Tällä asiakirjalla vahvistetaan TaitavatKädet Osuuskunta -nimisen yrityksen viralliset säännöt.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tällä asiakirjalla vahvistetaan TaitavatKädet Osuuskunta -nimisen yrityksen viralliset säännöt."

Transkriptio

1 SÄÄNNÖT Tällä asiakirjalla vahvistetaan TaitavatKädet Osuuskunta -nimisen yrityksen viralliset säännöt. Tässä määritellyt säännöt on hyväksytty Osuuskunnan perustamiskokouksessa. 1 OSUUSKUNNAN NIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan nimi on TaitavatKädet Osuuskunta Osuuskunnan kotipaikka on Vantaa. 2 TOIMIALA TaitavatKädet Osuuskunta on monialainen kauppa- ja palveluyritys, jonka tavoitteena on edistää vammaisryhmien käsityöosaamista ja työpajoissa syntyvien tuotteiden markkinointia, hankkia ja maahantuoda valmistettavien tuotteiden raaka-aineita sekä myydä näitä käsityöläisille. Osuuskunta harjoittaa vienti-ja tuontikauppaa. Osuuskunta voi hankkia nimiinsä ja myydä kiinteää omaisuutta, osakkeita ja muuta irtainta omaisuutta sekä ottaa vuokralle ja antaa vuokralle kiinteistöjä ja liiketiloja. 3 JÄSENYYS JA VELVOITTEET OSUUSKUNNAN PALVELUJEN KÄYTTÄMISESTÄ Jäsenyys Osuuskunnassa ei velvoita käyttämään osuuskunnan palveluja, eikä palveluiden käyttämiseen toisaalta vaadita osuuskunnan jäsenyyttä, vaan palvelut ovat jäsenten, sekä myös muiden kuluttajien käytettävissä. 4 JÄSENYYDEN HAKEMINEN, SIITÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN Osuuskunta on vapaaehtoinen organisaatio, joka on ilman sukupuolista, yhteiskunnallista, rodullista, poliittista tai uskonnollista syrjintää avoin kaikille, jotka haluavat tukea sen toiminnan tavoitetta ja jotka ovat valmiita noudattamaan jäsenyyden velvoitteita. Osuuskuntakokous vahvistaa vuosittain jäsenyyteen liittyvät oikeudet ja velvoitteet kuten osuusmaksun a) varsinaisille osuuskunnan jäsenille sekä osuusmaksun b) tukijäseninä toimiville yksityisille henkilöille c) tukijäseninä toimiville yhdistyksille, julkisyhteisöille ja

2 organisaatiolle d) käsityöläisjäsenille Varsinaisen jäsenyyden hakeminen tapahtuu kirjallisella ilmoituksella hallitukselta joko paperisena tai sähköpostilla. Tukijäsenyyden hakeminen voi tapahtua myös suullisesti sopien. Jäsenyys astuu voimaan, kun hakemus on hyväksytty hallituksen toimesta. Osuuskuntalain mukaisesti hallituksen ei tarvitse hyväksyä kaikkia jäseniksi. Osuuskunnan jäsenen tai tukijäsenen omaehtoinen eroaminen Osuuskunnasta tapahtuu kirjallisella ilmoituksella, paperilla tai sähköpostilla. Osuuskunnasta erottaminen astuu voimaan osuuskuntalain 3. luvun 3 :n mukaisesti, kun on kulunut kuukausi erottamispäätöksen tiedoksi antamisesta erotetulle. Jos osuuskunnan jäsen tai tukijäsen toimii Osuuskunnan tavoitteiden tai arvojen vastaisesti tai hän pyrkii aiheuttamaan liiketaloudellista tai muuta vahinkoa osuuskunnalle, hänet voidaan erottaa jäsenyydestä hallituksen yksinkertaisella enemmistöpäätöksellä. Erottamisesta on ilmoitettava kirjallisesti ja se astuu voimaan, kun on kulunut kuukausi erottamispäätöksen tiedoksi antamisesta erotetulle. 5 JÄSENLUETTELO Hallituksen on huolehdittava siitä, että osuuskunnan jäsenistä pidetään jäsenluetteloa lain vaatimalla tavalla. Jäsenluettelo yhteys- ja osakkuustietoineen sekä luettelo entisistä jäsenistä on arkistoitava. Jäsenellä ja velkojalla on oikeus saada jäljennös luettelosta tai sen osasta jäljennöskulujen korvaamista vastaan. 6 OSUUS JA OSUUSMAKSU sekä OSUUSMAKSUN PALAUTTAMINEN Jäsenet osallistuvat osuuskuntaan aina yhdellä osuudella. Osuuden nimellisarvo on viisisataa (500) euroa, minkä jäsen voi maksaa myös erissä osuuskunnan osoittamalle pankkitilille jäsenyyden hyväksymisen yhteydessä sovitulla tavalla, kuitenkin vuoden sisällä liittymisestä. Osuuskunnan varsinaiset Jäsenet nauttivat tasavertaisesti osuusmaksulle mahdollisesti maksettavaa korkoa tai ylijäämäpalautusta. Korosta ja ylijäämäpalautuksista päättää osuuskunnan kokous tilikauden jälkeen. Osuuskunnan varsinaisen jäsenen omaehtoisesti erotessa tai hallituksen hänet erottaessa, jäsen on oikeutettu saamaan maksamansa osuusmaksun takaisin ilman korkoja. Jos jäsenyys päättyy kuoleman vuoksi, palautettava määrä on suoritettava vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana osuuskunta sai kuolemasta tiedon. Osuuskuntalain mukaan osuusmaksusta palautettava määrä on osuusmaksusta maksetulle määrälle laskettava osuus palautukseen käytettävissä olevasta omasta pääomasta.

3 Rahastokorotus luetaan maksetuksi määräksi. Palautuksen enimmäismäärä on osuusmaksusta maksettu määrä. Maksettu määrä palautetaan kokonaan, jos osuuskunnalla on taseen mukaan jakokelpoista ylijäämää. Jos osuuskunnalla ei ole jakokelpoista ylijäämää, palautukseen käytettävissä oleva oma pääoma lasketaan siten, että: 1) osuuspääomaan lisätään taseen mukainen ylijäämä sekä vapaaehtoiset varaukset ja poistoero verovelalla vähennettynä; sekä 2) osuuspääomasta vähennetään tappio sekä muut Osuuskuntalain määrittelemät jakokelvottomat erät. Palautukseen käytettävissä oleva oma pääoma ja osuusmaksusta palautettava määrä lasketaan siltä tilikaudelta laadittavan tilinpäätöksen perusteella, jonka aikana jäsenyys päättyi. Palautettava määrä on suoritettava vuoden kuluttua tilikauden päättymisestä. Palautus katsotaan suoritetuksi, kun palautettava määrä on nostettavissa osuuskunnassa. Jos jäsenyys päättyy kuoleman vuoksi, palautettava määrä on suoritettava viimeistään vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana osuuskunta sai kuolemasta tiedon. Osuuskunnalla ei ole käytössä ns. nopeutettua osakkuusmaksun palautusta. 7 TUKIJÄSENYYS JA JÄSENMAKSU Varsinaisten jäsenten eli osakkaiden lisäksi Osuuskuntaan voi liittyä tukijäseneksi. Tukijäsenyys on voimassa toistaiseksi. Tukijäsenmaksun suuruus määritellään vuosittain osuuskuntakokouksessa tukijäseninä toimiville yksityisille henkilöille sekä tukijäseninä toimiville yhdistyksille, julkisyhteisöille ja organisaatiolle ja käsityöläisjäsenille. Jäsenmaksun sijasta tukijäsenyyden voi ansaita myös tietyllä määrällä talkootyötä tai muulla rahassa mitattavalla toiminnalla, yhteistyöllä tai näkyvyydellä. Tukijäsenyysmaksuja, olivatpa ne vuosittaisia tai kertakorvausmaksuja, ei palauteta tukijäsenille. Tukijäsenyydestä eroaminen tapahtuu kirjallisella ilmoituksella osuuskunnan hallitukselle ja se astuu voimaan, kun ilmoitus kuitataan vastaanotetuksi.

4 8 VAPAAEHTOINEN OSUUS Hallituksen hyväksymä jäsen voi osallistua osuuskuntaan myös yhdellä tai useammalla vapaaehtoisella osuudella (500 e), joka ei kuitenkaan tuo äänivaltaa osuuskunnassa enempää kuin mihin varsinainen osuusmäärää edellyttää. Hallitus voi päättää vapaaehtoisten osuuksien vastaanottamisesta, jos se on saanut siihen valtuutuksen osuuskuntakokoukselta. Valtuutus voidaan antaa hallitukselle enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vapaaehtoinen osuus antaa mahdollisuuden nauttia samoista eduista (esim. korko- tai ylijäämäeduista) kuin jäsenen osuusmaksuun liittyen on päätetty osuuskuntakokouksessa. Vapaaehtoista osuusmaksua maksanut jäsen on omaehtoisesti erotessaan tai hallituksen hänet erottaessa oikeutettu saamaan maksamansa osuusmaksun takaisin ilman korkoja. Vapaaehtoisen osuusmaksun palautus tapahtuu samalla tavalla kuin muiden osuusmaksujen palautus, josta on säädetty kohdassa 6. 9 LISÄMAKSUVELVOLLISUUS Osuuskunnan jäsenen henkilökohtainen vastuu osuuskunnan veloista rajoittuu vain hänen osuuskuntaan oman pääoman ehdoin sijoittamiensa varojen määrään tai osuusmaksuvelvoitteeseen, mikäli se on suurempi kuin siihen mennessä erissä maksettu osuuspääoma. Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan veloista ja sitoumuksista, eikä heille voida määritellä lisämaksuvelvoitetta. 10 VARARAHASTO Osuuskunnalla tulee olla vararahasto. Vararahastoon on siirrettävä vähintään viisi (5) prosenttia taseen osoittamasta tilikauden ylijäämästä, josta on vähennetty taseen osoittama tappio edellisiltä tilikausilta. Vararahastoa on kartutettava, kunnes se on vähintään sadasosan (1/100) taseen loppusummasta, kuitenkin vähintään 2500 euroa. Osuuskunnalla voi olla vararahaston lisäksi muitakin rahastoja, joilla se voi edistää vammaisryhmientyöllistymistä tai esimerkiksi työpajoissa syntyvien tuotteiden markkinointia.

5 11 YLIJÄÄMÄN JAKAMINEN Osuuskunta harjoittaa liiketoimintaa ns. rajoitetun voitonjaon periaatteella eli jäsenistö osoittaa toiminnan ylijäämästä vähintään 70 % osuuskuntakokouksessa tarkemmin määritettyihin tarkoituksiin: osuuskunnan kehittämiseen esim. rahaston tai kehittämistuen avulla tai korkona maksetuille osuusmaksuille tai muuhun jäsenistön hyväksymän toiminnan tukemiseen, kuten materiaali- tai kuljetustukena. 12 JÄSENISTÖN YKSIMIELINEN PÄÄTÖS Osuuskunnan kaikki varsinaiset jäsenet voivat yksimielisinä päättää osuuskunnan kokoukselle kuuluvasta asiasta ilman kokousta. Päätös on tehtävä kirjallisesti ja se on päivättävä ja allekirjoitettava. Päätöksessä on mainittava päätökseen osallistuneiden jäsenten nimet. Vähintään kahden jäsenen on allekirjoitettava päätös. Kirjalliseen päätökseen sovelletaan muuten, mitä osuuskunnan kokouksen pöytäkirjasta säädetään. Päätökseen ei kuitenkaan tarvitse sisällyttää tai liittää ääniluetteloa. 13 OSUUSKUNNAN KOKOUKSET Osuuskunnan varsinaiset jäsenet käyttävät päätösvaltaansa osuuskunnan asioissa osuuskunnan kokouksessa. Osuuskunnan kokoukset ovat joko varsinaisia tai ylimääräisiä osuuskunnan kokouksia. Varsinainen osuuskunnan kokous on pidettävä kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä viiden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen osuuskunnan kokous on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos tilintarkastaja tai jäsenet, jotka edustavat vähintään kymmenesosaa jäsenten koko äänimäärästä, kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten tai se lain mukaan on muutoin pidettävä. Kokouskutsu on toimitettava neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa tai muussa jäsenten helposti saavutettavassa paikassa. Kokouksessa on kullakin jäsenellä ääni oman osuutensa mukaisesti. Vapaaehtoiset osuudet eivät kasvata suhteellista äänioikeutta.

6 Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Sama koskee vaalia, jossa on valittava useita henkilöitä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla ja muissa asioissa päätökseksi tulee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan on merkittävä kokouksessa tehdyt päätökset sekä, milloin päätöksestä on äänestetty, äänestyksen tulos. Puheenjohtajan ja vähintään yhden kokouksen valitseman pöytäkirjan tarkastajan on allekirjoitettava pöytäkirja. Pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta oltava osuuskunnan jäsenten luettavissa. Pöytäkirjat on säilytettävä luotettavalla tavalla. Jäsenellä on korvattuaan osuuskunnan kulut, oikeus saada jäljennös kokouksen pöytäkirjasta tai sen osasta. 14 VARSINAISESSA OSUUSKUNNAN KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa on, sen asianmukaisesti järjestäydyttyä, 1. esitettävä - tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus; 2. päätettävä - tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta, - toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta, - vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sanotulta tilikaudelta, - hallituksen jäsenten lukumäärästä ja heidän palkkioistaan ja kustannusten korvauksista, sekä 3. valittava - hallituksen jäsenet - halutessaan osuuskunta voi käyttää ulkopuolista tilintarkastajaa, jonka valinta voidaan seuraavalle vuodelle tehdä osuuskuntakokouksessa

7 15 KUTSU OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään 10 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kuukautta ennen kokousta, jos kokouksessa käsitellään osuuskuntalain 5 luvun 21 :ssä mainittuja asioita. Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille postitse, kirjallisesti lähettiä käyttäen tai sähköpostiviestinä jäsenluetteloon merkittyihin tai muutoin osuuskunnan tiedossa oleviin osoitteisiin. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai osuuskuntalain 5 luvun 21 :ssä tarkoitettua asiaa taikka uusien osuuksien, lisäosuuksien tai sijoitusosuuksien antamista, kutsussa on mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö. Kokousasiakirjojen ja päätösehdotuksen nähtävänä pitämisestä ennen kokousta on noudatettava, mitä osuuskuntalain 5 luvun 23 :ssä säädetään. Jos osuuskunnan kokouksessa käsitellään 12 :ssä tarkoitettua asiaa, hallituksen on laadittava selostus tilinpäätöksen jälkeisistä osuuskunnan asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista. Tilintarkastajien on annettava lausunto selostuksesta. Lausuntoja ei kuitenkaan tarvitse antaa, jos hallitus ilmoittaa kokouskutsussa, että sen tiedossa ei ole osuuskunnan asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia. Tilintarkastajan lausuntoa ei edellytetä, jos osuuskunnalla ei lain tai sääntöjen perusteella ole velvollisuutta valitatilintarkastajaa. Viimeistä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, mainitun tilikauden ylijäämää tai tappiota koskeva osuuskunnan kokouksen päätös sekä hallituksen selostus ja sitä koskevat lausunnot on pidettävä nähtävinä ja lähetettävä 1 momentissa säädetyllä tavalla. ( /1417) Jos osuuskunnan kokouksessa käsitellään sulautumista, jakautumista tai osuuskunnan muuttamista osakeyhtiöksi, sulautumis-, jakautumis- tai yhteisömuodon muutossuunnitelma ja sitä koskevat tilintarkastajien lausunnot on pidettävä nähtävinä ja lähetettävä 1 momentissa säädetyllä tavalla. ( /1417) Jos kokouksessa käsitellään 12 :ssä tarkoitettua asiaa, myös päätösehdotus on pidettävä nähtävänä ja lähetettävä siten kuin 1 momentissa säädetään.

8 16 JÄSENEN ALOITEOIKEUS Osuuskunnan varsinaisella jäsenellä on oikeus saada haluamansa asia osuuskunnan kokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 17 HALLITUS Osuuskunnan hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) jäsentä ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valintakokouksen päättyessä ja päättyy valintaa lähinnä seuraavan varsinaisen kokouksen päättyessä. Valinnan jälkeen ensimmäisen hallituksen kokouksen kutsuu koolle ja avaa iältään vanhin hallituksen jäsen, jonka johdolla valitaan hallitukselle puheenjohtaja vuodeksi kerrallaan. 18 HALLITUKSEN KOKOUKSET Hallituksen puheenjohtajan tulee huolehtia, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Toimitusjohtajalla on, vaikka hän ei olisikaan hallituksen jäsen, oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa, jollei hallitus määrätyssä asiassa toisin päätä. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. Hallituksen kokouksessa voidaan hyödyntää myös skype- tai muuta näköpuhelinyhteyttä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai, äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen puheenjohtajan vaalissa äänten mennessä hallituksessa tasan puheenjohtaja valitaan arvalla. Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa hallituksen puheenjohtajanlisäksi yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

9 19 HALLITUKSEN TEHTÄVÄT Hallituksen on edistettävä osuuskunnan etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita osuuskuntalain ja näiden sääntöjen mukaisesti. Hallitus huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen on myös huolehdittava siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Tämän lisäksi hallituksen tehtäviin kuuluvat muun muassa: - ottaa ja erottaa toimitusjohtaja ja päättää hänen palkkaeduistaan, - kutsua koolle osuuskunnan kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat, - laatia ehdotus tilinpäätökseksi, - laatia ehdotus toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta. 20 TOIMITUSJOHTAJA Osuuskunnalla on toimitusjohtaja. 21 TOIMINIMEN KIRJOITTAMINEN Osuuskunnan toiminimen kirjoittamisoikeus on kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä. 22 TILIKAUSI JA TILINPÄÄTÖS Osuuskunnan tilikausi on vuosi, alkaen 1.2. ja päättyen Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös. Tilinpäätös on laadittava vähintään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tuloslaskelma ja tase esitetään vahvistettavaksi. Tilinpäätös vahvistetaan osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa, joka on pidettävä 5 kuukauden kuluessa (kesäkuun loppuun mennessä) tilikauden loppumisesta.

10 23 OSUUSKUNNAN PURKAMINEN, SELVITYSTILA JA SÄÄSTÖN JAKAMINEN Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tehdään osuuskunnan kokouksessa. Päätös on pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosa annetuista äänistä. Jos osuuskunta puretaan, sen omaisuuden säästön jakaminen tapahtuu osuuskunnan kokouksen päätöksellä jäsenten merkitsemien ja maksamien osuuksien mukaan. Säästö voidaan päättää lahjoittaa myös osuuskunnan toiminnan tavoitteiden mukaiseen yleishyödylliseen käyttöön. Säästöllä tarkoitetaan purkautuvan osuuskunnan varallisuuden määrää sen jälkeen, kun osuuskunnan velat on maksettu ja oman pääomanehtoiset sijoitukset (esim. jäsenten osuusmaksut) on palautettu. Rekisteristä poistetun osuuskunnan varoja voidaan jakaa osuuskunnan jäsenille vain, jos osuuskunta on selvitetty OKL 23 luvun säätämällä tavalla. 24 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, ellei laissa ole muuta säädetty, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Nämä säännöt on hyväksytty TaitavatKädet Osuuskunnan perustavassa kokouksessa

1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki. METSÄYLIOPPILAIDEN OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on

Lisätiedot

Campus Entrepreneur Coop Osk. säännöt

Campus Entrepreneur Coop Osk. säännöt LIITE 1 1(10) Campus Entrepreneur Coop Osk. säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Campus Entrepreneur Coop Osk. ja kotipaikka Lahti. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Yrittäjän turvana www.syt.fi Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Kassan kokous on 21.11.2014 hyväksynyt sääntömuutoksen ja Finanssivalvonta on

Lisätiedot

... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ HELSINKI 1953

... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ HELSINKI 1953 ... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ, HELSINKI 1953, N:o 14 Komiteanmietintö 1952 VALTIONEUVOSTOLLE. Yaltioneuvosto on 24 päivänä elokuuta 1 f)+! asettanut komitean laatimaan

Lisätiedot

Teollisuusalojen työttömyyskassa TEAM SÄÄNNÖT sivu 1 (9)

Teollisuusalojen työttömyyskassa TEAM SÄÄNNÖT sivu 1 (9) Teollisuusalojen työttömyyskassa TEAM SÄÄNNÖT sivu 1 (9) 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Yleistä... 2 2 LUKU TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS... 2 2 Jäsenyys... 2 3 Jäsenyyden hakeminen... 2 4 Jäsenyyden alkaminen...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

NOKIA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

NOKIA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS NOKIA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nokia Oyj, sen ruotsinkielinen toiminimi on Nokia Abp ja englanninkielinen toiminimi Nokia Corporation. Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 1 HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, ruotsiksi Stiftelsen för Helsingfors ekonomistuderande,

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry Säännöt 1 ( 10) OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry. Kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Helsingin Faktoriklubi Pro ry SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. MASKUN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia

Lisätiedot

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Marjo Nupponen Mirva Paasonen KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Marjo Nupponen Mirva Paasonen

Lisätiedot

Kansainvälinen vertailu osuuskunta- ja verolainsäädännöstä

Kansainvälinen vertailu osuuskunta- ja verolainsäädännöstä Kansainvälinen vertailu osuuskunta- ja verolainsäädännöstä Yhteenveto Kansainväliseen vertailuun on valittu naapurivaltioiden eli muiden Pohjoismaiden ja Viron lisäksi EU:n suurimmat jäsenvaltiot Saksa,

Lisätiedot

Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 :n tarkoittamia yhteisöjä.

Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 :n tarkoittamia yhteisöjä. KUNTARAHOITUS OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kuntarahoitus Oyj ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiön virallinen toiminimi on ruotsiksi Kommunfinans Abp, englanniksi

Lisätiedot

Hallitus hyväksyy jäseneksi kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä.

Hallitus hyväksyy jäseneksi kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Vapaaotteluliitto ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan liitosta käyttää epävirallista nimeä Finnish Mixed Martial Arts Federation.

Lisätiedot

Senioriyhdistys Säännöt 1(5)

Senioriyhdistys Säännöt 1(5) Senioriyhdistys Säännöt 1(5) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Matinkylän seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

MTK Helsinki ry:n säännöt

MTK Helsinki ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka MTK Helsinki ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on MTK-Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki Yhdistys on MTK-Uusimaa ry:n rekisteröity jäsenyhdistys. MTK-Uusimaa ry:tä nimitetään

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT. Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on

SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT. Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT IS Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on HUMPPILAN VEIKOT RY Seuran kotipaikka on HUMPPILA 2 Seuran

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Käsitelty ensimmäisen kerran 20.11.2009 pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja hyväksytty 24.4.2010 vuosikokouksessa. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi

Lisätiedot