Iinteistotunnus. Ktvist6/220

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Iinteistotunnus. Ktvist6/220"

Transkriptio

1 HAKEMUS p Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 Poikkeaminen MRL Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) Viranomaisen merkintöja Saapurnispvm Iinteistotunnus LupanumeroTilmotusnumero 1 Nimi Puhelin virka-aikana Hakija (rakeinuspaikan As Oy Mäntsälän Kivistöntie haltija) Osoite Faksi / sähköposti Kivistontie 4, Mäntsälä 2 Kunta Tontin / rakennuspaikan osoite Rakennuspaikka Mantsälä KivistOntie 4 Kylä / kunnanosa Than nimi / korttelin nro Ttan RN:o / tontin nro / Mantsala Ktvist6/220 rakennuspaikan nro 11:330/1-2 3 Rakennushanke tai toimenpide Tontin / rakennuspaikan pinta-ala m Koko tila fl Määräala - K Rakennuksen rakentaminen (uusi rakennus) fl Omakotitalo - Rakennuksen korjaus- ja muutostyo, joka on verrattavissa rakennuksen Paritalo - rakentamiseen Lomarakennus Rakennuksen Iaajentaminen tai sen kerrosalaan vaikuttavan tilan Iisääminen Talousrakennus Rakennuksen korjaus- ja muutostya, joka vaikuttaa käyttajien turvahhisuuteen tai terveellisyyteen Sauna -- Rakennuksen tai sen osan käyttotarkoituksen olennainen muutos Tuotantorakennus Muu, mikä Rakennuksen Asuntojen Uudet rakennukset tai lisärakennus eriteltynä rakennuksittain kerrosala m2 Kerrosluku kpl lukumäärä hoivakoti ja palveluasunriot Tähän mennessä kaytetty rakennusoikeus m 2 Olemassa olevien asuntojen Rakennustoimenpiteen yhteydessa - Iukumäärä - puretaan m 2 - elostus poikkeuksista Rakennuksen käyttotarkoitus on hoivakoti- ja paveluasuintalo, mikä täyttnee kaavassa määrätyn (AK I asuinkerrostalojen korttelialue) kayttotarkoituksen. Rakennuksen pituus ylittaa vähaisessa määrin rakennusalan. Rakennuksen kerrosala ylittäa rakennusoikeuden vähäisessä määrin( ave 2%). Autopaikkojen määrä ei tayta asemakaavan edellyttamaa määrää (1 ap I 80 kem2). Kivistontien varren kaikkiin asuntoihin ei toteuteta asuntokohtaista ulko-oleskelutilaa tai ulko-oleskelutilattoteutetaan lasittamattomina, koska asunnotja niiden parvekkeet ovat pieniä. a,.1: CD El 5 Hakemuksen perustelut sekä arvio hankkeen keskeisistä vaikutuksista Hakemuksen perustelut Hoivakodin asukkaat eivät kayta henkiloautoa. Erillisiä ns. palveluasuntoja on yhteensa 49 kpl. Palveluasuntojen kerrosala on n kem2. Autopaikkojen tarpeeksi voidaan laskea kertoimella akeen vaikutuksista 0,5 ap/asunto = 25 ap (vastaa 1 ap / 104 kem2). On arvioitavissa, että autopaikkojatarvitaan hoivakodin tyontekijoille ja vierailijoille kpl. Autopaikkojen tarpeeksi (henkiiokunnan ja asuntojen ap:t) saadaan siten ap. Tontille on voidaan sijoittaa 44 ap, joista ensivaiheessa on tarkoitus rakentaa 39 ap. Asuntokohtaiset lasitetut ulko-oleskelutilat korvataan yhteiskäytossä olevalla kattoterassilla ja asuntoihin totutetaan vähintään "ranskalaiset parvekkeet", jolloin pystytaan varmistamaan ulkoilumandollisuus ja Iisaämään näin myos kokonaisuuden tavoittena olevaa yhteisollisyyttä. Täyttoohjeita sivulla 3 Sivu 1/4 As Oy MSntsSISn KivistOntie 4

2 Viranomainen täyttää tamän kohdan - MRL 137 :n nojalla eritylset edellytykset suunnittelutarvetta koskevien sâännösten nojalla L MRL 171 :n nojalla poikkeaminen seuraavista säännöksista 332mom. [_J mom mom mom. 431mom. LI mom. El 177 F mom. [] kunnan rakennusjärjestyksefl :stä LII53 LI 6 LsäseIvityksiä Usätietoja antaa tarvittaessa ada nimetty asiamies, joila on oikeus taydentaa ja korjata asiakirioja. Milloin on kysymys etityissuunnitelmista, on kullakin asianomaisella tâhân rakennustoimenpiteeseen liittyvien erityissuunnitmien Iaatijafla oikeus esittäâ suunnitelmansa viranomaiselle ja täydentää, muuttaa ja korjata niihin kuuluvla piirustuksia ja muita asiakirjoja. Asiamiehen riimi ja ammatti Puhelin virka-aikana Jarkko Koivisto Osofte Onnentaival 6, Pomainen 7 (mm. tieyhteydet, vesihuolto) Lisätietoja Faksi / sähköposti 8 Liitteet - )( Valtakirja K Selvitys naapureille ilmoittamisesta - Ympäristokartta Selvitys omistus-/haihntaoikeudesta Viranomais- Ote kaavasta, kaavaluonnoksesta tai -ehdotuksesta K Asemapiirroksia 1 kpl K Piirustuksia 10 kpl Nimi K K Virallinen karttaote / tonttikartta Puhelin virka-aikana maksun OlKoditOy suolittaja (ellei hakija) Osoite Onnentaival 6, Pomainen 10 Päätôksen toimitus K, Postitse LI Noudetaan Henkilö, jolle ilmoitetaan (puhelinumero, osoite) Jarkko Koivisto ( ) Onnentaival 6, Pomainen 11 I?Jt!J' Faksi I sähkoposti jarkkoakoivistogmailcom - Rakennusluparekisterista saa Iuovuttaa henkilutietojani sisältävän kopion, tulosteen tai sen tiedot sâhköisessä muodossa suoramarkkinointia sekä mielipide- tai markkinatutkimusta varten Quflcieuuslaki 16 3 mom.). - FRakennusluparekisterista ei sea missään muodossa antaa henkilötietojani suoramarkkinointia eikä mielipide- tai markkinatutkimusta varten (henkilötietolaki 30 ) 12 Paikka ja päivämäärä Fla4an tai asiamieh allekirjoitus AHeklrjoftus Pornainen e Sivu 214 As Oy Mants5r Kivistöntie 4

3 TAVTTOOHJEITA TälIâ lomakkeella haetaan erillistä suunnittelutarveratkaisua (MRL 137 )tai poikkeamispäatôstä(mrl 23 luku ja MRA 14 luku). Jos toimivaltainen viranomainen on alueellinen ympâristökeskus hakemus jätetään kuntaan. Suunnittelutarveratkaisussa pâatetään rakennusluvan erityisistã edellytyksistã suunnittelutarvealueella. Ratkaisu edellyttää tavanomaista Iupamenettelya laajempaa harkintaa. Erillisen suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamispäätoksen jälkeen voidaan hakea erikseen rakennuslupaa. 2. Rakennuspaikka Milloin kysymyksessä on maäraala tai vuokra-alue, ilmoitetaan sen tilan nimi ja RN:o, josta määrãala on tarkoitus muodostaa tilaksi tai josta alue on vuokraftu. Milloin rakennuspaikan muodostaa tila kokonaisuudessaan, merkitaãn rakennuspaikan pinta-alaksi koko than pinta-ala. Silloin kim rakennuspaikka käsittää vain osan tilasta, merkitäãn rakennuspaikan pinta-alaksi tâmän osan pintaala. 3. Rakennushanke tai toimenpide Rakennustoimenpiteesta ilmoitetaan onko kysymys uudesta rakennuksesta, laajenn uksesta, kayttötarkoituksen muutoksesta jne. (MRL 125 ) ja Iisäksi rakennustyyppi omakotitalo, paritalo, loma-asunto me. Milloin on kysymyksessa uusi rakennus tai lisãrakennus, merkitään myos rakennuksen kerrosala sekâ kerrosten ja asuntojen lukumäärä ao. kohtiin. 4. Selostus poikkeuksista Kunnan rakennustarkastaja antaa tarvittaessa ohjeita hakemuksen täyttämisessa. Lomakkeen vapaata tilaa kãytetään haettaessa poikkeusta esimerkiksi rakennusjarjestyksen tai kaavan mäãrâyksistä. Samalla on ilmoitettava se rake n tam ismääräys, josta poikkeusta haetaan. Poikkeamishakemus jâtetään kuntaan myas niissä tapauksissa, joissa poikkeamishakemuksen käsittelee alueellinen ymparistokeskus. 5. Hakemuksen perustelut ja arvio hankkeen vaikutuksista Tässâ kohdassa esitetään hakemuksen perustelut, minkä vuoksi suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispaatostä haetaan ja arvioidaan hankkeen keskeisiä vaikutuksia (MRA 85 2). Tarvittaessa arvio teetetããn asiantuntijalla. 6. Lisaselvityksiä Hakija vol valtuuttaa asiamiehensä tai erityissuunnitelman laatijan antamaan mandolliset lisaselvitykset sekà taydentamaan ja koiaamaan hakemusasiakirjoja tayttàmälla tämän kohdan. 7. Lisätietoja Hakemusasiakirjoista tulee ilmetã tieyhteyksien järjestâminen, kayttöveden saanti, jäteveden käsittely ja pois Johtaminen sekã jätehuollon jarjestaminen. 8. Liitteet Selvityksenä omistus-/hallintaoikeudesta käytetään yleensã otetta lainhuutorekistenstä tai lain huudatusasiain pöytakirjasta tai jäljennöstâ kauppakirjasta tai vuokrasopimuksesta. Rakennuspaikan sijaintia osoittamaan kaytetään virallista karttaa, Johon rakennuspaikka on merkitty. Karttana voidaan kayttaa yleiskaavan tai rakennuskaavan otetta taikka rekisterikartan tai muun kartan otetta. Mikäli uusi asemakaava tai kaavan muutos on laadittavana, on esitettäva ote sekä voimassa olevasta että uudesta kaavaluonnoksesta. Jos rakennuspaikka sijaitsee kaavoittamattomalla alueella, on hakemukseen liitettãvä lisäksi yleispiirteinen kartta, esim. peruskartta, johon rakennuspaikan sijainti on merkittavâ. Rakennuspaikan rajojen sisapuolella tapahtuvaa rakennustoimenpidettã ja pihajarjestelyja osoittamaan kaytetaan asemapiirrosta. Hakemuksesta suunnittelutarvealueelle tai poikkeamishakemuksesta on annettava tieto naapureille. Tiedottamisen naapureille vol suorittaa hakija tai kunnan viranomainen. Hakija vol liittâä hakemukseensa selvityksen siitä, ettã naapurit ovat tietoisia hakemuksesta. Selvityksen vol laatia esimerkiksi tämân hakemuksen takasivulle. Tarkoitukseen on saatavilla myos erillisiä lomakkeita. Kunnan suonttamasta tiedottamisesta ja kuulemisesta voidaan hakijalta peria kunnalle aiheutuneet kustannukset. 9. Päätöksen toimitus Paätäs toimitetaan hakijalle postitse. Mikäli hakija kuitenkin haluaa noutaa paatoksen, tulee tässâ kohdassa ilmoittaa puhelinnumero ja osoite, johon tehdystä paätöksesta voidaan tiedottaa. Pâätös toimitetaan tiedoksi myas alueelliselle ympäristakeskukselle. SAANNOKSIA Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittetutarvealu-eella Sen lisâksi, mitä rakennusluvan edellytyksistä muutoin sâädetään, rakennusluvan myontäminen 16 :ssä tarkoitetulla suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyvaksytty asemakaavaa, edellytetään, että rakentaminen: 1) ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käyton muulle Jariestamiselle; 2) el aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystâ; ja 3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäriston arvojen sailyttämista eikã virkistystarpeiden turvaamista. Sen estämättä, mitä 1 momentissa sâädetäãn, saa rakentaa Jo olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen. Jos kyläalueella tai muulla maaseutualueella, Jolla rakentamispaine on vähãistä, on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava, 1 momentissa saâdetyt rakennusluvan erityiset edellytykset olemas-sa olevaa asutusta täydentâvân, enintàän kaksiasuntoisen asuin-rakennuksen tai maatalouden harjoittamisen kannalta tarpeellisen rakennuksen osalta on katsottava selvitetyn yleiskaavassa. Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myoskään saa Johtaa vaikutuksiltaan merkittävãän rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ymparisto- tai multa vaikutuksia. EdeIlä 1 momentissa saadettyjen edellytysten olemassaolon ratkaisee rakennuslupamenettelyn yhteydessä tai erillisessä menettelyssa kunnan paattàmä viranomainen. Rakennuslupaa suunnittelutarvealueelle tai suunnittelutarveasiaa muutoin ratkaistaessa noudatetaan asianosaisten ja viranomaisten kuulemisessa soveltuvin osin, mitä 173 :ssä sãâdetaân poikkeamismenettelysta. Kunnan tulee toiniittaa tâssä tarkoitettu lupapäätãs tiedoksi alueelliselle ympänstäkeskukselle (MRL 137 M. Poikkeamisen edellytykset Poikkeaminen ei saa 1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käyton muulle jarjestâmiselle; 2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; eikâ 3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta el saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittãviä haitallisia ymparistb- tai muita vaikutuksia (MRL 172 ). Hakemuksen tietojen rekisteröinti Hakemuksessa pyydetyista tiedoista osa tallennetaan kunnan tietojärjestelmässä ja arkistossa. Maankäyttô- ja rakennuslain 147 :n perusteella hakijan hakemuksessa tarvittavia tietoja kunta ilmoittaa Väestörekisterikeskukseen ja vattakun nail iseen väestôtietojärjestelmaan. Tämän hakemuksen päâtôksesta kunta lähettâä tiedon alueelliselle ymparistokeskukselle. Hakemuksen kohdassa 11 hakija voi antaa suostumuksen henkilötietojen luovuttamiseen suoramarkkinointia tai mielipide- ja markkinatutkimusta varten tai kieltää henkilotietojen antaminen tähàn tarkoltukseen. Tarvittavista Iiitteistä antaa lisatietoja kunnan rakennusvalvontaviranomainen. e Sivu 314 As Cy Mantsalän Kivistontie 4

4 I ILMOITAMINEN NAAPUREILLE Rakennuspakan naapureille on amettava tieto hakemuksesta. Naapureite varataan vähintään 7 paivaä aikaa esittaä muistutus hakemuksesta. Haka vol ohelsena Iiittää hakemukseensa semtyksen siitä, ettà naapurit ovat tietoisia hankkeesta. Naapuri voi oheisena estttaakantansa hakemukseen. Naapurilla on hakemuksen pãätaksesta vailtusoikeus. Kunnan rakennustarkastaja tai kaavoittaja antaa lisätietoja ilmolttamisesta naapureille. -- Hakija on ilmoittanut hakemuksesta ja K naapunna olemme saaneet tiedon siitä. ]X El huomautettavaa. Naapurina esitämme kantanamme hakemukseefl Ja rakentamiseen Päivämäärä, naapurin avekirjoltus ja I Naapurin kiinteistön osoite I Than! Tilan RN:o / nimen selvennys I korttehin nro I tontin nro Koulutie 4, Mäntsälä Salme Niemenoja '1 Hakija on ilmoittanut hakemuksesta ja K naapunna olemme saaneet tiedon siitä. El huomautettavaa..k Naapurina estãmme kantanamme hakemukseen ja rakentamiseen I Pälvämaiairä, naapurin allekirjoitus ja Naapurin ktnteistön osoite I Than! Than RN:o I nimen selvennys korttelin nro tontin nro Kivistöntie 3, Mäntsälä I Aili Nieminen Hakija on limoittanut hakemuksesta ja naapurina olemme saaneet tiedon siitä. LX El huomautettavaa. Naapurina esitämme kantanamme hakemukseen ja rakentamiseen seuraavaa: Päivämäära, naapurin aflekirloitus ja Naapurin kiinteistön osoite I Than! I Than RN:o / nhmen selvennys korttelhn nro J tontin nro Koulutie 6, Mäntsäa / 218 Raikko Hakija on ilmoittanut hakemuksesta ja naapurina olemme saaneet tiedon siitä. El huomautettavaa. K Naapurina esitämme kantanamme hakemukseen ja rakentamiseen seuraavaa: Päivmäärä, naapurin aile$<ft-s ja I Naapurhn kiintehstön osoite Than! Tilan RN:o / nimen selvennys korttehhn nro tontin nro Kivistontie 4, Mäntsäla I arkko Koivisto Hakija on ilmoittanut hakernuksesta ja naapunna olemme saaneet tiedon siitä. [ - Naapurina esitämme kantanamme hakemukseen ja rakentamiseen seuraavaa: Pähvämäärä. naapurin allekhrjohtus ja I Naapurin khbnteistön osoite J Thlart/ Than RN:o / nimen selvennys korttehhn nro tontin nro - Hakija on ilmoittanut hakemuksesta ja naapunna olemme saaneet tiedon auth. Naapurina esitâmme kantanamme hakemukseen ja rakentamiseen seuraavaa: I Päivämäärai, naapurhn allekhrjohtus ja I Naapurhn kiinteistön osoite I Than! Thian RN:o / nimen selvennys kortte[in nro tontin nro e Sivu 414 As Oy MSntsSlSn KivistSntie 4

5 VALTAKIRJA Valtuutan As Oy MäntsIän Kivistäntie 4 (Y-tunnus ) puolesta Jarkko Antero Koiviston synt allekirjoittamaan kiinteistöä, kiinteistötunnus , koskeva n poikkeamis- ja rakennuslupaha kemuksen. Pornaisissa As Oy Mäntsälän Kivistöntie 4 Aki Kujala

6 Patentti- ja rekisterihallitus Sivu: 1 (2) Kaupparekisteri Y-tunnus: Arkadiankatu 6 A Luontiajankohta: :01: Helsinki puh REKISTERIOTTEEN TIEDOT YRITYKSEN REKISTERITIEDOT :01:31 Toiminimi: As Oy Mäntsälän Kivistöntie 4 Y-tunnus: Yritys rekisteröity: Yritysmuoto: Asunto-osakeyhtio Kotipaikka: Kasittelevä maistraatti: Otteen sisältö: Mäntsälä Itä-Uudenmaan maistraatti PL 112 (Kielotie 15) Vantaa puh :01:30 rekisterissä olleet tiedot. Yhteystiedot: Postiosoite: Tiilitie 8/ Klt-Tiimi Oy VANTAA Rekisterimerkinnät: TOIMINIMI (Rekisteroity ) As Oy Mäntsälän Kivistontie 4. TOIMIALA (Rekisteröity ) YhtiOn toimiala on omistaaja hallita Mantsälan kunnan Mäntsälän kylassa osoitteessa Kivistöntie 4 korttelissa 220 sijaitsevaa tonttia no 1 ja osa tontista no 2 ja sillä olevia rakennuksia, jonka huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta enin osa on varattu osakkeenomistaj ille asuinhuoneistoiksi. KOTIPAIKKA (Rekisteroity ) MäntsälA. TILIKAUSI (Rekisteroity ) Tilikausi on PERUSTAMINEN (Rekisteroity ) Perustamiskirja on allekirjoitettu Yhtiöjärjestys on perustamiskokouksessa hyvaksytty ja OSAKEPAAOMA (Rekisteroity )

7 Sivu:2 (2) Y-tunnus: OsakepaAoma ,00 euroa, täysin maksettu. Osakkeet kpl. Osakkeen nimellisarvo 4,00 euroa. HALLITUS (Rekisteroity ) Puheenjohtaja: Kuj ala Aki Johannes Varsinaiset jäsenet: Kujala Rami Olavi Kujala Tarja Anneli Varajäsenet: Kujala Marjo Helena TILINTARKASTAJAT (Rekisteroity ) Tilintarkastaja: Tilintarkastustoimisto Selinheimo O y, Y-tunnus Kaupparekisteri Pävastuu1linen tilintarkastaja: Selinheimo Risto Pertti Juhani LAKIMAARAINEN EDUSTAMINEN (Rekisteröity ) Toiminimen kirjoittaa asunto-osakeyhtiolain nojalla hallitus. TOIMINIMEN KIRJOITTAMINEN (Rekisteroity ) Yhtiojarjestyksen mukaan toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja isann6itsija kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessa. VOIMASSAOLEVAT HENKILOTIEDOT Kujala Aki Johannes, Suomen kansalainen Kujala Marjo Helena, Suomen kansalainen Kujala Rami Olavi, Suomen kansalainen Kujala Tarja Anneli, Suomen kansalainen Selinheimo Risto Pertti Juhani, Suomen kansalainen TOIMINIMIHISTORIA As Oy Mäntsälän Kivistöntie Tietolähde: Patentti- ja rekisterihallitus

8 LAINHUUTOTODISTUS Sivu 1(1) Rekisteriykskko K220T02 Perustiedot Kiinteistotunnus: Rekisteröintipvm: Nimi: K220T02 Kokonaispinta-ala: 0,1498 ha Rekisteriyksikkolaji: Tila Maapinta-ala: 0,1498 ha Kunta: Mantsäia (505) ArkistovHte: MMLm/1202/33/2013 Lainhuutotiedot 1) Selvennyslainhuuto Asianumero / arkistovite: Peruste: MML/415842/71/2013 Ajantasaistus Omistusosuus: 1/1 Omistajat: As Oy Mäntsälän Kivistöntie 4, Aikaisemmat Iainhuudot: Lainhuuto Asianumero: 741/6.8,2004/867 Arkistovite: 741:2004:LH:867 Lainhuuto Asiariumero: 511/ /1435 Arkistovilte: 015:2013:LH:1435 Määräalojen Iainhuutotiedot El erottamattomia mäaraaloja tal erillisinä luovutettuja yhteisalueosuuksia. Lainhuudattamattomat Iuovutukset El kirjaamisviranomaisen tiedossa olevia lainhuudattamattomia Iuovutuksia. Tulostettu kiinteistotietojarjestelmàsta Todistuksesta kayvät ilmi ainakin kaikki ne hakemukset, jotka ovat saapuneet kirjaamisviranomaiselle todistuksen otsikon paivaysta edeltävanä arkipaivana ennen viraston aukioloajan paättymistä. Mandolliset vallintarajoitukset on katsottava rasitustodistukselta. Rekisteriyksikon pinta-alatiedoissa vol olla epatarkkuuksia. Rekisteritiedoista katso tarkemmin

9 Omistajien yhteystietoja Tila , K220T02 As Oy Mäntsälän Kivistöntie 4, Yhteystiedot, katso Tiedot perustuvat vaestotietojarjestelmaän.

10 LAINHUUTOTODISTUS Sivu 1 (1) RekisteriyksikkO Kivistö Perustiedot KUnteistötunnus: Niimi: Rekisteriyksikkölaji: Kunta: Arkistovilte: Kvisto Tila Mäntsalä (505) 7:334- Rekisterointipvm: Kokonaispinta-ala: 0,2665 ha Maapinta-ala: 0,2665 ha Lainhuutotiedot 1) Lainhuuto Asianumero: 741/ /867 Arkistoviae: 741:2004:LH:867 Omistusosuus: 1/1 Omistajat: As Oy Mantsälän Kivistöntie 4, Saanto: Kauppa Määräalojen Iainhuutotiedot El erottamattomia maäraaloja tai erillisina luovutettuja yhteisalueosuuksia. Lainhuudattamattomat Iuovutukset El kirjaamisviranomaisen tiedossa olevia Iainhuudattamattomia Iuovutuksia. Tulostettu kiinteisttttietojärjestelmasta Todistuksesta käyvat ilmi ainakin kaikki ne hakeniukset, jotka ovat saapuneet kirjaamisviranomaiselle todistuksen otsikon paivaysta edeltäväna arkipäiväna ennen viraston aukioloajan päättymista. Mandolhset vallintarajoitukset on katsottava rasitustodistukselta. Rekisteriyksikon pinta-alatiedoissa vol oda epatarkkuuksia. Rekisteritiedoista katso tarkemmin wew.maanmittauslaitos.fi/rekisteritiedot.

11 Omistajien yhteystietoja Tila , Kivistö As Oy Mäntsälän Kivistöntie 4, Yhteystiedot, katso wwwytj.fi Tiedot perustuvat väestotietojärjestelmään.

12 Tietopahielut KIINTEISTO KARTALLA K220T02 sivu 1(1) Kiinteistötunnus: Rekisteriyksikkolaji: lila (1) Nimi: K220T02 Kunta: Mântsälã (505) RekisterOintipaivãmäärä: Palstojen lukumäärä: 1 Maapinta-ala: ha t a 10 - dd Koulu KiinteistOn rajatedot on haettu KiinteistotetojärjesteImasta. KiinteistOrekisterikartan sijaintitiedoissa voi oha epatarkkuuksia. KiinteistOn tarkka alueellinen ubttuvuus selviää toimitusasiakirjoista ja maastosta. Taustakartta on viitteeltinen. MML, kopiointilupa 2/Kauppalehti Tietopalvelut/08

13 Tietopahielut KIINTEISTO KARTALLA Kivistô sivu 1(1) Kiinteistötunnus: Rekisteriyksikkolaji: Tila (1) Nimi: Kivistö Kunta: Märitsälä (505) RekisterOintipaivamäara: Paistojen Iukumäärä: 1 Maapinta-ala: ha CGI 2C :: 52 J i _2 1l t -! taio.;. J( r. cp Koulu Kiinteistön rajatiedot on haettu KiinteistOtietojarjestelmasta. Kiinteistorekisterikartan sijaintitiedoissa voi olla epátarkkuuksia. Kiinteistön tarkka alueellinen ulottuvuus selviää toimitusasiakirjoista ja maastosta. Taustakartta on viitteellinen. MML, kopiointilupa 2/Kauppalehti Tietopalvelut/08

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja)

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 Poikkeaminen MRL 171 174 Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Kiinteistötunnus Lupanumero/ilmoitusnumero 1 Hakija (rakennuspaikan

Lisätiedot

Sallittu rakennusoikeus kerrosala m 2. Muutoksenalainen pohjapinta-ala m 2

Sallittu rakennusoikeus kerrosala m 2. Muutoksenalainen pohjapinta-ala m 2 RAUMAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA RAKENNUSTARKASTAJA Saapumispvm / Lupatunnus / RAKENNUSLUPAHAKEMUS TOIMENPIDELUPAHAKEMUS 1 Rakennuspaikka K-osa/kylä Kortteli ja tontti / rakennuspaikka Tila / määräala

Lisätiedot

Lupatunnus. Vastaanottaja ja päiväys. Kunnanosa. Rakennuspaikan 2 Koko tila Määräala. pintaala m. Laskutusosoite

Lupatunnus. Vastaanottaja ja päiväys. Kunnanosa. Rakennuspaikan 2 Koko tila Määräala. pintaala m. Laskutusosoite HAKEMUS KUNTIIN SUUNNITTELUTARVERATKAISULLE TAI POIKKEAMISELLE Lupatunnus Vastaanottaja ja päiväys SUUNNITTELUTARVERATKAISU (MRL 137 ) 1. Rakennuspaikka (hakija täyttää) Kunta Kaupunki Kunnanosa POIKKEAMINEN

Lisätiedot

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE Kiinteistötunnus Lupatunnus Vastaanottaja ja päiväys Rakennuslupa Toimenpidelupa Toimenpideilmoitus Purkamislupa Maisematyölupa Rakennussuunnittelutehtävän

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s

S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s 2 0 1 1 versio 1 01.01.2011 Sisällysluettelo Tonttipalvelut s. 3 Muut kuin rakennusvalvontaviranomaisen myöntämät luvat Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon pidentämismaksut

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN

SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN Khall Sonkajärven kunnassa rakennusvalvonnan katselmus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 65 Kokousaika 24.2.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77 Rakennus - ja ympäristölautakunta 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 19:00 20.34 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN PERUSTAMISPAKETTI

OSAKEYHTIÖN PERUSTAMISPAKETTI Kaupparekisteri OSAKEYHTIÖN PERUSTAMISPAKETTI Patentti- ja rekisterihallituksen perustamispaketista löytyvät kaikki osakeyhtiön perustamisessa ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: perustamissopimus,

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI. KANNONKOSKEN KUNNAN KIVIJÄRVEN KUNNAN PIHTIPUTAAN KUNNAN ja VIITASAAREN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI. KANNONKOSKEN KUNNAN KIVIJÄRVEN KUNNAN PIHTIPUTAAN KUNNAN ja VIITASAAREN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI KANNONKOSKEN KUNNAN KIVIJÄRVEN KUNNAN PIHTIPUTAAN KUNNAN ja VIITASAAREN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 4 1.1

Lisätiedot

RAKENTAMINEN PÖYTYÄN KUNNASSA

RAKENTAMINEN PÖYTYÄN KUNNASSA RAKENTAMINEN PÖYTYÄN KUNNASSA voimassa 1.5.2010 alkaen 1. MIHIN TARVITAAN LUPA? Yleistä Rakentamiseen liittyvät luvat voidaan jakaa seuraavasti: Ennen rakennusluvan hakemista tarvittaessa: - Poikkeamispäätös

Lisätiedot

Maksut rakennusvalvontaan kuuluvista tehtävistä

Maksut rakennusvalvontaan kuuluvista tehtävistä Kauhavan kaupunki Kauhavan kaupunki Maksut rakennusvalvontaan kuuluvista tehtävistä Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista.

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista. 1 Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Vantaan kaupungissa 2.3.2015 alkaen 1 Yleistä... 2 2 Rakennuslupamaksut... 2

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS. Kaupunginvaltuuston xx.xx.xxx hyväksymä

NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS. Kaupunginvaltuuston xx.xx.xxx hyväksymä NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuuston xx.xx.xxx hyväksymä SISÄLLYSLUETTELO I YLEISTÄ NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 5 2 Kunnan rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015 Sysmän kunta Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon

Lisätiedot

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta 1 Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta Jari Heikkilä, dosentti kaupunginarkkitehti 20.10.2010 2 3 4 5 6 7 Rakennusvalvonnan tehtävä Rakennusvalvonta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) 25.11.2014 Esityslistan internetissä julkaistavasta versiosta on poistettu yksityisten asianosaisten tiedot. RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTA KOKOUSAIKA TIISTAI

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS. Tyrnävän kunta

RAKENNUSJÄRJESTYS. Tyrnävän kunta RAKENNUSJÄRJESTYS Tyrnävän kunta Sisällysluettelo 2 1 YLEISTÄ 1.1 Tavoite 1.2 Soveltamisala 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 Rakentamisen luvat ja ilmoitusmenettely 2.2 Rakennuslupa

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 4 1.1 Tavoite 4 1.2 Soveltamisala 4 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen 4

1. YLEISTÄ 4 1.1 Tavoite 4 1.2 Soveltamisala 4 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen 4 N KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS käsittelyt: Valvontalautakunta 13.5.2008 Kunnanhallitus 9.6.2008 Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös 16.6.2008 Voimaantulo: 19.8.2008 2 Sisällysluettelo 1. YLESTÄ 4 1.1 Tavoite

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.12.2008 YLEISTÄ 1 Yleistä VELVOLLISUUS HAKEA RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUPAA TAI ILMOITTAA ILMOITUKSENVARAISESTA

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty kunnanvaltuustossa.. YLEISTÄ 1 Yleistä VELVOLLISUUS HAKEA RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUPAA TAI ILMOITTAA ILMOI- TUKSENVARAISESTA

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 1. LUKU: YLEISTÄ... 3 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 3 3 ARVOKKAAT KULTTUURIYMPÄRISTÖ- JA MAISEMA-ALUEET... 3 2. LUKU: LUPAJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot