47 Forssan seudun terveydenhuollon ky. LASTENSUOJELUILMOITUS Liite 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "47 Forssan seudun terveydenhuollon ky. LASTENSUOJELUILMOITUS Liite 1"

Transkriptio

1 47 Forssan seudun terveydenhuollon ky. LASTENSUOJELUILMOITUS Liite 1 LAPSEN JA PERHEEN TIEDOT Sukunimi ja etunimet Lapsen henkilötunnus (jos tiedossa) Kenen luona lapsi asuu Kunta Lapsen henkilötunnus (jos tiedossa) Puhelinnumero (jos tiedossa) Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka ILMOITTAJAN HAVAINNOT LAPSESTA TAI PERHEESTÄ Milloin ja mitä on tapahtunut? Mihin havaintoihin ilmoitus perustuu? LISÄTIETOJEN SAATAVUUS Onko mahdollista saada lisätietoja ilmoittajalta tai joltakin muulta? Keneltä? ILMOITTAJAN YHTEYSTIEDOT PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS Nimi Puhelinnumero Lastensuojeluilmoitus toimitetaan kotikunnan sosiaalivirastoihin Yhteydenotot päivystystapauksissa virka-ajan osoitteilla: ulkopuolella Forssan kaupunki sosiaalityön yksikkö, Turuntie 18, Lastenkoti Kaarisilta, puh Forssa, puh Humppilan kunta sosiaalitoimisto, Kisakuja 2, Marjatta Palojärvi, puh Humppila, puh Jokioisten kunta sosiaalitoimisto/sosiaalityöntekijät, Tarja Jokinen, puh Keskuskatu 29A, Jokioinen, puh Somero Hätäkeskus 112 Tammelan kunta perusturvaosasto/sosiaalityöntekijä, Harry Hakala, puh Hakkapeliitantie 2, Tammela, puh (302) Urjala ryhmäperhepäivähoito, puh Marja Uoti, puh Ypäjän kunta sosiaalitoimi, Perttulantie 20, Ypäjä, Anja Alen, puh. (02) puh. (02) Lom. 3113/9.2002

2 48 LOUNAIS-HÄMEESSÄ TOIMIVAT VIRANOMAISET Forssan seudun terveydenhuollon ky ja muut viranomaiset OHJE HENKILÖKUNNALLE LASTENSUOJELUILMOITUKSESTA Nuorten päihdeongelmat ja lastensuojelu Tässä ohjeessa käsitellään menettelytapoja esim. terveydenhuollossa silloin, kun potilas on päihtynyt alle 18- vuotias tai muutoin lastensuojelun tarpeessa ja asiakastilanteessa joudutaan harkitsemaan: 1. Ilmoitetaanko potilaan tilanteesta vanhemmille 2. Tehdäänkö potilaasta lastensuojeluilmoitus 3. Lähetetäänkö potilas nuorisopsykiatriseen konsultaatioon Harkinnassa on syytä tiedostaa lastensuojelulain 40 :n ja lain potilaan asemasta ja oikeuksista 9 :n velvoitteet. Molemmat lainkohdat on säädetty potilaan parasta silmälläpitäen. Potilaan tila ratkaisee valittavan menettelytavan. Lastensuojelulaki 8. luku 40 : Jos sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen, poliisitoimen tai seurakunnan palveluksessa taikka luottamustoimessa oleva henkilö on virkaa tai tointa hoitaessaan saanut tietää ilmeisestä perhe- ja yksilökohtaisen lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta, hänen on ilmoitettava asiasta viipymättä sosiaalilautakunnalle. Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä tällaisen ilmoituksen Lastensuojelulaki koskee alle 18- vuotiasta. Lastensuojelulain tarkoittama ilmoitusvelvollisuus ohittaa siis esim. terveydenhuoltohenkilöstön salassapitovelvollisuuden, eikä sen perusteella ilmoitusta voi jättää tekemättä. 4. luku 12 Sosiaalilautakunnan on ryhdyttävä tämän luvun mukaisiin tukitoimiin viipymättä 1) jos kasvuolot vaarantavat, tai eivät turvaa lapsen tai nuoren terveyttä tai kehitystä tai 2) jos lapsi tai nuori käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 9 : Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalle. 7 : Jos alaikäinen ei kykene itse päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa. Vaikka tietoja ei annettaisikaan huoltajalle, voidaan lastensuojeluilmoitus aina tarvittaessa tehdä. Lastensuojeluviranomaiset harkitsevat puolestaan jatkotoimenpiteet ja yhteydenoton huoltajiin. Sosiaalihuollon asiakaslain 10 mukaan: Alaikäisen asiakkaan toivomukset ja mielipide on selvitettävä ja otettava huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa edellyttämällä tavalla. Kaikissa toimenpiteissä on otettava ensisijaisesti huomioon alaikäisen etu. 11 : Alaikäinen voi ottaen huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa sekä asian laatu kieltää painavasta syystä antamasta itseään koskevia tietoja lailliselle edustajalleen, jollei se ole selvästi alaikäisen edun vastaista. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaan (StVM 18/2000 vp) kieltooikeuden on katsottava olevan vastoin lapsen etua aina, jos se estää lapsesta huolta pitävää henkilöä huolehtimasta asianmukaisesti lapsen hoidosta ja kasvatuksesta. Lapsen edun ensisijaisuuden periaatetta tulee siten noudattaa myös tulkittaessa lapsen oman mielipiteen painoarvoa. Alaikäisen iän myötä kasvava määräämisoikeus ei merkitse, että aikuisten aina tulisi toimia niin kuin alaikäinen tahtoo. Sosiaalihuollon asiakaslain tulkinnassa tulee ottaa huomioon, että ensisijainen vastuu lapsesta on aina lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla. Lastensuojelun tarve arvioidaan, kun alle 18-vuotias 1. on hoidossa alkoholin tai muiden päihteiden aiheuttaman myrkytyksen, vamman tai taudin takia 2. käyttää päihteitä osastohoidon aikana Lastensuojelun tarve arvioidaan myös, kun 3. vammojen tai sairauksien taustalla epäillään pahoinpitelyä 4. lapsi on hoidossa psykoosin tai vakavan mielialahäiriön vuoksi 5. lapsi on hoidossa itsemurhayrityksen vuoksi 6. alle 18-vuotiaan vanhemmat osallistuvat riittämättömästi lapsen hoitoon, tai muuten laiminlyövät hänen hoitonsa ja huoltamisensa. 7. alaikäisen huoltaja on itse hoidossa päihdeongelman vuoksi, ja herää epäily siitä, ettei kotona olevien lasten hoito ole kunnossa. 1. Ilmoitus kotiin Lapsen tullessa sairaalaan ilmoitetaan asia normaalisti vanhemmille. Mikäli alaikäinen kieltää yhteydenoton vanhempiin, tulee arvioida onko päihtynyt lapsi kykenevä ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden tekemään tämänkaltaista päätöstä. Jokaisessa tapauksessa on pohdittava, mikä on lapsen paras ja lapsen etu. Mm. päihdetila, alkoholimyrkytys tai muu päihteillä aiheutettu huono tila, itsemurhayritys ja psykoosi ovat tiloja, joissa nuori ei pysty päättämään tai vastaamaan hoidostaan. Ilmoitus vanhemmille on tällöin syytä tehdä. Vuorokauden ajasta riippuen ilmoituksen tekee ensiavun tai psykiatrian poliklinikan henkilökunta. 2. Lastensuojeluilmoitus (liite 1) Ilmeinen lastensuojelun tarve tai jos lapsi tai nuori omalla käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään velvoittaa lain mukaan (lastensuojelun tarve, kohdat 1-7) tekemään lastensuojeluilmoituksen. Tällöin salassapitovelvollisuus viranomaisiin päin kumoutuu. Alaikäisen sekä hänen perheensä kanssa on hyvä keskustella ilmoitusvelvollisuudesta ja siitä että ilmoitus on lapsen parhaaksi. Lastensuojeluilmoituksen tekemiseen ei tarvita asianomaisen suostumusta. Lastensuojeluilmoitus tehdään oheisella lomakkeella kunnan sosiaalityöntekijälle, jonka velvollisuus on tutkia nuoren kokonaistilanne. Nuorelle on syytä kertoa asiasta ja keskustella ilmoituksen merkityksestä ja tarkoituksesta. Tällä avoimuudella toteutetaan potilaslain lähtökohtia; sitä että asiakas on oman asiansa subjekti ja hänellä on oikeus tietää hoidostaan (PotL 5, 6 ). Lastensuojeluilmoituksesta tulee maininta sairauskertomukseen

3 Liite 2 KRIISI- JA TURVA-ASUNTO VIRTANEN Forssan kaupungin sosiaalitoimella on lyhytaikaiseksi kriisi- ja turva-asunnoksi tarkoitettu kalustettu yksiö Lastenkoti Kaarisillan yhteydessä. Paikalla olevaa henkilökuntaa ei ole, mutta tarvittaessa lastenkodin henkilökunta pystyy tukemaan ja auttamaan asiakkaita. Tilanteen vaatiessa selvitellään tukitoimien mahdollisuuksia ja tarvetta. Poliisin ja terveyskeskuksen sekä muiden tahojen, jotka voivat kohdata turva-asunnon tarvitsijoita, yhteydenotot ja tiedustelut virka-aikana Forssan kaupungin sosiaalityön yksikköön, joka selvittää tilannetta, turva-asunnon tarvetta ja jatkotyöskentelyn mahdollisuuksia. Sosiaalityön yksikkö (03) Virka-ajan ulkopuolella yhteydenotot on otettava lastenkoti Kaarisiltaan. Lastenkoti Kaarisilta (03) Isoniityntie 51 B FORSSA

4 50 Liite 3 Huolen harmaa vyöhyke (työntekijän huoli lapsen tilanteesta) Ei lainkaan huolta Pieni huoli tai ihmettely käynyt mielessä; luottamus omiin mahdollisuuksiin vahva. Huoli tai ihmettely käynyt toistuvasti mielessä; luottamus omiin mahdollisuuksiin hyvä. Ajatuksia tarpeesta saada mukana lisää voimavaroja. Tunne: ilmoitusvelvollisuus ohittaa vaitiolovelvollisuuden Huoli kasvaa; luottamus omiin mahdollisuuksiin heikkenee. Mielessä toivomus lisävoimavaroista ja kontrollanteista. Huoli tuntuva; omat voimavarat ehtymässä. Selvästi koettu lisävoimavarojen ja kontrollanttien tarve. Lapsi vaarassa. Huolta paljon ja jatkuvasti. Omat keinot loppumassa. Lisävoimavaroja ja kontrollantteja saatava mukaan heti. Lapsi välittömässä vaarassa. Huoli erittäin suuri. Omat keinot lopussa. Muutos lapsen tilanteeseen saatava heti. Lapsi sijoitettu Raisio & H-linna 50 % havainnoista Raisio & H-linna 35 % havainnoista "Alue- ja teemaseulat", alueelliset tai teemoittaiset pohdintaryhmät Raisio & H-linna 11 % havainnoista Raisio & H-linna 3 % havainnoista Raisio & H-linna 1 % havainnoista Esim. ammattiauttajia, asukkaita, valtuutettuja pohtimassa: Olemmeko havainneet alueella/kaupunginosassa/ tässä asiassa sellaista 1) myönteistä kehitystä, jota juuri nyt kannattaisi erityisesti tukea; mitä juuri me voisimme nyt tehdä 2) huolestuttavaa kehitystä, johon juuri nyt kannattaisi puuttua; mitä juuri me voisimme tehdä 3) mitä seuraa, jos teemme niin Tukeen liitetyt huolen puheeksiottamiset Lapseen/nuoreen liittyvän huolen ottaminen puheeksi tukitarjouksiin liittäen niin, että saadaan aikaan uusi myönteinen avaus Selkeyttävät verkostopalaverit Yhteiset pohdinnat: Mitä itse kukin voisi tehdä perheen toivoman hyvän tulevaisuuden tukemiseksi ja lapsiin/nuoriin liittyvän huolen vähentämiseksi Läheisneuvonpidot Läheisten kuuleminen päätöksenteon tueksi kriiseissä/ huostaanottotilanteissa Kuvio 9. Huolen vyöhykkeet ja huolia vähentävät menetelmät. Lähde: Palveluiden dialoginen kehittäminen kunnissa. Stakes, Raportteja 253. Helsinki 2000 Linkki:

5 51 SUOSTUMUS HOITOON HAKEUTUMISESTA Liite 4 Hoitoon hakijan henkilö- ja yhteystiedot SUKUNIMI, Etunimet Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero, postitoimipaikka Puhelin kotiin, toimeen, matkapuhelin Rikos tai tapahtuma, jonka johdosta henkilö hakeutuu hoitoon Rikos/tapahtuma Tapahtuma-aika, paikka Tutkija/puhelin Ilmoituksen nro ANNAN SUOSTUMUKSENI SIIHEN, ETTÄ poliisi voi luovuttaa yhteystietoni A-klinikan henkilökunnalle hoitoon hakeutumisen järjestämiseksi, ja että A-klinikka saa luovuttaa poliisi-, syyttäjä- ja sosiaaliviranomaisille hoitoon hakeutumisen selvittämiseksi tarpeellisia tietoja. Päiväysmerkinnät ja suostujan allekirjoitus Asiaa hoitavan poliisimiehen allekirjoitus Huom! Hoitoon hakeutuvan on viipymättä varattava aika A-klinikalle 03 / Rautatienkatu 23 Forssa A-klinikan laatima kirjallinen selvitys hoitoon hakeutumisesta on toimitettava (1) kuukauden kuluessa tämän suostumusasiakirjan allekirjoituspäivämäärästä lukien tutkivalle poliisiviranomaiselle/jutun tutkijalle, joka toimittaa sen syyttäjäviranomaiselle syyteharkintaa varten. A-klinikan työntekijä lähettää kirjallisen selvityksen Forssan poliisin huumeryhmään juttua tutkivalle poliisimiehelle, Fax

6 52 Liite 5 PAANAN KOULU JOKIOINEN OHJEELLINEN PÄIHDESTRATEGIA JA TOIMINTAMALLI 1. TAVOITTEET - Koulun tulee olla päihteetön työympäristö - Koulualueella ja sen läheisyydessä ei myydä tai välitetä päihteitä - Koululla tulee olla valmius päihdeongelmien varhaisvaiheen tunnistamiseen ja hoitoonohjaukseen. Koulun tulee kyetä reagoimaan ongelmaan nopeasti - Koulun tulee toimia yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa - Koulun tulee informoida oppilaille päihteiden vaarat - Koulun tulee huolehtia opettajakunnan koulutuksesta tunnistaa päihteiden käyttäjä - Koulun henkilökunnalla tulee olla selkeät ohjeet puuttua päihdeongelmiin - Koulun tulee seurata säännöllisesti opetushallituksen valtakunnallisia ohjeita esim. huumetestien osalta ja noudattaa niitä tarvittaessa 2. TOIMINTAMALLI/PUUTTUMINEN A. Jos selvästi todetaan, että oppilas esiintyy päihtyneenä kouluaikana: Havaitsija (henkilökuntaan kuuluva) ilmoittaa asiasta rehtorille tai opinto-ohjaajalle Rehtori tai opinto-ohjaaja ottaa yhteyden oppilaan huoltajaan. Jos kysymyksessä on huumeiden käyttö, ohjataan oppilas huoltajan luvalla terveyskeskukseen jatkotoimenpiteisiin puh Sosiaaliviranomaisille tehdään koululta lastensuojeluilmoitus sen jälkeen, kun huumeiden käytöstä on saatu varmuus puh. 301 Jokinen Tarja (Lastensuojelulaki 12 ja 40 ) Mikäli oppilas käyttäytyy vaarallisen aggressiivisesti, kutsutaan tarvittaessa poliisiviranomaiset paikalle puh tai Oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu päättämään jatkotoimista yhdessä oppilaan huoltajan kanssa (myös luokanvalvoja mukana)

7 53 Liite 5 B. Jos epäillään, että oppilas esiintyy päihteiden vaikutuksen alaisena kouluaikana: Havaitsija (henkilökuntaan kuuluva) ilmoittaa asiasta rehtorille tai opinto-ohjaajalle Rehtori ja opinto-ohjaaja keskustelevat asiasta oppilaan ja mahdollisuuksien mukaan terveydenhoitajan kanssa (mikäli sillä hetkellä tavoitettavissa) puh Arja Jokinen Jos epäilyt ovat selkeät, rehtori tai opinto-ohjaaja kutsuu huoltajan koululle Epäselvissäkin tapauksissa rehtori tai opinto-ohjaaja ottaa yhteyden huoltajaan ja keskustelee asiasta Huoltajan luvalla oppilas ohjataan tarpeen mukaan terveyskeskukseen puh jatkotoimenpiteisiin Sosiaaliviranomaisille tehdään koululta lastensuojeluilmoitus sen jälkeen, jos huumeiden käytöstä on saatu varmuus puh. 301 Tarja Jokinen (Lastensuojelulaki 12 ja 40 ) Oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu päättämään huoltajan kanssa jatkotoimista, myös luokanvalvoja mukana C. Mikäli epäillään päihteiden välittämistä tai myyntiä koulussa tai koulualueen läheisyydessä Kaikkien koulun henkilökuntaan kuuluvien tulee tarkkailla erityisesti koulualuetta ja koulun lähialuetta sekä raportoida rehtorille Epämääräisten autojen rekisterinumerot tulee ottaa ylös ja ilmoittaa rehtorille tai opinto-ohjaajalle Rehtori tai opinto-ohjaaja ottaa epäilyttävissä tapauksissa yhteyttä aina poliisiviranomaisiin puh tai tai lähipoliisiin Mikäli oppilaiden keskuudessa todetaan päihteisiin liittyvää kaupankäyntiä, siitä pitää ilmoittaa heti rehtorille. Hän keskustelee asiasta oppilaan kanssa ja ilmoittaa kotiin, huumetapauksissa myös poliisiviranomaisille. Mikäli kaupankäynti on ollut järjestelmällistä, oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu päättämään huoltajan kanssa yhdessä jatkotoimista (myös luokanvalvoja mukana)

8 54 Liite 5 3. ENNAKOINTI Terveystiedon oppitunneilla tulee oppilaille antaa tietoa päihteiden ja huumeiden vaaroista Vuosittain tulee järjestää resurssien puitteissa huumeisiin liittyviä tiedotustilaisuuksia Mikäli joku henkilökunnasta havaitsee koulussa tuntemattoman henkilön ja epäilee hänen tarkoitusperiään, tulee aina kysyä millä asioilla henkilö liikkuu! Jos henkilöllä ei ole järkevää selitystä, häntä pyydetään poistumaan koulun alueelta. Asiasta tulee ilmoittaa rehtorille heti esim. oppilaan välityksellä. Välituntivalvojien tulee erityisesti seurata omilla valvontavuoroillaan piha-alueen ja ympäristön tapahtumia Verkostoyhteistyö tulee olla ajan tasalla koko ajan (yhteistyö mm. poliisin ja sosiaaliviranomaisten kanssa) Oppilaiden poissaolojen seuranta ja puuttuminen (luokanvalvojat) tulee olla tehokasta Oppilaiden mahdollista poikkeavaa käyttäytymistä tulee seurata Kotien kanssa tulee olla tehokkaassa, luontevassa ja avoimessa yhteistyössä Henkilökunta tulee kouluttaa tunnistamaan huumeiden käyttäjät Toimintaohjeet tulee olla kaikkien työyhteisössä toimivien tiedossa, jotta ongelmiin voidaan puuttua heti Myös oppilaiden tulee tietää koulumme päihdestrategian olemassaolo

9 55 Liite 6 FORSSAN YHTEISLYSEON KÄYTÄNTEET HUUME- JA PÄIHDEASIOISSA LV Koska alueemme päihde- ja huumeongelmat ovat vakavia, pyrimme omalla tiiviillä ja johdonmukaisella koulutyön seurannalla ehkäisemään päihteiden käyttöä. Tavoitteenamme on huumeeton, päihteetön ja turvallinen oppimisympäristö. PÄIHTEET JA HUUMEET KOULUSSA Järjestyssäännöt kieltävät päihteiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena esiintymisen sekä päihteiden ja huumeiden tuonnin kouluun. Järjestyssääntöjen rikkomisesta rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen ja koulutuslautakunta voi erottaa opiskelijan määräajaksi (Lukiolaki ja kaupungin hallintosääntö). Koulun kriisisuunnitelmassa on kerrottu tarkkaan, miten toimitaan, jos koulussa joku esiintyy päihteiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena (liite). Lukio pyrkii osaltaan ehkäisemään nuorten huumeiden ja alkoholin haittavaikutuksia. Aihetta käsitellään eri kursseilla tapahtuvassa opetuksessa. Muun muassa pakollisella terveystiedon kurssilla käsitellään huumeiden ja päihteiden käyttöä. POISSAOLOT JA OPISKELUMENESTYS Koska päihde- ja huumeongelmat heijastuvat koulutyöhön, lukio seuraa tästäkin syystä tarkkaan opiskelijoiden poissaoloja ja opiskelumenestystä. Opiskelijoiden poissaoloja ja opintomenestystä seurataan koko ajan. Opiskelijoiden tulee selvittää poissaolot heti kouluun tultuaan opettajille. Kerran viikossa on ryhmänohjaustuokio, jossa ryhmänohjaaja tapaa ryhmänsä. Tällä tavoin ryhmänohjaajalla on mahdollisuus seurata koko lukuvuoden ajan opiskelijoitaan. Lukiossa seurataan opiskelijoiden opintomenestystä jokaisen jakson päätyttyä opettajainkokouksessa. Huomiota kiinnitetään suoritettujen kurssien määrään, niiden arvosanoihin (jos on tapahtunut huomattavaa tason laskua) ja poissaolojen määrään. Tämän jälkeen opiskelijahuoltotyöryhmä käsittelee em. opettajainkokouksessa tulleet asiat. OH-työryhmä sopii opiskelijakohtaisesti toimintamallin.

10 56 EPÄILLYS PÄIHDE- TAI HUUMERIIPPUVUUDESTA Opiskelija voidaan ohjata huumetesteihin opiskelijan/huoltajan suostumuksella, jos huumeiden käyttöä epäillään. Vastaavasti päihde- ja/tai huumeriippuvuutta epäiltäessä opiskelija voidaan ohjata asiantuntijan hoitoon (esim. Forssan A-klinikka, p (vaihde)). Opiskelijan kanssa tehdään hoitoonohjaussopimus (liite). Jos opiskelija kieltäytyy testistä tai hoidosta, opiskelijaa pyritään tukemaan lukiossa opiskelijahuoltotyöryhmän määrittelemin keinoin. Huume- tai päihderiippuvuus eivät sinällään ole syitä lukiosta erottamiseen.

11 57 LIITE. OTE FORSSAN YHTEISLYSEON KRIISISUUNNITELMASTA 4.1 Päihtynyt opiskelija koulussa Jos koulussa tavataan opiskelija, joka on todennäköisesti päihtynyt: 1. ota yhteys rehtoriin, terveydenhoitajaan tai toimi tarvittaessa itse 2. jos tilanne on uhkaava, soita poliisi 3. soita kotiin/huoltajalle 4. opiskelijaa ei jätetä yksin, hän on koko ajan aikuisen seurassa (ei kuitenkaan luokassa tai ryhmässä muiden opiskelijoiden kanssa) avuksi valvonnassa voi olla: -aineenopettaja -vapaatunnilla oleva opettaja -rehtori 5. Tieto tapahtuneesta terveydenhoitajalle 6. Opiskelija poistetaan koulusta huoltaja hakee Jos huoltajaan ei saada yhteyttä: ilmoitus poliisille 7. Jatkotoimenpiteet tarvittaessa seuraavana päivänä: -palaveri koululla, jossa mukana -opiskelija -vanhemmat/huoltajat -opiskelijahuoltotyöryhmä - selvitetään tapahtunutta - sovitaan jatkotoimenpiteistä, ettei tilanne uusiudu 8. Jatkohoito (OH-työryhmä sopii asiasta) 9. Muuta huomautettavaa -väkivaltainen/uhkaava opiskelija on aina poliisiasia

12 58 FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI Liite TIEDOTE OPISKELIJOILLE JA HEIDÄN HUOLTAJILLEEN HUUMEITA JA PÄIHTEITÄ KOSKEVISTA SÄÄNNÖISTÄ OPPILAITOKSESSA Päihteidenkäyttö on ongelma niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin. Huumeiden käyttö on kuolemanvakava asia. Forssan seudulla on kuollut useita nuoria huumeiden yliannostukseen. Huumeidenvastaiseen työhön panostetaan Forssan seudulla monella tavalla. Alueella on käynnistetty useantyyppisiä projekteja ja poliisilla on käytössä työhön erikoisyksikkö. Oppilaitoksessamme tilanne on mielestämme hallinnassa ja jäljempänä kuvaamillamme toimenpiteillä haluamme sen sellaisena pysyvänkin. Kaikenlaisten päihteiden ja huumaavien aineiden käyttö on oppilaitoksessa ehdottomasti kielletty. Opiskelijoiden tulee kantaa vastuu itsestään ja sen lisäksi pyrkiä myös huolehtimaan opiskelijatovereistaan. Huumeisiin liittyvistä havainnoista voi luottamuksellisesti kertoa oppilaitoksen terveydenhoitajalle ja kuraattorille. LASTENSUOJELULAKI JA TYÖTURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET VELVOITTAVAT HENKILÖ- KUNTAA PUUTTUMAAN ASIAAN HETI, JOS VÄHÄNKIN ON EPÄILYÄ. VARHAINEN PUUTTUMINEN ON ENSIARVOISEN TÄRKEÄTÄ, KOSKA VAIN SITEN VOIMME EHKÄISTÄ MAHDOLLISEN KÄYTÖN JO HYVISSÄ AJOIN. OPPILAITOKSEN TOIMINTAMALLI: Poissaoloja seurataan ja niihin puututaan ja tarvittaessa otetaan yhteyttä huoltajiin Koko henkilökunta valvoo ettei huumeita ja päihteitä käytetä, hallussapidetä eikä levitetä oppilaitoksessa. Kaikilla on oikeus ja velvollisuus puuttua asioihin mikäli tarvetta ilmenee Opiskelija voidaan ohjata huumetesteihin opiskelijan/huoltajan suostumuksella, jos käyttöä epäillään Mikäli testin tulos on positiivinen, oppilaitos velvoittaa opiskelijan lopettamaan huumeiden käytön ja sitoutumaan oppilaitoksen tarpeellisiksi katsomiin toimenpiteisiin. Asiasta ilmoitetaan huoltajille; antaen kuitenkin opiskelijalle mahdollisuuden itse kertoa asiasta. Mikäli opiskelija kieltäytyy yhteistyöstä päihdeongelman ratkaisemiseksi, voidaan hänet oman turvallisuutensa vuoksi erottaa työsuojelullisin perustein ja lisäksi voimme taata muille oppilaille heille lakiin kuuluvan oikeuden opiskella turvallisessa sekä rauhallisessa ympäristössä. HALUAMME YHDESSÄ HUOLTAJIEN KANSSA PITÄÄ HUOLTA NUORISTAMME JA TA- VOITTEENAMME ON HUUMEETON, PÄIHTEETÖN JA TURVALLINEN OPPIMISYMPÄRIS- TÖ. Tuula Koivula Johtava rehtori

13 59 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Liite 8 Lom A4 / KYSYMYSTÄ ALKOHOLISTA Päiväys: Vastaajan nimi: YKSI annos = 1 pullo(33cl) keskiolutta tai siideriä 0,5 l keskiolutta = 1,5 annosta 12 cl viiniä 0,5 l A-olutta = 2 annosta 8 cl väkevää viiniä 0,75 l viiniä = 6 annosta 4 cl viina 0,5 l viinaa = 13 annosta Rengasta se vaihtoehto, joka lähinnä vastaa omaa tilannettasi. 1. Kuinka usein juot olutta, viiniä tai muuta alkoholijuomaa? Koeta ottaa mukaan myös ne kerrat, jolloin nautit vain pieniä määriä, esim. pullon keskiolutta tai tilkan viiniä. 0 ei koskaan 1 noin kerran kuukaudessa tai harvemmin kertaa kuukaudessa kertaa viikossa 4 4 kertaa viikossa tai useammin 2. Kuinka monta annosta alkoholia yleensä olet ottanut niinä päivinä, jolloin käytit alkoholia? (Katso annokset yllä olevasta taulukosta.) annosta annosta annosta annosta 4 10 tai enemmän 3. Kuinka usein olet juonut kerralla kuusi tai useampia annoksia? 0 en koskaan 1 harvemmin kuin kerran kuukaudessa 2 kerran kuukaudessa 3 kerran viikossa 4 päivittäin tai lähes päivittäin 6. Kuinka usein viime vuoden aikana olet tarvinnut krapularyypyn? 0 ei koskaan 1 harvemmin kuin kerran kuukaudessa 2 kerran kuukaudessa 3 kerran viikossa 4 päivittäin tai lähes päivittäin 7. Kuinka usein viime vuoden aikana tunsit syyllisyyttä tai katumusta juomisen jälkeen? 0 ei koskaan 1 harvemmin kuin kerran kuukaudessa 2 kerran kuukaudessa 3 kerran viikossa 4 päivittäin tai lähes päivittäin 8. Kuinka usein viime vuoden aikana sinulle kävi niin, että et juomisen vuoksi pystynyt muistamaan edellisen illan tapahtumia? 0 ei koskaan 1 harvemmin kuin kerran kuukaudessa 2 kerran kuukaudessa 3 kerran viikossa 4 päivittäin tai lähes päivittäin 4. Kuinka usein viime vuoden aikana sinulle kävi niin, että et pystynyt lopettamaan alkoholinkäyttöä, kun aloit ottaa? 0 ei koskaan 1 harvemmin kuin kerran kuukaudessa 2 kerran kuukaudessa 3 kerran viikossa 4 päivittäin tai lähes päivittäin 5. Kuinka usein viime vuoden aikana et juomisen vuoksi saanut tehtyä jotain, mikä tavallisesti kuuluu tehtäviisi? 0 ei koskaan 1 harvemmin kuin kerran kuukaudessa 2 kerran kuukaudessa 3 kerran viikossa 4 päivittäin tai lähes päivittäin 9. Oletko itse tai joku muu satuttanut tai loukannut itseään sinun alkoholinkäyttösi seurauksena? 0 ei 2 on, mutta ei viimeisen vuoden aikana 4 kyllä, vuoden aikana 10. Onko sukulainen, ystävä, lääkäri tai joku muu henkilö ollut huolissaan juomisestasi tai ehdottanut, että vähentäisit tai lopettaisit juomisesi? 0 ei 2 on, mutta ei viimeisen vuoden aikana 4 kyllä, viimeisen vuoden aikana Nämä kysymykset perustuvat Maailman terveysjärjestössä WHO:ssa kehitettyyn AUDIT-testiin. Viikossa juodut annokset. Testissä saatu pistemäärä: Aikuinen: Jos sait 8 pistettä nainen tai 10 pistettä mies tai enemmän tai jos viikkokulutuksesi on yli 16 annosta (nainen) tai yli 24 annosta (mies), on sinun syytä pysähtyä tarkastelemaan alkoholikäyttöäsi. Neuvottele tarvittaessa hoitajan tai lääkärin kanssa.

14 60 Liite 9 Kaavio päihdeongelmasta (alkoholi, huumeet) työterveyshuollon näkökulmasta Esim. Työturvallisuuskeskuksen koulutus Terveystarkastukset ja muut vastaanotolla käynnit - työhöntulo, määräaikaisja ikätarkastukset Keinot: keskustelu, AUDIT kysely, Laboratoriokokeita (GT), Alkometritutkimus, huumeseulat, Jaettava materiaali, Ohjaus tarvittaessa jatkohoitoon TYÖPAIKAN PÄIHDEOHJEL- MA Hoitoonohjausmalli Työpaikan kulttuuri. Yhteyshenkilöt, Työsuojelu. Henkilökunnan koulutus ja perehdytys Tietojen antaminen ja ohjaus työpaikkatoiminnan yhteydessä Työntekijään kohdistuva toiminta Ehkäisy työpaikalla Työntekijän päihdeongelma Ehkäisy työterveyshuollossa HOITOONOH- JAUSSOPIMUS: A- klinikka Psykiatrian poliklinikka/ Katkaisuhoito Vaikutus Työpaikalla Työntekijälle itselle Työnantajalle Työyhteisön ilmapiiri (esim. vaikutus työnjakoon, - järjestelyihin) Poissaolot Tapaturmariski lisääntyy Terveydentila ja toimintakyky alenee, mahdollisesti ennenaikainen eläkkeelle siirtyminen Liikennerikkomukset Tuotannolliset ja taloudelliset vaikutukset

15 PÄIHDEONGELMAISEN HOITOONOHJAUS PERUSPALVELUISSA Liite 10 VIRKA-AIKANA VIRKA-AJAN ULKOPUOLELLA MA PE klo 8 16 MA TO klo PE klo 16 MA klo 08 PÄIHDEONGELMA KAIKKI IKÄRYHMÄT Avokatkaisu 61 A-KLINIKKA KAIKKINA AIKOINA KOULU Terveydenhoitaja PERUSTER- VEYDEN- HUOLTO avosairaanhoito ERIKOISSAI- RAANHOITO Somaattinen psyki- atri- Erikoissairaanhoito/ psykiatria/ Os.11 konsultaatio Erikoissairaanhoito/ somaattinen Alle 18-v Alle 18 v. Etsikkoprojekti Alle 18-v. LASTENSUOJELU - Selvitys ja tukitoimenpiteet - Kotiin ilmoitus (- Huostaanotto erityistap. ) PERUSTERVEYDENHUOLLON VUODEOSASTO Alle 18-v. Alle 18-v. PERUSTERVEYDEN- HUOLLON VUODEOSAS- TO LASTENSUOJELU - Selvitys ja tukitoimenpiteet - Kotiin ilmoitus ( - Huostaanotto erityistap. ) Laitoskuntoutus Huumevierotus Erikoissairaanhoito: psykiatria, lastenspykiatria, nuorisopoliklinikka, akuuttityöryhmä Erikoissairaanhoito/ somaattinen 40 TUNTIA/vk POLIISI Ajokortti Putka 128 TUNTIA/vk Kotiin

16 ALKOHOLIONGELMAISEN LAITOSKATKAISUHOITO Liite11 62 ASIAKKAAN OHJAUS - Ensisijainen muoto on avokatkaisu - A-klinikan tai omalääkärin toimesta - Toissijaisena laitoskatkaisu - Laitoskatkaisupaikka on Forssassa ensisijaisesti vuodeosasto 22, tarvittaessa vuodeosasto 21 (kumpikin tarvittaessa maalaiskuntien asiakkaiden järjestelypaikka virka-ajan ulkopuolella) sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän hoivaosastot. - Vaikea päihdekatko ja/tai sekakäyttäjä ja/tai kaksoisdiagnoosi lähetetään psykiatrian osastolle Delirium tremens: ensisijaisesti psykiatrian osastolle 11 MI-lähetteellä ja jos liittyy tajunnan tason lasku ja vitaalitoimintojen häiriöitä sisätautiosaston valvontayksikköön. SISÄÄNOTTO OSASTOILLE - Vastaanotolla selvitettävä laitoshoidon tarve ja edellytykset: Asiakas on motivoitunut katkaisuun eikä katkaisu onnistu avohoidossa. Vieroitusoireiden vaikeuden perusteella somaattisen esh:n tai psykiatrisen laitoshoidon tarpeen määrittely. - Vuodeosastolle 22 (tai 21) puhelinsoiton perusteella (os. 22 p. 2651, os. 21 p. 2601) Läheteteksti ja hoito-ohjeet Lähetelomakkeelle, paperituloste asiakkaalle mukaan Jos asiakas on hakeutunut ensin A-klinikalle, kirjoitetaan siellä Lähete-lomakkeelle esitiedot (mm. alkoholin käytön kartoitus, lääkitys, aiemmat päihdehoidot ja tiedot aiemmista katkaisuista ja niihin mahd. liittyneistä krampeista, deliriumista yms.) ennen terveysaseman lääkärin tutkimusta ja hoito-ohjeita - Peruskuntien hoivaosastoille puhelinsoiton perusteella, kts. puhelinnumerot jäljempänä (ei sisäänottoa klo Tammelan, Humppilan ja Ypäjän hoivaosastoille), Lähete-lomakkeelle, paperituloste mukaan - Promillemäärä selvitettävä lähtiessä

17 63 TOIMENPITEET OSASTOILLA - Tavoitteina: Totutetaan elimistö alkoholittomaan tilaan ja estetään kouristusten, rytmihäiriöiden, sekavuuden ja neste- ja elektrolyyttiepätasapainon kehittyminen. Annetaan asiakkaalle turvallinen ja moralisoimaton hoitoympäristö. Estetään tiamiinin puutoksesta aiheutuvat pysyvät aivovauriot (Wernicken enkefalopatia). Vähennetään vieroitusoireita, kuten vapinaa, unettomuutta, ahdistusta ja pahoinvointia - Määritetään uudelleen promillemäärä - CIWA-Ar. pisteytys (mikäli käytössä) vaikeusasteen arviointiin (lääkehoito yleensä, jos yli 20) - Yleistilan ja RR:n pulssin seuranta, riittävä nesteytys ja elektrolyyttitasapainosta huolehtiminen - Lääkitys: - Vaihtoehto 1: - Klooridiatsepoksidi (Risolid) 25 mg x 4, tarvittaessa 25 mg lisää ad. 200 mg yhteensä, kolmannesta päivästä eteenpäin alenevin annoksin (lasketaan 25 mg kerralla) tai jos se ei ole aiemmin sopinut, oksatsepaami (Oxepam) 30 mg x 3, tarvittaessa lisää 15 mg 1-3/vrk. TAI Vaihtoehto 2: - Diatsepaamikyllästyshoito, jos motorista levottomuutta tai vaihtoehto 1 ei aiemmin ole toiminut (ei vaikeassa maksavauriossa): 20 mg tunnin välein, kunnes nukkuu (tarvittaessa ad. 200 mg, keskimäärin yleensä mg) ja päivänä mg x 3. Jos väsyttävää vaikutusta ei saada 8 tunnissa, haloperidoli (Serenase) 5 mg per os. Jos promillemäärä yli 1, diatsepaamin aloitus 10 mg:lla. JA kummassakin vaihtoehdossa lisäksi: 1) Tiamiini (Neuramin) 100 mg i.m. (tai i.v.) kolmena peräkkäisenä päivänä (aloitus ennen mahdollista glukoosipitoista infuusiota) ja sen jälkeen suun kautta (B1-Vitamin) 300 mg x 1/vrk. 2) Unilääkkeeksi tarvittaessa tematsepaami (Tenox) 20 mg 1-2 tabl., jos ei riitä promatsiinihydrokloridi (Sparine) mg tai levomepromatsiini (Levozin) 50 mg. 3) Alkoholikouristusten estoon karbamatsepiini (Neurotol): alkuannos 400 mg, sitten 200 mg x 3 JOS a) useampi kuin yksi seuraavista: juonut yli 3 vrk, aiempi aivovamma tai neurologinen sairaus, yt. heikko, korvikeaineita tai sekakäyttöä tai b) kouristelua aiempien vierotusjaksojen yhteydessä ja nyt yli 4 vrk:n käyttöjakso. Mahdollinen trauma-anamneesi muistettava. 4) Propanololi 40 mg 2-3 sydämen tykyttelyyn 5) Haloperidoli tarvittaessa ½-1 amp. i.m. x 2 tai 1-4 mg x 3 per os motoriseen levottomuuteen. - Muut toimenpiteet Asiakkaan kanssa sovitaan ja kirjataan periaatteet vierailijoiden käynneistä, vierailuajoista ja soittoajoista. Annetaan asiakkaalle päihdekansio luettavaksi. JATKOTOIMENPITEET - Arvio jatkolääkkeistä, ei rutiinisti etenkään bentsodiatsepiinireseptejä, keskustelu disulfiraamista (Antabus), aloitus osastolla tai myöhemmin A-klinikalla. - A-klinikan työntekijän käynti FST ky:n omalla osastolla ennen kotiutusta, jos uusi päihdeasiakas, muissa tapauksissa ja aina maaseudun hoivaosastoilta varataan aika osastolta A-klinikalle. - FST ky:n kunkin osaston sosiaalityöntekijä selvittää yhdessä A-klinikan kanssa: Kuntouttavan laitoshoidon järjestämistoimenpiteet. Sosiaalietuudet Ohjauksen tukiryhmiin (AA, Al-anon jne.) PUHELINNUMEROITA Hoivaosastot: Humppila p , Jokioinen (Intalankartano) p , Tammela (Ruisluoto) p , Ypäjä p ,. A- klinikka p

18 OPIOIDIRIIPPUVAISTEN HOITO 64 Liite 12 Sosiaalitoimi - asuminen - toimeentulo - maksusitoumukset - muu lääke - as.maks - aktivointisuunnitelma - lastensuojelu os. 11/ päihdetyöryhmä - vkl-lääkkeenjako - työpari ryhmänvetoon Psyk.pkl - sos.tt. - kuntoutustuki - psykologi - työkykyarviot - psyk.kons Työvoimatsto - harjoittelut, kokeilut, kurssit, tukityöllistäminen, aktivointisuunnitelma Projektit - oljenkorsi - equal - työpaja Omaiset - vkl-lääkkeenjako - ryhmät - hoko Vertaistuki - NA - Frs:n seudun huumeperheiden tuki ry Kokkikerho Asiakkuus Tavoittava, arvioiva taso Lääkkeenjako, keskustelu, voinnin seuraus A-KLINIKKA K A S I P R O J E K T I Hoidon koordinointi, kokonaisuus, koulutus TOTEUTTAVA TASO KUNTIEN TERVEYSASEMAT Perusterveydenhuolto - somaattiset sairaudet - hammashoito - rokotukset Järvenpään sosiaalisairaala - arviointi - katkaisu - kuntoutus - intervalli - konsultaatio - ohjaus - koulutus LBR - u-seulat - hepatiitit, maksa yms. - seuranta K-HKS - esh:n maksusit. Jss:n jaksoille - pikkulapsityöryhmä TYKS - sosiaalipediatrinen yksikkö Krimi Vankila - hoitojatkumo Vouti - sakot - ulosotot Kaisa Kuusela FST ky YKP - tuki

19 65 PÄIHDERIIPPUVUUDEN ARVIOINTI JA AJOKORTTI Liite 13 ARVIOINTIIN OHJAUS Edellytetään poliisin kirjallista päätöstä / määräystä päihdealaan perehtyneen lääkärin päihderiippuvuusasiassa antaman todistuksen esittämisestä MENETTELYKAAVIO 1. AUDIT enintään 13, ei riippuvuutta (ICD 10) (ja huumeseula negatiivinen jos viitteitä muuta kuin alkoholiriippuvuudesta ollut), ajokorttitodistus tai nuorison terveystodistus: ei päihderiippuvuutta. 2. AUDIT enintään 13, riippuvuus on (ICD 10), ei juopuneena ajamista, ryhmä 1 ajokortti, ajokorttitodistus: ajokykyyn vaikuttava sairaus, ei olennaisesti heikennä kykyä, lääkärintarkastus 2-5 vuoden kuluttua. 3. Muut kuin kohtien 1 ja 2 tapaukset; myös aina kun viitteitä muusta päihderiippuvuudesta kuin alkoholi ja ICD 10 riippuvuus on tai huumeseula positiivinen: ajokorttitodistus: erikoislääkärin lausunto tarpeen. ARVIOINTIPAIKKA Asiakkaan toivomus pyritään myös ottamaan huomioon Omalääkäri: - hoitosuhde ennestään - pystyy suorittamaan arvion A-klinikka - tarvitaan erityisasiantuntemusta; omalääkärin tai poliisin ohjaamana Psykiatrian poliklinikka - hoitosuhde ennestään tai - erityistapauksissa omalääkärin tai a-klinikan ohjaamana Työterveyslaitos - maksusitoumuksella kuljettajatutkintoon erikoisissa ongelmatilanteissa, kun kysymyksessä ammattikuljettaja. ICD 10 PÄIHDERIIPPUVUUDEN KRITEERIT Vähintään kolme seuraavista yhtäaikaisesti kuukauden ajan tai toistuvasti viimeisen vuoden aikana: 1. Voimakas himo tai pakonomainen halu ottaa päihdettä. 2. Heikentynyt kyky hallita päihteen käytön aloittamista, määrää tai lopettamista. 3. Vieroitusoireita päihteenkäytön päättyessä tai vähentyessä tai muun päihteen käyttöä vieroitusoireiden lievittämiseksi. 4. Sietokyvyn kasvu: annosta suurennetaan entisen vaikutuksen saamiseksi tai entinen annos tuottaa käytön jatkuessa selvästi heikomman vaikutuksen. 5. Käytön muodostuminen elämän keskeiseksi asiaksi: muista kiinnostuksen kohteista ei tyydytyksen lähteistä luopumista tai tuntuva osa ajasta kuluu päihteiden hankkimiseen, käyttöön tai sen vaikutuksesta toipumiseen. Käyttö jatkuu huolimatta kiistattomista haitoista, joista käyttäjä on tietoinen. SEURANTAMÄÄRÄYKSET HUOM: ajokielto ja seuranta-aika voivat olla eri pituiset! 1. Päihderiippuvuus, ei päihtyneenä ajamista tai yksi päihtyneenä ajo - Vähintään 3 kk seuranta, 3 käyntiä (2 sairaanhoitajalla tai sosiaaliterapeutilla, 1 lääkärillä) - GGT, CDT ja MCV, näistä ainakin kaksi, tason seurannassa madalluttava - Ei kliinistä näyttöä päihdeongelmista - Lääkäri harkitsee kuitenkin tilanteen yksilöllisesti. - Tarvittaessa huume- ja lääkeseula, positiiviset varmistetaan KTL:ssa - Seurannan jälkeen voi myös ehdottaa ajolupaa määräaikaiseksi. 2. Viimeisen kolmen vuoden aikana vähintään kaksi päihtyneenä ajoa - Vähintään 6 kk seuranta - 7 käyntiä, ainakin ensimmäinen ja viimeinen lääkärillä - Laboratoriokokeet rattijuopumuksessa ja/tai lääke- ja huumeseula muissa päihtymystiloissa seurannan alussa, puolivälissä ja lopussa Onnistuneen seurannan (hoitotiimin arvio, lab. kokeet ja muut tiedot) jälkeen lääkärintarkastus 3 kertaa ½ vuoden välein, sen jälkeen harkinnan mukaan. 1. SEURANTAKÄYNTIEN SISÄLTÖ (6 KK) - Kysytään tapahtumatiedot, oikeusprosessin vaihe. - Kerrotaan arviointiohjelman aikataulu, käyntien määrä, sisältö ja edellytykset myönteiselle lausunnolle. 2 Selvitetään päihteiden käyttötavat ja määrät 3. Tehdään riippuvuusarvio (ICD10)/Lääkäri 4. Keskustellaan keinoista päihteiden käytön hallitsemiseksi ja rattijuopumusten ehkäisemiseksi. 5. Annetaan tietoa alkoholin imeytymisestä ja palamisesta, promillemäärien vaikutuksesta toimintakykyyn ja päihteiden aiheuttamista liikenneriskeistä. 6. Informoidaan hoitojärjestelmistä ja arvioidaan hoitojakson hyötyjä Tehdään yhteenveto arviointijaksosta - Arvioidaan päihderiippuvuus ja tutkittavan kyky hallita sitä - Tehdään jatkosuunnitelma - Kirjoitetaan lääkärinlausunto (Lääkäri)

20 66 Liite 14 ALKOHOLIONGELMIA? A.A RATKAISU ON OLEMASSA AA-RYHMÄT FORSSAN SEUTU SORTO-RYHMÄ PAIKKA: VANHA PAPPILA, KIRKON VIERESSÄ FORSSA MA KLO 19, SU KLO 9 PUH palaveriaikoina TUPLA-RYHMÄ PAIKKA: RAJAKATU 11, TÖLÖN LIIKEKESKUS FORSSA TO KLO 19 PUISTO-RYHMÄ (SAVULLINEN, tupakkatila) PAIKKA: PÄIVÄTOIMINTAKESKUS PUISTO JUHLAKENTÄNPOLKU 558, SORTOHAAN PALLOKENTÄN VIERESSÄ, FORSSA KE ja LA KLO 19 HAKA-RYHMÄ PAIKKA: KOULUTIE 5, PÄÄTYOVI, JOKIOINEN TI KLO 19 AAL-RYHMÄ (ALKOHOLISTIEN AIKUISET LAPSET) PAIKKA: PÄIVÄTOIMINTAKESKUS PUISTO, JUHLAKENTÄNPOLKU 558, SORTOHAAN PALLOKENTÄN VIERESSÄ, FORSSA TO KLO 19 A.A

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä

1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä Opiskeluterveydenhuolto TERVEYSKYSELY Opiskelijalle Oppilaitos Opintolinja A YHTEYSTIEDOT 1. Nimi ja henkilötunnus ryhmä 2. Osoite 3. Kotikunta 4. Puhelin 5. Lähin omainen Puh päivisin: B. TERVEYDENTILA

Lisätiedot

Puhutaanko alkoholin käytöstäsi?

Puhutaanko alkoholin käytöstäsi? Puhutaanko alkoholin käytöstäsi? E.H. Opas alkoholin riskikäytön tunnistamiseen ja vähentämiseen. Sait täyttämästäsi AUDIT-C -testistä yhteensä pistettä. o Mies saitko 6 pistettä tai enemmän? Tutustu tähän

Lisätiedot

Valomerkki toimintamalli

Valomerkki toimintamalli Valomerkki toimintamalli Stop nuorten päihteiden käytölle Kaarinan kaupunki Kaarinan kihlakunnan poliisi 2008 Valomerkki -toimintamalli Aloitettiin huhtikuussa 2004 Kihlakunnan poliisin ja kaupungin nuoriso-

Lisätiedot

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa HYÖDYNNETTY OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJAA SEKÄ LUOKANOHJAAJAN KÄSIKIRJAA Oppilashuollon käsikirja s. 15 Huoli

Lisätiedot

Juuan kunnan päihdeohjelma

Juuan kunnan päihdeohjelma liite khall 8.1.2001 10 Juuan kunnan päihdeohjelma 1 Päihdeasioiden hoito ja vastuu Päihdeasioiden hoito työpaikalla on osa johtamista ja työyhteisön kehittämistä, koulutusta, työsuojelua ja työterveyshuoltoa

Lisätiedot

Raumalaisen alaikäisen nuoren päihteiden hallussapito, käyttö, myynti ja välitys

Raumalaisen alaikäisen nuoren päihteiden hallussapito, käyttö, myynti ja välitys Raumalaisen alaikäisen nuoren päihteiden hallussapito, käyttö, myynti ja välitys EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ YLEINEN EHKÄISY RISKIEHKÄISY RISKIEN TUNNISTAMINEN TYÖSKENTELYVAIHE 1 3 KK KORJAAVA PÄIHDETYÖ PÄIHDEHOITO

Lisätiedot

TYÖPAIKKA JA ALKOHOLI

TYÖPAIKKA JA ALKOHOLI TYÖPAIKKA JA ALKOHOLI 23.4.2013 TYÖTERVEYSHUOLLON ROOLI PÄIHTEIDENKÄYTÖN PUHEEKSIOTOSSA Jarmo Taipale Johtava työterveyslääkäri UPM Työterveyshuolto Lappeenrannan aluekeskus ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. UPM Työhyvinvointilupaukset

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu 1 Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu Oppilashuoltoryhmä ohjaa lapsen / nuoren palveluiden piiriin. Miten prosessi etenee kussakin organisaatiossa / yksikössä? Miten palveluihin päästään? 2) Miten asia

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Potilaan oikeusturvan parantamiseksi Suomessa on laki potilaan oikeuksista. Laki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia

Lisätiedot

TIIVISTETTY TOIMINTAOHJE LÄÄKÄREILLE LÄÄKKEELLISEN AVOKATKAISUN

TIIVISTETTY TOIMINTAOHJE LÄÄKÄREILLE LÄÄKKEELLISEN AVOKATKAISUN TIIVISTETTY TOIMINTAOHJE LÄÄKÄREILLE LÄÄKKEELLISEN AVOKATKAISUN TOTEUTTAMISEKSI YHDESSÄ A-KLINIKAN KANSSA Lääkkeellinen avokatkaisu on yksi A-klinikalla toteutettavista hoitomuodoista. Sen tavoitteena

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Tervon kunta 4.2.2016 REKISTERISELOSTE Tarkoitettu asiakkaille Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Sisällys 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY 28.9.2015 MIKKELI Erikoissyyttäjä Pia Mäenpää/ Itä-Suomen syyttäjänvirasto, Mikkeli ESITYSLISTALLA. NÄKÖKULMA RIKOSPROSESSI LAPSIIN KOHDISTUVAT RIKOSEPÄILYT

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö 18.1.2017 / Timo Mutalahti 1 Kuvat: Pixabay.com Ilmoitus viranomaisille Missä asukkaan asumiseen tai elämiseen liittyvissä ongelmissa vuokranantajalla tai asumisen

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa?

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa? Psykiatrinen hoitotahto 30.8.2016 Saatteeksi Psykiatrinen hoitotahto on kehitetty vahvistamaan henkilön itsemääräämisoikeutta tilanteissa, joissa hän ei itse kykene osallistumaan hoitoaan koskevaan päätöksentekoon.

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh.

Lisätiedot

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelusta Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelulain kokonaisuudistus tuli voimaan 1.1.2008 Kaikkien lasten kehityksen turvaaminen Ongelmien ehkäiseminen

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

Puuttuminen perusopetuksen oppilaan tupakointiin

Puuttuminen perusopetuksen oppilaan tupakointiin Puuttuminen perusopetuksen oppilaan tupakointiin Tupakkalakia (693/1976) on muutettu 1.1.2010 lukien (698/2010) 2 24.11.2011 11 (20.8.2010/698) Tupakkatuotteiden maahantuonti ja hallussapito on kielletty

Lisätiedot

Moision koulu Ylöjärven kaupunki

Moision koulu Ylöjärven kaupunki Moision koulu Ylöjärven kaupunki Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluvat kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. 1. KIUSAAMINEN, HÄIRINTÄ JA VÄKIVALTA Väkivalta,

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA 1 LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Oma kuvani Nimi: Lukuvuosi: Esiopetuspaikka: 2 LAPSEN TIEDOT Lapsen nimi Henkilötunnus Kotiosoite Kotipuhelinnumero Äiti/puoliso Isä/puoliso Puhelinnumero Puhelinnumero

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Uudenmaan liitto 26.4. LAINSÄÄDÄNNÖLLISIÄ NÄKÖKULMIA TOISEN ASTEEN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ARJEN TYÖHÖN Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Crister Nyberg, ohjauspalveluiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen)

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) HOITOONMÄÄRÄÄMISPÄÄTÖS Lomake M3 (täytetään lomakkeen kielellä) 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 2. Tutkimusaika Tarkkailulähetteen

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (6) Sukunimi Aikaisemmat sukunimet

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (6) Sukunimi Aikaisemmat sukunimet Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (6) TARKKAILULÄHETE Lomake M1 Tahdostaan riippumatta psykiatriseen sairaalahoitoon esitettävästä henkilöstä 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Aikaisemmat

Lisätiedot

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa.

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa. K R I I S I S U U N N I T E L M A Koulun turvallisuussuunnitelman yksi tärkeä osio on koulun kriisisuunnitelma. Sen tavoitteena on antaa koulun henkilökunnalle selkeät toimintaohjeet koulun kriisitilanteissa.

Lisätiedot

eteneminen esitutkinnassa Rovaniemi 22.10.2014 Kaste

eteneminen esitutkinnassa Rovaniemi 22.10.2014 Kaste Lapsiin kohdistuvien rikosten eteneminen esitutkinnassa Vrk Mikko Halme Rovaniemi 22.10.2014 Kaste TUTKINTAPYYNTÖ / AKUUTTI TILANNE Poliisille lapsiin kohdistuneet rikokset ilmoitetaan tutkintapyyntö konsultointisoitto

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTIA JA OPISKELUKYKYÄ EDISTÄMÄSSÄ

OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTIA JA OPISKELUKYKYÄ EDISTÄMÄSSÄ OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTIA JA OPISKELUKYKYÄ EDISTÄMÄSSÄ Mitä sulle oikein kuuluu? välittämistä hankalien asioiden puheeksiottamisella Sarianna Palmroos ja Kim Kannussaari, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (5) 49 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto toivomusponnesta joustavien ikärajojen ja lähetteettömien palvelujen jatkamisesta nuorten päihdepalveluissa ja -hoidossa

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

TARKKAILULAUSUNTO. Lomake M2. Tahdostaan riippumatta psykiatriseen sairaalahoitoon esitettävästä henkilöstä. 1. Tutkitun henkilötiedot

TARKKAILULAUSUNTO. Lomake M2. Tahdostaan riippumatta psykiatriseen sairaalahoitoon esitettävästä henkilöstä. 1. Tutkitun henkilötiedot Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) TARKKAILULAUSUNTO Lomake M2 (täytetään lomakkeen kielellä) Tahdostaan riippumatta psykiatriseen sairaalahoitoon esitettävästä henkilöstä 1. Tutkitun

Lisätiedot

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä KURINPITO LUKIOSSA Häiritsevä käytös Luokasta /muusta opetustilasta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi Keskustellaan opiskelijan kanssa Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä Wilma Opettaja/rehtori

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:1 Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0892-6 Sosiaalihuollon asiakkaan asema

Lisätiedot

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia.

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. Alkoholi Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. 1 Sisältö 3 4 8 9 11 12 14 Lukijalle Mitä alkoholi on? Alkoholi vaikuttaa ihmisiin eri tavalla Erilaisia tapoja käyttää alkoholia Alkoholi

Lisätiedot

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo NUORTEN OSALLISUUS LASTENSUOJELUN KEHITTÄJÄNÄ Seija Saalismaa projektikoordinaattori 1 Lainsäädäntö velvoittaa lasten ja nuorten osallisuuteen 2 Perustuslain 6 3 mom. määrää, että lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP + OLE_PH5 1 *1329901* OLESKELULUPAHAKEMUS MUULLE OMAISELLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka haet ensimmäistä oleskelulupaa perhesiteen perusteella Suomeen muuna omaisena kuin puolisona tai alaikäisiä

Lisätiedot

Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake

Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake 1) Päivystysyksikkö * nmlkj Hyvinkää nmlkj Keski-Uusimaa 2) Työvuoro * nmlkj Aktiivityö nmlkj Varallaolo Ilmoituksen/ yhteydenotot perustiedot 3) Yhteydenoton viikonpäivä

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 2013 PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 25.9.2013 Versio 1.0 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus 1 (8) Sisällysluettelo 1 ALKOHOLIN JA MUIDEN PÄIHTEIDEN

Lisätiedot

Ville Järvi

Ville Järvi LSSAVI Lastensuojelukoulutus Ville Järvi 21.2.2017 Näkökulma päivän aiheeseen Millaisia oppilaan kasvua ja oppimista ja arjen hallintaa tukevia toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa ja koulussa tehdään ennen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN OHJEET LÄÄKÄREILLE PÄIHDERIIPPU- VUUDEN ARVIOINNNISTA JA AJOKELPOISUUDESTA

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN OHJEET LÄÄKÄREILLE PÄIHDERIIPPU- VUUDEN ARVIOINNNISTA JA AJOKELPOISUUDESTA OHJE STM/4354/2008 9.3.2009 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN OHJEET LÄÄKÄREILLE PÄIHDERIIPPU- VUUDEN ARVIOINNNISTA JA AJOKELPOISUUDESTA 1. Lainsäädäntö Ajokorttilupa edellyttää, ettei hakijalla ole ajokorttidirektiivin

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE PK5_plus 1 *1469901* PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka muu omainen kuin puoliso tai huollossasi oleva alle 18-vuotias lapsi hakee ensimmäistä

Lisätiedot

Opettajan vastuu ja velvollisuudet 16.4.2014. Markku Pyysiäinen Helsingin normaalilyseo Helsingin yliopisto

Opettajan vastuu ja velvollisuudet 16.4.2014. Markku Pyysiäinen Helsingin normaalilyseo Helsingin yliopisto Opettajan vastuu ja velvollisuudet 16.4.2014 Markku Pyysiäinen Helsingin normaalilyseo Helsingin yliopisto Opetushallinto - Eduskunta: lait (mm. oppiaineluettelo) - OKM: asetukset ja määrärahat - OPH:

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

Tie Selväksi Hämeessä Hämeen Poliisilaitos

Tie Selväksi Hämeessä Hämeen Poliisilaitos Tie Selväksi Hämeessä Hämeen Poliisilaitos 1 Tie Selväksi hanke, taustaa https://www.thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-jariippuvuudet/ehkaiseva-paihdetyo/ehkaisevan-paihdetyonmenetelmat/tie-selvaksi-toimintamalli

Lisätiedot

Päihdeongelmaisen hoidon porrastus

Päihdeongelmaisen hoidon porrastus Päihdeongelmaisen hoidon porrastus 14.11.2011 Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Sari Hellgren, sh, päihdepsykiatrian poliklinikka Sari Koukkari, sh, Seinäjoen A-klinikka Päihdehuoltolaki 41/1986 Kunnan tehtävänä

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Terva-Toppilan koulun käytänteet

Terva-Toppilan koulun käytänteet 1 Terva-Toppilan koulun käytänteet 19.8.2015 2 Myöhästelyt Oppitunnilta myöhästyminen estää ensisijaisesti oppilaan omaa oppimista. Lisäksi oppitunnin keskeyttäminen myöhästyjän vuoksi estää myös koko

Lisätiedot

Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi

Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi Hyvinkää sairaalan päihdetyömallin jalkauttaminen Katja Holopainen HUS medisiininen yksikkö 1 Ongelmakohdat Miten puheeksi ottaminen myydään henkilökunnalle? Miten

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4. Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.2016 11.4.2016 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Laki perusopetuslain

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Toisen asteen koulutus. Toimintaohje opiskelijoiden päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmiin puuttumiseksi

Tampereen kaupunki Toisen asteen koulutus. Toimintaohje opiskelijoiden päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmiin puuttumiseksi Tampereen kaupunki Toisen asteen koulutus Toimintaohje opiskelijoiden päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmiin puuttumiseksi Sisällys 1. Lähtökohtia... 3 2. Ennaltaehkäisevä päihdetyö... 3 3.

Lisätiedot

VÄHENNÄ VÄHÄSEN. Opas alkoholinkäytön vähentäjälle

VÄHENNÄ VÄHÄSEN. Opas alkoholinkäytön vähentäjälle 1 VÄHENNÄ VÄHÄSEN Opas alkoholinkäytön vähentäjälle SISÄLLYS Onko sinulla syytä muutokseen?... 3 Alkoholin ongelmakäytön muodot... 4 Tee tilannearvio... 5 Arvioi käyttämiäsi määriä annoksina... 6 Esimerkkejä

Lisätiedot

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus TOIMENPIDE OSALLISUUS ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOMIOITAVA OPPILASHUOLTO MUUTA Yhteydenotto huoltajaan Kirjalliset Wilmassa, ei sähköpostina opettaja kirjataan puhelun aihe Kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

Härkää sarvista alkoholin suurkuluttajaa auttamassa 2.4.2014 Tuija Uusitalo vs. terveydenhuollon johtaja Hyvinkään terveydenhuolto

Härkää sarvista alkoholin suurkuluttajaa auttamassa 2.4.2014 Tuija Uusitalo vs. terveydenhuollon johtaja Hyvinkään terveydenhuolto Härkää sarvista alkoholin suurkuluttajaa auttamassa 2.4.2014 Tuija Uusitalo vs. terveydenhuollon johtaja Hyvinkään terveydenhuolto HYVINKÄÄN KAUPUNKI Asukkaita 46000 Perusturva, jossa mm Koti- ja laitospalvelut

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS Valtuussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 14 2 momentti

Lisätiedot

Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015. Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi.

Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015. Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi. Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015 Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi.fi Oulun poliisilaitos 750 työntekijää 16 poliisiasemaa pääpoliisiasema

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA

RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA Anne Poikolainen Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Sovatek 25.5.2016 Päihteiden käytön tunnistamisen vaikeudesta

Lisätiedot

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL Kainuu Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan. Pro Consona -tietojärjestelmästä

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL Kainuu Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan. Pro Consona -tietojärjestelmästä Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5 Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan Pro Consona -tietojärjestelmästä 1 ASIAKKUUS Kehitysvammapalveluiden Vammaispalveluiden Omaishoidon Asiakkaan kotikunta: 2 PALVELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

Työkaluja ajokyvyn arviointiin

Työkaluja ajokyvyn arviointiin Työkaluja ajokyvyn arviointiin 23.9.2011 Ajokorttiviranomaisen ja lääkärin yhteistyö ajo-oikeusasioissa Tarkastaja Tero Mäkikyrö Oulun poliisilaitos Lupayksikkö tero.makikyro@poliisi.fi Tausta tieliikennelaista

Lisätiedot

PÄIVÄN PÄIHDETILANNE 2016 SEMINAARI TURUSSA

PÄIVÄN PÄIHDETILANNE 2016 SEMINAARI TURUSSA PÄIVÄN PÄIHDETILANNE 2016 SEMINAARI TURUSSA 25.04.2016 Päihdeongelmien torjunta - kaikkien yhteinen asia Tilannekatsaus poliisin näkökulmasta 2016 Janne Aro-Heinilä Ylikonstaapeli Lounais-Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA HAKIJA Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo Iskalan pengerrysyhtiö

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 12.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2012 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä?

Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä? Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä? Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 17.11.2008 Merja Syrjämäki psykiatrian erikoislääkäri TAYS Pitkäniemi APS5 Kaksoisdiagnoosin ulottuvuudet Lievä psyykkinen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet 1.6.2015 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.5.2015 Sisältö 1 Sosiaalihuoltolain mukainen

Lisätiedot

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus 17.6.2015 Sisällys Ryhmän asettaminen ja sen toimintatavat... 3 Opiskeluhuollon rekisterit ja kertomukset

Lisätiedot

Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta?

Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta? Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta? Keski-Pohjanmaan keskussairaalan nuorisopsykiatrian yksikkö Psykologi Jaakko Hakulinen & sosiaalityöntekijä Riitta Pellinen 1 Nuorisopsykiatrian yksiköstä

Lisätiedot

PÄIHDEASIAKAS ON KAIKKIEN ASIAKAS PÄIHDETYÖ ON KAIKKIEN ASIA ONKO NÄIN?

PÄIHDEASIAKAS ON KAIKKIEN ASIAKAS PÄIHDETYÖ ON KAIKKIEN ASIA ONKO NÄIN? PÄIHDEASIAKAS ON KAIKKIEN ASIAKAS PÄIHDETYÖ ON KAIKKIEN ASIA ONKO NÄIN? Anne Tapola hanketyöntekijä (psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaalikasvattaja) Vantaalaisen hyvä mieli -hanke 23.1.2012 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen nimi: syntymäaika Päivähoitopaikka: HELAPUISTON PÄIVÄKOTI PÄÄSKYSEN PÄIVÄKOTI PPH KESKUSTELUN päivämäärä: osallistujat: Lapsen ja vanhemman aiemmat kokemukset päivähoidosta:

Lisätiedot

Liite eduskunnan oikeusasiamiehen lausuntoon 10.2.2016 Kehitysvammalain muuttaminen / taulukko rajoitustoimenpiteistä (HE 96/2015 vp) ja STM:n vastine 29.1.2016 Rajoitustoimenpide Ratkaisija Ratkaisija

Lisätiedot

Mini-interventiokyselyn 2014 tuloksia Kymenlaakson osalta. Yhdyshenkilöiden yhteistyöpäivä Etelä-Suomen aluehallintovirasto Heli Heimala

Mini-interventiokyselyn 2014 tuloksia Kymenlaakson osalta. Yhdyshenkilöiden yhteistyöpäivä Etelä-Suomen aluehallintovirasto Heli Heimala Mini-interventiokyselyn 2014 tuloksia Kymenlaakson osalta Yhdyshenkilöiden yhteistyöpäivä 18.12.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Heli Heimala 1 Kysely mini-intervention toteuttamisesta 2014 THL ja

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot