Iinteistotunnus. Ktvist6/220

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Iinteistotunnus. Ktvist6/220"

Transkriptio

1 HAKEMUS p Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 Poikkeaminen MRL Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) Viranomaisen merkintöja Saapurnispvm Iinteistotunnus LupanumeroTilmotusnumero 1 Nimi Puhelin virka-aikana Hakija (rakeinuspaikan As Oy Mäntsälän Kivistöntie haltija) Osoite Faksi / sähköposti Kivistontie 4, Mäntsälä 2 Kunta Tontin / rakennuspaikan osoite Rakennuspaikka Mantsälä KivistOntie 4 Kylä / kunnanosa Than nimi / korttelin nro Ttan RN:o / tontin nro / Mantsala Ktvist6/220 rakennuspaikan nro 11:330/1-2 3 Rakennushanke tai toimenpide Tontin / rakennuspaikan pinta-ala m Koko tila fl Määräala - K Rakennuksen rakentaminen (uusi rakennus) fl Omakotitalo - Rakennuksen korjaus- ja muutostyo, joka on verrattavissa rakennuksen Paritalo - rakentamiseen Lomarakennus Rakennuksen Iaajentaminen tai sen kerrosalaan vaikuttavan tilan Iisääminen Talousrakennus Rakennuksen korjaus- ja muutostya, joka vaikuttaa käyttajien turvahhisuuteen tai terveellisyyteen Sauna -- Rakennuksen tai sen osan käyttotarkoituksen olennainen muutos Tuotantorakennus Muu, mikä Rakennuksen Asuntojen Uudet rakennukset tai lisärakennus eriteltynä rakennuksittain kerrosala m2 Kerrosluku kpl lukumäärä hoivakoti ja palveluasunriot Tähän mennessä kaytetty rakennusoikeus m 2 Olemassa olevien asuntojen Rakennustoimenpiteen yhteydessa - Iukumäärä - puretaan m 2 - elostus poikkeuksista Rakennuksen käyttotarkoitus on hoivakoti- ja paveluasuintalo, mikä täyttnee kaavassa määrätyn (AK I asuinkerrostalojen korttelialue) kayttotarkoituksen. Rakennuksen pituus ylittaa vähaisessa määrin rakennusalan. Rakennuksen kerrosala ylittäa rakennusoikeuden vähäisessä määrin( ave 2%). Autopaikkojen määrä ei tayta asemakaavan edellyttamaa määrää (1 ap I 80 kem2). Kivistontien varren kaikkiin asuntoihin ei toteuteta asuntokohtaista ulko-oleskelutilaa tai ulko-oleskelutilattoteutetaan lasittamattomina, koska asunnotja niiden parvekkeet ovat pieniä. a,.1: CD El 5 Hakemuksen perustelut sekä arvio hankkeen keskeisistä vaikutuksista Hakemuksen perustelut Hoivakodin asukkaat eivät kayta henkiloautoa. Erillisiä ns. palveluasuntoja on yhteensa 49 kpl. Palveluasuntojen kerrosala on n kem2. Autopaikkojen tarpeeksi voidaan laskea kertoimella akeen vaikutuksista 0,5 ap/asunto = 25 ap (vastaa 1 ap / 104 kem2). On arvioitavissa, että autopaikkojatarvitaan hoivakodin tyontekijoille ja vierailijoille kpl. Autopaikkojen tarpeeksi (henkiiokunnan ja asuntojen ap:t) saadaan siten ap. Tontille on voidaan sijoittaa 44 ap, joista ensivaiheessa on tarkoitus rakentaa 39 ap. Asuntokohtaiset lasitetut ulko-oleskelutilat korvataan yhteiskäytossä olevalla kattoterassilla ja asuntoihin totutetaan vähintään "ranskalaiset parvekkeet", jolloin pystytaan varmistamaan ulkoilumandollisuus ja Iisaämään näin myos kokonaisuuden tavoittena olevaa yhteisollisyyttä. Täyttoohjeita sivulla 3 Sivu 1/4 As Oy MSntsSISn KivistOntie 4

2 Viranomainen täyttää tamän kohdan - MRL 137 :n nojalla eritylset edellytykset suunnittelutarvetta koskevien sâännösten nojalla L MRL 171 :n nojalla poikkeaminen seuraavista säännöksista 332mom. [_J mom mom mom. 431mom. LI mom. El 177 F mom. [] kunnan rakennusjärjestyksefl :stä LII53 LI 6 LsäseIvityksiä Usätietoja antaa tarvittaessa ada nimetty asiamies, joila on oikeus taydentaa ja korjata asiakirioja. Milloin on kysymys etityissuunnitelmista, on kullakin asianomaisella tâhân rakennustoimenpiteeseen liittyvien erityissuunnitmien Iaatijafla oikeus esittäâ suunnitelmansa viranomaiselle ja täydentää, muuttaa ja korjata niihin kuuluvla piirustuksia ja muita asiakirjoja. Asiamiehen riimi ja ammatti Puhelin virka-aikana Jarkko Koivisto Osofte Onnentaival 6, Pomainen 7 (mm. tieyhteydet, vesihuolto) Lisätietoja Faksi / sähköposti 8 Liitteet - )( Valtakirja K Selvitys naapureille ilmoittamisesta - Ympäristokartta Selvitys omistus-/haihntaoikeudesta Viranomais- Ote kaavasta, kaavaluonnoksesta tai -ehdotuksesta K Asemapiirroksia 1 kpl K Piirustuksia 10 kpl Nimi K K Virallinen karttaote / tonttikartta Puhelin virka-aikana maksun OlKoditOy suolittaja (ellei hakija) Osoite Onnentaival 6, Pomainen 10 Päätôksen toimitus K, Postitse LI Noudetaan Henkilö, jolle ilmoitetaan (puhelinumero, osoite) Jarkko Koivisto ( ) Onnentaival 6, Pomainen 11 I?Jt!J' Faksi I sähkoposti jarkkoakoivistogmailcom - Rakennusluparekisterista saa Iuovuttaa henkilutietojani sisältävän kopion, tulosteen tai sen tiedot sâhköisessä muodossa suoramarkkinointia sekä mielipide- tai markkinatutkimusta varten Quflcieuuslaki 16 3 mom.). - FRakennusluparekisterista ei sea missään muodossa antaa henkilötietojani suoramarkkinointia eikä mielipide- tai markkinatutkimusta varten (henkilötietolaki 30 ) 12 Paikka ja päivämäärä Fla4an tai asiamieh allekirjoitus AHeklrjoftus Pornainen e Sivu 214 As Oy Mants5r Kivistöntie 4

3 TAVTTOOHJEITA TälIâ lomakkeella haetaan erillistä suunnittelutarveratkaisua (MRL 137 )tai poikkeamispäatôstä(mrl 23 luku ja MRA 14 luku). Jos toimivaltainen viranomainen on alueellinen ympâristökeskus hakemus jätetään kuntaan. Suunnittelutarveratkaisussa pâatetään rakennusluvan erityisistã edellytyksistã suunnittelutarvealueella. Ratkaisu edellyttää tavanomaista Iupamenettelya laajempaa harkintaa. Erillisen suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamispäätoksen jälkeen voidaan hakea erikseen rakennuslupaa. 2. Rakennuspaikka Milloin kysymyksessä on maäraala tai vuokra-alue, ilmoitetaan sen tilan nimi ja RN:o, josta määrãala on tarkoitus muodostaa tilaksi tai josta alue on vuokraftu. Milloin rakennuspaikan muodostaa tila kokonaisuudessaan, merkitaãn rakennuspaikan pinta-alaksi koko than pinta-ala. Silloin kim rakennuspaikka käsittää vain osan tilasta, merkitäãn rakennuspaikan pinta-alaksi tâmän osan pintaala. 3. Rakennushanke tai toimenpide Rakennustoimenpiteesta ilmoitetaan onko kysymys uudesta rakennuksesta, laajenn uksesta, kayttötarkoituksen muutoksesta jne. (MRL 125 ) ja Iisäksi rakennustyyppi omakotitalo, paritalo, loma-asunto me. Milloin on kysymyksessa uusi rakennus tai lisãrakennus, merkitään myos rakennuksen kerrosala sekâ kerrosten ja asuntojen lukumäärä ao. kohtiin. 4. Selostus poikkeuksista Kunnan rakennustarkastaja antaa tarvittaessa ohjeita hakemuksen täyttämisessa. Lomakkeen vapaata tilaa kãytetään haettaessa poikkeusta esimerkiksi rakennusjarjestyksen tai kaavan mäãrâyksistä. Samalla on ilmoitettava se rake n tam ismääräys, josta poikkeusta haetaan. Poikkeamishakemus jâtetään kuntaan myas niissä tapauksissa, joissa poikkeamishakemuksen käsittelee alueellinen ymparistokeskus. 5. Hakemuksen perustelut ja arvio hankkeen vaikutuksista Tässâ kohdassa esitetään hakemuksen perustelut, minkä vuoksi suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispaatostä haetaan ja arvioidaan hankkeen keskeisiä vaikutuksia (MRA 85 2). Tarvittaessa arvio teetetããn asiantuntijalla. 6. Lisaselvityksiä Hakija vol valtuuttaa asiamiehensä tai erityissuunnitelman laatijan antamaan mandolliset lisaselvitykset sekà taydentamaan ja koiaamaan hakemusasiakirjoja tayttàmälla tämän kohdan. 7. Lisätietoja Hakemusasiakirjoista tulee ilmetã tieyhteyksien järjestâminen, kayttöveden saanti, jäteveden käsittely ja pois Johtaminen sekã jätehuollon jarjestaminen. 8. Liitteet Selvityksenä omistus-/hallintaoikeudesta käytetään yleensã otetta lainhuutorekistenstä tai lain huudatusasiain pöytakirjasta tai jäljennöstâ kauppakirjasta tai vuokrasopimuksesta. Rakennuspaikan sijaintia osoittamaan kaytetään virallista karttaa, Johon rakennuspaikka on merkitty. Karttana voidaan kayttaa yleiskaavan tai rakennuskaavan otetta taikka rekisterikartan tai muun kartan otetta. Mikäli uusi asemakaava tai kaavan muutos on laadittavana, on esitettäva ote sekä voimassa olevasta että uudesta kaavaluonnoksesta. Jos rakennuspaikka sijaitsee kaavoittamattomalla alueella, on hakemukseen liitettãvä lisäksi yleispiirteinen kartta, esim. peruskartta, johon rakennuspaikan sijainti on merkittavâ. Rakennuspaikan rajojen sisapuolella tapahtuvaa rakennustoimenpidettã ja pihajarjestelyja osoittamaan kaytetaan asemapiirrosta. Hakemuksesta suunnittelutarvealueelle tai poikkeamishakemuksesta on annettava tieto naapureille. Tiedottamisen naapureille vol suorittaa hakija tai kunnan viranomainen. Hakija vol liittâä hakemukseensa selvityksen siitä, ettã naapurit ovat tietoisia hakemuksesta. Selvityksen vol laatia esimerkiksi tämân hakemuksen takasivulle. Tarkoitukseen on saatavilla myos erillisiä lomakkeita. Kunnan suonttamasta tiedottamisesta ja kuulemisesta voidaan hakijalta peria kunnalle aiheutuneet kustannukset. 9. Päätöksen toimitus Paätäs toimitetaan hakijalle postitse. Mikäli hakija kuitenkin haluaa noutaa paatoksen, tulee tässâ kohdassa ilmoittaa puhelinnumero ja osoite, johon tehdystä paätöksesta voidaan tiedottaa. Pâätös toimitetaan tiedoksi myas alueelliselle ympäristakeskukselle. SAANNOKSIA Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittetutarvealu-eella Sen lisâksi, mitä rakennusluvan edellytyksistä muutoin sâädetään, rakennusluvan myontäminen 16 :ssä tarkoitetulla suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyvaksytty asemakaavaa, edellytetään, että rakentaminen: 1) ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käyton muulle Jariestamiselle; 2) el aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystâ; ja 3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäriston arvojen sailyttämista eikã virkistystarpeiden turvaamista. Sen estämättä, mitä 1 momentissa sâädetäãn, saa rakentaa Jo olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen. Jos kyläalueella tai muulla maaseutualueella, Jolla rakentamispaine on vähãistä, on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava, 1 momentissa saâdetyt rakennusluvan erityiset edellytykset olemas-sa olevaa asutusta täydentâvân, enintàän kaksiasuntoisen asuin-rakennuksen tai maatalouden harjoittamisen kannalta tarpeellisen rakennuksen osalta on katsottava selvitetyn yleiskaavassa. Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myoskään saa Johtaa vaikutuksiltaan merkittävãän rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ymparisto- tai multa vaikutuksia. EdeIlä 1 momentissa saadettyjen edellytysten olemassaolon ratkaisee rakennuslupamenettelyn yhteydessä tai erillisessä menettelyssa kunnan paattàmä viranomainen. Rakennuslupaa suunnittelutarvealueelle tai suunnittelutarveasiaa muutoin ratkaistaessa noudatetaan asianosaisten ja viranomaisten kuulemisessa soveltuvin osin, mitä 173 :ssä sãâdetaân poikkeamismenettelysta. Kunnan tulee toiniittaa tâssä tarkoitettu lupapäätãs tiedoksi alueelliselle ympänstäkeskukselle (MRL 137 M. Poikkeamisen edellytykset Poikkeaminen ei saa 1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käyton muulle jarjestâmiselle; 2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; eikâ 3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta el saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittãviä haitallisia ymparistb- tai muita vaikutuksia (MRL 172 ). Hakemuksen tietojen rekisteröinti Hakemuksessa pyydetyista tiedoista osa tallennetaan kunnan tietojärjestelmässä ja arkistossa. Maankäyttô- ja rakennuslain 147 :n perusteella hakijan hakemuksessa tarvittavia tietoja kunta ilmoittaa Väestörekisterikeskukseen ja vattakun nail iseen väestôtietojärjestelmaan. Tämän hakemuksen päâtôksesta kunta lähettâä tiedon alueelliselle ymparistokeskukselle. Hakemuksen kohdassa 11 hakija voi antaa suostumuksen henkilötietojen luovuttamiseen suoramarkkinointia tai mielipide- ja markkinatutkimusta varten tai kieltää henkilotietojen antaminen tähàn tarkoltukseen. Tarvittavista Iiitteistä antaa lisatietoja kunnan rakennusvalvontaviranomainen. e Sivu 314 As Cy Mantsalän Kivistontie 4

4 I ILMOITAMINEN NAAPUREILLE Rakennuspakan naapureille on amettava tieto hakemuksesta. Naapureite varataan vähintään 7 paivaä aikaa esittaä muistutus hakemuksesta. Haka vol ohelsena Iiittää hakemukseensa semtyksen siitä, ettà naapurit ovat tietoisia hankkeesta. Naapuri voi oheisena estttaakantansa hakemukseen. Naapurilla on hakemuksen pãätaksesta vailtusoikeus. Kunnan rakennustarkastaja tai kaavoittaja antaa lisätietoja ilmolttamisesta naapureille. -- Hakija on ilmoittanut hakemuksesta ja K naapunna olemme saaneet tiedon siitä. ]X El huomautettavaa. Naapurina esitämme kantanamme hakemukseefl Ja rakentamiseen Päivämäärä, naapurin avekirjoltus ja I Naapurin kiinteistön osoite I Than! Tilan RN:o / nimen selvennys I korttehin nro I tontin nro Koulutie 4, Mäntsälä Salme Niemenoja '1 Hakija on ilmoittanut hakemuksesta ja K naapunna olemme saaneet tiedon siitä. El huomautettavaa..k Naapurina estãmme kantanamme hakemukseen ja rakentamiseen I Pälvämaiairä, naapurin allekirjoitus ja Naapurin ktnteistön osoite I Than! Than RN:o I nimen selvennys korttelin nro tontin nro Kivistöntie 3, Mäntsälä I Aili Nieminen Hakija on limoittanut hakemuksesta ja naapurina olemme saaneet tiedon siitä. LX El huomautettavaa. Naapurina esitämme kantanamme hakemukseen ja rakentamiseen seuraavaa: Päivämäära, naapurin aflekirloitus ja Naapurin kiinteistön osoite I Than! I Than RN:o / nhmen selvennys korttelhn nro J tontin nro Koulutie 6, Mäntsäa / 218 Raikko Hakija on ilmoittanut hakemuksesta ja naapurina olemme saaneet tiedon siitä. El huomautettavaa. K Naapurina esitämme kantanamme hakemukseen ja rakentamiseen seuraavaa: Päivmäärä, naapurin aile$<ft-s ja I Naapurhn kiintehstön osoite Than! Tilan RN:o / nimen selvennys korttehhn nro tontin nro Kivistontie 4, Mäntsäla I arkko Koivisto Hakija on ilmoittanut hakernuksesta ja naapunna olemme saaneet tiedon siitä. [ - Naapurina esitämme kantanamme hakemukseen ja rakentamiseen seuraavaa: Pähvämäärä. naapurin allekhrjohtus ja I Naapurin khbnteistön osoite J Thlart/ Than RN:o / nimen selvennys korttehhn nro tontin nro - Hakija on ilmoittanut hakemuksesta ja naapunna olemme saaneet tiedon auth. Naapurina esitâmme kantanamme hakemukseen ja rakentamiseen seuraavaa: I Päivämäärai, naapurhn allekhrjohtus ja I Naapurhn kiinteistön osoite I Than! Thian RN:o / nimen selvennys kortte[in nro tontin nro e Sivu 414 As Oy MSntsSlSn KivistSntie 4

5 VALTAKIRJA Valtuutan As Oy MäntsIän Kivistäntie 4 (Y-tunnus ) puolesta Jarkko Antero Koiviston synt allekirjoittamaan kiinteistöä, kiinteistötunnus , koskeva n poikkeamis- ja rakennuslupaha kemuksen. Pornaisissa As Oy Mäntsälän Kivistöntie 4 Aki Kujala

6 Patentti- ja rekisterihallitus Sivu: 1 (2) Kaupparekisteri Y-tunnus: Arkadiankatu 6 A Luontiajankohta: :01: Helsinki puh REKISTERIOTTEEN TIEDOT YRITYKSEN REKISTERITIEDOT :01:31 Toiminimi: As Oy Mäntsälän Kivistöntie 4 Y-tunnus: Yritys rekisteröity: Yritysmuoto: Asunto-osakeyhtio Kotipaikka: Kasittelevä maistraatti: Otteen sisältö: Mäntsälä Itä-Uudenmaan maistraatti PL 112 (Kielotie 15) Vantaa puh :01:30 rekisterissä olleet tiedot. Yhteystiedot: Postiosoite: Tiilitie 8/ Klt-Tiimi Oy VANTAA Rekisterimerkinnät: TOIMINIMI (Rekisteroity ) As Oy Mäntsälän Kivistontie 4. TOIMIALA (Rekisteröity ) YhtiOn toimiala on omistaaja hallita Mantsälan kunnan Mäntsälän kylassa osoitteessa Kivistöntie 4 korttelissa 220 sijaitsevaa tonttia no 1 ja osa tontista no 2 ja sillä olevia rakennuksia, jonka huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta enin osa on varattu osakkeenomistaj ille asuinhuoneistoiksi. KOTIPAIKKA (Rekisteroity ) MäntsälA. TILIKAUSI (Rekisteroity ) Tilikausi on PERUSTAMINEN (Rekisteroity ) Perustamiskirja on allekirjoitettu Yhtiöjärjestys on perustamiskokouksessa hyvaksytty ja OSAKEPAAOMA (Rekisteroity )

7 Sivu:2 (2) Y-tunnus: OsakepaAoma ,00 euroa, täysin maksettu. Osakkeet kpl. Osakkeen nimellisarvo 4,00 euroa. HALLITUS (Rekisteroity ) Puheenjohtaja: Kuj ala Aki Johannes Varsinaiset jäsenet: Kujala Rami Olavi Kujala Tarja Anneli Varajäsenet: Kujala Marjo Helena TILINTARKASTAJAT (Rekisteroity ) Tilintarkastaja: Tilintarkastustoimisto Selinheimo O y, Y-tunnus Kaupparekisteri Pävastuu1linen tilintarkastaja: Selinheimo Risto Pertti Juhani LAKIMAARAINEN EDUSTAMINEN (Rekisteröity ) Toiminimen kirjoittaa asunto-osakeyhtiolain nojalla hallitus. TOIMINIMEN KIRJOITTAMINEN (Rekisteroity ) Yhtiojarjestyksen mukaan toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja isann6itsija kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessa. VOIMASSAOLEVAT HENKILOTIEDOT Kujala Aki Johannes, Suomen kansalainen Kujala Marjo Helena, Suomen kansalainen Kujala Rami Olavi, Suomen kansalainen Kujala Tarja Anneli, Suomen kansalainen Selinheimo Risto Pertti Juhani, Suomen kansalainen TOIMINIMIHISTORIA As Oy Mäntsälän Kivistöntie Tietolähde: Patentti- ja rekisterihallitus

8 LAINHUUTOTODISTUS Sivu 1(1) Rekisteriykskko K220T02 Perustiedot Kiinteistotunnus: Rekisteröintipvm: Nimi: K220T02 Kokonaispinta-ala: 0,1498 ha Rekisteriyksikkolaji: Tila Maapinta-ala: 0,1498 ha Kunta: Mantsäia (505) ArkistovHte: MMLm/1202/33/2013 Lainhuutotiedot 1) Selvennyslainhuuto Asianumero / arkistovite: Peruste: MML/415842/71/2013 Ajantasaistus Omistusosuus: 1/1 Omistajat: As Oy Mäntsälän Kivistöntie 4, Aikaisemmat Iainhuudot: Lainhuuto Asianumero: 741/6.8,2004/867 Arkistovite: 741:2004:LH:867 Lainhuuto Asiariumero: 511/ /1435 Arkistovilte: 015:2013:LH:1435 Määräalojen Iainhuutotiedot El erottamattomia mäaraaloja tal erillisinä luovutettuja yhteisalueosuuksia. Lainhuudattamattomat Iuovutukset El kirjaamisviranomaisen tiedossa olevia lainhuudattamattomia Iuovutuksia. Tulostettu kiinteistotietojarjestelmàsta Todistuksesta kayvät ilmi ainakin kaikki ne hakemukset, jotka ovat saapuneet kirjaamisviranomaiselle todistuksen otsikon paivaysta edeltävanä arkipaivana ennen viraston aukioloajan paättymistä. Mandolliset vallintarajoitukset on katsottava rasitustodistukselta. Rekisteriyksikon pinta-alatiedoissa vol olla epatarkkuuksia. Rekisteritiedoista katso tarkemmin

9 Omistajien yhteystietoja Tila , K220T02 As Oy Mäntsälän Kivistöntie 4, Yhteystiedot, katso Tiedot perustuvat vaestotietojarjestelmaän.

10 LAINHUUTOTODISTUS Sivu 1 (1) RekisteriyksikkO Kivistö Perustiedot KUnteistötunnus: Niimi: Rekisteriyksikkölaji: Kunta: Arkistovilte: Kvisto Tila Mäntsalä (505) 7:334- Rekisterointipvm: Kokonaispinta-ala: 0,2665 ha Maapinta-ala: 0,2665 ha Lainhuutotiedot 1) Lainhuuto Asianumero: 741/ /867 Arkistoviae: 741:2004:LH:867 Omistusosuus: 1/1 Omistajat: As Oy Mantsälän Kivistöntie 4, Saanto: Kauppa Määräalojen Iainhuutotiedot El erottamattomia maäraaloja tai erillisina luovutettuja yhteisalueosuuksia. Lainhuudattamattomat Iuovutukset El kirjaamisviranomaisen tiedossa olevia Iainhuudattamattomia Iuovutuksia. Tulostettu kiinteisttttietojärjestelmasta Todistuksesta käyvat ilmi ainakin kaikki ne hakeniukset, jotka ovat saapuneet kirjaamisviranomaiselle todistuksen otsikon paivaysta edeltäväna arkipäiväna ennen viraston aukioloajan päättymista. Mandolhset vallintarajoitukset on katsottava rasitustodistukselta. Rekisteriyksikon pinta-alatiedoissa vol oda epatarkkuuksia. Rekisteritiedoista katso tarkemmin wew.maanmittauslaitos.fi/rekisteritiedot.

11 Omistajien yhteystietoja Tila , Kivistö As Oy Mäntsälän Kivistöntie 4, Yhteystiedot, katso wwwytj.fi Tiedot perustuvat väestotietojärjestelmään.

12 Tietopahielut KIINTEISTO KARTALLA K220T02 sivu 1(1) Kiinteistötunnus: Rekisteriyksikkolaji: lila (1) Nimi: K220T02 Kunta: Mântsälã (505) RekisterOintipaivãmäärä: Palstojen lukumäärä: 1 Maapinta-ala: ha t a 10 - dd Koulu KiinteistOn rajatedot on haettu KiinteistotetojärjesteImasta. KiinteistOrekisterikartan sijaintitiedoissa voi oha epatarkkuuksia. KiinteistOn tarkka alueellinen ubttuvuus selviää toimitusasiakirjoista ja maastosta. Taustakartta on viitteeltinen. MML, kopiointilupa 2/Kauppalehti Tietopalvelut/08

13 Tietopahielut KIINTEISTO KARTALLA Kivistô sivu 1(1) Kiinteistötunnus: Rekisteriyksikkolaji: Tila (1) Nimi: Kivistö Kunta: Märitsälä (505) RekisterOintipaivamäara: Paistojen Iukumäärä: 1 Maapinta-ala: ha CGI 2C :: 52 J i _2 1l t -! taio.;. J( r. cp Koulu Kiinteistön rajatiedot on haettu KiinteistOtietojarjestelmasta. Kiinteistorekisterikartan sijaintitiedoissa voi olla epátarkkuuksia. Kiinteistön tarkka alueellinen ulottuvuus selviää toimitusasiakirjoista ja maastosta. Taustakartta on viitteellinen. MML, kopiointilupa 2/Kauppalehti Tietopalvelut/08

KIINTEISTÖ KARTALLA ORAVA-KORTTELI

KIINTEISTÖ KARTALLA ORAVA-KORTTELI KIINTEISTÖ KARTALLA 07.06.2016 91-2-40-14 sivu 1 (1) Rekisteriyksikkölaji: Tontti (13) Kylä/kaupunginosa: KLUUVI (2) Rekisteröintipäivämäärä: 01.01.1800 Palstojen lukumäärä: 1 Maapinta-ala: 0.1396 ha Kiinteistön

Lisätiedot

Postinumero Postitoimipaikka Puhelin. Kylä Tila/ RN:o Koko tila Määräala tilasta (m2) Käytetty rakennusoikeus kem 2 Rakennusoikeus kem 2

Postinumero Postitoimipaikka Puhelin. Kylä Tila/ RN:o Koko tila Määräala tilasta (m2) Käytetty rakennusoikeus kem 2 Rakennusoikeus kem 2 Muuramen kunta SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS (MRL 137 ) POIKKEAMISHAKEMUS (MRL 23 luku) Saapunut Lupanumero 1. Hakija Nimi Osoite sähköposti Postinumero Postitoimipaikka Puhelin 2. Rakennuspaikka Kaupunki/kunta

Lisätiedot

MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS (MRL 128 )

MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS (MRL 128 ) 1. Kiinteistö, jota hakemus koskee 2. Hakijan tai hakijoiden tiedot Hakijana voi olla vain kiinteistön omistaja tai -haltija Koko tontti tai tila Kiinteistön postiosoite: Hakijan postiosoite Hakijan postiosoite

Lisätiedot

Lupatunnus. Vastaanottaja ja päiväys. Rakennuspaikan pintaala m Laskutusosoite

Lupatunnus. Vastaanottaja ja päiväys. Rakennuspaikan pintaala m Laskutusosoite HAKEMUS K UNTIIN SUUNNITTELUTARVERATKAISULLE TAI POIKKEAMISELLE Lupatunnus Vastaanottaja ja päiväys SUUNNITTELUTARVERATKAISU (MRL 137 ) 1. Rakennuspaikka (hakija täyttää) Kunta Kaupunki POIKKEAMINEN (MRL

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2012 1 (7) 354 Poikkeamishakemus (Haaga, Puutarhurinkuja 2) (b-asia) HEL 2012-011277 T 10 04 01 Rakvv 29-2575-12-12-S 14.8.2012 Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset,

Lisätiedot

Yleiskaavat ja rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella

Yleiskaavat ja rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella Yleiskaavat ja rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella Valmisteilla olevat MRL:n muutokset Seminaari, sipoo 13.5.2016 Matti Laitio, ympäristöministeriö Hallitusohjelman kirjauksia Helpotetaan haja-asutusalueiden

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 08.06.2016 12:52:34 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Yritys

Lisätiedot

KIINTEISTÖ KARTALLA LEPOLA II

KIINTEISTÖ KARTALLA LEPOLA II KIINTEISTÖ KARTALLA 16.04.2016 560-407-14-20 LEPOLA II sivu 1 (1) Kiinteistötunnus: 560-407-14-20 Rekisteriyksikkölaji: Tila (1) Nimi: LEPOLA II Kunta: Orimattila (560) Kylä/kaupunginosa: MALLUSJOKI (407)

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (5) Luontiajankohta: 30.03.2016 16:06:20 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Containerships

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

HAKEMUS 1 (6) 1 HAKIJA Henkilö-/Y-tunnus. Tilan RN:o ja määräala. Rakennuspaikalla olevat rakennukset Kerrosala (m 2 ) Asuntojen lkm

HAKEMUS 1 (6) 1 HAKIJA Henkilö-/Y-tunnus. Tilan RN:o ja määräala. Rakennuspaikalla olevat rakennukset Kerrosala (m 2 ) Asuntojen lkm HAKEMUS 1 (6) Suunnittelutarveratkaisua varten MRL 137 Poikkeamispäätöstä varten MRL 171 174 1 HAKIJA Nimi Henkilö-/Y-tunnus Postiosoite Puhelin virka-aikana Yhteyshenkilön sähköpostiosoite 2 RAKENNUSPAIKKA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ sallitaan myös muu toimistokäyttö.

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ sallitaan myös muu toimistokäyttö. Helsingin kaupunki Esityslista 24/2016 1 (5) 4 Poikkeamishakemus (Kuntatalo Oy, Kallion tontti 11303/3, Toinen Linja 14) HEL 2014-015224 T 10 04 01 Rakvv 11-3839-14-S Päätösehdotus Hakija Rakennuspaikka

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö POTTUTÖRMÄ

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö POTTUTÖRMÄ K24103 Voimajohtoalue / 57 m KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 14.9.2015 Rekisteriyksikkö 564-421-2-54 POTTUTÖRMÄ Sivu 1 (1) Kiinteistötunnus: 564-421-2-54 POTTUTÖRMÄ Rekisteriyksikkölaji: Tila Rekisteriyksikön

Lisätiedot

edellytykset yy Kankaanpää

edellytykset yy Kankaanpää Poikkeamislupien i i ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset yy Kankaanpää 5.9.2013 Poikkeamispäätös / suunnittelutarveratkaisu rakennusluvan edellytyksenä Asemakaavoitettu alue rakennuslupa kaavanmukaiseen

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 19.06.2016 13:04:42 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2013-0001 Päätöspäivä 13.02.2013 10 Hakija Rantanen Mika Juhani Muuntajantie 3 28760 PORI Rantanen Johanna Katriina Muuntajantie 3 28760 PORI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-402-0001-0346

Lisätiedot

Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka. Sukunimi Etunimi Puhelinnumero Sähköpostiosoite. Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka

Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka. Sukunimi Etunimi Puhelinnumero Sähköpostiosoite. Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka Poikkeamishakemus OULUN SEUDUN RAKENNUSVALVONNAT Hailuoto Haukipudas Kempele Kiimiki Liminka (MRL 23 LUKU) Lumijoki Muhos Oulu Oulunsalo Tyrnävä SAAPUMISPÄIVÄMÄÄRÄ KÄSITTELIJÄ 1 RAKENNUS- Kunnan tai kaupungin

Lisätiedot

Palvelutalot ( palvelukeskus Punojanportti, Katinalan palvelutalo Kissankello, Helmi) Tehostettu palveluasuminen Willa Katinala Hakemus saapunut

Palvelutalot ( palvelukeskus Punojanportti, Katinalan palvelutalo Kissankello, Helmi) Tehostettu palveluasuminen Willa Katinala Hakemus saapunut Palvelutalot ( palvelukeskus Punojanportti, Katinalan palvelutalo Kissankello, Helmi) Tehostettu palveluasuminen Willa Katinala Hakemus saapunut HAKIJAN HENKILÖTIEDOT ASIOIDEN- HOITAJA NYKYISET PALVELUT

Lisätiedot

Lempäälän seurakunta myy Kuljun vanhan seurakuntatalon (kt SARASTUS) kiinteistön rakennuksineen.

Lempäälän seurakunta myy Kuljun vanhan seurakuntatalon (kt SARASTUS) kiinteistön rakennuksineen. ILMOITUS KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ Myyntikohde Lempäälän seurakunta myy Kuljun vanhan seurakuntatalon (kt 418-424-9-441 SARASTUS) kiinteistön rakennuksineen. Myyntikohde on 1950-luvulla rakennettu pääosin

Lisätiedot

Maanmittauslaitos, lupanro 2879/MML/15, Karttakeskus 2013, 2014

Maanmittauslaitos, lupanro 2879/MML/15, Karttakeskus 2013, 2014 I ' /? Itaudannera ~/~ > Haukineoa. ~ KarJok, va I\ ' \ Kulhunvuori,rä.. ohvanjok1,, //. q. \. 'Korpineva ~ -1.'o,1,. ~, 1-'.t..,"90,{y ~{1//i 'Uflj

Lisätiedot

K INTEI5T6TIETOPRLVELU

K INTEI5T6TIETOPRLVELU Maanmittauslaitos Page 1 of 1 K INTEI5T6TIETOPRLVELU Karttatuloste Tulostettu 25032015 Tulosteen keskipisteen koordinaalit (ETRS-T V]3SF N): N: 6801136 E: 436596 Tuloste ei ole mittatarkka https://kiinteistotietopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tuotanto/ktp/sivusto/tuloste/karttatulo...

Lisätiedot

Tiedoksianto ja tiedoksiantotapa:

Tiedoksianto ja tiedoksiantotapa: ISONKYRON KUNTA Rakennustarkastaja Antti Lammi VI RANHALTIJAPAATÖS nto 1 09 26.9.2016 Asia: RAKENNUSTYÖN KESKEYTTAlvrtrueru (MRL 180 S; 117; 125;126 S) PEKKA ERKKILA OY:N KATOKSEN RAKENTAMISHANKE OSOITTEESSA,

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain ( /621) 40 :n nojalla

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain ( /621) 40 :n nojalla 21.9.2016 KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 :n nojalla Malminetsintäluvan kokonaan rauettamishakemuksen Hakija: Boliden FinnEx Oy (ent. FQM FinnEx

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91 Kokousaika 28.9.2011 klo 15.15-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Viuhkola

Lisätiedot

Kahdeksantuhattaviisikymmentäviisi ( 8 05S) euroa

Kahdeksantuhattaviisikymmentäviisi ( 8 05S) euroa KAUPPAKIRJA Mvviä: Ostajat: Kaupan kohde: Kauppahinta: lsonkyrön kunta edustajanaan kunnanjohtaja Eino Toivola ja hallintojohtaja Ja.ana Järvi-Laturi, (0178191-2), pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ. Försti

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kaupunginosa/kylä. Tontin pinta-ala 7847,00 m² Sallittu kerrosala 784,00 m² Käytetty kerrosala 183,00 m² Rakennuspaikan

Kaupunginosa/kylä. Tontin pinta-ala 7847,00 m² Sallittu kerrosala 784,00 m² Käytetty kerrosala 183,00 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2010-0061 Päätöspäivä 18.11.2010 91 Sivu 1 Hakija Rakennuspaikka Pakkanen Lasse Kiinteistötunnus 608-405-0010-0033 Kaupunginosa/kylä Längelmäki Messintie 4 B 40 Tilan nimi Mäntynen 3 28190 PORI

Lisätiedot

Kiint eds td ti e t op o,lu e lu

Kiint eds td ti e t op o,lu e lu Maanmittauslaitos Page I of 1 Kiint eds td ti e t op o,lu e lu Karttatuloste Tulostettu 03.01.2014 Tulosteen keskipisteen koordinaatit (ETRS-TM3SF N): N: 68', 2025 E: 396821 Tulost ei ole mittatarkka,

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan.

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan. Puumala Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) 48 Poikkeamislupa / Barthelet Philippe ja Ritva PuuDno-2015-315 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Barthelet2015.pdf (Salassa

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö Yhteinen vesialue ja vesijättö

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö Yhteinen vesialue ja vesijättö Rekisteriyksikkö Yhteinen vesialue ja vesijättö Sivu 1 (14) Kiinteistötunnus: Nimi: Yhteinen vesialue ja vesijättö Rekisteriyksikkölaji: Yhteinen vesialue Kunta: Hämeenlinna (109) Palstojen lukumäärä:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2015 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.5.2015 Rakenneyksikön päällikkö on 19.5.2015 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 52 53 Päätökset annetaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 05.04.2016 13:52:57 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Yritys

Lisätiedot

Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun hakeminen

Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun hakeminen Ohje 19.1.2016 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun hakeminen Peruste Poikkeaminen Erityisistä syistä voidaan myöntää poikkeaminen rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ (8) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ (8) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2016 1 (8) RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 9.8.2016 Rakenneyksikön päällikkö on 19.7.2016 ja 9.8.2016 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 26 29 Päätökset

Lisätiedot

KINTEISTOTI ETOPALVELU

KINTEISTOTI ETOPALVELU Maanmittauslaitos Page 1 of 1 KNTESTOT ETOPALVELU Karttatuloste ulostettu 9 102015 Tulosteen keskipisteen koordinaatit (ETRS-TM95FlN): N: 67668S1 E: 3A2447 Tuloste ei ole mittatarkka. https://kiinteistotietopalvelu.maanmittauslaitos.filtuotanto/ktp/sivusto/tuloste/karttatulo...

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 5 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 16.11.2016 Raportti voimassa asti 18.01.2017 Arkistointitunnus 1479228170172 FIN yritystiedot Yrityksen nimi FSP Finnish Steel Painting Oy Y-tunnus

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö Joroisten yhteismetsä

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö Joroisten yhteismetsä Rekisteriyksikkö Joroisten yhteismetsä Sivu 1 (28) Kiinteistötunnus: Nimi: Joroisten yhteismetsä Rekisteriyksikkölaji: Yhteismetsä Kunta: Joroinen (171) Palstojen lukumäärä: 27 Rekisteriyksikön alueella

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

poikkeamishakemusta ja suunnittelutarveratkaisuhakemusta varten.

poikkeamishakemusta ja suunnittelutarveratkaisuhakemusta varten. Ohjeet poikkeamishakemusta ja suunnittelutarveratkaisuhakemusta varten. Lue tarkkaan seuraavat ohjeet ennen hakemuksen täyttämistä. Kaikki liitteet on oheistettava täsmälleen niin monena kappaleena kuin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus 15-7-OIK viranhaltijapäätöksestä / Suunnittelutarveratkaisu POI / Haapajärvi

Oikaisuvaatimus 15-7-OIK viranhaltijapäätöksestä / Suunnittelutarveratkaisu POI / Haapajärvi Rakennus- ja ympäristölautakunta 75 14.04.2015 Oikaisuvaatimus 15-7-OIK viranhaltijapäätöksestä 9.3.2015 85 / Suunnittelutarveratkaisu 15-15-POI / Haapajärvi 425-5-83 Rakennus- ja ympäristölautakunta 75

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (3) Luontiajankohta: 14.07.2016 13:53:44 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Yritys

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

Kuljetusliike Matti Janhunen Oy

Kuljetusliike Matti Janhunen Oy Nro 1586 voimassa 31.05.2016 Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että Y-tunnus 0530762-6 kotipaikka TAMPERE on todettu

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

Nro 354 voimassa 30.9.2016

Nro 354 voimassa 30.9.2016 Nro 354 voimassa 30.9.2016 Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että T Maijala Oy Y-tunnus 0648504-5 kotipaikka Haapajärvi

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 61 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Rakentamisen poikkeuslupa. Ruovesi 702 Kekkonen 404

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 61 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Rakentamisen poikkeuslupa. Ruovesi 702 Kekkonen 404 RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 61 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2015 ASIA Rakentamisen poikkeuslupa HAKIJA HAKEMUS Tuominen Jani Rengintie 4 33470 Ylöjärvi Rakennuspaikan osoite: Paarlammintie

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 6 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 14.03.2017 Raportti voimassa asti 14.05.2017 Arkistointitunnus 1489203855978 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Sisäilmahuolto Oy Suomi Y-tunnus 2307816-9

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/reijo Ukura (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/reijo Ukura (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 78 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/reijo Ukura (MRL 137 ja 171-173 ) 3389/11.111/2014 KHALL 78 Hakija Nimi Reijo Ukura Osoite Martikkalantie 42, 92320

Lisätiedot

Tiemerkintä A & E Oy

Tiemerkintä A & E Oy Nro 1038 voimassa 30.4.2017 Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että Tiemerkintä A & E Oy Y-tunnus 0648365-6 kotipaikka

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Asemapiirros ja / tai rakennuspiirustus, johon rasite/rasitteet on selkeästi merkitty Vuokrasopimuksen jäljennös (vuokratontin osalta)

Asemapiirros ja / tai rakennuspiirustus, johon rasite/rasitteet on selkeästi merkitty Vuokrasopimuksen jäljennös (vuokratontin osalta) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Rakennusvalvonta PL 38 53101 LAPPEENRANTA HAKEMUS RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMISEKSI RASITTEEN PERUSTAMISEN HAKIJAKIINTEISTÖT Kaupunginosa Kortteli Tontti Katuosoite Tontin haltijat

Lisätiedot

Antti Voutilainen Arkk tsto Antti Voutilainen Oy Laivurinkatu 33 C 54 00150 HELSINKI RAKENNUSLUPA. Hakija Asunto Oy Töölö-Hesperia

Antti Voutilainen Arkk tsto Antti Voutilainen Oy Laivurinkatu 33 C 54 00150 HELSINKI RAKENNUSLUPA. Hakija Asunto Oy Töölö-Hesperia Antti Voutilainen Arkk tsto Antti Voutilainen Oy Laivurinkatu 33 C 54 00150 HELSINKI RAKENNUSLUPA Tunnus 14-2366-15-D Hakija Asunto Oy Töölö-Hesperia Rakennuspaikka Taka-Töölö, 091-014-0464-0004 Döbelninkatu

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Ohjeet poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemusta varten

Ohjeet poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemusta varten 1 (8) Ohjeet poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemusta varten Lue tarkkaan seuraavat ohjeet ennen hakemuksen täyttämistä. Kaikki liitteet on oheistettava täsmälleen niin monena kappaleena kuin ohjeissa

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16 Kokousaika 23.02.2011 klo 15.15-16.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 7 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 05.02.2016 Raportti voimassa asti 14.03.2016 Arkistointitunnus 1454446257910 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Jokiväri Oy Y-tunnus 2136744-2 Tietolähteiden

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KARTTATULOSTE

KIINTEISTÖN KARTTATULOSTE 1 (9) Lähestymiskartta Perustiedot Kiinteistötunnus : Nimi : Rekisteriyksikkölaji : Palstojen määrä : Kunta : Arkistoviite : Kaavan mukainen käyttötarkoitus : Rekisteröintipvm : Kokonaispinta-ala : Olotila

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2016 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2016 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2016 1 AIKA 19.05.2016 klo 16:00 PAIKKA Pudasjärven kaupungintalo, kokoustila Kotka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2015 RAKENNUSVALVONTAVIRASTO Rasite HENKILÖTIEDOT POISTETTU 23.10.2015 28 1

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2015 RAKENNUSVALVONTAVIRASTO Rasite HENKILÖTIEDOT POISTETTU 23.10.2015 28 1 23.10.2015 28 1 Tunnus 23-0013-15-RAS Hakija Asunto Oy Helsingin Fajanssi Suomen Osatontti Ky Asunto Oy Helsingin Serviisi Asunto Oy Helsingin Saksofoni Tontit Kiinteistötunnus Oikeutettu Rasitettu 091-023-0669-0025

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 28.11.2016 10:53:48 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Yritys

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Vastaanottajaa kehotetaan oheisen valituksen johdosta:

Vastaanottajaa kehotetaan oheisen valituksen johdosta: ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744,70101 KUOPIO Puhelin 029 5642500 Faksi 029 5642501 Sähköposti ita-suomi.hao@oikeus.fi Joensuun rakennus- ja ympäristö lautakunta Muuntamontie

Lisätiedot

KI I NTEISTOTI ETOPRLVELU

KI I NTEISTOTI ETOPRLVELU Maanmittauslaitos Page 1 of 1 KI I NTEISTOTI ETOPRLVELU Karttatuloste Tulostettu 156 2016 ulosteen keskipisteen koordinaatit (ETRS-T VI35F N): N: 676832{i E: 519671 uloste ei ole mittatarkka https://kiirlteistotietopalvelu.maanmittauslzlitos.fi/tuotanto/ktp/sivusto/tuloste

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Naantalin kaupunki (y-tunnus ), Käsityöläiskatu 2, Naantali

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Naantalin kaupunki (y-tunnus ), Käsityöläiskatu 2, Naantali Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä 2 Ostaja 3 Kaupan kohde Naantalin kaupunki (y-tunnus 0135457-2), Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali Jaana Koskivaara-Coniel (henkilötunnus), osoite Naantalin kaupungin

Lisätiedot

KI NTEISTOTI ETOPALVELU

KI NTEISTOTI ETOPALVELU Maanmittauslail.os Page 1 of 1 K NTESTOT ETOPALVELU Tulostettu 12 OB 2015 Tulosteen '1 keskipisteen koordinaatit (ETRS-TlVl35FtN): N: 6922590 E: 640236 uloste ei ole mittatarkka https://kiinteistotietopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tuotantoiktp/sivusto/tuloste/karttatulo...

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 5 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 30.05.2016 Raportti voimassa asti 08.08.2016 Arkistointitunnus 1464544971681 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Ylöjärven Kauppahuone Oy Y-tunnus 2032233-0

Lisätiedot

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (12) Aika 03.11.2015, klo 16:30-16:50 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Talousarvio

Lisätiedot

Kaupunginosa / kylä Kortteli / tila, nimi Tontti / RN:o Punnonmäki Oskunkulma 21-71 Osoite Pinta-ala (m 2 ) Hautolahdentie 215 72100 Karttula 25.

Kaupunginosa / kylä Kortteli / tila, nimi Tontti / RN:o Punnonmäki Oskunkulma 21-71 Osoite Pinta-ala (m 2 ) Hautolahdentie 215 72100 Karttula 25. 1 Kuopion alueellinen r akennusvalvonta Kuopio Valtuusto-virastotalo, Suokatu 42 (PL 197) 711 Kuopio (7111 KUOPIO) (17) 185 174, fa (17) 185 182 Suonenj oki Kaupungintalo, Herralantie 6 (PL 13) 776 Suonenjoki

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Viranomaislautakunta Viranomaislautakunta Poikkeamishakemus / Arvo Kettunen

Viranomaislautakunta Viranomaislautakunta Poikkeamishakemus / Arvo Kettunen Viranomaislautakunta 88 16.12.2015 Viranomaislautakunta 6 13.01.2016 Poikkeamishakemus / Arvo Kettunen VIRANOMA 88 Arvo Kettunen hakee poikkeamista 26.11.2015 saapuneella hakemuksella MRL 171 nojalla MRL

Lisätiedot

Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta. Poikkeamistoimivalta on MRL 171 :n 1 momentin mukaan kunnalla.

Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta. Poikkeamistoimivalta on MRL 171 :n 1 momentin mukaan kunnalla. Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 13/2015 1 (5) Tekninen lautakunta, 58, 12.08.2015 Kunnanhallitus, 132, 14.09.2015 132 Poikkeamishakemus / Boman Janne KNGDno-2015-512 Tekninen lautakunta, 12.08.2015, 58 Valmistelija

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Rakennusvalvonta Päätösote RAKENNUSLUPA. Lupatunnus A Sivu 1

Mikkelin kaupunki Rakennusvalvonta Päätösote RAKENNUSLUPA. Lupatunnus A Sivu 1 Lupatunnus 15-0338-A 28.05.2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Jouni Riihelä PL 33 50101 MIKKELI Rakennuspaikka Sairila, 491-419-0001-0344 Metsä-Sairilantie 18, 50800 Mikkeli Kiinteistön nimi METSÄ-SAIRILA Pinta-ala

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

Kaavoitustoimikunta Kaavoitustoimikunta Hakija: Iitin seurakunta

Kaavoitustoimikunta Kaavoitustoimikunta Hakija: Iitin seurakunta Kaavoitustoimikunta 61 09.11.2015 Kunnanhallitus 263 16.11.2015 Suunnittelutarveratkaisu, Iitin seurakunta 642/10.03.00.01/2015 Hakija: Iitin seurakunta Rakennuspaikka: Kirkonkylässä sijaitseva Kirkonmaa-niminen

Lisätiedot

Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus

Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus 14.6.2016 Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen myös uuden rakennuksen rakentamiseen ranta-alueella,

Lisätiedot

LAKIEHDOTUS. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

LAKIEHDOTUS. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Liite Rinnakkaistekstit LAKIEHDOTUS Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 64, 71 e, 77 ja 179, sellaisina kuin niistä

Lisätiedot

Rakennusten käyttötarkoituksen muutosten ja täydennysrakentamisen sujuvoittamien sekä kevennetty kaavamenettely

Rakennusten käyttötarkoituksen muutosten ja täydennysrakentamisen sujuvoittamien sekä kevennetty kaavamenettely Rakennusten käyttötarkoituksen muutosten ja täydennysrakentamisen sujuvoittamien sekä kevennetty kaavamenettely Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Hallitusohjelma

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy perustettavan Asunto Oy Siilinjärven Kotiranta nimisen yhtiön lukuun

YIT Rakennus Oy perustettavan Asunto Oy Siilinjärven Kotiranta nimisen yhtiön lukuun PÄÄTÖS Nro 70/07/1 Dnro ISY-2007-Y-145 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2007 HAKIJA YIT Rakennus Oy perustettavan Asunto Oy Siilinjärven Kotiranta nimisen yhtiön lukuun ASIA Kahden venelaiturin rakentaminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Yleiskaavan käyttö rakennusluvan perusteena ja hajarakentamisen helpottaminen -osahankkeet. Matti Laitio ympäristöministeriö

Yleiskaavan käyttö rakennusluvan perusteena ja hajarakentamisen helpottaminen -osahankkeet. Matti Laitio ympäristöministeriö Yleiskaavan käyttö rakennusluvan perusteena ja hajarakentamisen helpottaminen -osahankkeet Matti Laitio ympäristöministeriö Lähtökohta: Asemakaava-alueen ulkopuolella on erilaisia alueita X Z Z Y A X A

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Ahtola ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1

Lupatunnus R Sivu 1 Lupatunnus 12-0111-R 01.10.2012 64 Sivu 1 Kerimäen kunta Kerimäentie 10 58200 Kerimäki RAKENNUSPAIKKA Jouhenniemi, 246-408-0004-0629 Teollisuustie, 58200 KERIMÄKI Kiinteistön nimi HERTTUALA pinta-ala 4000

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Rakennus Miilukangas Oy

Rakennus Miilukangas Oy Nro 283 voimassa 28.2.2017 Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että Rakennus Miilukangas Oy Y-tunnus 1106411-4 kotipaikka

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :37:34 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :37:34 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 09.11.2016 15:37:34 Y-tunnus: 0160494-9 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 0160494-9 Nimi: Asunto Oy Kotkan Lemminkäisenkatu 11 Sisältö:

Lisätiedot

Poikkeamislupahakemus Juosila Arttu, Virolahti

Poikkeamislupahakemus Juosila Arttu, Virolahti Rakennuslautakunta 25 17.03.2015 Poikkeamislupahakemus Juosila Arttu, Virolahti 162/11.116/2014 Rakla 25 Arttu Juosila hakee poikkeamislupaa (162/11.116/2014) uuden loma-asunnon rakentamiseen tulipalossa

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 3/2016 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 3/2016 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 3/2016 1 AIKA 13.04.2016 klo 16:00 PAIKKA Pudasjärven kaupungintalo, kokoustila Kotka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot