OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN TOIMINNALLINEN TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUOSILLE 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN TOIMINNALLINEN TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUOSILLE 2012"

Transkriptio

1 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN TOIMINNALLINEN TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUOSILLE

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto Strateginen tulossopimus Toiminnalliset tulostavoitteet vuodelle Kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimet Kirjasto Kulttuuri Liikunta Nuoriso Koulutus ja osaaminen Työvoima- ja koulutustarpeen ennakointi Ohjaus Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen Alueellinen kehittäminen Työelämän palvelu- ja kehittämistoiminnan edistäminen Oppilaitosrakentaminen Ruotsinkielisen väestön koulutus ESR-toiminta Tulostavoiteasiakirjan seuranta ja raportointi

3 1 Johdanto Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain (897/2009) 3 :n mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset hoitavat niille erikseen säädettyjä tehtäviä koulutuksen, osaamisen ja kulttuurin sekä kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen toimialoilla. Edellä mainituista toimialoista säädetään mm. kirjastolaissa (904/1998), liikuntalaissa (1054/1998) ja nuorisolaissa (72/2006). Lain 8 :n mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintaa ohjaavat omilla toimialoillaan sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö tai keskushallinnon virasto, jonka tehtäväksi ohjaus on erikseen säädetty tai määrätty (toiminnallinen ohjaus). Työ- ja elinkeinoministeriö huolehtii keskuksen yhteisiä toimintoja ja muita keskuksen yhtenäisen toiminnan kannalta tarpeellisia toimenpiteitä koskevasta toiminnallisesta ohjauksesta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi laaditaan toimintaa ohjaavan edellä tarkoitetun ministeriön tai keskusviraston johdolla tarvittaessa keskuksen toiminnan ja tehtävien ohjausta ja järjestämistä varten toiminnallinen tulostavoiteasiakirja. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toiminnallisen ohjauksen menettelytavoista voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (910/2009) 22 :n mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 8 :ssä tarkoitettu ohjaavan ministeriön tai keskushallinnon viraston tulee huolehtia siitä, että keskuksille laaditaan tarvittaessa toiminnalliset tulostavoiteasiakirjat. Valmistellessaan tulostavoiteasiakirjoja on ohjaavien ministeriöiden ja keskushallinnon virastojen neuvoteltava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa tavoitteena yhteinen näkemys toimintavuoden tulostavoitteista ja tarvittavista voimavaroista. Toiminnallisten tulostavoitteiden valmistelussa tulee ottaa huomioon strateginen tulossopimus ja hallinnonaloittaisten alueellisten suunnitelmien toimeenpano sekä maakuntaohjelmassa ja toteuttamissuunnitelmassa asetetut alueen kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet. 2 Strateginen tulossopimus Työ- ja elinkeinoministeriö ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ovat tehneet strategisen tulossopimuksen Tämä toiminnallinen tulostavoiteasiakirja on laadittu mainitussa strategisessa tulossopimuksessa asetettujen koulutuksen, osaamisen ja kulttuurin sekä kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tulostavoitteiden mukaisesti. 3

4 3 Toiminnalliset tulostavoitteet vuodelle Kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimet Kirjasto Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (910/2009) 5 :n nojalla kirjastolaissa (904/1998) tarkoitetut kirjastoasiat Varsinais-Suomen toimialueen lisäksi Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla. Tavoitteena on, että kirjasto- ja tietopalvelujen merkitys osana alueellista kehitystä, osaamista ja hyvinvointia on lisääntynyt. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vaikuttanut kirjasto- ja tietopalvelujen tarkoituksenmukaiseen kehitykseen alue- ja väestörakenteen kannalta sekä edistänyt palvelujen saatavuutta ja laatua kansalaisten perus- ja lähipalveluna. Tavoitteiden saavuttamiseksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen laajennetulla toimialueella toteutetaan kirjastotoimen osalta seuraavat toimenpiteet: Kansallisen kirjastopolitiikan keskeisten tavoitteiden alueellinen ja paikallinen edistäminen ja tätä koskeva informaatio-ohjaus Kirjasto- ja tietopalvelujen saatavuuden ja laadun seuraaminen ja edistäminen tukemalla kuntien alueellista yhteistyötä kirjastopalvelujen järjestämisessä sekä antamalla tätä koskevaa informaatio-ohjausta. Maakuntakirjastotoiminnan ja valtakunnallisesti keskitettyjen kirjastopalvelujen edistäminen antamalla lausunnot niitä koskevista valtionavustushakemuksista opetus- ja kulttuuriministeriölle. Kirjastojen alueellista ja paikallista kokeilu- ja kehittämistoimintaa koskevien avustusmäärärahojen myöntäminen ja siihen liittyvä kehittämistyö, ohjaus ja koulutus. Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa määrärahan erillisellä asettamispäätöksellä. Yleisten kirjastojen hankerekisterin kehittämistä koordinoi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Alueensa kirjastohenkilöstön lyhytkestoisen täydennyskoulutuksen ohjaus, koordinointi ja järjestäminen sekä yhteydenpito alueen kirjastoalan koulutusta antaviin korkeakouluihin ja muihin oppilaitoksiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa määrärahan erillisellä asettamispäätöksellä. Ajanmukaisten kirjastotilojen rakentamisen ja kirjastoautojen hankinnan edistäminen ja valtionapuviranomaisena toimiminen. Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa valtuuden ja määrärahan erillisillä asettamispäätöksillä. Oppilaitosten, liikuntapaikkojen, kirjastojen ja nuorisotilojen suunnittelun ja hankevalmistelun ohjauksessa otetaan huomioon toimitilojen yhteiskäyttö. Yleisten kirjastojen valtakunnallisen tilastotietokannan alueellisen osion tuottaminen sekä osallistuminen tilastotietokannan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tietokannan kehittämistä koordinoi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Kirjastotoiminnan alueellinen vuosiarviointi tehdään käyttäen mittareina yhteisesti sovittuja, tilastoihin pohjautuvia tunnuslukuja. Maakuntakirjastojen ja seudullisen kirjastotoiminnan seuraaminen ja arvioiminen sekä osallistuminen toiminnan kehittämiseen yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.. Kirjasto- ja tietopalveluja koskevien alueellisten erillisselvityksien ja raporttien tekeminen sopimuksen mukaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa tarvittaessa määrärahan erillisellä asettamispäätöksellä. 4

5 Kirjastopalvelujen saatavuutta koskevan peruspalvelujen arviointi yhteistyössä aluehallintoviraston kanssa. Kirjastoalan lähialueyhteistyöhön ja opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastoalan kansainväliseen yhteistyöhön osallistuminen. Paikallisen, alueellisen, kansallisen kirjastotoimen kehittämistä edistävän kv-toiminnan tukeminen. Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa määrärahan erillisellä asettamispäätöksellä. Muut mahdolliset opetus- ja kulttuuriministeriön osoittamat tehtävät Henkilöresurssit Kirjastotoimen tehtäviin käytettävät henkilöresurssit ovat seuraavat: esittelijöitä 1 henkilötyövuotta sihteeri 0,2 henkilötyövuotta Ohjausindikaattorit maakunnittain ja ELY-kohtaisesti Kehittämishankkeiden valtionavustuspäätökset (kpl) Koulutuspäivät/osallistujamäärät (kpl) Perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaehdotukset (kpl) Perustamishankkeiden valtionavustuspäätökset (kpl) Neuvotteluissa suoritettu informaatio-ohjaus, neuvottelutilaisuudet kpl (kuntakäynnit, hankekokoukset, lopputarkastukset, muut ohjaus- ja neuvontatilaisuudet, kansainväliset kokoukset) Määrärahamomentit Opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle erilliset määrärahat edellä sovittujen tehtävien toteuttamiseen Valtionosuus ja -avustus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin Määrärahasta asetetaan erillisellä asettamispäätökselle osuus tehtyjen rahoituspäätösten mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen sekä valtuudet uusien hankkeiden aloittamiseksi Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen Määrärahasta asetetaan erillisellä asettamispäätöksellä osuus kirjastotoiminnan alueellisen ja muuhun kehittämiseen. Vuoden 2012 painoalueet Vuoden 2012 kehittämistoiminnassa ja informaatio-ohjauksessa painotetaan seuraavia asioita: kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymän ja yhteisluettelon käyttöönotto yleisten kirjastojen laatusuosituksen tavoitteet lasten ja nuorten monipuoliset lukutaidot kirjastopalveluiden mahdollisuudet kuntien maahanmuuttajien kotouttamisen edistäjinä 5

6 3.1.2 Kulttuuri Tavoite Tavoitteena on kulttuuri- ja luovien alojen toimijoiden työllisyyden ja toimintaedellytysten sekä kulttuuripalveluiden tuotantoedellytysten vahvistaminen osana alueen elinvoimaisuuden, elinkeinoelämän ja hyvinvoinnin kehittämistä. Tehtävät Tavoitteiden saavuttamiseksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella toteutetaan kulttuuritoimen osalta seuraavat toimenpiteet: 1. Alueiden elinvoimaisuus Edistetään kulttuurin ja luovien alojen toimintaedellytyksiä alueiden elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Lisätään yhteistyötä alueen kulttuuri- ja luovien alojen toimijoiden, kuten taide- ja kulttuurilaitosten, oppilaitosten, yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kesken. Lisätään alueen viranomaisten asiantuntemusta taide- ja kulttuurialasta. Edistetään alueellisten toimijoiden yhteistyötä valtakunnallisten luovien alojen hankkeiden ja toimijoiden kanssa. Osallistutaan suomalais-venäläisen foorumitoiminnan toimeenpanoon ja kehittämiseen. Edistetään tiedon jakelua suomalais-venäläisestä foorumitoiminnasta, hankeyhteistyötä ja partneritoiminnasta. Pyritään tukemaan uusien yhteistyöhankkeiden käynnistämisrahoitusta ja aktivoidaan siten rajatylittävää yhteistyötä taiteen ja kulttuurin sekä luovien alojen toimialoilla. Kehitetään monialaisessa yhteistyössä maaseudun taide- ja kulttuuritoimintaa, paikallisen perinnekulttuurin, ml. perinteiset elinkeinot, elinvoimaisuutta sekä kulttuuriympäristöjä. 2. Elinkeinoelämän menestystekijät Edistetään kulttuurin ja luovien alojen toimijoiden toimintaa ja työllisyyttä suomalaisen elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi. Vahvistetaan Eurooppa 2020 strategian kansallisen toimenpideohjelman mukaisesti luovien alojen yritysten, ammatinharjoittajien ja muiden alan toimijoiden toimintaedellytyksiä, kuten liiketoiminnan, työllisyyden ja osaamisen kehittämistä, tuotteiden ja palveluiden kehittämistä, uusien yritysten syntymistä sekä toimivien yritysten kasvua ja kansainvälistymistä kehittämishankkeilla. Vahvistetaan osana luovaa taloutta ja Luova talous työssä -hanketta luovien alojen elinkeinotoiminnan mahdollisuuksia ja luovien alojen työpaikkojen syntymistä. Parannetaan alueen kulttuuri- ja luovien alojen kolmannen sektorin ja vapaan kentän toimijoiden työllisyyttä, liiketoimintaa, tuote- ja palvelukehitystoimintaa sekä osaamista käyttäjä- ja kysyntälähtöisen innovaatiotoiminnan edistämiseksi kehittämishankkeilla. Edesautetaan alueilla kansallisen kulttuurimatkailun katto-ohjelmaa (Culture Finland) toteuttamista sekä vahvistetaan kulttuurin matkailullisen tuotteistamisen ja kulttuurimatkailun ohjelma- ja välittäjäyritysten syntymisen edellytyksiä. Maaseutuyrittäjyyden kehittämisessä otetaan huomioon kulttuuri ja luovat alat. 3. Väestön hyvinvointi Edistetään taide- ja kulttuuripalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta alueen väestön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Edistetään taide-, kulttuuri- ja taidekasvatuspalveluiden tuottamisen uusia muotoja, kuten julkisen, kolmannen ja yksityisen sektorin yhteistyötä, liiketoimintaa, alan rakenteellista 6

7 kehittämistä, taiteen ja kulttuurin toimijoiden yhteistyötä ja palveluiden saatavuutta sekä taiteilijoiden ja muiden luovan työn tekijöiden työllisyyttä kehittämishankkeilla. Edistetään kulttuurin hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia sekä työhyvinvointia työurien pidentämiseksi kehittämishankkeilla. Edistetään saavutettavien ja kulttuurisen moninaisuuden huomioivien taide- ja kulttuuripalveluiden kehittämistä ja järjestämistä taiteen ja kulttuurin saavutettavuustyöryhmän toimenpide-ehdotusten mukaisesti kehittämishankkeilla. Edistetään maahanmuuttajien kaksisuuntaista kotoutumista kulttuurin avulla sekä työllistymistä taide- ja kulttuurialoille maahanmuuttajien sekä taide- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyöhön perustuvilla kehittämishankkeilla. Kehitetään maaseudun kulttuuripalvelujen tasa-arvoista saatavuutta ja saavutettavuutta. 4. ELY-keskusten toiminnan kehittäminen Tuotetaan joka toinen vuosi arvio kulttuuritoimijoiden ja luovan talouden toimintaedellytyksistä sekä palvelutuotannosta. Hyödynnetään arvion tuloksia alueen kulttuurin ja luovien alojen strategisessa kehittämistyössä, mm. alueellisten ohjelmien ja strategioiden laatimisessa sekä hankerahoituksen suuntaamisessa. Arvion tuloksia hyödynnetään peruspalveluiden arvioinnissa, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö hankkii erilliselvityksenä ja jota elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset voivat kommentoida alueellisesta näkökulmasta. Kehitetään yhteistyötä alueellisen taidetoimikunnan, maakunnan liittojen sekä muiden aluekehittäjien kesken siten kuin alueellisesti sovitaan alueellisen taide- ja kulttuurihallinnon vaikuttavuuden lisäämiseksi. Toimeenpannaan muut mahdolliset opetus- ja kulttuuriministeriön osoittamat tehtävät ministeriön kanssa erikseen sovittavin lisäresurssein. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus osoittaa tehtävien hoitamiseksi 0,2 henkilötyövuotta. Tehtävien tasavertainen hoitaminen edellyttää alueellisen asiantuntijuuden ylläpitämistä ja yhteistyöverkoston luomista sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sisällä että ELY-keskuksen alueella. Varsinais-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus nimeää henkilöstöstään vastuuhenkilöt, jotka toimivat yhteyshenkilönä opetus- ja kulttuuriministeriön ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen välillä kulttuuritoimea, kulttuurin matkailullista tuotteistamista ja Suomalais-venäläistä kulttuurifoorumitoimintaa koskevissa asioissa. Indikaattorit: 1) Kulttuurin ja kulttuuriyrittäjyyden rakennerahastohankepäätösten määrä ja hankkeiden kokonaisrahoitus (ESR- ja EAKR-hankkeet), EURA järjestelmä 2) Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman kulttuurin ja kulttuuriyrittäjyyden hankepäätösten määrä ja hankkeiden suunniteltu kokonaisrahoitus, ao. hanketietokanta 3) Kulttuurialan työvoimakoulutusten kokonaisrahoitus ja opiskelijapäivien määrä, URA- järjestelmä 4) Kulttuurialan yritystukipäätösten määrä ja hankkeiden kokonaisrahoitus, Tuki2000 ja ASKOjärjestelmät Indikaattoreiden laskutapaa tarkennetaan yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa. Määrärahamomentit Opetus- ja kulttuuriministeriö sopii myöhemmin erikseen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa alla oleviin määrärahoihin liittyvien tehtävien hoitamisesta. 7

8 Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen Taiteen ja kulttuurin kunta- ja aluehallinnon kehittämishankkeisiin Luovan talouden ja yrittäjyyden edistämiseen Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee osin kulttuuritoimen alueellista kehittämistä omilla määrärahoillaan, jotka ministeriö osoittaa suoraan toimijoille hakemusten perusteella tehtävillä päätöksillä. Päätöksiä valmisteltaessa opetus- ja kulttuuriministeriö voi tiedustella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kantaa hankkeesta tai toiminnasta ja sen aluevaikutuksista. Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjaa avustuksen saajia tai antaa tarvittaessa yhteistoimintavelvoitteita avustuksen saajille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tukee näihin toimintoihin liittyviä elinkeinojen ja työllistävyyden kehittämishankkeita alueellaan myöhemmin erikseen sovittavalla tavalla. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ohjaa rahoituksen hakijoita ja tiedustelee opetus- ja kulttuuriministeriön kantaa hankkeiden valtakunnallisesta merkityksestä Liikunta Varsinais-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1539/2011) 5 :n nojalla liikuntalaissa tarkoitetut liikunta-asiat oman toimialueensa lisäksi Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella. Tavoite: Liikunnallisen elämäntavan, hyvinvoinnin, terveyden, työ- ja toimintakyvyn sekä osallisuuden edistäminen liikuntapoliittisin toimenpitein. Strategisen tulostavoitteen saavuttamiseksi on sovittu, että Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus hoitaa laajennetulla toimialueellaan seuraavat toimenpiteet: Koulutuksen järjestäminen kuntatoimijoille ja liikunnan sidosryhmille ajankohtaisista liikuntapoliittisista tavoitteista, toimenpiteistä ja resursseista. Päätösten tekeminen vuosittain niistä liikuntapaikkahakemuksista, joissa avustettavan hankkeen kustannukset ovat euroa (ALV = 0 %) tai pienemmät. Opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa määrärahan erillisellä asettamispäätöksellä (liite 1). Lausunnon antaminen vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriölle kustannuksiltaan yli euron liikuntapaikkahakemusten avustamisen kiireellisyysjärjestyksestä (liite 1). Lausunnon antaminen vuosittain liikuntapaikkojen valtakunnalliseen rahoitussuunnitelmaan esitettyjen hankkeiden kiireellisyysjärjestyksestä (liite 1). Oppilaitosten, liikuntapaikkojen, kirjastojen tai nuorisotoimen yhteiskäyttöisiä tiloja sisältävien hankkeiden käsittely tehdään yhteistyössä ko. toimialojen kesken. Avustuspäätösten valmisteluun liittyvä liikuntapaikkahankkeiden rakennustekninen arviointi, lopputarkastusten tekeminen ja liikuntapaikkarakentamisen yleinen informaatio-ohjaus.(liite 1). Lasten ja nuorten liikunnan paikallinen ja alueellinen edistäminen, kehittämisavustusten myöntäminen sekä Liikkuva-koulu-hankkeeseen liittyvät tehtävät kuten hyvien käytäntöjen levittäminen ja opetustoimelle suunnattujen koulutustilaisuuksien järjestäminen opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovittavien suuntaviivojen mukaisesti. 8

9 Työikäisten, ikääntyneiden sekä erityisryhmien terveysliikunnan paikallinen ja alueellinen edistäminen yhteistyössä muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Liikuntatoimen peruspalvelujen arviointi yhteistyössä aluehallintoviraston kanssa. Yhteistoiminta alueellisen liikuntaneuvoston kanssa alueellisen liikuntapolitiikan kannalta laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä kysymyksissä. Liikuntatoimen kansainvälisen yhteistyön edistäminen erityisesti lähialueiden osalta. Kansainvälisen toiminnan prioriteetit ratkaistaan toimintamäärärahan rajoissa. Kuntien maahanmuuttajien kotouttamiseen tähtäävien liikunnan kehittämisavustusten käsittely ja myöntäminen yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön kanssa. Muut mahdolliset opetus- ja kulttuuriministeriön osoittamat tehtävät Toimintamääräraha Opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa erikseen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle toimintamäärärahan käytettäväksi vuonna 2012 edellä sovittujen tehtävien toteuttamiseksi. Toimintamäärärahaa voi käyttää myös alueellisen liikuntaneuvoston kokouksista aiheutuviin menoihin sekä rakennustarkastajien (oto) palkkioihin. Toimintamäärärahaa ei voi käyttää pysyvän henkilöstön palkkamenoihin, työhuone- ja työvälinekuluihin, sähkö-, puhelin- ja atk-kuluihin eikä vastaaviin hallintomenoihin. Henkilöresurssit Liikuntatoimen tehtäviin käytettävät henkilöresurssit ovat seuraavat: asiantuntijatehtävät 1 htv osastosihteeritehtävät 0,5 htv rakennustarkastajat (oto) 1 Ohjausindikaattorit Indikaattoriseuranta suoritetaan ELY-kohtaisesti sekä tarkoituksenmukaisilta osiltaan myös maakunnittain ja mielellään taulukkomuotoisena. 1. Avustustarkoituksen mukaan eritellen: avustushakemusten määrä (kpl) / kustannusarviot yhteensä / myönteiset päätökset (kpl) / myönnetyt avustukset yhteensä / keskimääräinen avustus-% (sekä lukumääristä että kustannusarvioista). 2. Avustusvuonna käynnistyneet liikuntapaikkojen perustamishankkeet aluehallinnon päättämistä, kpl opetus- ja kulttuuriministeriön päättämistä, kpl 3. Koulutustilaisuusluettelo: asiakokonaisuus / osanottajamäärät 4. Neuvotteluissa suoritettu informaatio-ohjaus, neuvottelutilaisuudet kpl ( kuntakäynnit, hankekokoukset, lopputarkastukset, muut ohjaus- ja neuvontatilaisuudet, kansainväliset kokoukset ) Määrärahamomentit Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen. LIITTEENÄ Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden avustusjärjestelmä (liite 1) 9

10 3.1.4 Nuoriso Varsinais-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (910/2009) 5 :n nojalla nuorisolaissa (72/2006) tarkoitetut nuorisoasiat Varsinais-Suomen toimialueen lisäksi Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla. Tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen nuorisotoimi toteuttaa Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman alueelliset tavoitteet ja edistää nuorisolain uudistuksen toimeenpanoa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen nuorisotoimi kehittää, vastaa ja yhteensovittaa aluetason nuorisopolitiikkaa nuorisolain mukaisesti. Tavoitteiden saavuttamiseksi Varsinais-Suomen ELYn laajennetulla toimialueella toteutetaan nuorisotoimessa seuraavat toimenpiteet: Kuntien nuorisopoliittisen työn tukeminen painottaen siinä erityisesti nuorisolain 8 :n toteutumista ja lakiuudistuksen toimeenpanoa. ELY järjestää koulutusta ja ohjausta nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen perustamiseen, toimintaan ja nuorisopoliittiseen työhön liittyvissä asioissa. ELY huolehtii myös lakisääteisestä nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevissa asioissa. Valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman alueellinen toimeenpano. Lapsi - ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman alueellista toteuttamista ja koordinaatiota varten ELY voi asettaa monialaisen asiantuntijaryhmän. Nuorten työpajatoiminnan alueellinen kehittäminen ja toiminnan tukeminen Lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan kehittäminen ja tukeminen. ELY järjestää valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman , nuorten työpajatoiminnan ja lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan toimeenpanemiseen liittyvää koulutusta, ohjausta ja seurantaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa vuosittain päätöksellä valtionavustusmäärärahat kuhunkin kolmeen kokonaisuuteen ELYn edelleen myönnettäväksi. Etsivän nuorisotyön toiminnan edistäminen ja laajentaminen alueella, ohjauksen ja koulutuksen järjestäminen ja seurantaan osallistuminen. ELY toimii opetus- ja kulttuuriministeriössä päätettävien etsivän nuorisotyön valtionavustusten käsittelyssä lausunnonantajana ja alueellisena asiantuntijana. Nuorisotyön peruspalvelujen arvioinnin suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyössä OKMn nuorisoyksikön ja aluehallintoviraston kanssa. Koulutuksen ja ohjauksen järjestäminen kunnille ja nuorisotoimen sidosryhmille ajankohtaisista nuorisotyön ja -politiikan tavoitteista, toimenpiteistä ja resursseista. Tässä tehtävässä painotetaan hallitusohjelman tavoitteitta nuorisopalvelujen turvaamisesta lähipalveluna huomioon ottaen kielilaki sekä kotoumisen tukemisesta integroidulla ja kohdennetulla nuorisotyöllä. Muun nuorisotyön ja -politiikan alueellinen kehittäminen ja paikallisen toiminnan tukeminen. Toiminnassa painotetaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluja, lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämistä sekä lasten ja nuorten uusia toimintatapoja. Muut mahdolliset opetus- ja kulttuuriministeriön osoittamat tehtävät, kuten Nuori Kulttuuri -toiminnan aluetapahtumien toimeenpano ja osallistuminen, valtionavustusohjeiden valmisteluun osallistuminen sekä yhteisistä avustusperusteista sopiminen 10

11 aluehallinnon neuvottelupäivät ( 2-3krt/v) Nuorisotyön alueellinen kansainvälinen yhteistyö: Platformverkostoyhteistyöhön osallistuminen yhteistyössä Pohjanmaan ELY-keskuksen nuorisitoimen kanssa, lähialueyhteistyö Velikye Novgorodin alueen kanssa, muut opetus- ja kulttuuriministeriön osoittamat kansainväliset tehtävät, kansainvälisen toiminnan matkaraportit tulee olla tarvittaessa opetus- ja kulttuuriministeriön käytettävissä. Toiminta- ja muut määrärahat Opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa erikseen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle toimintamäärärahan ja erillisiä kohdennettuja määrärahoja käytettäväksi vuonna 2012 edellä sovittujen tehtävien toteuttamiseksi. Määrärahoista tehdään erilliset päätökset vuoden 2012 alussa. Toimintamäärärahaa ei voi käyttää pysyvän henkilöstön palkkamenoihin, työhuone- ja työvälinekuluihin, sähkö-, puhelin- ja atk-kuluihin eikä vastaaviin hallintomenoihin. Kohdennetut määrärahat jaetaan opetus- ja kulttuuriministeriön antamien ohjeiden mukaan. Vuosien toiminta- ja muista määrärahoista ja mahdollisesta tulossopimusasiakirjan tarkistamisesta sovitaan tammikuussa 2013, 2014 ja Henkilöresurssit Nuorisotoimen tehtäviin käytettävät henkilöresurssit ovat seuraavat: asiantuntijatehtävät 1 htv tarkastajan tehtävät 0,7htv Ohjausindikaattorit Indikaattoriseuranta suoritetaan ELY-kohtaisesti sekä tarkoituksenmukaisilta osiltaan myös maakunnittain. 1. Avustustarkoituksen mukaan eritellen: avustushakemusten määrä (kpl) / kustannusarviot yhteensä / myönteiset päätökset (kpl) / myönnetyt avustukset yhteensä / keskimääräinen avustus-% (sekä lukumääristä että kustannusarvioista). 2. Koulutustilaisuudet: asiakokonaisuus / osanottajamäärät 3. Neuvottelutilaisuudet kpl ( esim. kuntakäynnit, hankekokoukset, ohjaus- ja neuvontatilaisuudet, kansainväliset kokoukset ja muut tapaamiset) 4. ESR-hankkeiden määrä joissa kohderyhmänä on nuorisotoimen henkilöstö * nuorisotoimen henkilöstölle suunnattujen hankkeiden osallistujien määrä * nuorten määrä Määrärahamomentit Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö. 11

12 3.2 Koulutus ja osaaminen Työvoima- ja koulutustarpeen ennakointi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa alueensa työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannon seurannasta ja laatii lyhyen aikavälin (1/2 vuodesta kahteen vuoteen) työvoima- ja koulutustarpeen ennusteita Ohjaus Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kehittää alueellaan elinikäiseen ohjaukseen liittyviä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja. Tavoitteena on parantaa ohjaukseen liittyvää osaamista eri hallinnonaloilla. Indikaattorit: määritellään myöhemmin Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittämisessä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyödyntää meneillään olevien ESR-ohjelmien voimavaroja. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kokoaa yhteenvedon niistä toiminta-alueensa ESR-hankkeista, joiden kohderyhmään kuuluu opetustoimen henkilöstöä. Samalla varmistetaan, ettei ESR rahoituksella tueta hankkeita, joiden tavoitteita tuetaan jo nykyisin kansallisella muulla rahoituksella. Indikaattorit: ESR hankkeiden määrä ja osuus kaikista hankkeista, joiden kohderyhmään kuuluu opetustoimen henkilöstöä opetustoimen henkilöstön määrä ESR hankkeissa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekee sisällöllistä ja koulutusyhteistyötä Lounais-Suomen aluehallintoviraston kanssa erityisesti ammatillisen ja aikuiskoulutuksen koulutustarpeiden osalta, aluehallintoviraston järjestäessä lyhytkestoista alueellista opetustoimen henkilöstökoulutusta koulutuspoliittisesti merkittävillä painoalueilla. Lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus osallistuu OSAAVA-ohjelman toimeenpanoon yhteistyössä aluehallintoviraston kanssa tiedottamalla ohjelmasta ja arvioimalla hankehakemuksia Alueellinen kehittäminen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimesta opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan painotukset sisällytetään alueellisiin ja toimialoittaisiin kehittämisohjelmiin ja - strategioihin, rakennerahasto-ohjelmiin ja maakuntaohjelmiin sivistyshallinnossa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus edistää hallitusohjelman, Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman (KESU) ja Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman (LANUKE) toimia kulttuuri-, 12

13 liikunta- ja nuorisopolitiikan aloilla sekä hallituksen innovaatiopolitiikkaa alueen muiden toimijoiden kanssa erityisesti koulutus-, tutkimus- ja teknologiapolitiikan sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan aloilla Työelämän palvelu- ja kehittämistoiminnan edistäminen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjille suunnatuista työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustusten jakamisesta sekä valtionavustusprosessiin liittyvästä seurannasta ja raportoinnista. ELY edistää ammatillisen lisäkoulutuksen palvelukokonaisuuksien muodostumista sekä työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän edellyttämän koulutuksen järjestäjien ja työelämän sekä muiden sidosryhmien yhteistyötä ja verkostoitumista Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustuksiin liittyvät tehtävät myös Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen osalta ja valmistelee päätökset yhteistyössä sen kanssa Oppilaitosrakentaminen Tavoitteet Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tavoitteena on tukea oppilaitosten rakennushankkeita perustuen koulutuksen järjestäjien koulutuksen tarpeista lähtevään kouluverkon pitkäjännitteiseen kehittämiseen painottaen tilojen toiminnallisuutta, terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä ottaen huomioon myös esteettömyyden vaatimukset, energiataloudellisuuden ja kustannustehokkuuden. Oppilaitosten, liikuntapaikkojen, kirjastojen ja nuorisotilojen suunnittelun ja hankevalmistelun ohjauksessa otetaan huomioon toimitilojen yhteiskäyttö. Tehtävät Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa oppilaitosten perustamishankkeisiin liittyvät tehtävät oman toimialueensa lisäksi Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja valtionavustuslain mukaiset oppilaitosten perustamishankkeisiin liittyvät valtionapuviranomaisen tehtävät toimialueellaan noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön antamaa ohjekirjettä. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatii perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaa varten hankeluettelon käyttäen pohjana maakunnallisten liittojen laatimia kiireellisyysjärjestyksiä sekä valmistelee ruotsinkielisen koulutuksen hankkeita koskevat asiat yhteistyössä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ruotsinkielisen opetustoimen palveluyksikön kanssa. Lisäksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antaa oppilaitosrakentamiseen liittyvää koulutusta, neuvontaa ja muuta informaatio-ohjausta toimialueellaan. 13

14 Seurantaindikaattorit mennessä saapuneet rahoitussuunnitelmaehdotukset vuodelle 2012 (kpl) mennessä saapuneet valtionavustushakemukset vuodelle 2012 (kpl) joihin mennessä tehdyt myöntöpäätökset (kpl) ja kielteiset päätökset (kpl), joihin tehdyt myöntöpäätökset (kpl) ja kielteiset päätökset (kpl) - v saapuneet valtionosuuksien ja -avustusten palauttamista koskevat asiat joihin v tehdyt päätökset (kpl) - v saapuneet muut valtionavustusprosessia koskevat asiat (kpl) joihin v tehdyt päätökset (kpl) Momentit ja Ruotsinkielisen väestön koulutus Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimii yhteistyössä Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintoviraston opetustoimen ruotsinkielisen palveluyksikön kanssa hoitaessaan sellaisia toimialansa tehtäviä, jotka koskevat ruotsinkielisen väestön koulutusta, kirjastotoimea ja näihin liittyviä ESR-tehtäviä. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulee toimia yhteistyössä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston opetustoimen ruotsinkielisen aluehallintovirastojen palveluyksikön kanssa kun ne käsittelevät asioita, jotka koskevat opetustoimen lainsäännössä määriteltyjä tehtäviä (L 635/1998; 40, 48 ja 53 ja L 632/1998; 16 ). 3.3 ESR-toiminta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla Manner-Suomen ESR-ohjelman alueosion toimeenpanosta ESR-ohjelma-asiakirjan sekä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan painopisteiden ja strategioiden mukaisesti. Tavoite ESR-ohjelman alueellisen osion opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan painopisteet ja strategiat ovat toteutuneet rahoitetuissa hankkeissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle valtion talousarviossa kohdennetut myöntämisvaltuudet on käytetty täysimääräisesti sen toimialan ja tavoitteiden mukaisiin hankkeisiin. ESR-toiminnalla on vastattu aluekehittämisen tavoitteisin, jotka sisältyvät maakuntaohjelmiin, toteuttamissuunnitelmiin ja maakunnan yhteistyöasiakirjoihin. Tehtävät Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan osalta Manner-Suomen ESR-ohjelman toteuttamisesta sekä edistää toiminnan tulosten levittämistä siten, että alueosioista rahoitettavat projektit täydentävät opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisia ohjelmia. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus järjestää alueellaan hallinnonalan toimijoille tiedotus- ja koulutustilaisuuksia hanketoiminnan edistämiseksi ja raportoi niistä vuosittain. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus raportoi vuosittain tekemistään ESR-ohjelman hankepäätöksistä. 14

15 Indikaattorit: - hankepäätösten lukumäärä - rahoitus ohjelmittain ja ministeriön sektoripolitiikoittain 4 Tulostavoiteasiakirjan seuranta ja raportointi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulosraportti, mukaan lukien asetettujen määrärahojen käyttö, toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriölle vuosittain mennessä. Raportoinnin yksityiskohdista sovitaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa erikseen. Jos olosuhteissa tapahtuu sopimuskauden aikana muutoksia sovitaan tämän sopimuksen muuttamisesta erikseen. 2. päivänä helmikuuta 2012 Opetus- ja kulttuuriministeriö Harri Skog Kansliapäällikkö Tarja Riihimäki Opetusneuvos Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pekka Sundman Ylijohtaja 15

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä alueellamme

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä alueellamme Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä alueellamme 2010-20112011 Paula Lohikoski Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ETOK Osaaminen ja kulttuuri Paula Lohikoski 19.1.2012 1 OKM:n

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2017 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus-

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2018 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa (Lakiehdotuksessa tehtävä on nimetty: alueellisen liikuntaneuvoston

Lisätiedot

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2006 Nuorisolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Tavoite Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Pori 3.10.2011 Hannu Sulin

Ideasta hankkeeksi Pori 3.10.2011 Hannu Sulin Ideasta hankkeeksi Pori 3.10.2011 Hannu Sulin Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1.1.2010 (1705/2009) ja Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1766/2009) Yleiset kirjastot:

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Maija Tuominen, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Talousarvioesitys Nuorisotyö

Talousarvioesitys Nuorisotyö 91. Nuorisotyö S e l v i t y s o s a : Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä ja nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta valtakunnan tasolla. Tukenaan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Kulttuurin edistäminen www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään) Poliittisen ohjauksen näkökulmasta (mitä kansan valitsemat

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

27.1.2006/72. Nuorisolaki 27.1.2006/72. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

27.1.2006/72. Nuorisolaki 27.1.2006/72. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 of 7 21/03/2011 13:10 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 27.1.2006/72 27.1.2006/72 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Nuorisolaki 27.1.2006/72

Lisätiedot

Ajankohtaista liikuntatoimesta ja oppilaitosrakentamisesta

Ajankohtaista liikuntatoimesta ja oppilaitosrakentamisesta Ajankohtaista liikuntatoimesta ja oppilaitosrakentamisesta Sivistystoimen johdon päivä Raahe 13.11.2013 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Marie Rautio-Sipilä 19.11.2013 1 Liikuntalain

Lisätiedot

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Urheilujohtaminen seminaari 2.9.2015 Tampere ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat liikuntalain uudistamisessa Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Talousarvioesitys Nuorisotyö

Talousarvioesitys Nuorisotyö 91. Nuorisotyö S e l v i t y s o s a : Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on nuorisolain mukaan vastuu nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä. Tavoitteena on edistää nuorisolain kohderyhmään

Lisätiedot

Nuorisolaki uudistus. Maaliskuu 2015 Jaana Walldén

Nuorisolaki uudistus. Maaliskuu 2015 Jaana Walldén Nuorisolaki uudistus Maaliskuu 2015 Jaana Walldén Uudistamistarpeet ja aikataulu 2 Uudistustarpeet LANUKE, ohjelman nimi, tarkoitus ja arviointi sekä NUORAn tehtävät. Nuoren määritelmä eli ikärajat nuorilla

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ovat monialaisia valtion asiantuntijavirastoja alueillaan.

Aluehallintovirastot ovat monialaisia valtion asiantuntijavirastoja alueillaan. Aluehallintovirastot ovat monialaisia valtion asiantuntijavirastoja alueillaan. Aluehallintovirastot edistävät keskushallinnon valtakunnallisten ja alueellisten tavoitteiden toteutumista sekä alueellista

Lisätiedot

Päätös. Laki. aluehallintovirastoista annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. aluehallintovirastoista annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 155/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskus 2013

Kainuun ELY-keskus 2013 Kainuun ELY-keskus 2013 haasteita, painotuksia ja toimenpiteitä KAINUUN TYÖLLISYYSFOORUMI - SOLIDARCITY KONFERENSSI 9.10.2012 Kainuun ELY-keskus Strategiapäällikkö Juha Puranen Haasteita, painotuksia 2013+

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Liikuntalain uudistus

Liikuntalain uudistus Liikuntalain uudistus Liikuntatoimen koulutuspäivät 27.-28.11.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen liikuntaaktiivisuus, liiallinen istuminen.

Lisätiedot

Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan

Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 2/2015 Valtteri Karhu 7.10.2015 Valtteri Karhu Selvitettävät kysymykset 1) Millä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 390/2015 Liikuntalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 390/2015 Liikuntalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015 390/2015 Liikuntalaki Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset

Lisätiedot

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Salmian TNO-asiantuntijoiden koulutus 17-18.3.2014 Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma

Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma Suomen musiikkioppilaitosten liiton syyspäivät 13.11.2013. Kuhmo Heli Talvitie Kulttuuriteemaryhmä, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Taide- ja kulttuuriasiat uudistuvassa aluehallinnossa

Taide- ja kulttuuriasiat uudistuvassa aluehallinnossa Taide- ja kulttuuriasiat uudistuvassa aluehallinnossa Sivistystoimen asiat uudistuvassa aluehallinnossa 14.10.2009 Kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju Taustaa 1/2 Lääninhallituslain (22/1997) 2 :n

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmahdollisuuksia. Pori kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmahdollisuuksia. Pori kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmahdollisuuksia Pori 12.12.2017 kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, Opetus- ja kulttuuriministeriö Creative Industries Finland/Sanna Peurakoski Taustaa ja tilastoja

Lisätiedot

UUDEN KALASTUSLAIN TOIMEENPANO. Kalastusneuvos Eija Kirjavainen Maa- ja metsätalousministeriö

UUDEN KALASTUSLAIN TOIMEENPANO. Kalastusneuvos Eija Kirjavainen Maa- ja metsätalousministeriö UUDEN KALASTUSLAIN TOIMEENPANO Kalastusneuvos Eija Kirjavainen Maa- ja metsätalousministeriö Kalataloushallinnon strategia Toiminta-ajatus Strategiset päämäärät Kalataloushallinto turvaa kalakantojen elinvoimaisuuden,

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

KUTSU. Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY

KUTSU. Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY Lappi KUTSU Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2015 (NUPO) -projekti kutsuu kuntien opetus-, nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen koordinaatio. Harri Haarikko

Elinikäisen ohjauksen koordinaatio. Harri Haarikko Elinikäisen ohjauksen koordinaatio Harri Haarikko 30.10.2014 Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet (OKM 2011) 1) Ohjauspalveluita on tasapuolisesti saatavilla ja ne vastaavat asiakkaiden

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus 21.4.2015 Matti Ruuska Johtaja Opetus- ja kulttuuritoimi vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 21.4.2015 1 Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos Toimialan

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen SPEK Varautumisseminaari 1.12.2010 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) TE-keskukset (15) Alueelliset

Lisätiedot

Nuorisolaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2005 vp

Nuorisolaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2005 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2005 vp Hallituksen esitys nuorisolaiksi sekä laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä nuorisolaiksi

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

Peruspalveluiden arvioinnista , Helsinki Kirsi Kaunisharju

Peruspalveluiden arvioinnista , Helsinki Kirsi Kaunisharju Peruspalveluiden arvioinnista Vauhtia kulttuuriin! 12.1.2012, Helsinki Kirsi Kaunisharju Peruspalveluiden arviointi Peruspalveluiden arviointi on aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 4 :n 2

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen neuvosto (YKN) Lausunto

Yleisten kirjastojen neuvosto (YKN) Lausunto Yleisten kirjastojen neuvosto (YKN) Lausunto 23.9.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Viite: OKM120:00/2014 Asia: Lausuntopyyntö opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelemasta hallituksen esitysluonnoksesta

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Uudistuksen lähtökohdat Perustui Matti Vanhasen II hallitusohjelmaan Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 1 Aluehallinto uudistui 1.1.2010 Valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä,

Lisätiedot

Uusi aluehallinto Satakunnassa -seminaari

Uusi aluehallinto Satakunnassa -seminaari Uusi aluehallinto Satakunnassa -seminaari 13.4.2010 Pori Lounais-Suomen aluehallintovirasto, ylijohtaja Rauno Saari 12.4.2010 1 Aluehallinnon uudistus Valtion aluehallinto uudistui 1.1.2010 Kaksi uutta

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistaminen

Aluehallinnon uudistaminen Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke 1092009 10.9.2009 Aluehallinnon uudistaminen Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja

Lisätiedot

Uusia tehtäviä aluehallintovirastossa

Uusia tehtäviä aluehallintovirastossa LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON UUTISKIRJE 1/2014 11.2.2014 www.avi.fi/lounais Uusia tehtäviä aluehallintovirastossa Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen sekä oppilaitos- ja päiväkotirakentamisen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) 2017-2019 Nuorisotyön ja politiikan vastuualue Lain 5 mukaan: Uusi nuorisolaki tuli voimaan 1.1.2017 Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Pysytähän följys! Maakuntakirjastopäivä Seinäjoki 26.10.2010. Anneli Ketonen. Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 26.10.

Pysytähän följys! Maakuntakirjastopäivä Seinäjoki 26.10.2010. Anneli Ketonen. Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 26.10. Pysytähän följys! Maakuntakirjastopäivä Seinäjoki 26.10.2010 Anneli Ketonen Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 26.10.2010 1 Ajankohtaisia seminaareja ja koulutuksia Kirjastoverkkopäivät

Lisätiedot

Maakuntauudistus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Maakuntauudistus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Maakuntauudistus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 22.2.2016 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus edistää Yrittäjyyttä, työmarkkinoiden toimintaa, osaamista ja kulttuuria Liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenteen

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen neuvosto Hannu Sulin

Yleisten kirjastojen neuvosto Hannu Sulin Yleisten kirjastojen neuvosto 7.11.2014 Hannu Sulin OKM:n kirjastopolitiikka 2015 ohjelman tavoitteiden toteutuminen kansallisella tasolla Kohdennetaan yleisten kirjastojen kokeilu- ja kehittämistoiminnan

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY nuorten maakunnassa; miten maakuntaohjelma näkyy ELY-keskuksen toiminnassa Ylijohtaja Matti Räinä 26.2.2013 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Lausunto 18.04.2012. Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvitys sekä kuntauudistukseen liittyvät muut uudistukset

Lausunto 18.04.2012. Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvitys sekä kuntauudistukseen liittyvät muut uudistukset Lausunto OKM/20/050/2012 18.04.2012 Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO Viite Asia VM024:00/2011 Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvitys sekä kuntauudistukseen liittyvät muut uudistukset

Lisätiedot

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Aluehallinto uudistuu 2010 Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Uudistuksen tavoitteet: Selkeämpi viranomaisten työnjako ilman päällekkäisyyksiä Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät?

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Kari Sjöholm 10.9 2014 -200-400 -600-800 -1000-1200 -1400-1600 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012-2014 kehysriihien

Lisätiedot

Etelä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät

Etelä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Etelä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Aulanko, Hämeenlinna 24.-25.10.2017 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 1 OHJELMA - Tiistai 24.10.2017 klo 10.00 klo 10.15 klo

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus 25.2.2015 Helsinki Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen

Lisätiedot

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja n tulossopimus vuosille 2011 2013 1. Arvot, toiminta-ajatus ja visio Arvot Kirjasto toteuttaa toiminnassaan opetusministeriön hallinnonalan yhteisiä arvoja, joita ovat

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Hallinnonrajat ylittävä kokonaistarkastelu

Hallinnonrajat ylittävä kokonaistarkastelu Selvitys LVM/2252/02/2015 Valtiovarainministeriö 18.12.2015 VM118:00/2015 Aluehallintouudistuksen valmistelu ja taustaselvitys Kukin ministeriö laatii mahdollisimman yhteisestä näkökulmasta hallituksen

Lisätiedot

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 ELO-ryhmissä ovat usein edustettuina alla olevat tahot. Valitse näistä

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko?

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Kari Sjöholm 26.11.2014 Bruttokansantuote, määrän muutos-% ed. vuodesta Lähde: kansalliset

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Nuorisolakiuudistus. Diasarja on julkinen 15.4.2014 alkaen. 27. maaliskuuta 2014 Nuorisoyksikkö 1

Nuorisolakiuudistus. Diasarja on julkinen 15.4.2014 alkaen. 27. maaliskuuta 2014 Nuorisoyksikkö 1 Nuorisolakiuudistus Diasarja on julkinen 15.4. alkaen 27. maaliskuuta Nuorisoyksikkö 1 Nuorisolain uudistus kahden hallituksen rajapinnassa ajallisesti, tavoitteena se, että lakiuudistus ja LANUKE tulisivat

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä

Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät 2015 Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä Hannu Sulin Helsinki 24.11.2015 HE valtion vuoden 2016 talousarvioksi Valtionavustukset yleisten kirjastojen

Lisätiedot

Valtionavustusten digiloikka: tiekartta tavoitetilaan

Valtionavustusten digiloikka: tiekartta tavoitetilaan Valtionavustusten digiloikka: tiekartta tavoitetilaan Nykyisen valtionavustusprosessin digitalisaatio (OKM) Hallinnonalojen yhteinen valtionavustusten digitaalinen palvelualusta Avustustoiminnan ekosysteemin

Lisätiedot

28.2.2013 OSAAVA OHJELMAN MUKAISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIOAVUS- TUSPÄÄTÖKSET VUOSILLE 2013-2014

28.2.2013 OSAAVA OHJELMAN MUKAISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIOAVUS- TUSPÄÄTÖKSET VUOSILLE 2013-2014 ESITTELYMUISTIO Opetustoimen ryhmän esimies Tuomo Laitila 28.2.2013 OSAAVA OHJELMAN MUKAISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIOAVUS- TUSPÄÄTÖKSET VUOSILLE 2013-2014 1. Säädökset ja ohjeet Aluehallintovirastoista

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) KULTTUURITOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KULTTUURILAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Toimiala

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Harkinnanvaraiset valtionavustukset Nuorten työpajatoiminta

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Yhteinen savotta, yhteinen strategia

Yhteinen savotta, yhteinen strategia Yhteinen savotta, yhteinen strategia AVIen ja ELY-keskusten yhteisen strategia-asiakirjan 2016-2019 valmistelu Aluetilaisuudet Rovaniemi, Helsinki, Seinäjoki ja Mikkeli Anu Nousiainen ja Marja-Riitta Pihlman

Lisätiedot

Ympäristön muutos. Uusi hyvinvointi. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti. Tulevaisuuden kunta. Muuttuva johtaminen.

Ympäristön muutos. Uusi hyvinvointi. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti. Tulevaisuuden kunta. Muuttuva johtaminen. Hyvinvointiennakointi Hyvinvointijohtaminen kunnassa ja yhdyspinnoilla Uusi hyvinvointi Ympäristön muutos Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti Hyvinvointinäkökulmaa yhdyspintasopimu ksiin Tulevaisuuden

Lisätiedot

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 24.11.2015 Kansalaistoimijalähtöinen kehittämisen käynnistäminen Mikkelissä (1) Mitä tavoitellaan? Rakennerahasto-ohjelman

Lisätiedot

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Johtaja 26.9.2017 Hannu Sulin OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN ASETUS YLEISISTÄ KIRJASTOISTA 1 Asetuksen sisältö Yleistä Yleisistä kirjastoista annetussa laissa (1492/2016)

Lisätiedot

Lapin sivistysjohtajien syyspäivät

Lapin sivistysjohtajien syyspäivät Lapin sivistysjohtajien syyspäivät - AVI nyt ja tulevaisuudessa Lapin AVI 31.8.2016 1 Hallituksen reformi; kunta, maakunta, valtio Kunnalla on edelleen vastuu osaamisen ja sivistyksen edistämisestä, terveyden

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää 13.10.2011 Markku Liljeström SAK 13.10..2011/MLI/SAK 1 Elinikäisen ohjauksen kehittämistarve Elinikäisen oppimisen neuvosto esitti 2010, että TEM ja OKM ryhtyvät

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset ELY-keskuksissa Paula Lohikoski Pohjois-Pohjanmaan ELY

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset ELY-keskuksissa Paula Lohikoski Pohjois-Pohjanmaan ELY Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset ELY-keskuksissa Paula Lohikoski Pohjois-Pohjanmaan ELY Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ETOK Osaaminen ja kulttuuri

Lisätiedot

Arvoisa vastaanottaja,

Arvoisa vastaanottaja, Arvoisa vastaanottaja, Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt asettaa koulutustarpeiden ennakoinnin koordinointia ja valmistelua varten työryhmän 17.9.2014. Työryhmän tehtävänä on 1) Koordinoida koulutustarpeen

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ovat monialaisia valtion asiantuntijavirastoja alueillaan.

Aluehallintovirastot ovat monialaisia valtion asiantuntijavirastoja alueillaan. Aluehallintovirastot ovat monialaisia valtion asiantuntijavirastoja alueillaan. Aluehallintovirastot edistävät keskushallinnon valtakunnallisten ja alueellisten tavoitteiden toteutumista sekä alueellista

Lisätiedot

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla Kirsi Kaunisharju Kulttuuri perusoikeutena 1/2 Suomessa perustuslain 16 :n 2 momentin mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään,

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

30. Aikuiskoulutus. 2010 toteutuma

30. Aikuiskoulutus. 2010 toteutuma 30. Aikuiskoulutus S e l v i t y s o s a : Tämän luvun momenteilta rahoitetaan ammatillista lisäkoulutusta, oppisopimuskoulutusta, vapaata sivistystyötä, sivistys- ja neuvontajärjestöjä, opetustoimen henkilöstökoulutusta

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

ELYt ja alueellinen ennakointi

ELYt ja alueellinen ennakointi ELYt ja alueellinen ennakointi Naantali 7.6.2010 Jukka Peltokoski 7.6.2010 1 Ylijohtaja ELY- keskusten ennakointityön organisointi Huhtikuu 2010 Johtoryhmä Ennakoinnin organisointi ELYissä huhtikuu 2010

Lisätiedot

Immo Parvianen NUOLI/NV. Nuorisokeskukset - nuorisolain uudistus 18.12.2014

Immo Parvianen NUOLI/NV. Nuorisokeskukset - nuorisolain uudistus 18.12.2014 Nuorisokeskukset - nuorisolain uudistus 18.12.2014 1 Nuorisokeskukset Nykylaissa 12 : valtionavustukset toiminta ja rakentaminen tulosperusteisuus: nuorisokäyttö ja toiminta-ajatus yleishyödyllisyys, ylijäämä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Sote uudistus ja sen toimeenpano. Kuopio ERVAn yhteistoimintaelimen seminaari 11.2.2015 Johtaja Sirkka Jakonen

Sote uudistus ja sen toimeenpano. Kuopio ERVAn yhteistoimintaelimen seminaari 11.2.2015 Johtaja Sirkka Jakonen Sote uudistus ja sen toimeenpano Kuopio ERVAn yhteistoimintaelimen seminaari 11.2.2015 Johtaja Sirkka Jakonen Sote-uudistuksen toimeenpanon organisaatio 1.10.2014 1.3.2017 Lakijaos Talous &omaisuusjaos

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 10. Yleissivistävä koulutus 34. Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten ja päiväkotien perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset

Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset Rovaniemen MAKO-verkosto 22.2.2012 ja Meri-Lapin MAKO-verkosto 23.2.2012 Anne-Mari Suopajärvi/ Lapin ELY-keskus

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylijohtaja Esko Ranto

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylijohtaja Esko Ranto OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylijohtaja 20.4.2015 Esko Ranto VALTIONEUVOSTON ASETUS LIIKUNNAN EDISTÄMISESTÄ 1 Esityksen tausta ja pääasiallinen sisältö Uusi liikuntalaki (390/2015) tulee

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot