Yhdessä mukana -projektin toimintakertomus 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdessä mukana -projektin toimintakertomus 2013"

Transkriptio

1 Yhdessä mukana -projektin toimintakertomus 2013

2 Johdanto Setlementtiliiton Yhdessä mukana -projekti kehittää setlementtityöhön seniori- ja vanhustyön yhteisöllisen vertaistoiminnan koulutus- ja toimintarakenteen. Setlementtiliitto koordinoi ja hallinnoi projektia, jota toteutetaan osaprojekteina Helsingissä, Hämeenlinnassa, Lahdessa, Parkanossa, Rovaniemellä ja Savonlinnassa. Projektia toteutetaan valtakunnallisella ja paikallisella tasolla. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä paikallisten setlementtien kanssa. Jokaisella paikkakunnalla on omat yhteisöllisen vertaistoiminnan erityispainotuksensa. Yhteisöllinen vertaistoiminta luo mahdollisuuksia aitoihin kohtaamisiin ikäihmisten välillä ja edistää ympäristön positiivista asennoitumista vanhoja ihmisiä kohtaan. Projekti kuuluu Eloisa ikä -ohjelmakokonaisuuteen ja sitä rahoittaa Raha-automaattiyhdistys (Ray) vuosina Projektipäällikkö aloitti työnsä huhtikuussa ja projektikoordinaattorit pääasiassa elokuussa. Toiminnan käynnistyminen Projektin toiminta on käynnistynyt hyvin. Vuodelle 2013 asetetut tavoitteet saavutettiin kokonaan ja osittain ylitettiin. Projektille tarkennettiin tavoitteet ja tehtiin toimintasuunnitelma, luotiin projektirakenteet ja sovittiin toiminta- ja työkäytännöistä, perehdyttiin sosiaalisen esteettömyyden, yhteisöllisyyden ja arvokkaan vanhuuden teemoihin. Aloitettiin yhteisöllisen vertaistoiminnan koulutusten ja toimintarakenteen, vertaistoimintamuotojen sekä sosiaalisen esteettömyyden työmenetelmän kehittämistyö. Tehtiin laaja-alaista vaikuttamistyötä arvokkaan vanhuuden ja ikääntyneiden osallisuuden esiin nostamiseksi paikallistasolla ja valtakunnallisesti. Osaprojektien kiinnittymiseen paikallisten setlementtien toimintakokonaisuuteen kiinnitettiin projektin alussa erityistä huomiota. Vuoden 2013 aikana kartoitettiin vertaistoiminnan mahdollisuuksia suhteessa olemassa oleviin setlementtien rakenteisiin sekä aloitettiin yhteistyön ja toiminnan vahvistaminen setlementeissä vertaistoiminnan edistämiseksi. Verkostoituminen alueen muiden ikäihmisten kanssa toimivien tahojen kanssa käynnistyi. Setlementtien toimintaympäristön kehittäminen ikääntyneiden turvallista ja esteetöntä elämää tukevaksi aloitettiin. Samoin alkoi yhteistyön kehittäminen paikallisten setlementtien ja yhteistyökumppaneiden välillä ikääntyneiden esteettömän elinympäristön näkökulmasta. 1

3 Yhteisöllisen vertaistoiminnan koulutus- ja toimintamalli Seniori- ja vanhustyön yhteisöllisen vertaistoiminnan koulutusja toimintamallin kehittäminen eteni suunnitelman mukaisesti. Yhteisöllisen vertaistoiminnan valtakunnallisen ja paikallisen koulutuskokonaisuuden ensimmäiset versiot valmistuivat. Valtakunnallinen koulutus järjestettiin 3 päivän mittaisena kokonaisuutena loppuvuodesta Koulutukseen osallistui 12 henkeä ja palaute oli hyvää. Paikalliset koulutukset käynnistyvät suunnitelman mukaisesti tammikuussa Materiaaleina tuotettiin sähköinen kouluttajan materiaalipankki sekä yhteisöllisen vertaistoiminnan vihko koulutuksiin osallistuville. Yhteisöllinen vertaistoiminta Projektin toiminta perustuu ikääntyneiden omien voimavarojen vahvistamiseen. Projektin tarkoituksena ei ole järjestää ulkoapäin tarjottua valmiiksi suunniteltua vertaistoimintaa, vaan toimintaa, jota ikäihmiset ovat olleet itse aktiivisesti suunnittelemassa ja järjestämässä. Ikääntyneiden yhteisöllisen vertaistoiminnan kehittämistyö käynnistyi hyvin yhteistyössä ikäihmisten ja paikallisten setlementtien kanssa. Paikallisia tarpeita ja toiveita vertaistoiminnasta selvitettiin osaprojekteissa kyselyn, keskusteluiden ja toimintaympäristön analyysin avulla. Yhteisöllisestä vertaistoiminnasta ja vertaistoiminnan koulutuksista kiinnostuneita tavoitettiin mukavasti. Osaprojekteissa aloitettiin paikallisesti vertaistoiminnasta kiinnostuneiden rekrytointi koulutuksiin ja vertaistoimintaan. Paikallisesti innostettiin passiivisia vanhoja vapaaehtoisia projektin toimintaan ja toiminnan suunnitteluun. Paikallisia toiveita ja tarpeita kartoitettiin vertaistoiminnan sisällöiksi ja muodoiksi. Ensimmäiset vertaistoiminnan pilotit käynnistyivät kysynnän vuoksi jo syksyllä Parkanossa, Rovaniemellä, Helsingissä ja Hämeenlinnassa. Helsingissä käynnistyi 3 vertaistoiminnallista ryhmää pelikerho, kirjallisuuspiiri ja kirjoittajapiiri. Hämeenlinnassa käynnistyi 2 vertaistoiminnallista ryhmää. Seniorisirkus kokoontui 8 kertaa ja siihen osallistui 11 henkeä. Graffitipajaan osallistui 16 henkeä. Vertaispareja syntyi 2 kappaletta. Parkanossa käynnistyi Käsityöideariihi yhteistyössä Petäjä-opiston kanssa. Ryhmä sai suuren suosion ja se jouduttiin osallistujamäärän takia jakamaan kahdeksi ryhmäksi. Käsityöideariihi-ryhmät kokoontuivat 14 kertaa ja niihin osallistui 23 henkeä. Muisteluryhmä kokoontui 5 kertaa ja osallistujia oli 6 henkeä. Rovaniemellä takaisin toimintaan mukaan tulleet vapaaehtoiset vertaistoimijat käynnistivät omatoimisesti Lauantaikerhon, joka kokoontui viisi kertaa, osallistujamäärä vaihteli viidestä yhdeksään. Lisäksi käynnistyi projektin tuella vapaaehtoisen vertaistoimijan vetämä Jokkakallion Ukkokerho. Se kokoontui yhteensä seitsemän kertaa ja osallistujia oli 9-14 eri kerroilla. Yhteisöllinen vertaistoiminta käynnistyy alkuperäisen suunnitelman mukaisesti Savonlinnassa ja Lahdessa paikallisten koulutusten jälkeen helmikuussa

4 Paikalliset painotukset Osaprojektit käynnistyivät elokuussa projektikoordinaattoreiden aloittaessa työnsä. Helsinki Osaprojektin alussa kartoitettiin muut alueen toimijat ja toiminta sekä yhteistyömahdollisuudet. Alueella on jo runsaasti ikäihmisten kanssa toimivia tahoja ja suuri valikoima erilaista toimintaa. Alueen ikäihmisten tarpeita selvitettiin alueella jo toimivien tahojen kautta sekä Senioritalo Sandelsissa kirjallisella kyselyllä, asukastoimikunnan, asukkaiden ja muiden työntekijöiden avulla. Osaprojektin painotuksena on ikääntyneiden terveyden ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen sekä voimavarojen vahvistaminen. Yhteisöllistä vertaistoimintaa suunniteltiin tästä näkökulmasta. Yhteisöllistä toimintaa kehitettiin kokoamalla alueen asukkaita yhteisiin keskustelu- ja suunnittelutilaisuuksiin. Syksyllä käynnistyivät pelikerho, kirjallisuuspiiri ja kirjoittajapiiri aloitustapaamisilla. Yhteistyötä Kalliolan setlementin kansalaistoiminnan kanssa tiivistettiin. Osaprojektissa järjestettiin useita tilaisuuksia ja tapahtumia. Projektin ja kansalaistoiminnan yksikön yhteistyötarpeita kartoitettiin. Vertaistoiminnan kehittäminen yhteistyössä Kalliolan setlementin kansalaistoiminnan kanssa muotoutui keskeiseksi toimintatavaksi. 3

5 Hämeenlinna Hämeenlinnan osaprojektissa on syksyn aikana kartoitettu yhteistyöjärjestöjen ikääntyneille järjestämää toimintaa ja osaprojektin toiminnan linkittymistä kokonaisuuteen. Kartoitustyö vahvisti näkemystä siitä, että ikääntyneiden toimintaa on alueella paljon, mutta yksinäisille ja syrjäytymisvaarassa oleville ikääntyneille ei toimintaa juuri järjestetä. Osaprojektissa käynnistyi syksyllä ensimmäisinä vertaistoiminnan kokeiluina Seniorisirkus sekä Graffitipaja, joissa hyödynnettiin sosiokulttuurisen innostamisen lähtökohtia. Syksyn aikana muodostui 2 vertaisparia. Hämeenlinnan yhteisöllisen vertaistoiminnan yhtenä tärkeänä kokonaisuutena on hakevan/löytävän vanhustyömallin kehittäminen. Hakevaa/löytävää otetta ja mahdollisia ikäihmisten lähestymistapoja kartoitettiin ja kokeiltiin mm. jalkautumista julkisille paikoille. Osaprojektissa järjestettiin useita tapahtumia ja tilaisuuksia. Yhteistyössä paikallisen setlementin kanssa aloitettiin keskustelut vapaaehtoistoiminnan ja yhteisöllisen vertaistoiminnan kiinnittymisestä toisiinsa. Osaprojektilla on laaja yhteistyöverkosto kehittämistyön tukena. 4

6 Lahti Lahden osaprojektin lähtökohdat olivat vertaistoiminnan kehittämistyön näkökulmasta erinomaiset. Harjulan Setlementillä toimii jo osapäiväinen kansalaistoiminnan koordinaattori, joka rekrytoi, ohjaa ja tukee vapaaehtoistoimijoita ja osallistuu kansalaistoiminnan, tapahtumien, tilaisuuksien ja ryhmätoiminnan toteuttamiseen. Vertaistoiminnan kehittämiskokonaisuutta suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä koordinaattorin kanssa. Syyskauden 2013 osaprojektissa keskityttiin yhteisöllisen vertaistoiminnan koulutusmallin suunnitteluun ja työstämiseen. Vertaistoiminnan kehittämiseksi tehtiin laajaalaista taustatyötä. Osaprojektissa toteutettiin kysely Harjulakotien asukkaiden vertaistoiminnan tarpeiden ja toiveiden kartoittamiseksi sekä suoritettiin alueellista vapaaehtois- ja vertaistoiminnan toimintamuotojen kartoitusta Lahdessa toimivan vapaaehtoistoiminnan kumppanuusverkoston avustuksella. Osaprojektin myötä vapaaehtoisten rekrytointia lähdettiin kehittämään viestinnällisten toimenpiteiden kautta. Toimenpiteiden myötä kansalais- ja vertaistoiminnan mahdollisuuksien tunnettuus alueella lisääntyi. Osaprojektin myötä oma-aloitteiset yhteydenotot vapaaehtoistoimintaan liittyen lisääntyivät merkittävästi ja uusia vapaaehtoistoimijoita saatiin mukaan toimintaan. Osaprojektin koordinaattori aloitti vaikuttamistyön kansalaistoiminnan toimintakulttuurin muuttamiseksi työntekijävetoisesta omaehtoisen kansalaistoiminnan suuntaan. Sosiaalisten esteiden poistamista lähestyttiin osaprojektissa syksyllä 2013 sekä vapaaehtois- että vertaistoiminnan periaatteita suunnittelemalla. Suunnittelussa kiinnitettiin huomiota sosiaalisesti avoimeen toimintaan. 5

7 Parkano Parkanon osaprojekti linkittyy Parkanon setlementin toimintaan. Parkanon setlementillä on pitkät perinteet vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä ja setlementti toimiikin Parkanossa vapaaehtoistoiminnan keskuksena. Osaprojektin ja Parkanon setlementin vanhat vapaaehtoiset ovat aloittaneet tiiviin yhteistyön monipuolisen vertaistoiminnan mahdollistamiseksi. Vertaistoiminnan tarpeita ja toiveita selvitettiin kyselyillä ja keskustelu-tilaisuuksissa. Syksyn aikana osaprojektille kehittyi tiivis yhteistyö Parkanon kaupungin sekä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Toimintatavat haja-asutusalueen osallistumisongelmien helpottamiseksi lähtivät muotoutumaan. Osaprojekti sai esimerkiksi innostettua toimintaan osallistuvia kimppakyyteihin sekä omaehtoisiin yhteisiin retkiin. Ensimmäiset yhteisöllisen vertaistoiminnan ryhmät, Käsityöideariihi sekä Muisteluryhmä, käynnistyivät. Havaittiin tarve myös vertaisparitoiminnalle. Osaprojekti oli näkyvästi esillä Vanhusten viikon aikana, järjestäen 3 tapahtumapäivää. Tammikuuksi suunniteltu paikallinen yhteisöllisen vertaistoiminnan koulutus sai innostuneen vastaanoton. Vuoden loppuun mennessä ilmoittautuneita oli 12 ja tammikuussa päädyttiin järjestämään 2 koulutusta. 6

8 Savonlinna Osaprojektin painopisteenä ovat paikkakunnalle paluumuuttaneet yli 60-vuotiaat sekä yhteisöllisen vertaistoiminnan kehittäminen erityisryhmille. Erityisryhmiksi ovat valikoituneet ikääntyneet kehitys-vammaiset ja romanit. Osaprojekti käynnistyi Linnalan Setlementin Seniorikeskuksen yhteydessä. Syksyn aikana kartoitettiin Seniorikeskuksen kävijöiden, erityisryhmien ja paluumuuttajien tarpeita vertaistoiminnan näkökulmasta. Ikääntyneiden kehitys-vammaisten vertaistoimintaa valmisteltiin projektikoordinaattorin vetämillä Savonkodin ryhmätoiminnoilla. Ryhmien avulla luotiin kontakteja kehitysvammaisiin sekä ryhmäkotien henkilökuntaan ja tulevaa vertaistoimintaa suunniteltiin yhdessä. Ryhmiä oli syksyn aikana 3 ja ne kokoontuivat viikoittain. Osallistujia ryhmissä oli yhteensä 47 henkeä. Yhteistyö ja toiminnan suunnittelu aloitettiin Savonlinnan Kaupungin Vammaispalveluiden, Romaniyhdistyksen sekä muiden paikallisten yhdistysten kanssa. Osaprojektin toimintaan vaikutti projektikoordinaattorin vaihdos. Osaprojektissa työskenteli projektikoordinaattori vuonna 2013 elo-lokakuun ajan. Uusi projektikoordinaattori aloitti työnsä tammikuussa

9 Rovaniemi Projektin roolia suhteessa Jokkakallion palvelutalon toimintaan selkeytettiin ja käynnistettiin yhteisöllinen vertaistoiminta Hannalan asukkaiden kanssa. Hannala, eli tuetun asumisen vuokratalo, otettiin käyttöön marraskuussa 2012 ja asukkaiden yhteistoiminta etsii vielä muotoaan. Yhteistyössä asukkaiden ja Rovalan Jokkatuvan sekä Setlementtiliiton Uusi paikallisuus -hankkeen kanssa järjestettiin grillijuhla, joka toteutettiin nyyttikestiperiaatteella. Asukastapaamisia Hannalassa järjestettiin syksyn 2013 aikana viisi kertaa ja vuoden 2014 alusta päätettiin aloittaa kerran kuussa tapahtuvat kokoontumiset takkatulen ääressä. Palvelutalon puolella yhteisöllisen vertaistoiminnan käynnistäminen oli hitaampaa. Jokkakallion asumispalvelukeskuksen asukkaita osallistettiin toiminnan suunnitteluun yhteisissä tapaamisissa ja kahdenkeskisissä keskusteluissa. Yhteisöllisyys tuli esiin lähinnä erilaisiin projektin organisoimiin yhteisiin tilaisuuksiin osallistumisena. Syksyn aikana järjestettiin useita tilaisuuksia ja tapahtumia. Projektin toimintaan saatiin aktivoitua mukaan viisi konkarivapaaehtoista sekä rekrytoitua kaksi uutta vapaaehtoista. Vapaaehtoiset aloittivat marraskuussa omaehtoisen lauantaikerhon pitämisen. Jokkakallion miesasukkaiden toivomuksesta joitakin vuosia aiemmin työntekijävetoisesti toiminut Jokkakallion Ukkokerho käynnistettiin uudelleen vapaaehtoisen vetämänä. Yhteisöllistä vertaistoimintaa ja samalla ylisukupolvista yhteistyötä toteutettiin Lapin yliopiston sosiaalityön opiskelijoiden pitämässä lukupiirissä sekä vapaaehtoistoiminnan keskus Neuvokkaan kanssa, jonka kautta asumispalvelukeskuksessa toteutti vapaaehtoistyön jaksoaan IB-lukiolainen. 8

10 Tilaisuudet ja tapahtumat Lokakuussa järjestettiin projektin Vau, mikä vanhuus! -seminaari. Seminaariin osallistui 47 henkeä. Lisäksi järjestettiin Kulttuurilla osallisuutta, vuosista viis -seminaari yhteistyössä Uusi paikallisuus -hankkeen kanssa. Seminaariin osallistui 28 henkeä. Molempiin seminaareihin kutsuttiin myös Setlementtiliiton seniori- ja vanhustyön verkosto. Vanhusten viikolla järjestettiin paikallisia tapahtumapäiviä sekä infotilaisuuksia vertaistoiminnasta. Vertaistoiminnan mahdollisuuksia esiteltiin erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa valtakunnallisesti ja paikallisesti. Tilaisuuksista ja tapahtumista tarkemmin liitteessä 1. Vaikuttamistoiminta ja tiedottaminen Vuoden 2013 aikana on panostettu projektin näkyvyyteen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumiseen. Viestinnällisiä pääteemoja ovat olleet arvokas vanhuus ja yhteisöllinen vertaistoiminta. Teemat on saatu hyvin esille eri medioissa. Tiedotus- ja esitemateriaalia on jaettu laajasti. Projektin www-sivut avattiin elokuussa. Projektin esite valmistui syyskuussa ja sitä jaettiin noin 600 kappaletta. Paikallista infomateriaalia on tehty ja jaettu noin 1200 kappaletta pitkin syksyä. Vaikuttamis- ja tiedottamistoiminnan laajuudesta löytyy tarkempaa tietoa liitteestä 1. Arviointi ja seuranta Projektin toimintaa arvioidaan Eloisa ikä -ohjelman ja Ray:n ohjelma-arvioinnin sekä projektin arviointisuunnitelman mukaisesti. Projektin ohjausryhmä kokoontui vuoden 2013 aikana 2 kertaa. Paikalliset ohjausryhmät ovat kokoontuneet 1 3 kertaa. Projektissa toteutettiin loppuvuodesta 2013 itsearviointi Ray:n itsearviointi Seiska-mallia mukaillen. Kyselyyn vastasi projektitiimin lisäksi paikallisia yhteyshenkilöitä sekä ohjausryhmän jäseniä. Vastausprosentti oli 36. Lisäksi projektin toimintaan liittyen kerättiin jatkuvasti palautetta setlementeiltä ja muilta yhteistyökumppaneilta. Itsearviointikyselyn ja palautteiden tulokset ovat olleet hyviä. Projektin tavoitteita ja kohderyhmävalintaa pidettiin onnistuneina, joskin tavoitteet nähtiin laajoina. Myös kokonaisresursseja pidettiin suhteellisen riittävinä. Resurssien kohdentuminen eri paikkakunnille mietitytti jonkin verran. Toisaalta resurssien tasainen jakautuminen osaprojekteille nähtiin hyväksi, toisaalta toivottiin resurssien voimakkaampaa kohdentamista osaprojekteille tarveperusteisesti. Taustaorganisaation tuki (Setlementtiliitto) nähtiin vahvana, mutta arviot paikallisten setlementtien tuesta vaihtelivat suuresti eri paikkakunnilla. Kohderyhmässä on toivottu vertaistoiminnan koulutusten ja varsinaisen vertaistoiminnan nopeampaa käynnistymistä. 9

11 Liite 1: Tapahtumat, seminaarit, koulutukset ja vaikuttamistyö 2013 Projektin järjestämät seminaarit ja koulutukset: Kulttuurilla Osallisuutta sukupolvilta sukupolville, iästä viis Helsingissä, 28 osallistujaa (yhteistyössä Uusi Paikallisuus -hankkeen kanssa) Vau, mikä vanhuus Yhdessä mukana -projektin avausseminaari Helsingissä, 47 osallistujaa Valtakunnallinen yhteisöllinen vertaistoiminnan koulutus setlementtitoimijoilla , ja 28.11, yhteensä 3 päivää, 12 osallistujaa Muut projektin tapahtumat ja tilaisuudet: Yhdessä mukana -projekti esillä Töölön juhlaviikoilla Vanhusten viikon tapahtumat: - Helsingissä Parkanossa Lahdessa Savonlinnassa Rovaniemellä Hämeenlinnassa Seniorivipinät -tilaisuus vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille Lahdessa Yhdessä mukana -projekti mukana Eloisa flash mob tapahtumassa Vaikuttamistyö- ja tiedottaminen: Toimittajien aamupalatilaisuudet Parkanossa ja Rovaniemellä Eloisa ikä -ohjelman tuottama arvokas vanhuus artikkeli, radiouutis- ja videouutiskokonaisuus, jossa Yhdessä mukana -projekti oli esimerkkiprojektina mukana - video toimitettu 440 medialle - video julkaistu 8 sivustolla - radiojuttu toimitettu 117 medialle - radiojuttu soitettu 8 radiokanavalla - artikkeli toimitettu 1223 medialle - artikkelia luettu yhteensä 867 kertaa www-sivuilla yksittäisiä kävijöitä ajalla 8 12/2013 yhteensä 4990 Yhdessä mukana -projektin ja Seniori- ja vanhustyön toimialan yhteistä esitettä jaettu noin 500 kappaletta Puheenvuoro Osallisuuden eriarvoistumisesta Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen 75- vuotisjuhlassa

12 Julkaistut artikkelit ja uutiset: Osallisuus -kirja (Salli-osallisuushanke); artikkeli Osallisuuden eriarvoisuus ja eriarvoistuminen (arvioitu kirjan julkaisuajankohta 5/2014) Vanhustyö 12/2013; Setlementtityössä ikäihminen on oman elämänsä asiantuntija Ylä-Satakunta; Hyvää arkea kotiin ikäihmisille 9.4. Lappilainen; Hannalan ikäihmiset aktiivisina toimijoina viikko 39 Uusi Rovaniemi; Hannalassa pidettiin hauskat grillijuhlat Ylä-Satakunta; Ikääntyneille mahdollisuus harrastuksiin myös sivukyliltä Ykköset lehti; Turvallista ikääntymistä Parkanossa Aamulehti; Parkano setlementin erityiskohteeksi Hämeen Sanomat; Vertaistoimintaa vanhustyöhön Lapin Kansa; Ikäihmiset piristävät toisiaan arjen askareissa Lappilainen; Rovaniemellä ketään ei jätetä yksin viikko 41 Uusi Rovaniemi; Vertaistuesta voimaa ikääntyneille Uusi Rovaniemi; Kouluttaudu vapaaehtoistyöntekijäksi Turun Sanomat; Sirkus on nyt myös ikäihmisten harrastus Bulevardi.fi; Nuorten hittiharrastus houkuttelee nyt ikäihmisiä Terve.fi; Nuorten hittiharrastus houkuttelee nyt ikäihmisiä Pohjalainen; Nuorten hittiharrastus houkuttelee nyt ikäihmisiä Yle Tampere; Käsityöideariihi, suora radiolähetys Hämeen Sanomat; Korkeimpana tavoitteena strapetsi Hufvudstadsbladet; Krutgummor slår kullerbytta på vardagen Lapin Kansa; Seniorit voivat myös sirkustella Muut tilaisuudet, joissa projekti on ollut mukana/esillä muun muassa: Vanhuus Rokkaa -konserteissa maalis-huhtikuussa 2013, yhteensä 5 kpl Taiteiden päivä Keinukamarin palvelutalossa, Hämeenlinna Eläköön liike ja mieli verkoston kampanjatilaisuus, esittelypöytä Helsingin osaprojekti18.9. Hyvinvointipäivä Kalasatama Vertaistoiminnan suunnittelupäivä, Pasilan asukastalo Poliisien konsertti Senioritalo Sandelsissa Vuosi Suomessa ryhmäpäivä Senioritalo Sandelsissa Terveen iän avaimet -seminaari Itsenäisyyspäivän juhla Senioritalo Sandelsissa Kiitokset valokuvaajille: Alejandro Lorenzo ja Oren Singer. 11

YHTEISÖLLISEN VERTAISTOIMINNAN MENETELMIÄ 30.9.2014

YHTEISÖLLISEN VERTAISTOIMINNAN MENETELMIÄ 30.9.2014 YHTEISÖLLISEN VERTAISTOIMINNAN MENETELMIÄ 30.9.2014 Mona Särkelä-Kukko Yhdessä mukana -projektitiimi 1 Yhdessä mukana projekti 2013-2016 Toteuttajana Suomen Setlementtiliitto Projekti kuuluu Ray:n rahoittamaan

Lisätiedot

Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla

Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla Ikääntyneidenpäihde- ja mielenterveystyön verkoston yhteistyöseminaari 23.4.2015 Mona Särkelä-Kukko Marjo Karila 14.4.2015 1 Pohdittavaksi alkuun: Pohdi

Lisätiedot

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Valtakunnallinen vertaistoiminnan koulutus 1 Mona Särkelä-Kukko 18.10.2013 1 Sisältö 1. Osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Lisätiedot

Yhdessä mukana -projektin toimintakertomus 2014

Yhdessä mukana -projektin toimintakertomus 2014 Yhdessä mukana -projektin toimintakertomus 2014 Johdanto Setlementtiliiton Yhdessä mukana -projekti kehittää setlementtityöhön seniori- ja vanhustyön yhteisöllisen vertaistoiminnan koulutus- ja toimintarakenteen.

Lisätiedot

RAY:n Eloisa ikä ohjelma ikäihmisten hyvää arkea tukemassa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vauhtiin! Säätytalo

RAY:n Eloisa ikä ohjelma ikäihmisten hyvää arkea tukemassa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vauhtiin! Säätytalo RAY:n Eloisa ikä ohjelma ikäihmisten hyvää arkea tukemassa Ikätyneiden asumisen kehittämisohjelma vauhtiin! 27.9.2013 Säätytalo Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Vanhustyön keskusliitto ry reija.heinola@vtkl.fi

Lisätiedot

Eloisa ikä. RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017

Eloisa ikä. RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017 Eloisa ikä RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017 1 Eloisa ikä ikäihmisten avustusohjelma RAY:n avustusohjelmassa tuetaan yli 60-vuotiaita ikäihmisiä eri elämänvaiheissa ja elämän

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi 2.2.2016 Setlementti Louhela ry Oikeus hyvään elämään iästä ja toimintakyvystä riippumatta Iäkkäät ihmiset eivät ole yhtenäinen

Lisätiedot

Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto

Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto Verkostomalli näkövammaisten vertaisryhmäverkoston kehittämisestä Koordinaattorin rooli organisoinnissa, koulutuksessa,.. Uusien vapaaehtoisryhmien

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ

SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ 14.10.2016 AVUSTUSOSASTO HILPPA TERVONEN 14.10.2016 2 AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ 2016-2019 RAY:N AVUSTUSTOIMINNAN LINJAUSTEN TAVOITEALUEIDEN MUKAISESTI (MILJ. EUROA)

Lisätiedot

Suomen Setlementtiliitto Uusi paikallisuus -hanke Vaasan Palosaarella, loppuraportti YHTEENVETO TOIMINNAN SISÄLLÖSTÄ VUOSINA 2013 2015

Suomen Setlementtiliitto Uusi paikallisuus -hanke Vaasan Palosaarella, loppuraportti YHTEENVETO TOIMINNAN SISÄLLÖSTÄ VUOSINA 2013 2015 Suomen Setlementtiliitto Uusi paikallisuus -hanke Vaasan Palosaarella, loppuraportti YHTEENVETO TOIMINNAN SISÄLLÖSTÄ VUOSINA 2013 2015 Vuonna 2013 Palosaarella käynnistettiin 15 paikallisen yhdistyksen

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala Lapin toiminnallisen osakokonaisuuden tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3

Lisätiedot

Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015

Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015 Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015 Muuttamisvalinnat ja asumisen uudet vaihtoehdot Outi Jolanki, FT Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet M/S Soste-risteily 5.10.2016 Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Osallistavan sosiaaliturvanpilotointi. Varkaudessa KIRSI RYYNÄNEN-MARKKANEN JOENSUU

Osallistavan sosiaaliturvanpilotointi. Varkaudessa KIRSI RYYNÄNEN-MARKKANEN JOENSUU Osallistavan sosiaaliturvanpilotointi Varkaudessa KIRSI RYYNÄNEN-MARKKANEN JOENSUU 15.4.2015 Toteutettiin kuntalähtöisenä toimintana yhdessä eri verkostotoimijoiden kanssa - ViaDia Pohjois-Savo Ry (mukana

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO Mairit Toppi JÄKE -projekti, projektivastaava Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistysten toimintaympäristö muuttuu! Yhdistystoimijoiden

Lisätiedot

Eloisa ikä -ohjelman esittely ja poimintoja hankkeista Vanhustyön vastuunkantajat Finlandia-talo 15.5.2014

Eloisa ikä -ohjelman esittely ja poimintoja hankkeista Vanhustyön vastuunkantajat Finlandia-talo 15.5.2014 Eloisa ikä -ohjelman esittely ja poimintoja hankkeista Vanhustyön vastuunkantajat Finlandia-talo 15.5.2014 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Vanhustyön keskusliitto ry reija.heinola@vtkl.fi 1 Vanhustyön keskusliitto

Lisätiedot

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta kansalaisten määrä Lapissa 2001-2015 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 1863 2033 2361 2629 2900 3153 3359 3827 3794 3642 Ulkomaalaisten määrä Lapissa

Lisätiedot

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009 ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisten lasten isien ja lasten yhteiseksi kohtaamispaikaksi. Tapaamiset antavat mahdollisuuden tutustua muihin

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala VAPAAEHTOISTOIMINTAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala 1.10.2016 Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli Uudenmaan Martoissa Piiri Kouluttaa vapaaehtoisia Tukee, kannustaa ja ohjaa

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS. Tuomas Koskela

JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS. Tuomas Koskela JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS Tuomas Koskela RAY:n avustuslinjaukset 2016-2019 7.10.2016 JÄRJESTÖ-KUNTA YHTEISTYÖLLÄ PYSYVIÄ TULOKSIA Korostamme järjestöjen ja kuntien

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa

Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa Ikäystävällinen asuinalue -seminaari 12.5.2014 Hanna Dhalmann 12.10.2007 Tekijän nimi Projektipäällikkö, FT 13 kasvukeskuskaupunkia: Helsinki, Vantaa,

Lisätiedot

Mirja Lavonen-Niinistö Lapsiperheiden tukiverkostot miten eri toimijoiden työstä rakentuu toimiva ja vaikuttava kokonaisuus

Mirja Lavonen-Niinistö Lapsiperheiden tukiverkostot miten eri toimijoiden työstä rakentuu toimiva ja vaikuttava kokonaisuus Mirja Lavonen-Niinistö 14.6.2011 Lapsiperheiden tukiverkostot miten eri toimijoiden työstä rakentuu toimiva ja vaikuttava kokonaisuus Perhekeskusajattelu Perustuu monen eri toimijatahon väliseen yhteistyöhön

Lisätiedot

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö 2005-2014 Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa 2010-2014 Pirkko Mattila Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö VOIMAA VANHUUTEEN HÄMEENLINNASSA HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Pihkassa Männistöön Yhteistyöllä ja ennakkoluulottomilla kokeiluilla rakennetaan ikäystävällinen ja osallistuva asuinalue.

Pihkassa Männistöön Yhteistyöllä ja ennakkoluulottomilla kokeiluilla rakennetaan ikäystävällinen ja osallistuva asuinalue. Pihkassa Männistöön Yhteistyöllä ja ennakkoluulottomilla kokeiluilla rakennetaan ikäystävällinen ja osallistuva asuinalue. Hankkeen keskiössä olleeseen vanhaan kouluun saneerattiin hyvinvointipalveluja

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet M/S Soste-risteily 5.10.2016 Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa 1 Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa RAY rahoitus; Seniori Vamos 2013-2017, Helsingissä ja Espoossa RAY rahoitus; Löytävä vanhustyö 2014-2017,

Lisätiedot

KRIISIKESKUSTOIMINNOT

KRIISIKESKUSTOIMINNOT Yhteenvetoa vuodesta 2015 KRIISIKESKUSTOIMINNOT Kriisikeskustoiminnot sisältävät SOS-kriisikeskuksen, Rikosuhripäivystyksen Etelä-Suomen aluetoimiston, kriisiauttamisen valtakunnallisen koordinoinnin ja

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara mahdollisuus > asenteista on aloitettava! - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta maaseudulla

Hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta maaseudulla Hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta maaseudulla MINNE TÄTÄ HYVINVOINTIPALVE- LUJEN KÄRRYÄ OIKEIN VIEDÄÄN? TULTIIN PORUKALLA SIIHEN TULOKSEEN, ETTÄ PARAS

Lisätiedot

JANAKKALA-SEURA RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017

JANAKKALA-SEURA RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 JANAKKALA-SEURA RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.3.2016 1 Janakkala-Seura ry. tekee paikallista Janakkalan mielikuvaa tukevaa kotiseututyötä. Tavoitteena on 1. Lisätä täällä

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE lyhyesti Toteuttamisaika: 1.8.2015-30.6.2017 Päätavoite: korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen yhdistysyhteistyöllä Muita tavoitteita:

Lisätiedot

Uusi lukio uskalla kokeilla - ohjelma

Uusi lukio uskalla kokeilla - ohjelma Uusi lukio uskalla kokeilla - ohjelma Kuntamarkkinat 15.9.2016 Liese Eskelinen lieselotte.eskelinen@kuntaliitto.fi TAUSTAA Hallitusohjelmassa ei lukiokoulutuksesta ja sen kehittämisestä» Tarvetta nykyisellään

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20

YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20 KUNTAJAKOSELVITYKSEN YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20 Seuraavat yleisötilaisuudet 14.11. klo 18.00 ja 18.12. klo 18.00 Seuraa ja anna palautetta www.jyvaskylanseutu.fi/kuntajako Materiaalia lisätään koko ajan

Lisätiedot

Erityisesti Isä-projekti Mari Tuomainen 12.6.2013. www.tyynela.fi

Erityisesti Isä-projekti Mari Tuomainen 12.6.2013. www.tyynela.fi Erityisesti Isä-projekti Mari Tuomainen 12.6.2013 www.tyynela.fi 2 Erityisesti Isä-projektin lähtökohdat Verkostoista noussut huoli päihteitä käyttävien isien isyydestä/ isättömistä lapsista Isäkeskeinen

Lisätiedot

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa Miun yhistys toimeenpanosuunnitelma 2015-2017 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Käsitelty ja täydennetty JANEn kokouksessa 6.10.2015 (Aikaisemmat vaiheet: JANEn kokouksen 28.8.2015 Learning

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS Vuosi 2015

TOIMINTAKERTOMUS Vuosi 2015 Sisällys YLEISTÄ... 1 YHTEISTYÖ... 1 Pakka (Paikallinen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisy)... 1 Seututyö... 2 Verkostot... 2 VARHAINEN ALKOHOLINKÄYTÖN PUHEEKSIOTTO... 2 Meidän talon tavat

Lisätiedot

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen (PK, LU, AM) tavoitteet saada konkreettista tietoa koulujen ja oppilaitosten osallistumista

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Iltapäiväseminaari 5.4.2016 Johanna Sinkkonen koti- ja erityisasumisen johtaja Esimerkkejä lainsäädännöstä tulevasta kuulemisen ja vaikuttamismahdollisuuksien

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Ohjausryhmä 20.9.2016 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät Toiminnalliset

Lisätiedot

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Onnistuvat opit -hanke Hyvinvointipäivä, Rovaniemi 31.3.2011 Pirjo Oulasvirta-Niiranen Onnistuvat opit nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleilla

Lisätiedot

Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille

Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu -koulutus Tampere 26.11.2015 Erityispalvelujen tiimi Tiimin tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa palveluja,

Lisätiedot

Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä

Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä Turvapaikanhakijan kotoutuminen ja hyvinvointi vapaaehtoinen rinnalla kulkijana Milla Mäkilä Stressiä aiheuttavia tekijöitä vastaanottokeskuksessa Epätietoisuus

Lisätiedot

osallisuushanke Salli

osallisuushanke Salli osallisuushanke Salli Osallisuuden jäljillä 2011-2014 9.6.2014 Kuva: Ninka Reittu-Kuurila Sallin tavoitteena on Hankkeen päämääränä on lisätä heikossa asemassa olevien ihmisten osallisuutta sekä kuntien

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI PALVELUKESKUKSET Palvelukeskuksissa tuetaan alueen asukkaiden aktiivisuutta ja kotona selviytymistä sekä pyritään edistämään ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen merkityksestä ja tuloksista

Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen merkityksestä ja tuloksista Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen merkityksestä ja tuloksista Pirkanmaan vammaisalan kehittämisfoorumi 22.8.2013, Ylöjärvi Marketta Salminen, projektipäällikkö Vammaispalvelujen valtakunnallinen

Lisätiedot

Jokaiselle ainakin yksi turvallinen aikuinen ja mielekästä harrastustoimintaa: Yli Hyvä Juttu -toimintamalli

Jokaiselle ainakin yksi turvallinen aikuinen ja mielekästä harrastustoimintaa: Yli Hyvä Juttu -toimintamalli Jokaiselle ainakin yksi turvallinen aikuinen ja mielekästä harrastustoimintaa: Yli Hyvä Juttu -toimintamalli II Lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn foorumi 13.9.2012 Mitä on palokuntanuorisotoiminta?

Lisätiedot

Ruoka-avusta kansalaistoiminnaksi

Ruoka-avusta kansalaistoiminnaksi Ruoka-avusta kansalaistoiminnaksi YHTEINEN PÖYTÄ PÄHKINÄNKUORESSA 2014 - AINUTLAATUINEN Ainoa kaupunkivetoinen ruoka-apuhanke Pohjoismaissa Kaupungin ja seurakuntayhtymän arjen vahva yhteistyö on harvinaista

Lisätiedot

Kohti kestävää kehitystä vanhuspalvelujen vapaaehtoistoiminnassa

Kohti kestävää kehitystä vanhuspalvelujen vapaaehtoistoiminnassa Kohti kestävää kehitystä vanhuspalvelujen vapaaehtoistoiminnassa Henkilöstövalmennusten näkökulma 25.9.2014 / Tiina Kuru Henkilöstön näkökulma Työyhteisön jäsenten osallistuminen kehittämistyöhön on olennaista

Lisätiedot

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät XIV Ulla Siimes, toiminnanjohtaja Suomen Vanhempainliitto

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa

hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa S-Asunnot Oy Toimintaidea: Hyvin suunniteltuja, tehokkaita,

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 -HANKKEEN TULOKSET Loppuseminaari 3.12.2015 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen perustiedot, tavoitteet ja toteutus kunnissa 2. Hankkeen tulokset ja päätöstoimenpiteet

Lisätiedot

Järjestöjen välinen yhteistyö

Järjestöjen välinen yhteistyö Järjestöjen välinen yhteistyö - yksin vai yhdessä? 14.9.2016 Sirpa Nevasaari Tositoimissa - Vapaaehtoistoiminnan näkyvyys 1 Mitä yhteistyö tarkoittaa? Wikipedia: jonkun toisen kanssa tehtävää työtä. Yhdyssana

Lisätiedot

Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen

Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen 15.3.2010 Aija Rinkinen opetusneuvos Opetushallitus Valtioavustuksen jakautuminen ja toimijat, tehostettu ja erityinen tuki I Aalto ( 2008 2009) - Kuntia mukana

Lisätiedot

Ikäihmisten osallisuus käytännön esimerkkejä Aijjoos-hankkeesta

Ikäihmisten osallisuus käytännön esimerkkejä Aijjoos-hankkeesta Ikäihmisten osallisuus käytännön esimerkkejä Aijjoos-hankkeesta Marja-Liisa Nevala Aijjoos-kumppanuushanke Kampa III -seminaari Yhteisöllisyys ja osallisuus voimavara ja tuki 25.10.2011, Kokkola Aijjoos-kumppanuushanke

Lisätiedot

Miten päihdepalveluja l tulisi kehittää?

Miten päihdepalveluja l tulisi kehittää? Keskustelukahvila 14.10.-16.12.201310 16 12 2013 Miten päihdepalveluja l tulisi kehittää? Työryhmä kehittäjätyöntekijä suunnittelija kokemusasiantuntija Sosiaalityönopiskelija Alkutilanne: suunnittelussa

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

SENJA-KORTTELIN TOIMINTAMALLI JA VIRTAA SENJAAN-PROJEKTI JYVÄSKYLÄN HOIVAPALVELUYHDISTYS RY

SENJA-KORTTELIN TOIMINTAMALLI JA VIRTAA SENJAAN-PROJEKTI JYVÄSKYLÄN HOIVAPALVELUYHDISTYS RY SENJA-KORTTELIN TOIMINTAMALLI JA VIRTAA SENJAAN-PROJEKTI JYVÄSKYLÄN HOIVAPALVELUYHDISTYS RY JYVÄSKYLÄN HOIVAPALVELUYHDISTYS RY Yhdistys syntyi vuonna1994 Ikääntyvien yliopistossa toteutetun asumispalveluista

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Paikallisen opetussuunnitelmatyön tukikoulutus

Paikallisen opetussuunnitelmatyön tukikoulutus Paikallisen opetussuunnitelmatyön tukikoulutus Opetussuunnitelmatyö lähestyy! Tule keskustelemaan, hakemaan uutta tietoa ja hyviä työkaluja OPStuki 2016 -koulutuksesta! OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmatyön

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 1. PERUSTEHTÄVÄ Diakoniatyön perustelut löytyvät sekä Raamatusta, että Kirkko järjestyksestä. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa.

Lisätiedot

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Työpajatyöskentelyä Aika: pe 9.10.2015, klo 10 15, Paikka: Kumppanuustalo Artteli ry.,

Lisätiedot

Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteinen toimintasuunnitelma

Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteinen toimintasuunnitelma Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteinen toimintasuunnitelma Valitut akatemiat ja valmennuskeskukset muodostavat kokonaisuuden ja toimivat yhteisen toimintasuunnitelman ja resurssin alaisuudessa.

Lisätiedot

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu (Alustava aikataulu, täydentyy sitä mukaa kun kuntien kanssa saadaan sovittua asioista) Hankeaika: 1.10.2013-31.10.2014 (+ 30.9.2013) Syyskuu Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Vanhusneuvostokysely 2012

Vanhusneuvostokysely 2012 Vanhusneuvostokysely 2012 Kysely numero 4/83/2012 Marraskuu 2012 Kunta Tässä kyselyssä vanhusneuvostolla tarkoitetaan vanhusneuvostoja, vastaavia muulla nimellä toimivia yhteistyöelimiä (esimerkiksi ikäihmisten

Lisätiedot

OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013

OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013 OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013 1 KUOPION OSALLISUUSKYSELY ASUKKAILLE 2013 Kaikille Kuopion asukkaille suunnattu Kuopion osallisuuskysely toteutettiin

Lisätiedot