Yhdessä mukana -projektin toimintakertomus 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdessä mukana -projektin toimintakertomus 2013"

Transkriptio

1 Yhdessä mukana -projektin toimintakertomus 2013

2 Johdanto Setlementtiliiton Yhdessä mukana -projekti kehittää setlementtityöhön seniori- ja vanhustyön yhteisöllisen vertaistoiminnan koulutus- ja toimintarakenteen. Setlementtiliitto koordinoi ja hallinnoi projektia, jota toteutetaan osaprojekteina Helsingissä, Hämeenlinnassa, Lahdessa, Parkanossa, Rovaniemellä ja Savonlinnassa. Projektia toteutetaan valtakunnallisella ja paikallisella tasolla. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä paikallisten setlementtien kanssa. Jokaisella paikkakunnalla on omat yhteisöllisen vertaistoiminnan erityispainotuksensa. Yhteisöllinen vertaistoiminta luo mahdollisuuksia aitoihin kohtaamisiin ikäihmisten välillä ja edistää ympäristön positiivista asennoitumista vanhoja ihmisiä kohtaan. Projekti kuuluu Eloisa ikä -ohjelmakokonaisuuteen ja sitä rahoittaa Raha-automaattiyhdistys (Ray) vuosina Projektipäällikkö aloitti työnsä huhtikuussa ja projektikoordinaattorit pääasiassa elokuussa. Toiminnan käynnistyminen Projektin toiminta on käynnistynyt hyvin. Vuodelle 2013 asetetut tavoitteet saavutettiin kokonaan ja osittain ylitettiin. Projektille tarkennettiin tavoitteet ja tehtiin toimintasuunnitelma, luotiin projektirakenteet ja sovittiin toiminta- ja työkäytännöistä, perehdyttiin sosiaalisen esteettömyyden, yhteisöllisyyden ja arvokkaan vanhuuden teemoihin. Aloitettiin yhteisöllisen vertaistoiminnan koulutusten ja toimintarakenteen, vertaistoimintamuotojen sekä sosiaalisen esteettömyyden työmenetelmän kehittämistyö. Tehtiin laaja-alaista vaikuttamistyötä arvokkaan vanhuuden ja ikääntyneiden osallisuuden esiin nostamiseksi paikallistasolla ja valtakunnallisesti. Osaprojektien kiinnittymiseen paikallisten setlementtien toimintakokonaisuuteen kiinnitettiin projektin alussa erityistä huomiota. Vuoden 2013 aikana kartoitettiin vertaistoiminnan mahdollisuuksia suhteessa olemassa oleviin setlementtien rakenteisiin sekä aloitettiin yhteistyön ja toiminnan vahvistaminen setlementeissä vertaistoiminnan edistämiseksi. Verkostoituminen alueen muiden ikäihmisten kanssa toimivien tahojen kanssa käynnistyi. Setlementtien toimintaympäristön kehittäminen ikääntyneiden turvallista ja esteetöntä elämää tukevaksi aloitettiin. Samoin alkoi yhteistyön kehittäminen paikallisten setlementtien ja yhteistyökumppaneiden välillä ikääntyneiden esteettömän elinympäristön näkökulmasta. 1

3 Yhteisöllisen vertaistoiminnan koulutus- ja toimintamalli Seniori- ja vanhustyön yhteisöllisen vertaistoiminnan koulutusja toimintamallin kehittäminen eteni suunnitelman mukaisesti. Yhteisöllisen vertaistoiminnan valtakunnallisen ja paikallisen koulutuskokonaisuuden ensimmäiset versiot valmistuivat. Valtakunnallinen koulutus järjestettiin 3 päivän mittaisena kokonaisuutena loppuvuodesta Koulutukseen osallistui 12 henkeä ja palaute oli hyvää. Paikalliset koulutukset käynnistyvät suunnitelman mukaisesti tammikuussa Materiaaleina tuotettiin sähköinen kouluttajan materiaalipankki sekä yhteisöllisen vertaistoiminnan vihko koulutuksiin osallistuville. Yhteisöllinen vertaistoiminta Projektin toiminta perustuu ikääntyneiden omien voimavarojen vahvistamiseen. Projektin tarkoituksena ei ole järjestää ulkoapäin tarjottua valmiiksi suunniteltua vertaistoimintaa, vaan toimintaa, jota ikäihmiset ovat olleet itse aktiivisesti suunnittelemassa ja järjestämässä. Ikääntyneiden yhteisöllisen vertaistoiminnan kehittämistyö käynnistyi hyvin yhteistyössä ikäihmisten ja paikallisten setlementtien kanssa. Paikallisia tarpeita ja toiveita vertaistoiminnasta selvitettiin osaprojekteissa kyselyn, keskusteluiden ja toimintaympäristön analyysin avulla. Yhteisöllisestä vertaistoiminnasta ja vertaistoiminnan koulutuksista kiinnostuneita tavoitettiin mukavasti. Osaprojekteissa aloitettiin paikallisesti vertaistoiminnasta kiinnostuneiden rekrytointi koulutuksiin ja vertaistoimintaan. Paikallisesti innostettiin passiivisia vanhoja vapaaehtoisia projektin toimintaan ja toiminnan suunnitteluun. Paikallisia toiveita ja tarpeita kartoitettiin vertaistoiminnan sisällöiksi ja muodoiksi. Ensimmäiset vertaistoiminnan pilotit käynnistyivät kysynnän vuoksi jo syksyllä Parkanossa, Rovaniemellä, Helsingissä ja Hämeenlinnassa. Helsingissä käynnistyi 3 vertaistoiminnallista ryhmää pelikerho, kirjallisuuspiiri ja kirjoittajapiiri. Hämeenlinnassa käynnistyi 2 vertaistoiminnallista ryhmää. Seniorisirkus kokoontui 8 kertaa ja siihen osallistui 11 henkeä. Graffitipajaan osallistui 16 henkeä. Vertaispareja syntyi 2 kappaletta. Parkanossa käynnistyi Käsityöideariihi yhteistyössä Petäjä-opiston kanssa. Ryhmä sai suuren suosion ja se jouduttiin osallistujamäärän takia jakamaan kahdeksi ryhmäksi. Käsityöideariihi-ryhmät kokoontuivat 14 kertaa ja niihin osallistui 23 henkeä. Muisteluryhmä kokoontui 5 kertaa ja osallistujia oli 6 henkeä. Rovaniemellä takaisin toimintaan mukaan tulleet vapaaehtoiset vertaistoimijat käynnistivät omatoimisesti Lauantaikerhon, joka kokoontui viisi kertaa, osallistujamäärä vaihteli viidestä yhdeksään. Lisäksi käynnistyi projektin tuella vapaaehtoisen vertaistoimijan vetämä Jokkakallion Ukkokerho. Se kokoontui yhteensä seitsemän kertaa ja osallistujia oli 9-14 eri kerroilla. Yhteisöllinen vertaistoiminta käynnistyy alkuperäisen suunnitelman mukaisesti Savonlinnassa ja Lahdessa paikallisten koulutusten jälkeen helmikuussa

4 Paikalliset painotukset Osaprojektit käynnistyivät elokuussa projektikoordinaattoreiden aloittaessa työnsä. Helsinki Osaprojektin alussa kartoitettiin muut alueen toimijat ja toiminta sekä yhteistyömahdollisuudet. Alueella on jo runsaasti ikäihmisten kanssa toimivia tahoja ja suuri valikoima erilaista toimintaa. Alueen ikäihmisten tarpeita selvitettiin alueella jo toimivien tahojen kautta sekä Senioritalo Sandelsissa kirjallisella kyselyllä, asukastoimikunnan, asukkaiden ja muiden työntekijöiden avulla. Osaprojektin painotuksena on ikääntyneiden terveyden ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen sekä voimavarojen vahvistaminen. Yhteisöllistä vertaistoimintaa suunniteltiin tästä näkökulmasta. Yhteisöllistä toimintaa kehitettiin kokoamalla alueen asukkaita yhteisiin keskustelu- ja suunnittelutilaisuuksiin. Syksyllä käynnistyivät pelikerho, kirjallisuuspiiri ja kirjoittajapiiri aloitustapaamisilla. Yhteistyötä Kalliolan setlementin kansalaistoiminnan kanssa tiivistettiin. Osaprojektissa järjestettiin useita tilaisuuksia ja tapahtumia. Projektin ja kansalaistoiminnan yksikön yhteistyötarpeita kartoitettiin. Vertaistoiminnan kehittäminen yhteistyössä Kalliolan setlementin kansalaistoiminnan kanssa muotoutui keskeiseksi toimintatavaksi. 3

5 Hämeenlinna Hämeenlinnan osaprojektissa on syksyn aikana kartoitettu yhteistyöjärjestöjen ikääntyneille järjestämää toimintaa ja osaprojektin toiminnan linkittymistä kokonaisuuteen. Kartoitustyö vahvisti näkemystä siitä, että ikääntyneiden toimintaa on alueella paljon, mutta yksinäisille ja syrjäytymisvaarassa oleville ikääntyneille ei toimintaa juuri järjestetä. Osaprojektissa käynnistyi syksyllä ensimmäisinä vertaistoiminnan kokeiluina Seniorisirkus sekä Graffitipaja, joissa hyödynnettiin sosiokulttuurisen innostamisen lähtökohtia. Syksyn aikana muodostui 2 vertaisparia. Hämeenlinnan yhteisöllisen vertaistoiminnan yhtenä tärkeänä kokonaisuutena on hakevan/löytävän vanhustyömallin kehittäminen. Hakevaa/löytävää otetta ja mahdollisia ikäihmisten lähestymistapoja kartoitettiin ja kokeiltiin mm. jalkautumista julkisille paikoille. Osaprojektissa järjestettiin useita tapahtumia ja tilaisuuksia. Yhteistyössä paikallisen setlementin kanssa aloitettiin keskustelut vapaaehtoistoiminnan ja yhteisöllisen vertaistoiminnan kiinnittymisestä toisiinsa. Osaprojektilla on laaja yhteistyöverkosto kehittämistyön tukena. 4

6 Lahti Lahden osaprojektin lähtökohdat olivat vertaistoiminnan kehittämistyön näkökulmasta erinomaiset. Harjulan Setlementillä toimii jo osapäiväinen kansalaistoiminnan koordinaattori, joka rekrytoi, ohjaa ja tukee vapaaehtoistoimijoita ja osallistuu kansalaistoiminnan, tapahtumien, tilaisuuksien ja ryhmätoiminnan toteuttamiseen. Vertaistoiminnan kehittämiskokonaisuutta suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä koordinaattorin kanssa. Syyskauden 2013 osaprojektissa keskityttiin yhteisöllisen vertaistoiminnan koulutusmallin suunnitteluun ja työstämiseen. Vertaistoiminnan kehittämiseksi tehtiin laajaalaista taustatyötä. Osaprojektissa toteutettiin kysely Harjulakotien asukkaiden vertaistoiminnan tarpeiden ja toiveiden kartoittamiseksi sekä suoritettiin alueellista vapaaehtois- ja vertaistoiminnan toimintamuotojen kartoitusta Lahdessa toimivan vapaaehtoistoiminnan kumppanuusverkoston avustuksella. Osaprojektin myötä vapaaehtoisten rekrytointia lähdettiin kehittämään viestinnällisten toimenpiteiden kautta. Toimenpiteiden myötä kansalais- ja vertaistoiminnan mahdollisuuksien tunnettuus alueella lisääntyi. Osaprojektin myötä oma-aloitteiset yhteydenotot vapaaehtoistoimintaan liittyen lisääntyivät merkittävästi ja uusia vapaaehtoistoimijoita saatiin mukaan toimintaan. Osaprojektin koordinaattori aloitti vaikuttamistyön kansalaistoiminnan toimintakulttuurin muuttamiseksi työntekijävetoisesta omaehtoisen kansalaistoiminnan suuntaan. Sosiaalisten esteiden poistamista lähestyttiin osaprojektissa syksyllä 2013 sekä vapaaehtois- että vertaistoiminnan periaatteita suunnittelemalla. Suunnittelussa kiinnitettiin huomiota sosiaalisesti avoimeen toimintaan. 5

7 Parkano Parkanon osaprojekti linkittyy Parkanon setlementin toimintaan. Parkanon setlementillä on pitkät perinteet vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä ja setlementti toimiikin Parkanossa vapaaehtoistoiminnan keskuksena. Osaprojektin ja Parkanon setlementin vanhat vapaaehtoiset ovat aloittaneet tiiviin yhteistyön monipuolisen vertaistoiminnan mahdollistamiseksi. Vertaistoiminnan tarpeita ja toiveita selvitettiin kyselyillä ja keskustelu-tilaisuuksissa. Syksyn aikana osaprojektille kehittyi tiivis yhteistyö Parkanon kaupungin sekä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Toimintatavat haja-asutusalueen osallistumisongelmien helpottamiseksi lähtivät muotoutumaan. Osaprojekti sai esimerkiksi innostettua toimintaan osallistuvia kimppakyyteihin sekä omaehtoisiin yhteisiin retkiin. Ensimmäiset yhteisöllisen vertaistoiminnan ryhmät, Käsityöideariihi sekä Muisteluryhmä, käynnistyivät. Havaittiin tarve myös vertaisparitoiminnalle. Osaprojekti oli näkyvästi esillä Vanhusten viikon aikana, järjestäen 3 tapahtumapäivää. Tammikuuksi suunniteltu paikallinen yhteisöllisen vertaistoiminnan koulutus sai innostuneen vastaanoton. Vuoden loppuun mennessä ilmoittautuneita oli 12 ja tammikuussa päädyttiin järjestämään 2 koulutusta. 6

8 Savonlinna Osaprojektin painopisteenä ovat paikkakunnalle paluumuuttaneet yli 60-vuotiaat sekä yhteisöllisen vertaistoiminnan kehittäminen erityisryhmille. Erityisryhmiksi ovat valikoituneet ikääntyneet kehitys-vammaiset ja romanit. Osaprojekti käynnistyi Linnalan Setlementin Seniorikeskuksen yhteydessä. Syksyn aikana kartoitettiin Seniorikeskuksen kävijöiden, erityisryhmien ja paluumuuttajien tarpeita vertaistoiminnan näkökulmasta. Ikääntyneiden kehitys-vammaisten vertaistoimintaa valmisteltiin projektikoordinaattorin vetämillä Savonkodin ryhmätoiminnoilla. Ryhmien avulla luotiin kontakteja kehitysvammaisiin sekä ryhmäkotien henkilökuntaan ja tulevaa vertaistoimintaa suunniteltiin yhdessä. Ryhmiä oli syksyn aikana 3 ja ne kokoontuivat viikoittain. Osallistujia ryhmissä oli yhteensä 47 henkeä. Yhteistyö ja toiminnan suunnittelu aloitettiin Savonlinnan Kaupungin Vammaispalveluiden, Romaniyhdistyksen sekä muiden paikallisten yhdistysten kanssa. Osaprojektin toimintaan vaikutti projektikoordinaattorin vaihdos. Osaprojektissa työskenteli projektikoordinaattori vuonna 2013 elo-lokakuun ajan. Uusi projektikoordinaattori aloitti työnsä tammikuussa

9 Rovaniemi Projektin roolia suhteessa Jokkakallion palvelutalon toimintaan selkeytettiin ja käynnistettiin yhteisöllinen vertaistoiminta Hannalan asukkaiden kanssa. Hannala, eli tuetun asumisen vuokratalo, otettiin käyttöön marraskuussa 2012 ja asukkaiden yhteistoiminta etsii vielä muotoaan. Yhteistyössä asukkaiden ja Rovalan Jokkatuvan sekä Setlementtiliiton Uusi paikallisuus -hankkeen kanssa järjestettiin grillijuhla, joka toteutettiin nyyttikestiperiaatteella. Asukastapaamisia Hannalassa järjestettiin syksyn 2013 aikana viisi kertaa ja vuoden 2014 alusta päätettiin aloittaa kerran kuussa tapahtuvat kokoontumiset takkatulen ääressä. Palvelutalon puolella yhteisöllisen vertaistoiminnan käynnistäminen oli hitaampaa. Jokkakallion asumispalvelukeskuksen asukkaita osallistettiin toiminnan suunnitteluun yhteisissä tapaamisissa ja kahdenkeskisissä keskusteluissa. Yhteisöllisyys tuli esiin lähinnä erilaisiin projektin organisoimiin yhteisiin tilaisuuksiin osallistumisena. Syksyn aikana järjestettiin useita tilaisuuksia ja tapahtumia. Projektin toimintaan saatiin aktivoitua mukaan viisi konkarivapaaehtoista sekä rekrytoitua kaksi uutta vapaaehtoista. Vapaaehtoiset aloittivat marraskuussa omaehtoisen lauantaikerhon pitämisen. Jokkakallion miesasukkaiden toivomuksesta joitakin vuosia aiemmin työntekijävetoisesti toiminut Jokkakallion Ukkokerho käynnistettiin uudelleen vapaaehtoisen vetämänä. Yhteisöllistä vertaistoimintaa ja samalla ylisukupolvista yhteistyötä toteutettiin Lapin yliopiston sosiaalityön opiskelijoiden pitämässä lukupiirissä sekä vapaaehtoistoiminnan keskus Neuvokkaan kanssa, jonka kautta asumispalvelukeskuksessa toteutti vapaaehtoistyön jaksoaan IB-lukiolainen. 8

10 Tilaisuudet ja tapahtumat Lokakuussa järjestettiin projektin Vau, mikä vanhuus! -seminaari. Seminaariin osallistui 47 henkeä. Lisäksi järjestettiin Kulttuurilla osallisuutta, vuosista viis -seminaari yhteistyössä Uusi paikallisuus -hankkeen kanssa. Seminaariin osallistui 28 henkeä. Molempiin seminaareihin kutsuttiin myös Setlementtiliiton seniori- ja vanhustyön verkosto. Vanhusten viikolla järjestettiin paikallisia tapahtumapäiviä sekä infotilaisuuksia vertaistoiminnasta. Vertaistoiminnan mahdollisuuksia esiteltiin erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa valtakunnallisesti ja paikallisesti. Tilaisuuksista ja tapahtumista tarkemmin liitteessä 1. Vaikuttamistoiminta ja tiedottaminen Vuoden 2013 aikana on panostettu projektin näkyvyyteen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumiseen. Viestinnällisiä pääteemoja ovat olleet arvokas vanhuus ja yhteisöllinen vertaistoiminta. Teemat on saatu hyvin esille eri medioissa. Tiedotus- ja esitemateriaalia on jaettu laajasti. Projektin www-sivut avattiin elokuussa. Projektin esite valmistui syyskuussa ja sitä jaettiin noin 600 kappaletta. Paikallista infomateriaalia on tehty ja jaettu noin 1200 kappaletta pitkin syksyä. Vaikuttamis- ja tiedottamistoiminnan laajuudesta löytyy tarkempaa tietoa liitteestä 1. Arviointi ja seuranta Projektin toimintaa arvioidaan Eloisa ikä -ohjelman ja Ray:n ohjelma-arvioinnin sekä projektin arviointisuunnitelman mukaisesti. Projektin ohjausryhmä kokoontui vuoden 2013 aikana 2 kertaa. Paikalliset ohjausryhmät ovat kokoontuneet 1 3 kertaa. Projektissa toteutettiin loppuvuodesta 2013 itsearviointi Ray:n itsearviointi Seiska-mallia mukaillen. Kyselyyn vastasi projektitiimin lisäksi paikallisia yhteyshenkilöitä sekä ohjausryhmän jäseniä. Vastausprosentti oli 36. Lisäksi projektin toimintaan liittyen kerättiin jatkuvasti palautetta setlementeiltä ja muilta yhteistyökumppaneilta. Itsearviointikyselyn ja palautteiden tulokset ovat olleet hyviä. Projektin tavoitteita ja kohderyhmävalintaa pidettiin onnistuneina, joskin tavoitteet nähtiin laajoina. Myös kokonaisresursseja pidettiin suhteellisen riittävinä. Resurssien kohdentuminen eri paikkakunnille mietitytti jonkin verran. Toisaalta resurssien tasainen jakautuminen osaprojekteille nähtiin hyväksi, toisaalta toivottiin resurssien voimakkaampaa kohdentamista osaprojekteille tarveperusteisesti. Taustaorganisaation tuki (Setlementtiliitto) nähtiin vahvana, mutta arviot paikallisten setlementtien tuesta vaihtelivat suuresti eri paikkakunnilla. Kohderyhmässä on toivottu vertaistoiminnan koulutusten ja varsinaisen vertaistoiminnan nopeampaa käynnistymistä. 9

11 Liite 1: Tapahtumat, seminaarit, koulutukset ja vaikuttamistyö 2013 Projektin järjestämät seminaarit ja koulutukset: Kulttuurilla Osallisuutta sukupolvilta sukupolville, iästä viis Helsingissä, 28 osallistujaa (yhteistyössä Uusi Paikallisuus -hankkeen kanssa) Vau, mikä vanhuus Yhdessä mukana -projektin avausseminaari Helsingissä, 47 osallistujaa Valtakunnallinen yhteisöllinen vertaistoiminnan koulutus setlementtitoimijoilla , ja 28.11, yhteensä 3 päivää, 12 osallistujaa Muut projektin tapahtumat ja tilaisuudet: Yhdessä mukana -projekti esillä Töölön juhlaviikoilla Vanhusten viikon tapahtumat: - Helsingissä Parkanossa Lahdessa Savonlinnassa Rovaniemellä Hämeenlinnassa Seniorivipinät -tilaisuus vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille Lahdessa Yhdessä mukana -projekti mukana Eloisa flash mob tapahtumassa Vaikuttamistyö- ja tiedottaminen: Toimittajien aamupalatilaisuudet Parkanossa ja Rovaniemellä Eloisa ikä -ohjelman tuottama arvokas vanhuus artikkeli, radiouutis- ja videouutiskokonaisuus, jossa Yhdessä mukana -projekti oli esimerkkiprojektina mukana - video toimitettu 440 medialle - video julkaistu 8 sivustolla - radiojuttu toimitettu 117 medialle - radiojuttu soitettu 8 radiokanavalla - artikkeli toimitettu 1223 medialle - artikkelia luettu yhteensä 867 kertaa www-sivuilla yksittäisiä kävijöitä ajalla 8 12/2013 yhteensä 4990 Yhdessä mukana -projektin ja Seniori- ja vanhustyön toimialan yhteistä esitettä jaettu noin 500 kappaletta Puheenvuoro Osallisuuden eriarvoistumisesta Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen 75- vuotisjuhlassa

12 Julkaistut artikkelit ja uutiset: Osallisuus -kirja (Salli-osallisuushanke); artikkeli Osallisuuden eriarvoisuus ja eriarvoistuminen (arvioitu kirjan julkaisuajankohta 5/2014) Vanhustyö 12/2013; Setlementtityössä ikäihminen on oman elämänsä asiantuntija Ylä-Satakunta; Hyvää arkea kotiin ikäihmisille 9.4. Lappilainen; Hannalan ikäihmiset aktiivisina toimijoina viikko 39 Uusi Rovaniemi; Hannalassa pidettiin hauskat grillijuhlat Ylä-Satakunta; Ikääntyneille mahdollisuus harrastuksiin myös sivukyliltä Ykköset lehti; Turvallista ikääntymistä Parkanossa Aamulehti; Parkano setlementin erityiskohteeksi Hämeen Sanomat; Vertaistoimintaa vanhustyöhön Lapin Kansa; Ikäihmiset piristävät toisiaan arjen askareissa Lappilainen; Rovaniemellä ketään ei jätetä yksin viikko 41 Uusi Rovaniemi; Vertaistuesta voimaa ikääntyneille Uusi Rovaniemi; Kouluttaudu vapaaehtoistyöntekijäksi Turun Sanomat; Sirkus on nyt myös ikäihmisten harrastus Bulevardi.fi; Nuorten hittiharrastus houkuttelee nyt ikäihmisiä Terve.fi; Nuorten hittiharrastus houkuttelee nyt ikäihmisiä Pohjalainen; Nuorten hittiharrastus houkuttelee nyt ikäihmisiä Yle Tampere; Käsityöideariihi, suora radiolähetys Hämeen Sanomat; Korkeimpana tavoitteena strapetsi Hufvudstadsbladet; Krutgummor slår kullerbytta på vardagen Lapin Kansa; Seniorit voivat myös sirkustella Muut tilaisuudet, joissa projekti on ollut mukana/esillä muun muassa: Vanhuus Rokkaa -konserteissa maalis-huhtikuussa 2013, yhteensä 5 kpl Taiteiden päivä Keinukamarin palvelutalossa, Hämeenlinna Eläköön liike ja mieli verkoston kampanjatilaisuus, esittelypöytä Helsingin osaprojekti18.9. Hyvinvointipäivä Kalasatama Vertaistoiminnan suunnittelupäivä, Pasilan asukastalo Poliisien konsertti Senioritalo Sandelsissa Vuosi Suomessa ryhmäpäivä Senioritalo Sandelsissa Terveen iän avaimet -seminaari Itsenäisyyspäivän juhla Senioritalo Sandelsissa Kiitokset valokuvaajille: Alejandro Lorenzo ja Oren Singer. 11

YHTEISÖLLISEN VERTAISTOIMINNAN MENETELMIÄ 30.9.2014

YHTEISÖLLISEN VERTAISTOIMINNAN MENETELMIÄ 30.9.2014 YHTEISÖLLISEN VERTAISTOIMINNAN MENETELMIÄ 30.9.2014 Mona Särkelä-Kukko Yhdessä mukana -projektitiimi 1 Yhdessä mukana projekti 2013-2016 Toteuttajana Suomen Setlementtiliitto Projekti kuuluu Ray:n rahoittamaan

Lisätiedot

YHDESSÄ MUKANA OSAPROJEKTIT

YHDESSÄ MUKANA OSAPROJEKTIT YHDESSÄ MUKANA OSAPROJEKTIT Helsinki, Lahti Parkano, Rovaniemi Savonlinna ja Hämeenlinna 1 Helsingin osaprojekti 1/2 Toiminnan tarve: Kansalaistoiminnan kehittäminen Lisää yhteisöllistä toimintaa, toiminta-

Lisätiedot

Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla

Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla Ikääntyneidenpäihde- ja mielenterveystyön verkoston yhteistyöseminaari 23.4.2015 Mona Särkelä-Kukko Marjo Karila 14.4.2015 1 Pohdittavaksi alkuun: Pohdi

Lisätiedot

Yhdessä mukana -projektin toimintakertomus 2014

Yhdessä mukana -projektin toimintakertomus 2014 Yhdessä mukana -projektin toimintakertomus 2014 Johdanto Setlementtiliiton Yhdessä mukana -projekti kehittää setlementtityöhön seniori- ja vanhustyön yhteisöllisen vertaistoiminnan koulutus- ja toimintarakenteen.

Lisätiedot

Projektit muuttavat käsitystä vanhuudesta Vau, mikä vanhuus! 18.10.2013

Projektit muuttavat käsitystä vanhuudesta Vau, mikä vanhuus! 18.10.2013 Projektit muuttavat käsitystä vanhuudesta Vau, mikä vanhuus! 18.10.2013 Eloisa ikä -ohjelma Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Vanhustyön keskusliitto ry reija.heinola@vtkl.fi 1 Eloisa ikä Livfullt liv Movdegis

Lisätiedot

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Valtakunnallinen vertaistoiminnan koulutus 1 Mona Särkelä-Kukko 18.10.2013 1 Sisältö 1. Osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Lisätiedot

Aktiivinen ikääntyminen: toimijuus ja esteettömyys

Aktiivinen ikääntyminen: toimijuus ja esteettömyys Aktiivinen ikääntyminen: toimijuus ja esteettömyys Valtakunnallinen vertaistoiminnan koulutus 2 Mona Särkelä-Kukko 31.10.2013 1 Ohjelma 31.10.2013 8.45 Aamukahvi 9.00 Tervetuloa vanhan ihmisen maailmaan!

Lisätiedot

RAY:n Eloisa ikä ohjelma ikäihmisten hyvää arkea tukemassa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vauhtiin! Säätytalo

RAY:n Eloisa ikä ohjelma ikäihmisten hyvää arkea tukemassa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vauhtiin! Säätytalo RAY:n Eloisa ikä ohjelma ikäihmisten hyvää arkea tukemassa Ikätyneiden asumisen kehittämisohjelma vauhtiin! 27.9.2013 Säätytalo Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Vanhustyön keskusliitto ry reija.heinola@vtkl.fi

Lisätiedot

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ELÄKKEELLÄ / copyright Suomen Punainen Risti 1 Täyttä elämää eläkkeellä -hanke

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR)

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR) HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR) Metropolia, Hyto Tuula Mikkola Projektipäällikkö 28.2..2013 1 HEA pähkinän kuoressa Kesto 2.5 vuotta: 9/11 2/14 hankekokonaisuus, jossa

Lisätiedot

Eloisa ikä. RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017

Eloisa ikä. RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017 Eloisa ikä RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017 1 Eloisa ikä ikäihmisten avustusohjelma RAY:n avustusohjelmassa tuetaan yli 60-vuotiaita ikäihmisiä eri elämänvaiheissa ja elämän

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

Etsiväpiirit projekti 2012-2016

Etsiväpiirit projekti 2012-2016 Etsiväpiirit projekti 2012-2016 Markku Holmi, projektisuunnittelija www.vpty.fi Toiminta-ajatuksena on tuottaa ikääntyvien turvallista asumista ja kotona asumista tukevia palveluja sekä hyvinvointia ylläpitävää

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi 2.2.2016 Setlementti Louhela ry Oikeus hyvään elämään iästä ja toimintakyvystä riippumatta Iäkkäät ihmiset eivät ole yhtenäinen

Lisätiedot

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo etunimi.sukunimi@vtkl.fi Esityksen sisältö Koordinaatiossa tapahtunutta

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous Liikunta ja osallisuus -hanke Tukiryhmän kokous 16.12.2016 Kuulumiskierros Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet tukiryhmän kokouksen 7.6. jälkeen Liikunta ja osallisuus -hankkeen keskeisimmät toimenpiteet

Lisätiedot

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Päätavoitteet Hyvinvointi- ja terveyserot

Lisätiedot

Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto

Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto Verkostomalli näkövammaisten vertaisryhmäverkoston kehittämisestä Koordinaattorin rooli organisoinnissa, koulutuksessa,.. Uusien vapaaehtoisryhmien

Lisätiedot

Mukana ihmisten arjessa

Mukana ihmisten arjessa Mukana ihmisten arjessa LÄHIÖKESKUS HÄMEENLINNA Lähiökeskusten toiminnan mahdollistaa Kotilähiö ry:n, jonka jäsenet muodostavat alueella toimivien virkamiesten, yhdistysten ja asukkaiden edustajien yhteistyöverkoston.

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Suomen Setlementtiliitto Uusi paikallisuus -hanke Vaasan Palosaarella, loppuraportti YHTEENVETO TOIMINNAN SISÄLLÖSTÄ VUOSINA 2013 2015

Suomen Setlementtiliitto Uusi paikallisuus -hanke Vaasan Palosaarella, loppuraportti YHTEENVETO TOIMINNAN SISÄLLÖSTÄ VUOSINA 2013 2015 Suomen Setlementtiliitto Uusi paikallisuus -hanke Vaasan Palosaarella, loppuraportti YHTEENVETO TOIMINNAN SISÄLLÖSTÄ VUOSINA 2013 2015 Vuonna 2013 Palosaarella käynnistettiin 15 paikallisen yhdistyksen

Lisätiedot

Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä. ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava

Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä. ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava Sosiaaliset verkostot ja vertaistuki q Sosiaaliset verkostot tukevat pienlapsiperheen hyvinvointia q Vertaistuen

Lisätiedot

AKTIIVISESTI KOTONA 2

AKTIIVISESTI KOTONA 2 AKTIIVISESTI KOTONA 2 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! HANKE Vapaaehtoistoiminnan kehittämistyötä Vantaalla Maria Uitto 25.9.2014 Aktiivisesti kotona 2 Täyttä elämää! vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke Aktiivisesti kotona

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ

SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ SENIORIASUMISEN SEMINAARI, JYVÄSKYLÄ 14.10.2016 AVUSTUSOSASTO HILPPA TERVONEN 14.10.2016 2 AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ 2016-2019 RAY:N AVUSTUSTOIMINNAN LINJAUSTEN TAVOITEALUEIDEN MUKAISESTI (MILJ. EUROA)

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä ROVANIEMEN SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA RY JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä HANKETREFFIT 27.5.2014 KULTTUURI

Lisätiedot

TÄYDENNYSKOULUTUKSELLA / OSAAMISEN KEHITTÄMISELLÄ HALTUUN. Kehittämiskonsultti Mia Koskinen Sosv/Hake/Kehi/Koulutusyksikkö

TÄYDENNYSKOULUTUKSELLA / OSAAMISEN KEHITTÄMISELLÄ HALTUUN. Kehittämiskonsultti Mia Koskinen Sosv/Hake/Kehi/Koulutusyksikkö TÄYDENNYSKOULUTUKSELLA / OSAAMISEN KEHITTÄMISELLÄ HALTUUN Kehittämiskonsultti Mia Koskinen Sosv/Hake/Kehi/Koulutusyksikkö LUONNOS Vavan osaamisen kehittämisen ja täydennyskoulutuksen suunnittelun vuosiprosessi

Lisätiedot

MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 2 / 2015 (16.4.2015)

MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 2 / 2015 (16.4.2015) MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 2 / 2015 (16.4.2015) Valmisteluryhmän terveiset Kumppanuustalon suunnittelu ja valmistelu etenee 1. Kulmassa toteutettiin suunnitteluilta 10.2.2015. Tilaisuudessa

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala Lapin toiminnallisen osakokonaisuuden tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen

Lisätiedot

SETLEMENTTILIITON LIITTOKOKOUSTAPAHTUMA 20. 21.4.2012

SETLEMENTTILIITON LIITTOKOKOUSTAPAHTUMA 20. 21.4.2012 SETLEMENTTILIITON LIITTOKOKOUSTAPAHTUMA 20. 21.4.2012 Perjantai 20.4. Sukupuolisensitiivisen työn monet mahdollisuudet - Paneelikeskustelu Verkostokokoontumisia Lauantai 21.4. Viestintäkoulutus Asiantuntijana

Lisätiedot

Yhdistysten jäsenet ulkoiluystävinä ikääntyneille

Yhdistysten jäsenet ulkoiluystävinä ikääntyneille Yhdistysten jäsenet ulkoiluystävinä ikääntyneille Uudenkaupungin Ikäihmistenneuvoston toimintamalli vuodesta 2010 alkaen 1 TOIMINTAMALLI ULKOILUYSTÄVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEKSI Sisällysluettelo ALKUSANAT...

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi 3.2.2015. Setlementti Louhela ry

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi 3.2.2015. Setlementti Louhela ry Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi 3.2.2015 Setlementti Louhela ry Ikääntyvä Suomi Suomen väestöstä yli miljoona on 63 vuotta täyttäneitä Heistä suurin osa elää arkeaan

Lisätiedot

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY JA YHTEISÖLLISYYS kotona asumisen tukeminen kansalaisaktiivisuuden edistäminen toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen työllistäminen

Lisätiedot

Viisi vauhdikasta Mun talous -vuotta

Viisi vauhdikasta Mun talous -vuotta Viisi vauhdikasta Mun talous -vuotta Nuoret ja raha Mun talous -hankkeen päätösseminaari ja Puhu rahasta -messut Ville Kujanpää, Suomen Setlementtiliitto ry 6.9.2017 #nuoretjaraha Mikä ihmeen Sementtiliitto?

Lisätiedot

Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015

Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015 Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015 Muuttamisvalinnat ja asumisen uudet vaihtoehdot Outi Jolanki, FT Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Nordia-ilta 26.4.2017 Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto Tärkeimmät

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen

Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen Maaseudun Tukihenkilöverkko Maaseudun Tukihenkilöverkko on vapaaehtoistyöhön perustuva auttamisverkosto, joka tarjoaa apua kaikille maaseudun

Lisätiedot

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen väliarviointi 06/2015 - koonti ja esittely Ohjausryhmä 4.11.2015 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

ALU-koordinaattorin puheenvuoro

ALU-koordinaattorin puheenvuoro ALU-koordinaattorin puheenvuoro Tenho Jaakola suunnittelija Oulun kaupunki, työpajapalvelut Pohjois-Pohjanmaan ALU-koordinaattori Kumppanuusfoorumi työpajoille ja sidosryhmille Kajaani 30.9.2014 ALU-verkostot

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Eloisa ikä -ohjelman esittely ja poimintoja hankkeista Vanhustyön vastuunkantajat Finlandia-talo 15.5.2014

Eloisa ikä -ohjelman esittely ja poimintoja hankkeista Vanhustyön vastuunkantajat Finlandia-talo 15.5.2014 Eloisa ikä -ohjelman esittely ja poimintoja hankkeista Vanhustyön vastuunkantajat Finlandia-talo 15.5.2014 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Vanhustyön keskusliitto ry reija.heinola@vtkl.fi 1 Vanhustyön keskusliitto

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet M/S Soste-risteily 5.10.2016 Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LAPSET JA PERHEET KASTE II -HANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ARVIOIMANA SYKSY 2012 Valtakunnan

Lisätiedot

Kahvia ja kohtaamisia - yhteistyöllä elinpiiriä laajemmaksi

Kahvia ja kohtaamisia - yhteistyöllä elinpiiriä laajemmaksi Kahvia ja kohtaamisia - yhteistyöllä elinpiiriä laajemmaksi Peurunka3 -seminaari 27.10.2015 Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys ry Kehitytään kimpassa hanke/tuija Seppänen www.kssotu.fi www.facebook.com/kehitytaankimpassa

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja Kumppanuuskeskuksesta

Kyselyllä tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja Kumppanuuskeskuksesta Kyselyllä tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja Kumppanuuskeskuksesta Nettikysely päijäthämäläisille SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 28. joulukuuta 2011 Kyselyllä tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Eloisa ikä avustusohjelma Rifin vuosikokous 18.4.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola reija.heinola@vtkl.fi

Eloisa ikä avustusohjelma Rifin vuosikokous 18.4.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola reija.heinola@vtkl.fi Eloisa ikä avustusohjelma Rifin vuosikokous 18.4.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola reija.heinola@vtkl.fi Eloisa Ikä - Livfullt Liv - Active Age Raha-automaattiyhdistyksen avustusohjelma 2012-2017, joka

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen TURVAA JA SUOJAA

Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen TURVAA JA SUOJAA Vapaaehtoistoiminnan tilannekatsaus VOK + kotoutuminen Punainen Risti turvapaikka- ja kotoutumistyössä Vastaanottoyksiköitä 79, yli 14 000 asukasta 1200 työntekijää, 10 000 vapaaehtoista Neuvotteluissa

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto , Kemijärvi

Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto , Kemijärvi Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto 23.3.2017, Kemijärvi Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta kansalaisten määrä Lapissa 2001-2015 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 1863 2033 2361

Lisätiedot

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja SenioriOsaaja.fi Teknologian ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Sosiaali- ja

Lisätiedot

Polkuja yhteisöön -hankkeen uutiskirje 1/2017

Polkuja yhteisöön -hankkeen uutiskirje 1/2017 Polkuja yhteisöön -hankkeen uutiskirje 1/2017 Hanketyöntekijöiden tervehdys! Kevättervehdys Polkuja yhteisöön -hankkeesta! Hankeaikaa on mennyt yhdeksän kuukautta ja melkein saman verran on jäljellä ennen

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Ikäihminen kehittäjänä Aijjoos-kumppanuushanke II RISTO-kehittämishankkeen työpaja 5.12.2013. Järjestön logo tähän

Ikäihminen kehittäjänä Aijjoos-kumppanuushanke II RISTO-kehittämishankkeen työpaja 5.12.2013. Järjestön logo tähän Ikäihminen kehittäjänä Aijjoos-kumppanuushanke II RISTO-kehittämishankkeen työpaja 5.12.2013 1 Yhteistyökumppanit Hallinnoijana Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry Rahoittajana Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

KT Merja Koivula Varhaiskasvatuksen kansallinen kutsuseminaari, Helsinki 15.11.2010

KT Merja Koivula Varhaiskasvatuksen kansallinen kutsuseminaari, Helsinki 15.11.2010 KT Merja Koivula Varhaiskasvatuksen kansallinen kutsuseminaari, Helsinki 15.11.2010 Tutkimusongelmat 1. Millaista on lasten keskinäinen yhteisöllisyys lapsiryhmissä? 2. Miten yhteisöllisyys kehittyy? Mitkä

Lisätiedot

Osallistavan sosiaaliturvanpilotointi. Varkaudessa KIRSI RYYNÄNEN-MARKKANEN JOENSUU

Osallistavan sosiaaliturvanpilotointi. Varkaudessa KIRSI RYYNÄNEN-MARKKANEN JOENSUU Osallistavan sosiaaliturvanpilotointi Varkaudessa KIRSI RYYNÄNEN-MARKKANEN JOENSUU 15.4.2015 Toteutettiin kuntalähtöisenä toimintana yhdessä eri verkostotoimijoiden kanssa - ViaDia Pohjois-Savo Ry (mukana

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Yhteisöllinen vertaistoiminta

Yhteisöllinen vertaistoiminta Yhteisöllinen vertaistoiminta EVÄITÄ VERTAISTOIMIJALLE Yhteisöllinen vertaistoiminta eväitä vertaistoimijalle Suomen Setlementtiliitto Yhdessä mukana -projekti (2013 2016) Läntinen Brahenkatu 2, 00510

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Hankkeen arviointisuunnitelma

Hankkeen arviointisuunnitelma 1 VERKOTTAJA 2013-2016 Hankkeen arviointisuunnitelma Tiina Saarinen 14.9.2013 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3 4 Hankkeen kohderyhmät 3 5 Hankkeessa tavoiteltavat

Lisätiedot

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO Mairit Toppi JÄKE -projekti, projektivastaava Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistysten toimintaympäristö muuttuu! Yhdistystoimijoiden

Lisätiedot

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta kansalaisten määrä Lapissa 2001-2015 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 1863 2033 2361 2629 2900 3153 3359 3827 3794 3642 Ulkomaalaisten määrä Lapissa

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Kokemuksia järjestön ja oppilaitosten yhteistyöstä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä

Kokemuksia järjestön ja oppilaitosten yhteistyöstä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä Kokemuksia järjestön ja oppilaitosten yhteistyöstä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, projektipäällikkö Ehkäisevä päihdetyö EHYT AMIS Arjen Ammattilaiset AMIS Arjen Ammattilaiset Kehittämishanke

Lisätiedot

Toimintakertomus Kooste jäsenkokoukselle

Toimintakertomus Kooste jäsenkokoukselle Toimintakertomus 2016 Kooste jäsenkokoukselle 8.4.2017 painopisteet Koulutustoiminnan kehittäminen Valtakunnalliset ja paikalliset koulutustilaisuudet, asiantuntijavieraat: Changemaker-viikonloput, kampanjakoulutukset,

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

Seniori- ja vanhustyö - Olohuoneverkosto

Seniori- ja vanhustyö - Olohuoneverkosto Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 0 Seniori- ja vanhustyö - Olohuoneverkosto Setlementti Louhela ry Päätavoite KEHITTYVÄ OLOHUONEVERKOSTO VAHVISTAA TOIMINTAKYKYÄ, OSALLISUUTTA JA YHTEISÖLLISYYTTÄYTTÄ

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry Tuusulan järjestöfoorumi 16.02.2011 Hanna Falck & Mika Väisänen Taustaa Perustettu 23.04.2007 Järvenpäässä Kolme järjestöä perustamassa Kotipaikka Järvenpää ja toimialue

Lisätiedot

PalveluSantran perustehtävät:

PalveluSantran perustehtävät: palveluneuvontaa ikääntyville Päijät-Hämeessä ( - ja paljon muuta) 27.5.2014 Pirjo Nieminen toiminnanjohtaja Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry PalveluSantran perustehtävät: Tarjota palveluneuvontaa

Lisätiedot

Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa

Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa Ikäystävällinen asuinalue -seminaari 12.5.2014 Hanna Dhalmann 12.10.2007 Tekijän nimi Projektipäällikkö, FT 13 kasvukeskuskaupunkia: Helsinki, Vantaa,

Lisätiedot

Katsaus ohjelman keskeisiin tuloksiin ja tulevaisuussuunnitelma

Katsaus ohjelman keskeisiin tuloksiin ja tulevaisuussuunnitelma Katsaus ohjelman keskeisiin tuloksiin ja tulevaisuussuunnitelma Ohjelmapäällikkö, Sari Hosionaho, FT Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013 2017 päätösjuhla 24.11.2017, Hilton Strand, Helsinki

Lisätiedot

Pihkassa Männistöön Yhteistyöllä ja ennakkoluulottomilla kokeiluilla rakennetaan ikäystävällinen ja osallistuva asuinalue.

Pihkassa Männistöön Yhteistyöllä ja ennakkoluulottomilla kokeiluilla rakennetaan ikäystävällinen ja osallistuva asuinalue. Pihkassa Männistöön Yhteistyöllä ja ennakkoluulottomilla kokeiluilla rakennetaan ikäystävällinen ja osallistuva asuinalue. Hankkeen keskiössä olleeseen vanhaan kouluun saneerattiin hyvinvointipalveluja

Lisätiedot

Mahdollisuuksien Matka. Päätösseminaari 7.10.2010 Minna Laine ph, so, logoterapeutti (LTI) Oriveden hoivapalveluyhdistys ry projektikoordinaattori

Mahdollisuuksien Matka. Päätösseminaari 7.10.2010 Minna Laine ph, so, logoterapeutti (LTI) Oriveden hoivapalveluyhdistys ry projektikoordinaattori Mahdollisuuksien Matka Päätösseminaari 7.10.2010 Minna Laine ph, so, logoterapeutti (LTI) Oriveden hoivapalveluyhdistys ry projektikoordinaattori Logos-projekti 2008-2010 Ray:n tuella Päämääränä on muistisairaan

Lisätiedot

Uusi paikallisuus vuonna 2014

Uusi paikallisuus vuonna 2014 Helka Körkkö & Pihla Ruuskanen Uusi paikallisuus vuonna 2014 Suomen Setlementtiliitto ry:n Uusi Paikallisuus -hankkeen toiminta- ja arviointikertomus 4/2015 TOIMINTA- JA ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Suomen Setlementtiliitto,

Lisätiedot

PALOMA- projekti 2013-2015

PALOMA- projekti 2013-2015 Toimintamalli ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Jyvässeudulla asuinalueittain PALOMA- projekti 2013-2015 PÄÄTAVOITE Pysyvän asuinalueittaisen toimintamallin

Lisätiedot

Palveluyhdistys Kaseva ry

Palveluyhdistys Kaseva ry Palveluyhdistys Kaseva ry TOIMINTAA ITSENÄISEMMÄN ELÄMÄN PUOLESTA Kolme kauaskatseista henkilöä on 16.4.1992 allekirjoittanut Palveluyhdistys Kaseva ry:n perustamisasiakirjan. Yhdistyksen tarkoitukseksi

Lisätiedot

Maakunnallinen ikäihmisten neuvonta ja asiakasohjaus Ikä- ja muistiystävällinen Pirkanmaa -seminaari Mari Patronen ja Essi Mäki-Hallila

Maakunnallinen ikäihmisten neuvonta ja asiakasohjaus Ikä- ja muistiystävällinen Pirkanmaa -seminaari Mari Patronen ja Essi Mäki-Hallila Maakunnallinen ikäihmisten neuvonta ja asiakasohjaus Ikä- ja muistiystävällinen Pirkanmaa -seminaari 7.9.2017 Mari Patronen ja Essi Mäki-Hallila Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten

Lisätiedot

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009 ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisten lasten isien ja lasten yhteiseksi kohtaamispaikaksi. Tapaamiset antavat mahdollisuuden tutustua muihin

Lisätiedot

I Mitä tapahtuu Arvokas elämä -hankkeessa keväällä 2012

I Mitä tapahtuu Arvokas elämä -hankkeessa keväällä 2012 1 I Mitä tapahtuu Arvokas elämä -hankkeessa keväällä 2012 Lapsen ja perheen palvelut lähipalveluina (tavoite 1): 1) Vammainen lapsi ja perhe palveluissa Jyväskylä: Jyväskylän prosessiohjaus päättynyt:

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

Pirkanmaan Lapen eteneminen. Ohjausryhmän kokous

Pirkanmaan Lapen eteneminen. Ohjausryhmän kokous Pirkanmaan Lapen eteneminen Ohjausryhmän kokous 3.4.2017 1 18.5.2017 Hankkeen etenemisen tilanne Täydennetty ja saatuun valtionavustukseen sopeutettu hankehakemus toimitettu Sosiaali- ja terveysministeriöön

Lisätiedot

AVAUS. RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn

AVAUS. RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn AVAUS RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn 23.5.2013 Kirsti Riihelä Yksikön päällikkö 1 Aluehallintovirastojen toiminta-ajatus Aluehallintovirasto

Lisätiedot

INNOAGENTTI koulutus. I-tason agentit. Seinäjoki Y-talo Tupa-kokoushuone Hanna Lahti

INNOAGENTTI koulutus. I-tason agentit. Seinäjoki Y-talo Tupa-kokoushuone Hanna Lahti INNOAGENTTI koulutus I-tason agentit Seinäjoki Y-talo Tupa-kokoushuone 13.6.2017 Hanna Lahti Kahvit ja kastettavaa tarjolla Tervetuloa Klo 14-14.30 / Hanna Lahti Arvokas tieto hanke Mikä on Aktiivisen

Lisätiedot

PÄIVÄKESKUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN, Tornio: Uudistetun päiväkeskuksen avaaminen, toiminnan käynnistäminen ja toiminnan sisältöjen

PÄIVÄKESKUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN, Tornio: Uudistetun päiväkeskuksen avaaminen, toiminnan käynnistäminen ja toiminnan sisältöjen MIESTYÖ MUKAAN, Tervola: Miestyön esittely Tervolan päiväkeskuksessa 4.2.2014. Esittelyn jälkeen keskustelu/kartoitus asiakkaiden kanssa miestyön aloittamisesta Tervolassa. Tavoitteena käynnistää toiminta

Lisätiedot