47 Forssan seudun terveydenhuollon ky. LASTENSUOJELUILMOITUS Liite 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "47 Forssan seudun terveydenhuollon ky. LASTENSUOJELUILMOITUS Liite 1"

Transkriptio

1 47 Forssan seudun terveydenhuollon ky. LASTENSUOJELUILMOITUS Liite 1 LAPSEN JA PERHEEN TIEDOT Sukunimi ja etunimet Lapsen henkilötunnus (jos tiedossa) Kenen luona lapsi asuu Kunta Lapsen henkilötunnus (jos tiedossa) Puhelinnumero (jos tiedossa) Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka ILMOITTAJAN HAVAINNOT LAPSESTA TAI PERHEESTÄ Milloin ja mitä on tapahtunut? Mihin havaintoihin ilmoitus perustuu? LISÄTIETOJEN SAATAVUUS Onko mahdollista saada lisätietoja ilmoittajalta tai joltakin muulta? Keneltä? ILMOITTAJAN YHTEYSTIEDOT PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS Nimi Puhelinnumero Lastensuojeluilmoitus toimitetaan kotikunnan sosiaalivirastoihin Yhteydenotot päivystystapauksissa virka-ajan osoitteilla: ulkopuolella Forssan kaupunki sosiaalityön yksikkö, Turuntie 18, Lastenkoti Kaarisilta, puh Forssa, puh Humppilan kunta sosiaalitoimisto, Kisakuja 2, Marjatta Palojärvi, puh Humppila, puh Jokioisten kunta sosiaalitoimisto/sosiaalityöntekijät, Tarja Jokinen, puh Keskuskatu 29A, Jokioinen, puh Somero Hätäkeskus 112 Tammelan kunta perusturvaosasto/sosiaalityöntekijä, Harry Hakala, puh Hakkapeliitantie 2, Tammela, puh (302) Urjala ryhmäperhepäivähoito, puh Marja Uoti, puh Ypäjän kunta sosiaalitoimi, Perttulantie 20, Ypäjä, Anja Alen, puh. (02) puh. (02) Lom. 3113/9.2002

2 48 LOUNAIS-HÄMEESSÄ TOIMIVAT VIRANOMAISET Forssan seudun terveydenhuollon ky ja muut viranomaiset OHJE HENKILÖKUNNALLE LASTENSUOJELUILMOITUKSESTA Nuorten päihdeongelmat ja lastensuojelu Tässä ohjeessa käsitellään menettelytapoja esim. terveydenhuollossa silloin, kun potilas on päihtynyt alle 18- vuotias tai muutoin lastensuojelun tarpeessa ja asiakastilanteessa joudutaan harkitsemaan: 1. Ilmoitetaanko potilaan tilanteesta vanhemmille 2. Tehdäänkö potilaasta lastensuojeluilmoitus 3. Lähetetäänkö potilas nuorisopsykiatriseen konsultaatioon Harkinnassa on syytä tiedostaa lastensuojelulain 40 :n ja lain potilaan asemasta ja oikeuksista 9 :n velvoitteet. Molemmat lainkohdat on säädetty potilaan parasta silmälläpitäen. Potilaan tila ratkaisee valittavan menettelytavan. Lastensuojelulaki 8. luku 40 : Jos sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen, poliisitoimen tai seurakunnan palveluksessa taikka luottamustoimessa oleva henkilö on virkaa tai tointa hoitaessaan saanut tietää ilmeisestä perhe- ja yksilökohtaisen lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta, hänen on ilmoitettava asiasta viipymättä sosiaalilautakunnalle. Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä tällaisen ilmoituksen Lastensuojelulaki koskee alle 18- vuotiasta. Lastensuojelulain tarkoittama ilmoitusvelvollisuus ohittaa siis esim. terveydenhuoltohenkilöstön salassapitovelvollisuuden, eikä sen perusteella ilmoitusta voi jättää tekemättä. 4. luku 12 Sosiaalilautakunnan on ryhdyttävä tämän luvun mukaisiin tukitoimiin viipymättä 1) jos kasvuolot vaarantavat, tai eivät turvaa lapsen tai nuoren terveyttä tai kehitystä tai 2) jos lapsi tai nuori käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 9 : Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalle. 7 : Jos alaikäinen ei kykene itse päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa. Vaikka tietoja ei annettaisikaan huoltajalle, voidaan lastensuojeluilmoitus aina tarvittaessa tehdä. Lastensuojeluviranomaiset harkitsevat puolestaan jatkotoimenpiteet ja yhteydenoton huoltajiin. Sosiaalihuollon asiakaslain 10 mukaan: Alaikäisen asiakkaan toivomukset ja mielipide on selvitettävä ja otettava huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa edellyttämällä tavalla. Kaikissa toimenpiteissä on otettava ensisijaisesti huomioon alaikäisen etu. 11 : Alaikäinen voi ottaen huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa sekä asian laatu kieltää painavasta syystä antamasta itseään koskevia tietoja lailliselle edustajalleen, jollei se ole selvästi alaikäisen edun vastaista. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaan (StVM 18/2000 vp) kieltooikeuden on katsottava olevan vastoin lapsen etua aina, jos se estää lapsesta huolta pitävää henkilöä huolehtimasta asianmukaisesti lapsen hoidosta ja kasvatuksesta. Lapsen edun ensisijaisuuden periaatetta tulee siten noudattaa myös tulkittaessa lapsen oman mielipiteen painoarvoa. Alaikäisen iän myötä kasvava määräämisoikeus ei merkitse, että aikuisten aina tulisi toimia niin kuin alaikäinen tahtoo. Sosiaalihuollon asiakaslain tulkinnassa tulee ottaa huomioon, että ensisijainen vastuu lapsesta on aina lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla. Lastensuojelun tarve arvioidaan, kun alle 18-vuotias 1. on hoidossa alkoholin tai muiden päihteiden aiheuttaman myrkytyksen, vamman tai taudin takia 2. käyttää päihteitä osastohoidon aikana Lastensuojelun tarve arvioidaan myös, kun 3. vammojen tai sairauksien taustalla epäillään pahoinpitelyä 4. lapsi on hoidossa psykoosin tai vakavan mielialahäiriön vuoksi 5. lapsi on hoidossa itsemurhayrityksen vuoksi 6. alle 18-vuotiaan vanhemmat osallistuvat riittämättömästi lapsen hoitoon, tai muuten laiminlyövät hänen hoitonsa ja huoltamisensa. 7. alaikäisen huoltaja on itse hoidossa päihdeongelman vuoksi, ja herää epäily siitä, ettei kotona olevien lasten hoito ole kunnossa. 1. Ilmoitus kotiin Lapsen tullessa sairaalaan ilmoitetaan asia normaalisti vanhemmille. Mikäli alaikäinen kieltää yhteydenoton vanhempiin, tulee arvioida onko päihtynyt lapsi kykenevä ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden tekemään tämänkaltaista päätöstä. Jokaisessa tapauksessa on pohdittava, mikä on lapsen paras ja lapsen etu. Mm. päihdetila, alkoholimyrkytys tai muu päihteillä aiheutettu huono tila, itsemurhayritys ja psykoosi ovat tiloja, joissa nuori ei pysty päättämään tai vastaamaan hoidostaan. Ilmoitus vanhemmille on tällöin syytä tehdä. Vuorokauden ajasta riippuen ilmoituksen tekee ensiavun tai psykiatrian poliklinikan henkilökunta. 2. Lastensuojeluilmoitus (liite 1) Ilmeinen lastensuojelun tarve tai jos lapsi tai nuori omalla käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään velvoittaa lain mukaan (lastensuojelun tarve, kohdat 1-7) tekemään lastensuojeluilmoituksen. Tällöin salassapitovelvollisuus viranomaisiin päin kumoutuu. Alaikäisen sekä hänen perheensä kanssa on hyvä keskustella ilmoitusvelvollisuudesta ja siitä että ilmoitus on lapsen parhaaksi. Lastensuojeluilmoituksen tekemiseen ei tarvita asianomaisen suostumusta. Lastensuojeluilmoitus tehdään oheisella lomakkeella kunnan sosiaalityöntekijälle, jonka velvollisuus on tutkia nuoren kokonaistilanne. Nuorelle on syytä kertoa asiasta ja keskustella ilmoituksen merkityksestä ja tarkoituksesta. Tällä avoimuudella toteutetaan potilaslain lähtökohtia; sitä että asiakas on oman asiansa subjekti ja hänellä on oikeus tietää hoidostaan (PotL 5, 6 ). Lastensuojeluilmoituksesta tulee maininta sairauskertomukseen

3 Liite 2 KRIISI- JA TURVA-ASUNTO VIRTANEN Forssan kaupungin sosiaalitoimella on lyhytaikaiseksi kriisi- ja turva-asunnoksi tarkoitettu kalustettu yksiö Lastenkoti Kaarisillan yhteydessä. Paikalla olevaa henkilökuntaa ei ole, mutta tarvittaessa lastenkodin henkilökunta pystyy tukemaan ja auttamaan asiakkaita. Tilanteen vaatiessa selvitellään tukitoimien mahdollisuuksia ja tarvetta. Poliisin ja terveyskeskuksen sekä muiden tahojen, jotka voivat kohdata turva-asunnon tarvitsijoita, yhteydenotot ja tiedustelut virka-aikana Forssan kaupungin sosiaalityön yksikköön, joka selvittää tilannetta, turva-asunnon tarvetta ja jatkotyöskentelyn mahdollisuuksia. Sosiaalityön yksikkö (03) Virka-ajan ulkopuolella yhteydenotot on otettava lastenkoti Kaarisiltaan. Lastenkoti Kaarisilta (03) Isoniityntie 51 B FORSSA

4 50 Liite 3 Huolen harmaa vyöhyke (työntekijän huoli lapsen tilanteesta) Ei lainkaan huolta Pieni huoli tai ihmettely käynyt mielessä; luottamus omiin mahdollisuuksiin vahva. Huoli tai ihmettely käynyt toistuvasti mielessä; luottamus omiin mahdollisuuksiin hyvä. Ajatuksia tarpeesta saada mukana lisää voimavaroja. Tunne: ilmoitusvelvollisuus ohittaa vaitiolovelvollisuuden Huoli kasvaa; luottamus omiin mahdollisuuksiin heikkenee. Mielessä toivomus lisävoimavaroista ja kontrollanteista. Huoli tuntuva; omat voimavarat ehtymässä. Selvästi koettu lisävoimavarojen ja kontrollanttien tarve. Lapsi vaarassa. Huolta paljon ja jatkuvasti. Omat keinot loppumassa. Lisävoimavaroja ja kontrollantteja saatava mukaan heti. Lapsi välittömässä vaarassa. Huoli erittäin suuri. Omat keinot lopussa. Muutos lapsen tilanteeseen saatava heti. Lapsi sijoitettu Raisio & H-linna 50 % havainnoista Raisio & H-linna 35 % havainnoista "Alue- ja teemaseulat", alueelliset tai teemoittaiset pohdintaryhmät Raisio & H-linna 11 % havainnoista Raisio & H-linna 3 % havainnoista Raisio & H-linna 1 % havainnoista Esim. ammattiauttajia, asukkaita, valtuutettuja pohtimassa: Olemmeko havainneet alueella/kaupunginosassa/ tässä asiassa sellaista 1) myönteistä kehitystä, jota juuri nyt kannattaisi erityisesti tukea; mitä juuri me voisimme nyt tehdä 2) huolestuttavaa kehitystä, johon juuri nyt kannattaisi puuttua; mitä juuri me voisimme tehdä 3) mitä seuraa, jos teemme niin Tukeen liitetyt huolen puheeksiottamiset Lapseen/nuoreen liittyvän huolen ottaminen puheeksi tukitarjouksiin liittäen niin, että saadaan aikaan uusi myönteinen avaus Selkeyttävät verkostopalaverit Yhteiset pohdinnat: Mitä itse kukin voisi tehdä perheen toivoman hyvän tulevaisuuden tukemiseksi ja lapsiin/nuoriin liittyvän huolen vähentämiseksi Läheisneuvonpidot Läheisten kuuleminen päätöksenteon tueksi kriiseissä/ huostaanottotilanteissa Kuvio 9. Huolen vyöhykkeet ja huolia vähentävät menetelmät. Lähde: Palveluiden dialoginen kehittäminen kunnissa. Stakes, Raportteja 253. Helsinki 2000 Linkki:

5 51 SUOSTUMUS HOITOON HAKEUTUMISESTA Liite 4 Hoitoon hakijan henkilö- ja yhteystiedot SUKUNIMI, Etunimet Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero, postitoimipaikka Puhelin kotiin, toimeen, matkapuhelin Rikos tai tapahtuma, jonka johdosta henkilö hakeutuu hoitoon Rikos/tapahtuma Tapahtuma-aika, paikka Tutkija/puhelin Ilmoituksen nro ANNAN SUOSTUMUKSENI SIIHEN, ETTÄ poliisi voi luovuttaa yhteystietoni A-klinikan henkilökunnalle hoitoon hakeutumisen järjestämiseksi, ja että A-klinikka saa luovuttaa poliisi-, syyttäjä- ja sosiaaliviranomaisille hoitoon hakeutumisen selvittämiseksi tarpeellisia tietoja. Päiväysmerkinnät ja suostujan allekirjoitus Asiaa hoitavan poliisimiehen allekirjoitus Huom! Hoitoon hakeutuvan on viipymättä varattava aika A-klinikalle 03 / Rautatienkatu 23 Forssa A-klinikan laatima kirjallinen selvitys hoitoon hakeutumisesta on toimitettava (1) kuukauden kuluessa tämän suostumusasiakirjan allekirjoituspäivämäärästä lukien tutkivalle poliisiviranomaiselle/jutun tutkijalle, joka toimittaa sen syyttäjäviranomaiselle syyteharkintaa varten. A-klinikan työntekijä lähettää kirjallisen selvityksen Forssan poliisin huumeryhmään juttua tutkivalle poliisimiehelle, Fax

6 52 Liite 5 PAANAN KOULU JOKIOINEN OHJEELLINEN PÄIHDESTRATEGIA JA TOIMINTAMALLI 1. TAVOITTEET - Koulun tulee olla päihteetön työympäristö - Koulualueella ja sen läheisyydessä ei myydä tai välitetä päihteitä - Koululla tulee olla valmius päihdeongelmien varhaisvaiheen tunnistamiseen ja hoitoonohjaukseen. Koulun tulee kyetä reagoimaan ongelmaan nopeasti - Koulun tulee toimia yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa - Koulun tulee informoida oppilaille päihteiden vaarat - Koulun tulee huolehtia opettajakunnan koulutuksesta tunnistaa päihteiden käyttäjä - Koulun henkilökunnalla tulee olla selkeät ohjeet puuttua päihdeongelmiin - Koulun tulee seurata säännöllisesti opetushallituksen valtakunnallisia ohjeita esim. huumetestien osalta ja noudattaa niitä tarvittaessa 2. TOIMINTAMALLI/PUUTTUMINEN A. Jos selvästi todetaan, että oppilas esiintyy päihtyneenä kouluaikana: Havaitsija (henkilökuntaan kuuluva) ilmoittaa asiasta rehtorille tai opinto-ohjaajalle Rehtori tai opinto-ohjaaja ottaa yhteyden oppilaan huoltajaan. Jos kysymyksessä on huumeiden käyttö, ohjataan oppilas huoltajan luvalla terveyskeskukseen jatkotoimenpiteisiin puh Sosiaaliviranomaisille tehdään koululta lastensuojeluilmoitus sen jälkeen, kun huumeiden käytöstä on saatu varmuus puh. 301 Jokinen Tarja (Lastensuojelulaki 12 ja 40 ) Mikäli oppilas käyttäytyy vaarallisen aggressiivisesti, kutsutaan tarvittaessa poliisiviranomaiset paikalle puh tai Oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu päättämään jatkotoimista yhdessä oppilaan huoltajan kanssa (myös luokanvalvoja mukana)

7 53 Liite 5 B. Jos epäillään, että oppilas esiintyy päihteiden vaikutuksen alaisena kouluaikana: Havaitsija (henkilökuntaan kuuluva) ilmoittaa asiasta rehtorille tai opinto-ohjaajalle Rehtori ja opinto-ohjaaja keskustelevat asiasta oppilaan ja mahdollisuuksien mukaan terveydenhoitajan kanssa (mikäli sillä hetkellä tavoitettavissa) puh Arja Jokinen Jos epäilyt ovat selkeät, rehtori tai opinto-ohjaaja kutsuu huoltajan koululle Epäselvissäkin tapauksissa rehtori tai opinto-ohjaaja ottaa yhteyden huoltajaan ja keskustelee asiasta Huoltajan luvalla oppilas ohjataan tarpeen mukaan terveyskeskukseen puh jatkotoimenpiteisiin Sosiaaliviranomaisille tehdään koululta lastensuojeluilmoitus sen jälkeen, jos huumeiden käytöstä on saatu varmuus puh. 301 Tarja Jokinen (Lastensuojelulaki 12 ja 40 ) Oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu päättämään huoltajan kanssa jatkotoimista, myös luokanvalvoja mukana C. Mikäli epäillään päihteiden välittämistä tai myyntiä koulussa tai koulualueen läheisyydessä Kaikkien koulun henkilökuntaan kuuluvien tulee tarkkailla erityisesti koulualuetta ja koulun lähialuetta sekä raportoida rehtorille Epämääräisten autojen rekisterinumerot tulee ottaa ylös ja ilmoittaa rehtorille tai opinto-ohjaajalle Rehtori tai opinto-ohjaaja ottaa epäilyttävissä tapauksissa yhteyttä aina poliisiviranomaisiin puh tai tai lähipoliisiin Mikäli oppilaiden keskuudessa todetaan päihteisiin liittyvää kaupankäyntiä, siitä pitää ilmoittaa heti rehtorille. Hän keskustelee asiasta oppilaan kanssa ja ilmoittaa kotiin, huumetapauksissa myös poliisiviranomaisille. Mikäli kaupankäynti on ollut järjestelmällistä, oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu päättämään huoltajan kanssa yhdessä jatkotoimista (myös luokanvalvoja mukana)

8 54 Liite 5 3. ENNAKOINTI Terveystiedon oppitunneilla tulee oppilaille antaa tietoa päihteiden ja huumeiden vaaroista Vuosittain tulee järjestää resurssien puitteissa huumeisiin liittyviä tiedotustilaisuuksia Mikäli joku henkilökunnasta havaitsee koulussa tuntemattoman henkilön ja epäilee hänen tarkoitusperiään, tulee aina kysyä millä asioilla henkilö liikkuu! Jos henkilöllä ei ole järkevää selitystä, häntä pyydetään poistumaan koulun alueelta. Asiasta tulee ilmoittaa rehtorille heti esim. oppilaan välityksellä. Välituntivalvojien tulee erityisesti seurata omilla valvontavuoroillaan piha-alueen ja ympäristön tapahtumia Verkostoyhteistyö tulee olla ajan tasalla koko ajan (yhteistyö mm. poliisin ja sosiaaliviranomaisten kanssa) Oppilaiden poissaolojen seuranta ja puuttuminen (luokanvalvojat) tulee olla tehokasta Oppilaiden mahdollista poikkeavaa käyttäytymistä tulee seurata Kotien kanssa tulee olla tehokkaassa, luontevassa ja avoimessa yhteistyössä Henkilökunta tulee kouluttaa tunnistamaan huumeiden käyttäjät Toimintaohjeet tulee olla kaikkien työyhteisössä toimivien tiedossa, jotta ongelmiin voidaan puuttua heti Myös oppilaiden tulee tietää koulumme päihdestrategian olemassaolo

9 55 Liite 6 FORSSAN YHTEISLYSEON KÄYTÄNTEET HUUME- JA PÄIHDEASIOISSA LV Koska alueemme päihde- ja huumeongelmat ovat vakavia, pyrimme omalla tiiviillä ja johdonmukaisella koulutyön seurannalla ehkäisemään päihteiden käyttöä. Tavoitteenamme on huumeeton, päihteetön ja turvallinen oppimisympäristö. PÄIHTEET JA HUUMEET KOULUSSA Järjestyssäännöt kieltävät päihteiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena esiintymisen sekä päihteiden ja huumeiden tuonnin kouluun. Järjestyssääntöjen rikkomisesta rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen ja koulutuslautakunta voi erottaa opiskelijan määräajaksi (Lukiolaki ja kaupungin hallintosääntö). Koulun kriisisuunnitelmassa on kerrottu tarkkaan, miten toimitaan, jos koulussa joku esiintyy päihteiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena (liite). Lukio pyrkii osaltaan ehkäisemään nuorten huumeiden ja alkoholin haittavaikutuksia. Aihetta käsitellään eri kursseilla tapahtuvassa opetuksessa. Muun muassa pakollisella terveystiedon kurssilla käsitellään huumeiden ja päihteiden käyttöä. POISSAOLOT JA OPISKELUMENESTYS Koska päihde- ja huumeongelmat heijastuvat koulutyöhön, lukio seuraa tästäkin syystä tarkkaan opiskelijoiden poissaoloja ja opiskelumenestystä. Opiskelijoiden poissaoloja ja opintomenestystä seurataan koko ajan. Opiskelijoiden tulee selvittää poissaolot heti kouluun tultuaan opettajille. Kerran viikossa on ryhmänohjaustuokio, jossa ryhmänohjaaja tapaa ryhmänsä. Tällä tavoin ryhmänohjaajalla on mahdollisuus seurata koko lukuvuoden ajan opiskelijoitaan. Lukiossa seurataan opiskelijoiden opintomenestystä jokaisen jakson päätyttyä opettajainkokouksessa. Huomiota kiinnitetään suoritettujen kurssien määrään, niiden arvosanoihin (jos on tapahtunut huomattavaa tason laskua) ja poissaolojen määrään. Tämän jälkeen opiskelijahuoltotyöryhmä käsittelee em. opettajainkokouksessa tulleet asiat. OH-työryhmä sopii opiskelijakohtaisesti toimintamallin.

10 56 EPÄILLYS PÄIHDE- TAI HUUMERIIPPUVUUDESTA Opiskelija voidaan ohjata huumetesteihin opiskelijan/huoltajan suostumuksella, jos huumeiden käyttöä epäillään. Vastaavasti päihde- ja/tai huumeriippuvuutta epäiltäessä opiskelija voidaan ohjata asiantuntijan hoitoon (esim. Forssan A-klinikka, p (vaihde)). Opiskelijan kanssa tehdään hoitoonohjaussopimus (liite). Jos opiskelija kieltäytyy testistä tai hoidosta, opiskelijaa pyritään tukemaan lukiossa opiskelijahuoltotyöryhmän määrittelemin keinoin. Huume- tai päihderiippuvuus eivät sinällään ole syitä lukiosta erottamiseen.

11 57 LIITE. OTE FORSSAN YHTEISLYSEON KRIISISUUNNITELMASTA 4.1 Päihtynyt opiskelija koulussa Jos koulussa tavataan opiskelija, joka on todennäköisesti päihtynyt: 1. ota yhteys rehtoriin, terveydenhoitajaan tai toimi tarvittaessa itse 2. jos tilanne on uhkaava, soita poliisi 3. soita kotiin/huoltajalle 4. opiskelijaa ei jätetä yksin, hän on koko ajan aikuisen seurassa (ei kuitenkaan luokassa tai ryhmässä muiden opiskelijoiden kanssa) avuksi valvonnassa voi olla: -aineenopettaja -vapaatunnilla oleva opettaja -rehtori 5. Tieto tapahtuneesta terveydenhoitajalle 6. Opiskelija poistetaan koulusta huoltaja hakee Jos huoltajaan ei saada yhteyttä: ilmoitus poliisille 7. Jatkotoimenpiteet tarvittaessa seuraavana päivänä: -palaveri koululla, jossa mukana -opiskelija -vanhemmat/huoltajat -opiskelijahuoltotyöryhmä - selvitetään tapahtunutta - sovitaan jatkotoimenpiteistä, ettei tilanne uusiudu 8. Jatkohoito (OH-työryhmä sopii asiasta) 9. Muuta huomautettavaa -väkivaltainen/uhkaava opiskelija on aina poliisiasia

12 58 FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI Liite TIEDOTE OPISKELIJOILLE JA HEIDÄN HUOLTAJILLEEN HUUMEITA JA PÄIHTEITÄ KOSKEVISTA SÄÄNNÖISTÄ OPPILAITOKSESSA Päihteidenkäyttö on ongelma niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin. Huumeiden käyttö on kuolemanvakava asia. Forssan seudulla on kuollut useita nuoria huumeiden yliannostukseen. Huumeidenvastaiseen työhön panostetaan Forssan seudulla monella tavalla. Alueella on käynnistetty useantyyppisiä projekteja ja poliisilla on käytössä työhön erikoisyksikkö. Oppilaitoksessamme tilanne on mielestämme hallinnassa ja jäljempänä kuvaamillamme toimenpiteillä haluamme sen sellaisena pysyvänkin. Kaikenlaisten päihteiden ja huumaavien aineiden käyttö on oppilaitoksessa ehdottomasti kielletty. Opiskelijoiden tulee kantaa vastuu itsestään ja sen lisäksi pyrkiä myös huolehtimaan opiskelijatovereistaan. Huumeisiin liittyvistä havainnoista voi luottamuksellisesti kertoa oppilaitoksen terveydenhoitajalle ja kuraattorille. LASTENSUOJELULAKI JA TYÖTURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET VELVOITTAVAT HENKILÖ- KUNTAA PUUTTUMAAN ASIAAN HETI, JOS VÄHÄNKIN ON EPÄILYÄ. VARHAINEN PUUTTUMINEN ON ENSIARVOISEN TÄRKEÄTÄ, KOSKA VAIN SITEN VOIMME EHKÄISTÄ MAHDOLLISEN KÄYTÖN JO HYVISSÄ AJOIN. OPPILAITOKSEN TOIMINTAMALLI: Poissaoloja seurataan ja niihin puututaan ja tarvittaessa otetaan yhteyttä huoltajiin Koko henkilökunta valvoo ettei huumeita ja päihteitä käytetä, hallussapidetä eikä levitetä oppilaitoksessa. Kaikilla on oikeus ja velvollisuus puuttua asioihin mikäli tarvetta ilmenee Opiskelija voidaan ohjata huumetesteihin opiskelijan/huoltajan suostumuksella, jos käyttöä epäillään Mikäli testin tulos on positiivinen, oppilaitos velvoittaa opiskelijan lopettamaan huumeiden käytön ja sitoutumaan oppilaitoksen tarpeellisiksi katsomiin toimenpiteisiin. Asiasta ilmoitetaan huoltajille; antaen kuitenkin opiskelijalle mahdollisuuden itse kertoa asiasta. Mikäli opiskelija kieltäytyy yhteistyöstä päihdeongelman ratkaisemiseksi, voidaan hänet oman turvallisuutensa vuoksi erottaa työsuojelullisin perustein ja lisäksi voimme taata muille oppilaille heille lakiin kuuluvan oikeuden opiskella turvallisessa sekä rauhallisessa ympäristössä. HALUAMME YHDESSÄ HUOLTAJIEN KANSSA PITÄÄ HUOLTA NUORISTAMME JA TA- VOITTEENAMME ON HUUMEETON, PÄIHTEETÖN JA TURVALLINEN OPPIMISYMPÄRIS- TÖ. Tuula Koivula Johtava rehtori

13 59 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Liite 8 Lom A4 / KYSYMYSTÄ ALKOHOLISTA Päiväys: Vastaajan nimi: YKSI annos = 1 pullo(33cl) keskiolutta tai siideriä 0,5 l keskiolutta = 1,5 annosta 12 cl viiniä 0,5 l A-olutta = 2 annosta 8 cl väkevää viiniä 0,75 l viiniä = 6 annosta 4 cl viina 0,5 l viinaa = 13 annosta Rengasta se vaihtoehto, joka lähinnä vastaa omaa tilannettasi. 1. Kuinka usein juot olutta, viiniä tai muuta alkoholijuomaa? Koeta ottaa mukaan myös ne kerrat, jolloin nautit vain pieniä määriä, esim. pullon keskiolutta tai tilkan viiniä. 0 ei koskaan 1 noin kerran kuukaudessa tai harvemmin kertaa kuukaudessa kertaa viikossa 4 4 kertaa viikossa tai useammin 2. Kuinka monta annosta alkoholia yleensä olet ottanut niinä päivinä, jolloin käytit alkoholia? (Katso annokset yllä olevasta taulukosta.) annosta annosta annosta annosta 4 10 tai enemmän 3. Kuinka usein olet juonut kerralla kuusi tai useampia annoksia? 0 en koskaan 1 harvemmin kuin kerran kuukaudessa 2 kerran kuukaudessa 3 kerran viikossa 4 päivittäin tai lähes päivittäin 6. Kuinka usein viime vuoden aikana olet tarvinnut krapularyypyn? 0 ei koskaan 1 harvemmin kuin kerran kuukaudessa 2 kerran kuukaudessa 3 kerran viikossa 4 päivittäin tai lähes päivittäin 7. Kuinka usein viime vuoden aikana tunsit syyllisyyttä tai katumusta juomisen jälkeen? 0 ei koskaan 1 harvemmin kuin kerran kuukaudessa 2 kerran kuukaudessa 3 kerran viikossa 4 päivittäin tai lähes päivittäin 8. Kuinka usein viime vuoden aikana sinulle kävi niin, että et juomisen vuoksi pystynyt muistamaan edellisen illan tapahtumia? 0 ei koskaan 1 harvemmin kuin kerran kuukaudessa 2 kerran kuukaudessa 3 kerran viikossa 4 päivittäin tai lähes päivittäin 4. Kuinka usein viime vuoden aikana sinulle kävi niin, että et pystynyt lopettamaan alkoholinkäyttöä, kun aloit ottaa? 0 ei koskaan 1 harvemmin kuin kerran kuukaudessa 2 kerran kuukaudessa 3 kerran viikossa 4 päivittäin tai lähes päivittäin 5. Kuinka usein viime vuoden aikana et juomisen vuoksi saanut tehtyä jotain, mikä tavallisesti kuuluu tehtäviisi? 0 ei koskaan 1 harvemmin kuin kerran kuukaudessa 2 kerran kuukaudessa 3 kerran viikossa 4 päivittäin tai lähes päivittäin 9. Oletko itse tai joku muu satuttanut tai loukannut itseään sinun alkoholinkäyttösi seurauksena? 0 ei 2 on, mutta ei viimeisen vuoden aikana 4 kyllä, vuoden aikana 10. Onko sukulainen, ystävä, lääkäri tai joku muu henkilö ollut huolissaan juomisestasi tai ehdottanut, että vähentäisit tai lopettaisit juomisesi? 0 ei 2 on, mutta ei viimeisen vuoden aikana 4 kyllä, viimeisen vuoden aikana Nämä kysymykset perustuvat Maailman terveysjärjestössä WHO:ssa kehitettyyn AUDIT-testiin. Viikossa juodut annokset. Testissä saatu pistemäärä: Aikuinen: Jos sait 8 pistettä nainen tai 10 pistettä mies tai enemmän tai jos viikkokulutuksesi on yli 16 annosta (nainen) tai yli 24 annosta (mies), on sinun syytä pysähtyä tarkastelemaan alkoholikäyttöäsi. Neuvottele tarvittaessa hoitajan tai lääkärin kanssa.

14 60 Liite 9 Kaavio päihdeongelmasta (alkoholi, huumeet) työterveyshuollon näkökulmasta Esim. Työturvallisuuskeskuksen koulutus Terveystarkastukset ja muut vastaanotolla käynnit - työhöntulo, määräaikaisja ikätarkastukset Keinot: keskustelu, AUDIT kysely, Laboratoriokokeita (GT), Alkometritutkimus, huumeseulat, Jaettava materiaali, Ohjaus tarvittaessa jatkohoitoon TYÖPAIKAN PÄIHDEOHJEL- MA Hoitoonohjausmalli Työpaikan kulttuuri. Yhteyshenkilöt, Työsuojelu. Henkilökunnan koulutus ja perehdytys Tietojen antaminen ja ohjaus työpaikkatoiminnan yhteydessä Työntekijään kohdistuva toiminta Ehkäisy työpaikalla Työntekijän päihdeongelma Ehkäisy työterveyshuollossa HOITOONOH- JAUSSOPIMUS: A- klinikka Psykiatrian poliklinikka/ Katkaisuhoito Vaikutus Työpaikalla Työntekijälle itselle Työnantajalle Työyhteisön ilmapiiri (esim. vaikutus työnjakoon, - järjestelyihin) Poissaolot Tapaturmariski lisääntyy Terveydentila ja toimintakyky alenee, mahdollisesti ennenaikainen eläkkeelle siirtyminen Liikennerikkomukset Tuotannolliset ja taloudelliset vaikutukset

15 PÄIHDEONGELMAISEN HOITOONOHJAUS PERUSPALVELUISSA Liite 10 VIRKA-AIKANA VIRKA-AJAN ULKOPUOLELLA MA PE klo 8 16 MA TO klo PE klo 16 MA klo 08 PÄIHDEONGELMA KAIKKI IKÄRYHMÄT Avokatkaisu 61 A-KLINIKKA KAIKKINA AIKOINA KOULU Terveydenhoitaja PERUSTER- VEYDEN- HUOLTO avosairaanhoito ERIKOISSAI- RAANHOITO Somaattinen psyki- atri- Erikoissairaanhoito/ psykiatria/ Os.11 konsultaatio Erikoissairaanhoito/ somaattinen Alle 18-v Alle 18 v. Etsikkoprojekti Alle 18-v. LASTENSUOJELU - Selvitys ja tukitoimenpiteet - Kotiin ilmoitus (- Huostaanotto erityistap. ) PERUSTERVEYDENHUOLLON VUODEOSASTO Alle 18-v. Alle 18-v. PERUSTERVEYDEN- HUOLLON VUODEOSAS- TO LASTENSUOJELU - Selvitys ja tukitoimenpiteet - Kotiin ilmoitus ( - Huostaanotto erityistap. ) Laitoskuntoutus Huumevierotus Erikoissairaanhoito: psykiatria, lastenspykiatria, nuorisopoliklinikka, akuuttityöryhmä Erikoissairaanhoito/ somaattinen 40 TUNTIA/vk POLIISI Ajokortti Putka 128 TUNTIA/vk Kotiin

16 ALKOHOLIONGELMAISEN LAITOSKATKAISUHOITO Liite11 62 ASIAKKAAN OHJAUS - Ensisijainen muoto on avokatkaisu - A-klinikan tai omalääkärin toimesta - Toissijaisena laitoskatkaisu - Laitoskatkaisupaikka on Forssassa ensisijaisesti vuodeosasto 22, tarvittaessa vuodeosasto 21 (kumpikin tarvittaessa maalaiskuntien asiakkaiden järjestelypaikka virka-ajan ulkopuolella) sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän hoivaosastot. - Vaikea päihdekatko ja/tai sekakäyttäjä ja/tai kaksoisdiagnoosi lähetetään psykiatrian osastolle Delirium tremens: ensisijaisesti psykiatrian osastolle 11 MI-lähetteellä ja jos liittyy tajunnan tason lasku ja vitaalitoimintojen häiriöitä sisätautiosaston valvontayksikköön. SISÄÄNOTTO OSASTOILLE - Vastaanotolla selvitettävä laitoshoidon tarve ja edellytykset: Asiakas on motivoitunut katkaisuun eikä katkaisu onnistu avohoidossa. Vieroitusoireiden vaikeuden perusteella somaattisen esh:n tai psykiatrisen laitoshoidon tarpeen määrittely. - Vuodeosastolle 22 (tai 21) puhelinsoiton perusteella (os. 22 p. 2651, os. 21 p. 2601) Läheteteksti ja hoito-ohjeet Lähetelomakkeelle, paperituloste asiakkaalle mukaan Jos asiakas on hakeutunut ensin A-klinikalle, kirjoitetaan siellä Lähete-lomakkeelle esitiedot (mm. alkoholin käytön kartoitus, lääkitys, aiemmat päihdehoidot ja tiedot aiemmista katkaisuista ja niihin mahd. liittyneistä krampeista, deliriumista yms.) ennen terveysaseman lääkärin tutkimusta ja hoito-ohjeita - Peruskuntien hoivaosastoille puhelinsoiton perusteella, kts. puhelinnumerot jäljempänä (ei sisäänottoa klo Tammelan, Humppilan ja Ypäjän hoivaosastoille), Lähete-lomakkeelle, paperituloste mukaan - Promillemäärä selvitettävä lähtiessä

17 63 TOIMENPITEET OSASTOILLA - Tavoitteina: Totutetaan elimistö alkoholittomaan tilaan ja estetään kouristusten, rytmihäiriöiden, sekavuuden ja neste- ja elektrolyyttiepätasapainon kehittyminen. Annetaan asiakkaalle turvallinen ja moralisoimaton hoitoympäristö. Estetään tiamiinin puutoksesta aiheutuvat pysyvät aivovauriot (Wernicken enkefalopatia). Vähennetään vieroitusoireita, kuten vapinaa, unettomuutta, ahdistusta ja pahoinvointia - Määritetään uudelleen promillemäärä - CIWA-Ar. pisteytys (mikäli käytössä) vaikeusasteen arviointiin (lääkehoito yleensä, jos yli 20) - Yleistilan ja RR:n pulssin seuranta, riittävä nesteytys ja elektrolyyttitasapainosta huolehtiminen - Lääkitys: - Vaihtoehto 1: - Klooridiatsepoksidi (Risolid) 25 mg x 4, tarvittaessa 25 mg lisää ad. 200 mg yhteensä, kolmannesta päivästä eteenpäin alenevin annoksin (lasketaan 25 mg kerralla) tai jos se ei ole aiemmin sopinut, oksatsepaami (Oxepam) 30 mg x 3, tarvittaessa lisää 15 mg 1-3/vrk. TAI Vaihtoehto 2: - Diatsepaamikyllästyshoito, jos motorista levottomuutta tai vaihtoehto 1 ei aiemmin ole toiminut (ei vaikeassa maksavauriossa): 20 mg tunnin välein, kunnes nukkuu (tarvittaessa ad. 200 mg, keskimäärin yleensä mg) ja päivänä mg x 3. Jos väsyttävää vaikutusta ei saada 8 tunnissa, haloperidoli (Serenase) 5 mg per os. Jos promillemäärä yli 1, diatsepaamin aloitus 10 mg:lla. JA kummassakin vaihtoehdossa lisäksi: 1) Tiamiini (Neuramin) 100 mg i.m. (tai i.v.) kolmena peräkkäisenä päivänä (aloitus ennen mahdollista glukoosipitoista infuusiota) ja sen jälkeen suun kautta (B1-Vitamin) 300 mg x 1/vrk. 2) Unilääkkeeksi tarvittaessa tematsepaami (Tenox) 20 mg 1-2 tabl., jos ei riitä promatsiinihydrokloridi (Sparine) mg tai levomepromatsiini (Levozin) 50 mg. 3) Alkoholikouristusten estoon karbamatsepiini (Neurotol): alkuannos 400 mg, sitten 200 mg x 3 JOS a) useampi kuin yksi seuraavista: juonut yli 3 vrk, aiempi aivovamma tai neurologinen sairaus, yt. heikko, korvikeaineita tai sekakäyttöä tai b) kouristelua aiempien vierotusjaksojen yhteydessä ja nyt yli 4 vrk:n käyttöjakso. Mahdollinen trauma-anamneesi muistettava. 4) Propanololi 40 mg 2-3 sydämen tykyttelyyn 5) Haloperidoli tarvittaessa ½-1 amp. i.m. x 2 tai 1-4 mg x 3 per os motoriseen levottomuuteen. - Muut toimenpiteet Asiakkaan kanssa sovitaan ja kirjataan periaatteet vierailijoiden käynneistä, vierailuajoista ja soittoajoista. Annetaan asiakkaalle päihdekansio luettavaksi. JATKOTOIMENPITEET - Arvio jatkolääkkeistä, ei rutiinisti etenkään bentsodiatsepiinireseptejä, keskustelu disulfiraamista (Antabus), aloitus osastolla tai myöhemmin A-klinikalla. - A-klinikan työntekijän käynti FST ky:n omalla osastolla ennen kotiutusta, jos uusi päihdeasiakas, muissa tapauksissa ja aina maaseudun hoivaosastoilta varataan aika osastolta A-klinikalle. - FST ky:n kunkin osaston sosiaalityöntekijä selvittää yhdessä A-klinikan kanssa: Kuntouttavan laitoshoidon järjestämistoimenpiteet. Sosiaalietuudet Ohjauksen tukiryhmiin (AA, Al-anon jne.) PUHELINNUMEROITA Hoivaosastot: Humppila p , Jokioinen (Intalankartano) p , Tammela (Ruisluoto) p , Ypäjä p ,. A- klinikka p

18 OPIOIDIRIIPPUVAISTEN HOITO 64 Liite 12 Sosiaalitoimi - asuminen - toimeentulo - maksusitoumukset - muu lääke - as.maks - aktivointisuunnitelma - lastensuojelu os. 11/ päihdetyöryhmä - vkl-lääkkeenjako - työpari ryhmänvetoon Psyk.pkl - sos.tt. - kuntoutustuki - psykologi - työkykyarviot - psyk.kons Työvoimatsto - harjoittelut, kokeilut, kurssit, tukityöllistäminen, aktivointisuunnitelma Projektit - oljenkorsi - equal - työpaja Omaiset - vkl-lääkkeenjako - ryhmät - hoko Vertaistuki - NA - Frs:n seudun huumeperheiden tuki ry Kokkikerho Asiakkuus Tavoittava, arvioiva taso Lääkkeenjako, keskustelu, voinnin seuraus A-KLINIKKA K A S I P R O J E K T I Hoidon koordinointi, kokonaisuus, koulutus TOTEUTTAVA TASO KUNTIEN TERVEYSASEMAT Perusterveydenhuolto - somaattiset sairaudet - hammashoito - rokotukset Järvenpään sosiaalisairaala - arviointi - katkaisu - kuntoutus - intervalli - konsultaatio - ohjaus - koulutus LBR - u-seulat - hepatiitit, maksa yms. - seuranta K-HKS - esh:n maksusit. Jss:n jaksoille - pikkulapsityöryhmä TYKS - sosiaalipediatrinen yksikkö Krimi Vankila - hoitojatkumo Vouti - sakot - ulosotot Kaisa Kuusela FST ky YKP - tuki

19 65 PÄIHDERIIPPUVUUDEN ARVIOINTI JA AJOKORTTI Liite 13 ARVIOINTIIN OHJAUS Edellytetään poliisin kirjallista päätöstä / määräystä päihdealaan perehtyneen lääkärin päihderiippuvuusasiassa antaman todistuksen esittämisestä MENETTELYKAAVIO 1. AUDIT enintään 13, ei riippuvuutta (ICD 10) (ja huumeseula negatiivinen jos viitteitä muuta kuin alkoholiriippuvuudesta ollut), ajokorttitodistus tai nuorison terveystodistus: ei päihderiippuvuutta. 2. AUDIT enintään 13, riippuvuus on (ICD 10), ei juopuneena ajamista, ryhmä 1 ajokortti, ajokorttitodistus: ajokykyyn vaikuttava sairaus, ei olennaisesti heikennä kykyä, lääkärintarkastus 2-5 vuoden kuluttua. 3. Muut kuin kohtien 1 ja 2 tapaukset; myös aina kun viitteitä muusta päihderiippuvuudesta kuin alkoholi ja ICD 10 riippuvuus on tai huumeseula positiivinen: ajokorttitodistus: erikoislääkärin lausunto tarpeen. ARVIOINTIPAIKKA Asiakkaan toivomus pyritään myös ottamaan huomioon Omalääkäri: - hoitosuhde ennestään - pystyy suorittamaan arvion A-klinikka - tarvitaan erityisasiantuntemusta; omalääkärin tai poliisin ohjaamana Psykiatrian poliklinikka - hoitosuhde ennestään tai - erityistapauksissa omalääkärin tai a-klinikan ohjaamana Työterveyslaitos - maksusitoumuksella kuljettajatutkintoon erikoisissa ongelmatilanteissa, kun kysymyksessä ammattikuljettaja. ICD 10 PÄIHDERIIPPUVUUDEN KRITEERIT Vähintään kolme seuraavista yhtäaikaisesti kuukauden ajan tai toistuvasti viimeisen vuoden aikana: 1. Voimakas himo tai pakonomainen halu ottaa päihdettä. 2. Heikentynyt kyky hallita päihteen käytön aloittamista, määrää tai lopettamista. 3. Vieroitusoireita päihteenkäytön päättyessä tai vähentyessä tai muun päihteen käyttöä vieroitusoireiden lievittämiseksi. 4. Sietokyvyn kasvu: annosta suurennetaan entisen vaikutuksen saamiseksi tai entinen annos tuottaa käytön jatkuessa selvästi heikomman vaikutuksen. 5. Käytön muodostuminen elämän keskeiseksi asiaksi: muista kiinnostuksen kohteista ei tyydytyksen lähteistä luopumista tai tuntuva osa ajasta kuluu päihteiden hankkimiseen, käyttöön tai sen vaikutuksesta toipumiseen. Käyttö jatkuu huolimatta kiistattomista haitoista, joista käyttäjä on tietoinen. SEURANTAMÄÄRÄYKSET HUOM: ajokielto ja seuranta-aika voivat olla eri pituiset! 1. Päihderiippuvuus, ei päihtyneenä ajamista tai yksi päihtyneenä ajo - Vähintään 3 kk seuranta, 3 käyntiä (2 sairaanhoitajalla tai sosiaaliterapeutilla, 1 lääkärillä) - GGT, CDT ja MCV, näistä ainakin kaksi, tason seurannassa madalluttava - Ei kliinistä näyttöä päihdeongelmista - Lääkäri harkitsee kuitenkin tilanteen yksilöllisesti. - Tarvittaessa huume- ja lääkeseula, positiiviset varmistetaan KTL:ssa - Seurannan jälkeen voi myös ehdottaa ajolupaa määräaikaiseksi. 2. Viimeisen kolmen vuoden aikana vähintään kaksi päihtyneenä ajoa - Vähintään 6 kk seuranta - 7 käyntiä, ainakin ensimmäinen ja viimeinen lääkärillä - Laboratoriokokeet rattijuopumuksessa ja/tai lääke- ja huumeseula muissa päihtymystiloissa seurannan alussa, puolivälissä ja lopussa Onnistuneen seurannan (hoitotiimin arvio, lab. kokeet ja muut tiedot) jälkeen lääkärintarkastus 3 kertaa ½ vuoden välein, sen jälkeen harkinnan mukaan. 1. SEURANTAKÄYNTIEN SISÄLTÖ (6 KK) - Kysytään tapahtumatiedot, oikeusprosessin vaihe. - Kerrotaan arviointiohjelman aikataulu, käyntien määrä, sisältö ja edellytykset myönteiselle lausunnolle. 2 Selvitetään päihteiden käyttötavat ja määrät 3. Tehdään riippuvuusarvio (ICD10)/Lääkäri 4. Keskustellaan keinoista päihteiden käytön hallitsemiseksi ja rattijuopumusten ehkäisemiseksi. 5. Annetaan tietoa alkoholin imeytymisestä ja palamisesta, promillemäärien vaikutuksesta toimintakykyyn ja päihteiden aiheuttamista liikenneriskeistä. 6. Informoidaan hoitojärjestelmistä ja arvioidaan hoitojakson hyötyjä Tehdään yhteenveto arviointijaksosta - Arvioidaan päihderiippuvuus ja tutkittavan kyky hallita sitä - Tehdään jatkosuunnitelma - Kirjoitetaan lääkärinlausunto (Lääkäri)

20 66 Liite 14 ALKOHOLIONGELMIA? A.A RATKAISU ON OLEMASSA AA-RYHMÄT FORSSAN SEUTU SORTO-RYHMÄ PAIKKA: VANHA PAPPILA, KIRKON VIERESSÄ FORSSA MA KLO 19, SU KLO 9 PUH palaveriaikoina TUPLA-RYHMÄ PAIKKA: RAJAKATU 11, TÖLÖN LIIKEKESKUS FORSSA TO KLO 19 PUISTO-RYHMÄ (SAVULLINEN, tupakkatila) PAIKKA: PÄIVÄTOIMINTAKESKUS PUISTO JUHLAKENTÄNPOLKU 558, SORTOHAAN PALLOKENTÄN VIERESSÄ, FORSSA KE ja LA KLO 19 HAKA-RYHMÄ PAIKKA: KOULUTIE 5, PÄÄTYOVI, JOKIOINEN TI KLO 19 AAL-RYHMÄ (ALKOHOLISTIEN AIKUISET LAPSET) PAIKKA: PÄIVÄTOIMINTAKESKUS PUISTO, JUHLAKENTÄNPOLKU 558, SORTOHAAN PALLOKENTÄN VIERESSÄ, FORSSA TO KLO 19 A.A

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

RATTIJUOPON AJOKYVYN ARVIOINTI. Markus Sundqvist Ma. johtava ylilääkäri 25.10.2012

RATTIJUOPON AJOKYVYN ARVIOINTI. Markus Sundqvist Ma. johtava ylilääkäri 25.10.2012 RATTIJUOPON AJOKYVYN ARVIOINTI Markus Sundqvist Ma. johtava ylilääkäri 25.10.2012 Yleistä Rattijuopumuksen määritelmä: johtuu joko alkoholin tai muun päihteen vaikutuksesta. Huumeiden suhteen nollatoleranssi

Lisätiedot

KUN MINI-INTERVENTIO EI RIITÄ

KUN MINI-INTERVENTIO EI RIITÄ KUN MINI-INTERVENTIO EI RIITÄ Helena Haimakainen; sairaanhoitaja 30.01.2013 PÄIHDETYÖ PERUSPALVELUISSA TAVOITEENA Ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä Sosiaalisten ja terveydellisten haittojen

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Päihdeongelmaisen ajokykyarvio - arvion käytännön toteutus. Markus Sundqvist Erikoislääkäri, A-klinikkasäätiö Päihdelääketieteen päivät, 8.3.

Päihdeongelmaisen ajokykyarvio - arvion käytännön toteutus. Markus Sundqvist Erikoislääkäri, A-klinikkasäätiö Päihdelääketieteen päivät, 8.3. Päihdeongelmaisen ajokykyarvio - arvion käytännön toteutus Markus Sundqvist Erikoislääkäri, A-klinikkasäätiö Päihdelääketieteen päivät, 8.3.2013 Keskeisiä periaatteita Lääkäri arvioi ajoterveyden. Poliisi

Lisätiedot

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä Opiskeluterveydenhuolto TERVEYSKYSELY Opiskelijalle Oppilaitos Opintolinja A YHTEYSTIEDOT 1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä 2. Osoite 3. Kotikunta 4. Puhelin 5. Lähin omainen Puh päivisin: B. TERVEYDENTILA

Lisätiedot

Puhutaanko alkoholin käytöstäsi?

Puhutaanko alkoholin käytöstäsi? Puhutaanko alkoholin käytöstäsi? E.H. Opas alkoholin riskikäytön tunnistamiseen ja vähentämiseen. Sait täyttämästäsi AUDIT-C -testistä yhteensä pistettä. o Mies saitko 6 pistettä tai enemmän? Tutustu tähän

Lisätiedot

Valomerkki toimintamalli

Valomerkki toimintamalli Valomerkki toimintamalli Stop nuorten päihteiden käytölle Kaarinan kaupunki Kaarinan kihlakunnan poliisi 2008 Valomerkki -toimintamalli Aloitettiin huhtikuussa 2004 Kihlakunnan poliisin ja kaupungin nuoriso-

Lisätiedot

Tarkkailuaika nuorisopsykiatrian osastolla

Tarkkailuaika nuorisopsykiatrian osastolla Tarkkailuaika nuorisopsykiatrian osastolla Arvio tarkkailun aloittamisesta Nuori ja vanhemmat Huolen herääminen ja yhteydenotto Ei Kyllä Lähettävä lääkäri Välitön hoidon tarpeen arviointi Haluaako nuori

Lisätiedot

Juuan kunnan päihdeohjelma

Juuan kunnan päihdeohjelma liite khall 8.1.2001 10 Juuan kunnan päihdeohjelma 1 Päihdeasioiden hoito ja vastuu Päihdeasioiden hoito työpaikalla on osa johtamista ja työyhteisön kehittämistä, koulutusta, työsuojelua ja työterveyshuoltoa

Lisätiedot

Raumalaisen alaikäisen nuoren päihteiden hallussapito, käyttö, myynti ja välitys

Raumalaisen alaikäisen nuoren päihteiden hallussapito, käyttö, myynti ja välitys Raumalaisen alaikäisen nuoren päihteiden hallussapito, käyttö, myynti ja välitys EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ YLEINEN EHKÄISY RISKIEHKÄISY RISKIEN TUNNISTAMINEN TYÖSKENTELYVAIHE 1 3 KK KORJAAVA PÄIHDETYÖ PÄIHDEHOITO

Lisätiedot

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa HYÖDYNNETTY OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJAA SEKÄ LUOKANOHJAAJAN KÄSIKIRJAA Oppilashuollon käsikirja s. 15 Huoli

Lisätiedot

3.6.2011. Lääkityksen ja huumeseulojen seuranta, ajokorttiarviot. Opiaattikorvaushoitopotilaiden valvottu lääkitys (huhtikuu -11: 31 potilasta)

3.6.2011. Lääkityksen ja huumeseulojen seuranta, ajokorttiarviot. Opiaattikorvaushoitopotilaiden valvottu lääkitys (huhtikuu -11: 31 potilasta) Perustason palvelut vastaavat ensisijaisesti päihderiippuvuuksien varhaisesta toteamisesta, hoidosta ja kuntoutuksesta Sosiaali- ja terveyskeskuksen lääkärien ja hoitajien vastaanotoilla hoidetaan välittömiä

Lisätiedot

AUDIT JA HOITOONOHJAUS. Jani Ruuska päihdeohjaaja tukiasumisen tiimi Äänekosken kaupunki

AUDIT JA HOITOONOHJAUS. Jani Ruuska päihdeohjaaja tukiasumisen tiimi Äänekosken kaupunki AUDIT JA HOITOONOHJAUS Jani Ruuska päihdeohjaaja tukiasumisen tiimi Äänekosken kaupunki Mikä on AUDIT? Alcohol Use Disorders Identification Test AUDIT sai alkunsa 1980-luvulla, kun Maailman terveysjärjestö

Lisätiedot

Lastensuojeluilmoitus ja tahdonvastainen hoito

Lastensuojeluilmoitus ja tahdonvastainen hoito Lastensuojeluilmoitus ja tahdonvastainen hoito Esityksen sisältö Taustaa lyhyesti Lastensuojelulaki ja ennakollinen lastensuojeluilmoitus Erityiskysymyksenä tahdonvastainen hoito 2 7.11.2013 Paula Hurttia

Lisätiedot

VASKIVUOREN LUKION PÄIHDESTRATEGIA - KOULUN TULEE OLLA PÄIHTEETÖN TYÖYMPÄRISTÖ

VASKIVUOREN LUKION PÄIHDESTRATEGIA - KOULUN TULEE OLLA PÄIHTEETÖN TYÖYMPÄRISTÖ VASKIVUOREN LUKION PÄIHDESTRATEGIA - KOULUN TULEE OLLA PÄIHTEETÖN TYÖYMPÄRISTÖ Vantaan kaupunki arvostaa päihteettömyyttä ja toimii siten, että erityisesti lapsilla ja nuorilla on oikeus päihteettömään

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 Asiakkaan valinnan mahdollisuudet laajenevat edelleen 1.5.2011 alkaen on ollut mahdollista valita hoidosta vastaava terveysasema oman kunnan tai yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90

ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90 1 Yli 65-vuotias ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90 85 80 Mittari alkoholin käytön itsearviointiin 75 70 65 2 Tämän mittarin tarkoituksena on auttaa Sinua arvioimaan alkoholin käyttöäsi. Alkoholin käyttöä olisi

Lisätiedot

Mielenterveyden ensiapu. Päihteet ja päihderiippuvuudet. Lasse Rantala 25.9.2007

Mielenterveyden ensiapu. Päihteet ja päihderiippuvuudet. Lasse Rantala 25.9.2007 Mielenterveyden ensiapu Päihteet ja päihderiippuvuudet Lasse Rantala 25.9.2007 Päihteet ja päihderiippuvuudet laiton huumekauppa n. 1 000 miljardia arvo suurempi kuin öljykaupan, mutta pienempi kuin asekaupan

Lisätiedot

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu 1 Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu Oppilashuoltoryhmä ohjaa lapsen / nuoren palveluiden piiriin. Miten prosessi etenee kussakin organisaatiossa / yksikössä? Miten palveluihin päästään? 2) Miten asia

Lisätiedot

TYÖPAIKKA JA ALKOHOLI

TYÖPAIKKA JA ALKOHOLI TYÖPAIKKA JA ALKOHOLI 23.4.2013 TYÖTERVEYSHUOLLON ROOLI PÄIHTEIDENKÄYTÖN PUHEEKSIOTOSSA Jarmo Taipale Johtava työterveyslääkäri UPM Työterveyshuolto Lappeenrannan aluekeskus ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. UPM Työhyvinvointilupaukset

Lisätiedot

Valomerkki toimintamalli

Valomerkki toimintamalli Valomerkki toimintamalli Stop nuorten päihteiden käytölle Kaarinan kaupunki Varsinais- Suomen poliisilaitos 2013 Valomerkki -toimintamalli Aloitettiin huhtikuussa 2004 V- S poliisin ja kaupungin nuoriso-

Lisätiedot

Lastensuojeluilmoitus ja tahdonvastainen hoito. Päihdelääketieteen kurssi

Lastensuojeluilmoitus ja tahdonvastainen hoito. Päihdelääketieteen kurssi Lastensuojeluilmoitus ja tahdonvastainen hoito Päihdelääketieteen kurssi 13.11.2014 Esityksen sisältö Taustaa lyhyesti Lastensuojeluilmoitus ja ennakollinen lastensuojeluilmoitus Erityiskysymyksenä tahdonvastainen

Lisätiedot

TIIVISTETTY TOIMINTAOHJE LÄÄKÄREILLE LÄÄKKEELLISEN AVOKATKAISUN

TIIVISTETTY TOIMINTAOHJE LÄÄKÄREILLE LÄÄKKEELLISEN AVOKATKAISUN TIIVISTETTY TOIMINTAOHJE LÄÄKÄREILLE LÄÄKKEELLISEN AVOKATKAISUN TOTEUTTAMISEKSI YHDESSÄ A-KLINIKAN KANSSA Lääkkeellinen avokatkaisu on yksi A-klinikalla toteutettavista hoitomuodoista. Sen tavoitteena

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

Mini-interventio erikoissairaanhoidossa. 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto

Mini-interventio erikoissairaanhoidossa. 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto Mini-interventio erikoissairaanhoidossa 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto Kuuluuko interventio erikoissairaanhoitoon? - Sairaalassa potilaiden tulosyyn taustalla usein päihteiden käyttö (n. 20 %:lla

Lisätiedot

AUDIT JA HOITOONOHJAUS

AUDIT JA HOITOONOHJAUS AUDIT JA HOITOONOHJAUS Jani Ruuska päihdeohjaaja Liisa Mustonen MT-palveluohjaaja Puh. 0400 115684 puh. 0400 115683 jani.ruuska@aanekoski.fi liisa.mustonen@aanekoski.fi tukiasumisen tiimi Äänekosken kaupunki

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(7) Sisällys Lastensuojeluasian vireilletulo...3 Arvio toimenpiteiden tarpeesta...4 Kiireelliset lastensuojelutoimenpiteet...4 Lastensuojelutarpeen selvitys...5 Avohuollon tukitoimet...5 Huostaanotto

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

ENNAKOLLISET LASTENSUOJELUILMOITUKSET

ENNAKOLLISET LASTENSUOJELUILMOITUKSET ENNAKOLLISET LASTENSUOJELUILMOITUKSET Jenni Weck-Näse LSL 25 C Ennen lapsen syntymää 25 :n 1 momentissa mainittujen henkilöiden on salassapitosäännösten estämättä tehtävä ennakollinen lastensuojeluilmoitus,

Lisätiedot

Miten sora-lainsäädäntö otetaan vastaan koulutuksen kentällä? Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät XI

Miten sora-lainsäädäntö otetaan vastaan koulutuksen kentällä? Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät XI Miten sora-lainsäädäntö otetaan vastaan koulutuksen kentällä? Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät XI 30.11-1.12.2011 Hellevi Lassila Toimialajohtaja Koulutuskeskus Sedu Koulutuksen

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Heli Sahala heli.sahala@kotka.fi

Lisätiedot

Kannattaako rattijuoppojen hoitoonohjaus?

Kannattaako rattijuoppojen hoitoonohjaus? Kannattaako rattijuoppojen hoitoonohjaus? Alkoholi- ja huumetutkijain seuran seminaari 15.5.2008 ylilääkäri Kaarlo Simojoki Espoon A-klinikkatoimi Kansalliset ohjeistukset poliisilla on oma ohjeistuksensa

Lisätiedot

Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014

Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014 Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014 Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen Alaikäiset ja biopankit -keskustelu 25.11.2014 Merike Helander Merike Helander, lakimies 25.11.2014 2 Esityksen

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Potilaan oikeusturvan parantamiseksi Suomessa on laki potilaan oikeuksista. Laki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA Hyvinkään sairaanhoitoalueen Psykiatria 1 FYYSINEN AKTIIVISUUS 1.1 Kuinka paljon liikut ja rasitat itseäsi ruumiillisesti vapaa-aikana? Jos rasitus vaihtelee

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

LAPINLAHDEN KUNNAN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE LIITE NRO 2 HKJAO 28.3.2011 31 LAPINLAHDEN KUNNAN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 1 1. YLEISTÄ Alkoholin ja muiden päihteiden väärinkäyttö on huomattava terveydellinen, taloudellinen ja sosiaalinen

Lisätiedot

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY 28.9.2015 MIKKELI Erikoissyyttäjä Pia Mäenpää/ Itä-Suomen syyttäjänvirasto, Mikkeli ESITYSLISTALLA. NÄKÖKULMA RIKOSPROSESSI LAPSIIN KOHDISTUVAT RIKOSEPÄILYT

Lisätiedot

TERVETULOA! Ei kuulu sulle?! 21.5.2013

TERVETULOA! Ei kuulu sulle?! 21.5.2013 TERVETULOA! Ei kuulu sulle?! 21.5.2013 Ei kuulu sulle?! Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö ikäihmisten parissa Susanna Leimio-Reijonen Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön seutukoordinaattori Ei

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAISEN AJOKYVYN ARVIOINTI

PÄIHDEONGELMAISEN AJOKYVYN ARVIOINTI PÄIHDEONGELMAISEN AJOKYVYN ARVIOINTI Markus Sundqvist Ylilääkäri, Järvenpään sosiaalisairaala 14.11.2014 Helsingin Yliopisto, Päihdelääketieteen kurssi Rattijuopumukset tieliikenteessä Suomessa tieliikenteen

Lisätiedot

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Uusi lastensuojelulaki 417/2007 tuo lastensuojelun koko palvelujärjestelmän yhteiseksi tehtäväksi

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Orientaatio harjoitteluun miksi?

Orientaatio harjoitteluun miksi? Orientaatio harjoitteluun miksi? Merkittävä kansanterveydellinen teko on ottaa puheeksi päihde- ja mielenterveysasiat. Tavoite: Päihde- ja mielenterveysasiat tulevat osaksi kokonaisvaltaista toimintakyvyn

Lisätiedot

Ilmoitetaan huoltajalle sähköisen yhteydenpitovälineen kautta.

Ilmoitetaan huoltajalle sähköisen yhteydenpitovälineen kautta. Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö LIITE 18 KOLA 11.4.2017 Kurinpitomenettely Toimintatapa ja kuuleminen Ilmoittaminen Kirjaaminen Toimivalta ja muuta Kasvatuskeskustelu PoL 35 a (Kurinpitotoimet)

Lisätiedot

ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSJÄRJESTELMÄ

ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSJÄRJESTELMÄ Sääntökokoelma B 16 XII 2003 Ykn 15.12.2003 Mitätöi lehden VII - 98 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSJÄRJESTELMÄ Yleistä Päihteiden väärinkäyttö aiheuttaa huomattavaa terveydellistä,

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Tervon kunta 4.2.2016 REKISTERISELOSTE Tarkoitettu asiakkaille Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Sisällys 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

ASELAKI. ILMOITUSVELVOLLISUUS.

ASELAKI. ILMOITUSVELVOLLISUUS. ASELAKI. ILMOITUSVELVOLLISUUS. Esti Laaksonen Yleislääketieteen erikoislääkäri Päihdelääketieteen erityispätevyys Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Lääkärikeskus Mehiläinen Turku estlaa@utu.fi Sidonnaisuudet:

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

Hoitojakso nuorisopsykiatrian osastolla

Hoitojakso nuorisopsykiatrian osastolla Hoitojakso nuorisopsykiatrian osastolla Nuori ja vanhemmat Lähettävä taho: Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Yksityislääkäri Hoidontarpeen arviointi Huolen herääminen ja yhteydenotto Hoidontarpeen

Lisätiedot

Eduskunnalle. LAKIALOITE 24/2001 vp. Laki perusopetuslain 13 :n ja lukiolain 9 :n muuttamisesta ALOITTEEN PERUSTELUT

Eduskunnalle. LAKIALOITE 24/2001 vp. Laki perusopetuslain 13 :n ja lukiolain 9 :n muuttamisesta ALOITTEEN PERUSTELUT LAKIALOITE 24/2001 vp Laki perusopetuslain 13 :n ja lukiolain 9 :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN PERUSTELUT 1 Nykytila 1.1 Voimassa oleva lainsäädäntö 1.1.1 Lapsen oikeudet uskonnonopetuksen osalta

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TIE SELVÄKSI -MALLISTA

KOKEMUKSIA TIE SELVÄKSI -MALLISTA KOKEMUKSIA TIE SELVÄKSI -MALLISTA Tie selväksi toimintamallin tausta Neljän ministeriön (LVM, OM, SM ja STM) liikenneturvallisuuspaketti vuonna 2007: Järjestetään kokeilu, jossa pyritään puuttumaan välittömästi

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Mikä on kriisi?... 3 1.2. Suunnitelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. TOIMINTATAVAT KRIISITILANTEISSA... 4 2.1.

Lisätiedot

LIITE 4 TOIMINTAOHJEITA KOULUN KRIISITILANTEISSA

LIITE 4 TOIMINTAOHJEITA KOULUN KRIISITILANTEISSA LIITE 4 TOIMINTAOHJEITA KOULUN KRIISITILANTEISSA TÄRKEÄT NUMEROT Koulun osoite: MUISTA RAUHALLISUUS! YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 Poliisi 112 Palo- ja pelastusasiat 112 Kangasalan terveyskeskus 03-5655 400 Pälkäneen

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito suositus Hoitopolku eri ikäkausina

ADHD:n Käypä hoito suositus Hoitopolku eri ikäkausina ADHD:n Käypä hoito suositus Hoitopolku eri ikäkausina 12.10.2017 Jaakko Pitkänen Yleislääketieteen erikoislääkäri Lastenneuvola- ja kouluterveydenhuoltotyön erityispätevyys Koululääkäri, vt erikoislääkäri,

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 21.10.2015 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Riippuvuudet ja vastuullisuus: Päihdehuollon asiakkaat, huumeet ja liikenne.

Riippuvuudet ja vastuullisuus: Päihdehuollon asiakkaat, huumeet ja liikenne. Riippuvuudet ja vastuullisuus: Päihdehuollon asiakkaat, huumeet ja liikenne. A-klinikkasäätiön Päihdetiedotusseminaari, Amsterdam 4.10.2007 Antti Weckroth Riippuvuus tahdon sairautena Benjamin Rush 1812:

Lisätiedot

Aseluvan hakijan arviointi poliisin näkökulmasta

Aseluvan hakijan arviointi poliisin näkökulmasta Aseluvan hakijan arviointi poliisin näkökulmasta Päihdelääketieteen päivät 2013 Mika Lehtonen projektipäällikkö, SM, poliisiosasto 12.3.2013 Ampuma-aseet Suomessa noin 1,6 miljoonaa ampuma-asetta noin

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ PERHESOSIAALITYÖN TOIMIPISTEET: Lastensuojelun palvelut: Peruspalvelukeskus Virastotalo, Kuninkaanlähteenkatu 8, 38700 Kankaanpää,

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAIKSI

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAIKSI 1 (7) 21.1.2013 Opetus- ja kulttuuriministeriölle Sosiaali- ja terveysministeriölle LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAIKSI Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (5) 49 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto toivomusponnesta joustavien ikärajojen ja lähetteettömien palvelujen jatkamisesta nuorten päihdepalveluissa ja -hoidossa

Lisätiedot

KOKEMUSASIANTUNTIJA TERVEYSASEMALLA

KOKEMUSASIANTUNTIJA TERVEYSASEMALLA KOKEMUSASIANTUNTIJA TERVEYSASEMALLA Yksi tapa auttaa päihde- ja mielenterveysongelmissa Kokemusasiantuntija Hannu Ylönen Helsinki 23.4.2015 Kuka on päihdetyön kokemusasiantuntija? Kokemusasiantuntijalla

Lisätiedot

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Syrjäytymisen kustannukset Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Vantaan kaupunki, perhepalvelut 2 Aikuissosiaalityö: Työttömyysprosentti Vantaalla on 8,9 %, Toimeentulotukea saa vantaalaisista 9,1

Lisätiedot

VARHAINEN PUUTTUMINEN

VARHAINEN PUUTTUMINEN VARHAINEN PUUTTUMINEN Ei ole olemassa yhtä varhaisen puuttumisen määri-telmää; yleisesti tarkoitetaan sitä, että ongelmat havaitaan ja niihin pyritään löytämään ratkaisuja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

ESITE Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisesta monialaisesta oppilashuoltotyöstä

ESITE Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisesta monialaisesta oppilashuoltotyöstä ESITE Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisesta monialaisesta oppilashuoltotyöstä Tällä asiakirjalla esitellään Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisen monialaisen oppilashuoltotyön toiminta ja sillä voidaan

Lisätiedot

Miten työnantaja voi tunnistaa ongelman vai voiko?

Miten työnantaja voi tunnistaa ongelman vai voiko? Miten työnantaja voi tunnistaa ongelman vai voiko? Juuri tänään Kohtaa sairaus nimeltä alkoholismi Riippuvuussairauden käsite Sairauden eteneminen ihmisen käytöksenä Tunnistamisen mahdollisuudet ja mahdottomuudet

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

04.09.2014. Lukuvuonna 2014-2015 2-luokkalaisten uimaopettajana toimii Pia Salonen, p. 050 3800489 ja sähköposti pia.salonen@kotka.

04.09.2014. Lukuvuonna 2014-2015 2-luokkalaisten uimaopettajana toimii Pia Salonen, p. 050 3800489 ja sähköposti pia.salonen@kotka. 2- LUOKKALAISTEN UIMAOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN KOTKASSA 2014-2015 YLEISTÄ Kukin toisen luokan oppilas saa uimaopettajan antamaa uinnin opetusta yhteensä kymmenen tuntia. Opetus tapahtuu mahdollisuuksien

Lisätiedot

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä

Lisätiedot

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelusta Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelulain kokonaisuudistus tuli voimaan 1.1.2008 Kaikkien lasten kehityksen turvaaminen Ongelmien ehkäiseminen

Lisätiedot

A P U A VÄ K I VA LTA A N

A P U A VÄ K I VA LTA A N Ensiapu Annitädintie Vanhankylänniemessä Ajanvaraus: 09-2719 3360 Hyvinkään sairaalan päivystys (klo 22-08): 019-4587 5700 Hätätapauksessa 112 Kerro, kuuntele, välitä. Me autamme sinua. Löydät yhteystietomme

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALIPSYKIATRINEN YHDISTYS RY HAKEMUSLOMAKE ATSA- OPISKELIJOIDEN TUKIASUNTO

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALIPSYKIATRINEN YHDISTYS RY HAKEMUSLOMAKE ATSA- OPISKELIJOIDEN TUKIASUNTO KESKI-POHJANMAAN SOSIAALIPSYKIATRINEN YHDISTYS RY HAKEMUSLOMAKE ATSA- OPISKELIJOIDEN TUKIASUNTO Hakija: Hakemus nro: / 20 Saapunut KPSPY ry:n ATSA -yksikköön / 20 Tutustumiskäynti/ Haastattelu: Ohje hakemiseen

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 13.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2013 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä HOIDETTAVAA KOSKEVAT TIEDOT Henkilötiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Puhelin Tiedot hoitosuhteesta Hoidettava on hoitajan puoliso/avopuoliso

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten savuttomuuden tukeminen. Virpi Korhonen 30.11.2010

Lasten ja nuorten savuttomuuden tukeminen. Virpi Korhonen 30.11.2010 Lasten ja nuorten savuttomuuden tukeminen Virpi Korhonen 30.11.2010 Helpa Roihuvuori, 2010 Tupakoi päivittäin 47 % Tupakoi päivittäin oppilaitoksen alueella 37 % Tupakoi päivittäin oppilaitoksen läheisyydessä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 14 LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA LASTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN VARHAISESTA TUNNISTAMISESTA JA TUKI- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2009-2636 Esityslistan asia

Lisätiedot

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa?

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa? Psykiatrinen hoitotahto 30.8.2016 Saatteeksi Psykiatrinen hoitotahto on kehitetty vahvistamaan henkilön itsemääräämisoikeutta tilanteissa, joissa hän ei itse kykene osallistumaan hoitoaan koskevaan päätöksentekoon.

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhoito

Opiskeluterveydenhoito Opiskeluterveydenhoito Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuollolla tarkoitetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 17 :n mukaista opiskeluterveydenhuoltoa, jota toteuttavat terveydenhoitaja ja lääkäri.

Lisätiedot

Syksy 2012. Kaija Seppä Päihdelääketieteen professori Tampereen yliopisto

Syksy 2012. Kaija Seppä Päihdelääketieteen professori Tampereen yliopisto Syksy 2012 Kaija Seppä Päihdelääketieteen professori Tampereen yliopisto Lääkäri ja potilaan ajokelpoisuus taustatietoa rattijuopumuksista ajokorttitodistukset rattijuoppojen arviot ja niiden teho ilmoitusvelvollisuus

Lisätiedot

Puuttuminen perusopetuksen oppilaan tupakointiin

Puuttuminen perusopetuksen oppilaan tupakointiin Puuttuminen perusopetuksen oppilaan tupakointiin Tupakkalakia (693/1976) on muutettu 1.1.2010 lukien (698/2010) 2 24.11.2011 11 (20.8.2010/698) Tupakkatuotteiden maahantuonti ja hallussapito on kielletty

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

Psykiatrisen hoitotoiveen pilotti alkaa Satakunnan sairaanhoitopiirissä

Psykiatrisen hoitotoiveen pilotti alkaa Satakunnan sairaanhoitopiirissä AMMATTILAISOHJE 1 (6) Psykiatrisen hoitotoiveen pilotti alkaa Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä on otettu käyttöön psykiatrinen hoitotoive-lomake. Ensimmäisessä vaiheessa

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Toimintaympäristö 1.1.2014 Pirkanmaan ja Keski-Suomen poliisilaitoksista Sisä-Suomen

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnan sivistysvaliokunta pyytää ehdotuksesta lausuntoa

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Aulanko 2.4.2014

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Aulanko 2.4.2014 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Aulanko 2.4.2014 1 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (voimaan 1.8.2014) Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja yksilökohtaisen opiskeluhuolto Ennaltaehkäisevyys ja suunnitelmallisuus

Lisätiedot

Moision koulu Ylöjärven kaupunki

Moision koulu Ylöjärven kaupunki Moision koulu Ylöjärven kaupunki Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluvat kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. 1. KIUSAAMINEN, HÄIRINTÄ JA VÄKIVALTA Väkivalta,

Lisätiedot