5aDay valmennusvälineenä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5aDay valmennusvälineenä"

Transkriptio

1 5aDay valmennusvälineenä Pilvipalvelu 5aDay (www.5aday.fi) jatkaa siitä, mihin Outlook jää. Helppokäyt- töisellä välineellä saavutat erinomaisia tuloksia keskittymällä olennaisiin asioi- hin. Koska käyttäjiä voidaan kytkeä yhteen, on 5aDay samalla vahva valmen- nus- ja sparrausväline. Sisäänrakennetut valmennusmoduulit auttavat vapaut- tamaan ja suuntaamaan uusia voimavaroja. Käyt- töönotto kannattaa aloittaa strategisesti polttavis- ta tarpeista kuten: Tärisyttävät tavoitteet & Fokusalueet Ajankäytön hallinta Itsensä johtamisen vahvistaminen Piilopotentiaalin valjastaminen Hiljaisen tiedon siirtäminen. Pv:n 5 Vk:n 5 Kk:n 5 Käyttöönotto varmistetaan ohjatuilla aloitus- ja seurantatyöpajoilla aina tarpeen mukaan. Tämä dokumentti kuvaa 5aDay Trainer käyttöä sparraus- ja valmennus-välineenä. Tehtäväkandidaatit v Torfinn Slåen, Innomieli Oy 1

2 5aDay TRAINER 5aDay Trainer on lisäpalvelu, jolla saadaan vielä enemmän irti 5aDay- työskentelystä. Palvelu hyödyntää resursseja säästävää kollegasparrausta ja val- miita valmennusmoduuleja. MIKSI? 5aDay Trainer - palvelua tarvitaan samoista syistä kuin perinteistä coachausta tai henkilökohtaista valmennusta: Henkilöt ovat siirtyneet uusiin, entistä vaativampiin tehtäviin. Tuloksia vaaditaan koko ajan lisää, mutta panoksia ei voida enää lisätä. Ollaan turhautuneita ja haetaan tietoisesti muutosta. 5aDay Trainer - palvelua voidaan hyödyntää myös ilman ulkopuolisia ammattilai- sia. Palvelun käyttö ulottuu näin myös perinteisen coachauksen ulkopuolelle: Organisaatiossa on tarve siirtää hiljaista osaamista esimerkiksi kokeneilta esimiehiltä tuoreille esimiehille. Henkilöt aloittavat pitkät valmennusohjelmat (kuten MBA tai JET) vaativan työn ohella ja tarvitsevat uudet itsensä johtamisen välineet. Johtoryhmän jäsenet haluavat nostaa henkilökohtaista tehokkuuttaan strategian toteuttamisprojekteissa Torfinn Slåen, Innomieli Oy 2

3 MITÄ? 5aDay Trainer I 5aDay Trainer I tähtää muutoksiin työtavoissa. Aidon muutoksen aikaansaami- seksi keskitytään neljään painopistealueeseen. Kuhunkin alueeseen löytyy valmis- ta tukimateriaalia ja käytäntöön viemisen työkaluja. Teen tilaa muutoksille Todellista muutosta ei voi tapahtua ylikuormittuneessa tilassa. Ensimmäiset kol- me neljä viikkoa keskitytään 5aDay:n perustoimintojen käyttöönottoon. Turhan toiminnan karsimisella ja tehtävien priorisoinnilla vapautetaan aikaa ja energiaa. Tukimateriaalina on opaskirjanen Toteuta oma rohkea strategia. Mitä oikeasti haluan? Moduuli Valjasta energisoiva motivaatio auttaa syvemmän motivaation löytämiseksi. Oma visio kirkastuu entisestään ja käyttöön otetaan yksinkertaisia työkaluja estei- den käsittelyyn. Työtaakka kevenee ja matkantekoon tulee lisää kaasua ja vähem- män jarrua. Millä eväillä? Kaikki voimavarat käyttöön moduulin avulla saadaan piilossa olleita voimavaroja hyötykäyttöön. Etsitään tietoisesti omia synnynnäisiä vahvuuksia ja lahjoja. Tun- nistetaan ja hyödynnetään mitä osaamisia ja taitoja on karttunut. Mihin suuntaan lähden tosissani? Moduuli Tärisyttävä tavoite ohjaamaan tuo ymmärrystä ja työkaluja energisoivien tavoitteiden löytämiseksi ja kirkastamiseksi. Tärisyttävä tavoite ohjaa väistämättä ennennäkemättömään toimintaan ja tuloksiin Torfinn Slåen, Innomieli Oy 3

4 MITEN? 5aDay Trainer voidaan toetutta monella tavalla riippuen tarpeista ja käytettävissä olevista resursseista. Yksin Vaikka keskitytäänkin henkilökohtaisiin työtapoihin, on toteutus yksin varsin vaa- tivaa. Toki sekin onnistuu, jos on vahva halu tai pakottava tarve tehdä muutosta. Parina Tehokkain tapa hyödyntää 5aDay Trainer - palvelua on hyödyntää sparrauspareja. Parit muodostetaan kollegoista, jotka sopivat keskenään tapaamisistaan. Kollegat voivat olla samasta organisaatiosta tai eri organisaatioista. Kummallakin on omat etunsa riippuen siitä, mitä halutaan saada aikaiseksi. Parina voi myös olla ammattimainen coach tai valmentaja, jolloin 5aDay Trai- ner yhdistetään hänen lähestymistapaansa. Ryhmässä Useasta kollegaparista voidaan muodostaa ryhmä, jolloin saadaan vertaisryhmän hyödyt käyttöön. Paritapaamisten lisäksi ryhmä kokoontuu muutamiin yhteisiin istuntoihin. Tyypillisesti kahden tai kolmen tunnin tapaamisissa vaihdetaan ko- kemuksia ja opitaan yhdessä. Ryhmällä voi myös olla yhteisiä asioita vietävänä eteenpäin, kuten johtoryh- män strategiaprojekteissa. Ryhmätapaamisissa on hyödyllistä käyttää fasilitaattoria, joko organisaation omaa tai ulkopuolista ammattilaista. Aikataulusuositus 5aDay Trainer I voidaan toteuttaa monella tavalla myös ajallisesti. Tämän hetken suositus on varata läpikäyntiin 100 päivää eli noin 14 viikkoa. 100 päivää pidetään yleisestikin kriittisenä ajanjaksona tärkeille muutoksille. Aika jakaantuu silloin seuraavasti: 4 viikkoa 5aDay:n käyttöönotto 3 viikkoa moduuli Valjasta energisoiva motivaatio 3 viikkoa moduuli Kaikki voimavarat käyttöön 4 viikkoa moduuli Tärisyttävä tavoite ohjaamaan 2013 Torfinn Slåen, Innomieli Oy 4

5 TULOKSET JA HYÖDYT Energiatalous kohenee 5aDay auttaa ehdottomasti ajankäytön hallintaan, mutta vielä suurempi on vaiku- tus energiatalouteen. Energiahan on tietotyössä jopa kriittisempi resurssi kuin ai- ka. Säästää energiaa tietoisilla valinnoilla ja seurannalla tehdään vähemmän turhia asioita. Vapauttaa energiaa löytämällä ja hyödyntämällä varsinaisia voimavaroja saadaan käyttöön energiaa, joka muuten jää sidotuksi. Tuottaa energiaa kun päästään tekemään, mitä oikeasti halutaan tehdä, saadaan uutta energiaa käyttöön. Aikaa vapautuu oikeille asioille. Ilman toimintastrategiaa ollaan helposti olosuhteiden vietävänä ja kiireelliset asiat vievät suuren osan ajasta. Tietoisilla valinnoilla löytyy oikeat tehtävät ja niille aika. Tietoisempi itsensä johtaminen parantaa johtamista. Itsensä johtaminen on edellytys toisten johtamiselle. Syntyy enemmän haluttuja ja vähemmän ei-haluttuja tuloksia. Selkeällä toimintastrategialla ja omaksutuilla työtavoilla tehdään enemmän oikeita ja vähemmän turhia asioita. Luottamus ja yhteishenki kasvavat työtä tehdessä. Parityöskentely on tehokas ja usein unohdettu välimuoto yksilötyön ja tiimityön välillä. Pareissa syntyvä luottamus ja yhteenkuuluvuuden tunne leviävät vähitel- len laajemmin organisaatioon. Paketoitu valmennusosaaminen on monistettavissa. Tämän päivän johtaminen vaatii valmennustaitoja. Moduulien sisältö edistää val- mentavaa johtamista ja osallistujat pystyvät välittämään sisältöjä omalle väelleen. Omaksutuista työtavoista on hyötyä myös vuosien kuluttua. Uudet tavat siirtyvät vakiokäyttöön ja niistä muodostuu luonnollinen osa toimin- taa Torfinn Slåen, Innomieli Oy 5

6 HINNOITTELU 5aDay Trainer ja siihen liittyvät lisäpalvelut on hinnoiteltu niin, että käyttäjät voi- vat vapaasti hyödyntää myös omia resurssejaan. 5aDay osallistujakohtainen käyttömaksu 50 e / kk 5aDay Trainer I osallistujakohtainen kertamaksu 250 e Parisparraus 5aDay- valmentajan kanssa 500 e / 2 tuntia / pari Ryhmätilaisuuksien fasilitointi e / 3,5 tuntia Kaikkiin hintoihin lisätään voimassaoleva alv (24 %). Hintaesimerkki 1: Sparraajapari, tapaamiset keskenään ilman ulkopuolista valmentajaa, 5aDay:n käyttöaika 1 vuosi. 5aDay käyttömaksu 2 x 50 e x 12 5aDay Trainer I kertamaksu 2 x 250 e Yhteensä e 500 e e Hintaesimerkki 2: 10 esimiehen ryhmä muodostaa 5 paria, ryhmällä 3 fasilitoitua tapaamista keski- näisten paritapaamisten lisäksi, 5aDay:n käyttöaika 1 vuosi. 5aDay käyttömaksu 10 x 50 e x 12 5aDay Trainer I kertamaksu 10 x 250 e Ryhmätilaisuuksien fasilitointi 3 x e Yhteensä e e e e 2013 Torfinn Slåen, Innomieli Oy 6

7 5aDay Trainer II 5aDay Trainer II tarjoaa mahdollisuuden jatkaa I- tason jälkeen. II- taso tähtää tä- risyttävän tavoitteen onnistumiseen. II- tason moduulit voidaan viimeistä lukuun ottamatta käydä läpi vapaassa jär- jestyksessä. Toteutustapa valitaan myös vapaasti tarpeen ja käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Aikataulusuositus on 2 4 viikkoa moduulia kohden. Moduulien sisällöt ovat: Uskomattomat uskomukset Uskomuksemme säätävät tiedostamatta toimintaamme ja tuloksiamme, mutta me voimme tietoisesti säätää uskomuksiamme, kun löydämme oikeat koodit. Näkymätön vaikuttaminen Vipuvoimalla voimme saada käyttöömme sekä omia että muiden ihmisten käyttämättömiä resursseja pienellä vaivalla. Tietoinen toiminta Aidon läsnäolon hetkinä pystymme toimimaan tietoisesti ilman ulkopuolisten voimien ohjausta. Läsnäolon voima on yhtä aikaa helpoin ja vaikein kaikista käytettävissä olevista voimistamme. Suunnan kirkastaminen Nykyajan hallitsevia trendejä ovat kiittämättömyys ja tyytymättömyys siihen, mitä ihmisellä on yhdistettynä pelkoon ja epävarmuuteen tulevasta. Kiitollisuus ja tarkoituksen tajuaminen antaa suuntaa toiminnalle. Seuraava kvanttihyppy tämä moduuli on 5aDay Trainerin varsinainen diplomityö. Osallistujan tuloskunto pitäisi nyt riittää isoillekin kvanttihypyille. Hyödynnetään kaikkia työkaluja ja oppeja entistä rohkeammin strategian toteuttamiseen. Lisätietoja Torfinn Slåen Innomieli Oy Torfinn Slåen, Innomieli Oy 7

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Liisa Tuominen MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Käsikirja yhdistyksille ja luottamushenkilöille 2 S i v u SISÄLTÖ ALKUSANAT 4 1 MITÄ MENTOROINTI ON? 5 1.1 Ohjattu mentorointiprosessi 6 1.2 Taustayhteisöksi

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

PRiME news. kestävän muutoksen asialla! PRIME Coaching & Consulting Oy:n asiakaslehti 2014. PrIme NEWS 2014 1

PRiME news. kestävän muutoksen asialla! PRIME Coaching & Consulting Oy:n asiakaslehti 2014. PrIme NEWS 2014 1 PrIme NEWS 2014 1 PRiME news PRIME Coaching & Consulting Oy:n asiakaslehti 2014 kestävän muutoksen asialla! 2 PrIme NEWS 2014 Tämä kirja on kirjoitettu kaikille niille, jotka haluavat kasvaa yhä korkeammalle

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

Muokkaa salibandyjoukkueestasi kokoelma tähtiä, joka treenaa ja pelaa kuin kone!

Muokkaa salibandyjoukkueestasi kokoelma tähtiä, joka treenaa ja pelaa kuin kone! Muokkaa salibandyjoukkueestasi kokoelma tähtiä, joka treenaa ja pelaa kuin kone! Kirjoittanut: Ville-Matti Hakanpää 2011 1 1. Lupaus Miten salibandyn juniorijoukkue saadaan tekemään töitä tehokkaasti harjoituksesta

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Luova ote huippusuoritukseen ketterästi yksin ja yhdessä

Luova ote huippusuoritukseen ketterästi yksin ja yhdessä Eija Mäkirintala FT Eija Mäkirintala on Altonova Oy:n toimitusjohtaja. Hän toimii luovuuden ja huippusuorituksen valmentajana sekä uuden aallon Business Coachina. Eija väitteli ensimmäisenä Suomessa coachingista

Lisätiedot

Kuntajohto muutoksen osaajana

Kuntajohto muutoksen osaajana Kuntajohto muutoksen osaajana Anneli Valpola Lukijalle Kuntia koskeviin muutoksiin valmistautuminen, niiden kohtaaminen ja hallinta edellyttävät monenlaista osaamista kunnan eri toimijoilta. Erityisesti

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

INNOTIIMI. YLE panostaa innovatiivisuuteen. Innovaatiostrategia koko organisaation juttu. Virtuaalisuus tuli jo tuliko Teillekin?

INNOTIIMI. YLE panostaa innovatiivisuuteen. Innovaatiostrategia koko organisaation juttu. Virtuaalisuus tuli jo tuliko Teillekin? 1 INNOVATIIVISUUS Kilpailukykyä Innovaatiotaidoilla Vapauttaa ja suuntaa yhteisöenergiaa Eläköön ideat, joita esimies ei tappanut! Sivut 8 10 YLE panostaa innovatiivisuuteen koko organisaation juttu Sivut

Lisätiedot

Johtaminen Ja JohtaJuus

Johtaminen Ja JohtaJuus Johtaminen ja johtajuus Johtaminen ja johtajuus Johtaminen ja johtajuus Göran Lindgren Suomen Reserviupseeriliitto ry Espoo 2008 Johtaminen ja johtajuus Suomen Reserviupseeriliitto ry Ulkoasu: Timelli

Lisätiedot

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT 1 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT Markkinointi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012

LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012 LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012 LAATU JA TESTAUS Sivu 1 Sisällysluettelo JULKAISIJA Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) TOIMITUSKUNTA Jussi Ahonen Marko Lappalainen Antti-Pekka Marjamäki Agnieszka

Lisätiedot

LAUMAN JOHTAMINEN HÄMÄRÄSSÄ TYÖKALUPAKKI RISKIENHALLINTAAN PROJEKTIYHDISTYKSEN JÄSENEDUT

LAUMAN JOHTAMINEN HÄMÄRÄSSÄ TYÖKALUPAKKI RISKIENHALLINTAAN PROJEKTIYHDISTYKSEN JÄSENEDUT 1/2011 TYÖKALUT JA MENETELMÄT 14 LAUMAN JOHTAMINEN HÄMÄRÄSSÄ 30 TYÖKALUPAKKI RISKIENHALLINTAAN 48 SCOPE MANAGEMENT 79 PROJEKTIYHDISTYKSEN JÄSENEDUT SISÄLLYSLUETTELO TOIMINNANJOHTAJALTA 4 Palvelut monipuolistuvat

Lisätiedot

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja Menetelmiä sujuvaan ryhmätyöskentelyyn Kepan raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 103 ISSN: 1236-4797 ISBN: 978-952-200-137-5 (nid.) ISBN:

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Kierre-projektin loppujulkaisu

Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Kierre-projektin loppujulkaisu Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Kierre-projektin loppujulkaisu Kierre Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Asiantuntija Eero Pölönen Projektipäällikkö Susanna Ihanus Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot