NCC parhaat kohteet arkkitehtuuri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NCC parhaat kohteet 2008-2011. arkkitehtuuri"

Transkriptio

1 Arviointipöytäkirja NCC parhaat kohteet arkkitehtuuri

2 1 NCC Asuminen NCC Property Development NCC Rakennus Optiplan N C C PARHAAT KOHTEET A R V I O I N T I P Ö Y T Ä K I R J A ARVIOINTI OSA NCC:N ARKKITEHTUURIPOLITIIKKAA Osana arkkitehtuuripoliittista ohjelmaansa NCC arvioi määräajoin omaa osaamistaan suunnitteluttajana, rakennuttajana ja toteuttajana arkkitehtuurin ja hyvän ympäristön näkökulmasta. Arviointi tapahtuu tarkastelemalla kriittisesti kohteiden arkkitehtuuria ja tarkoituksena on ottaa oppia onnistumisista. Parhaina pidetyt hankkeet, niiden projektipäälliköt, työmaiden vetäjät ja hankkeiden arkkitehtisuunnittelijat on tarkoitus palkita. Tärkein arviointikriteeri on hankkeen arkkitehtuurinen laatu ja miten hyvin hanke on täyttänyt tilaajan tarpeet. Hyvään arkkitehtuuriin ja arviointiin vaikuttavat rakennuksen: ulkonäkö ja vaikutus kaupunkikuvaan käytettävyys kestävyys sekä taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen Myös arkkitehtisuunnittelun yhteistyön sujuvuus osapuolten välillä hankkeen eri vaiheissa vaikuttaa arviointiin. Ehdotuksia arvioitaviksi kohteiksi teki NCC:n henkilökunta. Arvioitavilta kohteilta edellytettiin, että ne ovat NCC:n omia hankkeita, asunnot omaa tuotantoa ja toimitilat hankkeina omaa kehitystyötä. Arvioitavat jaettiin asuinrakennusten ja toimitilarakennusten sarjaan. Rakennusten edellytettiin valmistuneen vuosina 2008, 2009, 2010 tai Suunnittelijavalinnan, suunnittelun ohjauksen ja rakentamisen tuli myös olla NCC:n itse hoitamaa. RAADIT Kilpailussa oli kaksi kategoriaa, Asuminen ja Toimitilat, jotka arvosteltiin erikseen erillisten raatien toimesta. NCC:n ulkopuolisina raatien jäseninä toimivat professori Pentti Kareoja (Asuminen), professori Rainer Mahlamäki (Toimitilat) ja professori Matti Rautiola molemmissa raadeissa. Raadin muina jäseninä toimivat NCC Asumisen ja NCC Property Developmentin asiantuntijat. Toimitilojen raadissa olivat toimitusjohtaja, DI Tero Estovirta, projektijohtaja, DI Kati Tauriainen sekä Asumisen raadissa toimialajohtaja, DI Matti Aho ja kiinteistökehitysjohtaja, DI Markus Pitkänen.

3 2 Lisäksi molemmissa raadeissa olivat mukana NCC:n viestintäjohtaja Ritva Norrgrann ja Optiplanin toimialajohtaja, arkkitehti SAFA Lasse Vahtera sekä ryhmäpäällikkö, arkkitehti SAFA Katariina Kosonen raatien sihteerinä. ARVIOINTITYÖ Asuinrakennusten ryhmään ilmoitettiin 14 uudisrakennusta ja yksi peruskorjauskohde. Toimitilarakennusten ryhmään ilmoittautumisia tuli neljä uudisrakennusta ja yksi peruskorjauskohde. Hankkeiden lähtökohtien erilaisuuden vuoksi niiden vertaileminen toisiinsa edellytti hankkeiden reunaehtojen ymmärtämistä. Osaaminen tuli löytää tavoitteiltaan vaatimattomammastakin hankkeesta. Yhteisenä tekijänä arkkitehtuurista voidaan arvioida kohteesta välittyvää arkkitehdin ja koko projektiryhmän paneutumista suunnitteluun ja onko heillä ollut tahtoa hyvään lopputulokseen ja intohimoa. Myös idean kantavuutta voidaan arvioida kohteesta riippumatta. Idean kantavuudessa on ensisijaisen tärkeää suunnittelijalle annetut oikeat lähtötiedot, joiden perusteelle idea voidaan rakentaa. Asuinrakennusten suunnittelussa tärkeitä lähtötietoja ovat esimerkiksi rakennuspaikan sijainti, tavoiteltu asiakaskunta, rakentamisen olosuhteet ja budjetti. Hyvä projektiryhmä tekee hyvän rakennuksen vaatimattomistakin lähtökohdista kun taas ketjun huonoimman lenkin heikentämä ryhmä ei hyvää kokonaisuutta saa aikaiseksi edes rajattomilla resursseilla. Arviointiryhmä pyrki hankkeen ehdoilla näkemään arkkitehtuurin laadulla painotetun kokonaisuuden. Toimitilarakentamisessa lähtötietoihin kuuluu hankkeen konseptin ymmärtäminen, samoin suunnittelijan asiakkaan, NCC Property Developmentin asiakkaan, eli tulevan käyttäjän liiketoiminnan fyysiselle toimintaympäristölle asettamien tarpeiden ymmärtäminen. Etenkin business park tyyppisten tilojen suunnittelussa käyttäjän tarpeiden ymmärtäminen edellyttää pitkälle vietyä konseptuaalista ajattelua, sillä suunnittelun alkuvaiheen aikana ei tulevia käyttäjiä yleensä vielä ole tiedossa. Koska käyttäjät sitoutuvat hankkeeseen toteutuksen aikana tai peräti rakennuksen valmistuttua tulee tilojen konseptin olla joustava ja erilaisiin tarpeisiin taipuva. ARVIOININ HYÖTY NCC:N TOIMINNAN KANNALTA Suunnittelun ohjaus ja suunnittelijan valinta on avaintekijä hankkeiden onnistumisen kannalta. Onkin hyvä analysoida, millä perusteilla valinnat tehdään, ketkä ne tekevät ja miksi osaava arkkitehtisuunnittelija ei jokaisessa toimeksiannossaan tuota parhainta olosuhteisiin sovitettua osaamistaan. Suunnittelun ohjaus vaatinee yhtaikaa sekä strategista taitoa että luovuuden ymmärrystä. Kaikilta osa-alueiltaan optimaaliseen lopputulokseen ohjaaminen vaatii hankkeen kaikilta osapuolilta tahtoa, kokemusta, näkemystä ja kyvyn keskittyä oleelliseen. Asiakkaan ja loppukäyttäjän tarpeiden tuntemus on arvioitujen hankkeiden perusteella hyvin hallinnassa sekä hankkeiden ohjaajilla että suunnittelijoilla. Kaupunkikuvan arvioiminen oli esillä jokaisen hankkeen kohdalla. Hankkeen vertaaminen liki samoilla edellytyksillä tehtyihin lähiympäristön vastaaviin kohteisiin asetti hankkeet objektiivisen tarkastelun alle. Hankkeet kertoivat niihin osallistuneiden osapuolien osaamisesta ja onnistumisesta. Samalla eritellyiksi tulivat hankkeiden vahvuudet ja heikkoudet. Vertaileva tarkastelu todettiin raadollisuudestaan huolimatta havainnolliseksi ja opettavaksi. Työn laadun todettiin olevan jokaisessa kohteessa hyvää. Kohteet olivat myös taloudellisesti onnistuneita.

4 3 Suuri osa ehdotuksista arvioitaviksi hankkeiksi tuli niiden projektipäälliköiltä ja työmaiden vetäjiltä. Ehdotusten saatekirjeistä oli luettavissa positiivisuutta ja ylpeys onnistumisesta. Onnistuminen johti työtyytyväisyyteen ja useimpien arvioinnissa mukana olleiden hankkeiden kohdalla siihen oli aihettakin. Arvioinnin ulkopuolelle jäi kohteita, joita ei kukaan syystä tai toisesta ilmoittanut mukaan. Näiden joukossa oli etenkin toimitilapuolella mielenkiintoisia hankkeita joiden olisi suonut olevan arvioitavina. Seuraavalla kerralla lieneekin syytä harkita miten arvioitavat kohteet mukaan valikoituvat. ASUINRAKENNUSKOHTEIDEN ARVIOINTI Asuinrakennuskohteita arvioitavaksi ilmoitettiin 15. Pääkaupunkiseudun kohteita oli 12, joista yksi Kirkkonummelta. Muut olivat Kuopio ja Oulu. Kohteiden kirjo oli laaja. Ääripäitä edustanevat Vantaan Omenatarha ja Helsingin Ajuri - tiukan kustannuspuitteen kohteita ja Helsingin Eiranrannan Estella - korkealaatuisina markkinoidut asunnot lähellä meren rantaa. Arviointityön edetessä kohteiden joukosta erottautui neljän parhaimmisto. Samoin erottui parhaista paras. Raati tahtoi kuitenkin erikseen palkita parhaiden joukosta kunniamaininnoin kaksi kohdetta. Muita hankkeita ei asetettu paremmuusjärjestykseen. TOIMITILAKOHTEIDEN ARVIOINTI Toimitilakohteita oli arvioitavaksi esitetty viisi. Ne olivat kaikki luonteeltaan, lähtökohdiltaan, tavoitteiltaan ja arkkitehtuuriltaan hyvin erilaisia: kaksi toimistorakennusta, sosiaalialan palvelurakennus, kauppakeskus ja sekä yksi kohde, jossa rakennukselle tehtiin käyttötarkoituksen muutos ja peruskorjaus.

5 4 N C C PARHAAT KOHTEET Asuinrakennukset Kilpailuun ehdotettiin 14 uudisrakennusta ja 1 peruskorjauskohde, jossa rakennuksen pääkäyttötarkoitus oli muutettu. Neljä parasta kohdetta: As Oy Espoon Papaija ( Signaali III), Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy - Sijainti kaupunkirakenteessa on onnistunut kulttuurin, palvelujen ja rautatien läheisyydessä. - Suuren volyymin kohde on ratkaistu selkeästi ja kirkkaasti. Perusratkaisu on ollut poikkeuksellisen hyvä. - Julkisivujen lähtökohta on graafinen ja kohteella on selkeä identiteetti. - Eri mittakaavat on analysoitu hyvin, jolloin on saatu aikaan urbaania tilaa sekä erotettu valon ja oleskelun puoli liikenteestä ja melusta. Mittakaavallisuus ja logiikka on viety loppuun asti toimivan koneen lailla. - Kohteessa on elementtirakentamisen tuntu, mikä lyö hieman leimaa tunnistettavien elementtien osalta mutta se ei huononna arkkitehtonisia arvoja. - Kerrosten pohjaratkaisut ovat varmaa työtä ja pihat suuntautuvat lämpimään ilmansuuntaan. Ratkaisu on ollut helppo ja johdonmukainen toteuttaa olemassa olevien reunaehtojen puitteissa, kun aluksi on päädytty oivaltavaan perusratkaisuun. - Saunojen ulosvedot ovat onnistuneita, samoin pihojen nostaminen kovan liikenteen yläpuolelle. - Toiston ja variaation suhde on optimaalinen. Iso volyymi kääntyy eduksi. - Taloudellisesti kohde on ollut hyvä. As Oy Espoon Onnenapila, Arkkitehtitoimisto Helamaa ja Pulkkinen Oy - Rakennus on ratkaistu onnistuneesti paikalle, joka ei itsessään tarjoa innostavia lähtökohtia. - Onnenapila on olemukseltaan lähiötalo. Asunnot ovat vuokra-asuntoja. - Kohde on rationaalinen ja siinä on hyödynnetty tämän ajan suomalaisessa asuinarkkitehtuurissa käytettyjä aiheita. - Rakennuksen autohalli on hyödynnetty hyvin jalustana, jonka julkisivujen käsittely on taitavasti mietitty ja toteutettu. - Yksityisen ja julkisen raja on hallittu hienosti esimerkiksi yhteisen pihan ja asuntopihat erottavin puurakentein. - Katujulkisivu ei ole niin onnistunut kuin pihajulkisivu. Tiililaattaelementit ovat sanelleet detaljiikkaa. - Julkisivut kertovat korkeasta ambitiotasosta. - Porrashuoneiden käytävät ovat pitkiä ja huoneistoja porrasta kohden on keskimäärin 5 kpl.

6 5 - Asuntojen pohjaratkaisut ovat hyvät ja perinteiset. - Osassa asunnoista ei ole ollenkaan parveketta eikä saunaa. - Parvekkeet on ratkaistu ulokkeena, jolloin ne tarjoavat melko vähän yksityisyyttä. - Kohteessa ei ole uutta avaavia ajatuksia, mutta mitä on tehty, on tehty hyvin. - Hanke on onnistunut taloudellisesti, samoin yhteistyö eri osapuolien välillä. Arkkitehdilla on taito tehdä hyvää yhteistyötä rakennuttajan kanssa. As Oy Helsingin Ajuri, Optiplan Oy / Ilkka Tukiainen - Viitekehys poikkeaa muista. Kysymyksessä on vuokra-asuntokohde ja tavoitteena on ollut edullisten asumiskustannusten saavuttaminen. - Kohde on olemukseltaan asuntolamainen ja keskieurooppalainen, minkä tähden se on marginaalinen nykyisessä suomalaisessa asuntorakentamisessa. - Rakennuksessa viehättää konseptin kirkkaus ja miten suunnittelussa on pitäydytty suurpiirteisyydessä. Lopputulos on monella tavalla piristävä ja raikas. - Pienillä asioilla on saatu poikkeava ilme. - Rakennuksella on selkeästi erillinen vatsa- ja selkäpuoli: katujulkisivu on tavanomaisempi, mutta pihan puoli on suomalaiseen arkkitehtuuriin uutta luova. - Ulkotila liittyy asuntoon 60-lukulaisesti nauhaparvekkeilla, jotka muodostavat asunnoille lämpötaloudellisen suojavyöhykkeen. Koko asunnon levyiset nauhaparvekkeet suojaavat pieniä auringon suuntaan avautuvia asuntoja myös kesäaikaiselta kuumenemiselta. - Asuntojen pohjaratkaisut ovat kirkkaita ja selkeitä. Yksi porras-hissi-paketti palvelee viittä asuntoa. - Asuntovarastot on sijoitettu kerroksiin ja koko kellari on käytetty autopaikoitukseen. - Vuokratuotannon kategoriassa kohde on oivallinen. As Oy Helsingin Scarlett, Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen - Kohde on laadukas sekä kaupunkikuvallisesti, että näköalojen puitteissa, aina detaljeihin asti. Sillä on selkeä, merellinen identiteetti. - Arkkitehtuuri on tietoista laiva-arkkitehtuuria. Perusvire on romanttinen ja siinä on funkkisajan valtamerihöyryjen tunnelmaa sekä valkoista viattomuutta ja tulevaisuuden uskoa. - Merimaiseman kehystäminen korostuu porttiaiheella. - Puiset parvekkeiden lattiatasot sopivat laivateemaan. - Asuntosuunnittelu on mietitty maiseman ja tilan kannalta. Lopputulos on intensiivinen ja jämpti tavoitteiden osalta. - Ulkokehän punatiili, vatsapuolen heleä valkoinen ja puun harkittu käyttö on hyvin jäsennelty. - Kohde istuu hyvin ympäristöönsä, mutta eroaa siitä edukseen. - Piha on suunniteltu osaksi asumista. - Viehättävyys asuntojen pohja- ja tilaratkaisuissa tulee pienistä asioista ja yksityiskohdista. - Kohde osoittaa varmaa osaamista, jolla on saatu aikaan häkellyttävää jälkeä ja asumisen juhlaa.

7 6 Muita kohteita ei asetettu paremmuusjärjestykseen. As Oy Espoon Hopeavillakko ja As Oy Espoon Siniheinä, Arkkitehdit Ingervo Consulting Oy - Kohteet muodostavat kokonaisuuden, joten ne arvioitiin yhdessä. - Arkkitehtuuri perustuu monesti koeteltuihin keinoihin. Asiallista menoa, ei uutuusarvoja. - Varmaa hyvää arkiympäristöä. - Hinta-laatusuhde on ollut todennäköisesti hyvä: lämmin vaippa on hyvin yksinkertainen. - Tuoteosakaupan valinnat on tehty hyvällä maulla. - Porrastetulla massoittelulla on saatu aikaan eri mittakaavoja. - Tiilikenttien ja rapatun pinnan välillä on vuoropuhelua. Ikkunoiden väliset värilliset alueet on sidottu hyvin tiileen. - Vain ylimmissä kerroksissa on lasitettuja parvekkeita. - Miksi julkisivussa on kahta eri tiilen sävyä? - Kasvillisuus tulee pehmentämään yleisilmettä. - Pysäköinti on parkkitalossa, joka toimii melumuurina moottoritien suuntaan. - Asunnoissa on hauskat, napakat pohjaratkaisut. - Vuokra-asuntotuotannon paremmasta päästä. As Oy Helsingin Eiranrannan Estella, Arkkitehtitoimisto Sarc Arkkitehdit Oy - Kaava on sanellut ehkä liikaa. - Paikka asettaa laatuvaatimuksen ja odotukset korkeammalle kuin mihin toteutus vastaa. - Ylimmän kerroksen terasseissa on hukattu ilmavuuden mahdollisuus. - Sisätiloissa on loppuun saattamisen puute, yksityiskohdat on suunniteltu ja toteutettu vakiotuotannosta tuttujen ratkaisujen pohjalta eivät ole paikalta odotettavaa korkeaa laatua. - Rakennuksen erityispiirteitä ei ole otettu huomioon, mikä näkyy selvimmin kylpyhuoneissa, jotka ovat kuin normaalituotannossa, mutta suurempia. - Sisätilojen detaljiikka ja talotekniikka ovat kuten perusasunnoissa. Esimerkiksi lattialämmitys olisi parantanut tilannetta. As Oy Helsingin Radiotehdas, Arkkitehtitoimisto Helamaa ja Pulkkinen Oy - Ainoa peruskorjauskohde. Kohteessa on osin purettu luvuilla kahdessa vaiheessa rakennettu tehdas ja osin muutettu asuinrakennukseksi. Vieressä sijaitsee tehtaan puretun osan kohdalla saman arkkitehdin suunnittelemat uudet asuinrakennukset, joiden alla on parkkihalli. - Museovirasto on ollut suunnittelussa mukana. Sisäpihalla ikkunat sai vaihtaa, mutta ulkojulkisivuissa ei, mikä hankaloitti asukkaiden ikkunoiden tiiviyteen liittyvien vaatimusten täyttämistä. - Hyvää detaljointia. - Vanhan karheuden ja uuden rajankäynti on vaikeaa. Pikkuisen kliininen, patinan säilyttäminen on hankalaa, mutta olisi antanut kohteelle enemmän luonnetta.

8 7 - Kauniit porrashuoneet. - Uusi ja vanha rakennus on yhdistetty kömpelösti. - Poikkeaa mielenkiintoisella tavalla asuntojen kokonaistarjonnasta. As Oy Helsingin Vapaaherra, Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula - Osaavalta suunnittelijalta yllättävän tavanomainen kohde. - Hyvä punatiiliseinien aukotuksen ja valkoisten pintojen rytmittely sekä ulkokulman sisäänveto. - Mykkä pihan puolen maanpinnan taso. Miksi tiiltä ei ole tuotu alas asti? - Lasitetut parvekkeet ovat detaljiikaltaan tikkuisia. As Oy Kirkkonummen Piippolanhovi, Optiplan Oy / Juha Niemi - Kohde on suunniteltu hyvin niukasti energiaa käyttäväksi. - Rakennuksen massa on hyvin kuutiomainen ja syvärunkoinen. - Arkkitehtuuriltaan 80-lukulainen. As Oy Kuopion Snellmaninpiha, Arkkitehtitoimisto QVIM Arkkitehdit Oy - Koko kortteli on NCC:n tuotantoa. - Ansiot ovat ennen kaikkea kaavassa, jonka avulla on saatu aikaan puukaupunkimuistumia, rytmitystä ja mukavaa mittakaavaa myös pienkerrostaloilla. - Kohteen suunnittelussa on haettu raikasta uudentyyppistä otetta. - Sympaattinen asuinympäristö hyvällä paikalla kaupunkirakenteessa. As Oy Oulun Riverside Swing, Arkkitehtitoimisto Veli Karjalainen Oy - Komeaa perusjäsentelyä, mutta hieman jähmeää. Suunnittelu voisi olla olla 80- tai 90 luvulta. - Rakennukset muodostavat selkeän omaleimaisen kokonaisuuden. - Rakennusmassat ovat syvärunkoisia. - Moottoritie sijaitsee rakennuksen länsipuolella, jonne myös osa parvekkeista on avattu. - Rakennusten tärkein ilmansuunta on paikan ominaisuuksista johtuen pohjoiseen Oulujoelle ja joen vartta seuraavalle kadulle. - Autokatoksia kahden korkuisia. Ne eivät ole liian korkeita, mikä parantaa pihamiljöötä. - Piharakennusten skaala ja detaljiikka on hyvää. - Mukavaa, hyvää keskitasoa edustava kohde. As Oy Vantaan Omenatarha, Arkkitehdit Ingervo Consulting Oy - Vapaarahoitteinen vuokrakohde. - Aika ja kasvillisuus saattavat parantaa alueen ilmettä. - Arkkitehtuuriltaan rakennukset ovat mielenkiinnottomia ja tavanomaisia. - Alueesta kuvastuu tahdon ja innostuksen puute. Prosessi ja rakennukset saattavat olla virheettömiä, mutta lopputulos on lattea.

9 8 As Oy Vantaan Tammiston Larus, Arkkitehtitoimisto L-N Oy - Alueella on hyvä kaava. - As Oy Vantaan Larus ja As Oy Vantaan Loxia muodostavat kokonaisuuden, joka noudattaa kaavan ja alueen aloitusrakennuksen arkkitehtuurin muotokieltä, mutta häviää sille mielenkiinnossa ja suunnittelun laadussa. - Porrastuva teema istuu kauniisti joen avoimen peltoaukean maisemaan. - Hyvät piharakenteet. - Julkisivuissa on paikoittain hyviä aukotuksia. - Parkkihalli asettuu asuinrakennusten väliin mielenkiintoisesti, mutta kovin umpinaisen oloisena. - Kerros lisää asuinrakennuksiin olisi tehnyt hyvää. Kiinteistö Oy Helsingin Ormuslinna, Optiplan Oy / Juha Niemi - Kohteessa on seniorien asumisoikeusasuntoja. - Pihajulkisivu on umpinainen ja ikkunat hyvin pieniä. Johtuuko pienistä asunnoista tai energiatavoitteista? - Tiilijulkisivu on määrätietoinen. Sen ryhdikkyys ja suhde rakennuksen massaan on ansiokasta. - Asiallinen, hyvin läpi viety hanke.

10 9 Palkittavat kohteet Raati päätti yksimielisesti palkita seuraavat kohteet. 1. palkinto: As Oy Helsingin Scarlett - Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen, arkkitehti Tuomo Siitonen ja arkkitehti Päivi Puukari - Projektipäällikkö: Tarja Tukia - Työpäällikkö: Kari Mikonsaari - Vastaava työnjohtaja: Mikko Råglund

11 10 Kunniamaininnat: As Oy Espoon Papaija (Signaali III) - Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy, arkkitehti Hannu Jaakkola ja rakennusarkkitehti Jarmo Kokkola - Projektipäällikkö: Mervi Pekkanen - Työpäällikkö: Jouni Karvanen - Vastaava työnjohtaja: Jaakko Miettinen As Oy Helsingin Ajuri - Optiplan Oy, arkkitehti Ilkka Tukiainen, arkkitehti Harri Mäkiaho, arkkitehti Kari Selonen ja arkkitehtiylioppilas Tapio Kangasaho - Projektipäällikkö: Kauko Kuparinen - Työpäällikkö: Timo Haapala - Vastaava työnjohtaja: Jukka Leinonen

12 11 Toimitilarakennukset Alberga Business Park, talo A, Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula, sisustussuunnittelijana dsign Vertti Kivi - Albergan koko business park on kooltaan b-m2 ja pääaula tulee tehtäväksi seuraavien rakennusvaiheiden yhteydessä eri rakennuksia yhdistävänä vyöhykkeenä. Nykyinen A-rakennuksen sisääntuloaula tulee jäämään nykyiseen käyttöönsä sisäänkäyntinä A-rakennukseen. Sisäyhteys seuraaviin vaiheisiin tulee olemaan jalankulkuraitin alittavan maanalaisen kulkuyhteyden kautta. - Paikka on pitkälti määritellyt rakennusmassan ja pohjalayoutin muodon. Peruskerrokset ovat tyypillistä monikäyttötoimistotilaa. - Kohde toimii muurina Kehä 1:lle. Kehätien puoleinen sivu rakennuksessa vastaa hyvin vilkkaan liikenneväylän mittakaavaan kooltaan ja detaljoinniltaan. Ihmisen mittakaava alkaa kohteen Leppävaaran keskustan puolelta, jossa on asuinrakennuksia ja niiden takana tori. Jalankulku rakennukseen tapahtuu keskustan puolelta. - Kohde on suurpiirteinen ja paikkaansa sopiva. - Tulevaisuudessa kohteen kokonaisuuden ollessa valmis päätyjen toisto ja mittakaava Kehätien puolella ovat hyvä ratkaisu. Myös päätyjen sarjaan asettuva pysäköintitalon julkisivu noudattaa kohteen materiaaliratkaisuja ja muotokieltä tyylikkäästi. - Liiketoiminnallisesti business parkeissa on paljon työtä vaativa tehtävä saada koko hanke käyntiin. Sen jälkeen kokonaisuus rakentuu kysynnän mukaan pala palalta. Albergassa sijainti kaupunkirakenteessa on ollut merkittävä: rautatieaseman ja palvelujen läheisyys nostavat kiinnostusta kohteeseen. - Yhdessä kerroksessa on nostettu keskialueen työpisteiden lattiataso 30 cm ulkoseinäalueita korkeammalle, jotta työpisteille saataisiin riittävästi valoa ja näkyvyys ulos. - Hankkeen onnistuneisuus NCC:n kannalta: Hanke ja yhteistyö arkkitehdin kanssa ovat edenneet hyvin. Käyttäjät ja loppuinvestori ovat olleet tyytyväisiä. Kohde täyttää ympäristökriteerit. KOY Kuparitie 2, Arkkitehtitoimisto Helamaa & Pulkkinen - Käyttötarkoituksen muutos ja peruskorjaus. - Alueen alkuperäinen asemakaava on hyvin vahva: alue on yhtenäinen ja se on säilynyt kaupunkikuvallisesti ehjänä muutoksen jälkeen valmistunut 7-kerroksinen asuin-, toimisto- ja liikerakennus, jonka kerrokset 2-5 ja osa 6. kerroksesta on muutettu hoivapalvelukäyttöön. - Kyseessä on luonteeltaan huomispäivän kohde. Vastaavat rakennukset ja suunnittelutehtävät ovat tulevaisuudessa rakentamisen valta-aluetta, joten tämäntyyppinen hanke on hyvä ottaa esille. - Arkkitehtuurin kannalta kohde ei ole niin mielenkiintoinen kuin vertailun muut kohteet. Tehdyt muutokset ovat hyvin suunniteltuja anonyymejä tilamuutoksia.

13 12-80-luvun rakennusten peruskorjaus- ja käyttötarkoituksen muutostyöt ovat vielä harvinaisia. Uusissa rakennuksissa tulevaisuuden muutosten ennakointi jo rakentamisvaiheessa olisi suotavaa esim. modulaariajattelulla. - Hanke on ollut onnistunut NCC:n kannalta. Oulunkylän perhetukikeskus, Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy, Arkkitehtitoimisto Turtiaisen viitesuunnitelman pohjalta - Rakennus on ulkoa päin sekava ja ilmeeltään seisahtunut. Ilmeisesti on pyritty välttämään laitosmaisuutta hakemalla pienipiirteisyyttä. Kaupunkikuva olisi kaivannut suurpiirteisyyttä. - Kohde sopii materiaaleiltaan ympäröivään miljööseen. - Rakennus on tarkoitettu lapsille, mutta siinä on myös muutama perhehuone. - Rakennus kiertyy salin ympärille ja jokaisella yksiköllä on oma sisäänkäyntinsä. - Tilaohjelma on ollut hankala. Lisäksi palo-osastot ovat pieniä ja tontin muoto hankala kerros on selkeämpi kuin 1. kerros, koska keittiö ei haittaa tilajakoa. - Pohjia ohjaa käyttäjälähtöisyys, esim. henkilökunnan pakoreitteinä. - Kokonaisuudessa on pääfokus hukassa. Sen sijaan on keskitytty useaan yksittäiseen asiaan, joista mikään ei nouse pääaiheeksi. Hyvä suunnittelija ei ole yltänyt parhaaseen saamiseensa. Plaza Pilke ja Hehku, Arkkitehtitoimisto Forma-Futura Oy - Plaza Business Park on 13 rakennuksen kokonaisuus, jonka 3. ja viimeisen vaiheen viidestä rakennuksesta on arvosteltavana kaksi ensimmäistä. - Business parkien evoluutio on hyvin nähtävissä Plazan rakennusten muuttumisessa kohteesta toiseen. - Merkittävin muutos business parkien toimistorakennuksiin on rakennusten koko julkisivun pituinen yhdistäminen yhden yhdyskäytävän sijaan. Yhdistämällä rakennukset voidaan tarjota potentiaalisille vuokralaisille jopa m2:n toimistoja yhdessä tasossa ylittämällä rakennusten välinen raja. - Rakennusten julkisivu Kehä III:lle on suurimittakaavainen ja sisäänkäyntien puoli on suunniteltu rakennuksiin saapuvan ihmisen näkökulmasta pienimittakaavaisemmaksi ja detaljoidummaksi. Sisäänkäyntien välittömään läheisyyteen on tehty istutuksia ja puutarhamaisia elementtejä. - Kohde on hankala saavuttaa jalkaisin esim. Jumbon suunnasta. Plazan ympäristö on yksityisautojen varaan rakennuttua. - Tuusulantien ja lentokentän läheisyys merkitsee, että vuokralaisina on yrityksiä, joiden henkilökunta ja asiakkaat liikkuvat paljon ulkomailla ja Suomessa. - Tarjolla on suuri määrä pysäköintitilaa erillisessä kylmässä pysäköintitalossa ja rakennuksen alla olevassa lämpimässä hallissa. - Rakennukset ovat suurpiirteisiä ja niissä on käytetty hyväksi koettua hieman persoonatonta ulkoarkkitehtuuria. - Rakennusten sisämiljöö on valoisa. - Pohjat ovat selkeät ja muuntojoustavat. Peruslayoutin saa jaettua viidelle käyttäjälle. - Pääaulat ovat korkeat.

14 13 - Sisustus on lattea eikä siihen ole panostettu. - Yhtälö on onnistuneesti ratkaistu. - Plazassa evoluutio on nähtävissä 15 vuoden aikana rakennetuissa rakennuksissa. Kauppakeskus Rajalla På Gränsen, Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy - Tornio on hyvin pienipiirteinen kaupunki. Nyt Suomen ja Ruotsin rajan pintaan on rakennettu kaavan mukaisesti isoja rakennuksia, jotka häivyttävät rajan kokonaan. Tornio ja Haaparanta on yhdistetty ikään kuin teollisuusalueella, jolloin on hukattu ainutkertainen ja yksilöllinen valtakunnanraja sekä jokimaisemayhteys kaupunkien välillä. - Kohde on kauppakeskuksen näköinen, mutta siltä puuttuu identiteetti. Se on suorituksena kelpo rakennus, jossa on miellyttävät ulko- ja sisätilat sekä keskitasoa parempaa detaljiikkaa. - Kohteessa ei ole mitään sellaista, joka nostaisi sen yli muiden vastaavien rakennusten. - Ostoskeskus rakentuu usein kaavassa lohkotun alueen muotoiseksi, jolloin massoittelu yhtenä arkkitehtuurin työkaluista jää kokonaan käyttämättä ja rakennuksen muodolle ei ole nähtävissä paikasta johtuvaa syytä. - Sisääntulo on asiallinen ja samanlainen kuin muissa vastaavissa. - Hankkeen toteutuminen on ollut tekijöilleen suuri ponnistus. Olisi suonut lopputuloksen olevan enemmän kuin virheetön suoritus.

15 14 Palkittavat kohteet Raati päätti yksimielisesti palkita seuraavat kohteet. 1. palkinto: KOY Alberga, talo A - Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula, arkkitehti Pekka Ojalammi ja arkkitehti Laura Mattila - Projektipäällikkö: Laura Vatanen / Jouni Åhman - Työpäällikkö: Reijo Vuorio - Vastaava työnjohtaja: Pekka Salonen

16 15 Kunnianmaininta: KOY Kuparitie 2 - Arkkitehtitoimisto Helamaa & Pulkkinen, arkkitehti Jarmo Pulkkinen ja arkkitehti Hannu Salmi - Projektipäällikkö: Maarit Vilander / Kirsi Piira - Työpäällikkö: Guy Eklund - Vastaava työnjohtaja: Jukka T. Lahtinen Plaza Pilke ja Hehku - Arkkitehtitoimisto Forma-Futura Oy, Leila Tuominen ja Virve Brander - Projektipäällikkö: Jussi Hyttinen - Työpäällikkö: Jussi Malmelin / Jaakko Hakala Vastaava työnjohtaja: Antti Virtanen Perusteluja: - Rajalla På Gränsen ja Oulunkylän perhetukikeskus eivät kilpailussa pärjää muille. - Alberga on kaupunkikuvallisesti johdonmukaisempi ja kaavallisesti haastavampi kuin Plaza, jonka arvot ovat konseptikehityksessä. Plazan rakennuksista muodostuu kronologinen kertomus business park osaamisen kehityksestä. Kokonaisuus tulee olemaan valtava työpaikkakeskittymä. - Albergassa on Plazaa enemmän kaikkien osapuolien halua ja tahtoa, arkkitehtonista lisäarvoa, kunnianhimoa ja kaupunkikuvallista otetta. Rakennuksessa on julkisen rakentamisen detaljiikkaa hyvässä ja pahassa. Jo ensimmäisestä vaiheesta on nähtävillä, että takana on osaamista enemmän kuin päällepäin näkyy. - Albergassa on mietitty sisätilaa enemmän kuin muissa business parkeissa: miten ihminen kokee rakennuksen sisältä. Ulkotilan käsittely on ollut hankalampaa ulkoista rajoitteista johtuen, mutta on myös mietitty, miten ohikulkija eri välineillä kokee rakennuksen. - NCC:n kehittäjän rooli ilmenee Albergassa, mutta myös Plazassa hyvin. Lisäksi Albergassa on panostettu myös muihin elementteihin, mm. palvelujen läheisyyteen. - Kuparitie 2 on esimerkki siitä, että rakennetusta ympäristöstä on pidettävä huoli. Rakennus on otettu järkevästi ja taloudellisesti käyttöön. Pohjalla on alkuperäinen kestävä kaupunkirakenne ja rakennuksen modulaarinen, hyödynnettävissä oleva perusratkaisu, mistä olisi hyvä ottaa oppia myös uusissa rakennuksissa tulevia peruskorjauksia ja käyttötarkoituksen muutoksia ajatellen.

17 16 NCC:n arkkitehtuuripolitiikan kymmenen kohtaa 1. NCC käyttää hyviä arkkitehteja ja muita suunnittelijoita 2. NCC edellyttää valituilta suunnittelutoimistoilta hyvää yhteistyötä ja toiminnan laatua 3. NCC hankkeissa varataan suunnitteluun ja sen ohjaukseen riittävästi resursseja 4. NCC määrittelee suunnittelulle oikeanlaiset tavoitteet ja riittävät lähtötiedot 5. NCC edellyttää, että suunnittelun ohjauksessa ja suunnittelussa keskitytään oleelliseen 6. NCC perehdyttää projektipäälliköitään ja yhteistyö-kumppaneitaan hyvään rakennuttamiseen ja toteutukseen 7. NCC edellyttää jatkuvaa kehittämistä ja oppimista 8. NCC antaa selkeän palautteen tehdystä työstä 9. NCC panostaa julkisuuteen ja näkyvyyteen 10. NCC on ylpeä tekemisistään 1. NCC käyttää hyviä arkkitehteja ja muita suunnittelijoita NCC edellyttää suunnittelijoiltaan hyvin referenssein osoitettua ammattitaitoa ja kykyä ymmärtää erilaisten hankkeiden erityispiirteet ja tulevaisuuden tarpeet. NCC arvioi ja valitsee käytettävät arkkitehti- ja muut suunnittelutoimistot. NCC kehittää arviointi- ja valintaprosessejaan sekä päätöksentekomenettelyjään. Valinnoissaan NCC käyttää mm. erilaisia suunnittelun laatua arvioivia kilpailuja ja NCC osallistuu itse kilpailuihin. NCC antaa mahdollisuuden nuorille suunnittelijoille mm. erilaisten kilpailujen kautta. 2. NCC edellyttää valituilta suunnittelutoimistoilta hyvää yhteistyötä NCC kuvaa hyvän yhteistyön elementit, joiden noudattamista edellytetään valituilta suunnittelutoimistoilta. Arkkitehtitoimiston tulee hallita pääsuunnittelutehtävät ja nimetä hankkeille projektipäälliköt, joilla on selkeät toimenkuvat ja vastuut. NCC edellyttää, että suunnittelu etenee yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaan, suunnitelmat ovat virheettömiä, suunnittelutoimiston sisäiset prosessit ovat toimivia, tiedonkulku eri suunnittelijoiden ja asiakkaiden kanssa on tehokasta ja toimistolla on hyvä palveluasenne. Tässä yhteistyössä arkkitehdeillä on keskeinen asema. 3. NCC:n hankkeissa varataan suunnitteluun ja sen ohjaukseen riittävästi resursseja NCC ymmärtää suunnitteluun varattujen resurssien merkityksen suhteessa rakennuksen kokonaiskustannuksiin. NCC varaa riittävästi aikaa tehdä arkkitehtuuriltaan laadukkaat suunnitelmat ja aikaa suunnittelun ohjauksen. NCC odottaa myös yhteistyökumppaniensa 4. NCC määrittelee suunnittelulle oikeanlaiset tavoitteet ja riittävät lähtötiedot NCC tunnistaa suunnitteluprosessin haasteet ja ohjaa prosessia asiantuntevasti. NCC selvittää asiakkaan tarpeet ja hankkeen erityispiirteet, jotta suunnittelijoille voidaan antaa oikeat lähtötiedot. NCC huolehtii, että hankkeen eri osapuolten välillä on myös onnistunut vuorovaikutus. 5. NCC edellyttää, että suunnittelun ohjauksessa ja suunnittelussa keskitytään oleelliseen NCC tunnistaa asiantuntijuudet ja määrittelee tehtäväkokonaisuudet niin selkeästi, että kullakin osapuolella on mahdollisuus keskittyä ydinosaamisensa. Hankkeen suunnittelussa ja sen ohjauksessa tulee tiedostaa vaiheen kannalta oleelliset asiat. 6. NCC perehdyttää projektipäälliköitään ja yhteistyökumppaneitaan hyvään rakennuttamiseen ja toteutukseen NCC kouluttaa projektipäälliköitään ymmärtämään arkkitehtuurin kieltä ja toimimaan hedelmällisessä yhteistyössä hankkeisiin valittujen ammattitaidoltaan hyvien suunnittelijoiden kanssa. NCC perehdyttää yhteistyökumppaninsa ymmärtämään NCC:n eri projektien ja liiketoiminta-alueiden erityispiirteitä. 7. NCC edellyttää jatkuvaa kehittämistä ja oppimista NCC ja sen yhteistyökumppanit kehittävät hankkeisiin liittyviä yhteistyöprosesseja ja tuotemallinnusta sekä niihin liittyviä toimintamalleja ja vakioratkaisuja. NCC:n hankkeissa suunnittelijat kiteyttävät suunnitteluratkaisujen keskeiset teemat ja periaatteet hankkeen perusratkaisuja kuvaavaan Design Briefin muotoon. NCC kehittää tapoja suunnittelun laadun arvioimiseen. 8. NCC antaa selkeän palautteen tehdystä työstä NCC huomio hankkeita arvioidessaan taloudellisen onnistumisen ohella asiakastyytyväisyyden, käytettävyyden ja arkkitehtuurin. NCC palkitsee vuosittain parhaat hankkeensa. 9. NCC panostaa julkisuuteen ja näkyvyyteen NCC antaa suunnittelijoilleen näkyvän aseman markkinoinnissaan ja mainonnassaan. NCC on mukana seminaareissa, rakennusalan tilaisuuksissa, arkkitehtuurikeskusteluissa ja toimii arkkitehtuurin sponsoroijana julkaisuissa, näyttelyissä ja tapahtumissa. NCC:n kotisivuilla on linkki omaan arkkitehtuurin referenssiluetteloon, jossa esitetään kuvin ja selostuksin NCC:n kehittämiä, arkkitehtuuriltaan tunnustettuja kohteita. Arkkitehtuuriltaan mielenkiintoisten hankkeiden tapahtumia seurataan sisäisessä tiedotuslehdessä. 10. NCC on ylpeä tekemisistään NCC:n tekemien rakennusten pääsisäänkäynnin yhteyteen kiinnitetään NCC kyltti, joka kertoo kohteen nimen sekä projektipäällikön, vastaavan mestarin ja suunnittelijoiden nimet ja hankkeen vuosiluvut. Lisäksi sisäänkäynnin yhteydessä on hienovarainen NCC tähti.

UUSIA RATKAISUJA MAALLA ASUMISEEN

UUSIA RATKAISUJA MAALLA ASUMISEEN 3.4.2008 sivu 1/34 UUSIA RATKAISUJA MAALLA ASUMISEEN SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...2 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus...2 1.2 Osallistumisoikeus...3 1.3 Palkintolautakunta ja asiantuntijat...3

Lisätiedot

ISSN 1457-0955 HINTA 9,20 EUR 4 / 2006 AMMATTISISUSTAMISEN JA TILASUUNNITTELUN ERIKOISLEHTI. TYÖN TILOJA CONSTRUCTOR RAKENTAMISEN ERIKOISLIITE

ISSN 1457-0955 HINTA 9,20 EUR 4 / 2006 AMMATTISISUSTAMISEN JA TILASUUNNITTELUN ERIKOISLEHTI. TYÖN TILOJA CONSTRUCTOR RAKENTAMISEN ERIKOISLIITE ISSN 1457-0955 HINTA 9,20 EUR 4 / 2006 AMMATTISISUSTAMISEN JA TILASUUNNITTELUN ERIKOISLEHTI. TYÖN TILOJA CONSTRUCTOR RAKENTAMISEN ERIKOISLIITE RESOLVE breaks the rules. No more boxes. No more cubicles.

Lisätiedot

Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta. Invalidiliitto

Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta. Invalidiliitto Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta Invalidiliitto Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta Toimittanut: Marika Nordlund Invalidiliiton esteettömyysprojekti 2008 Kansi ja piirrokset: Ari Niskanen

Lisätiedot

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informaatiolehti

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informaatiolehti Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informaatiolehti 8 Ajankohtainen passiivitalo 14 Vapaavuori perää vaihtoehtoja 24 Rappauksella väriä ja ilmettä 27 Vanhojen tiilirakennusten

Lisätiedot

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Yhteenvedon rakenne Tämän raportin ensimmäinen osa sisältää

Lisätiedot

Smail. Tulevaisuus rakennetaan täydentämällä. Härmälänranta: elämän kokoinen alue14. Saukonpaasi: ensimmäinen laatuaan. Kumppanuuden rakentaja

Smail. Tulevaisuus rakennetaan täydentämällä. Härmälänranta: elämän kokoinen alue14. Saukonpaasi: ensimmäinen laatuaan. Kumppanuuden rakentaja Kumppanuuden rakentaja 1 n 2008 Smail Tulevaisuus rakennetaan täydentämällä Härmälänranta: elämän kokoinen alue14 21 Saukonpaasi: ensimmäinen laatuaan Tärkeintä...on keskittyminen. Täytyy keskittyä vain

Lisätiedot

HINTA 9,20 EUR 4 / 2008. Toimisto- ja kokoustilat

HINTA 9,20 EUR 4 / 2008. Toimisto- ja kokoustilat AMMATTISISUSTAMISEN JA TILASUUNNITTELUN ERIKOISLEHTI HINTA 9,20 EUR 4 / 2008 Toimisto- ja kokoustilat 14. 17. 1. 2009 connecting worlds competence in contract business frankfurt@dfhk.fi www.heimtextil.messefrankfurt.com

Lisätiedot

Kasvamme harkituin askelin s. 4

Kasvamme harkituin askelin s. 4 Consti Yhtiöiden lehti korjausrakentamisesta 1/2015 uudistajat Kasvamme harkituin askelin s. 4 Käyttäjälähtöinen muutostyö toteutetaan asiakkaan ehdoilla s.10 Yhä parempia palveluita kiinteistönomistajille

Lisätiedot

Korkean rakentamisen työryhmä

Korkean rakentamisen työryhmä asemakaavaosaston selvityksiä Korkean rakentamisen työryhmä Annukka Lindroos, asemakaava-arkkitehti, kaupunkisuunnitteluvirasto, puheenjohtaja Riitta Jalkanen, projektipäällikkö, kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

Avainluvut. Konsernin liikevaihto...276 M. Tulos ennen veroja...9,8 M. Omavaraisuusaste...26,5 % pääomalaina mukaanlukien

Avainluvut. Konsernin liikevaihto...276 M. Tulos ennen veroja...9,8 M. Omavaraisuusaste...26,5 % pääomalaina mukaanlukien vuosikatsaus 2003 Avainluvut Konsernin liikevaihto...276 M Tulos ennen veroja...9,8 M Omavaraisuusaste...26,5 % pääomalaina mukaanlukien Sijoitetun pääoman tuottoaste...24,6 % Oman pääoman tuottoaste...29,2

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

AMMATTISISUSTAMISEN JA TILASUUNNITTELUN ERIKOISLEHTI. KULTTUURIN TILAT

AMMATTISISUSTAMISEN JA TILASUUNNITTELUN ERIKOISLEHTI. KULTTUURIN TILAT ISSN 1457-0955 HINTA 9,20 EUR 1 / 2007 AMMATTISISUSTAMISEN JA TILASUUNNITTELUN ERIKOISLEHTI. KULTTUURIN TILAT FUMAC-TUOTEVALIKOIMA LAAJENEE New Interior Finlandin edustama tanskalainen Fumac A/S on

Lisätiedot

Sitä saa mitä hankkii

Sitä saa mitä hankkii Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sisältö 6 Tekisitkö ilmaista työtä? 9 Hyvän suunnittelun

Lisätiedot

Smail. Elben esteetön päivä. Yhteistyön tiellä Vastuullinen Adjutantti. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa. Kumppanuuden rakentaja

Smail. Elben esteetön päivä. Yhteistyön tiellä Vastuullinen Adjutantti. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa. Kumppanuuden rakentaja Kumppanuuden rakentaja 2 2012 Smail Yhteistyön tiellä Vastuullinen Adjutantti 14 26 Elben esteetön päivä 8 Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Tärkeintä Teksti: Katri Syvärinen Kuva: Juho Paavola Tärkeintä

Lisätiedot

Taloyhtiön jättiurakka: ilmastointiremontti ja lähes 1 500 uutta ikkunaa ja ovea. Saneeraustiimi antaa parastaan ja vielä vähän päälle!

Taloyhtiön jättiurakka: ilmastointiremontti ja lähes 1 500 uutta ikkunaa ja ovea. Saneeraustiimi antaa parastaan ja vielä vähän päälle! FENESTRAN ASIAKASLEHTI 1/2009 Taloyhtiön jättiurakka: ilmastointiremontti ja lähes 1 500 uutta ikkunaa ja ovea Saneeraustiimi antaa parastaan ja vielä vähän päälle! VANHASSA VARA PAREMPI Suomen rakennussektori

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Mia Salonen OOPEAA Office for Peripheral Architecture 17.05.2015 Tiivistelmä Tutkielma

Lisätiedot

HINTA 9,20 EUR 1 / 2008. Matkailun- ja kulttuurin tilat

HINTA 9,20 EUR 1 / 2008. Matkailun- ja kulttuurin tilat HINTA 9,20 EUR 1 / 2008 Matkailun- ja kulttuurin tilat AMMATTISISUSTAMISEN JA TILASUUNNITTELUN ERIKOISLEHTI AM AM AM AM AM AM AM AMMA MA MA MA MA MA MA MA MA MA M TT TT TT TTIS IS IS ISIS IS IS IS ISUS

Lisätiedot

Smail. Vihreydestä. vastuullisuuteen. Laatu lähtee asenteesta Lahden Talot sai ympäristötehokkuudesta. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa

Smail. Vihreydestä. vastuullisuuteen. Laatu lähtee asenteesta Lahden Talot sai ympäristötehokkuudesta. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Smail Kumppanuuden rakentaja 1 2011 Vihreydestä vastuullisuuteen 14 8 22 Laatu lähtee asenteesta Lahden Talot sai ympäristötehokkuudesta laudaturin Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Teksti: Katri

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI KIINTEISTÖT & ARKKITEHTUURI. UUSIA ASUNTOVAIHTOEHTOJA Merihenkistä asumista etsivä saattaa

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI KIINTEISTÖT & ARKKITEHTUURI. UUSIA ASUNTOVAIHTOEHTOJA Merihenkistä asumista etsivä saattaa ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Marraskuu 2007 KIINTEISTÖT & ARKKITEHTUURI Seuraava Teemanumero Franchising 10.11. KIINTEISTÖJÄ OSAKESALKKUUN Kiinteistösijoittaminen

Lisätiedot

Hesperian tornien vietäviksi

Hesperian tornien vietäviksi skanska.fi Skanskan asiakaslehti Joulukuu 2007 Eeva Kilpiö ja Leena Makkonen antautuivat Hesperian tornien vietäviksi Sivu 12 Pyörätuolit rullaavat esteettä MS-talossa Silta yhdistää julkiset ja yksityiset

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Asukaslähtöisen perusparantamisen kehitystarpeet

Asukaslähtöisen perusparantamisen kehitystarpeet Suomen ympäristö 768 RAKENTAMINEN Katja Virtanen - Riikka Rahtola Risto Vahanen - Pekka Korhonen - Heimo Levamo Juha Salmi - Jouko Taskinen Asukaslähtöisen perusparantamisen kehitystarpeet IKE-esitutkimus...

Lisätiedot

Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa lisärakentamisella. www.kita.fi. kaukolämmön uudenlaista käyttöä. Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa

Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa lisärakentamisella. www.kita.fi. kaukolämmön uudenlaista käyttöä. Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa Kysyntäjoustohankkeessa selvitetään kaukolämmön uudenlaista käyttöä Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa Kenen vastuulla on katto? www.kita.fi Hinta 14,50 EUR Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa

Lisätiedot

Maunulan 1950-luvun arkitaide

Maunulan 1950-luvun arkitaide Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2012:7 Maunulan 1950-luvun arkitaide Korjaustapaohje Maunulan 1950-luvun arkitaide Korjaustapaohje Helsingin

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

PALAAKO PUU KERROSTALOIHIN Tietopaketti kerrostalorakentamisesta

PALAAKO PUU KERROSTALOIHIN Tietopaketti kerrostalorakentamisesta PALAAKO PUU KERROSTALOIHIN Tietopaketti kerrostalorakentamisesta Tutkimus - Rahoitus - Kehittäminen - Suunnittelu - Kaavoitus Palaako puu kerrostaloihin Puukerrostalorakentamisen tietopaketti tarjoaa mallin

Lisätiedot