Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) Hakijan (osatoteuttajan) nimi Y-tunnus Organisaatiotyyppi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) Hakijan (osatoteuttajan) nimi Y-tunnus Organisaatiotyyppi"

Transkriptio

1 1 (10) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Jyrki Kuva Hakemusnumero Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero Hankekoodi Tila Käsittelyssä 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Viranomainen Etelä-Savon maakuntaliitto 2 Hakijan perustiedot Hakijan virallinen nimi Suomen metsäkeskus Organisaatiotyyppi Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö, Metsäkeskus, julkiset palvelut Jakeluosoite Mikonkatu 5 PL Mikkeli Postinumero Tilinumero (IBAN) FI WWW-osoite Hankkeen yhteyshenkilön nimi TURKIA KYÖSTI ANTERO Yhteyshenkilön sähköpostiosoite Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely Vain yksi hakija Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) Y-tunnus Puhelinnumero Postitoimipaikka Mikkeli BIC OKOYFIHH Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa projektipäällikkö Yhteyshenkilön puhelinnumero Hakija siirtää osan haettavasta tuesta yhdelle tai useammalle taholle hankkeen toteuttamista varten (tuen siirto) Osatoteuttajat Hakijan (osatoteuttajan) nimi Y-tunnus Organisaatiotyyppi Miktech Oy Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö Perustele, miksi hanke toteutetaan yhteishankkeena. Hankkeen toteutuksessa yhdistetään Metsäkeskuksen metsävaratiedot ja metsänomistajakontaktit sekä Miktech Oy:n yritystoiminnan kehittäminen ja teknologiaosaaminen. 3 Hankkeen perustiedot

2 Hankkeen julkinen nimi Energiapuusta enemmän -bioenergialiiketoiminnan kehittämishanke Alkamispäivämäärä Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen Erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen Päättymispäivämäärä (10) 4 Tiivistelmä (julkaistaan internetin tietopalvelussa) 4.1 Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) Energiapuusta Enemmän - bioenergialiiketoiminnan kehittämishankkeen tavoitteena on energiapuun saatavuuden edistäminen ja metsäenergiaketjun kannattavuuden parantaminen, metsänomistajien energiapuutiedon lisääminen ja uusien metsäpolttoainetta hyödyntävien käyttökohteiden perustaminen ja energiapuuliiketoiminnan kehittäminen. Metsänomistajia motivoidaan hoitamaan nuoria metsiä niin, että energiapuuta saadaan markkinoille lisää ja energiapuuta tuotetaan kestävästi. Uusi laserkeilaukseen perustuva metsävaratieto hyödynnetään metsäenergian hankintakohteiden paikallistamiseen aluetasolla ja metsäomistajien energiapuutiedotukseen tilatasolla. Hankkeella edistetään energiapuun saatavuutta monipuolistuvan metsäbiomassan jalostuksen ja paikallisenergian tuotannon tarpeita varten. Hankkeen tuloksena metsäenergiaketjun kannattavuus metsästä käyttöpaikalle ja jatkojalostusta varten paranee. Metsäenergialle saadaan uusia käyttökohteita ja syntyy uutta liiketoimintaa, yhteistyöverkostoja ja teknologian osaamista paikallisenergiakohteisiin. Hanke toteutetaan Metsäkeskuksen Etelä-Savon alueyksikön ja Innovaatio ja teknologiakeskus Miktech Oy:n yhteishankkeena. 4.2 Hankkeen nimi englannin kielellä Business from Energy Wood 4.3 Hankkeen julkinen tiivistelmä englannin kielellä The target of Business from Energy Wood project is to promote the availability of energy wood, increase the profitability of energy wood procurement chain, increase the forest resource knowledge of the forest owners, boost the energy wood business and facilitate the establishment of new local wood using heating plants. The project will be implemented in collaboration with the Finnish Forest Centre and the Innovation and Technology Company Miktech Oy. 5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä 5.1 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Miten hanke on valmisteltu? Miten valmistelussa on otettu huomioon aiemmin rahoitettujen hankkeiden tulokset? Etelä-Savossa energiaomavaraisuutta ja uusiutuvan energian tuotantoa voidaan tehokkaimmin kasvattaa lisäämällä puun energiakäyttöä. Metsähakkeen käyttö on kasvanut viime vuosina. Vuonna 2013 metsähakkeen käyttö oli noin 0,5 milj m3 ja metsähakkeen käytön ennakoidaan laajentuvan 0,6 milj m3:n vuositasolle. Hanke liittyy EU-ohjelmakauden kevään 2014 teemahaun Älykäs erikoistuminen teemaan Metsäbiomassan uudet tuotteet ja tuotantoprosessit, missä kehitetään puiden jalostusta ja tuotantoa. Etelä-Savon hyvän kasvun omaavat metsävarat tarjoavat hyvän pohjan metsäenergiaan liittyvän liiketoiminnan kehittämiselle. Metsähakkeen teknis-taloudellinen tuotantopotentiaali on nykyisellä hakkuiden tasolla noin 1 milj. kuutiometriä ja hakkuusuunnitteen mukaisella tasolla 1,3 milj. kuutiometriä energiapuuta vuodessa. Lisäksi teollisuuden ainespuuhakkuista riippumatonta pieniläpimittaista kuitupuuta voitaisiin hakata energiakäyttöön ensiharvennusmetsistä noin 0,3 milj kuutiometriä vuodessa. Metsäenergian käytön ja jatkojalostuksen haasteena on metsäenergiaketjun kannattavuuden parantaminen. Energiapuusta enemmän hankkeen toimenpiteet on valittu siten, että energiapuun kannattavuutta voidaan parantaa

3 3 (10) kaikille energiapuuketjun toimijoille. Energiapuun hankintaa voidaan lisätä ja korjuun kannattavuutta parantaa, mutta se edellyttää metsänhoidon tehostamista metsän nuoruusvaiheessa. Metsähakkeen käytön laajentuessa energiapuun tasainen saatavuus on yhä haasteellisempaa ja tarvitaan toimenpiteitä puun aluetason saatavuuden edistämiseen ja metsänomistajien motivointiin metsien hoitoon. Energiapuun saatavuuden ja tarjontahalukkuuden kehittymiseen voidaan energiapuusta saatavan hinnan ja energiapuumarkkinoiden toimivuuden lisäksi vaikuttaa tiedotuksen ja neuvonnan avulla. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun pienyrityskeskuksen Etelä-Savon metsänomistajille vuonna 2010 tekemän kyselytutkimuksen mukaan pienpuun myynnistä ja energiapuuharvennuksesta on kiinnostunut % metsänomistajista. Tarjontahalukkuuden realisoitumiseksi päätöksiin metsien hakkuista ja energiapuun myynnistä tarvitaan metsänomistajien tavoitettavuuden parantamista ja tietoa kannattavan energiapuun hankinnan kohteista. Suurien voimalaitosten sekä mahdollisten uusien biopolttoainejalosteita tuottavien laitosten lisäksi energiapuun käytön lisäpotentiaalia on paikallisenergian tuotannossa ja lämpöyrittäjyydessä. Energiapuuta käyttäviä pienlämpölaitoksia tarvittaisiin lisää, jotta laadukkaan hakkeen tuotantoa ja lähienergian osuutta voitaisiin kasvattaa. Hanke on valmisteltu Metsäkeskuksen ja Miktech Oy:n kanssa yhteistyönä ja hanke tukee Biosaimaa klusterin metsäbiomassan käytön lisäys ja jalostusasteen nosto sekä energiaratkaisujen kehittäminen ekotehokkaille asuinalueille strategisia toimintalinjoja. Biosaimaa klusterin kokemusten lisäksi hankkeen valmistelu pohjautuu metsäkeskuksen aiemmin toteuttamien puuenergian käytön ja bioenergian neuvontahankkeiden kokemuksiin ja tuloksiin. 5.2 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? 1. Tavoitteena on energiapuun saatavuuden ja metsäenergiaketjun kannattavuuden parantaminen. 2. Tavoitteena on metsänomistajien energiapuutiedon lisääminen ja aktivointi nuorten metsien hoitoon Energiapuun saatavuutta edistetään hyödyntämällä uusi laserkeilaukseen perustuva metsävaratieto energiapuun hankintakohteiden paikallistamiseen alue- ja tilatasolla. Tilatasolla uutta metsävaratietoa hyödynnetään tiedotettaessa metsien hoito- ja hakkuutarpeista energiapuukohteiden omistajille ja aluetasolla metsävaratietoa hyödynnetään energiapuun hankinnan logistiikan kehittämiseen ja hankinnan alueelliseen kohdentamiseen. Tavoitteena on toimintamalli, millä energiapuun hankintakohteiden tarjontaa saadaan lisättyä metsäenergian kasvavaa käyttötarvetta ja laajenevaa kysyntää vastaavasti. 3. Tavoitteena on edistää uusien metsäpolttoainetta hyödyntävien paikallisenergiakohteiden perustamista paikallistamalla kohteita ja lisäämällä kiinteistöjen omistajien ja potentiaalisten toimijoiden tietoa energiayrittäjyydestä, paikallisenergian tuotantoteknologiasta ja liiketoiminnan toteutusmalleista. 4. Tavoitteena on edistää metsäraaka-aineen saatavuutta uusia mahdollisia biojalosteiden tuotantolaitoksia varten maakunnassa. 5.3 Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan? Hanke tekee uuden metsäbiomassan jalostuksen liiketoiminnan kehitystyötä tavoitteena metsäenergianketjun ja energiapuuliiketoiminnan kannattavuuden parantaminen. Hankkeen toteutuksessa yhdistetään Metsäkeskuksen metsävaratiedot ja metsänomistajakontaktit sekä Miktech Oy:n yritystoiminnan kehittäminen ja teknologiaosaaminen. Yhteistyöverkostojen kehittämistä metsähakkeen isojen käyttäjien, paikallisenergiakohteiden toimijoiden, raaka-aineen toimittajien ja metsänomistajien kesken tarvitaan, jotta kohtuuhintaisen puupolttoaineen saatavuus Etelä-Savon energia- ja lämpölaitosten tarpeisiin voidaan varmistaa metsähakkeen kysynnän ja jalostustoiminnan laajetessa. Paikallisenergiakohteissa kehitetään lämpöyrittäjyyden liiketoimintaa ja energiapuuketjun ansaintamallia ja tehdään hajautetun energiateknologian käytettävyyden ja kannattavuuden arviointia.

4 4 (10) 5.4 Mitkä ovat hankkeen varsinaiset kohderyhmät? Hankkeen kohderyhmät ovat metsänomistajat, energiapuuta hankkivat metsä- ja koneyrittäjät, energiapuu- ja hakeyrittäjät, lämpöyrittäjät, energiayhtiöt, kunnat, potentiaaliset uudet yrittäjät ja yritykset. 5.5 Mitkä ovat hankkeen välilliset kohderyhmät? kiinteistöjen omistajat ja puuenergian loppukäyttäjät 6 Toteutus ja tulokset 6.1 Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? 1. Metsävaratiedon jalostaminen, kohteiden valinta ja poiminnat metsävaratietokannan uusilta suunnittelualueilta metsänomistajien energiapuutiedotusta varten. Toteutus: Metsäkeskus, toteutusaika 2/15-2/16 Tuotetaan alueittain luettelot metsänomistajista ja metsätiloista, joilla kannattavan energiapuun hankinnan kohteita. Uutta metsävaratietoa valmistuu noin ha:n metsäalalle ja noin 3500 metsänomistajan tilalle vuosittain. Metsätilojen omistajat saavat hakkuu- ja hoitotiedotteen lähivuosien kiireellistä hakkuu- ja hoitotöistä. Tästä tilamäärästä poimitaan henkilökohtaista kontaktikampanjaa varten 5 10 %, metsänomistajaa vuosittain. 2. Tiedotus- ja neuvontakampanja metsänomistajille Toteutus: Metsäkeskus,toteutusaika 3-8/15 ja 1-12/16 Metsänomistajille, joiden tiloilla on energiapuun hankintakohteita, lähetetään metsäkeskuksen asiakasjärjestelmästä energiapuutiedote. Osaan metsänomistajista otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti tavoitteena saada toimeksiantoja kohteiden välitykseen metsätoimijoiden käyttöön sähköisen asiointipalvelun välityksellä. Tiedotus- ja neuvontakampanjalla edistetään energiapuun kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. 3. Tapahtumat 3.1 Metsävaratieto ja energiapuu -tilaisuudet Toteutus: Metsäkeskus ja Miktech, toteutusaika 2/15-12/16 Metsänomistajille järjestetään metsävaratiedon esittelytilaisuuksia, joissa metsävaratiedon lisäksi aiheena energiapuun tuotanto ja hyödyntäminen osana kannattavaa metsänhoitoa sekä energiapuun jatkojalostus. Tilaisuudet edistävät puun kysynnän ja tarjonnan kohtaamista sekä maaseudun energiayrittäjyyttä. Metsävaratieto ja energiapuu esittelytilaisuudet 3 kpl/vuosi(vastuutaho metsäkeskus). Yhteistyössä metsätoimijoiden, konevalmistajien ja Biosaimaa klusterin kanssa järjestetään metsänomistajatapahtumia, joiden aiheiksi on kaavailtu mm uuden korjuuteknologian esittelyä sekä ajankohtaista energiapuun markkinoiden ja energiapuutukien tilannetta. Metsätapahtumat 2 kpl. Ajankohta 9/15 ja 5/ Tapahtumat metsätoimijoille ja sidosryhmille Toteutus: Metsäkeskus ja Miktech, toteutusaika 2/15-11/16 Metsätoimijoille järjestetään energiapuun korjuun laatupäivä 1 kpl/v, vastuutaho metsäkeskus, ajankohdat 8/15 ja 8/16. Osana hanketta järjestetään Biosaimaa klusterin metsäenergia-aiheinen seminaari yhteistyössä Miktech:n ja Metsäkeskuksen kanssa, vastuutaho Miktech, ajankohta 9/16.

5 5 (10) Järjestetään 3 kpl metsätoimijoiden työpajatilaisuuksia, vastuutaho Miktech, suunnitellut ajankohdat: 2/15,12/15 ja 8/ Paikallisenergiakohteet, yhteistyöverkostot ja energiapuuta hyödyntävän uuden liiketoiminnan kehittäminen Toteutus: Miktech ja Metsäkeskus, toteutusaika 1/15-12/16 Hanke kartoittaa potentiaalisia, uusia käyttökohteita, joihin tehdään alustavaa liiketoiminnan selvitystä ja teknologian käytettävyyden arviointia. Tavoitteena on nostaa esille uusia potentiaalisia metsäbiomassaa hyödyntäviä paikallisenergiakohteita ja hakea metsäbiomassan hyödyntämisen muita mahdollisuuksia. Hankkeessa arvioidaan yhteensä viisi potentiaalista paikallisenergiakohdetta sekä metsäbiomassaan liittyvää muuta liiketoimintamahdollisuutta(polttoaineliiketoiminta) sekä aktivoidaan kohteiden toteutumista. Osatehtävän toteutukseen liittyvien teknis-taloudellisten tarkastelujen toteutuksessa hyödynnetään ulkopuolisia budjetoituja ostopalveluita. Osatehtävässä kartoitetaan myös potentiaalisia yrittäjiä, joilla on kiinnostusta toimintaan sekä energiapuun jatkojalostukseen (pilke-, hake- ja lämpöyrittäjät). Aikataulu: - kohteiden tunnistaminen 1-12/15 - kohteiden tarkastelu ja toimijoiden aktivointi 3/15-11/16 - metsäbiomassaan liittyvän uuden liiketoimintamahdollisuuden tunnistaminen ja alustava arviointi 1-3/15 - metsäbiomassaan liittyvän uuden liiketoimintamahdollisuuden tarkastelu ja edistäminen 4/15-6/ Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia sillä on? Hanke lisää metsänomistajien valmiuksia tarjota energiapuuta markkinoille. Hankkeella tehostetaan metsävaratiedon hyödyntämistä ja parannetaan metsäenergiaketjun kannattavuutta, kun hankintaa pystytään logistisesti kohdentamaan ja kannattavan energiapuun kohteista saadaan tietoa metsänomistajien ja toimijoiden käyttöön aiempaa tehokkaammin. Hankkeen tuloksena metsäänsä tähän saakka vähän hyödyntäneiden metsänomistajien metsien hyödyntämisaste kasvaa ja ensiharvennusmetsien metsänhoidollinen tila paranee. Lehtipuuvaltaisten kohteiden riittävä ja oikeaaikainen harvennushakkuu tukee maakunnan koivuvaneriteollisuuden raaka-aineen saantia. Hankkeen tuloksena energiapuun käyttökohteita saadaan monipuolistettua ja paikallista uusiutuvan energian tuotantoa lisättyä. Alueellinen energiaomavaraisuus kasvaa ja tuontiöljyä saadaan korvattua paikallisenergialla. Uudet käyttökohteet parantavat energiapuuketjun kannattavuutta, syntyy uutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja. Hakkeen saantivarmuus ja käytettävyys energialaitoksille ja uusille mahdollisille bioenergiajalosteita tuottaville laitoksille paranee ja energiatuotannon uuden teknologian laiteratkaisuja saadaan pilottikohteina käyttöön. Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on tukea Etelä-Savon muodostumista Suomen merkittävimmäksi metsäenergiavarojen hyödyntäjäksi. Hankkeen tavoitteena on olla edesauttamassa viiden uuden paikallisenergiakohteen syntymistä. 6.3 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia sekä kokemuksia hyödynnetään hankkeen päättymisen jälkeen? Hankkeesta saadaan kokemusta ja toimintamalli uuden metsävaratiedon hyödyntämisestä energiapuun hankinnan kohdentamiseen alueittain ja saadaan kokemusta metsänomistajien aktivoinnista ja energiatiedotuksesta sähköisen asiointipalvelun avulla. Hanke lisää osallistuvien yrittäjien energiapuuketjun liiketoimintaosaamista. Syntyvän yhteistyöverkoston ja

6 6 (10) pilottikohteiden kokemukset paikallisenergian uuden tuotantoteknologian käyttökelpoisuudesta ovat sovellettavissa hankkeen jälkeen muille vastaaville kohteille. 7 Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmä Hankkeelle haetaan ennakkoa Kyllä Ei Kustannusmalli Flat rate 24 % palkkakustannuksista Hankkeen kustannukset ja rahoitus Kustannukset Yhteensä 1 Palkkakustannukset Ostopalvelut Kone- ja laiteinvestoinnit 0 4 Rakennukset ja maa-alueet 0 5 Muut kustannukset Flat rate Kustannukset yhteensä Tulot 0 Nettokustannukset yhteensä Kustannusarvio yhteensä Rahoitus Yhteensä Osuus nettokustannuksista (%) 1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus ,6 3 Muu julkinen rahoitus ,1 4 Yksityinen rahoitus ,4 Rahoitus yhteensä Rahoitussuunnitelma yhteensä Muilta rahoittajilta haettu rahoitus 8.1 Mitä sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia on rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista (ml. omarahoitusosuus)? Mikkelin kaupunki on sitoutunut päätöksellä hankkeen osatoteuttajan Miktech Oy:n kuntarahaosuuden maksamiseen. Savonlinnan Yrityspalvelut Oy:ltä on myönteinen päätös Savonlinnan kuntarahaosuudesta hankkeeseen ja Suur- Savon energiasäätiöltä päätös avustuksesta metsäkeskuksen hankeosuuden yksityisen rahoituksen kattamiseen. Pieksämäen kaupunki osallistuu kuntarahaosuudella hankkeeseen. Metsäkeskus rahoittaa oman hankeosion toteutusta julkisella omarahoitusosuudella. 8.2 Onko hankkeeseen haettu tai ollaanko hakemassa rahoitusta muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Kuinka paljon rahoitusta on haettu tai myönnetty? Hankkeelle ei ole haettu rahoitusta muilta rahoittajilta. 9 Yhteydet muihin hankkeisiin 9.1 Mihin muihin Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit.) Hanke kytkeytyy Biosaimaa klusterin kautta maakunnan bioenergian kehittämiskokonaisuuteen. Hanke tekee yhteistyötä muiden Etelä-Savon metsäalan ja puun jatkojalostuksen kehittämishankkeiden kanssa, joita toteuttavat Metsäkeskus, LUT:n Mikkelin bioenergia-alan tutkimusyksikkö, Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Helsingin yliopiston Ruralia instituutti ja ProAgria. Hanke tekee yhteistyötä metsäenergian havaintokohteiden perustamisessa Itä-Suomen yliopiston, Metlan ja Metsäkeskuksen Metsä oppimisympäristönä OpenMetsä hankkeen kanssa. 9.2 Mihin muista rahoituslähteistä rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit, jos niitä on.)

7 7 (10) Hanke ei liity muista rahoituslähteistä rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin. 10 Maantieteellinen kohdealue Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle Hankkeen toiminta kohdistuu usean maakunnan alueelle Hankkeen toiminta on valtakunnallista Maakunnat Etelä-Savo Seutukunnat Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen Kunnat Enonkoski, Heinävesi, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Pertunmaa, Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava, Joroinen, Juva, Pieksämäki Jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa, mikä on toteutuspaikan osoite? Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka 11 Hakijan osaaminen, hankkeen riskiarviointi ja ohjausryhmä 11.1 Minkälainen on hakijan osaaminen ja kokemus hankkeiden toteuttamisesta ja hankesuunnitelman mukaisesta sisällöllisestä teemasta? Yhteishankkeen hakijalla Metsäkeskuksella ja molemmilla toteuttajilla, Metsäkeskuksella ja Miktech Oy:llä on pitkäaikainen kokemus metsäenergian kehittämishankkeista. Metsäkeskuksella yhteistyöstä metsäalan toimijoiden kanssa ja energiayrittäjyyden kehittämisestä paikallisenergiakohteissa ja Miktech:llä bioenergia-alan teknologiayritysten liiketoiminnan ja biomassan jatkojalostuksen liiketoimintaselvityksistä ja yhteistyöverkostoista. Miktech koordinoi Biosaimaa klusteria Minkälaisia riskejä hankkeen toteuttamiseen liittyy ja miten riskejä hallitaan? Riski Hankkeen toteutus osoittautuu suunniteltua kalliimmaksi ja vaikeammaksi. Hankkeen henkilöresursseissa tapahtuu muutoksia ja vaihtuvuutta hankkeen toteutusaikana. Yhteistyön sujuvuus hankkeen toteuttajien ja sidosryhmien kesken. Metsäenergian kilpailykyky ja toiminnan kannattavuus heikkenee ulkoisten muutosten vuoksi, mikä vähentää kiinnostusta. Toimenpiteet riskin toteutumisen todennäköisyyden pienentämiseksi Hankkeen toteutuksesta vastaavat kokeneet ja ammattitaitoiset organisaatiot ja hanketyön tekijät. Hankkeen toteutuksesta tietävät muutkin toteuttajatahojen henkilöt ja varamiesjärjestely henkilövaihdosten varalle on tehty. Hankkeessa hyödynnetään Biosaimaan yhteistyöverkostoa ja käytännössä koeteltua yhteistyön toimintamallia. Toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin hankkeen toimenpiteillä ei voida suoraan vaikuttaa. Toimenpiteillä tiedostetaan olevan välistä vaikutusta asenneilmapiiriin toimintaympäristössä Esitys hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi Hankkeen ohjausryhmään kutsutaan toteuttajien ja rahoittajien edustajat, paikallisenergiayritysten edustaja 1-2, metsänomistajat/mhy:n edustaja, metsähakkeen ison käyttäjän, Suur-Savon Sähkö tai ESE edustaja. 12 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantatiedoista Tuotosindikaattorit Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen Erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

8 8 (10) Muuta tukea kuin rahoitustukea saavat yritykset Yritykset, jotka tuovat tuen seurauksena markkinoille uuden tai aiemmasta versiosta merkittävästi 5 kehitetyn vähähiilisyyttä edistävän tuotteen tai materiaalin Yhdyskuntien vähähiilisyyttä edistävät uudet ratkaisut 5 Yrityksissä toteutettavat vähähiilisyyttä edistävät demonstraatiot 2 Tutkimus- ja kehittämisinstituutioiden vetämiin hankkeisiin osallistuvat yritykset Säästettävä energia, MWh 13 Horisontaaliset periaatteet 13.1 Sukupuolten tasa-arvo Kyllä Ei Perustelu Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta Hanke on sukupuolineutraali Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen) Hanke on sukupuolineutraali Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen Hanke on sukupuolineutraali 13.2 Kestävä kehitys

9 9 (10) Vaikutuksen kohde Ekologinen kestävyys 14 Liitteet Pakolliset liitteet Yhteishankkeen sopimus Muut liitteet Välitön vaikutus Vaikutusaste Välillinen vaikutus Perustelu Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 Hanke edistää kestävää metsävarojen käyttöä ja hyödyntämistä ja fossiilisten polttoaineiden 5 korvaamista uusiutuvilla energialähteillä. Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 Hanke vähentää paikallista ilmastoriskiä, kun uusiutuvalla puuenergialla korvataan fossiilista 5 tuontienergiaa paikallisenergiakohteissa. Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2 Metsäenergian tuottamiseen sovelletaan energiapuun korjuuta koskevia metsänhoidon suosituksia, joissa otetaan huomioon monimuotoisuuden säilyminen ja monimuotoisuuden kannalta tärkeät elinympäristöt. Metsäenergian kestävä talteenotto vähentää ravinteiden huuhtoumaa pintavesiin. Pohjavesiin Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 metsäenergian tehostuvalla talteenotolla ei 2 tutkimuksissa ole havaittu mitattavia vaikutuksia. Natura ohjelman kohteet Ei tunnistettuja vaikutuksia. Taloudellinen kestävyys Materiaalit ja jätteet Puun energiakäyttö luo markkinoita puujakeille, joilla ei aikaisemmin ole ollut kaupallisia 4 käyttökohteita ja markkinoita. Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 Hankkeen toimenpiteillä tuetaan uusien paikallisenergiakohteiden perustamista ja 4 tuontienergian korvaamista lähienergialla. Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 6 Laajeneva hajautetun energian tuotanto on kokonaistaloudellista ja kestävää kehitystä vahvistavaa maaseudun yritystoimintaa. Metsäenergian käytön lisääminen luo uusia työpaikkoja ja uusia yrityksiä sekä välillisiä työpaikkoja metsäsektorille. Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 Uusia palvelutuotteita, kuten 3 lämpöyritystoimintaa. Liikkuminen ja logistiikka 0 Metsäenergian lisääntyvä tarjonta ja tieto kannattavan hankinnan kohteista tehostaa 2 metsäenergiaketjun logistiikkaa. Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus Metsäenergian käytön lisääminen luo uusia työpaikkoja ja uusia yrityksiä sekä välillisiä Hyvinvoinnin edistäminen 5 työpaikkoja metsäsektorille. Tasa-arvon edistäminen Ei tunnistettuja vaikutuksia. Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus Ei tunnistettuja vaikutuksia Energiapuun hankinta maisema ja ympäristönhoidollisilta kohteilta on Kulttuuriympäristö 2 kulttuuriympäristön säilyttämistä ja hoitoa. Ympäristöosaaminen 0 Metsänomistajille suunnattava energiatiedotus metsäenergian tuotannon kestävyydestä, ympäristövaikutuksista ja paikallisenergian 4 hyödyistä lisää ympäristöosaamista.

10 10 (10) Suur-Savon energiasäätön päätös Suur-Savon energiasäätiön päätös Pieksämäen kaupunginhallitus Savonlinnan Yrityspalvelut Mikkelin seudun rahoituspäätös Hakija vakuuttaa tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi. Viranomaisella on oikeus tarkastaa hakijaa koskevat verovelkatiedot, arvonlisäverovelvollisuutta koskevat tiedot sekä muut tarvittavat toiselta viranomaiselta saatavat tiedot, joilla voi olla vaikutusta rahoituksen myöntämiseen. Yhteishankkeessa tarkastusoikeus koskee kaikkia hakijoita ja tuen siirto menettelyssä hakijan lisäksi kaikkia tuen siirronsaajia. Päiväys ja hakijaorganisaation sähköinen allekirjoitus HEIKKILÄ ANTTI JUHANI aluejohtaja (Allekirjoitettu sähköisesti vahvalla Katso-tunnistautumisella)

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu, rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 189 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", 300311 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 189 Hankkeen

Lisätiedot

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17%

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17% Tutustu ennen hankehakemuksen täyttämistä Joensuun KAKE hankkeen hankekriteereihin sekä hakemuksen täyttöohjeisiin. 1. Hakija Hakijan virallinen nimi Jakeluosoite Y-tunnus Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 2631/31/15 Hakemuksen saapumispvm 17.9.2015 Hakijan virallinen nimi Geologian tutkimuskeskus Hankkeen julkinen nimi Mineral

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

EURA hakemuksen tekemisen ohjeita

EURA hakemuksen tekemisen ohjeita 1 EURA 2014 -hakemuksen tekemisen ohjeita 10.8.2015 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Valitse viranomainen, jolta haet rahoitusta. Voita valita vain yhden viranomaisen. Hakuilmoituksessa on kerrottu

Lisätiedot

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu Miten tukea haetaan? Valtteri Karhu Rahoitusta haetaan Eura2014 -järjestelmässä Rakennerahastojen viestintä, kuten hakuilmoitukset julkaistaan verkossa osoitteessa www.rakennerahastot.fi Sivustolla sivut

Lisätiedot

HAKUINFO päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.3.2016 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS)

EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS) EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS) Täyttöohjetta päivitetään vielä huhti-toukokuussa 2014 rakennerahastoja koskevien valtioneuvoston asetusten valmistelun myötä. Viranomaisen

Lisätiedot

2. Hakijan perustiedot (päätoteuttaja) Jos kyseessä on yhteishanke tai tuen siirto -menettely, kirjoita tähän kohtaan päätoteuttajan perustiedot.

2. Hakijan perustiedot (päätoteuttaja) Jos kyseessä on yhteishanke tai tuen siirto -menettely, kirjoita tähän kohtaan päätoteuttajan perustiedot. EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN EAKR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Täyttöohjetta päivitetään vielä huhti-toukokuussa 2014 rakennerahastoja koskevien valtioneuvoston asetusten valmistelun myötä. 1. Viranomainen,

Lisätiedot

Hankkeen nimi: Maakunnan kilpailukyvyn parantaminen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistamal... Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Hankkeen nimi: Maakunnan kilpailukyvyn parantaminen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistamal... Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) 1 (7) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä 29.8.2016 Käsittelijä Diaarinumero EURA 2014/4256/09 02 01 01/2016/PSL Puhelinnumero

Lisätiedot

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016 Hakijan ohje Sisältö: 1. Yleistä ESR-hausta 2. Haun erityispiirteet 3. Ohjeita hakemuksen

Lisätiedot

Uuden alueellisen metsäohjelman painopisteet

Uuden alueellisen metsäohjelman painopisteet Innovaatioseminaari Kokkola 15.11.2011 Uuden alueellisen metsäohjelman painopisteet Jorma Vierula Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus 1 Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueellinen metsäohjelma 2012-2015 2 Linjaukset

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (8) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Heikki Laukkanen Hakemusnumero 300879 Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero 0509180035

Lisätiedot

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu MetsäBio hanke Ossi Klemetti, Kainuun Etu Oy Timo Karjalainen, Kajaanin yliopistokeskus 1 Taustaa Kainuun talousmetsät ovat vahvasti vajaakäytössä.

Lisätiedot

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalan osuus Antti Peltola 1. Kuntatiedotus uusiutuvasta energiasta ja hankkeen palveluista Kohteina 6 kuntaa

Lisätiedot

Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset

Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset Taito-ohjelma yleisesti ja alkavan haun erityiskysymykset Taito-hakuinfo Tieteiden talo 13.1.2016 Päivi Bosquet Marika Lindroth Taito-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelma

Lisätiedot

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely 24.2.2016 Antti Niemi POVERIA BIOMASSASTA Toteutusaika: 1.9.2015-30.6.2018 Budjetti: 798 645 Päärahoittaja: ELY-keskus Euroopan maaseuturahaston varoista Tavoite: Uusiutuvan

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

NewPro New high reactivity in-line process knowhow for the Finnish fiberproduct business ecosystem

NewPro New high reactivity in-line process knowhow for the Finnish fiberproduct business ecosystem EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 773/31/16 Hakemuksen saapumispvm 29.2.2016 Hakijan virallinen nimi Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi NewPro

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

Kainuun metsäohjelma

Kainuun metsäohjelma Kainuun metsäohjelma 2016-2020 Tuomo Mikkonen elinkeinopäällikkö Kainuu metsäohjelmavastaava Kainuun metsäneuvoston sihteeri Kainuun metsäohjelma Metsäneuvoston työkalu Ohjelman valmistelu on tehty yhteistyössä

Lisätiedot

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö KMO 2015:n muutosesitys Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö 5.5.2010 1 KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015 Strateginen toimenpideohjelma - linjaa Suomen metsäpolitiikkaa - valtioneuvoston

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 3223/31/15 Hakemuksen saapumispvm 23.9.2015 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Hankkeen julkinen nimi Sähkökelkan

Lisätiedot

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana - kokemuksia EU-hankkeista Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, 9.10.2013 Jyrki Raitila, VTT Taustaa VTT (Jyväskylä) ollut mukana useissa EU- ja maakuntaprojekteissa,

Lisätiedot

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 Nakkilassa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä vähähiiliset hankkeet ja hankehaku Satakunnassa Jyrki Tomberg Satakuntaliitto Esityksen

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392294360756/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392294360756/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Hakemus on Uusi Muutoshakemus, mihin Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen täyttää Saapunut Dnro Hakemusnro 1. HANKE a)

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Etelä-Savon Energiatase Energiapuusta enemmän - seminaari, Mikkeli Mika Laihanen & Antti Karhunen

Etelä-Savon Energiatase Energiapuusta enemmän - seminaari, Mikkeli Mika Laihanen & Antti Karhunen Etelä-Savon Energiatase 2015 14.11.2016 Energiapuusta enemmän - seminaari, Mikkeli Mika Laihanen & Antti Karhunen 1 Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tavoitteet 2. Energiataseen määritelmä ja hyödyt 3.

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Valintaperusteet, ESR (luonnoksen mukaan) Kestävää kasvua ja työtä infotilaisuus Kajaanissa

Valintaperusteet, ESR (luonnoksen mukaan) Kestävää kasvua ja työtä infotilaisuus Kajaanissa Valintaperusteet, ESR (luonnoksen mukaan) Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -infotilaisuus Kajaanissa Anne Huotari Valintaperusteita on kolmenlaisia I YLEISET VALINTAPERUSTEET (luonnos) Merkitään rastilla

Lisätiedot

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet Vastaanottava maaseutu 22.1.2016 Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rahoituksen jako rahastojen välillä (pl. alueellinen yhteistyö)

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Asiantuntija Kalevi Hiivala Sivu 1 19.2.2015 Esityksen sisältö Yleistä maaseudun yritystuesta Investointituki Perustamistuki Valintakriteerit Hakeminen

Lisätiedot

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen Varsinais-Suomen alueen painotukset 2 ESR-haussa etusijalla ovat hankkeet, jotka perustuvat todelliseen tarpeeseen ja joissa jo hakuvaiheessa

Lisätiedot

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen Business as (un)usual rahoittajan näkökulma 13.8.2013 Ilmi Tikkanen EU hankkeiden vaikuttavuudesta Havaintoja EU:n ohjelmakaudelta 2007 2013 Tuleva EU:n ohjelmakausi 2014 2020 (valmistelu) Etelä-Suomen

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälitys

Koulutus- ja tiedonvälitys Koulutus- ja tiedonvälitys Savonlinna 25.5.2015 Mikkeli 27.5.2015 Kehityspäällikkö Ossi Tuuliainen Etelä-Savon ELY-keskus Maaseutupalvelut yksikkö M01 Tietämyksen siirtoa ja tiedotusta koskevat toimet

Lisätiedot

Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet

Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet Ainespuun puskurivarastoilla ja metsäenergian terminaaleilla tehoa puunhankintaan 12.12.2014 Antti Saartenoja Maakuntakaavoitus pähkinänkuoressa Yleispiirteinen

Lisätiedot

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet BIOKAASU JA BIODIESEL Uusia mahdollisuuksia maatalouteen - seminaari 15.11.2007 Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013)

Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013) Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella 2014-2020 ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013) Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista, ns. hallintolaki Laki alueiden kehittämisen

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Seurantakomitean kokous Liminka/Oulu 18.-19.5.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren, työ- ja elinkeinoministeriö, yritys- ja alueosasto Ohjelman edistymistilanne

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Biotalouden uudet arvoverkot

Biotalouden uudet arvoverkot Biotalouden uudet arvoverkot Metsäbiotalouden Roadshow 2013 24.9.2013 Kokkola Petri Nyberg Jyväskylä Innovation Oy Kuva, jossa ihmisiä, tässä markkeerauskuva Sisältö Taustaa Projektin kuvaus Tunnistettuja

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta.

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. 1 HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. Saapumismerkinnät Saapumisleima Diaarinumero 1 Tiedot hakijasta* a) Hakijan yhteystiedot: Nimi* Jakeluosoite* Postinumero*

Lisätiedot

Kansallinen metsästrategia 2025 ja metsänjalostus

Kansallinen metsästrategia 2025 ja metsänjalostus Kansallinen metsästrategia 2025 ja metsänjalostus Sanna Paanukoski maa- ja metsätalousministeriö 21.11.2016 1 Kansallinen metsästrategia 2025 Strategia listaa metsäalan tärkeimmät tavoitteet vuoteen 2025

Lisätiedot

Mitä metsätalousalan strategiat, muutostekijät ja tulevaisuuden näkymät merkitsevät ammatillisessa koulutuksessa. Tauno Kivinen

Mitä metsätalousalan strategiat, muutostekijät ja tulevaisuuden näkymät merkitsevät ammatillisessa koulutuksessa. Tauno Kivinen Mitä metsätalousalan strategiat, muutostekijät ja tulevaisuuden näkymät merkitsevät ammatillisessa koulutuksessa Tauno Kivinen 1 Esityksen sisältö Metsätalousalan strategiset vaikutukset ammatillisessa

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

BIOCLUS-hanke: Developing research and innovation environment in five European regions in the field of sustainable use of biomass resources

BIOCLUS-hanke: Developing research and innovation environment in five European regions in the field of sustainable use of biomass resources BIOCLUS-hanke: Developing research and innovation environment in five European regions in the field of sustainable use of biomass resources Konsortiossa 20 toimijaa, ij viidestä maasta Keskisuomalaiset

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Puun riittävyys ja metsäpolitiikka

Puun riittävyys ja metsäpolitiikka Puun riittävyys ja metsäpolitiikka Puuta lisää metsistä -Seminaari Helsinki 15.4.2016 Metsäneuvos Marja Kokkonen MMM/LVO 17.4.2016 1 Puuston kasvu ja poistuma 17.4.2016 2 Puuston kasvun ja poistuman suhde

Lisätiedot

EAKR-rahoituksen ja haun painopisteet, rahoituksen hakeminen

EAKR-rahoituksen ja haun painopisteet, rahoituksen hakeminen EAKR-rahoituksen ja haun painopisteet, rahoituksen hakeminen Maarit Siitonen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 22.1.2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle jätetyt hakemukset ja rahoitustilanne 1/2015 Hakukierros

Lisätiedot

Kiertotalous ja ravinteiden kierrätys hallitusohjelmassa

Kiertotalous ja ravinteiden kierrätys hallitusohjelmassa Kiertotalous ja ravinteiden kierrätys hallitusohjelmassa Marja-Liisa Tapio-Biström MMM Luomutoimijoiden kiertotalousseminaari Hämeenlinna 29.1.2016 31.1.2016 1 Sisältö tulevaisuuden mahdollisuudet biotalousstrategia

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015 Suomen metsäpolitiikan perustana. Jari Koskinen, maa- ja metsätalousministeri Kestävän kehityksen toimikunta

Kansallinen metsäohjelma 2015 Suomen metsäpolitiikan perustana. Jari Koskinen, maa- ja metsätalousministeri Kestävän kehityksen toimikunta Kansallinen metsäohjelma 2015 Suomen metsäpolitiikan perustana Jari Koskinen, maa- ja metsätalousministeri Kestävän kehityksen toimikunta 30.11.2011 Metsät ovat tärkeitä Suomen kansantaloudelle Metsiä

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Uusiutuva energia NYT! tilaisuus 24.2.2016 Timitran Linna, LIEKSA ELY-keskus Haetut yritystuet tukimuodoittain vuonna 2015. -

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Hanke liittyy AIKO-toimenpiteeseen Ennakoitu rakennemuutos Pääkaupunkiseudun kasvusopimus (Smart and Clean) Suomen kasvukäytävä Pohjoinen kasvuvyöhyke

Lisätiedot

Tornionjokilaakson kuntaseminaari

Tornionjokilaakson kuntaseminaari Tornionjokilaakson kuntaseminaari 28.-29. syyskuuta 2016 Muonion Oloksella Kai Kaatra Maa- ja metsätalousministeriö Rajajokisopimuksen tarkoitus 1. Sopimuksen tarkoituksena on a) turvata vesienhoitoalueella

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Jukka Kotro 25.5.2015 Savonlinna 27.5.2015 Mikkeli Sivu 1 28.5.2015 Hankkeiden kustannusmallit Tuen hakija valitsee ja perustelee hakuvaiheessa, minkä kustannusmallin

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Paltamo 10.2.2015 Yleistä maaseudun yritystuesta Monipuolisempaa ja vahvempaa yrittäjyyttä maaseudun yritystuilla. Yritysten perustamista ja investointeja

Lisätiedot

Kainuun alueellinen maaseutusuunnitelma Kainuun maaseuturahoitus kaudella ; Oulu

Kainuun alueellinen maaseutusuunnitelma Kainuun maaseuturahoitus kaudella ; Oulu Kainuun alueellinen maaseutusuunnitelma 2014-2020 Kainuun maaseuturahoitus kaudella 2014 2020; Oulu 25.2.2015 Sivu 1 26.2.2015 Toiminnan visio Kainuun maaseutu tarjoaa turvallisen, toimivan, viihtyisän

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäneuvos Marja Kokkonen MMM/LVO/MBY Puuta liikkeelle ja luontopolitiikkaa luottamuksella seminaari 14.10.2015

Lisätiedot