Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) Hakijan (osatoteuttajan) nimi Y-tunnus Organisaatiotyyppi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) Hakijan (osatoteuttajan) nimi Y-tunnus Organisaatiotyyppi"

Transkriptio

1 1 (10) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Jyrki Kuva Hakemusnumero Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero Hankekoodi Tila Käsittelyssä 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Viranomainen Etelä-Savon maakuntaliitto 2 Hakijan perustiedot Hakijan virallinen nimi Suomen metsäkeskus Organisaatiotyyppi Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö, Metsäkeskus, julkiset palvelut Jakeluosoite Mikonkatu 5 PL Mikkeli Postinumero Tilinumero (IBAN) FI WWW-osoite Hankkeen yhteyshenkilön nimi TURKIA KYÖSTI ANTERO Yhteyshenkilön sähköpostiosoite Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely Vain yksi hakija Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) Y-tunnus Puhelinnumero Postitoimipaikka Mikkeli BIC OKOYFIHH Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa projektipäällikkö Yhteyshenkilön puhelinnumero Hakija siirtää osan haettavasta tuesta yhdelle tai useammalle taholle hankkeen toteuttamista varten (tuen siirto) Osatoteuttajat Hakijan (osatoteuttajan) nimi Y-tunnus Organisaatiotyyppi Miktech Oy Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö Perustele, miksi hanke toteutetaan yhteishankkeena. Hankkeen toteutuksessa yhdistetään Metsäkeskuksen metsävaratiedot ja metsänomistajakontaktit sekä Miktech Oy:n yritystoiminnan kehittäminen ja teknologiaosaaminen. 3 Hankkeen perustiedot

2 Hankkeen julkinen nimi Energiapuusta enemmän -bioenergialiiketoiminnan kehittämishanke Alkamispäivämäärä Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen Erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen Päättymispäivämäärä (10) 4 Tiivistelmä (julkaistaan internetin tietopalvelussa) 4.1 Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) Energiapuusta Enemmän - bioenergialiiketoiminnan kehittämishankkeen tavoitteena on energiapuun saatavuuden edistäminen ja metsäenergiaketjun kannattavuuden parantaminen, metsänomistajien energiapuutiedon lisääminen ja uusien metsäpolttoainetta hyödyntävien käyttökohteiden perustaminen ja energiapuuliiketoiminnan kehittäminen. Metsänomistajia motivoidaan hoitamaan nuoria metsiä niin, että energiapuuta saadaan markkinoille lisää ja energiapuuta tuotetaan kestävästi. Uusi laserkeilaukseen perustuva metsävaratieto hyödynnetään metsäenergian hankintakohteiden paikallistamiseen aluetasolla ja metsäomistajien energiapuutiedotukseen tilatasolla. Hankkeella edistetään energiapuun saatavuutta monipuolistuvan metsäbiomassan jalostuksen ja paikallisenergian tuotannon tarpeita varten. Hankkeen tuloksena metsäenergiaketjun kannattavuus metsästä käyttöpaikalle ja jatkojalostusta varten paranee. Metsäenergialle saadaan uusia käyttökohteita ja syntyy uutta liiketoimintaa, yhteistyöverkostoja ja teknologian osaamista paikallisenergiakohteisiin. Hanke toteutetaan Metsäkeskuksen Etelä-Savon alueyksikön ja Innovaatio ja teknologiakeskus Miktech Oy:n yhteishankkeena. 4.2 Hankkeen nimi englannin kielellä Business from Energy Wood 4.3 Hankkeen julkinen tiivistelmä englannin kielellä The target of Business from Energy Wood project is to promote the availability of energy wood, increase the profitability of energy wood procurement chain, increase the forest resource knowledge of the forest owners, boost the energy wood business and facilitate the establishment of new local wood using heating plants. The project will be implemented in collaboration with the Finnish Forest Centre and the Innovation and Technology Company Miktech Oy. 5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä 5.1 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Miten hanke on valmisteltu? Miten valmistelussa on otettu huomioon aiemmin rahoitettujen hankkeiden tulokset? Etelä-Savossa energiaomavaraisuutta ja uusiutuvan energian tuotantoa voidaan tehokkaimmin kasvattaa lisäämällä puun energiakäyttöä. Metsähakkeen käyttö on kasvanut viime vuosina. Vuonna 2013 metsähakkeen käyttö oli noin 0,5 milj m3 ja metsähakkeen käytön ennakoidaan laajentuvan 0,6 milj m3:n vuositasolle. Hanke liittyy EU-ohjelmakauden kevään 2014 teemahaun Älykäs erikoistuminen teemaan Metsäbiomassan uudet tuotteet ja tuotantoprosessit, missä kehitetään puiden jalostusta ja tuotantoa. Etelä-Savon hyvän kasvun omaavat metsävarat tarjoavat hyvän pohjan metsäenergiaan liittyvän liiketoiminnan kehittämiselle. Metsähakkeen teknis-taloudellinen tuotantopotentiaali on nykyisellä hakkuiden tasolla noin 1 milj. kuutiometriä ja hakkuusuunnitteen mukaisella tasolla 1,3 milj. kuutiometriä energiapuuta vuodessa. Lisäksi teollisuuden ainespuuhakkuista riippumatonta pieniläpimittaista kuitupuuta voitaisiin hakata energiakäyttöön ensiharvennusmetsistä noin 0,3 milj kuutiometriä vuodessa. Metsäenergian käytön ja jatkojalostuksen haasteena on metsäenergiaketjun kannattavuuden parantaminen. Energiapuusta enemmän hankkeen toimenpiteet on valittu siten, että energiapuun kannattavuutta voidaan parantaa

3 3 (10) kaikille energiapuuketjun toimijoille. Energiapuun hankintaa voidaan lisätä ja korjuun kannattavuutta parantaa, mutta se edellyttää metsänhoidon tehostamista metsän nuoruusvaiheessa. Metsähakkeen käytön laajentuessa energiapuun tasainen saatavuus on yhä haasteellisempaa ja tarvitaan toimenpiteitä puun aluetason saatavuuden edistämiseen ja metsänomistajien motivointiin metsien hoitoon. Energiapuun saatavuuden ja tarjontahalukkuuden kehittymiseen voidaan energiapuusta saatavan hinnan ja energiapuumarkkinoiden toimivuuden lisäksi vaikuttaa tiedotuksen ja neuvonnan avulla. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun pienyrityskeskuksen Etelä-Savon metsänomistajille vuonna 2010 tekemän kyselytutkimuksen mukaan pienpuun myynnistä ja energiapuuharvennuksesta on kiinnostunut % metsänomistajista. Tarjontahalukkuuden realisoitumiseksi päätöksiin metsien hakkuista ja energiapuun myynnistä tarvitaan metsänomistajien tavoitettavuuden parantamista ja tietoa kannattavan energiapuun hankinnan kohteista. Suurien voimalaitosten sekä mahdollisten uusien biopolttoainejalosteita tuottavien laitosten lisäksi energiapuun käytön lisäpotentiaalia on paikallisenergian tuotannossa ja lämpöyrittäjyydessä. Energiapuuta käyttäviä pienlämpölaitoksia tarvittaisiin lisää, jotta laadukkaan hakkeen tuotantoa ja lähienergian osuutta voitaisiin kasvattaa. Hanke on valmisteltu Metsäkeskuksen ja Miktech Oy:n kanssa yhteistyönä ja hanke tukee Biosaimaa klusterin metsäbiomassan käytön lisäys ja jalostusasteen nosto sekä energiaratkaisujen kehittäminen ekotehokkaille asuinalueille strategisia toimintalinjoja. Biosaimaa klusterin kokemusten lisäksi hankkeen valmistelu pohjautuu metsäkeskuksen aiemmin toteuttamien puuenergian käytön ja bioenergian neuvontahankkeiden kokemuksiin ja tuloksiin. 5.2 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? 1. Tavoitteena on energiapuun saatavuuden ja metsäenergiaketjun kannattavuuden parantaminen. 2. Tavoitteena on metsänomistajien energiapuutiedon lisääminen ja aktivointi nuorten metsien hoitoon Energiapuun saatavuutta edistetään hyödyntämällä uusi laserkeilaukseen perustuva metsävaratieto energiapuun hankintakohteiden paikallistamiseen alue- ja tilatasolla. Tilatasolla uutta metsävaratietoa hyödynnetään tiedotettaessa metsien hoito- ja hakkuutarpeista energiapuukohteiden omistajille ja aluetasolla metsävaratietoa hyödynnetään energiapuun hankinnan logistiikan kehittämiseen ja hankinnan alueelliseen kohdentamiseen. Tavoitteena on toimintamalli, millä energiapuun hankintakohteiden tarjontaa saadaan lisättyä metsäenergian kasvavaa käyttötarvetta ja laajenevaa kysyntää vastaavasti. 3. Tavoitteena on edistää uusien metsäpolttoainetta hyödyntävien paikallisenergiakohteiden perustamista paikallistamalla kohteita ja lisäämällä kiinteistöjen omistajien ja potentiaalisten toimijoiden tietoa energiayrittäjyydestä, paikallisenergian tuotantoteknologiasta ja liiketoiminnan toteutusmalleista. 4. Tavoitteena on edistää metsäraaka-aineen saatavuutta uusia mahdollisia biojalosteiden tuotantolaitoksia varten maakunnassa. 5.3 Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan? Hanke tekee uuden metsäbiomassan jalostuksen liiketoiminnan kehitystyötä tavoitteena metsäenergianketjun ja energiapuuliiketoiminnan kannattavuuden parantaminen. Hankkeen toteutuksessa yhdistetään Metsäkeskuksen metsävaratiedot ja metsänomistajakontaktit sekä Miktech Oy:n yritystoiminnan kehittäminen ja teknologiaosaaminen. Yhteistyöverkostojen kehittämistä metsähakkeen isojen käyttäjien, paikallisenergiakohteiden toimijoiden, raaka-aineen toimittajien ja metsänomistajien kesken tarvitaan, jotta kohtuuhintaisen puupolttoaineen saatavuus Etelä-Savon energia- ja lämpölaitosten tarpeisiin voidaan varmistaa metsähakkeen kysynnän ja jalostustoiminnan laajetessa. Paikallisenergiakohteissa kehitetään lämpöyrittäjyyden liiketoimintaa ja energiapuuketjun ansaintamallia ja tehdään hajautetun energiateknologian käytettävyyden ja kannattavuuden arviointia.

4 4 (10) 5.4 Mitkä ovat hankkeen varsinaiset kohderyhmät? Hankkeen kohderyhmät ovat metsänomistajat, energiapuuta hankkivat metsä- ja koneyrittäjät, energiapuu- ja hakeyrittäjät, lämpöyrittäjät, energiayhtiöt, kunnat, potentiaaliset uudet yrittäjät ja yritykset. 5.5 Mitkä ovat hankkeen välilliset kohderyhmät? kiinteistöjen omistajat ja puuenergian loppukäyttäjät 6 Toteutus ja tulokset 6.1 Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? 1. Metsävaratiedon jalostaminen, kohteiden valinta ja poiminnat metsävaratietokannan uusilta suunnittelualueilta metsänomistajien energiapuutiedotusta varten. Toteutus: Metsäkeskus, toteutusaika 2/15-2/16 Tuotetaan alueittain luettelot metsänomistajista ja metsätiloista, joilla kannattavan energiapuun hankinnan kohteita. Uutta metsävaratietoa valmistuu noin ha:n metsäalalle ja noin 3500 metsänomistajan tilalle vuosittain. Metsätilojen omistajat saavat hakkuu- ja hoitotiedotteen lähivuosien kiireellistä hakkuu- ja hoitotöistä. Tästä tilamäärästä poimitaan henkilökohtaista kontaktikampanjaa varten 5 10 %, metsänomistajaa vuosittain. 2. Tiedotus- ja neuvontakampanja metsänomistajille Toteutus: Metsäkeskus,toteutusaika 3-8/15 ja 1-12/16 Metsänomistajille, joiden tiloilla on energiapuun hankintakohteita, lähetetään metsäkeskuksen asiakasjärjestelmästä energiapuutiedote. Osaan metsänomistajista otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti tavoitteena saada toimeksiantoja kohteiden välitykseen metsätoimijoiden käyttöön sähköisen asiointipalvelun välityksellä. Tiedotus- ja neuvontakampanjalla edistetään energiapuun kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. 3. Tapahtumat 3.1 Metsävaratieto ja energiapuu -tilaisuudet Toteutus: Metsäkeskus ja Miktech, toteutusaika 2/15-12/16 Metsänomistajille järjestetään metsävaratiedon esittelytilaisuuksia, joissa metsävaratiedon lisäksi aiheena energiapuun tuotanto ja hyödyntäminen osana kannattavaa metsänhoitoa sekä energiapuun jatkojalostus. Tilaisuudet edistävät puun kysynnän ja tarjonnan kohtaamista sekä maaseudun energiayrittäjyyttä. Metsävaratieto ja energiapuu esittelytilaisuudet 3 kpl/vuosi(vastuutaho metsäkeskus). Yhteistyössä metsätoimijoiden, konevalmistajien ja Biosaimaa klusterin kanssa järjestetään metsänomistajatapahtumia, joiden aiheiksi on kaavailtu mm uuden korjuuteknologian esittelyä sekä ajankohtaista energiapuun markkinoiden ja energiapuutukien tilannetta. Metsätapahtumat 2 kpl. Ajankohta 9/15 ja 5/ Tapahtumat metsätoimijoille ja sidosryhmille Toteutus: Metsäkeskus ja Miktech, toteutusaika 2/15-11/16 Metsätoimijoille järjestetään energiapuun korjuun laatupäivä 1 kpl/v, vastuutaho metsäkeskus, ajankohdat 8/15 ja 8/16. Osana hanketta järjestetään Biosaimaa klusterin metsäenergia-aiheinen seminaari yhteistyössä Miktech:n ja Metsäkeskuksen kanssa, vastuutaho Miktech, ajankohta 9/16.

5 5 (10) Järjestetään 3 kpl metsätoimijoiden työpajatilaisuuksia, vastuutaho Miktech, suunnitellut ajankohdat: 2/15,12/15 ja 8/ Paikallisenergiakohteet, yhteistyöverkostot ja energiapuuta hyödyntävän uuden liiketoiminnan kehittäminen Toteutus: Miktech ja Metsäkeskus, toteutusaika 1/15-12/16 Hanke kartoittaa potentiaalisia, uusia käyttökohteita, joihin tehdään alustavaa liiketoiminnan selvitystä ja teknologian käytettävyyden arviointia. Tavoitteena on nostaa esille uusia potentiaalisia metsäbiomassaa hyödyntäviä paikallisenergiakohteita ja hakea metsäbiomassan hyödyntämisen muita mahdollisuuksia. Hankkeessa arvioidaan yhteensä viisi potentiaalista paikallisenergiakohdetta sekä metsäbiomassaan liittyvää muuta liiketoimintamahdollisuutta(polttoaineliiketoiminta) sekä aktivoidaan kohteiden toteutumista. Osatehtävän toteutukseen liittyvien teknis-taloudellisten tarkastelujen toteutuksessa hyödynnetään ulkopuolisia budjetoituja ostopalveluita. Osatehtävässä kartoitetaan myös potentiaalisia yrittäjiä, joilla on kiinnostusta toimintaan sekä energiapuun jatkojalostukseen (pilke-, hake- ja lämpöyrittäjät). Aikataulu: - kohteiden tunnistaminen 1-12/15 - kohteiden tarkastelu ja toimijoiden aktivointi 3/15-11/16 - metsäbiomassaan liittyvän uuden liiketoimintamahdollisuuden tunnistaminen ja alustava arviointi 1-3/15 - metsäbiomassaan liittyvän uuden liiketoimintamahdollisuuden tarkastelu ja edistäminen 4/15-6/ Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia sillä on? Hanke lisää metsänomistajien valmiuksia tarjota energiapuuta markkinoille. Hankkeella tehostetaan metsävaratiedon hyödyntämistä ja parannetaan metsäenergiaketjun kannattavuutta, kun hankintaa pystytään logistisesti kohdentamaan ja kannattavan energiapuun kohteista saadaan tietoa metsänomistajien ja toimijoiden käyttöön aiempaa tehokkaammin. Hankkeen tuloksena metsäänsä tähän saakka vähän hyödyntäneiden metsänomistajien metsien hyödyntämisaste kasvaa ja ensiharvennusmetsien metsänhoidollinen tila paranee. Lehtipuuvaltaisten kohteiden riittävä ja oikeaaikainen harvennushakkuu tukee maakunnan koivuvaneriteollisuuden raaka-aineen saantia. Hankkeen tuloksena energiapuun käyttökohteita saadaan monipuolistettua ja paikallista uusiutuvan energian tuotantoa lisättyä. Alueellinen energiaomavaraisuus kasvaa ja tuontiöljyä saadaan korvattua paikallisenergialla. Uudet käyttökohteet parantavat energiapuuketjun kannattavuutta, syntyy uutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja. Hakkeen saantivarmuus ja käytettävyys energialaitoksille ja uusille mahdollisille bioenergiajalosteita tuottaville laitoksille paranee ja energiatuotannon uuden teknologian laiteratkaisuja saadaan pilottikohteina käyttöön. Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on tukea Etelä-Savon muodostumista Suomen merkittävimmäksi metsäenergiavarojen hyödyntäjäksi. Hankkeen tavoitteena on olla edesauttamassa viiden uuden paikallisenergiakohteen syntymistä. 6.3 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia sekä kokemuksia hyödynnetään hankkeen päättymisen jälkeen? Hankkeesta saadaan kokemusta ja toimintamalli uuden metsävaratiedon hyödyntämisestä energiapuun hankinnan kohdentamiseen alueittain ja saadaan kokemusta metsänomistajien aktivoinnista ja energiatiedotuksesta sähköisen asiointipalvelun avulla. Hanke lisää osallistuvien yrittäjien energiapuuketjun liiketoimintaosaamista. Syntyvän yhteistyöverkoston ja

6 6 (10) pilottikohteiden kokemukset paikallisenergian uuden tuotantoteknologian käyttökelpoisuudesta ovat sovellettavissa hankkeen jälkeen muille vastaaville kohteille. 7 Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmä Hankkeelle haetaan ennakkoa Kyllä Ei Kustannusmalli Flat rate 24 % palkkakustannuksista Hankkeen kustannukset ja rahoitus Kustannukset Yhteensä 1 Palkkakustannukset Ostopalvelut Kone- ja laiteinvestoinnit 0 4 Rakennukset ja maa-alueet 0 5 Muut kustannukset Flat rate Kustannukset yhteensä Tulot 0 Nettokustannukset yhteensä Kustannusarvio yhteensä Rahoitus Yhteensä Osuus nettokustannuksista (%) 1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus ,6 3 Muu julkinen rahoitus ,1 4 Yksityinen rahoitus ,4 Rahoitus yhteensä Rahoitussuunnitelma yhteensä Muilta rahoittajilta haettu rahoitus 8.1 Mitä sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia on rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista (ml. omarahoitusosuus)? Mikkelin kaupunki on sitoutunut päätöksellä hankkeen osatoteuttajan Miktech Oy:n kuntarahaosuuden maksamiseen. Savonlinnan Yrityspalvelut Oy:ltä on myönteinen päätös Savonlinnan kuntarahaosuudesta hankkeeseen ja Suur- Savon energiasäätiöltä päätös avustuksesta metsäkeskuksen hankeosuuden yksityisen rahoituksen kattamiseen. Pieksämäen kaupunki osallistuu kuntarahaosuudella hankkeeseen. Metsäkeskus rahoittaa oman hankeosion toteutusta julkisella omarahoitusosuudella. 8.2 Onko hankkeeseen haettu tai ollaanko hakemassa rahoitusta muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Kuinka paljon rahoitusta on haettu tai myönnetty? Hankkeelle ei ole haettu rahoitusta muilta rahoittajilta. 9 Yhteydet muihin hankkeisiin 9.1 Mihin muihin Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit.) Hanke kytkeytyy Biosaimaa klusterin kautta maakunnan bioenergian kehittämiskokonaisuuteen. Hanke tekee yhteistyötä muiden Etelä-Savon metsäalan ja puun jatkojalostuksen kehittämishankkeiden kanssa, joita toteuttavat Metsäkeskus, LUT:n Mikkelin bioenergia-alan tutkimusyksikkö, Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Helsingin yliopiston Ruralia instituutti ja ProAgria. Hanke tekee yhteistyötä metsäenergian havaintokohteiden perustamisessa Itä-Suomen yliopiston, Metlan ja Metsäkeskuksen Metsä oppimisympäristönä OpenMetsä hankkeen kanssa. 9.2 Mihin muista rahoituslähteistä rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit, jos niitä on.)

7 7 (10) Hanke ei liity muista rahoituslähteistä rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin. 10 Maantieteellinen kohdealue Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle Hankkeen toiminta kohdistuu usean maakunnan alueelle Hankkeen toiminta on valtakunnallista Maakunnat Etelä-Savo Seutukunnat Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen Kunnat Enonkoski, Heinävesi, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Pertunmaa, Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava, Joroinen, Juva, Pieksämäki Jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa, mikä on toteutuspaikan osoite? Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka 11 Hakijan osaaminen, hankkeen riskiarviointi ja ohjausryhmä 11.1 Minkälainen on hakijan osaaminen ja kokemus hankkeiden toteuttamisesta ja hankesuunnitelman mukaisesta sisällöllisestä teemasta? Yhteishankkeen hakijalla Metsäkeskuksella ja molemmilla toteuttajilla, Metsäkeskuksella ja Miktech Oy:llä on pitkäaikainen kokemus metsäenergian kehittämishankkeista. Metsäkeskuksella yhteistyöstä metsäalan toimijoiden kanssa ja energiayrittäjyyden kehittämisestä paikallisenergiakohteissa ja Miktech:llä bioenergia-alan teknologiayritysten liiketoiminnan ja biomassan jatkojalostuksen liiketoimintaselvityksistä ja yhteistyöverkostoista. Miktech koordinoi Biosaimaa klusteria Minkälaisia riskejä hankkeen toteuttamiseen liittyy ja miten riskejä hallitaan? Riski Hankkeen toteutus osoittautuu suunniteltua kalliimmaksi ja vaikeammaksi. Hankkeen henkilöresursseissa tapahtuu muutoksia ja vaihtuvuutta hankkeen toteutusaikana. Yhteistyön sujuvuus hankkeen toteuttajien ja sidosryhmien kesken. Metsäenergian kilpailykyky ja toiminnan kannattavuus heikkenee ulkoisten muutosten vuoksi, mikä vähentää kiinnostusta. Toimenpiteet riskin toteutumisen todennäköisyyden pienentämiseksi Hankkeen toteutuksesta vastaavat kokeneet ja ammattitaitoiset organisaatiot ja hanketyön tekijät. Hankkeen toteutuksesta tietävät muutkin toteuttajatahojen henkilöt ja varamiesjärjestely henkilövaihdosten varalle on tehty. Hankkeessa hyödynnetään Biosaimaan yhteistyöverkostoa ja käytännössä koeteltua yhteistyön toimintamallia. Toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin hankkeen toimenpiteillä ei voida suoraan vaikuttaa. Toimenpiteillä tiedostetaan olevan välistä vaikutusta asenneilmapiiriin toimintaympäristössä Esitys hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi Hankkeen ohjausryhmään kutsutaan toteuttajien ja rahoittajien edustajat, paikallisenergiayritysten edustaja 1-2, metsänomistajat/mhy:n edustaja, metsähakkeen ison käyttäjän, Suur-Savon Sähkö tai ESE edustaja. 12 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantatiedoista Tuotosindikaattorit Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen Erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

8 8 (10) Muuta tukea kuin rahoitustukea saavat yritykset Yritykset, jotka tuovat tuen seurauksena markkinoille uuden tai aiemmasta versiosta merkittävästi 5 kehitetyn vähähiilisyyttä edistävän tuotteen tai materiaalin Yhdyskuntien vähähiilisyyttä edistävät uudet ratkaisut 5 Yrityksissä toteutettavat vähähiilisyyttä edistävät demonstraatiot 2 Tutkimus- ja kehittämisinstituutioiden vetämiin hankkeisiin osallistuvat yritykset Säästettävä energia, MWh 13 Horisontaaliset periaatteet 13.1 Sukupuolten tasa-arvo Kyllä Ei Perustelu Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta Hanke on sukupuolineutraali Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen) Hanke on sukupuolineutraali Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen Hanke on sukupuolineutraali 13.2 Kestävä kehitys

9 9 (10) Vaikutuksen kohde Ekologinen kestävyys 14 Liitteet Pakolliset liitteet Yhteishankkeen sopimus Muut liitteet Välitön vaikutus Vaikutusaste Välillinen vaikutus Perustelu Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 Hanke edistää kestävää metsävarojen käyttöä ja hyödyntämistä ja fossiilisten polttoaineiden 5 korvaamista uusiutuvilla energialähteillä. Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 Hanke vähentää paikallista ilmastoriskiä, kun uusiutuvalla puuenergialla korvataan fossiilista 5 tuontienergiaa paikallisenergiakohteissa. Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2 Metsäenergian tuottamiseen sovelletaan energiapuun korjuuta koskevia metsänhoidon suosituksia, joissa otetaan huomioon monimuotoisuuden säilyminen ja monimuotoisuuden kannalta tärkeät elinympäristöt. Metsäenergian kestävä talteenotto vähentää ravinteiden huuhtoumaa pintavesiin. Pohjavesiin Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 metsäenergian tehostuvalla talteenotolla ei 2 tutkimuksissa ole havaittu mitattavia vaikutuksia. Natura ohjelman kohteet Ei tunnistettuja vaikutuksia. Taloudellinen kestävyys Materiaalit ja jätteet Puun energiakäyttö luo markkinoita puujakeille, joilla ei aikaisemmin ole ollut kaupallisia 4 käyttökohteita ja markkinoita. Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 Hankkeen toimenpiteillä tuetaan uusien paikallisenergiakohteiden perustamista ja 4 tuontienergian korvaamista lähienergialla. Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 6 Laajeneva hajautetun energian tuotanto on kokonaistaloudellista ja kestävää kehitystä vahvistavaa maaseudun yritystoimintaa. Metsäenergian käytön lisääminen luo uusia työpaikkoja ja uusia yrityksiä sekä välillisiä työpaikkoja metsäsektorille. Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 Uusia palvelutuotteita, kuten 3 lämpöyritystoimintaa. Liikkuminen ja logistiikka 0 Metsäenergian lisääntyvä tarjonta ja tieto kannattavan hankinnan kohteista tehostaa 2 metsäenergiaketjun logistiikkaa. Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus Metsäenergian käytön lisääminen luo uusia työpaikkoja ja uusia yrityksiä sekä välillisiä Hyvinvoinnin edistäminen 5 työpaikkoja metsäsektorille. Tasa-arvon edistäminen Ei tunnistettuja vaikutuksia. Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus Ei tunnistettuja vaikutuksia Energiapuun hankinta maisema ja ympäristönhoidollisilta kohteilta on Kulttuuriympäristö 2 kulttuuriympäristön säilyttämistä ja hoitoa. Ympäristöosaaminen 0 Metsänomistajille suunnattava energiatiedotus metsäenergian tuotannon kestävyydestä, ympäristövaikutuksista ja paikallisenergian 4 hyödyistä lisää ympäristöosaamista.

10 10 (10) Suur-Savon energiasäätön päätös Suur-Savon energiasäätiön päätös Pieksämäen kaupunginhallitus Savonlinnan Yrityspalvelut Mikkelin seudun rahoituspäätös Hakija vakuuttaa tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi. Viranomaisella on oikeus tarkastaa hakijaa koskevat verovelkatiedot, arvonlisäverovelvollisuutta koskevat tiedot sekä muut tarvittavat toiselta viranomaiselta saatavat tiedot, joilla voi olla vaikutusta rahoituksen myöntämiseen. Yhteishankkeessa tarkastusoikeus koskee kaikkia hakijoita ja tuen siirto menettelyssä hakijan lisäksi kaikkia tuen siirronsaajia. Päiväys ja hakijaorganisaation sähköinen allekirjoitus HEIKKILÄ ANTTI JUHANI aluejohtaja (Allekirjoitettu sähköisesti vahvalla Katso-tunnistautumisella)

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma A70177 Päätöksen järjestysnumero: 1/1 Hankkeen nimi: ILLKKA - Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviainesp... Rahoittava viranomainen: Lapin liitto Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille

LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille 1. Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Hämeen ELY-keskus

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.03.2011 Diaarinumero 4648/KITY/2011 Käsittelijä Toni Vanhala

Lisätiedot

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään.

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 821932 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05.20/2010 Käsittelijä Puhelinnumero

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 17.12.2009 Diaarinumero ESLH-2009-10719/Ha-7 Käsittelijä Sari

Lisätiedot

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA... 1 AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEITA... 2 YRITYSKOKOA KOSKEVAT MÄÄRITELMÄT... 3 KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN...

Lisätiedot

6Aika. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus. Hankehaku 26.1.-27.2.2015

6Aika. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus. Hankehaku 26.1.-27.2.2015 6Aika Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus Hankehaku 26.1.-27.2.2015 6Aika - rakennerahastorahoitus Rahoittavana viranomaisena kestävän kaupunkikehittämisen EAKRrahoituksessa Uudenmaan liitto ESR-toimenpiteiden

Lisätiedot

6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus

6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus 6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen Hakijan ohje Ohjelmakauden 2014 2020 toinen hakukierros

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.09.2012 Diaarinumero UUDELY/1923/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 Keski-SUOMi Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 4 JOHDANTO 6 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTA 7 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2020 9 YLEISKATSAUS

Lisätiedot

15.12.2014. Päättymispäivämäärä 31.12.2016

15.12.2014. Päättymispäivämäärä 31.12.2016 1 (5) Valintaesitys Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen julkinen nimi Asiakasymmärryksen ja palveluinnovaatioiden äärellä Etelä-Savossa Hakemusnumero Kokouksen päivämäärä

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (22) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä 20.5.2015 Käsittelijä Merja Taipale Hakemusnumero 301570 Hakemustyyppi Uusi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700311 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2013 Diaarinumero UUDELY/3289/04.00.05.00/2013 Käsittelijä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 3.7.2009 Diaarinumero 28/542/2008 Käsittelijä Laura Jauhola Puhelinnumero

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 20.8.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 20.8.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET Sivu 2/22 MUUNTOJOUSTAVATILA 213 RYHMÄHUO (P) 54,6 m 2 211 WC (P) 7,5 m 2 215 VAR (P) 3,6 m 2 206 SIIV. (P) 6,1 m 2 202 ET (P) 12,7 m 2 205 VAATEHUOLTO (P) 7,5 m 2 207 OPETUSTILA

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus 1 Hakemus on Uusi Jatkorahoitushakemus (täytä myös kohta 1 C) Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.1.2008 Diaarinumero ESLH-2008-00527/Ha-7 Käsittelijä Riitta

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2004 VUOSIRAPORTTI

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2004 VUOSIRAPORTTI KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 107 0:\06\Toimintakertomukset\Kehittämisrahasto\Kehittämisrahasto 2004 koko raportti.doc KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2004 VUOSIRAPORTTI Jyväskylä 2005 2 Julkaisija: Keski-Suomen

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös 32008 Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä Valtioneuvoston

Lisätiedot

5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa?

5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero ESLH-2008-05900/Ha-7 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN 19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN Tarkistettu Kansallinen metsäohjelma 2015 Kansallinen metsäohjelma 2015 on valtioneuvoston 23.3.2008

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Mattila, Marita Selenius, Pekka Sironen, Olli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Mattila, Marita Selenius, Pekka Sironen, Olli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-10.45 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri tiedottaja

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 21.2.2014 2 Etelä-Savo -ohjelma 2014-2017 SISÄLLYS STRATEGIASTA TOIMENPITEIKSI... 3 MAAKUNNAN NYKYTILA JA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot