLLLOOO!EEEDDD (((TTT ttthhh NNNHHHLLL))) SSSHHHOOORRRTTT HHHAAANNNDDDEEEDDD GGGOOOAAALLLSSS AAALLLLLLOOO!EEEDDD (((TTT ttthhh NNNHHHLLL))) PPPeeennnaaallltttyyy KKKiiilllllliiinnnggg NNNeeewww YYYooorrrkkk RRRaaannngggeeerrrsss!aaassshhhiiinnngggtttooonnn CCCaaapppiiitttaaalllsss GGG AAAtttttt %%% GGG AAAtttttt %%% OOOvvveeerrraaallllll::: (((TTT ttthhh NNNHHHLLL))) (((TTT- - -nnnddd NNNHHHLLL))) HHHooommmeee::: (((TTT- - -ttthhh NNNHHHLLL))) (((666ttthhh NNNHHHLLL))) RRRoooaaaddd::: (((666ttthhh NNNHHHLLL))) (((rrrddd NNNHHHLLL))) SSSHHHOOORRRTTT HHHAAANNNDDDEEEDDD GGGOOOAAALLLSSS SSSCCCOOORRREEEDDD (((TTT- - -ttthhh NNNHHHLLL))) 777 SSSHHHOOORRRTTT HHHAAANNNDDDEEEDDD GGGOOOAAALLLSSS SSSCCCOOORRREEEDDD (((TTT ttthhh NNNHHHLLL))) PPPeeennnaaallltttiiieeesss NNNeeewww YYYooorrrkkk RRRaaannngggeeerrrsss!aaassshhhiiinnngggtttooonnn CCCaaapppiiitttaaalllsss GGGPPP MMMiiinnn AAAvvvggg...///RRRaaannnkkk GGGPPP MMMiiinnn AAAvvvggg...///RRRaaannnkkk (((TTT ttthhh NNNHHHLLL))) (((TTT ttthhh NNNHHHLLL))) GGGoooaaalll SSSiiitttuuuaaatttiiiooonnnsss NNNeeewww YYYooorrrkkk RRRaaannngggeeerrrsss!aaassshhhiiinnngggtttooonnn CCCaaapppiiitttaaalllsss FFFooorrr AAAgggaaaiiinnnsssttt FFFooorrr AAAgggaaaiiinnnsssttt ooonnn ::: ooonnn ::: 000 ooonnn ::: ooonnn ::: ooonnn ::: ooonnn ::: ooonnn ::: ooonnn ::: ooonnn ::: EEEmmmppptttyyy NNNeeettt::: PPPeeennnaaallltttyyy SSShhhoootttsss::: 000 TTToootttaaalll:::

6 NNNeeewww YYYooorrrkkk RRRaaannngggeeerrrsss CCCaaapppiiitttaaalllsss SSSiiitttuuuaaatttiiiooonnnsss IIInnndddiiivvviiiddduuuaaalll LLLeeeaaadddeeerrrsss NNNeeewww YYYooorrrkkk RRRaaannngggeeerrrsss PPPoooiiinnntttsss::: BBB... DDDUUUBBBIIINNNSSSKKKYYY ((())),,,RRR... CCCAAALLLLLLAAAHHHAAANNN (((888))),,,MMM... GGGAAABBBOOORRRIIIKKK (((888))) GGGoooaaalllsss::: BBB... DDDUUUBBBIIINNNSSSKKKYYY ((())),,,RRR... CCCAAALLLLLLAAAHHHAAANNN ((())),,,MMM... GGGAAABBBOOORRRIIIKKK ((())) AAAssssssiiissstttsss::: BBB... DDDUUUBBBIIINNNSSSKKKYYY (((000))),,,DDD... GGGIIIRRRAAARRRDDDIII (((777))),,,MMM... GGGAAABBBOOORRRIIIKKK (((666))) PPPPPP GGGoooaaalllsss::: RRR... CCCAAALLLLLLAAAHHHAAANNN (((000))),,,MMM... GGGAAABBBOOORRRIIIKKK (((777))),,,BBB... MMMCCCCCCAAABBBEEE ((())) SSSHHH GGGoooaaalllsss::: BBB... PPPRRRUUUSSSTTT ((())),,,BBB... DDDUUUBBBIIINNNSSSKKKYYY ((())),,,MMM... SSSTTTAAAAAALLL ((())) GGG! GGGoooaaalllsss::: RRR... CCCAAALLLLLLAAAHHHAAANNN ((())),,,MMM... GGGAAABBBOOORRRIIIKKK ((())),,,DDD... SSSTTTEEEPPPAAANNN ((())) +++ GGGoooaaalllsss::: MMM... GGGAAABBBOOORRRIIIKKK((())),,,RRR... CCCAAALLLLLLAAAHHHAAANNN((())),,,DDD... SSSTTTEEEPPPAAANNN((())) PPPIIIMMM::: SSS... AAAVVVEEERRRYYY (((777))),,,BBB... PPPRRRUUUSSSTTT (((666000))),,,BBB... DDDUUUBBBIIINNNSSSKKKYYY (((000000))) SSShhhoootttsss::: BBB... BBBOOOYYYLLLEEE (((888))),,,BBB... DDDUUUBBBIIINNNSSSKKKYYY (((000))),,,MMM... GGGAAABBBOOORRRIIIKKK (((999))) +++///- - -::: MMM... SSSAAAUUUEEERRR (((+++000))),,,RRR... MMMCCCDDDOOONNNAAAGGGHHH (((+++666))),,,RRR... FFFEEEDDDOOOTTTEEENNNKKKOOO (((+++999)))!aaassshhhiiinnngggtttooonnn CCCaaapppiiitttaaalllsss AAA... OOOVVVEEECCCHHHKKKIIINNN (((888))),,,NNN... BBBAAACCCKKKSSSTTTRRROOOMMM (((666))),,,AAA... SSSEEEMMMIIINNN ((())) AAA... OOOVVVEEECCCHHHKKKIIINNN ((())),,,AAA... SSSEEEMMMIIINNN (((888))),,,MMM... KKKNNNUUUBBBLLLEEE ((())) AAA... OOOVVVEEECCCHHHKKKIIINNN ((())),,,NNN... BBBAAACCCKKKSSSTTTRRROOOMMM (((777))),,,BBB... LLLAAAIIICCCHHH ((())) DDD...!IIIDDDEEEMMMAAANNN (((999))),,,MMM... KKKNNNUUUBBBLLLEEE (((777))),,,AAA... OOOVVVEEECCCHHHKKKIIINNN (((777))) MMM... KKKNNNUUUBBBLLLEEE ((())),,,BBB... LLLAAAIIICCCHHH ((())),,,AAA... SSSEEEMMMIIINNN ((())) AAA... OOOVVVEEECCCHHHKKKIIINNN ((())),,,AAA... SSSEEEMMMIIINNN ((())),,,MMM... HHHEEENNNDDDRRRIIICCCKKKSSS ((())) AAA... SSSEEEMMMIIINNN((())),,,AAA... OOOVVVEEECCCHHHKKKIIINNN((())) MMM... HHHEEENNNDDDRRRIIICCCKKKSSS (((000))),,,JJJ... EEERRRSSSKKKIIINNNEEE (((999))),,,AAA... SSSEEEMMMIIINNN (((777))) AAA... OOOVVVEEECCCHHHKKKIIINNN (((666777))),,,BBB... LLLAAAIIICCCHHH (((000777))),,,MMM... KKKNNNUUUBBBLLLEEE (((000))) AAA... OOOVVVEEECCCHHHKKKIIINNN (((+++))),,,NNN... BBBAAACCCKKKSSSTTTRRROOOMMM (((+++))),,,AAA... SSSEEEMMMIIINNN (((+++))) SSShhhooooootttooouuuttt NNNeeewww YYYooorrrkkk RRRaaannngggeeerrrsss SSShhhoooooottteeerrr GGG///SSS %%% GGGDDDGGG EEErrriiikkk CCChhhrrriiisssttteeennnssseeennn /// MMMaaatttsss ZZZuuuccccccaaarrreeellllllooo /// !ooojjjttteeekkk!ooolllssskkkiii /// BBBrrraaannndddooonnn DDDuuubbbiiinnnssskkkyyy /// AAArrrttteeemmm AAAnnniiisssiiimmmooovvv /// AAAllleeexxx FFFrrrooolllooovvv 000 /// MMMaaatttttt GGGiiilllrrroooyyy 000 /// DDDeeerrreeekkk SSSttteeepppaaannn 000 /// MMMaaarrrccc SSStttaaaaaalll 000 /// RRRyyyaaannn CCCaaallllllaaahhhaaannn 000 /// MMMaaarrriiiaaannn GGGaaabbbooorrriiikkk 000 /// BBBrrriiiaaannn BBBoooyyyllleee 000 /// CCChhhrrriiisss DDDrrruuurrryyy 000 /// GGGoooaaalllttteeennndddeeerrr RRReeeccc... GGG///SSS %%% MMMaaarrrtttiiinnn BBBiiirrrooonnn /// HHHeeennnrrriiikkk LLLuuunnndddqqqvvviiisssttt /// !aaassshhhiiinnngggtttooonnn CCCaaapppiiitttaaalllsss SSShhhoooooottteeerrr GGG///SSS %%% GGGDDDGGG MMMaaatttttt HHHeeennndddrrriiiccckkksss /// MMMiiikkkeee KKKnnnuuubbbllleee /// AAAllleeexxx OOOvvveeeccchhhkkkiiinnn /// AAAllleeexxxaaannndddeeerrr SSSeeemmmiiinnn /// NNNiiiccckkklllaaasss BBBaaaccckkkssstttrrrooommm /// BBBrrrooooookkksss LLLaaaiiiccchhh 000 /// MMMiiikkkeee GGGrrreeeeeennn 000 /// MMMaaarrrcccuuusss JJJooohhhaaannnssssssooonnn 000 /// GGGoooaaalllttteeennndddeeerrr RRReeeccc... GGG///SSS %%% SSSeeemmmyyyooonnn VVVaaarrrlllaaammmooovvv /// MMMiiiccchhhaaalll NNNeeeuuuvvviiirrrttthhh /// PPPooowwweeerrr PPPlllaaayyy NNNeeewww YYYooorrrkkk RRRaaannngggeeerrrsss PPPlllaaayyyeeerrr GGG AAA PPP MMMaaarrriiiaaannn GGGaaabbbooorrriiikkk RRRyyyaaannn CCCaaallllllaaahhhaaannn 000 BBBrrraaannndddooonnn DDDuuubbbiiinnnssskkkyyy 777 MMMaaarrrccc SSStttaaaaaalll 777 DDDeeerrreeekkk SSSttteeepppaaannn VVViiinnnnnnyyy PPPrrrooossspppaaalll MMMaaatttsss ZZZuuuccccccaaarrreeellllllooo AAArrrttteeemmm AAAnnniiisssiiimmmooovvv 888 EEErrriiikkk CCChhhrrriiisssttteeennnssseeennn 777 DDDaaannn GGGiiirrraaarrrdddiii 777 BBBrrryyyaaannn MMMcccCCCaaabbbeee 666 BBBrrriiiaaannn BBBoooyyyllleee 000!ooojjjttteeekkk!ooolllssskkkiii RRRuuussslllaaannn FFFeeedddooottteeennnkkkooo 000 MMMiiiccchhhaaaeeelll SSSaaauuueeerrr 000 SSSeeeaaannn AAAvvveeerrryyy 000 BBBrrraaannndddooonnn PPPrrruuusssttt 000 AAAllleeexxx FFFrrrooolllooovvv 000 MMMaaatttttt GGGiiilllrrroooyyy 000 SSSttteeevvveee EEEmmmiiinnngggeeerrr 000!aaassshhhiiinnngggtttooonnn CCCaaapppiiitttaaalllsss PPPlllaaayyyeeerrr GGG AAA PPP AAAllleeexxx OOOvvveeeccchhhkkkiiinnn NNNiiiccckkklllaaasss BBBaaaccckkkssstttrrrooommm 888 AAAllleeexxxaaannndddeeerrr SSSeeemmmiiinnn BBBrrrooooookkksss LLLaaaiiiccchhh 999 MMMiiikkkeee KKKnnnuuubbbllleee 777 MMMiiikkkeee GGGrrreeeeeennn 000 EEErrriiiccc FFFeeehhhrrr 777 JJJooohhhnnn CCCaaarrrlllsssooonnn 666 MMMaaarrrcccuuusss JJJooohhhaaannnssssssooonnn JJJaaasssooonnn CCChhhiiimmmeeerrraaa JJJaaasssooonnn AAArrrnnnoootttttt DDDeeennnnnniiisss!iiidddeeemmmaaannn MMMaaatttttt HHHeeennndddrrriiiccckkksss MMMaaarrrcccooo SSStttuuurrrmmm 000 TTTooommm PPPoootttiii 000 SSShhhooorrrttt HHHaaannndddeeeddd NNNeeewww YYYooorrrkkk RRRaaannngggeeerrrsss!aaassshhhiiinnngggtttooonnn CCCaaapppiiitttaaalllsss

7 PPPlllaaayyyeeerrr GGG AAA PPP BBBrrraaannndddooonnn PPPrrruuusssttt 777 BBBrrraaannndddooonnn DDDuuubbbiiinnnssskkkyyy MMMaaarrrccc SSStttaaaaaalll BBBrrriiiaaannn BBBoooyyyllleee RRRyyyaaannn CCCaaallllllaaahhhaaannn 000 DDDaaannn GGGiiirrraaarrrdddiii 000 RRRyyyaaannn MMMcccDDDooonnnaaaggghhh 000 RRRuuussslllaaannn FFFeeedddooottteeennnkkkooo 000 PPPlllaaayyyeeerrr GGG AAA PPP BBBrrrooooookkksss LLLaaaiiiccchhh MMMiiikkkeee KKKnnnuuubbbllleee JJJeeeffffff SSSccchhhuuullltttzzz 000 AAAllleeexxxaaannndddeeerrr SSSeeemmmiiinnn 000 BBBoooyyyddd GGGooorrrdddooonnn 000 NNNiiiccckkklllaaasss BBBaaaccckkkssstttrrrooommm 000 MMMaaarrrcccuuusss JJJooohhhaaannnssssssooonnn 000 MMMiiikkkeee GGGrrreeeeeennn 000

8 NNNeeewww YYYooorrrkkk RRRaaannngggeeerrrsss (((- - -))) CCCaaapppiiitttaaalllsss ((( ))) SSSeeeaaasssooonnn SSSeeerrriiieeesss!aaassshhhiiinnngggtttooonnn CCCaaapppiiitttaaalllsss RRRaaannngggeeerrrsss AAAtttttteeennnddd GGGoooaaalllttteeennndddeeerrrsss!... GGGoooaaalll JJJaaannn,,, ,,, MMMaaarrrtttiiinnn BBBiiirrrooonnn /// BBBrrraaadddeeennn HHHooollltttbbbyyy AAArrrttteeemmm AAAnnniiisssiiimmmooovvv FFFeeebbb,,, ,,, HHHeeennnrrriiikkk LLLuuunnndddqqqvvviiisssttt /// MMMiiiccchhhaaalll NNNeeeuuuvvviiirrrttthhh SSSttteeevvveee EEEmmmiiinnngggeeerrr NNNeeewww YYYooorrrkkk CCCaaapppiiitttaaalllsss RRRaaannngggeeerrrsss AAAtttttteeennnddd GGGoooaaalllttteeennndddeeerrrsss!... GGGoooaaalll NNNooovvv 999,,, ,,, MMMiiiccchhhaaalll NNNeeeuuuvvviiirrrttthhh /// HHHeeennnrrriiikkk LLLuuunnndddqqqvvviiisssttt MMMaaatttttt HHHeeennndddrrriiiccckkksss DDDeeeccc,,, ,,, HHHeeennnrrriiikkk LLLuuunnndddqqqvvviiisssttt /// SSSeeemmmyyyooonnn VVVaaarrrlllaaammmooovvv BBBrrraaannndddooonnn PPPrrruuusssttt RRRaaannngggeeerrrsss HHHeeeaaaddd TTTooo HHHeeeaaaddd SSStttaaatttsss PPPlllaaayyyeeerrr GGGPPP GGG AAA PPP +++///- - - PPPIIIMMM PPPPPP SSSHHH GGG! EEENNN SSS %%% BBBrrriiiaaannn BBBoooyyyllleee EEErrriiikkk CCChhhrrriiisssttteeennnssseeennn RRRyyyaaannn CCCaaallllllaaahhhaaannn BBBrrraaannndddooonnn PPPrrruuusssttt DDDaaannn GGGiiirrraaarrrdddiii MMMaaarrriiiaaannn GGGaaabbbooorrriiikkk BBBrrraaannndddooonnn DDDuuubbbiiinnnssskkkyyy DDDeeerrreeekkk SSSttteeepppaaannn AAArrrttteeemmm AAAnnniiisssiiimmmooovvv MMMaaarrrccc SSStttaaaaaalll VVViiinnnnnnyyy PPPrrrooossspppaaalll SSSeeeaaannn AAAvvveeerrryyy SSSttteeevvveee EEEmmmiiinnngggeeerrr DDDeeerrreeekkk BBBoooooogggaaaaaarrrddd MMMaaatttttt GGGiiilllrrroooyyy AAAllleeexxxaaannndddeeerrr FFFrrrooolllooovvv MMMiiiccchhhaaalll RRRooozzzsssiiivvvaaalll MMMiiiccchhhaaaeeelll DDDeeelll ZZZooottttttooo MMMiiiccchhhaaaeeelll SSSaaauuueeerrr MMMaaatttsss ZZZuuuccccccaaarrreeellllllooo AAAaaassseeennn EEEvvvgggeeennnyyy GGGrrraaaccchhheeevvv RRRyyyaaannn MMMcccDDDooonnnaaaggghhh CCChhhaaaddd KKKooolllaaarrriiikkk !ooojjjttteeekkk!ooolllssskkkiii KKKrrriiisss NNNeeewwwbbbuuurrryyy CCChhhrrriiisss DDDrrruuurrryyy RRRuuussslllaaannn FFFeeedddooottteeennnkkkooo TTTooodddddd!hhhiiittteee GGGoooaaalllttteeennndddeeerrr GGGPPP MMMiiinnn GGGAAA GGGAAAAAA SSSOOO! LLL OOOTTT SSSAAA SSSVVV%%% HHHeeennnrrriiikkk LLLuuunnndddqqqvvviiisssttt MMMaaarrrtttiiinnn BBBiiirrrooonnn PPPooowwweeerrr ppplllaaayyy ((( %%%))) PPPeeennnaaallltttyyy KKKiiilllllliiinnnggg (((999...%%%))) CCCaaapppiiitttaaalllsss HHHeeeaaaddd TTTooo HHHeeeaaaddd SSStttaaatttsss PPPlllaaayyyeeerrr GGGPPP GGG AAA PPP +++///- - - PPPIIIMMM PPPPPP SSSHHH GGG! EEENNN SSS %%% BBBrrrooooookkksss LLLaaaiiiccchhh MMMaaatttttt HHHeeennndddrrriiiccckkksss MMMiiikkkeee GGGrrreeeeeennn AAAllleeexxx OOOvvveeeccchhhkkkiiinnn JJJooohhhnnn EEErrrssskkkiiinnneee MMMiiikkkeee KKKnnnuuubbbllleee AAAllleeexxxaaannndddeeerrr SSSeeemmmiiinnn MMMaaarrrcccuuusss JJJooohhhaaannnssssssooonnn TTTyyyllleeerrr SSSllloooaaannn SSScccoootttttt HHHaaannnnnnaaannn MMMaaatttttt BBBrrraaadddllleeeyyy KKKaaarrrlll AAAlllzzznnneeerrr BBBoooyyyddd GGGooorrrdddooonnn JJJaaayyy BBBeeeaaagggllleee DDDaaavvviiiddd SSSttteeeccckkkeeelll TTTooommmaaasss FFFllleeeiiisssccchhhmmmaaannnnnn MMMaaattthhhiiieeeuuu PPPeeerrrrrreeeaaauuulllttt AAAnnndddrrreeewww GGGooorrrdddooonnn BBBrrriiiaaannn FFFaaahhheeeyyy JJJaaasssooonnn CCChhhiiimmmeeerrraaa TTTooommm PPPoootttiii JJJooohhhnnn CCCaaarrrlllsssooonnn NNNiiiccckkklllaaasss BBBaaaccckkkssstttrrrooommm JJJeeeffffff SSSccchhhuuullltttzzz EEErrriiiccc FFFeeehhhrrr DDD...JJJ... KKKiiinnnggg GGGoooaaalllttteeennndddeeerrr GGGPPP MMMiiinnn GGGAAA GGGAAAAAA SSSOOO! LLL OOOTTT SSSAAA SSSVVV%%% MMMiiiccchhhaaalll NNNeeeuuuvvviiirrrttthhh

9 BBBrrraaadddeeennn HHHooollltttbbbyyy SSSeeemmmyyyooonnn VVVaaarrrlllaaammmooovvv PPPooowwweeerrr ppplllaaayyy ((( %%%))) PPPeeennnaaallltttyyy KKKiiilllllliiinnnggg ((( %%%)))

10 !aaassshhhiiinnngggtttooonnn CCCaaapppiiitttaaalllsss::: MMMeeedddiiiaaa NNNooottteeesss LAST GAME (Regular season) Florida 1, Washington 0 * April 9, 2011 * BankAtlantic Center Shots: WSH 28, FLA 23 Power Plays: WSH 0-1, FLA 0-2 Three Stars: 1-Vokoun (FLA), 2-Thomas (FLA), 3-Neuvirth (WSH) RECENT TRANSACTIONS Apr. 2: Recalled D Sean Collins from Hershey (AHL) TONIGHT S GAME The Washington Capitals, who finished first in the Eastern Conference during the regular season, open the 2011 Stanley Cup playoffs at Verizon Center tonight against the New York Rangers. The Caps went in the regular season against the Rangers (5-3 win on 11/19 and 7-0 loss on 12/12 in New York; 2-1 shootout loss on 1/24 and 6-0 loss on 2/25 in Washington). Since their loss on Feb. 25, the Capitals went in their last 20 regular season games, allowing an average of 1.90 goals per game. Alex Ovechkin tallied 23 points (eight goals, 15 assists) in 17 games since Feb. 25. This will be the sixth postseason series between the two clubs, with Washington having won three of the first five series, owning an all-time playoff record against New York. The two teams last met in the Eastern Conference Quarter-Finals, with Washington winning in seven games. MEDIA RESOURCES The Washington Capitals Official Guide is available for download on WashingtonCaps.com under the Team tab or by following this link: Free wireless internet is available in the Verizon Center press box and Event Level press room. Please reference the bulletin boards in those locations or the nametag at your press box seat for login information. The post game press conference will take place at the Washington Wizards practice basketball court across the hallway from the Capitals locker room. New York Rangers head coach John Tortorella will be available to the media first, followed by Washington Capitals head coach Bruce Boudreau and Capitals captain Alex Ovechkin. UPCOMING GAMES Date Opponent Location Time (ET) TV Caps Radio Fri., Apr. 15 vs. NYR Washington, DC 7:30 p.m. CSN, VS, TSN 1500AM, 820AM, XM, 96.5FM, 1350AM Sun., Apr. 17 at NYR New York, NY 3 p.m. NBC, TSN 1500AM, 820AM, XM, 96.5FM, 1350AM Wed., Apr. 20 at NYR New York, NY 7 p.m. CSN, VS, TSN 1500AM, 820AM, XM, 96.5FM, 1350AM *Sat., Apr. 23 vs. NYR Washington, DC 3 p.m. NBC, TSN 1500AM, 820AM, XM, 96.5FM, 1350AM *Mon., Apr. 25 at NYR New York, NY TBD CSN, TSN 1500AM, 820AM, XM, 96.5FM, 1350AM *Wed., Apr. 27 vs. NYR Washington, DC TBD CSN, TSN 1500AM, 820AM, XM, 96.5FM, 1350AM NOTE OF THE NIGHT Ramp it up Both Alex Ovechkin and Nicklas Backstrom have seen increases in their scoring production in the playoffs. Ovechkin s points-per-game increase from 1.29 in the regular season to 1.43 in the playoffs, while his goals-per-game jump from 0.63 to Backstrom is a career 0.27 goals-per-game player during the regular season, but increases to 0.43 g/g in the postseason. Top Five Caps Notes New York state of mind 12 current Capitals played in the series against the New York Rangers. Alex Ovechkin (three goals, four assists) and Nicklas Backstrom (seven assists) led the way with seven points each in that seven game series, while Tom Poti tallied six points (two goals, four assists). Mike Green had five points (one goal, four assists) and Semyon Varlamov went 4-2 with two shutouts, a 1.17 GAA and a.952 SV% in six games.

11 Get off on the right foot Since 2006, teams that have won Game 1 of the first round are (.675) in those series. The Capitals have a record in Game 1 s and are 13-6 when starting a series at home. Home cookin - Washington closed out the regular season home schedule with record and the second best home winning percentage in the NHL (.707). The Capitals also had the least amount of regulation losses at home. Washington has finished ranked in the top three in home record in each of the past three seasons, pacing the league with a record last year and finishing third in (29-9-3). Their 84 wins at home in the last three seasons are tied with San Jose for most in the NHL during that span. Neuvy s netminding Michal Neuvirth is scheduled to make his NHL playoff debut tonight against the New York Rangers, but he is no stranger to post-season play. He led Plymouth to an OHL championship in 2007, went 7-2 with Oshawa before a season-ending injury in 2008 and was named the AHL s playoff MVP (Jack A. Butterfield Trophy) after leading the Hershey Bears to a Calder Cup championship in Last season, he became the first number one goaltender in the AHL to win back-to-back Calder Cups since former Capital Pete Peeters did so for the Maine Mariners in 1978 and 79. Kill or be killed - The last four Stanley Cup winners ranked in the top eight in penalty killing during the regular season. The Capitals finished the regular season tied for second in the league, killing off 85.6% of opponents power plays. It was their fifth-best penalty killing percentage in franchise history. SERIES NOTES * Washington has won three of the five postseason meetings between the two clubs (15-14 record) * Washington leads the regular season series, , in 190 meetings ( at home) * This is the sixth meeting between these two teams in postseason play. The Capitals defeated the Rangers in seven games during the 2009 Eastern Conference Quarter-Finals. The Rangers won in five games in the 1994 Semi-Finals; the Caps won in six games in the 1991 Patrick Division Quarter-Finals and the teams split two Patrick Division Final appearances (4-1 WSH win in 1990; 4-2 NYR win in 1986) * The Capitals went in the regular season against the Rangers (winning 5-3 on 11/9 and losing 7-0 on 12/12 in New York and losing in a shootout 2-1 on 1/24 and 6-0 on 2/25 in Washington). MORE CAPITALS NOTES Not their first rodeo - Alex Ovechkin, Mike Green, Nicklas Backstrom, Alexander Semin and Brooks Laich all played their first NHL playoff game on April 11, 2008 vs. Philadelphia. Each of them has played all 28 Caps playoff games in the last three springs. Leading the way - The Capitals earned the top seed in the Eastern Conference for the second straight season for the first time in franchise history. In doing so, Washington also captured their fourth consecutive Southeast Division title. That streak of division championships is tied with San Jose for the longest active streak in the NHL and is the longest streak in Capitals franchise history. All about Ovi - Alex Ovechkin scored his 300 th career NHL goal Apr. 6 in Toronto. He becomes the sixth-youngest player to reach 300 goals (25 years, 200 days) behind Wayne Gretzky (22 years, 321 days), Mario Lemieux (23 years, 179 days), Dale Hawerchuk (24 years, 308 days), Mike Bossy (25 years, 60 days) and Steve Yzerman (25 years, 176 days). The Capitals captain becomes the seventh-quickest player to reach 300 goals in terms of games played (473) behind Gretzky (350), Lemieux (368), Brett Hull (377), Bossy (381), Jari Kurri (441) and Teemu Selanne (464). In addition, Ovechkin s overtime tally on Apr. 2 versus Buffalo was his third overtime game-winner of the season and the 10th of his NHL career. He has twice as many overtime game-winners as any other Capital; Peter Bondra and Kelly Miller each had five. Ovechkin s goal was his 30th of the season, marking the sixth consecutive season in which he has reached that plateau. The club record is nine straight 30-goal seasons, set by Mike Gartner. Ovechkin also recorded his 50th assist of the season, marking the fourth time in six NHL seasons that he has achieved that milestone. Ovechkin is one of only seven players to start their NHL careers with six-straight seasons of 80 points or more. Ovi had points in 18 of his last 22 games (11g, 18a) in the regular season. Near the top - The Capitals were near the top of the league in several statistical categories: * Team, Goals Against: The Caps 2.33 goals-against per game was ranked fourth in the NHL. They allowed 197 goals, fourth-best in the league and the third-least in franchise history * Team, Face Offs: Washington finished sixth in the league in faceoffs, winning 51.6% of their draws * Washington won 26 one-goal games this season, second in the NHL (Anaheim, 28). * Goaltender, Rookies: Michal Neuvirth finished third amongst rookie goaltenders in wins (27) and goals-against average (2.45) * Player, Shots: Alex Ovechkin became the first player in NHL history to lead the league in shots (367) six times (since the stat was first kept in )

12 Young gun - John Carlson matched a single-season franchise record for most points by a rookie defenseman with 37, a mark that stood for nearly three decades. Robert Picard notched 37 points as a rookie in and Greg Theberge matched it in his freshman campaign of Carlson finished his rookie campaign leading all NHL rookie defensemen in ice time (22:38), was ranked third among NHL rookies in plus/minus (+21), fourth among NHL rookie defensemen in points (37), third in assists (30) and tied for fourth in goals (7). K street - Mike Knuble scored 24 goals this season, marking the eighth consecutive year in which he has scored 20 or more goals in a season. He is one of just eight active players in the league to have scored at least 20 goals in eight straight seasons. Knuble s 24 tallies were also the third-most for all players aged 35 and older. He finished the regular season with 13 points (nine goals, four assists) in his last 14 games. 300 Club On Mar. 25 at Ottawa, head coach Bruce Boudreau coached his 300 th NHL game. He recorded more wins (184) than any other coach in league history at the 300-game plateau, passing Mike Keenan s 183 wins. UPCOMING PLAYOFF MILESTONES Mike Knuble 2 games shy of 50 games Sean Collins next game played will be his playoff debut Marcus Johansson next game played will be his playoff debut DJ King next game played will be his playoff debut Michal Neuvirth next game played will be his playoff debut

GGGaaammmeee!ooottteeesss

GGGaaammmeee!ooottteeesss !eeewww YYYooorrrkkk RRRaaannngggeeerrrsss GGGaaammmeee!ooottteeesss TTThhhuuu,,, FFFeeebbb,,, 000000!HHHLLL GGGaaammmeee ###888!eeewww YYYooorrrkkk RRRaaannngggeeerrrsss - - - - - - 777 (((777 ppptttsss)))

Lisätiedot

1. SIT. The handler and dog stop with the dog sitting at heel. When the dog is sitting, the handler cues the dog to heel forward.

1. SIT. The handler and dog stop with the dog sitting at heel. When the dog is sitting, the handler cues the dog to heel forward. START START SIT 1. SIT. The handler and dog stop with the dog sitting at heel. When the dog is sitting, the handler cues the dog to heel forward. This is a static exercise. SIT STAND 2. SIT STAND. The

Lisätiedot

World Cup of Hockey 2016 Game Notes

World Cup of Hockey 2016 Game Notes World Cup of Hockey 2016 Game Notes Tue, Sep 13, 2016 Team USA 1-1 - 0 Team Finland 1-1 - 0 # Goalie GP W L OT GAA SV% 30 Ben Bishop 2 0 0 0 3.00.917 32 Jonathan Quick 1 1 0 0 1.50.970 35 Cory Schneider

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

FIS IMATRAN KYLPYLÄHIIHDOT Team captains meeting

FIS IMATRAN KYLPYLÄHIIHDOT Team captains meeting FIS IMATRAN KYLPYLÄHIIHDOT 8.-9.12.2018 Team captains meeting 8.12.2018 Agenda 1 Opening of the meeting 2 Presence 3 Organizer s personell 4 Jury 5 Weather forecast 6 Composition of competitors startlists

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland Vantaa Gymnastics Club and Finnish Gymnastics Federation are very pleased to welcome

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Fairfield University Volleyball

Fairfield University Volleyball Fairfield University Volleyball Fairfield University Athletic Communications Walsh Athletic Center 1073 North Benson Rd. Fairfield, CT 06824 Volleyball SID: Kelly McCarthy kmccarthy@fairfield.edu 203-254-4000,

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Computer based team play analysis in ice hockey coaching - an objective way to have feedback. Jouko Lukkarila

Computer based team play analysis in ice hockey coaching - an objective way to have feedback. Jouko Lukkarila Computer based team play analysis in ice hockey coaching - an objective way to have feedback Jouko Lukkarila TEAM PLAY ANALYSIS Background of the software development Principles of Collecting Data Reading

Lisätiedot

Computer based team play analysis in ice hockey coaching - an objective way to have feedback. Jouko Lukkarila

Computer based team play analysis in ice hockey coaching - an objective way to have feedback. Jouko Lukkarila Computer based team play analysis in ice hockey coaching - an objective way to have feedback Jouko Lukkarila TEAM PLAY ANALYSIS Background of the software development Principles of Collecting Data Reading

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Draft VAMMOJEN EHKÄISYYN. Markku Tuominen. Suomen jääkiekkoliitto. International Ice Hockey Federation

Draft VAMMOJEN EHKÄISYYN. Markku Tuominen. Suomen jääkiekkoliitto. International Ice Hockey Federation JOUSTOKAUKALON VAIKUTUS VAMMOJEN EHKÄISYYN Markku Tuominen Suomen jääkiekkoliitto International Ice Hockey Federation IIHF:N VAMMAREKISTERÖINTI IIHF:n turnaksissa vuodesta 1998 M vuodesta 2006 10 kautta

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

1. Liikkuvat määreet

1. Liikkuvat määreet 1. Liikkuvat määreet Väitelauseen perussanajärjestys: SPOTPA (subj. + pred. + obj. + tapa + paikka + aika) Suora sanajärjestys = subjekti on ennen predikaattia tekijä tekeminen Alasääntö 1: Liikkuvat määreet

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Tiedote/Newsletter 8/2016

Tiedote/Newsletter 8/2016 Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TIEDOTE NEWSLETTER Tiedote/Newsletter 8/2016 Tanssiaisten illalliskortit ovat vielä myynnissä! Hae omasi KAMOn kioskeilta ja osallistu lukuvuoden tyylikkäimpiin

Lisätiedot

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Click here if your download doesn"t start automatically Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Lisätiedot

Käyttöliittymät II. Käyttöliittymät I Kertaus peruskurssilta. Keskeisin kälikurssilla opittu asia?

Käyttöliittymät II. Käyttöliittymät I Kertaus peruskurssilta. Keskeisin kälikurssilla opittu asia? Käyttöliittymät II Sari A. Laakso Käyttöliittymät I Kertaus peruskurssilta Keskeisin kälikurssilla opittu asia? 1 Käyttöliittymät II Kurssin sisältö Käli I Käyttötilanteita Käli II Käyttötilanteet selvitetään

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Iona Men s Soccer Individual Career Record Book (Current Stundet-Athletes)

Iona Men s Soccer Individual Career Record Book (Current Stundet-Athletes) *SOME CATERGORIES NOT COMPLETE - LAST UPDATED 12/9/18 Iona Men s Soccer Individual Career Record Book (Current Stundet-Athletes) POINTS # Player Years POINTS 1.) Tom McElderry 1981-84 91 2.) Franklin Castellanos

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

MEN S BASKETBALL

MEN S BASKETBALL OKLAHOMA 2007-08 MEN S BASKETBALL NCAA MEN S BASKETBALL CHAMPIONSHIP SECOND ROUND Oklahoma (23-11) vs. Louisville (25-8) Sunday, March 23 4 p.m. CDT Birmingham, Ala. (BJCC Arena) 16,063 CBS SCHEDULE/RESULTS

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

C++11 seminaari, kevät Johannes Koskinen

C++11 seminaari, kevät Johannes Koskinen C++11 seminaari, kevät 2012 Johannes Koskinen Sisältö Mikä onkaan ongelma? Standardidraftin luku 29: Atomiset tyypit Muistimalli Rinnakkaisuus On multicore systems, when a thread writes a value to memory,

Lisätiedot

( ,5 1 1,5 2 km

( ,5 1 1,5 2 km Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 4 5 3 1 2 6 7 8 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

Small Number Counts to 100. Story transcript: English and Blackfoot

Small Number Counts to 100. Story transcript: English and Blackfoot Small Number Counts to 100. Story transcript: English and Blackfoot Small Number is a 5 year-old boy who gets into a lot of mischief. He lives with his Grandma and Grandpa, who patiently put up with his

Lisätiedot

Henkiset kilpailut / Cultural competitions

Henkiset kilpailut / Cultural competitions Ilmoittautuminen Australasian Suomalaisten Liiton (ASL) Suomi-Päivien kilpailuihin Registration for Australasian Federation of Finnish Societies and Clubs (AFFSC) Finnish Festival competitions (Huom. tekstaa

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Meille Saa Tulla -turnaus 2019

Meille Saa Tulla -turnaus 2019 Meille Saa Tulla -turnaus 2019 Tervetuloa Meille Saa Tulla 2019- jalkapalloturnaukseen! MST on rasisminvastainen tapahtuma, joka edistää kulttuurillista moninaisuutta. Toivomme hyvää kilpailua joukkueiden

Lisätiedot

make and make and make ThinkMath 2017

make and make and make ThinkMath 2017 Adding quantities Lukumäärienup yhdistäminen. Laske yhteensä?. Countkuinka howmonta manypalloja ballson there are altogether. and ja make and make and ja make on and ja make ThinkMath 7 on ja on on Vaihdannaisuus

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 13.6.2013 19:42 / 1 Minimum

Lisätiedot

Tiedote/Newsletter 9/2016. Opiskelijakunta toivottaa kaikille erittäin hyvää ja aurinkoista karkauspäivää!

Tiedote/Newsletter 9/2016. Opiskelijakunta toivottaa kaikille erittäin hyvää ja aurinkoista karkauspäivää! Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TIEDOTE NEWSLETTER Tiedote/Newsletter 9/2016 Opiskelijakunta toivottaa kaikille erittäin hyvää ja aurinkoista karkauspäivää! The Student Union wishes everyone

Lisätiedot

HARJOITUS- PAKETTI A

HARJOITUS- PAKETTI A Logistiikka A35A00310 Tuotantotalouden perusteet HARJOITUS- PAKETTI A (6 pistettä) TUTA 19 Luento 3.Ennustaminen County General 1 piste The number of heart surgeries performed at County General Hospital

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 22.12.2014 11:33 / 1 Minimum

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Calculation: N117 x 9 x HH141 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG

Lisätiedot

LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU OMINAISUUDET. Sähköinen jäsenkortti. Yksinkertainen tapa lähettää viestejä jäsenille

LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU OMINAISUUDET. Sähköinen jäsenkortti. Yksinkertainen tapa lähettää viestejä jäsenille tiedote 2 / 9.3.2017 LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU 4.3. ebirdie-jäsenkortti esiteltiin Golfliiton 60-vuotisjuhlaseminaarissa 17.3. ebirdie tulee kaikkien ladattavaksi Golfmessuilla 17.3. klo 12:00 alkaen

Lisätiedot

ReFuel 70 % Emission Reduction Using Renewable High Cetane Number Paraffinic Diesel Fuel. Kalle Lehto, Aalto-yliopisto 5.5.

ReFuel 70 % Emission Reduction Using Renewable High Cetane Number Paraffinic Diesel Fuel. Kalle Lehto, Aalto-yliopisto 5.5. ReFuel 70 % Emission Reduction Using Renewable High Cetane Number Paraffinic Diesel Fuel Kalle Lehto, Aalto-yliopisto 5.5.2011 Otaniemi ReFuel a three year research project (2009-2011) goal utilize the

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje - Osoite Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Osoitteen ulkomuoto Suomessa: kadun nimi + katunumero postiosoite + kaupungin nimi maa. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Jeremy

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Suunnittelumallit (design patterns)

Suunnittelumallit (design patterns) Suunnittelumallit (design patterns) Ohjelmoinnissa Rakennusarkkitehtuurissa Käyttöliittymäsuunnittelussa Sear ch Ohjelmointi Suunnittelumallit Usein toistuvia ohjelmointiongelmia ja niiden ratkaisuja:

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 3. Varjostusmallinnus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG VE1 SHADOW - Main Result Calculation: 8 x Nordex N131 x HH145m Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please

Lisätiedot

Exercise 1. (session: )

Exercise 1. (session: ) EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 1 (session: 24.1.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 31.1. at 12:00 am (before the exercise session). You

Lisätiedot

,0 Yes ,0 120, ,8

,0 Yes ,0 120, ,8 SHADOW - Main Result Calculation: Alue 2 ( x 9 x HH120) TuuliSaimaa kaavaluonnos Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered

Lisätiedot

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto If you are searched for a book by Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice over LTE (VoLTE) in pdf form, then you have come

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 5.11.2013 16:44 / 1 Minimum

Lisätiedot

Second Varsity Eight: Northeastern 6: Drexel 6: Villanova 7: Delaware 7: Buffalo 7: E. Michigan 7:18.

Second Varsity Eight: Northeastern 6: Drexel 6: Villanova 7: Delaware 7: Buffalo 7: E. Michigan 7:18. CAA Championship Pennsauken, N.J. May 14, 2017 Varsity Eight: Northeastern 6:33.059 Drexel 6:46.284 Villanova 6:48.412 Delaware 6:50.780 E. Michigan 6:53.534 Buffalo 7:18.990 Second Varsity Eight: Northeastern

Lisätiedot

Tässä ohjeessa käydään läpi sosiaalisen median verkkopalveluiden lisätoimintojen lisääminen verkkosivuillesi.

Tässä ohjeessa käydään läpi sosiaalisen median verkkopalveluiden lisätoimintojen lisääminen verkkosivuillesi. SOSIAALINEN MEDIA Tässä ohjeessa käydään läpi sosiaalisen median verkkopalveluiden lisätoimintojen lisääminen verkkosivuillesi. FACEBOOK Facebook mahdollistaa useiden erilaisten Social plugins -toimintojen

Lisätiedot

Curriculum. Gym card

Curriculum. Gym card A new school year Curriculum Fast Track Final Grading Gym card TET A new school year Work Ethic Detention Own work Organisation and independence Wilma TMU Support Services Well-Being CURRICULUM FAST TRACK

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.9.269

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2011 Accommodation statistics 2011, January Nights spent by foreign tourists in Finland increased by per cent in January The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145 OX2 9 x N131 x HH145 Rakennuskanta Asuinrakennus Lomarakennus Liike- tai julkinen rakennus Teollinen rakennus Kirkko tai kirkollinen rak. Muu rakennus Allas Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Counting quantities 1-3

Counting quantities 1-3 Counting quantities 1-3 Lukumäärien 1 3 laskeminen 1. Rastita Tick (X) (X) the kummassa box that has laatikossa more on balls enemmän in it. palloja. X. Rastita Tick (X) (X) the kummassa box that has laatikossa

Lisätiedot

Rakennukset Varjostus "real case" h/a 0,5 1,5

Rakennukset Varjostus real case h/a 0,5 1,5 Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 1 2 3 5 8 4 6 7 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a , Tuulivoimahanke Layout 9 x N131 x HH145 Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 km 2 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition)

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

Lisätiedot

St. Teresa Benedicta of the Cross Schedule Basic Listing

St. Teresa Benedicta of the Cross Schedule Basic Listing Second Week in March 2019 From Mon 03/04/2019 To Sun 03/10/2019 Ash Wednesday on Wed 03/06/2019 Fuller,Sherry Merk,Beth Eckstein,Ursula Brater,Kathie A. Dorr,Samuel Huber,Gary Ash Wednesday on Wed 03/06/2019

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ https://community.plm.automation.siemens.com/t5/tech-tips- Knowledge-Base-NX/How-to-simulate-any-G-code-file-in-NX- CAM/ta-p/3340 Koneistusympäristön määrittely

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Hotel Pikku-Syöte: accommodation options and booking

Hotel Pikku-Syöte: accommodation options and booking Hotel Pikku-Syöte: accommodation options and booking 13 th European Forest Pedagogics Congress 2-5 October 2018 (Accomodation information in Finnish at the end) Hotel Pikku-Syöte has total of 82 rooms

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2013, February Nights spent by foreign tourists in Finland down by 2.5 per cent in February 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Business Opening. Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Finnish Norwegian Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Hyvä Herra, Formal, male recipient, name unknown Hyvä Rouva Formal,

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

preseason notes The Fighting Illini

preseason notes The Fighting Illini Fighting Illini preseason notes.................................. 28 #13 tracy abrams.................................. 29 #31 kevin berardini................................ 30 #2 joseph bertrand................................

Lisätiedot

!rrroootttoookkkooollllll. CCChhheeeccckkksssuuummmmmmeeennn BBBeeezzziiirrrkkksssmmmeeeiiisssttteeerrrsssccchhhaaafffttteeennn

!rrroootttoookkkooollllll. CCChhheeeccckkksssuuummmmmmeeennn BBBeeezzziiirrrkkksssmmmeeeiiisssttteeerrrsssccchhhaaafffttteeennn !rrroootttoookkkooollllll 444... BBBeeezzziiirrrkkksssmmmeeeiiisssttteeerrrsssccchhhaaafffttteeennn aaammm 111666...000222...222000111444 iiinnn SSSccchhhwwwiiimmmmmmhhhaaalllllleee WWWiiilllmmmeeerrrsssdddooorrrfff

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

SAGA 150. Asennusohjeet. Mittaa oven korkeus. Piirrä seinään oven kiinni -päätyyn seinäkannattimen kohdalle vaakaviiva korkeudelle ovi + 75mm + 20 mm.

SAGA 150. Asennusohjeet. Mittaa oven korkeus. Piirrä seinään oven kiinni -päätyyn seinäkannattimen kohdalle vaakaviiva korkeudelle ovi + 75mm + 20 mm. SAGA 150 Asennusohjeet 500 1 2 Mittaa oven korkeus. Piirrä seinään oven kiinni -päätyyn seinäkannattimen kohdalle vaakaviiva korkeudelle ovi + 75mm + 20 mm. 3 Piirrä vesivaa an avulla viiva myös kiskon

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

Bounds on non-surjective cellular automata

Bounds on non-surjective cellular automata Bounds on non-surjective cellular automata Jarkko Kari Pascal Vanier Thomas Zeume University of Turku LIF Marseille Universität Hannover 27 august 2009 J. Kari, P. Vanier, T. Zeume (UTU) Bounds on non-surjective

Lisätiedot

KEMIN PÖYTÄTENNISSEURA RY

KEMIN PÖYTÄTENNISSEURA RY KEMIN PÖYTÄTENNISSEURA RY Kemin Pöytätennisseura ry. järjestää SPTL:n luvalla Kemi 150v juhlakilpailut lauantaina 02.02.2019 klo 9.30 alkaen. Kilpailupaikka: Kemin Tervahalli, Tervaharjunkatu 14, 94600

Lisätiedot

KULJETTAJAINFO INFO FOR THE TEAMS

KULJETTAJAINFO INFO FOR THE TEAMS KULJETTAJAINFO INFO FOR THE TEAMS Haunia-Kallialan kyläyhdistys ry Valokuva: Toni Ruotsalainen Photography Lions Club Lavia YLEINEN HÄTÄNUMERO EMERGENCY NUMBER 112 KILPAILUN YHTEYSHENKILÖ / RACE MANAGER:

Lisätiedot

Personal Letter. Letter - Address. Matti Meikäläinen Puistokatu 17 A Helsinki Finland

Personal Letter. Letter - Address. Matti Meikäläinen Puistokatu 17 A Helsinki Finland - Address Matti Meikäläinen Puistokatu 17 A 01234 Helsinki Finland Standard English Address format: name of recipient street number + street name name of town + region/state + zip/postal code. Jeremy Rhodes

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot