Yhdessä mukana -projektin toimintakertomus 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdessä mukana -projektin toimintakertomus 2013"

Transkriptio

1 Yhdessä mukana -projektin toimintakertomus 2013

2 Johdanto Setlementtiliiton Yhdessä mukana -projekti kehittää setlementtityöhön seniori- ja vanhustyön yhteisöllisen vertaistoiminnan koulutus- ja toimintarakenteen. Setlementtiliitto koordinoi ja hallinnoi projektia, jota toteutetaan osaprojekteina Helsingissä, Hämeenlinnassa, Lahdessa, Parkanossa, Rovaniemellä ja Savonlinnassa. Projektia toteutetaan valtakunnallisella ja paikallisella tasolla. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä paikallisten setlementtien kanssa. Jokaisella paikkakunnalla on omat yhteisöllisen vertaistoiminnan erityispainotuksensa. Yhteisöllinen vertaistoiminta luo mahdollisuuksia aitoihin kohtaamisiin ikäihmisten välillä ja edistää ympäristön positiivista asennoitumista vanhoja ihmisiä kohtaan. Projekti kuuluu Eloisa ikä -ohjelmakokonaisuuteen ja sitä rahoittaa Raha-automaattiyhdistys (Ray) vuosina Projektipäällikkö aloitti työnsä huhtikuussa ja projektikoordinaattorit pääasiassa elokuussa. Toiminnan käynnistyminen Projektin toiminta on käynnistynyt hyvin. Vuodelle 2013 asetetut tavoitteet saavutettiin kokonaan ja osittain ylitettiin. Projektille tarkennettiin tavoitteet ja tehtiin toimintasuunnitelma, luotiin projektirakenteet ja sovittiin toiminta- ja työkäytännöistä, perehdyttiin sosiaalisen esteettömyyden, yhteisöllisyyden ja arvokkaan vanhuuden teemoihin. Aloitettiin yhteisöllisen vertaistoiminnan koulutusten ja toimintarakenteen, vertaistoimintamuotojen sekä sosiaalisen esteettömyyden työmenetelmän kehittämistyö. Tehtiin laaja-alaista vaikuttamistyötä arvokkaan vanhuuden ja ikääntyneiden osallisuuden esiin nostamiseksi paikallistasolla ja valtakunnallisesti. Osaprojektien kiinnittymiseen paikallisten setlementtien toimintakokonaisuuteen kiinnitettiin projektin alussa erityistä huomiota. Vuoden 2013 aikana kartoitettiin vertaistoiminnan mahdollisuuksia suhteessa olemassa oleviin setlementtien rakenteisiin sekä aloitettiin yhteistyön ja toiminnan vahvistaminen setlementeissä vertaistoiminnan edistämiseksi. Verkostoituminen alueen muiden ikäihmisten kanssa toimivien tahojen kanssa käynnistyi. Setlementtien toimintaympäristön kehittäminen ikääntyneiden turvallista ja esteetöntä elämää tukevaksi aloitettiin. Samoin alkoi yhteistyön kehittäminen paikallisten setlementtien ja yhteistyökumppaneiden välillä ikääntyneiden esteettömän elinympäristön näkökulmasta. 1

3 Yhteisöllisen vertaistoiminnan koulutus- ja toimintamalli Seniori- ja vanhustyön yhteisöllisen vertaistoiminnan koulutusja toimintamallin kehittäminen eteni suunnitelman mukaisesti. Yhteisöllisen vertaistoiminnan valtakunnallisen ja paikallisen koulutuskokonaisuuden ensimmäiset versiot valmistuivat. Valtakunnallinen koulutus järjestettiin 3 päivän mittaisena kokonaisuutena loppuvuodesta Koulutukseen osallistui 12 henkeä ja palaute oli hyvää. Paikalliset koulutukset käynnistyvät suunnitelman mukaisesti tammikuussa Materiaaleina tuotettiin sähköinen kouluttajan materiaalipankki sekä yhteisöllisen vertaistoiminnan vihko koulutuksiin osallistuville. Yhteisöllinen vertaistoiminta Projektin toiminta perustuu ikääntyneiden omien voimavarojen vahvistamiseen. Projektin tarkoituksena ei ole järjestää ulkoapäin tarjottua valmiiksi suunniteltua vertaistoimintaa, vaan toimintaa, jota ikäihmiset ovat olleet itse aktiivisesti suunnittelemassa ja järjestämässä. Ikääntyneiden yhteisöllisen vertaistoiminnan kehittämistyö käynnistyi hyvin yhteistyössä ikäihmisten ja paikallisten setlementtien kanssa. Paikallisia tarpeita ja toiveita vertaistoiminnasta selvitettiin osaprojekteissa kyselyn, keskusteluiden ja toimintaympäristön analyysin avulla. Yhteisöllisestä vertaistoiminnasta ja vertaistoiminnan koulutuksista kiinnostuneita tavoitettiin mukavasti. Osaprojekteissa aloitettiin paikallisesti vertaistoiminnasta kiinnostuneiden rekrytointi koulutuksiin ja vertaistoimintaan. Paikallisesti innostettiin passiivisia vanhoja vapaaehtoisia projektin toimintaan ja toiminnan suunnitteluun. Paikallisia toiveita ja tarpeita kartoitettiin vertaistoiminnan sisällöiksi ja muodoiksi. Ensimmäiset vertaistoiminnan pilotit käynnistyivät kysynnän vuoksi jo syksyllä Parkanossa, Rovaniemellä, Helsingissä ja Hämeenlinnassa. Helsingissä käynnistyi 3 vertaistoiminnallista ryhmää pelikerho, kirjallisuuspiiri ja kirjoittajapiiri. Hämeenlinnassa käynnistyi 2 vertaistoiminnallista ryhmää. Seniorisirkus kokoontui 8 kertaa ja siihen osallistui 11 henkeä. Graffitipajaan osallistui 16 henkeä. Vertaispareja syntyi 2 kappaletta. Parkanossa käynnistyi Käsityöideariihi yhteistyössä Petäjä-opiston kanssa. Ryhmä sai suuren suosion ja se jouduttiin osallistujamäärän takia jakamaan kahdeksi ryhmäksi. Käsityöideariihi-ryhmät kokoontuivat 14 kertaa ja niihin osallistui 23 henkeä. Muisteluryhmä kokoontui 5 kertaa ja osallistujia oli 6 henkeä. Rovaniemellä takaisin toimintaan mukaan tulleet vapaaehtoiset vertaistoimijat käynnistivät omatoimisesti Lauantaikerhon, joka kokoontui viisi kertaa, osallistujamäärä vaihteli viidestä yhdeksään. Lisäksi käynnistyi projektin tuella vapaaehtoisen vertaistoimijan vetämä Jokkakallion Ukkokerho. Se kokoontui yhteensä seitsemän kertaa ja osallistujia oli 9-14 eri kerroilla. Yhteisöllinen vertaistoiminta käynnistyy alkuperäisen suunnitelman mukaisesti Savonlinnassa ja Lahdessa paikallisten koulutusten jälkeen helmikuussa

4 Paikalliset painotukset Osaprojektit käynnistyivät elokuussa projektikoordinaattoreiden aloittaessa työnsä. Helsinki Osaprojektin alussa kartoitettiin muut alueen toimijat ja toiminta sekä yhteistyömahdollisuudet. Alueella on jo runsaasti ikäihmisten kanssa toimivia tahoja ja suuri valikoima erilaista toimintaa. Alueen ikäihmisten tarpeita selvitettiin alueella jo toimivien tahojen kautta sekä Senioritalo Sandelsissa kirjallisella kyselyllä, asukastoimikunnan, asukkaiden ja muiden työntekijöiden avulla. Osaprojektin painotuksena on ikääntyneiden terveyden ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen sekä voimavarojen vahvistaminen. Yhteisöllistä vertaistoimintaa suunniteltiin tästä näkökulmasta. Yhteisöllistä toimintaa kehitettiin kokoamalla alueen asukkaita yhteisiin keskustelu- ja suunnittelutilaisuuksiin. Syksyllä käynnistyivät pelikerho, kirjallisuuspiiri ja kirjoittajapiiri aloitustapaamisilla. Yhteistyötä Kalliolan setlementin kansalaistoiminnan kanssa tiivistettiin. Osaprojektissa järjestettiin useita tilaisuuksia ja tapahtumia. Projektin ja kansalaistoiminnan yksikön yhteistyötarpeita kartoitettiin. Vertaistoiminnan kehittäminen yhteistyössä Kalliolan setlementin kansalaistoiminnan kanssa muotoutui keskeiseksi toimintatavaksi. 3

5 Hämeenlinna Hämeenlinnan osaprojektissa on syksyn aikana kartoitettu yhteistyöjärjestöjen ikääntyneille järjestämää toimintaa ja osaprojektin toiminnan linkittymistä kokonaisuuteen. Kartoitustyö vahvisti näkemystä siitä, että ikääntyneiden toimintaa on alueella paljon, mutta yksinäisille ja syrjäytymisvaarassa oleville ikääntyneille ei toimintaa juuri järjestetä. Osaprojektissa käynnistyi syksyllä ensimmäisinä vertaistoiminnan kokeiluina Seniorisirkus sekä Graffitipaja, joissa hyödynnettiin sosiokulttuurisen innostamisen lähtökohtia. Syksyn aikana muodostui 2 vertaisparia. Hämeenlinnan yhteisöllisen vertaistoiminnan yhtenä tärkeänä kokonaisuutena on hakevan/löytävän vanhustyömallin kehittäminen. Hakevaa/löytävää otetta ja mahdollisia ikäihmisten lähestymistapoja kartoitettiin ja kokeiltiin mm. jalkautumista julkisille paikoille. Osaprojektissa järjestettiin useita tapahtumia ja tilaisuuksia. Yhteistyössä paikallisen setlementin kanssa aloitettiin keskustelut vapaaehtoistoiminnan ja yhteisöllisen vertaistoiminnan kiinnittymisestä toisiinsa. Osaprojektilla on laaja yhteistyöverkosto kehittämistyön tukena. 4

6 Lahti Lahden osaprojektin lähtökohdat olivat vertaistoiminnan kehittämistyön näkökulmasta erinomaiset. Harjulan Setlementillä toimii jo osapäiväinen kansalaistoiminnan koordinaattori, joka rekrytoi, ohjaa ja tukee vapaaehtoistoimijoita ja osallistuu kansalaistoiminnan, tapahtumien, tilaisuuksien ja ryhmätoiminnan toteuttamiseen. Vertaistoiminnan kehittämiskokonaisuutta suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä koordinaattorin kanssa. Syyskauden 2013 osaprojektissa keskityttiin yhteisöllisen vertaistoiminnan koulutusmallin suunnitteluun ja työstämiseen. Vertaistoiminnan kehittämiseksi tehtiin laajaalaista taustatyötä. Osaprojektissa toteutettiin kysely Harjulakotien asukkaiden vertaistoiminnan tarpeiden ja toiveiden kartoittamiseksi sekä suoritettiin alueellista vapaaehtois- ja vertaistoiminnan toimintamuotojen kartoitusta Lahdessa toimivan vapaaehtoistoiminnan kumppanuusverkoston avustuksella. Osaprojektin myötä vapaaehtoisten rekrytointia lähdettiin kehittämään viestinnällisten toimenpiteiden kautta. Toimenpiteiden myötä kansalais- ja vertaistoiminnan mahdollisuuksien tunnettuus alueella lisääntyi. Osaprojektin myötä oma-aloitteiset yhteydenotot vapaaehtoistoimintaan liittyen lisääntyivät merkittävästi ja uusia vapaaehtoistoimijoita saatiin mukaan toimintaan. Osaprojektin koordinaattori aloitti vaikuttamistyön kansalaistoiminnan toimintakulttuurin muuttamiseksi työntekijävetoisesta omaehtoisen kansalaistoiminnan suuntaan. Sosiaalisten esteiden poistamista lähestyttiin osaprojektissa syksyllä 2013 sekä vapaaehtois- että vertaistoiminnan periaatteita suunnittelemalla. Suunnittelussa kiinnitettiin huomiota sosiaalisesti avoimeen toimintaan. 5

7 Parkano Parkanon osaprojekti linkittyy Parkanon setlementin toimintaan. Parkanon setlementillä on pitkät perinteet vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä ja setlementti toimiikin Parkanossa vapaaehtoistoiminnan keskuksena. Osaprojektin ja Parkanon setlementin vanhat vapaaehtoiset ovat aloittaneet tiiviin yhteistyön monipuolisen vertaistoiminnan mahdollistamiseksi. Vertaistoiminnan tarpeita ja toiveita selvitettiin kyselyillä ja keskustelu-tilaisuuksissa. Syksyn aikana osaprojektille kehittyi tiivis yhteistyö Parkanon kaupungin sekä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Toimintatavat haja-asutusalueen osallistumisongelmien helpottamiseksi lähtivät muotoutumaan. Osaprojekti sai esimerkiksi innostettua toimintaan osallistuvia kimppakyyteihin sekä omaehtoisiin yhteisiin retkiin. Ensimmäiset yhteisöllisen vertaistoiminnan ryhmät, Käsityöideariihi sekä Muisteluryhmä, käynnistyivät. Havaittiin tarve myös vertaisparitoiminnalle. Osaprojekti oli näkyvästi esillä Vanhusten viikon aikana, järjestäen 3 tapahtumapäivää. Tammikuuksi suunniteltu paikallinen yhteisöllisen vertaistoiminnan koulutus sai innostuneen vastaanoton. Vuoden loppuun mennessä ilmoittautuneita oli 12 ja tammikuussa päädyttiin järjestämään 2 koulutusta. 6

8 Savonlinna Osaprojektin painopisteenä ovat paikkakunnalle paluumuuttaneet yli 60-vuotiaat sekä yhteisöllisen vertaistoiminnan kehittäminen erityisryhmille. Erityisryhmiksi ovat valikoituneet ikääntyneet kehitys-vammaiset ja romanit. Osaprojekti käynnistyi Linnalan Setlementin Seniorikeskuksen yhteydessä. Syksyn aikana kartoitettiin Seniorikeskuksen kävijöiden, erityisryhmien ja paluumuuttajien tarpeita vertaistoiminnan näkökulmasta. Ikääntyneiden kehitys-vammaisten vertaistoimintaa valmisteltiin projektikoordinaattorin vetämillä Savonkodin ryhmätoiminnoilla. Ryhmien avulla luotiin kontakteja kehitysvammaisiin sekä ryhmäkotien henkilökuntaan ja tulevaa vertaistoimintaa suunniteltiin yhdessä. Ryhmiä oli syksyn aikana 3 ja ne kokoontuivat viikoittain. Osallistujia ryhmissä oli yhteensä 47 henkeä. Yhteistyö ja toiminnan suunnittelu aloitettiin Savonlinnan Kaupungin Vammaispalveluiden, Romaniyhdistyksen sekä muiden paikallisten yhdistysten kanssa. Osaprojektin toimintaan vaikutti projektikoordinaattorin vaihdos. Osaprojektissa työskenteli projektikoordinaattori vuonna 2013 elo-lokakuun ajan. Uusi projektikoordinaattori aloitti työnsä tammikuussa

9 Rovaniemi Projektin roolia suhteessa Jokkakallion palvelutalon toimintaan selkeytettiin ja käynnistettiin yhteisöllinen vertaistoiminta Hannalan asukkaiden kanssa. Hannala, eli tuetun asumisen vuokratalo, otettiin käyttöön marraskuussa 2012 ja asukkaiden yhteistoiminta etsii vielä muotoaan. Yhteistyössä asukkaiden ja Rovalan Jokkatuvan sekä Setlementtiliiton Uusi paikallisuus -hankkeen kanssa järjestettiin grillijuhla, joka toteutettiin nyyttikestiperiaatteella. Asukastapaamisia Hannalassa järjestettiin syksyn 2013 aikana viisi kertaa ja vuoden 2014 alusta päätettiin aloittaa kerran kuussa tapahtuvat kokoontumiset takkatulen ääressä. Palvelutalon puolella yhteisöllisen vertaistoiminnan käynnistäminen oli hitaampaa. Jokkakallion asumispalvelukeskuksen asukkaita osallistettiin toiminnan suunnitteluun yhteisissä tapaamisissa ja kahdenkeskisissä keskusteluissa. Yhteisöllisyys tuli esiin lähinnä erilaisiin projektin organisoimiin yhteisiin tilaisuuksiin osallistumisena. Syksyn aikana järjestettiin useita tilaisuuksia ja tapahtumia. Projektin toimintaan saatiin aktivoitua mukaan viisi konkarivapaaehtoista sekä rekrytoitua kaksi uutta vapaaehtoista. Vapaaehtoiset aloittivat marraskuussa omaehtoisen lauantaikerhon pitämisen. Jokkakallion miesasukkaiden toivomuksesta joitakin vuosia aiemmin työntekijävetoisesti toiminut Jokkakallion Ukkokerho käynnistettiin uudelleen vapaaehtoisen vetämänä. Yhteisöllistä vertaistoimintaa ja samalla ylisukupolvista yhteistyötä toteutettiin Lapin yliopiston sosiaalityön opiskelijoiden pitämässä lukupiirissä sekä vapaaehtoistoiminnan keskus Neuvokkaan kanssa, jonka kautta asumispalvelukeskuksessa toteutti vapaaehtoistyön jaksoaan IB-lukiolainen. 8

10 Tilaisuudet ja tapahtumat Lokakuussa järjestettiin projektin Vau, mikä vanhuus! -seminaari. Seminaariin osallistui 47 henkeä. Lisäksi järjestettiin Kulttuurilla osallisuutta, vuosista viis -seminaari yhteistyössä Uusi paikallisuus -hankkeen kanssa. Seminaariin osallistui 28 henkeä. Molempiin seminaareihin kutsuttiin myös Setlementtiliiton seniori- ja vanhustyön verkosto. Vanhusten viikolla järjestettiin paikallisia tapahtumapäiviä sekä infotilaisuuksia vertaistoiminnasta. Vertaistoiminnan mahdollisuuksia esiteltiin erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa valtakunnallisesti ja paikallisesti. Tilaisuuksista ja tapahtumista tarkemmin liitteessä 1. Vaikuttamistoiminta ja tiedottaminen Vuoden 2013 aikana on panostettu projektin näkyvyyteen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumiseen. Viestinnällisiä pääteemoja ovat olleet arvokas vanhuus ja yhteisöllinen vertaistoiminta. Teemat on saatu hyvin esille eri medioissa. Tiedotus- ja esitemateriaalia on jaettu laajasti. Projektin www-sivut avattiin elokuussa. Projektin esite valmistui syyskuussa ja sitä jaettiin noin 600 kappaletta. Paikallista infomateriaalia on tehty ja jaettu noin 1200 kappaletta pitkin syksyä. Vaikuttamis- ja tiedottamistoiminnan laajuudesta löytyy tarkempaa tietoa liitteestä 1. Arviointi ja seuranta Projektin toimintaa arvioidaan Eloisa ikä -ohjelman ja Ray:n ohjelma-arvioinnin sekä projektin arviointisuunnitelman mukaisesti. Projektin ohjausryhmä kokoontui vuoden 2013 aikana 2 kertaa. Paikalliset ohjausryhmät ovat kokoontuneet 1 3 kertaa. Projektissa toteutettiin loppuvuodesta 2013 itsearviointi Ray:n itsearviointi Seiska-mallia mukaillen. Kyselyyn vastasi projektitiimin lisäksi paikallisia yhteyshenkilöitä sekä ohjausryhmän jäseniä. Vastausprosentti oli 36. Lisäksi projektin toimintaan liittyen kerättiin jatkuvasti palautetta setlementeiltä ja muilta yhteistyökumppaneilta. Itsearviointikyselyn ja palautteiden tulokset ovat olleet hyviä. Projektin tavoitteita ja kohderyhmävalintaa pidettiin onnistuneina, joskin tavoitteet nähtiin laajoina. Myös kokonaisresursseja pidettiin suhteellisen riittävinä. Resurssien kohdentuminen eri paikkakunnille mietitytti jonkin verran. Toisaalta resurssien tasainen jakautuminen osaprojekteille nähtiin hyväksi, toisaalta toivottiin resurssien voimakkaampaa kohdentamista osaprojekteille tarveperusteisesti. Taustaorganisaation tuki (Setlementtiliitto) nähtiin vahvana, mutta arviot paikallisten setlementtien tuesta vaihtelivat suuresti eri paikkakunnilla. Kohderyhmässä on toivottu vertaistoiminnan koulutusten ja varsinaisen vertaistoiminnan nopeampaa käynnistymistä. 9

11 Liite 1: Tapahtumat, seminaarit, koulutukset ja vaikuttamistyö 2013 Projektin järjestämät seminaarit ja koulutukset: Kulttuurilla Osallisuutta sukupolvilta sukupolville, iästä viis Helsingissä, 28 osallistujaa (yhteistyössä Uusi Paikallisuus -hankkeen kanssa) Vau, mikä vanhuus Yhdessä mukana -projektin avausseminaari Helsingissä, 47 osallistujaa Valtakunnallinen yhteisöllinen vertaistoiminnan koulutus setlementtitoimijoilla , ja 28.11, yhteensä 3 päivää, 12 osallistujaa Muut projektin tapahtumat ja tilaisuudet: Yhdessä mukana -projekti esillä Töölön juhlaviikoilla Vanhusten viikon tapahtumat: - Helsingissä Parkanossa Lahdessa Savonlinnassa Rovaniemellä Hämeenlinnassa Seniorivipinät -tilaisuus vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille Lahdessa Yhdessä mukana -projekti mukana Eloisa flash mob tapahtumassa Vaikuttamistyö- ja tiedottaminen: Toimittajien aamupalatilaisuudet Parkanossa ja Rovaniemellä Eloisa ikä -ohjelman tuottama arvokas vanhuus artikkeli, radiouutis- ja videouutiskokonaisuus, jossa Yhdessä mukana -projekti oli esimerkkiprojektina mukana - video toimitettu 440 medialle - video julkaistu 8 sivustolla - radiojuttu toimitettu 117 medialle - radiojuttu soitettu 8 radiokanavalla - artikkeli toimitettu 1223 medialle - artikkelia luettu yhteensä 867 kertaa www-sivuilla yksittäisiä kävijöitä ajalla 8 12/2013 yhteensä 4990 Yhdessä mukana -projektin ja Seniori- ja vanhustyön toimialan yhteistä esitettä jaettu noin 500 kappaletta Puheenvuoro Osallisuuden eriarvoistumisesta Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen 75- vuotisjuhlassa

12 Julkaistut artikkelit ja uutiset: Osallisuus -kirja (Salli-osallisuushanke); artikkeli Osallisuuden eriarvoisuus ja eriarvoistuminen (arvioitu kirjan julkaisuajankohta 5/2014) Vanhustyö 12/2013; Setlementtityössä ikäihminen on oman elämänsä asiantuntija Ylä-Satakunta; Hyvää arkea kotiin ikäihmisille 9.4. Lappilainen; Hannalan ikäihmiset aktiivisina toimijoina viikko 39 Uusi Rovaniemi; Hannalassa pidettiin hauskat grillijuhlat Ylä-Satakunta; Ikääntyneille mahdollisuus harrastuksiin myös sivukyliltä Ykköset lehti; Turvallista ikääntymistä Parkanossa Aamulehti; Parkano setlementin erityiskohteeksi Hämeen Sanomat; Vertaistoimintaa vanhustyöhön Lapin Kansa; Ikäihmiset piristävät toisiaan arjen askareissa Lappilainen; Rovaniemellä ketään ei jätetä yksin viikko 41 Uusi Rovaniemi; Vertaistuesta voimaa ikääntyneille Uusi Rovaniemi; Kouluttaudu vapaaehtoistyöntekijäksi Turun Sanomat; Sirkus on nyt myös ikäihmisten harrastus Bulevardi.fi; Nuorten hittiharrastus houkuttelee nyt ikäihmisiä Terve.fi; Nuorten hittiharrastus houkuttelee nyt ikäihmisiä Pohjalainen; Nuorten hittiharrastus houkuttelee nyt ikäihmisiä Yle Tampere; Käsityöideariihi, suora radiolähetys Hämeen Sanomat; Korkeimpana tavoitteena strapetsi Hufvudstadsbladet; Krutgummor slår kullerbytta på vardagen Lapin Kansa; Seniorit voivat myös sirkustella Muut tilaisuudet, joissa projekti on ollut mukana/esillä muun muassa: Vanhuus Rokkaa -konserteissa maalis-huhtikuussa 2013, yhteensä 5 kpl Taiteiden päivä Keinukamarin palvelutalossa, Hämeenlinna Eläköön liike ja mieli verkoston kampanjatilaisuus, esittelypöytä Helsingin osaprojekti18.9. Hyvinvointipäivä Kalasatama Vertaistoiminnan suunnittelupäivä, Pasilan asukastalo Poliisien konsertti Senioritalo Sandelsissa Vuosi Suomessa ryhmäpäivä Senioritalo Sandelsissa Terveen iän avaimet -seminaari Itsenäisyyspäivän juhla Senioritalo Sandelsissa Kiitokset valokuvaajille: Alejandro Lorenzo ja Oren Singer. 11

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -projektin (2005 2009) loppuraportti Pekka Roni Jaakko Tyni Tuula Immonen 2 Sisällys 1. Projektin päämäärät, tavoitteet ja

Lisätiedot

Toimintakatsaus vuodelta 2013

Toimintakatsaus vuodelta 2013 1 (7) Mirakle mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyville hanke (2012-16) Toimintakatsaus vuodelta 2013 Miraklen ensimmäistä kokonaista toimintavuotta ovat työllistäneet Elämän konkari kirjoituskilpailu

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Suomen Setlementtiliiton yhteiskunnallinen konserni

Vuosikertomus 2013 Suomen Setlementtiliiton yhteiskunnallinen konserni Vuosikertomus 2013 Suomen Setlementtiliiton yhteiskunnallinen konserni Suomen Setlementtiliitto ry S-Asunnot Oy Senioriasumisoikeus Oy Oskelakoti Oy Valokuvat: Emil Bobyrev, Alejandro Lorenzo, Matti Rajala,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY SISÄLLYS: 1. Johdanto Kalliolan arvot 2 Kalliolan toiminta-ajatus 2 Setlementtiliike 2 Toiminnanjohtajan katsaus 2 2. Setlementtityötä pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8 Vuosikertomus 2014 Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B 33200 Tampere p. (03) 254 5400 f. (03) 254 5419 etunimi.sukunimi@mll.fi hameenpiiri.mll.fi Teksti: MLL:n

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY SISÄLLYS: 1. Johdanto Kalliolan arvot 2 Kalliolan toiminta-ajatus 2 Setlementtiliike 2 Toiminnanjohtajan katsaus 2 2. Setlementtityötä pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Kaakon SOTE-INTO Kupera osahanke Kaakkois-Suomen vanhus- ja vammaistyön

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Edunvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 15 Palvelutoiminta

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Kisällistä osaajaksi projekti 2007-2010 Suomen Nuorisoseurojen Liitto

LOPPURAPORTTI Kisällistä osaajaksi projekti 2007-2010 Suomen Nuorisoseurojen Liitto LOPPURAPORTTI Kisällistä osaajaksi projekti 2007-2010 Suomen Nuorisoseurojen Liitto SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1. PROJEKTIN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 4 1.1 KESKEISIMMÄT TAVOITTEET 4 1.2 KOHDERYHMÄT JA TOIMINNALLISET

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2013. www.harjulansetlementti.fi

HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2013. www.harjulansetlementti.fi HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2013 www.harjulansetlementti.fi ESITTELY Harjulan Setlementti on ihmistä palveleva ja yhteisöllisyyttä rakentava merkittävä monialatoimija Lahden seudulla. Tavoitteena

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen Tuetusti päätöksentekoon- projekti Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen 1 Sisällysluettelo Johdanto 1 TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI... 1.1 Tuepa-projektin tavoitteet... 1.2

Lisätiedot

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI Pirkko Heino Marianne Pajunen REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI 3 SISÄLTÖ ESIPUHE 6 TIIVISTELMÄ 8 1 PROJEKTIN SYNTY JA TAUSTAA 9 2 PROJEKTIN ALOITUS 10 2.1

Lisätiedot

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Minttu Räty (toim.) Aistien - Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke.

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Minttu Räty (toim.) Aistien - Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke. Laurea Julkaisut I Laurea Publications Minttu Räty (toim.) Aistien - Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke Loppuraportti Laurea Julkaisut I Laurea Publications I 46 Minttu Räty (toim.) Aistien-

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Vuosikertomus 2013 PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille S A L L Y ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Pienperheyhdistys ry on Helsingin ensikodissa asuneiden au-äitien

Lisätiedot

Vuodesta 2013 lähtien hanke pääsi Ray:n kohdennetun toiminta-avustuksen (Ak2) piiriin.

Vuodesta 2013 lähtien hanke pääsi Ray:n kohdennetun toiminta-avustuksen (Ak2) piiriin. Vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke Santra (2008-2012) Espoon Järjestöjen Yhteisö ry Loppuraportti 8.8.2013 Sisällys 1. Hankkeen taustat ja tavoitteet... 2 1.1. Tausta lyhyesti... 2 1.2. Tavoitteet...

Lisätiedot

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Ikä-ESKO ILOA JA OSALLISUUTTA IKÄIHMISTEN ARKEEN Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kirjoittajat: Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kannen suunnittelu ja taitto: Lea Virolainen Valokuvat:

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Sisällysluettelo SETLEMENTTIYHDISTYS NAAPURI RY...3 Toiminta-ajatus...3 Visio...3 Toimintaa ohjaavat perusarvot...4 Perustehtävät...4 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu 2 Sisällys 1. HELMI ry:n

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto 2011. Vuosikertomus

Kehitysvammaliitto 2011. Vuosikertomus Kehitysvammaliitto 2011 Vuosikertomus Taitto: Panu Koski Kannen kuvat: Pekka Elomaa Sisällys Osallisuutta ja suvaitsevaisuutta 4 Toiminnanjohtajan katsaus 5 Kehitysvammaliiton aikaansaannokset vuodelta

Lisätiedot