NCC parhaat kohteet arkkitehtuuri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NCC parhaat kohteet 2008-2011. arkkitehtuuri"

Transkriptio

1 Arviointipöytäkirja NCC parhaat kohteet arkkitehtuuri

2 1 NCC Asuminen NCC Property Development NCC Rakennus Optiplan N C C PARHAAT KOHTEET A R V I O I N T I P Ö Y T Ä K I R J A ARVIOINTI OSA NCC:N ARKKITEHTUURIPOLITIIKKAA Osana arkkitehtuuripoliittista ohjelmaansa NCC arvioi määräajoin omaa osaamistaan suunnitteluttajana, rakennuttajana ja toteuttajana arkkitehtuurin ja hyvän ympäristön näkökulmasta. Arviointi tapahtuu tarkastelemalla kriittisesti kohteiden arkkitehtuuria ja tarkoituksena on ottaa oppia onnistumisista. Parhaina pidetyt hankkeet, niiden projektipäälliköt, työmaiden vetäjät ja hankkeiden arkkitehtisuunnittelijat on tarkoitus palkita. Tärkein arviointikriteeri on hankkeen arkkitehtuurinen laatu ja miten hyvin hanke on täyttänyt tilaajan tarpeet. Hyvään arkkitehtuuriin ja arviointiin vaikuttavat rakennuksen: ulkonäkö ja vaikutus kaupunkikuvaan käytettävyys kestävyys sekä taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen Myös arkkitehtisuunnittelun yhteistyön sujuvuus osapuolten välillä hankkeen eri vaiheissa vaikuttaa arviointiin. Ehdotuksia arvioitaviksi kohteiksi teki NCC:n henkilökunta. Arvioitavilta kohteilta edellytettiin, että ne ovat NCC:n omia hankkeita, asunnot omaa tuotantoa ja toimitilat hankkeina omaa kehitystyötä. Arvioitavat jaettiin asuinrakennusten ja toimitilarakennusten sarjaan. Rakennusten edellytettiin valmistuneen vuosina 2008, 2009, 2010 tai Suunnittelijavalinnan, suunnittelun ohjauksen ja rakentamisen tuli myös olla NCC:n itse hoitamaa. RAADIT Kilpailussa oli kaksi kategoriaa, Asuminen ja Toimitilat, jotka arvosteltiin erikseen erillisten raatien toimesta. NCC:n ulkopuolisina raatien jäseninä toimivat professori Pentti Kareoja (Asuminen), professori Rainer Mahlamäki (Toimitilat) ja professori Matti Rautiola molemmissa raadeissa. Raadin muina jäseninä toimivat NCC Asumisen ja NCC Property Developmentin asiantuntijat. Toimitilojen raadissa olivat toimitusjohtaja, DI Tero Estovirta, projektijohtaja, DI Kati Tauriainen sekä Asumisen raadissa toimialajohtaja, DI Matti Aho ja kiinteistökehitysjohtaja, DI Markus Pitkänen.

3 2 Lisäksi molemmissa raadeissa olivat mukana NCC:n viestintäjohtaja Ritva Norrgrann ja Optiplanin toimialajohtaja, arkkitehti SAFA Lasse Vahtera sekä ryhmäpäällikkö, arkkitehti SAFA Katariina Kosonen raatien sihteerinä. ARVIOINTITYÖ Asuinrakennusten ryhmään ilmoitettiin 14 uudisrakennusta ja yksi peruskorjauskohde. Toimitilarakennusten ryhmään ilmoittautumisia tuli neljä uudisrakennusta ja yksi peruskorjauskohde. Hankkeiden lähtökohtien erilaisuuden vuoksi niiden vertaileminen toisiinsa edellytti hankkeiden reunaehtojen ymmärtämistä. Osaaminen tuli löytää tavoitteiltaan vaatimattomammastakin hankkeesta. Yhteisenä tekijänä arkkitehtuurista voidaan arvioida kohteesta välittyvää arkkitehdin ja koko projektiryhmän paneutumista suunnitteluun ja onko heillä ollut tahtoa hyvään lopputulokseen ja intohimoa. Myös idean kantavuutta voidaan arvioida kohteesta riippumatta. Idean kantavuudessa on ensisijaisen tärkeää suunnittelijalle annetut oikeat lähtötiedot, joiden perusteelle idea voidaan rakentaa. Asuinrakennusten suunnittelussa tärkeitä lähtötietoja ovat esimerkiksi rakennuspaikan sijainti, tavoiteltu asiakaskunta, rakentamisen olosuhteet ja budjetti. Hyvä projektiryhmä tekee hyvän rakennuksen vaatimattomistakin lähtökohdista kun taas ketjun huonoimman lenkin heikentämä ryhmä ei hyvää kokonaisuutta saa aikaiseksi edes rajattomilla resursseilla. Arviointiryhmä pyrki hankkeen ehdoilla näkemään arkkitehtuurin laadulla painotetun kokonaisuuden. Toimitilarakentamisessa lähtötietoihin kuuluu hankkeen konseptin ymmärtäminen, samoin suunnittelijan asiakkaan, NCC Property Developmentin asiakkaan, eli tulevan käyttäjän liiketoiminnan fyysiselle toimintaympäristölle asettamien tarpeiden ymmärtäminen. Etenkin business park tyyppisten tilojen suunnittelussa käyttäjän tarpeiden ymmärtäminen edellyttää pitkälle vietyä konseptuaalista ajattelua, sillä suunnittelun alkuvaiheen aikana ei tulevia käyttäjiä yleensä vielä ole tiedossa. Koska käyttäjät sitoutuvat hankkeeseen toteutuksen aikana tai peräti rakennuksen valmistuttua tulee tilojen konseptin olla joustava ja erilaisiin tarpeisiin taipuva. ARVIOININ HYÖTY NCC:N TOIMINNAN KANNALTA Suunnittelun ohjaus ja suunnittelijan valinta on avaintekijä hankkeiden onnistumisen kannalta. Onkin hyvä analysoida, millä perusteilla valinnat tehdään, ketkä ne tekevät ja miksi osaava arkkitehtisuunnittelija ei jokaisessa toimeksiannossaan tuota parhainta olosuhteisiin sovitettua osaamistaan. Suunnittelun ohjaus vaatinee yhtaikaa sekä strategista taitoa että luovuuden ymmärrystä. Kaikilta osa-alueiltaan optimaaliseen lopputulokseen ohjaaminen vaatii hankkeen kaikilta osapuolilta tahtoa, kokemusta, näkemystä ja kyvyn keskittyä oleelliseen. Asiakkaan ja loppukäyttäjän tarpeiden tuntemus on arvioitujen hankkeiden perusteella hyvin hallinnassa sekä hankkeiden ohjaajilla että suunnittelijoilla. Kaupunkikuvan arvioiminen oli esillä jokaisen hankkeen kohdalla. Hankkeen vertaaminen liki samoilla edellytyksillä tehtyihin lähiympäristön vastaaviin kohteisiin asetti hankkeet objektiivisen tarkastelun alle. Hankkeet kertoivat niihin osallistuneiden osapuolien osaamisesta ja onnistumisesta. Samalla eritellyiksi tulivat hankkeiden vahvuudet ja heikkoudet. Vertaileva tarkastelu todettiin raadollisuudestaan huolimatta havainnolliseksi ja opettavaksi. Työn laadun todettiin olevan jokaisessa kohteessa hyvää. Kohteet olivat myös taloudellisesti onnistuneita.

4 3 Suuri osa ehdotuksista arvioitaviksi hankkeiksi tuli niiden projektipäälliköiltä ja työmaiden vetäjiltä. Ehdotusten saatekirjeistä oli luettavissa positiivisuutta ja ylpeys onnistumisesta. Onnistuminen johti työtyytyväisyyteen ja useimpien arvioinnissa mukana olleiden hankkeiden kohdalla siihen oli aihettakin. Arvioinnin ulkopuolelle jäi kohteita, joita ei kukaan syystä tai toisesta ilmoittanut mukaan. Näiden joukossa oli etenkin toimitilapuolella mielenkiintoisia hankkeita joiden olisi suonut olevan arvioitavina. Seuraavalla kerralla lieneekin syytä harkita miten arvioitavat kohteet mukaan valikoituvat. ASUINRAKENNUSKOHTEIDEN ARVIOINTI Asuinrakennuskohteita arvioitavaksi ilmoitettiin 15. Pääkaupunkiseudun kohteita oli 12, joista yksi Kirkkonummelta. Muut olivat Kuopio ja Oulu. Kohteiden kirjo oli laaja. Ääripäitä edustanevat Vantaan Omenatarha ja Helsingin Ajuri - tiukan kustannuspuitteen kohteita ja Helsingin Eiranrannan Estella - korkealaatuisina markkinoidut asunnot lähellä meren rantaa. Arviointityön edetessä kohteiden joukosta erottautui neljän parhaimmisto. Samoin erottui parhaista paras. Raati tahtoi kuitenkin erikseen palkita parhaiden joukosta kunniamaininnoin kaksi kohdetta. Muita hankkeita ei asetettu paremmuusjärjestykseen. TOIMITILAKOHTEIDEN ARVIOINTI Toimitilakohteita oli arvioitavaksi esitetty viisi. Ne olivat kaikki luonteeltaan, lähtökohdiltaan, tavoitteiltaan ja arkkitehtuuriltaan hyvin erilaisia: kaksi toimistorakennusta, sosiaalialan palvelurakennus, kauppakeskus ja sekä yksi kohde, jossa rakennukselle tehtiin käyttötarkoituksen muutos ja peruskorjaus.

5 4 N C C PARHAAT KOHTEET Asuinrakennukset Kilpailuun ehdotettiin 14 uudisrakennusta ja 1 peruskorjauskohde, jossa rakennuksen pääkäyttötarkoitus oli muutettu. Neljä parasta kohdetta: As Oy Espoon Papaija ( Signaali III), Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy - Sijainti kaupunkirakenteessa on onnistunut kulttuurin, palvelujen ja rautatien läheisyydessä. - Suuren volyymin kohde on ratkaistu selkeästi ja kirkkaasti. Perusratkaisu on ollut poikkeuksellisen hyvä. - Julkisivujen lähtökohta on graafinen ja kohteella on selkeä identiteetti. - Eri mittakaavat on analysoitu hyvin, jolloin on saatu aikaan urbaania tilaa sekä erotettu valon ja oleskelun puoli liikenteestä ja melusta. Mittakaavallisuus ja logiikka on viety loppuun asti toimivan koneen lailla. - Kohteessa on elementtirakentamisen tuntu, mikä lyö hieman leimaa tunnistettavien elementtien osalta mutta se ei huononna arkkitehtonisia arvoja. - Kerrosten pohjaratkaisut ovat varmaa työtä ja pihat suuntautuvat lämpimään ilmansuuntaan. Ratkaisu on ollut helppo ja johdonmukainen toteuttaa olemassa olevien reunaehtojen puitteissa, kun aluksi on päädytty oivaltavaan perusratkaisuun. - Saunojen ulosvedot ovat onnistuneita, samoin pihojen nostaminen kovan liikenteen yläpuolelle. - Toiston ja variaation suhde on optimaalinen. Iso volyymi kääntyy eduksi. - Taloudellisesti kohde on ollut hyvä. As Oy Espoon Onnenapila, Arkkitehtitoimisto Helamaa ja Pulkkinen Oy - Rakennus on ratkaistu onnistuneesti paikalle, joka ei itsessään tarjoa innostavia lähtökohtia. - Onnenapila on olemukseltaan lähiötalo. Asunnot ovat vuokra-asuntoja. - Kohde on rationaalinen ja siinä on hyödynnetty tämän ajan suomalaisessa asuinarkkitehtuurissa käytettyjä aiheita. - Rakennuksen autohalli on hyödynnetty hyvin jalustana, jonka julkisivujen käsittely on taitavasti mietitty ja toteutettu. - Yksityisen ja julkisen raja on hallittu hienosti esimerkiksi yhteisen pihan ja asuntopihat erottavin puurakentein. - Katujulkisivu ei ole niin onnistunut kuin pihajulkisivu. Tiililaattaelementit ovat sanelleet detaljiikkaa. - Julkisivut kertovat korkeasta ambitiotasosta. - Porrashuoneiden käytävät ovat pitkiä ja huoneistoja porrasta kohden on keskimäärin 5 kpl.

6 5 - Asuntojen pohjaratkaisut ovat hyvät ja perinteiset. - Osassa asunnoista ei ole ollenkaan parveketta eikä saunaa. - Parvekkeet on ratkaistu ulokkeena, jolloin ne tarjoavat melko vähän yksityisyyttä. - Kohteessa ei ole uutta avaavia ajatuksia, mutta mitä on tehty, on tehty hyvin. - Hanke on onnistunut taloudellisesti, samoin yhteistyö eri osapuolien välillä. Arkkitehdilla on taito tehdä hyvää yhteistyötä rakennuttajan kanssa. As Oy Helsingin Ajuri, Optiplan Oy / Ilkka Tukiainen - Viitekehys poikkeaa muista. Kysymyksessä on vuokra-asuntokohde ja tavoitteena on ollut edullisten asumiskustannusten saavuttaminen. - Kohde on olemukseltaan asuntolamainen ja keskieurooppalainen, minkä tähden se on marginaalinen nykyisessä suomalaisessa asuntorakentamisessa. - Rakennuksessa viehättää konseptin kirkkaus ja miten suunnittelussa on pitäydytty suurpiirteisyydessä. Lopputulos on monella tavalla piristävä ja raikas. - Pienillä asioilla on saatu poikkeava ilme. - Rakennuksella on selkeästi erillinen vatsa- ja selkäpuoli: katujulkisivu on tavanomaisempi, mutta pihan puoli on suomalaiseen arkkitehtuuriin uutta luova. - Ulkotila liittyy asuntoon 60-lukulaisesti nauhaparvekkeilla, jotka muodostavat asunnoille lämpötaloudellisen suojavyöhykkeen. Koko asunnon levyiset nauhaparvekkeet suojaavat pieniä auringon suuntaan avautuvia asuntoja myös kesäaikaiselta kuumenemiselta. - Asuntojen pohjaratkaisut ovat kirkkaita ja selkeitä. Yksi porras-hissi-paketti palvelee viittä asuntoa. - Asuntovarastot on sijoitettu kerroksiin ja koko kellari on käytetty autopaikoitukseen. - Vuokratuotannon kategoriassa kohde on oivallinen. As Oy Helsingin Scarlett, Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen - Kohde on laadukas sekä kaupunkikuvallisesti, että näköalojen puitteissa, aina detaljeihin asti. Sillä on selkeä, merellinen identiteetti. - Arkkitehtuuri on tietoista laiva-arkkitehtuuria. Perusvire on romanttinen ja siinä on funkkisajan valtamerihöyryjen tunnelmaa sekä valkoista viattomuutta ja tulevaisuuden uskoa. - Merimaiseman kehystäminen korostuu porttiaiheella. - Puiset parvekkeiden lattiatasot sopivat laivateemaan. - Asuntosuunnittelu on mietitty maiseman ja tilan kannalta. Lopputulos on intensiivinen ja jämpti tavoitteiden osalta. - Ulkokehän punatiili, vatsapuolen heleä valkoinen ja puun harkittu käyttö on hyvin jäsennelty. - Kohde istuu hyvin ympäristöönsä, mutta eroaa siitä edukseen. - Piha on suunniteltu osaksi asumista. - Viehättävyys asuntojen pohja- ja tilaratkaisuissa tulee pienistä asioista ja yksityiskohdista. - Kohde osoittaa varmaa osaamista, jolla on saatu aikaan häkellyttävää jälkeä ja asumisen juhlaa.

7 6 Muita kohteita ei asetettu paremmuusjärjestykseen. As Oy Espoon Hopeavillakko ja As Oy Espoon Siniheinä, Arkkitehdit Ingervo Consulting Oy - Kohteet muodostavat kokonaisuuden, joten ne arvioitiin yhdessä. - Arkkitehtuuri perustuu monesti koeteltuihin keinoihin. Asiallista menoa, ei uutuusarvoja. - Varmaa hyvää arkiympäristöä. - Hinta-laatusuhde on ollut todennäköisesti hyvä: lämmin vaippa on hyvin yksinkertainen. - Tuoteosakaupan valinnat on tehty hyvällä maulla. - Porrastetulla massoittelulla on saatu aikaan eri mittakaavoja. - Tiilikenttien ja rapatun pinnan välillä on vuoropuhelua. Ikkunoiden väliset värilliset alueet on sidottu hyvin tiileen. - Vain ylimmissä kerroksissa on lasitettuja parvekkeita. - Miksi julkisivussa on kahta eri tiilen sävyä? - Kasvillisuus tulee pehmentämään yleisilmettä. - Pysäköinti on parkkitalossa, joka toimii melumuurina moottoritien suuntaan. - Asunnoissa on hauskat, napakat pohjaratkaisut. - Vuokra-asuntotuotannon paremmasta päästä. As Oy Helsingin Eiranrannan Estella, Arkkitehtitoimisto Sarc Arkkitehdit Oy - Kaava on sanellut ehkä liikaa. - Paikka asettaa laatuvaatimuksen ja odotukset korkeammalle kuin mihin toteutus vastaa. - Ylimmän kerroksen terasseissa on hukattu ilmavuuden mahdollisuus. - Sisätiloissa on loppuun saattamisen puute, yksityiskohdat on suunniteltu ja toteutettu vakiotuotannosta tuttujen ratkaisujen pohjalta eivät ole paikalta odotettavaa korkeaa laatua. - Rakennuksen erityispiirteitä ei ole otettu huomioon, mikä näkyy selvimmin kylpyhuoneissa, jotka ovat kuin normaalituotannossa, mutta suurempia. - Sisätilojen detaljiikka ja talotekniikka ovat kuten perusasunnoissa. Esimerkiksi lattialämmitys olisi parantanut tilannetta. As Oy Helsingin Radiotehdas, Arkkitehtitoimisto Helamaa ja Pulkkinen Oy - Ainoa peruskorjauskohde. Kohteessa on osin purettu luvuilla kahdessa vaiheessa rakennettu tehdas ja osin muutettu asuinrakennukseksi. Vieressä sijaitsee tehtaan puretun osan kohdalla saman arkkitehdin suunnittelemat uudet asuinrakennukset, joiden alla on parkkihalli. - Museovirasto on ollut suunnittelussa mukana. Sisäpihalla ikkunat sai vaihtaa, mutta ulkojulkisivuissa ei, mikä hankaloitti asukkaiden ikkunoiden tiiviyteen liittyvien vaatimusten täyttämistä. - Hyvää detaljointia. - Vanhan karheuden ja uuden rajankäynti on vaikeaa. Pikkuisen kliininen, patinan säilyttäminen on hankalaa, mutta olisi antanut kohteelle enemmän luonnetta.

8 7 - Kauniit porrashuoneet. - Uusi ja vanha rakennus on yhdistetty kömpelösti. - Poikkeaa mielenkiintoisella tavalla asuntojen kokonaistarjonnasta. As Oy Helsingin Vapaaherra, Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula - Osaavalta suunnittelijalta yllättävän tavanomainen kohde. - Hyvä punatiiliseinien aukotuksen ja valkoisten pintojen rytmittely sekä ulkokulman sisäänveto. - Mykkä pihan puolen maanpinnan taso. Miksi tiiltä ei ole tuotu alas asti? - Lasitetut parvekkeet ovat detaljiikaltaan tikkuisia. As Oy Kirkkonummen Piippolanhovi, Optiplan Oy / Juha Niemi - Kohde on suunniteltu hyvin niukasti energiaa käyttäväksi. - Rakennuksen massa on hyvin kuutiomainen ja syvärunkoinen. - Arkkitehtuuriltaan 80-lukulainen. As Oy Kuopion Snellmaninpiha, Arkkitehtitoimisto QVIM Arkkitehdit Oy - Koko kortteli on NCC:n tuotantoa. - Ansiot ovat ennen kaikkea kaavassa, jonka avulla on saatu aikaan puukaupunkimuistumia, rytmitystä ja mukavaa mittakaavaa myös pienkerrostaloilla. - Kohteen suunnittelussa on haettu raikasta uudentyyppistä otetta. - Sympaattinen asuinympäristö hyvällä paikalla kaupunkirakenteessa. As Oy Oulun Riverside Swing, Arkkitehtitoimisto Veli Karjalainen Oy - Komeaa perusjäsentelyä, mutta hieman jähmeää. Suunnittelu voisi olla olla 80- tai 90 luvulta. - Rakennukset muodostavat selkeän omaleimaisen kokonaisuuden. - Rakennusmassat ovat syvärunkoisia. - Moottoritie sijaitsee rakennuksen länsipuolella, jonne myös osa parvekkeista on avattu. - Rakennusten tärkein ilmansuunta on paikan ominaisuuksista johtuen pohjoiseen Oulujoelle ja joen vartta seuraavalle kadulle. - Autokatoksia kahden korkuisia. Ne eivät ole liian korkeita, mikä parantaa pihamiljöötä. - Piharakennusten skaala ja detaljiikka on hyvää. - Mukavaa, hyvää keskitasoa edustava kohde. As Oy Vantaan Omenatarha, Arkkitehdit Ingervo Consulting Oy - Vapaarahoitteinen vuokrakohde. - Aika ja kasvillisuus saattavat parantaa alueen ilmettä. - Arkkitehtuuriltaan rakennukset ovat mielenkiinnottomia ja tavanomaisia. - Alueesta kuvastuu tahdon ja innostuksen puute. Prosessi ja rakennukset saattavat olla virheettömiä, mutta lopputulos on lattea.

9 8 As Oy Vantaan Tammiston Larus, Arkkitehtitoimisto L-N Oy - Alueella on hyvä kaava. - As Oy Vantaan Larus ja As Oy Vantaan Loxia muodostavat kokonaisuuden, joka noudattaa kaavan ja alueen aloitusrakennuksen arkkitehtuurin muotokieltä, mutta häviää sille mielenkiinnossa ja suunnittelun laadussa. - Porrastuva teema istuu kauniisti joen avoimen peltoaukean maisemaan. - Hyvät piharakenteet. - Julkisivuissa on paikoittain hyviä aukotuksia. - Parkkihalli asettuu asuinrakennusten väliin mielenkiintoisesti, mutta kovin umpinaisen oloisena. - Kerros lisää asuinrakennuksiin olisi tehnyt hyvää. Kiinteistö Oy Helsingin Ormuslinna, Optiplan Oy / Juha Niemi - Kohteessa on seniorien asumisoikeusasuntoja. - Pihajulkisivu on umpinainen ja ikkunat hyvin pieniä. Johtuuko pienistä asunnoista tai energiatavoitteista? - Tiilijulkisivu on määrätietoinen. Sen ryhdikkyys ja suhde rakennuksen massaan on ansiokasta. - Asiallinen, hyvin läpi viety hanke.

10 9 Palkittavat kohteet Raati päätti yksimielisesti palkita seuraavat kohteet. 1. palkinto: As Oy Helsingin Scarlett - Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen, arkkitehti Tuomo Siitonen ja arkkitehti Päivi Puukari - Projektipäällikkö: Tarja Tukia - Työpäällikkö: Kari Mikonsaari - Vastaava työnjohtaja: Mikko Råglund

11 10 Kunniamaininnat: As Oy Espoon Papaija (Signaali III) - Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy, arkkitehti Hannu Jaakkola ja rakennusarkkitehti Jarmo Kokkola - Projektipäällikkö: Mervi Pekkanen - Työpäällikkö: Jouni Karvanen - Vastaava työnjohtaja: Jaakko Miettinen As Oy Helsingin Ajuri - Optiplan Oy, arkkitehti Ilkka Tukiainen, arkkitehti Harri Mäkiaho, arkkitehti Kari Selonen ja arkkitehtiylioppilas Tapio Kangasaho - Projektipäällikkö: Kauko Kuparinen - Työpäällikkö: Timo Haapala - Vastaava työnjohtaja: Jukka Leinonen

12 11 Toimitilarakennukset Alberga Business Park, talo A, Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula, sisustussuunnittelijana dsign Vertti Kivi - Albergan koko business park on kooltaan b-m2 ja pääaula tulee tehtäväksi seuraavien rakennusvaiheiden yhteydessä eri rakennuksia yhdistävänä vyöhykkeenä. Nykyinen A-rakennuksen sisääntuloaula tulee jäämään nykyiseen käyttöönsä sisäänkäyntinä A-rakennukseen. Sisäyhteys seuraaviin vaiheisiin tulee olemaan jalankulkuraitin alittavan maanalaisen kulkuyhteyden kautta. - Paikka on pitkälti määritellyt rakennusmassan ja pohjalayoutin muodon. Peruskerrokset ovat tyypillistä monikäyttötoimistotilaa. - Kohde toimii muurina Kehä 1:lle. Kehätien puoleinen sivu rakennuksessa vastaa hyvin vilkkaan liikenneväylän mittakaavaan kooltaan ja detaljoinniltaan. Ihmisen mittakaava alkaa kohteen Leppävaaran keskustan puolelta, jossa on asuinrakennuksia ja niiden takana tori. Jalankulku rakennukseen tapahtuu keskustan puolelta. - Kohde on suurpiirteinen ja paikkaansa sopiva. - Tulevaisuudessa kohteen kokonaisuuden ollessa valmis päätyjen toisto ja mittakaava Kehätien puolella ovat hyvä ratkaisu. Myös päätyjen sarjaan asettuva pysäköintitalon julkisivu noudattaa kohteen materiaaliratkaisuja ja muotokieltä tyylikkäästi. - Liiketoiminnallisesti business parkeissa on paljon työtä vaativa tehtävä saada koko hanke käyntiin. Sen jälkeen kokonaisuus rakentuu kysynnän mukaan pala palalta. Albergassa sijainti kaupunkirakenteessa on ollut merkittävä: rautatieaseman ja palvelujen läheisyys nostavat kiinnostusta kohteeseen. - Yhdessä kerroksessa on nostettu keskialueen työpisteiden lattiataso 30 cm ulkoseinäalueita korkeammalle, jotta työpisteille saataisiin riittävästi valoa ja näkyvyys ulos. - Hankkeen onnistuneisuus NCC:n kannalta: Hanke ja yhteistyö arkkitehdin kanssa ovat edenneet hyvin. Käyttäjät ja loppuinvestori ovat olleet tyytyväisiä. Kohde täyttää ympäristökriteerit. KOY Kuparitie 2, Arkkitehtitoimisto Helamaa & Pulkkinen - Käyttötarkoituksen muutos ja peruskorjaus. - Alueen alkuperäinen asemakaava on hyvin vahva: alue on yhtenäinen ja se on säilynyt kaupunkikuvallisesti ehjänä muutoksen jälkeen valmistunut 7-kerroksinen asuin-, toimisto- ja liikerakennus, jonka kerrokset 2-5 ja osa 6. kerroksesta on muutettu hoivapalvelukäyttöön. - Kyseessä on luonteeltaan huomispäivän kohde. Vastaavat rakennukset ja suunnittelutehtävät ovat tulevaisuudessa rakentamisen valta-aluetta, joten tämäntyyppinen hanke on hyvä ottaa esille. - Arkkitehtuurin kannalta kohde ei ole niin mielenkiintoinen kuin vertailun muut kohteet. Tehdyt muutokset ovat hyvin suunniteltuja anonyymejä tilamuutoksia.

13 12-80-luvun rakennusten peruskorjaus- ja käyttötarkoituksen muutostyöt ovat vielä harvinaisia. Uusissa rakennuksissa tulevaisuuden muutosten ennakointi jo rakentamisvaiheessa olisi suotavaa esim. modulaariajattelulla. - Hanke on ollut onnistunut NCC:n kannalta. Oulunkylän perhetukikeskus, Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy, Arkkitehtitoimisto Turtiaisen viitesuunnitelman pohjalta - Rakennus on ulkoa päin sekava ja ilmeeltään seisahtunut. Ilmeisesti on pyritty välttämään laitosmaisuutta hakemalla pienipiirteisyyttä. Kaupunkikuva olisi kaivannut suurpiirteisyyttä. - Kohde sopii materiaaleiltaan ympäröivään miljööseen. - Rakennus on tarkoitettu lapsille, mutta siinä on myös muutama perhehuone. - Rakennus kiertyy salin ympärille ja jokaisella yksiköllä on oma sisäänkäyntinsä. - Tilaohjelma on ollut hankala. Lisäksi palo-osastot ovat pieniä ja tontin muoto hankala kerros on selkeämpi kuin 1. kerros, koska keittiö ei haittaa tilajakoa. - Pohjia ohjaa käyttäjälähtöisyys, esim. henkilökunnan pakoreitteinä. - Kokonaisuudessa on pääfokus hukassa. Sen sijaan on keskitytty useaan yksittäiseen asiaan, joista mikään ei nouse pääaiheeksi. Hyvä suunnittelija ei ole yltänyt parhaaseen saamiseensa. Plaza Pilke ja Hehku, Arkkitehtitoimisto Forma-Futura Oy - Plaza Business Park on 13 rakennuksen kokonaisuus, jonka 3. ja viimeisen vaiheen viidestä rakennuksesta on arvosteltavana kaksi ensimmäistä. - Business parkien evoluutio on hyvin nähtävissä Plazan rakennusten muuttumisessa kohteesta toiseen. - Merkittävin muutos business parkien toimistorakennuksiin on rakennusten koko julkisivun pituinen yhdistäminen yhden yhdyskäytävän sijaan. Yhdistämällä rakennukset voidaan tarjota potentiaalisille vuokralaisille jopa m2:n toimistoja yhdessä tasossa ylittämällä rakennusten välinen raja. - Rakennusten julkisivu Kehä III:lle on suurimittakaavainen ja sisäänkäyntien puoli on suunniteltu rakennuksiin saapuvan ihmisen näkökulmasta pienimittakaavaisemmaksi ja detaljoidummaksi. Sisäänkäyntien välittömään läheisyyteen on tehty istutuksia ja puutarhamaisia elementtejä. - Kohde on hankala saavuttaa jalkaisin esim. Jumbon suunnasta. Plazan ympäristö on yksityisautojen varaan rakennuttua. - Tuusulantien ja lentokentän läheisyys merkitsee, että vuokralaisina on yrityksiä, joiden henkilökunta ja asiakkaat liikkuvat paljon ulkomailla ja Suomessa. - Tarjolla on suuri määrä pysäköintitilaa erillisessä kylmässä pysäköintitalossa ja rakennuksen alla olevassa lämpimässä hallissa. - Rakennukset ovat suurpiirteisiä ja niissä on käytetty hyväksi koettua hieman persoonatonta ulkoarkkitehtuuria. - Rakennusten sisämiljöö on valoisa. - Pohjat ovat selkeät ja muuntojoustavat. Peruslayoutin saa jaettua viidelle käyttäjälle. - Pääaulat ovat korkeat.

14 13 - Sisustus on lattea eikä siihen ole panostettu. - Yhtälö on onnistuneesti ratkaistu. - Plazassa evoluutio on nähtävissä 15 vuoden aikana rakennetuissa rakennuksissa. Kauppakeskus Rajalla På Gränsen, Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy - Tornio on hyvin pienipiirteinen kaupunki. Nyt Suomen ja Ruotsin rajan pintaan on rakennettu kaavan mukaisesti isoja rakennuksia, jotka häivyttävät rajan kokonaan. Tornio ja Haaparanta on yhdistetty ikään kuin teollisuusalueella, jolloin on hukattu ainutkertainen ja yksilöllinen valtakunnanraja sekä jokimaisemayhteys kaupunkien välillä. - Kohde on kauppakeskuksen näköinen, mutta siltä puuttuu identiteetti. Se on suorituksena kelpo rakennus, jossa on miellyttävät ulko- ja sisätilat sekä keskitasoa parempaa detaljiikkaa. - Kohteessa ei ole mitään sellaista, joka nostaisi sen yli muiden vastaavien rakennusten. - Ostoskeskus rakentuu usein kaavassa lohkotun alueen muotoiseksi, jolloin massoittelu yhtenä arkkitehtuurin työkaluista jää kokonaan käyttämättä ja rakennuksen muodolle ei ole nähtävissä paikasta johtuvaa syytä. - Sisääntulo on asiallinen ja samanlainen kuin muissa vastaavissa. - Hankkeen toteutuminen on ollut tekijöilleen suuri ponnistus. Olisi suonut lopputuloksen olevan enemmän kuin virheetön suoritus.

15 14 Palkittavat kohteet Raati päätti yksimielisesti palkita seuraavat kohteet. 1. palkinto: KOY Alberga, talo A - Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula, arkkitehti Pekka Ojalammi ja arkkitehti Laura Mattila - Projektipäällikkö: Laura Vatanen / Jouni Åhman - Työpäällikkö: Reijo Vuorio - Vastaava työnjohtaja: Pekka Salonen

16 15 Kunnianmaininta: KOY Kuparitie 2 - Arkkitehtitoimisto Helamaa & Pulkkinen, arkkitehti Jarmo Pulkkinen ja arkkitehti Hannu Salmi - Projektipäällikkö: Maarit Vilander / Kirsi Piira - Työpäällikkö: Guy Eklund - Vastaava työnjohtaja: Jukka T. Lahtinen Plaza Pilke ja Hehku - Arkkitehtitoimisto Forma-Futura Oy, Leila Tuominen ja Virve Brander - Projektipäällikkö: Jussi Hyttinen - Työpäällikkö: Jussi Malmelin / Jaakko Hakala Vastaava työnjohtaja: Antti Virtanen Perusteluja: - Rajalla På Gränsen ja Oulunkylän perhetukikeskus eivät kilpailussa pärjää muille. - Alberga on kaupunkikuvallisesti johdonmukaisempi ja kaavallisesti haastavampi kuin Plaza, jonka arvot ovat konseptikehityksessä. Plazan rakennuksista muodostuu kronologinen kertomus business park osaamisen kehityksestä. Kokonaisuus tulee olemaan valtava työpaikkakeskittymä. - Albergassa on Plazaa enemmän kaikkien osapuolien halua ja tahtoa, arkkitehtonista lisäarvoa, kunnianhimoa ja kaupunkikuvallista otetta. Rakennuksessa on julkisen rakentamisen detaljiikkaa hyvässä ja pahassa. Jo ensimmäisestä vaiheesta on nähtävillä, että takana on osaamista enemmän kuin päällepäin näkyy. - Albergassa on mietitty sisätilaa enemmän kuin muissa business parkeissa: miten ihminen kokee rakennuksen sisältä. Ulkotilan käsittely on ollut hankalampaa ulkoista rajoitteista johtuen, mutta on myös mietitty, miten ohikulkija eri välineillä kokee rakennuksen. - NCC:n kehittäjän rooli ilmenee Albergassa, mutta myös Plazassa hyvin. Lisäksi Albergassa on panostettu myös muihin elementteihin, mm. palvelujen läheisyyteen. - Kuparitie 2 on esimerkki siitä, että rakennetusta ympäristöstä on pidettävä huoli. Rakennus on otettu järkevästi ja taloudellisesti käyttöön. Pohjalla on alkuperäinen kestävä kaupunkirakenne ja rakennuksen modulaarinen, hyödynnettävissä oleva perusratkaisu, mistä olisi hyvä ottaa oppia myös uusissa rakennuksissa tulevia peruskorjauksia ja käyttötarkoituksen muutoksia ajatellen.

17 16 NCC:n arkkitehtuuripolitiikan kymmenen kohtaa 1. NCC käyttää hyviä arkkitehteja ja muita suunnittelijoita 2. NCC edellyttää valituilta suunnittelutoimistoilta hyvää yhteistyötä ja toiminnan laatua 3. NCC hankkeissa varataan suunnitteluun ja sen ohjaukseen riittävästi resursseja 4. NCC määrittelee suunnittelulle oikeanlaiset tavoitteet ja riittävät lähtötiedot 5. NCC edellyttää, että suunnittelun ohjauksessa ja suunnittelussa keskitytään oleelliseen 6. NCC perehdyttää projektipäälliköitään ja yhteistyö-kumppaneitaan hyvään rakennuttamiseen ja toteutukseen 7. NCC edellyttää jatkuvaa kehittämistä ja oppimista 8. NCC antaa selkeän palautteen tehdystä työstä 9. NCC panostaa julkisuuteen ja näkyvyyteen 10. NCC on ylpeä tekemisistään 1. NCC käyttää hyviä arkkitehteja ja muita suunnittelijoita NCC edellyttää suunnittelijoiltaan hyvin referenssein osoitettua ammattitaitoa ja kykyä ymmärtää erilaisten hankkeiden erityispiirteet ja tulevaisuuden tarpeet. NCC arvioi ja valitsee käytettävät arkkitehti- ja muut suunnittelutoimistot. NCC kehittää arviointi- ja valintaprosessejaan sekä päätöksentekomenettelyjään. Valinnoissaan NCC käyttää mm. erilaisia suunnittelun laatua arvioivia kilpailuja ja NCC osallistuu itse kilpailuihin. NCC antaa mahdollisuuden nuorille suunnittelijoille mm. erilaisten kilpailujen kautta. 2. NCC edellyttää valituilta suunnittelutoimistoilta hyvää yhteistyötä NCC kuvaa hyvän yhteistyön elementit, joiden noudattamista edellytetään valituilta suunnittelutoimistoilta. Arkkitehtitoimiston tulee hallita pääsuunnittelutehtävät ja nimetä hankkeille projektipäälliköt, joilla on selkeät toimenkuvat ja vastuut. NCC edellyttää, että suunnittelu etenee yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaan, suunnitelmat ovat virheettömiä, suunnittelutoimiston sisäiset prosessit ovat toimivia, tiedonkulku eri suunnittelijoiden ja asiakkaiden kanssa on tehokasta ja toimistolla on hyvä palveluasenne. Tässä yhteistyössä arkkitehdeillä on keskeinen asema. 3. NCC:n hankkeissa varataan suunnitteluun ja sen ohjaukseen riittävästi resursseja NCC ymmärtää suunnitteluun varattujen resurssien merkityksen suhteessa rakennuksen kokonaiskustannuksiin. NCC varaa riittävästi aikaa tehdä arkkitehtuuriltaan laadukkaat suunnitelmat ja aikaa suunnittelun ohjauksen. NCC odottaa myös yhteistyökumppaniensa 4. NCC määrittelee suunnittelulle oikeanlaiset tavoitteet ja riittävät lähtötiedot NCC tunnistaa suunnitteluprosessin haasteet ja ohjaa prosessia asiantuntevasti. NCC selvittää asiakkaan tarpeet ja hankkeen erityispiirteet, jotta suunnittelijoille voidaan antaa oikeat lähtötiedot. NCC huolehtii, että hankkeen eri osapuolten välillä on myös onnistunut vuorovaikutus. 5. NCC edellyttää, että suunnittelun ohjauksessa ja suunnittelussa keskitytään oleelliseen NCC tunnistaa asiantuntijuudet ja määrittelee tehtäväkokonaisuudet niin selkeästi, että kullakin osapuolella on mahdollisuus keskittyä ydinosaamisensa. Hankkeen suunnittelussa ja sen ohjauksessa tulee tiedostaa vaiheen kannalta oleelliset asiat. 6. NCC perehdyttää projektipäälliköitään ja yhteistyökumppaneitaan hyvään rakennuttamiseen ja toteutukseen NCC kouluttaa projektipäälliköitään ymmärtämään arkkitehtuurin kieltä ja toimimaan hedelmällisessä yhteistyössä hankkeisiin valittujen ammattitaidoltaan hyvien suunnittelijoiden kanssa. NCC perehdyttää yhteistyökumppaninsa ymmärtämään NCC:n eri projektien ja liiketoiminta-alueiden erityispiirteitä. 7. NCC edellyttää jatkuvaa kehittämistä ja oppimista NCC ja sen yhteistyökumppanit kehittävät hankkeisiin liittyviä yhteistyöprosesseja ja tuotemallinnusta sekä niihin liittyviä toimintamalleja ja vakioratkaisuja. NCC:n hankkeissa suunnittelijat kiteyttävät suunnitteluratkaisujen keskeiset teemat ja periaatteet hankkeen perusratkaisuja kuvaavaan Design Briefin muotoon. NCC kehittää tapoja suunnittelun laadun arvioimiseen. 8. NCC antaa selkeän palautteen tehdystä työstä NCC huomio hankkeita arvioidessaan taloudellisen onnistumisen ohella asiakastyytyväisyyden, käytettävyyden ja arkkitehtuurin. NCC palkitsee vuosittain parhaat hankkeensa. 9. NCC panostaa julkisuuteen ja näkyvyyteen NCC antaa suunnittelijoilleen näkyvän aseman markkinoinnissaan ja mainonnassaan. NCC on mukana seminaareissa, rakennusalan tilaisuuksissa, arkkitehtuurikeskusteluissa ja toimii arkkitehtuurin sponsoroijana julkaisuissa, näyttelyissä ja tapahtumissa. NCC:n kotisivuilla on linkki omaan arkkitehtuurin referenssiluetteloon, jossa esitetään kuvin ja selostuksin NCC:n kehittämiä, arkkitehtuuriltaan tunnustettuja kohteita. Arkkitehtuuriltaan mielenkiintoisten hankkeiden tapahtumia seurataan sisäisessä tiedotuslehdessä. 10. NCC on ylpeä tekemisistään NCC:n tekemien rakennusten pääsisäänkäynnin yhteyteen kiinnitetään NCC kyltti, joka kertoo kohteen nimen sekä projektipäällikön, vastaavan mestarin ja suunnittelijoiden nimet ja hankkeen vuosiluvut. Lisäksi sisäänkäynnin yhteydessä on hienovarainen NCC tähti.

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800.

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800. RUUTUA RAITAA Kaupunkikuva Korttelisuunnitelma noudattaa kaavarungon periaatteita. Kortteli muodostaa yhtenäisen ja omaleimaisen kokonaisuuden, joka kuitenkin korkeuksiltaan, suunniltaan ja mittakaavaltaan

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti

Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti Aika klo 8.30 10.10 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntijajäsenet Muut osallistujat Allekirjoitukset Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI HAVAINNEKUVA HIETASAARENKADULTA ÖSTERBOTTENSHUS HAITARI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut tiivistää kaupunkirakennetta ja luoda suojaisia pihoja asuinkortteleille. Uudet rakennukset on sovitettu mittakaavaltaan,

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2016 :t 5-13 4.2.2016. Kaupunkikuvaneuvottelukunta. Aika 4.2.2016 klo 8.30 10.50 Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa

Pöytäkirja 2/2016 :t 5-13 4.2.2016. Kaupunkikuvaneuvottelukunta. Aika 4.2.2016 klo 8.30 10.50 Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Aika klo 8.30 10.50 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntija-jäsenet Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö Vesa Karisalo, aluearkkitehti

Lisätiedot

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti 79 NCC TONTINVARAUSANOMUS 1 (3) 20.2.2007 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto (kirjaamo) Katariinankatu 1 00 1 70 TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI Kiinnostus

Lisätiedot

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Unelmakoti historiallisella paikalla Tulevaisuus rakennetaan tänään Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Keskustan Portin tarina Keskustan Portin tarina ulottuu 1800-luvulle

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry suhtautuu myönteisesti Kanervatien asemakaavaan aiottuihin muutoksiin. Muutokset parantavat kaavaa ja entisestään

Lisätiedot

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS S E I N Ä J O E N K A U P U N G I N K I R J A S T O M A A K U N T A K I R J A S T O LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS KATSAUS SEINÄJOEN KIRJASTON LAAJENNUKSEN SYNTYHISTORIAAN APILAN

Lisätiedot

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. Malagankatu 3, Helsinki. KOy Helsingin Jallukka

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. Malagankatu 3, Helsinki. KOy Helsingin Jallukka Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy Malagankatu 3, Helsinki KOy Helsingin Jallukka Urbaania asumista meren äärellä Jätkäsaaren tunnelma muodostuu kivijalkaliikkeistä, pyöräily- ja kävelyreiteistä

Lisätiedot

LAUSUNTO TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUDET TONTILLE

LAUSUNTO TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUDET TONTILLE +358-40-5573581 1 / 3 4.11.2014 LAUSUNTO VAALAN KUNTA - kunnanjohtaja Tytti Määttä - tekninen Juha Airaksinen - aluearkkitehti Harri Lindroos TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA

Lisätiedot

Passerie. TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, TURKU Passerie

Passerie. TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, TURKU Passerie Passerie Alueen yleiskuvaus Pääskyvuoren alueen ilmettä leimaa jylhä rinne ja sen vanha upea puusto. Suunnitelma perustuu kaavaluonnoksen mukaisten tonttien sarjaan. Ehdotuksessa samankokoisista tonteista

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 ANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät iranomaiset ja yhteisöt iite: Ilmoitus asemakaavamuutoksen viitesuunnitelman

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34.

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34. HANKEELOTU 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34 hnro 730 2003 27.1.2014 Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto Luonnokset 27.01.2014 ijainti Kortteli 40122, tontti 2 Tapulikaupungintie

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS Käyttö ja ylläpito Mikko Peltokorpi Toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Matinkylän Huolto Oy Käyttäjän ja ylläpitäjän näkökulma matalaenergiarakentamiseen Hyvän asumisen perusedellytyksistä

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet Korttelit 9, 10 ja 11 Teema: MODERNI Erityispiirteet Rakennuspaikat sijoittuvat avoimelle peltoaukealle kaupungin sisääntuloväylän varrelle. Rakennuksiin haetaan modernia muotokieltä. Rakennuksen sijoitus

Lisätiedot

Tarja Laine, kaupunkisuunnittelujohtaja Heidi Burjam, maisema-arkkitehti, varajäsen Hannu Jaakkola, arkkitehti Jari Viherkoski, arkkitehti

Tarja Laine, kaupunkisuunnittelujohtaja Heidi Burjam, maisema-arkkitehti, varajäsen Hannu Jaakkola, arkkitehti Jari Viherkoski, arkkitehti Aika klo 8.30 10.32 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntijajäsenet Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö Sirkka Kähärä, kaupunkisuunnittelulautakunnan

Lisätiedot

Lausunto MV/232/ / (3)

Lausunto MV/232/ / (3) Lausunto MV/232/05.03.00/2013 1 (3) 20.12.2013 Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy Ratakatu 19 00120 HELSINKI Viite Lausuntopyyntö 9.12.2013 Asia HELSINKI, Töölönkatu 28:ssa sijaitsevan rakennuksen ja tontin

Lisätiedot

RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti

RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti Kaupunkisuunnittelujaosto pyysi lausuntoa seuraavilta rakennusliikkeiltä, jotka kaikki jättivät lausuntonsa. Lausunnot

Lisätiedot

AK 358 VIRRANPUISTO RAKENTAMISTAPAOHJE

AK 358 VIRRANPUISTO RAKENTAMISTAPAOHJE Rakentamistapaohje, joka ohjaa uudisrakentamista Iisalmen kaupungin 5. kaupunginosan AKkorttelialueilla kortteleissa 80 ja 81. Rakentamistapaohjeet liittyvät asemakaavaan AK 358 (KV hyv. 8.6.2015 46).

Lisätiedot

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA Loppukiri: Aktiiviset Seniorit Ry /Sato Birger Kaipiaisenkatu 1, 00550 Helsinki Kerrosala 3732 kem² Bruttoala 5181 brm² Huoneistoala

Lisätiedot

PERHELÄ RAKENTAMISTAPAOHJE

PERHELÄ RAKENTAMISTAPAOHJE PERHELÄ RAKENTAMISTAPAOHJE 2.2.2017 RAKENTAMISTAPAOHJE Järvenpään Kaupunki, Perhelän kortteli 131-126-14 Asemakaava 1. YLEISTÄ RAKENTAMISTAPAOHJEISTA Tämä rakennustapaohje koskee Järvenpään 1. kaupunginosan

Lisätiedot

Hanna Keskinen, puistosuunnittelupäällikkö Hannu Jaakkola, arkkitehti Jari Viherkoski, arkkitehti. Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti

Hanna Keskinen, puistosuunnittelupäällikkö Hannu Jaakkola, arkkitehti Jari Viherkoski, arkkitehti. Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti Aika klo 8.30 9.44 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntijajäsenet Muut osallistujat Allekirjoitukset Jari Saajo, lupapäällikön vs. Timo Karén, kaupunkisuunnittelulautakunnan

Lisätiedot

Kilpailuehdotus The Soma

Kilpailuehdotus The Soma Kilpailuehdotus The Soma Kilpailuehdotuksen yleiskuvaus Kilpailuehdotus koskee elinkaarikorttelin palveluasumiselle varattua osaa tonttia 3. Esitetyn suunnitteluratkaisun pääasiallinen tarkoitus on tarjota

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

SATO StudioKoti. Laadukasta kaupunkiasumista edullisesti. VAETS-yhdyshenkilöpäivä 20.1.2016 SATO StudioKoti

SATO StudioKoti. Laadukasta kaupunkiasumista edullisesti. VAETS-yhdyshenkilöpäivä 20.1.2016 SATO StudioKoti SATO StudioKoti Laadukasta kaupunkiasumista edullisesti SATO StudioKoti pähkinänkuoressa ison asunnon toiminnallisuus hyvin varustellut yhteiset tilat 500 /kk räätälöidyt sisustusratkaisut SATO StudioKoti

Lisätiedot

Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö Markku Weckman, rakennuslupajaoston varapuheenjohtaja, varajäsen

Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö Markku Weckman, rakennuslupajaoston varapuheenjohtaja, varajäsen Aika klo 8.30 9.45 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntijajäsenet Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö Markku Weckman, rakennuslupajaoston

Lisätiedot

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET 7.11.2007 Mauri Niemelä www.oulunisannoitsijatoimisto.fi Oulun Isännöitsijätoimisto Oy perustettu 1982 Oulun Seudun Talokeskus Oy omistajiksi 7/2004 Niemelä Mauri ja Arja nimen

Lisätiedot

ASUNTO OY PORIN KARHU Hallituskatu 18/Annankatu 1, 28100 Pori

ASUNTO OY PORIN KARHU Hallituskatu 18/Annankatu 1, 28100 Pori ASUNTO OY PORIN KARHU Hallituskatu 18/Annankatu 1, 28100 Pori KARHUKORTTELI ARKKITEHDILTÄ Rakennussuunnittelu (alustava) Visiomme Porin uudeksi Karhukortteliksi tulee muuttamaan tämän kaupunginosan kulttuurista

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys 30.3.2016 Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys Aika: Torstai 30.3.2016 klo 12:30 14.30 Paikka: Läsnä: Innogate Jouni Laitinen, kaavoituspäällikkö Elina Nissinen,

Lisätiedot

Tammelan uudet ja korkeat - Luminary ja PMK-Torni rakennusvaiheessa. Petri Tavilampi, arkkitehti SAFA

Tammelan uudet ja korkeat - Luminary ja PMK-Torni rakennusvaiheessa. Petri Tavilampi, arkkitehti SAFA Tammelan uudet ja korkeat - Luminary ja PMK-Torni rakennusvaiheessa LUMINARY Rakennuttaja ja rakentaja: Skanska Talonrakennus Oy Suunnittelijat: Pääsuunnittelu ja arkkitehtisuunnittelu: BST-Arkkitehdit

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8445 XI Kyttälä koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 Maankäytön suunnittelu I. Laakkonen 24.6.2013 tark. 13.1.2014 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 Anna Hyyppä 18.2.2013 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta käytetään eri valmiusvaiheissaan

Lisätiedot

Säilyneisyys ja arvottaminen

Säilyneisyys ja arvottaminen Raahen 5. kaupunginosan korttelin 18 rakennushistoriallinen selvitys ja arvottaminen 4465-4288 Raahe 5. kaupunginosan korttelin 18 rakennushistoriaselvitys. Suunnittelukeskus Oy 1 Säilyneisyyden kriteerit

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Rakentamistapaohjeet Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus 2 YLEISTÄ Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla

Lisätiedot

*MUUNTUVA ASUNTO asuminen on ihmisen / ihmisten toimimista tilassa

*MUUNTUVA ASUNTO asuminen on ihmisen / ihmisten toimimista tilassa *MUUNTUVA ASUNTO asuminen on ihmisen / ihmisten toimimista tilassa Asumisen edellytyksiä Suomen Rakentamismääräyskokoelman osa G1: - Asuinhuoneen huoneala vähintään 7 m2, asuinhuoneiston huoneistoala vähintään

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1 Kotilokatu 1, 70840 Kuopio HANKETIEDOT Rakennuskohteen nimi ja osoite As Oy Kuopion Kotilokatu 1 Kotilokatu 1 70840 Kuopio Tontin tiedot Vuokratontti, pinta-ala:

Lisätiedot

TOWNHOUSE. Kaupunkitalon suhde pihaan

TOWNHOUSE. Kaupunkitalon suhde pihaan TOWNHOUSE Kaupunkitalon suhde pihaan PIHARAKENNE Ulkotilat kuuluvat kiinteästi Townhouserakennukseen. Tyypillisimmissä ratkaisuissa yhden perheen asuntoon liittyy pieni takapiha. NÄKYMÄT Townhousen rakenteesta

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (6) Kaupunginmuseon johtokunta Ypkyy/2 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (6) Kaupunginmuseon johtokunta Ypkyy/2 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (6) Kaupunginmun johtokunta 60 Kaupunginmun johtokunnan lausunto asemakaavaehdotuksesta Kluuvi Kameeli b-kortteli Lausunto Kaupunginmun johtokunta antoi seuraavan

Lisätiedot

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO KESKIPELLONKATU 10, 04230 KERAVA Arvioitu valmistuminen lokakuu 2016 Laadukas ja hyvin suunniteltu asumisoikeuskohde

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

Puu rakennusyhtiön arjessa. Projektipäällikkö Antti Aaltonen

Puu rakennusyhtiön arjessa. Projektipäällikkö Antti Aaltonen Puu rakennusyhtiön arjessa Projektipäällikkö Antti Aaltonen Antti Aaltonen: Kiinan kautta puurakentajaksi Rakennustekniikan DI, TTY 2010 Lemcon 2007-2010: työnjohtaja, projekti-insinööri SRV 2010-2012:

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

Asemakaavoituksen kiperiä kysymyksiä ja näiden vastauksia

Asemakaavoituksen kiperiä kysymyksiä ja näiden vastauksia Asemakaavoituksen kiperiä kysymyksiä ja näiden vastauksia Kommenttipuheenvuoro DI Mikko Juvonen 30.10.2014 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Teknistaloudellinen toimisto Kaavan suunnitteluprosessi SUUNNIT-

Lisätiedot

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE NAANTALI, KERROSTALO 3h+kt+s+ph/khh+wc+vh+las.terassi+v+ak, 84 m, 314 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA 040 041 048

Lisätiedot

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA sivu 1/10 KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA HAKEMUKSEN PERUSTELUT Rakennusalueen rajan ylitys Suunnitteluratkaisussa ylitetään osoitetun VIII-kerroksisen rakennusalueen raja Myrskynkadun

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA Historiasta nykypäivään Hajalan kylän synty voidaan vanhojen veromerkintöjen pohjalta ajoittaa 1300-luvulle. 1700-luvulla kaksi yöpymis-, ravitsemus-

Lisätiedot

KEILARANTA 4. Keilaranta 4, Espoo

KEILARANTA 4. Keilaranta 4, Espoo KEILARANTA 4 Keilaranta 4, Espoo TOIMIVUUTTA, VALOA JA MERELLISTÄ MAISEMAA Keilaranta 4 tarjoaa toimitilat keskeisellä ja halutulla paikalla Espoon Keilaniemessä. Suunnittelutiimi räätälöi toimitilat täysin

Lisätiedot

K o y E l i m ä e n k a t u 1 5

K o y E l i m ä e n k a t u 1 5 KOy Helsingin Elimäenkatu 15 Kiinteistö Rakennus on valmistunut vuonna 1974 ja peruskorjattu 1990-luvun lopulla. Kiinteistön tilat soveltuvat sekä toimisto- että pienteolliseen käyttöön. Tilat ovat viimeksi

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut MESSUTAPAHTUMAT Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan Kuva: Suomen asuntomessut Asuntomessut Seinäjoella 8.7.-7.8.2016 Vuoden 2016 Asuntomessut pidetään Seinäjoen Pruukinrannassa. Asuntomessualue

Lisätiedot

URAKKAMUOTOKOULUTUS. Torstaina Kylpylähotelli Kunnonpaikka

URAKKAMUOTOKOULUTUS. Torstaina Kylpylähotelli Kunnonpaikka URAKKAMUOTOKOULUTUS Torstaina 18.1.2017 Kylpylähotelli Kunnonpaikka Jaettu urakka 1. Kuvatkaa lyhyesti urakkamuotonne tyypilliset käyttökohteet ja -organisaatiot? 2. Kuvatkaa urakkamuotonne vahvuudet verrattuna

Lisätiedot

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935 95 Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 41041 11 Aurinkokuja 1 a 453 120 valmis 2 935 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm: Rakennuksen kerrosluku:

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

KEILARANTA 1. aivan kiinteistön tontin rajalle ja kiinteistöstä tulee olemaan maanalainen yhteys suoraan metroon.

KEILARANTA 1. aivan kiinteistön tontin rajalle ja kiinteistöstä tulee olemaan maanalainen yhteys suoraan metroon. KEILARANTA 1 Toukokuussa 2012 valmistunut toimistokiinteistö Suunnittelussa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet ja tilat on rakennettu käyttäen uusinta rakennustekniikkaa. Kiinteistölle on haettu

Lisätiedot

Jankan liikekeskus IVä

Jankan liikekeskus IVä akeisuuskaavio L01 000 1 : 7000 Jankan liikekeskus ä 17.10.2016 FLYS 5 33210 PEE B la 6 699 m² ehokkuus 1,7 la 4 558 m² ehokkuus 1,3 SE 10100E2 SE 5940 E2 LE 200 E2 E 700 E2 YHEESÄ 11000 E2 PH-LEE P-L

Lisätiedot

ASUMISEN UUSI YHTEISÖLLISYYS. Pentti Kareoja / ARK-house Arkkitehdit Oy / Aalto-yliopisto

ASUMISEN UUSI YHTEISÖLLISYYS. Pentti Kareoja / ARK-house Arkkitehdit Oy / Aalto-yliopisto ASUMISEN UUSI YHTEISÖLLISYYS Pentti Kareoja / ARK-house Arkkitehdit Oy / Aalto-yliopisto ASUMISEN UUSI YHTEISÖLLISYYS / TUTKIMUSTA (myös) RAKENTAMALLA Kerrostalorakentamisen yksipuolinen

Lisätiedot

Asumisoikeusyhdistys ALPPIKYLÄ REPPUKATU 4-6. Suomen Omakoti. Esitteen kuvat: POOK Arkkitehtitoimisto oy

Asumisoikeusyhdistys ALPPIKYLÄ REPPUKATU 4-6. Suomen Omakoti. Esitteen kuvat: POOK Arkkitehtitoimisto oy Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti Esitteen kuvat: POOK Arkkitehtitoimisto oy ALPPIKYLÄ REPPUKATU 4-6 Esite 03 2016 Arkkitehdin näkemys: mittasuhteet, materiaalit, kodinkoneet eivät välttämättä vastaa

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

Pasi Kovalainen Kulttuuriperintötyön johtaja Kalevan toimitalo Lekatie - arvot ja suojelutavoitteet

Pasi Kovalainen Kulttuuriperintötyön johtaja Kalevan toimitalo Lekatie - arvot ja suojelutavoitteet Pasi Kovalainen Kulttuuriperintötyön johtaja Kalevan toimitalo Lekatie - arvot ja suojelutavoitteet Hankkeelle perustettiin suunnitteluryhmä kesällä 2010 Samaan aikaan kohteesta tehdystä rakennushistoriaselvityksestä

Lisätiedot

POIJU 1/13 HELSINKI SÖRNÄISTENNIEMI KORTTELI 10583

POIJU 1/13 HELSINKI SÖRNÄISTENNIEMI KORTTELI 10583 POIJU 1/13 HELSINKI SÖRNÄISTENNIEMI KORTTELI 10583 ASEMAKAAVA: LÄNSISIIPI VARJOSTAA JA PEITTÄÄ KATTOKULMA LIIAN LOIVA AURINKOTEKNIIKALLE LÄNSISIIVEN KATTO JYRKEMMÄKSI USEAN ASUNNON NÄKYMÄT AVARTUVAT KATTO

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Luotettava Laatutyömaa Alan järjestäytyneet

Lisätiedot

Isonkyrön osayleiskaavaehdotuksen 2030 Lapinmäen alueen infrarakentamisen

Isonkyrön osayleiskaavaehdotuksen 2030 Lapinmäen alueen infrarakentamisen Muistio 1 (7) 23.11.2016 Mikko Romu Puh. 0207 917 215 Isonkyrön osayleiskaavaehdotuksen 2030 Lapinmäen alueen infrarakentamisen kustannusvertailu Lähtökohdat ja tavoitteet Tässä muistiossa vertaillaan

Lisätiedot

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Elinvoimaa täydennysrakentamisella Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Lähtökohtia Täydennysrakentaminen on tärkeää ja tästä ollaan samaa mieltä Kasvukeskukset

Lisätiedot

tilat ja muuntelumahdollisuudet

tilat ja muuntelumahdollisuudet Miestentie 1 tilat ja muuntelumahdollisuudet Vuonna 1986 rakennetussa talossa on yhteensä n. 6 500 neliötä vuokrattavaa tilaa. Rakennuksessa on 3 henkilöhissiä ja tavarahissi. Autopaikkoja on yhteensä

Lisätiedot

Yhteistyöllä kohtuuhintaisuuteen - hanke Edukkaan urbaanisti?

Yhteistyöllä kohtuuhintaisuuteen - hanke Edukkaan urbaanisti? - hanke Edukkaan urbaanisti? Pekka Saarinen 7.4.2015 Pekka Saarinen 7.4.2015 Pekka Saarinen Mitä on kohtuuhintainen asuminen? asumispreferenssit? Ihmisen pitää asua jossain! vuokra vai omistus? rakennuskustannukset

Lisätiedot

Raameissa. Raameissa. Jyväskylän Kankaan entisen paperitehtaan aloituskorttelien arkkitehtuurikilpailu

Raameissa. Raameissa. Jyväskylän Kankaan entisen paperitehtaan aloituskorttelien arkkitehtuurikilpailu /8 Pysäköintihallin kortteli Pohjapiirrosote 1:400 ylimmän kerroksen yhteistilat Julkisivu pohjoiseen torille 1:400 Pohjapiirros 1:400 peruskerros ja kattoterassi Julkisivu etelään1:400 Pohjapiirros 1:800

Lisätiedot

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää

Lisätiedot

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

Panorama Tower Espoo - Leppävaara

Panorama Tower Espoo - Leppävaara Panorama Tower Espoo - Leppävaara Loistavia liiketiloja Espoossa Panorama Towerin näyttävät sekä korkeatasoiset toimisto- ja liiketilat palvelevat yrityksesi liiketoimintaa alle 20 minuutin päässä Helsingistä

Lisätiedot

HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2

HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2 HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2 RANTATALON TUNNELMAA valoisassa kodissa Lounatuuli edustaa New England -tyyppistä arkkitehtuuria, joka vie ajatukset merelle ja rannalle, vaikka kotisi olisi keskellä

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy c/o Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy c/o Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2 HANKESELOSTUS 1 (13) Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2 HANKESELOSTUS 2 (13) Yleistä Sijainti Tontti 36110 / 12 Henrik Lättiläisenkatu 12, Viikki 00560 Helsinki Tontin koko

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Tsinnia ja Viikinportti tulokset Itsenäinen kerrostaloasunto

Tsinnia ja Viikinportti tulokset Itsenäinen kerrostaloasunto Tsinnia ja Viikinportti tulokset Itsenäinen kerrostaloasunto Kehittyvä kerrostalo seminaari 19.11.2015 viitteellinen havainnekuva Tuomo Siitonen Architects TSINNIA (NCC) VIIKINPORTTI (Fennia) valokuvat:

Lisätiedot

Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN.

Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN. Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN. Kauppakeskus Melba LISÄTIETOJA 02071 56199 Tuomas Sundell Kiinteistökehityspäällikkö tuomas.sundell@lemminkainen.com elävöittää Lohjan kaupunkikuvaa

Lisätiedot

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015 Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa Laura Uimonen 16.11.2015 Tutkimuksen taustaa Rakennusalalta, kunnilta, suunnittelijoilta ja kulttuuri toimijoilta kysyttiin syksyllä 2015 näkemyksiä kuva

Lisätiedot

HASO GUNILLA. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Lähiympäristön suunnitteluohjeet. Ratkaisu. Liikenne

HASO GUNILLA. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Lähiympäristön suunnitteluohjeet. Ratkaisu. Liikenne HANKESELOSTUS HASO GUNILLA hnro () 7302527 20.03.3 HASO GUNILLA Luonnokset 20.3.203 Sijainti 49046 / 3 Gunillantie 23 00870 Helsinki Tontti Tontti on Koirasaarentien, Gunillantien ja Lorentzinkallion rajaamassa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 31.08.2015 Sivu 1 / 1 2478/02.07.00/2015 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot