(2O±5 - Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. *t&a. EIoa, iioa ja alya! bstenja nuoften hyvinvointity5ryhm* Rautavann kunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(2O±5 - Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. *t&a. EIoa, iioa ja alya! bstenja nuoften hyvinvointity5ryhm* Rautavann kunta 2015-2018."

Transkriptio

1 *t&a k %, -4 WI.- 5:.-;.t:4* Tfl 7 EIoa, iioa ja alya! Rautavann kunta bstenja nuoften hyvinvointity5ryhm* :/ -- j _% 4 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (2O±5-2018

2

3 Rautavaaran kunta OTE POYTAKIRJASTA Kunnanhaihtus Kunnanvaltuusto Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittãminen mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyvãksyminen Siv.Itk 29 Dsastopäâllikön ehdotus: Pãätös: Lasten ja nuoden hyvinvointisuunnitelman voimassaoloaika on päättynyt vuoden 2012 lopussa. Suunnitelma on edelleenkin käyttbkelpoinen, muffa se on päiviteftävä vuosifle Päivitystyo on tehtävä hallinto-osastojen yhteistyönä. Sivistyslautakunta pyytäth kunnanhallitusta nimeãmään Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmatyöryhmän puheenjohtajan sekã viranhaltijatyöryhmàn tehtävänään suunnitelman päivittäminen vuoden 2013 Ioppuun mennessth. Hyväksyttiin yksimielisesti. KhaII 212 Lastensuojelulain mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla joko kunnan oma tai useiden kuntien yhteinen suunnitelma,jolla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityotä. Tätá suunnitelmaa kutsutaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaksi. (Lastensuojelulaki 1 2g.) Suunnitelmassa ja sen valmistelussa tarkastellaan lasten ja nuorten palveluja kokonaisuutena, johon opetustoimi ja oppilas- ja opiskelijahuolto kuuluvat olennaisena osana. En toimialat Iaativat suunnitelman yhteistyöná. Laatimisessa ovat mukana henkilosto, viranhaltijajohto ja polflttiset Iuottamushenkilot. Asukkaat, asiakkaat, lapset ja perheet otetaan mukaan tiedon tuottamiseen, palvelujen suunnitteluun ja nflden toimivuuden ja hyodyllisyyden arviointfln. Koulussa oppilaskunnat antavat hyvän mahdollisuuden offaa oppilaat mukaan suunnitelman tekemiseen. Kunnanvaltuusto hyväksyy suunnitelman seka seuraa ja amoi sen toteutumista vähintäãn kerran valtuustokauden aikana. Valtuuston tulee ottaa suunnitelman toteuttaminen huomioon kunkin vuoden talous- ja toimintasuunnitelmassa. Sisältö Suunnitelman sisäitö on Iaaja-alainen ja koskee lapsen ja nuoren kasvuoloja, niiden epäkohtien ehkäisemistä, vanhemmuuden tukemista sekä lasten ja nuorten palveluja. Lain mukaan suunnitelman tulee sisältäã tiedot lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista lastensuojelun tarpeesta kunnassa Iastensuojeluun varattavista

4

5 Rautavaaran kunta OTE POYTAKIRJASTA Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto voimavaroista lastensuojelulain mukaisten tehtâvien hoitamiseksi käytettãvissä olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä yhteistyon järjestämisestä en viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä suunnitelman toteuffamisesta ja seurannasta. Arviointi Suunnitelma antaa hyvãn pohjan fasten ja nuorten hyvinvoinnin arvioinnille ja sen muutosten seuraamiselle. Keskeiset seurannan ja arvioinnin kohteet voidaan ryhmitellä seuraavasti: 1) fasten 12 nuorten hyvinvoinnin muutokset, 2) palvelujäijestelman toimivuus 18 kasvuympäristön tilanne sekä 3) suunnitelman tavoitteiden toteutuminen. Toteuffaminen käytännossä Suunnitelman toteuttamista tulee johtaa ja koordinoida. Tãmã edellyttää johtamis- ja koordinointivastuiden maänittelemistä. Kunnan toiminta- ja päätöksenteko-organisaatiossa määnitellään pysyvãt rakenteet, yhteistyöelimet ja foorumit, joissa fasten, nuorten ja perheiden asioita tarkastellaan kokonaisuutena. Opetustoimen ja oppilas-ja opiskelijahuollon tulee olla mukana näissä rakenteissa. Rautavaaran Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille hyväksyttfln kunnanvaltuuston kokouksessal :ssä 42. Hyvinvointisuunnitelma tulee päivittãä ensitilassa vastaamaan ajan vaatimuksia 18 Iainsäädäntää. Suunnitelman tiedot on tarkistettava vàhintäãn kerran vuodessa. Lastensuojelulain 12 :n mukaan suunnitelma on IUtettävä osaksi kunnan muuta suunnittelua, kuten kuntalain mukaista toiminta- ja taloussuunnittelua. Suunnitelma on otettava huomioon kunnan talousarviota ja -suunnitelmaa Iaadittaessa. Hyvinvointisuunnitelman kytkeminen talousarviokäsittelyyn 18 talous suunnitteluun on perusteftua senkin vuoksi, että tätä kauffa kunnanhallitus ja valtuusto saavat tietoa niistä toimenpiteistä ja tarpeista, joita sekä ehkëisevässä että lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa on. Suunnitelman avulla voimme myös varata määrãrahoja tai kohdentaa nutä kunnassa erityisille painopistealueille. Lisätietoja edellä mainituista asloista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp:

6

7 Rauha Marita Rautavaaran kunta OTE POYTAKIRJASTA Kunnanhallitus 65 Kunnanvaltuusto Kj:n ehdotus: KunnanhaHitus päãttää: 1. vflsihenkisen (5) Lasten ja nuorten hyvinvointisuunni telmatyoryhmän päiviffämään hyvinvointisuunnitelman vuoden 2013 aikana. asettaa 2. nimetä kunnanhallituksesta kaksi (2) hyvinvointisuunnitelmatyoryhmëän. edustajaa Lasten ja nuorten 3. nimetä hyvinvointisuunnitelmatyöryhmãn puheenjohtajan. puheenjohtajan ja vara 4. pyytää kunkin kaksi (2) perusturvalautakuntaa edustajaansa ja sivistyslautakuntaa tyoryhmãän nimeämään mennessä. 5. oikeuttaa hyvinvointisuunnitelmatyäryhmän sihteerin kunnan vakituisista viranhaltijoista. kutsumaan itselleen Pãätös: Kunnanhallitus pãäff I yksimielisesti: 1. vhsihenkisen (5) Lasten ja nuorten hyvinvointisuunni telmatyöryhmän päivittämään hyvinvointisuunnitelman vuoden 2013 aikana. aseffaa 2. nimetä kunnanhallituksesta kaksi (2) Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmatyoryhmään: Mika Mustonen ja Rauha Padanen. edustajaa 3. nimetä hyvinvointisuunnitelmatyaryhmän puheenjohtajaksi Mika Mustosen ja 4. pyytää kunkin kaksi (2) varapuheenjohtajaksi Rauha Partasen. perusturvalautakuntaa edustajaansa ja sivistyslautakuntaa tyoryhmãän mennessã. nimeämãàn 5. oikeuffaa hyvinvointisuunnitelmatyöryhmän sihteerin kunnan vakituisista viranhaltijoista. kutsumaan itselleen KhaII Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmatyöryhmä sai valmuksi nro 6/ kunnanhalhtuksen kouksessa antaman tehtãvän. :ssa ko Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmatyöryhmään ovat kuuluneet: Mika Mustonen, puheenjohtaja Partanen, varapuheenjohtaja Rautiainen, sihteeri/etsivä nuorisotyö

8

9 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lasten rehtori Matti Korkalainen. Asiantuntijoina ovat toimineet perustuwajohtaja Helvi Mustonen ja Arto Rauni Eero Hannele Tuppurainen, perusturvalautakunta. Pursiainen, sivistyslautakunta Kukkonen, perusturvalautakunta Hakkarainen, sivistyslautakunta ba ja AIyä. Lastenja nuorten hyvinvointisuunnitelman vv EIoa, - Rautavaaran 1. kãsittelee ja hyvãksyy lfltteenä olevan Rautavaaran kunnan Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus esittäã valtuustolle, että valtuusto: Esityslistan lute numerotta: / EIoa, Iloaja AIyä! kunnan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitema Suunnitelman tavoitteissa ja toimenpiteissä: kiinnitetään huomiota vãliseen yhteistyöhön ja sen tarkasteluun sek tehostamiseen. suunnitelman toteutuksessa vv toimijoiffain kunnan sisällä moniammatillisen ja yhteistyotahojen laisille on konkreeffinen toimenpide lasten ja nuorten hyvinvointi aikaisia palveluja. Palvelujen tiedottaminen ja sen Iisäãminen kunta varataan resursseja, joffa voidaan toteuttaa Iaadukkaita ja oikean ja nuorten sekä heidãn perheidensã hyvinvointlin. Talousarvioon Kflnnitetään huomiota ennaltaehkãisevästi kokonaisvaltaiseen lasten Toimenpiteet kohdistetaan kunnan strategiatyössã: elinvoima, talous ja yhteistyö, palvelut ja kuntalaiset, johtaminen ja henkilösto. uusi visio EIoa, IIoa ja AIyä = itsenäinen kunta, ihmisläheinen, ICT-palveluja kehittävä ja hyödyntävth kunta. syys, osallisuus, oikeudenmukaisuus ja yhteisöllisyys sekä kunnan Rautavaaran kunnanvaltuuston :ssä 27 hyväksymään Kuntastrategia-2030-asiakirjassa on kunnan arvot: palveluhenki yhteistyöverkostoissa toimiva, Iuonnonläheinen ja sähkbisiä ovat lasten, nuorten ja perheiden käytettävissä. Tavoitteena on myös kehittää Iastensuojelua nun, että toiminta tukee työssä. Suunnitelmassa on lueteltu ne toimenpiteetja palvelut, jotka lasten ja nuorten henkilbiden ja heidän omaisten tarpeita kasvatus Iistaa tarvittavat toimenpiteet ja tavoitteet hyvinvointityön tekijöilse. iässä (4) vuodessa. Tuore suunnitelma kertoo tarvittavat resurssitja suojelun järjestãmiseksi Iaaditaan kunnassa vãhintään kerran nel Rautavaaran kunta OTE POYrAKIRJASTA

10

11 Kvalt Esityslistan lute numerofta: Päätos: Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. tal talousarviossa hyväksyttyjen määrärahojen rajoissa. päätetään erikseen vuosittain talousamon käsittelyn yhteydessä 2. Hyvinvointisuunnitelman toimenpide-ehdotusten toteuttamisesta Kunnanvaltuusto Vastuulautakunnat: perusturvalautakunta ja sivistyslautakunta. Kunnanhallitus Unto Murto Maija Rossinen Anna-LHsa Vëyrynen Ritva Mahlavuoñ Etsivä Nuorisotyö/Marita Rautiainen Yhteistyokomitea/UIla Ohtonen Seurakunta/Juha Luukkonen RaNuVa/Kirsi KaMnen Jakelu Lautakunnat Vanhusneuvosto/Saila Paaso-Rantala RautavaaraHa kiijoitetun otteen oikeaksi todistaa: Asianmukaisesti aflekirjoitetusta ja tarkastetusta pbytäkirjasta Pãätös: Ehdotus hyvaksyfffln keskustelutta yksimielisesti / EIoa, IIoa ja AIyä! - Rautavaaran kunnan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Rautavaaran kunta OTE POYTAKIRJASTA

12

13 23 Toteuttamlnen kaytnnössâ...,..._ Oppllaennuste 7-9 1k..._ äytntoonpano, seuraniaja 2.2 Yhteysstrateglaan 2.5 Suunnitelman toimenplde-ebdotukset....._ Rautavaaran uäestö 2011, nnuste 2020Ja ennuste E 3.2 Opplbsennuste -61k 5 3 T1LASTOTIflOJA... S 2.4 5hlt KANSALAISOPISTO......_ LIIKUNTATOIMI.23,...,..._ MUITA LASTEN JA NUORTEN HWINV0)NNIN TOIMUOITA 17 WOLUSYYSSTRATEGIA...._..._.. LCPUKSI., _ RautavaaanTyöraItDry...,...._ EnnaitaehklsevItyb....._...._ Rautavaaran Evankelislutedlalnen setjrakunta......,..,... _.._ Rautavaaran nuorisoslrkus....._......,, KIRAT0pALVaUT..._......_..,..._ KULThJUflJTO)MI ill Nuoret ja nuoret alkulset vuotlaat.. _...-._.._ fl 11 ETSIVA NUORISO1VO, KQHOENNmu NUORISOTYU Rautavnran nuorten objaus-ja palveluverkosto Rautavaaran Nuorlsovakuusto RaNuVa OppIIas Ia opiskelijahuollon tolmintamalilt ja oppllashuotocyhmä _ Nuorlsotiedotusja neuvontapawelut..._......_ ±1 vlebtä Salassaplto KOUW TUKEMASSA LASTEN JA NUORTEN HYVJNVOINA..._ Ryhmãperhepäiväholto Perhepalvahoko....._ B VARHNSKASVAWS 7 PAIHDE-JAMIELEN1tRVEYSTYö..., 6 KEHPVSVAMMAISIEN LAS1IN JA NUORTEN ERITSHUOLTO._ fllvaholdon yhtelstyatahot.. 10 NUORI5OTOMI Koulukohlalnenoppllashualto..._ Vksflokohtalnen oppflashuoko Koulutervqshuolto Kasvun, opptmlsen ja koulunkäynnin tukeminen.., tastenneuvob.. S 8.1 Päldholdon tane....., Paiväholtojarjestelytjapalvaholdonmerkltys PpILAS-JA0pmKELIJANUOLT0SUUNNIThLMA.._ Turvailinen oppimisympbrlstd Nivelvalheiden tiedonslirto ThtelsUllinenoppllashuolto _..._ Altlysneuvola..., 93 Oppilas-ja oplskelijahuolpon tolmijat Perhesuunnftteluneuvoja _ B 5.1 Neuvolatolmlnta 8 5 HKAISCVAT PALVELUT LAPSILLE JA NUORILLE...,. B 42 Haasteet ja vahwudet. _._ IASIThSUOJELU Wkica opphasennuste Ustensuojelua or lapsi-ja perhekohtalnen sosballtyo ja perhellie 4estettãvD tukitcimetia palvelut 7 2 JOHDANTOJALAHTOKOHUAT 1 Sisällys

14

15 2 JOHDANTO JA LAHTOKOHDAT Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnltelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehftetään lasten, nuorten Jo perheiden hyvinvointityötä kunna5sa. Lasten Jo nuorten hyvinvointisuunnitelma (lastensuojelulaki 12 ) Iaaditaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistamlseksi seka lasten suojelun järjestamiseksi Jo kehittamiseksi. 2.1 Tävtântöönpano, seuranta ja arviointi Kunnanvaltuusto hyväksyy suunnitelman seka seuraa Jo amoi sen toteutumista vãhintaän kerran valtuustokauden aikana. Valtuuston tulee ottaa suunnltelman toteuttaminen huomioon kunkin vuoden talous- ja tolmintasuunnitelmassa. Suunnltelman seuranta Jo amointi on vakiintunut 058 kunnan toiminnan ohjauksen koko naisuutta. Keskeiset seurannan ja arvioinnin kohteet voidaan ryhmitella seuraavasti: 1. lasten Ja nuorten hyvinvoinnin muutokset 2. polvelujärjestelmän tolmivuus Jo kasvuympariston tilanne sekä 3. suunnitelman tavoitteiden toteutuminen. 2.2 Ybteys strategiaan Lakisaateisen suunnltelman keskeiset painopisteet Jo tavoitteet tulee si5allyttaa kuntastrategiaan. 2.3 Toteuftaminen käytânnössâ Suunnitelman toteuttamista tulee johtaa ja koordinoida. Tämä edellyttaä johtamis- ja koordinointivastuiden määrittämistä. Kunnan toiminta- Jo paätoksenteko-organisaatiossa määritellään pysyvät rakenteet, yhteistyoelimet ja foorumit, joissa lasten, nuorten ja perheiden asloita tarkastellaan kokonal5uutena. 2.4 Sisältö suunnitelman sisälto on Iaaja-alainen Ja koskee lapsen ja nuoren kasvuoloja, nilden epakohtien ehkaisemista, vanhemmuuden tukea seka lasten Jo nuorten palveluja voi-maantulevan oppilas- Jo opiskelijahuoltolaln 12 :n mukaan Lasten Jo nuorten hyvinvointi-suunnitelmaan on kirjattava: 1. opiskeluhuollon tavoitteet Jo paikallisen toteuttamistavan keskeiset periaatteet; 2. arvio opiskeluhuouon kokonaistarpeesta, kaytettavissa olevista opiskeluhuolto palveluista Jo avustajapalveluista sekä tuki- Jo erltyisopetuksesta; 3. tolmet, joilla vahvistetaan yhteisöuista opiskeluhuoltoa ja opiskelijoiden varhaista tukea; 4. tiedot suunnltelman toteuttamisesta, seurannasta sekä opiskeluhuollon Iaadunarvioinnista. 3

16 23 Suunnitelman toimenpide-ehdotukset Lasten ja nuorten hyvinvolntisuunnitelman tavoitteena on klinnittaa huomlota en toimijoiden keskuudessa, yhdessä tehtävään palvelujen toteutukseen ja suunnitteluun. Toiminnan suunnittelussa, palveluja ja palvelurakenteita toteutettaessa, on huomioltava kuntastrateglan mukainen palvelujen suunnittelu ja palvelurakentelden toteuttaminen, nun että klinnitetaan huomlota ennaltaehkalsevasti kokonalsvaltalseen lasten ja nuorten seka heidan perheidensa hyvinvointiin. Thlousarvioon tulee varata re5ursseja Iaadukkaiden ja olkean aikaisten palvelujen toteuttamiseksi. Kuntostrategluon on kirjattu kunnon arvot: paiveiuhenkisyys, osailisuus, oikeudenmukaisuusja yhteisbllisyys seka kunnan vislo on olla itsendinen kunta, ihmisldheinen, yhteistyöverkostoisso toimivo,!uonnonloheinen Jo sahkoisiö IC palveluja kehittavd Jo hyadyntavo kunta. Toimenpiteet kohdistetaan kunnan strateglatyossd: elinvoimo, talousjo yhteistyo, paivelutjo kuntolaiset, Johtominen Jo henkiasta. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma haluaa korostaa yhteistyotahojen kanssa tehtävää moniammatillisen tyon merkitysta ja sen yllàpitoa. Jokaisen palvelujen tuottajan tuilsi tarkastella yhteistyotahoja ja kumppaneita ja tarvittaessa tehostaa nilden valistã yhteistyota. Tiedottaminen tulee ottaa myös palvelujen tuottajien tarkastelun alaiseksi, jotta kuntalaiset loytavat tietoa helposti tarjolla olevista palveluista ja mahdollisuuksista. 4

17 3 TILASTOTIETOJA 3.1 Rautavaaran väesto 2011 ennuste 2020 ja ennuste 2030 Rautavaaran väestö ja ennusteet I L*.z. -I - -. as-i C i1 i2o112o Lahde: Tilastokeskus, Väestöennuste Oppllasennuste E - 6 1k. 120 Oppilasennuste E-6 1k. i lid Iii dli hi inul nri Iii ilii Irt ill i.ihi Iv Iv Iv Iv 1617 v.1718 Iv Iv Iv Iv E 1. 2 a yht. 5

18 3.3 Oppilasennuste 7-9 1k. Oppilasennuste , 7-9 1k 0 E L ill: Ii: II] II I F iii ktl3- k14- v.15- v.16-1v17- v.18- Iv.19- Iv.20- v.21- v.22- v.23- Iv.24- v.25- Iv.26- Iv.27- Iv [Ill i I [ ljk t BJk t9ik yht. 3.4 Lukion oppilasennuste Lukion oppilasennuste H Iii iii lu I U._.-. NJ ff1 [hill iii v.13- v-14 Fv.15- Ig.16 W.17- Iv.18- Iv.19 v.20- k21- Iv.22- h.23- v.24- v.25-1v26- Iv.27- v Ii vk 12 vsk 3 vsk yin 6

19 4 LASTENSUOJELU 4.1 Lastensuojelua on lapsi-ja perhekobtainen sosiaalityo ja perheille järjestettãvät tukitoimet ja palvelut Lastensuojelun tukitoimet käynnistyvät useimmiten nun, että huoli lapsen tai perheen ti lanteesta syntyy jollekin viranomaistaholle tai yksityishenkilolle. Ko. taho ottaa huolen vuoksi yhteytta kunnan lastensuojelun sosiaalityontekijaän. Huolenviesti voidaan kirjata tiewin perustein lastensuojeluilmoitukseksi. Kaikkia huolen viestejä ei suinkaan kirjata lastensuojeiullmoitukseksi, vaan käsitellaan muuna palvelupyyntona. Lastensuojeluilmoituksen saavuftua sosiaalityontekija (tyoparin kanssa) haastattelee lasta 18 muuta perhefta. Asia vol tulla ratkaistuksi Jo yhdellä tapaamisella. Perhe ohjautuu muihin peruspalveluihin tai todetaan, ella perhe pystyy korjaamaan lapsen kasvussa huolta herattaneet asiat 0mm toimin. Jos huolen aihe edellyttaa lisaa selvittamista, sosiaalityöntekijä ryhtyy tekemaan perheen kanssa yhteistyossa lastensuojelutarpeen selvitysta. Seivitys on kuva-us lapsen kasvuoloista. Jos seivityksessa paadytaan ratkaisuun, että tukitoimien tarvetta on, laaditaan asiakassuunnitelma, jossa sovitaan lapselle ja perheelle järjestettävistä palveluista ja tukitoimista. ioskus tukitoimet volvat kaynnlstya Jo selvityksen laatimisen rinnalla yhtaaikalsesti. Tukitolmia kutsutaan lastensuojelun avohuollon tukitoimiksi. Tukitoimia ovat mm. perhetyo, kotipalvelu, päivahoito, taloudellinen tuki, tukiperhe tal tukihenkiio, perhekuntoutus, terapia, lapsen sijoittammnen lyhytaikaisesti vanhempien kanssa tai yksin. Lastensuojelua on myos lapsen kiireellmnen sijoitus, huostaanotto ja siihen liittyva sijaishuollon järjestäminen sekä Jälkihuolto. Sijaishuoltoa järjestetään sijaisperheissa, ammatillisissa perhekodeissa ja lastensuojelukodeissa. Jalkihuolto on perheen, lapsen tai nuoren tukemista sijoituksen päättymisen jälkeen. Kunnan peruspalveluja voidaan tarjota lastensuojelun tarpeen ehkaisemiseksi tai lastensuojelun tukitoimena. Lastensuojelu onkin usein sopivien palveluiden jarjestamistä ja suunnittelua lapsi-ja perhekohtalsesti. Laadukkaat ja matalan kynnykset peruspalvelut, slis helpoti lapsiperheille saatavilla olevat (mm. toimeentulotuki, neuvola, lasten varhaiskuntoutus, paivaholto, kotipalvelu, kasvatus ja perheneuvolapalvelut) ovat usein tehokkain tapa ehkalsta lastensuojelun tarpeen synty mistä. Samoin lapsen koulunkayntiä ja oppimista tukevat palvelut ehkäisevät pulmia (mm. plenet oppllasryhmat, lapsen yksilölliset oppimisen tukitoimet ja oppilashuollon riittävät palvelut) ja turvaavat lapsen tervellä kasvua ja kehitysta. Kunnassa lastensuojelun korjaavien palvelujen eli sijaishuollon osalta on nykylsin hyva than ne. Kaikki sijoitettuna olevat lapset ovat sijaisperheissa. Laitospalvelujen tarvetta kunnalla todennakoisesti on vain lyhytaikaisen kuntouksen tai akililsen kruisitilanteen tarpeissa. 7

20 4.2 Haasteetja vahvuudet Rautavaaran kunnan heasteena lastenja perheiden palveluissa on lasten eraiden palveluiden saatavuus: kasvatus-ja perheneuvolapalvelut, lasten terapia-ja kuntoutuspalvelut ja oppilas huollon palveluista koulukuraattori ja kouiupskoiogipaiveiut. Näiden palveluiden puute tal riittämättbmyys vol tuottaa lastensuojelun asiakkuutta. Toisaalta Rautavaaran kunnalla on pieneksl kunnaksl tarjota eritylsen hyvin lastensuojelun ostopalveluita, koska paikkakunnalla on yksityinen lastensuojelukoti, joka tarjoaa sijaishuol Ion ohella monipuolisesti avohuollon palveluja, joista mainittakoon: lastensuojelun perhetyo, perhekuntoutus, kriisisijoituk5ia, turvakotipalvelua seka lasten- ja perheterapiapalvelua. Siten lapsen kasvua voidaan tukea hanen tutussa kasvuympäristossaan ja ko. palvelulta ei tarvitse labtea hakemaan Iähikaupungelsta. S EHKAISEVAT PALVELUT 1..APSILLE JA NUORILLE 5.1 Neuvolatoiminta Neuvolatoiminnan tavoitteena on tukea ja edistaa yksilon ja perheen psyykkista, sosiaalista ja fyysistä terveyttä seka kokonaisvaltaista hyvinvointia. Neuvola tavoittaa n. 99 % kaikista lasta odottavista ja lapsen saaneista perheista. Ennaltaehkäisevä työote on keskeisimmalla sijalla neuvolatyossa. Erityistä tukea tarvitsevat perheet Jo lapset pyritään tavoittamaan var hainja ohjaamaan tarvittaessa muiden palvelujen piirlin on tullut voimaan Valtio neuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu Jo opiskelu terveydenhuollosta seka lasten ja nuorten ehkaisevan suun terveydenhuollosta. Asetuksessa velvoitetaan järjestämään maaraaikaiset terveystarkastukset lasta odottaville perheille Iaaja terveystarkastus mukaan lukien seka maäräaikaiset terveystarkastukset tietyn ikäisille alle kouluikalsille lapsille perheen baja terveystarkastus mukaan lukien. Laajassa terveystarkas tuksessa selvitetään koko perheen hyvinvointla. Lisäksi asetuksessa on maininta, että tarkas tuksesta poisjäävien tuen tarve selvitetaan. 5.2 Perhesuunnitteluneuvola Perhesuunnitteluneuvola edistaa seksuaaliterveytta Jo auttaa aslakkaltaan ajolttamaan lapsen syntymän siten, että lapsi olisi toivottu. Perhesuunnittebuneuvolan toimintaan kuubuvat myös sukupuolitautien taftuntojen ehkäisy Jo hoito seka Iapsettomuuteen ja raskauden kes keytykseen biittyvã neuvonta. 8

21 5.3 Aitiysneuvola Aitlysneuvolan palvelut on tarkoitettu lasta odottaville Ja Juuri lapsen saaneille aideille Ja perheille. Aitiysneuvolan ydintehtava on odottavan aidin, slkiön, vastasyntyneen ja perheen parhaan mahdollisen terveyden turvaaminen. Tavoitteena on raskaudenaikaisten hairioiden ehkalsy, hairlolden varhalnen toteaminen ja sujuva hoitoonohjaus seka tukeminen sairauden tai vamman kohdatessa. Lisäksi keskeistà on terveiden elamantapojen edistaminen ja vanhempien valmentaminen vanhemmuuteen, muuttuvaan parisuhteeseen, lapsen hoitoon ja lapsen tuomaan elaman muutokseen. 5.4 Lastenneuvola Lastenneuvolan palvelut ovat alle koululkaisia lapsia ja heidan perheltaan varten. Perusteh tävänä Dfl lapsen terveen kasvun ja kehityksen seuraaminen ja edistaminen, vanhemmuuden vahvistaminen sekä perheen terveiden elamantapojen edistäminen saannbllisilla neuvola kaynneilla. Lapselle tehdaän monipuolinen terveystarkastus ja annetaan kansallisen rokotus ohjelman mukaiset rokotukset. Monlammatillista yhteistyotä tehdaän tarpeenmukaisesti mm. palvahoidon kanssa 5-vuotlalden lasten kehitysarvioinnin osalta, vanhempien luvalla. 5.5 Kouluterveyshuolto Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteison ja oppllaan hyvinvoinnin edistä minen seka lasten ja nuorten terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyossa oppilal den, vanhempien, opettajien ja oppilashuollon muiden työntekijoiden kanssa volmaan tulleen asetuksen mukaan oppilaan ja opiskelijan terveysneuvonnassa on tuettava ja edistettava itsenäistymistü, opiskelukykyä, terveellisia elamantapoja, hyvaä kun toa ja mielenterveyttä sekä ehkaistäva koulukiusaamista. Kouluterveydenhuoltoon sisaltyy myös kouluyhteison terveydellisten olojen valvonta. 6 KEHIWSVAMMAISTEN LASTEN JA NUORTEN ERIWISHUOLTO Kehitysvammalsten lasten ja nuorten erityishuoltoa ovat kaikki ne palvelut ja tukitoimet, joita henkilo saa kehitysvammalain nojalla. Erityishuolto-ohjelma edellyttaa kehitysvamma diagnoosia. Laki kehitysvammaisten erityishuollosta maäriuelee kehitysvammaisuuden seu raavasti: Kehitysvammainen on henkilo, jonka kehitys tai henkinen tolminta on estynyt tai hairlintynyt synnynnäisen tai kehftysiässa saadun sairauden, vian tal vamman vuoksl Ia joka el muun lain nojalla vol saada tarvitsemiaan palveluja. Erityishuolto-ohjelmaan kirjattavia palveluita ovat mm. koululaisten aamu- ja iltapaivatoiminta, tilapäishoito, kehitysvammapo likilnikan ja kehitysvammakuntoutuslaitoksen tuottaman palvelut. Erityishuolto-ohjelma on valituskelpolnen viranhaltijapatos. Lapsista ja nuorista Iaaditaan palvelusuunnitelma yhdessa asianomaisen ja/tai hänen laillisen edustajansa kanssa. Palvelusuunnitelmassa arvioidaan palvelujen tarve lapsen ja nuoren &ä màntilanteesta ja hanen tarvitsemlstaan palveluista Iahtien. Palvelusuunnitelma tarkiste 9

22 taan määräajoin ta jos palveluntarpeessa tal olosuhteissa tapahtuu muutoksia. Kehitysvammaisilla ja heidan perheiltaan on olkeus palveluohjaukseen, jonka tarkoituksena on tukea heftä olkeiden ja sopivien palveluiden valinnassa seka ratkalsta palvelujarjestelman yhteistyoongelmla ruohonjuurltasolla lapsen ja nuoren elamäntilanteesta ja hanen tarvitse mistaan palveluista labtien. Rautavaaran kunnassa tehdäãn kiinteää yhteistyata Vaalijalan kehity5vammapoliklinikan ja Vaalijalan kuntoutuskeskuksen kanssa. Lasten ja nuorten kobdalla tuetaan kotiin annettuja palvelulta. Nuorten aikuistuvien kehitysvammaisten kohdalla tulee mahdollistaa kotikun nassa tai Iahialueella harjoittelu ja tyopaikan saanti huomiolden yksilöllise5ti nuoren elamantllanne. 7 PAIHDE- JA MIRENTERVEYSTYO Rautavaaran kunnan mielenterveys-ja paihde strategia on uudlstettu vuosille Mielenterveys- Ja päihdestrategia räataloidãän jokaisen kunnan tarpeiden mukaan ja sen Iaatiminen on sidoksissa kunnan ja alueen tflanteeseen, rakenteisiin, toimintatapoihin ja resursselhin. Strategian tarkoituksena on toimla tyovalineena kunnan mielenterveys- ja paihdetyota tekeville tahoille, sekä palvelukarttana kuntalaislile. Keskelsia osa-alueita,jotka mielenterveys-ja paihdetyostrategiassa maaritelläan, ovat mm. kunnan mielenterveys- ja paihdepalveluiden rakenne, en palveluiden yhteistyo ja tyonjako millä tavoin mielenterveys- ja paihdepalvelut on järjestetty ja miten kuntalalset voivat nil. hin hakeutua ja miten niistä tiedotetaan miii tavoin holdon ja kuntoutuksen rahoituskaytannot on järjestetty miten kunnan mielenterveys- ja paihdepalvelujen tarpeita arvioidaan ja milla tavoin niiden kehittymistä seurataan miten palvelujen toteutumista ja Iaatua seurataan ja arvioidaan 8 VARHAISKASVATUS Varhalskasvatuksella tarkoitetaan kasvatukselllsta vuorovalkutusta, jonka tavoitteena on edistä lapsen tasapainoista kasvua, kehitystà ja oppimista. Varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja oppimisen kokonaisuudesta. Varhaiskasvatuspalveluilla tarkoitetaan päiväholtoa, esiopetusta, aamu-ja iltapaivätolmintaa seká avointa varhaiskasvatustoimlntaa, kuten esimerkiksi kerhotoimintaa. Paivàhoito on varhaiskasvatuspalvelu, jossa yhdistyvat lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja vanhemman oikeus lapsen hoitopalkkaan. Tämä tarkoittaa, että kaikilla lapsilla, jotka eivät saa lasten kotihoidon tukea, on aikeus hoitopaikkaan. Lisaksi työssä käyvien lasten vanhemmille kunnan tulee jarjestäa hoitoa niinä aikolna, kun se on välttämatonta. 10

23 8.1 Päivähoidon tarve Kunnallisessa palväholdossa on maanlaajuisesti noin 50 % alle kouluikälslsta lapsista vuotialta on pälvahoidossa enemmän saman ikäisestä väestöstä ja 0-3-vuotialta vahemman. Paivaholto aloitetaan yleensâ 2-3-vuotiaana Syksylia 2014 päivahoidossa on Rautavaaralia 85 % (=11 lasta) 5-vuotiaista, 80 % (=8 lasta) 4- vuotiaista, 45 % (=5 lasta) 3-vuotlaista ja 67 % fr4 lasta) 2-vuotlaista. Pälvähoidossa on syksylia ,25 % 0-5-vuotlaista lapsista. Työssä kayvien vanhempien lasten arjesta päivãhoito muodostaa merkittavan kokonaisuuden. Paivahoitolasten ika huomloiden on ensisijalsen tarkeaa, että paivahoitopalvelut ovat Iaaduk-kaita. Paivahoidolia on myös nun sanottu matalan kynnyksen status tukipalveluna. Tyomarkkinolden ja sukupuolten tasa-arvoisuuden kannalta päivahoidoila on suuri vaikutus slihen, että eritoten naiset pystyvät tyollistymaan kodin ulkopuolelle. Elinikäisen oppimisen nakokulmasta päivähoito varhaiskasvatuspalveluna valmistaa lapsia koulunkäyntiin ja sosiaa lisuin taitoihin. Elinvoimaisen kunnan peruspaiveluissa paivahoito on keskeisessä asemassa Päivähoitojärjestelytja päivähoidon merkitys Päivãhoitoa järjestetään Rautavaaran kunnassa perhepaivähoitona ja ryhmäperhepäivähoi tona. Päivahoidon tarkoituksena on tarjota turvallista perushoitoa 0-5-vuotiallie lapsille. Pal vähoito toimli yhteistyossä 6-9-vuotiaiden lasten aamu- ja iltapaivatoiminnan kanssa. Päivä holto tarjoaa laadukasta perushoitoa. Laadukkaaseen perushoitoon sisaltyy riittava ulkoilu, lepo ja Ieikkiminen seka terveellinen ruoka. Palvahoidon tavoite on tukea perheita heidan kasvatustehtävässäà n Perhepälvähoito Rautavaaran kunnassa on kolme perhepäivahoitajaa. Perhepaivahoitaja tyoskentelee omas sa kodissaan enintaan neijan lapsen hoitajana. Perhepäivähoitoon sijoitetaan mieluiten nuo rimmat palvaholtolapset. Mahdoilisuuksien mukaan perhepäivahoidossa aloittanut lapsi on samalla hoitajalla esikouluun slirtymiseen asti. Varsinaisen hoitotyonsä ilsaksi perhepaivahoi taja vaimistaa lasten moat ja siivoaa tyoskentelytilat. Perhepaivahoitajan tyo on itsenäistä tyotä, jossa paivahoidonohjaajan tuki on tärkeaa. Perhepaivahoitopaikat täytetään ama ensisijaisesti. Perhepäivähoito tarjoaa erityisesti pienil le lapsille kodinomaisen hoitoympariston. Pysyvä hoitaja kehittaa pienen lapsen perus turvallisuuden tunnetta. Perhepäivähoidossa ryhmakoko on ama pieni ja usein ryhman lasten keskinaiset suhteet kehfttyvat syvallislksi. Perhepaivahoitoryhman paivärytml on hyvin jasennelty, mikä myös Iisää lasten perusturvaliisuuden tunnetta. II

24 8.1.3 Hyhmäperhepäivähoito Rautavaaralla toimil ryhmäperhepàivähoitokoti, jossa toiminta jarjestetàän kahdes5a ryh mässä. Yhdessa holtoryhmassa vol ova enlntaan 12 lasta. Ryhmàperhepäivâhoitotllat on remontoitu vuosina 2012 ja 2013 ja ne ovat toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset. Ryhmaperhepaivähoidossa tyoskentelee neija kokoaikaista hoitajaa. Rybmaperhepaivahoidossa järjestetään tarpeen vaatiessa vuoropàivähoitoa joustavilla toimintatavoilla. Mikäli vuoropäivähoitoa tarvitaan yoaikaan, on mahdoilista ettà hoitaja tulee hoftamaan lasta perheen kotlin. Ryhmäperhepaivahoito järjestetään hoitotarpeiden mukaisesti. Iltapäivisin tehdään toiminnallista yhteistyota koulun aamu-ja iltapälvätoiminnan kanssa Páivähoidon yhteistyotahot Paivahoidossa tehdaan yhteistyota seurakunnan kanssa. Seka perhepaivahoidosta että ryh mäperhepäivahoidosta kuljetetaan lapsia seurakunnan kerhothin mahdollisuukslen mukaan vanhempien toiveiden mukaisesti. Päivaholdon ja neuvolan yhteistyatä ovat mm. vilsivuoti alden neuvolaa varten taytettavat arviolntllomakkeet. Sosiaalitolmen kanssa pãivahoito tekee yhteistyotä konsultaatio-, perhetya- ja lastensuojelupalveluissa. 9 KOULU TUKEMASSA LASTEN JA NUORTEN HWINVOINTIA 9.1 OPPILAS- JA OPISKEUJAHUOLTOSUUNNITELMA Vleistâ Oppilashuoltolaki uudistui alkaen Lakiuudistus velvoiftaa kuntia uudistamaan oppilas-huollon toiminnan yhteistyossa koulu-, sosiaalitoimen ja terveydenhuoltovirano maisten kanssa. Oppilashuollon tavoite on tuottaa kodin ja viranomaisten yhteistyollä lapsille, oppilaille ja opiskeli-joille oppllashuoltoa, Jolla tarkoltetaan oppllaan hyvan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden seka sosiaalisen hyvinvoinnin edistamista ja yllapitamista seka niiden edellytyksia lisaavaa toimintaa kouluyhteisossa. Oppilashuoltotyotä ohjaavat Iuottamukselli suus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidan osallisuutensa tukeminen. Oppilashuollon tavoitteet, tehtävät ja toteuttamisen periaatteet muodostavat esiopetuk sesta toisen asteen koulutukseen ulottuvan jatkumon. En koulutusastelden vuorovaikutus on tarkeää pohdittaessa oppilashuollon toimintaa kokonaisuutena. Yhtenäiset kaytannot tukevat en kehitysvaiheissa oppilaan terveytta, hyvinvointia ja oppimista. Oppilashuollon monialaisen yhtelstyon rakenteita, muotoja ja tolmintatapoja kehitetäan kouluyhteisossa ja en yhteistyotahojen kanssa. 12

25 Merkittävää Iakiuudistuksessa on oppilashuollon jakaminen kolmeen osa-aluee5een: Yleinen oppliashuolto, koulukobtainen oppliashuolto ja yksilokohtainen oppilashuolto, jonka tuottaa tapauskohtaisesti koottava moniammatillinen oppilashuoltoryhma. Yksilollisessa oppilas huollossa uusi laki korostaa tuen saajan hanen huoltajiensa kuulemista asian kasittelyssa ja salassapitomaarayksia. Oppilashuoltosuunnitelma sisältää esi-, perus- ja Iukio-opetuksen oppilashuollon, jalloin esiopetuksessa asiakkaista kaytetaan termia lapsi, perusopetuksessa oppilas Ia Iukio-opetuk sessa termiä opiskelija-ja opiskelijahuolto. Oppilashuoltosuunnitelma on koulukeskuksen kaikkien kouluastelden yhteinen suunnitelma. 9.2 Salassapito Oppilashuolto on oppilaalle vapaaehtoista tukea, johon osallistuvat viranomaiset ovat salas sapito-velvollisia. Opiskelijahuoltoon ja sen rekisterlin Ilittyvat yksltyisen henkllon tiedot ovat julkisuus-iain 24 mukaan päaasialllsesti salassa pldettävia. Salassa pidettävä tietoa ei saa Iuovuttaa sivulliselle Ilman asianomaisen henkilon Iupaa tal tiedon luovuttamiseen oikeuttavaa säännöstã (iuikl 22 23, 29). Koulutuksen jàrjestàjä yilapitaa oppilashuoltorekisteria, joka sisaltaa tiedot oppilashuollon kaytosta ja tiedonslirroista. Yksittaisestä oppllaasta ja hanen oppilashuollostaan muodostuu oppilaskobtalnen kokonalsuus. Oppilashuoltorekisteristä vastaa rehtori. 9.3 Oppilas- ja opiskelijahuollon toimijat Oppilashuolto on en viranomaisten keskeista yhteistyota, jossa tarveharkinta ja osallisten toive määrlttää en tolmijoiden roolin. Oppilashuolto järjestetäàn monialaisessa yhteistyossä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenainen koko-naisuus. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyossa oppllaan ja hanen huoltajansa kanssa ottaen huomloon oppilaan ikä ja edellytykset. Tarvittaessa yhteistyotä tehdään myös muiden toimijoiden kanssa. Kouluyhteison tai oppilaiden hyvinvoinnissa havaittuihin huolenaiheislin etsitään ratkaisuja yhdessä opetushenkiloston, oppilaiden ja huoltajien kanssa. Koulussa oppilashuolto on kaikkien kouluyhteisossa tyoskentelevien ja oppilashuoltopalve luista vastaavien työntekijoiden tehtävä. Ensisijainen vastuu kouluyhteison hyvinvoinnista on koulun henkilokunnalla. Oppilashuollon palveluja ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveyden-huollon palvelut, jotka tuottaa perusturvalautakunta, Palvelut ovat tarve harkintaisia ja ovat tarjolla aslakkalden kokonaistilanteiden edellyttamalla tavalla. Kouluterveydenhoitopalvelut tuottaa Kysteri. Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa koululla yhtena päivanä vilkossa ja muina aikoina terveyskeskuksessa, jonne oppilas pääsee ama tar vittaessa. Laakanipalvelua tarvitseva oppilas ohjataan terveyskeskukseen. 13

26 Nàiden asiantuntijoiden tehtavat Iiittyvät nun yksiloon, yhtelsbon kuin yhtelstyohon. Palve luja tarjotaan opplialile ja huoltajille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjeste täàn lain edellyttamassa määräajassa eli seitsemässä koulupäivässä tal kiireellisissä tapauk sissa samana tal seuraavana koulupäivana. 9.4 Turvallinen oppimisympäristö Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluymparistóan. Slihen kuuluu fyy&nen, psyykklnen ja sosiaalinen turvallisuus. Opetuksen järjestämlsen lahtokohtana on oppilaiden ja henkilokun nan turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa. Opiskeluympariston fyyslsen turvalllsuuden edistämisen yhtenä keinona ovat koulujen tur valllsuus-, pelastus- ja kriisisuunnitelmat, jotka pidetäan ajantasaisina. Yhteistyossä pelastus 12 turvallisuus-viranomaisten kanssa järjestetään lukuvuosittain pelastautumis/poistumishar joitukset ja turvalllsuuteen liittyvat koulutukset. Rauhallinen ilmapiiri edistaä tyorauhaa. Koulun jarjestyssaännot lisäävät kouluyhteisön tur vallisuutta, vllhtyisyytta ja sisäistã järjestystä. Opetuksen jarjestajalla on suunnitelma oppilai den suojaamiseksi vakivallalta, kiusaamiselta ja hairinnalta. Opettaja tal rebtorl Ilmoittaa koulussa tal koulumatkalla tapahtuneesta halrlnnasta, klusaamlsesta tai vãklvallasta tilantee seen osallistunelden huoltajille ja järjestää tarvittavat kasittelyt. Koulurakennuksesta sek opetustiloista ja -valineista huolehtimlnen yhdessa teknlsen osas ton kanssa yllapitaa ympäristän terveellisyyttä ja turvallisuutta. Kouluyhteisollä on yhtenai set järjestyssäannoillä määrätyt toimintatavat en oppimisympäristöissä tapahtuvaa opetusta ja välitunteja varten. En oppiaineiden opetukseen laadittuja turvallisuusohjelta noudatetaan. Opetuksen järjestäjä varmistaa, että oppilaan oppimisympänlstö tyoelamaan tutustumisen aikana on turvallinen. Kouluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä kouluyhteison hyvinvointia edlstetaan ja seurataan jatkuvasti. Niitä arvioidaan saannollisestl toteutettavissa tankastuksissa. Turval llsuuden edistamiseen kuuluvat myös koulukuljetuksia, tapaturmien ennaltaehkaisya ja tie toturvallisuutta koskevat toimintatavat, joiden kehittämisessa oman kunnan sisäistä ja alu eellista viranomaisyhtelstyota. 9.5 Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen Koulu pyrkil yhteistyossa kodin kanssa tukemaan lapsen, oppilaan tal opiskelijan kasvua sekä oppimista, mlssa keskelnen yhteistyon osa-alue on yhteisollinen ja yksilöllinen oppilashuolto. 9.6 Nivelvaiheiden tiedonsiirto Lapsen, oppllaan ja opiskelijan siirtyessä kouluasteelta toiseen korostuu tarvittavan tiedon siirto ja tutustuminen tulevaan oppimisympänistöön. 14

27 Kun lapsi aloitta esikoulun ja siirtyy esiopetuksesta perusopetukseen, nun lapsi ja huoltajat tutustuvat tutustumispäivänä tulevaan kouluunsa 12 opettajaansa, Koulunviranomaiset teke vat huoltajien suostumuksella yhtelstyota tässä suirtymavalheessa. Kun oppilas valhtaa perusopetuksen aikana koulua, nun tallain järjestetään tutustumispäivä heille ja huoltajalle. Täman Iisäksi kouluviranomaiset tekevat tarvittavaa tietojensulrtoyhteis työtä. Oppilaan silrtvessa perusopetuksesta toiselle asteelle, opinto-ohjaaja ja erityisopettaja ky vat lapi 9. luokan oppulaiden tuen tarpeet, nuihin liittyvat pedagogiset aslakirjat ja muut oppi Iaan opiskeluun Iiittyvat lausunnot. Oppllaanohjaaja vastaa tarvittavasta tledonsiirrosta vas taanottavan tolsen asteen oppllaitokseen pain. Koulu järjestää tutustumisia ja osallistuu vie railuihin toiseen asteen oppilaitoksiin. Opiskelijan siirtyessä lukion Jalkeen jatko-oplntoihln, refitori ja ryhmaohjaaja tukevat ja oh jaavat opiskelijaa tilanteen edellyttamalla tavalla. Koulu järjestää tutustumisia ja osallistuu vierailuihin tolsen ja kolmannen asteen opiskelupaikkoihin seka korkeakouluihin. 9.7 Oppilas- ja opiskelijahuollon toimintamallit ja oppilashuotoryhmä Yhteisöllinen oppilashuolto Oppilashuolto on osa perusopetuksen toimintakulttuuria. Yhteisollisessa oppilashuoltotybssà seurataan, arvioidaan ja kehitetaan kouluyhteison ja oppilasryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan kouluympariston terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettomyydesta. Vhteisblllsten tolmintatapojen kehittämisessä tehdäan yhteistyotä oppilalden, huoltajien seka muiden lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Oppilaiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen on yhtelsollisessa oppulashuollossa tärkeaa ja hyvinvointia vahvistavaa. Oppilaiden osallisuuden edistäminen on opetuksen jar jestäjàn tehtava. Oppilashuolto luo kouluyhteisössä edellytyksiä yhteenkuuluvuudelle, huo lenpidolle ja avoimelle vuorovaikutukselle. Osallisuutta lisaavat toimintatavat edesauttavat myos ongelmien ennalta ehkaisya, nilden varhaista tunnistamista ja tarviftavan tuen järjes tämistä. Huoltajien osalfisuuna edistaa vanhempainultojen, opplias huoltaja opettaja keskustelut seka muu säannallinen kodin ja koulun yhteistyo. Vanhempainiltoja, -vartteja, arviointlkes kustelulta ja muita tapaamisia järjestetään jokaisella vuosuluokalla vàhintaän kerran lukukau dessa. Yhteistyota Ja tledonkulkua tehdään Wilma -oppllashallinto-ohjelman kautta. Huolta jat voivat Wilman avulla saada tietoa lapsensa koulunkaynnista, polssaololsta yms. asioista seka Iahettaa ja vastaanottaa viestejä opettajilta. 15

28 Myb5 koulun juhiat, teemapäivät, retket yin. tapahtumat, joihin vanhempia kutsutaan mu kaan, edistävät osaltaan koko kouluyhteisbn hyvinvointia ja Iisäävät huoltajien osallisuutta siihen. Huoltajista muodostuva vanhempainyhdistys toimil kodin ja koulun valisenä yhteis tyoelimena, edlstaa yhtelson hyvinvointla, aktivoi oppilaita ja yllapitäa myönteistä vuoroval kutusta koulun ja huoltajien välliiä, tukee koulua sen kasvatustehtavassã seka vol tamttaes sa puuttua epakohtiin ja ongelmiin yhdessa koulun kanssa. Oppllashuoltotyaryhmäan kuuluvat seuraavat tahot: SivistystDimi: Tukiopetus, erityisopetus, avustajapalvelut, opiskelussa mahdollisesti tarvittavat apuvallneet yms. Etsivä nuorisotyo: Erityisnuorisotyöntekija tukee nuoria oplskeluun ja elamanhallintaan Ilittyvissa asioissa. Sosiaalitoimi: Sosiaalityontekijan- ja ohjaajan toteuttamat palvelut. Kysteri: Kouluterveydenholtajan, koululaäkärin ja koulupsykologin palvelut. Oppil a5huoltoon vaikuttavat myös seuraavat tahot: Keittio: Kouluruokailu, erityisruokavallot, retkievaatja ruokalan viihtylsyys Vapaa-aikapalvelut: Oppilaiden virkistys- ja vapaa-ajan palveluiden tuottaminen yhdessä koulun kerhotoiminnan, seurakunnan ja palkkakunnan en jarjestojen ja yhteisojen kanssa Muut viranomaiset kuten: koulupollisi, valistustyo ja ennaltaehkaiseva oppilas huoltotyo Nuorisovaftuusto ja oppilaskunta. Lisäksi luokissa vol ova Iuokkatoimikuntla, jotka yhdessä luokanopettajan- /valvojan kanssa suunnittelevat luokan tapahtumia, retkia, juhlia yms. toimintaa. Oppilaita kuullaan koulun järjestyssääntöjen ja muiden heita koskevien käytanteiden suunniftelussa Koulukohtainen oppilashuolto Opetuksen järjestàjä vastaa siitã, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittä mlstä tehdään yhtelstyassa koulun henkilöstbn, oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Koulukeskuksen oppilashuollon vastuuhenkilo on rehtoni. Oppilashuoltosuunnftelma on usa Rautavaaran bsten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja oppilashuoltosuunnitelma e5itellaan lapsille, oppilaille, opiskelijoille ja henkilostolle koulussa lukuvuoden alussa. Huoltajille oppliashuol tosuunnitelma esitellaan vanhempainilloissa ja se liitetään kunnan kotisivuille. Oppilashuoltotyaryhma vastaa koulujen oppilashuollon suunnittelusta, kehittämise5tä, to teuttamisesta ja arviolnnista. Arvio oppilashuollon kokonaistarpee5ta: Oppilashuollon tarve valhtelee lukuvuosittain ja sen resurssit ovat riittävät en opiskeluyksikolssä. Koulupsykologin tarve saadaan täytettyä Kaa yin, Juankosken, Rautavaaran ja Tuusniemen alueella toimivan koulupsykologin kautta. 16

29 Rautavaaralla n. 170 lapsen, oppilaan ja opiskelijan oppilashuollon resurssit ovat riittävat. Kouluterveydenhoitaja palvelee koulukeskuksessa yhtena päivänä vilkossa ja muina alkoina han on tavoitettavissa terveyskeskuksessa. Tarvittaessa oppilas pääsee kouluterveydenhoi tajalle tal Iaakariin välittömästl. Luokanopettaja, )uokanvalvoja, ryhmanohjaaja ja rehtori tolmvat oppilashuollossa koko avana tekijänä en oppliashuollon palveluissa, sillä heille on selkein kokonaiskäsitys lapsen, oppilaan tai opiskelijan tilanteesta. Joku edella mainituista kokoaa tarvittaessa yksilbllisen oppilashuoltoryhmän, jolloin han kuulee lasta, oppilasta, oplskelijaa ja tämän huoltajia ryhman jäsenistä. Koulukeskuksen oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa, jolloin se seuraa ja kehittää kyseista palvelua. Ryhmään kuuluvat rehtori, enityisluokanopettajat, so siaalityontekijä, sosiaaliohjaaja, eritylsnuorisotyonteklja, psykologi ja tarvittaessa muita viranomaisia Yksilokohtainen oppilashuolto Vksilokohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppllaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluita, oppliashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koske vaa monialaista oppilashuoltoa. Kouluterveydenhuoflossa toteutettavat laajat terveystarkas tukset seka muut mäaräalkalstarkastukset ovat osa yksilokohtaista oppilashuoltoa ja niistä tehtavät yhteenvedot tuottavat tietoa myös yhteisöllisen oppilashuollon toteuttamiseen. Yksilokohtaisen oppliashuollon tavoitteena on seurata ja edistäa oppilaan kokonaisvaltaista kehltystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeätä on myös varhaisen tuen turvaami nen ja ongelmien ennalta ehkaisy. Oppilaiden yksilolliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomloon seka oppilashuollon tuen rakentamisessa että koulun arjessa. Vksllokohtainen oppilashuolto perustuu ama oppilaan seka tarpeen nun vaatiessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon hänta koskevissa toimenpiteissä ja ratkalsuissa hänen ikänsa, kehitystasonsa ja muiden hen kllokohtalsten edellytystensä mukalsesti. Vuorovalkutus on avointa, kunnioittavaa ja luotta muksellista. Tyo järjestetään nun, että oppilas vol kokea tilanteen kiireettomanä ja han tulee kuulluksi. Oppilashuoltotyossa noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapltoa koskevia saännoksiä. Luokanopettaja, luokanvalvoja, ryhmänohjaaja tai rehtori toimivat oppilashuollossa koko avana tekijänä en oppilashuollon palveluissa. Henkilö tai viranomainen, joka kokee yksilon tarvitsevan oppilashuollon palveluita, ilmoittaa opettajalle näkemyksensa, minka jälkeen opettaja kokoaa tarvittaessa yksilouisen oppilashuoltoryhmän, jolloln han kuuiee lasta, op pilasta, opiskelijaa ja tämän huoltajia yksllollisen oppllashuoltonyhmän rakenteesta. Tässä ryhmassä ryhman nimeämä toimiva viranomainen valmistelee vastuuhenkilonä oppilashuol tokertomuksen, joka siirretään sivistysviraston oppilaskohtaiseen rekistenimn. 17

30 Asian kãsittely myös yksittãisen oppilaan tueksi kooflavassa asiantuntijaryhmässä ja ryhmän kokoonpano perustuu oppilaan tai tamttaessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan tal huol tajan yksiloidylla kirjallisella suostumuksella asian kasittelyyn voi osallistua tarvittavia oppi lashuollon yhteistyotahoja tal oppilaan laheisia. Ryhman jãsenlllä on Ilsaksi olkeus pyytää neuvoa oppilaan asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta. Yksittãistä oppilasta koskevan asian kasittelysta asiantuntijaryhmassa faaditaan oppilashuol tokertomus. Ryhmän vastuuhenkilb kirjaa yksilokohtalsen oppilashuollon jrjestamiseksi ja toteuttamlseksl vaittamattomt tiedot oppllashuoftokertomukseen. Klrjauksla volvat tehda myös muut asiantuntijaryhman jäsenet. Kertomus Iaaditaan jatkuvaan muotoon, joka etenee aikajarjestyksessa. Oppilas-ja opiskelijahuoltolaki edellyttaä, että kertomukseen kirjataan seuraavat asiat: yksittäisen oppilaan nimi, henkilätunnus, kotikunta ja ybteystiedot sekä alaikäisen oppilaan huoltajan tai muun iaiiiisen edustajan nimi ja yhteystiedot kirjauksen päivämäàrä klrjauksen tekja ja hänen ammatti- tai virka-asemansa kokoukseen osallistuneet henkilatja heidãn asemansa asian aihe ja virelile panija oppilaan tilanteen selvittamisen alkana toteutetut toimenpiteet kuten arviot, tutkimukset ja seivitykset seka toteutetut tolmenpiteet, kuten yhtelstyo en tahojen kanssa seka aiemmat ja nykyiset tukitoimet tiedot asian kasittelysta ryhman kokouksessa tehdyt paätokset ja niiden toteuttamissuunniteima seka toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot Oppilashuoltosuunnitelman Iiitteeksi tulee koko esi-, perus- ja Iukio-opetusten yhtenaiset lomakkeet koskien oppllashuoltoa. Mikäii oppiiashuoitokertomukseen sisaityvia tietoja Iuovutetaan, asiakirjaan on merkittava, mltä tietoja, kenelleja milla perusteelia on luovutettu. Oppilashuoltokertomukset sekä muut oppilashuollon tehtavissä laaditut tai saadut ykslttais tã oppilasta koskevat asiakirjat taliennetaan oppiiashuoltcreklsterlin. Opetuksen jarjestäjä va5taa henkilötietojen kasittelysta ja ylläpitää edellä mainittua rekisteniä. Oppilashuoltorekis teniin tallennetut tiedot, jotka koskevat yksittaistä oppilasta taikka muuta yksityista henkiloa, ovat salassa pidettävia. Kouluterveydenhuolion henkllostb ja psykologit klrjaavat yksiiokohtalsen oppllashuoitotyon säädetysti potiiaskertomukseen ja muihin potiiasasiakirjoihin. Vastaavasti oppilashuollon ku raattori klrjaa asiakastiedot asiakaskertomukseen. Oppilaan yksilbkohtaisen oppilashuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla on salassapitoveivolhsuuden estämäflä oikeus saada toisiitaan ja Iuovuttaa toisilleen seka op pliashuollosta vastaavalie viranomaiselie sellaiset tiedot, jotka ovat väittämättomiä yksiio kohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Lisäksi heiliä on oikeus saada ja 18

31 luovuttaa toisilleen seka oppllaan opettajalle, rehtorille ja opetuksen järjestäjälle oppilean opetuksen aslanmukaisen järjestämisen edellyftämät välttämättamät tiedot. Tiedon luovut taja joutuu harkitsemaan esimerkiksi sitä, onko kysymys sellalsesta tiedosta, joka on valtta mätön oppilaan tai muiden oppilaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Luovutettava tieto vol koskea muun muassa sellaista oppilaan sairaufta, joka tulee ottaa opetustilanteissa huomi oon. Vaikka tiedon luovuttamiselle olisikin edellä todettu lain tarkoittama peruste, yhteis tyon ja luottamuksen turvaamiseksi pyritään ama ensisijaisesti hankklmaan oppllaan tai huoltajan suostumus salassa pidettävän tiedon luovuttamiseen. Jos oppilas silrtyy toisen opetuksen tai koulutuksen jarjestajan opetukseen tai koulutukseen, aikaisemman opetuksen järjestäjän on pyydettävä oppilaan tai tarvittaessa hänen huoltajan sa suostumus siihen, että uudelle opetuksen jarjestajalle voidaan siirtâä oppilashuollon rekis teristä sellaiset salassa pidettàvat tiedot, jotka ovat tarpeelilsia oppilashuollon jatkuvuuden kannalta. Sen sljaan opetuksen jarjestamlsen kannalta valttamattomat tiedot toimitetaan sa lassapidon estämättä viipymättä toiselle opetuksen jarjestajalle tai lukiokoulutuksen ja am matillisen koulutuksen järjestäjälle. Vastaavat tiedot voidaan antaa myäs uuden opetuksen tai koulutuksen järjestàjän pyynnöstä. 10 NUORISOTOIMI Nuorisotoimen tolmlnnan tarkoitus ja tavolte on lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia. Nuori solain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtaviin. Nuorisotyâ on tavoit teellista kasvatustyota. Keskeisimmät pyrkimykset ovat vahvistaa lasten ja nuorten itsetun toa onnlstumiskokemusten avulla ja kehlttaà soslaalisiaja ja yhtelskunnallisia taitoja yhdessa toimimisen kautta. Nuorisotoimi järjestää nuorisotilalla avointa nuorlsotilatolmintaa Ia erilaisia teemapalvlä, as kartelukursseja, kulttuuriesityksia, toimmntapaiviä loma-aikoina ja retkiä esimerkiksi eloku vim, diskoihmn, konserttelhln, keilaamaan ja tapahtumlin. Vuosittain pyritään järjestämään mahdollisimman monipuolista tolmintaa, jotta jokainen lapsi ja nuori loytalsi amnakin Jotamn, mihin osallistua. Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä seka tarjota elamykslä ja positlivisia kokemuksia. Nuorisotoimen tolminta on taysin palhteetonth ja savutonta ja tolminnassa kannustetaan päihteettamäan elämäntapaan. Ehkäisevää päihdetyota on kaikki toiminta, jossa lapsi/nuori saa positiivisia kokemuksla ilman paihteitã. Paihteettomään elämäntapaan ohjataan luomal Ia mahdolllsuuksia osallistua itseä kllnnostavlmn vapaa-ajanviettomahdollisuukslin. Nuorisotoimi järjestää vuosittain Ehkalsevän päihdetyon viikolla yukon jokalsena palvänä teemaan liittyvaa toimintaa. 19

32 10.1 Nuorisotiedotus ja neuvontapalvelut Rautavaaran nudrisotiedotus Jarjestetaan valtakunnallisen Nuortenelama.fi - verkkopalvelun kautta ( Palvelu tarjoaa opastusta ja ohjausta nuoren elaman en tilanteissa. Palvelussa on mm. tietoa ihmissuhteista ja seurustelusta, hyvinvoinnista ja teweydesta, omasta taloudesta, omaan kotfln muuttamisesta, tyosta ja yrittajyydesta seka netistä ja mediasta, ja siella on mahdollista myös Iuottamuksellisesti tehda kysymyksia, joihin saa henkilökohtaisen va5tauksen. Nuoret voivat myäs itse tuottaa sisältdä verkkopalveluun. Nuorten kuulemista tehdaan jatkuvasti, lapset ja nuoret itse esittävät paijon toiveita. Vuosittain tehdaän kysely retklkohteista ja/tai tolmintatoiveista, jotta mahdollisimman moni Iöytäisi jotain mieluista, johon osallistua. Vuonna 2015 tulee käyttaon Nuortenideat.fi. paveiu. Palvelu on osa olkeusministerion demokratia-palveluita, joka tarjoaa nuorille matalan kynnyksen palvelun osallistua ja valkuttaa sekä tuba kuufluksl. Nuonisotilakokouksissa nuoret saavat pãäftää mäarrahojen kayttakohteista Rautavaaran Nuorlsovaltuusto RaNuVa RaNuVa toimil aktiivlsestl. Toimlntaan osallistuu yli 20 % ylakoululkaisistä. Tolmintaan voidaan ottaa kaikki toimintaan haluavat vuotiaat nuoret. Kokouksia on aktilvlslmpaan alkaan n. kerran viikossa. RaNuVa antaa pdettaessa lausun toja, tekee aloittelta, osallistuu juhlien, Rautavaara-päivien ja Vanhusten yukon ym. tapab tumien järjestämiseen ja järjestää teemapäiviä koululla seka retkia ja tapahtumia.. Lisäksi RaNuVa järjestäa mahdolhsuukslen mukaan toimintas asumispalveluyksikoissa. Paakohderyhma toiminnan jarjestamisessa on kuitenkin nuoret Rautavaaran nuorten objaus- ja palveluverkosto Nuorten ohjaus- ja palveluverkostoon kuuluvat tahot, jotka tekevat töitä Rautavaaran nuor ten parissa: sivistystoimi, nuorisotoimi, etsivä nuorlsotyä, sosiaalltoimi, terveystolmi, Metsä kartanon Nuotta-hanke, Rautavaaran TyUraitti ry, Rautavaaran seurakunta, TE-toimisto ja poliisi. Verkoston tebtavana on tuoda esille ajankobtaisia asiolta ja ilmibita nuorten eiämassa seka koota tietoa päätoksenteon tueksi. Ohjaus- ja palveluverkosto vastaa yhteistyoverkos tona nuorisotakuun toteutumisesta Rautavaaralla. 20

33 11 ETSIVA NUORISOTYO, KOHDENNEUU NUORISOTYO 11.1 Nuoret ja nuoret alkuiset vuotiaat Rautavaaralla Etsivä työ hankkeen tavoitteena on tarjota pääsääntöisestl vuotiaille ammatilhisen tutkinnon Ja/ tal lukion keskeyttaneille seka tyottomihhe nuorihie avoin ja matala kynnys saada heihle kuuhuvia palveluja. Tavoitteena on tavoittaa Ja auttaa nuoria, joihla on vaikeuksia oma-ahoittelsesti saavuttaa julkisen sektorin palveluja Ia parantaa näin varhaisen puuttumhsen mahdohhisuutta. Sosiaalitoimen kanssa tehtävä yhteistyo on vakilntunut toimlvaksl nun, että aile 29 vuotial den toimeentulohakijoiden tuen tarve arvioidaan yhdessä sosiaahiohjaajan, a5iakkaan ja en tyisnuonisotyöntekijän kesken, jolloin jatkopolkujen suunnittehu alkaa tanvittaessa heti asiak kuuden alussa. Tarpeen tullen myos kaikkl ape 29- vuotiaat tyottomät nuoret, Jotka tulevat Rautavaaran kuntaan kuntouttavaan tyotoimlntaan, ovat hankkeen yksiloohjauksen piinissä. Yhteistyota nuorten Ja nuorten aikuisten asloissa tehdään sosiaalitoimen, Tyoraitti ry:n (nuorten tyopajatoiminnan järjestäjä) ja TE-toimiston kanssa. Abitunienttien haastattelu, kartoittaen tuen tarpeita jatko-oplntojen suhteen. Varusmies- tal slvllhipahvehusta suonittamassa ohevat rautavaaralaiset nuoret miehet, jotka ovat vaarassa pudota palveluksesta pois tal ovat Jo pudonneet tal heihia on palvelukseen mentâessa tai sielta p0(5 päästessâ ongehmia työ-, opiskelu-, asumis- tal tolmeentuloashoissa, kuuhuvat etsivän työn palvehujen phirfln. Etsiva tyo on mukana kutsunnolssa Ennaltaehkäiseva tyo Ennaltaehkäisevän työn näkokulmasta myös vuotiaat kouhulaiset kuuluvat kohde ryhmaan. Ennaltaehkaisevan tyon tavoitteena on nun yläkouhulalsten kuin toisen asteen opiskehijoidenkin kohdahla aktivolda ja motivoida kouhunkayntlin nuonia, Jotka ovat vaarassa pudota pols tal lopettaa koulun. ErityisnuonisotyontekiJa tyoskentehee ylakouluhha vahlntään palvän vuikossa. Mikali nuoreihe on kertynyt paijon poissaoloja, opinnot eivät muuten maistu, kotitehtävät ovat toistuvasti tekematta tai jos tiedetään, että vapaa-ajalla on jotakin ongelmia esimerkiksl elamanhahhin nassa tal perhetilanteessa, etsivään otetaan yhteyttä ensisijalsestl opettajien Ja rehtonin toi mesta. Etsivä vol tàhloin yksihoohjauksen muodossa aktivoida nuorta kouhunkäyntiin seka auttaa Ja tukea muissa asloissa. Yhdeksäsluokkalaiset ovat enityisnuorisotyontekijan nivehvaihetyoskentelyssä. Enityisnuoriso työntekija haastattelee heidat tulevaisuuden suunnitelmista. MIkäIi oppilas tamtsee opiske lupalkan haun vuoksi erityistukea, suunnltehlaan oppihaanohjaajan Ja nuoren kanssa valhto ehtoja. Nivelvaihetyoskentehya jatketaan vlelä seurannan ja jatkotuen muodossa uudehle opiskelupalkkakunnahle, saattaen vaihtaen Etslvan tehtaväna on pyrkia antamaan nuorille nakemystä ja tletoa shitä, mitä kaikkea heille 21

34 on tänä pàiväna tarjolla. Rautavasralla on hyvin tavallista, ella ammatilli5ten opintojen rassa täytyy muuttaa Jo liian aikaisin pals kotoa, jolloin vol syntyä ongelmla koulunkaynnin subteen, koska vanhempien resurssit huolehtia nuorten koulunkaynnista muualla paikkakun nalla ovat pitklen etãisyyksien vuoksi rajalliset. Opiskelupaikkakunnalle muutto vol olla mybs pelottavakin asia, josta el uskalleta vaittamatta puhua. Talloin etsivän tehtavä on aloittaa nuoren tukeminen jo ennen kuin nuori muuttaa uudelle paikkakunnalle, nun, että yhdessa katsotaan mlta harrastuksia palkkakunnalla on tarjolla Ja etsitään jo valmiiksi tarvittavat, tavilla olevat tukimuodot. Lahiseudun opiskelupaikkakunnille (lisalmi, SlilinJärvi, Nurmes, Valtimo, Kuopio, Joensuu) vol nuori lähtea tutustumiskaynnille etsivän kanssa. Oppllaitosvierailuja voldaan Jàrjestaä van kanssa myäs nllhin oppllaltoksiln, joihin koulun puitteissa ei pääse tutustumaan. Etsiva vol toimia nuoren tukihenkilönä nuoren oplskelemaan muullamisen jalkeen, mikali hänen kotikunnakseen jaä muuton Jalkeen Rautavaara. Rautavaaran koulukeskuksessa ei ole päätoimista kuraattoria. Kouluterveydenhoitaja on vattavissa koululla muutaman tunnin vilkossa, joten on koettu tarkeaksi, että siella toimisi joku ulkopuolinen aikuinen - erityisnuorisotybntekija. Erltylsnuorisotyontekija on mukana oppilashuoltoryhmassa. Etsivanuoriso tyo hoitaa Rautavaaran kunnan nuorten kesatyolllstamlsen, tllvistäen yhteis tyotä paikallisten yrlttäjien kanssa. Tavoitteena on tutustuttaa nuoria en työnantajlin, yrittä JUn Ja tyopaikkoihin, seká yrittajyyskasvatuksen tukeminen. pe saa etsi ta 12 KIRJASTOPAWELUT Kirjasto tarjoaa erilaisia elamyksia kaiken ikäisille. KirJasto vol toimia kokoontumispaikkana en ikaryhmille. Asiakkaiden käytossä on kaksi tietokonepaätetta, Joiden kaytto on maksuton ta. Kaiken ikaisille asiakkallle loytyy lainattavaa. On kuvakirjoja, lastenmu5iikkia seka lasten aanlkirjoja. Kirjasto on tarkea tietalàhde koululaisille ja opiskelijoille. Kirjasto tarjoaa paitsi viihdettä myos tietoa ja oppaita en harrastusten tukemiseksi. Monelle Ihmiselle, joka syystä tai toisesta on poissa tybelamasta, klrjastokaynti vol rytmittää pàivää. Päivän sanomalehdet ja aikakauslehtia käydään lukemassa saannollisesti. Kirjasto vol olla myös lepopaikka kiireettomän Ja rauhallisen tunnelman vuoksi. Jos haluaa purkaa sydan tään tal vaihtaa kuulumisia virkailijan kanssa, slihenkin on mahdollisuus. Kirjasto on asiakkail le kuin tuttu ystãvä, iota on heippo lähestya. 13 KANSALAISOPISTO Rautavaaralla kansalaisoplstotolmintaa tuottaa Kuopion kansalaisopiston Koillis-Savon alueopisto. OpetustarJonta suunnitellaan tulleiden toivelden mukaan. Lapset ja nuoret voivat osallistua kalkille helta kiinnostaville kursseille. Lapsille ja nuorille on raätalaity Muslikin yksiloopetus kurssit kevaisin ja syksyisin. Vuosittain pynitään yhdessa riistanhoitoyhdis tyksen kanssa järjestàmäan Metsastäjätutkinto koulutus. Alueoplsto pyrkil mahdoflisuuk 22

35 sien mukaan toteuttamaan seamansa kurssitoiveet. Kurssit ja koulutukset käynnistyvät, Jos kurssikohtainen minimiopiskelijamäarä täyttyy viimeistäan S vrk ennen kurssin/ kouiutuksen alkua. Kurssimaksuissa on käytossä sisar-ja opiskelija-alennus. 14 KULTTUURITOIMI Kulttuuritoimi järjestää kesalla Rautavaaran vuosittaisen kohokohdan eli Rautavaara-pàivät. Kolmen päivän ajan en puolilla kuntaa järjestetään monipuolista ohjelmaa. Suurimman osan pälvien tapabtumista yhdistykset ja seurat järjestävät talkoilia. Kulttuurltoiml järjestää vuo den aikana vähintään yhden kulttuuriesityksen päivähoitoiapsille, peruskoululaisille ja lukio laisille. Esitys jarjestetaan koulupaivan aikana, jotta jokainen lapsi ja nuori päãsee varmasti osaliistumaan. Kulttuunitolmen elokuvaretket ovat eiokuvavalinnoiltaan kohdistettu alkuis väestolie, mutta mybs nuoret ovat tervetuilelta mukaan. (Nuorisotoimi ja RaNuVa jarjestavät lasten ja nuorten elokuvaretkia.) Kulftuunitolmi tanjoaa esilntymlstilalsuuksla lapsille ja nuo rule Rautavaara-päivien paajuhlassa sekä Veteraanipäivan 18 ltsenäisyyspäivän juhlissa. 15 LIIKUNTATOIMI Rautavaaralla on mahdollista harrastaa omatoimista iiikuntaa monipuolisesti. Monitolmita Ion liikunta-mahdollisuudet ovat tarjolla kaikille kuntalalsille. Monitoimitalon alueella on urheilukenttä, beach volley-kentta ja kesäaikaan pesäpallokentta. Thlvisin pesäpailokentan palkalla on jaakiekkokaukaio. Llsaksi alueella on pururata/hiihtolatuverkosto. Lähllllkunta-alue on Vaaran helmen alueella, Ollintonin vleressa oleva Puutonsulsto-pulsto, jossa on lasten leikkikenttä ja senioripuisto Iiikuntalaitteineen. Lisäksi puistossa on tasainen monitoimikentta ja fnisbeegolfkoreja. Rautavaaralla on kuusi kunnan ylläpltämäa uimarantaa. Rautavaaralla sijaitsee Tiilikan kansallispuisto. Vaellusreitteja on myös runsaasti: Huuhkajan kierros, Holinrotko, Kipari, Kultakaivokset, Metsäkartanon retkeilyreitit, Raesarkat ja Volokin polku seka Talonpojan taival eli valtakunnallinen UKK-relttl. Moottorikelkkailun harrastajille kunnan alueella on yli sata kolometria runkoreitistoa, jota pitkin pääsee Kainuun, Pohjois-Karjalan, Koillis-Savon, Yla-Savon ja Tahkon/Kuopion suuntaan Rautavaaran jarvillä sekä Keynitty-, Ylaluostan- ja Tlllikkajoella on mahdoilista harrastaa melontaa. Metsakartanolta on mahdollista vuokrata kanootteja. Liikuntatoimi järjestää lapsille ja nuorille toimlntaa ympäri vuoden, esim. kerhoja, ulmakouluja yms. Tolmlntaa järjestetaän osallistujien toivelden mukaan. Toimintojen järjestämisessa tehdan tarvittavassa määrin yhteistybta muiden vapaa-ajan toimijoiden kanssa. 23

36 Rautavaaran kunta tukee Iiikuntaseuroja myontmäiia toiminta-avustuksia. KäytOssä on myös ohjauspalkklojarjestelma. 16 MUITA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN TOIMIJOITA 16.1 Rautavaaran nuorisosirkus Rautavaaran Nuorisosirkus ry:n tavoitteena on järjestää alueellista sirkustoimlntaa. Tavoit teena on saada toimintaan mukaan mahdollisimman paijon lapsia ja nuoria ja täten Iisatä vii telsollisyyden tunnetta ja tukea lapsia ja nuoria kasvussa ja kehityksessa. Vuosittain sirkuk sen toiminnassa on mukana keskimaarin 40 55lastaja nuorta laitän pääaslassa 7-29 VUD tiaita. Harrastuksena sirkus on monlpuolinen ja konkreettinen kiinnostaen nib tyttöjä kuin poikia. Näin sirkuksella on hyva mahdollisuus saada piiriinsã myös ne lapset ja nuoret, jotka eivät ale Ioytaneet itselleen harrastusta muualta. Sirkus tarjoaa kaikille avointa harrastus toimintaa, jonka pyrkimyksena on ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistã. Harrastajat ovat pääasiassa rautavaaralaisia, mutta myos lahikunnista on mukana muutamia lapsia Rautavaaran Evankelisluterilainen seurakunta Kristillisen ihmlskäsityksen mukaan oleellinen osa ihmisen hyvinvointia on se, että elämallä on tarkoltus ja suunta. Tâmä on asia, jonka puuttuminen on yksi nykyisen aikamme ongelmista. Jokaisen seurakunnan yksi neljästä perustebtavasta on kristillinen kasvatus. Rautavaaran seurakunta toteuttaa tàtä 3 vuotlalsta alkaen alakouluikaän asti päivakerhotyun kautta. Kerhotya kattaa lähes koko ikäluokan. Oleellinen osa kasvatustyota on 15 vuoden iässa kaytäva rippikoulu. Myos Sen kautta kohdataan Iähes koko ikaluokka. Osa rippikoululalsista tulee mukaan seurakunnan isoskoulutukseen ja on mukana seuraavan vuoden rippileirilla, jotkut useampanakin vuotena. Seurakunnan tekeman kasvatustyon kautta on tarkoitus antaa elamään eväitä ja erityisesti tuoda esille se, että jokaisen ihmisen eiamaii on tarkoitus ja paamaara. Seurakunnan resurssit kasvatustyossä ovat Iastenohjaaja, pappi ja kanttori. Jatkuvasti heik kenevassä taloustilanteessa resursseja ei ale mahdolllsta lisata. Lapsitydn tilanne Rautavaa ran seurakunnassa on erittäin hyvä. Seurakunta tekee kasvatustyätä lasten ja nuorten keskuudessa. Kristillinen arvomaailma, tarkoitus elämãlle ja suunta ovat ne eväät Joita seurakunta pyrkil antamaan Rautavaaran lapsille ja nuorisone. 24

37 16.3 Rautavaaran Työraifti ry Työraitti järjestää tyopajatolmintaa kaikenikäisille (14-60 vj. Pääkohderyhmänä cyst alle 29-vuotiaat nuoret. Tyoraitisss vol olia TET-jaksclla, kesätoissa, oppilaltosten työssäoppimis jaksoilta, tyokokeilussa, kuntouttavassa tyotoimlnnassa tal muussa yksilollisesti toteutetussa tehtavssa. Mahdollista on myös suorittaa oppilaitosten nayttotutkintoja ja ammattitutkinto. MyOs oppisopimuskoulutus on mahdollista. Tyopajajaksoilla Tybraitin keskeisin tehtäv on tukea nuoren elamäntaitoja, sosiaalista vah vistumista ja omatahtista yhteisollista kasvua ohjatusti työssä oppien. Nuorille tarjotaan mahdollisuus ohjattuun ja tuettuun tybntekoon, seka raataloityyn polkuun koulutukseen, sen Ioppuun suorittamiseen yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa tal avoimille työ markkinoille tyblllstymiseen. Pitkaan tyottömlnä ollellie, syrjaytymlsvaarassa oleville nuorille tarjoamme mahdouisuuden elämänvalintojensa ohjattuun suunnitteluun sekã reallstisten ta voitteiden asettamiseen. YksiIoIIiseII ohjauksella tuemme ja autamme nuoria tarpeiden mu ban, hyodyntàen yhteistyoverkostoja. Tämä kaikkl toiminta on samalla ennalta ehkàisevää paihdetyota. 17 TYOLUSYYSSTRATEGIA Rautavaaran kuntaan on valmistunut vuoden 2014 aikana Rautavasran tyollisyysstrategia , joka on paikallinen tyollisyyden kehittamisohjelma. Strategiassa on tehty toi mintalinjauksia Rautavaaran kunnan alueen tyollisyyden parantamiseksl. Tyolllsyyden holto on olennaista hyvinvoinnin turvaamiseksi. Rautavaaralla on kuntatasolla lukuisia mahdolli suuksia positiiviseen tulevaisuuden tekemiseen. Tyollisyyden edistamiseksi tarvitsan edel leen uusia valtakunnallisia toimla, mutta myös niitã tukevia paikallisia toimenpiteitä. Par haimmlllaan se on poikkihallinnollista ja kumppanuuteen perustuvaa toimintaa, koska toi menpiteitä on mietittävä hyvin erilaisissa tyomarkkinatilanteessa olevien väestoryhmien ja ihmisten kannalta. 18 LOPUKSI Jokaisella toimijalla on vastuu linjata toimlntaansa strategian tavoitteiden mukaiseen toimintaan, edistmaiia perheiden kokonaisvaltalsta hyvinvointia tehden tlivlsta yhteistyota hallintokunnittain ja yhtelstyotahojen kanssa. Strategian seuranta ja arvlointi seka kuntastrategian mukalnen toiminta on avainasemassa Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen kannalta. Kunnanhallitus is kunnanvaltuusto johtaa ja koordinoi suunnltelman seurannan is toteutuksen yhtelstyoelimet js foorumit, joissa lasten, nuorten is perheiden asiolta tarkastellaan kokonaisuutena. 25

38

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Kunnanhallitus 85 23.03.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Siv.ltk 29 Osastopäällikön ehdotus:

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa oppilashuollosta on

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014

VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014 VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014 Tämä opetussuunnitelman päivitys sisältää Opetushallituksen tekemän perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksen

Lisätiedot

LUKU 8 OPPILASHUOLTO. 8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 1 3 mom. 2

LUKU 8 OPPILASHUOLTO. 8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 1 3 mom. 2 Sisällys LUKU 8 OPPILASHUOLTO... 1 8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö... 1 8.2 Yhteisöllinen oppilashuolto... 3 8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto... 4 8.4 Oppilashuoltosuunnitelmat... 6 8.5 Paikallisesti

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

ESIOPETUS. Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto

ESIOPETUS. Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen oppilashuolto sekä lakisääteinen yksilökohtainen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 0 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja

Lisätiedot

Opiskeluhuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 1.

Opiskeluhuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 1. 1 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 6.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on 1) edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Palveluja tarjotaan opiskelijoille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa.

Palveluja tarjotaan opiskelijoille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa. Luku 4.3. Opiskeluhuolto Opiskeluhuoltoon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen opiskeluhuolto sekä lakisääteinen yksilökohtainen opiskeluhuolto.

Lisätiedot

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 2014 Paltamon kunta Perusopetus [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen PALTAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4. Oppilashuolto

Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4. Oppilashuolto 5.4 Oppilashuolto Oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Se liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Oppilashuollon tavoitteena on oppilaan kokonaisvaltaisen

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Savonlinnan normaalikoulu / Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen

OPPILASHUOLTO. Savonlinnan normaalikoulu / Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen OPPILASHUOLTO Savonlinnan normaalikoulu 26.5.2014 / 12.4.2017 Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen SNOR - Oppilashuoltokäytännöt uudistuvat ENNEN / OPS 2012 Oppilashuollolla tarkoitetaan Oppilaan

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO

TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO Uusi oppilashuoltolaki (linkki oppilashuoltolakiin) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287 astuu voimaan 1.8.2014, mikä velvoittaa kuntia

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 (6) ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.3 Oppilashuolto Lasten kehitysympäristön ja esiopetuksen toimintaympäristön muutosten

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opetussuunnitelman kuntakohtainen osa Kotkan lukiokoulutuksessa opiskelijahuollon osalta 1.8.2014 lukien. LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opiskeluhuolto sisältää lain mukaan koulutuksen järjestäjän hyväksymän

Lisätiedot

Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu?

Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu? Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu? Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät XIII 27.-28.11.2013 Vastaava koulukuraattori Hanna Gråsten-Salonen, Tampere

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

Oppilashuollossa kehitetään, seurataan ja arvioidaan koko kouluyhteisön, yksittäisten luokkien ja ryhmien

Oppilashuollossa kehitetään, seurataan ja arvioidaan koko kouluyhteisön, yksittäisten luokkien ja ryhmien LIITE 1 (7) 4/011/2014 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta perusopetuksen

Lisätiedot

Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014

Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014 1 Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Nastolassa esiopetuksen oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä sivistystoimen ja sosiaali

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

ESITE Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisesta monialaisesta oppilashuoltotyöstä

ESITE Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisesta monialaisesta oppilashuoltotyöstä ESITE Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisesta monialaisesta oppilashuoltotyöstä Tällä asiakirjalla esitellään Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisen monialaisen oppilashuoltotyön toiminta ja sillä voidaan

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Helsingin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki yhden lainsäädännön piirissä nyt hajallaan olevat oppilas- ja opiskelijahuoltoa, henkilötietojen käsittelyä, kirjaamista, rekisteröimistä

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus

Lisätiedot

5.2 Oppilashuolto. 5.2.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

5.2 Oppilashuolto. 5.2.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 5.2 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta esiopetuksen opiskeluhuollosta nimitystä oppilashuolto, opiskelijasta käsitettä

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 8 UUDESSA OPS:SSA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 8 UUDESSA OPS:SSA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 8 UUDESSA OPS:SSA LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät XIV Ulla Siimes, toiminnanjohtaja Suomen Vanhempainliitto

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Aulanko 2.4.2014

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Aulanko 2.4.2014 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Aulanko 2.4.2014 1 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (voimaan 1.8.2014) Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja yksilökohtaisen opiskeluhuolto Ennaltaehkäisevyys ja suunnitelmallisuus

Lisätiedot

4.3 Opiskeluhuolto. 4.3.1. Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet

4.3 Opiskeluhuolto. 4.3.1. Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet 1 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 1 (9) 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa

Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa 17.9.2014 Opetushallitus KOULUKOHTAINEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Oppilashuollon vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA LASTEN

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Marjaana Pelkonen, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden Opiskeluhuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

6.3 Yksilökohtainen oppilashuolto

6.3 Yksilökohtainen oppilashuolto 6.3 Yksilökohtainen oppilashuolto Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan lapselle annettavia terveydenhoitopalveluja, jotka järjestetään terveydenhuoltolain mukaisina ikäryhmälle suunnattuina

Lisätiedot

8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto

8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto 8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä

Lisätiedot

2014 ESIOPETUS LUONNOS 1.

2014 ESIOPETUS LUONNOS 1. OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA XX.XX.2014 XXX 2014 ESIOPETUS LUONNOS 1. LIITE 1 (12) 5/011/2014 MUHOKSEN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 Muhoksen kunta Opetus-

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu. Koulutuspäivä Oulussa

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu. Koulutuspäivä Oulussa Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Oulussa 6.2.2014 Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumisesta 2. yhteistyön

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Kokkolan kaupunki Perusopetuksen opetussuunnitelman muutos 1.8.2014 alkaen PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen sekä nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014

Esi- ja perusopetuksen sekä nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 Uudistunut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) sekä Opetushallituksen antamien esi- ja perusopetuksen sekä nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos (4/011/2014 ja 5/011/2014)

Lisätiedot

KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Helsingissä 27.2.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Kuopiossa 26.3.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Summa summarum Opiskeluhuoltoa järjestetään joko yhteisöllisenä tai yksilökohtaisena Yksilökohtaista

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 1 (8) 5/011/2014 ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos SORA-KOULUTUS 31.1.2013 Anne Heikinkangas Lyhennelty OKM:n ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhosen esityksestä Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki uudistuu Koskee esi- ja perusopetusta

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 1 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 5.3 Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 5.3. Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta esiopetuksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 (8) PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

6.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

6.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 6.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus

Lisätiedot

Esiopetuksessa olevien oppilashuolto

Esiopetuksessa olevien oppilashuolto Esiopetuksessa olevien oppilashuolto Valtakunnalliset neuvolapäivät 21. - 22.10.2014 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus 1 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opetussuunnitelmien perusteet Oppilas-

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen Uudistuksen taustaa Oppilashuoltoon liittyvän lainsäädännön uudistamistyöryhmässä (STM selvityksiä

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO

Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO Opetussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen oppilashuollon paikallisen toteuttamisen tavoitteet ja toimintatavat. Siinä määritellään opetussuunnitelman

Lisätiedot

Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Oppilas- ja opiskeluhuollon kansalliset kehittämispäivät 28.11.2013 Järvenpää Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Lisätiedot

Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin

Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin Marjaana Pelkonen Neuvotteleva virkamies, STM Sisällys Uuden lain tausta ja tarkoitus

Lisätiedot

Monialainen oppilashuollon yhteistyö

Monialainen oppilashuollon yhteistyö LUKU 5.3 ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Muutos Tornion esiopetussuunnitelman lukuun neljä Esiopetuksen oppilashuollon tavoitteena on lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma Mänttä-Vilppulan perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 1. ARVIO OPPILASHUOLLON KOKONAISTARPEESTA Mänttä-Vilppulassa perusopetusta annetaan luokille 1-6 Savosenmäen koulussa, Koskelan alakoulussa, Vilppulankosken

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

Oppilashuolto Huittisissa. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki

Oppilashuolto Huittisissa. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki Oppilashuolto Huittisissa Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena 1.11.2017 Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki Tuen ja oppilashuollon selvitystyö Huittisissa käynnistettiin keväällä

Lisätiedot

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Uusi lastensuojelulaki 417/2007 tuo lastensuojelun koko palvelujärjestelmän yhteiseksi tehtäväksi

Lisätiedot

6.2.2 Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen paikallisessa opetussuunnitelmassa

6.2.2 Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen paikallisessa opetussuunnitelmassa 6.2.2 Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen paikallisessa opetussuunnitelmassa Me Kempeleessä haluamme taata kaikille kasvatuskumppanuuden ja monialaisen yhteistyön keinoin hyvinvoivan ja turvallisen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014 Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014 Esityksen termit Opiskelija = esikoululainen, peruskoululainen ja lukion tai

Lisätiedot

Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos, Luku 3.2 Opiskelijahuolto

Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos, Luku 3.2 Opiskelijahuolto 1 Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos, Luku 3.2 Opiskelijahuolto 3.2 Opiskeluhuolto Opiskeluhuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa oppilaitoksen perustoimintaa. Opiskeluhuollon

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

OPPILASHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ 13.4. Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen paikallisessa opetussuunnitelmassa OPPILASHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Me Kempeleessä haluamme taata kaikille kasvatuskumppanuuden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma

Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma Someron kaupungin Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma Esiopetus, perusopetus ja lukio PPP Sisällysluettelo Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma... 1 1.Oppilashuolto... 3 1.1. Tavoitteet ja toimintatavat...

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO OPPILAS- JA OPISKELUHUOLLON OSA-ALUEET YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO yhteisöllistä, ensisijaisesti ehkäisevää työtä YKSILÖKOHTAINEN OPISKELUHUOLTO yksilöllistä tukea monialaista

Lisätiedot

Yhteiset työvälineemme. Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry

Yhteiset työvälineemme. Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Yhteiset työvälineemme Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Uusi laki kokoaa yhteen lainsäädännössä

Lisätiedot

Opiskeluhuollon palvelut. Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen

Opiskeluhuollon palvelut. Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen Opiskeluhuollon palvelut Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen 24.3.2015 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan 1.8.2014, mikä muuttui? Opiskeluhuollon suunnittelu

Lisätiedot

JOROISTEN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMAN LUKU 5.4 5.4. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

JOROISTEN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMAN LUKU 5.4 5.4. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN JOROISTEN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMAN LUKU 5.4 5.4. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Mitä tässä suunnitelmassa mainitaan oppilaasta ja koulutuksenjärjestäjästä koskee myös esiopetukseen osallistuvaa

Lisätiedot

Harjavallan kaupungin koulukohtainen oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma

Harjavallan kaupungin koulukohtainen oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma 1 Harjavallan kaupungin koulukohtainen oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma 1. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki astui voimaan 1.8.2014. Laki velvoittaa kunnan uudistamaan

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Hallitusneuvos Outi Luoma-aho Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö 29.9. 2010 Perusopetuslain muutossäädös 642/2010 laki

Lisätiedot

Juupajoen perusopetus: PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

Juupajoen perusopetus: PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Juupajoen perusopetus: PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LV 2016-2017 UTRAN KOULU OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA children 1 Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut Utran koulussa on 430 oppilasta oppilashuollon piirissä. Oppilashuollon

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma / alakoulut

Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma / alakoulut Kangasniemen kunta Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma / alakoulut 1 Oppilashuoltosuunnitelmat Koulun oppilashuoltotoimintaa suunnittelee ja johtaa oppilashuoltoryhmä (OHR). OHR kokoontuu säännöllisesti.

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO Lempäälän kunta / lukio Kuntakohtaiset osuudet sinisellä. 4.3 Opiskeluhuolto Lukion

Lisätiedot