VA HA-TORI HEVOSE YHDISTYS RY. SÄÄ ÖT Rekisteröidyn yhdistyksen nimi on Vanha-Torinhevosen yhdistys (jatkossa Yhdistys).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VA HA-TORI HEVOSE YHDISTYS RY. SÄÄ ÖT. 1.1. Rekisteröidyn yhdistyksen nimi on Vanha-Torinhevosen yhdistys (jatkossa Yhdistys)."

Transkriptio

1 1(5) VA HA-TORI HEVOSE YHDISTYS RY. SÄÄ ÖT 1. YLEISSÄÄ ÖT JA TAVOITTEET 1.1. Rekisteröidyn yhdistyksen nimi on Vanha-Torinhevosen yhdistys (jatkossa Yhdistys) Yhdistyksen kotipaikka on Pukan kunta, Valgan maakunta, Viro Yhdistys on yksityisoikeudellinen juridinen yksikkö, joka noudattaa Viron Tasavallan lainsäädäntöä, lakeja sekä näitä yhdistyksen sääntöjä. 1.4.Yhdistyksen tavoitteena on: taata puhdasrotuisen puoliverisen vanha-torinhevosen ja sen perimän säilyminen sekä rodun tunnettuus ja arvostus. Tämän saavuttamiseksi on otettava käyttöön puhdasrotuisen puoliverisen vanha-torinhevosen säilytys- ja jalostusohjelma; vanha-torinhevosen kantakirjan pitäminen ja rekisteritodistusten/passien myöntäminen; vanha-torinhevosen jalostuskyvyn testien järjestäminen; vanha-torinhevosten arvostelu ja jalostukseen hyväksyminen; vanha-torinhevosen keinosiemennystoiminnan järjestäminen; Yhdistyksen jäsenten edustaminen Viron politiikassa sekä talous- ja kulttuurielämässä, julkisuuden tiedottaminen vanha-torinhevosen arvosta sekä rodun suosion lisääminen korostaa vanha-torinhevosen merkitystä ja tärkeyttä; seurata vanha-torinhevosten tilannetta ja olosuhteita, tarvittaessa vaikuttaa valtio-, kunta- ja yrityssektoriin sekä yksityisiin ihmisiin tilanteen parantamiseksi; puolustaa vanha-torinhevosen puhdasjalostusta järjestämällä jalostuslainsäädännössä määriteltyä toimintaa jalostusyhdistyksen kautta; organisoida vanha-torinhevosten pelastustoimintaa, suojelua ja tieteellistä tutkimusta anomalla siihen rahaa Viron ja ulkomaiden rahastoista, sponsoreilta ja toisilta asiasta kiinnostuneilta ihmisiltä; järjestää seminaareja ja tapahtumia vanha-torinhevosen säilyttämisen sekä tunnetuksi tekemisen takaamiseksi; järjestää tavoitteiden mukaisia koulutustapahtumia ja opintopäiviä Edellämainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi Yhdistyksellä on oikeus: kaikkiin siviilioikeuksiin ja -velvollisuuksiin, lukuunottamatta niitä, jotka kuuluvat vain yksityiselle ihmiselle; saada siviilioikeuksia ja ottaa siviilivelvollisuuksia, samoin muuttaa tai lopettaa niitä; toimia ja tehdä oikeudellisia toimenpiteitä sekä Viron Tasavallassa että ulkomailla, mm. perustaa yhdistyksiä, avata edustustoja, muodostaa osastoja sekä muita ala- tai rakenneyksiköitä; anoa ja jakaa vanha-torinhevosen kasvattajille tukia; anoa Euroopan Unionilta vanha-torinhevosen määräämistä vanhojen kultuurirotujen joukkoon sekä rodun suojelun ja säilyttämisen tukemista.

2 2(5) 2. JÄSE ET 2.1. Yhdistyksen jäsenet Yhdistyksen jäsenet voivat olla perustajajäseniä, jäseniä tai kannatusjäseniä Yhdistyksen jäseneksi voivat olla toimintakykyiset henkilöt tai yhteisöt Perustajajäsenet Perustajajäsenet on määritelty perustamissopimuksessa Jäsenet Yhdistyksen jäseniksi voivat olla niin henkilöt kuin yhteisöt, jotka hyväksyvät ja noudattavat Yhdistyksen sääntöjä ja maksavat jäsenmaksun Yhdistyksen jäsenellä on vuosikokouksessa äänioikeus. Jäsenmaksun oikea-aikaisesti ja täysimääräisesti maksaneella Yhdistyksen jäsenellä on kaikki Yhdistyksen jäsenen oikeudet ja velvollisuudet. Sopimuksella tai jäsenmaksun osittaisen maksamisen vuoksi voidaan jäsenoikeuksia rajoittaa hallituksen päätöksellä Kannatusjäsenet Yhdistyksen kannatusjäseniksi voivat olla toimintakykyiset yhteisöt tai henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita yhteistyöstä Yhdistyksen kanssa, hyväksyvät Yhdistyksen tavoitteet ja tehtävät ja jotka auttavat Yhdistystä sen toiminnassa aineellisesti tai toiminnallaan Yhdistyksen kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta eikä velvollisuutta jäsenmaksun täysimääräiseen maksamiseen. Muut jäsenten oikeudet ja velvollisuudet koskevat kannatusjäseniä Yhdistyksen hallituksen määrittelemässä laajuudessa Jäseneksi hyväksyminen, jäsenyyden päättyminen ja jäsenten oikeudet ja velvollisuudet Yhdistyksen hallitus päättää jäseneksi ottamisesta. Yhdistykseen liittymiseksi tulee esittää anomus Yhdistyksen hallitukselle. Anomuksessa on mainittava, että anoja on tutustunut Yhdistyksen sääntöihin ja sitoutuu niitä noudattamaan Yhdistyksen jäsenen oikeudet ja velvollisuudet anoja saa, kun hallitus on tehnyt päätöksen jäseneksi ottamisesta Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa Yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, jos jäsen: ei ole kolmen kuukauden kuluessa eräpäivästä maksanut jokavuotista jäsenmaksua; ei noudata Yhdistyksen sääntöjä; toimii vastoin Yhdistyksen tavoitteita; jättää toistuvasti noudattamatta hallituksen päätöksiä Jäsen lasketaan Yhdistyksestä erotetuksi vastaavasta hallituksen päätöksestä seuraavasta päivästä. Yhdistyksestä erottaessa tai erotettaessa ei liittymis- ja jäsenmaksua palauteta Yhdistyksen jäsenellä on oikeus: valita ja tulla valituksi Yhdistyksen elimiin; osallistua vuosikokoukseen ja saada siellä tietoa Yhdistyksen johtoelinten toiminnasta ja saada otteita ja pöytäkirjoja Yhdistyksen vuosikokouksen päätöksistä; tehdä Yhdistyksen johtoelimille Yhdistyksen toimintaa koskevissa asioissa ehdotuksia pohdittavaksi; olla näiden sääntöjen mukaisesti Yhdistyksen puolelta puolustettu ja edustettu sekä saada muita säännöistä tai hallituksen päätöksestä seuraavia etuisuuksia; saada alennuksella Yhdistyksen palveluita Yhdistyksen hallituksen vahvistaman palveluhinnaston mukaisesti; erota Yhdistyksestä yhden kuukauden irtisanomisajalla jättämällä kirjallinen anomus.

3 Jäsenyys loppuu henkilön kuollessa tai yhteisön toiminnan loppuessa Yhdistyksen jäsenellä on velvollisuus: noudattaa Yhdistyksen sääntöjä; täyttää Yhdistyksen vuosikokouksen ja hallituksen päätökset; maksaa oikea-aikaisesti ennaltamäärätyn suuruinen jäsenmaksu; olla väärinkäyttämättä jäsenyydestä seuraavia oikeuksia; pidättäytyä kaikenlaisesta toiminnasta, mikä vahingoittaa Yhdistyksen mainetta; olla välittämättä kolmannelle osapuolelle ilman hallituksen kirjallista suostumusta yhdistykseltä saatuja tietoja (poislukien tapaukset, joissa tiedon luonteesta tai sen välittämisen tavoitteesta ei toisin seuraa) tai tietoja, jotka hallitus on julistanut luottamuksellisiksi ja eijulkaistaviksi; olla välittämättä kolmannelle osapuolelle Yhdistyksen toiminnasta tietoja, jotka voivat vahingoittaa tai estää Yhdistyksen tavoitteiden saavuttamista; käyttää Yhdistyksestä saatuja tietoja omaksi hyödykseen, ellei hallituksen kanssa ole toisin sovittu; antaa itsestään oikeita tietoja Edellä mainittujen velvollisuuksien täyttämättä jättäminen voi aiheuttaa hallituksen päätöksellä Yhdistyksen jäsenen säännöissä lueteltujen oikeuksien rajoittamisen tai jäsenyydestä erottamisen. 3. YHDISTYKSE JOHTAMI E 3.1. Yhdistyksen organisaatiorakenne Yhdistyksen johtoelimet ovat vuosikokous ja hallitus Toiset yhdistyksen elimet ovat tilintarkastuslautakunta, säilytys-jalostuslautakunta ja arvostelulautakunta Yhdistystä edustavat kaikissa oikeudellisissa toimenpiteissä hallituksen jäsenet Yhdistyksen vuosikokous Yhdistyksen korkein johtoelin on Yhdistyksen jäsenten vuosikokous Vuosikokouksella on yksinoikeus: muuttaa Yhdistyksen sääntöjä; muuttaa Yhdistyksen tavoitteita; vahvistaa Yhdistyksen tilinpäätös; lopettaa Yhdistyksen toiminta, valita toiminnan lopettamisesta vastaavat henkilöt ja näille maksettava korvaus; liittää, jakaa ja uudelleen järjestää Yhdistys laissa määrätyissä tapauksissa; päättää muista kysymyksistä, jotka kuuluvat lainsäädännön tai Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokoukselle Vuosikokous Yhdistyksen korkein johtoelin on jäsenten vuosikokous. Sääntömääräinen vuosikokous pidetään kerran vuodessa tilikauden loputtua. Kokouskutsu ja päiväjärjestys sekä kaikki kirjallinen materiaali tulee lähettää kaikille jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta Vuosikouksen pätevyyteen kuuluu: a) sääntömuutokset b) säilytys-jalostusohjelman ja kantakirjausohjesäännön hyväksyminen c) hallituksen valinta d) hallituksen vuosikertomuksen pohdinta ja vahvistaminen e) tilintarkastuskertomuksen vahvistaminen f) liittymis- ja jäsenmaksujen määrääminen 3(5)

4 g) yhdistyksen toiminnan loettaminen Ylimääräinen vuosikokous kutsutaan koolle laissa määrätyissä tapauksissa ja tavalla Hallituksen on kutsuttava koolle vuosikokous, jos sitä vaatii kirjallisesti ja perusteluineen vähintään 20 % Yhdistyksen jäsenistä Vuosikokous on päätösvoimainen, kun siihen osallistuu yli 20 % Yhdistyksen jäsenistä. Valtakirjalla voi yksi jäsen edustaa kolmea muuta jäsentä, jotka lasketaan osallistuneiksi Vuosikokouksessa on päätös otettu vastaan, jos sen puolesta äänestää yli puolet kokoukseen osallistuneista Yhdistyksen jäsenistä tai heidän edustajistaan. Jos äänet jakautuvat tasan, päätös arvotaan Säännöissä mainitun Yhdistyksen tavoitteen muuttamiseksi ja sääntöjen muuttamiseksi tarvitaan 2/3 jäsenten suostumus. Tavoitteen muuttamiseksi tarvitaan vähintään 9/10 jäsenten suostumus Vuosikokouksen pöytäkirjaan merkitään tehdyt päätökset ja äänestysten tulokset. Jos päätöksiä ei ole tehty yksimielisesti, tulee pöytäkirjaan merkitä jokaisessa asiakohdassa tehdyt ehdotukset ja niiden äänestystulokset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri Hallitus Hallituksen valitsee vuosikokous 3 vuodeksi Yhdistyksen hallitus voi olla 1-9 -jäseninen Hallituksen tehtävät Yhdistyksen toiminnan johto ja järjestäminen, Yhdistyksen edustaminen; Säilytys-jalostusohjelman luominen, muuttaminen ja toteuttaminen; Tapahtumasuunnitelman ja hallituksen toimintasuunnitelman koostaminen ja toteuttaminen; Vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen koostaminen ja esittäminen vuosikokoukselle; Budjetin vahvistaminen ja maksullisten palveluiden hinnaston vahvistaminen; Kirjanpidon järjestäminen; Rekisteritodistusten ja passien antamisen järjestäminen; Jalostus- ja arvostelulautakuntien nimittäminen; Budjetin ulkopuolisista kuluista päättäminen. Tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan hallitus ottaa työntekijöitä vastaamaan Yhdistyksen käytännön toiminnasta. Hallituksen nimellä voi päätöksiä tehdä ja Yhdistystä edustaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai jokaisessa tapauksessa erikseen sitä varten hallituksen puolesta määrätty edustaja. 4. LAUTAKU AT 4.1. Arvostelulautakunnat Hallitus määrää tarpeen mukaan yhden tai monta arvostelulautakuntaa. Jokainen lautakunta valitsee keskuudestaan lautakunnan puheenjohtajan Säilytys- ja jalostuslautakunta Hallitus muodostaa säilytys-jalostuskysymysten pohtimiseksi neuvoa-antavan säilytysjalostuslautakunnan. Säilytys-jalostuslautakunnan puheenjohtajaksi on hallituksen puheenjohtaja Tilintarkastuslautakunta Tilintarkastuslautakunnan valitsee vuosikokous. Lautakunnan tehtävänä on tutkia kaikki toisten johtoelinten työstä tehdyt valitukset sekä tarkastaa Yhdistyksen tilit ja kirjanpito vuosittain 4(5)

5 5(5) vähintään 2 viikkoa ennen vuosikokousta. 5. YHDISTYKSE VARALLISUUS 5.1. Yhdistyksen varallisuus muodostuu: liittymis- ja jäsenmaksuista sekä palvelumaksuista; Viron Tasavallan Hallituksen antamista määrärahoista; lahjoituksista; muista tuloista Yhdistys hallinnoi ja käyttää oma varallisuuttaan Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Yhdistyksen varallisuutta käytetään ainoastaan Yhdistyksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tuloja ja varallisuutta ei jaeta jäsenille Omien tehtäviensä toteuttamiseksi Yhdistyksellä on oikeus tehdä sopimuksia ja käyttää omia rahallisia resurssejaan Yhdistyksen hallituksen vahvistaman budjetin mukaisesti. 6. YHDISTYKSE LOPETTAMI E Yhdistyksen lopettamisesta päättää vuosikokous yli 2/3 ääntenenemmistöllä. Yhdistyksen toiminnan lopettajiksi ovat hallituksen jäsenet, ellei vuosikokous päätä toisin. Yhdistyksen lopettaminen tapahtuu Laissa Rekisteröidyistä Yhdistyksistä määritellyllä tavalla. Yhdistyksen lopettamisen yhteydessä annetaan varallisuus tavoitteeltaan samankaltaiselle rekisteröidylle yhdistykselle tai yhdistyksille vuosikokouksen päätöksen mukaisesti.

Hyväksytty Radiomedia ry:n varsinaisessa liittokokouksessa 11.11.2010. Päivitetty varsinaisessa liittokokouksessa 28.11.2013.

Hyväksytty Radiomedia ry:n varsinaisessa liittokokouksessa 11.11.2010. Päivitetty varsinaisessa liittokokouksessa 28.11.2013. 1 RADIOMEDIA RY SÄÄNNÖT Hyväksytty Radiomedia ry:n varsinaisessa liittokokouksessa 11.11.2010. Päivitetty varsinaisessa liittokokouksessa 28.11.2013. RADIOMEDIA RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi Yhdistyksen nimi on

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

4 Yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta.

4 Yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta. SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kanta-Hämeen Asperger-, autismi-. dysfasia- ja MBD yhdistys, HYMY Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna ja toiminta alueena

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Tarpeeksi (ry) 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tarpeeksi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

TUL:n seurojen mallisäännöt - seuran kokous

TUL:n seurojen mallisäännöt - seuran kokous TUL:n seurojen mallisäännöt - seuran kokous 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on ry. Seuran kotipaikka on. 2 Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu Seura toimii Suomen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Uudistetut säännöt. Japsistarat ry rek.no 208.644

Uudistetut säännöt. Japsistarat ry rek.no 208.644 Uudistetut säännöt Säännöt on hyväksytty Japsistarat ry:n vuosikokouksessa Kuopion Rauhanlahdessa 15.6.2013. Sekä lisäykset Japsistarat ry ylimääräisessä jäsenkokouksessa 15.3.2014. Akaassa. 1 NIMI JA

Lisätiedot

Vapers Finland ry:n perustamiskokous

Vapers Finland ry:n perustamiskokous 1 Vapers Finland ry:n perustamiskokous Paikka: Mätäsperä 6 G 26, 33100 Tampere (etäosallistuminen Skypen välityksellä) Aika: 5.2.2015 klo 20:00 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Leif Martin avasi kokouksen

Lisätiedot

Hallitus hyväksyy jäseneksi kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä.

Hallitus hyväksyy jäseneksi kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Vapaaotteluliitto ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan liitosta käyttää epävirallista nimeä Finnish Mixed Martial Arts Federation.

Lisätiedot

SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT. Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on

SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT. Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT IS Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on HUMPPILAN VEIKOT RY Seuran kotipaikka on HUMPPILA 2 Seuran

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

AFD ALANYA FİNLİLER DERNEĞİ SÄÄNNÖT

AFD ALANYA FİNLİLER DERNEĞİ SÄÄNNÖT ALANYA FİNLİLER DERNEĞİ SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Luku 1- Yhdistyksen nimi: ALANYA FİNLİLER DERNEĞİ. Yhdistyksen kotipaikka on ALANYA. Alanya Finliler Derneği AFD Yhdistyksen tarkoitus ja

Lisätiedot

1(7) MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO RY:n S Ä Ä N N Ö T

1(7) MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO RY:n S Ä Ä N N Ö T 1(7) MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO RY:n S Ä Ä N N Ö T 1 Liiton nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry, ruotsiksi Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF rf ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kotkan Konepäällystöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Kotka. 2 Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Konepäällystöliittoon

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

TUL:n seurojen mallisäännöt

TUL:n seurojen mallisäännöt TUL:n seurojen mallisäännöt Seurojen mallisäännöt hyväksytty TUL:n 24. liittokokouksessa Kemissä 27.5.2014 Ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.10.2002 Ennakkotarkastuksen jälkeen

Lisätiedot

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihdin ammattiosasto ry

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihdin ammattiosasto ry TEHYN Vihdin AMMATTIOSASTON SÄÄNNÖT Yhden kokouksen malli 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihdin ammattiosasto ry Yhdistyksen

Lisätiedot

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 90,00 euroa.

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 90,00 euroa. 1(9) VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on LAUTTOLAHDEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA ja kotipaikka on KAJAANIN KAUPUNKI. Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen.

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 1 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistys kuuluu jäsenenä Kaatuneitten

Lisätiedot

Toimialoina ovat kaikki kulttuurin ja taiteen alat ja näiden toimintaa välittömästi tai välillisesti tukevat toimialat.

Toimialoina ovat kaikki kulttuurin ja taiteen alat ja näiden toimintaa välittömästi tai välillisesti tukevat toimialat. Kulttuuriosuuskunta Bertta Osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Kulttuuriosuuskunta Bertta ja sen kotipaikka on Kotka. Osuuskunnan tarkoituksena on vahvistaa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 31.05.2005 YLEISTÄ. 1 Nimi. 2 Kieli. 3 Toiminta. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan harrastustoimintaa.

SÄÄNNÖT 31.05.2005 YLEISTÄ. 1 Nimi. 2 Kieli. 3 Toiminta. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan harrastustoimintaa. 1(5) YLEISTÄ 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Nuoli-Haukat r.y. ja sen kotipaikka on. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Kieli 3 Toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys ja sen. toiminta-alue on Pirkanmaa. Ammattiliitto Pro ry:tä

Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys ja sen. toiminta-alue on Pirkanmaa. Ammattiliitto Pro ry:tä TAMPEREEN FAKTORIKLUBI PRO RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tampereen Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Tampere. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

Vuolahden vesiosuuskunnan säännöt

Vuolahden vesiosuuskunnan säännöt Vuolahden vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Vuolahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Kaarina. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa

Lisätiedot

Linnanrauniontien vesiosuuskunnan säännöt

Linnanrauniontien vesiosuuskunnan säännöt Linnanrauniontien vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Linnanrauniontien Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Kaarina. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot